Rt (399-99) - UTV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rt-1999-1663 (399-99) - UTV-2000-1"

Transkript

1 Page 1 of 8 Rt (399-99) - UTV INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: PUBLISERT: Rt (399-99) - UTV STIKKORD: Skatterett. Tapsføring. SAMMENDRAG: Norsk Hydro hadde i flere år finansiert et britisk datterselskap ved ulike kapitaltilførsler. Et kassekredittlån og et ansvarlig lån var etter låneavtalene rentebærende. Rentene ble bokført løpende i Hydros interne kontosystem, men ble etter hvert ettergitt på grunn av datterselskapets svake økonomi og kom ikke til uttrykk i Hydros årsregnskap. Ligningsmyndighetene fikk medhold i at rentene måtte anses som innvunnet. Slik situasjonen var, måtte rentene ses som anleggsmidler, ikke omløpsmidler. Vilkårene for tapsføring etter skatteloven 44 første ledd bokstav d og 50 annet ledd var ikke oppfylt. SAKSGANG: PARTER: FORFATTER: Oslo byrett Nr A/ 68 Nr A/ 68 - Borgarting lagmannsrett LB A/02 og LB A/02 - Høyesterett HR B, nr. 361 og nr. 362/1998. Norsk Hydro ASA (Advokat Sverre E. Koch) mot Oslo kommune (Advokat Pål Dalene - til prøve). Dolva, Oftedal Broch, Krüger, Matningsdal og Holmøy. Dommer Dolva: Saken gjelder gyldigheten av likningsvedtak om skatteplikt for ubetalte renter på lån fra morselskap til et utenlandsk datterselskap. Tvisten gjelder spørsmålet om det er innvunnet renter på lånene, subsidiært om rentene er fradragsberettiget på grunn av ettergivelse. Norsk Hydro ASA - heretter Hydro - kjøpte i 1982 gjødseldivisjonen i det britiske sel-skapet Fisons PLC, og videreførte virksomheten i et nystartet selskap Norsk Hydro Fertilizer Ltd. - heretter Fertilizer. Dette selskapet er heleid av Norsk Hydro UK Ltd., som igjen er heleid av Hydro. Det viste seg raskt at Fertilizer hadde behov for omfattende kapitaltilførsler fra Hydro. Aksjekapitalen var opprinnelig britiske pund GBP 10 millioner, men ble utvidet flere ganger, i 1982, 1984, 1985 og 1986 til henholdsvis GBP 15,5, 25, 55 og 90 millioner. I tillegg til aksjekapital ble selskapet finansiert ved ulike typer lån fra Hydro. Lånene var etter avtalene dels rentefrie, dels rentebærende. Det ble således gitt et ansvarlig lån på GBP 15 millioner i mai Rentesatsen skulle avtales mellom partene hvert halvår, og ble satt til 0%. Da lånet ble forlenget for fem år i 1985 ble renta satt til 0% for hele perioden. I 1988 fikk Fertilizer et rentefritt ansvarlig lån på GBP 30 millioner. Fertilizer hadde også fra 1982 en overtrekksfasilitet/kassekredittlån hos Hydro på inntil GBP 50 millioner, i 1984 forhøyd til 60 millioner. Etter avtalen var renta fastsatt til 1% over basisrente publisert av National Westminster Bank, London og skulle beregnes og legges til Fertilizers konto månedlig eller kvartalsvis. I desember 1984 fikk Fertilizer «a further subordinated loan ( «ansvarlig lånekapital»)» på GBP 35 millioner, som delvis skulle gå til konvertering av kassekreditten. I Hydros brev 8. januar 1985 til Norges Bank, som etter valutareguleringsloven måtte samtykke i valutatransaksjoner med utlandet, ble det opplyst: «Lånet vil være rentebærende til markedsrente, og avdragsplan vil bli fastsatt når selskapets finansielle stilling tillater det.» Lånet ble i 1987 forhøyet i flere omganger til GBP 85 millioner. Lånet hadde tilsvarende bestemmelser om renter som kassekredittlånet.

2 Page 2 of 8 Hydros finansavdeling beregnet og belastet Fertilizers konto løpende gjennom året med renter på lånene. På grunn av Fertilizers svake resultater Side 1664 og kapitalbehov ble rentene imidlertid ved utløpet av hvert år ettergitt/frafalt av Hydro, og Fertilizers konto ble god-skrevet med tilsvarende beløp. Disposisjonene ble bare bokført i Hydros interne konto-system Felos, og kom ikke til uttrykk i Hydros eller Fertilizers årsregnskaper. Norges Bank ga hvert år etter søknad tillatelse til ettergivelsene. Oljeskattekontoret foretok i 1985 bokettersyn i Hydro for årene 1981 og Det ble særlig fokusert på det finansielle mellomværendet mellom Hydro og konsernselskapene. Det ble blant annet anmerket at lån til utenlandske konsernselskaper bare i ubetydelig grad syntes rentebelastet. Selskapet hadde ettergitt betydelige rentebeløp som regnskaps-messig enten ikke var bokført eller inntekts- og utgiftsført samme år. Det ble i boketter-synsrapporten skilt mellom langsiktige rentebærende lån, kassekredittlån og rentefrie subordinerte lån (ansvarlig lånekapital). I Hydros kommentarer til rapporten heter det at de rentefrie subordinerte lånene etter sitt innhold måtte anses som egenkapital på linje med aksjekapital. Det ble opplyst at egenkapitaltilførsel i form av ansvarlige lån var langt mer fleksibel enn aksjekapitalinnskudd. Oslo likningskontor varslet i november 1987 Hydro om at man overveide å etterlikne selskapet for årene for de rentebeløp som Hydro hadde ettergitt Fertilizer på rentebærende lån. I Hydros redegjørelse til likningskontoret ble det anført at det rentebærende lånet til Fertilizer i den aktuelle perioden måtte betraktes på samme måte som de rentefrie lånene. Oslo likningsnemnd fattet 6. mars 1990 vedtak om å forhøye Hydros inntekt for inntektsårene med til sammen NOK , Likningsnemnda la til grunn at skatteplikt for rentene måtte vurderes etter skatteloven 44 første ledd bokstav d, og fant at vilkårene etter denne bestemmelse ikke var til stede. Nemnda tilføyde at 54 første ledd ville ført til samme resultat. Vedtaket ble påklaget, men Oslo overlikningsnemnd fastholdt 2. mai 1993 likningsnemndas vedtak for de rentebærende lån. Likningsnemnda vurderte også forholdet for «de rentefrie subordinerte lån (ansvarlig lånekapital)» - dette omfatter det rentefrie lånet på GBP 15 millioner - og fant under sterk tvil å akseptere dette som egenkapitaltilførsel, men forutsatte at «selskapets regnskaper og selvangivelser med vedlegg for fremtiden innrettes slik at det går klart frem hvilke lån som er ytet som ansvarlig lånekapital og om lånene er rentefrie....» Overlikningsnemnda var uenig med likningsnemnda i at dette var egenkapital, men fant under tvil å kunne henlegge denne del av saken etter likningsloven 9-5 nr. 7. I 1992 ba Oslo likningskontor Hydro om opplysninger vedrørende rentebærende lån for årene , og i januar 1993 varslet likningskontoret om at det overveide å etterlikne Hydro for de rentebeløp som Hydro hadde ettergitt Fertilizer på kassekredittlånet og lånet på opprinnelig GBP 35 millioner. Dette ble fulgt opp ved Oslo likningsnemnds vedtak 24. mai 1993 hvor Hydros inntekt for årene ble økt med NOK Likningsnemnda uttalte at heller ikke for disse årene kunne de rentebærende lån anses som egenkapitaltilførsel, og at Hydro ikke med virkning for inntektsbeskatningen kunne ettergi de avtalte rentene. Hydro reiste deretter sak mot Oslo kommune for å få prøvet lovligheten av likningsvedtakene - ved stevning 26. november 1993 Side 1665 vedrørende likningen for og ved stevning 20. juni 1994 vedrørende likningen for Sakene ble forent til felles behandling for Oslo byrett, som 17. oktober 1995 avsa dom med denne domsslutning: «I sak nr A/68: 1. Oslo kommune frifinnes. 2. Oslo kommune tilkjennes saksomkostninger med femogførti tusen kroner. I sak nr A/68: 1. Oslo kommune frifinnes.

3 Page 3 of 8 2. Oslo kommune tilkjennes saksomkostninger med trettitretusen femhundre kroner.» Hydro påanket byrettens dom til Borgarting lagmannsrett som forente sakene til felles behandling. Lagmannsretten som etter Hydros begjæring ble satt med fagkyndige meddommere, avsa dom 12. august 1998 med denne domsslutning: «I ankesak nr A/02: 1. Byrettens dom stadfestes. 2. Norsk Hydro ASA betaler i saksomkostninger til Oslo kommune sekstitotusenfemhundre - kroner innen 2 - to - uker fra dommens forkynnelse. I ankesak nr A/02: 1. Byrettens dom stadfestes. 2. Norsk Hydro ASA betaler i saksomkostninger til Oslo kommune sekstitotusenfemhundre - kroner innen 2 to - uker fra dommens forkynnelse.» Hydro har påanket lagmannsrettens dom til Høyesterett. Det er anket både over lagmannsrettens bevisbedømmelse og rettsanvendelse. Det er avholdt bevisopptak til bruk for Høyesterett, hvor sju vitner har avgitt forklaring, hvorav fem også har avgitt skriftlig erklæring. Hydro har blant andre ført to sakkyndige vitner, Finn Berg Jacobsen og Trond Tømta, begge statsautoriserte revisorer og henholdsvis formann og medlem av Norsk Regnskapsstiftelse og medlemmer av Oslo Børs' regnskapsutvalg. Saken står i faktisk henseende i det vesentlige i samme stilling som for de tidligere instanser. Som det framgår av det følgende er imidlertid Hydros anførsler noe endret for Høyesterett. Det er enighet om de tallstørrelser som skal legges til grunn. Den ankende part, Norsk Hydro ASA, har kort gjengitt anført følgende: Likningsmyndighetenes standpunkt innebærer at Hydro blir liknet for og må betale skatt av «renteinntekter» som selskapet ikke har hatt krav på, og som selskapet overensstemmende med god regnskapsskikk ikke har inntektsført i årsregnskapet. Det ble raskt på det rene at det økonomiske resultat for Fertilizer ville bli langt svakere enn forventet, og det kom allerede høsten 1982 til en forståelse mellom Hydro og Fertilizer om at Fertilizers renteplikt skulle være avhengig av den økonomiske resultatutvikling. Denne forståelsen Side 1666 er riktignok ikke formulert skriftlig, men er etterlevet konsekvent. Utviklingen ble slik at renteplikten ikke inntrådte. Hydro hadde følgelig ikke krav på renter, og har derfor heller ikke inntektsført dem i årsregnskapet. Når denne forståelsen legges til grunn, er den foretatte regnskapsføring overensstemmende med god regnskapsskikk. Vurderingen av om det var grunnlag for renteplikt kunne først foretas ved utgangen av året, og det var først da det kunne konstateres at Hydro ikke hadde krav på renter for det forløpne år. Det var da korrekt i det interne regnskap å tilbakeføre de beregnete rentene uten at dette framkom i årsregnskapet. Det er skatteloven 50 annet ledd som her kommer til anvendelse. Det innebærer at skattyterens årsregnskap skal legges til grunn for likningen. Det er overensstemmende med forståelsen mellom Hydro og Fertilizer at Hydro hvert år meddelte Norges Bank at rentene ble frafalt overfor Fertilizer. At Hydro overfor Norges Bank brukte terminologien ettergivelse var en tilpassing til de automatiserte rapporteringsrutinene. Banken var innforstått med dette og kjent med realiteten i forholdet. Men subsidiært - selv om ettergivelsen anses reell - har Hydro fradragsrett for de ettergitte beløp. Også under denne forutsetning er Hydros regnskapsføring i overensstemmelse med god regnskapsskikk. Avgjørende er at Fertilizers økonomiske situasjon i hele perioden var så svak som den var. Ettergivelsen var nødvendig og forretningsmessig begrunnet og ikke en følge av partenes interessefellesskap. Hydro måtte hvert år

4 Page 4 of 8 fra 1983 avgi erklæring om at hele Hydros tilgodehavende hos Fertilizer skulle stå tilbake for de øvrige kreditorene. I realiteten var rentekravet endelig tapt, slik at fradrag er hjemlet i 44 første ledd bokstav d, men kravet var under enhver omstendighet så usikkert at inntektsføring etter forsiktighetsprinsippet måtte unnlates, jf. 50 annet ledd. Hydros oppfatning av god regnskapsskikk bekreftes av de to regnskapssakkyndige vitnene. Forutsetningen for dette er riktignok at ikke annet følger av skattelovens regler eller etablert praksis, men det har likningsmyndighetene ikke påvist i saken. Hydros praksis er overensstemmende med det som er påbudt for banker, jf. tapsforskriftene av Selv om Hydro ikke skulle nå fram med sitt syn på hva som følger av god regnskapsskikk, må Hydro gis medhold etter 50 annet ledd. Rentene er ettergitt ved utløpet av hvert år, og må anses som omløpsmidler. Norsedommen, Rt , atskiller seg på flere punkter fra det foreliggende saksforhold og er ikke avgjørende. Rentene var der inntektsført i regnskapene over flere år før de ble ettergitt. Dette viser at rentene var anleggsmidler, mens det i vår sak dreier seg om omløpsmidler. Hydros anførsler her har ligget inne i saken hele tiden, og Hydro kan ikke bebreides for skiftende standpunkter selv om vinklingen i argumentasjonen er en noe annen for Høyesterett enn tidligere. Utgangspunktet har hele tiden vært selvangivelsen, hvor rentene ikke er ført til inntekt. Dersom likningsmyndighetenes forståelse av faktum legges til grunn, foreligger det under enhver omstendighet en saksbehandlingsfeil ved likningsvedtakene som må medføre at vedtakene oppheves. Side 1667 Likningsmyndighetenes vurdering av Fertilizers økonomiske evne er gjort i forhold til kravet i 44 om at det må foreligge et endelig konstatert tap, og ikke i forhold til 50 annet ledd hvor det avgjørende er om kravet er usikkert etter god regnskapsskikk. Likningsmyndighetene har heller ikke vurdert Fertilizers manglende finansielle kapasitet for å oppnå eksterne lån i den aktuelle perioden. Den ankende part, Norsk Hydro ASA, har nedlagt denne påstand: «I sak nr 361/1998: 1. Oslo overligningsnemnds vedtak av om endring av Norsk Hydro ASAs ligning for inntektsårene oppheves for såvidt er lagt til grunn at selskapet har innvunnet renter på lån til Norsk Hydro Fertilizer Ltd. I sak nr 362/1998: 1. Oslo ligningsnemnds vedtak av om endring i Norsk Hydro AS' ligning for inntektsårene oppheves for såvidt er lagt til grunn at selskapet har innvunnet renter på lån til Norsk Hydro Fertilizer Ltd. I begge saker: 2. Norsk Hydro ASA tilkjennes sakomkostninger for byretten, lagmannsretten og Høyesterett. For saksomkostningene for byretten og lagmannsretten, tilkjennes avsavnsrente.» Ankemotparten, Oslo kommune, er enig i lagmannsrettens resultat og i det vesentlige i dens begrunnelse. Hydro har imidlertid endret sine anførsler - noe som ikke styrker deres sak. Hovedanførselen i stevningen var at partenes mening i låneavtalene var at finansieringen skulle være egenkapital, og at renteplikt først skulle inntre når de akkumulerte underskudd var dekket. Nå er anførselen at rentefriheten følger av en senere forståelse. Rentekravet har hittil hele tiden vært oppfattet som anleggsmidler - til og med i siste prosesskrift 30. september 1999 var det skatteloven 44 første ledd bokstav d som ble anført som hjemmel for fradragsrett for de ettergitte beløp. Anførselen om at kravet er omløpsmidler, er ny for Høyesterett. Overfor likningsmyndighetene gjelder deklarasjonsprinsippet, jf. likningsloven 4-1. Retten skal prøve saken ut fra de opplysninger som Hydro ga overfor likningsmyndighetene for de enkelte inntektsår. En annen sak er at heller ikke de opplysningene som er framlagt senere, kan føre til et

5 Page 5 of 8 annet resultat. Oslo kommune fastholder at det dreier seg om reelt rentebærende lån slik ordlyden viser, og slik det bekreftes av tilblivelseshistorien og partenes etterlevelse av avtalene. I og med at lånene er rentebærende, kommer 54 ikke til anvendelse. Hydro hadde et bevisst forhold ved finansieringen av datterselskapene, og skilte mellom aksjekapital, rentefrie subordinerte lån og rentebærende lån. Det ble vurdert i forkant hvilken finansieringsform som skulle benyttes. For så vidt gjelder kassakredittlånet og lånet på opprinnelig GBP 35 millioner er det avtalt en ubetinget renteplikt - i motsetning til lånet på GBP 15 millioner hvor renten skulle avtales, men senere ble satt til 0%. Det er, slik byretten la til grunn, ikke holdepunkt for at renter ikke skulle belastes så lenge Fertilizer hadde et akkumulert underskudd, og heller ikke for den påståtte senere forståelsen om rentefrihet. Side 1668 Det var således overensstemmende med det reelle forhold at renter ble beregnet og registrert internt i Felos-systemet. Og ettergivelsen hvert år skjedde etter en helhetsvurdering - typisk for ettergivelse av et reelt krav. Dette støttes også av terminologien overfor Norges Bank. Hydro kan ikke høres med at språkbruken bare var en innforstått tilpassing til bankens rutiner. I og med at det foreligger renteplikt, vil rentene innvinnes/ opptjenes fortløpende, og skal periodiseres når skattyteren får et ubetinget krav på inntekten. Forholdet til god regnskapsskikk ble ikke problematisert i stevningen, men er blitt et hovedpoeng for Hydro for Høyesterett. Etter likningsmyndighetenes syn tilsier god regnskapsskikk at både renteinntekten og ettergivelsen skulle ha kommet til uttrykk i Hydros årsregnskap, slik også lagmannsretten med fagkyndige meddommere la til grunn. Slik Hydros årsregnskap og selvangivelser er ført, har det forhold som er avgjørende for likningen, ikke kommet til uttrykk. Uttalelsene fra de to sakkyndige vitnene for Høyesterett er på grunn av de forutsetninger de legger til grunn, ikke avgjørende. Også skattemessige forhold vil innvirke på vurderingen av hva som er god regnskapsskikk. De særregler som gjelder for banker, jf. tapsforskriftene av 1987, gjelder ikke for Hydro og har ikke relevans her. Under enhver omstendighet vil de skatterettslige reglene måtte gå foran. I relasjon til 44 første ledd bokstav d er det for øvrig ikke begrepet god regnskapsskikk som er avgjørende. Prinsippene i Norsedommen vil komme til anvendelse også her. Etter 44 første ledd bokstav d må det foreligge et endelig konstatert tap for at inntektsfradrag kan kreves. Vilkårene for det er ikke til stede her. Selv om driften har gått med underskudd i de fleste årene, har Fertilizer således hatt en positiv egenkapital selv om dette kan tilskrives kapitaltilførslene fra Hydro. Ut fra de opplysninger som forelå for likningsmyndighetene, og det rettslige grunnlag som vedtakene bygger på, foreligger det ikke noen saksbehandlingsfeil. Ankemotparten, Oslo kommune, har nedlagt denne påstand: «I sak 361/ Lagmannsrettens dom stadfestes. 2. Oslo kommune tilkjennes omkostninger for Høyesterett med tillegg av 12 pst rente fra to uker fra dommens forkynnelse og 12 pst rente av saksomkostninger tilkjent i byretten og lagmannsretten fra to uker etter forkynnelse av de respektive dommene. I sak 362/ Lagmannsrettens dom stadfestes. 2. Oslo kommune tilkjennes sakens omkostninger for Høyesterett med tillegg av 12 pst rente fra to uker fra dommens forkynnelse og 12 pst rente av saksomkostninger tilkjent i byretten og lagmannsretten fra to uker etter forkynnelse av de respektive dommene.» Jeg finner at lagmannsrettens dom må stadfestes og ser saken i det vesentlige på samme måte som lagmannsretten. Etter argumentasjonen for Høyesterett må imidlertid enkelte spørsmål behandles nærmere.

6 Page 6 of 8 Innledningsvis presiserer jeg at saken gjelder gyldigheten av to vedtak, overlikningsnemndas vedtak 2. mai 1993 og likningsnemndas vedtak Side mai 1993, og at vedtakene gjelder forskjellige perioder, henholdsvis inntektsårene og De to lånene som sakene dreier seg om - kassekredittlånet som ble etablert i 1982, og lånet på opprinnelig GBP 35 millioner fra skiller seg ikke avgjørende fra hverandre og reiser de samme rettslige spørsmål. Jeg er enig med lagmannsretten i at renteplikten for kassekredittlånet og lånet på opprinnelig GBP 35 millioner er reell slik avtalenes renteklausuler gir uttrykk for. Dette stemmer slik jeg ser det med Hydros bevisste holdning ved finansiering av datterselskaper, hvor flere finansieringsformer ble brukt - slik forholdet også var overfor Fertilizer - og hvor det ved de rentebærende lån var viktig å markere at «penger koster penger», som det er uttrykt i saken. Jeg kan derfor ikke legge til grunn at renteplikten helt fra begynnelsen skulle være avhengig av resultatutviklingen, eller at det meget raskt ble en slik forståelse mellom Hydro og Fertilizer. Dette støttes av den løpende interne bokføring gjennom året, hvor rentene ble beregnet og registrert i Felos systemet, selv om dette ikke alene er avgjørende. Rentene ble således innvunnet i skattelovens forstand etter hvert som de påløp, jf. skatteloven 41. Jeg kan heller ikke se den frafallelse/ettergivelse av renter som skjedde ved utløpet av hvert år bare som en konstatering av at betingelsene for renteplikt ikke forelå, og at Hydro således ikke hadde et krav. Jeg er enig med kommunen i at man her står overfor en reell ettergivelse. Slik Hydro har framstilt Fertilizers situasjon, var selskapet helt avhengig av kapitaltilførsel fra Hydro for å klare seg. Ekstern finansiering var ikke oppnåelig. Jeg legger til grunn at spørsmålet om rentene skulle ettergis, da måtte vurderes i forhold til selskapets totale behov for kapitaltilførsel fra Hydro. Dersom rentekravet ble fastholdt, ville behovet for kapitaltilførsel i annen form øke. Dette var en vurdering som morselskapet foretok i en konsernsammenheng, og under forutsetning av at virksomheten skulle drives videre. Jeg viser her til forklaringen fra Ida Helliesen som i perioden hadde ansvar for økonomifunksjonen i Hydros Landbruksdivisjon, om at det i denne forbindelse ble foretatt en helhetsvurdering av faktiske resultater, hvordan disse hadde utviklet seg i forhold til budsjett og budsjettet for kommende år. At det var en reell ettergivelse som ble foretatt, underbygges også av det forhold at Hydro konsekvent har betegnet det som skjedde som ettergivelse. Dette er tilfellet i hele korrespondansen med Norges Bank - som først ble framlagt ved sakens rettslige behandling - og som gjelder forholdet til den dagjeldende valutaregulering. Hydro kan ikke høres med at språkbruken bare var en tilpassing til de automatiserte rapporteringsrutinene, og at banken var innforstått med det. Jeg nevner som et eksempel at da Hydro ved brev 8. januar 1985 til Norges Bank søkte om tillatelse til å yte lånet på GBP 35 millioner, ble det opplyst at: «Lånet vil være rentebærende til markedsrente, og avdragsplan vil bli fastsatt når selskapets finansielle stilling tillater det.» Hvis det på dette tidspunkt var på det rene at også renteplikten var avhengig av selskapets finansielle stilling, hadde det vært naturlig å opplyse om dette. Formuleringen ble for øvrig også benyttet overfor likningsmyndighetene under den senere likningsbehandlingen. Til støtte for sitt syn har Hydro også vist til krav fra Fertilizers engelske revisorer og engelske skattemyndigheter. Jeg finner ikke disse forhold Side 1670 avgjørende for spørsmålet om Hydros skatteplikt etter norsk rett, og viser for øvrig til lagmannsrettens bemerkninger om dette. Det er på grunnlag av denne forståelse av rentefordringene at vurderingen av forholdet til skatteloven 44 og 50 annet ledd må foretas. Selv om ettergivelsen av rentene har skjedd ved utløpet av hvert regnskapsår, finner jeg det forholdsvis klart at de ikke kan anses som omløpsmidler slik forholdene lå an her. Jeg viser til den betydning ettergivelsen av rentebeløpene har hatt ved kapitaltilførselen til Fertilizer. Jeg finner derfor at 50 annet ledd ikke kommer til anvendelse. Som nevnt er også anførselen om at det dreier seg om omløpsmidler, først framsatt for Høyesterett. Partene har i denne forbindelse trukket fram Norsedommen i Rt , der ettergitte

7 Page 7 of 8 akkumulerte renter ble ansett som anleggsmidler. Det er fra Hydros side pekt på flere forhold som adskiller seg fra den foreliggende sak, og som etter det anførte bør føre til andre resultater her. Det er pekt på at Norsedommen gjelder forholdet mellom et mor- og et datterselskap, mens forholdet her er fjernere - Fertilizer er Hydros datterdatterselskap. Jeg kan ikke se at det har betydning. Videre er det pekt på at rentene i Norsesaken faktisk var medtatt i årsregnskapene, og at ettergivelsen først ble foretatt etter flere år. Jeg kommer tilbake til regnskapsreglene senere. Her vil jeg understreke at sammenhengen mellom rentene og Fertilizers totale kapitalbehov etter min mening må føre til at synspunktene fra Norsedommen slår igjennom også her, jf. dommen på side 1149: «Det dreiet seg om et 100% eiet datterselskap. Også rentene utgjorde en kapitalstøtte, og kravet må betraktes som en anleggsfordring». Det er videre slik at for tap på fordringer som ikke reguleres av skatteloven 50 annet ledd, er skatteloven 44 første ledd bokstav d både hjemmels- og periodiseringsregel for tapsfradrag, jf. Norsedommen på side Tapsfradrag kan da først kreves når det er helt på det rene at fordringen ikke vil bli oppfylt. Selv om også andre situasjoner enn formell insolvensbehandling godtas i forhold til 44, er det på det rene at det her stilles strenge krav til bevis for betalingsudyktighet. Denne vurdering har likningsmyndighetene foretatt, og jeg kan ikke se at det hefter feil ved deres behandling av dette spørsmål. Jeg viser til at selskapets øvrige kreditorer ble dekket, og at det åpenbart ble funnet å være i konsernets interesse at virksomheten ble ført videre, jf. også kommunens beregning av egenkapitaldekningen. Hydros anførsel om saksbehandlingsfeil knytter seg til at likningsmyndighetene ikke har vurdert fordringenes usikkerhet i forhold til 50 annet ledd. I og med at jeg har kommet til at spørsmålet om tapsfradrag må behandles etter 44 første ledd bokstav d, kan anførselen ikke føre fram. I partenes prosedyre omkring spørsmålet god regnskapsskikk er det særlig forholdet til 50 annet ledd som har vært trukket fram. Lagmannsretten som var satt med to fagkyndige meddommere, la etter henvisning til regnskapsloven til grunn at «... rentene på lånene burde vært medtatt til inntekt og at ettergitte renter eventuelt skulle vært oppført som tap på fordringer overfor konsernselskap i alminnelig regnskapsskjema». Det siktes her til «Alminnelig regnskapsskjema for aksjeselskaper», Side 1671 fastsatt med hjemmel i likningsloven som bilag til selvangivelsen. Det skal her gis «Tilleggsopplysninger - Tap på fordringer», og foruten «Tap på kundefordringer» er det en egen rubrikk for «Tap på andre fordringer, herunder fordringer på konsernselskap, ansatte, aksjonærer m.v.» Opplysningene her inngår i beregningen av næringsinntekten for inntektsåret. Som nevnt har Hydro med støtte av to regnskapskyndige vitner hevdet at deres årsregnskap hvor de aktuelle postene ikke framkom, var ført overensstemmende med god regnskapsskikk. Jeg legger til grunn at særlige bestemmelser i skattelovgivningen og etablert likningspraksis uansett må gis gjennomslag. Om forholdet mellom regnskapspraksis og skatterettslige regler, viser jeg blant annet til Aarbakke, Skatt på inntekt, 4.utgave, side 211 følgende. Det følger av det syn jeg har på skatteplikten i dette tilfelle, at jeg er enig med kommunen i at de aktuelle postene skulle vært medtatt i årsregnskapene for de enkelte år. Jeg finner ikke at tapsforskriftene for banken som Hydro har henvist til, har betydning i denne forbindelse. Forholdet til skatteloven 54 har bare i begrenset utstrekning vært behandlet i partenes prosedyre. Med det syn jeg har på renteplikten får 54 ikke anvendelse, og jeg går ikke nærmere inn på dette. Lagmannsrettens dom må etter dette stadfestes. Oslo kommune har nedlagt påstand om å bli tilkjent saksomkostninger for Høyesterett. Påstanden tas til følge med kr med tillegg av renter. Også saksomkostningsavgjørelsene i byrettens og lagmannsrettens dommer bør bli stående. For Høyesterett er det dessuten nedlagt påstand om tilkjennelse av renter av de saksomkostninger som ble tilkjent av byretten og lagmannsretten, med virkning fra forkynnelsen av disse dommene. Kravet tas til følge, jf. Rt Jeg stemmer for denne dom:

8 Page 8 of 8 1. Lagmannsrettens dom stadfestes. 2. I saksomkostninger for Høyesterett betaler Norsk Hydro ASA til Oslo kommune etthundreogfemtitusen - kroner. 3. For de saksomkostningene som er tilkjent i byrettens, lagmannsrettens og Høyesteretts dommer påløper det 12 - tolv - prosent årlig rente fra 2 - to uker etter forkynnelsen av de respektive dommene og til betaling skjer. 4. Oppfyllelsesfristen er 2 to uker fra forkynnelsen av Høyesteretts dom. Dommer Oftedal Broch: Jeg er i det vesentlige og i resultatet enig med førstvoterende. Kst. dommer Krüger: Likeså. Dommer Matningsdal: Likeså. Dommer Holmøy: Likeså. Etter stemmegivningen avsa Høyesterett denne dom: 1. Lagmannsrettens dom stadfestes. 2. I saksomkostninger for Høyesterett betaler Norsk Hydro ASA til Oslo kommune etthundreogfemtitusen - kroner. 3. For de saksomkostningene som er tilkjent i byrettens, lagmannsrettens og Høyesteretts dommer påløper det 12 - tolv - prosent årlig rente fra 2 - to uker etter forkynnelsen av de respektive dommene og til betaling skjer. 4. Oppfyllelsesfristen er 2 to uker fra forkynnelsen av Høyesteretts dom.

Rt-1990-1143 (387-90) - UTV-1991-143

Rt-1990-1143 (387-90) - UTV-1991-143 Page 1 of 7 Rt-1990-1143 (387-90) - UTV-1991-143 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1990-11-28 PUBLISERT: Rt-1990-1143 (387-90) - UTV-1991-143 STIKKORD: Skatterett. SAMMENDRAG: Et norsk oljeselskap fikk

Detaljer

Rt-1997-779 (207-97) - UTV-1997-738

Rt-1997-779 (207-97) - UTV-1997-738 Page 1 of 6 Rt-1997-779 (207-97) - UTV-1997-738 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1997-05-06 PUBLISERT: Rt-1997-779 (207-97) - UTV-1997-738 STIKKORD: Skatterett. Endring. Periodisering av gevinst ved overdragelse

Detaljer

Rt-1992-236 (59-92) - UTV-1992-1103

Rt-1992-236 (59-92) - UTV-1992-1103 Page 1 of 5 Rt-1992-236 (59-92) - UTV-1992-1103 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1992-02-22 PUBLISERT: Rt-1992-236 (59-92) - UTV-1992-1103 STIKKORD: Selskapsrett. Skatterett. Foreldelse. SAMMENDRAG: Et

Detaljer

HR-2005-01717-A - Rt-2005-1421 - UTV-2005-1253

HR-2005-01717-A - Rt-2005-1421 - UTV-2005-1253 Page 1 of 6 HR-2005-01717-A - Rt-2005-1421 - UTV-2005-1253 INSTANS: Norges Høyesterett - Dom. DATO: 2005-11-02 PUBLISERT: HR-2005-01717-A - Rt-2005-1421 - UTV-2005-1253 STIKKORD: Skatterett. Fusjon. Rederibeskatning.

Detaljer

Rt-1993-1268 (467-93) - UTV-1993-1365

Rt-1993-1268 (467-93) - UTV-1993-1365 Page 1 of 5 Rt-1993-1268 (467-93) - UTV-1993-1365 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1993-10-30 PUBLISERT: Rt-1993-1268 (467-93) - UTV-1993-1365 STIKKORD: Skatterett. Tomtesalgsgevinst. SAMMENDRAG: - Spørsmål

Detaljer

Rt-1993-700 (243-93) - UTV-1993-1091

Rt-1993-700 (243-93) - UTV-1993-1091 Page 1 of 6 Rt-1993-700 (243-93) - UTV-1993-1091 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1993-06-14 PUBLISERT: Rt-1993-700 (243-93) - UTV-1993-1091 STIKKORD: Skatterett. Aksjer i næring - tap på driftslån og

Detaljer

Rt-1983-979 (223-83) - UTV-1983-646

Rt-1983-979 (223-83) - UTV-1983-646 Page 1 of 5 Rt-1983-979 (223-83) - UTV-1983-646 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1983-09-16 PUBLISERT: Rt-1983-979 (223-83) - UTV-1983-646 STIKKORD: (Fossdommen) Skatterett - spørsmål om fradrag for avskrivning

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-02145-A, (sak nr. 2009/789), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-02145-A, (sak nr. 2009/789), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 12. november 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-02145-A, (sak nr. 2009/789), sivil sak, anke over dom, Staten v/sentralskattekontoret for utenlandssaker (advokat Morten Søvik) mot

Detaljer

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 23. mars 2017 avsa Høyesterett dom i HR-2017-627-A, (sak nr. 2016/2186), sivil sak, anke over dom, Staten v/skatt øst (Regjeringsadvokaten v/advokat Nils Sture Nilsson mot Raise

Detaljer

Rt-1999-1347 (332-99) - UTV-1999-1571

Rt-1999-1347 (332-99) - UTV-1999-1571 Page 1 of 6 Rt-1999-1347 (332-99) - UTV-1999-1571 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1999-09-23 PUBLISERT: Rt-1999-1347 (332-99) - UTV-1999-1571 STIKKORD: Skatterett. Utbyttebeskatning. Gjennomskjæring.

Detaljer

HR-2000-44-B - Rt-2000-1360 (322-2000)

HR-2000-44-B - Rt-2000-1360 (322-2000) Page 1 of 5 HR-2000-44-B - Rt-2000-1360 (322-2000) INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 2000-08-31 DOKNR/PUBLISERT: HR-2000-44-B - Rt-2000-1360 (322-2000) STIKKORD: Panterett. Salgspant. SAMMENDRAG: Tinglyst

Detaljer

Rt (13-91) - UTV

Rt (13-91) - UTV Page 1 of 5 Rt-1991-34 (13-91) - UTV-1991-159 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1991-01-22 PUBLISERT: Rt-1991-34 (13-91) - UTV-1991-159 STIKKORD: Skatterett. Spørsmål om skatteplikt i Norge. SAMMENDRAG:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-00279-A, (sak nr. 2012/1484), straffesak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-00279-A, (sak nr. 2012/1484), straffesak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 5. februar 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-00279-A, (sak nr. 2012/1484), straffesak, anke over dom, Odd Olaf Nerdrum (advokat Pål Berg) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

Rt-1990-1265 (419-90) - UTV-1991-221

Rt-1990-1265 (419-90) - UTV-1991-221 Page 1 of 5 Rt-1990-1265 (419-90) - UTV-1991-221 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1990-12-19 PUBLISERT: Rt-1990-1265 (419-90) - UTV-1991-221 STIKKORD: Skatterett. Aksjeskatteloven av 19. juni 1969 nr.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 22. juli 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Kallerud i

NORGES HØYESTERETT. Den 22. juli 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Kallerud i NORGES HØYESTERETT Den 22. juli 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Kallerud i HR-2014-01530-U, (sak nr. 2014/1193), sivil sak, anke over kjennelse: A B (advokat

Detaljer

Borgarting lagmannsrett

Borgarting lagmannsrett Borgarting lagmannsrett INSTANS: Borgarting lagmannsrett - Kjennelse DATO: 2008-04-03 PUBLISERT: LB-2008-37979 STIKKORD: Advarsel på internett mot selskap, ikke sikringsgrunn. SAMMENDRAG: På en hjemmeside

Detaljer

Rt ( ) - UTV

Rt ( ) - UTV Page 1 of 8 Rt-2001-170 (41-2001) - UTV-2001-405 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 2001-01-31 PUBLISERT: Rt-2001-170 (41-2001) - UTV-2001-405 STIKKORD: Skatterett. Selskapsrett. Ligning. Aksjeselskap.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 9. august 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matningsdal og Bull i DOM:

NORGES HØYESTERETT. Den 9. august 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matningsdal og Bull i DOM: NORGES HØYESTERETT Den 9. august 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matningsdal og Bull i HR-2013-01663-U, (sak nr. 2013/1162), sivil sak, anke over dom: Skien Papirindustri

Detaljer

Rt-1989-296 (68-89) <noscript>ncit: 4:04</noscript> Skatterett. Selskapsrett. Stille deltakers rett til skattemessig fradrag og avsetning.

Rt-1989-296 (68-89) <noscript>ncit: 4:04</noscript> Skatterett. Selskapsrett. Stille deltakers rett til skattemessig fradrag og avsetning. Page 1 of 8 Rt-1989-296 (68-89) INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1989-03-15 PUBLISERT: Rt-1989-296 (68-89) STIKKORD: Skatterett. Selskapsrett. Stille deltakers rett til skattemessig fradrag og avsetning.

Detaljer

A (advokat Lars Holo) mot B (advokat Arne R Stray). Holmøy, Philipson og Schei.

A (advokat Lars Holo) mot B (advokat Arne R Stray). Holmøy, Philipson og Schei. Rt-1988-708 (211-88) INSTANS: DATO: 1988-06-22 Høyesteretts kjæremålsutvalg DOKNR/PUBLISERT: Rt-1988-708 (211-88) STIKKORD: SAMMENDRAG: Familierett. Tvangsfullbyrdelse. Gjennomføring av en samværsordning

Detaljer

Rt-1982-1330 (337-82)

Rt-1982-1330 (337-82) Page 1 of 5 Rt-1982-1330 (337-82) INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1982-10-01 PUBLISERT: Rt-1982-1330 (337-82) STIKKORD: Skatterett. SAMMENDRAG: A hadde utbetalt sin hustru et utløsningsbeløp idet han

Detaljer

HR-2002-00879a - Rt-2003-293 - UTV-2003-497

HR-2002-00879a - Rt-2003-293 - UTV-2003-497 Page 1 of 8 HR-2002-00879a - Rt-2003-293 - UTV-2003-497 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 2003-03-04 PUBLISERT: HR-2002-00879a - Rt-2003-293 - UTV-2003-497 STIKKORD: Skatterett. Selskapsrett. Skattefradrag.

Detaljer

HR-2001-00035 - Rt-2002-56 (13-2002) - UTV-2002-365

HR-2001-00035 - Rt-2002-56 (13-2002) - UTV-2002-365 Page 1 of 7 HR-2001-00035 - Rt-2002-56 (13-2002) - UTV-2002-365 INSTANS: Høyesterett - Dom DATO: 2002-01-18 PUBLISERT: HR-2001-00035 - Rt-2002-56 (13-2002) - UTV-2002-365 STIKKORD: Skatterett. Selskapsrett.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 21. september 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Håvard Skallerud)

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2007/1825), straffesak, anke, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2007/1825), straffesak, anke, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 1. april 2008 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2008-00581-A, (sak nr. 2007/1825), straffesak, anke, A (advokat Erik Keiserud) mot B (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I

Detaljer

Rt-1992-1379 (501-92) - UTV-1993-3

Rt-1992-1379 (501-92) - UTV-1993-3 Page 1 of 6 Rt-1992-1379 (501-92) - UTV-1993-3 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1992-11-04 PUBLISERT: Rt-1992-1379 (501-92) - UTV-1993-3 STIKKORD: (Dynpac) Skatterett. Sivilprosess. SAMMENDRAG: Et selskap

Detaljer

Rt-1994-912 (283-94) - UTV-1994-645

Rt-1994-912 (283-94) - UTV-1994-645 Page 1 of 5 Rt-1994-912 (283-94) - UTV-1994-645 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1994-07-01 PUBLISERT: Rt-1994-912 (283-94) - UTV-1994-645 STIKKORD: Skatterett. Utbyttebeskatning. Gjennomskjæring. SAMMENDRAG:

Detaljer

HR-2001-00819 - Rt-2002-798 (168-2002) - UTV-2002-968

HR-2001-00819 - Rt-2002-798 (168-2002) - UTV-2002-968 Page 1 of 8 HR-2001-00819 - Rt-2002-798 (168-2002) - UTV-2002-968 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 2002-06-14 PUBLISERT: HR-2001-00819 - Rt-2002-798 (168-2002) - UTV-2002-968 STIKKORD: Skatterett. Selskapsrett.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 19. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Øie og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 19. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Øie og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 19. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Øie og Normann i HR-2013-00567-U, (sak nr. 2013/254), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01008-A, (sak nr. 2014/1968), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01008-A, (sak nr. 2014/1968), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 8. mai 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-01008-A, (sak nr. 2014/1968), sivil sak, anke over dom, GE Healthcare AS (advokat Ståle R. Kristiansen) mot Staten v/sentralskattekontoret

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01864-A, (sak nr. 2015/569), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01864-A, (sak nr. 2015/569), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 14. september 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-01864-A, (sak nr. 2015/569), sivil sak, anke over dom, Atle Øyvind Gunnheim Barlaup (advokat Andreas Bullen til prøve) mot Staten

Detaljer

Norges Høyesterett - HR-2015-538-A

Norges Høyesterett - HR-2015-538-A Norges Høyesterett - Instans Dato 2015-03-05 Publisert Stikkord Sammendrag Saksgang Parter Forfatter Norges Høyesterett - Dom. Skatterett. Sakskostnader. To selskaper hadde i egen interesse dekket sakskostnadene

Detaljer

Rt-1990-59 (15-90) http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftmrens?0/lex/avg/hrsiv/rt1990-0059-00016b.html. Side 60

Rt-1990-59 (15-90) http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftmrens?0/lex/avg/hrsiv/rt1990-0059-00016b.html. Side 60 Page 1 of 6 Rt-1990-59 (15-90) INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1990-01-19 DOKNR/PUBLISERT: Rt-1990-59 (15-90) STIKKORD: (Myra Båt) Entrepriserett. Panterett. Konkurs. Tingsrett. SAMMENDRAG: En entreprenør

Detaljer

SKATTEDIREKTORATET Skattemessig behandling når renter legges til hovedstolen og kreditor senere ikke får oppgjøre - betydningen for fradragsretten

SKATTEDIREKTORATET Skattemessig behandling når renter legges til hovedstolen og kreditor senere ikke får oppgjøre - betydningen for fradragsretten SKATTEDIREKTORATET Skattemessig behandling når renter legges til hovedstolen og kreditor senere ikke får oppgjøre - betydningen for fradragsretten 1. Innledning Skattedirektoratet har mottatt spørsmål

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/208), straffesak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/208), straffesak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 28. juni 2012 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2012-01332-A, (sak nr. 2012/208), straffesak, anke over kjennelse, A AS (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 13. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Skoghøy og Bårdsen i

NORGES HØYESTERETT. Den 13. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Skoghøy og Bårdsen i NORGES HØYESTERETT Den 13. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Skoghøy og Bårdsen i HR-2011-00979-U, (sak nr. 2011/739), sivil sak, anke over kjennelse: Bergen

Detaljer

Tvangsfullbyrdelse. Utleggstrekk i lønn

Tvangsfullbyrdelse. Utleggstrekk i lønn Tvangsfullbyrdelse. Utleggstrekk i lønn Utskriftsdato: 5.12.2017 12:26:55 Status: Gjeldende Dato: 12.12.2006 Nummer: HR-2006-2086-U Utgiver: Høyesterett Dokumenttype: Kjennelse Innholdsfortegnelse Tvangsfullbyrdelse.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i HR-2013-02613-U, (sak nr. 2013/1975), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2009/1001), sivil sak, anke over beslutning, A (advokat Bendik Falch-Koslung til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2009/1001), sivil sak, anke over beslutning, A (advokat Bendik Falch-Koslung til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 4. mars 2010 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2010-00405-A, (sak nr. 2009/1001), sivil sak, anke over beslutning, A B (advokat Bendik Falch-Koslung til prøve) mot X kommune (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. (advokat Mette Yvonne Larsen) (advokat Nils Arild Istad til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. (advokat Mette Yvonne Larsen) (advokat Nils Arild Istad til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 23. februar 2012 avsa Høyesterett dom i HR-2012-00405-A, (sak nr. 2012/32), sivil sak, anke over dom, A (advokat Mette Yvonne Larsen) mot B (advokat Nils Arild Istad til prøve) S

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 5. desember 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Falch og Bergh i DOM:

NORGES HØYESTERETT. Den 5. desember 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Falch og Bergh i DOM: NORGES HØYESTERETT Den 5. desember 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Falch og Bergh i HR-2016-2480-U, (sak nr. 2016/2089), sivil sak, anke over dom: Jon Eilif Orrem

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT Avsagt: 02.12.2009 Saksnr.: Dommere: 09-1 72806ASK-BORG104 Lagdommer Lagdommer Lagdommer Petter Chr. Sogn Jargen F. Brunsvig Espen Bergh Ankende part Anne-Karina Hyggen Amland Ankernotpart

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 4. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Webster og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 4. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Webster og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 4. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Webster og Bull i HR-2012-00031-U, (sak nr. 2011/1890), sivil sak, anke over kjennelse: Stiftelsen

Detaljer

Rt-1977-566 <noscript>ncit: 4:02</noscript> skattepliktig etter aksjegevinstbeskatningsloven av 10. desember 1971 1.

Rt-1977-566 <noscript>ncit: 4:02</noscript> skattepliktig etter aksjegevinstbeskatningsloven av 10. desember 1971 1. Page 1 of 5 Rt-1977-566 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1977-06-04 PUBLISERT: Rt-1977-566 STIKKORD: Skatterett. SAMMENDRAG: Gevinst ved salg av tildelingsbevis foretatt før den konstituerende generalforsamling

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i HR-2011-01014-U, (sak nr. 2011/629), sivil sak, anke over kjennelse: Hadeland Montasje

Detaljer

Rt-1996-1270 (371-96) - UTV-1997-13

Rt-1996-1270 (371-96) - UTV-1997-13 Page 1 of 7 Rt-1996-1270 (371-96) - UTV-1997-13 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1996-10-30 PUBLISERT: Rt-1996-1270 (371-96) - UTV-1997-13 STIKKORD: Skatterett. Fradrag for avskrivning m.v. vedrørende

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 9. desember 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 9. desember 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 9. desember 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Endresen og Matheson i HR-2011-02309-U, (sak nr. 2011/1717), sivil sak, anke over kjennelse: Hands

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-00539-A, (sak nr. 2014/1734), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) II. (advokat Halvard Helle)

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-00539-A, (sak nr. 2014/1734), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) II. (advokat Halvard Helle) NORGES HØYESTERETT Den 5. mars 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-00539-A, (sak nr. 2014/1734), straffesak, anke over dom, I. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet II. B

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 19. september 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Tønder og Bergh i

NORGES HØYESTERETT. Den 19. september 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Tønder og Bergh i NORGES HØYESTERETT Den 19. september 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Tønder og Bergh i HR-2016-01975-U, (sak nr. 2016/1729), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

Rt-1998-1425 (366-98) - UTV-1999-477

Rt-1998-1425 (366-98) - UTV-1999-477 Page 1 of 6 Rt-1998-1425 (366-98) - UTV-1999-477 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1998-09-30 PUBLISERT: Rt-1998-1425 (366-98) - UTV-1999-477 STIKKORD: Skatterett. Fradrag for tap ved nedskrivning av aksjekapitalen

Detaljer

HR-2005-00181-A - UTV-2005-257 - Rt-2005-86

HR-2005-00181-A - UTV-2005-257 - Rt-2005-86 Page 1 of 7 HR-2005-00181-A - UTV-2005-257 - Rt-2005-86 INSTANS: Norges Høyesterett - Dom. DATO: 2005-02-02 PUBLISERT: HR-2005-00181-A - UTV-2005-257 - Rt-2005-86 STIKKORD: Skatterett. Selskapsrett. Fisjon.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 10. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 10. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 10. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i HR-2011-00945-U, (sak nr. 2011/619), sivil sak, anke over kjennelse: Abderrazek

Detaljer

HR-2005-01682-A - UTV-2005-1185 - Rt-2005-1356

HR-2005-01682-A - UTV-2005-1185 - Rt-2005-1356 Page 1 of 9 HR-2005-01682-A - UTV-2005-1185 - Rt-2005-1356 INSTANS: Norges Høyesterett - Dom. DATO: 2005-10-26 PUBLISERT: HR-2005-01682-A - UTV-2005-1185 - Rt-2005-1356 STIKKORD: Skatterett. Kredittfradrag.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/832), sivil sak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) (advokat Olav Dybsjord til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/832), sivil sak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) (advokat Olav Dybsjord til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 17. november 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-02146-A, (sak nr. 2011/832), sivil sak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot B (advokat Olav Dybsjord til prøve) S

Detaljer

Rt-1990-958 (339-90) - UTV-1990-1084

Rt-1990-958 (339-90) - UTV-1990-1084 Page 1 of 6 Rt-1990-958 (339-90) - UTV-1990-1084 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1990-10-10 PUBLISERT: Rt-1990-958 (339-90) - UTV-1990-1084 STIKKORD: Skatterett. Skatteloven 42 første ledd, 43 annet ledd

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 29. juni 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, A (advokat Pål Behrens) mot Gjensidige Forsikring ASA (advokat Lars

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 6. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Matningsdal og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 6. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Matningsdal og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 6. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Matningsdal og Bergsjø i HR-2014-02165-U, (sak nr. 2014/1729), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 7. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Tønder og Bull i DOM:

NORGES HØYESTERETT. Den 7. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Tønder og Bull i DOM: NORGES HØYESTERETT Den 7. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Tønder og Bull i HR-2015-00028-U, (sak nr. 2014/2058), sivil sak, anke over dom: Staten

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i HR-2015-00682-U, (sak nr. 2015/95), straffesak, anke over dom: I. A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 16. april 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Indreberg og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 16. april 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Indreberg og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 16. april 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Indreberg og Bull i HR-2012-00752-U, (sak nr. 2012/575), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 1. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Øie og Normann i. (advokat Janne Larsen)

NORGES HØYESTERETT. Den 1. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Øie og Normann i. (advokat Janne Larsen) NORGES HØYESTERETT Den 1. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Øie og Normann i HR-2013-00475-U, (sak nr. 2013/250), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat Janne

Detaljer

Rt-1998-383 (118-98) - UTV-1998-630

Rt-1998-383 (118-98) - UTV-1998-630 Page 1 of 11 Rt-1998-383 (118-98) - UTV-1998-630 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1998-03-04 PUBLISERT: Rt-1998-383 (118-98) - UTV-1998-630 STIKKORD: Skatterett. SAMMENDRAG: Enestyres og daglig leders

Detaljer

Høyesterett Kjennelse.

Høyesterett Kjennelse. 11.01.2012 1 Utskrift fra Lovdata Høyesterett Kjennelse. Sivilprosess. Rettergangsbot. En part og hans advokat ble i herredsretten og av lagmannsretten etter kjæremål ilagt rettergangsbot med hjemmel i

Detaljer

Rt-1997-1602 (436-97) - UTV-1997-1137

Rt-1997-1602 (436-97) - UTV-1997-1137 Page 1 of 5 Rt-1997-1602 (436-97) - UTV-1997-1137 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1997-10-16 PUBLISERT: Rt-1997-1602 (436-97) - UTV-1997-1137 STIKKORD: Skatterett. Ideelle organisasjoners skatteplikt

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 1. juli 2015 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G : (1)

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 16. september 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Webster og Noer i

NORGES HØYESTERETT. Den 16. september 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Webster og Noer i NORGES HØYESTERETT Den 16. september 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Webster og Noer i HR-2011-01735-U, (sak nr. 2011/1354), sivil sak, anke over kjennelse: Arild

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00996-A, (sak nr. 2014/135), sivil sak, anke over overskjønn, (advokat Ingrid N. Leipsland til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00996-A, (sak nr. 2014/135), sivil sak, anke over overskjønn, (advokat Ingrid N. Leipsland til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 19. mai 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-00996-A, (sak nr. 2014/135), sivil sak, anke over overskjønn, AS Bærums-Hus (advokat Ingrid N. Leipsland til prøve) mot Kristiania Hjemmelselskap

Detaljer

Rt-1995-872 (256-95) - UTV-1995-915

Rt-1995-872 (256-95) - UTV-1995-915 Page 1 of 5 Rt-1995-872 (256-95) - UTV-1995-915 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1995-05-19 PUBLISERT: Rt-1995-872 (256-95) - UTV-1995-915 STIKKORD: Skatterett. SAMMENDRAG: Skattepliktig aksjesalgsgevinst

Detaljer

Rt-1993-173 (55-93) - UTV-1993-270

Rt-1993-173 (55-93) - UTV-1993-270 Page 1 of 7 Rt-1993-173 (55-93) - UTV-1993-270 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1993-02-24 PUBLISERT: Rt-1993-173 (55-93) - UTV-1993-270 STIKKORD: Skatterett. Avskrivninger og fremføring av gevinst. SAMMENDRAG:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 18. november 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Skoghøy og Øie i

NORGES HØYESTERETT. Den 18. november 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Skoghøy og Øie i NORGES HØYESTERETT Den 18. november 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Skoghøy og Øie i HR-2013-02419-U, (sak nr. 2013/2093), sivil sak, anke over kjennelse: A AS A

Detaljer

Rt-1984-891 (273-84) <noscript>ncit: 3:03</noscript>

Rt-1984-891 (273-84) <noscript>ncit: 3:03</noscript> Page 1 of 8 Rt-1984-891 (273-84) INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1984-08-24 PUBLISERT: Rt-1984-891 (273-84) STIKKORD: Skatterett. Skatteloven 50. SAMMENDRAG: Skattyteren avskrev kr. 750000,- som uerholdelige

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i HR-2011-00291-U, (sak nr. 2011/129), sivil sak, anke over kjennelse: Prosjekt

Detaljer

Rt-1987-1184 (338-87)

Rt-1987-1184 (338-87) Page 1 of 6 Rt-1987-1184 (338-87) INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1987-10-08 PUBLISERT: Rt-1987-1184 (338-87) STIKKORD: (Skandia Lloyd) Skatterett. Spørsmål om fradrag ved inntektsligningen for avsetning

Detaljer

HR-2000-01064 - Rt-2001-851 (157-2001) - UTV-2001-1251

HR-2000-01064 - Rt-2001-851 (157-2001) - UTV-2001-1251 HR-2000-01064 - Rt-2001-851 (157-2001) - UTV-2001-1251 ncit: 3:03

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, (advokat Kristoffer Wibe Koch til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, (advokat Kristoffer Wibe Koch til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 17. februar 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, Repstad Anlegg AS (advokat Are Hunskaar) mot Arendal kommune (advokat Kristoffer

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-00512-A, (sak nr. 2010/1478), sivil sak, anke over dom, v/advokat Ola Ø. Nisja til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-00512-A, (sak nr. 2010/1478), sivil sak, anke over dom, v/advokat Ola Ø. Nisja til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 10. mars 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-00512-A, (sak nr. 2010/1478), sivil sak, anke over dom, Staten v/skatt vest (Regjeringsadvokaten v/advokat Ola Ø. Nisja til prøve) mot

Detaljer

AS ble begjært konkurs av Kemneren i Oslo, og selskapene ble tatt under konkursbehandling i perioden 27. juli til 22. august 2005.

AS ble begjært konkurs av Kemneren i Oslo, og selskapene ble tatt under konkursbehandling i perioden 27. juli til 22. august 2005. NORGES HØYESTERETT Den 30. juni 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-01322-A, (sak nr. 2011/172), sivil sak, anke over dom, Mads Jacobsen (advokat Peter Simonsen) mot Staten v/kemneren i Oslo (Kommuneadvokaten

Detaljer

Rt (390-97) - UTV

Rt (390-97) - UTV Page 1 of 7 Rt-1997-1430 (390-97) - UTV-1998-1095 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1997-09-03 PUBLISERT: Rt-1997-1430 (390-97) - UTV-1998-1095 STIKKORD: Skatterett. Avskrivning. Ufullstendige opplysninger.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2015/1044), sivil sak, anke over dom,

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2015/1044), sivil sak, anke over dom, NORGES HØYESTERETT Den 10. mai 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-00988-A, (sak nr. 2015/1044), sivil sak, anke over dom, ConocoPhillips Skandinavia AS (advokat Eirik Jensen) mot Staten v/oljeskattekontoret

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-00274-A, (sak nr. 2011/1427), sivil sak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-00274-A, (sak nr. 2011/1427), sivil sak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 2. februar 2012 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2012-00274-A, (sak nr. 2011/1427), sivil sak, anke over kjennelse, Höegh Eiendom AS (advokat Einar Harboe) mot Staten v/skatt øst

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-02138-A, (sak nr. 2010/1008), sivil sak, anke over kjennelse,

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-02138-A, (sak nr. 2010/1008), sivil sak, anke over kjennelse, NORGES HØYESTERETT Den 14. desember 2010 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2010-02138-A, (sak nr. 2010/1008), sivil sak, anke over kjennelse, Compania la Gomera AS (advokat Christian F. Galtung) mot Minnoch

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01133-A, (sak nr. 2014/2017), sivil sak, anke over dom, Nilsson) (advokat Ola Haugen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01133-A, (sak nr. 2014/2017), sivil sak, anke over dom, Nilsson) (advokat Ola Haugen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 27. mai 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-01133-A, (sak nr. 2014/2017), sivil sak, anke over dom, Staten v/skatt øst (Regjeringsadvokaten v/advokat Sture Nilsson) mot A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/863), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) (bistandsadvokat Harald Stabell)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/863), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) (bistandsadvokat Harald Stabell) NORGES HØYESTERETT Den 10. november 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-02098-A, (sak nr. 2011/863), straffesak, anke over dom, A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet B (statsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Endresen og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Endresen og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Endresen og Bull i HR-2014-02513-U, (sak nr. 2014/2015), straffesak, anke over kjennelse: Byggmester

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-01890-A, (sak nr. 2014/223), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-01890-A, (sak nr. 2014/223), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 23. september 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-01890-A, (sak nr. 2014/223), sivil sak, anke over dom, Qahu Bar Assembly AS, dets konkursbo (advokat Per Omreng til prøve) mot Nordea

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i

NORGES HØYESTERETT. Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i NORGES HØYESTERETT Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i HR-2011-02175-U, (sak nr. 2011/1850), sivil sak, anke over kjennelse: Frank Johansen

Detaljer

Rt-2001-282 (64-2001) - UTV-2001-429

Rt-2001-282 (64-2001) - UTV-2001-429 Page 1 of 7 Rt-2001-282 (64-2001) - UTV-2001-429 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 2001-02-23 PUBLISERT: Rt-2001-282 (64-2001) - UTV-2001-429 STIKKORD: Skatterett. Ligning. Aksjeoverdragelse. SAMMENDRAG:

Detaljer

HR U Rt

HR U Rt HR-2011-2062-U Rt-2011-1424 INSTANS: DATO: 2011-11-07 Norges Høyesteretts ankeutvalg Kjennelse. DOKNR/PUBLISERT: HR-2011-2062-U Rt-2011-1424 STIKKORD: SAMMENDRAG: Ekspropriasjon. Anken gjaldt spørsmålet

Detaljer

Anonymisert klagekjennelse

Anonymisert klagekjennelse Oljeskattekontoret Anonymisert klagekjennelse Tittel Forsikring internpris, endringsadgang Ingress Kjennelsen gjelder for inntektsårene 2009 2010 Avsagt dato 30.09.2013 (søksmålfrist ikke utløpt) Lovhjemmel/rettsgrunnlag

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 15. mai 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 15. mai 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 15. mai 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Bull i HR-2013-01028-U, (sak nr. 2013/565), sivil sak, anke over kjennelse: Opplysningsvesenets

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/1386), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/1386), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 28. januar 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-00191-A, (sak nr. 2012/1386), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet Bistandsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/863), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/863), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 12. september 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-01691-A, (sak nr. 2011/863), straffesak, anke over dom, A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. A (advokat Anders Brosveet) (advokat Eivor Øen til prøve) (advokat Lorentz Stavrum) (advokat Halldis Winje)

NORGES HØYESTERETT. A (advokat Anders Brosveet) (advokat Eivor Øen til prøve) (advokat Lorentz Stavrum) (advokat Halldis Winje) NORGES HØYESTERETT Den 28. april 2017 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2017-847-A, (sak nr. 2016/1740), sivil sak, anke over dom, A B (advokat Anders Brosveet) mot C X kommune D (advokat Eivor Øen til prøve)

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 22.09.2009 i Oslo tingrett, Saksnr.: 09-085260TVI-OTIR/01. Dommer: Saken gjelder: avgjørelse

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 22.09.2009 i Oslo tingrett, Saksnr.: 09-085260TVI-OTIR/01. Dommer: Saken gjelder: avgjørelse OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: 22.09.2009 i Oslo tingrett, 09-085260TVI-OTIR/01 Tingrettsdommer Ingmar Nestor Nilsen Saken gjelder: Klage på Likestillings- og diskrimineringsnemndas

Detaljer

HR-2005-01491-A - Rt-2005-1157 - UTV-2005-1075

HR-2005-01491-A - Rt-2005-1157 - UTV-2005-1075 Page 1 of 9 HR-2005-01491-A - Rt-2005-1157 - UTV-2005-1075 INSTANS: Norges Høyesterett - Dom. DATO: 2005-09-20 PUBLISERT: HR-2005-01491-A - Rt-2005-1157 - UTV-2005-1075 STIKKORD: Skatterett. Aksjeselskap.

Detaljer

Rt-1988-7 (3-88) <noscript>ncit: 41:14</noscript>

Rt-1988-7 (3-88) <noscript>ncit: 41:14</noscript> Page 1 of 6 Rt-1988-7 (3-88) INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1988-01-08 PUBLISERT: Rt-1988-7 (3-88) STIKKORD: Erstatningsrett. SAMMENDRAG: En eiendomsmegler som formidlet salg av en fast eiendom, hadde

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01865-A, (sak nr. 2015/769), sivil sak, anke over dom, (advokat Annette Rygg til prøve) (advokat Trygve Staff)

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01865-A, (sak nr. 2015/769), sivil sak, anke over dom, (advokat Annette Rygg til prøve) (advokat Trygve Staff) NORGES HØYESTERETT Den 14. september 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-01865-A, (sak nr. 2015/769), sivil sak, anke over dom, A (advokat Annette Rygg til prøve) mot B (advokat Trygve Staff) S T E M M

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 30. august 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Berglund i

NORGES HØYESTERETT. Den 30. august 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Berglund i NORGES HØYESTERETT Den 30. august 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Berglund i HR-2017-1653-U, (sak nr. 2017/858) og (sak nr. 2017/1464), sivil sak, anke

Detaljer

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 30. juni 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-01309-A, (sak nr. 2011/15), sivil sak, anke over dom, Allseas Marine Contractors S.A. (advokat Arvid Aage Skaar) mot Staten v/sentralskattekontoret

Detaljer