EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR A/L SJØHAUG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR A/L SJØHAUG"

Transkript

1 STYRET I A/L SJØHAUG INNKALLER TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR A/L SJØHAUG SØNDAG 2. DESEMBER 2012 KL SKARMYRA ALLAKTIVITETSHUS CAFE Skolegata 2, Moss REGISTRERING OG UTDELING AV STEMMESEDDLER FRA KL SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av møteleder. 3. Valg av referent, tellekorps og 2 til å undertegne protokollen. 4. Vedtekts endringer med tilpasninger til samvirkeloven. For styret Per Høyem

2 VEDTEKTER FOR SJØHAUG NATURISTSENTER SA 1. Sammenslutningsform, foretaksnavn og heftelse Sammenslutningen er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Sjøhaug naturistsenter SA. Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser. 2. Forretningssted Forretningskontoret er i Moss kommune. 3. Virksomhet Foretaket skal drive foretakets eiendom Sjøhaug, gnr. 15, bnr. 3, Sjøhaugveien 61, Jeløy, 1514 MOSS, på forsvarlig måte til beste for utøvelse av naturisme for andelseiere og medlemmer av naturistforeninger tilknyttet International Naturist Federation (INF).Foretaket skal tilby andelseiere og organiserte naturister feriested med overnattingsmuligheter i campingvogner, telt, hytter, båtplasser og rom, samt sanitærforhold og andre fasiliteter. Naturisme er definert i statuttene for INF. Virksomheten har ikke erverv som formål. Avkastning blir stående i virksomheten til utvikling og ivaretakelse av denne. Styret anmerkning: 1 til 3 lovpålagt endring krever simpelt flertall. 4. Medlemmer og andelskapital Som medlemmer kan opptas fysiske personer som er medlemmer av foreninger tilsluttet Norsk Naturistforbund (NNF), samt foreninger tilsluttet NNF. Styret kan også oppta andre organiserte naturister tilsluttet INF som medlemmer. Styret kan etter skriftlig advarsel utelukke et medlem fra foretaket hvis vedkommende har krenket foretaket ved vesentlig mislighold, eller hvis tungtveiende grunner ellers tilsier utelukking. Dette innebærer bl.a. at foretaket kan utelukke et medlem som ikke lenger oppfyller vilkårene for å være medlem. Gjentatte eller langvarige brudd på plikten til å melde om adresseendring kan også føre til utelukking. Alt 1 og 2 Hvis et medlem blir utelukket, har han eller hun har eller har ikke krav på å få tilbakebetalt andelsinnskuddet. Styret anmerkning: Endring krever simpelt flertall. 4.1 Andelsinnskudd. Hvert medlem skal betale et andelsinnskudd på minst kr Hvert andelsinnskudd skal godkjennes av styret. Andelsinnskuddene skal ikke forrentes. Alternativ1: Medlemmet har krav på tilbakebetaling av sitt andelsinnskudd 3 måneder etter utmelding. Alternativ 2: Medlemmet har 3 måneder etter utmelding krav på tilbakebetaling av sitt andelsinnskudd ut over kr Pliktandelsinnskudd ved fast plass, rom og fremleie

3 Alternativ 1 til 4.2 Medlemmer som skal disponere fast vognplass eller leie rom på åremål, må betale et innskudd på kr ,- Pliktandelsinnskudd regnes som andelsinnskudd. Årsmøtet kan vedta en økning i innskuddet. Innskuddet tilbakebetales ved utmelding, dog med en frist på 3 mnd. Beløpet betales inn med et første innskudd på kr Resten av innskuddet innbetales inn over maksimum 10 år rentefritt/med X prosent rente. Plasser og rom tildeles etter ansiennitet. Ansiennitet gjelder fra innmeldingsdato. Plassen kan ikke fremleies. Styret kan i spesielle tilfeller gi tillatelse til maksimum to års fremleie. 4.2 Faste plasser, rom og fremleie Alternativ 2 til 4.2 Medlemmer som skal disponere fast vognplass eller leie rom på åremål, må betale et innskudd på kr ,- Årsmøtet kan vedta en økning i innskuddet. Innskuddet tilbakebetales ved oppsigelse av plass, dog med en frist på 3 mnd. Beløpet betales inn med et første innskudd på kr Resten av innskuddet innbetales inn over maksimum 10 år rentefritt/med X prosent rente. Plasser og rom tildeles etter ansiennitet. Ansiennitet gjelder fra innmeldingsdato. Plassen kan ikke fremleies. Styret kan i spesielle tilfeller gi tillatelse til maksimum to års fremleie. 4.3 UTMELDING Medlemmer kan melde seg ut med 3 måneders varsel. Utmeldingen skal være skriftlig. Medlem som skriftlig sier opp sine andeler taper stemme- og møterett fra andelsoppsigelsens dato. Styret anmerkning: Lovpålagt endring av tidsrammen for tilbakebetaling av innskudd. Tidligere et år. Simpelt flertall kreves. 4.4 OVERFØRING AV MEDLEMSKAP Medlemskap kan ikke overdras eller stilles som sikkerhet for lån uten samtykke av styret. 4.5 Medlemskontingent. Det betales/betales ikke medlemskontingent. Kontingenten fastsettes av styret. Styret anmerkning: 2 alternativer 5. Anvendelse av årsoverskudd Årsoverskuddet skal bli stående i virksomheten til utvikling og ivaretakelse av denne. Inntil 5 % av overskuddet kan avsettes til et fond, begrenset oppad til 25 % av andelskapitalen, til bruk for å dekke uventede kostnader(f.eks store andelsoppsigelser eller store ekstraordinære vedlikeholds utgifter). Vedtak om bruk av fondsmidler skal fattes av årsmøtet etter forslag fra styret. 6. Styre og daglig leder Foretaket ledes av et styre med 5 medlemmer og 2 varamedlemmer. Varamedlemmene velges i rekkefølge, dvs. 1. og 2. vara Styremedlemmene velges av årsmøtet. Styreleder velges av årsmøtet. Styreleder velges for ett år.

4 Foretaket har ikke daglig leder. Valgperioden for styremedlemmer er to 2 år, og da slik at styremedlemmenes valgperiode overlapper hverandre. Styret har ansvar for en forsvarlig organisering av virksomheten i tråd med lovens og vedtektenes bestemmelser. Når det gjelder foretakets representasjon utad, gjelder samvirkeloven 92 til 96. Styret kan meddele prokura. Styret er vedtaksdyktig når minst 3 av styremedlemmene er til stede. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. For at styret skal være vedtaksdyktig, må alle ordinære styremedlemmene være innkalt til styremøtet. 1. Arbeidsutvalg Styret kan, for å få oppgaver utført, sette ned arbeidsutvalg. Utvalget velger selv en leder. Hvert arbeidsutvalg skal ha skriftlig mandat fra styret. Utvalget rapporterer direkte til styret og utvalgene kan innkalles til styremøter. 2. Langtidsplanleggingskomité (LTP) En langtidsplanleggingskomité på 6 medlemmer velges av årsmøtet for 2 år av gangen. Hvert år skal 3 medlemmer tre ut samtidig som nye velges inn. Gjenvalg kan finne sted. Styrets formann er dessuten selvskrevet medlem av komitéen. Langtidsplanleggingskomitéens oppgave er å planlegge Sjøhaug Naturistsenter på lengre sikt og hvert år rapportere sin virksomhet og fremsette forslag for årsmøtet. En langtidsplanleggingskomité skal være et rådgivende organ for årsmøtet. LTP- komitéen skal utrede og årlig legge frem for årsmøtet forslag til tiltak som, dersom de vedtas av årsmøtet, blir retningsgivende for styrets arbeide. Komitéen må arbeide i nær tilknytning til berørte arbeidsutvalg. 3. PR-komité En PR-komité på 2 personer velges av årsmøtet for 1 år om gangen. PR-komitéen skal ivareta Sjøhaugs interesser nasjonalt og internasjonalt blant annet for å øke besøkstallet. PR-komitéen skal samarbeide med og rapportere til styret. 7. Årsmøte Ordinært årsmøte Årsmøtet er foretakets øverste myndighet. Årsmøtet finner sted innen utgangen av april Innkalling til årsmøtet skal sendes slik at den er medlemmene i hende senest ei uke før møtet. Innkalling til årsmøte skal skje skriftlig per post eller . Bruk av forutsetter at det enkelte medlem uttrykkelig har godtatt det. Årsmøtets sakspapirer kan gjøres tilgjengelig på Internett på en oppgitt nettadresse i innkallingen. Medlemmer som ønsker årsmøtepapirene tilsendt per post eller kan få det ved å henvende seg til styret. Frist for innsendelse av forslag til årsmøtet er 6 uker. Styreleder eller den styret har utpekt, åpner årsmøtet. Sakliste for et årsmøte: På det ordinære årsmøte skal det først skaffes oversikt over hvem og hvor mange medlemmer som er til stede, hvem som er stemmeberettigede, og hvem som eventuelt møter med fullmakt. Deretter skal følgende saker behandles: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen 3. Årsberetning

5 4. Årsregnskap 6. Budsjett og virksomhetsplan 7. Fastsettelse av eventuell godtgjørelse til styret 8. Innkomne forslag 9. Valg i henhold til lov og vedtektene 10. Valg av 2 interne revisorer eller et eksternt revisorfirma 11. Valg av LTP-komite 12. Valg av PR-komitè 13. Valg av valgkomité Vedtak i årsmøtet fattes med flertallet av avgitte stemmer i møtet, så sant ikke annet er fastsatt i loven. Beslutninger om vedtektsendringer fattes med 2/3 flertall av de avgitte stemmene. Vedtektsendringer etter samvirkeloven 54 (2) fattes med 4/5 flertall av de avgitte stemmene. Ekstraordinært årsmøte: Styret kan kalle inn til ekstraordinært årsmøte. Styret skal også kalle inn til ekstraordinært årsmøte når revisor eller minst 1/10 av medlemmene krever det skriftlig. Ekstraordinært årsmøte behandler kun de sakene som er varslet i innkallingen. Styret anmerkning: Lovpålagt endring krever simpelt flertall. 8. Stemmerett og fullmakter Alle medlemmer har rett til å møte i årsmøtet. Hvert medlem har én stemme på årsmøtet. Et medlem kan dessuten stemme som fullmektig for ett annet medlem. Personer som har et medlemskap sammen, kan bare avgi én stemme. Styret anmerkning: Lovpålagt endring krever simpelt flertall. 9. Fordeling av nettoformuen ved oppløsning av foretaket Foretakets medlemmer har rett til å få utbetalt sine andelsinnskudd dersom det er midler i foretaket etter at det har dekket sine forpliktelser. Gjenværende midler utover dette skal gå til fremme av naturismen i Norge. Disse vedtektene trer i kraft straks de er registrert i Foretaksregisteret. Disse vedtektene erstatter vedtekter fra 19.januar 1980 med siste endring 9. april 2011 ooo

6 Forretningsorden for A/L Sjøhaug 1. Årsmøtet åpnes av leder av styret som gjennomføring åpning av Generalforsamling med Godkjenning av innkalling og saksliste og valg av møteleder. 2. Årsmøtet ledes så av valgt møteleder som refererer antall stemmeberettigete andeler samt fullmakter. Møteleder kan ha en bisitter som hjelper med talerlister o.a. 3. Møteleder refererer forretningsorden mht. voteringsregler og taletid. 4. Møtelederen skal påse at sakene får en forsvarlig behandling i henhold til god foreningsskikk og Sjøhaugs vedtekter. 5. Alle som ønsker ordet viser dette ved tegn, og man reiser seg når man får ordet. a. Det gis maksimum to innlegg p.r. deltaker i samme sak b. Forslagsgiver gis 5 minutter taletid c. Innlegg til forslag gis 3 minutters taletid d. Ingen har rett til ordet mer enn 2 ganger i samme sak. e. Det gis ikke mulighet for replikk før etter alle innlegg er fremført i henhold til taleliste. Replikk skal makimalt være 2 minutt og kun dreie seg om den sak som debatteres. Ønsker man replikk viser man V tegn. Det gis kun en replikk per sak per deltaker. f. Ordet til forhold vedrørende forretningsorden og/eller saksopplysninger, får man ved å vise T tegn. Innlegg til forretningsorden/dagsorden skal maksimal være 2 minutter g. Dirigenten kan foreslå strek når han mener alle sider og momenter ved en sak er kommet frem. h. Ingen får tegne seg etter strek er satt. i. Møteleder kan fravike taletidene foreslått over hvis særlig hensyn tilsier det. Dette skal da opplyses om fra dirigentbordet. 6. Alle forslag skal leveres skriftlig til møtelederen med forslagsstillerens navn. 7. Hvis et forslag eller en sak foreslås avvist eller utsatt, kan møteleder vurdere om forslaget settes under votering før en fortsetter debatten. Voteringsrekkefølge 8. Under voteringen skal forslagene voteres over i rekkefølge etter hvor vidtgående de er. Dersom det mest vidtgående forslaget blir vedtatt, innebærer det at de mindre vidtgående forslagene forkastes. Voteringsregler 9. Dersom møteleder ser en mulighet for å forenkle voteringsprosessen og forkorte talelisten, kan det foreslå en prøvevotering. Dette kan være hensiktsmessig dersom det foreligger flere forslag i samme retning, og det er en viss motstand mot alle forslagene. En slik prøvevotering kan imidlertid ikke endre selve forslagene. Det er de forslagene som er framsatt som er grunnlaget for den endelige voteringen og vedtaket. 10. Avstemming skjer med alminnelig flertall. Vedtektsendringer med kvalifisert flertall (2/3). a. Alminnelig flertall: Et forslag må ha mer enn 50 prosent av avgitte stemmer. Blanke eller avholdende stemmer telles ikke med. b. Kvalifisert flertall (ending av vedtekter): 2/3 av avgitte stemmer. Blanke eller avholdende stemmer telles ikke med. c. En avstemming må skje skriftlig hvis noen fremmer ønske om det. Redaksjonskomité 11. Dersom flere forslag ligger nær opp til hverandre, kan dirigenten foreslå at en redaksjonskomité samordner dem. Dersom det under konstitueringen ikke er valgt en slik komité, framsetter dirigenten forslag om dette. Denne komiteen får da i oppdrag sammen med forslagstillerne å samordne forslagene til ett omforent forslag. Dirigenten kan også selv finne fram til slike kompromissforslag og framsette dem. Han/hun forelegger da dette for forslagstillerne og spør om de kan trekke sine forslag.