En litteraturstudie innenfor området nanoteknologi og muligheter/utfordringer knyttet til bruk i emballasjematerialer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "En litteraturstudie innenfor området nanoteknologi og muligheter/utfordringer knyttet til bruk i emballasjematerialer"

Transkript

1 En litteraturstudie innenfor området nanoteknologi og muligheter/utfordringer knyttet til bruk i emballasjematerialer Silje Therese Skau Stiftelsen Østfoldforskning (STØ) Fredrikstad, 19. august 2005 AR.01.05

2 Rapportforside Rapportnr: AR ISBN nr: ISSN nr: Rapporttittel: En litteraturstudie innenfor området nanoteknologi og muligheter/utfordringer knyttet til bruk i emballasjematerialer Prosjektnummer: Prosjekttittel: Rapporttype: Arbeidsrapport Forfatter(e): Silje Therese Skau Oppdragsgiver(e): Stiftelsen Østfoldforskning og Metier Project Management Academy Oppdragsgivers referanse: Ole Jørgen Hanssen (STØ) og Anne Spiten (Metier) Resymé Hensikten med denne rapporten var å utføre en litteraturstudie innenfor området nanoteknologi og muligheter/utfordringer knyttet til bruk i emballasjematerialer. Stiftelsen Østfoldforskning ønsket med denne studien å få kunnskap om hvilke muligheter og anvendelser nanoteknologi kan knyttes til i emballasjeindustrien, hvilke utfordringer dette innebærer i forhold til helse, miljø, sikkerhet og ressurs, samt perspektiver og anvendelser for fremtiden. Nanovitenskap og nanoteknologi fremstår i dag som strategisk viktige forskningsområder med svært store industrielle og samfunnsmessige muligheter. Nanoteknologi befinner seg på et eksplorativt og kreativt stadium. Med hensyn til stadig utvikling av materialvitenskap med forbedring og utvikling av nye materialer ser man muligheter for bedre emballasjeløsninger med nye egenskaper. Men i kjølvannet av en stadig økende satsning på nanoteknologi er det også knyttet usikkerhet til utviklingen, og til mulige negative helse- og miljøeffekter. Kvalitativt og kvantitativt nye typer risiki kan oppstå. Dette betyr også nye forsknings- og kompetansebehov knyttet til nanoteknologi og helse, miljø, etikk og samfunn, noe Norges Forskningsråd har tatt konsekvens av gjennom en egen programutlysning. Emneord: Nanoteknologi Emballasje Muligheter Utfordringer Godkjent Dato: Tilgjengelighet: Ja Denne side: Ja Denne rapport: Ja Antall sider inkl. bilag: 54 Prosjektleder (sign) Instituttleder (sign)

3 Forord Bakgrunnen for prosjektet er at Stiftelsen Østfoldforskning (STØ) ønsker å videreutvikle sin nasjonale status som et ledende FoU-miljø innenfor miljødokumentasjon og miljødrevet innovasjon, der fokus på materialteknisk utvikling står sentralt. Studier av nye materialer, deres anvendelser i ulike produkter og gjenvinningsmuligheter i forhold til miljø- og ressurseffektivitet i et helhetlig verdikjedeperspektiv, er hovedfokus i denne forskningsaktiviteten. Prosjektet er et samarbeid mellom STØ og Silje Therese Skau, og har fått tittelen En litteraturstudie av nanoteknologi og egnethet for bruk i emballasje. STØ ønsker med denne studien å få kunnskap om hvilke muligheter og anvendelser nanoteknologi kan knyttes til i emballasjeindustrien, hvilke utfordringer dette innebærer i forhold til helse, miljø og ressurser, samt perspektiver og anvendelser for fremtiden. Studien er nært knyttet til forskningsarbeidet som utføres i Marinepack-prosjektene (Marinepack og Marinepack 2007) og til de forsknings- og utviklingsnettverk som STØ har opparbeidet på dette feltet. Silje Therese Skau ønsker i forbindelse med studiet Prosjektledelse ved Høgskolen i Oslo og Metier Project Management Academy, en relevant praksisplass. Gjennom denne praksisplassen vil hun få erfaring fra prosjektarbeid, og opparbeide seg kunnskap og kompetanse om nanoteknologi. Arbeidet er utført i perioden 20. juni til og med 19. august 2005 og har resultert i et dokumentarkiv, referanseliste, arbeidsrapport og en presentasjon. Jeg vil takke Ole Jørgen Hanssen ved Stiftelsen Østfoldforskning for all hjelp og veiledning i prosjektperioden. I tillegg ønsker jeg å takke kolleger ved STØ for hjelp og bidrag underveis. Sted/dato Silje Therese Skau iii

4 Innholdsfortegnelse Rapportforside ii Forord iii Innholdsfortegnelse iv Ordliste vi Sammendrag viii 1. Innledning 1 2. Hva er emballasje? Materialer Emballasjens funksjoner Gjenvinning 3 3. Hva er nanoteknologi? 5 4. Hvilke muligheter og anvendelser nanoteknologi kan knyttes til i emballasjeindustrien? Materialvitenskap Kommersielle applikasjoner Nye og forbedrede materialer Nye former for karbon Nanopartikler Nanokompositter Emballasjens endrede egenskaper ved nanoteknologi Barriereegenskaper Tetthet og resirkulerbarhet Transparenthet og UV-motstand Varmestabilitet Intelligent og/eller aktiv matvareemballasje Anvendelser til næringsmidler Sensorisk emballasje NMP-programmet Mål for NMP Økonomiske rammer 19 iv

5 4.6.3 NMP og internasjonal samarbeid NMP og små/mellomstore bedrifter (SMB) NANOMAT-programmet Hvilke utfordringer nanoteknologi innebærer i forhold til helse, miljø, sikkerhet og ressurs? Forventninger til nanoteknologi Nanopartiklenes risikopotensial Mulige direkte helseskader av nanopartikler Mulige skadevirkninger av nanopartikler på miljøet og næringskjeden Problemer knyttet spesifikt til emballasjematerialer Mulige gevinster for miljø og ressurseffektivitet ved bruk av nanomaterialer Nanoforskning må være tverrfaglig Øremerking av midler Etikere sakker akterut i forhold til forskningen Etiske utfordringer Fremtidsperspektiver og anvendelser? Avanserte materialer Norge Tradisjon gir resultater Innovated in Norway Fra vugge til vugge Alt går sin skjeve gang Overalt Hvor går grensen? Veier til realisering Tidsskala Kraftig nanopåvirkning Anvendelser og forskningsprosjekter innen nanoteknologi Nanoteknologi kan bli en nøkkelfaktor til Huhtamaki s perfekte emballasje Britisk firma har nanosølv i emballasje for å bevare mat Nanokompositt orientering ved et tastetrykk Cyclic anvender nanokompositt i polymerer Biodegraderbare nanokompositter kan erstatte EVOH Nanoleire booster biodegraderbare emballasjestyrke Nanohull utstyrer Dow med bedre pustbare filmer Nanoteknologi hjelper til i grønn produksjon av emballasje CIP ser på nanoteknologi for å forbedre papirpakninger Nanoteknologi lifts-off fremtidig emballasje Drøftinger 41 Appendiks A: Litteraturhenvisninger 42 Appendiks B: Utvalgt litteratur for videre lesning 46 v

6 Ordliste APET: aseptisk polyetylentereftalat Eksfoliere: et substantiv, benyttet i litteraturen for å beskrive en overflatebehandlet nanoleire som innehar tilstrekkelig store avstander for å tillate at nanoleire dispergeres i plastmatriksen. Eksfoliering: en prosess hvor pakking av nanoleireplater holdes fra hverandre i en plastmatriks. Under eksfoliering vil plater i de ytre områdene av hver pakke spaltes av, og dermed utsettes nye plater for separering. Kompatibilitet med nanoleire er nødvendig for eksfoliering. EPS: ekspandert polystyren/isopor EVOH: etylenvinylalkohol Imperm : MMT-basert PET, en ultrahøy nanokompositt plast med trekk som forbedrer barrieren til gasser, vanndamp og hydrokarboner. Produkt fra Mitsubishi Gas Chemical Inc. og Nanocor Alliance. In situ interkalert polymerisering: lagdelt silikat svelles inn i den flytende monomeren eller en monomer-løsning. In situ er latinsk for på stedet. In vivo: forsøk eller fremstilling som skjer i rør, kolber osv. MMT: 5 % montmorillonitt Montmorillonitt leire: det mest brukte medlemmet av smectite leirefamilien. Montmorillonitt refereres ofte som nanoleire. Den er også det mest vanlige materialet brukt i plast nanokompositter. Nanoleire: en leire i smectite familien. Smectites har en unik morfologi, med en dimensjon i nanometerområdet. Nanokompositter: en ny type plast derivert fra en meget forfinet for av nanoleire som dispergeres i plastresiner. Disse nanostore partiklene består av montmorillonitt-mineraler. Nanokompositt teknologi: materialer og prosesser som kreves for å fordele nanostore partikler i plast, metaller eller keramikk. Nanomer nanoleire: overflatemodifisert montmorillonitt leire eller masterbatches som inneholder modifiserte leirer, som benyttes for å lage nanokompositter. Nanomer nanoleire kan bli referert til som interkalert i litteraturen. nm: nanometer, måleenhet. En nanometer tilsvarer lengden til en million av en meter, eller omtrent en titusendel av diameteren til et menneskehår. OTR: oksygen transmisjonsrate vi

7 PA: polyamid PBT: polybutylentereftalat PEEK: polyetereneterketon PEI: polyetylenimin PET: polyetylentereftalat POSS: polyhedrisk oligomerisk silsequioxan PP: polypropylene PPS: polyfenylsulfid RTD: research and technological development vii

8 Sammendrag Hensikten med denne rapporten var å utføre en litteraturstudie innenfor området nanoteknologi og muligheter/utfordringer knyttet til bruk i emballasjematerialer. Stiftelsen Østfoldforskning ønsket med denne studien å få kunnskap om hvilke muligheter og anvendelser nanoteknologi kan knyttes til i emballasjeindustrien, hvilke utfordringer dette innebærer i forhold til helse, miljø, sikkerhet og ressurs, samt perspektiver og anvendelser for fremtiden. Nanovitenskap og nanoteknologi fremstår i dag som strategisk viktige forskningsområder med svært store industrielle og samfunnsmessige muligheter. Nanoteknologi befinner seg på et eksplorativt og kreativt stadium. Med hensyn til stadig utvikling av materialvitenskap med forbedring og utvikling av nye materialer ser man muligheter for bedre emballasjeløsninger med nye egenskaper. Ved bruk av nanomaterialer kan man oppnå lengre holdbarhetstid, bla. ved å forbedre barriereegenskaper og ved bruk av absorberende og/eller reagerende forbindelser. Man kan oppnå utvidet bruksområde for emballasje ved at den tåler høyere temperatur. I tillegg vil nye nanomaterialer i emballasje kunne forbedre miljøet ved å øke lønnsomheten i alle ledd i verdikjeden, og muligens gi en transportkostnadsgevinst ved at emballasjematerialet kan bli tynnere og lettere. I nær fremtid vil det i markedet finnes funksjonell emballasje: aktiv og intelligent emballasje (antimikrobiologisk, konserverende og emballasje med sensorer som reagerer på temperatur, fuktighet, lys og forråtnelse). Men i kjølvannet av en stadig økende satsning på nanoteknologi er det også knyttet usikkerhet til utviklingen, og til mulige negative helse- og miljøeffekter. Kvalitativt og kvantitativt nye risiki kan oppstå. Dette betyr også nye forsknings- og kompetansebehov knyttet til nanoteknologi og helse, miljø, etikk og samfunn, nor Norges Forskningsråd har tatt konsekvens av gjennom en egen programutlysning. viii

9 Innledning 1. Innledning Hensikten med denne rapporten er å utføre en litteraturstudie av nanoteknologi og egnethet for bruk i emballasje. Stiftelsen Østfoldforskning ønsker med denne studien å få kunnskap om hvilke muligheter og anvendelser nanoteknologi kan knyttes til i emballasjeindustrien, hvilke utfordringer dette innebærer i forhold til helse, miljø, sikkerhet og ressurs, samt perspektiver og anvendelser for fremtiden. Nanoteknologi er blant de raskest voksende forskningsområder i det 21. århundre, ved siden av bio- og genteknologi. Nanoteknologi benyttes fritt i sammenhengen med å beskrive manipuleringen av atomer og molekyler for å lage strukturer som kan anvendes i den virkelige verden. Det finnes en rekke tilgjenglig og publisert litteratur om nanoteknologi. Antallet generelle vitenskapelige artikler om teknologien økte betydelig mot slutten av 1990-tallet. For å få bakgrunnsinformasjon om nanoteknologi og emballasje ble benyttet som søkemotor, samtidig som mer spesifikke søkemotorer som og benyttet. Tabellen under viser de ulike søkemotorene og hit-rate for søk på ordene nano*, packaging, nano* and packaging den 14.juli Tabell 1: Søk i de ulike søkemotorene og hit-rate for søk på ordene nano*, packaging, nano* and packaging den 14. juli 2005 Søkemotor Nano* Packaging Nano* and packaging ~9.3 millioner ~ ~ ~ ~320 ~ ~940 ~ ~610 ~420 ~45 Etter hvert som jeg fikk opparbeidet meg mer bakgrunnskunnskap om nanoteknologi ble nettsidene til Pira International Ltd (www.pira.co.uk), Norges Forskningsråd (www.forskningsradet.no), Teknologirådet (http://www.teknologiradet.no/html), og den Europeiske Union, herunder 6. rammeprogram (http://europa.eu.int/geninfo/info_en.htm og benyttet i større grad. Disse nettsidene ga nyttig informasjon som kunne brukes i rapporten. Stiftelsen Østfoldforskning og Silje Therese Skau 1

10 Hva er emballasje? 2. Hva er emballasje? All teori er hentet fra boken Emballasjens oppgaver i et moderne samfunn, (DNE, 2002). Emballasje kan beskrives som et (logistisk) virkemiddel/tjeneste for å bringe varer fram til forbruker i uskadet form. Hovedfunksjonene er å holde sammen, beskytte, bevare, lette håndtering og bruk, informere og selge. EUs emballasjedirektiv definerer emballasje slik: Alle produkter av hvilken som helst art og materiale som benyttes til pakking, beskyttelse, håndtering, levering fra produsent til bruker eller forbruker og presentasjon av varer, det være seg råvarer eller bearbeidede varer, fra produsent til bruker eller konsument. Emballasje inndeles gjerne i tre hovedkategorier, se figur 1 for oversikt: 1) Forbrukeremballasje (primæremballasje, salgsemballasje) 2) Detaljistemballasje (sekundæremballasje) 3) Transportemballasje (tertiæremballasje) Figur 1: Eksempel på primær-, sekundær og tertiæremballasje (Elopak). 2.1 Materialer Emballasjens ulike funksjoner og bruksområder tilsier stor variasjon i materialforbruk og utforming. De mest brukte materialene er: Brunt papir/bølgepapp/massiv papp Lettkartong Drikkekartong Plast, inkl. isopor/eps Glass Metall (stål, blikk eller aluminium) Tre Kombinasjoner av materialer, for eksempel papir/aluminiumsfolie/plastfolie/laminater. Stiftelsen Østfoldforskning og Silje Therese Skau 2

11 Hva er emballasje? Det er ikke mulig å fremholde én materialtype på bekostning av andre. Valg av riktig løsning krever god innsikt i de ulike materialenes egenskaper, krav fra produkt/distribusjon til holdbarhet etc., samt en oversikt over de totale miljø- og ressursbelastninger gjennom hele verdikjeden. En materialtype som krever stort energiforbruk ved produksjon kan eksempelvis gi betydelig reduksjon i transportarbeidet pga materialets lave vekt og optimale formgivning. Ønsket om effektiv emballasjeløsning kan innvirke på hva slags type materiale som skal benyttes samt utformingen av varen som skal emballeres. Vare- og emballasjeprodusenter tar miljøhensyn allerede i produktutviklingsfasen. 2.2 Emballasjens funksjoner På mange måter kan man si at emballasje og emballeringsprosessen er industriens viktigste verktøy. Emballasje har mange funksjoner, den: Beskytter og bevarer varen samt muliggjør selvbetjening Markedsfører og profilerer varen Informerer bruker og andre som håndterer varen Reduserer transportkostnader, ødeleggelser og svinn Reduserer produksjonskostnadene ved forenklet pakkeprosess Gir helsemessig sikkerhet Øker produktverdi og holdbarhet Emballasjens hovedfunksjon er å beskytte produkter mot uheldige påvirkninger på veien fra produksjon til sluttforbruker, og derigjennom ressursbevaring som en funksjon. Påvirkningene kan være mekanisk støt, vibrasjoner, slitasje, sammenklemning, temperaturendringer, fuktighet, lukt, luft, lys, bakterier og skadedyr. Emballasjen skal samtidig sikre at innholdet eller deler av dette ikke trenger ut gjennom emballasjen. Riktig emballasje bidrar med andre ord til å redusere svinn i vareomsetningen og øke lønnsomheten for alle ledd i verdikjeden. FAO (Food and Agriculture Organization) har beregnet at kun 60 % av avlingene på verdensbasis blir konsumert. Store tap tilskrives mangel på emballasje eller uegnet emballasje. Utvikling av bedre emballasjeløsninger vil kunne bidra til økt levestandard i utviklingsland. 2.3 Gjenvinning Dagens miljødebatt kan til dels sies å ha fokus på avfallsproblematikk knyttet til brukt emballasje. Brukt emballasje utgjør om lag 2 % av den totale avfallsmengden. Totalt oppstår det i overkant av tonn brukt emballasje hvert år i Norge. I tabell 2 gis en oversikt over materialgjenvinning fra både industri og husholdning fordelt på de ulike materialtypene. Tallene er omtrentlige: Stiftelsen Østfoldforskning og Silje Therese Skau 3

12 Hva er emballasje? Tabell 2: Fordeling av materialgjenvinning fra husholdning og industri fordelt på ulike materialtyper i prosent (STØ, 2004) Emballasjemateriale Materialgjenvinnig Materialgjenvinnig - beregnet andel som kommer fra husholdninger Plast Bølgepapp Emballasjekartong Drikkekartong Metall 60,7 - - Glass 91,6 - - Materialgjenvinnig - beregnet andel som kommer fra industrier Fordeler ved gjenvinning: 1) Behovet for fremskaffelse av jomfruelige (ubrukte) råvarer reduseres. Innsamling av separate råvarer, som for eksempel brukt emballasje, kan imidlertid medføre økt transportbehov. 2) Bruk av avfallsråstoffer gir et lavere energiforbruk ved materialproduksjon. For aluminium reduseres energibehovet med over 90 %. 3) Miljøulempene ved deponering av avfallet unngås. Avfall på fyllplass betyr utslipp av farlige klimagasser og avrenning av skadelige stoffer til grunnvann og vassdrag i området, i tillegg til båndlegging av arealer og luktproblemer i nærmiljøet. Stiftelsen Østfoldforskning og Silje Therese Skau 4

13 Hva er nanoteknologi? 3. Hva er nanoteknologi? Det er nok mange som har hørt om begrepet nanoteknologi, og det er økende interesse for dette. Når mange tenker på nanoteknologi, tenker de på eksotiske innretninger som nanomaskiner eller medisinske anvendelser hvor små maskiner sirkulerer i blodet og renser ut fett fra arteriene (Kvalvåg Pettersen, 2005). Hva er så nanovitenskap og nanoteknologi? Nanovitenskap er definert som studie av fenomener og manipulering av materialer på atom-, molekyl og makromolekylnivå, hvor egenskapene endres betraktelig fra større skalaer (Science Innovation, 2005). Nanoteknologi kan defineres som Nye teknikker for syntese og bearbeiding, herunder flytting av og bygging med naturens byggesteiner (atomer, molekyler eller makromolekyler), for intelligent design av funksjonelle materialer, komponenter og systemer med attraktive egenskaper og funksjoner og hvor dimensjoner og toleranser i området 0,1 til 100 nanometer (nm) spiller en avgjørende rolle (Teknologirådet, ingen dato (b)). Nano er gresk for dverg. Den moderne forstavelsen angir en milliarddel. En nanometer er altså 1/ av en meter eller 10-9 m. Dette er betydelig mindre enn det som er synlig for det menneskelige øyet, som normalt registrerer størrelser ned til ca nanometer. Et hårstrå er ca nanometer (Teknologirådet, ingen dato (b)). Se figur 2 for en oversikt over nanoverden, hvor man starter med en maur og beveger seg nedover i nanoskalaen. Figur 2: Nanoverden (http://www.sustainpack.com/nanotechnology.html). Stiftelsen Østfoldforskning og Silje Therese Skau 5

14 Hva er nanoteknologi? Nanoteknologi er ikke noe som bare benyttes til spesielle formål eller innenfor enkelte disipliner. Teknologien har eksistert siden romerne lagde glass og folk i renessansetiden lagde keramikk, men kunnskapen og forståelsen av nanoteknologi og hvordan den kan brukes er forholdsvis ny. Forskningen på nanokompositter startet i Japan på 1980-tallet, og det finnes flere produkter på markedet hvor nanoteknologi er tatt i bruk: bilindustrien, luftfartsindustrien, maling, kosmetikk, elektronikk, emballasje etc. Når det gjelder emballasje finnes det flere produkter på markedet hvor teknologien er benyttet, og da i første rekke i plastmaterialer (Kvalvåg Pettersen, 2005). Et avgjørende gjennombrudd for nanoteknologi kom sist på 1990-tallet, hvor ny laboratorieteknologi gjorde det mulig å bygge (og gjorde ny teknologisk tenkning mulig) molekylære strukturer "nedenfra-og-opp" - og ikke bare som før, "ovenfra-og-ned": Bottom-up eller nedenfra-og-opp teknologier indikerer fremgangsmåter som starter med små komponenter nesten alltid enkle molekyler som settes sammen for å lage ønsket struktur. I denne kategorien finnes kjemisk syntese, selvmontering (selfassembly) og posisjonell montering. Av disse er posisjonell montering den eneste teknikken hvor man kan oppnå full kontroll på hvert enkelt atom. Top-down eller ovenfra-og-ned teknologier er det motsatte. I fremstillingsprosessene starter man med et større materialemne og etser eller freser/skjærer til nanostrukturer ved å fjerne materiale fra utgangsemnet. Slike teknikker har blitt brukt i elektronikkindustrien i flere tiår for å produsere kretser og mikrobrikker. De mest brukte teknikkene er presisjonsskjæring og litografi. Topdown teknikker gir rom for å produsere komplekse strukturer med høy funksjonsstabilitet. Ulempen er at de er energikrevende og gir mye avfallsprodukter sammenlignet med bottom-up produksjon (Moore, 2004 og Teknologirådet, ingen dato (b)). Rundt om i verden, både ved akademiske og kommersielle forskningsinstitutter, bygger man på tidligere utviklinger og lager nye måter for forskning innen nanovitenskap og nanoteknologi. Nanoteknologi dekker tre hovedområder innen forskning: Nanoelektronikk: skal brukes i datamaskiner, med mål om å utvikle maskiner med bedre ytelse til bruk både i industri og privat. Nanobioteknologi: skal brukes i medisin og helsesektoren for å promotere produksjon av biosensorer, biomaterialer og andre maskiner; i hovedsak for å behandle kreft og hjerte- og lungesykdommer. Nanomaterialer: skal brukes til å optimalisere solceller, optikk, emballasjematerialer osv (Moore, 2004 og EUs Sixth Framework Programme, 2004). Stiftelsen Østfoldforskning og Silje Therese Skau 6

15 Hvilke muligheter og anvendelser nanoteknologi kan knyttes til i emballasjeindustrien? 4. Hvilke muligheter og anvendelser nanoteknologi kan knyttes til i emballasjeindustrien? Dette kapittelet beskriver hvordan nanoteknologi kan bidra innenfor forskning og utvikling av materialvitenskapen (nye og forbedrede materialer), og deretter hvordan nanoteknologi kan knyttes til emballasjeindustrien. 4.1 Materialvitenskap Studier i materialvitenskap har sett på kontroll av materialer i nanoskalaen, og mange av utviklingene som tilskrives nanoteknologi kan likegodt tilskrives utvikling av eksisterende teknologier. Bruk av nanovitenskap og nanoteknologi vil kunne lette fremgangen til eksisterende materialer og teknologier. Den forbedrede kontrollen til nanoskala strukturer og bedre forståelse av forholdet mellom struktur og egenskaper vil være viktige for utvikling av nye materialer som er sterkere og bedre i henhold til vekt eller har forbedret funksjonalitet (Moore, 2004). Andre, spesifikke områder hvor nanovitenskap og nanoteknologi bidrar til materialvitenskap inkluderer: Nye former for karbon: nye former for karbon ble oppdaget i 1985 og er grunnlaget for mange håp/drømmer innen nanoteknologi. Grunnen er at disse nye formene for karbon har velordnede strukturer som er nanoskalerte. Nanopartikler: har potensiale til, og påvirker allerede et antall produkter og tjenester. Utviklinger har allerede ført til reduksjon i mengde materialer som behøves for å lage produkter, og førte for eksempel til forbedringer i brenselseffekt hos biler og fly. Nanokompositter: introduksjonen av nanokomposittmaterialer slik som glass- og karbonforsterket plast har ført til utvikling av nye materialer som har betydelig høyere ytelse med hensyn til egenvekt sammenlignet med de konvensjonelle. I slike materialer, vil et forsterket materiale gi stivhet og styrke, mens et mindre stivt matriksmateriale sikrer seighet og reduserer vekt. I dagens kompositter er det forsterkede materialer i stor skala, og det finnes mulige fordeler dersom det kan reduseres. Anvendelse av eksfolierte leireplater som forsterkningsmateriale er allerede blitt utviklet, og har funnet anvendelse i bil- og emballasjeindustrien. Videre utvikling kan lage komposittmaterialer med forbedrede eller nye funksjonaliteter. En målanvendelse er i barrierecoatings for papp og papir (Moore, 2004). 4.2 Kommersielle applikasjoner Selv om et stort antall nanoteknologiske forskningsprosjekter har blitt gjennomført de 20 siste årene, i hovedsak i den akademiske verden, er det fortsatt et lite antall kommersielle applikasjoner i bruk. Utfordringen innen nanoteknologi ligger i å finne og gjenkjenne kommersielle applikasjoner som kan tas i bruk fra forskningen. Det nåværende markedet for anvendelser av nanoteknologi er lite, og er i hovedsak konsentrert rundt nisjeområder, men det vokser fort. Det er estimert at det omsettes for 385 millioner dollar årlig i USA, og at det kan nå 3,5 milliarder dollar i 2008 og 20 milliarder dollar i 2013 (Moore, 2004). Noen få kommersielle anvendelser av nanoteknologi finnes allerede, slik som forbedrede harddisker til bruk i datamaskiner, solkrem og forbedring innen telekommunikasjon. Mye av potensialet for overføringen av nanovitenskap til nyttige og anvendbare produkter kan skje i løpet av de 20 neste årene. Antall anvendelser er økende og varierte, og de dekker det meste Stiftelsen Østfoldforskning og Silje Therese Skau 7

16 Hvilke muligheter og anvendelser nanoteknologi kan knyttes til i emballasjeindustrien? fra det militære og romfartsanvendelser til medisin og kosmetikk. Disse kan deles inn i følgene områder: Verktøy som brukes innen forskning og utvikling Nye og forbedrede materialer Elektronikk og informasjonsteknologi Miljø og energi Emballasje (Moore, 2004) Denne rapporten vil kun beskrive de to mest relevante områdene 1) nye og forbedrede materialer, og 2) emballasje. 4.3 Nye og forbedrede materialer Nanovitenskap og nanoteknologi har gitt nytt liv materialvitenskapen og har ført til utvikling og evolusjon av et vidt spekter nye og forbedrede materialer gjennom nanostrukturering (Moore, 2004). Se figur 3 for veien til nye og forbedrede materialer. Atoms Molecules CONTROLLED NANOSTRUCTURES Colloids Synthesis BUILDING BLOCKS Parallel assessment of safety, health and environmental impact, and potential toxicological hazards Powders Colloids Films Assembly Dispersjoner og coatings High surface area materials Functional nanostructured materials Consolidated materials and devices Optical, thermal, Catalysts, sensors, Electronic, Shaped electrical and biomedical filters optical, assemblies and diffusion barriers; (membranes), optoelectronic, devices, delivery highly porous, implantable thermal effects, systems, barrier low conductivity sensors, quantum biological and coatings, but strong dots, fuel cells, food applications functional thin materials; active capacitors (texture, bio films, textural an ingredient viability, tactile finishes, delivery routes preservation): sensors, processon-a-chip targetable and triggerable concepts smart delivery Figur 3: The route to new and improved materials (Pira International Ltd.). Stiftelsen Østfoldforskning og Silje Therese Skau 8

17 Hvilke muligheter og anvendelser nanoteknologi kan knyttes til i emballasjeindustrien? Materialer i nanoskalaen viser fundamental ny oppførsel, da deres størrelse faller under kritisk lengde ved en gitt egenskap. Inngripen i materialer i nanostørrelse tillater konstruksjon av materialer og mekanismer med nye egenskaper man tidligere ikke har trodd var mulig. Slike organiserte nanostrukturer som er vist i coatings, pulver, dispersjoner og kompositter, vil hjelpe til å revolusjonere et antall av industrisektorer gjennom produkter som: Funksjonelle coatings og malinger Korrosjonsbeskyttelse Miljøteknologisk utstyr Ledende adhesiver og polymerer Medikament og aktiv ingrediensoverføring Biokompatible materialer Funksjonelle barrierer Selvrensende smarte overflater Funksjonell printing Optisk kommunikasjon E-blekk og e-papir Bærbar energi Vannrensing (Moore, 2004) Nye former for karbon To betydningsfulle eksempler på nye former for karbon er Buckminster Fullerene, som er en perfekt sfære bestående av 60 karbonatomer, og nanorøret som består av sammenrullede lag med grafitt hvor rørene dekkes med fullerene hemisfærer (Moore, 2004). Se figur 4 for eksempel på nanorør. Figur 4: Eksempel på nanorør (http://www.cordis.lu/nanotechnology/icons/funcars_1.jpg). Meget lange nanorør antas å være meget sterke og stive og kan ha potensiale for å produsere ultrasterke, lettvektsfibre. Selv i kortere lengder bør deres mekaniske egenskaper gjøre de nyttige som forsterkningsmaterialer i komposittmaterialer. De er blitt benyttet i kompositter med en variasjon av matriks resiner, inkludert polyamider (PA), polyestere (PE), polykarbonater og deres blandinger, polystyren og høy-ytelses polymerer som polyfenylsulfid (PPS), polyetylenimin (PEI) og polyetereneterketon (PEEK). Effektiv dispergering av nanorørene i polymeren er essensiell for å nå ønskede egenskaper. Addisjon av nanorør til et polymersystem fører til økt viskositet gjennom prosessen, og denne effekten kan variere fra lite til betydelig, men sammenlignet med inkorporering av karbonfibre vil smeltestrømmen forbedres betraktelig (Moore, 2004). Stiftelsen Østfoldforskning og Silje Therese Skau 9

18 Hvilke muligheter og anvendelser nanoteknologi kan knyttes til i emballasjeindustrien? Nanopartikler Nanopartikler og nanopartikkelteknologi har potensiale til, og påvirker allerede et antall produkter og tjenester. Utviklinger har allerede ført til reduksjon i mengde materialer som behøves for å lage produkter, og har for eksempel ført til forbedringer i brenselseffekter i biler og fly (Moore, 2004). En interessant nanopartikkel med mål å øke polymeregenskaper kalles polyhedrisk oligomerisk silsequioxan (POSS). Dette er et unikt silika/silikonhybrid som består av en nanoskopisk stor modifisert partikkel av silika som er innkapslet i et ytre organisk lag. Dette tillater en lettere integrasjon til polymerer, enten gjennom blanding eller direkte kopolymerisasjon. POSS-baserte polymerer viser økt hardhet, temperaturmotstand, flammehemning og prosesserbarhet (Moore, 2004) Nanokompositter Polymerleirekompositter kan deles i tre kategorier: 1) Tradisjonelle kompositter (faseseparert): leire fungerer som tradisjonelt fyllstoff. 2) Interkalerte nanokompositter: polymerkjedene er plassert mellom leirlagene, som resulterer i et ordnet multilag med alternerende polymer-/leirelag og en periodisk avstand på noen nanometer. 3) Eksfoliert nanokompositt: leirelagene er dispergert i en kontinuerlig polymermatriks (Kvalvåg Pettersen, 2004). Se figur 5 for de ulike kategoriene nanokompositter: Figur 5: Nanokompositt strukturer (Pira International Ltd.). Nanokompositter er økende i sitt nærvær i polymerprosesser. Materialene lages fra et utall polymerer og inneholder relativt små ladninger (under 6 % ved vekt) av nanoskala mineralpartikler, for eksempel leire, hvor montmorillonitt er den mest vanlige (Leaversuch, ingen dato). Andre typer leire kan brukes, avhengig av de ønskede egenskapene til produktet. Disse leiretypene inkluderer hektoritter (magnesiosilikater), som inneholder meget små plater og syntetisk leire (eks. hydrotalkitt) som kan produseres i en meget ren form og kan bære en positiv ladning på platene, i motsetning til den negative ladningen til montmorillonitt. Den syntetiske måten å lage nanokompositter på avhenger av om sluttproduktet krever et interkalert eller eksfoliert hybrid (Moore, 2004). Det riktige valget av modifisert leire er viktig for å sikre effektiv penetrering av polymeren eller dens forløper inn i rommet mellom lagene i leiren og dermed ønsket hybridprodukt Stiftelsen Østfoldforskning og Silje Therese Skau 10

19 Hvilke muligheter og anvendelser nanoteknologi kan knyttes til i emballasjeindustrien? (interkalert eller eksfoliert). Polymerer kan inkorporeres enten som polymeren selv eller via monomeren, som polymeriseres in situ for å gi den korresponderende polymerleire nanokompositten. Den andre av disse måtene er den mest suksessfulle fremgangsmåten, selv om den begrenser seg til de ultimate applikasjoner av disse systemene. Polymerene kan enten bli introdusert via smelteblanding (ekstrusjon) eller løsningsblanding. Generelt vil hver 1 vektprosent av inkorporert nanoleire gi 10 % forbedring. Deres interaksjon med harpiks molekylene endrer morfologien og krystalliniteten til matriks polymeren. Dette fører til forbedret prosessbarhet og forbedringer i barriere-, styrke-, og stabilitetsegenskapene (Moore, 2004, sitat fra De overlegne barriereegenskapene til nanokompositter gjør de ideelle til emballering og medisinske anvendelser. Nanokompositt plast benyttes i forbruker og industriell emballasje, og karbon nanorør er blitt inkorporert for å forbedre pakking av elektroniske komponenter. Inkorporering av karbon nanorør i komposittmaterialer gjør de sterkere og lettere. Smart matemballasje som føler at produktet er ødelagt eller er blitt klusset med er en forlengelse av disse forbedringene. Nanokompositter er basert på et økende antall harpiks matriser, inkludert polykarbonater, biodegraderbar polylaktatsyre og ledende polyanilin, se tabell 3 (Moore, 2004). Tabell 3: Eksempler på nanokompositter (http://www.plasticstechnology.com/articles/200110fa3.html). Supplier and trade Matrix resin Nano filler Target market name Bayer AG Nylon-6 Organo clay Barrier films (Durethan LPDU) Clariant PP Organo clay Packaging Creanova (Vestamid) Nylon-12 Nano tubes Electrically conductive GE Plastics (Noryl GTX) PPO/nylon Nano tubes Automotive painted parts Honeywell (Aegis) Nylon-6 Barrier nylon Organo clay Organo clay Multi purpose Bottles and film Hyperion PETG, PBT, PPS, PC, Nano tubes Electrically PP conductive Kabelwerk Eupen EVA Organo clay Wire & cable Nanocor (Imperm) Nylon-6, PP Nylon MDX6 Organo clay Organo clay Multi purpose PET beer bottles Polymeric Supply Unsaturated Organo clay Marine, transport Polyester RTP Nylon-6, PP Organo clay Multi purpose Electrically conductive Showa Denko (Systemer) Nylon-6 Acetal Clay, mica Clay, mica Flame retardant Multi purpose Ube (Ecobesta) Nylon-6, 12 Nylon-6, 66 Organo clay Organo clay Multi purpose Auto fuel systems Unitika Nylon-6 Organo clay Multi purpose Yantai Haili Ind. & Commerce China UHMWPE Organo clay Earthquake-resistant pipe Stiftelsen Østfoldforskning og Silje Therese Skau 11

20 Hvilke muligheter og anvendelser nanoteknologi kan knyttes til i emballasjeindustrien? For eksempel har Eastman introdusert en MMT-basert PET (MMT = 5 % montmontrillonittleire) kalt Imperm, som de har utviklet i samarbeid med Nanocor. Eastman påstår at Imperm har barriereegenskaper som er tre til seks ganger bedre enn vanlige nylonbarrierer (Moore, 2004). Case: Nanocor M9 høy barriere flasker En kunde som produserer multilags ketchupflasker opplevde et høyere antall kasseringer enn akseptabelt. Dette var i tillegg til vanskeligheter i produksjon med EVOH som barrierelaget. Kunden ønsket derfor å bytte EVOH med et mer kostnadseffektivt materiale som ville føre til enklere produksjon samtidig som barriereegenskapene opprettholdes. Målet for studien var: Bytte EVOH med M9 Redusere antall kasseringer på grunn av delaminering Opprettholde nåværende barriereegenskaper Opprettholde kostnadene (Moore, 2004, Nanocor, 2004b) EVOH-barrierelaget ble vellykket erstattet med M9. I tillegg eliminerte Imperm behovet for mellomlag. Dette reduserte kasseringsraten med 71 %, samtidig som barriereegenskapene og kostnadene var de samme, selv før man regnet med kostnadsbesparelser med lavere kasseringsrater (Moore, 2004, Nanocor, 2004b). 4.4 Emballasjens endrede egenskaper ved nanoteknologi Hvilke egenskaper kan endres ved bruk av nanokompositt (polymer nanokompositt)? Noe av det som kan gjøre nanoteknologi spesielt interessant til emballasjeformål er at flere egenskaper kan endres samtidig. Av de egenskapene som kan endres ved bruk av nanokompositter er bla: Mekaniske egenskaper som styrke og dimensjonsstabilitet Forbedret strekkfasthet Varmestabilitet Flammehemming og reduksjon av røykutvikling Kjemisk motstand Elektrisk konduktivitet Overflateutseende, optiske egenskaper, transparenthet UV-motstand Lavere tetthet og bedre resirkulerbarhet Bedre barriereegenskaper (Kvalvåg Pettersen, 2005) Av disse er selvsagt noen som er av større interesse/viktighet for emballasje til næringsmidler. Dette gjelder varmestabilitet, optiske egenskaper/transparenthet, UV-motstand, lavere tetthet, bedre resirkulerbarhet og ikke minst barriereegenskaper (Kvalvåg Pettersen, 2005) Barriereegenskaper For å begynne med det siste først, barriereegenskaper: gjennomtrengning av gassmolekyler skjer ved at gassmolekylene løses i polymeren og at de diffunderer gjennom. Nanopartikler bidrar til at veien gassmolekylene må bevege seg for å komme gjennom polymeren blir lengre, det vil si at hastigheten reduseres. Det bør imidlertid nevnes at det er mulig ved hjelp av nanopartikler å øke hastigheten ved at man oppnår et mer porøst materiale. Både vanndampgjennomgang, CO 2 -gjennomgang og O 2 -gjennomgang (OTR) kan reduseres som følge av addisjon av nanokompositter. Avhengig av type polymer kan hastigheten reduseres til minst halvparten ved bruk av nanokompositter, og da ofte med relativ liten andel kompositt Stiftelsen Østfoldforskning og Silje Therese Skau 12

HVA ER EMBALLASJE? MATERIALER HISTORIKK DEFINISJONER FUNKSJONER NØKKELTALL

HVA ER EMBALLASJE? MATERIALER HISTORIKK DEFINISJONER FUNKSJONER NØKKELTALL HVA ER EMBALLASJE? MATERIALER HISTORIKK DEFINISJONER FUNKSJONER NØKKELTALL Medlemmer DNE har 200 medlemsbedrifter i 2014 Medlemmene er fordelt på hele verdikjeden Utviklingen innen dagligvarehandelen

Detaljer

Utvikling av nye intelligente etiketter for kjølte og frosne produkter og fremme inflytelsen av smarte etikker på reduksjon av svinn, kvalitet og

Utvikling av nye intelligente etiketter for kjølte og frosne produkter og fremme inflytelsen av smarte etikker på reduksjon av svinn, kvalitet og Utvikling av nye intelligente etiketter for kjølte og frosne produkter og fremme inflytelsen av smarte etikker på reduksjon av svinn, kvalitet og matsikkerhet i den europeiske forsyningskjeden 17 partnere

Detaljer

Eirik Oland Grønt Punkt Norge 25.04.2015 Oslo - Emballasjeskolen. En guide til design for gjenvinning

Eirik Oland Grønt Punkt Norge 25.04.2015 Oslo - Emballasjeskolen. En guide til design for gjenvinning Eirik Oland Grønt Punkt Norge 25.04.2015 Oslo - Emballasjeskolen En guide til design for gjenvinning EXPRA Expra står for Extended Producer Responsibility Alliance, og representerer produsentansvarsorganisasjoner

Detaljer

Nanomaterialer i svanemerkede produkter. v/ Ingvild Kvien Bengtsson, fagrådgiver i Miljømerking

Nanomaterialer i svanemerkede produkter. v/ Ingvild Kvien Bengtsson, fagrådgiver i Miljømerking Nanomaterialer i svanemerkede produkter v/ Ingvild Kvien Bengtsson, fagrådgiver i Miljømerking Nanokonferansen 2013, Klif, Helsfyr, 18. mars 2013 Innhold Kort om Nordisk Miljømerking, Svanen Nordisk Miljømerking

Detaljer

HVA ER EMBALLASJE? MATERIALER HISTORIKK DEFINISJONER FUNKSJONER

HVA ER EMBALLASJE? MATERIALER HISTORIKK DEFINISJONER FUNKSJONER HVA ER EMBALLASJE? MATERIALER HISTORIKK DEFINISJONER FUNKSJONER 12.09.16 Medlemmer Emballasjeforeningen har 200 medlemsbedrifter i 2016 Medlemmene er fordelt på hele verdikjeden Utviklingen

Detaljer

Studieprogram Nanoteknologi

Studieprogram Nanoteknologi Studieprogram Nanoteknologi Sivilingeniøren i nanoteknologi har en kunnskapsbasis innen de grunnleggende fagområdene fysikk, kjemi, biologi og matematikk kombinert med bred og detaljert kunnskap om produksjon,

Detaljer

Presentasjon av Marinepack Dr. techn. Ole Jørgen Hanssen Prosjektleder Transportkonferansen

Presentasjon av Marinepack Dr. techn. Ole Jørgen Hanssen Prosjektleder Transportkonferansen Presentasjon av Marinepack 2010 Dr. techn. Ole Jørgen Hanssen Prosjektleder Transportkonferansen 31.05 2010 Partnere i Marinepack 2010 Bedriftspartnere Smurfitt Kappa Norpapp Promens Glomma Papp Tommen

Detaljer

Nanopartikler En ny type miljøgifter? Erik J Joner Seniorforsker ved Bioforsk Jord & Miljø

Nanopartikler En ny type miljøgifter? Erik J Joner Seniorforsker ved Bioforsk Jord & Miljø Nanopartikler En ny type miljøgifter? Erik J Joner Seniorforsker ved Bioforsk Jord & Miljø Oversikt Litt om nanoteknologi Nanomaterialer generelt Nanopartikler spesielt Hva er det? Naturlige kontra produserte

Detaljer

Nanomedisin i Forskningsrådet. Vidar Skagestad Divisjon for store satsinger Workshop Nanomedisin, Oslo, desember 2007

Nanomedisin i Forskningsrådet. Vidar Skagestad Divisjon for store satsinger Workshop Nanomedisin, Oslo, desember 2007 Nanomedisin i Forskningsrådet Vidar Skagestad Divisjon for store satsinger Workshop Nanomedisin, Oslo, desember 2007 Nanomedisin-relevante prosjekter i Forskningsrådet, et dykk ned i rådet Nanomedisin

Detaljer

Nano for liten nano for stor

Nano for liten nano for stor Nano for liten nano for stor -Om fordeler og ulemper med nanoteknologi Seminar om Miljømerking Rica Helsfyr Hotel,Oslo 22 september 2011 Hva er nano? Nanometer: Om du deler en millimeter i en million like

Detaljer

Kostnadseffektiv eller miljøvennlig? Martin Høy og Kjersti Trømborg

Kostnadseffektiv eller miljøvennlig? Martin Høy og Kjersti Trømborg Kostnadseffektiv eller miljøvennlig? Martin Høy og Kjersti Trømborg Næringsmiddelindustrien i dag: Under press! Konsumentene krever lavere priser og høy kvalitet Økende vektlegging på næringsinnhold og

Detaljer

Som eneste forhandler i Norge kan Smart Supply stolt presentere en serie handlevogner for fremtiden!

Som eneste forhandler i Norge kan Smart Supply stolt presentere en serie handlevogner for fremtiden! Som eneste forhandler i Norge kan Smart Supply stolt presentere en serie handlevogner for fremtiden! Robust, moderne, miljøvennlig, lett å holde ren og lett å manøvrere. Praktisk og sikker! Rabtrolley

Detaljer

Materialstrømmer og gjenvinning

Materialstrømmer og gjenvinning Materialstrømmer og gjenvinning Lars Brede Johansen Utviklingssjef 1 Årlig avfallsmengde og årlig økning i lagrede materialer: Voksende potensial for resirkulering og ressursgjenvinning Årlig økning i

Detaljer

SIRKULÆR ØKONOMI ERFARINGER FRA NORSK INDUSTRI. Gunnar Grini, bransjesjef i Norsk Industri

SIRKULÆR ØKONOMI ERFARINGER FRA NORSK INDUSTRI. Gunnar Grini, bransjesjef i Norsk Industri SIRKULÆR ØKONOMI ERFARINGER FRA NORSK INDUSTRI. Gunnar Grini, bransjesjef i Norsk Industri EUs sirkulærøkonomipakke Noen kjennetegn på en sirkulær økonomi: Utnyttelse av biprodukter fra industrien til

Detaljer

MAPAX your concept for quality food.

MAPAX your concept for quality food. MAPAX your concept for quality food. MAPAX tar vare på produktkvaliteten og øker holdbarheten på en naturlig måte. MAPAX YOUR CONCEPT FOR QUALITY FOOD AGA 2 MAPAX for næringsmidler i modifisert atmosfære

Detaljer

Sammendragsrapport Klimaregnskap Choice Hotels Scandinavia

Sammendragsrapport Klimaregnskap Choice Hotels Scandinavia og Andreas Brekke Sammendragsrapport Klimaregnskap Choice Hotels Scandinavia Ecohz er leverandør av klimaregnskapet. Østfoldforskning har stått for det vitenskapelige arbeidet. Sammendragsrapport Klimaregnskap

Detaljer

LINDAB TAKSYSTEM TAK TAKRENNER TAKSIKRING

LINDAB TAKSYSTEM TAK TAKRENNER TAKSIKRING LINDAB TAKSYSTEM TAK TAKRENNER TAKSIKRING Hvis du har ditt drømmested, har vi ditt drømmetak. Ditt hjem. Det er alltid der for å beskytte deg, din familie og dine dyrebare eiendeler. Lindab har alt du

Detaljer

Heidi Svalund. Oktober 2013

Heidi Svalund. Oktober 2013 Heidi Svalund Oktober 2013 K-messe Dusseldorf 2013 2 23.10.2013 TRELLEBORG OFFSHORE NORWAY Introduksjon K2013 International Trade Fair No.1 for Plastics and Rubber Worldwide K in 2013 will again be the

Detaljer

Introduksjon - tema nanoteknologi. Kilder, bilder/tekst: www.nanovidenbank.dk, FFI Forsvarets forskningsinstitusjon, Terje Berg, CPU, EUCAT as

Introduksjon - tema nanoteknologi. Kilder, bilder/tekst: www.nanovidenbank.dk, FFI Forsvarets forskningsinstitusjon, Terje Berg, CPU, EUCAT as Introduksjon - tema nanoteknologi Kilder, bilder/tekst: www.nanovidenbank.dk, FFI Forsvarets forskningsinstitusjon, Terje Berg, CPU, EUCAT as Nano - like lite som verdensrommet er stort? De fleste har

Detaljer

Biologic Waste Management & Consulting

Biologic Waste Management & Consulting Biologic Waste Management & Consulting Reduser matavfallet Reduser kostnader Spar miljøet! Hvem er vi? er et miljøteknologiselskap som besitter mer en 20 års erfaring og har solide referanser innenfor

Detaljer

Oppfinnelsens område. Bakgrunn for oppfinnelsen

Oppfinnelsens område. Bakgrunn for oppfinnelsen 1 Oppfinnelsens område Oppfinnelsen vedrører smelting av metall i en metallsmelteovn for støping. Oppfinnelsen er nyttig ved smelting av flere metaller og er særlig nyttig ved smelting av aluminium. Bakgrunn

Detaljer

BIA prosjektet Luktfjerning ved resirkulering av plast. Prosin 2011 Kristiansand, 26.05.2011 Espen Ommundsen, Norner AS

BIA prosjektet Luktfjerning ved resirkulering av plast. Prosin 2011 Kristiansand, 26.05.2011 Espen Ommundsen, Norner AS BIA prosjektet Luktfjerning ved resirkulering av plast Prosin 2011 Kristiansand, 26.05.2011 Espen Ommundsen, Norner AS Norner AS Prosin 2011 Kristiansand, 26.05.2011 Espen Ommundsen, Norner AS 3 Vår historie..

Detaljer

Alarmdetektorene i Professional Series Vet når det trengs alarm. Og når det ikke gjør det. Nå med Flerpunkts antimask med spraydeteksjon

Alarmdetektorene i Professional Series Vet når det trengs alarm. Og når det ikke gjør det. Nå med Flerpunkts antimask med spraydeteksjon Alarmdetektorene i Professional Series Vet når det trengs alarm. Og når det ikke gjør det. Nå med Flerpunkts antimask med spraydeteksjon Bosch-teknologi uten sidestykke forbedrer deteksjonen og reduserer

Detaljer

Emballasje er en samlebetegnelse på innpakningsmateriale du kan bruke til å pakke produktet ditt i.

Emballasje er en samlebetegnelse på innpakningsmateriale du kan bruke til å pakke produktet ditt i. Emballasje fra Foodgarage. Foto/design: Scandinavian Design Group. Valg av emballasje kan være avgjørende for om salget av nettopp ditt produkt blir en suksess eller ikke. Det er emballasjen som kommuniserer

Detaljer

Total ytelse enklere og raskere enn noensinne Vi lanserer Linergy Evolution samleskinner opptil 4000 A

Total ytelse enklere og raskere enn noensinne Vi lanserer Linergy Evolution samleskinner opptil 4000 A Total ytelse enklere og raskere enn noensinne Vi lanserer Linergy Evolution samleskinner opptil 4000 A 998-4883_NO.indd 1 2012-08-27 15:51:32 Linergy Evolution gir deg siste nytt på teknologifronten 2

Detaljer

Morgendagens matemballasje

Morgendagens matemballasje Morgendagens matemballasje Grønt Punkt Dagen 2012 Oslo, 15. mars 2012 Forsker Hanne Larsen Nofima Trender Design form, farge, utseende! Funksjonalitet åpne/lukke-løsninger Pris som oftest styrende for

Detaljer

DP4000 2K grunning Minst 50% kortere klargjøringstid

DP4000 2K grunning Minst 50% kortere klargjøringstid Make it happen. With PPG 2K grunning Minst 50% kortere klargjøringstid Velkommen til en effektiv klargjøringsprosess 2K grunning Fremtidens effektive overflatebehandling har ankommet Et gjennombrudd innen

Detaljer

Nanovitenskap og nanoteknologi

Nanovitenskap og nanoteknologi Nanovitenskap og nanoteknologi Store muligheter i en liten verden Kenneth Ruud I UNIVERSITETET TROMSØ Tromsø, 27/3 2008 Kenneth Ruud (CTCC) Nanovitenskap og nanoteknologi Tromsø, 27/3 2008 1 / 27 Hva er

Detaljer

Emballasjeavfall. Innholdsfortegnelse. Side 1 / 5

Emballasjeavfall. Innholdsfortegnelse.  Side 1 / 5 Emballasjeavfall Innholdsfortegnelse http://www.miljostatus.no/tema/avfall/avfallstyper/emballasjeavfall/ Side 1 / 5 Emballasjeavfall Publisert 26.8.215 av Miljødirektoratet Emballasjeavfall kan brukes

Detaljer

Banebrytende utvikling av grønne resiner. Nina Hove Myhre, November 2010

Banebrytende utvikling av grønne resiner. Nina Hove Myhre, November 2010 Banebrytende utvikling av grønne resiner Nina Hove Myhre, November 2010 PRODUKTER FOR FREMTIDEN Grønne polyestere hvorfor og hva er det? Fornybare og resirkulerbare råstoff hvordan virker de Produkt portefølge

Detaljer

AKEPOX 2030. Teknisk merkeblad 1/5

AKEPOX 2030. Teknisk merkeblad 1/5 AKEPOX 2030 Teknisk merkeblad 1/5 Karakteristikk AKEPOX 2030 er et kremaktig, fyllstoffholdig, løsemiddelfritt to-komponentlim på epoksybasis med en modifisert polyaminherder. Produktet utmerker seg ved

Detaljer

Teknologiske trender innen europeisk næringsmiddelindustri

Teknologiske trender innen europeisk næringsmiddelindustri Teknologiske trender innen europeisk næringsmiddelindustri FHF-prosjekt 2009/2010 Stein Ove Østvik SINTEF Fiskeri og havbruk AS SINTEF Fiskeri og havbruk AS 1 Bakgrunn og målsetting Forprosjektet har som

Detaljer

Plast - et miljøvalg? Fremtidens Emballering REforReM seminar, FoodTech Oslo, 28.sept 2017

Plast - et miljøvalg? Fremtidens Emballering REforReM seminar, FoodTech Oslo, 28.sept 2017 Plast - et miljøvalg? Fremtidens Emballering REforReM seminar, FoodTech Oslo, 28.sept 2017 Marit Kvalvåg Pettersen, Ph.D, Senior research scientist./ F.Am. IKMB, NMBU 1 300 000 000 tonn 68.7 kg 795 millioner

Detaljer

Emballasje - Forskning og kunnskap gir merverdi

Emballasje - Forskning og kunnskap gir merverdi Emballasje - Forskning og kunnskap gir merverdi Ole Jan Myhre Grønt Punkt Dagen 2015 Norner AS, Asdalstrand 291 NO-3960 Stathelle, Norway www.norner.no post@norner.no Page 1 Norner = Plastemballasje fra

Detaljer

Og det er her hovedutfordringen med keramikk ligger. Først må man finne riktig skjærehastighet i forhold til arbeidsstykkets hardhet for å få den

Og det er her hovedutfordringen med keramikk ligger. Først må man finne riktig skjærehastighet i forhold til arbeidsstykkets hardhet for å få den Har du nok tid og penger så er det nesten mulig å maskinere alle typer metaller med de verktøyene du har. Du har sikkert ikke ikke råd eller tid til å eksprimentere hver dag for å finne den optimale verktøyløsningen,

Detaljer

Innspill til Teknologirådets høring Klimaskog og bioraffinerier

Innspill til Teknologirådets høring Klimaskog og bioraffinerier Innspill til Teknologirådets høring Klimaskog og bioraffinerier Karin Øyaas (PFI) 27.01.2011 PFI Uavhengig forskningsinstitutt Lokalisert i Trondheim, Norge FoU på prosesser/produkter basert på lignocellulose

Detaljer

INDUSTRIENS ROLLE I DEN SIRKULÆRE ØKONOMIEN. Berit Sørset, fagsjef Norsk Industri

INDUSTRIENS ROLLE I DEN SIRKULÆRE ØKONOMIEN. Berit Sørset, fagsjef Norsk Industri INDUSTRIENS ROLLE I DEN SIRKULÆRE ØKONOMIEN Berit Sørset, fagsjef Norsk Industri EUs sirkulærøkonomipakke Noen kjennetegn på en sirkulær økonomi: Utnyttelse av biprodukter fra industrien til nytt råstoff,

Detaljer

Hvordan sikre at lang holdbarhet ikke går på akkord med trygg mat

Hvordan sikre at lang holdbarhet ikke går på akkord med trygg mat Hvordan sikre at lang holdbarhet ikke går på akkord med trygg mat Askild Holck Matvettseminar 11. Mars 17.03.2015 1 Trender som gir ekstra holdbarhetsutfordringer Helse: Lavere nivåer av NaCl, sukker og

Detaljer

PlasmaMade og ren luft Hvordan selge ren luft for alle, overalt V2.0 000-11.1

PlasmaMade og ren luft Hvordan selge ren luft for alle, overalt V2.0 000-11.1 PlasmaMade og ren luft Hvordan selge ren luft for alle, overalt V2.0 000-11.1 PlasmaMade Luftfilter garanterer: Sunn luft Ren luft I rom hvor flere mennesker oppholder seg, som stuer, soverom, kontorer

Detaljer

MULTILIFT XR18SL - PRO FUTURE ENESTÅENDE EFFEKTIVITET

MULTILIFT XR18SL - PRO FUTURE ENESTÅENDE EFFEKTIVITET MULTILIFT XR18SL - PRO FUTURE ENESTÅENDE EFFEKTIVITET PRODUKTBROSJYRE FORBEDRE EFFEKTIVITETEN, TRANSPORTER MER LAST OG REDUSER MILJØPÅVIRKNINGEN Krokløfteren MULTILIFT XR18SL Pro Future er betydelig lettere

Detaljer

Nano og bærekraftig energiteknologi muligheter og utfordringer

Nano og bærekraftig energiteknologi muligheter og utfordringer Nano og bærekraftig energiteknologi muligheter og utfordringer Ingeborg Kaus SINTEF Materialer og Kjemi Nanokonferansen, Klif, 18. mars 2013 Hva skal jeg snakke om? Hva er nano? Noen eksempler på nano

Detaljer

22 Orkla bærekraftsrapport 2012 miljø. for miljøet. til et minimum i alle ledd i verdikjeden. Foto: Colourbox.no

22 Orkla bærekraftsrapport 2012 miljø. for miljøet. til et minimum i alle ledd i verdikjeden. Foto: Colourbox.no 22 Orkla bærekraftsrapport 2012 miljø Ansvar for miljøet Orkla vil redusere energiforbruket og begrense klimagassutslippene til et minimum i alle ledd i verdikjeden. Foto: Colourbox.no 23 De globale klimaendringene

Detaljer

Solceller. Josefine Helene Selj

Solceller. Josefine Helene Selj Solceller Josefine Helene Selj Silisium Solceller omdanner lys til strøm Bohrs atommodell Silisium er et grunnstoff med 14 protoner og 14 elektroner Elektronene går i bane rundt kjernen som består av protoner

Detaljer

Utviklingen av bioøkonomien i Europa gjennom forskning og innovasjon Kick-off seminar for EUs FoU-satsing i Horizon2020 13.11.2013

Utviklingen av bioøkonomien i Europa gjennom forskning og innovasjon Kick-off seminar for EUs FoU-satsing i Horizon2020 13.11.2013 Utviklingen av bioøkonomien i Europa gjennom forskning og innovasjon Kick-off seminar for EUs FoU-satsing i Horizon2020 13.11.2013 Christina Abildgaard Dr. scient, avdelingsdirektør Bioøkonomi biobasert

Detaljer

Figur s Figurer kapittel 10: Materialer. Cl C H. Cl C H. Cl C. En polymer med amorfe og krystallinsk område. monomeren vinylklorid (kloreten)

Figur s Figurer kapittel 10: Materialer. Cl C H. Cl C H. Cl C. En polymer med amorfe og krystallinsk område. monomeren vinylklorid (kloreten) Figur s. 240 En polymer med amorfe og krystallinske områder. amorft område krystallinsk område monomeren vinylklorid (kloreten) l l l del av polymer repeterende enhet l strukturformel for polymeren PV

Detaljer

Kjemi. Kjemi er læren om alle stoffers. oppbygging, egenskaper og reaksjoner reaksjoner i

Kjemi. Kjemi er læren om alle stoffers. oppbygging, egenskaper og reaksjoner reaksjoner i Kort om teoridelen Kjemi Kjemi er læren om alle stoffers oppbygging, egenskaper og reaksjoner reaksjoner i vann, jord og luft planter dyr og mennesker tekniske anvendelser Eksempler på kjemisk kunnskap

Detaljer

CO 2 som innsatsfaktor i industriproduksjon

CO 2 som innsatsfaktor i industriproduksjon CO 2 som innsatsfaktor i industriproduksjon Presentasjon på Lutelandsseminaret 2006 Fjaler, 30. mai 2006 Bjørg Andresen Institutt for energiteknikk P.O. Box 40 NO-2027 Kjeller www.ife.no VISJON: Ny norsk

Detaljer

P28416NO05. Fagfelt Oppfinnelsen angår generelt fleksible rør og især en ny utforming for et fleksibelt rør med et tett båndlag.

P28416NO05. Fagfelt Oppfinnelsen angår generelt fleksible rør og især en ny utforming for et fleksibelt rør med et tett båndlag. P28416NO05 1 5 30 35 Fagfelt Oppfinnelsen angår generelt fleksible rør og især en ny utforming for et fleksibelt rør med et tett båndlag. Bakgrunn Fleksible rør er vanlig og blir vanligvis fremstilt av

Detaljer

Glass Reinforced Plastics

Glass Reinforced Plastics Glass Reinforced Plastics Referanseprosjekter www.vink.no VINK Norway AS VINK er Norges største leverandør av teknisk plast halvfabrikata og ferdige komponenter til alle bransjer i Norge. Vi har 40 års

Detaljer

Bevaring i samlingsforvaltning. Douwtje van der Meulen

Bevaring i samlingsforvaltning. Douwtje van der Meulen Bevaring i samlingsforvaltning Douwtje van der Meulen 3 BA Kulturarv og bevaringskunnskap Undervisningsplan KUBE 1. semester 2.semester 3.semester 4.semester 5.semester 6.semester Introduction to conservation

Detaljer

Hva inneholder tannkremen vår?

Hva inneholder tannkremen vår? Plast og bærekraft Hva inneholder tannkremen vår? Bland produktene med vann og la de stå litt.. Studer resultatet Filtrer løsningen Beskriv det du observerer Hva tror du de små kulene er? Kan det være

Detaljer

Hvordan lage fantastisk drikkevann. AquaZone. uten å bruke kjemikalier

Hvordan lage fantastisk drikkevann. AquaZone. uten å bruke kjemikalier Hvordan lage fantastisk drikkevann AquaZone uten å bruke kjemikalier RÅVANNET INNEHOLDER STADIG MER... Utvasking av skogbunnen og avrenning fra områder med økt bearbeiding av jorda har gitt økende farvetall

Detaljer

Matsvinn i et logistikkperspektiv. Transportkonferanse Ole Jørgen Hanssen og Aina Elstad Stensgård, Østfoldforskning.

Matsvinn i et logistikkperspektiv. Transportkonferanse Ole Jørgen Hanssen og Aina Elstad Stensgård, Østfoldforskning. Matsvinn i et logistikkperspektiv Transportkonferanse 23.10.2017 Ole Jørgen Hanssen og Aina Elstad Stensgård, Østfoldforskning. skal være leverandør av ny kunnskap om bærekraftig innovasjon for å bidra

Detaljer

Økosystempåvirkning i 10 år - fra lokal til global JOHANNA JÄRNEGREN

Økosystempåvirkning i 10 år - fra lokal til global JOHANNA JÄRNEGREN Økosystempåvirkning i 10 år - fra lokal til global JOHANNA JÄRNEGREN Økosystempåvirkning Økosystem - et dynamisk kompleks av planter, dyr og mikroorganismer som i samspill med det ikke-levende miljø utgjør

Detaljer

Opplæringsmodul 5. for mellomstore og utviklede EPC markeder

Opplæringsmodul 5. for mellomstore og utviklede EPC markeder Opplæringsmodul 5. for mellomstore og utviklede EPC markeder EPC støttestrategi Project Transparense OVERSIKT OVER OPPLÆRINGSMODULER I. Grunnleggende EPC II. EPC prosess fra identifisering av prosjekt

Detaljer

Kapittel 12. Brannkjemi. 12.1 Brannfirkanten

Kapittel 12. Brannkjemi. 12.1 Brannfirkanten Kapittel 12 Brannkjemi I forbrenningssonen til en brann må det være tilstede en riktig blanding av brensel, oksygen og energi. Videre har forskning vist at dersom det skal kunne skje en forbrenning, må

Detaljer

A T. RZ o. Brosjyre RENDESIGN LIVSSTIL TEKNOLOGI. Scandinavian Design OZZOWATER.COM

A T. RZ o. Brosjyre RENDESIGN LIVSSTIL TEKNOLOGI. Scandinavian Design OZZOWATER.COM A T ozw RZ o E Brosjyre REN Design Vi har gleden av å presentere OZZO Water. Den ultimate vannrenser som kombinerer design og funksjonalitet med avansert renseteknologi. Den har en ikonisk form som er

Detaljer

Lever du FREMDELES i steinalderen?

Lever du FREMDELES i steinalderen? Lever du FREMDELES i steinalderen? G l a s s u l l et valg for det 21. århundre Vi mennesker har utviklet oss til skapninger som ikke ønsker å bo i huler. Vi ønsker moderne hjem, og vi vil ikke ha det

Detaljer

Bolting i berg 7 9 oktober 2008. Stålkvalitet, Korrosjon, Overflatebehandling, og Produksjon

Bolting i berg 7 9 oktober 2008. Stålkvalitet, Korrosjon, Overflatebehandling, og Produksjon Bolting i berg 7 9 oktober 2008 Stålkvalitet, Korrosjon, Overflatebehandling, og Produksjon Det benyttes i dag flere materialkvaliteter innen bergsikring. Mest benyttet er kamstål som produseres etter

Detaljer

Morgendagens materialgjenvinning. Eirik Oland Grønt Punkt Norge Foodtech

Morgendagens materialgjenvinning. Eirik Oland Grønt Punkt Norge Foodtech Morgendagens materialgjenvinning Eirik Oland Grønt Punkt Norge Foodtech 28.09.2017 1 2 Materialselskapene for emballasje 3 Ambisiøse mål 4 Sirkulær økonomi 1 - Handlingsplan: Dekker verdikjeden og har

Detaljer

Den nye generasjon lydabsorbenter

Den nye generasjon lydabsorbenter Den nye generasjon lydabsorbenter DeAmp tilbyr en helt ny type fiberfrie lydabsorberende paneler i harde materialer som metall og plast. Dagens lydabsorbenter av porøse materialer avgir over tid astma-

Detaljer

KRAFTIG & KOMPAKT EY74A2LJ2G/PN2G/X. Drill & trekker

KRAFTIG & KOMPAKT EY74A2LJ2G/PN2G/X. Drill & trekker KRAFTIG & KOMPAKT EY74A2LJ2G/PN2G/X Drill & trekker 2 Ny børsteløs motor Den nye børsteløse motoren med stor diameter genererer høy kraft og effekt. En ny og avansert elektronisk kontroll sørger for stabil

Detaljer

OPTIMAP Optimal, trygg og kvalitetsbevarende emballering av sjømat og kjøtt pakket i modifisert atmosfære

OPTIMAP Optimal, trygg og kvalitetsbevarende emballering av sjømat og kjøtt pakket i modifisert atmosfære Nytt satsningsområde innen FoU område II: OPTIMAP Optimal, trygg og kvalitetsbevarende emballering av sjømat og kjøtt pakket i modifisert atmosfære Forsker Thomas Eie Emballasjegruppen, MATFORSK Modifisert

Detaljer

Returordningene og hvordan forvaltes vederlaget? Svein Erik Rødvik. Leder Innsamling og Gjenvinning

Returordningene og hvordan forvaltes vederlaget? Svein Erik Rødvik. Leder Innsamling og Gjenvinning Returordningene og hvordan forvaltes vederlaget? Svein Erik Rødvik Leder Innsamling og Gjenvinning Eierskap og funksjoner Sikre finansiering 3 Grønt Punkt landsdekkende returordninger Husholdning Dekker

Detaljer

Logistikk og ledelse av forsyningskjeder

Logistikk og ledelse av forsyningskjeder Logistikk og ledelse av forsyningskjeder Kapittel 12 (7) Logistikk og miljø SCM200 Innføring i Supply Chain Management Jøran Gården Logistikk og miljø Situasjonen Økt forurensing, ressursmangel og mangel

Detaljer

GRØNNE BYGGEVARER 3.NOVEMBER 2015. Kebony/2015 Arnt Kristian Barsten

GRØNNE BYGGEVARER 3.NOVEMBER 2015. Kebony/2015 Arnt Kristian Barsten GRØNNE BYGGEVARER 3.NOVEMBER 2015 Kebony/2015 Arnt Kristian Barsten Miljøvennlig tre hvorfor det Kjennskap vs kunnskap Hvilke valg for miljøvennlige bygg STATUS Kjennskap til at vi må være miljøvennlige

Detaljer

Patentsøknad nr O.nr /AFI/UNN

Patentsøknad nr O.nr /AFI/UNN 0 Patentsøknad nr. 04 1831 O.nr. 641 /AFI/UNN 21.04.16 Søker : AB TETRA PAK Tittel : Emballasjelaminat for emballasjebeholder som kan anbringes i retorte, emballasjebeholder og fremgangsmåte for å forlenge

Detaljer

Smarte prosumenter. Om hvordan et effektivt samspill mellom teknologi og marked/forretningsmodeller kan skape merverdier

Smarte prosumenter. Om hvordan et effektivt samspill mellom teknologi og marked/forretningsmodeller kan skape merverdier Smarte prosumenter Om hvordan et effektivt samspill mellom teknologi og marked/forretningsmodeller kan skape merverdier Teknologisk møteplass - 15. januar 2014, Oslo Stig Ødegaard Ottesen Forsker/PhD-kandidat

Detaljer

Nyhet! TECElogo alupex push-in system TECElogo nordic push-in system. 1 fitting - 2 systemer

Nyhet! TECElogo alupex push-in system TECElogo nordic push-in system. 1 fitting - 2 systemer Nyhet! TECElogo alupex push-in system TECElogo nordic push-in system 1 fitting - 2 systemer Innhold TECElogo - neste generasjons installasjonsystem Side 3 Hva er TECElogo? Side 4 Hvorfor TECElogo? Side

Detaljer

IFEA Sikkerhetssystemkonferansen

IFEA Sikkerhetssystemkonferansen 1 IFEA Sikkerhetssystemkonferansen Gardermoen 3.-4. Nov 2011 NTMOS H2S Ny halvlederteknologi for rask deteksjon Tradisjonelle måleprinsipper for deteksjon av gasser Katalytisk forbrenning: Måling av HC

Detaljer

Sivilingeniørstudiet nanoteknologi. Ta en utfordring - studer Nanoteknologi!

Sivilingeniørstudiet nanoteknologi. Ta en utfordring - studer Nanoteknologi! Sivilingeniørstudiet nanoteknologi Ta en utfordring - studer Nanoteknologi! SIVILINGENIØR- STUDIENE ARKITEKTSTUDIET HUMANISTISKE FAG REALFAG SAMFUNNSVITEN - SKAPELIGE FAG LÆRERUTDANNING I MEDISIN I PSYKOLOGI

Detaljer

Innkjøpsanalyse Hvordan realisere gevinstene? Tormod Lysne Voje Oslo, 17. September 2013

Innkjøpsanalyse Hvordan realisere gevinstene? Tormod Lysne Voje Oslo, 17. September 2013 Innkjøpsanalyse Hvordan realisere gevinstene? Tormod Lysne Voje Oslo, 17. September 2013 Content I Verdien av innsikt II Hvordan realisere de store gevinstene? III SAS Intstiture og KPMGs 1 Verdien av

Detaljer

FLYMEDISIN. Grunnleggende Flymedisin

FLYMEDISIN. Grunnleggende Flymedisin FLYMEDISIN Grunnleggende Flymedisin 1 MÅL Angi omtrentlig hvordan lufttrykk og temperatur endres oppover i atmosfæren Kjenne sammensetningen av luften i atmosfæren Kjenne begrepene partialtrykk og kunne

Detaljer

Nanoteknologi og nye materialer NANOMAT

Nanoteknologi og nye materialer NANOMAT Divisjon for store satsinger Avdeling for fremtidsteknologi Nanoteknologi og nye materialer NANOMAT Programplan Revidert desember 2003 1. Bakgrunn Nanoteknologi og materialteknologi fremstår i dag som

Detaljer

Bygningsnettverkets energistatistikk 2006 Datakvalitet. Anne Rønning. Stiftelsen Østfoldforskning OR Juni

Bygningsnettverkets energistatistikk 2006 Datakvalitet. Anne Rønning. Stiftelsen Østfoldforskning OR Juni Bygningsnettverkets energistatistikk 2006 Datakvalitet Anne Rønning Stiftelsen Østfoldforskning OR 06.07 Juni 2007 www.sto.no RAPPORTFORSIDE Rapportnr: OR.06.07 Rapporttittel: Enova byggstatistikk 2006

Detaljer

Korrosjon. Øivind Husø

Korrosjon. Øivind Husø Korrosjon Øivind Husø 1 Introduksjon Korrosjon er ødeleggelse av materiale ved kjemisk eller elektrokjemisk angrep. Direkte kjemisk angrep kan forekomme på alle materialer, mens elektrokjemisk angrep bare

Detaljer

- Kinetisk og potensiell energi Kinetisk energi: Bevegelses energi. Kinetiske energi er avhengig av masse og fart. E kin = ½ mv 2

- Kinetisk og potensiell energi Kinetisk energi: Bevegelses energi. Kinetiske energi er avhengig av masse og fart. E kin = ½ mv 2 Kapittel 6 Termokjemi (repetisjon 1 23.10.03) 1. Energi - Definisjon Energi: Evnen til å utføre arbeid eller produsere varme Energi kan ikke bli dannet eller ødelagt, bare overført mellom ulike former

Detaljer

Nanoprodukter og forbrukerrettigheter

Nanoprodukter og forbrukerrettigheter Nanoprodukter og forbrukerrettigheter Presentasjon på Forbruksforskning i tiden SIFOs 70-års jubileumsseminar Universitetet i Oslo 6.november 2009 Hva er nano? Om du deler en millimeter i en million like

Detaljer

Ind. Biotek og Bioøkonomi

Ind. Biotek og Bioøkonomi Ind. Biotek og Bioøkonomi -eksempler fra TINE SA FoU sjef Forskning Johanne Brendehaug, TINE SA Nasjonalt Seminar Industriell Bioteknologi, 6. juni 2013 Hvorfor bioøkonomi og Ind. bioteknologi? Knyttet

Detaljer

+ - 2.1 ELEKTRISK STRØM 2.1 ELEKTRISK STRØM ATOMER

+ - 2.1 ELEKTRISK STRØM 2.1 ELEKTRISK STRØM ATOMER 1 2.1 ELEKTRISK STRØM ATOMER Molekyler er den minste delen av et stoff som har alt som kjennetegner det enkelte stoffet. Vannmolekylet H 2 O består av 2 hydrogenatomer og et oksygenatom. Deles molekylet,

Detaljer

Klimaspor - forretningsmessige risikoer og muligheter

Klimaspor - forretningsmessige risikoer og muligheter Klimaspor - forretningsmessige risikoer og muligheter Mot et lavutslippssamfunn - klimaspor en viktig brikke i arbeidet, Seminar 26. mai 2011 Narve Mjøs Director of Services Development Climate Change

Detaljer

Oppfinnelsen angår generelt fleksible rør og især en ny utforming for et fleksibelt rør med et tett båndlag og en fremgangsmåte for å fremstille et

Oppfinnelsen angår generelt fleksible rør og især en ny utforming for et fleksibelt rør med et tett båndlag og en fremgangsmåte for å fremstille et 1 1 2 3 Oppfinnelsen angår generelt fleksible rør og især en ny utforming for et fleksibelt rør med et tett båndlag og en fremgangsmåte for å fremstille et rør. Fleksible rør er vanlig og blir vanligvis

Detaljer

Bruk av resirkulert plast i nye produkter. Og litt om Folldal!

Bruk av resirkulert plast i nye produkter. Og litt om Folldal! Bruk av resirkulert plast i nye produkter Og litt om Folldal! Min erfaring La det være v klart, jeg er ingen plastfagmann, og kanskje er det en fordel når n r man gir seg i kast med resirkulert plast.

Detaljer

Den nye LED vegg- og takkolleksjonen

Den nye LED vegg- og takkolleksjonen Den nye LD vegg- og takkolleksjonen Gå ikke glipp av de nye LD produktene med innebygd sensor. 1 n slank og gjennomført design! Morgendagens belysning - i dag Setter du pris på estetisk design? r du interessert

Detaljer

OVERSTØPT MEMBRANPUMPE

OVERSTØPT MEMBRANPUMPE 1 OVERSTØPT MEMBRANPUMPE 2 TEKNISK BAKGRUNN Plastmembranpumper har tradisjonelt blitt støp av en harpiks som kan inneholde forsterkende fibre. US 02/07972 beskriver en overstøp membranpumpe som anses å

Detaljer

Strategianalyse av kjøttprodukter fra Gilde

Strategianalyse av kjøttprodukter fra Gilde Strategianalyse av kjøttprodukter fra Gilde Hanne Møller Ole Jørgen Hanssen Erna Dybvig Stiftelsen Østfoldforskning Mars 2004 OR.04.04 Rapportnr: ISBN nr: 82-7520-520-4 OR. 04.04 ISSN nr: 0803-6659 Rapporttittel:

Detaljer

Sorteringsanlegg for blandet husholdningsavfall. 100609 Jacob Rognhaug Områdersjef/TiTech AS

Sorteringsanlegg for blandet husholdningsavfall. 100609 Jacob Rognhaug Områdersjef/TiTech AS Sorteringsanlegg for blandet husholdningsavfall 100609 Jacob Rognhaug Områdersjef/TiTech AS Agenda TiTech AS Automatisk sortering av blandet husholdningsavfall 1 TiTech er 100% fokusert på: Sensorbasert

Detaljer

Programområde for plast og komposittfaget - læreplan i felles programfag Vg2 - forsøk

Programområde for plast og komposittfaget - læreplan i felles programfag Vg2 - forsøk Programområde for plast og komposittfaget - læreplan i felles Denne midlertidige forsøkslæreplanen er utviklet som en del av forsøket med et felles Vg2 plast for fagene polymerkomposittfaget, termoplastfaget

Detaljer

Remote Video Solutions. Kameratjenester fra Securitas

Remote Video Solutions. Kameratjenester fra Securitas Remote Video Solutions Kameratjenester fra Securitas 2 Remote Video Solutions Remote Video Solutions gir deg økt trygghet. Vi kombinerer smart teknologi og vektere i en sikkerhetsløsning som vi vet kan

Detaljer

MaxiFlex Ultimate TM. prorange TM. MaxiFlex Ultimate

MaxiFlex Ultimate TM. prorange TM. MaxiFlex Ultimate Ultimate TM MaxiFlex Ultimate MaxiFlex Ultimate er konstruert og utviklet som en pustende hanske og er blitt standarden for presisjonshåndteringshansker i tørre omgivelser. MaxiFlex Ultimate er tilgjengelig

Detaljer

TIL FORHANDLERE AV DESINFEKSJONSMIDLER TIL TEKNISK BRUK I HELSE- OG SYKEPLEIE

TIL FORHANDLERE AV DESINFEKSJONSMIDLER TIL TEKNISK BRUK I HELSE- OG SYKEPLEIE VEILEDNING TIL FORHANDLERE AV DESINFEKSJONSMIDLER TIL TEKNISK BRUK I HELSE- OG SYKEPLEIE Det henvises til Forskrifter om kjemiske desinfeksjonsmidler til teknisk bruk i helse- og sykepleie. Søknad om godkjennelse

Detaljer

SolidPlant er perfekt for deg som jobber med design av rørsystemer og anlegg, og er kjent med SolidWorks.

SolidPlant er perfekt for deg som jobber med design av rørsystemer og anlegg, og er kjent med SolidWorks. SolidPlant, det eneste virkelig spesifikasjonsstyrte anleggsdesign programmet for SolidWorks. Ved å kombinere intuitive parametrisk styrte SolidWorks med en sofistikert database for å generere alle komponenter

Detaljer

Klasseromsforsøk om lagring av CO 2 under havbunnen

Klasseromsforsøk om lagring av CO 2 under havbunnen Klasseromsforsøk om lagring av CO 2 under havbunnen Jan Martin Nordbotten og Kristin Rygg Universitetet i Bergen Konsentrasjonen av CO 2 i atmosfæren har steget fra 280 ppm til 370 ppm siden den industrielle

Detaljer

Afumex halogenfrie kabler. Et trygt og sikkert valg!

Afumex halogenfrie kabler. Et trygt og sikkert valg! Afumex halogenfrie kabler Et trygt og sikkert valg! Fokuserer du på brannsikkerhet er halogenfrie kabler det beste og eneste fornuftige valget. Halogenfrie kabler redder liv når uhellet er ute. Andre

Detaljer

Pilotanlegg (Miljøtek NO, Ercom DE, m.fl.) har vist at mekanisk gjenvinning av kompositter er teknisk mulig

Pilotanlegg (Miljøtek NO, Ercom DE, m.fl.) har vist at mekanisk gjenvinning av kompositter er teknisk mulig Dansk Komposittindustris temadag Torsdag 3. juni Hindsgavl Slott, Middelfart Kompositter kan gjenvinnes Paal Fischenich Daglig leder Norsk Komposittforbund Hva har vi gjort de siste 20 årene Pilotanlegg

Detaljer

Hva er- og hvor finnes nanopartikler, og hvilke forhåndsregler bør man ta?

Hva er- og hvor finnes nanopartikler, og hvilke forhåndsregler bør man ta? Hva er- og hvor finnes nanopartikler, og hvilke forhåndsregler bør man ta? Astrid Lund Ramstad Direktoratet for arbeidstilsynet Formål Hva er Nano? Nanopartikler og nanomaterialer? Hvor finnes nanopartikler?

Detaljer

Årsplan i naturfag 8.trinn 2017/18 Eureka 8!

Årsplan i naturfag 8.trinn 2017/18 Eureka 8! Årsplan i naturfag 8.trinn 2017/18 Eureka 8! Periode Hovedtema Kompetansemål mål for opplæringen er at eleven skal kunne: 1 Arbeid med Planlegge og gjennomføre stoffer undersøkelser for å teste holdbarheten

Detaljer

Kapittel 14, Polymerers Struktur Definisjon av polymer Kjemisk sammensetning Polymerisering Struktur Molekylvekt Molekylform Krystallinitet

Kapittel 14, Polymerers Struktur Definisjon av polymer Kjemisk sammensetning Polymerisering Struktur Molekylvekt Molekylform Krystallinitet Kapittel 14, Polymerers Struktur Definisjon av polymer Kjemisk sammensetning Polymerisering Struktur Molekylvekt Molekylform Krystallinitet hapter 14-1 Polymerer Naturlige polymerer Tre Gummi Bomull Ull

Detaljer

Emballasjeutviklingen i Norge 2012 Handlekurv og indikator

Emballasjeutviklingen i Norge 2012 Handlekurv og indikator Forfatter(e): Hanne Møller (Østfoldforskning) og Mona Nilsen (Miljøkom) Rapportnr.: OR.24.13 ISBN: 978-82-7520-704-1 ISBN: 82-7520-704-5 Emballasjeutviklingen i Norge 2012 Rapportnr.: OR.24.13 ISBN nr.:

Detaljer

Mandag Ledere: Metaller. Atomenes ytterste elektron(er) er fri til å bevege seg gjennom lederen. Eksempler: Cu, Al, Ag etc.

Mandag Ledere: Metaller. Atomenes ytterste elektron(er) er fri til å bevege seg gjennom lederen. Eksempler: Cu, Al, Ag etc. Institutt for fysikk, NTNU TFY4155/FY1003: Elektrisitet og magnetisme Vår 2007, uke 7 Mandag 12.02.07 Materialer og elektriske egenskaper Hovedinndeling av materialer med hensyn på deres elektriske egenskaper:

Detaljer