MØTEINNKALLING - Fellesstyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING - Fellesstyret"

Transkript

1 1 MØTEINNKALLING - Fellesstyret Møtedato: Mandag Dokumentdato: Saksbehandler: Direktørene Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 SAK 51/13 INNKALLING TIL MØTE I FELLESSTYRET HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Sted: Høgskolen i Vestfold, Møterom B2 6 Færder Dato: Mandag Tid: Kl :00 Saksliste: Velkommen ved styreleder Orientering om Høgskolen i Vestfold / fagmiljøer ved rektor HiVe. Vedtakssaker: Sak 51/13 Sak 52/13 Sak 53/13 Sak 54/13 Sak 55/13 Godkjenning av møteinnkalling Møtebok fra møte i Fellesstyret godkjent pr epost iht sak 14/2013 Godkjenning av rektorvalget (Ettersendes) Valg til styret for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Revidert møteplan for høsten 2013 og foreløpig saksoversikt Ny forkortelse for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Orienterings- og drøftingssaker Sak 56/13 Orientering om Kunnskapsdepartementets godkjennelse av flytting av studiested Kongsberg til sentrum/vestsiden Høgskolen i Buskerud Postboks 235, Frogsvei Kongsberg Telefon: Høgskolen i Vestfold Boks 2243 N-3103 Tønsberg Telefon:

2 2 Sak 57/13 Meldingssaker - Referat fra IDF møte HiBV Ettersendes til styrets medlemmer. - Skriv til Kunnskapsdepartementet vedrørende forslag til eksterne styremedlemmer HBV fra (fullmaktssak gitt fellesstyrets leder). Ettersendes til styrets medlemmer. - Notat fra fellesstyrets leder vedrørende innplassering av kandidater som har rettskrav eller fortrinnsrett til lederstillinger ved HBV, av 4. september (Vedlegg). - Oppdatert statusrapport saker i fellesstyret. (Vedlegg). - Referat fra møte i Saksforberedende organ (Vedlegg). Velkommen til møtet! Steinar Stjernø(s) Styreleder Nils Dugstad Høgskoledirektør, HiVe Kai Mjøsund Administrasjonsdirektør, HiBu Høgskolen i Buskerud Postboks 235, Frogsvei Kongsberg Telefon: Høgskolen i Vestfold Boks 2243 N-3103 Tønsberg Telefon:

3 STYRESAK 1 STYRESAK - fellesstyret Møtedato: Dokumentdato: Saksbehandler: Catrine Schøne Brodwall Saksnummer: HiBu 2012/1740.og Hive 2012/996 SAK /13 Valg av ansattes representanter og studentrepresentanter til fellesstyret ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Forslag til vedtak: 1. Fellesstyret tar til orientering av valgstyret har besluttet at valg til nytt styre for HBV avvikles mandag til torsdag 21. til 24. oktober. Frist for innmelding av kandidater er 7. oktober kl Fellesstyret vedtar at det benyttes preferansevalg som gjennomføres ved elektronisk valg. 3. Valgstyret kunngjør valget til interne styremedlemmer Saksopplysninger: I fellesstyresaken Sak 40/2013( ), Oppnevning av nytt valgstyre for Høgskolen i Buskerud og Vestfold 2013 ble følgende vedtak enstemmig vedtatt: 1. Fellesstyret oppnevner professor Petter Nafstad (UiT) som leder for valgstyret for perioden (d.d.) Fellesstyret tar til etterretning at professor Aanund Hylland, UiO, har sagt seg villig til å være ekstern rådgiver for valgstyret. 3. Administrasjonen bes oppnevne et valgsekretariat med juridisk kompetanse. I fellesstyresaken Sak 41/2013( ), Dato for omvalg til rektor og valg til høyskolestyre ble blant annet følgende vedtak enstemmig vedtatt: Valg til høgskolestyret legges til uke 43, valgstyret gis fullmakt til å fastsette endelig dato i løpet av uke 40. Etter drøfting i valgstyret, ble det foreslått at valg av ansattes representanter og studentrepresentanter til styret skal bli avviklet som elektronisk valg/preferansevalg i perioden 21. til 24. oktober Valget vil bli gjennomført i henhold til lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) og valgreglement for Høgskolen i Buskerud og Vestfold (valgreglementet). Opptellingen av preferansevalget vil bli gjennomført på grunnlag av regler for preferansevalg utet av Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Et preferansevalg vil kunne lette et med å få til et balansert fellesstyre for HBV, både med hensyn til kjønn, fordeling av medlemmer mellom HiBu og HiVe og eksterne representanter. Ved gjennomføring av et preferansevalg er mulighetene for at en av høyskolene blir overrepresentert mindre enn ved et flertallsvalg. Ifølge vedtatt valgreglement skal preferansevalg gjennomføres på følgende måte: 10 Fremgangsmåte ved preferansevalg av flere representanter. Valg av faste representanter: Høgskolen i Buskerud Postboks 235, Frogsvei Kongsberg Telefon: Høgskolen i Vestfold Boks 2243 N-3103 Tønsberg Telefon:

4 STYRESAK 2 1. Forslag på kandidater må være innkommet til vedkommende valgstyre innen den frist som er fastsatt for det enkelte valg. 2. Når valgstyret mottar forslag på kandidater, skal de foreslåtte kandidatene straks underrettes om dette. Forslagene på kandidater skal kunngjøres straks fristen for å fremsette forslag er ute. 3. Forslagsstillerne kan trekke eller endre et forslag før fristen for innlevering av forslag. Hvis et forslag blir trukket, skal valgstyret straks sende melding om dette til de kandidatene som var foreslått i dette forslaget. 4. Valgstyret uter stemmesedler med de foreslåtte kandidatene oppført i alfabetisk rekkefølge. Ved eventuelle postvalg sendes disse stemmesedlene ut til alle stemmeberettigede ved vedkommende valg. Ved urnevalg skal valgstyret påse at godkjente stemmesedler er utlagt i tilstrekkelig antall på stemmestedene. Ved valg i valgmøte eller i valgforsamling for studenter, deler valgstyret stemmesedlene ut til de stemmeberettigede medlemmene ved møtets begynnelse. 5. Foran navnet på kandidatene skal velgeren sette tallene 1, 2, 3 og så videre, som uttrykk for den preferanse velgeren har for kandidatene. Velgeren avgjør selv hvor mange kandidater som skal prioriteres. 6. Har velgeren i tillegg ført opp andre navn enn de som er oppført på den godkjente stemmeseddel, skal disse regnes som uskrevne. Stemmesedler som ellers ikke er i samsvar med dette, skal forkastes. En tellende stemmeseddel er en godkjent stemmeseddel som ikke er blank. 11 Fremgangsmåte ved preferansevalg av enkeltrepresentant 1. Dette reglement 10 gjelder tilsvarende. 2. Ved preferansevalg av enkeltrepresentant er den kandidat valgt som har fått flere førstestemmer enn halvparten av de godkjente stemmesedler. 3. Har ingen kandidat fått et tilstrekkelig antall førstestemmer, strykes den kandidat som har færrest førstestemmer, og på de stemmesedler hvor den strøkne sto først, skal det telles opp hvem som har kommet frem på førsteplass. Dette regnes som førstestemmer som kommer i tillegg til førstestemmene fra første opptelling. Dette pågår til en kandidat er valgt etter punkt 1. Har to eller flere kandidater samme antall førstestemmer, gjennomføres det et eget valg mellom disse to, og den med flest stemmer er valgt. Bestemmelser i forhold til forslag av kandidater fremgår av valgreglementet Enhver som har stemmerett ved et valg, kan fremme forslag på enhver valgbar person til valget. Et kandidatforslag skal fremsettes skriftlig overfor valgstyret og være underskrevet av inntil 5 forslagsstillere med stemmerett for det aktuelle valget. Kandidatforslag kunngjøres ved forslagsfristens utløp sammen med navn på forslagsstillerne. Særskilte bestemmelser gjelder ved valg på rektor, jf Den som kan nekte valg, kan også kreve seg strøket av forslag. Slikt krav skal fremmes snarest mulig, og senest 24 timer før valget starter. Gjennomføres valget i valgmøte, vil en person som før eller under valgmøtet er gjort oppmerksom på at vedkommende vil bli foreslått, miste retten til å nekte valg dersom dette ikke er gjort gjeldende senest på valgmøtet. 3. Valgstyret fastsetter frist for å fremme forslag på kandidater. Videre fremgår det av plattformdokumentet at styret bør ha en sammensetning der både Høgskolen i Buskerud og Høgskolen i Vestfold er representert i første styreperiode. Sammensettingen av den fusjonerte høgskolens styre; Styrets sammensetting bør følge 9-3 i UH-loven med 11 styremedlemmer. Styret bør ha en sammensetning der de to fylkene er representert blant de eksterne medlemmene. Ansatte fra dagens to høgskoler bør være representert i styret i første styreperiode. Styrets oppgaver er definert i UH-loven 9-1, 9-2. Høgskolen i Buskerud Postboks 235, Frogsvei Kongsberg Telefon: Høgskolen i Vestfold Boks 2243 N-3103 Tønsberg Telefon:

5 STYRESAK 3 28 Representasjon fra begge de tidligere høgskolene: Ved første valg i den nye institusjonen skal begge de tidligere høgskolene være representert i høgskolens styre. Minst én av representantene for undervisnings- og vitenskapelig stilling i styret skal komme fra hver av de tidligere høgskolene. Det skal velges én studentrepresentant fra hver av de tidligere høgskolene til styret. Fristen for å komme med forslag til kandidater er 7. oktober kl. 12 Det følger av universitets- og høyskoleloven 9-4 at ansattes representanter, og vararepresentanter for disse, blir valgt for fire år. For perioden til Studentrepresentanter, og vararepresentanter for disse, blir valgt for ett år. Valg av faglig ansatte Det skal velges tre representanter med vararepresentanter. Det skal tas hensyn til reglene om kjønnsmessig kvotering av valgte representanter og vararepresentanter, jf. universitets- og høyskoleloven 9-4 og valgreglementet 17. Valg av teknisk og administrativt ansatte Det skal velges én representant med vararepresentant. Siden det er én representant i denne gruppen, vil det ikke være mulig med kjønnskvotering. Valg av studentrepresentanter Det skulle velges to representanter med vararepresentanter. Det skal tas hensyn til reglene om kjønnsmessig kvotering av valgte representanter og vararepresentanter, jf. universitets- og høyskoleloven 9-4 og valgreglementet 17. Valgstyret godkjenner valget og resultatet slik det foreligger. Valgreglement for Høgskolen i Buskerud og Vestfold, 18 Klag e «Den som har stemmerett ved et valg kan klage over formelle feil som er begått ved dette. Klagen må være framsatt overfor valgstyret senest én uke etter at resultatet av valget er gjort kjent». Direktørenes signaturer: Nils A. Dugstad Kai Mjøsund Dato: Høgskolen i Buskerud Postboks 235, Frogsvei Kongsberg Telefon: Høgskolen i Vestfold Boks 2243 N-3103 Tønsberg Telefon:

6 STYRESAK 1 STYRESAK - fellesstyret Møtedato: Dokumentdato: Saksbehandler: Kai Mjøsund Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 SAK 54/13 REVIDERT MØTEPLAN HØSTEN 2013 OG FORELØPIG SAKSOVERSIKT Forslag til vedtak Styret tar den reviderte møteplan for høsten 2013 med foreløpig saksoversikt til etterretning. Saksopplysninger Den foreslåtte møteplan er satt opp i forhold til revidert milepælsplan for prosjektgjennomføring av administrativ og faglig organisering av den fusjonerte høgskolen. 07. okt 2013 Sted: Bakkenteigen Foreløpig saksoversikt: Godkjenning av rektorvalget Valg til styret for Høgskolen i Buskerud og Vestfold fra Oppdatert møteplan og foreløpig saksoversikt 2013 Forkortelse og profilnavn for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Orientering om Kunnskapsdepartementets godkjennelse til flytting av studiested Kongsberg til sentrum/vestsiden 14. okt 2013 Sted: Telefonmøte evt. Drammen Foreløpig saksoversikt: Tilsetting av høgskoledirektør 23. okt 2013 Sted: Drammen Foreløpig saksoversikt: Tilsetting av prorektor og dekan Forskrift om opptak, studier og eksamen ved HBV Evt. tilsetting av funksjonsdirektører Budsjett 2014 konsekvenser av regjeringens forslag til statsbudsjett Forslag til statsbudsjettet 2015 forslag utenfor rammen (rapp frist 1 nov til KD) Lederlønnspolitikk HBV Personalreglement HBV Høgskolen i Buskerud Postboks 235, Frogsvei Kongsberg Telefon: Høgskolen i Vestfold Boks 2243 N-3103 Tønsberg Telefon:

7 STYRESAK nov 2013 Sted: Bakkenteigen Foreløpig saksoversikt: Tilsetting av funksjonsdirektører, prodekaner og evt. instituttledere Hovedprinsipper for budsjettmodell 2014 Strategisk plan, målstruktur og styringsparametere for HiBV Måltall for opptak og studieportefølje for HiBV 2014/15 Institusjonenes økonomiske stilling på fusjonstidspunktet Klagenemd Skikkethetsnemd Tilpasningsavtale HBV 12. des 2013 Sted: Drammen Foreløpig saksoversikt: Budsjett 2014 HBV Stadfeste ny organisasjonsstruktur (organisasjonskart) Læringsmiljøutvalg Kvalitetssystem Utvalg for utdanningskvalitet (inklusive mandat) Andre saker vedrørende etablering av HiBV Direktørenes signaturer: Nils A Dugstad Kai Mjøsund Dato: Høgskolen i Buskerud Postboks 235, Frogsvei Kongsberg Telefon: Høgskolen i Vestfold Boks 2243 N-3103 Tønsberg Telefon:

8 STYRESAK 1 STYRESAK - fellesstyret Møtedato: Dokumentdato: Saksbehandler: Tania Marcelle Olsen Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 SAK 55/13 Ny forkortelse for Høgskolen i Buskerud og Vestfold endres til HBV Forslag til vedtak HBV brukes som forkortelsen for Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Saksopplysninger Høgskolen i Buskerud og Vestfold er høyskolens offisielle navn. I tillegg er det ønskelig med en kortversjon av fullt navn. HiBV anbefales ikke siden det er fonetisk tungt. Forkortelsen HBV ble valgt fordi denne kortversjonen av navnet Høgskolen i Buskerud og Vestfold har flg. styrker: Kategorispråk i høyskolesektoren Lett å forstå sammenhengen med fullt navn Kan omgjøres til universitet (UVB) Er kort Har et typografisk potensiale Har rom for utvikling og endring Er relativt greit å inne mht kjennskap/ kunnskap God fonetikk, også på engelsk Domenet var mulig å kjøpe Assosiasjoner til HBV Det er en viktig og langsiktig kommunikasjonsoppgave for oss å sterkt, tydelig, og med overbevisning etablere HBV som et høyskolebegrep i målgruppenes bevissthet. Å etablere HBV som et kjent begrep innen høyskole- og universitetssektoren er den viktigste kommunikasjonsoppgaven for oss fremover, og med dette vil HBV-navnet bli stadig sterkere assosiert til nettopp oss. Høgskolen i Buskerud Postboks 235, Frogsvei Kongsberg Telefon: Høgskolen i Vestfold Boks 2243 N-3103 Tønsberg Telefon:

9 STYRESAK 2 Søkemotoroptimalisering Søkemotoroptimalisering vil bidra til at vi ikke drukner i treff om bl.a. HBV-virus. Dette jobber vi bevisst med når vi utvikler nettstedet hbv.no. Vi legger stor vekt på søkeord og metadata for best mulig treff og for å komme høyest mulig opp ved søk i Norge som er vårt viktigste marked. Aktiv markedsføring av hbv.no i alle kanaler Det at HBV er såpass tydelig i logo og at vi aktivt markedsfører hbv.no på alle kommunikasjonsflater vil også bidra til å sende målgruppene inn rett dør når de oppsøker oss på nett uten å gå via søkemotorene. Eiers syn på bruk av HBV Kunnskapsdepartementet er kontaktet og har ingen innsigelser mot av HBV benyttes i stedet for HiBV. Direktørenes signaturer: Nils A Dugstad Kai Mjøsund Dato: Høgskolen i Buskerud Postboks 235, Frogsvei Kongsberg Telefon: Høgskolen i Vestfold Boks 2243 N-3103 Tønsberg Telefon:

10 STYRESAK 1 STYRESAK - fellesstyret Møtedato: Dokumentdato: Saksbehandler: Lars Gunnar Sønsteby/Kai Mjøsund Saksnummer: HiBu 2012/1740.og Hive 2012/996 SAK 56/13 Orientering om kunnskapsdepartementets godkjennelse av flytting av studiested Kongsberg til sentrum/vestsiden. Oppsummering Høgskolen i Buskerud mottok 12. september fullmakt fra Kunnskapsdepartementet om å inngå leiekontrakt med KKP eiendom AS, for flytting av studiested Kongsberg fra Raumyr til sentrum/vestsiden Kongsberg. HiBu signerte leieavtale med KKP Eiendom AS 19. september om innflytting i det nye bygget på Vestsiden i Kongsberg sentrum den 15. juli HiBus nåværende leiekontrakt på Raumyr utløp , men er forlenget frem til Høgskolestyret vedtok i juni 2011 å flytte studiestedet fra Raumyr til Kongsberg sentrum under forutsettning av at Kunnskapsdepartementet gir sin godkjenning, at det etableres en kunnskapspark med flere relevante samsaktører og at prosjektet er gjennomførbart innen for eksisterende økonomiske rammer (husleie- og driftskostnader med referanseår 2011). Våren 2012 inngikk Høgskolen i Buskerud samsavtale med Kongsberg kommune og Buskerud fylkeskommune om å etablere Kunnskaps og kulturpark Kongsberg. Prosjektet er utviklet i sam med kommune, fylke og lokalt næringsliv siden våren Saksopplysninger Viser til fellesstyresak 26/13 det det ble gitt en orientering om HiBus planer om å flytte studiestedet på Kongsberg til sentrum. Høyskolen er i dag lokalisert på Raumyr, i utkanten av Kongsberg sentrum. Høyskolens leieavtale med Statsbygg som utløp (20 år). HiBu har fremforhandlet og inngått forlenget leieavtale med Statsbygg til Høyskolen har sammen med partnerne i prosjektet (kommune, fylkeskommune, lokalt nærings- og sliv) samet om kunnskaps- og byutvikling siden våren Høgskolens styre vedtok i juni 2011 å flytte studie og forskningsaktiviteten, til sentrum av Kongsberg som del av sentrums- og attraktivitetsutviklingen i byen. Våren 2012 inngikk Høgskolen i Buskerud samsavtale med Kongsberg kommune og Buskerud fylkeskommune om å etablere Kunnskaps og kulturpark Kongsberg. Høyskolen har i møter med departementet fra mai/juni 2010 orientert fortløpende om saken og fått avklaring om at HiBu kan gå videre med ambisjonen om å flytte studiestedet, i et sam med lokale og regionale aktører. Høgskolen i Buskerud Postboks 235, Frogsvei Kongsberg Telefon: Høgskolen i Vestfold Boks 2243 N-3103 Tønsberg Telefon:

11 STYRESAK 2 Brev om endret lokalisering er sendt Kunnskapsdepartementet den og Kunnskapsdepartementet og Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet den Høgskolen i Buskerud mottok 12. september fullmakt fra Kunnskapsdepartementet om å inngå leiekontrakt med KKP eiendom AS, for flytting av studiested Kongsberg fra Raumyr til sentrum/vestsiden Kongsberg. Samtidig med signering gis det en bekreftelse fra KKP eiendom, at KKP vil ferdigstilles til studiestart Planlagt byggestart er oktober Det gis i tillegg forsikringer om at spesialrom og laboratorier i 1 og 2 etg skal stå klart til 1. juli slik at noe utstyr kan flyttes over fra denne dato. Videre fremdrift er å ferdigstille det arkitektoniske et knyttet til ytre fasade og det interiørmessige, for å finne best mulige praktiske og estetiske løsninger for arealene i KKP. Dette gjelder spesielt splasser, møterom, fellesarealer, auditorium, spesialrom og generelle undervisningsrom. Det er etablert en prosjektorganisering for samfunnsprosjektet Kunnskaps- og kulturpark Kongsberg (KKP) som byggeprosjektet KKP Vestsiden er en del av. Høgskolen i Buskerud har etablert en egen prosjektorganisasjon og vil tilsette på engasjement en prosjektleder. Saksdokumenter Direktørenes signaturer: Nils A. Dugstad Kai Mjøsund Dato: Høgskolen i Buskerud Postboks 235, Frogsvei Kongsberg Telefon: Høgskolen i Vestfold Boks 2243 N-3103 Tønsberg Telefon:

12 Innplassering av kandidater som har rettskrav eller fortrinnsrett til i lederstillinger ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold. I forbindelse med tilsettingene i lederstillinger ved den fusjonerte høgskolen er det/vil det bli foretatt vurdering av sittende lederes rettskrav eller fortrinnsrett til lederstillinger på alle nivåer (direktør, dekaner, funksjonsdirektører, seksjonsledere/teamledere). Fellesstyret har imidlertid vedtatt at instituttlederne ved de to institusjonene sitter fram til Vurderingene gjøres av ekstern jurist. Arbeidsgiver (rektor ved HiBu og direktør ved HiVe) foretar deretter en administrativ innplassering underlagt sgivers styringsrett. Til stillinger hvor én av de sittende lederne har rettskrav/fortrinnsrett, gjøres en fortløpende innplassering. Til stillinger hvor to eller flere har rettskrav/fortrinnsrett, skal det i samsvar med omstillingshåndboken for fusjonen mellom HiBu og HiVe, foretas en utvelgelse etter en totalvurdering av kandidatenes kvalifikasjoner holdt opp mot følgende uprioriterte kriterier: Stillingsbeskrivelse Kvalifikasjoner/kompetanse Erfaring og praksis Tjenestetid ved HiBu/HiVe Personlig egnethet Ved tilnærmet like kvalifikasjoner er det adgang til moderat kjønnskvotering under gitte forutsetninger. Kandidatens erfaring er et av flere element som skal legges til grunn når kvalifikasjonene skal veies. Hvilken kjennskap kandidaten har til den fusjonerte høgskolens aktiviteter, er i den forbindelse et relevant moment. Slik sett kan kandidatens høgskolebakgrunn inngå som en del av den totale kvalifikasjonsvurderingen og generelle egnethet og bidra til at det tas hensyn til en rimelig fordeling mellom de to høgskolene. Arbeidsgiver ved rektor ved HiBu og direktør ved HiVe foretar vurderingen og innplasseringen. Ved uenighet mellom de to sgiverne innhentes vurdering av kandidatene fra ekstern rådgiver med relevant kompetanse og erfaring universitets- og høgskolesektoren. Dersom det ikke oppnås enighet etter råd fra ekstern rådgiver, legges saken fram for leder av Fellesstyret for endelig avgjørelse. Oslo Steinar Stjernø Styreleder

13 Saksnr Saksbeh: Dato: STATUSRAPPORT FOR SAKER BEHANDLET I FELLESSTYRET (F.O.M. 17. DESMEBER 2012) TIL OPPFØLGING Styresaker under : DATO / SAK VEDTAK SAKBEH. STATUS FERDIG- STILT / EFFEKTU- ERT Fellesstyremøte 17.desember /12: Konstituering Ferdig 6/12: Fastsettelse av møtegodtgjørelse for leder og medlemmene i styret Forslag til møtegodtgjørelse var utet med grunnlag i dagens praksis med honorering av verv som styremedlem ved de to fusjonerende høgskolene samt de avtaler som er inngått i Kunnskapsdepartementet i forbindelse med utnevning av styrets leder. Forslag til vedtak var delt i fire ledd. Styrets gjorde følgende vedtak: 1. Styreleder godtgjøres med et honorar på kr Det gis i tillegg godtgjørelse for faktisk medgått møtetid, samt 16 timer pr møte til forberedelser til styremøtene. 2. Eksterne representanter og studentrepresentanter godtgjøres for faktisk medgått møtetid. Godtgjøring for forberedelser til styremøtene fastsettes til 6 timer pr møte. Ferdig Øk. dir HiVe og HiBu har utet disponeringss kriv Sak midler og rutiner for fakturering og regnskapsføri ng. 4. Godtgjøring for møtetid og forberedelser skjer etter de til enhver tid gjeldende satser for utvalgsgodtgjøring i Statens personalhåndbok. Reisegodtgjørelse utbetales etter de til enhver tid gjeldende satser i Statens personalhåndbok. Ledd 1, 2 og 4 vedtatt enstemmig.

14 3. Møtetid for faglig ansattes representanter legges inn i den enkeltes splan med 75 timer pr år. Møtetid for teknisk/administrativt ansattes representanter inkluderes i ordinær stid med 75 timer pr år. Godtgjøring for forberedelser til styremøtene fastsettes til 4 timer pr møte. Tid til forberedelser registreres ikke i høgskolens stidsskjema. 7/12: Møteplan for vår/høst og foreløpig saksoversikt Ledd tre ble tilbakesendt til administrasjonen som blir bedt om å gi styret en vurdering av å stryke siste ledd i ledd tre som lyder: «Tid til forberedelser registreres ikke i høgskolens stidsskjema.» samt å vurdere spørsmål om å kompensere faggruppen/instituttet ressurser som disponeres i forbindelse med de interne faglige styremedlemmenes tidsbruk til styre. Styret gjorde følgende vedtak: Det legges til grunn at etter hvert som planleggingset skrider fram og sgruppene får full oversikt over oppgaver, gjensidig avhengighet og kritiske variabler vil saksoversikten kunne endres. Følgende saksplan legges til grunn for styrets videre et med fusjonen: Johnny Thorsen HiVe 4. februar 2013 Sted: Drammen Foreløpig saksoversikt: Godkjenning av valgreglement Godkjenning prosess tilsetting prorektorer Godkjenning prosess tilsetting administrerende direktør Oppnevning av deltagere i ansettelsesutvalget Godkjenning budsjett for fusjonset 14. mars 2013 Sted: Kongsberg Foreløpig saksoversikt: Visjon og mål Godkjenning prosess tilsetting av dekaner og instituttledere Godkjenning prosess tilsetting av administrative ledere Godkjenning av prinsipielle saker vedrørende oppsett og fusjon av FS databaser Profilprogram HiBV 22. april 2013 Sted: Hønefoss Foreløpig saksoversikt: Møteplan høsten 2013 Godkjenning av valg, innsetting av rektor for HiBV 2

15 Godkjenning av organisasjonskartet for HiBV Faglig organisering: Sentrale enheter innen utdanning og FoUoI, fakultetsstruktur med institutter, evnt utvalg og sentre. Utdanningsledelse og programledelse. Ledelse av oppdragsvirksomheten innen FoUoI Administrativ organisering: SESAP, fellestjenester med studiestedsadministrasjoner Oppstart med bemanningsplaner Ny nettportal for HiBV 17. juni 2013 Sted: Bakkenteigen Foreløpig saksoversikt: Tilsetting av administrerende direktør Tilsetting av prorektorer Tilsetting av dekaner (og instituttledere evt aug) Godkjenning av bemanningsplaner Godkjenning av prinsipielle saker vedrørende oppsett og fusjon av FS databaser 5. sept 2013 Sted: Drammen Foreløpig saksoversikt: Hovedprofil og strategi Herunder strategiske prioriteringer for 2014 Tilsetting av administrative ledere Tilsetting instituttledere (dersom ikke juni) Hovedprinsipper for budsjett 2014 Godkjenning av lokale forskrifter og reglementer Godkjenning av prinsipielle saker vedrørende oppsett og fusjon av FS databaser Godkjenning av prinsipielle saker som berører systemfusjoner (Ephorte, Agresso, SAP, andre). 28. okt 2013 Sted: Kongsberg Foreløpig saksoversikt: Strategisk plan med målstruktur og styringsparametere Budsjettfordelingsmodell for 2014 Konsekvenser av forslaget til statsbudsjettet 2014 for HiBV Budsjettforslag 2015 for HiBV 3

16 Studieporteføljen Rapport om opptak 8/12: Godkjenning av prosjektet «Etablering av Høgskolen i Buskerud og Vestfold - faglig og administrativ etablering» 12. des 2013 Sted: Bakkenteigen (evt. Hønefoss) Foreløpig saksoversikt: Mål 2014 Budsjett 2014 Fordeling av strategiske midler Styret godkjente at framlagte prosjektdokument «Etablering av Høgskolen i Buskerud og Vestfold - faglig og administrativ etablering» danner grunnlag for et med fusjon med de merknader som framkom i møtet. 1. Fellesstyret vedtar versjon 1.1 av Prosjektdokumentet Etablering av Høgskolen i Buskerud og Vestfold. 2. Fellesstyret ber direktørene komme tilbake med en helhetlig milepælsplan i neste styremøte. 3. Fellesstyret delegerer prosjektledelsen til rektorene og direktørene. Koordineringsansvaret mellom prosjektene tilligger Saksforberedende organ. 4. Direktørene er ansvarlig for saksforberedelse til Fellesstyret etter samråd i Saksforberedende organ. 5. Styresaker drøftes med tjenestemannsorganisasjonene i felles IDF - møte forut for styremøtene. Dersom tjenestemannsorganisasjonene og sgiver har ulikt syn etter drøftingen i IDF møtet bør dette i størst mulig grad fremgå av saksdokumentene til styret. Kai Mjøsund HiBu 9/12: Budsjett for fusjonset Nytt pkt. 6 ble tilføyd i styremøtet: Administrasjonen endrer Prosjektdokumentet i tråd diskusjonen i styret. Siste setnings side 4 endres og det presiseres i dette vedtakspunkt at Fellesstyret ikke har delegert noen myndighet vedrørende valg og tilsettinger. Fellesstyret vedtok saken i et toleddet vedtak som lyder: 1. Fellesstyret vedtar følgende budsjettfordeling for fusjonset i 2013: Faglig etablering: 5,0 mill kroner Administrativ etablering: 3,1 mill kroner Investeringer og direkte driftskostnader (herunder IKT): 5,9 mill kroner Terje Thomassen HiVe Ferdig 2. Samlet budsjettforslag innenfor tildelte rammer fremmes til behandling i fellesstyret i februar. 4

17 10/12: Kommunikasjonsplan og aktivitetsplan for 11/12: Muntlig orientering om Status i OFA-samet for 2012 og planer for /12:Redegjørelse for NOKUTs kontroll med virksomhetene. 14/12:Redegjørelse for Bis nedleggelse av virksomheten i Drammen. Styret tok kommunikasjonsplanen til etterretning. Tania Marcelle Olsen HiBu Styret tok orienteringen om OFA-samet til etterretning. Fred Nilsson Ferdig Rektor HiVe orienterte om at NOKUT har sent et brev til Kunnskapsdepartementet med forespørsel om muligheter for å kunne unnta noen institusjoner fra 6-årsregelen for evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen. I følge ordinær syklus skulle høgskolen i Vestfold og Buskerud nå blitt evaluert. NOKUT ønsker å kunne følge prosesser med utvikling av internt kvalitets i forlengelse av innføring av nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk. NOKUT trenger erfaring med hvordan institusjonene legger opp det interne kvalitetset før det foreslås justerte evalueringskriterier for det sykliske tilsynet. I den anledning spør NOKUT om å følge vår fusjonsprosess og utvikling av nytt kvalitetssystem for utdanningene. Fellesstyret var positive til henvendelsen. Det gis tilbakemelding til NOKUT om dette. Rektor HiBu orienterte om at Bedriftsøkonomisk Institutt (BI) legger ned sin aktivitet i Drammen ila 2-3 år. Aktiviteten i Drammen omfatter ca. 350 bachelorstudenter innen økonomi og administrative fag, en betydelig etter- og videreutdanningsportefølje samt en relativt stor oppdragsvirksomhet. Det åpner det seg en markedsmulighet i en region som har stort behov for denne typen fag og kurs. Rektorene ble gitt fullmakt til å jobbe videre med å aktivt vurdere muligheter for av HiBV kan bli en aktør som kan utnytte dette potensialet i og med at BI trekker seg ut. Direktørene Kai Mjøsund HiBu Ferdig Planen følges opp Studiesjefene har dialog med Nokut. Fellesstyremøte 4.februar /13: Godkjenning av valgreglement for HiBV Administrasjonens hadde lagt fram forslag til et generelt valgreglement for HiBV. For valg som skal finne sted i 2013 var det i tillegg framlagt tilleggsbestemmelser som kun gjelder disse valgene. Det ble orientert om at administrasjonen hadde undersøkt det juridiske grunnlaget for at institusjonenes styrer kan formulere kriterier ut over det som står i Lov om universiteter og høgskoler ved ansettelse eller valg av rektor. Nils Dugstad HiVe Til 19.7 i Valgreglement for Høgskolen i Buskerud og Vestfold: Hanne Solberg og Kari Egelandsdal fremmet forslag om at studenter og teknisk/administrativt personale begge skulle vektes 20 %. Forslaget falt mot to stemmer 5

18 Til 19.4 i Tillegg til valgreglement for Høgskolen i Buskerud og Vestfold: Jan Mehlum fremmet forslag om å stryke punktet. Forslaget falt mot fire stemmer 7/13:Oppnevning av valgstyret for HiBV Styret gjorde følgende vedtak: 1) Valgreglementet er vedtatt slik det framgår av denne protokoll. 2) Tillegg til valgreglementet for valg som skal finne sted i 2013 ble vedtatt slik det framgår av denne protokoll 3) Fellesstyret ber administrasjonen legge fram egen sak om betingelsene som tilbys den som blir valgt til rektor. Styret oppnevnte følgende valgstyret Medlemmer fra tilsatte i undervisnings- og forskerstilling Tor Erik Jensen (HiVe), høgskolelektor, Fakultet for teknologi og maritimestudier Susanne V. Knudsen (HiVe), professor, Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap Hermann Smith-Sivertsen (HiBu), førsteamanuensis, Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Bent Kristiansen HiVe Medlemmer fra tilsatte i tekniske og administrative stillinger Ellen Rye (HiVe), seniorrådgiver i Fellestjenester utdanning Anne Kari Voldum Simonsen (HiBu), førstekonsulent, Administrasjonsasvdelingen Medlemmer fra studentene Marit Theiste Østlie (HiVe) Katrine Stjelja (HiBu) 8/13: Godkjenning av rekrutteringsprosess og kvalifikasjonskriterier for rektor Herman Smith-Sivertsen oppnevnes som leder av valgstyret. Styreleder får fullmakt til å oppnevne nestleder. Styringsgruppe for faglig etablering hadde utet et forslag til kvalifikasjonskriterier for rektor. Forslagene til kriterier er ment å fungere som en rettesnor for et rekrutteringsutvalg som oppnevnes i forbindelse med valget til rektor Rekrutteringsutvalgets oppgave skal være å bidra til å få fram gode kandidater som kan stille til valg. Elisabeth Borhaug HiBu Styrets vedtak er. 6

19 1) Fellesstyret oppnevner et rekrutteringsutvalg som ledes av styreleder for Fellesstyret. I tillegg oppnevnes to representanter fra Fellesstyret, en mann og en kvinne som representerer hver av høgskolene og en studentrepresentant oppnevnt i fellesskap av de to studentparlamentene ved Høgskolen i Vestfold og Høgskolen i Buskerud. 2) Fellesstyret ber de de to høgskolestyrene oppnevne hver sine representanter og koordinere kjønnsfordelingen seg i mellom. 3) Fellesstyret ber de to studentparlamentene i felleskap å foreslå en representant. 4) Fellesstyret ber rekrutteringsutvalget legge vekt på følgende kriterier når de søker etter kandidater til rektorvervet: kan vise til omfattende og vellykket ledelse av større kunnskapsorganisasjoner har evne til å representere høgskolen eksternt og kommunisere med samspartnere, politikere og offentligheten. har strategisk kompetanse og evne til å bygge felles kultur. har en motiverende og inkluderende lederstil preget av sam, medvirkning og dialog er resultatorientert og beslutningsdyktig Protokolltilførsel Medlemmene Jan Mehlum, Solveig Østrem, Carsten Tobiassen og Maria-Karine Aasen-Svensrud ba om følgende protokolltilførsel til saken: tegnede vil reservere seg mot vedtak fattet i denne saken da vedtaket etter vår oppfatning strider mot generelle demokratiske prinsipper 9/13: Godkjenning av milepælsplan for prosjekt Etablering av Styret ble presentert en milepælsplan som inneholdt de viktigste oppgaver som må gjennomføres i forbindelse med fusjonen. 1) Fellesstyret godkjente administrasjonens forslag til milepælsplan for prosjekt Etablering av HiBv. 2) 2)Fellesstyret ber om å bli orientert om studentorganenes tilsvarende milepælsplaner. Kai Mjøsund HiBu 7

20 10/13: Budsjett for fusjonset 11/13:Avklaring av møtegodtgjørelse og registreringsrutiner for interne medlemmer i styret Fellesstyremøte 14.mars 2013 Kunnskapsdepartementet har gitt bevilging til et med fusjon av HiBu og HiVe, i tillegg er det bevilget strategiske midler fra de to høgskolene. Totalt ble det lagt fram 17 mill. til fordeling til ulike tiltak. Styret vedtok: 1. Budsjett for fusjonset 2013 godkjennes. 2. Budsjettet med tilhørende planer rapporteres til Kunnskapsdepartementet innen 15. mars i tråd med tildelingsbrevet. 3. Det skal utes en søknad om SAK midler som omtalt i saksfremlegget og i tråd med føringene i tildelingsbrevet til institusjonene for Fellesstyret forutsetter at disponeringen av strategiske midler avgjøres av Fellesstyret. Ledd 3 utsatt fra styresak 6/ godtgjøring til medlemmer i Fellesstyret for Høgskolen i Vestfold og Høgskolen i Buskerud lyder: 3. Møtetid for faglig ansattes representanter legges inn i den enkeltes splan med 75 timer pr år. Møtetid for teknisk/administrativt ansattes representanter inkluderes i ordinær stid med 75 timer pr år. Godtgjøring for forberedelser til styremøtene fastsettes til 6 timer pr møte. Tid til forberedelser registreres ikke i høgskolens stidsskjema. Terje Thomassen HiVe og Juel Helge Ryel HiBu Bent Kristiansn HiVe SAK 16/13:REKTORVALG HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Vedtak: 1. Frist for å fremme kandidater til rektorvalget 2013 settes til 7. april 2. Rektorvalg 2013 fastsettes til 13. og 14. mai Nils Dugstad SAK 17/13: PROSESS FOR TILSETTING OG KVALIFIKASJONSKRITERIE R FOR PROREKTOR(ER) (enstemmig vedtatt) Vedtak 1. Høgskolen i Buskerud og Vestfold har delt ledelse på institusjonsnivå, rektor/rektorat og høgskoledirektør. 2. Høgskolen i Buskerud og Vestfold har to tilsatte prorektorer i 100 % stilling for henholdsvis utdanning og forskning, utviklings og innovasjon (FoUI). Stillingene er åremålsstillinger på 4 år. 3. Styret vedtar mandatene som er foreslått for stillingene. 4. Prorektorene utgjør sammen med rektor høgskolens rektorat. 5. Prorektorene opptrer etter fullmakt fra rektor og på rektors vegne på sine saksfelt. 6. Prorektorene har ikke ansvar for iverksetting av vedtak som fattes av institusjonens Elisabeth E. Borhaug, Nils Dugstad 8

MØTEBOK - fellesstyret

MØTEBOK - fellesstyret MØTEBOK 1 MØTEBOK - fellesstyret Møtedato: Mandag 17.12.12 Dokumentdato: 07.01.13 Saksbehandler: Direktørene Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 MØTE I FELLESSTYRET 17.12.12 Sted:, Bakkenteigen,

Detaljer

MØTEBOK Fellesstyret

MØTEBOK Fellesstyret MØTEBOK 1 MØTEBOK Fellesstyret 14-03 - 13 Møtedato: Torsdag 14. mars.2013 Dokumentdato: 02.04.13 Saksbehandler: Direktørene og seniorrådgiver Fred E. Nilsson Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 MØTE

Detaljer

MØTEBOK Fellesstyret

MØTEBOK Fellesstyret MØTEBOK Fellesstyret 24-06-13 MØTEBOK 1 Møtedato: Mandag 24. juni 2013 Dokumentdato: 17.07.13 Saksbehandler: seniorrådgiver Fred E. Nilsson Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 MØTE I FELLESSTYRET

Detaljer

MØTEBOK Fellesstyret 28-08-13

MØTEBOK Fellesstyret 28-08-13 MØTEBOK Fellesstyret 28-08-13 MØTEBOK 1 Møtedato: Onsdag 28. august 2013 Dokumentdato: 09.09.13 Saksbehandler: seniorrådgiver Fred E. Nilsson Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 MØTE I FELLESSTYRET

Detaljer

STYRESAK - fellesstyret

STYRESAK - fellesstyret STYRESAK 1 STYRESAK - fellesstyret Møtedato: 07.10.2013 Dokumentdato: 2.10.2013 Saksbehandler: Nils A. Dugstad Saksnummer: HiBu 2012/1740.og Hive 2012/996 SAK 52/13 Godkjenning av rektorvalget Forslag

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Høgskolen i Buskerud og Vestfold VEDLEGG STYRESAK 1 Styresak 06/13 Vedlegg VALGREGLEMENT og Vestfold VEDLEGG STYRESAK 2 Kapittel 1: Regler for valg ved høgskolen Dette valgreglementet er fastsatt av Fellesstyret for og Høgskolen i Vestfold

Detaljer

MØTEINNKALLING - Fellesstyret

MØTEINNKALLING - Fellesstyret 1 MØTEINNKALLING - Fellesstyret Møtedato: Mandag 17.12.12 Dokumentdato: 07.12.12 Saksbehandler: Direktørene Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 SAK 0/12 INNKALLING TIL MØTE I FELLESSTYRET 17.12.12

Detaljer

Referat fra møte i Valgstyret for Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Referat fra møte i Valgstyret for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Referat fra møte i Valgstyret for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Sted: Drammen Dato: Mandag 11. mars 2013, kl 1300 1500 Tilstede: Hermann Smith-Sivertsen (leder), Tor Erik Jensen, Ellen Rye, Anne-Kari

Detaljer

Referat fra møte i styringsgruppen for faglig etablering 7. januar 2013

Referat fra møte i styringsgruppen for faglig etablering 7. januar 2013 Referat fra møte i styringsgruppen for faglig etablering 7. januar 2013 Sted: Tilstede: Forfall: Drammen Gunnar Horgen, prorektor HIBu, Heidi Kapstad, dekan HIBu, Kristin Barstad, dekan HiVe, Berit Bratholm,

Detaljer

MØTEINNKALLING - Fellesstyret

MØTEINNKALLING - Fellesstyret 1 MØTEINNKALLING - Fellesstyret Møtedato: Mandag 24.06.13 Dokumentdato: 18.06.13 Saksbehandler: Direktørene Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/99 INNKALLING TIL MØTE I FELLESSTYRET HØGSKOLEN I BUSKERUD

Detaljer

MØTEBOK Fellesstyret 11-12-13

MØTEBOK Fellesstyret 11-12-13 MØTEBOK 1 MØTEBOK Fellesstyret 11-12-13 Møtedato: Onsdag 11. desember 2013 Dokumentdato: 20.12.13 Saksbehandler: seniorrådgiver Fred E. Nilsson Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 MØTE I FELLESSTYRET

Detaljer

VALGREGLEMENT FOR KUNSTHØGSKOLEN I OSLO

VALGREGLEMENT FOR KUNSTHØGSKOLEN I OSLO VEDLEGG 1 - TIL REFERAT FRA STYREMØTE 24.JANUAR JANUAR 2007, STYRESAK 07/2007 MED AVSTEMMINGSRESULTAT. VALGREGLEMENT FOR KUNSTHØGSKOLEN I OSLO Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1. Reglementets anvendelsesområde

Detaljer

MØTEINNKALLING - Fellesstyret

MØTEINNKALLING - Fellesstyret 1 MØTEINNKALLING - Fellesstyret Møtedato: Mandag 22.04.13 Dokumentdato: 15.04.13 Saksbehandler: Johnny Thorsen Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 INNKALLING TIL MØTE I FELLESSTYRET HØGSKOLEN I BUSKERUD

Detaljer

Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus Vedlegg 1 til S-sak 45/2014 Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus Fastsatt av styret ved Høgskolen i Oslo og Akershus 19. desember 2014 med hjemmel i lov av

Detaljer

Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus Fastsatt av styret ved Høgskolen i Oslo og Akershus 18. desember 2014 med hjemmel i lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter

Detaljer

MØTEINNKALLING - Fellesstyret

MØTEINNKALLING - Fellesstyret 1 MØTEINNKALLING - Fellesstyret Møtedato: Mandag 14.03.13 Dokumentdato: 06.03.13 Saksbehandler: Direktørene Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 INNKALLING TIL MØTE I FELLESSTYRET HØGSKOLEN I BUSKERUD

Detaljer

Velkommen og presentasjon av styreleder v/rektor Petter Aasen. Sak 3/13 Forventningsavklaring til styrearbeidet og arbeidsform (utsatt fra

Velkommen og presentasjon av styreleder v/rektor Petter Aasen. Sak 3/13 Forventningsavklaring til styrearbeidet og arbeidsform (utsatt fra MØTEBOK 1 Forslag til MØTEBOK - Fellesstyret Møtedato: Mandag 04.02.2013 Dokumentdato: 18.02.13 Saksbehandler: Direktørene og senior informasjonsrådgiver Jon Olav Skålid Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe

Detaljer

Etablering av Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HiBV) fra 010114 Oppstartsmøte delprosjekt Sikker drift - 280912

Etablering av Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HiBV) fra 010114 Oppstartsmøte delprosjekt Sikker drift - 280912 Etablering av (HiBV) fra 010114 Oppstartsmøte delprosjekt Sikker drift - 280912 HiBV Ringerike VI skal. HiBV Bakkenteigen HiBV Drammen HiBV Kongsberg Etablering av (HiBV) fra 010114 Kortversjonen av Sikker

Detaljer

Retningslinjer for organisering av- og valg ved institutter ved Norges Handelshøyskole

Retningslinjer for organisering av- og valg ved institutter ved Norges Handelshøyskole 1. Instituttordningen Den faglige virksomheten ved høyskolen organiseres i institutter. Hver enkelt av de ansatte i undervisnings- og forskerstillinger skal tilhøre ett av de følgende institutter: - Institutt

Detaljer

Valgreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)for valgperioden 2014 til 2017

Valgreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)for valgperioden 2014 til 2017 Valgreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)for valgperioden 2014 til 2017 Vedtatt av Fellesstyret 5.3.2013, med endringer av 25.4.2013 og 19.8.2013, Revidert 12. juni 2014 med

Detaljer

Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet Godkjent av rektor på fullmakt 30. januar 2004, med senere endringer godkjent av rektor på fullmakt 30. september 2005 og 18. mars 2011.

Detaljer

Valgreglement for Kunst- og designhøgskolen i Bergen

Valgreglement for Kunst- og designhøgskolen i Bergen Valgreglement for Kunst- og designhøgskolen i Bergen Fastsatt av styret med hjemmel i Lov om universiteter og høgskoler (Uhl) av 2005-04-01 nr 15, 9-4 ( 9) 10-2 (5). Kapittel 1. Regler som gjelder ved

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av fellestyret i sak FS-48/12, 3. september 2012. 1. Universitetets sentrale organisering 2014 2018 Styrets oppgaver

Detaljer

Valgreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Valgreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Valgreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Vedtatt av fellesstyret 5.3.2013, sak 22/2013. Endelig beslutning om ordlyden i 14 og 21 tas i fellesstyrets møte 25. april Kapittel

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 29/16 Møtedato: 17.10.16 Notatdato: 4.10.16 Saksbehandler:Mona Bratlie Sakstittel:

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer

Valgreglement for Norges musikkhøgskole

Valgreglement for Norges musikkhøgskole Valgreglement for Norges musikkhøgskole Kap. 1. Generelle bestemmelser. 1. Reglementets anvendelsesområde Reglementet gjelder for valg av styret og rektor/prorektor. 2. Valgperiode Valgperiodene er 4 år

Detaljer

Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskaplige fakultet

Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskaplige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskaplige fakultet Notat Fakultetsstyret Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Saksnr: V-sak 11 Møtedato: 10.12.2015 Notatdato: 3.12.2015

Detaljer

Valgreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)for valgperioden 2014 til 2018

Valgreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)for valgperioden 2014 til 2018 Valgreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)for valgperioden 2014 til 2018 Vedtatt av Fellesstyret 5.3.2013, med endringer 25.4.2013. Kapittel 1. Regler som gjelder ved valg

Detaljer

Styreinstruks ved Norges veterinærhøgskole

Styreinstruks ved Norges veterinærhøgskole Styreinstruks ved Norges veterinærhøgskole Vedtatt av styret 29.09.2010 1. Formål med instruksen Denne instruksen beskriver rammer for styrets arbeid. Den omhandler styrets ansvar, myndighet, oppgaver

Detaljer

Administrasjonsreglement for Det matematisknaturvitenskapelige

Administrasjonsreglement for Det matematisknaturvitenskapelige Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Administrasjonsreglement for Det matematisknaturvitenskapelige fakultet, UiO Generelt Administrasjonsreglementet tar utgangspunkt i UiOs

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato:

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 23.10.14 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-36/14 Kunngjøringstekst for åremålsstillinger som dekan og sammensetning av innstillingsutvalg

Detaljer

Valgreglement for Høgskolen i Finnmark

Valgreglement for Høgskolen i Finnmark Godkjent av styret for Høgskolen i Finnmark 01.11.06 i sak S 37/06 med hjemmel i lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høgskoler. INNHOLD KAPITTEL 1... 2 GENERELLE BESTEMMELSER... 2 1-1 Hvem

Detaljer

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisnings-

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisnings- HS 067-06 Vedlegg 1 Lov om universiteter og høyskoler: Kapittel 9. Styret 9-1. Ansvar for institusjonens virksomhet (1) Styret er det øverste organet ved institusjonen. Det har ansvar for at den faglige

Detaljer

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisningsog

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisningsog Del III. Statlige universiteter og høyskoler Kapittel 9. Styret 9-1. Ansvar for institusjonens virksomhet (1) Styret er det øverste organet ved institusjonen. Det har ansvar for at den faglige virksomheten

Detaljer

SAK 02/15 - Godkjenning av innkalling. Godkjenning av møteprotokoll fra 12.12.14.

SAK 02/15 - Godkjenning av innkalling. Godkjenning av møteprotokoll fra 12.12.14. MØTEBOK FRA STYREMØTET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtet ble holdt Til stede Meldt forfall Fredag 13.februar 2015 - Campus Kongsberg Styreleder/rektor Petter Aasen, varamedlem Christian Brørs,

Detaljer

Avtale mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen i Vestfold;

Avtale mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen i Vestfold; Avtale mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen i Vestfold; - forutsetninger for gjennomføring av fusjonen 1. Bakgrunn og forutsetninger 1.1. Høyskolestyrene skal i møter 27.08. 2012 ta endelig stilling

Detaljer

Valgreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)for valgperioden 2014 til 2018

Valgreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)for valgperioden 2014 til 2018 Valgreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)for valgperioden 2014 til 2018 Vedtatt av Fellesstyret 5.3.2013, med endringer av 25.4.2013 og 19.8.2013. Kapittel 1. Regler som gjelder

Detaljer

Stillingsbeskrivelse prorektorene

Stillingsbeskrivelse prorektorene US 88/2016 Stillingsbeskrivelse prorektorene Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Elizabeth de Jong Arkiv nr: 14/04135 Vedlegg: 1. Stillingsbeskrivelse for prorektor

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Innledende saksopplysning

UNIVERSITETET I OSLO. Innledende saksopplysning UNIVERSITETET I OSLO DET HUMANISTISKE FAKULTET Til: Fakultetsstyret Sak nr.: 5/2010 Fra: Fakultetsdirektøren Møtedato: 16.4.2010 Sakstype: Vedtakssak Arkivsaksnr.: Notat: 9.4.2010, Inger-Johanne Ullern

Detaljer

Saksdokument. Forslag til vedtak: Oppdatert: Til: Møte i BIBSYS styre 1. september 2011

Saksdokument. Forslag til vedtak: Oppdatert: Til: Møte i BIBSYS styre 1. september 2011 Saksdokument Oppdatert: 2011-08-23 Til: Møte i BIBSYS styre 1. september 2011 S-2011/22 Retningslinjer for valg av personalrepresentant til BIBSYS styre Retningslinjene som ble brukt ved forrige valg viste

Detaljer

Valgreglement for Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU)

Valgreglement for Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Valgreglement for Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) Vedtatt av universitetsstyret 8. september 2016 Valgreglement for NMBU... 2 Kapittel

Detaljer

2. Styret vedtar at sammensetningen av innstillingsutvalget i forbindelse med tilsetting i stillingen skal være som følger:

2. Styret vedtar at sammensetningen av innstillingsutvalget i forbindelse med tilsetting i stillingen skal være som følger: Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 18.09.12 S-sak 75/12 Saksbehandler: Journalnummer: Magne Hegna 2012/1195 Godkjenning av utlysingstekst og sammensetning av innstillingsutvalg for tilsetting

Detaljer

Valgreglement på institusjonsnivå første valgperiode for Universitetet i Tromsø

Valgreglement på institusjonsnivå første valgperiode for Universitetet i Tromsø Valgreglement på institusjonsnivå første valgperiode for Universitetet i Tromsø Vedtatt av universitetsstyret og høgskolestyret på styremøter 19.-20.6.2008, jfr. Universitetsog høgskolelovens 9-4 (9).

Detaljer

Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak

Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak US-SAK NR:7 /2010 SAKSANSVARLIG: ELIZABETH DE JONG SAKSBEHANDLER: LISBETH ANDREASSEN ARKIVSAK NR 2004/2051 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØR Fremgangsmåte for arbeidet med nominasjon

Detaljer

Styret fastsetter tidspunkt for valgene innenfor de rammer som er fastsatt i lov, forskrift og dette reglement.

Styret fastsetter tidspunkt for valgene innenfor de rammer som er fastsatt i lov, forskrift og dette reglement. Valgreglement for Kunst- og designhøgskolen i Bergen Fastsatt av styret 4. november 2009 med hjemmel i Lov om universiteter og høgskoler (universitets- og høgskoleloven) 9-4 nr. 9, og 10-2 nr. 5. 1. Reglementets

Detaljer

Notat til høring Kristian Bogen & Petter Aasen

Notat til høring Kristian Bogen & Petter Aasen Notat til høring Kristian Bogen & Petter Aasen Universitets- og fusjonsprosjektet: Organisering av nivå 1 Vurdering av organisasjonsmodell må ses i lys av den nye høgskolens visjoner og ambisjoner. Modellen

Detaljer

REGLEMENT FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET

REGLEMENT FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET REGLEMENT FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET Dette reglementet er vedtatt av Styret for Det samfunnsvitenskapelige fakultet 22.09.09. Reglementet bygger på Regler for fakultetsorganene og Regler for

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 20/17 23.02.2017 Dato: 02.02.2017 Arkivsaksnr: 2013/9976 Ekstern representasjon i fakultetsstyret ved Det matematisknaturvitenskapelige

Detaljer

MØTEBOK. Vedtakssaker

MØTEBOK. Vedtakssaker MØTEBOK TORSDAG 13.februar 2014. Møtet ble holdt Til stede Meldt forfall Campus Drammen Styreleder/rektor Petter Aasen, Styremedlem Øyvind Reidar Bakke, Styremedlem Katrine Stelja, Styremedlem Marit G.

Detaljer

Styremøte nr. 2/ protokoll

Styremøte nr. 2/ protokoll Styremøte nr. 2/2011 - protokoll Tid: Torsdag 28. kl. 09 30 til 13 00 og fredag 29. april kl. 09 15 12 30 2011 Sted: Eidgenössische Technische Hochschule ETH, Zürich, Sveits. Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor,

Detaljer

Endring av hovedmodell for styring og ledelse ved universiteter- og høgskoler, jf. lov om universiteter og høgskoler

Endring av hovedmodell for styring og ledelse ved universiteter- og høgskoler, jf. lov om universiteter og høgskoler Bakgrunnsdokument, 12.7.2016 Endring av hovedmodell for styring og ved universiteter- og høgskoler, jf. lov om universiteter og høgskoler Universitetsstyret har i møte 19.5.2016, S 23/16 Prosess for vurdering

Detaljer

VALGREGLER FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

VALGREGLER FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG VALGREGLER FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fastsatt av Høgskolestyret ved Høgskolen i Sør-Trøndelag 28. Mars 2007, justert i hht vedtak i HS-sak 026/07 og 028/07 i HS-møte den 17.04.07, med hjemmel i lov

Detaljer

Valgreglement for Høgskolen i Narvik

Valgreglement for Høgskolen i Narvik Valgreglement for Høgskolen i Narvik Fastsatt av styret ved Høgskolen i Narvik 28. februar 2007 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 9-4 (6) og 9-4 (9). Innhold Kapittel

Detaljer

SAK 106/14 V - Godkjenning av innkalling. Godkjenning av møteprotokoll fra 26.09.14 ble godkjent.

SAK 106/14 V - Godkjenning av innkalling. Godkjenning av møteprotokoll fra 26.09.14 ble godkjent. MØTEBOK FRA STYREMØTET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtet ble holdt Til stede Fredag 31.oktober 2014 - Sandefjord Styreleder/rektor Petter Aasen, Styremedlem Katrine Stelja, styremedlem Kristian

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 7/17 Møtedato: 27.3.17 Notatdato: 17.3.17 Saksbehandler: M. Bratlie Sakstittel: Godkjenning

Detaljer

Styremøte nr. 1/2011 - protokoll

Styremøte nr. 1/2011 - protokoll Styremøte nr. 1/2011 - protokoll Tid: Mandag 28 februar 2011, kl 10.00 til kl 16.00 Sted: Møterom Ørneredet, HiG. Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Gro Iren Kvanli Dæhlin, prorektor, styrets

Detaljer

VALGREGLEMENT 1. Reglementets virkeområde. 2. Liste over stemmeberettigede. Klage over manntallsføringen. 3. Valgmåte. 4. Valgstyre.

VALGREGLEMENT 1. Reglementets virkeområde. 2. Liste over stemmeberettigede. Klage over manntallsføringen. 3. Valgmåte. 4. Valgstyre. VALGREGLEMENT Fastsatt av styret 15.mars 2005 med hjemmel i Lov om universiteter og høgskoler (universitets- og høgskoleloven) 9-4 nr. 9, og 10-2 nr. 5. Endret etter styrebehandling 19.april 2005, 3. mars

Detaljer

MØTEINNKALLING - Fellesstyret

MØTEINNKALLING - Fellesstyret 1 MØTEINNKALLING - Fellesstyret Møtedato: 04.02.13 Dokumentdato: 16.01.13 Saksbehandler: Direktørene Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 SAK 4/13 INNKALLING TIL MØTE I FELLESSTYRET HØGSKOLEN I BUSKERUD

Detaljer

Styremedlem Marit Engeset og styremedlem Terje Vegard Kopperud

Styremedlem Marit Engeset og styremedlem Terje Vegard Kopperud MØTEBOK Fredag 14.mars 2014. Møtet ble holdt Til stede Meldt forfall Thon Åsgårdstrand Hotel Styreleder/rektor Petter Aasen, Styremedlem Øyvind Reidar Bakke, Styremedlem Katrine Stelja, varamedlem Tor

Detaljer

Valgreglement for Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus

Valgreglement for Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus Valgreglement for Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus Fastsatt av styret ved Høgskolen i Akershus 2. november 2010 og styret ved Høgskolen i Oslo 25. november 2010 med hjemmel i lov av 1. april 2005

Detaljer

NTNU S-sak 36/12 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 36/12 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 36/12 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 25.07.12 Arkiv: Til: Styret Fra: Styreleder Om: Tilsetting av rektor ved NTNU N O T A T Tilråding: 1. Stillingen som rektor utlyses i tråd

Detaljer

Reglement for valg til styret, fakultetsråd og instituttråd, samt ved valg av instituttledere ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Reglement for valg til styret, fakultetsråd og instituttråd, samt ved valg av instituttledere ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Reglement for valg til styret, fakultetsråd og instituttråd, samt ved valg av instituttledere ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fastsatt av Styret 15. mars 2005 (S-sak 20/05) med hjemmel

Detaljer

MØTEBOK MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret HBV kl. 9:00

MØTEBOK MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret HBV kl. 9:00 MØTEBOK MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret HBV DAG 30.10.2015 kl. 9:00 Møtet ble holdt Campus Drammen Til stede Jens Petter Aasen, Zahra Moini, Sverre Gotaas, Karen Anne Kjendlie, Inger Johanne Øverberg Kraver,

Detaljer

Tilsetting av rektor. Notat til foreløpig drøfting i US

Tilsetting av rektor. Notat til foreløpig drøfting i US US 86/2016 Tilsetting av rektor. Notat til foreløpig drøfting i US Universitetsledelsen Saksansvarlig: Styreleder Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Elizabeth de Jong Arkiv nr: 16/04133 Vedlegg: 1. Stillingsbeskrivelse

Detaljer

Valgreglement for Universitetet i Bergen

Valgreglement for Universitetet i Bergen Valgreglement for Universitetet i Bergen Godkjent av Det akademiske kollegium i møte 30.4.1998, sist endret i møte i universitetsstyret 26.11.2015 Kapittel 1 Bestemmelser som gjelder for alle valg ved

Detaljer

Stillingsbeskrivelse og utlysningstekst dekanstillinger

Stillingsbeskrivelse og utlysningstekst dekanstillinger US 89/2016 Stillingsbeskrivelse og utlysningstekst dekanstillinger Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v. personal- og organisasjonsdirektør Saksbehandler(e): Catherine Caillé,

Detaljer

NTNU S-sak 3/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet PEK Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 3/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet PEK Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 3/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 06.01.09 PEK Arkiv: N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Tilsetting av dekaner og prorektorer - Prosedyre og utlysningstekst Tilråding: 1.

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Organisasjon Saksnr: D-sak 2 Møtedato: 11. desember 2014 Notatdato: 1. desember 2014 Saksbehandler:

Detaljer

Utlysningstekst for stillingen som universitetsdirektør

Utlysningstekst for stillingen som universitetsdirektør 1302 1901 US-SAK NR: 5/2010 SAKSANSVARLIG: ELIZABETH DE JONG SAKSBEHANDLER: CHRISTIAN ELIND ARKIVSAK NR 2010/9106 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP REKTOR Utlysningstekst for stillingen som universitetsdirektør

Detaljer

Styringsreglement for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), fastsatt av Styret i S-sak 9/09, 25. februar 2009

Styringsreglement for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), fastsatt av Styret i S-sak 9/09, 25. februar 2009 Styringsreglement for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), fastsatt av Styret i S-sak 9/09, 25. februar 2009 1. NTNUs sentrale organisering 1.1 NTNU skal ha: a. styre, jfr. kap. 9 i Universitets-

Detaljer

I samråd med avdelingsledelsen, forventes det også at instituttleder gir faglig innspill til den samlede strategiske utviklingen av HH.

I samråd med avdelingsledelsen, forventes det også at instituttleder gir faglig innspill til den samlede strategiske utviklingen av HH. Kunngjøringstekst: 100 % stilling som instituttleder ved Institutt for samfunnsvitenskap ved Høgskolen i Hedmark, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, med tiltredelse fra 1.8.2013. Om Institutt

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. DET HUMANISTISKE FAKULTET Institutt for lingvistiske og nordiske studier REFERAT FRA INSTITUTTSTYREMØTE 8/2008. Mandag 6.10.

UNIVERSITETET I OSLO. DET HUMANISTISKE FAKULTET Institutt for lingvistiske og nordiske studier REFERAT FRA INSTITUTTSTYREMØTE 8/2008. Mandag 6.10. UNIVERSITETET I OSLO DET HUMANISTISKE FAKULTET Institutt for lingvistiske og nordiske studier REFERAT FRA INSTITUTTSTYREMØTE 8/2008 Mandag 6.10.2008 TIL STEDE: Instituttleder: Hanne Gram Simonsen Nestleder:

Detaljer

MØTEBOK Fellesstyret 11-11-13

MØTEBOK Fellesstyret 11-11-13 MØTEBOK 1 MØTEBOK Fellesstyret 11-11-13 Møtedato: Mandag 11. november 2013 Dokumentdato: 21.11.13 Saksbehandler: seniorrådgiver Fred E. Nilsson Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 MØTE I FELLESSTYRET

Detaljer

REGLEMENT FOR VALG AV INTERNE STYREMEDLEMMER VED HØGSKOLEN I TELEMARK

REGLEMENT FOR VALG AV INTERNE STYREMEDLEMMER VED HØGSKOLEN I TELEMARK REGLEMENT FOR VALG AV INTERNE STYREMEDLEMMER VED HØGSKOLEN I TELEMARK Fastsatt av styret 23.02.12. 1 Reglementets virkeområde Disse regler gjelder valg av de ansattes representanter i styret. Studentene

Detaljer

VALGREGLER FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

VALGREGLER FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG VALGREGLER FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fastsatt av Høgskolestyret ved Høgskolen i Sør-Trøndelag 29. november 2011, med hjemmel i lov om universiteter og høgskoler 9. (Avløser tidligere lokale valgregler

Detaljer

NY STYRINGSSTRUKTUR FOR KUNSTHØGSKOLEN I OSLO 1 Sammendrag

NY STYRINGSSTRUKTUR FOR KUNSTHØGSKOLEN I OSLO 1 Sammendrag Styresak 49/06 vedlegg 2 Versjon 0.2 til diskusjon i styret før utsendelse til høring Notat til alle ansatte, studenter og deres organisasjoner i forbindelse med vurdering av ny styringsstruktur for Kunsthøgskolen

Detaljer

FORSLAG OM EKSTERN REPRESENTASJON I FAKULTETSSTYRET VIDERE PROSESS

FORSLAG OM EKSTERN REPRESENTASJON I FAKULTETSSTYRET VIDERE PROSESS UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak 52 Saksnr.: 2013/9976 Møte: 12. september 2013 FORSLAG OM EKSTERN REPRESENTASJON I FAKULTETSSTYRET VIDERE

Detaljer

Protokoll fra møtet 14. desember 2010

Protokoll fra møtet 14. desember 2010 Protokoll fra møtet 14. desember 2010 Vår ref.: 2010/1716 Til stede: Petter Dyndahl, Thomas Engen, Marianne Bjerke Hansen (kom kl. 10.50), Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Mette Løhren, Torstein Storaas Forfall

Detaljer

Styrings- og administrasjonsreglement for Det odontologiske fakultet (OD) Institutt for klinisk odontologi (IKO) Institutt for oral biologi (IOB)

Styrings- og administrasjonsreglement for Det odontologiske fakultet (OD) Institutt for klinisk odontologi (IKO) Institutt for oral biologi (IOB) Styrings- og administrasjonsreglement for Det odontologiske fakultet (OD) Institutt for klinisk odontologi (IKO) Institutt for oral biologi (IOB) Behandlet i instituttstyret ved IKO 26. april 2004, instituttstyret

Detaljer

Søknad om fritak for instituttstyrer

Søknad om fritak for instituttstyrer FS-128/2013 Søknad om fritak for instituttstyrer Møtedato: 25. oktober 2013 Saksansvarlig: Jan Olav Aarflot Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot Vedlegg: 1. Søknad fra instituttlederne ved NVH 2. Utdrag

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET MØTEBOK HØGSKOLESTYRET Møte 5/2007 7. september 2007 Til stede: Håkon With Andersen Åge Danielsen Ellen Øseth Sidsel Kruuse-Meyer Elisabeth Romàn Bjørn Reidar Sørensen Annette Meidell Per Johan Nicklasson

Detaljer

Sak STY 67/10 Protokoll fra styremøte nr. 5/2010

Sak STY 67/10 Protokoll fra styremøte nr. 5/2010 Sak STY 67/10 Protokoll fra styremøte nr. 5/2010 Møtedato: 13.12.10 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Vedlegg: Forslag til protokoll fra styremøtet nr

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato:

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 23.10.14 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-37/14 Kunngjøringstekst for åremålsstillinger som prorektor og sammensetning av innstillingsutvalg

Detaljer

VALGREGLER FOR FAKULTETENE VED UNIVERSITETET I TROMSØ

VALGREGLER FOR FAKULTETENE VED UNIVERSITETET I TROMSØ VALGREGLER FOR FAKULTETENE VED UNIVERSITETET I TROMSØ Fastsatt av: Universitetsstyret Dato: 15. februar 2012 Virkningsdato: 1. august 2012 Erstatter: Valgregler for fakultetene ved Universitetet i Tromsø

Detaljer

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Opprettet 28.10.2011 JorunnP Sist oppdatert 18.4.2012 JorunnP OVERSIKT OVER STYRESAKER (S-SAKER) SAKER) VED Høgskolen i Telemark 2011-2012 Møtenummer: 1/2011 Møtedag/-dato:

Detaljer

Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet, UiO

Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet, UiO Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet, UiO Behandlet i fakultetsstyret 3. september og 14. oktober 2003. Godkjent av Rektor 16. oktober 2003. Sist endret av fakultetsstyret

Detaljer

VALGREGLER FOR FAKULTETENE VED UNIVERSITETET I TROMSØ. Dato: med endringer

VALGREGLER FOR FAKULTETENE VED UNIVERSITETET I TROMSØ. Dato: med endringer VALGREGLER FOR FAKULTETENE VED UNIVERSITETET I TROMSØ Godkjent av: Universitetsstyret i sak 2-09 og S 20-09 Dato: 5.2.2009 med endringer 26.3.2009 Arkivref. 200900429 og 2009/1898 1 Virkeområde og valgperiode

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra interimsstyrets møte Statsbudsjettet for 2017 kap Tildelingsbrev for Høgskolen i Innlandet

Godkjenning av protokoll fra interimsstyrets møte Statsbudsjettet for 2017 kap Tildelingsbrev for Høgskolen i Innlandet MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 26.01.2017 kl. 9:00 Sted: Campus Hamar, rom B006 Arkivsak: 17/00001 Til stede: Elin Nesje Vestli, Kari Broberg, Peter Arbo, Maren Kyllingstad (ikke under sak 7 og 8),

Detaljer

NTNU O-sak 15/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Anne Lise S.

NTNU O-sak 15/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Anne Lise S. NTNU O-sak 15/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 06.06.2016 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Anne Lise S. Larsen NOTAT Til: Styret Fra: Rektor Om: Tilsetting av dekan, Fakultet

Detaljer

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007 Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007 Tid: Fredag 23. februar 2007 kl. 09.00 14.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom 3. etg. i G-bygget Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder

Detaljer

ADMINISTRASJONSREGLEMENT FOR INSTITUTT FOR SPESIALPEDAGOGIKK DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET

ADMINISTRASJONSREGLEMENT FOR INSTITUTT FOR SPESIALPEDAGOGIKK DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET ADMINISTRASJONSREGLEMENT FOR INSTITUTT FOR SPESIALPEDAGOGIKK DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET Dette reglement bygger på Normalregler for institutter ved Universitetet i Oslo. Se lenke: http://www.uio.no/om/regelverk/orgadm/normalreglerinstitutter.html

Detaljer

Styremøte nr. 6/2015 PROTOKOLL

Styremøte nr. 6/2015 PROTOKOLL Styremøte nr. 6/2015 PROTOKOLL Tid: Torsdag 10. desember 2015 kl. 14:00 18:10 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom 3. etg. (G-bygget) Tilstede: Ingegerd Palmér Wenche Aamodt Furuseth Are Strandlie Sigrid

Detaljer

REGLEMENT FOR FAKULTETSSTYRET VED DET TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET, UiS

REGLEMENT FOR FAKULTETSSTYRET VED DET TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET, UiS Universitetet i Stavanger Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet REGLEMENT FOR FAKULTETSSTYRET VED DET TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET, UiS Vedtatt av fakultetsstyret 10. oktober 2017 Dokumentet

Detaljer

VALGREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I GJØVIK

VALGREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I GJØVIK VALGREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I GJØVIK VEDTATT I HØGSKOLESTYRET 28.2.2011 1: Reglementets virkeområde Dette reglementet gjelder ved valg av representanter i høgskolens styre. 2: Valgform 1. Valg etter dette

Detaljer

Bakgrunn Styringsgruppa for fusjonsprosjektet behandlet styresammensetningen i sitt møte i år og anbefaler at

Bakgrunn Styringsgruppa for fusjonsprosjektet behandlet styresammensetningen i sitt møte i år og anbefaler at NTNU S-sak 8/15 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 27.04.2015 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Per Eivind Kjøl Arkiv: 2015/7033 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Fusjon: Sammensetning

Detaljer

S T Y R E S A K # 18/16 STYREMØTET DEN STYRETS ROLLE, OPPGAVER OG ANSVAR

S T Y R E S A K # 18/16 STYREMØTET DEN STYRETS ROLLE, OPPGAVER OG ANSVAR S T Y R E S A K # 18/16 STYREMØTET DEN 03.05.16 Vedrørende: STYRETS ROLLE, OPPGAVER OG ANSVAR Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen om styrets ansvar, oppgaver og rolle til orientering. Vedlegg:

Detaljer

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Reglement for styre, styringsorganer, råd og utvalg Versjon 2.2 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Virkeområde - Styringsorganer... 2 1. Virkeområde... 2 2. Sentrale styringsorganer...

Detaljer

*** VEDTEKTER. for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER. Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer»

*** VEDTEKTER. for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER. Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer» FORENINGENS VEDTEKTER Foreningens vedtekter lyder slik med virkning fra 4. mai 2017: *** VEDTEKTER for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER 1. Foreningen Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner

Detaljer

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Innledning I tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til Høgskolen i Telemark (HiT) for 2011 ble det stilt krav om at alle høyere utdanningsinstitusjoner

Detaljer