SØGNE KOMMUNE. Skolemiljøutvalget TINNTJØNN SKOLE MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SØGNE KOMMUNE. Skolemiljøutvalget TINNTJØNN SKOLE MØTEINNKALLING SAKSLISTE"

Transkript

1 SØGNE KOMMUNE TINNTJØNN SKOLE Skolemiljøutvalget MØTEINNKALLING Til: Trine Tønnessen - foresatt Kristin S. Upsal - foresatt Tonje Øgrey Elevrådsrepresentant Astrid Quist Elevrådsrepresentant Charlotte Hansen Søyland politisk representant Karl Eirik Jåtun - ansatt Jarle Langeland Rektor (referent) Møtested: Møterom på Tinntjønn skole Møtetid: 12. november 2014 kl 17:00-18:00 SAKSLISTE 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjenning av referat 3. Skolens tilstand 4. Nytt ordensreglement 5. Eventuelt Med vennlig hilsen Jarle Langeland Rektor Vedlegg: 1. Referat fra skolemiljøutvalget Nytt ordensreglement Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Org.nr.: Telefaks: Postboks 1051 Repstadveien 70

2 SØGNE KOMMUNE TINNTJØNN SKOLE Skolemiljøutvalget Referat Tilstede: Trine Tønnessen - foresatt Kristin S. Upsal - foresatt Tonje Øgrey Elevrådsrepresentant Astrid Quist Elevrådsrepresentant Karl Eirik Jåtun - ansatt Jarle Langeland Rektor (referent) Fravær: Charlotte Hansen Søyland politisk representant Møtested: Møterom på Tinntjønn skole Møtetid: 12. november 2014 kl 17:00-18:00 SAKSLISTE 1) Godkjenning av innkalling Ingen innvendinger til innkallingen 2) Godkjenning av referat Ingen innvendinger til referatet 3) Skolens tilstand Elevene forteller at alle elvene trives veldig godt på skolen, spesielt nå som de har fått nye toastjern i kantina. Det er ikke kommet klager til elevrådet. Det er spesialt bra at det nå er bestilt baller til klassene. Det er elevene veldig fornøyde med. Det er bra at flere av lærerne tar med elevene i diskusjonen om plassering av prøver og tentamen for å gjøre det best tilpasset. Videre hjelper MOT til med å sette fokus på et godt elevmiljø. Elevene selv forteller om at det er kommet flere nye elever som er i ferd med å bli godt inkludert. Skolens ansatte forteller om at skolens tilstand er god. Vi er inne i en hektisk periode. Det er viktig å koordinere prøver. Vi prøver å legge dette fint til rette slik at elevene får en god mulighet til å vise hva de kan, blir en avveining av gjennomgang av pensum og hvor store prøver man skal gjennomføre. Videre er det positivt med foreldreengasjementet Bry deg. Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Org.nr.: Telefaks: Postboks 1051 Repstadveien 70

3 Foresatte forteller om en skolen med er godt elevmiljø. Deres inntrykk er at elevene trives godt og er veldig fornøyd. Det er veldig fint at Bry deg - logoen er på ukeplanene. Det er fint om tentamenene ikke kommer for tett for elevene. Foresatte mener det er viktig at foresatte følger opp elvene før prøver. For et godt skolemiljø er det viktig at skolen er tydelige på at elevene må oppfordres til å varsle om andre elever som ikke har det bra. Rektor fortalte om at skolen hadde et godt læringsmiljø, men at det var enkeltelever som har vansker. Skolen har valgt å tilsette en miljøarbeider i 100 %. Det vil sprenge rammene, men vil bli for dyrt for kommunen å la være. Vi har også innledet et samarbeid med enheten for psykisk helse med en psykiatrisk helsesøster i 10 %. Skolen vil berømme arbeidet med Bry deg og det engasjementet foresatte har for et godt læringsmiljø. Skolen satser spesielt på lesing og inkluderende læringsmiljø, og må derfor sette trykk på det spesialpedagogiske arbeidet. Elevundersøkelsen vil bli ferdigstilt i løpet av november. Rektor vil overbringe en oppfordring fra foresatte til kontaktlærere - at det er viktig å oppfordre elevene til å støtte hverandre og si fra om noen ikke har det bra. 4) Nytt ordensreglement Reglementet, konsekvensmatrise, kompetansemål i orden og oppførsel, definisjoner av juks/terminreglement ble gjennomgått og vedtatt. 5) Eventuelt En foresatt sak: a) Hva koster frukten - ca ,- pr år - FAU brenner for et godt helsemiljø Rektor fortalte om at skolen hadde hatt lyst til å servere gratis frokost til alle elever og tror det hadde vært et meget godt miljøtiltak. b) Kampanjeuke mot mobbing uke 36: FAU varsler skolen når de ønsker å ha denne uken. Vennlig hilsen

4 Jarle Langeland Rektor Tinntjønn skole

5 SØGNE KOMMUNE TINNTJØNN SKOLE Kompetansemål Vi vil at på Tinntjønn skole skal alle oppleve skolen som et fellesskap for å lære. Skolen vil ha fokus på positiv forsterkning og å gjøre hverandre gode. Klasserommet skal være et seriøst arbeidsrom. Elevene må utvikle sine relasjoner og ferdigheter for å best møte deres fremtiden. Kjennetegn på måloppnåelse i orden: Er eleven forberedt til opplæringen? Lite god Nokså god God viser god arbeidsinnsats Har sjeldent med seg nødvendige læremidler og utstyr til timene Møter sjelden til rett tid på rett sted (punktlighet) Gjør sjeldent pålagte arbeidsoppgaver innen gitte frister Har sjeldent fokus på den læringsaktiviteten som til enhver tid foregår Har store avvik fra skolens ordensreglement Har ikke alltid med seg nødvendige læremidler og utstyr til timene Møter ikke alltid til rett tid på rett sted (punktlighet) Gjør ikke alltid fastlagte oppgaver innen gitte frister Har ikke alltid fokus på den læringsaktiviteten som foregår Har avvik fra skolens ordensreglement Har med nødvendige læremidler og utstyr til starten av timene Møter til rett tid på rett sted (punktlighet), med mindre man har gyldig grunn Gjør pålagte oppgaver innen gitte frister, med mindre man har gyldig grunn Har fokus på den læringsaktiviteten som foregår Følger skolens ordensregler Kjennetegn på måloppnåelse i oppførsel: Oppfører eleven seg som forventet overfor andre? Lite god Nokså god God Eleven viser ikke hensyn og Eleven viser ikke alltid hensyn Eleven viser hensyn og respekterer medelever, lærere og tilsatte i og utenfor Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Org.nr.: Telefaks: Postboks 1051 Repstadveien 70

6 respekterer ikke medelever, lærere og tilsatte i og utenfor opplæringa og respekterer ikke alltid medelever, lærere og tilsatte i og utenfor opplæringa opplæringen Eleven har store avvik fra skolens ordens- og trivselsreglement Grove enkelthendelser: Eleven har avvik fra skolens ordens- og trivselsreglement Noen enkelthendelser som kan være særlig klanderverdige Eleven overholder skolens ordens- og trivselsreglement Ingen grove eller klanderverdige enkelthendelser (til vanlig skal det ikke legges avgjørende vekt på enkelthendelser). Respekt: Eleven forholder seg til medelever, lærere og regler på en positiv måte. Det kan være: - Retter seg umiddelbart etter voksnes instrukser - Høre på og lytter til andre - Venter på tur - Følger regler - Tar andres perspektiv - Godtar andre og at de er forskjellige - God folkeskikk høflig og pent språk Eksempler på grove enkelthendelser: Vi ser spesielt alvorlig på det å ikke rette seg etter voksnes henstillinger Krenkende adferd, mobbing, trakassering, sjenerende oppførsel, bråk i opplæringen. Fusk/juks eller forsøk på fusk/juks (se spesielt under videre presiseringer) Røyking/snusing/rusmidler Grovt skadeverk (hærverk) Voldshendelser Høyt ugyldig/ikke-dokumentert fravær (Det må vurderes konkret i forbindelse med fravær som ikke kan dokumenteres, om fraværet har sammenheng med elevens orden eller oppførsel. For eksempel kan forsentkomming vel så gjerne være relevant å trekke inn i vurderingen i oppførsel som i orden. Det må her ses på årsaken til forsentkommingen.) Elever som stadig forstyrrer med prat og uønsket aktivitet i timene skal gis en Time - out utenfor klasserommet.

7 Mulig fremgangsmåte ved grensesetting i undervisning: Det er viktig at vi fastholder at oppfølging av orden og oppførsel er en del av en positivt læring. Vi må bruke dette i sammenheng med en god relasjonsbygging med eleven og gruppen. Hvis ikke eleven retter seg kan følgende progresjon brukes: 1. Gå ned til elev som bråker. Fortell eleven hva han gjør galt, og hva som er forventet oppførsel. Gi en advarsel. (Vi oppmuntrer elev til å være rolig eller komme i gang med arbeidet.) Hold følelseskontroll under hele løpet 2. Gi ham konsekvensen - Anmerkning eventuelt en telefon til hjemmet fra kontaktlærer Hvis eleven eskalerer, flykter, nekter 1. Unngå opptrapping 2. Trekk deg tilbake 3. Formidle konsekvens/adm/hjemmet 3. Kontaktlærer har møte med eleven og foresatte 4. Administrasjonen kobles inn. 5. Kontaktlærer, via sosiallærer, innkaller til kjernegruppe Akutt: Varsle leder i administrasjonen. Dette reglement er en del av ordensreglementet for Tinntjønn skole. Overliggende reglement er: «FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I SØGNE KOMMUNE» Fastsatt av Søgne kommunestyre Gjennomgått og vedtatt av elevrådet på skolen ( ), FAU ( ), SAU ( ) og Skolemiljøutvalget ( )

8 SØGNE KOMMUNE TINNTJØNN SKOLE Konsekvensmatrise Søgneskolen: Tett på Tinntjønn skole: Alle elever skal oppleve mestring en gang i løpet av dagen Det er viktig at vi fastholder at oppfølging av orden og oppførsel er en del av en positivt læring. Vi må bruke dette i sammenheng med en god relasjonsbygging med eleven og gruppen. Positivt formulerte felles overordnede regler Vis punktlighet Kompetansemål Møter til rett tid på rett sted (punktlighet), med mindre man har gyldig grunn Følger skolens ordensregler Fokusregler/Vi viser at vi følger reglene når vi gjør.(observerbare) Komme på tida Når lærer lukker døra, er timen i gang. Kommer du etter dette, er du for sein. Ved brudd på denne regelen får du anmerkning på orden. Konsekvenser av regelbrudd Samtale med kontaktlærer og anmerkning Samtale med hjemmet Ekstra oppfølging fra kontaktlærer Vis vennlighet for andre Eleven viser hensyn og respekterer medelever, lærere og tilsatte i og utenfor opplæringen Eleven overholder skolens ordensog trivselsreglement Hyggelig språkbruk og holdning Banning, negative kommentarer og dårlige handlinger ang. utseende, kjønn, seksualitet, religion o.l. tolereres ikke. Ved særlig stygge kommentarer/blikk mot medelever eller lærere blir det samtale med avdelingsleder/rektor. Ved brudd på denne regelen får du anmerkning på oppførsel. Gjensitting med skolearbeid Samtale med kontaktlærer og anmerkning Samtale med hjemmet Ekstra oppfølging fra kontaktlærer Kurs i god oppførsel Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Org.nr.: Telefaks: Postboks 1051 Repstadveien 70

9 Hold fokus på læring Eleven viser hensyn og respekterer medelever, lærere og tilsatte i og utenfor opplæringen Eleven overholder skolens ordensog trivselsreglement Mobilbruk Bruk av mobil/i-pod o.l. er ikke lov uten særskilt tillatelse fra lærer. Mobilen skal legges bort (i sekk/skuff/lomme e.l.), slik at den ikke er synlig. Ved bruk, leverer lærer mobilen til resepsjonen, og du kan hente den ved skoledagens slutt. Ved brudd på denne regelen får du anmerkning på orden. Samtale med kontaktlærer og anmerkning Samtale med hjemmet Ekstra oppfølging fra kontaktlærer Hold orden Har med nødvendige læremidler og utstyr til starten av timene Gjør pålagte oppgaver innen gitte frister, med mindre man har gyldig grunn Utstyr, innsats og lekser Du må ha med det du trenger av bøker og utstyr til hver time. Du må vise forventet arbeidsinnsats og være forberedt til timene. Lekser og innleveringer må leveres på tiden. Ved brudd på denne regelen får du anmerkning på orden. Gjensitting med skolearbeid Samtale med kontaktlærer og anmerkning Samtale med hjemmet Ekstra oppfølging fra kontaktlærer Vis respekt for andres tid. viser god arbeidsinnsats Har fokus på den læringsaktiviteten som foregår Arbeidsro Alle trenger arbeidsro for å jobbe. Vent på tur, og snakk når du har fått ordet. Du må ikke forstyrre lærer eller andre elever i deres arbeid. Ved brudd på denne regelen får du anmerkning på oppførsel. Gjensitting med skolearbeid Samtale med kontaktlærer og anmerkning Samtale med hjemmet Ekstra oppfølging fra kontaktlærer Gjensitting med skolearbeid Dette reglement er en del av ordensreglementet for Tinntjønn skole. Overliggende reglement er: «FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I SØGNE KOMMUNE» Fastsatt av Søgne kommunestyre Gjennomgått og vedtatt av elevrådet på skolen ( ), FAU ( ), SAU ( ) og Skolemiljøutvalget ( )

10 Til elever, foresatte og ansatte ved Tinntjønn skole. SØGNE KOMMUNE TINNTJØNN SKOLE Repstadveien SØGNE Tlf : Fax: E-post: a. Reglementet gjelder ved alle terminprøver på skolen. Alle klasser på alle trinn har terminprøver. b. Reglementet gjennomgås av kontaktlærer i klassens time i god tid før terminprøven. c. Reglementet sendes hjem til de foresatte. d. Læreren som har klassen fra begynnelsen av prøvedagen, leser opp reglementet for terminprøver før prøven begynner. e. Terminprøvene er også en opplæring i en eksamenssituasjon. For at det skal være en sammenheng mellom prøve og eksamen gjelder følgende regler, basert på eksamensreglementet. REGLEMENT FOR PRØVER PÅ TINNTJØNN SKOLE Vi viser til «FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I SØGNE KOMMUNE» Fastsatt av Søgne kommunestyre : 8 i nevnte Søgne kommunes ordensreglement omhandler juks og forsøk på juks. Vi har følgende definert grunnlaget for vurdering av juks eller forsøk på juks, samt håndtering fra skolens side: 1) Elever plikter å vise en tydelig atferd som gjør at de ikke kan komme i situasjoner hvor de kan mistenkes for juks eller forsøk på juks. Oppstår en slik situasjon plikter eleven straks varsle vakten. 2) Bruk av hjelpemidler ut over det som er definert i prøveoppsettet vil bli definert som juks. Det er ikke skolens oppgave å sannsynliggjøre at det har gitt eleven en fordel eller ikke. 3) Før prøven deles ut, må du sørge for at du har det utstyret du trenger. Hvis du mangler noe, kan du forsøke å låne enten av kontoret eller en annen elev i god tid før prøven. Når prøven har startet, har du ikke lov å låne av noen. 4) Det er forbudt å bruke hjelpemidler som kan kommunisere, eksempelvis Internett og mobiltelefon. (Unntak: Opplasting til It`s Learning) Videre er det ikke tillatt med annet medieutstyr (smarttelefon, I-pod og liknende). Disse må leveres ved kateteret før prøven starter og kan hentes igjen når prøven er over. 5) Du får utdelt innføringsark og kladdeark. Du må skrive navnet ditt på alle arkene. Ved bruk av data: Husk topptekst og eventuelt bunntekst. 6) Under prøven skal det være helt stille og det er ikke tillatt å ha kontakt med andre enn skolens voksenpersonale/vakter. Du kan ikke forlate pulten din uten samtykke fra vakten. Rekk hånden i været hvis du vil spørre om noe. Generelt er all kommunikasjon forbudt, personlig, via mobiltelefon eller Internett o.a. Vi vil ikke akseptere kommunikasjon som har foregått utenfor vaktenes instruksjon og kontroll. 7) Du vil få anledning til å lufte deg og gå på toalettet under prøven. I matematikk går elevene i gruppe på opp mot fem elever sammen med en vakt, mens det i språkfagene er mulighet for å sende elevene én og én. 8) Du kan gå når du er ferdig med prøven.

11 Når du har levert prøven, må du forlate skolens område uten å forstyrre. Husk at du ikke må forstyrre undervisningen. 9) Elever som ikke retter seg etter disse regler, fusker, forsøker å fuske eller hjelper andre elever i å fuske, blir bortvist fra prøvelokalet. Så langt det er mulig vil eleven få fullføre prøven annet sted. Blir en elev bortvist fra prøven og/eller skolen oppfatter at det vil være vanskelig å gjennomføre en korrekt vurdering av prøven, fatter rektor vedtak om dette. Eleven og foresatte skal først få uttale seg. En prøve er en del av underveisvurdering. Konsekvenser av å annullere en prøve blir at prøven ikke blir rettet, og eleven mister muligheten til å forbedre sin vurdering i faget. Dette kan i neste omgang kunne medføre følger for om det ikke er grunnlag for å sette karakter i faget. Et slikt vedtak vil det være tre ukers klagefrist på til Fylkesmannen. Det er derfor viktig at faglærer tar vare på innleverte papirer til saken er avgjort av ankeinstans. Saken vil bli tatt med i vurdering ved fastsettelse av ordenskarakteren. Dette reglement er en del av ordensreglementet for Tinntjønn skole. Overliggende reglement er: «FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I SØGNE KOMMUNE» Fastsatt av Søgne kommunestyre Gjennomgått og vedtatt av elevrådet på skolen ( ), FAU ( ), SAU ( ) og Skolemiljøutvalget ( )