En litteraturstudie innenfor området nanoteknologi og muligheter/utfordringer knyttet til bruk i emballasjematerialer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "En litteraturstudie innenfor området nanoteknologi og muligheter/utfordringer knyttet til bruk i emballasjematerialer"

Transkript

1 En litteraturstudie innenfor området nanoteknologi og muligheter/utfordringer knyttet til bruk i emballasjematerialer Silje Therese Skau Stiftelsen Østfoldforskning (STØ) Fredrikstad, 19. august 2005 AR.01.05

2 Rapportforside Rapportnr: AR ISBN nr: ISSN nr: Rapporttittel: En litteraturstudie innenfor området nanoteknologi og muligheter/utfordringer knyttet til bruk i emballasjematerialer Prosjektnummer: Prosjekttittel: Rapporttype: Arbeidsrapport Forfatter(e): Silje Therese Skau Oppdragsgiver(e): Stiftelsen Østfoldforskning og Metier Project Management Academy Oppdragsgivers referanse: Ole Jørgen Hanssen (STØ) og Anne Spiten (Metier) Resymé Hensikten med denne rapporten var å utføre en litteraturstudie innenfor området nanoteknologi og muligheter/utfordringer knyttet til bruk i emballasjematerialer. Stiftelsen Østfoldforskning ønsket med denne studien å få kunnskap om hvilke muligheter og anvendelser nanoteknologi kan knyttes til i emballasjeindustrien, hvilke utfordringer dette innebærer i forhold til helse, miljø, sikkerhet og ressurs, samt perspektiver og anvendelser for fremtiden. Nanovitenskap og nanoteknologi fremstår i dag som strategisk viktige forskningsområder med svært store industrielle og samfunnsmessige muligheter. Nanoteknologi befinner seg på et eksplorativt og kreativt stadium. Med hensyn til stadig utvikling av materialvitenskap med forbedring og utvikling av nye materialer ser man muligheter for bedre emballasjeløsninger med nye egenskaper. Men i kjølvannet av en stadig økende satsning på nanoteknologi er det også knyttet usikkerhet til utviklingen, og til mulige negative helse- og miljøeffekter. Kvalitativt og kvantitativt nye typer risiki kan oppstå. Dette betyr også nye forsknings- og kompetansebehov knyttet til nanoteknologi og helse, miljø, etikk og samfunn, noe Norges Forskningsråd har tatt konsekvens av gjennom en egen programutlysning. Emneord: Nanoteknologi Emballasje Muligheter Utfordringer Godkjent Dato: Tilgjengelighet: Ja Denne side: Ja Denne rapport: Ja Antall sider inkl. bilag: 54 Prosjektleder (sign) Instituttleder (sign)

3 Forord Bakgrunnen for prosjektet er at Stiftelsen Østfoldforskning (STØ) ønsker å videreutvikle sin nasjonale status som et ledende FoU-miljø innenfor miljødokumentasjon og miljødrevet innovasjon, der fokus på materialteknisk utvikling står sentralt. Studier av nye materialer, deres anvendelser i ulike produkter og gjenvinningsmuligheter i forhold til miljø- og ressurseffektivitet i et helhetlig verdikjedeperspektiv, er hovedfokus i denne forskningsaktiviteten. Prosjektet er et samarbeid mellom STØ og Silje Therese Skau, og har fått tittelen En litteraturstudie av nanoteknologi og egnethet for bruk i emballasje. STØ ønsker med denne studien å få kunnskap om hvilke muligheter og anvendelser nanoteknologi kan knyttes til i emballasjeindustrien, hvilke utfordringer dette innebærer i forhold til helse, miljø og ressurser, samt perspektiver og anvendelser for fremtiden. Studien er nært knyttet til forskningsarbeidet som utføres i Marinepack-prosjektene (Marinepack og Marinepack 2007) og til de forsknings- og utviklingsnettverk som STØ har opparbeidet på dette feltet. Silje Therese Skau ønsker i forbindelse med studiet Prosjektledelse ved Høgskolen i Oslo og Metier Project Management Academy, en relevant praksisplass. Gjennom denne praksisplassen vil hun få erfaring fra prosjektarbeid, og opparbeide seg kunnskap og kompetanse om nanoteknologi. Arbeidet er utført i perioden 20. juni til og med 19. august 2005 og har resultert i et dokumentarkiv, referanseliste, arbeidsrapport og en presentasjon. Jeg vil takke Ole Jørgen Hanssen ved Stiftelsen Østfoldforskning for all hjelp og veiledning i prosjektperioden. I tillegg ønsker jeg å takke kolleger ved STØ for hjelp og bidrag underveis. Sted/dato Silje Therese Skau iii

4 Innholdsfortegnelse Rapportforside ii Forord iii Innholdsfortegnelse iv Ordliste vi Sammendrag viii 1. Innledning 1 2. Hva er emballasje? Materialer Emballasjens funksjoner Gjenvinning 3 3. Hva er nanoteknologi? 5 4. Hvilke muligheter og anvendelser nanoteknologi kan knyttes til i emballasjeindustrien? Materialvitenskap Kommersielle applikasjoner Nye og forbedrede materialer Nye former for karbon Nanopartikler Nanokompositter Emballasjens endrede egenskaper ved nanoteknologi Barriereegenskaper Tetthet og resirkulerbarhet Transparenthet og UV-motstand Varmestabilitet Intelligent og/eller aktiv matvareemballasje Anvendelser til næringsmidler Sensorisk emballasje NMP-programmet Mål for NMP Økonomiske rammer 19 iv

5 4.6.3 NMP og internasjonal samarbeid NMP og små/mellomstore bedrifter (SMB) NANOMAT-programmet Hvilke utfordringer nanoteknologi innebærer i forhold til helse, miljø, sikkerhet og ressurs? Forventninger til nanoteknologi Nanopartiklenes risikopotensial Mulige direkte helseskader av nanopartikler Mulige skadevirkninger av nanopartikler på miljøet og næringskjeden Problemer knyttet spesifikt til emballasjematerialer Mulige gevinster for miljø og ressurseffektivitet ved bruk av nanomaterialer Nanoforskning må være tverrfaglig Øremerking av midler Etikere sakker akterut i forhold til forskningen Etiske utfordringer Fremtidsperspektiver og anvendelser? Avanserte materialer Norge Tradisjon gir resultater Innovated in Norway Fra vugge til vugge Alt går sin skjeve gang Overalt Hvor går grensen? Veier til realisering Tidsskala Kraftig nanopåvirkning Anvendelser og forskningsprosjekter innen nanoteknologi Nanoteknologi kan bli en nøkkelfaktor til Huhtamaki s perfekte emballasje Britisk firma har nanosølv i emballasje for å bevare mat Nanokompositt orientering ved et tastetrykk Cyclic anvender nanokompositt i polymerer Biodegraderbare nanokompositter kan erstatte EVOH Nanoleire booster biodegraderbare emballasjestyrke Nanohull utstyrer Dow med bedre pustbare filmer Nanoteknologi hjelper til i grønn produksjon av emballasje CIP ser på nanoteknologi for å forbedre papirpakninger Nanoteknologi lifts-off fremtidig emballasje Drøftinger 41 Appendiks A: Litteraturhenvisninger 42 Appendiks B: Utvalgt litteratur for videre lesning 46 v

6 Ordliste APET: aseptisk polyetylentereftalat Eksfoliere: et substantiv, benyttet i litteraturen for å beskrive en overflatebehandlet nanoleire som innehar tilstrekkelig store avstander for å tillate at nanoleire dispergeres i plastmatriksen. Eksfoliering: en prosess hvor pakking av nanoleireplater holdes fra hverandre i en plastmatriks. Under eksfoliering vil plater i de ytre områdene av hver pakke spaltes av, og dermed utsettes nye plater for separering. Kompatibilitet med nanoleire er nødvendig for eksfoliering. EPS: ekspandert polystyren/isopor EVOH: etylenvinylalkohol Imperm : MMT-basert PET, en ultrahøy nanokompositt plast med trekk som forbedrer barrieren til gasser, vanndamp og hydrokarboner. Produkt fra Mitsubishi Gas Chemical Inc. og Nanocor Alliance. In situ interkalert polymerisering: lagdelt silikat svelles inn i den flytende monomeren eller en monomer-løsning. In situ er latinsk for på stedet. In vivo: forsøk eller fremstilling som skjer i rør, kolber osv. MMT: 5 % montmorillonitt Montmorillonitt leire: det mest brukte medlemmet av smectite leirefamilien. Montmorillonitt refereres ofte som nanoleire. Den er også det mest vanlige materialet brukt i plast nanokompositter. Nanoleire: en leire i smectite familien. Smectites har en unik morfologi, med en dimensjon i nanometerområdet. Nanokompositter: en ny type plast derivert fra en meget forfinet for av nanoleire som dispergeres i plastresiner. Disse nanostore partiklene består av montmorillonitt-mineraler. Nanokompositt teknologi: materialer og prosesser som kreves for å fordele nanostore partikler i plast, metaller eller keramikk. Nanomer nanoleire: overflatemodifisert montmorillonitt leire eller masterbatches som inneholder modifiserte leirer, som benyttes for å lage nanokompositter. Nanomer nanoleire kan bli referert til som interkalert i litteraturen. nm: nanometer, måleenhet. En nanometer tilsvarer lengden til en million av en meter, eller omtrent en titusendel av diameteren til et menneskehår. OTR: oksygen transmisjonsrate vi

7 PA: polyamid PBT: polybutylentereftalat PEEK: polyetereneterketon PEI: polyetylenimin PET: polyetylentereftalat POSS: polyhedrisk oligomerisk silsequioxan PP: polypropylene PPS: polyfenylsulfid RTD: research and technological development vii

8 Sammendrag Hensikten med denne rapporten var å utføre en litteraturstudie innenfor området nanoteknologi og muligheter/utfordringer knyttet til bruk i emballasjematerialer. Stiftelsen Østfoldforskning ønsket med denne studien å få kunnskap om hvilke muligheter og anvendelser nanoteknologi kan knyttes til i emballasjeindustrien, hvilke utfordringer dette innebærer i forhold til helse, miljø, sikkerhet og ressurs, samt perspektiver og anvendelser for fremtiden. Nanovitenskap og nanoteknologi fremstår i dag som strategisk viktige forskningsområder med svært store industrielle og samfunnsmessige muligheter. Nanoteknologi befinner seg på et eksplorativt og kreativt stadium. Med hensyn til stadig utvikling av materialvitenskap med forbedring og utvikling av nye materialer ser man muligheter for bedre emballasjeløsninger med nye egenskaper. Ved bruk av nanomaterialer kan man oppnå lengre holdbarhetstid, bla. ved å forbedre barriereegenskaper og ved bruk av absorberende og/eller reagerende forbindelser. Man kan oppnå utvidet bruksområde for emballasje ved at den tåler høyere temperatur. I tillegg vil nye nanomaterialer i emballasje kunne forbedre miljøet ved å øke lønnsomheten i alle ledd i verdikjeden, og muligens gi en transportkostnadsgevinst ved at emballasjematerialet kan bli tynnere og lettere. I nær fremtid vil det i markedet finnes funksjonell emballasje: aktiv og intelligent emballasje (antimikrobiologisk, konserverende og emballasje med sensorer som reagerer på temperatur, fuktighet, lys og forråtnelse). Men i kjølvannet av en stadig økende satsning på nanoteknologi er det også knyttet usikkerhet til utviklingen, og til mulige negative helse- og miljøeffekter. Kvalitativt og kvantitativt nye risiki kan oppstå. Dette betyr også nye forsknings- og kompetansebehov knyttet til nanoteknologi og helse, miljø, etikk og samfunn, nor Norges Forskningsråd har tatt konsekvens av gjennom en egen programutlysning. viii

9 Innledning 1. Innledning Hensikten med denne rapporten er å utføre en litteraturstudie av nanoteknologi og egnethet for bruk i emballasje. Stiftelsen Østfoldforskning ønsker med denne studien å få kunnskap om hvilke muligheter og anvendelser nanoteknologi kan knyttes til i emballasjeindustrien, hvilke utfordringer dette innebærer i forhold til helse, miljø, sikkerhet og ressurs, samt perspektiver og anvendelser for fremtiden. Nanoteknologi er blant de raskest voksende forskningsområder i det 21. århundre, ved siden av bio- og genteknologi. Nanoteknologi benyttes fritt i sammenhengen med å beskrive manipuleringen av atomer og molekyler for å lage strukturer som kan anvendes i den virkelige verden. Det finnes en rekke tilgjenglig og publisert litteratur om nanoteknologi. Antallet generelle vitenskapelige artikler om teknologien økte betydelig mot slutten av 1990-tallet. For å få bakgrunnsinformasjon om nanoteknologi og emballasje ble benyttet som søkemotor, samtidig som mer spesifikke søkemotorer som og benyttet. Tabellen under viser de ulike søkemotorene og hit-rate for søk på ordene nano*, packaging, nano* and packaging den 14.juli Tabell 1: Søk i de ulike søkemotorene og hit-rate for søk på ordene nano*, packaging, nano* and packaging den 14. juli 2005 Søkemotor Nano* Packaging Nano* and packaging ~9.3 millioner ~ ~ ~ ~320 ~ ~940 ~ ~610 ~420 ~45 Etter hvert som jeg fikk opparbeidet meg mer bakgrunnskunnskap om nanoteknologi ble nettsidene til Pira International Ltd (www.pira.co.uk), Norges Forskningsråd (www.forskningsradet.no), Teknologirådet (http://www.teknologiradet.no/html), og den Europeiske Union, herunder 6. rammeprogram (http://europa.eu.int/geninfo/info_en.htm og benyttet i større grad. Disse nettsidene ga nyttig informasjon som kunne brukes i rapporten. Stiftelsen Østfoldforskning og Silje Therese Skau 1

10 Hva er emballasje? 2. Hva er emballasje? All teori er hentet fra boken Emballasjens oppgaver i et moderne samfunn, (DNE, 2002). Emballasje kan beskrives som et (logistisk) virkemiddel/tjeneste for å bringe varer fram til forbruker i uskadet form. Hovedfunksjonene er å holde sammen, beskytte, bevare, lette håndtering og bruk, informere og selge. EUs emballasjedirektiv definerer emballasje slik: Alle produkter av hvilken som helst art og materiale som benyttes til pakking, beskyttelse, håndtering, levering fra produsent til bruker eller forbruker og presentasjon av varer, det være seg råvarer eller bearbeidede varer, fra produsent til bruker eller konsument. Emballasje inndeles gjerne i tre hovedkategorier, se figur 1 for oversikt: 1) Forbrukeremballasje (primæremballasje, salgsemballasje) 2) Detaljistemballasje (sekundæremballasje) 3) Transportemballasje (tertiæremballasje) Figur 1: Eksempel på primær-, sekundær og tertiæremballasje (Elopak). 2.1 Materialer Emballasjens ulike funksjoner og bruksområder tilsier stor variasjon i materialforbruk og utforming. De mest brukte materialene er: Brunt papir/bølgepapp/massiv papp Lettkartong Drikkekartong Plast, inkl. isopor/eps Glass Metall (stål, blikk eller aluminium) Tre Kombinasjoner av materialer, for eksempel papir/aluminiumsfolie/plastfolie/laminater. Stiftelsen Østfoldforskning og Silje Therese Skau 2

11 Hva er emballasje? Det er ikke mulig å fremholde én materialtype på bekostning av andre. Valg av riktig løsning krever god innsikt i de ulike materialenes egenskaper, krav fra produkt/distribusjon til holdbarhet etc., samt en oversikt over de totale miljø- og ressursbelastninger gjennom hele verdikjeden. En materialtype som krever stort energiforbruk ved produksjon kan eksempelvis gi betydelig reduksjon i transportarbeidet pga materialets lave vekt og optimale formgivning. Ønsket om effektiv emballasjeløsning kan innvirke på hva slags type materiale som skal benyttes samt utformingen av varen som skal emballeres. Vare- og emballasjeprodusenter tar miljøhensyn allerede i produktutviklingsfasen. 2.2 Emballasjens funksjoner På mange måter kan man si at emballasje og emballeringsprosessen er industriens viktigste verktøy. Emballasje har mange funksjoner, den: Beskytter og bevarer varen samt muliggjør selvbetjening Markedsfører og profilerer varen Informerer bruker og andre som håndterer varen Reduserer transportkostnader, ødeleggelser og svinn Reduserer produksjonskostnadene ved forenklet pakkeprosess Gir helsemessig sikkerhet Øker produktverdi og holdbarhet Emballasjens hovedfunksjon er å beskytte produkter mot uheldige påvirkninger på veien fra produksjon til sluttforbruker, og derigjennom ressursbevaring som en funksjon. Påvirkningene kan være mekanisk støt, vibrasjoner, slitasje, sammenklemning, temperaturendringer, fuktighet, lukt, luft, lys, bakterier og skadedyr. Emballasjen skal samtidig sikre at innholdet eller deler av dette ikke trenger ut gjennom emballasjen. Riktig emballasje bidrar med andre ord til å redusere svinn i vareomsetningen og øke lønnsomheten for alle ledd i verdikjeden. FAO (Food and Agriculture Organization) har beregnet at kun 60 % av avlingene på verdensbasis blir konsumert. Store tap tilskrives mangel på emballasje eller uegnet emballasje. Utvikling av bedre emballasjeløsninger vil kunne bidra til økt levestandard i utviklingsland. 2.3 Gjenvinning Dagens miljødebatt kan til dels sies å ha fokus på avfallsproblematikk knyttet til brukt emballasje. Brukt emballasje utgjør om lag 2 % av den totale avfallsmengden. Totalt oppstår det i overkant av tonn brukt emballasje hvert år i Norge. I tabell 2 gis en oversikt over materialgjenvinning fra både industri og husholdning fordelt på de ulike materialtypene. Tallene er omtrentlige: Stiftelsen Østfoldforskning og Silje Therese Skau 3

12 Hva er emballasje? Tabell 2: Fordeling av materialgjenvinning fra husholdning og industri fordelt på ulike materialtyper i prosent (STØ, 2004) Emballasjemateriale Materialgjenvinnig Materialgjenvinnig - beregnet andel som kommer fra husholdninger Plast Bølgepapp Emballasjekartong Drikkekartong Metall 60,7 - - Glass 91,6 - - Materialgjenvinnig - beregnet andel som kommer fra industrier Fordeler ved gjenvinning: 1) Behovet for fremskaffelse av jomfruelige (ubrukte) råvarer reduseres. Innsamling av separate råvarer, som for eksempel brukt emballasje, kan imidlertid medføre økt transportbehov. 2) Bruk av avfallsråstoffer gir et lavere energiforbruk ved materialproduksjon. For aluminium reduseres energibehovet med over 90 %. 3) Miljøulempene ved deponering av avfallet unngås. Avfall på fyllplass betyr utslipp av farlige klimagasser og avrenning av skadelige stoffer til grunnvann og vassdrag i området, i tillegg til båndlegging av arealer og luktproblemer i nærmiljøet. Stiftelsen Østfoldforskning og Silje Therese Skau 4

13 Hva er nanoteknologi? 3. Hva er nanoteknologi? Det er nok mange som har hørt om begrepet nanoteknologi, og det er økende interesse for dette. Når mange tenker på nanoteknologi, tenker de på eksotiske innretninger som nanomaskiner eller medisinske anvendelser hvor små maskiner sirkulerer i blodet og renser ut fett fra arteriene (Kvalvåg Pettersen, 2005). Hva er så nanovitenskap og nanoteknologi? Nanovitenskap er definert som studie av fenomener og manipulering av materialer på atom-, molekyl og makromolekylnivå, hvor egenskapene endres betraktelig fra større skalaer (Science Innovation, 2005). Nanoteknologi kan defineres som Nye teknikker for syntese og bearbeiding, herunder flytting av og bygging med naturens byggesteiner (atomer, molekyler eller makromolekyler), for intelligent design av funksjonelle materialer, komponenter og systemer med attraktive egenskaper og funksjoner og hvor dimensjoner og toleranser i området 0,1 til 100 nanometer (nm) spiller en avgjørende rolle (Teknologirådet, ingen dato (b)). Nano er gresk for dverg. Den moderne forstavelsen angir en milliarddel. En nanometer er altså 1/ av en meter eller 10-9 m. Dette er betydelig mindre enn det som er synlig for det menneskelige øyet, som normalt registrerer størrelser ned til ca nanometer. Et hårstrå er ca nanometer (Teknologirådet, ingen dato (b)). Se figur 2 for en oversikt over nanoverden, hvor man starter med en maur og beveger seg nedover i nanoskalaen. Figur 2: Nanoverden (http://www.sustainpack.com/nanotechnology.html). Stiftelsen Østfoldforskning og Silje Therese Skau 5

14 Hva er nanoteknologi? Nanoteknologi er ikke noe som bare benyttes til spesielle formål eller innenfor enkelte disipliner. Teknologien har eksistert siden romerne lagde glass og folk i renessansetiden lagde keramikk, men kunnskapen og forståelsen av nanoteknologi og hvordan den kan brukes er forholdsvis ny. Forskningen på nanokompositter startet i Japan på 1980-tallet, og det finnes flere produkter på markedet hvor nanoteknologi er tatt i bruk: bilindustrien, luftfartsindustrien, maling, kosmetikk, elektronikk, emballasje etc. Når det gjelder emballasje finnes det flere produkter på markedet hvor teknologien er benyttet, og da i første rekke i plastmaterialer (Kvalvåg Pettersen, 2005). Et avgjørende gjennombrudd for nanoteknologi kom sist på 1990-tallet, hvor ny laboratorieteknologi gjorde det mulig å bygge (og gjorde ny teknologisk tenkning mulig) molekylære strukturer "nedenfra-og-opp" - og ikke bare som før, "ovenfra-og-ned": Bottom-up eller nedenfra-og-opp teknologier indikerer fremgangsmåter som starter med små komponenter nesten alltid enkle molekyler som settes sammen for å lage ønsket struktur. I denne kategorien finnes kjemisk syntese, selvmontering (selfassembly) og posisjonell montering. Av disse er posisjonell montering den eneste teknikken hvor man kan oppnå full kontroll på hvert enkelt atom. Top-down eller ovenfra-og-ned teknologier er det motsatte. I fremstillingsprosessene starter man med et større materialemne og etser eller freser/skjærer til nanostrukturer ved å fjerne materiale fra utgangsemnet. Slike teknikker har blitt brukt i elektronikkindustrien i flere tiår for å produsere kretser og mikrobrikker. De mest brukte teknikkene er presisjonsskjæring og litografi. Topdown teknikker gir rom for å produsere komplekse strukturer med høy funksjonsstabilitet. Ulempen er at de er energikrevende og gir mye avfallsprodukter sammenlignet med bottom-up produksjon (Moore, 2004 og Teknologirådet, ingen dato (b)). Rundt om i verden, både ved akademiske og kommersielle forskningsinstitutter, bygger man på tidligere utviklinger og lager nye måter for forskning innen nanovitenskap og nanoteknologi. Nanoteknologi dekker tre hovedområder innen forskning: Nanoelektronikk: skal brukes i datamaskiner, med mål om å utvikle maskiner med bedre ytelse til bruk både i industri og privat. Nanobioteknologi: skal brukes i medisin og helsesektoren for å promotere produksjon av biosensorer, biomaterialer og andre maskiner; i hovedsak for å behandle kreft og hjerte- og lungesykdommer. Nanomaterialer: skal brukes til å optimalisere solceller, optikk, emballasjematerialer osv (Moore, 2004 og EUs Sixth Framework Programme, 2004). Stiftelsen Østfoldforskning og Silje Therese Skau 6

15 Hvilke muligheter og anvendelser nanoteknologi kan knyttes til i emballasjeindustrien? 4. Hvilke muligheter og anvendelser nanoteknologi kan knyttes til i emballasjeindustrien? Dette kapittelet beskriver hvordan nanoteknologi kan bidra innenfor forskning og utvikling av materialvitenskapen (nye og forbedrede materialer), og deretter hvordan nanoteknologi kan knyttes til emballasjeindustrien. 4.1 Materialvitenskap Studier i materialvitenskap har sett på kontroll av materialer i nanoskalaen, og mange av utviklingene som tilskrives nanoteknologi kan likegodt tilskrives utvikling av eksisterende teknologier. Bruk av nanovitenskap og nanoteknologi vil kunne lette fremgangen til eksisterende materialer og teknologier. Den forbedrede kontrollen til nanoskala strukturer og bedre forståelse av forholdet mellom struktur og egenskaper vil være viktige for utvikling av nye materialer som er sterkere og bedre i henhold til vekt eller har forbedret funksjonalitet (Moore, 2004). Andre, spesifikke områder hvor nanovitenskap og nanoteknologi bidrar til materialvitenskap inkluderer: Nye former for karbon: nye former for karbon ble oppdaget i 1985 og er grunnlaget for mange håp/drømmer innen nanoteknologi. Grunnen er at disse nye formene for karbon har velordnede strukturer som er nanoskalerte. Nanopartikler: har potensiale til, og påvirker allerede et antall produkter og tjenester. Utviklinger har allerede ført til reduksjon i mengde materialer som behøves for å lage produkter, og førte for eksempel til forbedringer i brenselseffekt hos biler og fly. Nanokompositter: introduksjonen av nanokomposittmaterialer slik som glass- og karbonforsterket plast har ført til utvikling av nye materialer som har betydelig høyere ytelse med hensyn til egenvekt sammenlignet med de konvensjonelle. I slike materialer, vil et forsterket materiale gi stivhet og styrke, mens et mindre stivt matriksmateriale sikrer seighet og reduserer vekt. I dagens kompositter er det forsterkede materialer i stor skala, og det finnes mulige fordeler dersom det kan reduseres. Anvendelse av eksfolierte leireplater som forsterkningsmateriale er allerede blitt utviklet, og har funnet anvendelse i bil- og emballasjeindustrien. Videre utvikling kan lage komposittmaterialer med forbedrede eller nye funksjonaliteter. En målanvendelse er i barrierecoatings for papp og papir (Moore, 2004). 4.2 Kommersielle applikasjoner Selv om et stort antall nanoteknologiske forskningsprosjekter har blitt gjennomført de 20 siste årene, i hovedsak i den akademiske verden, er det fortsatt et lite antall kommersielle applikasjoner i bruk. Utfordringen innen nanoteknologi ligger i å finne og gjenkjenne kommersielle applikasjoner som kan tas i bruk fra forskningen. Det nåværende markedet for anvendelser av nanoteknologi er lite, og er i hovedsak konsentrert rundt nisjeområder, men det vokser fort. Det er estimert at det omsettes for 385 millioner dollar årlig i USA, og at det kan nå 3,5 milliarder dollar i 2008 og 20 milliarder dollar i 2013 (Moore, 2004). Noen få kommersielle anvendelser av nanoteknologi finnes allerede, slik som forbedrede harddisker til bruk i datamaskiner, solkrem og forbedring innen telekommunikasjon. Mye av potensialet for overføringen av nanovitenskap til nyttige og anvendbare produkter kan skje i løpet av de 20 neste årene. Antall anvendelser er økende og varierte, og de dekker det meste Stiftelsen Østfoldforskning og Silje Therese Skau 7

16 Hvilke muligheter og anvendelser nanoteknologi kan knyttes til i emballasjeindustrien? fra det militære og romfartsanvendelser til medisin og kosmetikk. Disse kan deles inn i følgene områder: Verktøy som brukes innen forskning og utvikling Nye og forbedrede materialer Elektronikk og informasjonsteknologi Miljø og energi Emballasje (Moore, 2004) Denne rapporten vil kun beskrive de to mest relevante områdene 1) nye og forbedrede materialer, og 2) emballasje. 4.3 Nye og forbedrede materialer Nanovitenskap og nanoteknologi har gitt nytt liv materialvitenskapen og har ført til utvikling og evolusjon av et vidt spekter nye og forbedrede materialer gjennom nanostrukturering (Moore, 2004). Se figur 3 for veien til nye og forbedrede materialer. Atoms Molecules CONTROLLED NANOSTRUCTURES Colloids Synthesis BUILDING BLOCKS Parallel assessment of safety, health and environmental impact, and potential toxicological hazards Powders Colloids Films Assembly Dispersjoner og coatings High surface area materials Functional nanostructured materials Consolidated materials and devices Optical, thermal, Catalysts, sensors, Electronic, Shaped electrical and biomedical filters optical, assemblies and diffusion barriers; (membranes), optoelectronic, devices, delivery highly porous, implantable thermal effects, systems, barrier low conductivity sensors, quantum biological and coatings, but strong dots, fuel cells, food applications functional thin materials; active capacitors (texture, bio films, textural an ingredient viability, tactile finishes, delivery routes preservation): sensors, processon-a-chip targetable and triggerable concepts smart delivery Figur 3: The route to new and improved materials (Pira International Ltd.). Stiftelsen Østfoldforskning og Silje Therese Skau 8

17 Hvilke muligheter og anvendelser nanoteknologi kan knyttes til i emballasjeindustrien? Materialer i nanoskalaen viser fundamental ny oppførsel, da deres størrelse faller under kritisk lengde ved en gitt egenskap. Inngripen i materialer i nanostørrelse tillater konstruksjon av materialer og mekanismer med nye egenskaper man tidligere ikke har trodd var mulig. Slike organiserte nanostrukturer som er vist i coatings, pulver, dispersjoner og kompositter, vil hjelpe til å revolusjonere et antall av industrisektorer gjennom produkter som: Funksjonelle coatings og malinger Korrosjonsbeskyttelse Miljøteknologisk utstyr Ledende adhesiver og polymerer Medikament og aktiv ingrediensoverføring Biokompatible materialer Funksjonelle barrierer Selvrensende smarte overflater Funksjonell printing Optisk kommunikasjon E-blekk og e-papir Bærbar energi Vannrensing (Moore, 2004) Nye former for karbon To betydningsfulle eksempler på nye former for karbon er Buckminster Fullerene, som er en perfekt sfære bestående av 60 karbonatomer, og nanorøret som består av sammenrullede lag med grafitt hvor rørene dekkes med fullerene hemisfærer (Moore, 2004). Se figur 4 for eksempel på nanorør. Figur 4: Eksempel på nanorør (http://www.cordis.lu/nanotechnology/icons/funcars_1.jpg). Meget lange nanorør antas å være meget sterke og stive og kan ha potensiale for å produsere ultrasterke, lettvektsfibre. Selv i kortere lengder bør deres mekaniske egenskaper gjøre de nyttige som forsterkningsmaterialer i komposittmaterialer. De er blitt benyttet i kompositter med en variasjon av matriks resiner, inkludert polyamider (PA), polyestere (PE), polykarbonater og deres blandinger, polystyren og høy-ytelses polymerer som polyfenylsulfid (PPS), polyetylenimin (PEI) og polyetereneterketon (PEEK). Effektiv dispergering av nanorørene i polymeren er essensiell for å nå ønskede egenskaper. Addisjon av nanorør til et polymersystem fører til økt viskositet gjennom prosessen, og denne effekten kan variere fra lite til betydelig, men sammenlignet med inkorporering av karbonfibre vil smeltestrømmen forbedres betraktelig (Moore, 2004). Stiftelsen Østfoldforskning og Silje Therese Skau 9

18 Hvilke muligheter og anvendelser nanoteknologi kan knyttes til i emballasjeindustrien? Nanopartikler Nanopartikler og nanopartikkelteknologi har potensiale til, og påvirker allerede et antall produkter og tjenester. Utviklinger har allerede ført til reduksjon i mengde materialer som behøves for å lage produkter, og har for eksempel ført til forbedringer i brenselseffekter i biler og fly (Moore, 2004). En interessant nanopartikkel med mål å øke polymeregenskaper kalles polyhedrisk oligomerisk silsequioxan (POSS). Dette er et unikt silika/silikonhybrid som består av en nanoskopisk stor modifisert partikkel av silika som er innkapslet i et ytre organisk lag. Dette tillater en lettere integrasjon til polymerer, enten gjennom blanding eller direkte kopolymerisasjon. POSS-baserte polymerer viser økt hardhet, temperaturmotstand, flammehemning og prosesserbarhet (Moore, 2004) Nanokompositter Polymerleirekompositter kan deles i tre kategorier: 1) Tradisjonelle kompositter (faseseparert): leire fungerer som tradisjonelt fyllstoff. 2) Interkalerte nanokompositter: polymerkjedene er plassert mellom leirlagene, som resulterer i et ordnet multilag med alternerende polymer-/leirelag og en periodisk avstand på noen nanometer. 3) Eksfoliert nanokompositt: leirelagene er dispergert i en kontinuerlig polymermatriks (Kvalvåg Pettersen, 2004). Se figur 5 for de ulike kategoriene nanokompositter: Figur 5: Nanokompositt strukturer (Pira International Ltd.). Nanokompositter er økende i sitt nærvær i polymerprosesser. Materialene lages fra et utall polymerer og inneholder relativt små ladninger (under 6 % ved vekt) av nanoskala mineralpartikler, for eksempel leire, hvor montmorillonitt er den mest vanlige (Leaversuch, ingen dato). Andre typer leire kan brukes, avhengig av de ønskede egenskapene til produktet. Disse leiretypene inkluderer hektoritter (magnesiosilikater), som inneholder meget små plater og syntetisk leire (eks. hydrotalkitt) som kan produseres i en meget ren form og kan bære en positiv ladning på platene, i motsetning til den negative ladningen til montmorillonitt. Den syntetiske måten å lage nanokompositter på avhenger av om sluttproduktet krever et interkalert eller eksfoliert hybrid (Moore, 2004). Det riktige valget av modifisert leire er viktig for å sikre effektiv penetrering av polymeren eller dens forløper inn i rommet mellom lagene i leiren og dermed ønsket hybridprodukt Stiftelsen Østfoldforskning og Silje Therese Skau 10