Verdivurdering: Antatt markedsverdi; mellom kr ,- og kr ,-. Prospekt / visning: Kontakt megler

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Verdivurdering: Antatt markedsverdi; mellom kr. 750.000,- og kr. 950.000,-. Prospekt / visning: Kontakt megler"

Transkript

1 Advokat mna (H) Per S. Johannessen - Vadsø, 21. november 2013 SALGSOPPGAVE FISKEFARTØY FLIPPER" LK4758 Tvangssalg av fartøyet FLIPPER" LK 4758 Øst-Finnmark tingretts sak nr TVA-OSFI Saksøker: Danske Bank v/lindorff AS, p.b. 4700, 7466 Trondheim Saksøkt: Jostein Jonas Størksen, Vinkelgata 9, 9950 Vardø Verdivurdering: Antatt markedsverdi; mellom kr ,- og kr ,-. Prospekt / visning: Kontakt megler Adresse: Kirkegt. 22, p.b. 254, 9811 Vadsø Telefon: Telefax hjemmeside: Eiendomskonto: Side 1 av 17

2 Ved tingrettens beslutning av ble advokat Per Steinhaug Johannessen oppnevnt som tingrettens medhjelper i ovennevnte sak. I samsvar med tvangsfullbyrdelseslovens (tvfbl.) har medhjelper utferdiget følgende salgsoppgave: A: Beskrivelse av skipet. Det foreligger en verdivurdering foretatt av Normarin Båt AS, Kristiansund N. dat hvor det fremgår følgende: "..har vi foretatt en verdivurdering av båten: Libra 40 fiskerireistrert båt fra 1992 iflg mottatte bilder og informasjon fra Dem Båten er i dag rigget for garndrift i gruppe 2 torsk nord for 62 grad. Dette er i utgangspunktet en Libra 33 kombibåt (fritidsbåt) som er forlenget og ombygd til å drive fiske (veldig smal båt etter dagens lengde på 12,2 meter) Dim. Lengde: 12,2 meter Bredde: 3,3 meter Dekksutstyr: Lorentzen garnspill, Rapp hydema etterhaler og Meydam garngreier. Elektronisk utstyr: Normalt utstyr med elektronikk som kartmaskin, farge ekkolodd, autopilot, autopilot, og radar. Alt utstyr er ifra 1992 utenom ekkoloddet og kartmaskinen som er kjøpt i Fremdriftsmaskinen er en Mercedes marine V hk. Fra 1982 med en gangtid på ca timer. Vribart propellanlegg. Eier opplyser at motor fungerer fint tross alt det høye timeantallet. Hva som er rett markedspris ut til yrkesfiske er vanskelig å vite da denne båten er en "bastard" av båt (omgjort fritidsbåt for bruk til fiske), veldig smal og dårligere dekksplass en tilvarende 40 fots fiskebåt. Jeg vil anta at denne båten har en markedspris fra ,- til ,- til en yrkesfisker, men da må kjøper sitte med en gruppe 1, fartøykvote for torsk for å få lov til å delta på fiske i denne båt, (en ny kjøper vil ikke få tilgang på fiske nord for 62 grad på åpen gruppe 2). Må den selges til privatmarked (ikke fiske) vil prisen ligge rundt ,- til ,- inkl. mva. Båten er 20 år gammel og med dagens timeantall på motor vil kjøpere kalkulere et motorskifte inn i investeringen." Opplysninger om fartøyet er hentet ut fra søk i Skipsregistrene. Som påpekt nedenfor under punkt B nr. 9, er det gitt begrenset mulighet til å påberope mangler på fartøyet, utstyr og bruk. Potensielle kjøpere oppfordres/plikter seg til å foreta en nøye og grundig inspeksjon av fartøyet før bud inngis. Side 2 av 17

3 Under disse forutsetninger opplyses det om fartøyets hoveddetaljer som følger: Navn: Flipper Hjemsted: Vardø Merke nr.: F-75-V Kjenningssignal: LK4758 Reg. pliktig: Nei Register: NOR Status: Aktiv Eier: Jostein Jonas Størksen Type: Fiske/fangstfartøy: fiske Material Plast Verft/byggested: Libra Plast AS, Hareid Byggeår: 1993 Lengde Bredde: Dybde: 12,3 meter 3,05 meter 1,25 meter B: Salgsvilkår I forbindelse med tvangssalget gjelder følgende salgsvilkår: 1. Inspeksjon og visning Fartøyet kan inspiseres ved kai i (postnummer 9950) Vardø etter nærmere avtale med medhjelper. Budgivere anbefales å inspisere båten før bud inngis idet bud med forbehold om inspeksjon vil bli nedprioritert i forhold til bud uten forbehold. 2. Betaling, betalingsfrist og oppgjørsdag Kjøpesummen skal betales innen en oppgjørsdag som er tre måneder regnet fra den dag medhjelperen forelegger bud m.m. for rettighetshaverne og namsretten etter tvfbl Betalingsplikten inntrer likevel ikke før to uker etter at stadfestelseskjennelsen er rettskraftig. Kjøpesummen skal betales til medhjelpers eiendomssalgskonto nr Side 3 av 17

4 Betales hele eller en del av kjøpesummen etter oppgjørsdagen, men innen to uker etter at stadfestelseskjennelsen er rettskraftig, betales et tillegg på 10,5 % årlig rente. Betales ikke kjøpesummen, eventuelt med tillegg av renter etter første punktum, innen betalingsfristen etter første ledd, gjelder salgsvilkårenes pkt Bud og finansieringsplan Det kan bare tas hensyn til bud som er bindende for byderen i minst seks uker. Med partenes og rettighetshavernes samtykke kan det likevel tas hensyn til bud med bindingstid ned til to uker. Et bud som ikke lenger er bindende, kan bare stadfestes dersom byderen samtykker. Et bud er ikke bindende for byderen når det følger av alminnelige avtalerettslige regler at byderen er ubundet. Stadfester namsretten et bud, løses samtidig andre bydere fra sine bud. Nekter namsretten ved kjennelse å stadfeste noe bud, løses samtlige bydere fra sine bud. En byder løses dessuten fra sitt bud dersom saksøkeren gir avkall på adgangen til å begjære det stadfestet. Medhjelperen ber at det ved fremme av bud vedlegges finansieringsplan. Finner ikke medhjelperen planen tilfredsstillende, kan medhjelperen pålegge byderen å stille sikkerhet for budet innen en frist medhjelperen fastsetter. Gjør ikke byderen det, kan budet settes ut av betraktning. Budfrist settes til : mandag 9. desember 2013 Medhjelper forbeholder seg retten til å orientere samtlige budgivere om innkomne bud. Videre forbeholder medhjelper seg retten til å oppta forhandling med budgivere som har fremmet bud innen budfristens utløp, med forbehold å øke endelig salgssum for fartøyet. 4. Stadfestelse av bud, risikoens overgang, eiendomsrettens overgang Etter budfristens utløp, og etter at eventuelle forhandlinger med budgiverne er avsluttet, skal medhjelperen straks forelegge budene for saksøkeren med spørsmål om saksøkeren vil begjære noen av dem stadfestet. Saksøkerne skal snarest mulig underrette medhjelperen om stadfestelse begjæres eller om grunnen til at stadfestelse ikke begjæres. Saksøkeren må ikke uten saklig grunn begjære stadfestelse av et bud når et høyere bud kan stadfestes. Saksøkeren må heller ikke uten saklig grunn forbigå bud fra en etterstående panthaver som har gitt likt bud med en annen. Er saksøkeren i tvil om hvilket av flere bud som skal velges, kan saksøkeren overlate valget mellom disse til namsretten. En begjæring om stadfestelse kan trekkes tilbake inntil budet er stadfestet. Etter at fristen for å fremsette protest/innvendinger mot stadfestelse er utløpt, skal namsretten ved kjennelse snarest mulig avgjøre om bud skal stadfestes. Når et bud er stadfestet, overtar kjøperen risikoen for formuesgodet på oppgjørsdagen. Når kjøperen dessuten har betalt kjøpesummen, eventuelt med tillegg av renter, blir kjøperen eier av formuesgodet og overtar retten til avkastningen. Tiltrer kjøperen formuesgodet før oppgjørsdagen etter annet ledd, blir kjøperen eier og overtar risikoen og rette til avkastningen på det tidspunkt formuesgodet tiltres. Side 4 av 17

5 5. Fartøyets tilbehør med mer Salget skal omfatte både hovedgjenstanden og tilhørende ting og rettigheter som omfattes av panteretten. 6. Skjøte Når kjøperne er blitt eier av formuesgodet og stadfestelseskjennelsen er blitt rettskraftig, skal namsretten på kjøperens begjæring utstede skjøte. Er det begjært oppreisning mot oversittelse av fristen for å påanke stadfestelseskjennelsen før skjøte er utstedt, skal utstedelsen utstå til angrepet er rettskraftig avgjort. Kjøperen og medhjelperen kan avtale at medhjelperen skal begjære skjøte utstedt, og at namsretten skal sende det til medhjelperen. 7. Heftelser Når kjøperen er blitt eier, faller samtlige pengeheftelser i formuesgodet bort unntatt pengeheftelser som kjøperen skal overta etter avtale med rettighetshaveren. Fra samme tidspunkt bortfaller heftelser som er satt til side etter tvfbl annet ledd. Avtalepant som sikrer lån gitt til kjøperne for erverv av formuesgodet, som medhjelperen har besørget registrert og som er registrert samme dag som skjøtet, går foran alle andre rettsstiftelser som utledes fra kjøperen uansett når de er registrert. Ved tvangssalg av skip gjelder dessuten sjølovens 24 tredje ledd, tredje punktum. 8. Avgifter Utgiftene ved tiltredelse og overtakelse av skipet bæres i sin helhet av kjøper. Det skal ikke betales merverdiavgift ved omsetning eller innførsel av fartøyer under 15 meter største lengde. De nærmere betingelser for avgiftsfritak er fastsatt ved lov og forskrift som er vedlegg nr. 3 til denne salgsoppgave. 9. Teknisk tilstand/mangler Skipet selges as is where is. Kjøperen har begrenset adgang til å påberope mangler. En mangel foreligger når: a) formuesgodet ikke svarer til opplysninger om vesentlige forhold som medhjelperen har gitt, og som kan antas å ha innvirket på kjøpet, b) medhjelperen har forsømt å gi opplysning om vesentlige forhold som denne måtte kjenne til og som kjøperen hadde grunn til å regne med å få, såfremt unnlatelsen kan antas å ha innvirket på kjøpet, eller c) formuesgodet er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med. Side 5 av 17

6 Dersom formuesgodet har mangler, kan kjøperen kreve prisavslag. Kjøperen kan ikke heve kjøpet på grunn av mangler. Erstatning kan bare kreves av medhjelperen dersom denne har utvist skyld eller det foreligger annet særskilt rettsgrunnlag. Krav om prisavslag eller erstatning gjøres gjeldende ved søksmål. Søksmålet reises for namsretten eller for de alminnelige domstoler. Ved søksmål om prisavslag saksøkes de som har fått del i den del av kjøpesummen som rammes av prisavslaget. Kjøpesummen må betales selv om prisavslag kreves. Dersom kjøperen krever at den del av kjøpesummen som rammes av kravet om prisavslag, ikke skal utbetales til de berettigede, skal denne delen av kjøpesummen holdes tilbake hvis ikke namsretten finner kravet om prisavslag åpenbart grunnløst. Dersom kjøperen ikke har reist søksmål om prisavslag innen to måneder regnet fra forfallstidspunktet for kjøpesummen, skal den tilbakeholdte del av kjøpesummen ikke lenger holdes tilbake. 10. Mislighold fra kjøper Dersom kjøpesummen ikke blir betalt innen betalingsfristen, plikter kjøperen å betale forsinkelsesrente etter lov om renter ved forsinket betaling m.m. 3 første ledd første punktum. Oversitter kjøperen betalingsfristen, skal medhjelperen, eller namsretten dersom den skal motta kjøpesummen, straks varsle kjøperen om at kjøpet vil bli hevet dersom kjøpesummen med renter ikke er betalt innen en frist på minst to uker. Oversittes denne fristen, skal namsretten ved kjennelse oppheve stadfestelseskjennelsen og deretter underrette medhjelperen om at salget skal fortsettes. Ved opphevelsen faller kjennelsen om fordelingen av kjøpesummen bort. Er formuesgodet gått tapt eller blitt skadet etter at kjøperen overtok risikoen for det, plikter kjøperen å erstatte tap som skyldes at kjøperen ikke har holdt formuesgodet forsikret mot brann og annen tingsskade i den utstrekning det er vanlig. Blir salg gjennomført etter opphevelsen, er kjøperen ansvarlig for forskjellen overfor rettighetshavere som fikk bedre dekning etter den første fordelingskjennelsen enn etter den siste, dersom ikke misligholdet skyldes en uforutsett hindring utenfor kjøperens kontroll. Krav mot kjøperen etter dette ledd gjøres gjeldende ved søksmål for de alminnelige domstoler. Søksmålet kan reises i den rettskrets der tvangssalget er gjennomført. 11. Ervervstillatelse og deltakeradgang Erverv av skipet for drift som fiskefartøy krever ervervstillatelse. Bruk av skipet til fiske og fangst krever deltakeradgang. Kjøperen bærer risikoen for at ervervstillatelse og deltakeradgang blir gitt. Det følger av tingrettens kjennelse at salget ikke omfatter fiskerettigheter tilknyttet fartøyet. Et fartøy kan ikke nyttes til ervervsmessig fiske eller fangst uten at det er gitt ervervstillatelse, jf. Lov om retten til deltagelse i fiske og fangst (Deltakerloven) 4. Nåværende ervervstillatelse faller bort ved tvangssalg av fartøyet. Side 6 av 17

7 Ny eier av fartøy som erverves på tvangssalg kan få tildelt deltageradgang så fremt vedkommende fyller de ordinære vilkårene for tildeling av slik tillatelse ved overtagelse av fartøy. Personer som fyller vilkårene kan søke om forhåndstilsagn om tillatelse til å delta i fisket. Kjøper har risikoen og ansvar for å gjøre de undersøkelser samt innhente den nødvendige informasjon og tillatelse fra Fiskeridirektoratet. 12. Forsikring av skipet Kjøperen overtar risikoen for skipet på oppgjørsdagen (jf pkt. 2), eventuelt ved tiltredelse såfremt tiltredelse skjer før oppgjørsdagen. Er formuesgodet gått tapt eller blitt skadet etter at kjøperen overtok risikoen for det, plikter kjøperen å erstatte tap som skyldes at kjøperen ikke har holdt formuesgodet forsikret mot brann og annen tingsskade i den utstrekning det er vanlig. 13. Vedlegg Som vedlegg til denne salgsoppgave følger: Vedlegg 1: Verdivurdering av avholdt av Normarin båt. Vedlegg 2: Utskrift fra Fiskeridirektoratet oppslag på bestemt fartøy Vedlegg 3: Utskrift fra Skipsregistrene panteheftelser m.v. Vedlegg 4: Forskrift og lov (Nr. 9) om fritak for merverdiavgift m.v. ved omsetning og innførsel av fiskefartøyer under 15 meter største lengde. Vedlegg 5: Budskjema For øvrig henvises til lov om tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring av 26. juni 1992, nr. 86 Vadsø, 21. november 2013 Side 7 av 17

8 BUDSKJEMA Tvangssalg av fartøyet FLIPPER LK4758 Øst-Finnmark tingretts sak nr TVA-OSFI Budgiverens navn: Adresse: Postnr.: Sted: Telefon/mobil: Faksnummer: adr.: Vi bekrefter herved å være gjort kjent med salgsvilkårene av 21. november 2013 vedrørende ovennevnte fartøy, og at disse er akseptert. Budet er bindende i 6 seks uker fra dags dato. På dette grunnlag inngir vi følgende bud på skipet: Pris fartøy: Pris bruk og redskaper: Som planlegges finansiert som følger: 1ste prioritets lån: Egenkapital: Øvrige anmerkninger: Dato: Budgiverens signatur: Side 8 av 17

9 5~~~,giv ~~~e båter Fo~mid~~n~ a~ fri~icfså~ter oø sj~ar~c~r ~ - Vadsø, 21. november 2013 ~or~ar~n Sit as ~cr~eta~c~srø+~~ster~t NO ~IIV'A Sic~~rpa~rei~n S. ~V.~~12 Kcis~i~t~sund N. Bankgira; 1 ~0~~~4.Q113~ J~ stein S~~~rks~n ~~It1~~~~L~ ~ +47} ~ 1 15 $8 ~t~ ~Tpost: p~st~norm~rin~nc~ 1 ~0 ~.~~ 1 ~'erdiv urderin ~i- libra ~q forles et lira 3~ korn bi 199 mad. LIS ~7~$. ~'å c~ppdr~~ ~~a D~;m h~~- vi for~t~t~ en ~~~erd~~~urdtrin~ ati~r båten: I.~i~r~ =~0 ~sk~rirc~is~~r~ert b~~ #`r~. 199~ i~~a motta~~ ~ildc~- c~~ in#`~r~na:~jc}n tri ~.~tm ~3~~~n ~r i d~..~ ~`i ~ ~et f~~ ~~.rnc~r~ it ~ ~~upp~ ~' ~c~rsk nerd far 6? ~,~rad. i~~tt~ ~r ~ ut~~.n~spunt~~ ~n Li~r~ ~~ k~~n~ai~~~ Qfritid~bå~~ ~c~m er t"c~rl~n~~~ o~ o~~~~~ ~~I å dri~~~ ~is~~ ~ ~~~idi~, smal båt ~tt~r ~~~~~r~~ ~en~d~ på 1?.~ muer} Ui. L~t~gd~: ~ ~.? muer ~ret~d~: ~.~ muer ~e~k~ut~~~-r: 1 ~c~r~r~tr~~ ~~.rn~~il~. ~~p h~~~~ma ~~tcrh~.l~r c~~; 1~~~~~Ad~~ ~~rn~~r~i~~. ~~l~k~rc~n~~~ ut~~~~r: d ~c~rmalt ~t~~~-r~ ~~d ~I~~~r~r~~~~ ~c~ k~.rtr~~~~~~. tår~,~ ~kknla~~~ a~tq~ilc~t. c~~,~ radar. ~l~ ut~t~r~ er ifra 1 ~9~ ut~n~am e c~lt~c~t~~t ~~ ~~.z~.~:~s~~_~+~~ ~~m ~~r ~jø~t ~?Q ~~. F~~~rntir~~sm keen er en 1~'i~~rc~d~~ marine '~~ 1 ~ ~~~ hk. fra ~'~$? ~ec~ en ~;an~t~d p ca. ~S.~~Ci timyr. ~'ri~~.~t prc~p~il~~l~~~~. ~~~x c~p~~~=rs~r ~~ ~atox ~u~.~~~~r ~~t trc~~~ ilt d~~ l~~ ~=~ t~~~~.nt~ ~t~ ~~~T~ s~r~ er ritt markeø~p~ris ut tii y~r~~~~~k~ ~r ~~~~ns~:~~i ~ ~~ite da denne ~a~ten ~~ ~n "~as~ d"~ av~ ~~t ~~~m~jc~rt fritidsbåt far bruk tid ~i~k~ }, ~~R~IØi~ ~m~~ +~~ ~Ørli~~re d~k~s~i~s~ c:n.~a ~~I~~~ar~~c~~ ~(~ fats ~is~~b~r Jed ~R~I yta ~t Ø~n.n.e ~ tin. ~~ar ~~ ~rk~~~~r%~ ~r~. ~~~i.{~(~~.- ~i~ ~~O~ØC~C,- ~i~ ~n ~+~ es~i~~~r, m~~ d~. ~å k~~r ~i~~ r~~e~ en ~ru~p~~ 1. ~ar~~~~rl~~~a~~: ~c~r ~or~~ t~ r ~, få Ic~~r tii å c~el Øå ~is~~ d~~n~ tiåt, den n~ kj,~~p~r ~~~I ikke ~a ti~~;a~~.~ p~ is C~ ~~r~ fog ~? ~ra~ }a~ ~p~r~ ~-u~~e ~ ~~ '~i~ din seles t~~ ~ri~r~tmark~t ~ il~~:~ ~is~:~~ ~~~il prism li~~~e rur~~t ~~~.~~Ø.- til ~~t}.~~~*- n.~i, m~~~.. ~~~tø~ er ~~~ år ~,~~rnm~i ~~ meth. Ø~~=ins ~irn~~.ntal~ ~å r~t~~tc~r ~~'~~ ~~~~~~~~ ka~~u(er~ ~t ~c~~~r~~. ~t~1 inn i in~r~~tc~rin~cn,~,~,~ '~ V r,~ ~ ~~ ~~ ~~~ ~.~.~~,- ~, ~~ ~r ` ~~ ui~rt ~~.rt hdtn~e~ l~, r Ø `~,~,~ ~~ ~~ Side 9 av 17

10 FartØyregisteret Side 1 av 1 Vadsø, 21. november ~~_ Lisens for bruk av data All bruk av data fra Fiskeridirektoratet er underlagt Norsk lisens for bruk av offentlige data (NLOD). Lisens for bruk av data I Oppslag på bestemt fartøy ~ Utlisting av fartøy- og eieropplysninger I Utlisting av fartøy og tilhørende rettigheter I Utlisting av fartøy og tilhørende kvote/fangst Disse registersidene viser dagens situasjon for fisketillatelser (deltakeradganger/konsesjoner) Merk at kvotene på fartøynivå viser kvote korrigert for avgitt eller mottatt kvote i kraft av slumpfiskeordningen, mens kvotefleksibilitet på fartøynivå foreløpig ikke fremgår. Det vil bli lagt ut oversikter over fartøy som har adgang til å fiske i kraft av teiefartøy-, samfiske- og slumpfiskeordningen, samt oversikt over fartøy som er tildelt forskningskvoter. Oppslag på bestemt fartøy Fartøyopplysninger Registreringsmerke: F 0075V Radio-/Kjenningssignal: LK4758 FartØynav: FLIPPER StØrste lengde(m): 12,3 Art: DEKKET Motorkraft (HK): 275 Lengde(m): Skrogmateriale: PLAST Byggeår motor: 1983 Bredde: 3,05 Byggeår: 1992 Bruttotonnasje (1969): Ombygget: Bruttotonnasje (annen): 19 Dato målebrev: Merke/tinglysningsdato: 29.12,1992 Eieryopplysninger Organisasjonsnummer: Organisasjonsform: Aksjonærer Id/Organisasjonsnummer ************ Navn: STØRKSEN JOSTEIN JONAS Fiskermanntall: Enkeltmannsforetak Postadresse: VINKELGATA 9 Postnr/sted: 9950 VARDØ Navn Andel (%) Fiskermanntall STØRKSEN JOSTEIN JONAS 100 B Konsesjoner og deltakeradganger Type Kongekrabbe (Åpen gruppe) Kystfiskeutvalgskvote -Torsk N62GR Konsesjon /Kvotestørrelse Faktor (1) Årskvoten tildelt fartøyet i adgangsregulerte fiskerier Fiskeslag Område Kongekrabbe, Ha Kvotreg. omro kongekrabbe Fangst registrert på fartøy i adgangsregulert fiske. Fiskeslag Område Kongekrabbe, Han Kvotreg. omr. kongekrabbe Redskap Kvote (tonn) Konvensjonelle redskap 2 Redskap Fangsttonn) Siste landingsdato Konvensjonelle redskap 3, Side 10 av 17 ~vw.fiskeridir.holregister/fartoyreg/?m=frty&s=

11 ShipSearch - SjØfa~tsdirektoratet Side 1 av 3 S~øfartsdirektoratet ~ ben vtter cookies på sine nettsider LES MER Q Ø FORTSETT/LUKK Q SØk i Ski sre istrene p J Vi gjør oppmerksom på at det alltid vil være en tidsforskyvning mellom offisielle journalføringer og søke-databasen. Søket er et tilbud Bonn vil gi deg en indikasjon på om fartøyet/bygget/kontrakten er registrert eller om ønsket skipsnavn er ledig. Informasjon om sist utstedt CSR er også tilgjengelig. Hvis søket kommer opp tomt eller du trenger en offisiell utskrift, ta direkte kontakt med Avdeling skipsregistrene på telefon eller pr, Bpost postanis-nor.no FaØyet Kjenningsignal Skipsnavn Register Status LK475~ FLIPPER NOR AKTIV MELDING J n r: Dato: Kjenningsignal Skipsnavn Reg.pliktig LK4758 FLIPPER NEI BY99 Bygge nr 425 Bygge verft LIBØ PLAST A/S Bygge sted 6060 HAREID hygge land NORGE Bygge år 1993 Tidligere registrert NOR - SKIPSBYGGINGSREGISTER ~IJEMSTEDSENDRING J n r: dato: Hjemsted VARDØ NYTT MERKENR. UTSTEDT AV MERKEREGISTERET Jnr:10163 Dato: Merke nr F-75~V IDENTITETSBEVIS FOR FARTØY J n r: Dato: Skipstype Material FISKE/FANGSTFARTØY: FISE ISLAST Side 11 av 17 ~vw.sjofartsdir.no/shipsearch/?search=lk

12 ShipSearch - Sjøfartsdirektoratet Side2av3 Vadsø, 21. november 2013 Fremdrift Bredde Dybde StØrst lengde MOTOR 3,05 Meter 1,25 Nieter 12,3 Nieter BILBREV Jnr:04388 Dato: Eier STØRKSEN, JOSTEIN JONAS FØdsels nummer 1 ~ 1242 Gateadresse VINKELGATA \/ARDØ NORGE TVANGSSALG J n r: Dato: Anmerkning TVAN~SSAL~ Jr~r:06504 Dato: Anmerkning SAK NR. / TIf~GRETT: TVA-OSFI, ØST-FINNMARK TINGREIT OPPNEVNT MEDHJELPER SAK NR. f TINGREIT: ~ TVA~OSF1, ØST-FI(VNMARK iingrett OPPNEVNT MEDHJELPER PANTERETT J n r: Dato e Bel~sp NOK Rettighetershaver SANT/~NDER CONSUMER BANK AS Orgnr Gateadresse STRANDVEIEN 18 ~ 366 LYSAKER NORGE Postaddresse POSTBOKS 177 Anmerkning UTLEGGSFORRETNING Jnr:03288 Dato: LYSAKER NORGE MED ANFØRT 1. PRIORIfi~~ FORBUD MOT SALG, PANT, M.M. PANTERETT UTEN GJELDSANSVAR BelØp IVOK Rettighetershaver DANSKE BANK O rg n r Gateadresse SINDRE GATE ~RONDFiEIIVI NORGE Postaddresse POSTBOKS TROiVDHEIM NORGE Anmerkning A\/HOLDT: KL. 10:45 STED: HARAM LENSMANNSKONTOR PROSESSFIJLLIVIEKTIG: LINDORFF AS, P.B 7055, 3007 DRAMMEN BELØP KORRIGERT UTLEGGSFORRETNING J n r: Dato: IHHT SJØLOVE(~S 18. BelØp NOK Rettighetershaver VESTRE, EDEL ALISE Fødsels nummer Gateadresse Side 12 av 17 sj ofartsdir.nq/shipsearchl?search=lk

13 ShipSearch - Sjøfartsdirektoratet Side 3 av 3 Vadsø, 21. november 2013 STORGATA BRATTVÅG ivorge Anmerkning AVHOLDT: KL. 14:20 STED: NAMSMANNEN I HAØMS KONTOR PROSESSFULLMEKTIG: JAHN WAAGE AURDAL, PB 321, SENTRUM, 6001 ÅLESUND ~JTLEG~SFORRETNING J n r: Dato: Beløp NOK Refitighetershaver VESTRE, EDEL ALISE Fødsels nummer Gateadresse STORGATA BRATTI/ÅG NORGE Anmerkning AVHOLDT: KL STED: NAMSMANNEN I HARAMS KONTOR PROSESSFULLMEKTIG: JAHN WØGE AURDAL, KONGENS GATE 3, 6002 ÅLESUND Side 13 av 17 ~ ~w.sjofartsdir.no/shipsearch/`?search=lk

14 Gyldendal Rettsdata - Utskrift Side 1 av 3 L nry 58 Lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) (*) Kilde: Norsk Lovkommentar ~~~~~~~~ Gyldendal Rettsdata (www.rettsdata.no ~ Skrevet ut RE'T'T'Sti147'~ 6-9. Fa~tø.v mv. X203) (1) Omsetning av følgende fartøy er fritatt for merverdiavgift: a) fartøy på minst 15 meter til bruk for persontransport mot vederlag, varetransport, sle in ber in eller rednin isb tin eller fan stvirksomhet X204) p g~ ~ g g~ ry g g b) spesialfartøy til bruk i petroleumsvirksomhet til havs c) skolefartøy d) fartøy på minst ti meter song anskaffes til Forsvaret e) fartøy til bruk for forsking og værvarsling ~ f artøy pa minst seks meter til bruk for y rkesmessi g fiske X205) Fritaket omfatter o så driftsuts r som leveres sammen reed slike fartø. ~~06) g ty Y (2) Omsetning av tjenester som står i direkte forbindelse med bygging, ombygging, reparasjon og vedlikehold av fartøy som nevnt i første ledd eller driftsutstyr for slike fartøy, er fritatt for merverdiavgift i siste omsetningsledd. Fritaket omfatter også varer som leveres i forbindelse med slike tenester. ~207~ J (3) Omsetning av tjenester fra fartøy i form av berging av fartøy, er fritatt for merverdiav ift. X208) g (4) Utleie av følgende fartøy, er fritatt for merverdiavgift: a) fartøy på minst 15 meter til bruk i utenriks fart b) fartøy på minst 15 meter til bruk i innenriks fart dersom fartøyet er bestemt for persontransport mot vederlag c) spesialfartøy til bruk i petroleumsvirksomhet til havs d fartø å minst ti meter sorri anskaffes til Forsvaret X209) Yp (5) Departementet kan gi forskrift om hva som menes med fartøy til yrkesmessig fiske etter første ledd bokstav f. X210) Side 14 av

15 Gyldendal Rettsdata - Utskrift Side2av3 Vadsø, 21. november 2013 Note (203) Ved Tor S. Kildal Bestemmelsen inneholder utstrakte fritak for omsetning, utleie og reparasjon, vedlikehold, nybygging og ombygging av bestemte typer fartø. Begrunnelsen for fritakene er først og fremst skipsfartens internasjonale konkurransesituasjon, jf. Ot.prp. nr. 17 ( ) kap. V.B.2 s. 46. Men fritak kan også begrunnes rent praktisk med at vederlag og eventuelle avgiftsbeløp for fartø kan bli betydelige. Selger og kjøper slipper derved likviditetsmessig åhåndtere slike kontantstrømmer. Staten unngår også risikoen knyttet til slike store avgiftsbeløp. Bestemmelsen kjelder ingen former for lystfartøer. Fritak for levering av varer og tjenester til fartø er gitt i Note (204) med Tor S. Kildal Kravet om lengde på minst 15 meter samsvarer med plikten til registrering i skipsregistret etter lov 24. juni 1994 nr. 39 (sjøloven eller sjøl.) X11. Fritaket er knyttet til konkret bruksområde for fartøet. Annet bruksområdet omfattes ikke av fritaket. Selger må således forsikre seg om hva skipet faktisk skal brukes til. Det skal beregnes avgift ved salg av skip til opphugging eller ved salg av passasjerskip som skal brukes til hotell- og restaurantskip osv. Passasjerskip er bare fritatt når de skal brukes til passasjerbefordring mot vederlag, duse at en bedrift som anskaffer et skip til befordring av egne ansatte, må betale avgift ved kjøpet. Tilsvarende krav, om bruk i virksomhet med befordring mot vederlag, er ikke stilt for lasteskip. Kranskip og dykkerskip er fritatt dersom de er spesialskip til bruk i petroleumsvirksomhet. Note (205) Ved Tor S. Kildal. Noten er sist endret OgaØ I fartøskategoriene bokstav b til f er det bare for marinefartø og for fiskefartøy satt krav til fartøets minstelengde, men betegnelsen skip innebærer at ikke enhver båt omfattes. Som skoleskip anses skip som enten brukes til ren yrkesrettet sjømannsopplæring, f.eks. på sjøaspirantskolene, eller til sjømannsopplæring under fart i fjerne farvann av en viss varighet, men ikke skip til bruk for leirskole, sosialpedagogisk sjøskole eller opplæring i valgfag i ungdomsskolen. Skip for dybdemåling, strømmåling og kartlegging av sjøbunnen er ikke ansett som skip til bruk for forskning. For naermere avgrensning, se Merverdiavgiftshåndboken 2011, pkt. 6.x.3. Merverdiavgiftsforskriften ~ 6_9 gir utfyllende regler. Bestemmelsen orri fritak for fiskebåter kan begrunnes med at fiskere leverer årsoppgave, jf. 15-4, og således ikke vil ia fradrag for inngående avgift ved kjøp av fiskefartø før ved årsavregningen. FartØet må ha ordinær innenbordsmotor (ikke hekkaggregat) og være på minst 6 meter, samt hva byggemåte og utstyr angår være skikket til fiske. Selger må få fremlagt erklæring fra skattekontoret om at kjøper er registrert fisker, se merverdiavgiftsforskriften ~ 6-9. Note (206) Ved Tor S. Kildal Det er et vilkår at utstyret leveres sammen med skipet, luftfartøet eller plattformen og at det leveres av selger av fartøet. Fritaket kjelder også løst driftsutstyr til bruk ombord. Bestemmelsen er ikke antatt å omfatte fiskeredskaper som leveres sammen med fiskefartø. Fiskekasser som tilhører et fartøs faste driftsutstyr, kan leveres avgiftsfritt sammen med fartøet. Note (207) Side 15 av

16 Gyldendal Rettsdata - Utskrift Side 3 av 3 Vadsø, 21. november 2013 Ved Tor S. Kildal Fritaket kjelder reparasjon, vedlikehold, nybygging og ombygging av skip. Tilhørende legitimasjonsregler er fastsatt i merverdiavgiftsforskriften ~ Bestemmelsen omfatter tjenester som står i direkte forbindelse med reparasjon, vedlikehold osv. og varer som tjenesteyter leverer i forbindelse med tjenesten. Fritaket omfatter altså ikke rene vareleveranser. Begrepene reparasjon og vedlikehold er meget vide. Den leverte tjeneste kan likevel ikke fremstå som helt bagatellmessig i forhold til vareinnsatsen, f.eks. omfattes ikke levering og montering av batterier. Tjenester som kjelder fartøets faste driftsutstyr er også fritatt. Det er ikke krav om at arbeidet utføres ombord i fartøet. Fritaket kjelder ikke bare tjenester som er arbeid på selve skipet eller driftsutstyret, men også f.eks. tegning, konstruksjon og annen teknisk bistand for arbeid på skipet eller dets driftsutstyr. Således er klassifikasjonstjenester omfattet. Vedlikehold omfatter f.eks. vask og renkjøring. Et vaskeri kan således avgiftsfritt utføre vask av sengetø og øvrige tekstiler som inngår i et skips faste driftsutstyr. Fritaket er begrenset til å ~j elde siste omsetningsledd, altså det eventuelle skipsverft. Note (208) ~i~d Tor S. Kildal Omsetning, duse vederlag, for berging er fritatt. Hva slags fartø som faktisk står for bergingen er uten betydning. Note (209) med ~'or S v Ki1da1 Fritaket for utleie av fartø er av nøtralitetshensyn noe mer avgrenset enn fritaket for omsetning av fartø. Note (210) fed Tor S. Kildal Merverdiavgiftsforskriften,~ definerer hva som menes med et fiskefartø. Side 16 av

17 BUDSKJEMA Tvangssalg av fartøet "FLIPPER" LK475 8 Øst-Finnmark tingretts sak nr TVA-OSFI Budgiverens navn: Adresse: Postnr.: Sted Telefon/mobil: Faksnummer: adr.: Vi bekrefter herved å være ~j ort kjent med salgsvilkårene av 21. november 2013 vedrørende ovennevnte fartøy, og at disse er akseptert. Budet er bindende i 6 seks uker fra dags dato. På dette grunnlag inngir vi følgende bud på skipet: Pris fartøy: Pris bruk og redskaper: Som planlegges finansiert som følger: 1 ste prioritets lån: Egenkapital: Øvrige anmerkninger: Dato: Budgiverens signatur:_ Side 17 av 17

Vadsø,22. mars 2012. Side 1 av 31

Vadsø,22. mars 2012. Side 1 av 31 Vadsø,22. mars 2012 Side 1 av 31 Vadsø,22. mars 2012 Side 2 av 31 Vadsø,22. mars 2012 Side 3 av 31 Vadsø,22. mars 2012 Side 4 av 31 Vadsø,22. mars 2012 Side 5 av 31 Vadsø,22. mars 2012 Side 6 av 31 Vadsø,22.

Detaljer

Vadsø, 14. desember 2012

Vadsø, 14. desember 2012 Vadsø, 14. desember 2012 1 Vadsø, 14. desember 2012 2 Vadsø, 14. desember 2012 3 Vadsø, 14. desember 2012 4 Vadsø, 14. desember 2012 5 Vadsø, 14. desember 2012 6 Vadsø, 14. desember 2012 7 Vadsø, 14. desember

Detaljer

Fritidsbolig fra 40/50-tallet restaurering-/rivingsobjekt beliggende i Bergeby (Guopparjohka), i Nesseby kommune.

Fritidsbolig fra 40/50-tallet restaurering-/rivingsobjekt beliggende i Bergeby (Guopparjohka), i Nesseby kommune. Bergeby, Nesseby kommune. - Fritidsbolig Vadsø, 15. juli 2011 Fritidsbolig fra 40/50-tallet restaurering-/rivingsobjekt beliggende i Bergeby (Guopparjohka), i Nesseby kommune. Ca, 2,5 km kjørbar veg fra

Detaljer

ENEBOLIG PÅ KOLLSÅSLIA

ENEBOLIG PÅ KOLLSÅSLIA ENEBOLIG PÅ KOLLSÅSLIA Kollsåslia 16 5116 ULSET Advokatpartner ANS v/advokatfullmektig Linda Sørfonn Moe C. Sundtsgate 39, Pb 2026 Nordnes, 5817 Bergen Telefon 55 54 70 81 linda.moe@advokatpartner.no Eiendom

Detaljer

Lov om tvangsfullbyrdelse. INNHOLD:

Lov om tvangsfullbyrdelse. INNHOLD: Lov om tvangsfullbyrdelse. DATO: LOV-1992-06-26-86 DEPARTEMENT: JD (Justis- og politidepartementet) PUBLISERT: I 1992 Nr. 13 IKRAFTTREDELSE: 1993-01-01 SIST-ENDRET: LOV-2010-05-07-15 fra 2010-06-11 ENDRER:

Detaljer

Salgsoppgave. Fjordveien 11 3490 Klokkarstua

Salgsoppgave. Fjordveien 11 3490 Klokkarstua Salgsoppgave Fjordveien 11 3490 Klokkarstua OPPLYSNINGER OM SALGSOBJEKTET Eiendom: Eldre industri eiendom med utviklingspotensial til f. eks. bolig. Selger: Rolf Håkon Tønnessen, Kolleveien 15, 3060 Svelvik.

Detaljer

Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett)

Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett) Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett) I lov 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk m.v. gjøres følgende endringer: 38b nytt tredje ledd skal lyde: Organisasjon

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. mellom. Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger)

KJØPEKONTRAKT. mellom. Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger) KJØPEKONTRAKT mellom Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger) og Drøbak Montesorri Stiftelse Organisasjonsnr. 985 039 860 (heretter kalt kjøper) Sign:. Sign.. 1. SALGSOBJEKTET

Detaljer

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er»

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er» Om kontrakten Denne kontrakten gjelder for kjøp av bolig og fritidsbolig mellom private, der selgeren ønsker å selge eiendommen «som den er». Kontrakten er tilpasset avhendingslova som gjelder ved slike

Detaljer

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er»

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er» Parter Kjøper Navn: fødselsnr.: Navn: fødselsnr.: Adresse: Postnr/sted: E-post: Selger Navn: fødselsnr.: Navn: fødselsnr.: Adresse: Postnr/sted: E-post: Side 1 av 8 Betaling Kjøpesum, kr med bokstaver

Detaljer

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Staten, v/forsvarsdepartementet, v/ Forsvarsbygg Skifte eiendom Postboks 405 Sentrum, 0103 Oslo 0105 Oslo Org.nr: 975 950 662 heretter kalt selger og Selger: Rissa kommune

Detaljer

HAUKETO Garasjeplass nr 105

HAUKETO Garasjeplass nr 105 HAUKETO Garasjeplass nr 105 ADRESSE: Hauketoveien 10, 1266 Oslo Gnr. 186 Bnr. 172 ideell andel av Snr. 40 TAKSTVERDIER: Vt: kr 70.000,- PRISANTYDNING: Kr 50.000,- KONTAKTPERSON: Adv.flm Birgitte M Formo,

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Senttum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Senttum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Senttum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-198-2002 (J-195-2002 UTGÅR) Bergen, 24.09.2002 THÆW

Detaljer

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Sunnaas Sykehus HF Org.nr: 883 971 752 heretter kalt Selger og Kjøper: Askim Kommune Org.nr: 840 894 312 heretter kalt Kjøper er i dag inngått følgende avtale: 1. SALGSOBJEKTET

Detaljer

Om statistikken - Merkeregisteret

Om statistikken - Merkeregisteret Side 1 av 5 Om statistikken - Merkeregisteret Publisert: 24.06.08 Sist oppdatert: 26.02.09 Om statistikken 1. Administrative opplysninger 1.1. Navn Register over merkepliktige norske fiskefartøy (merkeregisteret).

Detaljer

AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM

AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM Standardisert mal kan bli endret. Denne avtale ("Avtalen") er inngått den [ ] mellom: (i) Flekkerøy eiendom AS, (org nr.988 759 553), Østerøya 39, 4625 Flekkerøy ("Selger")

Detaljer

LEIEKONTRAKT. for. Lagerlokale. Tingulstad Gård. LEIEKONTRAKT For utleie av Varmtlager

LEIEKONTRAKT. for. Lagerlokale. Tingulstad Gård. LEIEKONTRAKT For utleie av Varmtlager LEIEKONTRAKT for Lagerlokale Tingulstad Gård LEIEKONTRAKT For utleie av Varmtlager Mellom nedennevnte Trond Håkon Tingulstad - heretter kalt utleier og Navn: - heretter kalt leier Fødselsnr.: / Adresse:

Detaljer

Strømsnes. Prisantydning 680 000,- Fellesgjeld 1.050.000,- Totalpris: 1.730.000- September 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE

Strømsnes. Prisantydning 680 000,- Fellesgjeld 1.050.000,- Totalpris: 1.730.000- September 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Strømsnes Prisantydning 680 000,- Fellesgjeld 1.050.000,- Totalpris: 1.730.000- September 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Strømsnessletta 4 Leilighet fra 2006 med sentral beliggenhet midt i Valnesfjord

Detaljer

Ny bokføringslov endring av merverdiavgiftsloven 32 - endringer i forskrifter til merverdiavgiftsloven

Ny bokføringslov endring av merverdiavgiftsloven 32 - endringer i forskrifter til merverdiavgiftsloven Skattedirektoratet meldinger SKD 3/05, 26. januar 2005 Ny bokføringslov endring av merverdiavgiftsloven 32 - endringer i forskrifter til merverdiavgiftsloven I forbindelse med innføringen av ny lov 19.

Detaljer

KJØPEKONTRAKT Eiendom

KJØPEKONTRAKT Eiendom KJØPEKONTRAKT Eiendom MELLOM SØR-ODAL KOMMUNE OG VEDR. Gnr. 41 bnr. 517, Skarnes i Sør-Odal kommune Denne Avtalen er inngått mellom: SELGER: (heretter benevnt Selger) Navn Sør-Odal kommune Orgnr. Adresse

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE OG Avtaleperiode: ---------- 31.12.2016 Innhold 1 FORMÅL... 3 2 AVTALENS PARTER... 3 3 DEFINISJONER... 4 4 FULLMAKT... 4 5 INFORMASJON... 4 6 GJENSIDIGE RETTIGHETER

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET. Bergen, AFJÆB

FISKERIDIREKTORATET. Bergen, AFJÆB i FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Postboks 185, 5002 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 ao 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-18-99 (J-199-98 UTGÅR) Bergen, 23.2.1999 AFJÆB FORSKRIFT

Detaljer

Forskrift om endringer i forskrift 7. november 2003 nr om spesielle kvoteordninger for kystfiskeflåten

Forskrift om endringer i forskrift 7. november 2003 nr om spesielle kvoteordninger for kystfiskeflåten Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-204-2007 (J-128-2007 UTGÅR) Bergen, 28.09.2007 KS/EW Forskrift om endringer i forskrift 7. november

Detaljer

Kjøpekontrakt for boligtomt

Kjøpekontrakt for boligtomt Kontraktsutkast 06.04.2016 Kjøpekontrakt for boligtomt Selger: Rindal kommune, Rindalsvegen 17, 6657 Rindal Org.nr.: 940138051 Telefon: 71664700 Kjøper: Navn: Adresse: Postnr./poststed: Fødselsnr. (11

Detaljer

Fiskeridepartementet kan gi utfyllende retningslinjer om praktiseringen av bestemmelsen i annet ledd.

Fiskeridepartementet kan gi utfyllende retningslinjer om praktiseringen av bestemmelsen i annet ledd. MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-15-95 (J-171-94 UTGÅR) FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Postboks t85, 5002 BERGEN Tlf.: 55 23 80 00 Telefax: 55 23 80 90 - Telex 42 151 Bergen. 15.2.1995 FM/BJ FORSKRIFT

Detaljer

Skadeforsikringsselskapet. Borettslagenes Sikringsordning AS

Skadeforsikringsselskapet. Borettslagenes Sikringsordning AS 2014-09-17 Standardvilkår for Skadeforsikringsselskapet Borettslagenes Sikringsordning AS Gjelder fra 1.1.2015 C:\Users\ilb\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\HAOJ3EDK\SBS

Detaljer

d) fartøyet må ha levert minst 10% av sin torskekvote i 1995 eller minst 10% av sin torskekvote i 1996.

d) fartøyet må ha levert minst 10% av sin torskekvote i 1995 eller minst 10% av sin torskekvote i 1996. MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-207-96 Bergen, 5.12.1996 PC/BS FORSKRIFT OM ADGANG TIL Å DELTA I FISKE ETTER TORSK MED KONVENSJONELLE REDSKAP NORD FOR 62"N I 1997 I medhold av 6 og 8 i lov av 16. juni

Detaljer

Sjekk båten for heftelser før du kjøper den Fritidsbåtkonferansen, 17. april 2015. Anita Malmedal, avdelingsdirektør Skipsregistrene

Sjekk båten for heftelser før du kjøper den Fritidsbåtkonferansen, 17. april 2015. Anita Malmedal, avdelingsdirektør Skipsregistrene Sjekk båten for heftelser før du kjøper den Fritidsbåtkonferansen, 17. april 2015 Anita Malmedal, avdelingsdirektør Skipsregistrene Registre over fritidsfartøy Småbåtregisteret under Redningsselskapet

Detaljer

Søknad om nytildeling av deltakeradgang for 2016 (rekrutteringskvote)

Søknad om nytildeling av deltakeradgang for 2016 (rekrutteringskvote) 1 Søknad om nytildeling av deltakeradgang for 2016 (rekrutteringskvote) LES DETTE FØR DU FYLLER UT SKJEMAET: Søknaden må sendes innen 31. juli 2015 til: For Fiskeridirektoratet. Saksnummer: 15/ Fiskeridirektoratet

Detaljer

~ fil~~~~s~ps1l8~s~ 1~~2~~!ET

~ fil~~~~s~ps1l8~s~ 1~~2~~!ET ~ fil~~~~s~ps1l8~s~ 1~~2~~!ET ~ Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 11f. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-195-2000 (J-177-2000.UTGÅR) Bergen, 24.11.2000 TH/SIR FORSKRIFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT

Detaljer

Forskrift om endringer i forskrift 7. november 2003 nr om spesielle kvoteordninger for kystfiskeflåten

Forskrift om endringer i forskrift 7. november 2003 nr om spesielle kvoteordninger for kystfiskeflåten Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-256-2007 (J-204-2007 UTGÅR) Bergen, 18.12.2007 EE/EW Forskrift om endringer i forskrift 7. november

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. mellom. Ørland Kommune... SUS v/morten Berg. vedrørende salg av. Bolig og Næringstomt på Brekstad, gnr. 68 bnr. 383.

KJØPEKONTRAKT. mellom. Ørland Kommune... SUS v/morten Berg. vedrørende salg av. Bolig og Næringstomt på Brekstad, gnr. 68 bnr. 383. Oppdragsnr.: 48160070 KJØPEKONTRAKT mellom Ørland Kommune og.. SUS v/morten Berg vedrørende salg av Bolig og Næringstomt på Brekstad, gnr. 68 bnr. 383 i Ørland kommune EiendomsMegler 1 Midt Norge AS Adresse:

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om strukturavgift og Strukturfond for kapasitetstilpasning av fiskeflåten.

Forskrift om endring av forskrift om strukturavgift og Strukturfond for kapasitetstilpasning av fiskeflåten. Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-81-2008 (J-81-2006 UTGÅR) Bergen, 17.4.2008 IE/EW Forskrift om endring av forskrift om strukturavgift

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Stener Søreng fnr. : Stener Søreng selger herved sin eiendom gnr. 102 bnr. 40 i Hemne kommune til Rostimo Eiendom AS.

KJØPEKONTRAKT. Stener Søreng fnr. : Stener Søreng selger herved sin eiendom gnr. 102 bnr. 40 i Hemne kommune til Rostimo Eiendom AS. KJØPEKONTRAKT Mellom Stener Søreng fnr. : 190359 45191 heretter kalt "selger" og Rostimo Eiendom AS org.nr.: 912 552 403 heretter kalt "kjøper", er i dag inngått følgende kjøpekontrakt: 1. Salgsobjekt,

Detaljer

NÆRINGSTOMT - LARVIK HAVN

NÆRINGSTOMT - LARVIK HAVN NÆRINGSTOMT - LARVIK HAVN Prisant.: Åpen for bud! Adresse: Kanalgata 5 Tomteareal: 9135 kvm Oppdragsnr: 2120014 Adresse Kanalgata 5 3263 Larvik Registerbetegnelse Gnr.3020 Bnr.1075 i Larvik kommune Eier

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato. Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande kolmule i 2016.

Deres ref Vår ref Dato. Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande kolmule i 2016. Fiskeridirektoratet Postboks 185 Sentrum Strandgaten 229 5804 BERGEN Deres ref Vår ref Dato 15/5212-3 16.12.15 Forskrift om regulering av fiske etter kolmule for 2016 Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Parseller av gnr. 162, bnr. 816, 854, 978, 1204 og 1225 i Bergen kommune

KJØPEKONTRAKT. Parseller av gnr. 162, bnr. 816, 854, 978, 1204 og 1225 i Bergen kommune KJØPEKONTRAKT Parseller av gnr. 162, bnr. 816, 854, 978, 1204 og 1225 i Bergen kommune 1. Avtalens parter Selger: Navn: Bergen kommune V/Etat for bygg og eiendom Org.nr: 964 338 531 Adresse: Postboks 7700

Detaljer

Prisliste. www.solatoppen.no

Prisliste. www.solatoppen.no Prisliste Oppdatert: 08.07.2014 Etg* Leil. BRA P-rom Terrasse Rom Omkost. Pris BLOKK A 1 A101 131 125 15 5 27185 1 A102 131 125 15 5 27185 2 A201 109 104 15 4 23005 2 A202 100 96 15 4 21295 3 A301 96 91

Detaljer

Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company

Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company 1. Avtalen Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom

Detaljer

Innholdsoversikt. kapittel 2 gjenstand for kreditorenes beslagsrett... 32. kapittel 6 tvangsdekning i løsøre ved tilbakelevering...

Innholdsoversikt. kapittel 2 gjenstand for kreditorenes beslagsrett... 32. kapittel 6 tvangsdekning i løsøre ved tilbakelevering... Innholdsoversikt kapittel 1 innledning.......................................... 27 kapittel 2 gjenstand for kreditorenes beslagsrett......... 32 kapittel 3 utenrettslig inkasso...............................

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGE Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGE Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGE MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-211-2002 (J-160-2002 UTGÅR) Saks nr. Dok.nr. s Bergen, 14.10.2002 RL/EW FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFTA

Detaljer

MORTENSRUD 4 ROMS KOSELIG ANDELSLEILIGHET PÅ BAKKEPLAN MED GARASJEPLASS

MORTENSRUD 4 ROMS KOSELIG ANDELSLEILIGHET PÅ BAKKEPLAN MED GARASJEPLASS MORTENSRUD 4 ROMS KOSELIG ANDELSLEILIGHET PÅ BAKKEPLAN MED GARASJEPLASS ADRESSE: Kantarellen Terrasse 37, 1286 Oslo andel 1 i Kantarellen terrasse Borettslag org. nr. 947 138 081 BTA/PRIMÆR ROM: 110m 2

Detaljer

LEIEKONTRAKT for lagerlokale

LEIEKONTRAKT for lagerlokale LEIEKONTRAKT for lagerlokale LEIEKONTRAKT For utleie av varmtlager Mellom nedenfornevnte Nils- Christian og Liv Halvorsrud heretter kalt utleier og Navn:, heretter kalt leietaker. Adresse: Telefon: e-

Detaljer

FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM ADGANG TIL Å DELTA I FISKET ETIER TORSK MED KONVENSJONELLE REDSKAP NORD FOR 62 N I 1995.

FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM ADGANG TIL Å DELTA I FISKET ETIER TORSK MED KONVENSJONELLE REDSKAP NORD FOR 62 N I 1995. MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-98-95 (J-15-95 UTGÅR) FISKERIDIREKTORATET Tlf.: 55 23 80 00-Telefax: 55 23 80 90-Telex 42151 Bergen, 19.7.1995 RB/EW FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM ADGANG TIL Å DELTA

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 FISKERIDIREKTORATET Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-223-2002 (J-102-2002 UTGÅR) Bergen, 29.10.2002 HHa/EW FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM ADGANG TIL

Detaljer

Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande makrell i 2016.

Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande makrell i 2016. Fiskeridirektoratet Postboks 185 - Sentrum 5804 BERGEN Deres ref Vår ref Dato 15/671 15/5215-15.12.15 Forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2016 Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

Ot.prp. nr. 47 (2000-2001)

Ot.prp. nr. 47 (2000-2001) Ot.prp. nr. 47 (2000-2001) Om lov om garantistillelse fra Statoil ASA ved emisjon og salg av statens aksjer Tilråding fra Olje- og energidepartementet av 9. mars 2001, godkjent i statsråd samme dag. Kapittel

Detaljer

RISLØKKA 3 ROMS ANDELSLEILIGHET I FØRSTE ETASJE I BARNEVENNLIGE OMGIVELSER

RISLØKKA 3 ROMS ANDELSLEILIGHET I FØRSTE ETASJE I BARNEVENNLIGE OMGIVELSER RISLØKKA 3 ROMS ANDELSLEILIGHET I FØRSTE ETASJE I BARNEVENNLIGE OMGIVELSER ADRESSE: Nordalveien 77, 0584 Oslo andel 363 i Økernbråten Borettslag, org.nr. 948056852 BTA/PRIMÆR ROM: 75/67 m 2 TAKSTVERDIER:

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00," f I MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-266-2002 Bergen, 12.12.2002 TO/EW FORSKRIFT OM

Detaljer

Utvalg for tekniske saker 01.09.10 sak 46/10 vedlegg 3

Utvalg for tekniske saker 01.09.10 sak 46/10 vedlegg 3 Utvalg for tekniske saker 01.09.10 sak 46/10 vedlegg 3 Dokumentet er endret 15.07.2010 endelig forslag K J Ø P E K O N T R A K T Mellom SANDNES KOMMUNE og VÅGSGATEN 16 AS vedr. gnr. 111 og bnr. 1102, snr.

Detaljer

Statsbudsjettet 2011 Endringer i merverdiavgiftsloven mv. Stortingets vedtak om merverdiavgift

Statsbudsjettet 2011 Endringer i merverdiavgiftsloven mv. Stortingets vedtak om merverdiavgift Statsbudsjettet 2011 Endringer i merverdiavgiftsloven mv. Stortingets vedtak om merverdiavgift meldinger SKD 9/10 15. desember 2010 Rettsavdelingen, avgift Med virkning fra 1. juli 2011 innføres merverdiavgiftsplikt

Detaljer

Kjøpekontrakt næringseiendom KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Staten, v/forsvarsdepartementet, v/ Forsvarsbygg Skifte Eiendom Postboks 405 Sentrum, 0103 Oslo 0105 Oslo Org.nr: 975 950 662 heretter kalt selger

Detaljer

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser.

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser. Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Dryppvanning AS. 1. Generelt Disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene gjelder alle leveranser fra Dryppvanning AS («Selger») til kunder («Kjøper»). De

Detaljer

Besl. O. nr. 103. (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 103. Jf. Innst. O. nr. 79 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 43 (2002-2003)

Besl. O. nr. 103. (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 103. Jf. Innst. O. nr. 79 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 43 (2002-2003) Besl. O. nr. 103 (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 103 Jf. Innst. O. nr. 79 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 43 (2002-2003) År 2003 den 4. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

AVTALE. om overføring av rett til. justering av MVA. om disponering av. justert merverdiavgift

AVTALE. om overføring av rett til. justering av MVA. om disponering av. justert merverdiavgift AVTALE om overføring av rett til justering av MVA og om disponering av justert merverdiavgift 1. Avtalepartene [*] AS) Adr.: [*] Org. nr.: [*] heretter benevnt som Utbygger og Hordaland fylkeskommune Adr.:

Detaljer

1. BAKGRUNN OG FORMÅL

1. BAKGRUNN OG FORMÅL AVTALE OM FLYTTING AV IDRETTSPLASSEN I GAUSDAL Mellom Gausdal kommune, org.nr 961 381 274 heretter Kommunen; og Gausdal Idrettslag, org.nr. 971 536 969, heretter Idrettslaget er i dag slik avtale inngått:

Detaljer

I lov av 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) er det vedtatt:

I lov av 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) er det vedtatt: Strandgaten 229, Pb. 185, Sentrum, 5804 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-78-2009 (J-90-2008 UTGÅR) Bergen, 22.4.2009 EHB/EW Endring av lov av 26. mars 1999 nr. 15 om

Detaljer

Særskilte omsetningsbestemmelser om Sjøltilvirkning, vedlegg nr 1 til Forretningsreglene

Særskilte omsetningsbestemmelser om Sjøltilvirkning, vedlegg nr 1 til Forretningsreglene Særskilte omsetningsbestemmelser om Sjøltilvirkning, vedlegg nr 1 til Forretningsreglene 1. Forretningsregler Norges Sildesalgslag (Laget) sine Forretningsregler gjelder uavkortet. Forretningsreglene fås

Detaljer

Egne notater Forbrukerinformasjon om budgivning Sist oppdatert med virkning fra 1. juli 2010, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften. Informasjonen er utarbeidet av

Detaljer

Egne notater Egne notater Forbrukerinformasjon om budgivning Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes

Detaljer

Egne notater Egne notater Egne notater Forbrukerinformasjon om budgivning Sist oppdatert med virkning fra 1. juli 2010, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften. Informasjonen

Detaljer

Kjøpekontrakt. Ubebygd tomt. Pnr./Orgnr:

Kjøpekontrakt. Ubebygd tomt. Pnr./Orgnr: Kjøpekontrakt Ubebygd tomt Kontraktens bestemmelser utfylles av lov om avhending av fast eiendom (avhendingsloven) av 3. juli 1992 nr. 93 og annen bakgrunnsrett. Mellom: GESTI Eiendom AS org.nr: 995 677

Detaljer

Egne notater Egne notater Egne notater Forbrukerinformasjon om budgivning Sist oppdatert med virkning fra 1. juli 2010, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften. Informasjonen

Detaljer

Egne notater Forbrukerinformasjon om budgivning Sist oppdatert med virkning fra 1. juli 2010, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften. Informasjonen er utarbeidet av

Detaljer

Kjøpekontrakt. Navn Fødselsnr/Org.nr. Telefon. dagfinn.jensen@getmail.no

Kjøpekontrakt. Navn Fødselsnr/Org.nr. Telefon. dagfinn.jensen@getmail.no Kjøpekontrakt Selger Navn Trendheimêaptistmenisbä_._ Postboks185TiHer,7476Trondheim Fødselsnr /Org nr Telefon _9_38977224 E-p-cfsíadresse harald.s.mahlum@sintef.no Kjøper Navn Fødselsnr/Org.nr. Telefon

Detaljer

Revidert nasjonalbudsjett endringer i merverdiavgiftsloven mv.

Revidert nasjonalbudsjett endringer i merverdiavgiftsloven mv. meldinger SKD 7/10, 25. juni 2010 Rettsavdelingen, avgift Revidert nasjonalbudsjett 2010 - endringer i merverdiavgiftsloven mv. 1 Revidert nasjonalbudsjett 2010 2 Endringer i merverdiavgiftsloven 3 Endringer

Detaljer

GROM HUS PRISLLISTE 11.092008

GROM HUS PRISLLISTE 11.092008 GROM HUS PRISLLISTE 11.092008 Priser kan endres uten varsel. OBS! NYE VARENUMRE Det tas forbehold om feil i prislisten. Org. 980 249 816 MVA Fredheimveien 20 B 1087 Oslo GROM HUS BASIS MODELLER FASADER

Detaljer

REGLER FOR ALMINNELIG VOLDGIFT NÆRINGSFORENINGEN I KRISTIANSANDSREGIONEN

REGLER FOR ALMINNELIG VOLDGIFT NÆRINGSFORENINGEN I KRISTIANSANDSREGIONEN REGLER FOR ALMINNELIG VOLDGIFT NÆRINGSFORENINGEN I KRISTIANSANDSREGIONEN 1 VOLDGIFTSFULLMAKTEN. 1.1 Når en tvist er henvist til voldgift etter disse regler skal voldgiftsretten (heretter Retten ), i mangel

Detaljer

Egne notater Egne notater Egne notater Forbrukerinformasjon om budgivning Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes

Detaljer

SALSOPPGÅVE. Gnr. 21 bnr. 57 snr. 4 Frøystad, 6090 Fosnavåg Herøy kommune. Meklar: Advokat Jørund Knardal

SALSOPPGÅVE. Gnr. 21 bnr. 57 snr. 4 Frøystad, 6090 Fosnavåg Herøy kommune. Meklar: Advokat Jørund Knardal M A U R S E T, K N A R D A L O G H E G G E N SALSOPPGÅVE Gnr. 21 bnr. 57 snr. 4 Frøystad, 6090 Fosnavåg Herøy kommune STRYN - VOLDA Advokat Per Maurset Advokat Jørund Knardal Advokat Thore Heggen I kontorfellesskap

Detaljer

ENDRING AV FORSKRIFT FOR TILDELING AV TILSKUDD TIL FORNYELSE OG KAPASITETSTILPASNING I DEN NORSKE FISKEFLÅTEN I 1999.

ENDRING AV FORSKRIFT FOR TILDELING AV TILSKUDD TIL FORNYELSE OG KAPASITETSTILPASNING I DEN NORSKE FISKEFLÅTEN I 1999. I FISKERIDIREKTORATET. Strandgaten 229, Postboks 185, 5002 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 llf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-104-99 (J-88-99 UTGÅR) Bergen,7.6. 1999 TSO/EB ENDRING

Detaljer

Røyken - 3 roms Andelsleilighet

Røyken - 3 roms Andelsleilighet Røyken - 3 roms Andelsleilighet Adresse: Boligtype: Prisant.: Spikkestadveien 94 A, 3 etg Leilighet 690 000,- + omk. www.fossco.no Avdeling: Røyken Ansv. megler: Kristine Lauritzen Mobil: 97 67 76 00 E-post:

Detaljer

Registrering, pantsettelse og rettsvern Fritidsbåtkonferansen, 27-28. mars 2014. Anita Malmedal, avdelingsdirektør Skipsregistrene

Registrering, pantsettelse og rettsvern Fritidsbåtkonferansen, 27-28. mars 2014. Anita Malmedal, avdelingsdirektør Skipsregistrene Registrering, pantsettelse og rettsvern Fritidsbåtkonferansen, 27-28. mars 2014 Anita Malmedal, avdelingsdirektør Skipsregistrene Agenda Registrering av fritidsfartøy Skipsregisteret som tinglysingsregister/«realregister»

Detaljer

I lov 21. januar 2000 nr. 8 om endringer i lov 24. juni 1994 om sjøfarten (sjølova) og i enkelte andre lover er det vedtatt som følger:

I lov 21. januar 2000 nr. 8 om endringer i lov 24. juni 1994 om sjøfarten (sjølova) og i enkelte andre lover er det vedtatt som følger: FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum. 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tif. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-162-2000 (J-204-99 UTGÅR) 52 b ;2CJ Bergen,29.8. 2000

Detaljer

SALG AV TOMTER FELT 1. PRISLISTE OG UTFYLLENDE INFORMASJON.. Prisliste. SOLGT. Utlandet planlegges, gjennomføres og selges av Skorpa Eiendom AS.

SALG AV TOMTER FELT 1. PRISLISTE OG UTFYLLENDE INFORMASJON.. Prisliste. SOLGT. Utlandet planlegges, gjennomføres og selges av Skorpa Eiendom AS. Utlandet planlegges, gjennomføres og selges av Skorpa Eiendom AS. Selskapet eies av Kristiansund Boligbyggelag Prosjekt AS, Lønnheim Eiendom og Plan AS. SALG AV TOMTER FELT 1. PRISLISTE OG UTFYLLENDE INFORMASJON..

Detaljer

SALSOPPGÅVE. Gnr. 34 bnr. 22 snr. 8 Tollåsbakken 2, 6090 Fosnavåg Herøy kommune. Meklar: Advokat Jørund Knardal

SALSOPPGÅVE. Gnr. 34 bnr. 22 snr. 8 Tollåsbakken 2, 6090 Fosnavåg Herøy kommune. Meklar: Advokat Jørund Knardal M A U R S E T, K N A R D A L O G H E G G E N SALSOPPGÅVE Gnr. 34 bnr. 22 snr. 8 Tollåsbakken 2, 6090 Fosnavåg Herøy kommune STRYN - VOLDA Advokat Per Maurset Advokat Jørund Knardal Advokat Thore Heggen

Detaljer

PRISREGULATIV OG VILKÅR FOR BRUK TYSFJORD HAVN 2015 og inntil videre

PRISREGULATIV OG VILKÅR FOR BRUK TYSFJORD HAVN 2015 og inntil videre PRISREGULATIV OG VILKÅR FOR BRUK TYSFJORD HAVN 2015 og inntil videre TYSFJORD KOMMUNE, NORDLAND FYLKE DIVTASVUONA SUOHKAN, NORDLÁNDA FYLKKA. Fastsatt av Tysfjord kommunestyre den 18.12.2014 med hjemmel

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET Srrandga1en 229, Boks 185 Semrum. 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 ' llf. 55 23 80 00

FISKERIDIREKTORATET Srrandga1en 229, Boks 185 Semrum. 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 ' llf. 55 23 80 00 FISKERIDIREKTORATET Srrandga1en 229, Boks 185 Semrum. 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 ' llf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-38-2001 (J-239-2000 UTGÅR) Bergen, 20.2.2001 TH/SIR

Detaljer

Egne notater Forbrukerinformasjon om budgivning Sist oppdatert med virkning fra 1. juli 2010, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften. Informasjonen er utarbeidet av

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 26. november 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Bårdsen i

NORGES HØYESTERETT. Den 26. november 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Bårdsen i NORGES HØYESTERETT Den 26. november 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Bårdsen i HR-2015-02373-U, (sak nr. 2015/2000), sivil sak, anke over kjennelse: Borettslaget

Detaljer

AVTALE OM KJØP AV FAST EIENDOMKAI

AVTALE OM KJØP AV FAST EIENDOMKAI UTKAST 19.11.2014 AVTALE OM KJØP AV FAST EIENDOMKAI Følgende avtale er inngått mellom Tysnes kommune som Selger og Alsaker Brygge AS som Kjøper: 1. Avtalens bakgrunn Selger oppførte på 1970-tallet et kommunalt

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser //LAGT TIL ETTER ØNSKE FRA KUNDE! Standard salgsbetingelser Kjøpsbetingelser for forhandlere finner du her Innholdsfortegnelse: 1. Innledning 2. Avtalen 3. Partene 4. Priser 5. Avtaleinngåelsen 6. Ordrebekreftelse

Detaljer

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 Rammeavtale for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 1 Avtale om juridiske tjenester Avtale er inngått mellom: Kongsberg kommunale eiendom KF (heretter kalt oppdragsgiver) og (Advokat/firma) (heretter kalt

Detaljer

FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER TORSK MED KONVENSJONELLE REDSKAP NORD FOR 62 N I 2002

FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER TORSK MED KONVENSJONELLE REDSKAP NORD FOR 62 N I 2002 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-200-2002 (J-196-2002 UTGÅR) 3 Bergen, 25.09.2002 TH/EW FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER TORSK MED KONVENSJONELLE REDSKAP NORD FOR 62 N I 2002

Detaljer

Forskrift om strukturkvoteordning mv for havfiskeflåten

Forskrift om strukturkvoteordning mv for havfiskeflåten Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-72-2008 (J-71-2008 UTGÅR) Bergen, 10.4.2008 HH/EW På grunn av en feil i J-71-2008 mangler

Detaljer

Kontrakten gjelder mellom Bydel Grorud (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (navn på leverandør).., organisasjonsnummer: (heretter kalt Tjenesteyter).

Kontrakten gjelder mellom Bydel Grorud (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (navn på leverandør).., organisasjonsnummer: (heretter kalt Tjenesteyter). Vedlegg 2 - Kontraktsforslag 1. Anvendelse Kontrakten gjelder mellom Bydel Grorud (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (navn på leverandør).., organisasjonsnummer: (heretter kalt Tjenesteyter). 2. Kontrakten

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2010

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2010 Melding fra fiskeridirektøren J-7-2010 Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2010 Erstatter: J-276-2009 Gyldig fra: 13. 01. 2010 Gyldig til: 31. 12. 2010 Bergen, 13.

Detaljer

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fritidsbåt mellom private

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fritidsbåt mellom private Parter Selger Navn: Fødselsnr. (11 siffer) Adresse: Postnr/sted: Tlf.: E-post: Kjøper Navn: Fødselsnr. (11 siffer) Adresse: Postnr/sted: Tlf.: E-post: Side 1 av 6 Båttype, motor og utstyr Båtfabrikat Typebetegnelse

Detaljer

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fritidsbåt mellom private

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fritidsbåt mellom private Om kontrakten Kontrakten kan fylles ut elektronisk eller skrives ut og fylles ut på papir. Forbrukerrådet anbefaler at kontrakten fylles ut elektronisk av partene i fellesskap. Forbrukerrådet oppfordrer

Detaljer

Beslutningslabyrinten politikken versus byråkratiet

Beslutningslabyrinten politikken versus byråkratiet Beslutningslabyrinten politikken versus byråkratiet Kilde: Figur hentet fra Trondsen & Ørebech, Rettsøkonomi for fornybare ressurser (Universitetsforlaget 2012) Forvaltningens ulydighet (1) "Komiteen viste

Detaljer

SALGS/-LEVERINGSBETINGELSER

SALGS/-LEVERINGSBETINGELSER SALGS/-LEVERINGSBETINGELSER Leveringsbetingelser Ordrer 499,- 10 % frakt 500 1199,- 7,5 % frakt 1200 2499,- 5 % frakt over 2500,- fritt levert På forsendelser til Svalbard tilkommer et tillegg på kr.152,-

Detaljer

KONTRAKT om Utrednings- og dokumentasjonsprosjekt (FoU) mellom KS (heretter kalt Oppdragsgiver) og

KONTRAKT om Utrednings- og dokumentasjonsprosjekt (FoU) mellom KS (heretter kalt Oppdragsgiver) og 1 KONTRAKT om Utrednings- og dokumentasjonsprosjekt (FoU) mellom KS (heretter kalt Oppdragsgiver) og (heretter kalt Oppdragstaker) 1. Prosjektutførelse 1.1 Innhold Oppdragstaker skal gjennomføre prosjektet

Detaljer

AVTALE OVERDRAGELSE AV FLYTEBRYGGER I HOLVIKA KOMMUNALE SMÅBÅTHAVN

AVTALE OVERDRAGELSE AV FLYTEBRYGGER I HOLVIKA KOMMUNALE SMÅBÅTHAVN AVTALE OVERDRAGELSE AV FLYTEBRYGGER I HOLVIKA KOMMUNALE SMÅBÅTHAVN Følgende avtale er inngått mellom: Grimstad kommune, org. nr. 864 964 702 Besøksadresse: Arendalsveien 23, 4878 Grimstad Postadresse:

Detaljer

Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2014 (deltakerforskriften)

Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2014 (deltakerforskriften) Strandgaten 229, Pb. 185, Sentrum, 5804 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2014 (deltakerforskriften) Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet..

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 FISKERIDIREKTORATET Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-272-2002 3 Bergen, 16.12.2002 TO/EW FORSKRIFT OM REGULERINGA V VINTERLODDEFISKET I BARENTSHAVET I 2003

Detaljer

[i] FISKERIDIREKTORATET

[i] FISKERIDIREKTORATET [i] FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN _ Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 11f. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-204-99 Bergen, 13.12. 1999 EHBÆB LOV OM RETTEN

Detaljer

Heggedal - enebolig med utleiedel

Heggedal - enebolig med utleiedel Heggedal - enebolig med utleiedel Adresse: Boligtype: Prisant.: Plankedalsveien 68 Enebolig m/leilighet 3 950 000,- + omk. www.fossco.no Avdeling: Røyken Ansv. megler: Fred-Ivar Myrseth Mobil: 91 78 52

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Eierseksjon. Mellom: Barcode 125 AS Fnr.: 993 453 781 SALGSOBJEKT/KJØPESUM

KJØPEKONTRAKT. Eierseksjon. Mellom: Barcode 125 AS Fnr.: 993 453 781 SALGSOBJEKT/KJØPESUM Oppdragsnummer: 1-0161/12 Omsetningsnummer: Omsetningsdato: KJØPEKONTRAKT Eierseksjon Mellom: Barcode 125 AS Fnr.: 993 453 781 Adresse: Postboks 1325 Vika, 0112 Oslo Telefon: 950 39 911 heretter kalt selger,

Detaljer

Retningslinjene gjelder for behandling av tvister som er underlagt nemndsbehandling etter ASA 4313 punkt 8 og 12.3, jf. punkt 23.

Retningslinjene gjelder for behandling av tvister som er underlagt nemndsbehandling etter ASA 4313 punkt 8 og 12.3, jf. punkt 23. VEDLEGG 4 Retningslinjer for nemndsbehandling av vilkår for overdragelse og innløsning av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet med kommunal driftsavtale 1. Virkeområde Retningslinjene er

Detaljer

Avtale om tjenester på fast eiendom

Avtale om tjenester på fast eiendom Avtale om tjenester på fast eiendom Avtalen gjelder arbeidsavtale mellom yrkesutøver og privat forbruker om endring eller reparasjon av fast eiendom som hovedsakelig benyttes til personlig bruk for forbrukeren.

Detaljer