Kort administrativ ordliste bokmål nynorsk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kort administrativ ordliste bokmål nynorsk"

Transkript

1 Kort admiistrativ ordliste bokmål yorsk

2 Føreord Dee ordlista er ei hjelperåd for offetleg tilsette som skal skriva yorsk i arbeidet sitt. Både oppslagsorda og dei yorske avløysarorda er plukka ut fordi dei er valege og yttige i admiistrativt språk. Lista er ikkje ei komplett admiistrativ ordliste for bokmål yorsk. Det fist mage fleire oppslagsord som burde ha vore med, og det fist heilt sikkert gode yorske avløysarar som ikkje har fått plass. Hugs at det aldri blir god yorsk av mekaisk ord-for-ord-omsetjig frå bokmål. Tradisjoe og stilidealet i yorsk er verbal og aktiv ordleggig i stade for substativisk og passiv. Du ka lesa meir om yorsk ordleggig på ettsidee til Språkrådet. Nokre ord om oppsettet: Det står semikolo mellom avløysarorda år det er større tydigsskilader mellom dei. Det står ei loddrett strek føre bruksdøme frå bokmål, som er sette i kursiv: adgag tilgag, tilgjege; høve, rett, lov (til) a- forbudt ikkje tilgjege Når eit oppslagsord som er låt frå bokmål til yorsk, fist i idetisk form i Nyorskordboka, står det ei opphøgd føre oppslagsordet. I dei tilfella repeterer me ikkje ordet i avløysarlista: bemaig arbeidsstokk, maskap I dee ordlista har me ytta a-ifiitiv. A- og e-ifiitiv er jamstelte i yorsk, og me ka velja fritt mellom dei i statsteesta. Hugs berre å bruka ate a- eller e-ifiitiv kosekvet i same tekst. Når oppslagsordet er eit verb som òg ka brukast i yorsk, øyer me oss med å setja ei opphøgd føre det. Oppføriga abefale tyder at det både ka heita abefala og abefale i yorsk. Statstilsette er pålagde å halda seg til hovudformee i rettskriviga år dei skriv i arbeidet. I dee lista brukar me berre hovudformer. A adgag tilgag, tilgjege; høve, lov (til) a- forbudt ikkje tilgjege advarsel åtvarig aktelse vørdad aktsomhet aktsemd, varsemd vise a- vera aktsam/varsam, passa på aktpågivehet aktsemd almielighet almielegheit i (si) a- til valeg, jamt over abefale rå til, tilrå abefalig tilrådig abud abod adel del, part, prosetdel; lut/lott aerkjee godkjea; påskjøa; verdsetja aerkjeelse godkjeig; påskjøig; verdsetjig; aerkjeig agi (t.d. i tabell:) føra opp, merkja av, sya, visa agivelse avmerkig, oppførig, opplysig agå gjelda, vedkoma aklage klaga, skulda aklagede de skulda aledig høve, tilfelle amelde melda ameldelse (politi)meldig; (bok)meldig amerkig merkad amode be, oppmoda amodig bø, førespurad, oppmodig asatt tilsett aselig heller stor, moaleg asette tilsetja asettelse tilsetjig askaffe kjøpa (i), skaffa (seg) askaffelse (i)kjøp, yskaffig aslag overslag, tal aslagsvis om lag, rudt reka, krig aslå reka til, setja til, talfesta ata gå ut frå, leggja til gru, reka med; godta a-tt itekt påreka itekt atakelig truleg, veteleg, atakeleg atakelse meiig, tru; godtakig atall tal (på), megd, kor mage atyde ema, ymta om; tyda på atydig hit, varsel, ymt a- til sev av, spor av, teik til avede bruka, ytta avedelig brukade, hedig, yttig avedelighet bruksverdi, (bruks)ytte, å vera yttig, å vera lett å bruka miste si a- bli ubrukeleg avedelse bruk, bruksmåte kommer til a- skal brukast, skal gjelda avedt (t.d. forskig:) bruks-, bruksretta, aved arbeidsledighet arbeidsløyse arbeidstillatelse arbeidsløyve avgjørelse avgjerd, avgjersle avhege (av) vera avhegig (av), stå på, stå og falla med avhegighet avhegigheit, bidig, hag, tilkytig Stoffet ka skape a- ka gjera folk avhegige avhold fråhald, avhald avstedkomme gjera, føra med seg, vera årsak til avstemig røystig, avstemmig avstå avheda, gje frå seg; gje avkall på avståelse avkall, avståig, oppgjevig avta falla, mika avveie vega (mot kvaradre), avvega, vurdera avveiig avvegig, vurderig avverge hidra, motverka, stogga, avverja B bearbeide leggja til rette; tilverka (oko); påverka (oko); arbeida (vidare) (med/på) bebreide kladra, lasta bebyggelse busetad, bygigar, bygigsmasse, hus bedrift verksemd bedømme dømma (om), verdsetja, vurdera bedømmelse dom, omdømmig, skjø, vurderig, bedømmig befarig syfarig beføyelse (eigar)(råde)rett, fullmakt, madat; (òg brukt om:) åtgjerd begivehet hedig, storhedig begrep omgrep, (ofte:) ord; take begrese avgresa begrue grugje begruelse grugjevig begye byrja, ta til begyelse byrjig, fyrstig i b- til å byrja med begå gjera (utføra, utøva) beherske meistra beherskelse meistrig, greie (på), kuskap (om); sisro beholde halda på, ta vare på, behalda bekjempe motarbeida, motverka, kjempa mot, stri mot, yta motstad mot bekjempelse (av) 2 3

3 tiltak/isats/kamp/strid (mot) bekostig kostad bekrefte stadfesta bekreftelse stadfestig belaste pressa, tygja; leggja press/trykk/last på b- koto trekkja frå, skuldskriva, belastig påkjeig, trykk, press; skuldskrivig beliggehet plasserig, stad(val), (geografisk) leie ha fi b- liggja fit til belyse gjera greie for, kasta lys over, klårgjera beløe løa, påskjøa beløig lø, påskjøig beløp (pege)sum beløpe seg til koma på, kosta bemaig arbeidsstokk, maskap, vakt berege reka ut, reka seg fram til, bereka beregig rekestykke, utrekig, berekig berettiget rettkome, velgrua; som har rett til berøre ha/få følgjer for, gjelda, koma i på, vedkoma; koma ær, ta på berørt som det gjeld/vedkjem, part besette (om stillig:) tilsetja (oko) i besitte eiga, ha besittelse eige (ei/eit), eigedom beskatte skattleggja; utytta beskatig skattleggig; utyttig beskrive forklara, greia ut om, omtala, skildra beskrivelse forklarig, omtale, utgreiig, skildrig, beskrivig beskytte vera, passa på, ta vare på beskyttelse ver beslutte avgjera, vedta beslutig avgjerd, vedtak besparelse isparig bestemmelse (i regelverk:) føreseg, regel; (allmet:) avgjerd, fastsetjig bestå av ha, iehalda, vera samasett (av) bestille tiga bestillig tigig betegelse emig betige føresetja, krevja b- seg setja som vilkår betigelse vilkår betiget på vilkår, vilkårsbude -betiget -avhegig, -bude, -styrt, -valda betjee (eit lå:) betala, greia, svara for, betea; (ei maski:) arbeida med, bruka, hadtera, operera, styra, betea betrakte sjå på, vurdera betraktig sy, sysmåte, take ta i b- ta omsy til, ikkje gløyma komme i b- koma på tale, bli vurdert, vera aktuell betryggede forsvarleg, sikker, trygg bety tyda; ha å seia, iebera dette betyr mye for oss er viktig, har mykje å seia betydig (i)verkad, rolle, vekt, verdi; (språkleg, symbolsk:) tydig ha stor b- vera viktig, ha mykje å seia få praktisk b- få praktiske følgjer betydelig moaleg, stor, viktig, ikkje lite, betydeleg bevilge løyva bevilgig løyvig bevis prov bevise prova bevillig (= tillatelse) løyve bevisst medvite bevissthet medvit, bevisstheit bidra gjera sitt (til), hjelpa, medverka, yta bidrag støad, tilskot bifalle godkjea, samtykkja (i), slutta seg til bilag vedlegg billighetserstatig rettferdsvederlag bistad assistase, hjelp, medverkad, støtte bistå hjelpa, stø(tta) bolig bustad budskap bodskap (ei) D delaktig med på, medasvarleg, medskuldig delaktighet medasvar, medskuld, medverkad, å vera med i/på dyktig dugade, i stad til -dyktig -før arbeidsd- arbeidsfør dyktighet dugleik, dyktigheit E edruelighet edruskap egeadel eigedel egeerklærig eigefråseg, -erklærig eie eiga (eig åtte ått) eid av i eiga til, som tilhøyrer eiedel eigedel, eigelut eksempelvis til dømes ehet (= forvaltigse-) eiig, avdelig; (= totalitet) eiskap ehetlig eiskapleg Ehetsregisteret Eiigsregisteret ehetsskole eiskapsskule eig samd, eiig eighet semje, eiigheit ehver alle, kvar, kvar (og) ei til e- tid heile tida, år som helst, til kvar tid ekel eifelt e e- sak ei eifelt/ekel sak ekelt eiskild hver e- post kvar (eiskild/ ekelt) post e-e meer somme meier estemmig samrøystes erfare få vita, oppleva, røya erfarig røysle erstatte koma/setja i stade for; gje vederlag for erstatig skadebot, vederlag erverv arbeid, yrke erverve eiga til seg, tileiga seg, få råderett over, kjøpa (i), skaffa (seg), ta over; (retts)viig; overtakig ervervseve arbeidseve, itektseve etterkomme retta seg etter, lyda F faglighet fagkue fatte f- beslutig, f- vedtak ta avgjerd, gjera vedtak, avgjera, vedta ferdighet dugleik, eve, tame, ferdigheit fie sted bera til, bli halde, heda, skje fogd fut forastaltig åtgjerd forbehold atterhald forbeholde halda/setja av (til/for), reservera, øyremerkja forbeholde atterhaldsam, atterhalde, avmålt, reservert, varsam forbeholdt bortlova, borttiga, oppteke, reservert, øyremerkt det er f- dem det gjeld berre dei, dei er åleie om forberede (føre)bu forberedelse førebuig forbigåede førebels, kortvarig, mellombels, forbigåade forbidelse sambad; (kjem.:) sambidig forbrytelse brotsverk, grovt/alvorleg lovbrot fordel føremo fordre krevja fordrig krav, tilgodehav(ade) foregå gå føre seg, skje, heda foregåede førre, føregåade forekomme vera; bera til, heda, skje; fiast forekomst fu, førekomst, tilfelle foreligge fiast, liggja føre, vera foreløpig førebels foree sameia, foreia forespørsel førespurad foreta gjera, utføra foretak føretak forføyig åtgjerd forheværede tidlegare, eks forhold sak, tilhøve, tig det f- at det at forholde seg ha seg, høva, haga/hega sama, stilla seg, vera forholdsmessig (adv.:) etter måte/høvet (adj.:) høveleg, relativ, samhøvade; tilsvarade forholdsvis etter måte, okså, relativt forhøye auka, setja opp forhøyelse auke, aukig, oppgag forrige førre forseelse misfarig, (jur.:) misferd forsiktig varsam forsiktighet varsemd, forsiktigheit forskjell skilad forskjellig ulik, ymse forskuttere betala/løyva på forskot, forskotera; (overført:) ta på forskot forståelse forståig i f- med i samråd med ha f- for (òg:) skjøa allmehetes f- av sake korleis folk flest tolkar/forstår saka, korleis folk ser på saka forsvarlighet drøfte f-e av drøfta om det er forsvarleg å fortegelse liste, oppgåve fortri fordel, føremo; førerag fortrisrett førerett, forrett fortrisvis helst, særleg fortrolig i trumål, fortruleg f- med kjed/va med fortrolighet tillit, fortrulegheit; (god) kjeskap i f- i trumål gjesidig f- tillit mellom fortsatt eo, framleis fortsette halda fram, fortsetja fortsettelse framhald, fortsetjig fortløpede etter kvart, jamleg, samahagade, ubrote, fortløpade forurese ureia, forureia foruresig ureiig, forureiig forutgåede føregåade f- kugjørig kugjerig på førehad forutsatt (at) dersom, så framt forutsette byggja på, føresetja, gå ut frå, krevja, 4 5

4 leggja til gru forutsetig føresetad, grulag, krav, vilkår forutsi føreseia, seia på førehad, spå, varsla forutsigbar føreseieleg, pårekeleg, veta(de), som veta, som ei ka veta seg / reka med / tekja seg til forutsigbarhet føreseielegheit økt f- i drifte (òg:) meir føreseieleg(e vilkår for) drift forvete reka med, sjå fram til, veta forvetet påreka, veta, forveta for øvrig dessuta, elles forårsake føra til, gjera, valda, vera årsak/ opphav til fremdeles eo, framleis fremragede framifrå frihet fridom, fritak frivillighet friviljug/frivillig isats, frivilligheit fullbyrdelse fullførig G gjegi gje att gjekjee kjea att gjekjeelse attkjeig gjesidig ibyrdes, skiftevis gjøre e g- avtale avtala seg imellom (merk: ofte overflødig i bokmål:) gi hveradre g- støtte stø kvaradre, hjelpast åt Det hadler om g- respekt Det hadlar om å respektera kvaradre gjesidighet gjesidigheit; (ofte:) motytigar, gjesidig hjelp Samarbeidet skal preges av g- i alle ledd I alt samarbeidet skal partae vera jamlikar gjespeile spegla (av) gjestad tig være g- for koma ut for, møta, oppleva være g- for drøftiger bli drøft(a) gjestå stå/vera att gjevalg attval gjeværede attverade, som er/står att godtgjørelse godtgjersle, lø, vederlag H helhet heilskap i si h- alt (av), fullt ut, heile, uavkorta helhetlig heilskapleg, heilskapshemmelighet løydom, hemmelegheit heblikk med h- på med sikte/take på hehold i h- til etter, i samsvar med, med heimel i, i medhald av heholdsvis høvesvis, i same rekkjefølgje (merk: ofte brukt uta gru:) Det skal bygges to blokker med h- sju og i etasjer Det skal byggjast to blokker, ei med sju og ei med i etasjar hesikt føremål, mål, siktemål hesiktsmessig føremålsteleg, god, yttig, teleg hesiktsmessighet praktiske omsy, ytteomsy, føremoer vurdere h-e av (òg:) vurdera om det svarar seg / det har oko for seg / ei bør hestille be om, oppmoda om hestillig oppmodig, bø hesy omsy hesysfull omsysfull, omteksam hevede (seg) veda (seg), ta kotakt hevedelse førespurad, kotakt; (meir spesifikt:) brev, spørsmål, søkad hevise (til) visa (til) hevisig tilvisig herav av dette/dee/desse heruder ireka, medreka, av dette/dee/ desse hjemmel heimel hjemle heimla hvorav av dette/dee/desse I ikrafttredelse ikraftsetjig, iverksetjig ved i- av avtale år avtale tek til å gjelda / blir sett i verk imidlertid likevel, me iebære iebera, tyda det i-r at det gjer at, det vil seia at iflytelse iverkad, påverkad igå i- avtale gjera avtale, skriva avtale, avtala i- avtale om at avtala at i- ekteskap gifta seg ilede ileia (ileier ileidde ileidd) ivilge gje, la få, stetta, tildela ivareta ta had om, ta seg av, ta vare på iverksette setja i verk iverksatt iverksett K klageadgag klagerett klagemulighet høve til å klaga kapphet på kapt om, lite (av), lite tilgag på, skort/kappheit/magel på kokursbegjærig krav om kokurs krets kris ku berre, eiast kydig kuig kydighet dugleik, (fag)kue, isikt, kuskap L lagsiktighet lagsiktigheit mer l- i plaleggige meir lagsiktig plaleggig lede leia (leier - leidde - leidd) ledighet arbeidsløyse ledsager (reise)følgje, følgjeperso leie (t.d. eit husvære:) leiga leilighet 1 husvære, leilegheit 2 høve Ha hadde ikke l- til å hjelpe hee (òg:) Ha kue ikkje hjelpa hee ved e ae l- ei aa gog, ved eit aa høve likhet likskap i l- med til liks med lovavedelse lovbruk lovbestemmelse lovføreseg lovbestemt fastsett med lov, lovpålagd lovlighet å vera lovleg, lovlegheit prøve l-e av prøva lovgrulaget/(lov)heimele/rettsgrulaget for lovlydighet lovlydad lovmessig lovbude lydighet lydad løsomhet løsemd løpe (fysisk:) spriga, (sjeldare:) laupa; (overført ofte:) gjelda frå, gå løpede etter kvart, fast, samahagade, ståade, laupade, løpade løpetid frist, edbetaligstid, laupetid, løpetid M marked markad (ei) meddele melda, kugjera, gje meldig, seia meddelelse kugjerig, meldig medføre føra med seg, føra til medvirkig medverkad, medverkig mellomværede hopehav, mellomvære meighet kyrkjelyd, forsamlig, (særleg om ikkje-kriste religioar:) meiigheit meighetsråd sokeråd merke (leggja merke til:) merka (merkar merka merka); (setja merke på:) merkja (merkjer merkte merkt) midler midlee (flt.) (pegar:) midlar midlae; (reiskapar:) middel midla midlertidig mellombels mulighet høve, råd, utveg, mog(e)legheit by på store m-er (òg:) vera svært lovade det er m- for (òg:) det ka heda at, det ka bli mydighet styresmakt; (istas òg:) etat, orga, mydigheit; (kompetase òg:) avgjerdsmakt/- rett, myde mydighetsområde asvarsområde, forvalt()igsområde, fullmaktsområde, styrigsområde mydighetsalder mydig(retts)alder, mydigheitsalder ved oppådd m- år NN blir mydig mydighetsutøvelse maktutøvig, styrig, bruk av styrigsrett, forvalt()ig N yaskaffelse yikjøp, yaskaffig yhet (i media:) yhede, yheit; (oko ytt:) ylagig, yviig, yheit ærmere ær(m)are ærmest ær(m)ast O offetlighetslove offetleglova ombud ombod omforet avtala, felles, som det er semje om omgivelse omgjevad omstedighet omstede, tilhøve ikke uder oe o-er ikkje i oko tilfelle, aldri, på ige måte oppad oppetter er begreset o- har eit tak, har ei øvre grese oppholde seg halda til, vera oppholdstillatelse opphaldsløyve opphøre bli edlagd, gje seg, slutta, opphøyra, stegja opphør edleggig, opphøyr, stas oppmerksom merksam, lydhøyr, lyttade; høvisk, omsysfull være o- på vita om, kjea 6 7

5 til, vera klar over, vera medvite om, vera merksam på oppmerksomhet merksemd bli gjestad for o- koma i søkje-/rampelyset, bli lagd merke til, bli påakta opprettholde halda ved lag, føra vidare, ta vare på opprettholdbar som ka haldast ved lag, liv laga opprielse opphav opprielig opphavleg oppsigelse oppseiig oppveie vega opp (for), få/ta att for overeskomst avtale, semje, overeiskomst oversette setja om, omsetja oversettelse omsetjig oversetter omsetjar overskride bryta, gå (ut) over, kryssa, spregja, vera større e overskridelse brot, kryssig, overskridig overveiede for det meste, stort sett P provisorisk aordig provisorisk lov, mellombels lovføreseg pågå vera i gag påløpe (om utgifter:) koma på, koma til, samla seg opp påløpt påløpte utgifter oppsamla utgifter, påkome utgifter påse sjå til, syta for påtalemydighet påtalemakt R rammebetigelse rammevilkår redegjøre (for) gjera greie for, greia ut om redegjørelse utgreiig, framstillig rederi reiarlag redskap reiskap (ei) regskap rekeskap (ei) rettighet rett meeskerettighetee meeskerettae rettighetshaver rettshavar rettledig rettleiig rettmessig lovleg, rettkome rettssikkerhet rettstrygd, rettstryggleik rådighet råderett, rådvald, rådvelde S sakkydig sakkuig sakkydighet sakkue, sakkuskap saksbehadler saksarbeidar/-behadlar/- hadsamar saksbehadlig saksarbeid/- hadsamig/-førehavig samt (og) dessuta, i tillegg samtlige alle sasylighet sasy, sasylegheit; (egativt òg:) fare, risiko det er lite s- for at det er lite truleg/sasyleg at selvagivelse sjølvmeldig selvstedighet sjølvstede sikkerhet tryggig, tryggleik, sikkerheit, (øk. òg:) trygd, visse; sikrig Sikkerhetsrådet Tryggigsrådet (Merk at tryggigs-, tryggleiksog sikrigs- dels blir ytta i ulike samahegar. Slå opp i ordbok og/eller søk på ettet.) situasjosbetiget situasjosbude skattelettelse skattelette skattemessig i skattesamaheg, skatteskikkethet eve (til), føresetad(er) for, dugleik, kompetase, kvalifikasjo(ar), å vera skikka/før (til), å høva til/i skyldes koma av, bota i, ha si gru i, ha si årsak i, skriva seg frå sted stad (ei) fie s- bera til, bli halde(), heda, skje stedfortreder avløysar, represetat, de som kjem/trer i stade for, varamedlem -kvie -ma, vara, vikar stemme (verb) røysta stemme (subst.:) røyst stemmeberettiget røystefør stemmerett røysterett støadsberettiget med støadsrett, som har rett til støad størrelse storleik de diskuterte bevilgiges s- kor stor løyviga skulle vera, kor mykje dei skulle løyva syke søkka (søkk sokk har sokke); (overf.:) falla, mika, gå ed sykede (t.d. prisar:) fallade, mikade T taushetsplikt teieplikt tidsbegreset tidsavgresa, tidbude tilbøyelig tilbøyeleg t- til (òg:) drege mot, huga på, viljug til, truade til tilbøyelighet dragad, hug, tedes, tilbøyelegheit ha t- til vera tilbøyeleg til; (òg:) ha lett for tilfeldighet slump(ehøve), tilfelle, tilfeldigheit ved e t- det høvde seg slik at, heilt tilfeldig, tilfeldigvis tilføye leggja til tilføyelse tillegg, tilføyig tilgjegelighet tilgjegelegheit; tilgag ha god t- ha god tilgag, vera lett tilgjegelig, vera lett å koma til tilgodehavede gjeldskrav, tilgodehav(ade), uteståade tilgodese tilgodesjå, syta for; forsya, gje (støad osb.) tilhørighet tilhøyrsle, det å høyra til tilrettelegge leggja til rette tilsag tilseg (ei) tilstå vedgå; (t.d. eit gode:) gje, la få, yta tilståelse tilståig, vedgåig; (av eit gode:) løyvig, tildelig, ytig tilta auka, stiga, veksa tiltre byrja, ta til i, bli isett i; samtykkja, slutta seg til tiltredelse tiltredig, byrjig, isetjig; tilslutig, samtykke tilværelse tilvære; liv tre i kraft (om regelverk:) gjelda frå, ta til å gjelda, bli sett i kraft/verk treffe råka; møta; t- beslutig ta avgjerd, gjera vedtak tross til t- for trass i trygghet tryggleik U uaktsom aktlaus uaktsomhet aktløyse uasett same kva/kor uavhegighet sjølvstede uberettiget grulaus, urettkome, ikkje rettkome, ugrua, uheimla ubesatt u- stillig ledig/vakat stillig ubetiget uta vilkår, vilkårslaus ueig usamd, ueiig ueighet usemje, ueiigheit uerholdelig som ikkje ka drivast i, tapt, uidriveleg uforholdsmessighet mishøve uførhet uføre, uførleik, uførheit, å vera ufør; edsett/tapt arbeidseve uforutsett uføresedd, upåreka, uveta uketlig for/i veka, kvar veke, vekeulikhet ulikskap, (i fleirtal oftast:) skilader umiddelbar beiveges, direkte, straksudersøkelse graskig, udersøkig uoveresstemmelse avvik, magel på samsvar, mishøve; usemje urettmessig urettkome, ikkje rettkome; grulaus, rettsstridig, ugyldig urimelighet urimelegheit; meiigsløyse; sjølvmotseiig, mishøve urådighet formydarskap, råderettstap, verjemål, å vera urådig, urådigheit utbredelse utbreiig, omfag, spreiig utferdige arbeida ut, ferda ut, laga, setja opp, skriva ut, utferda utilbørlighet ufi/uforsvarleg framgagsmåte, misbruk, regelbrot, skamløyse, usømd; (jur.:) å vera utilbørleg utilregelighet å vera utilrekeleg; (meir spesifikt:) gal(e)skap, sissjukdom, vitløyse; medvitsløyse, medvitssvikt tiltalte frifies pga. u- fordi ha/ho var utilrekeleg utløpe eda, gå ut, vara til, vera gyldig til utrede greia ut utreder utgreiar utredig utgreiig utstede ferda ut, skriva ut utstedelse utferdig, utskrivig uttale (ofte:) seia, skriva uttalelse (formell:) fråseg (ei); (uformell:) utseg (ei) utøve bruka, driva, gjera, hadheva, setja i verk u- iflytelse ha iverkad på, påverka utøvelse utøvig, iverksetjig V valgfrihet valfridom varighet legd, tid, varigheit ha e v- på (ofte:) vara (i) varsomhet varsemd, å vera varsam vedrørede om, med omsy til, som gjeld vedvare vara (ved) vege på v- av på veger av 8 9

6 vektlegge leggja vekt på, vektleggja veilede rettleia veileder (perso:) rettleiar; (trykksak:) rettleiig veiledig rettleiig veldedig samfusgagleg, velgjerdsveldedighet velgjerd(sarbeid) verdighet (sjølv)vørdad, verdigheit rettes v- vørdade til rette ase uder si v- halda seg for god til, ikkje fia seg i vesetlig avgjerade, viktig, vesetleg, (ofte:) stor ute v-ulempe uta emade/særleg ulempe v- midre mykje/moaleg midre vesetlighet i all v- i hovudsaka, for det meste, stort sett virkedag yrkedag virkig verkad virksomhet verksemd vite kue, kuskap, isikt vokse vakse vold vald voldelig valdeleg, valds- Y ytrigsfrihet ytrigsfridom ytterligere fleire, meir, ytterlegare Æ ærbødigst vørdsamt ærede vørde Ø ødelegge øydeleggja ødeleggelse øydeleggig økig auke (ei) øremerke øyremerkja (merkjer merkte merkt) øvrig de ø-e dei adre for ø- dessuta, elles øyeblikk augeblik (ei), bluk (ei), ei (kort) stud øyeblikkelig med det same, omgåade, straks; akutt øyemed aug()eméd, føremål, siktemål i dette ø- for dette føremålet, med dette for auga, med take på dette, i dee samahege Å åpe ope (eit ope møte ope dører) åpe opa åpig opig åpehet opeheit vise å- vera ope, vera ærleg Nyorske ordlister og hjelpemiddel Nyorskhjelp Olaf Almeige: Iførig i yorsk for høgare utdaig. Det Norske Samlaget 2006 Olaf Almeige: Nøkkel til yorsk. Dag og Tid (kompakt yorskgrammatikk) Ola Breivega: Råd for uråd. Vegvisar mellom yorske miefelt. Det Norske Samlaget 1993 Ja Olav Fretlad: På saklista. Nyorsk språk- og dokumetlære for lokalforvaltiga. Fagbokforlaget 2006 Ja Olav Fretlad: På saklista. Nyorsk språkbruk i statsforvaltiga. Det Norske Samlaget 2000 Nyorske ordbøker og ordlister Nyorskordboka på ettet (gratis søkjeteeste): Nyorskordboka. Defiisjos- og rettskrivigsordbok. Det Norske Samlaget 2006 Alf Hellevik: Nyorsk ordliste. Det Norske Samlaget 2005 Mage Rommetveit: Med adre ord. De store syoymordboka med omsetjigar til yorsk. Det Norske Samlaget 2007 Karl Are Utgård: Juridisk og admiistrativ ordliste. Bokmål yorsk. Det Norske Samlaget 2002 Geerelle skrivereglar Fi-Erik Vije: Skrivereglar. Nyorsk. Aschehoug 2009 Publikasjoar frå Språkrådet Statsspråk bladet for godt språk i state Klårspråk brosjyre frå språkteesta for statsorga Kaselliste. Ord og uttrykk som ka byttes ut brosjyre frå språkteesta for statsorga Nettsidee til Språkrådet På desse sidee fi du mellom aa ei litt legre admiistrativ ordliste og eit ettkurs i yorsk med oppgåver. Du fi òg mykje iformasjo om orsk språk, mellom aa geerelle skrivereglar og svar på språkspørsmål. Prosjektet «Klart språk i state» Prosjektet «Klart språk i state» skal fremja klart og brukarveleg språk i statsforvaltiga. Prosjektet har eige ettsider som mellom aa ieheld ei språkleg verktøykasse for skribetar. Noko av stoffet gjeld yorsk særskilt, og mykje er yttig for alle ate dei skriv yorsk eller bokmål. Nettsidee fi du her:

7 Språkteesta for statsorga Språkteesta for statsorga er ei del av Språkrådet. Teesta består av fem rådgjevarar i full stillig. Dei to hovudoppgåvee våre er å arbeida for klarare og betre språk i state (både bokmål og yorsk) arbeida for jamare fordelig mellom yorsk og bokmål i statlege tekstar Statstilsette ka ta kotakt med oss på Språkrådet Postboks 8107 Dep 0032 OSLO Telefo: E-post: Framsidebilete: Peter Frak / Veer / Scapix Utformig: tak.o Trykk: RK Grafisk Opplag: 2000 (2009)

Kort administrativ ordliste bokmål nynorsk

Kort administrativ ordliste bokmål nynorsk Kort admiistrativ ordliste bokmål yorsk Føreord Dee ordlista er ei hjelperåd for offetleg tilsette som skal skriva yorsk i arbeidet sitt. Både oppslagsorda og dei yorske avløysarorda er plukka ut fordi

Detaljer

Informasjon frå det offentlege skal vera forståeleg for mottakarane, og difor må språket vera klart og tilpassa målgruppa.

Informasjon frå det offentlege skal vera forståeleg for mottakarane, og difor må språket vera klart og tilpassa målgruppa. Klarspråk NYNORSK Kva er klarspråk? Med klarspråk meiner vi her korrekt, klart og mottakartilpassa språk i tekstar frå det offentlege. Ein tekst er skriven i klarspråk dersom mottakarane raskt finn det

Detaljer

Mer om utvalgsundersøkelser

Mer om utvalgsundersøkelser Mer om utvalgsudersøkelser I uderkapittel 3.6 i læreboka gir vi e kort iførig i takegage ved utvalgsudersøkelser. Vi gir her e grudigere framstillig av temaet. Populasjo og utvalg Ved e utvalgsudersøkelse

Detaljer

Eksamen 20.05.2009. REA3024 Matematikk R2. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 20.05.2009. REA3024 Matematikk R2. Nynorsk/Bokmål Eksame 20052009 REA3024 Matematikk R2 Nyorsk/Bokmål Nyorsk Eksamesiformasjo Eksamestid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Bruk av kjelder: Vedlegg: Framgagsmåte: Rettleiig om vurderiga: 5 timar:

Detaljer

Nynorsk i staten. Reglar og råd

Nynorsk i staten. Reglar og råd Nynorsk i staten Reglar og råd Kjære statstilsett! Ei av dei faste oppgåvene til Språkrådet er å gje statstilsette informasjon om lov om målbruk i offentleg teneste (mållova). Lova skal sikre ei rimeleg

Detaljer

Eksamen 21.05.2013. REA3024 Matematikk R2. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 21.05.2013. REA3024 Matematikk R2. Nynorsk/Bokmål Eksame 21.05.2013 REA3024 Matematikk R2 Nyorsk/Bokmål Nyorsk Eksamesiformasjo Eksamestid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: 5 timar: Del 1 skal leverast i etter 2 timar. Del 2 skal leverast

Detaljer

Informasjon frå det offentlege skal vera forståeleg for alle. Då er det særleg viktig at språket er klårt og tilpassa brukarane.

Informasjon frå det offentlege skal vera forståeleg for alle. Då er det særleg viktig at språket er klårt og tilpassa brukarane. Klårspråk NYNORSK Kva er klårspråk? Med klårspråk meiner vi korrekt, klårt og brukartilpassa språk i tekstar frå det offentlege. Kvifor klårspråk? Informasjon frå det offentlege skal vera forståeleg for

Detaljer

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettleie og behandle søknader Rettleie og vurdere rettar Rettleie om retten til grunnskoleopplæring Kommunen skal oppfylle retten til grunnskoleopplæring

Detaljer

Påliteligheten til en stikkprøve

Påliteligheten til en stikkprøve Pålitelighete til e stikkprøve Om origiale... 1 Beskrivelse... 2 Oppgaver... 4 Løsigsforslag... 4 Didaktisk bakgru... 5 Om origiale "Zuverlässigkeit eier Stichprobe" på http://www.mathe-olie.at/galerie/wstat2/stichprobe/dee

Detaljer

Registrarseminar 1. april 2003. Ingrid Ofstad Norid

Registrarseminar 1. april 2003. Ingrid Ofstad Norid Registrarsemiar 1. april 2003 Igrid Ofstad Norid Statistikk 570 har fått godkjet søkad om å bli registrar ca. 450 registrarer er aktive i dag 2 5 ye avtaler hver uke på semiaret deltar både registrarer

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

B Bakgrunnsinformasjon om ROS-analysen.

B Bakgrunnsinformasjon om ROS-analysen. RI SI KO- O G SÅRBARH ET SANALYSE (RO S) A Hva som skal utredes Beredskapog ulykkesrisiko(ros) vurderesut fra sjekklistefra Direktoratetfor samfussikkerhetog beredskap.aalyse blir utført ved vurderigav

Detaljer

Kraftforsyningsberedskap. Roger Steen Seniorrådgiver Beredskapsseksjonen NVE, rost@nve.no

Kraftforsyningsberedskap. Roger Steen Seniorrådgiver Beredskapsseksjonen NVE, rost@nve.no Kraftforsyigsberedskap Roger Stee Seiorrådgiver Beredskapsseksjoe NVE, rost@ve.o Beredskapsasvar Olje- og eergidepartemetet har det overordede asvaret for ladets kraftforsyig. Det operative asvaret for

Detaljer

Lov om endringer i barnelova (farskap og morskap)

Lov om endringer i barnelova (farskap og morskap) Lov om endringer i barnelova (farskap og morskap) I K K E A J O UR FØ R T I K K E A J O UR FØ R T I K K E A J O UR FØ R T I K K E A J O UR FØ R T Dato LOV 2013 06 21 64 Departement Barne, likestillings

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2007

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2007 Rapport om målbruk i offentleg teneste 27 Institusjon: Adresse: Postnummer og -stad: Kontaktperson: E-post: Tlf.: Dato: Høgskolen i Sør-Trøndelag 74 Trondheim Lisbeth Viken lisbeth.viken@hist.no 7355927

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

LOV FOR BONDEUNGDOMSLAGET I OSLO. (Skipa 15. oktober 1899) (Lova sist endra 18. mars 2015)

LOV FOR BONDEUNGDOMSLAGET I OSLO. (Skipa 15. oktober 1899) (Lova sist endra 18. mars 2015) LOV FOR BONDEUNGDOMSLAGET I OSLO (Skipa 15. oktober 1899) (Lova sist endra 18. mars 2015) 1 LAGSFØREMÅLET Laget vil samla norsklyndt bondeungdom til samvære på heimleg grunn og gjeva landsungdom i hovudstaden

Detaljer

Vedtekter for Lærdal båteigarlag

Vedtekter for Lærdal båteigarlag Vedtekter for Lærdal båteigarlag Nye,reviderte vedtekter gjeld frå 13. mars 2012. Dei vart vedtekne av årsmøtet 2012 same dato. Desse erstattar vedtektene for Lærdal båteigarlag frå skipingsdatoen 17.

Detaljer

Vedtekter for Fusa Kraftlag

Vedtekter for Fusa Kraftlag - 1 - Vedtekter for Fusa Kraftlag Gjeldane frå 01.01.2011 1 Namn Føretaket sitt namn er Fusa Kraftlag SA. 2 Føremål. Fusa Kraftlag SA er eit ålmennyttig samvirke med skiftande medlemstal og kapital. Føremålet

Detaljer

SAMNANGER KOMMUNE MÅLBRUKSPLAN

SAMNANGER KOMMUNE MÅLBRUKSPLAN SAMNANGER KOMMUNE MÅLBRUKSPLAN vedteke av kommunestyret 29.01.1998 1. HISTORISK BAKGRUNN Dei første skulekrinsane i Samnanger gjekk over til nynorsk («landsmål») i 1909. Sidan 1938 har nynorsk vore einerådande

Detaljer

Høyringsnotat. 1 Hovudinnhaldet i høyringsnotatet. 2 Gjeldande rett og bakgrunnen for framlegget OREIGNINGSLOVA 4 SÆRSKILT TVANGSGRUNNLAG

Høyringsnotat. 1 Hovudinnhaldet i høyringsnotatet. 2 Gjeldande rett og bakgrunnen for framlegget OREIGNINGSLOVA 4 SÆRSKILT TVANGSGRUNNLAG Høyringsnotat Lovavdelinga Juni 2014 Snr. 14/3811 OREIGNINGSLOVA 4 SÆRSKILT TVANGSGRUNNLAG 1 Hovudinnhaldet i høyringsnotatet Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høyring eit utkast til

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. De forskningsintensive universitetenes rolle. UiOs innspill til Forskningsmeldingen 2009

UNIVERSITETET I OSLO. De forskningsintensive universitetenes rolle. UiOs innspill til Forskningsmeldingen 2009 UNIVERSITETET I OSLO Kuskapsdepartemetet Postboks 8119 Dep Postboks 1072, Blider 0032 Oslo 0316 OSLO Dato: 02.01.2009 Vår ref.: 2008/20593 Deres ref.: Telefo: 22 85 63 01 Telefaks: 22 85 44 42 E-post:

Detaljer

Fra Forskrift til Opplæringslova:

Fra Forskrift til Opplæringslova: Fra Forskrift til Opplæringslova: 5-1. Kva det kan klagast på Det kan klagast på standpunktkarakterar, eksamenskarakterar, karakterar til fag- /sveineprøver og kompetanseprøve, og realkompetansevurdering.

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

Reglement for fagskolestudier

Reglement for fagskolestudier Reglemet for fagskolestudier Ved Høyskole Kristiaia R Fra og med studieåret 2015/16 Ihold INNHOLD 3 Kapittel 1 Geerelle bestemmelser 4 Kapittel 2 - Studiereglemet 6 Kapittel 3 - Opptaksreglemet 8 Kapittel

Detaljer

ENMANNSBEDRIFTEN i byggeog anleggsbransjen. Et tryggere og bedre arbeidsmiljø

ENMANNSBEDRIFTEN i byggeog anleggsbransjen. Et tryggere og bedre arbeidsmiljø ENMANNSBEDRIFTEN i byggeog aleggsbrasje Et tryggere og bedre arbeidsmiljø INNHOLD Formålet med hådboke... side 4 Lover og regler som hjelper deg til et tryggere og bedre arbeidsmiljø... side 6 HMS-arbeide

Detaljer

Forsvarets personell - litt statistikk -

Forsvarets personell - litt statistikk - Forsvarets persoell - litt statistikk - Frak Brudtlad Steder Sjefsforsker Oslo Militære Samfud 8.11.21 Forsvarets viktigste ressurs Bilder: Forsvarets mediearkiv Geerell omtale i Forsvaret, media og taler

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Kapittel 8: Estimering

Kapittel 8: Estimering Kaittel 8: Estimerig Estimerig hadler kort sagt om hvorda å aslå verdie å arametre som,, og dersom disse er ukjete. like arametre sier oss oe om oulasjoe vi studerer (dvs om alle måliger av feomeet som

Detaljer

Eksempeloppgave 2014. REA3028 Matematikk S2 Eksempel på eksamen våren 2015 etter ny ordning. Ny eksamensordning. Del 1: 3 timer (uten hjelpemidler)

Eksempeloppgave 2014. REA3028 Matematikk S2 Eksempel på eksamen våren 2015 etter ny ordning. Ny eksamensordning. Del 1: 3 timer (uten hjelpemidler) Eksempeloppgave 2014 REA3028 Matematikk S2 Eksempel på eksame våre 2015 etter y ordig Ny eksamesordig Del 1: 3 timer (ute hjelpemidler) Del 2: 2 timer (med hjelpemidler) Mistekrav til digitale verktøy

Detaljer

I mål? Innleiing på frukostseminar 3. desember 2014 Kjetil Aasen

I mål? Innleiing på frukostseminar 3. desember 2014 Kjetil Aasen I mål? Innleiing på frukostseminar 3. desember 2014 Kjetil Aasen Mållova Bakgrunnen for mållova Jamstillingsvedtaket (1885): «Regjeringen anmodes om at træffe fornøden Forføining til, at det norske Folkesprog

Detaljer

Metoder for politiske meningsmålinger

Metoder for politiske meningsmålinger Metoder for politiske meigsmåliger AV FORSKER IB THOMSE STATISTISK SETRALBYRÅ Beregigsmetodee som brukes i de forskjellige politiske meigsmåliger har vært gjestad for mye diskusjo i dagspresse det siste

Detaljer

LOV nr 44: Lov om endringar i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane

LOV nr 44: Lov om endringar i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane LOV 2012-06-22 nr 44: Lov om endringar i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane DATO: LOV-2012-06-22-44 DEPARTEMENT: FIN (Finansdepartementet) PUBLISERT: I 2012 hefte 8 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

Ukeoppgaver i BtG207 Statistikk, uke 4 : Binomisk fordeling. 1

Ukeoppgaver i BtG207 Statistikk, uke 4 : Binomisk fordeling. 1 Ukeoppgaver i BtG20 Statistikk, uke 4 : Biomisk fordelig. 1 Høgskole i Gjøvik Avdelig for tekologi, økoomi og ledelse. Statistikk Ukeoppgaver uke 4 Biomisk fordelig. Oppgave 1 La de stokastiske variable

Detaljer

Lov om ansvar for skade som motorvogner gjer (bilansvarslova).

Lov om ansvar for skade som motorvogner gjer (bilansvarslova). Lov om ansvar for skade som motorvogner gjer (bilansvarslova). INNHOLD Lov om ansvar for skade som motorvogner gjer (bilansvarslova). Kapitel I. Kva lova gjeld. Definisjon. 1. (kva lova gjeld). 2. (skade

Detaljer

Rutine for varsling FORORD. Vedteke i kommunestyret den 11.12.2008

Rutine for varsling FORORD. Vedteke i kommunestyret den 11.12.2008 Rutine for varsling FORORD Vedteke i kommunestyret den 11.12.2008 Rutinar for varsling skal vere ein beredskap når lovstridige, uetiske eller uforsvarlege forhold vert oppdaga og må stoppast. Masfjorden

Detaljer

Econ 2130 uke 15 (HG) Poissonfordelingen og innføring i estimering

Econ 2130 uke 15 (HG) Poissonfordelingen og innføring i estimering Eco 130 uke 15 (HG) Poissofordelige og iførig i estimerig 1 Poissofordelige (i) Tilærmig til biomialfordelige. Regel. ( Poissotilærmelse ) Ata Y ~ bi(, p) E( Y ) = p og var( Y ) = p(1 p). Hvis er stor

Detaljer

EIGEDOMSSKATTE- VEDTEKTER 01.01.2013

EIGEDOMSSKATTE- VEDTEKTER 01.01.2013 EIGEDOMSSKATTE- VEDTEKTER 01.01.2013 Vedteke i Kommunestyret Dato : 20.12.12 Sak : 65/2012 Dato : Dato: Innholdsfortegnelse KAP. I - SKATTETAKSTNEMNDER... 3 KAP. II FØREBUING AV TAKSERINGA... 4 KAP. III

Detaljer

INNHOLD. LOV 1987-05-15 nr 21: Lov om film og videogram.

INNHOLD. LOV 1987-05-15 nr 21: Lov om film og videogram. LOV 1987-05-15 nr 21: Lov om film og videogram. DATO: LOV-1987-05-15-21 DEPARTEMENT: KUD (Kulturdepartementet) PUBLISERT: ISBN 82-504-1454-3 IKRAFTTREDELSE: 1988-01-01 SIST-ENDRET: LOV-2010-09-03-55 fra

Detaljer

Høgskolen i Telemark Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning BOKMÅL 12. desember 2008

Høgskolen i Telemark Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning BOKMÅL 12. desember 2008 Høgskole i Telemark Avdelig for estetiske fag, folkekultur og lærerutdaig BOKMÅL. desember 8 EKSAMEN I MATEMATIKK, Utsatt røve Modul 5 studieoeg Tid: 5 timer Ogavesettet er å sider (ikludert formelsamlig).

Detaljer

MÅLBRUKSPLAN FOR BØMLO KOMMUNE

MÅLBRUKSPLAN FOR BØMLO KOMMUNE MÅLBRUKSPLAN FOR BØMLO KOMMUNE INNHALDSLISTE: Føreord.. side 2 Målbruksplan. side 3 Utfyllande retningslinjer for språkbruken side 5 Tilleggsinformasjon: Praktiske hjelpemiddel for nynorskbrukarar i off.

Detaljer

Webhotell, e-post og webløysing vilkår

Webhotell, e-post og webløysing vilkår Webhotell, e-post og webløysing vilkår WEBHOTELL, E-POST OG WEBLØYSING VILKÅR...1 KVA OMFATTAR TENESTA?...1 AVGRENSINGAR...2 LEVERANDØREN SINE PLIKTER...2 TEIEPLIKT OG SIKRING AV DATA...3 AVGRENSING AV

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012 Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012 Innhold Om rapporten... 2 Forklaring til statistikken... 2 Resultat... 2 Nettsider... 2 Statistikk... 2 Korte tekstar 1 10 sider og tekstar over 10 sider...

Detaljer

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009 Revisjon. 2009 LAGSNAMN Laget sitt fulle namn er Stord Idrettslag (Forkorta til S.I.L) 1 FØREMÅL LOVHEFTE FOR Laget er sjølveigande og firttståande med berre personlege medlemmer. Laget sitt føremål er

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive skulen

Detaljer

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune 1 Bedriftspedagogisk Senter A.S bps@bps.as Medarbeidarsamtalar i Radøy kommune - slik gjer vi det Leiar har ansvar for å gjennomføra samtalane sine slik det

Detaljer

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Når det gjeld barn som vert utsett for vald eller som er vitne til vald, vert dei ofte utrygge. Ved å førebygge og oppdage vald, kan me gje barna

Detaljer

Forelesning 4 og 5 Transformasjon, Weibull-, lognormal, beta-, kji-kvadrat -, t-, F- fordeling

Forelesning 4 og 5 Transformasjon, Weibull-, lognormal, beta-, kji-kvadrat -, t-, F- fordeling STAT (V6) Statistikk Metoder Yushu.Li@uib.o Forelesig 4 og 5 Trasformasjo, Weibull-, logormal, beta-, kji-kvadrat -, t-, F- fordelig. Oppsummerig til Forelesig og..) Momet (momet about 0) og setral momet

Detaljer

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform Godt Lokaldemokrati ei plattform Godt lokaldemokrati ei plattform Norsk lokaldemokrati er godt men kan og bør bli betre. KS meiner ei plattform vil vere til nytte i utviklingsarbeidet for eit betre lokaldemokrati.

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

Når sjøhesten sviktar. KPI-Notat 4/2006. Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge

Når sjøhesten sviktar. KPI-Notat 4/2006. Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge KPI-Notat 4/2006 Når sjøhesten sviktar Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge En notatserie fra Kompetansesenter for pasientinformasjon og pasientopplæring Side 1 Sjøhesten (eller hippocampus)

Detaljer

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG INNHALD: DEL I Lover for Norsk Bonde og Småbrukarlag side 1 DEL II Mønsterlover for lokallag av Norsk Bonde og Småbrukarlag side 6 DEL III Mønsterlover for fylkeslag

Detaljer

Etiske retningslinjer. for. folkevalde og tilsette. i Voss kommune

Etiske retningslinjer. for. folkevalde og tilsette. i Voss kommune Etiske retningslinjer for folkevalde og tilsette i Voss kommune Side 1 av 5 Etiske retningslinjer for folkevalde og tilsette i Voss kommune Versjon : 1.0 godkjend i Kommunestyret 23.06.2005 Dato : 25.

Detaljer

Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande

Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande opplæringa». Opplæringslova: http://www.lovdata.no/ all/nl-19980717-061.html Opplæringslova kapittel 9a. Elevane sitt

Detaljer

Vedtekter for Landbrukstjenester Sør SA

Vedtekter for Landbrukstjenester Sør SA Vedtekter for Landbrukstjenester Sør SA 1 Organisasjon. Landbrukstjenester Sør SA, org. nr. 979 271 603, nedafor kalla laget, er eit andelslag etter samvirkeprinsipp med avgrensa økonomisk ansvar (SA),

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

s = k k=1 dx x A n = n = lim = lim 2 arctan ( x = π arctan ( n (2k 1)!, s n = k=1

s = k k=1 dx x A n = n = lim = lim 2 arctan ( x = π arctan ( n (2k 1)!, s n = k=1 TMA400 Høst 06 Norges tekisk aturviteskapelige uiversitet Istitutt for matematiske fag Løsigsforslag Øvig 0 9.3.30 Me vil fia det miste itervallet som me ka vera sikker på at summe s k k + 4 ligg i. Om

Detaljer

Tilleggsinnkalling til Formannskapet

Tilleggsinnkalling til Formannskapet Tilleggsinnkalling til Formannskapet Møtedato: 27.10.2015 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 09:00 - Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er, tlf. 57

Detaljer

FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10. Elevvurdering, eksamen og klagebehandling

FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10. Elevvurdering, eksamen og klagebehandling FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10 Elevvurdering, eksamen og klagebehandling Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis

Detaljer

EIGEDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR EID KOMMUNE

EIGEDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR EID KOMMUNE EIGEDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR EID KOMMUNE KAP. I SAKKUNNIG NEMND 1-1 I medhald av eigedomsskattelova 8 A-3 (4) vel kommunestyret ei sakkunnig nemnd til å verdsetje eigedomar i Eid kommune på bakgrunn av

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

Forbrukerrådets husleiekontrakt

Forbrukerrådets husleiekontrakt Om kontrakten Dette er Forbrukarrådet sin standardkontrakt for leige av bustad. På Forbrukerrådets hjemmeside finn de informasjon om reglar i husleigeforhold, skjema ved overtaking av bustad, og inventarliste

Detaljer

Selskapsavtale for Setesdalsmuseet Eigedom IKS 1 Selskapet sitt namn

Selskapsavtale for Setesdalsmuseet Eigedom IKS 1 Selskapet sitt namn Selskapsavtale for Setesdalsmuseet Eigedom IKS 1 Selskapet sitt namn Selskapet sitt namn er Setesdalsmuseet Eigedom IKS 2 Deltakarar og ansvar Selskapet er eit interkommunalt selskap, stifta i medhald

Detaljer

Laget har sete i Stranda kommune, og er medlem av Idrettsrådet i kommunen.

Laget har sete i Stranda kommune, og er medlem av Idrettsrådet i kommunen. zec~x S -t. x-_r~ ct_ E c~ x c~ -e. t.1 Stifta den 15. august 1914 Vedteke av årsmøte den~ seinare endringar, seinast av Godteke av Idrettsstyret den 5 I. FOFU IÅL Laget er sjelveigande og frittståande

Detaljer

Statistikk og økonomi, våren 2017

Statistikk og økonomi, våren 2017 Statistikk og økoomi, våre 07 Obligatorisk oppgave 6 Løsigsforslag Oppgave E terig kastes 0 gager, og det registreres hvor mage 6-ere som oppås i løpet av disse 0 kastee. Vi ka kalle atall 6-ere i løpet

Detaljer

SPRÅKRÅDET REF. VÅR REF. DATO 200200633-2 JG/SIG/ER 13.1.2006. Endringar i forskrift til opplæringslova 28. juni 1999 nr. 722 Fråsegn frå Språkrådet

SPRÅKRÅDET REF. VÅR REF. DATO 200200633-2 JG/SIG/ER 13.1.2006. Endringar i forskrift til opplæringslova 28. juni 1999 nr. 722 Fråsegn frå Språkrådet SPRÅKRÅDET Utdanningsdirektoratet Postboks 2924 Tøyen 0608 OSLO REF. VÅR REF. DATO 200200633-2 JG/SIG/ER 13.1.2006 Endringar i forskrift til opplæringslova 28. juni 1999 nr. 722 Fråsegn frå Språkrådet

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandlar rammene for administrerande direktør sitt arbeid og definerer ansvar, oppgåver, plikter og rettigheiter.

Detaljer

Etisk reglement for tilsette og folkevalde i Radøy kommune

Etisk reglement for tilsette og folkevalde i Radøy kommune for tilsette og folkevalde i Radøy kommune Vedteke av Radøy kommunestyre 2009 Føremålet med reglementet er å skapa medvit om haldningar og etiske verdiar og dermed styrkja innbyggjarane sin tillit til

Detaljer

SAMNANGER KOMMUNE. IKT-reglement. for tilsette i Samnanger kommune. Vedteke av rådmannen Gjeld frå

SAMNANGER KOMMUNE. IKT-reglement. for tilsette i Samnanger kommune. Vedteke av rådmannen Gjeld frå SAMNANGER KOMMUNE IKT-reglement for tilsette i Samnanger kommune Vedteke av rådmannen 27.01.2010. Gjeld frå 01.02.2010. Innhaldsliste 1 Området for dette reglementet organisering 2 Føremålet med IKT-anlegget

Detaljer

Rettane til den fornærma og dei etterlatne

Rettane til den fornærma og dei etterlatne Rettane til den fornærma og dei etterlatne Denne brosjyren gir ei oversikt over dei viktigaste reglane. Dersom du ønskjer å vite meir, sjå kontaktinformasjonen på baksida av brosjyren. Den som er offer

Detaljer

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet Luster kommune Avtale Mellom PricewaterhouseCoopers AS og Luster kommune Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet INNHALD 1 Generell informasjon...3 2 Omfang og varigheit...3 3 Oppgåver og plikter

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKULEN I SVEIO KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKULEN I SVEIO KOMMUNE FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKULEN I SVEIO KOMMUNE Ordensreglementet er heimla i Lov om grunnskulen og den vidaregåande opplæringa (Opplæringslova) 9A-10 og 9A-11. 1 Føremål Ordensreglementet

Detaljer

Endringar i studentreglementet for Fagskolane i Hordaland

Endringar i studentreglementet for Fagskolane i Hordaland OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2014/2-69 Saksbehandlar: Adeline Berntsen Landro Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Hordaland fagskulestyre 27.01.2015 Endringar i studentreglementet for Fagskolane

Detaljer

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK 1. Formål med instruksen Denne instruksen beskriv rammene for administrerande direktør sitt arbeid og omhandlar ansvar, oppgåver, plikter

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE KAP. 1. FIRMA, KONTORKOMMUNE, FORMÅL 1-1 SpareBank 1 Søre Sunnmøre er skipa den 17. september 1853. Vedtektene vart godkjende første gongen ved høieste Resolution

Detaljer

LOV 1992-12-04 nr 126: Lov om arkiv.

LOV 1992-12-04 nr 126: Lov om arkiv. Side 1 av 5 LOV 1992-12-04 nr 126: Lov om arkiv. Bruk av basen forutsetter at du samtykker i betingelsene i brukeravtalen. DATO: LOV-1992-12-04-126 DEPARTEMENT: KKD (Kultur- og kirkedepartementet) PUBLISERT:

Detaljer

Ø^ h ^ c^ c^ ST. OLAVS HOSPITAL 0 UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM. St. OLAVS HOSPITAL HF. SAMARBEIDSAVTALE på institusjonsnivå mellom

Ø^ h ^ c^ c^ ST. OLAVS HOSPITAL 0 UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM. St. OLAVS HOSPITAL HF. SAMARBEIDSAVTALE på institusjonsnivå mellom ST. OLAVS HOSPITAL 0 UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM SAMARBEIDSAVTALE på istitusjosivå mellom HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST) og St. OLAVS HOSPITAL HF Trodheim Dato : 6. mai 2010 Ø^ h ^ c^ c^ Høgskole

Detaljer

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Vedteke i kommunestyret 12.12.2013, sak K 13/169 Endra i kommunestyret 27.8.2015, sak K 15/96 Gjeldande frå ny kommunestyreperiode 2015-2019 INNHALD:

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE

Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE 1 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE 1. SAKSFØREBUING TIL KOMMUNESTYRET Administrasjonssjefen skal sjå til at dei saker

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724. Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.html#map004 I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg

Detaljer

Lovvedtak 100. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 329 L (2014 2015), jf. Prop. 102 LS (2014 2015)

Lovvedtak 100. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 329 L (2014 2015), jf. Prop. 102 LS (2014 2015) Lovvedtak 100 (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 329 L (2014 2015), jf. Prop. 102 LS (2014 2015) I Stortingets møte 11. juni 2015 ble det gjort slikt vedtak til lov om gjennomføring

Detaljer

FORFATTER(E) Jan-W. Lippestad og Trond Harsvik OPPDRAGSGIVER(E) Rikstrygdeverket. Nanna Stender, Mari K. Rollag og Kristian Munthe

FORFATTER(E) Jan-W. Lippestad og Trond Harsvik OPPDRAGSGIVER(E) Rikstrygdeverket. Nanna Stender, Mari K. Rollag og Kristian Munthe SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Uimed Postadresse: Boks 124, Blider 0314 Oslo Besøksadresse: Forskigsveie 1 Telefo: 22 06 73 00 Telefaks: 22 06 79 09 Foretaksregisteret: NO 948 007 029 MVA Evaluerig av hevisigsprosjektet

Detaljer

Disponering av avfall fra bygging, rehabilitering og riving

Disponering av avfall fra bygging, rehabilitering og riving Disponering av avfall fra bygging, rehabilitering og riving Kolbjørn Megård Fylkesmannen i Møre og Romsdal Høstkonferansen Geiranger 06.11.02 1 BA-avfall: Miljøproblem Dei viktigaste miljøproblema knytt

Detaljer

For utfyllande informasjon om nedbetalingsvilkår, sjå www.husbanken.no. INNHOLD Fleksible nedbetalingsvilkår 3. Låneavtale 3

For utfyllande informasjon om nedbetalingsvilkår, sjå www.husbanken.no. INNHOLD Fleksible nedbetalingsvilkår 3. Låneavtale 3 Renter og avdrag RENTER OG AVDRAG Brosjyren gjev eit oversyn over hovudtrekka i renteog avdragsvilkåra i Husbanken. Dei nedbetalingsvilkåra du vel, vil få betydning for den framtidige økonomiske situasjonen

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet Fornyings- og administrasjonsdepartementet Statsråd: Heidi Grande Røys KONGELEG RESOLUSJON Ref. nr.: Saksnr.: 200703632 Dato: 17.12.2008 Forskrift om mellombels unnatak frå konkurranselova for avtaler

Detaljer

Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 80/14 05.06.2014 Kommunestyret 41/14 19.06.2014

Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 80/14 05.06.2014 Kommunestyret 41/14 19.06.2014 Nissedal kommune Arkiv: Saksmappe: Sakshandsamar: Dato: 202 2012/1256-7 Jan Arvid Setane 26.05.2014 Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 80/14 05.06.2014 Kommunestyret 41/14 19.06.2014 Prinsipp

Detaljer

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving Berre spør! Undersøking Få svar I behandling På sjukehuset Er du pasient eller pårørande? Det er viktig at du spør dersom noko er uklart. Slik kan du hjelpe til med å redusere risikoen for feil og misforståingar.

Detaljer

TYSNES KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINER

TYSNES KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINER TYSNES KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINER Revidert av kommunestyret 22.06.09 Saksnr. Dok.nr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref. 08/1437 9554/09 000 FSK/PER/STDA 1 OM RETNINGSLINENE...3 1.0 KVA ER ETIKK 3 1.1

Detaljer

ROS-analyse for. aktivitetsområde- festivalplass Prestegardslandet. Detaljreguleringsplan for. Planident 2014004

ROS-analyse for. aktivitetsområde- festivalplass Prestegardslandet. Detaljreguleringsplan for. Planident 2014004 ROS-aalyse for Detaljregulerigspla for aktivitetsområde- festivalplass Prestegardsladet Plaidet 2014004 Utsikt til plaområdet frå Idrottsvege uder flaume 27.11.2014 Voss kommue 10.06.2015 Ihald 1 Bakgru...

Detaljer

Forretningsorden for arbeidet i forskingsutvalet for Høgskulen i Volda

Forretningsorden for arbeidet i forskingsutvalet for Høgskulen i Volda 1 Forretningsorden for arbeidet i forskingsutvalet for Høgskulen i Volda Vedtatt av Forskingsutvalet i møte 21. januar 2014 i sak 03/2014 «Forretningsorden for Forskingsutvalet ved HVO». 1. Samansetjing

Detaljer

Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist for buplikt på bustad gnr. 64/15 i Vinje

Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist for buplikt på bustad gnr. 64/15 i Vinje Vinje kommune Næringskontoret Ånund Åkre Granåsen 66 B 1362 HOSLE Sakshands. Saksnr. Løpenr. Arkiv Dato THORCH 2011/2495 6636/2015 64/15 26.03.2015 Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist

Detaljer

Det psykososiale skolemiljøet til elevane. Til deg som er forelder

Det psykososiale skolemiljøet til elevane. Til deg som er forelder Det psykososiale skolemiljøet til elevane Til deg som er forelder Brosjyren gir ei oversikt over dei reglane som gjeld for det psykososiale skolemiljøet til elevane. Vi gir deg hjelp til korleis du bør

Detaljer