Høgskolestyret. Møteinnkalling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høgskolestyret. Møteinnkalling"

Transkript

1 Møteinnkalling Høgskolestyret Styre/råd/utvalg: Møtested: Thon hotel, Brønnøysund Dato: Tidspunkt: Kl. 13 den 24. april (lunsj) til kl. 12 den 25. april (lunsj) Det kalles herved inn til styreseminar og møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 24. april kl. 13 til torsdag 25. april kl. 12 i Brønnøysund Thon hotell (sentrumshotellet). Aslaug Mikkelsen har meldt forfall og i hennes sted møter vara Eivind Bråstad Jensen. Tor-Helge Allern har meldt forfall og hans sted møter Svein-Halvard Jørgensen. Eventuelt andre forfall må meldes snarest på tlf til prorektor. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Opplegg for styreseminar/ styremøte 24. og 25. april 2013 Onsdag 24. april Lunsj kl Møtestart kl.14 kl : Presentasjon av Nordlandsløftet v/ Øyvind Steinslett kl : Presentasjon av Campus Helgeland v/ Sven Erik Forfang kl : Workshop om strategisk plan kl : Kaffepause kl : Presentasjon/ diskusjon av workshop (strategisk plan) kl :00: Byvandring med Magnar Solbakk kl. 19:30: Middag Torsdag 25. april Møtestart kl. 09 kl : Strategiske utfordringer, institutt for lærerutdanning v/ Hanne Davidsen kl : Styremøte Lunsj kl Avreise Vel møtt i Brønnøysund! Hilsen Styret for Høgskolen i Nesna - OUP-LU med vekt på profil GLU Masteren i naturfagsdidaktikk, sett i forhold til GLU, mulighet for omgjøring til realfagsmaster - Masteren i pedagogikk, sett i forhold til GLU - Masteren i musikkvitenskap, bør vi gjøre noe med den? - Heltid/ deltid hvordan få flere studenter på campus? - Oppfølging av FoU-plan; kompetanseplan og 1. lektorprogram, synspunkter på FoU-veiledning/kollegaveiledning/ ledelse Magnar Solbakk, fung. leder Sven Erik Forfang, sekr.

2 Saksliste Saksnr Innhold U.off SAK 10/13 SAK 11/13 SAK 12/13 SAK 13/13 SAK 14/13 SAK 15/13 Beslutningssaker Godkjennelse av innkalling og dagsorden Godkjennelse av møteprtokoll fra høgskolestyrets møte 11. mars 2013 OUP- oppfølging av FoU-strategi/ FoU-plan OUP-Helhetlig kommunikasjonsstrategi Tilleggsbevilgning - ny nettside Programplan for barnehagelærerutdanning SAK 16/13 Plan for etter- og videreutdanning ved HiNe SAK 17/13 Etatsstyringsmøtet deltakelse og tema SAK 18/13 Tilsetting av instituttleder for sykepleierutdanningen X RS 11/13 Nordlandsprosessen - referat fra styringsgruppemøte RS 12/13 Referat fra markedsrådet av RS 13/13 Referat fra IDF-møte RS 14/13 Referat fra internasjonalt utvalg RS 15/13 Referat fra internasjonalt utvalg RS 16/13 Møteprotokoll - TUF (tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskerpersonale

3 Beslutningssaker

4 Beslutningssaker

5 Arkiv: Arkivsaksnr: 2013/157-0 Saksbehandler: Sven Erik Forfang Saksfremlegg Styre/råd/utvalg Sak Møtedato Høgskolestyret 10/ Godkjennelse av innkalling og dagsorden Saksopplysninger Forslag til innkalling og dagsorden framgår av omslagssiden til møtedokumentet. Forslag til vedtak: Styret for Høgskolen i Nesna godkjenner innkalling og dagsorden for styrets møte 24. og 25. april 2013.

6 Arkiv: Arkivsaksnr: 2013/158-0 Saksbehandler: Sven Erik Forfang Saksfremlegg Styre/råd/utvalg Sak Møtedato Høgskolestyret 11/ Godkjennelse av møteprotokoll fra høgskolestyrets møte 11. mars 2013 Saksopplysninger Vedlagt følger møteprotokoll fra HiNe-styrets møte den 11. mars 2013 for godkjennelse. Forslag til vedtak: Møteprotokoll fra HiNe-styrets møte den 11. mars 2013 godkjennes.

7

8

9

10

11

12

13

14 Arkiv: 600 Arkivsaksnr: 2012/91-0 Saksbehandler: Sven Erik Forfang Saksfremlegg Styre/råd/utvalg Sak Møtedato Høgskolestyret 12/ OUP- oppfølging av FoU-strategi/ FoU-plan Saksopplysninger Styret vedtok på siste møte, sak 5/13, pkt. 5: HiNe etablerer et omstillings- og utviklingsprosjekt (OUP) for gjennomføring av FoU-strategien som er vedtatt av styret. Vedlagt følger forslag til et slikt nytt OUP-prosjekt. Rektor kan for øvrig opplyse at Høgskolen i Nesna rapportere 22,76 poeng i vitenskaplig publisering i 2012 mot 10,8 i Det er det beste resultat høgskolen noen gang har oppnådd. Forslag til vedtak: Styret for Høgskolen i Nesna godkjenner framlagte forslag til OUP-FoU-strategi/ FoU-plan.

15 OUP oppfølging av FoU-strategi/ plan Prosjektperiode: April 2013 Mai 2014 Hovedmål/ mandat: Sikre realisering av styrets FoU-strategi og vedtatt FoU-plan. Prosjektorganisasjon: Prosjektleder: Rektor Prosjektgruppe: FoU-utvalget Interne samarbeidspartnere: Hovedbibliotekar og FoU-administrator/ seniorkonsulent Hovedaktiviteter/ milepæler: Milepæl Ansvarlig Frist M1: Tildeling av FoU-ressurs i tråd med kriteriene i ny FoU-strategi/ plan FoU-utvalget Mai 2013 M2: Tildeling av ressurs til 1. lektorprogram i tråd med kriteriene i FoU-strategi/ plan Instituttledere Mai 2013 M3: Ferdigstillelse av kompetanseplan for hvert institutt M4: Ferdigstillelse av FoU-plan for hvert institutt M5: Rapportering til høgskolestyret om tildeling av FoU-ressurser/ 1. lektorprogram for / kompetanseplan og FoU-plan for hvert institutt M6: Instituttledere/ FoU-adm. Instituttledere/ FoU-adm. Rektor/ instituttledere Juni 2013 August 2013 September 2013

16 Gjennomføring av Forskningsdagene Fokus: vann og hav. Presentasjon av FoU-virksomhet for studenter og allmennhet. M7: Intern workshop om behovet for revisjon av FoU-strategi/ plan/ søknadsskjema/ virkemidler før ny tildelingsrunde Særskilt drøftelse av behov for FoU-veiledning. M8: Sak til høgskolestyret på bakgrunn av intern workshop. Høgskolestyret fatter vedtak om revisjon av FoU-strategi/ plan/ søknadsskjema/ virkemidler før ny tildelingsrunde Særskilt vurdering av behov for FoU-veiledning M9: FoU-utvalget/ FoU-adm. FoU-utvalget/ fagforeninger Rektor September 2013 Oktober 2013 Desember 2013 Ny søknadsrunde for tildeling av FoU-ressurs/ 1. lektorprogram mv. for Rektor M10: Utarbeide oversikt over vitenskapelig publisering og annen publisering for Rapportering til DBH M11: Presentasjon av resultatene av FoU-virksomheten for 2013 og planer for FoU-virksomheten i 2014 i Rapport og planer ( ). Styrebehandling M12: Tildeling av FoU-ressurs/ 1. lektorprogram mv. Hovedbibliotekar Rektor/ instituttledere/ FoU-adm. Rektor/ instituttledere Mars/ april 2014 Mars 2014 Mai 2014 Budsjett: Prosjektet kan gjennomføres som del av ordinært budsjett.

17 Arkiv: Arkivsaksnr: 2008/812-0 Saksbehandler: Sven Erik Forfang Saksfremlegg Styre/råd/utvalg Sak Møtedato Høgskolestyret 13/ OUP-Helhetlig kommunikasjonsstrategi Saksopplysninger Styret vedtok på siste møte i sak 5/13, pkt. 3 at Prosjektbeskrivelse for nytt prosjekt OUP-Helhetlig kommunikasjonsstrategi legges fram på neste styremøte. Vedlagt følger forslag til prosjektbeskrivelse. Det vises for øvrig til egen sak om tilleggsbevilgning til utvikling av ny nettside. Forslag til vedtak: Styret for Høgskolen i Nesna godkjenner framlagte prosjektbeskrivelsen for OUP-Helhetlig kommunikasjonsstrategi.

18 Prosjektnavn: Helhetlig kommunikasjonsstrategi Prosjektperiode: April 2013 juni 2014 Hovedmål/ mandat: Utarbeidelse en helhetlig kommunikasjonsstrategi for Høgskolen i Nesna Prosjektorganisasjon: Prosjektleder: prorektor / direktør (fra 1.august 2013) Prosjektgruppe: prorektor/direktør, markeds- og rekrutteringskonsulent, informasjons- og web-ansvarlig, studiesjef og instituttlederne Samarbeidspartnere: Markedsrådet ved HiNe, ledergruppa, opptakskontoret, team rekruttering, utdanningsledere og faglærere. UiN og HiN og andre eksterne samarbeidspartnere Milepæler og aktiviteter Ansvarlig Frist M1: Utarbeidelse av prosjektskisse Prorektor April Utarbeiding i prosjektgruppa - Videre drøfting i markedsrådet - Forslag legges fram i høgskolestyremøtet M2: Omdømmebygging og mediestrategi - Økt bevisstgjøring gjennom informasjon, personalmøter og medarbeidersamtaler på den enkeltes ansvar mht å delta i samfunnsdebatt/være synlig i media. - Synliggjøring av HiNes sterke sider, - Profilering av dyktige kandidater og positive tiltak i utdanningene, mv - Arbeid med «team»-bygging; intern tilhørighet/medbestemmelse/identitet - Seminar/opplæring/kurs (kronikk-kurs mv) M3: Nettverksbygging - Aktiv bruk av nettverk med eksterne samarbeidspartnere (institusjoner, kommuner, RKK, mv) - Tettere og mer formalisert samarbeid med kunnskapsparker, næringshager, studiesentra - Politiske fora Rektor/direktør i samarbeid med kommunikasjonsenheten Rektor/direktør i samarbeid med kommunikasjonsenheten Kontinuerlig Kontinuerlig M4: Implementering av profilhåndbok/designmanual - Utarbeiding av ressursbank for profilhåndbok på HiNes intranett - Informasjon på personalmøte M5: Kartlegging av oppgaver, aktiviteter og tiltak innenfor det helhetlige kommunikasjonsarbeidet - Møter i prosjektgruppa - Arbeidsseminar i markedsrådet Kommunikasjonsenheten Mai 2013 Prorektor Mai 2013

19 M6: Evaluering og revidering av årshjul for kommunikasjonsarbeidet - Drøfting i markedsrådet - Revidert årshjul M7: Utarbeidelse av retningslinjer og rutinebeskrivelser for kommunikasjonsarbeidet - Kommunikasjonsenhetens arbeid - Arbeidet i instituttene og seksjonene Prorektor Juni 2013 Direktør Oktober 2013 M8: Web-strategi, lansering av nye nettsider - Design og interaksjon - Innhold og struktur Web-redaktør September /oktober 2013 M9: Revisjon av helhetlig handlingsplan for kommunikasjonsstrategi Direktør Juni 2014

20 Arkiv: Arkivsaksnr: 2012/555-0 Saksbehandler: Sven Erik Forfang Saksfremlegg Styre/råd/utvalg Sak Møtedato Høgskolestyret 14/ Tilleggsbevilgning til utvikling av ny nettside Saksopplysninger I OUP-rekruttering og markedsføring har det i forbindelse med drøfting av web-strategien blitt foreslått omlegging og nyutvikling av høgskolens nettside. I sluttrapporten fra OUP-prosjektet heter det: Plan for Web-strategi og omlegging av nettsider innarbeides i nytt prosjekt (Helhetlig kommunikasjonsstrategi). Både webredaksjonen og prosjektgruppen for OUP- rekruttering og markedsføring står samlet bak forslaget om at nettsiden må nyutvikles. Det vises til egen sak om OUP-Helhetlig kommunikasjonsstrategi. Ledermøtet har behandlet behovet for utvikling av nettsiden på møte 2. april og konkludert med at det må fremmes en sak til styret om bevilgning til arbeidet før det kan settes i gang. Arbeidet vil koste inntil kr. Det vil bli innhentet anbud fra 3-4 firmaer. Det er et mål at ny nettside skal være på plass ca. 1. september Ledermøtets drøfting var basert på vedlagte notat om den nye nettsiden. Som det framgår av notatet, er nyutviklingen nødvendig for å integrere den nye grafiske profilen og for å få en mer funksjonell og brukervennlig nettside, bl.a. gjøre den mer responsiv og kompatibel og oppfylle anbefalte forvaltningsstandarder. En ønsker også å separere internt innhold (intranettet) fra det eksterne innhold. Arbeidet ansees helt nødvendig, ikke minst av hensyn til rekruttering av studenter, forbedret studentinformasjon og oppfylling av forvaltningskrav (ulike skriftyper, tale, visuelt skille mellom forgrunn og bakgrunn, mulighet for navigering, kompatibilitet mv.). Rektor ber om å få disponere inntil kr til dette arbeidet fra avsetningene (som er på over 9 mill. kr.). Forslag til vedtak: Styret for Høgskolen i Nesna gir rektor fullmakt til å disponere inntil kr av avsetningene til arbeidet med ny nettside.

21

22 Kravspesifikasjon, den nye hinesna.no 1) Bakgrunn a) Primærmål med nettsiden b) Sekundærmål med nettsiden 2) Prototype 3) Tidsperspektiv for ferdigstillelse 4) Kravliste 5) Utskilling av intranett 1. Bakgrunn Høgskolen i Nesna ønsker å fornye/bygge opp på nytt sin nåværende nettside, hinesna.no. Bakgrunnen for å lage ny nettside er å integrere den nye grafiske profilen til høgskolen og få en mer funksjonell og brukervennlig nettside. I dag brukes Drupal 6, og det ønskes videre en overgang til Drupal 7, med et mer responsivt design. Nettsiden slik den fremstår i dag, bærer preg av mange års internt dugnadsarbeid. Det har ikke tidligere ekstern kompetanse i forbindelse med nettsiden. I dag fungerer nettsiden som både ekstern og intern nettside. Antall ansatte med redigeringstilgang skal reduseres. Alt internt innhold (intranett) skal separeres fra det eksterne. Høgskolen i Nesna består av hovedcampus på Nesna (Institutt for lærerutdanning), og to studiesteder; Mo i Rana (Institutt for IKT) og Sandnessjøen (Institutt for sykepleie). 2. Prototype a) Primærmål for nettsiden - Rekruttere flere studenter - Gi potensielle studenter og studenter informasjon om studier - Portalfunksjon (logg-inn punkter) for klasserom på nett, søknadsweb, studentweb b) Sekundærmål for nettsiden Formidle informasjon (nyheter, hva skjer, forskning, om høgskolen), studentinformasjon (blant annet om campus), guider, håndbøker, intranett. Prototypen for design og interaksjon finnes her: webfalch.hinesna.no. Denne skal legges til grunn for utviklingen av ny nettside. Det er imidlertid mulighet for å komme med forslag til forbedringer. 3. Tidsperspektiv for ferdigstillelse Det skal være et mål at nettsiden kan ferdigstilles innen 1. september 2013.

23 4. Kravliste 1. Nettsiden skal leveres i Drupal 7. Nettsiden er i dag i Drupal Nettsiden skal være responsiv. Det skal legges til rette for at nettsiden fungerer på skjermstørrelser slik som mobil, nettbrett, notebook og desktop. Det kan benyttes et tema i html 5 for Drupal, men dette må kunne tilpasses skisser/wireframes. 3. Nettsiden skal baseres på allerede eksisterende skisser/wireframes (http://webfalch.hinesna.no). Det er mulig å videreutvikle og forbedre elementer etter behov. Dette må godkjennes av webredaktør. 4. Nettstedet skal oppfylle alle obligatoriske og anbefalte forvaltningsstandarder i henhold til 5. Tilpassing av nettside etter krav om tilgjengelighet og universell utforming. Alle aktuelle kriterier i henhold til Difis kriteriesett (http://kvalitet.difi.no/kriteriesett/kvalitetskriterier2013/) skal følges på de punktene som er relevante for nettsiden. Sidene skal tilfredsstille WCAG nivå AA (http://www.w3.org/translations/wcag20-no /). 6. Det skal opprettes utviklingsserver som skal speiles og overtas av Høgskolen ved lansering. Denne skal fungere som utviklingsserver med muligheter for synkronisering/utrulling. Nettsiden skal altså ligge på vår egen server. 7. Høgskolen skal ha administratortilgang på levert nettside. Høgskolen representert med Webredaktør og tekniker fra IT-drift, skal også ha tilgang til den nye nettsiden mens den settes opp. 8. Nettsidene skal være kompatibel med de mest brukte nettlesere. Det skal også tas høyde for ulike versjoner hos disse (f.eks Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari). 9. Offentlig innhold (ikke intranett) fra eksisterende nettside skal migreres. Det må tas beslutninger av webredaksjonen om skal droppes og eventuelt skrives om. Leverandør står fritt til å komme med innspill i denne prosessen. 10. Det skal arbeides med god url-struktur i den grad det er mulig, spesielt ved presentasjon av studieinformasjon. Eksempler: studier/lærerutdanning/grunnskolelærerutdanning og studier/musikk/kreativtmusikkarbeide/verdensmusikk. Webredaktør skal sørge for innhold der dette mangler. 11. Det skal være mulig å kunne like og dele alt innhold via sosiale medier. Høgskolen har i dag kontoer på Facebook, Twitter, YouTube og Instagram.

24 12. Det skal være mulig å lage bilde-karuseller. Disse skal være mulig å lage i ulike størrelser knyttet til noder etter ønske. 13. Nettsiden skal ha utskriftsvennlige versjoner på alle sider med tekstinnhold. Dette kan indikeres med et ikon. Gjelder ikke forsider. 14. Det skal være Google webfonts-integrasjon på nettsiden. Høgskolen har fonter i profilhåndboka som vi ønsker å kunne benytte på nettsiden uten alltid måtte lage grafikk. Det foreligger ingen strategi for hvor disse fontene skal benyttes, men vi ønsker muligheten. 15. Vår Google Analytics sporing skal inkluderes. 16. Det skal finnes et innloggingspunkt for intranett. Alt innhold som er internt skal flyttes over til eget subdomene med passordbeskyttelse. Denne siden skal beholde samme layout som i dag, men kun vise innhold som nå er merket som internt. 17. Det skal etter behov opprettes enkle filtreringslister/views for innhold som kan presenteres i tabeller. F.eks skal studietilbud kunne filtreres etter utvalgt informasjon (oppstart, søknadsfrist, fagansvarlig m.m.), samlingsplanen etter valgt fag og pensumslister etter år og fag. Noen er av disse skal være offentlige andre kreve pålogging. Dette avtales underveis i prosessen. 18. Det skal lages en bedre liste over ansatte. Denne skal være søkbar etter institutt, fagområde og avdeling. Det skal være lett å legge til nye i denne lista. 19. Ved lansering skal 301 redirect være på plass for alle sider som ikke migreres over i ny løsning. Disse skal vise tilbake til forsiden, hvis ikke annet er mulig. 20. Det skal utvikles nye innholdstyper. Disse skal baseres på noen utvalgte av de som eksisterer i dag. Dette er et arbeid der webredaktør skal være svært involvert. 21. Det skal opprettes en «glossary» funksjon, der ord kan legges inn i en ordliste, for så å dukke opp i tekst der denne funksjonen slås på. (Eksempel: Det skal være lett å legge til og trekke fra ord på denne listen. Det skal også være lett å aktivere denne i innholdstyper. 22. Det skal finnes ulike muligheter å navigere til relevant innhold. Fanefunksjon skal brukes der det er praktisk. Mye tekst i en artikkel skal kunne presenteres med åpne og lukke funksjon (pluss og minus). 23. Det skal lages en hensiktsmessig visning av eksamensplan tilgjengelig for alle brukere. Denne skal vises med utvalgt informasjon for avloggede brukere og full informasjon for påloggede brukere. (http://www.hinesna.no/eksamensplan_ord og Denne må utarbeides basert på eksisterende eksamensplan og i dialog med eksamenskontoret.

25 24. Innhold som er strukturert via Drupal books må beholde sin struktur, men book modulen kan velges bort hvis denne strukturen kan oppnås på andre måter. Vi er åpne for andre moduler og andre løsninger på hierarkisk struktur av innhold. 25. Det skal opprettes et eget subdomene for intranettet. Her skal alt nåværende innhold merket internt, flyttes over. Det skal ikke arbeides med intranettet men filer skal kun flyttes til subdomenet. Dette subdomenet skal ikke kunne indekseres av søkemotorer. Dette arbeidet skal ikke ta lang tid og kun det nødvendige for å flytte dette skal gjøres. 26. Søkemotoroptimalisering. Det skal gjøres en full og detaljert vurdering av nettsiden. Denne skal benyttes blant annet til «tuning» innholdet bedre før lansering. 27. Det skal integreres en feedback-modul. Denne skal kunne være synlig på alle sider og skal kunne aktiveres og deaktiveres ved behov. Her skal man kunne stille spørsmål om studier osv. 5. Utskilling av intranett Internt innhold skal trekkes ut og plasseres under eget subdomene (f.eks intra.hinesna.no) som vi selv skal administrere. Alt på dette subdomenet skal ikke kunne indekseres av søkemotorer. - Som en del av leveransen skal intranettet være i fungerende stand på dette subdomenet - Innhold som skal spares på og settes på eget subdomene er knyttet til undersiden hinesna.no/for_ansatte i dag. Dette kan ha samme Drupal-theme og struktur som i dag. Videreutvikling av intranettet blir ikke prioritert i denne omgangen. - Høgskolen i Nesna har også en personalhåndbok laget i Compendia, denne skal kobles til intranettet med et innloggingspunkt slik det er i dag.

26 Arkiv: Arkivsaksnr: 2012/40-0 Saksbehandler: Sven Erik Forfang Saksfremlegg Styre/råd/utvalg Sak Møtedato Høgskolestyret 15/ Programplan for barnehagelærerutdanning Saksopplysninger Det vises til styrets tidligere behandling av modell for barnehagelærerutdanning (BLU), styresak 27/ 12. Nå legges det fram en samlet programplan for barnehagelærerutdanningen, 4-årig deltidsutdanning. Plandokumentet består av følgende deler: A. Generell del som omhandler profil, studiemodell, opptakskrav, forventet læringsutbytte, praksis, bacheloroppgave, deltakelse og arbeidskrav B. Profesjonsretting i utdanningen C. Emneplaner for kunnskapsområdene Emneplanene er kun til styrets orientering. De er ikke forutsatt godkjent av styret. Det vil bli arbeidet videre med dem internt i institutt for lærerutdanning. Førskolelærerutdanningen har alltid vært viktig for Høgskolen i Nesna. Det er ønskelig at den nye barnehagelærerutdanningen også vil bli en av de sentrale utdanningene ved institusjonen. Rektor mener at det er gjort en god jobb med planen og anbefaler styret om å godkjenne den. Forslag til vedtak: Styret for Høgskolen i Nesna godkjenner samlet programplan for bachelor barnehagelærerutdanning, 4- årig deltid.

27

28 BACHELOR BARNEHAGELÆRERUTDANNING, 4 ÅRIG DELTIDSUTDANNING Barnehagelærerutdanning bachelor (4 årig deltid) Programplan med emneplaner Innledning Barnehagelærerutdanningen bachelor ved Høgskolen i Nesna bygger på Nasjonal forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4.juni 2012 og nasjonale retningslinjer for barnehagelærerutdanning. Bachelor barnehagelærerutdanning er en integrert, profesjonsrettet og forskningsbasert utdanning. Utdanningen skal sikre samspill mellom høy faglig, didaktisk og sosial kompetanse samt studentenes evne til profesjonsetisk refleksjon i pedagogisk arbeid med barn i barnehagen. Utdanningen skal bygge på forskningsbasert kunnskap som et grunnlag for profesjonsutøvelse og kontinuerlig profesjonell utvikling, og bidra til kritisk refleksjon og profesjonsforståelse. Profil Lek og kultur under Polarsirkelen «Lek og kultur under polarsirkelen» forteller noe om hvor utdanningen ligger geografisk. Høgskolen i Nesna har et tett samarbeid med de andre utdanningsinstitusjonene i Nord Norge som gir barnehagelærerutdanningen, og polarsirkelen kan i denne sammenhengen markere inngangsporten til Nord Norge. Lek er barnas viktigste aktivitetsform og gjennom denne tilegner de seg erfaringer, prøver ut og mestrer ulike utfordringer som gir læring, utvikling og danning. Kultur er alt vi omgir oss med og for å finne ut hvem vi er, må vi bli kjent med kulturen som omgir oss. Estetiske /uteaktiviteter Gjennom utdanningen vil studentene møte på ulike estetiske aktiviteter og aktiviteter ute som kan gjennomføres med barn i barnehage. 1

29 Utdanningens innretning er helhetlig integrert. Det innebærer at fag (kunnskaps), didaktikk og praksis er organisatorisk, strukturelt og innholdsmessig sammenkoblet gjennom hele studieprogrammet. Intensjonen er at utdanningen skal gi relevant pedagogisk kompetanse og gode fagkunnskaper for å kunne beherske de ulike oppgavene som ligger til barnehagelærerrollen i dagens og morgendagens barnehage. Revisjon av emneplaner / programplaner. Den til enhver tid gjeldende emneplan / programplan ligger på høgskolens hjemmeside på Studieløp Høgskolen i Nesna har som intensjon å tilby deltid barnehagelærerutdanning over 4 år med ca samlingsuker pr studieår de tre første årene. 4. studieår vil være fulltidsstudie med ca samlingsuker. Opptakskrav For å være kvalifisert for opptak til barnehagelærerutdanning kreves generell studiekompetanse eller søker må være fylt 25 år og ha relevant yrkespraksis for å bli vurdert på realkompetanse. Skikkethetsvurdering I følge 4 9 i Lov om universiteter og høgskoler (2005) skal studenter som er tatt opp til barnehagelærerutdanning legge fram politiattest ved studiestart. Det foretas skikkethetsvurdering av studenter i alle deler av utdanningen etter Forskrift for skikkethetsvurdering (2006) som en helhetsvurdering av studentenes faglige, pedagogiske og personlige forutsetninger for å utøve yrket som barnehagelærer. Studenter som viser svakheter i forhold til å mestre barnehagelæreryrket, skal så tidlig som mulig i utdanningen få vite hvordan de står i forhold til kravene om lærerskikkethet og eventuelt få råd om å avslutte utdanningen. Konkrete beslutninger om skikkethet kan fattes gjennom hele studiet. Departementet fastsetter kriterier og prosedyrer for skikkethetsvurdering. Høgskolestyret har også vedtatt Retningslinjer for skikkethetsvurdering ved Høgskolen i Nesna. 2

30 Forventet læringsutbytte ved fullført studium Målet med programmet er å kvalifisere kandidater til å utøve barnehagelæreryrket i et barnehagefelt som stadig er i endring. Kandidatene skal ha tilegnet seg et teoretisk, praktisk og danningsmessig grunnlag som er nødvendig for barnehagelæreryrket. Studiet skal sikre samfunnet barnehagelærere som besitter den kompetansen som trengs for bevisst utøvelse av profesjonen. Dette tilsier at undervisningen som gis i størst mulig grad er forskningsbasert, faglig oppdater og tilpasset barnehagens behov for kvalifiserte pedagoger. Etter endt utdanning skal kandidatene ha følgende læringsutbyttet definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse som grunnlag for pedagogisk arbeid i barnehagen: Kunnskaper Kandidaten: Har kunnskaper om barnehager i Norge, herunder barnehagens egenart, historie, samfunnsmandat, lovgrunnlag og styringsdokumenter. Har bred kunnskap i pedagogikk og i barnehagens fagområder, om ledelse og tilrettelegging av pedagogisk arbeid og om barns lek og læringsprosesser. Har bred kunnskap om hvordan barns danning foregår, om moderne barndom, barnekultur, barns ulike oppvekstsvilkår, bakgrunn og utvikling i et samfunn preget av språklig, sosialt, religiøst, livssynsmessig og kulturelt mangfold. Har bred kunnskap om barns språkutvikling, flerspråklighet, sosiale-, fysiske og skapende utvikling og gryende digitale-, lese-, skrive- og matematikkferdigheter Har bred kunnskap om barns rettigheter og om hva som kjennetegner et inkluderende, likestilt, helsefremmende og lærende barnehagemiljø. Kjenner til nasjonalt og internasjonalt forsknings og utviklingsarbeid med relevans for barnehagelærerprofesjonen og kan oppdatere sin kunnskap innen fagområdet. Ferdigheter Kandidaten: Kan bruke sin faglighet og relevante resultater fra FoU til å lede og tilrettelegge for barns lek, undring, læring og utvikling og til å begrunne sine valg. 3

31 Kan vurdere, stimulere og støtte ulike barns allsidige utvikling i samarbeid med hjemmet og andre relevante instanser. Kan bruke sin faglighet til improvisasjon i lek, læring og formidling. Kan vurdere, stimulere og støtte barns ulike evner, og ta hensyn til barns ulike bakgrunn og forutsetninger. Kan fremme kreative prosesser og kultur- og naturopplevelser, med fokus på barns skapende aktivitet, helhetlig læring og opplevelse av mestring. Kan anvende relevante faglige verktøy, strategier og uttrykksformer i egne læringsprosesser, i pedagogisk arbeid, i samhandling med hjemmet og relevante eksterne instanser. Kan identifisere særskilte behov hos enkeltbarn, og på bakgrunn av faglige vurderinger raskt iverksette tiltak. Kan lede og veilede medarbeidere, reflektere kritisk over egen praksis og justere denne under veiledning. Kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling. Generell kompetanse Kandidaten: Har innsikt i profesjonsetiske problemstillinger, særlig knyttet til ansvar, respekt og maktperspektiver. Kan planlegge, lede, gjennomføre, dokumenter og reflektere over pedagogisk arbeid knyttet til barnehagens innhold og oppgaver i tråd med etiske krav og retningslinjer, og med utgangspunkt i forsknings- og erfaringsbasert kunnskap. Mestrer norsk språk, både bokmål og nynorsk, på en kvalifisert måte i profesjonssammenheng. Kan trekke globale, nasjonale, regionale, lokale og flerkulturelle perspektiver, preget av respekt og toleranse, inn i barnehagens arbeid. Har endrings og utviklingskompetanse, kan lede pedagogisk utviklingsarbeid og bidra til nytenkning og i innovasjonsprosesser for fremtidens barnehage. Kan formidle sentralt fagstoff muntlig og skriftlig, kan delta i faglige diskusjoner innenfor utdanningens ulike fagområder og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre. 4

32 Studiemodell Innholdet i barnehagelærerutdanningen er strukturert i seks kunnskapsområder samt fordypning og bacheloroppgave. Alle kunnskapsområdene skal være profesjonsrettet og praksis skal være integrert i hver av disse. Pedagogikk skal være et sentralt og sammenbindende fag og inngår i alle kunnskapsområdene. Det skal legges til rette for mobilitet mellom lærerutdanningsinstitusjonene i det siste studieåret samt muligheter for at kandidatene kan ta et internasjonalt semester. Barnehagelærerutdanningen ved Høgskolen i Nesna har følgende oppbygging: studieår kunnskapsområde Praksis Studie poeng 1. studieår K1*: Barns utvikling, lek og 30 dager 20stp læring K2: Samfunn, religion, livssyn og barnehagepraksis; 10 dager høst, 20 20stp etikk dager vår 2. studieår K1*: Barns utvikling, lek og 20 dager 20 stp læring K3: Språk, tekst og matematikk barnehagepraksis sein høst stp dager overgang bhg - skole 3. studieår K4: Kunst, kultur og kreativitet 20 dager ** 20 stp K5: Natur, helse og bevegelse barnehagepraksis 20 stp sein vår 4. studieår Fordypning (høst) 10 dager ** 30 stp barnehagepraksis K6: Ledelse, samarbeid og 15 dager ** 15 stp utviklingsarbeid barnehagepraksis Bacheloroppgave 15 stp *Høgskolen i Nesna har valgt å forsterke kunnskapsområde 1» Barns utvikling, lek og læring»- **Høgskolen i Nesna vil / skal at studenten skal ha praksis i samme barnehage i 3. og 4. studieår. 5

33 Hver institusjon har 20 studiepoeng som de selv kan velge å bruke for å forsterke et eller to av kunnskapsområdene. Høgskolen i Nesna har vagt å forsterke kunnskapsområde «Barns utvikling, lek og læring» med 20studiepoeng. Dette kunnskapsområde legges til både første og andre studieår. Forskningsbasert utdanning Barnehagelærerutdanningen skal være forskningsbasert. Det vil si at i de ulike kunnskapsområdene skal studentene møte på nyere forskningsresultater, aktive læringsformer hvor studenten selv må prøve å finne svar gjennom prosjekt som metode, problembasert læring, få kjennskap til forskning metoder, ny litteratur osv. Læringsarenaer Deltid barnehagelærerutdanning er tuftet på flere læringsarenaer: Samlinger Det er lagt opp til 4 5 samlinger i hvert semester. I 4. studieår vil det være noen flere samlinger hvert semester. Samlingene vil bli lagt opp med innledende forelesninger innen for nye temaer, det vil bli arrangert temadag (f eks om seksuelle overgrep mot barn, trygg trafikk), fagdager, seminarer med studentaktive arbeidsmåter. På samlingene vil det også bli lagt opp til gruppedrøftinger hvor profesjonsperspektivet blir godt ivaretatt. Samlingene er obligatoriske og det forventes at studentene er til stede hele tiden. Ved begynnelsen av hvert studieår får studentene plan over studieåret samt semesterplan for det enkelte kunnskapsområde som ligger i det aktuelle studieåret. Semesterplanen vil gi en oversikt over innholdet i undervisningen, frister for innleveringer av arbeidskrav, oppgaver som skal gjennomføres i kontaktbarnehagen. Eksamensdatoer vil framgå av høgskolen eksamensoversikt for hvert studieår. Samlet samlingsplan for høgskolen vil vise hvilke uker det er samlinger på høgskolen og i hvilke uker det er praksis i barnehage. Praksis i utdanningen I løpet av studiet skal studentene gjennomføre opplæring i praksisfeltet. Praksisopplæringen vil foregå i barnehage, både på småbarns avdeling og på avdeling for de eldste barna i barnehagen. I praksisperiodene skal studentene få erfaring med de faglige, sosiale, didaktiske 6

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde

Detaljer

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet xx.xx 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd.

Detaljer

Møteprotokoll Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende faste medlemmer møtte Følgende medlemmer hadde meldt forfall

Møteprotokoll Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende faste medlemmer møtte Følgende medlemmer hadde meldt forfall Møteprotokoll Høgskolestyret Styre/råd/utvalg: Møtested: Thon hotels, Brønnøysund Dato: 24.04. 25.04. 2013 Tidspunkt: 24.04. kl. 13 til 25.04. kl. 12 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Hanne Reistad

Detaljer

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr.

Detaljer

HÅNDBOK FOR PRAKSIS I BARNEHAGELÆRERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I NESNA 2015

HÅNDBOK FOR PRAKSIS I BARNEHAGELÆRERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I NESNA 2015 HÅNDBOK FOR PRAKSIS I BARNEHAGELÆRERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I NESNA 2015 Gjeldende for studenter som er tatt opp på barnehagelærerutdanningen I henhold til Nasjonal rammeplan for barnehagelærerutdanning

Detaljer

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn 1 Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn 1 Virkeområde og formål Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning for 1. 7.trinn,

Detaljer

Samfunn, religion, livssyn og etikk

Samfunn, religion, livssyn og etikk Samfunn, religion, livssyn og etikk Emnekode: BBL120_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Vår,

Detaljer

HØGSKOLEN I FINNMARK. Studieplan. Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage. 20 Studiepoeng

HØGSKOLEN I FINNMARK. Studieplan. Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage. 20 Studiepoeng HØGSKOLEN I FINNMARK Studieplan Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage 20 Studiepoeng Studieår 2013-2014 høst 2013- vår 2014 Samlings- og nettbasert kurs Vedtatt av instituttleder ved pedagogiske-

Detaljer

Den samiske grunnskolelærerutdanningen er likeverdig med den norske grunnskolelærerutdanningen.

Den samiske grunnskolelærerutdanningen er likeverdig med den norske grunnskolelærerutdanningen. Forskrift om rammeplan for samiske grunnskolelærerutdanninger for 1.-7. trinn og 5. 10. trinn ved Samisk høgskole i VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskriften gjelder samisk grunnskolelærerutdanning som tilbys

Detaljer

DEL 1: STUDIEPLAN BARNEHAGELÆRERUTDANNINGEN

DEL 1: STUDIEPLAN BARNEHAGELÆRERUTDANNINGEN DEL 1: STUDIEPLAN BARNEHAGELÆRERUTDANNINGEN Navn: Barnehagelærerutdanning. Early Childhood Teacher Education. Oppnådd grad: Bachelor barnehagelærer. Omfang: Utdanningen er på til sammen 180 studiepoeng,

Detaljer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer dmmh.no Studieplan Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer Navn Nynorsk Leiing i ein lærande barnehage Engelsk Leadership in a learning early childhood educational and care institution Studiepoeng

Detaljer

Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, heltid Bachelor Programme in Early Childhood Education and Care

Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, heltid Bachelor Programme in Early Childhood Education and Care Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, heltid Bachelor Programme in Early Childhood Education and Care Vekting: 180 studiepoeng Varighet: 6 semester Godkjent av fakultetets studieutvalg Dato: 02.05.2013

Detaljer

dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage

dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage 2015-2016 EMNEKODE: VUKOA 6000 Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage Navn Engelsk navn Kompetanseutvikling for assistenter

Detaljer

Orientering - Vurdering av praksis 1. studieår Barnehagelærerutdanningen Sett deg inn i emnebeskrivelsene for praksisperioden og studieplanen:

Orientering - Vurdering av praksis 1. studieår Barnehagelærerutdanningen Sett deg inn i emnebeskrivelsene for praksisperioden og studieplanen: 1 Orientering - Vurdering av praksis 1. studieår Barnehagelærerutdanningen Sett deg inn i emnebeskrivelsene for praksisperioden og studieplanen: Emnebeskrivelse for Barns utvikling, lek og læring, s. 15-17

Detaljer

Styret for lærerutdanningene ved UiA. Utvalg: Dato: 25.03.2015. Medlemmer i LU-styret er:

Styret for lærerutdanningene ved UiA. Utvalg: Dato: 25.03.2015. Medlemmer i LU-styret er: Utvalg: Styret for lærerutdanningene ved UiA Dato: 25.03.2015 Medlemmer i LU-styret er: Marit Aamodt Nielsen Birte Simonsen Svein Rune Olsen Astrid Birgitte Eggen Merete Elnan Frank Reichert Sigbjørn Reidar

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium som går over to semester. Studiet er på 30

Detaljer

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp 2015-2016 Navn Nynorsk Lek og læring i utemiljø Lek og læring i utemiljø Engelsk Play and learning in outdoor environment Studiepoeng 30 Heltid/Deltid

Detaljer

Det er 3 hovedtemaer i studiet med oppgaver knyttet til hver av disse.

Det er 3 hovedtemaer i studiet med oppgaver knyttet til hver av disse. Emneplan Barnehagepedagogikk * Emnenavn (norsk) Barnehagepedagogikk * Emnenavn (engelsk) Early Childhood Education * Emnekode KB-BHP8102 (studieprogramkode: KFB-BHP) * Emnenivå Bachelor, videreutdanning

Detaljer

Retningslinjer for praksis i barnehagelærerutdanningen

Retningslinjer for praksis i barnehagelærerutdanningen Retningslinjer for praksis i barnehagelærerutdanningen Innholdsfortegnelse: Innledning... s. 2 Samarbeid om praksisstudiet... s. 2 Omfang og organisering... s. 2 Permisjon og fravær... s. 3 Formelle krav

Detaljer

Praksis 3. år - 20 dager (1. - 7. trinn)

Praksis 3. år - 20 dager (1. - 7. trinn) Emne GLU1P30_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:15 Praksis 3. år - 20 dager (1. - 7. trinn) Emnekode: GLU1P30_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for

Detaljer

Plan for veiledet praksis

Plan for veiledet praksis Lærerutdanning for tospråklige lærere Plan for veiledet praksis Practical Training in Teacher Education for Bilingual Teachers Varighet: 8 semester Studieprogramkode: TOSBA Godkjent av fakultetets studieutvalg

Detaljer

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014 Side 1/5 Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv 60 studiepoeng Kull 2014 Høgskolen i Buskerud og Vestfold Oppdatert 14.8.14 LGL Godkjent av dekan 26.08.14 Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Gyldig fra og med oppstart høst 2014 Navn Oppnådd grad omfang Læringsutbytte Masterprogram i spesialpedagogikk

Detaljer

Samfunn, religion, livssyn og etikk

Samfunn, religion, livssyn og etikk Emne BBL120_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:07 Samfunn, religion, livssyn og etikk Emnekode: BBL120_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for barnehagelærerutdanning

Detaljer

Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, deltid Bachelor Programme in Early Childhood Education and Care

Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, deltid Bachelor Programme in Early Childhood Education and Care Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, deltid Bachelor Programme in Early Childhood Education and Care Vekting: 180 studiepoeng Varighet: 8 semester Studieprogramkode: BLD Godkjent av fakultetets studieutvalg

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Mo i Rana Dato: 05.09.2012 Tidspunkt: 09:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Reistad Tor Helge Allern Kristine

Detaljer

Studieplan, Bachelor i journalistikk

Studieplan, Bachelor i journalistikk Studieplan, Bachelor i journalistikk Innhold Navn Oppnådd grad / type studium Omfang Opptakskrav Journalistikk / Journalism Bachelorgrad 180 studiepoeng For å bli tatt opp til bachelorgradsprogrammet må

Detaljer

Programplan for Lærerutdanning for tospråklige lærere, bachelorstudium

Programplan for Lærerutdanning for tospråklige lærere, bachelorstudium Programplan for Lærerutdanning for tospråklige lærere, bachelorstudium Teacher Education for Bilingual Teachers, Bachelor Programme Vekting: 180 studiepoeng Varighet: 8 semester (deltid) Studieprogramkode:

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for norsk som andrespråk 15 + 15 studiepoeng Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 10. september 2008 Revisjon godkjent av dekan 7. mai 2012 Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Til: Kunnskapsdepartementet Fra: Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Deres ref. 201004428-/JMB Oslo: 11.04.12 Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Campus Helgeland, Mo i Rana Dato: 12.09.2013 Tidspunkt: 09:30 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Reistad Hallstein

Detaljer

Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid

Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Fører til grad: Master

Detaljer

Emneplan Småbarnspedagogikk

Emneplan Småbarnspedagogikk Emneplan Småbarnspedagogikk * Emnenavn (norsk) Småbarnspedagogikk * Emnenavn (engelsk) Toddlers pedagogy * Emnekode KB-SBP8101 (studieprogramkode: KFB-BHP) * Emnenivå Videreutdanning; bachelor, barnehagelærer

Detaljer

Programplan for grunnskolelærerutdanning, 1. 7. trinn

Programplan for grunnskolelærerutdanning, 1. 7. trinn Programplan for grunnskolelærerutdanning, 1. 7. trinn Programplanen er basert på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1.-7. trinn og 5.-10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng)

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Communication Through Digital Media Kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) er det tredje av fire emner i studieplan for Design og

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Studiet er et samarbeid mellom HiST og HiNT Godkjenning

Detaljer

Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, arbeidsplassbasert Bachelor Programme in Early Childhood Education and Care

Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, arbeidsplassbasert Bachelor Programme in Early Childhood Education and Care Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, arbeidsplassbasert Bachelor Programme in Early Childhood Education and Care Vekting: 180 studiepoeng Varighet: 8 semester Studieprogramkode: BLA Godkjent av fakultetets

Detaljer

Kari Krogstad E-post: kari.krogstad@hit.no

Kari Krogstad E-post: kari.krogstad@hit.no Kari Krogstad E-post: kari.krogstad@hit.no Faglig koordinator for etter- og videreutdanning ved Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning (EFL) Informasjon 1. Ny barnehagelærerutdanning

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

Studieplan. Kommunikasjon og språklæring i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017

Studieplan. Kommunikasjon og språklæring i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017 dmmh.no Studieplan 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Sist endret 21.04.16 Navn Nynorsk navn Engelsk navn Communication and language learning in early childhood

Detaljer

Barnehagelærerutdanninga Ansvar for likestilling og likeverd i barnehagen?

Barnehagelærerutdanninga Ansvar for likestilling og likeverd i barnehagen? Barnehagelærerutdanninga Ansvar for likestilling og likeverd i barnehagen? Utlysingstekst for nye studentar: Barnevernsakademiet 1935 «En kvinnelig utdanning på hjemmets grunn» Ved denne praktiske og pedagogiske

Detaljer

Plan for praksisopplæringen i grunnskolelærerutdanningen 1.-7.trinn

Plan for praksisopplæringen i grunnskolelærerutdanningen 1.-7.trinn Plan for praksisopplæringen i grunnskolelærerutdanningen 1.-7.trinn Grunnskolelærerutdanningen skal kvalifisere lærere til å utøve et krevende og komplekst yrke i et samfunn preget av mangfold og endring.

Detaljer

Drama og kommunikasjon - årsstudium

Drama og kommunikasjon - årsstudium Drama og kommunikasjon - årsstudium Vekting: 60 studiepoeng Studienivå: Årsstudium Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Heltid/deltid:

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Utfyllende regler om studier og eksamen ved Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning (EFL), Høgskolen i Telemark (HiT).

Utfyllende regler om studier og eksamen ved Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning (EFL), Høgskolen i Telemark (HiT). Utfyllende regler om studier og eksamen ved Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning (EFL), Høgskolen i Telemark (HiT). Dekan kan selv vedta utfyllende bestemmelser med gyldighet for vedkommende

Detaljer

Barnehagelærarutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 180 studiepoeng

Barnehagelærarutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 180 studiepoeng Høgskolen i Bergen Bachelorstudium: Barnehagelærarutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 180 studiepoeng Innleiing Barnehagelærarutdanning er ei treårig forskningsbasert, profesjonsretta og

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 BLU2APB Bachelor - barnehagelærer arbeidsplassbasert Kunnskapsdepartementet har fastsatt Nasjonal forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanningen. Lærerutdanningsinstitusjonene

Detaljer

GRUNNLEGGENDE LESE-, SKRIVE- OG MATEMATIKKOPPLÆRING

GRUNNLEGGENDE LESE-, SKRIVE- OG MATEMATIKKOPPLÆRING HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: GRUNNLEGGENDE LESE-, SKRIVE- OG MATEMATIKKOPPLÆRING Kode: GLSM110-B Studiepoeng: 10 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 2004 (sak A../04) 1. Nasjonal

Detaljer

Forslag til Forskrift om rammeplan for lektorutdanning for trinn 5 10

Forslag til Forskrift om rammeplan for lektorutdanning for trinn 5 10 1 Forslag til Forskrift om rammeplan for lektorutdanning for trinn 5 10 1 Virkeområde og formål Forskriftens virkeområde er utdanning som kvalifiserer for tilsetting som lektor på 5. 10. trinn i grunnskolen,

Detaljer

Retningslinjer for praksisopplæring. barnehagelærerutdanning. Høgskolen i Vestfold

Retningslinjer for praksisopplæring. barnehagelærerutdanning. Høgskolen i Vestfold Retningslinjer for praksisopplæring barnehagelærerutdanning Høgskolen i Vestfold Planen gjelder for kull 2013-2016/17, alle studiemodeller Oppdatert 22.08.14 OBS Vi har oppdaget en feil i antall praksisdager

Detaljer

Emnebeskrivelse Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen med musikk som verktøy og med fokus på de yngste barna

Emnebeskrivelse Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen med musikk som verktøy og med fokus på de yngste barna Universitetet i Stavanger Institutt for barnehagelærerutdanning Emnebeskrivelse Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen med musikk som verktøy og med fokus på de yngste barna 30 studiepoeng Pedagogical

Detaljer

Children, Childhood and Childhood Education and Care Studiepoeng 30 Heltid / deltid

Children, Childhood and Childhood Education and Care Studiepoeng 30 Heltid / deltid www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage 30 studiepoeng Obligatorisk del av master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel:

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel: Studieplan Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap Engelsk tittel: Bachelor of Business Administration - with concentration on Ethics and Entrepreneurship Omfang:

Detaljer

Praksis i barnehagelærerutdanningen ved HiT

Praksis i barnehagelærerutdanningen ved HiT Praksis i barnehagelærerutdanningen ved HiT Barnehagelærer -leken og ansvarsfull Praksis bygger på Nasjonal forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning (2012) og Lov om universiteter og høgskoler(2005).

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 1 / 9 Studieplan 2014/2015 Matematikk, uteskole og digital kompetanse fra barnehage til 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium på grunnivå med normert studietid

Detaljer

Religion, livssyn og etikk 1, emne 2 (1.-7. trinn)

Religion, livssyn og etikk 1, emne 2 (1.-7. trinn) Emne GLU1042_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:14 Religion, livssyn og etikk 1, emne 2 (1.-7. trinn) Emnekode: GLU1042_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt

Detaljer

Dei nye barnehagelærarstudentane

Dei nye barnehagelærarstudentane Dei nye barnehagelærarstudentane Faglege delseksjon Tom Skauge (HiB) 19.09.2014 Side 1 Disposisjon Samfunnsoppdraget Profesjonen og dens kompetanse Behov, inntak, frafall Studenttilfredshet Tidlig fase

Detaljer

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23.

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon Avdeling for sykepleierutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon 30 studiepoeng (10+10+10) Modul 1: Innføring i veiledningspedagogikk og

Detaljer

RAPPORT. Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen

RAPPORT. Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen RAPPORT Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen Studiet skal kvalifisere lærere til å utøve veiledningsoppgaver for nytilsatte nyutdannende lærere i barnehage,

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Bjørn Audun Risøy

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Bjørn Audun Risøy Møteprotokoll Høgskolestyret Styre/råd/utvalg: Møtested: Nesna Dato: 05.06.2013 Tidspunkt: 09:30 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Reistad Tor Helge Allern Hallstein

Detaljer

dmmh.no Studieplan Universitets- og høgskolepedagogikk 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114

dmmh.no Studieplan Universitets- og høgskolepedagogikk 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114 dmmh.no Studieplan 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114 Navn Nynorsk Universitets- og høgskulepedagogikk Engelsk Postgraduate Certificate Teaching in Professional

Detaljer

Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning ablu

Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning ablu Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning ablu Arbeidsplassbasertutdanning en ny studiemodell? Kompetansegivende kurs for assistenter Abf-utdanning, HiOA Plan for rekruttering av førskolelærere,kd 2007-2011

Detaljer

Videreutdanning i yrkespedagogisk utviklingsarbeid (YPU60 og YPUO) Further Education in Vocational Development Work

Videreutdanning i yrkespedagogisk utviklingsarbeid (YPU60 og YPUO) Further Education in Vocational Development Work Studieplan Videreutdanning i yrkespedagogisk utviklingsarbeid (YPU60 og YPUO) Further Education in Vocational Development Work 60 Studiepoeng deltid Godkjenning Godkjent av Høgskolen i Akershus 17. januar

Detaljer

Merknader til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning

Merknader til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning Merknader til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning Merknad til 1. Virkeområde og formål Bestemmelsens første ledd angir forskriftens virkeområde, som er alle universiteter og høyskoler som gir

Detaljer

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3 IHS.4.2.4 Institutt for helse- og sosialfag Vernepleie: Praksishefte 3 HØGSKOLEN I HARSTAD PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3 Innhold 1.0 Praksis 3... 2 1.1 Innledning... 2 1.2 Læringsutbytte praksis 3... 2 2.0 Arbeidskrav

Detaljer

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Undergraduate Course in Supervision of Health Care Students Deltidsstudium 20 studiepoeng Kull høst 2014 Institutt for fysioterapi Fakultet for

Detaljer

Studieplan for. Årsstudium. Barneveileder i skolefritidsordningen

Studieplan for. Årsstudium. Barneveileder i skolefritidsordningen Studieplan for Årsstudium Barneveileder i skolefritidsordningen 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 19.2.2010 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 1.3.2010 Innholdsfortegnelse A. Overordnet

Detaljer

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring Vedtatt av Kunnskapsdepartementet 15. desember 2011. Matrise der læringsutbyttebeskrivelsene er gruppert tematisk ved siden av hverandre fra nivå 4

Detaljer

Praksishefte for barnehagelærerutdanningen Høgskolen Stord/Haugesund 2015-2016

Praksishefte for barnehagelærerutdanningen Høgskolen Stord/Haugesund 2015-2016 Praksishefte for barnehagelærerutdanningen Høgskolen Stord/Haugesund 2015-2016 Sist oppdater 23.09.2015 Retningslinjer for praksis i barnehagelærerutdanningen Politiattest I Forskrift om opptak til universiteter

Detaljer

RAMMEPLAN FOR FORDYPNINGSENHET I SMÅBARNSPEDAGOGIKK - Pedagogisk arbeid med barn under 3 år (10 vekttall) FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN

RAMMEPLAN FOR FORDYPNINGSENHET I SMÅBARNSPEDAGOGIKK - Pedagogisk arbeid med barn under 3 år (10 vekttall) FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN RAMMEPLAN FOR FORDYPNINGSENHET I SMÅBARNSPEDAGOGIKK - Pedagogisk arbeid med barn under 3 år (10 vekttall) FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN Godkjent av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 2. september

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Godkjenning Godkjent av dekan 19.01.2012. Det tas forbehold

Detaljer

Praksisopplæring GLU2 Grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn kull 2010

Praksisopplæring GLU2 Grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn kull 2010 lærerutdanning Grunnskolelærerutdanning 5-10 HiVe Fagplan Side 1/8 FAGPLAN HØGSKOLEN I VESTFOLD Praksisopplæring GLU2 Grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn kull 2010 INNLEDNING Praksisopplæringen har en

Detaljer

Studieplan 30.04.2015. Form og farge i steinerpedagogisk perspektiv Årsenhet - 60 studiepoeng STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE

Studieplan 30.04.2015. Form og farge i steinerpedagogisk perspektiv Årsenhet - 60 studiepoeng STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE Studieplan Form og farge i steinerpedagogisk perspektiv Årsenhet - 60 studiepoeng 30.04.2015 Versjon 2.0 Rudolf Steinerhøyskolen Professor Dahls

Detaljer

Profesjonsfaget i faglærerutdanningene. Jostein Sandven Instituttleder IFF. Høgskolen i Telemark

Profesjonsfaget i faglærerutdanningene. Jostein Sandven Instituttleder IFF. Høgskolen i Telemark Profesjonsfaget i faglærerutdanningene Jostein Sandven Instituttleder IFF. Høgskolen i Telemark Forskriftens formål Forskriftens formål er å legge til rette for at utdanningsinstitusjonene tilbyr en faglærerutdanning

Detaljer

Høgskolestyret. Møteprotokoll. Styre/råd/utvalg: Møtested: Fru Haugans hotell, Mosjøen Dato: 24.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30

Høgskolestyret. Møteprotokoll. Styre/råd/utvalg: Møtested: Fru Haugans hotell, Mosjøen Dato: 24.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Møteprotokoll Høgskolestyret Styre/råd/utvalg: Møtested: Fru Haugans hotell, Mosjøen Dato: 24.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Reistad Tor

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Innføring i spesialpedagogikk

Innføring i spesialpedagogikk Page 1 of 9 Innføring i spesialpedagogikk Studieprogramkode SPESPED Offisielt studieprogramnavn Innføring i spesialpedagogikk Nivå/grad Studieprogrammets varighet (antall år) 1,00 Antall studiepoeng 60

Detaljer

Retningslinjer for praksisopplæringen i Barnehagelærer utdanning ved DMMH

Retningslinjer for praksisopplæringen i Barnehagelærer utdanning ved DMMH Retningslinjer for praksisopplæringen i Barnehagelærer utdanning ved DMMH Vedtatt av rektor 16.9.2013 med hjemmel i forskrift om studentopptak, eksamen og vurdering av praksis ved DMMH. Retningslinjene

Detaljer

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013 Vennskap og deltakelse Bokmål Kompetansesatsing 2013 Vennskap og deltakelse Utdanningsdirektoratet viderefører kompetansesatsingen Vennskap og deltakelse

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for folkehelsearbeid for tannhelsepersonell Health Promotion and Dental Care 15 studiepoeng/ects Studiet godkjent av rektor for Høgskolen i Akershus 9. november

Detaljer

Praksisopplæring for Grunnskolelærerutdanningen Læringsutbyttebeskrivelser

Praksisopplæring for Grunnskolelærerutdanningen Læringsutbyttebeskrivelser Praksisopplæring for Grunnskolelærerutdanningen Læringsutbyttebeskrivelser Innhold: Læringsutbyttebeskrivelse 1.-7. trinn s.1 Læringsutbyttebeskrivelse 5.-10. trinn s.5 Læringsutbyttebeskrivelse 1.-7.

Detaljer

Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen

Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen På de neste sidene ber vi deg svare på en rekke spørsmål eller ta stilling til en rekke påstander. Merk av det svaralternativet som passer

Detaljer

Rita Hvistendahl og Kirsti L. Engelien. 100 dager praksis integrert i femårig lektorutdanning

Rita Hvistendahl og Kirsti L. Engelien. 100 dager praksis integrert i femårig lektorutdanning Rita Hvistendahl og Kirsti L. Engelien 100 dager praksis integrert i femårig lektorutdanning «Forskriftens formål er å legge til rette for at utdanningsinstitusjonene tilbyr en lektorutdanning for trinn

Detaljer

PLAN FOR PRAKSISOPPLÆRING - BTL

PLAN FOR PRAKSISOPPLÆRING - BTL PLAN FOR PRAKSISOPPLÆRING - BTL Gjelder for studieåret 2015-2016 Innholdsfortegnelse Innledning...s.1 Omfang og organisering... s.1 Mål....s.2 Innhold i praksis. s.2 Arbeidskrav til studenten..s.3 Progresjon

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Innovasjon i offentlig sektor Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er en grunnutdanning på 30 studiepoeng, organisert som deltidsstudium med 6 samlinger over ett

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS BACHELORPROGRAM I DESIGN Spesialisering i Visuell kommunikasjon eller Møbel- og romdesign/interiørarkitektur 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste Emnekode: BSNP06_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh. www.dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Videreutdanning master nivå Kan inngå som emne i graden master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30 studiepoeng

Detaljer

Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie

Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie Emnekode: BSYP11_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester Fagpersoner - Ingunn Aase (Studiekoordinator) -

Detaljer

Barns utvikling, lek og læring

Barns utvikling, lek og læring Emne BBL100_1, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 13:47:38 Barns utvikling, lek og læring Emnekode: BBL100_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning

Detaljer

Sykepleie nettbasert - bachelorstudium

Sykepleie nettbasert - bachelorstudium Sykepleie nettbasert - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Fører til grad: Bachelor i sykepleie

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Årsstudium for ansatte i Aktivitetsskolen Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Et studium på til sammen 60 studiepoeng, som tilbys som et deltidsstudium over to studieår.

Detaljer

Høgskolen i Finnmark Studieforbundet Kultur og Tradisjon HATS kompetansesenter for revy og teater FAGPLAN

Høgskolen i Finnmark Studieforbundet Kultur og Tradisjon HATS kompetansesenter for revy og teater FAGPLAN Høgskolen i Finnmark Studieforbundet Kultur og Tradisjon HATS kompetansesenter for revy og teater FAGPLAN Instruktør for det frivillige revy- og teaterfeltet 15 stp STUDIEÅRET 2012-2013 Deltid Alta/Tromsø

Detaljer