Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til ordinær generalforsamling 2011"

Transkript

1 1 Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i Nordre Åsen Kv. I I A Borettslag, avholdes Tirsdag 12. april 2011, kl. 18:00 på Sandaker videregående skole, Hans Nielsen Hauges gate 1. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av referent og en eller to andelseiere til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2010 A) Årsberetning og regnskap for 2010 B) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 3. GODTGJØRELSE TIL STYRET 4. INNKOMNE FORSLAG (se side 23) A) Forslag fra styret om økning av salgspris for råarealer i borettslaget. 5. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år B) Valg av 4 varamedlemmer for 1 år C) Valg av valgkomité Oslo, 23. mars 2011 Styret i Endre Castberg/s/ Johan Blomander/s/ Hans-Petter Dyb-Sandnes/s/ Annika Skogvang/s/ Bjarte Krüger Engedal/s/ Alle andelseiere har rett til å være med i generalforsamlingen med forslags-, tale- og stemmerett. Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand og leietager har rett til å være tilstede og til å uttale seg. En andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det. Dersom De ikke kan møte på generalforsamlingen kan De i henhold til lov om borettslag 7-3 møte ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn en andelseier. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 2 ÅRSBERETNING FOR 2010 TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært følgende: Styreleder Endre Castberg Borger Withs Gate 5 Styremedlem Johan Blomander Hans Nielsen Hauges Gt 32 Styremedlem Hans-Petter Dyb-Sandnes Knud Graahs Gt 4 Styremedlem Annika Skogvang Borger Withs Gate 1 Styremedlem Bjarte Krüger Engedal Brettevilles Gt 29 B Varamedlem Andreas Otnes Gamle Tindlund Vei 43 Varamedlem Øystein Langeland Borger Withs Gate 7 Varamedlem Hanne Landen Knud Graahs Gate 8 Varamedlem Ane Ofrim Bjørke Hans Nielsen Hauges Gt 34A Valgkomite Andreas Otnes Gamle Tindlund Vei 43 Valgkomite Ane Ofrim Bjørke Hans Nielsen Hauges Gt 34A GENERELLE OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET TILLITSVALGTE OG ANSATTE Av borettslagets 5 styremedlemmer er det 1 kvinne og 4 menn. Borettslaget er positiv til likestilling og tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Borettslaget har en ansatt. FORRETNINGSFØRSEL OG REVISJON Forretningsførselen er i henhold til kontrakt utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er regnskapssjef Egil Havre, OBOS. Borettslagets revisor er BDO AS. EIENDOMMEN Borettslaget består av 107 andeler. Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer Borettslaget ligger i Oslo kommune og har følgende gårds- og bruksnummer : , 197, 198, 229, 231, 233, 235, 67, 6768, 69, 71, 73, 75 Borettslagets hovedformål er å gi andelseierne borett til egen bolig i borettslaget. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Selskapet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter.

3 3 VAKTMESTERTJENESTE Borettslaget har avtale om vaktmestertjeneste med Lars Stokka som kan kontaktes på telefon Lars Stokka har levert sin oppsigelse, og vil fratre som vaktmester med virkning fra 1. juni Styret jobber med å finne alternativ løsning for leveranse av vaktmestertjenester. Dersom noen ønsker å tiltre i stillingen, vennligst ta kontakt med styreleder. Dersom ikke annet er avtalt med styret på forhånd, må andelseier påregne å måtte betale for tjenesten selv. FORSIKRING Borettslagets eiendommer er fullverdiforsikret i Gjensidige Forsikring med polisenummer Fullverdiforsikring vil si at forsikringsselskapet har ansvaret for at borettslaget til enhver tid har de riktige forsikringssummer. En forutsetning for dette er at forsikringsselskapet får melding om vesentlige verdiøkninger på bygninger, f.eks. ved rehabilitering eller påbygging. Ved totalskade skal erstatningsbeløpet dekke oppføring av ny bygning av samme standard og størrelse. Forsikringen omfatter også bygningsmessige forandringer som den enkelte andelseier gjør inne i boligen. Den enkelte andelseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. Hvis borettslagets forsikring skal benyttes, må beboerne straks melde skaden til Forsikringsavdelingen i OBOS tlf faks Oppfølging av forsikringsaker blir gjort av Forsikringsavdelingen i OBOS. BRANNSIKRINGSUTSTYR I henhold til forskriftene skal det være installert røykvarsler og brannslokningsapparat eller brannslange i alle leilighetene. Eier/beboer har ansvaret for at utstyret er tilstede og fungerer. Dersom utstyret er defekt, meldes dette skriftlig til styret. HMS Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 med virkning fra 1. januar Forskriften stiller krav til at den enkelte virksomhet skal systematisere arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter gitt av det offentlige. Boligselskap er definert som virksomhet og skal derfor ha internkontrollsystem. Dette omfatter blant annet kontrollsystem og oppfølging av brannvern, byggherreforskrifter ved bygge- og anleggsarbeid, lekeplasser og elektrisk anlegg og elektrisk utstyr hvor fordeling av ansvaret er gitt en slik tolkning: Borettslaget er ansvarlig for at det elektriske anlegget og utstyret i fellesarealet til enhver tid er i orden. I forhold til anlegg og utstyr i den enkelte boenhet er det styrets plikt å gjøre eier og/eller bruker av den enkelte leilighet oppmerksom på det ansvar som de har for å holde elektrisk utstyr i orden etter gjeldende lov og forskrift.

4 LÅN Borettslaget har fire lån OBOS. Se balansen samt note i regnskapet. 4 TELENOR Borettslaget er tilsluttet samarbeidsavtalen mellom Telenor og OBOS Eiendomsforvaltning om rabattordning på bruk av fasttelefon og bredbåndstelefon for beboere med abonnement i Telenor. Den enkelte beboer får også rabatt ved bestilling av ADSL bredbånd og bruk av mobiltelefon. Bestilling av mobiltelefoni- og internettjenester kan gjøres på KABEL-TV Canal Digital er leverandør av tv- og bredbåndstjenester. Har du spørsmål vedrørende ditt kabel-tv-abonnement, digital-tv eller bredbånd, kan du ringe tlf Åpningstider hos kundeservice er mandag - fredag kl , lørdag kl Søndager er stengt. Oppstår det feil på kabelanlegget utenom normal åpningstid, kan dette rapporteres via telefon lørdager kl og søndager kl For ytterligere informasjon vises det til Ingen må gjøre inngrep i kabel-tv-anlegget som å skru av dekselet på antenne-kontakten og foreta om- eller tilkoblinger. Slike inngrep vil kunne forårsake forstyrrelser på signalene til andre beboere og i verste fall forårsake ødeleggelser i kabel-tv anlegget. AVTALE OM LEVERANSE AV ELEKTRISK KRAFT OBOS har fremforhandlet avtale med LOS for leveranse av el-kraft. Kraftforvaltningsavtalen utløper den Borettslaget har tiltrådt denne avtalen. Dette gjelder kun strøm til fellesområde og ikke privatabonnement for den enkelte leilighet. ENERGIMERKING Fra og med ble det obligatorisk med en energiattest for alle boliger som skal selges eller leies ut. Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvaret for implementeringen av ordningen. På kan andelseieren utarbeide en energiattest for sin bolig. STØRRE VEDLIKEHOLD OG REHABILITERING Drenering av indre og ytregård gårdsrom. Ferdig mai 2009 Salg og rehabilitering av 2 råloft Drenering av indre og ytre gårdsrom. Salg og rehabilitering av 1 råloft Salg og rehabilitering av 3 råloft Utskifting av vinduer. Arbeidet ferdigstilt våren Salg og rehabilitering av 3 råloft Reklamasjonsarbeid Brendmoen & Kirkestuen Salg og rehabilitering av tre råloft Salg og rehabilitering av to råloft Utskifting av rørstammer på bad/wc. Ferdig i mai Avsluttet rehabilitering av trappeoppganger og fasader.

5 2000 Nytt callinganlegg Utskifting av rørstammer på kjøkken i alle leilighetene Nytt kabelanlegg 1995 Gårdsrom og grøntanlegg ble utbedret 5 STYRETS ARBEID Styrets arbeid i perioden mai 2010 april 2011 Fra generalforsamlingen 11. mai 2010 til 12. april 2011 har det vært avholdt 11 styremøter. Det har ikke vært noen utskiftinger av styremedlemmer eller varamedlemmer i perioden. Oppsummering av styrets saker: Håndtert nabosaker og øvrige saker fra/med beboere Ivaretatt forkjøpsretten ved ethvert salg i gården Korrigert oppslag fra Interpark vedr. parkeringsregler i gården Solgt 2 kjellere og 2 loft Fulgt opp mangler og saker vedrørende utbygging, flytting og oppussing Utført befaringer av utbygde loft og kjellere Oppfølging av nye andelseiere og utdeling av infoskriv til disse Håndtert styretelefonen og styr en Håndtert 9 antall fremleiesaker Lest av samtlige strømmålere i brl. hvert kvartal. Opprettholdt drift av vaskeriene og etablert forbedret ordning. Utbedret skader etter innbrudd Utarbeidet budsjett for 2011 Arrangert dugnad og velferdstiltak (se eget avsnitt) Fremforhandlet nye avtaler (se eget avsnitt) Gjennomført diverse vedlikeholdsarbeid (se eget avsnitt) Vurdert og gjennomført HMS-tiltak (se eget avsnitt) Dugnad/Velferdstiltak Styret har i perioden arrangert en vårdugnad og en høstdugnad. Styret takker for flott innsats fra alle de fremmøtte. Noe av det som ble gjennomført var: - Rydding av fellesarealer - Planting av trær langs fasaden - Etterarbeid etter drenering - Generelt vedlikehold av uteareal I tillegg har det blitt arrangert flere minidugnader. Styret vil rette en stor takk til de som ved flere anledninger stilte opp for å ta i et tak for borettslaget. Vi håper å kunne fortsette med dette i året som kommer, med godt oppmøte.

6 6 Styret vil som tidligere fortsette praksisen med å bestille containere i forbindelse med fellesdugnader nettopp med tanke på at beboere også skal kunne kaste egne ting men med måte. Bygningsavfall og spesialavfall skal ikke i containerne som leies inn ved vår- og høstdugnadene. Bygningsavfall og spesialavfall skal den enkelte med byggeprosjekter ta seg av, og kaste på egenhånd på forsvarlig vis. Styret har en henger til disposisjon, slik at man kan få fraktet avfall om det er behov for dette. Om du ønsker å låne hengeren, kan du kontakte vaktmesteren eller styret. Første søndag i advent ble det tradisjonen tro avholdt julegrantenning. Takk til alle som bidro. Styret håper å kunne få til en større gruppe av beboerne som vil være med å ta ansvar for uteområdet. Dette er spesielt viktig da vi ser på beplantning av bygården i nærmeste framtid. I tillegg vil det være behov for innsats i forbindelse med mindre vedlikeholdsoppgaver. Interesserte både med og uten grønne fingre er velkommen til å delta i dette hyggelige og sosiale arbeidet. Ta kontakt med styret! Kontakt med styret Styret har mobil, samt epost, slik at beboerne kan forholde seg til samme kontaktinfo uavhengig av hvem som sitter i styret. Mobilnummer er E-postadresse til styret er Skriftlige saker kan legges i grønn postkasse som henger utenfor redskapsboden i bakgården. Informasjonstavlen ved sykkelparkeringen benyttes blant annet til å informere om salg av leiligheter og forkjøpsrett. Info Gårdsnytt I perioden som har gått er det gitt ut ett nummer av Gårdsnytt. Det har blitt satt opp oppslag på tavler og dører, samt utdelt infoskriv til beboerne, med informasjon om aktuelle saker. Inngåtte avtaler/kontrakter/tjenester Styret har opprettholdt sine avtaler med Økonomiske Løsninger AS, Canal Digital, Oslo Veggdyrkontroll, OBOS Eiendomsforvaltning, InterPark og ISS. Styret har reforhandlet avtalen med Romerike Svakstrøm AS i forbindelse med montering og drift av brannalarmanlegget. Romerike Svakstrøm AS leverer brannalarmanlegg og avtalen med dem gjelder årlig kontroll av disse. Dette anlegget er den enkelte utbygger ansvarlig for å bære kostnaden av, mens borettslaget vil være ansvarlig for vedlikehold og drift. Styret har styrket samarbeidet med Automatikk Service AS for vedlikehold av callinganlegg. Styret jobber med å finne alternativ løsning for vaktmestertjenester, som en følge av at Lars Stokka har sagt opp sin stilling med virkning fra 1. Juni 2011.

7 7 Vedlikehold gjennomført i perioden Det har blitt gjennomført vedlikehold i hele perioden. - Styret og vaktmesteren har stelt fellesarealene. - Det er fortløpende foretatt vedlikehold på fellesvaskeriene og callinganlegg. - Byttet callinganlegg i Hans Nielsen Hauges Gate 34A og Isolering av kjellervinduer for reduksjon av frosne rør og kulde i kjellere. Dette har resultert i kun ett tilfelle av frosne rør i løpet av vinteren. - Jevnet ut jord og sådd gress i Knut Graahs Gate. - Byttet ut avfallsbeholderne. - Utbedret knuste vinduer i fasaden. - Plantet trær rundt fasaden. - Trimmet trær og busker i bakgården. - Renset takrennene. - Iverksatt utbedring av skader i takluker og trappehus. - Fullført dreneringsarbeidet, og mangler i denne sammenheng. Planlagte vedlikeholdsarbeider fremover: Beplantning i gårdsrommet Styret jobber med planlegging og arbeid angående beplantning av indre gårdsrom. Arbeidet vil bli utført i løpet av våren Styret ber beboerne om stor oppslutning rundt beplantning, samt regelmessig stell av planter og bed. Mulig rehabilitering av skorsteiner Den 28. februar til 12. mars ble det, etter pålegg fra Brann- og Redningsetaten, gjennomført kontroll av samtlige skorsteiner i borettslaget. Avhengig av resultatet av denne kontrollen, vil det kunne bli nødvendig med rehabilitering av skorsteiner. Omfanget av en slik rehabilitering er avhengig av antall og grad av anmerkninger. Styret vil informere beboerne fortløpende. Branndører Styret har som målsetning å installere branndører til kjeller og loft ila 2011, hvor dette er et krav. Brannvarslingsanlegg Styret har som målsetning at borettslaget ila 2011, skal ha installert brannvarslingsanlegg i samtlige oppganger, hvor dette er et krav.

8 8 Porttelefoner Styret har som målsetning å skifte porttelefonanleggene i samtlige oppganger ila neste styreperiode. Forventet husleieøkning Det er vedtatt ny husleieøkning på 5% f.o.m. juli 2011, som følge av store rehabiliteringskostnader. Loftsutbygging Borettslaget åpnet i 2001 for at andeler i 3. etasje kunne utvide ved å bygge ut på loft. Pr. april 2011, er det 16 andeler som har utvidet og bygd ut på loft. Flere andeler har fått sine søknader godkjente av Plan- og Bygningsetaten og byggetillatelse er gitt. Disse har pr. i dag startet utbyggingen. Ytterligere 2 søknader er godkjent av styret. Kjellerutbygging Det ble på generalforsamlingen i 2004 vedtatt å åpne for salg av kjellerarealer på lik linje med loftsarealer. Pr. april 2011, er det 3 andeler som har utvidet ved å bygge ut kjeller. Ytterligere 1 søknad er godkjent av styret og ligger til behandling hos Plan- og Bygningsetaten. HMS helse, miljø og sikkerhet Brannsikkerhet Styret har i løpet av perioden valgt å fokusere videre på brannsikkerheten som det forrige styre startet. Vi er alle opptatt av at borettslaget skal være et trygt sted å bo, og dette arbeidet er et steg i riktig retning. I oktober 2010 gjennomførte Brann- og Redningsetaten kontroll av hele bygården. Som et resultat av dette, har borettslaget fått enkelte anmerkninger. Alle beboere har fått kopi av rapporten for sin oppgang og leilighet, beboere som leier ut har fått denne tilsendt per post. Beboere med anmerkninger til egen leilighet har blitt informert fra BRE, i tillegg til at styret har sendt rapporten som rekommandert post. Det er svært viktig at den enkelte beboer raskt sørger for å utbedre eventuelle avvik.

9 9 Av anmerkninger til borettlslagets fellesarealer nevnes spesielt: - Krav om kamerakontroll av samtlige skorsteiner for å dokumentere at de er i forskriftsmessig stand. Kamerakontroll ble gjennomført i første halvdel av mars Behov for rydding av fellesarealer - Informere om lover og regler vedr. oppbevaring i trappeoppganger, kjeller eller loft. Styret leverte i desember, som pålagt, en rapport til BRE med tilsvar på alle anmerkninger av grad 3, og plan for oppfølging. Styret vil i 2011 ha fokus på videre oppfølging av rapporten fra BRE. Elektrisk anlegg Det ble i november 2010 gjennomført internkontroll av det elektriske anlegget i bygården. Kontrollen resulterte i en tilstandsrapport hvor alle nødvendige avvik er utbedret. Brannvarslingsanlegget For å unngå unødig mange falske brannalarmer, som går utover reaksjonsevnen og tilliten tilknyttet alarmanlegget, har anlegget blitt omprogrammert til en såkalt 4x4-funksjon (bygårdsfunksjon). Dette innebærer lokal alarm ved utløst detektor i 4 minutter, før anlegget slår ut i full alarm i hele brl. Dette gjør at resp. beboere har muligheten til å avstille utløst lokal alarm, i tilfeller hvor det ikke er brann. Det er svært viktig at utløst alarm avstilles innen 4 minutter, dersom alarmen utløses ved et uhell. Dersom 2 detektorer løser ut, eller ved utløst manuell brannmelder, vil anlegget slå ut i full alarm umiddelbart, og det vil ikke være mulig å avstille alarmen uten at faren er over. Etter fire minutters alarm lokalt, vil hele anlegget gå i full alarm. Brannsentralen finnes ved inngangspartiet i Borger Withs Gate 5. Samtlige beboere har tilgang til oppgangen fra indre gård. For opplæring vedr. betjening av sentralen, ta kontakt med styreleder. Is og snø ISS har gjennomført fjerning av istapper, samt måking av tak på utsatte steder. Avfallshåndtering Det har blitt vurdert ny avfallshåndtering, med underjordiske kummer på utsiden av gården. Dette har imidlertid blitt prioritert ned, som følge av andre mer prioriterte oppgaver.

10 10 BEMERKNINGER TIL ÅRSREGNSKAPET 2010 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om borettslagets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkter om kostnadsutvikling og budsjett for Årsregnskapet for 2010 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene og at virkelig verdi av bygningene er høyere enn den bokførte verdien som står oppført i regnskapet. RESULTAT Årets resultat på kr ,- som fremkommer i resultatregnskapet foreslås overført til egenkapital. DISPONIBLE MIDLER Borettslagets disponible midler pr utgjør kr ,-. INNTEKTER Inntektene i 2010 var til sammen kr ,- mot budsjettert med kr ,-. Avviket skyldes i hovedsak at budsjettet ikke har tatt høyde for salg av lofts og kjellerareal. KOSTNADER Driftskostnadene i 2010 var på kr ,- mot budsjettert med kr ,-. Drift og vedlikehold ble budsjettert med kr ,-, mens regnskapet viser kr ,-. Avviket skyldes i hovedsak uforutsette kostnader med vannlekkasje samt innkjøp av vaskemaskiner, samt at det har vært budsjettert for lave driftskostnader. For forsikring er det et avvik i forhold til det budsjetterte på kr ,- som skyldes at det er budsjettert for høyt. Avvik i forhold til budsjett for kostnader knyttet til andre driftskostnader skyldes at det er budsjettert altfor lavt. Blant annet er det ikke tatt høyde for renholdskostnader. Revisors honorar for regnskapsåret 2010 er for revidering av selskapets regnskap og formuesforvaltning. Revisjonshonoraret fremkommer som egen post i resultatregnskapet. For øvrig vises til de enkelte tallene i driftsoversikten og til balansen, samt de etterfølgende regnskapsnotene (se bakerst i årsberetningen). Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad.

11 11 KOSTNADSUTVIKLING RENTER Rentesatsene i OBOS Eiendomsforvaltning AS pr. den : Renter på driftskonto : 0,10% Renter på sparekonto: 3,00% under kr ,05% fra kr til kr 2 mill. 3,10% over kr 2 mill FORSIKRING Bygningsforsikringen for året 2011/2012 mottas i juni måned. Budsjettet har tatt høyde for en økning på ca. 9%. Denne økningen inkluderer 0,9% økning i byggeindeksen og som reflekterer prisoppgangen på håndverkstjenester. Denne indeksøkningen er lik for alle forsikringsselskaper. Ut over dette foretar forsikringsselskapene individuell prisjustering med bakgrunn i borettslagets egen skadesituasjon. KOMMUNALE AVGIFTER Renovasjonsavgiften øker med 38%. Ingen økning av de øvrige avgiftene. ØVRIGE KOSTNADER Når det gjelder de øvrige kostnadene i budsjettet har styret regnet med en generell prisstigning. INNTEKTS- OG KOSTNADSOVERSLAG FOR 2011 (Budsjett) Til orientering for generalforsamlingen har styret satt opp en oversikt over beregnede driftsinntekter og driftskostnader i Tallene er vist som egen kolonne lengst til høyre for resultatoppstillingen. Budsjettet viser et forventet driftsresultat på kr ,- og et forventet årsresultat på kr ,-. Oversikten er basert på 5% økning av felleskostnader fra henholdsvis og Det er budsjettert med 4 millioner til større vedlikeholdsoppgaver. Hoveddelen er knyttet til mulig rehabilitering av skorsteiner, basert på prisoverslag fra to ulike aktører. Det fremheves at kostnadene ved en slik rehabilitering er usikre, og vi vil innhente tilbudspris fra minst tre ulike aktører anbefalt av BRE, før vi kan fastsette en endelig totalkostnad. I oversikten er det tatt hensyn til de forhold som er nevnt foran. Forøvrig vises til de enkelte tallene i oversikten. Oslo, 23. mars 2011 I styret for Borettslaget Nordre Åsen Kv. I I A Endre Castberg/s/ Johan Blomander/s/ Hans-Petter Dyb-Sandnes/s/ Annika Skogvang/s/ Bjarte Krüger Engedal/s/

12 12

13 13

14 Side 14 INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag. Regnskapsloven stiller strenge krav til hvordan et regnskap skal føres og presenteres. I tillegg krever forskriften om årsregnskap og årsberetning i borettslag at man må gi mer informasjon. Dette innebærer blant annet at man må gi informasjon i form av noter, og utarbeide en oversikt over de disponible midlene i årsregnskapet. Det vil også være informasjon om borettslagets økonomi i styrets årsmelding. På de neste sidene presenteres borettslagets resultatregnskap, balanse og tilhørende noter. Årsregnskapet gir imidlertid ikke en fullstendig oversikt over borettslagets disponible midler ved årsskiftet. I resultatregnskapet presenteres det en oversikt over borettslagets inntekter og kostnader. Det regnskapsmessige overskuddet tar ikke hensyn til en del viktige økonomiske forhold som påvirker borettslagets disponible midler. Dette gjelder for eksempel avskrivninger, opptak og avdrag på lån, samt kjøp og salg av anleggsmidler. Borettslagets disponible midler er de økonomiske midlene som borettslaget har til rådighet, og de defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Størrelsen på de disponible midlene kan blant annet benyttes til å vurdere om det er nødvendig å endre størrelsen på innkrevde felleskostnader som den enkelte beboer betaler, og om det er behov for å ta opp lån eller om det er mulighet til å betale ned ekstra på eksisterende gjeld. Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note A. DISP. MIDLER PR B. ENDRING I DISP. MIDLER: Årets resultat (se res.regnskap) Tillegg for nye langsiktige lån Depositum Fradrag for avdrag på langs. lån B. ÅRETS ENDR. I DISP. MIDLER C. DISP. MIDLER PR SPESIFIKASJON AV DISPONIBLE MIDLER: Omløpsmidler Kortsiktig gjeld C. DISPONIBLE MIDLER PR

15 Side 15 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Drift og vedlikehold Forsikringer Festeavgift Kommunale avgifter Energi/ fyring Kabel- / TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Udekket tap Reduksjon udekket tap

16 Side 16 BALANSE Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER Bygninger SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Restanser felleskostnader Kundefordringer Kortsiktige fordringer Driftskonto i OBOS Sparekonto i OBOS SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital 107 * Udekket tap SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Pante- og gjeldsbrevlån Annen langsiktig gjeld SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Forskuddsbetalte felleskostnader Leverandørgjeld Skyldig offentlig myndigheter Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse Garantiansvar 0 0 OSLO, 23. mars 2011, STYRET FOR BORETTSLAGET NORDRE ÅSEN KV. I I A ENDRE CASTBERG/s/ JOHAN BLOMANDER/s/ HANS-PETTER DYB-SANDNES ANNIKA SKOGVANG/s/ BJARTE KRÜGER ENGEDAL/s/

17 Side 17 NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. OBOS konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DnB NOR som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført denne kontoen ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Diverse Diverse Felleskostnader Vinduer Trappevask TV SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Automatpenger Forkjøp Opprydning reskontro 2 Salg av kjeller Salg av loft Utbetaling av sperret beløp Skiltbebyr SUM ANDRE INNTEKTER NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Annen lønn, ikke feriepenger Arbeidsgiveravgift Arbeidsklær -477 SUM PERSONALKOSTNADER Det har gjennomsnittlig vært sysselsatt under 0,75 årsverk i selskapet gjennom året. Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2009/2010, og er på kr

18 Side 18 NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr NOTE: 7 KONSULENTHONORAR OBOS Eiendomsforvaltning AS SUM KONSULENTHONORAR NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold VVS Drift/vedlikehold elektro Drift/vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold fellesanlegg Drift/vedlikehold brannsikring Drift/vedlikehold vaskerianlegg Kostnader leiligheter, lokaler Egenandel forsikring Kostnader dugnader SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene. NOTE: 9 KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgift Feieavgift Renovasjonsavgift Kommunale avgifter SUM KOMMUNALE AVGIFTER NOTE: 10 ENERGI Elektrisk energi SUM ENERGI

19 Side 19 NOTE: 11 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Lokalleie Container Skadedyrarbeid/soppkontroll Diverse leiekostnader/leasing -200 Verktøy og redskaper Telefon-/kontormaskiner -349 Driftsmateriell Lyspærer og sikringer Renhold ved firmaer Snørydding Parkeringskontroll/oppl.ligningsmyndighetene Kontor- og datarekvisita -200 Trykksaker Aviser, tidsskrifter, faglitteratur -750 Andre kontorkostnader Porto Drivstoff biler, maskiner osv -129 Bankgebyr Velferdskostnader Konstaterte tap SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE: 12 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS 468 Renter av sparekonto i OBOS Renter av for sent innbetalte felleskostnader 908 Gjensidige, utbytte SUM FINANSINNTEKTER NOTE: 13 FINANSKOSTNADER Renter, lån 1, OBOS Renter, lån 2, OBOS Renter, lån 3, OBOS Renter, lån 4, OBOS Gebyrer, OBOS Andre rentekostnader -64 SUM FINANSKOSTNADER