MØTEINNKALLING - Fellesstyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING - Fellesstyret"

Transkript

1 1 MØTEINNKALLING - Fellesstyret Møtedato: Mandag Dokumentdato: Saksbehandler: Direktørene Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 SAK 51/13 INNKALLING TIL MØTE I FELLESSTYRET HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Sted: Høgskolen i Vestfold, Møterom B2 6 Færder Dato: Mandag Tid: Kl :00 Saksliste: Velkommen ved styreleder Orientering om Høgskolen i Vestfold / fagmiljøer ved rektor HiVe. Vedtakssaker: Sak 51/13 Sak 52/13 Sak 53/13 Sak 54/13 Sak 55/13 Godkjenning av møteinnkalling Møtebok fra møte i Fellesstyret godkjent pr epost iht sak 14/2013 Godkjenning av rektorvalget (Ettersendes) Valg til styret for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Revidert møteplan for høsten 2013 og foreløpig saksoversikt Ny forkortelse for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Orienterings- og drøftingssaker Sak 56/13 Orientering om Kunnskapsdepartementets godkjennelse av flytting av studiested Kongsberg til sentrum/vestsiden Høgskolen i Buskerud Postboks 235, Frogsvei Kongsberg Telefon: Høgskolen i Vestfold Boks 2243 N-3103 Tønsberg Telefon:

2 2 Sak 57/13 Meldingssaker - Referat fra IDF møte HiBV Ettersendes til styrets medlemmer. - Skriv til Kunnskapsdepartementet vedrørende forslag til eksterne styremedlemmer HBV fra (fullmaktssak gitt fellesstyrets leder). Ettersendes til styrets medlemmer. - Notat fra fellesstyrets leder vedrørende innplassering av kandidater som har rettskrav eller fortrinnsrett til lederstillinger ved HBV, av 4. september (Vedlegg). - Oppdatert statusrapport saker i fellesstyret. (Vedlegg). - Referat fra møte i Saksforberedende organ (Vedlegg). Velkommen til møtet! Steinar Stjernø(s) Styreleder Nils Dugstad Høgskoledirektør, HiVe Kai Mjøsund Administrasjonsdirektør, HiBu Høgskolen i Buskerud Postboks 235, Frogsvei Kongsberg Telefon: Høgskolen i Vestfold Boks 2243 N-3103 Tønsberg Telefon:

3 STYRESAK 1 STYRESAK - fellesstyret Møtedato: Dokumentdato: Saksbehandler: Catrine Schøne Brodwall Saksnummer: HiBu 2012/1740.og Hive 2012/996 SAK /13 Valg av ansattes representanter og studentrepresentanter til fellesstyret ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Forslag til vedtak: 1. Fellesstyret tar til orientering av valgstyret har besluttet at valg til nytt styre for HBV avvikles mandag til torsdag 21. til 24. oktober. Frist for innmelding av kandidater er 7. oktober kl Fellesstyret vedtar at det benyttes preferansevalg som gjennomføres ved elektronisk valg. 3. Valgstyret kunngjør valget til interne styremedlemmer Saksopplysninger: I fellesstyresaken Sak 40/2013( ), Oppnevning av nytt valgstyre for Høgskolen i Buskerud og Vestfold 2013 ble følgende vedtak enstemmig vedtatt: 1. Fellesstyret oppnevner professor Petter Nafstad (UiT) som leder for valgstyret for perioden (d.d.) Fellesstyret tar til etterretning at professor Aanund Hylland, UiO, har sagt seg villig til å være ekstern rådgiver for valgstyret. 3. Administrasjonen bes oppnevne et valgsekretariat med juridisk kompetanse. I fellesstyresaken Sak 41/2013( ), Dato for omvalg til rektor og valg til høyskolestyre ble blant annet følgende vedtak enstemmig vedtatt: Valg til høgskolestyret legges til uke 43, valgstyret gis fullmakt til å fastsette endelig dato i løpet av uke 40. Etter drøfting i valgstyret, ble det foreslått at valg av ansattes representanter og studentrepresentanter til styret skal bli avviklet som elektronisk valg/preferansevalg i perioden 21. til 24. oktober Valget vil bli gjennomført i henhold til lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) og valgreglement for Høgskolen i Buskerud og Vestfold (valgreglementet). Opptellingen av preferansevalget vil bli gjennomført på grunnlag av regler for preferansevalg utet av Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Et preferansevalg vil kunne lette et med å få til et balansert fellesstyre for HBV, både med hensyn til kjønn, fordeling av medlemmer mellom HiBu og HiVe og eksterne representanter. Ved gjennomføring av et preferansevalg er mulighetene for at en av høyskolene blir overrepresentert mindre enn ved et flertallsvalg. Ifølge vedtatt valgreglement skal preferansevalg gjennomføres på følgende måte: 10 Fremgangsmåte ved preferansevalg av flere representanter. Valg av faste representanter: Høgskolen i Buskerud Postboks 235, Frogsvei Kongsberg Telefon: Høgskolen i Vestfold Boks 2243 N-3103 Tønsberg Telefon:

4 STYRESAK 2 1. Forslag på kandidater må være innkommet til vedkommende valgstyre innen den frist som er fastsatt for det enkelte valg. 2. Når valgstyret mottar forslag på kandidater, skal de foreslåtte kandidatene straks underrettes om dette. Forslagene på kandidater skal kunngjøres straks fristen for å fremsette forslag er ute. 3. Forslagsstillerne kan trekke eller endre et forslag før fristen for innlevering av forslag. Hvis et forslag blir trukket, skal valgstyret straks sende melding om dette til de kandidatene som var foreslått i dette forslaget. 4. Valgstyret uter stemmesedler med de foreslåtte kandidatene oppført i alfabetisk rekkefølge. Ved eventuelle postvalg sendes disse stemmesedlene ut til alle stemmeberettigede ved vedkommende valg. Ved urnevalg skal valgstyret påse at godkjente stemmesedler er utlagt i tilstrekkelig antall på stemmestedene. Ved valg i valgmøte eller i valgforsamling for studenter, deler valgstyret stemmesedlene ut til de stemmeberettigede medlemmene ved møtets begynnelse. 5. Foran navnet på kandidatene skal velgeren sette tallene 1, 2, 3 og så videre, som uttrykk for den preferanse velgeren har for kandidatene. Velgeren avgjør selv hvor mange kandidater som skal prioriteres. 6. Har velgeren i tillegg ført opp andre navn enn de som er oppført på den godkjente stemmeseddel, skal disse regnes som uskrevne. Stemmesedler som ellers ikke er i samsvar med dette, skal forkastes. En tellende stemmeseddel er en godkjent stemmeseddel som ikke er blank. 11 Fremgangsmåte ved preferansevalg av enkeltrepresentant 1. Dette reglement 10 gjelder tilsvarende. 2. Ved preferansevalg av enkeltrepresentant er den kandidat valgt som har fått flere førstestemmer enn halvparten av de godkjente stemmesedler. 3. Har ingen kandidat fått et tilstrekkelig antall førstestemmer, strykes den kandidat som har færrest førstestemmer, og på de stemmesedler hvor den strøkne sto først, skal det telles opp hvem som har kommet frem på førsteplass. Dette regnes som førstestemmer som kommer i tillegg til førstestemmene fra første opptelling. Dette pågår til en kandidat er valgt etter punkt 1. Har to eller flere kandidater samme antall førstestemmer, gjennomføres det et eget valg mellom disse to, og den med flest stemmer er valgt. Bestemmelser i forhold til forslag av kandidater fremgår av valgreglementet Enhver som har stemmerett ved et valg, kan fremme forslag på enhver valgbar person til valget. Et kandidatforslag skal fremsettes skriftlig overfor valgstyret og være underskrevet av inntil 5 forslagsstillere med stemmerett for det aktuelle valget. Kandidatforslag kunngjøres ved forslagsfristens utløp sammen med navn på forslagsstillerne. Særskilte bestemmelser gjelder ved valg på rektor, jf Den som kan nekte valg, kan også kreve seg strøket av forslag. Slikt krav skal fremmes snarest mulig, og senest 24 timer før valget starter. Gjennomføres valget i valgmøte, vil en person som før eller under valgmøtet er gjort oppmerksom på at vedkommende vil bli foreslått, miste retten til å nekte valg dersom dette ikke er gjort gjeldende senest på valgmøtet. 3. Valgstyret fastsetter frist for å fremme forslag på kandidater. Videre fremgår det av plattformdokumentet at styret bør ha en sammensetning der både Høgskolen i Buskerud og Høgskolen i Vestfold er representert i første styreperiode. Sammensettingen av den fusjonerte høgskolens styre; Styrets sammensetting bør følge 9-3 i UH-loven med 11 styremedlemmer. Styret bør ha en sammensetning der de to fylkene er representert blant de eksterne medlemmene. Ansatte fra dagens to høgskoler bør være representert i styret i første styreperiode. Styrets oppgaver er definert i UH-loven 9-1, 9-2. Høgskolen i Buskerud Postboks 235, Frogsvei Kongsberg Telefon: Høgskolen i Vestfold Boks 2243 N-3103 Tønsberg Telefon:

5 STYRESAK 3 28 Representasjon fra begge de tidligere høgskolene: Ved første valg i den nye institusjonen skal begge de tidligere høgskolene være representert i høgskolens styre. Minst én av representantene for undervisnings- og vitenskapelig stilling i styret skal komme fra hver av de tidligere høgskolene. Det skal velges én studentrepresentant fra hver av de tidligere høgskolene til styret. Fristen for å komme med forslag til kandidater er 7. oktober kl. 12 Det følger av universitets- og høyskoleloven 9-4 at ansattes representanter, og vararepresentanter for disse, blir valgt for fire år. For perioden til Studentrepresentanter, og vararepresentanter for disse, blir valgt for ett år. Valg av faglig ansatte Det skal velges tre representanter med vararepresentanter. Det skal tas hensyn til reglene om kjønnsmessig kvotering av valgte representanter og vararepresentanter, jf. universitets- og høyskoleloven 9-4 og valgreglementet 17. Valg av teknisk og administrativt ansatte Det skal velges én representant med vararepresentant. Siden det er én representant i denne gruppen, vil det ikke være mulig med kjønnskvotering. Valg av studentrepresentanter Det skulle velges to representanter med vararepresentanter. Det skal tas hensyn til reglene om kjønnsmessig kvotering av valgte representanter og vararepresentanter, jf. universitets- og høyskoleloven 9-4 og valgreglementet 17. Valgstyret godkjenner valget og resultatet slik det foreligger. Valgreglement for Høgskolen i Buskerud og Vestfold, 18 Klag e «Den som har stemmerett ved et valg kan klage over formelle feil som er begått ved dette. Klagen må være framsatt overfor valgstyret senest én uke etter at resultatet av valget er gjort kjent». Direktørenes signaturer: Nils A. Dugstad Kai Mjøsund Dato: Høgskolen i Buskerud Postboks 235, Frogsvei Kongsberg Telefon: Høgskolen i Vestfold Boks 2243 N-3103 Tønsberg Telefon:

6 STYRESAK 1 STYRESAK - fellesstyret Møtedato: Dokumentdato: Saksbehandler: Kai Mjøsund Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 SAK 54/13 REVIDERT MØTEPLAN HØSTEN 2013 OG FORELØPIG SAKSOVERSIKT Forslag til vedtak Styret tar den reviderte møteplan for høsten 2013 med foreløpig saksoversikt til etterretning. Saksopplysninger Den foreslåtte møteplan er satt opp i forhold til revidert milepælsplan for prosjektgjennomføring av administrativ og faglig organisering av den fusjonerte høgskolen. 07. okt 2013 Sted: Bakkenteigen Foreløpig saksoversikt: Godkjenning av rektorvalget Valg til styret for Høgskolen i Buskerud og Vestfold fra Oppdatert møteplan og foreløpig saksoversikt 2013 Forkortelse og profilnavn for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Orientering om Kunnskapsdepartementets godkjennelse til flytting av studiested Kongsberg til sentrum/vestsiden 14. okt 2013 Sted: Telefonmøte evt. Drammen Foreløpig saksoversikt: Tilsetting av høgskoledirektør 23. okt 2013 Sted: Drammen Foreløpig saksoversikt: Tilsetting av prorektor og dekan Forskrift om opptak, studier og eksamen ved HBV Evt. tilsetting av funksjonsdirektører Budsjett 2014 konsekvenser av regjeringens forslag til statsbudsjett Forslag til statsbudsjettet 2015 forslag utenfor rammen (rapp frist 1 nov til KD) Lederlønnspolitikk HBV Personalreglement HBV Høgskolen i Buskerud Postboks 235, Frogsvei Kongsberg Telefon: Høgskolen i Vestfold Boks 2243 N-3103 Tønsberg Telefon:

7 STYRESAK nov 2013 Sted: Bakkenteigen Foreløpig saksoversikt: Tilsetting av funksjonsdirektører, prodekaner og evt. instituttledere Hovedprinsipper for budsjettmodell 2014 Strategisk plan, målstruktur og styringsparametere for HiBV Måltall for opptak og studieportefølje for HiBV 2014/15 Institusjonenes økonomiske stilling på fusjonstidspunktet Klagenemd Skikkethetsnemd Tilpasningsavtale HBV 12. des 2013 Sted: Drammen Foreløpig saksoversikt: Budsjett 2014 HBV Stadfeste ny organisasjonsstruktur (organisasjonskart) Læringsmiljøutvalg Kvalitetssystem Utvalg for utdanningskvalitet (inklusive mandat) Andre saker vedrørende etablering av HiBV Direktørenes signaturer: Nils A Dugstad Kai Mjøsund Dato: Høgskolen i Buskerud Postboks 235, Frogsvei Kongsberg Telefon: Høgskolen i Vestfold Boks 2243 N-3103 Tønsberg Telefon:

8 STYRESAK 1 STYRESAK - fellesstyret Møtedato: Dokumentdato: Saksbehandler: Tania Marcelle Olsen Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 SAK 55/13 Ny forkortelse for Høgskolen i Buskerud og Vestfold endres til HBV Forslag til vedtak HBV brukes som forkortelsen for Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Saksopplysninger Høgskolen i Buskerud og Vestfold er høyskolens offisielle navn. I tillegg er det ønskelig med en kortversjon av fullt navn. HiBV anbefales ikke siden det er fonetisk tungt. Forkortelsen HBV ble valgt fordi denne kortversjonen av navnet Høgskolen i Buskerud og Vestfold har flg. styrker: Kategorispråk i høyskolesektoren Lett å forstå sammenhengen med fullt navn Kan omgjøres til universitet (UVB) Er kort Har et typografisk potensiale Har rom for utvikling og endring Er relativt greit å inne mht kjennskap/ kunnskap God fonetikk, også på engelsk Domenet var mulig å kjøpe Assosiasjoner til HBV Det er en viktig og langsiktig kommunikasjonsoppgave for oss å sterkt, tydelig, og med overbevisning etablere HBV som et høyskolebegrep i målgruppenes bevissthet. Å etablere HBV som et kjent begrep innen høyskole- og universitetssektoren er den viktigste kommunikasjonsoppgaven for oss fremover, og med dette vil HBV-navnet bli stadig sterkere assosiert til nettopp oss. Høgskolen i Buskerud Postboks 235, Frogsvei Kongsberg Telefon: Høgskolen i Vestfold Boks 2243 N-3103 Tønsberg Telefon:

9 STYRESAK 2 Søkemotoroptimalisering Søkemotoroptimalisering vil bidra til at vi ikke drukner i treff om bl.a. HBV-virus. Dette jobber vi bevisst med når vi utvikler nettstedet hbv.no. Vi legger stor vekt på søkeord og metadata for best mulig treff og for å komme høyest mulig opp ved søk i Norge som er vårt viktigste marked. Aktiv markedsføring av hbv.no i alle kanaler Det at HBV er såpass tydelig i logo og at vi aktivt markedsfører hbv.no på alle kommunikasjonsflater vil også bidra til å sende målgruppene inn rett dør når de oppsøker oss på nett uten å gå via søkemotorene. Eiers syn på bruk av HBV Kunnskapsdepartementet er kontaktet og har ingen innsigelser mot av HBV benyttes i stedet for HiBV. Direktørenes signaturer: Nils A Dugstad Kai Mjøsund Dato: Høgskolen i Buskerud Postboks 235, Frogsvei Kongsberg Telefon: Høgskolen i Vestfold Boks 2243 N-3103 Tønsberg Telefon:

10 STYRESAK 1 STYRESAK - fellesstyret Møtedato: Dokumentdato: Saksbehandler: Lars Gunnar Sønsteby/Kai Mjøsund Saksnummer: HiBu 2012/1740.og Hive 2012/996 SAK 56/13 Orientering om kunnskapsdepartementets godkjennelse av flytting av studiested Kongsberg til sentrum/vestsiden. Oppsummering Høgskolen i Buskerud mottok 12. september fullmakt fra Kunnskapsdepartementet om å inngå leiekontrakt med KKP eiendom AS, for flytting av studiested Kongsberg fra Raumyr til sentrum/vestsiden Kongsberg. HiBu signerte leieavtale med KKP Eiendom AS 19. september om innflytting i det nye bygget på Vestsiden i Kongsberg sentrum den 15. juli HiBus nåværende leiekontrakt på Raumyr utløp , men er forlenget frem til Høgskolestyret vedtok i juni 2011 å flytte studiestedet fra Raumyr til Kongsberg sentrum under forutsettning av at Kunnskapsdepartementet gir sin godkjenning, at det etableres en kunnskapspark med flere relevante samsaktører og at prosjektet er gjennomførbart innen for eksisterende økonomiske rammer (husleie- og driftskostnader med referanseår 2011). Våren 2012 inngikk Høgskolen i Buskerud samsavtale med Kongsberg kommune og Buskerud fylkeskommune om å etablere Kunnskaps og kulturpark Kongsberg. Prosjektet er utviklet i sam med kommune, fylke og lokalt næringsliv siden våren Saksopplysninger Viser til fellesstyresak 26/13 det det ble gitt en orientering om HiBus planer om å flytte studiestedet på Kongsberg til sentrum. Høyskolen er i dag lokalisert på Raumyr, i utkanten av Kongsberg sentrum. Høyskolens leieavtale med Statsbygg som utløp (20 år). HiBu har fremforhandlet og inngått forlenget leieavtale med Statsbygg til Høyskolen har sammen med partnerne i prosjektet (kommune, fylkeskommune, lokalt nærings- og sliv) samet om kunnskaps- og byutvikling siden våren Høgskolens styre vedtok i juni 2011 å flytte studie og forskningsaktiviteten, til sentrum av Kongsberg som del av sentrums- og attraktivitetsutviklingen i byen. Våren 2012 inngikk Høgskolen i Buskerud samsavtale med Kongsberg kommune og Buskerud fylkeskommune om å etablere Kunnskaps og kulturpark Kongsberg. Høyskolen har i møter med departementet fra mai/juni 2010 orientert fortløpende om saken og fått avklaring om at HiBu kan gå videre med ambisjonen om å flytte studiestedet, i et sam med lokale og regionale aktører. Høgskolen i Buskerud Postboks 235, Frogsvei Kongsberg Telefon: Høgskolen i Vestfold Boks 2243 N-3103 Tønsberg Telefon:

11 STYRESAK 2 Brev om endret lokalisering er sendt Kunnskapsdepartementet den og Kunnskapsdepartementet og Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet den Høgskolen i Buskerud mottok 12. september fullmakt fra Kunnskapsdepartementet om å inngå leiekontrakt med KKP eiendom AS, for flytting av studiested Kongsberg fra Raumyr til sentrum/vestsiden Kongsberg. Samtidig med signering gis det en bekreftelse fra KKP eiendom, at KKP vil ferdigstilles til studiestart Planlagt byggestart er oktober Det gis i tillegg forsikringer om at spesialrom og laboratorier i 1 og 2 etg skal stå klart til 1. juli slik at noe utstyr kan flyttes over fra denne dato. Videre fremdrift er å ferdigstille det arkitektoniske et knyttet til ytre fasade og det interiørmessige, for å finne best mulige praktiske og estetiske løsninger for arealene i KKP. Dette gjelder spesielt splasser, møterom, fellesarealer, auditorium, spesialrom og generelle undervisningsrom. Det er etablert en prosjektorganisering for samfunnsprosjektet Kunnskaps- og kulturpark Kongsberg (KKP) som byggeprosjektet KKP Vestsiden er en del av. Høgskolen i Buskerud har etablert en egen prosjektorganisasjon og vil tilsette på engasjement en prosjektleder. Saksdokumenter Direktørenes signaturer: Nils A. Dugstad Kai Mjøsund Dato: Høgskolen i Buskerud Postboks 235, Frogsvei Kongsberg Telefon: Høgskolen i Vestfold Boks 2243 N-3103 Tønsberg Telefon:

12 Innplassering av kandidater som har rettskrav eller fortrinnsrett til i lederstillinger ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold. I forbindelse med tilsettingene i lederstillinger ved den fusjonerte høgskolen er det/vil det bli foretatt vurdering av sittende lederes rettskrav eller fortrinnsrett til lederstillinger på alle nivåer (direktør, dekaner, funksjonsdirektører, seksjonsledere/teamledere). Fellesstyret har imidlertid vedtatt at instituttlederne ved de to institusjonene sitter fram til Vurderingene gjøres av ekstern jurist. Arbeidsgiver (rektor ved HiBu og direktør ved HiVe) foretar deretter en administrativ innplassering underlagt sgivers styringsrett. Til stillinger hvor én av de sittende lederne har rettskrav/fortrinnsrett, gjøres en fortløpende innplassering. Til stillinger hvor to eller flere har rettskrav/fortrinnsrett, skal det i samsvar med omstillingshåndboken for fusjonen mellom HiBu og HiVe, foretas en utvelgelse etter en totalvurdering av kandidatenes kvalifikasjoner holdt opp mot følgende uprioriterte kriterier: Stillingsbeskrivelse Kvalifikasjoner/kompetanse Erfaring og praksis Tjenestetid ved HiBu/HiVe Personlig egnethet Ved tilnærmet like kvalifikasjoner er det adgang til moderat kjønnskvotering under gitte forutsetninger. Kandidatens erfaring er et av flere element som skal legges til grunn når kvalifikasjonene skal veies. Hvilken kjennskap kandidaten har til den fusjonerte høgskolens aktiviteter, er i den forbindelse et relevant moment. Slik sett kan kandidatens høgskolebakgrunn inngå som en del av den totale kvalifikasjonsvurderingen og generelle egnethet og bidra til at det tas hensyn til en rimelig fordeling mellom de to høgskolene. Arbeidsgiver ved rektor ved HiBu og direktør ved HiVe foretar vurderingen og innplasseringen. Ved uenighet mellom de to sgiverne innhentes vurdering av kandidatene fra ekstern rådgiver med relevant kompetanse og erfaring universitets- og høgskolesektoren. Dersom det ikke oppnås enighet etter råd fra ekstern rådgiver, legges saken fram for leder av Fellesstyret for endelig avgjørelse. Oslo Steinar Stjernø Styreleder

13 Saksnr Saksbeh: Dato: STATUSRAPPORT FOR SAKER BEHANDLET I FELLESSTYRET (F.O.M. 17. DESMEBER 2012) TIL OPPFØLGING Styresaker under : DATO / SAK VEDTAK SAKBEH. STATUS FERDIG- STILT / EFFEKTU- ERT Fellesstyremøte 17.desember /12: Konstituering Ferdig 6/12: Fastsettelse av møtegodtgjørelse for leder og medlemmene i styret Forslag til møtegodtgjørelse var utet med grunnlag i dagens praksis med honorering av verv som styremedlem ved de to fusjonerende høgskolene samt de avtaler som er inngått i Kunnskapsdepartementet i forbindelse med utnevning av styrets leder. Forslag til vedtak var delt i fire ledd. Styrets gjorde følgende vedtak: 1. Styreleder godtgjøres med et honorar på kr Det gis i tillegg godtgjørelse for faktisk medgått møtetid, samt 16 timer pr møte til forberedelser til styremøtene. 2. Eksterne representanter og studentrepresentanter godtgjøres for faktisk medgått møtetid. Godtgjøring for forberedelser til styremøtene fastsettes til 6 timer pr møte. Ferdig Øk. dir HiVe og HiBu har utet disponeringss kriv Sak midler og rutiner for fakturering og regnskapsføri ng. 4. Godtgjøring for møtetid og forberedelser skjer etter de til enhver tid gjeldende satser for utvalgsgodtgjøring i Statens personalhåndbok. Reisegodtgjørelse utbetales etter de til enhver tid gjeldende satser i Statens personalhåndbok. Ledd 1, 2 og 4 vedtatt enstemmig.

14 3. Møtetid for faglig ansattes representanter legges inn i den enkeltes splan med 75 timer pr år. Møtetid for teknisk/administrativt ansattes representanter inkluderes i ordinær stid med 75 timer pr år. Godtgjøring for forberedelser til styremøtene fastsettes til 4 timer pr møte. Tid til forberedelser registreres ikke i høgskolens stidsskjema. 7/12: Møteplan for vår/høst og foreløpig saksoversikt Ledd tre ble tilbakesendt til administrasjonen som blir bedt om å gi styret en vurdering av å stryke siste ledd i ledd tre som lyder: «Tid til forberedelser registreres ikke i høgskolens stidsskjema.» samt å vurdere spørsmål om å kompensere faggruppen/instituttet ressurser som disponeres i forbindelse med de interne faglige styremedlemmenes tidsbruk til styre. Styret gjorde følgende vedtak: Det legges til grunn at etter hvert som planleggingset skrider fram og sgruppene får full oversikt over oppgaver, gjensidig avhengighet og kritiske variabler vil saksoversikten kunne endres. Følgende saksplan legges til grunn for styrets videre et med fusjonen: Johnny Thorsen HiVe 4. februar 2013 Sted: Drammen Foreløpig saksoversikt: Godkjenning av valgreglement Godkjenning prosess tilsetting prorektorer Godkjenning prosess tilsetting administrerende direktør Oppnevning av deltagere i ansettelsesutvalget Godkjenning budsjett for fusjonset 14. mars 2013 Sted: Kongsberg Foreløpig saksoversikt: Visjon og mål Godkjenning prosess tilsetting av dekaner og instituttledere Godkjenning prosess tilsetting av administrative ledere Godkjenning av prinsipielle saker vedrørende oppsett og fusjon av FS databaser Profilprogram HiBV 22. april 2013 Sted: Hønefoss Foreløpig saksoversikt: Møteplan høsten 2013 Godkjenning av valg, innsetting av rektor for HiBV 2

15 Godkjenning av organisasjonskartet for HiBV Faglig organisering: Sentrale enheter innen utdanning og FoUoI, fakultetsstruktur med institutter, evnt utvalg og sentre. Utdanningsledelse og programledelse. Ledelse av oppdragsvirksomheten innen FoUoI Administrativ organisering: SESAP, fellestjenester med studiestedsadministrasjoner Oppstart med bemanningsplaner Ny nettportal for HiBV 17. juni 2013 Sted: Bakkenteigen Foreløpig saksoversikt: Tilsetting av administrerende direktør Tilsetting av prorektorer Tilsetting av dekaner (og instituttledere evt aug) Godkjenning av bemanningsplaner Godkjenning av prinsipielle saker vedrørende oppsett og fusjon av FS databaser 5. sept 2013 Sted: Drammen Foreløpig saksoversikt: Hovedprofil og strategi Herunder strategiske prioriteringer for 2014 Tilsetting av administrative ledere Tilsetting instituttledere (dersom ikke juni) Hovedprinsipper for budsjett 2014 Godkjenning av lokale forskrifter og reglementer Godkjenning av prinsipielle saker vedrørende oppsett og fusjon av FS databaser Godkjenning av prinsipielle saker som berører systemfusjoner (Ephorte, Agresso, SAP, andre). 28. okt 2013 Sted: Kongsberg Foreløpig saksoversikt: Strategisk plan med målstruktur og styringsparametere Budsjettfordelingsmodell for 2014 Konsekvenser av forslaget til statsbudsjettet 2014 for HiBV Budsjettforslag 2015 for HiBV 3

16 Studieporteføljen Rapport om opptak 8/12: Godkjenning av prosjektet «Etablering av Høgskolen i Buskerud og Vestfold - faglig og administrativ etablering» 12. des 2013 Sted: Bakkenteigen (evt. Hønefoss) Foreløpig saksoversikt: Mål 2014 Budsjett 2014 Fordeling av strategiske midler Styret godkjente at framlagte prosjektdokument «Etablering av Høgskolen i Buskerud og Vestfold - faglig og administrativ etablering» danner grunnlag for et med fusjon med de merknader som framkom i møtet. 1. Fellesstyret vedtar versjon 1.1 av Prosjektdokumentet Etablering av Høgskolen i Buskerud og Vestfold. 2. Fellesstyret ber direktørene komme tilbake med en helhetlig milepælsplan i neste styremøte. 3. Fellesstyret delegerer prosjektledelsen til rektorene og direktørene. Koordineringsansvaret mellom prosjektene tilligger Saksforberedende organ. 4. Direktørene er ansvarlig for saksforberedelse til Fellesstyret etter samråd i Saksforberedende organ. 5. Styresaker drøftes med tjenestemannsorganisasjonene i felles IDF - møte forut for styremøtene. Dersom tjenestemannsorganisasjonene og sgiver har ulikt syn etter drøftingen i IDF møtet bør dette i størst mulig grad fremgå av saksdokumentene til styret. Kai Mjøsund HiBu 9/12: Budsjett for fusjonset Nytt pkt. 6 ble tilføyd i styremøtet: Administrasjonen endrer Prosjektdokumentet i tråd diskusjonen i styret. Siste setnings side 4 endres og det presiseres i dette vedtakspunkt at Fellesstyret ikke har delegert noen myndighet vedrørende valg og tilsettinger. Fellesstyret vedtok saken i et toleddet vedtak som lyder: 1. Fellesstyret vedtar følgende budsjettfordeling for fusjonset i 2013: Faglig etablering: 5,0 mill kroner Administrativ etablering: 3,1 mill kroner Investeringer og direkte driftskostnader (herunder IKT): 5,9 mill kroner Terje Thomassen HiVe Ferdig 2. Samlet budsjettforslag innenfor tildelte rammer fremmes til behandling i fellesstyret i februar. 4

17 10/12: Kommunikasjonsplan og aktivitetsplan for 11/12: Muntlig orientering om Status i OFA-samet for 2012 og planer for /12:Redegjørelse for NOKUTs kontroll med virksomhetene. 14/12:Redegjørelse for Bis nedleggelse av virksomheten i Drammen. Styret tok kommunikasjonsplanen til etterretning. Tania Marcelle Olsen HiBu Styret tok orienteringen om OFA-samet til etterretning. Fred Nilsson Ferdig Rektor HiVe orienterte om at NOKUT har sent et brev til Kunnskapsdepartementet med forespørsel om muligheter for å kunne unnta noen institusjoner fra 6-årsregelen for evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen. I følge ordinær syklus skulle høgskolen i Vestfold og Buskerud nå blitt evaluert. NOKUT ønsker å kunne følge prosesser med utvikling av internt kvalitets i forlengelse av innføring av nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk. NOKUT trenger erfaring med hvordan institusjonene legger opp det interne kvalitetset før det foreslås justerte evalueringskriterier for det sykliske tilsynet. I den anledning spør NOKUT om å følge vår fusjonsprosess og utvikling av nytt kvalitetssystem for utdanningene. Fellesstyret var positive til henvendelsen. Det gis tilbakemelding til NOKUT om dette. Rektor HiBu orienterte om at Bedriftsøkonomisk Institutt (BI) legger ned sin aktivitet i Drammen ila 2-3 år. Aktiviteten i Drammen omfatter ca. 350 bachelorstudenter innen økonomi og administrative fag, en betydelig etter- og videreutdanningsportefølje samt en relativt stor oppdragsvirksomhet. Det åpner det seg en markedsmulighet i en region som har stort behov for denne typen fag og kurs. Rektorene ble gitt fullmakt til å jobbe videre med å aktivt vurdere muligheter for av HiBV kan bli en aktør som kan utnytte dette potensialet i og med at BI trekker seg ut. Direktørene Kai Mjøsund HiBu Ferdig Planen følges opp Studiesjefene har dialog med Nokut. Fellesstyremøte 4.februar /13: Godkjenning av valgreglement for HiBV Administrasjonens hadde lagt fram forslag til et generelt valgreglement for HiBV. For valg som skal finne sted i 2013 var det i tillegg framlagt tilleggsbestemmelser som kun gjelder disse valgene. Det ble orientert om at administrasjonen hadde undersøkt det juridiske grunnlaget for at institusjonenes styrer kan formulere kriterier ut over det som står i Lov om universiteter og høgskoler ved ansettelse eller valg av rektor. Nils Dugstad HiVe Til 19.7 i Valgreglement for Høgskolen i Buskerud og Vestfold: Hanne Solberg og Kari Egelandsdal fremmet forslag om at studenter og teknisk/administrativt personale begge skulle vektes 20 %. Forslaget falt mot to stemmer 5

18 Til 19.4 i Tillegg til valgreglement for Høgskolen i Buskerud og Vestfold: Jan Mehlum fremmet forslag om å stryke punktet. Forslaget falt mot fire stemmer 7/13:Oppnevning av valgstyret for HiBV Styret gjorde følgende vedtak: 1) Valgreglementet er vedtatt slik det framgår av denne protokoll. 2) Tillegg til valgreglementet for valg som skal finne sted i 2013 ble vedtatt slik det framgår av denne protokoll 3) Fellesstyret ber administrasjonen legge fram egen sak om betingelsene som tilbys den som blir valgt til rektor. Styret oppnevnte følgende valgstyret Medlemmer fra tilsatte i undervisnings- og forskerstilling Tor Erik Jensen (HiVe), høgskolelektor, Fakultet for teknologi og maritimestudier Susanne V. Knudsen (HiVe), professor, Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap Hermann Smith-Sivertsen (HiBu), førsteamanuensis, Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Bent Kristiansen HiVe Medlemmer fra tilsatte i tekniske og administrative stillinger Ellen Rye (HiVe), seniorrådgiver i Fellestjenester utdanning Anne Kari Voldum Simonsen (HiBu), førstekonsulent, Administrasjonsasvdelingen Medlemmer fra studentene Marit Theiste Østlie (HiVe) Katrine Stjelja (HiBu) 8/13: Godkjenning av rekrutteringsprosess og kvalifikasjonskriterier for rektor Herman Smith-Sivertsen oppnevnes som leder av valgstyret. Styreleder får fullmakt til å oppnevne nestleder. Styringsgruppe for faglig etablering hadde utet et forslag til kvalifikasjonskriterier for rektor. Forslagene til kriterier er ment å fungere som en rettesnor for et rekrutteringsutvalg som oppnevnes i forbindelse med valget til rektor Rekrutteringsutvalgets oppgave skal være å bidra til å få fram gode kandidater som kan stille til valg. Elisabeth Borhaug HiBu Styrets vedtak er. 6

19 1) Fellesstyret oppnevner et rekrutteringsutvalg som ledes av styreleder for Fellesstyret. I tillegg oppnevnes to representanter fra Fellesstyret, en mann og en kvinne som representerer hver av høgskolene og en studentrepresentant oppnevnt i fellesskap av de to studentparlamentene ved Høgskolen i Vestfold og Høgskolen i Buskerud. 2) Fellesstyret ber de de to høgskolestyrene oppnevne hver sine representanter og koordinere kjønnsfordelingen seg i mellom. 3) Fellesstyret ber de to studentparlamentene i felleskap å foreslå en representant. 4) Fellesstyret ber rekrutteringsutvalget legge vekt på følgende kriterier når de søker etter kandidater til rektorvervet: kan vise til omfattende og vellykket ledelse av større kunnskapsorganisasjoner har evne til å representere høgskolen eksternt og kommunisere med samspartnere, politikere og offentligheten. har strategisk kompetanse og evne til å bygge felles kultur. har en motiverende og inkluderende lederstil preget av sam, medvirkning og dialog er resultatorientert og beslutningsdyktig Protokolltilførsel Medlemmene Jan Mehlum, Solveig Østrem, Carsten Tobiassen og Maria-Karine Aasen-Svensrud ba om følgende protokolltilførsel til saken: tegnede vil reservere seg mot vedtak fattet i denne saken da vedtaket etter vår oppfatning strider mot generelle demokratiske prinsipper 9/13: Godkjenning av milepælsplan for prosjekt Etablering av Styret ble presentert en milepælsplan som inneholdt de viktigste oppgaver som må gjennomføres i forbindelse med fusjonen. 1) Fellesstyret godkjente administrasjonens forslag til milepælsplan for prosjekt Etablering av HiBv. 2) 2)Fellesstyret ber om å bli orientert om studentorganenes tilsvarende milepælsplaner. Kai Mjøsund HiBu 7

20 10/13: Budsjett for fusjonset 11/13:Avklaring av møtegodtgjørelse og registreringsrutiner for interne medlemmer i styret Fellesstyremøte 14.mars 2013 Kunnskapsdepartementet har gitt bevilging til et med fusjon av HiBu og HiVe, i tillegg er det bevilget strategiske midler fra de to høgskolene. Totalt ble det lagt fram 17 mill. til fordeling til ulike tiltak. Styret vedtok: 1. Budsjett for fusjonset 2013 godkjennes. 2. Budsjettet med tilhørende planer rapporteres til Kunnskapsdepartementet innen 15. mars i tråd med tildelingsbrevet. 3. Det skal utes en søknad om SAK midler som omtalt i saksfremlegget og i tråd med føringene i tildelingsbrevet til institusjonene for Fellesstyret forutsetter at disponeringen av strategiske midler avgjøres av Fellesstyret. Ledd 3 utsatt fra styresak 6/ godtgjøring til medlemmer i Fellesstyret for Høgskolen i Vestfold og Høgskolen i Buskerud lyder: 3. Møtetid for faglig ansattes representanter legges inn i den enkeltes splan med 75 timer pr år. Møtetid for teknisk/administrativt ansattes representanter inkluderes i ordinær stid med 75 timer pr år. Godtgjøring for forberedelser til styremøtene fastsettes til 6 timer pr møte. Tid til forberedelser registreres ikke i høgskolens stidsskjema. Terje Thomassen HiVe og Juel Helge Ryel HiBu Bent Kristiansn HiVe SAK 16/13:REKTORVALG HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Vedtak: 1. Frist for å fremme kandidater til rektorvalget 2013 settes til 7. april 2. Rektorvalg 2013 fastsettes til 13. og 14. mai Nils Dugstad SAK 17/13: PROSESS FOR TILSETTING OG KVALIFIKASJONSKRITERIE R FOR PROREKTOR(ER) (enstemmig vedtatt) Vedtak 1. Høgskolen i Buskerud og Vestfold har delt ledelse på institusjonsnivå, rektor/rektorat og høgskoledirektør. 2. Høgskolen i Buskerud og Vestfold har to tilsatte prorektorer i 100 % stilling for henholdsvis utdanning og forskning, utviklings og innovasjon (FoUI). Stillingene er åremålsstillinger på 4 år. 3. Styret vedtar mandatene som er foreslått for stillingene. 4. Prorektorene utgjør sammen med rektor høgskolens rektorat. 5. Prorektorene opptrer etter fullmakt fra rektor og på rektors vegne på sine saksfelt. 6. Prorektorene har ikke ansvar for iverksetting av vedtak som fattes av institusjonens Elisabeth E. Borhaug, Nils Dugstad 8

MØTEBOK - fellesstyret

MØTEBOK - fellesstyret MØTEBOK 1 MØTEBOK - fellesstyret Møtedato: Mandag 17.12.12 Dokumentdato: 07.01.13 Saksbehandler: Direktørene Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 MØTE I FELLESSTYRET 17.12.12 Sted:, Bakkenteigen,

Detaljer

MØTEBOK Fellesstyret 28-08-13

MØTEBOK Fellesstyret 28-08-13 MØTEBOK Fellesstyret 28-08-13 MØTEBOK 1 Møtedato: Onsdag 28. august 2013 Dokumentdato: 09.09.13 Saksbehandler: seniorrådgiver Fred E. Nilsson Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 MØTE I FELLESSTYRET

Detaljer

Referat fra møte i styringsgruppen for faglig etablering 7. januar 2013

Referat fra møte i styringsgruppen for faglig etablering 7. januar 2013 Referat fra møte i styringsgruppen for faglig etablering 7. januar 2013 Sted: Tilstede: Forfall: Drammen Gunnar Horgen, prorektor HIBu, Heidi Kapstad, dekan HIBu, Kristin Barstad, dekan HiVe, Berit Bratholm,

Detaljer

VALGREGLEMENT FOR KUNSTHØGSKOLEN I OSLO

VALGREGLEMENT FOR KUNSTHØGSKOLEN I OSLO VEDLEGG 1 - TIL REFERAT FRA STYREMØTE 24.JANUAR JANUAR 2007, STYRESAK 07/2007 MED AVSTEMMINGSRESULTAT. VALGREGLEMENT FOR KUNSTHØGSKOLEN I OSLO Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1. Reglementets anvendelsesområde

Detaljer

MØTEINNKALLING - Fellesstyret

MØTEINNKALLING - Fellesstyret 1 MØTEINNKALLING - Fellesstyret Møtedato: Mandag 22.04.13 Dokumentdato: 15.04.13 Saksbehandler: Johnny Thorsen Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 INNKALLING TIL MØTE I FELLESSTYRET HØGSKOLEN I BUSKERUD

Detaljer

MØTEBOK Fellesstyret 11-12-13

MØTEBOK Fellesstyret 11-12-13 MØTEBOK 1 MØTEBOK Fellesstyret 11-12-13 Møtedato: Onsdag 11. desember 2013 Dokumentdato: 20.12.13 Saksbehandler: seniorrådgiver Fred E. Nilsson Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 MØTE I FELLESSTYRET

Detaljer

MØTEINNKALLING - Fellesstyret

MØTEINNKALLING - Fellesstyret 1 MØTEINNKALLING - Fellesstyret Møtedato: Mandag 14.03.13 Dokumentdato: 06.03.13 Saksbehandler: Direktørene Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 INNKALLING TIL MØTE I FELLESSTYRET HØGSKOLEN I BUSKERUD

Detaljer

Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus Fastsatt av styret ved Høgskolen i Oslo og Akershus 18. desember 2014 med hjemmel i lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter

Detaljer

Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus Vedlegg 1 til S-sak 45/2014 Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus Fastsatt av styret ved Høgskolen i Oslo og Akershus 19. desember 2014 med hjemmel i lov av

Detaljer

Etablering av Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HiBV) fra 010114 Oppstartsmøte delprosjekt Sikker drift - 280912

Etablering av Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HiBV) fra 010114 Oppstartsmøte delprosjekt Sikker drift - 280912 Etablering av (HiBV) fra 010114 Oppstartsmøte delprosjekt Sikker drift - 280912 HiBV Ringerike VI skal. HiBV Bakkenteigen HiBV Drammen HiBV Kongsberg Etablering av (HiBV) fra 010114 Kortversjonen av Sikker

Detaljer

Retningslinjer for organisering av- og valg ved institutter ved Norges Handelshøyskole

Retningslinjer for organisering av- og valg ved institutter ved Norges Handelshøyskole 1. Instituttordningen Den faglige virksomheten ved høyskolen organiseres i institutter. Hver enkelt av de ansatte i undervisnings- og forskerstillinger skal tilhøre ett av de følgende institutter: - Institutt

Detaljer

Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet Godkjent av rektor på fullmakt 30. januar 2004, med senere endringer godkjent av rektor på fullmakt 30. september 2005 og 18. mars 2011.

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av fellestyret i sak FS-48/12, 3. september 2012. 1. Universitetets sentrale organisering 2014 2018 Styrets oppgaver

Detaljer

Valgreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)for valgperioden 2014 til 2017

Valgreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)for valgperioden 2014 til 2017 Valgreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)for valgperioden 2014 til 2017 Vedtatt av Fellesstyret 5.3.2013, med endringer av 25.4.2013 og 19.8.2013, Revidert 12. juni 2014 med

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer

Valgreglement for Kunst- og designhøgskolen i Bergen

Valgreglement for Kunst- og designhøgskolen i Bergen Valgreglement for Kunst- og designhøgskolen i Bergen Fastsatt av styret med hjemmel i Lov om universiteter og høgskoler (Uhl) av 2005-04-01 nr 15, 9-4 ( 9) 10-2 (5). Kapittel 1. Regler som gjelder ved

Detaljer

Valgreglement for Høgskolen i Finnmark

Valgreglement for Høgskolen i Finnmark Godkjent av styret for Høgskolen i Finnmark 01.11.06 i sak S 37/06 med hjemmel i lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høgskoler. INNHOLD KAPITTEL 1... 2 GENERELLE BESTEMMELSER... 2 1-1 Hvem

Detaljer

Avtale mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen i Vestfold;

Avtale mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen i Vestfold; Avtale mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen i Vestfold; - forutsetninger for gjennomføring av fusjonen 1. Bakgrunn og forutsetninger 1.1. Høyskolestyrene skal i møter 27.08. 2012 ta endelig stilling

Detaljer

SAK 02/15 - Godkjenning av innkalling. Godkjenning av møteprotokoll fra 12.12.14.

SAK 02/15 - Godkjenning av innkalling. Godkjenning av møteprotokoll fra 12.12.14. MØTEBOK FRA STYREMØTET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtet ble holdt Til stede Meldt forfall Fredag 13.februar 2015 - Campus Kongsberg Styreleder/rektor Petter Aasen, varamedlem Christian Brørs,

Detaljer

VALGREGLER FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

VALGREGLER FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG VALGREGLER FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fastsatt av Høgskolestyret ved Høgskolen i Sør-Trøndelag 28. Mars 2007, justert i hht vedtak i HS-sak 026/07 og 028/07 i HS-møte den 17.04.07, med hjemmel i lov

Detaljer

MØTEBOK. Vedtakssaker

MØTEBOK. Vedtakssaker MØTEBOK TORSDAG 13.februar 2014. Møtet ble holdt Til stede Meldt forfall Campus Drammen Styreleder/rektor Petter Aasen, Styremedlem Øyvind Reidar Bakke, Styremedlem Katrine Stelja, Styremedlem Marit G.

Detaljer

2. Styret vedtar at sammensetningen av innstillingsutvalget i forbindelse med tilsetting i stillingen skal være som følger:

2. Styret vedtar at sammensetningen av innstillingsutvalget i forbindelse med tilsetting i stillingen skal være som følger: Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 18.09.12 S-sak 75/12 Saksbehandler: Journalnummer: Magne Hegna 2012/1195 Godkjenning av utlysingstekst og sammensetning av innstillingsutvalg for tilsetting

Detaljer

SAK 106/14 V - Godkjenning av innkalling. Godkjenning av møteprotokoll fra 26.09.14 ble godkjent.

SAK 106/14 V - Godkjenning av innkalling. Godkjenning av møteprotokoll fra 26.09.14 ble godkjent. MØTEBOK FRA STYREMØTET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtet ble holdt Til stede Fredag 31.oktober 2014 - Sandefjord Styreleder/rektor Petter Aasen, Styremedlem Katrine Stelja, styremedlem Kristian

Detaljer

VALGREGLEMENT 1. Reglementets virkeområde. 2. Liste over stemmeberettigede. Klage over manntallsføringen. 3. Valgmåte. 4. Valgstyre.

VALGREGLEMENT 1. Reglementets virkeområde. 2. Liste over stemmeberettigede. Klage over manntallsføringen. 3. Valgmåte. 4. Valgstyre. VALGREGLEMENT Fastsatt av styret 15.mars 2005 med hjemmel i Lov om universiteter og høgskoler (universitets- og høgskoleloven) 9-4 nr. 9, og 10-2 nr. 5. Endret etter styrebehandling 19.april 2005, 3. mars

Detaljer

Styremedlem Marit Engeset og styremedlem Terje Vegard Kopperud

Styremedlem Marit Engeset og styremedlem Terje Vegard Kopperud MØTEBOK Fredag 14.mars 2014. Møtet ble holdt Til stede Meldt forfall Thon Åsgårdstrand Hotel Styreleder/rektor Petter Aasen, Styremedlem Øyvind Reidar Bakke, Styremedlem Katrine Stelja, varamedlem Tor

Detaljer

Valgreglement for Høgskolen i Narvik

Valgreglement for Høgskolen i Narvik Valgreglement for Høgskolen i Narvik Fastsatt av styret ved Høgskolen i Narvik 28. februar 2007 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 9-4 (6) og 9-4 (9). Innhold Kapittel

Detaljer

Notat til høring Kristian Bogen & Petter Aasen

Notat til høring Kristian Bogen & Petter Aasen Notat til høring Kristian Bogen & Petter Aasen Universitets- og fusjonsprosjektet: Organisering av nivå 1 Vurdering av organisasjonsmodell må ses i lys av den nye høgskolens visjoner og ambisjoner. Modellen

Detaljer

MØTEBOK Fellesstyret 11-11-13

MØTEBOK Fellesstyret 11-11-13 MØTEBOK 1 MØTEBOK Fellesstyret 11-11-13 Møtedato: Mandag 11. november 2013 Dokumentdato: 21.11.13 Saksbehandler: seniorrådgiver Fred E. Nilsson Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 MØTE I FELLESSTYRET

Detaljer

NY STYRINGSSTRUKTUR FOR KUNSTHØGSKOLEN I OSLO 1 Sammendrag

NY STYRINGSSTRUKTUR FOR KUNSTHØGSKOLEN I OSLO 1 Sammendrag Styresak 49/06 vedlegg 2 Versjon 0.2 til diskusjon i styret før utsendelse til høring Notat til alle ansatte, studenter og deres organisasjoner i forbindelse med vurdering av ny styringsstruktur for Kunsthøgskolen

Detaljer

Styremøte nr. 1/2011 - protokoll

Styremøte nr. 1/2011 - protokoll Styremøte nr. 1/2011 - protokoll Tid: Mandag 28 februar 2011, kl 10.00 til kl 16.00 Sted: Møterom Ørneredet, HiG. Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Gro Iren Kvanli Dæhlin, prorektor, styrets

Detaljer

Søknad om fritak for instituttstyrer

Søknad om fritak for instituttstyrer FS-128/2013 Søknad om fritak for instituttstyrer Møtedato: 25. oktober 2013 Saksansvarlig: Jan Olav Aarflot Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot Vedlegg: 1. Søknad fra instituttlederne ved NVH 2. Utdrag

Detaljer

REGLEMENT FOR VALG AV INTERNE STYREMEDLEMMER VED HØGSKOLEN I TELEMARK

REGLEMENT FOR VALG AV INTERNE STYREMEDLEMMER VED HØGSKOLEN I TELEMARK REGLEMENT FOR VALG AV INTERNE STYREMEDLEMMER VED HØGSKOLEN I TELEMARK Fastsatt av styret 23.02.12. 1 Reglementets virkeområde Disse regler gjelder valg av de ansattes representanter i styret. Studentene

Detaljer

I samråd med avdelingsledelsen, forventes det også at instituttleder gir faglig innspill til den samlede strategiske utviklingen av HH.

I samråd med avdelingsledelsen, forventes det også at instituttleder gir faglig innspill til den samlede strategiske utviklingen av HH. Kunngjøringstekst: 100 % stilling som instituttleder ved Institutt for samfunnsvitenskap ved Høgskolen i Hedmark, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, med tiltredelse fra 1.8.2013. Om Institutt

Detaljer

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Opprettet 28.10.2011 JorunnP Sist oppdatert 18.4.2012 JorunnP OVERSIKT OVER STYRESAKER (S-SAKER) SAKER) VED Høgskolen i Telemark 2011-2012 Møtenummer: 1/2011 Møtedag/-dato:

Detaljer

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007 Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007 Tid: Fredag 23. februar 2007 kl. 09.00 14.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom 3. etg. i G-bygget Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET MØTEBOK HØGSKOLESTYRET Møte 5/2007 7. september 2007 Til stede: Håkon With Andersen Åge Danielsen Ellen Øseth Sidsel Kruuse-Meyer Elisabeth Romàn Bjørn Reidar Sørensen Annette Meidell Per Johan Nicklasson

Detaljer

Saker som skal behandles på fellesstyrets møte 30. januar 2013 Sak Kommentar Forslag til fremdrift og vedtak

Saker som skal behandles på fellesstyrets møte 30. januar 2013 Sak Kommentar Forslag til fremdrift og vedtak 1 FS-12/13 Fellesstyrets arbeidsplan 2013 Fellesstyrets arbeidsplan viser hvilke vedtak fellesstyret må fatte på vegne av de to institusjonene i 2013 for at NMBU skal fungere som universitet fra 1. januar

Detaljer

MØTEBOK MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret HBV. DAG 19.06.2015 kl. 10:00

MØTEBOK MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret HBV. DAG 19.06.2015 kl. 10:00 MØTEBOK MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret HBV DAG 19.06.2015 kl. 10:00 Møtet ble holdt Til stede Campus Vestfold Jens Petter Aasen, Zahra Moini, Karen Anne Kjendlie, Inger Johanne Øverberg Kraver, Tollef Thorsnes,

Detaljer

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Innledning I tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til Høgskolen i Telemark (HiT) for 2011 ble det stilt krav om at alle høyere utdanningsinstitusjoner

Detaljer

M ØTEBOK MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret HBV. DAG 04.06.2015 kl. 14 :0 0

M ØTEBOK MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret HBV. DAG 04.06.2015 kl. 14 :0 0 M ØTEBOK FRA STYREM ØTET FOR H ØGSK OL EN I BUSK ERUD OG VESTFOL D MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret HBV DAG 04.0.2015 kl. 14 :0 0 Møtet ble holdt Til stede Quality Hotel Tønsberg Jens Petter Aasen, Sverre

Detaljer

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Reglement for styre, styringsorganer, råd og utvalg Versjon 2.2 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Virkeområde - Styringsorganer... 2 1. Virkeområde... 2 2. Sentrale styringsorganer...

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 30.11.06 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Magne Hegna 2006/462 UTLYSING AV ÅREMÅLSSTILLINGER SOM DEKAN, INSTITUTTLEDER, INSTITUTTNESTLEDER OG STUDIELEDERE

Detaljer

Fra administrasjonen: Rolf Kulstad, høgskoledirektør Jan Kåre Testad, personaldirektør (15.6) Kai R. Jakobsen, økonomidirektør (15.

Fra administrasjonen: Rolf Kulstad, høgskoledirektør Jan Kåre Testad, personaldirektør (15.6) Kai R. Jakobsen, økonomidirektør (15. Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 3/2004 Tid: 14. juni 2004 kl 1800 2030 - Styreseminar 15. juni 2004 kl 0830 1130 Styremøte Sted: Strand Hotel, Gjøvik Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, ansatt,

Detaljer

Innspill på organisasjonsmodeller Fra arbeidsgruppe FoU-administrasjon 5. april 2013

Innspill på organisasjonsmodeller Fra arbeidsgruppe FoU-administrasjon 5. april 2013 Innspill på organisasjonsmodeller Fra arbeidsgruppe FoU-administrasjon 5. april 2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Valgreglement for Nord universitet

Valgreglement for Nord universitet Valgreglement for Nord universitet Fastsatt av fusjonsstyret for Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nesna 28. oktober 2015 (jf styresak xx/15) og av styret ved Høgskolen i Nord-Trøndelag 29. oktober

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012. Off. versjon. Styremedlemmer til stede: Ekstern representant Styreleder

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012. Off. versjon. Styremedlemmer til stede: Ekstern representant Styreleder MØTEBOK Off. versjon HØGSKOLESTYRET Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012 Styremedlemmer til stede: Åge Danielsen Ruben Jensen Merete Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa Raymond

Detaljer

MØTEINNKALLING - Fellesstyret

MØTEINNKALLING - Fellesstyret 1 MØTEINNKALLING - Fellesstyret Møtedato: Onsdag 11.12.2013 Dokumentdato: 05.12.13 Saksbehandler: Direktørene Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 SAK 85/13 INNKALLING TIL MØTE I FELLESSTYRET HØGSKOLEN

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. SAKSPAPIRER Møtested: Remmen, Halden Møtedato: 06.04.06 Arkivref: wwg/26-06 Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen ble sendt ut 7 dager før møtet. Forslag

Detaljer

Styremøte nr. 3/2011 - protokoll

Styremøte nr. 3/2011 - protokoll Vedlegg 1 Sak STY 48/11 Protokoll fra styremøte nr. 3/2011 Styremøte nr. 3/2011 - protokoll Tid: Tirsdag 14. juni 2011. Sted: Møterom Ørneredet HiG, kl. 09 05-16 00 med påfølgende styremiddag på Staur

Detaljer

Styremøte nr. 4/2014 PROTOKOLL

Styremøte nr. 4/2014 PROTOKOLL Styremøte nr. 4/2014 PROTOKOLL Tid: Torsdag 2. oktober 2014 kl. 09:00 15:40 Sted: Høgskolen i Gjøvik, Ørneredet Tilstede: Ingegerd Palmér Lars Erik Flatø Wenche Aamodt Furuseth Are Strandlie Sigrid Wangensteen

Detaljer

S T Y R E S A K # 29/15 STYREMØTET DEN 18.06.15 REVISJON AV VALGREGLEMENTET

S T Y R E S A K # 29/15 STYREMØTET DEN 18.06.15 REVISJON AV VALGREGLEMENTET S T Y R E S A K # 29/15 STYREMØTET DEN 18.06.15 Vedrørende: REVISJON AV VALGREGLEMENTET Forslag til vedtak: Styret godkjenner Valgreglement for Kunst- og designhøgskolen i Bergen. Vedlegg: Vedlegg 1 Utkast

Detaljer

MØTEBOK - FELLESSTYRET

MØTEBOK - FELLESSTYRET MØTEBOK - FELLESSTYRET MØTEPROTOKOLL Fellesstyret for Høgskolen i Sørøst-Norge DAG 18.12.2015 kl. 10:00 Møtet ble holdt Til stede Møtende varamedlemmer Campus Kongsberg Rune Nilsen, Guri Hjeltnes (delvis

Detaljer

Vedtekter for Oslo Lifetech

Vedtekter for Oslo Lifetech Vedtekter for Oslo Lifetech 1 Foreningens navn Foreningens navn er Oslo Lifetech, og ble stiftet 09.03.2016. 2 Foreningens formål Oslo Lifetech er en næringsklynge og har som formål: - Å skape næringslivsvekst

Detaljer

Erfaringer fra fusjonsprosessen HBV Samling for økonomiledere 22 23 april 2015 Økonomidirektør Terje Thomassen

Erfaringer fra fusjonsprosessen HBV Samling for økonomiledere 22 23 april 2015 Økonomidirektør Terje Thomassen Erfaringer fra fusjonsprosessen HBV Samling for økonomiledere 22 23 april 2015 Økonomidirektør Terje Thomassen HBV Høgskolen i Buskerud og Høgskolen i Vestfold vedtok fusjon i august 2012. Virksomheten

Detaljer

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Virkeområde 1 Virkeområde Dette valgreglementet gjelder for valg av studentrepresentanter i: 1.1 STA (vedlegg1) reguleres av SP 1.2 Universitetet

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av fellestyret 3.9.2012 i sak FS-48/12. Revidert 30.1.2013 i sak FS-09/13. 1. Universitetets sentrale organisering 2014

Detaljer

STYRESAK. Styremøte 30.09.2014. Saksnr.:29/14. Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg. Fra: Direktør. Dato: xx.xx.

STYRESAK. Styremøte 30.09.2014. Saksnr.:29/14. Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg. Fra: Direktør. Dato: xx.xx. STYRESAK Styremøte 30.09.2014 Saksnr.:29/14 Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg Adresse Fossveien 24 0551 Oslo Norge Telefon (+47) 22 99 55 00 Post Postboks 6583 St. Olavs plass N-0130

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL STYREMØTE. Dato: 27. september 2007. Hans Petter Wille, Karin Herft og Lene Merete Osvik. Forfall:

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL STYREMØTE. Dato: 27. september 2007. Hans Petter Wille, Karin Herft og Lene Merete Osvik. Forfall: HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE Dato: 27. september 2007 Sted: Styrerommet A2 229 på Remmen i Halden Kl. 08:30 11:30 Medlemmer: Elin Nesje Vestli, Hans Blom, Vigdis Abrahamsen Grøndahl, Terje

Detaljer

S T Y R E S A K # 20/01 STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN

S T Y R E S A K # 20/01 STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN S T Y R E S A K # 20/01 Vedrørende: STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN Forslag til vedtak: Styret tar statusrapport for byggesaken til orientering. Vedlegg: Saksfremlegg Utkast til mandat for

Detaljer

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24-25.05.2011 Tidspunkt: 09:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Elise Seip Tønnessen Nestleder

Detaljer

S T Y R E S A K. Styremøte - 16. november 2010. Saksnr.: 52/10 STYRINGSFORM

S T Y R E S A K. Styremøte - 16. november 2010. Saksnr.: 52/10 STYRINGSFORM S T Y R E S A K Styremøte - 16. november 2010 Saksnr.: 52/10 STYRINGSFORM KONTAKTINFORMASJON POSTBOKS 6853, ST. OLAVS PLASS NO-0130 OSLO TLF: (+47) 22 99 55 00 FAKS: (+47) 22 99 55 02 EPOST: KHIO@KHIO.NO

Detaljer

Møte 5/1 5-04.06.20 IS (ekstraordinært)

Møte 5/1 5-04.06.20 IS (ekstraordinært) Høgskolen i Telemark Møtebok Møte 5/1 5-04.06.20 IS Høgskole n i T elemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 390 l Porsgrunn Te lefon : 35 57 50 00 Telefaks: 35 57 50 02 iiej. IMI Høgskolen i Telemark Møtebok

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

Omstillingshåndbok Fusjonsprosessen mellom Universitetet for miljø og biovitenskap(umb) og Norges veterinærhøgskole(nvh) 20.03.

Omstillingshåndbok Fusjonsprosessen mellom Universitetet for miljø og biovitenskap(umb) og Norges veterinærhøgskole(nvh) 20.03. Omstillingshåndbok Fusjonsprosessen mellom Universitetet for miljø og biovitenskap(umb) og Norges veterinærhøgskole(nvh) 20.03.2013 Innhold 1 Formål med boken... 2 2 Ansvar... 2 2.1 Virksomhetenes øverste

Detaljer

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Virkeområde 1 Virkeområde Dette valgreglementet gjelder for valg av studentrepresentanter i: 1.1 STA (vedlegg1) reguleres av SP 1.2 Universitetet

Detaljer

Vedtekter for Norges forskningsråd. Forskning skal utvide grensene for hva vi vet, forstår og kan få til. 1 Formål.

Vedtekter for Norges forskningsråd. Forskning skal utvide grensene for hva vi vet, forstår og kan få til. 1 Formål. Vedtekter Vedtekter for Norges forskningsråd Forskning skal utvide grensene for hva vi vet, forstår og kan få til. 1 Formål Norges forskningsråd skal være et nasjonalt utøvende forskningsstrategisk organ.

Detaljer

MØTE BOK - FELLESSTYRET

MØTE BOK - FELLESSTYRET MØTE BOK - FELLESSTYRET MØTEPROTOKOLL Fellesstyret for Høgskolen i Sørøst - Norge DAG 12.10.2015 kl. 10:00 Møtet ble holdt Til stede Møtende varamedlemmer Bakkenteigen Rune Nilsen, Sverre Gotaas, Tine

Detaljer

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU US 42/2015 Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan E. Aldal, Hans Chr Sundby, Siri

Detaljer

NOTAT. Høringsuttalelse administrativ organisering

NOTAT. Høringsuttalelse administrativ organisering NOTAT Til: prosjektledelsen SD/høgskoledirektører Fra: Seksjon FT-Utdanning v/viserektor utdanning og gruppeleder SD studieadministrasjon Dato: 8. april 2013 Kopi: Johnny Thorsen Saksnummer: 2012/996 Høringsuttalelse

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I ÅLESUND Vedtatt av styret for Høgskolen i Ålesund 25.juni 2009. 1. Innledning. 2. Definisjoner og begreper

DELEGASJONSREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I ÅLESUND Vedtatt av styret for Høgskolen i Ålesund 25.juni 2009. 1. Innledning. 2. Definisjoner og begreper DELEGASJONSREGLEMENT FOR Vedtatt av styret for Høgskolen i Ålesund 25.juni 2009 1. Innledning Ledelse medfører ansvar Leder sitt ansvarsområde skal være definert, konkretisert og kommunisert. Ansvar og

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN Dato: 24.02.2011 Ikrafttredelse: 24.02.2011 Siste endret: 15.03.2012 Hjemmel: Universitets- og høgskoleloven 4-1 Organ: Parlamentet INNHOLD Kapittel

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I HELSE NORD RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I HELSE NORD RHF INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I HELSE NORD RHF Formatert: Midtstilt Vedtatt i styremøte, den 22. januar 2002 sak 5-2002. Endret i styremøte, den 31. august 2004 sak 58-2004. Endret i styremøte,

Detaljer

STYREMØTE 15. oktober 2013. kl.08:30 14.00 på Styrerommet, HiN

STYREMØTE 15. oktober 2013. kl.08:30 14.00 på Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll fra STYREMØTE 15. oktober 2013 kl.08:30 14.00 på Styrerommet, HiN Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne

Detaljer

11/15 14/00709-3 Utviklingsplaner for HBV 2015-2016 4. Akkreditering, etablering og igangsetting av Master i avansert klinisk sykepleie

11/15 14/00709-3 Utviklingsplaner for HBV 2015-2016 4. Akkreditering, etablering og igangsetting av Master i avansert klinisk sykepleie M ØTEBOK FRA STYREM ØTET FOR H ØGSK OL EN I BUSK ERUD OG VESTFOL D MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret HBV DAG 08.05.2015 kl. 9:00 Møtet ble holdt Til stede Campus Drammen Jens Petter Aasen, Zahra Moini, Sverre

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Henvisning til HiSTs måltavle (http://www.hist.no/content.ap?thisid=131) Strategiområde Hovedmål Delmål

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Henvisning til HiSTs måltavle (http://www.hist.no/content.ap?thisid=131) Strategiområde Hovedmål Delmål Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 11.03.15 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-07/15 Implementering av ordning med tilsatte instituttledere Saksbehandler/-sted: Tidligere

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 20. april 2007 Tid: 20.04.07 fra kl. 10.00-14.00 Sted: Universitets- og høgskolerådets lokaler, Pilestredet

Detaljer

Forslag til svar på spm ifm det administrative prosjektet. Fra personalseksjonene i Buskerud og Vestfold, 3 april 2013

Forslag til svar på spm ifm det administrative prosjektet. Fra personalseksjonene i Buskerud og Vestfold, 3 april 2013 Forslag til svar på spm ifm det administrative prosjektet Fra personalseksjonene i Buskerud og Vestfold, 3 april 2013 Bestilling fra det administrative prosjektet: Prinsippskisse administrative saksområder

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer ,, ^^n ^'!"+^ ' ' ^ ^ ^^ / ^ ^ l ^ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Statlige høyskoler Deres ref Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010 Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

Detaljer

Utlysning av stilling som Personal- og organisasjonsdirektør

Utlysning av stilling som Personal- og organisasjonsdirektør 1302 1901 US-SAK NR: 176/2009 SAKSANSVARLIG: ELIZABETH DE JONG SAKSBEHANDLER: CHRISTIAN ELIND ARKIVSAK NR 2009/1060 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP ADM.DIREKTØR Utlysning av stilling som Personal-

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07 Møtenummer : 6/2007 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00 15.00 Møtested/-rom

Detaljer

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på 27. og 28 februar 2012.

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på 27. og 28 februar 2012. Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte på 27. og 28 februar 2012. Møtet ble 27. februar holdt i klasserom 104, Biohus på Campus Hamar. Der ble sakene HS 2012/7 til 2012/13 behandlet. Møtet ble 28.

Detaljer

S 34/09 Styringsordning for videre planlegging av Det nye universitetet etter at interimsstyrets funksjonstid er utløpt

S 34/09 Styringsordning for videre planlegging av Det nye universitetet etter at interimsstyrets funksjonstid er utløpt Interimsstyret for samorganisering og samlokalisering av NVH og UMB S 34/09 Styringsordning for videre planlegging av Det nye universitetet etter at interimsstyrets funksjonstid er utløpt På interimsstyremøtet

Detaljer

S T Y R E S A K # 44/15 STYREMØTET DEN 17.09.15 FORSLAG TIL EKSTERNE STYREMEDLEMMER FOR PERIODEN 1. JANUAR 2016 31. JULI 2019

S T Y R E S A K # 44/15 STYREMØTET DEN 17.09.15 FORSLAG TIL EKSTERNE STYREMEDLEMMER FOR PERIODEN 1. JANUAR 2016 31. JULI 2019 S T Y R E S A K # 44/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 17.09.15 Forslag til vedtak: FORSLAG TIL EKSTERNE STYREMEDLEMMER FOR PERIODEN 1. JANUAR 2016 31. JULI 2019 Styret tar til orientering det fremlagte forslaget

Detaljer

5 KOLLEGIALE ORGANER / PROGRAMSTYRER / KOMITEER / RÅD / UTVALG OG VALGPROSEDYRER

5 KOLLEGIALE ORGANER / PROGRAMSTYRER / KOMITEER / RÅD / UTVALG OG VALGPROSEDYRER Tabell 5 KOLLEGIALE ORGANER / PROGRAMSTYRER / KOMITEER / RÅD / UTVALG OG VALGPROSEDYRER Regler for styringsorganene, valgregler, valgkokebok/elektronisk valg Bibliotekutvalg Noen institutter har biblioteksutvalg

Detaljer

Innkallingen ble godkjent uten merknader.

Innkallingen ble godkjent uten merknader. PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 3/2005 Tid: 14. juni 2005 kl. 09.00-16.00 Sted: Høgskolen i Lillehammer Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, ansatt, styrets leder Gro Iren Kvanli Dæhlin, ansatt, styrets nestleder

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 12.09.2013. Møtet ble holdt på Bjørnefjorden Gjestetun og varte fra kl. 09:00-14:00. Til stede

Detaljer

Styreleders tilrådning: Instruks for administrerende direktør i Helse Finnmark HF vedtas slik den foreligger.

Styreleders tilrådning: Instruks for administrerende direktør i Helse Finnmark HF vedtas slik den foreligger. Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandler: Styreleder Ulf Syversen Sak nr: 68/2011 Navn på sak: Instruks for Administrerende direktør

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15 Til stede: Navn Funksjon Magnus Rindal styreleder ekstern Åshild Nordnes medlem ekstern Inge Myrvoll

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

POLITISK DOKUMENT OM STYRING OG LEDELSE I UH-SEKTOREN. Vedta et politisk dokument om styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren.

POLITISK DOKUMENT OM STYRING OG LEDELSE I UH-SEKTOREN. Vedta et politisk dokument om styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 17.04.15-19.04.15 Ansvarlig Landsstyret Saksnummer LM5 06.01-15 Gjelder Politisk dokument om styring og ledelse i UHsektoren 1 2 3 Vedlegg i saken: 1. Forslag til politisk

Detaljer

Styre- og utvalgsarbeid sekretærens oppgaver og rolle

Styre- og utvalgsarbeid sekretærens oppgaver og rolle Styre- og utvalgsarbeid sekretærens oppgaver og rolle Kari Tove Elvbakken Administrasjonsseminar 27.09.11 Universitetets styrer og utvalg Universitetsstyret Fakultetsstyrene Styret ved Bergen museum Universitetsbibliotekets

Detaljer

Milepælsplan for arbeidet med søknad om fusjon av Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer

Milepælsplan for arbeidet med søknad om fusjon av Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer Milepælsplan for arbeidet med søknad om fusjon av Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer Tidspunkt/ Møtearena Beslutningspunkt Prosess / aktivitet Kommentarer Frist 14. januar

Detaljer

PROTOKOLL. Styrets møte torsdag 27. august 2015, kl. 09.00 13.00 Møtested: Jægtvolden Fjordhotell, Inderøya

PROTOKOLL. Styrets møte torsdag 27. august 2015, kl. 09.00 13.00 Møtested: Jægtvolden Fjordhotell, Inderøya NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 27.08. 2015 /BKR PROTOKOLL Styrets møte torsdag 27. august 2015, kl. 09.00 13.00 Møtested: Jægtvolden Fjordhotell, Inderøya Deltakere: Styret: Styreleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30.

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30. MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene

Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene 1 Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene i Norge Bjørn Torger Stokke Dekan for sivilingeniørutdanningen NTNU 2 Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene i Norge Universitetsloven Nasjonalt organ

Detaljer

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(ntnu)

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(ntnu) 1 av 9 Styringsreglement for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(ntnu) Fastsatt av Styret 5.11.2013 1 1 Forrige styringsreglement ble fastsatt 25.2.2009 og revidert 3.4.2009 og 30.8.2010. 1.

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 16.02.2011 Tid: 09:45 14:00

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 16.02.2011 Tid: 09:45 14:00 Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 16.02.2011 Tid: 09:45 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Anna-Mette Fuglseth Morten Svindland Martine

Detaljer

PROTOKOLL Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning

PROTOKOLL Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Dato: 20.august 2010 Arkiv: 2010/1186 PROTOKOLL Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Møtedato: 28. mai 2010 Tid: Kl.09:00 Sted: Øya Helsehus, møterom 1, 7.etg. Deltakere: Helge Garåsen

Detaljer

Prosjekt Etablering av HiBV faglig og administrativ etablering versjon 1.1, av x.12.12 (tidligere versjon 1.0, av 24.09.12) FUSJON MELLOM HØGSKOLEN I

Prosjekt Etablering av HiBV faglig og administrativ etablering versjon 1.1, av x.12.12 (tidligere versjon 1.0, av 24.09.12) FUSJON MELLOM HØGSKOLEN I Prosjekt Etablering av HiBV faglig og administrativ etablering versjon 1.1, av x.12.12 (tidligere versjon 1.0, av 24.09.12) FUSJON MELLOM HØGSKOLEN I BUSKERUD OG HØGSKOLEN I VESTFOLD 1 Innhold 1. Innledning...

Detaljer