Handlingsplan og Budsjett 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsplan 2013-2016 og Budsjett 2013"

Transkript

1 FREDRIKSTAD KOMMUNE Seksjon for økonomi og organisasjonsutvikling Handlingsplan og Budsjett 2013 Seksjon for økonomi og organisasjonsutvikling

2 Kjerneoppgaver Seksjonen skal ivareta stabs- og støttefunksjoner for politisk og administrativ ledelse samtidig som seksjonen omfatter en rekke funksjoner som skal tilrettelegge for god og effektiv tjenesteproduksjon. Hovedområdene er: lønn og personaladministrasjon, arbeidsgiverpolitikk, HMS og bedriftshelsetjeneste kommunearkiv drift og utvikling av IT-systemer/-base yte frontservice til brukere, innbyggere, næringsliv og tilreisende eksterne og interne felles informasjonstiltak for hele kommunen, samt veiledning og produksjonsbistand kommuneovergripende innkjøpsavtaler innkreving av skatt og kommunale krav samt kontrollere, informere og veilede arbeidsgivere og skattytere regnskap, finansforvaltning, budsjett og økonomiforvaltning utredning og planarbeid, utarbeidelse av beslutningsgrunnlag for politisk og administrativ ledelse utredning av juridiske spørsmål, råd og veiledning, forhandlinger, prosedyre (herunder barnevern) og opplæring overformynderi egenbetaling innenfor oppvekst og omsorg. Seksjonen har samarbeid med Hvaler kommune innenfor flere områder som servicetorg, advokattjenester, IT-tjenester, budsjett, regnskap, lønn, overformynderi, innkjøp, innkreving av skatt og kommunale krav og utførelse av arbeidsgiverkontroll og veiledning. Organisering Seksjonen består av 11 avdelinger. Fra 1. januar 2013 vil avdeling for egenbetaling splittes og saksbehandling av vederlag for institusjon vil inngå i den nye tildelingsenheten i Seksjon for helse og velferd. Øvrig faktureringstjeneste som blant annet egenbetaling for skolefritidsordning, barnehage, åpen omsorg og institusjon flyttes til Kemnerkontoret. Det vil bli vurdert om Kemnerkontoret også skal få ansvar for egenbetaling for flere tjenester. Overformynderiet vil bli statlig fra 1. juli Lønn- og regnskapsavdelingene slås sammen til en avdeling fra 1. januar Organisasjonsmessig ligger politisk ledelse, rådmannen og brukerombudet utenfor seksjonen, men utgiftene til disse er en del av den totale budsjettrammen. Seksjonen har også en del fellesutgifter i budsjettrammen som gjelder hele organisasjonen. Kommunalsjef Kemnerkontor ITavdelingen Kommunearkivet HMSavdelingen Administrasjons avdelingen Juridisk avdeling og overformynderiet Lønns- og regnskapsavdelingen Kommunikasjon og service Innkjøpsavdelingen Personalavdelingen Plan- og økonomiavdelingen

3 Endrede styringssignaler/rammebetingelser Ny vergemålslov ble vedtatt av Stortinget våren 2010 og loven trer i kraft 1. juli Det betyr at overformynderiet avvikles. Både ansvar, oppgaver og finansiering av den lokale vergemålsmyndigheten vil bli overført til fylkesmannen når loven trer i kraft. Vergemålsreformen betinger et samarbeid mellom kommunen og fylkesmannen når det gjelder vergemålsaker med tilhørende verger fra kommunene til fylkesmannen. Dette vil medføre noe etterarbeid utover 1. juli Prioriterte områder Være en god stab og støttefunksjon for organisasjonen Fredrikstad kommune, og opprettholde en sikker og stabil drift. Oppfølging av ny arbeidsgiverstrategi inklusiv utvikling av nye verdier. Utvikling av ledelses- og styringsverktøy i Fredrikstad kommune hvor blant annet kvalitetsutvikling er tatt inn som et nytt fokusområde i kommunens målekort. Etablere et mer brukervennlig grensesnitt med nye moderne løsninger ved blant annet å bygge om Frekit til en mer hensiktsmessig arbeidsflate for ansatte. Fokus på internkontroll. Styrke analysearbeidet og ha tettere oppfølging ut i organisasjonen. Økt fokus på bruk av elektroniske tjenester. Dagens virkelighet/utviklingstrekk Utviklingen i seksjonen følger i stor grad utviklingen i resten av organisasjonen. Økt antall innbyggere, brukere og søknader genererer økte arbeidsoppgaver. Staten setter også stadig større krav blant annet i forhold til rapportering. Lov- og avtaleverk legger føringer på hvilke tiltak kommunen er pliktig til å ivareta. Dette gjelder for eksempel reduksjon av uønsket deltid, reduksjon av sykefravær, inkludering av personer med redusert funksjonsevne med mer. Historikk/status Antall lønns- og trekkoppgaver 1) Antall rammeavtaler Efakturaavtaler (utgående) Antall inngående fakturaer 2) herav elektroniske fakturaer Antall registrerte dokumenter ved Arkivet Antall helsekontakter (HMS avd) Antall periferutstyrs-enheter (IT -avd) 3) Antall CRM meldinger Restanser skatt i % 5,52 4,77 4,38 4,02 Restanser kommunale krav i % 3,10 2,47 2,21 2,95 Overformynderiet Antall klienter per Antall saker hvor hjelpeverge er advokat Kjøp av hjelpevergetjenester (i hele tusen kroner) 4) Note: 1) Statistikk fra Lønnsavdelingen innholder data fra Fredrikstad kommune, Hvaler kommune, Fredrikstad Museum ( ), Fredrikstad kirkelige fellesråd og Hvaler menighetsråd. 2) Inkluderer også Hvaler kommune. Hvaler startet med efaktura i oktober ) Inkluderer også Hvaler kommune. Antallet er inkludert elev pc er. 4) Deler av dette dekkes av brukerne. Fredrikstad kommune har som mål at stadig flere skal benytte seg av elektroniske tjenester. I 2011 ble det gjennomført en kampanje spesielt rettet mot barnehage og SFO for å få flere til å betale via e- faktura. Dette har resultert i en økning av antall efakturaavtaler (utgående).

4 Seksjonen arbeider også for å få flere leverandører til å levere fakturaer elektronisk. Dette er tidsbesparende og effektiviserende for de som behandler fakturaene. Det er også igangsatt et prosjekt i samarbeid med DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT) for å øke bruk av elektroniske innkjøp hos virksomhetene. Bruk av innkjøpssystemet sikrer avtalelojalitet, dokumentasjon av kjøpene og betaling til avtalt pris. Økning i antall dokumenter i arkivet skyldes at Hvaler kommune ligger inne i tallene fra 1. oktober 2010 og at det gradvis innføres fullelektronisk arkiv og sentralarkiv for flere virksomheter. I 2012 er det blant annet innført fullelektronisk arkiv for Seksjon for regulering og teknisk drift og alle barnehagene. Økningen i antall helsekontakter skyldes i stor grad vaksinasjonsprosjektet for ansatte i kommunen. Tidsbruk på helsekontaktene varierer mye i forhold til hvilke tjenester som utføres. Det kan for eksempel utføres vaksinering på 20 ansatte på en dag og dette telles da som 20 kontakter, mens et heldagsoppdrag ute i en virksomhet telles som en kontakt. Antall dialogmøter har også økt mye i antall som følge av nye retningslinjer fra NAV. Antall periferutstyrs-enheter er fortsatt økende. Det er en særlig økning av trådløse enheter spesielt innenfor skoleetaten. Den årlige økningen er stabil stigende slik den har vært de siste tre år. Nedgangen i antall CRM-meldinger (Citizen relation management) skyldes reduserte ressurser ved Servicetorget de siste årene. Spesielt registreres besøk i altfor liten grad, noe som kan gi utfordringer i oppfølging og kvalitet på servicen ved at vi ikke kan gjenfinne saker. En annen årsak til at antall CRMmeldinger går ned er at kvaliteten på kommunens nettsider er blitt bedre, slik at folk selv finner informasjonen de er ute etter. Dette er en positiv utvikling. Det er en økning i antall klienter ved overformynderiet, noe som genererer økt kjøp av hjelpevergetjenester. Det er brukt advokater til mange av oppdragene på grunn av mange ressurskrevende saker. Overformynderiet blir statlig fra og med 1. juli Plan for lærlingeordningen Partene i arbeidslivet (LO, NHO, KS, YS, Unio, Virke og Spekter) har tegnet en samfunnskontrakt for fag og yrkesopplæring hvor målet er å øke antall lærlinger med 20 prosent innen Fredrikstad støtter denne avtalen og legger opp til en politisk behandling av lærlingeordningen høsten Denne planen vil foreslå at Fredrikstad kommune skal ha 86 lærlinger innen 2015 hvor økningen i hovedsak vil komme i 2014 og Sammenligninger/nøkkeltall Figuren under viser netto driftsutgifter administrasjon og synliggjør beregnet utgiftsbehov i forhold til landgjennomsnittet som er satt til null. Beregningen for utgiftsbehovet er hentet ut fra konserntall og i snittet for ASSS er Oslo og egen kommune inkludert. I kostratabellen under er ASSS-snittet beregnet uten Oslo og egen kommune. Dette betyr at grafen og kostratabellen ikke er direkte sammenlignbare da grunnlagstallene er forskjellige.

5 Netto driftsutgifter administrasjon. Avvik fra beregnet utgiftsbehov i forhold til landsgjennomsnittet, korrigert for forskjeller i pensjonsinnskudd og arbeidsgiveravgift. Kroner per innbygger Fredrik stad Bærum Oslo Drammen Kristian sand Sandnes Stavanger Bergen Trond heim Tromsø ASSS Figuren viser at Fredrikstad kommune bruker mindre ressurser til administrasjon enn beregnet utgiftsbehov per innbygger. Samlet for ASSS-kommunene gikk netto driftsutgifter til administrasjon opp med om lag 95 kroner per innbygger fra 2010 til 2011 sammenliknet med utgiftsbehovet. Selv om Fredrikstad har en økning i netto driftsutgifter til administrasjon i 2011, er det en reduksjon på cirka 100 kroner per innbygger i forhold til utgiftsbehovet. KOSTRA nøkkeltall i løpende kroner Fr.stad Fr.stad Fr.stad Sarpsborg Drammen Kr.sand ASSS Netto driftsutg. pr innb. i kr administrasjon Netto driftsutg. pr innb. i kr politisk styring Tallene i tabellen gjelder all administrasjon og politisk styring i Fredrikstad kommune og ikke bare Seksjon for Økonomi og organisasjonsutvikling. Administrative ressurser er et av de vanskeligste områdene for sammenligning da organiseringen av oppgaver kan påvirke grunnlagstallene. Netto driftsutgifter til administrasjon har økt noe det siste året. Dette skyldes i hovedsak pris- og lønnsvekst og at rammen til seksjonen ble noe styrket med midler til omstilling og utviklingsprosjekter i Utgifter til kjøp av hjelpevergetjenester ved overformynderiet og godtgjørelse til sentrale tillitsvalgte har også økt. Dette er utgifter vi har liten mulighet til å påvirke. Fredrikstad ligger lavere enn andre sammenlignbare kommuner og snittet for ASSS i netto driftsutgifter til administrasjon per innbygger. Fredrikstad ligger også lavere enn ASSS-snittet for netto driftsutgifter til politisk styring per innbygger selv om det har vært en forholdsvis stor økning i Dette skyldes merutgifter til gjennomføring av valget og økte utgifter til etterlønn i forbindelse med politisk skifte. Utgiftene til politisk styring svinger ettersom det annet hvert år blir avsatt ekstra ressurser til gjennomføringen av valg. Kommune- og fylkestingsvalg koster mer enn stortingsvalg, da det blant annet sendes ut partilister til alle husstander i forkant av valget.

6 Målekort Fokusområde Kritisk suksessfaktor Serviceinnstilte medarbeidere Indikator - Andel av befolkningen som er godt eller meget godt fornøyd med frontservice Status siste måling 78 Mål Skala % Effektiv innkjøpsfunksjon - Ventetid på telefonen: % - Andel som får svar innen sekunder % - Andel som får svar innen 120 sekunder Andel e-faktura (inngående) % ift alle fakturaer 1) Brukere / kvalitet Effektiv regnskapsfunksjon - Antall e-faktura (utgående) avtaler Ant Effektiv og god skatteoppkreverfunksjon - Skattedirektoratets resultatkrav på skatteartene (restanse) 4,02 4,30 4,20 % - Skattedirektoratets resultatkrav på arbeidsgiverkontrollen 5,0 5,0 5,0 % Effektiv og god kommunal innfordring - Innfordring av kommunale krav (restanse) 2,95 2,50 2,60 % Godt arbeidsmiljø - Medarbeidertilfredshet 4,42 4,4 4,5 1-5 Medarbeidere 2) Økt tilstedeværelse - Nærvær i % 93,5 95,0 95,0 % - Medarbeidernes opplevelse 4,61 4,7 4,7 1-5 av hjelp og støtte på jobben Læring og utvikling Medarbeiderne vet hva som forventes av dem - Medarbeidernes opplevelse av læring og utvikling gjennom utfordrende oppgaver - Medarbeidernes opplevelse av hva som forventes av dem 4,35 4,4 4, ,78 4,8 4,8 1-5 Økonomi Note: God økonomistyring - Avvik budsjett i % -1,3 0,0 0,0 % Stabil finansforvaltning - Avkastning langsiktig likviditet 3,21 Bankrente +1,0 Bankrente +1,0 NIBOR NIBOR - Avkastning kortsiktig 3,1 3 mnd 3 mnd likviditet 1) Gjelder kun Fredrikstad. Hvaler er ikke inkludert i tallene. 2) For medarbeiderundersøkelsen er høyeste tall best. Siste medarbeiderundersøkelse ble gjennomført i februar 2011 og er rapportert som resultat for Neste undersøkelse vil bli gjennomført høsten % % Mål og strategier i planperioden Være en god stabs- og støttefunksjon for å utvikle en effektiv tjenesteproduksjon Videreutvikle felles plattform for god og effektiv ledelse. - Gjennomføre LUP (lederutviklingsprogram) for ledere (2013). - Utarbeide og igangsette LUP for avdelingsledere ( ). - Kvalitetsutvikling gjennom rapportering og oppfølging av avvik. Inngå innkjøpsavtaler som tilrettelegger for effektive og gode innkjøp. - Produsere gode konkurransegrunnlag.

7 - Være oppdatert på forskrifter og lover og påse at de følges. - Effektivisere anskaffelser ved bruk av elektroniske hjelpemidler. Utvikle fremtidsrettede IKT funksjoner og videreutvikle den totale IKT-plattformen. - Optimalisere og effektivisere driftsrutiner for sentralt driftssenter. - Omstrukturere drift av klientpark. - Utarbeide ny overordnet IT-strategi for kommunen. - Integrere datasystemer etter prinsippet at data kun skal finnes et sted. - Optimalisere identitetshåndtering (brukere/rettigheter). - Etablere nytt telefonsystem. - Etablere systemer for teknisk drift for Vann/avløp, bygg/ventilasjon etc. Felles plattform og strategi. - Etablere løsninger for erom, ehjem, og flere innovative løsninger for støtte innen omsorg. - All datakommunikasjon skal foregå i kommunens eget nett. - Moderne arbeidsplasser med oppdatert utstyr. God økonomistyring Utvikle et godt styringssystem slik at det blir et effektivt verktøy for alle ledernivåer. - Økonomistyring gjennom oppfølging og rapportering, finansforvaltning og eierstyring. - Utvikling av endringskompetanse for effektivisering og omstilling gjennom deltagelse i nettverk blant annet ASSS. - Bidra til å utvikle et godt budsjettverktøy for Seksjon for helse og velferd. - Utvikle gode rutiner for internkontroll. Implementere og utvikle et helhetlig kvalitetssystem i Fredrikstad kommune. - Videreføre arbeidet med innføring av HMS- og HR- funksjoner i kvalitetssystemet. - Nytt avvikssystem og modul for risikovurdering tas i bruk av alle enheter. - Ny modul for registrering av skader på ansatte tas i bruk i alle enheter. Sikre kommunens inntekter gjennom blant annet innfordring av skatt og kommunale krav, egenandel for barnehage og skolefritidsordning, hjemmetjenester og institusjon. - Ha gode rutiner for fakturabehandling med sikte på rett faktura til rett bruker. - Sørge for en effektiv og god innfordring av både kommunale og statlige skatter og avgifter. Attraktiv by som tiltrekker seg innbyggere med høy kompetanse Ha en lønnspolitikk som bidrar til kommunens evne til å være en attraktiv arbeidsgiver. - Revidere lønnspolitisk plan (2013). Strategisk og målrettet arbeid med kompetanseplanlegging. - Utarbeide kompetanse- og rekrutteringsstrategi ( ). - Videreutvikle kompetanse kartleggingsverktøy (pilot 2013). - Bruke interne ressurser til opplæring. - Gjennomføre nødvendig opplærlingstiltak på alle nivåer i organisasjonen. Utnytte ubenyttede arbeidskraftressurser og redusere uønsket deltid. - Prosjekt Arbeidsorganisering ( ). - Benytte Arbeidsmiljølovens virkemidler for økning av stillingsstørrelser. - Bidra i utreding av kommunal vikarordning. Tilrettelegge for at alle ansatte skal ha et godt og helsefremmende arbeidsmiljø med trygge, inkluderende og stimulerende arbeidsplasser. - Sette klare og konkrete mål for videre utvikling av arbeidsmiljøet i de enkelte enhetene i organisasjonen. - Kartlegging av arbeidsmiljøet og måling av medarbeidertilfredshet (OLI). - Bistå ved vurdering av risiko på kommunale arbeidsplasser, og gjennomføring av tiltak for å videreutvikle et godt arbeidsmiljø - Utviklingssamtaler gjennomføres minst en gang hvert år. - Ha fokus på en løsningsfokusert tilnærming i det daglige arbeidet.

8 - Samarbeide med andre kommuner om uføreproblematikk. - Videreføre satsing på rusforebyggende tiltak. - Økt fokus på likestilling og anti-diskriminering i alle tilsettingssaker. - Tilrettelegge for gode omstillingsprosesser. Gjennomføre vedtatt IA handlingsplan Øke nærvær i kommunale virksomheter til 92,17 prosent (i betydningen redusert sykefravær til 7,83 prosent ) - Tilbakeføre minst 93 prosent av saker som rapporteres i BIA-utvalgene tilbake til egen eller annen jobb i kommunen, helt eller delvis. - Gi arbeidstrening til personer med midlertidig redusert eller tapt arbeidsevne. - Øke gjennomsnittlig pensjoneringsalder i Fredrikstad kommune med 6 måneder til 57,1 år. - Utarbeide plan for livsfase- og seniorpolitikk (Oppstart 2013). - Bidra til god utvikling av nærværskultur i virksomheter/arbeidsenheter. - Medvirke til god praksis for inkludering av medarbeidere med innvandrerbakgrunn i arbeidsmiljøet. - Bidra i arbeidet for at innvandrerbefolkningens sammensetning og størrelse i Fredrikstad samfunnet gjenspeiles blant kommunens ansatte. - Gjennomføre kompetansehevende tiltak i samarbeid med NAV Arbeidslivstjenesten, med fokus på LUP for avdelingsledere. Tilrettelegge for å øke antall lærlinger til 86 innen Opptak av lærlinger etter en opptrappingsplan ( ). - Gradvis opptrapping av antall lærlinger fra Medvirke til at kvinnelige og mannlige medarbeidere i Fredrikstad kommune er likestilt med hensyn til ansettelse, lønn, stillingsstørrelse, avansement og opplæring. - Alle virksomheter skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for likestilling mellom kjønnene. - Avdekke og bekjempe uønskede kjønnsforskjeller som eksisterer på arbeidsplassen. Bidra til at kvinnelige og mannlige medarbeidere er likestilt med hensyn til lønn, stillingsstørrelse, avansement og opplæring i virksomhetene. Fredrikstad kommune skal ha en felles organisasjonsidentitet og bedre omdømme Innovativ og lokal møteplass på nett. - Delta i interregprosjektet Engasjer mer - Bruke sosiale medier for å skape engasjement og dialog. - Legge til rette for dialog på kommunens facebook-side. Profilering av Fredrikstad kommune som arbeidsplass. - Deltakelse på stands og messer. - Markedsføring av Fredrikstad gjennom TallshipsRace Markedsføre og profilere Fredrikstad gjennom effektive kanaler, både for å rekruttere medarbeidere og øke tilstrømning av innbyggere turister og næringsliv. - Jobbe strategisk med verdiprosess i Fredrikstad kommune for å styrke ansattes bevissthet på ambassadørrollen. Godt informasjonsarbeid knyttet til miljøarbeid, spesielt infrastrukturprosjekt. - Aktivt lobbyarbeid. - Nyhetsbrev/brosjyrer. - Godt samarbeid med RTD, SMS og Frevar, jevnlig opplæring og informasjonsdeling. Være med i og fortrinnsvis i forkant av utviklingen på kommunikasjonsområdet i det offentlige. - Tilgang til analyser av brukerundersøkelser. - Deltakelse på aktuelle seminar. - Tilgang til fagmateriell. - Være synlig og proaktiv i forhold til mediene. Legge til rette for dialog på kommunikasjonsområdet mellom kommune og innbyggere. - Opprettholde og videreutvikle en høy servicekvalitet og gode tjenester på Servicetorget (Hvaler og Fredrikstad).

9 - Kvalitetssikre og videreutvikle tjenesteinformasjon og legge til rette for elektroniske tjenester i tråd med regjeringens Digitale førstevalg. - Utvikle serviceholdninger og atferd ved å utvikle og implementere serviceplakater og følge kommunens serviceprinsipper. - Skape tydelige forventninger hos innbyggerne gjennom gode tjenestebeskrivelser og serviceerklæringer. - Gjennomføre interne og eksterne brukerundersøkelser. Bedre kriseinformasjon Utarbeide beredskapsplan og risiko- og sårbarhetsanalyse. - Oppfølging av kriseinformasjonsplan. - Opplæring i bruk av CIM. - Aktiv medieovervåking. Redusert utslipp av klimagasser Følge opp og etterkomme bransjekravene for Miljøfyrtårn. - Deltagende i smart til jobben -aksjonen. - Når avstanden ikke er for lang kan syklene som er til rådighet i rådhuset benyttes. - Øke andelen av miljøvennlig transport ved å vurdere reduksjon av reiser, bruk av mer telefonmøter, videokonferanser og web-overføringer. - Vurdere alternative reiseformer, som tog istedenfor fly, felleskjøring, bruke kollektiv transport istedenfor egen bil. - Fokus på papirbruk, kildesortering av papir og plast. Økonomi Tall i tusen kroner (I 2013-kroner) 1) Vedtatt ramme Netto endringer vedtatt i handlingsplan Valg ROSanalyse og beredskapsplan Sentralarkiv og fullelektronisk arkiv Analysekompetanse økonomi Økt antall lærlinger Netto rammeendring Endringer som følge av forslag til statsbudsjett Vergemålsreformen Politiske endringer: Økt antall lærlinger fra Økning formannskapetsdisposisjonskonto Heltid- deltid Netto ramme Note: 1) Alle tall er i 2013-kroner, det vil si at budsjettall for 2012 er justert med pris- og lønnsvekst på 3,33 prosent. Svingningene i rammen i handlingsplanperioden skyldes at det annet hvert år settes av ekstra ressurser til gjennomføring av valg. Fra 2013 er rammene til seksjonen styrket med ressurser ROS-analyse og beredskapsarbeid, samt innføring av sentralarkiv og fullelektronisk arkiv for resten av kommunen. Det mangler ressurser tilsvarende to årsverk for å nå dette målet og innebærer at ikke alle skolene vil bli fullelektroniske i Det jobbes videre med å finne en løsning på dette i planperioden. Det er avsatt ressurser til å bistå Seksjon for helse og velferd med omorganiseringsprosessen som skal gjennomføres i 2013 og for å ha noe mer kapasitet for å dekke økt etterspørsel etter kompetanse på økonomiområdet. Seksjonen er styrket slik at flere får lærlingeplass i henhold til samfunnskontrakten som ble undertegnet av partene i arbeidslivet i Det er innvilget en medfinansiering av fire lærlinger fra KS i 2013 og 2014 og i tillegg er det søkt om ekstraordinære midler fra Utdanningsdirektoratet som er

10 knyttet mot veiledning og oppfølging av lærlinger med spesielle behov. Arbeidet knyttet til en helhetlig ressursorganisasjon og reduksjon i deltid forseres. Personalavdelingen øker bemanningen med ett årsverk fra 2014 til oppfølging og koordinering av lærlingeordningen og for å dekke opp noe i forhold til økt etterspørsel etter kompetanse generelt på personalområdet. Netto rammeendring inneholder diverse flytting av oppgaver til og fra andre seksjoner og er knyttet til sentralisering av arkivfunksjonen og innføring av fullelektronisk arkiv, sentralisering av utgifter til annonser og saksbehandling av vederlag for institusjon. I tillegg er det avsatt midler til en felles traineestilling for Fredrikstad kommune og formannskapets disposisjon er økt til 1million kroner. Stortingets vedtak om ny vergemålslov trer i kraft 1. juli 2013 og medfører at Overformynderiet avvikles. Ansvar, oppgaver og finansiering overføres fylkesmannen fra samme dato. Rammen er redusert med delårseffekt i 2013 og helårseffekt fra 2014 som følge av dette. Tall i tusen kroner Justert (I 2013-kroner) 1) budsjett 2012 Brutto utgifter Brutto inntekter Budsjett Netto ramme Note: 1) Alle tall er i 2013-kroner, det vil si at budsjettall for 2012 er justert med pris- og lønnsvekst på 3,33 prosent. Inntektene i 2013 er budsjettert lavere i forhold til justert budsjett 2012 og skyldes at seksjonen ble styrket i forbindelse med 1. tertial rapport 2012 til ROS-analyse og beredskapsarbeid og til formannskapets disposisjon. Det vil bli bortfall av inntekter i 2013 fra Hvaler kommune da avtalen med kommunearkivet er sagt opp. I tillegg har seksjonen fått midler fra blant annet DIFI og fylkesmannen til diverse prosjekter som engangsbevilgninger i Økningen i brutto utgifter er i hovedsak knyttet til sentralisering av arkivfunksjonen og innføring av fullelektronisk arkiv, lærlinger, gjennomføring av valg 2013 og styrkning av formannskapets disposisjon. Tall i tusen kroner Justert budsjett Budsjett POLITISK LEDELSE OMBUD KOMMUNELEDELSEN KOMMUNEADVOKATEN ADMINISTRASJONSAVDELINGEN POLITISK VALG SENTRALE RÅD OG UTVALG PERSONALAVDELINGEN LØNNSAVDELINGEN 2) KOMMUNEARKIVET HMS-AVDELINGEN IT-AVDELINGEN OVERFORMYNDERIET ØKONOMIAVDELINGEN REGNSKAPSAVDELINGEN 2) INNKJØPSAVDELINGEN KEMNERKONTORET KOMMUNIKASJON OG SERVICE SENTRALE FELLESPOSTER EGENBETALINGSENHETEN 3) SUM Økonomi og organisasjonsutvikling Noter: 1) Alle tall er i 2013-kroner, det vil si at budsjettall for 2012 er justert med pris- og lønnsvekst på 3,33 prosent 2) Regnskapsavdelingen og lønnsavdelingen er slått sammen til en avdeling fra 1. januar ) Egenbetalingsenheten er delt mellom kemnerkontoret og det nye tildelingskontoret ved Seksjon for helse og velferd fra 1. januar 2013.

11 Nye aktiviteter/tiltak som er innarbeidet innenfor rammen Kommuneadvokatkontoret har hatt ledig stilling i 2012 som besettes i Etterspørselen er stor noe som krever strenge prioriteringer i forhold til oppdrag og forespørsler. Kommuneadvokatkontoret har til tider vært ubemannet og det har vært vanskeligere å etterkomme behov for rask rådgivning. Noen oppdrag har vært satt ut til private advokater. Innkjøpsavdelingen vil fra 2013 igjen være fullt bemannet etter en tid med ubesatt stilling. Servicetorget har de siste årene blitt redusert med flere stillinger, noe som har gitt lavere servicegrad og økt belasting på bemanningen. Det foreslås derfor å styrke Servicetorget med en stilling fra Lønnsavdelingen har redusert bemanningen med ett årsverk som følge av innføringer av nye elektroniske løsninger som effektiviserer driften. Det vil jobbes videre med å se på muligheten for å opprettholde fokuset på utvikling og effektivisere driften ytterligere for å styrke internkontrollen. Seksjonen har brukt mye økonomiske ressurser til kjøp av hjelpevergetjenester av eksterne advokater de siste årene. Når både ansvar, oppgaver og finansieringen av vergemålsmyndigheten bortfaller, gir dette seksjonen et handlingsrom til å prioritere andre oppgaver i planperioden. Behov/tiltak som det ikke er funnet rom for: Ressurser til å få resten av virksomhetene inn i sentralarkiv og fullelektronisk arkiv (beløp cirka 1,2 millioner kroner). Løsningsansvarlig for HRM-området. Øke ressursene på personalområdet i 2013 til oppfølging av planarbeid og arbeidsgiverstrategi. Ressurser til internkontroll ved flere avdelinger. Ressurser til videreføring av psykologtilbud som tiltak for ansatte i hele Fredrikstad kommune. Investeringer Tall i millioner kroner Brutto Tilsk. Netto Brutto Tilsk. Netto Brutto Tilsk. Netto Brutto Tilsk. Netto Sentrale IT-investeringer 3,9 0,0 3,9 3,9 0,0 3,9 3,9 0,0 3,9 3,9 0,0 3,9 Eget nett II 1,1 0,0 1,1 1,1 0,0 1,1 1,1 0,0 1,1 1,1 0,0 1,1 Fullelektronisk arkiv 0,4 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ny versjon av ephorte 1,5 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Oppgradere IT-utstyr 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum investeringer 9,9 0,0 9,9 8,0 0,0 8,0 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0 Sentrale IT-investeringer og eget nett videreføres i henhold til gjeldende vedtatt handlingsplan. Prosessen med innføring av sentralarkiv og fullelektronisk arkiv er fremskyndet slik at investeringene i 2013 er økt i forhold til vedtatt handlingsplan Det er behov for oppgradering av ephorte og innføring av nye moduler som vil gjøre det enklere og mer effektivt for saksbehandlerne å jobbe i ephorte, samt gjøre det enklere å ivareta kommunens dokumentasjons- og arkivansvar. Kommunens IT-utstyr er gammelt og det foreslås derfor å ta et felles løft og oppgradere alt gammelt IT-utstyr i løpet av 2013 og Det må anskaffes nye PC er som vil ha en total kostnad på 6 millioner kroner. Dette kommer i tillegg til de investeringen skolene har for å opprettholde pctettheten for elevene i Fredrikstadskolen. Egenbetalinger og gebyrer Det ikke innarbeidet endringer i forhold til egenbetaling og gebyrer. Innfordringskostnadene settes på grunnlag av størrelsen på rettsgrunnlaget og er styrt av Stortingets vedtak om rettsgebyr, inkassosats og forsinkelsesrente. Det tas derfor forebehold om prisjustering i Stortingets vedtak. Skjenkeavgiften er styrt gjennom alkoholforskriften.

12 Forslag til tiltak ved bruk av tidligere års overskudd Etablere et mer brukervennlig grensesnitt med nye moderne løsninger ved å bygge om Frekit til en mer hensiktsmessig arbeidsflate for ansatte. Implementering av moduler i ephorte (outlook og sharepoint), søkemotor, prosjektstilling (50%), konsulentbistand. Ny modul for sykefraværsoppfølging. Etablere nye arbeidsmetoder i kommunikasjon etter innføring av LYNC. Beløp ca 1,9 millioner kroner. Elektronisk sakskart til Bystyret. Oppgradering av møterom og undervisningsrom med moderne og oppdatert utstyr. Psykologtilbud som tilbud til ansatte i Fredrikstad kommune. Personalresurser Antall Endrings- Antall Endrings- Antall Endrings- Antall Endrings- Antall årsverk behov årsverk behov årsverk behov årsverk behov årsverk Rådmann 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Brukerombud 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 Kom.advokat 4,0 1,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Admin.avd 10,0 1,0 11,0 11,0 11,0 11,0 Personal 11,59 11,59 1,0 12,59 12,59 12,59 Lønn og Regnskap 20,65 0,24 20,89 20,69 20,69 20,69 Kommunearkivet 21,8 5 26,8 2 28,8 28,8 28,8 HMS-avdelingen 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 IT-avdelingen 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 Overformynd. 2,5 2, Plan- og økonomi 8,5 1,0 9,5 9,5 9,5 9,5 Innkjøp 4,0 1,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Kemner 32,8 3,16 35,96 35,96 35,96 35,96 Kommunikasjon og service 25,1 1,0 26,1 26,1 26,1 26,1 Egenbetalingsenh 7,76-7, Kommunalsjef 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Sum 192,2 5,64 197, , , ,14 Note: I tillegg ligger det utgifter til frikjøp av sentrale tillitsvalgte (16 årsverk?) og hovedverneombud (1 årsverk) som ikke er med i tallene). Kommuneadvokatkontoret og Innkjøpsavdelingen har hatt ubesatte stillinger i 2012 som besettes i Personal avdelingen vil fra 2014 bli styrket med ett årsverk knyttet til oppfølging og koordinering av lærlingeordningen og for å dekke opp noe i forhold til økt etterspørsel etter kompetanse generelt på personalområdet. Hos kommunearkivet er det et endringsbehov på 5 årsverk i 2013 som er knyttet til innføring av sentralarkiv og fullelektronisk arkiv. Det faktiske behovet er større, så dette er tilpasset de økonomiske rammebetingelsene som er avsatt til elektronisk arkiv. Det mangler 2 årsverk for å få inn resten av virksomhetene. Lønn og regnskapsavdelingene slås sammen til en avdeling fra I 2012 er lønnsavdelingen redusert med en stilling, samtidig som det er gjort noen små justeringer på stillingsstørrelsene i regnskapsavdelingen. Bemanningen i Plan- og økonomiavdelingen er økt med ett årsverk for å bistå Seksjon for helse og velferd med omorganiseringsprosessen som skal gjennomføres i 2013 og for å ha noe mer kapasitet for å dekke økt etterspørsel etter kompetanse på økonomiområdet.

13 Kommunikasjon og service styrkes med ett årsverk fra Egenbetalingsenheten overfører 3,16 årsverk til Kemnerkontoret. Resterende årsverk blir en del av den nye tjenestetildelingsenheten ved Seksjon for helse og velferd. Overformynderiet blir statlige fra 1. juli 2013.

Arbeidsgiverpolitikk: Livsfasepolitikk oppfølging av tiltak Heltidskultur Lederutviklingsprogram

Arbeidsgiverpolitikk: Livsfasepolitikk oppfølging av tiltak Heltidskultur Lederutviklingsprogram FREDRIKSTAD KOMMUNE Seksjon for økonomi og organisasjonsutvikling Handlingsplan og Buds sjett 2014-2017 2014 Seksjon for økonomi og organisasjonsutvikling Kjerneoppgaver Seksjonen skal ivareta stabs- og

Detaljer

Seksjon for økonomi og organisasjonsutvikling. Handlingsplan 2011-2014 og Budsjett 2011

Seksjon for økonomi og organisasjonsutvikling. Handlingsplan 2011-2014 og Budsjett 2011 FREDRIKSTAD KOMMUNE Seksjon for økonomi og organisasjonsutvikling Handlingsplan 2011-2014 og Budsjett 2011 Seksjon for økonomi og organisasjonsutvikling Kjerneoppgaver Seksjonen skal ivareta stabs- og

Detaljer

Kjerneoppgaver Organisering Prioriterte områder

Kjerneoppgaver Organisering Prioriterte områder FREDRIKSTAD KOMMUNE Seksjon for økonomi og organisasjonsutvikling Handlingsplan 2012-2015 og Buds sjett 2012 2 Seksjon for økonomi og organisasjonsutvikling Kjerneoppgaver Seksjonen skal ivareta stabs-

Detaljer

Kommunalsjef. ITavdelingen. Adminavdelingen. Personalavdelingen

Kommunalsjef. ITavdelingen. Adminavdelingen. Personalavdelingen Kjerneoppgaver Seksjonen skal ivareta stabs- og støttefunksjoner for politisk og administrativ ledelse samtidig som det omfatter en rekke funksjoner som skal tilrettelegge for god og effektiv tjenesteproduksjon.

Detaljer

16.4. Medarbeiderperspektivet

16.4. Medarbeiderperspektivet 16.4. Medarbeiderperspektivet Bystyret har det øverste arbeidsgiveransvaret for kommunens vel 3000 medarbeidere. Bystyret ønsker at arbeidet med en helhetlig arbeidsgiverstrategi samsvarer med kommunens

Detaljer

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Framdrift Handlingsplan 2009 2012 og budsjett 2009 Orientering og drøfting i utvalgene om rådmannens forslag til revidert Handlingsplan/budsjett - siste del av september

Detaljer

Rådmann og staber. Økonomiavdelingen og IKT 15 årsverk. Informasjonsavdeling 10,4 årsverk. Personalavdelingen 6 årsverk

Rådmann og staber. Økonomiavdelingen og IKT 15 årsverk. Informasjonsavdeling 10,4 årsverk. Personalavdelingen 6 årsverk Rådmann og staber Økonomiavdelingen og IKT 15 årsverk Informasjonsavdeling 10,4 årsverk Personalavdelingen 6 årsverk 1 Rådmannen og staber Oppgaver Budsjettseminar Rådmannen, Personalavdelingen, Økonomi-

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Arbeidet med Økonomiplan

Arbeidet med Økonomiplan Arbeidet med Økonomiplan 2011-2014 Formannskapet 14.4.2010 Bakgrunnsmateriale Kommuneplanen 2008 2020 Kommunedelplanene Økonomiplan 2010-2013 Budsjett 2010 Statlige reformer KOSTRA-tallene for 2009 Kommuneproposisjonen

Detaljer

Årsplan Plan og økonomi. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten.

Årsplan Plan og økonomi. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplan 2016 Plan og økonomi Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016. Årsplanen

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 28.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STRAND KOMMUNE

ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STRAND KOMMUNE STRAND KOMMUNE ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 06/2099-9 11/7635 410 05.04.2011 ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STRAND KOMMUNE SAMMEN OM TRIVSEL! Generell del Mål Arbeidsgiverpolitikk Medbestemmelse

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument Strategidokument 2017-2020 14.11.2016 1 Utgangspunktet er politisk vedtatt Må legge til grunn at gjeldende økonomiplan er en ferdig politisk prioritert plan, både hva gjelder mål, tiltak og økonomi. Det

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN Sist revidert: 1. nov RISØR KOMMUNE

VIRKSOMHETSPLAN Sist revidert: 1. nov RISØR KOMMUNE VIRKSOMHETSPLAN 2011 Enhet for Støttefunksjoner Sist revidert: 1. nov. 2010 RISØR KOMMUNE INNHOLD 1 Risør kommunes hovedmålsetting... 3 2 Risør kommunes verdier... 4 3 Enhetens ansvarsområde og organisering...

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling Arbeidsgiverpolitikk fra ord til handling Vedtatt i Bamble kommunestyre 21. juni 2012 Arbeidsgiverpolitikk Arbeidsgiverpolitikk er de verdier, holdninger og den praksis som arbeidsgiver står for og praktiserer

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

HR plan for virksomhet:brandengen skole

HR plan for virksomhet:brandengen skole HR plan for virksomhet:brandengen skole Område: SYKEFRAVÆR Råd: - Reflekter over, og sett mål ift det totale sykefraværet i virksomheten. - Hold fokus på det som er bra. Ved høyt sykefravær anbefales det

Detaljer

Skodd for framtida. Vedtatt i kommunestyret k-sak 17/21

Skodd for framtida. Vedtatt i kommunestyret k-sak 17/21 Arbeidsgiverpolitikk i Trysil kommune Skodd for framtida Vedtatt i kommunestyret 25.04.2017 k-sak 17/21 Innledning: Dokumentet Arbeidsgiverpolitikk skal sikre en helhetlig, felles arbeidsgiverpolitikk

Detaljer

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo IA-avtale 2015-2018 Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo Bakgrunn Basert på intensjonsavtalen mellom Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet kan den enkelte virksomhet inngå en samarbeidsavtale

Detaljer

"Jakte på Hadeland, - etter god praksis til det beste for våre innbyggere." Barnehage. M ålstyrt Balansert Undring

Jakte på Hadeland, - etter god praksis til det beste for våre innbyggere. Barnehage. M ålstyrt Balansert Undring "Jakte på Hadeland, - etter god praksis til det beste for våre innbyggere." Barnehage M ålstyrt Balansert Undring Innledning Målstyrt Balansert Undring De tre Hadelandskommunene startet opp i 2004 et arbeid

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

PROGRAMOMRÅDE 01 VIRKSOMHETSPLAN FOR BRAGERNES BARNEHAGEOMRÅDE. Anne Gjemmestad Nilsen Virksomhetsleder

PROGRAMOMRÅDE 01 VIRKSOMHETSPLAN FOR BRAGERNES BARNEHAGEOMRÅDE. Anne Gjemmestad Nilsen Virksomhetsleder PROGRAMOMRÅDE 01 VIRKSOMHETSPLAN FOR BRAGERNES BARNEHAGEOMRÅDE 2012 Anne Gjemmestad Nilsen Virksomhetsleder Virksomhetsleder har ansvar for virksomhetsplanen og gjennomføring av denne. rategier i kommune-

Detaljer

Årsplan Organisasjonsavdelingen. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten.

Årsplan Organisasjonsavdelingen. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplan 2016 Organisasjonsavdelingen Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016.

Detaljer

4.1 Tverrgående satsinger 4.2 Lederskap, kompetanse og arbeidsmiljø

4.1 Tverrgående satsinger 4.2 Lederskap, kompetanse og arbeidsmiljø 4 Langsiktig omstilling og utvikling Samfunnsutviklingen, endringen i tjenestebehovene og tilpasning til nye økonomiske rammer vil kreve interne omstillinger i kommunen. På noen områder må det satses gjennomgående

Detaljer

Digitalisering i en endringstid for Trøndelag

Digitalisering i en endringstid for Trøndelag Digitalisering i en endringstid for Trøndelag DiguT - felles satsing på digital tjenesteutvikling i Trøndelag Felles rådmannssamling Stokkøya 30.05.17 St. 27 (2015 2016) Digital agenda for Norge Digitalt

Detaljer

HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer

HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer Mål HP 2012-2024 KI 1 Frogn kommune har et bevisst forhold til bruk av digitale kanaler og en effektiv og brukervennlig digital forvaltning. Hva skal måles?

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Leirfjord kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Leirfjord kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Leirfjord kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 YHK 01.11.2016 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 3 1.2 Planlegging av

Detaljer

Likestilling i Trysil kommune

Likestilling i Trysil kommune Lønns- og personalavdelingen Vår ref.: 2016/1153-10067/2017 Saksbehandler: Heidi Kveen Brustad Dato: 14.03.2017 Telefon: 47 47 29 06 Arkiv: 006 Faks: 21 55 76 11 Forslag til årsrapport likestilling - 2016

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg

Saksnr Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg Trysil kommune Saksframlegg Dato: 20.03.2017 Referanse: 10692/2017 Arkiv: 006 Vår saksbehandler: Heidi Kveen Brustad Årsrapport for likestilling og mål og styringskritreier 2017 Saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

HR plan 2016 for virksomhet Brandengen skole

HR plan 2016 for virksomhet Brandengen skole HR plan 2016 for virksomhet Brandengen skole AKTIVITET: DATO: Behandlet i HMS gruppen 19.01.2016 Drøftet i medbestemmelsesmøte 19.01.2016 Vedtatt av lederteamet 25.01.2016 INKLUDERENDE ARBEIDSLIV - integrert

Detaljer

Harstad kommune Dok.id.: V Side: Målekart. 1.1 Felles målekart for alle enheter

Harstad kommune Dok.id.: V Side: Målekart. 1.1 Felles målekart for alle enheter Harstad kommune Dok.id.: V.10-20 Side: 1 1. Målekart 1.1 Felles målekart for alle enheter Felles målekart utrykker resultatmål (hva skal oppnås), suksessfaktorer (hva må vi lykkes med) og indikatorer (hva

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: 2014/774-1 Saksbehandler: Kolbjørn Ballo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 24.06.2014 Budsjettrammer 2015-2017 Rådmannens innstilling Formannskapet

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet. Digitale verktøy

Detaljer

Virksomhetsplan Risør - for gjestfrihet, nyskapning og mangfold RISØR KOMMUNE

Virksomhetsplan Risør - for gjestfrihet, nyskapning og mangfold RISØR KOMMUNE RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2013 Risør - for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Økt bosetting og livskvalitet gjennom forebygging, bevaring, vekst og utvikling. Virksomhetsplan 2013 side 2 INNHOLD 1)

Detaljer

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås.

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. Lederavtale inngått mellom: (navn) (navn) Dato Enhetsleder (enhetsnavn) Overordnet leder Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. LEDERE SOM LYKKES HAR EVNE TIL: å

Detaljer

Enhet for Støttefunksjoner

Enhet for Støttefunksjoner VIRKSOMHETSPLAN 2012 Enhet for Støttefunksjoner Sist revidert: 8. feb. 2012 RISØR KOMMUNE INNHOLD 1 Risør kommunes hovedmålsetting... 3 2 Risør kommunes verdier... 4 3 Ansvarsområde og organisering...

Detaljer

Mandal Kommune. Virksomhetsplan 2016 STAB

Mandal Kommune. Virksomhetsplan 2016 STAB Mandal Kommune Virksomhetsplan 2016 STAB STAB Staben Virksomhetsområde Stab i Mandal kommune omfatter følgende avdelinger: Personal og lønnsavdelingen Økonomikontoret Tjenestetorvet I tillegg innbefatter

Detaljer

ENHETSVISE STYRINGSKORT ÅPEN OMSORG/HELSE 2013

ENHETSVISE STYRINGSKORT ÅPEN OMSORG/HELSE 2013 ENHETSVISE STYRINGSKORT ÅPEN OMSORG/HELSE 20 Perspektiv Mål 20 Suksesskriterier Måleparameter og resultatmål Tid Ønsket oppnådd innen Resultat SAMFUNN Enheten skal bidra til at kommunens omdømme opprettholdes

Detaljer

Stortinget vedtok 9. desember 2015 Kulturdepartementets budsjett for 2016.

Stortinget vedtok 9. desember 2015 Kulturdepartementets budsjett for 2016. Norsk lokalhistorisk institutt Postboks 8045 Dep 0031 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/985-18.12.2015 STATSBUDSJETTET 2016 - TILDELINGSBREV Brevet er disponert i følgende deler: 1. Budsjettrammer for 2016

Detaljer

Sektorgruppe 4 Stab- og støttefunksjoner

Sektorgruppe 4 Stab- og støttefunksjoner Sektorgruppe 4 Stab- og støttefunksjoner Informasjon Dokumentsenter Kommunetorg Kommunikasjon og web Rådmann- og ordførersekretariat Personal Personalforvaltning Lønn Lærlingordningen Økonomi og IKT Budsjett

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014 2029 Innsatsområder Ansvar og roller Mål Brukerbehov Utfordringer Verdigrunnlag Digitaliseringsstrategien Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015. Lyngstad skole og barnehage

VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015. Lyngstad skole og barnehage VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015 Lyngstad skole og barnehage 1. Om resultatenheten Lyngstad skole og barnehage ansvar 215 Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Olaug Vang (inntil K.

Detaljer

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1 Kommuneøkonomi Sentrale økonomiske begreper Styringsdokumentene hvordan henger disse sammen? Arbeidet med Økonomiplan og Budsjett 2012 Noen økonomiske størrelser 1 Drift eller investering?: Sentrale begreper

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KS OG ASSS-KOMMUNENE

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KS OG ASSS-KOMMUNENE SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KS OG ASSS-KOMMUNENE 1. SAMARBEIDSPARTER Avtalen er inngått mellom ASSS-kommunene 1 og KS. ASSS-kommunene er den ene parten i denne samarbeidsavtalen og KS den andre parten i samarbeidsavtalen.

Detaljer

HMS/IA handlingsplan

HMS/IA handlingsplan HMS/IA handlingsplan 2017-2018 Bakgrunn og mål skal gjennom målretta aktiviteter og tiltak utvikle og vedlikeholde helsefremmende arbeidsplasser som skaper trivsel og gode tjenester. Se HMS-håndbok for

Detaljer

Oppfølging egenkontroll i kommunene v/ rådmann Kari Andreassen

Oppfølging egenkontroll i kommunene v/ rådmann Kari Andreassen Oppfølging egenkontroll i kommunene v/ rådmann Kari Andreassen Skal jeg nåigjen ståskolerett for kontrollutvalget? 85 tilrådingerfor styrket egenkontroll.. Men vi er jo godt i gang.. Hvorfor egenkontroll?

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, SAKLISTE Lillehammer kommune Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom Sandvig Møtedato: 28.08.2017 Tid: 12.00-15:00 Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, grim.syverud@lillehammer.kommune.nno

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN Mosvik barnehage og skole

VIRKSOMHETSPLAN Mosvik barnehage og skole VIRKSOMHETSPLAN 2013 Mosvik barnehage og skole 1. Om resultatenheten Mosvik barnehage og skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Mosvik barnehage Toril Alstad Damås Rita

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune BERGEN KOMMUNE Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune Vedtatt i Byrådet 22.9.04, sak 1531/04. Bergen kommune, Arbeidsgiverseksjonen www.bergen.kommune.no/for_ansatte/arbeidsgiverpolitikk (internett)

Detaljer

Oversikt over mål, strategier og mulige tiltak i AGP 2020

Oversikt over mål, strategier og mulige tiltak i AGP 2020 Oversikt over mål, strategier og mulige tiltak i AGP 2020 Hovedmål for Arbeidsgiverpolitisk plattform 2020 1. Asker kommune er en attraktiv og foretrukket arbeidsgiver 2. Asker kommune er en innovativ,

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret 06.09.16 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR 2017 Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2.

Detaljer

Framsikt analyse Økonomisk omstilling i Mandal

Framsikt analyse Økonomisk omstilling i Mandal Mandal kommune Framsikt analyse Økonomisk omstilling i Mandal Vilhelm Lunde Holme rådgiver i rådmannens stab Tema Om Mandal og våre utfordringer Økonomiplanprosessen og hvordan vi har forbedret denne med

Detaljer

Miljø og kompetansebyen Drammen - en tett, mangfoldig og levende by i et vakkert landskap"

Miljø og kompetansebyen Drammen - en tett, mangfoldig og levende by i et vakkert landskap VEDLEGG 19 Gjennomgående målekart 2011 Miljø og kompetansebyen Drammen - en tett, mangfoldig og levende by i et vakkert landskap" Fokusområde Kritiske suksessfaktorer Styrings-indikator Målemetode Frekvens

Detaljer

KF Brukerkonferanse 2013

KF Brukerkonferanse 2013 KF Brukerkonferanse 2013 Tromsø 18.03.2013 Kommuneforlagets ledelsesprodukter Bedrekommune.no - KF BedreStyring- KF Kvalitetsstyring Program Sesjon 1 [10.00 10.55] Målstyring, tjenestekvalitet og internkontroll

Detaljer

Plan for utvikling av kompetanse og tjenester Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid administrasjonsutvalg

Plan for utvikling av kompetanse og tjenester Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid administrasjonsutvalg Namdalseid kommune Saksmappe: 2016/1887-1 Saksbehandler: Torgeir Skevik Saksframlegg Plan for utvikling av kompetanse og tjenester 2016-2019 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid administrasjonsutvalg

Detaljer

Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte

Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte Notat Til: AMU Dato: 8. mars 2017 Kurs for LAMU IA-arbeid i praksis. Avdeling for Personalstøtte og bedriftshelsetjenesten ønsker å tilby kompetansefremmende

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune Inkluderende arbeidsliv i Nordland ID Nfk.HMS.4.3.3 Gyldig fra 2015-2018 Forfatter Anniken Beate Solheim Verifisert HR Side 1 av5 Fylkestinget har vedtatt at alle driftsenheter i Nordland skal inngå samarbeidsavtale

Detaljer

Folketall pr. kommune 1.1.2010

Folketall pr. kommune 1.1.2010 Folketall pr. kommune 1.1.2010 Mørk: Mer enn gjennomsnittet Lysest: Mindre enn gjennomsnittet Minst: Utsira, 218 innbyggere Størst: Oslo, 586 80 innbyggere Gjennomsnitt: 11 298 innbyggere Median: 4 479

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

Overordnet målkart 2011 med kommentarer

Overordnet målkart 2011 med kommentarer Overordnet målkart 2011 med kommentarer Kommunestyret 30.09.2010 MÅLKART 2011 Kommentarer til målene i overordnet målkart for 2011: SAMFUNN 1 a) Det tilrettelegges for boligtomter i kommunen Tilrettelegging

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2015-2018

Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Innholdsfortegnelse (Del 1) Kommunens digitale virksomhet... 1 Overordnet styring... 1 Oppbygging av strategidokumentet... 1 (Del 2) Digitaliseringsstrategi for kommunes

Detaljer

Balansert målstyring. Edith Høgmoen. Henie Onstad Bo og Rehab

Balansert målstyring. Edith Høgmoen. Henie Onstad Bo og Rehab Balansert målstyring Edith Høgmoen Henie Onstad Seniorsenter og bo og rehab Vi utvikler og får til det vi vil med engasjement, fleksibilitet og humor Består av: Bolig med service (Omsorgsboliger) 0 boliger

Detaljer

Notat vedr reduksjonsprosess stabene

Notat vedr reduksjonsprosess stabene Notat vedr reduksjonsprosess stabene Rådmannen har i brev av 16.03.2016 bedt stabene utrede konsekvenser av en reduksjon på 1,3 mill. Jfr utdrag av rådmannens brev: Reduksjonen er diskutert i personalmøtet

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Frogn kommune Handlingsprogram 2018-2021 Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø Strategisk utviklingsplan 2009-2020 - Innsatsområde 5: Mobilisering av ledere og medarbeidere Delområde: HR-strategi

Detaljer

FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG NOTAT SOM GRUNNLAG FOR VURDERING AV EN FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG.

FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG NOTAT SOM GRUNNLAG FOR VURDERING AV EN FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG. FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG NOTAT SOM GRUNNLAG FOR VURDERING AV EN FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG. Bakgrunn: Gjennom det interkommunale samarbeidet som er oppretta

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 11/09 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 18/02-2009 SAK 11/09: STRATEGIDOKUMENT Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom

Detaljer

Elisabeth Enger Rådmann Bærum kommune

Elisabeth Enger Rådmann Bærum kommune Erfaringer med bruk av resultatledelse både som styrings- og utviklingssystem. Hvordan utvikle systematikk i formidling og oppfølging av resultater i forhold til ulike målgrupper. Elisabeth Enger Rådmann

Detaljer

DIGITALE KONSEKVENSER AV EN KOMMUNE- SAMMENSLÅING. Grete Kvernland-Berg 25. April 2017

DIGITALE KONSEKVENSER AV EN KOMMUNE- SAMMENSLÅING. Grete Kvernland-Berg 25. April 2017 DIGITALE KONSEKVENSER AV EN KOMMUNE- SAMMENSLÅING Grete Kvernland-Berg 25. April 2017 1 Innlegget er basert på FoU om digitale konsekvenser av en kommunesammenslåing 2 FoU-rapporten inneholder en detaljert

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den 17.12.14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

KOSTRA 2010. En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010.

KOSTRA 2010. En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010. KOSTRA 2010 En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010. Oransje: Større enn Lillehammer Turkis: Mindre enn Lillehammer Befolkning

Detaljer

Årsmelding med årsregnskap 2015

Årsmelding med årsregnskap 2015 Årsmelding med årsregnskap 2015 Presentasjon for komiteene 09.05.2016 Agenda Prosess Økonomiske nøkkeltall Oppfølging innsatsområder Årsrapporter fra kommunalområdene Komiteene 09.05.2016 2 Prosess Årsregnskapet

Detaljer

ARBEIDSGIVERSTRATEGI GJØVIK KOMMUNE

ARBEIDSGIVERSTRATEGI GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERSTRATEGI GJØVIK KOMMUNE 2016-2020 Arbeidsgiverstrategi 2016-2020. Vedtatt av Gjøvik kommunestyre 29.09. 2016 Innhold En framtidsrettet arbeidsgiverstrategi...3 Etikk. 4 Ytringsfrihet.. 4 Internkontroll...4

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret 09.09.14 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker

Detaljer

FOLKEMØTE LISTER KOMMUNE

FOLKEMØTE LISTER KOMMUNE FOLKEMØTE LISTER KOMMUNE HVEM ER VI og HVA KAN VI BLI? Innbyggere areal kystlinje Flekkefjord 9096 482 km2 77 km Kvinesdal 5981 887 km2 37 km Farsund 9705 263 km2 237 km LISTER kommune 24782 1632 km2 351

Detaljer

Sandnes Bydrift KB Strategi og handlingsplan

Sandnes Bydrift KB Strategi og handlingsplan ROMSLIG MODIG SUNN Sandnes - i sentrum for fremtiden Foto: John Sirevåg KB Strategi og handlingsplan 2011-2013 SANDNES KOMMUNE Innledning Denne strategiplanen er utviklet i samarbeid med ledergruppen og

Detaljer

Retningslinjer for likestilling og mot diskriminering 2013-2016

Retningslinjer for likestilling og mot diskriminering 2013-2016 Retningslinjer for likestilling og mot diskriminering 2013-2016 Nord-Trøndelag fylkeskommune som arbeidsgiver Vedtatt: RETNINGSLINJER FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING Nord-Trøndelag fylkeskommune

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Kommunalt plansystem. Nes kommune Akershus

Kommunalt plansystem. Nes kommune Akershus Kommunalt plansystem Nes kommune Akershus VEDATT I NES KOMMUNSTYRE 14.10. 2014 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Plansystemet... 3 2.1. Sammenhengen mellom planene... 3 2.2. Planlegging... 4 2.2.1 Planstrategien...

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune

Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune 2017 2020 Innledning I årene som kommer må kommunal sektor forvente store krav til omstillinger for å møte et samfunn og arbeidsliv i endring. For å kunne møte

Detaljer

UTVIKLING PÅ PERSONALOMRÅDET RAPPORT TIL ADM UTVALG 2. HALVÅR 2012

UTVIKLING PÅ PERSONALOMRÅDET RAPPORT TIL ADM UTVALG 2. HALVÅR 2012 UTVIKLING PÅ PERSONALOMRÅDET RAPPORT TIL ADM UTVALG 2. HALVÅR 2012 Status utvikling og aktiviteter 2. halvår 2012 Arbeidskraftplan for Rakkestad kommune Gjeldende arbeidskraftplan, er rullering av 2010.

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV 2011 2014 1 Innholdsfortegnelse: 1. Ansvar og organisering HMS-organisering ved HiST s 5 Oversikt over antall verneombud og verneområder

Detaljer

Lønn og belønning i en resultat- og kvalitetsorientert kommunal organisasjon

Lønn og belønning i en resultat- og kvalitetsorientert kommunal organisasjon Lønn og belønning i en resultat- og kvalitetsorientert kommunal organisasjon Tilrettelegging og utvikling av verktøy for fast og variabel resultat- og prestasjonslønn i kommunal sektor OPPSUMMERING Hay

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT PS 60/13 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT PS 60/13 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 60/13 - vedtatt i kommunestyret 17.9.13 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Siden gjeldende kommuneplan er under rullering, og Vegårshei kommunestyre skal vedta

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Melhus Wik Arkiv: 431 &32 Arkivsaksnr.: 12/363 Sign: Dato: 04.12.15 Utvalg: Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN Forslag til vedtak:

Detaljer

Høringsuttalelse fra styret i Kemneren i Drammensregionen 12. januar 2015

Høringsuttalelse fra styret i Kemneren i Drammensregionen 12. januar 2015 Høringsuttalelse fra styret i Kemneren i Drammensregionen 12. januar 2015 Høring - overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten Finansdepartementet har sendt på høring forslag om overføring av skatteoppkreverfunksjonen

Detaljer

Helhetlig risikostyring som en integrert del av mål- og resultatstyringen i Helse Midt-Norge Toril Orrestad

Helhetlig risikostyring som en integrert del av mål- og resultatstyringen i Helse Midt-Norge Toril Orrestad Risikostyring Helhetlig risikostyring som en integrert del av mål- og resultatstyringen i Helse Midt-Norge Toril Orrestad Formål med innlegget Hvorfor igangsette dette arbeidet? Hva betyr det for dere?

Detaljer

Bruk av vesentlige data i planer. og årsmeldinger slik gjør vi det. i Gjesdal

Bruk av vesentlige data i planer. og årsmeldinger slik gjør vi det. i Gjesdal Bruk av vesentlige data i planer og årsmeldinger slik gjør vi det i Gjesdal Budsjettet for 2004-vesentlige tall KOSTRA nøkkeltall Produktivitet Gjesdal Gjesdal Ref.gr Gjesdal 2000 2001 2001 2002 Driftsutgifter

Detaljer

Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte

Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte Til: AMU Dato: 08.03.2017 Sykefraværsstatistikk for UiO 2016. Føringene i IA-avtalen gjelder for UiOs arbeid med oppfølging av sykefravær. UiO forventer

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 04/ DRAMMEN ORGANISASJONSUTVIKLING AV LOS-OMRÅDET (LEDELSE, ORG. OG STYRING. Alt D.

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 04/ DRAMMEN ORGANISASJONSUTVIKLING AV LOS-OMRÅDET (LEDELSE, ORG. OG STYRING. Alt D. Notat Til : Partssammensatt samarbeidsutvalg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 04/06887-015 031 DRAMMEN 04.05.2005 ORGANISASJONSUTVIKLING AV LOS-OMRÅDET (LEDELSE, ORG. OG STYRING

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 2 Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 29.02.2016 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011 (-2014) FOR RESULTATENHETENS NAVN

VIRKSOMHETSPLAN 2011 (-2014) FOR RESULTATENHETENS NAVN VIRKSOMHETSPLAN 2011 (-2014) FOR RESULTATENHETENS NAVN INDERØY KOMMUNE Virksomhetsplan 2011 (- 2014) Dette er en gjennomgående mal for presentasjon av virksomhetsplaner for enhetsnivået og overliggende

Detaljer

Administrasjonssjefens årsregnskap 2015 Før revidering, mandag 15. februar kl

Administrasjonssjefens årsregnskap 2015 Før revidering, mandag 15. februar kl Administrasjonssjefens årsregnskap 2015 Før revidering, mandag 15. februar kl. 16.00 Agenda 1. Hovedstørrelser i driftsregnskapet 2. Status pr kommunalområde 3. Skatt og inntektsutjevning 4. Langsiktig

Detaljer

1. Drammen kommunes lønnspolitikk skal være fleksibel og bærekraftig

1. Drammen kommunes lønnspolitikk skal være fleksibel og bærekraftig LOKAL LØNNSPOLITIKK 1. Drammen kommunes lønnspolitikk skal være fleksibel og bærekraftig Dette innebærer at lønnspolitikken er utformet slik at en utnytter de muligheter som ligger innenfor eksisterende

Detaljer