MØTEINNKALLING - Fellesstyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING - Fellesstyret"

Transkript

1 1 MØTEINNKALLING - Fellesstyret Møtedato: Mandag Dokumentdato: Saksbehandler: Direktørene Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 SAK 51/13 INNKALLING TIL MØTE I FELLESSTYRET HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Sted: Høgskolen i Vestfold, Møterom B2 6 Færder Dato: Mandag Tid: Kl :00 Saksliste: Velkommen ved styreleder Orientering om Høgskolen i Vestfold / fagmiljøer ved rektor HiVe. Vedtakssaker: Sak 51/13 Sak 52/13 Sak 53/13 Sak 54/13 Sak 55/13 Godkjenning av møteinnkalling Møtebok fra møte i Fellesstyret godkjent pr epost iht sak 14/2013 Godkjenning av rektorvalget (Ettersendes) Valg til styret for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Revidert møteplan for høsten 2013 og foreløpig saksoversikt Ny forkortelse for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Orienterings- og drøftingssaker Sak 56/13 Orientering om Kunnskapsdepartementets godkjennelse av flytting av studiested Kongsberg til sentrum/vestsiden Høgskolen i Buskerud Postboks 235, Frogsvei Kongsberg Telefon: Høgskolen i Vestfold Boks 2243 N-3103 Tønsberg Telefon:

2 2 Sak 57/13 Meldingssaker - Referat fra IDF møte HiBV Ettersendes til styrets medlemmer. - Skriv til Kunnskapsdepartementet vedrørende forslag til eksterne styremedlemmer HBV fra (fullmaktssak gitt fellesstyrets leder). Ettersendes til styrets medlemmer. - Notat fra fellesstyrets leder vedrørende innplassering av kandidater som har rettskrav eller fortrinnsrett til lederstillinger ved HBV, av 4. september (Vedlegg). - Oppdatert statusrapport saker i fellesstyret. (Vedlegg). - Referat fra møte i Saksforberedende organ (Vedlegg). Velkommen til møtet! Steinar Stjernø(s) Styreleder Nils Dugstad Høgskoledirektør, HiVe Kai Mjøsund Administrasjonsdirektør, HiBu Høgskolen i Buskerud Postboks 235, Frogsvei Kongsberg Telefon: Høgskolen i Vestfold Boks 2243 N-3103 Tønsberg Telefon:

3 STYRESAK 1 STYRESAK - fellesstyret Møtedato: Dokumentdato: Saksbehandler: Catrine Schøne Brodwall Saksnummer: HiBu 2012/1740.og Hive 2012/996 SAK /13 Valg av ansattes representanter og studentrepresentanter til fellesstyret ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Forslag til vedtak: 1. Fellesstyret tar til orientering av valgstyret har besluttet at valg til nytt styre for HBV avvikles mandag til torsdag 21. til 24. oktober. Frist for innmelding av kandidater er 7. oktober kl Fellesstyret vedtar at det benyttes preferansevalg som gjennomføres ved elektronisk valg. 3. Valgstyret kunngjør valget til interne styremedlemmer Saksopplysninger: I fellesstyresaken Sak 40/2013( ), Oppnevning av nytt valgstyre for Høgskolen i Buskerud og Vestfold 2013 ble følgende vedtak enstemmig vedtatt: 1. Fellesstyret oppnevner professor Petter Nafstad (UiT) som leder for valgstyret for perioden (d.d.) Fellesstyret tar til etterretning at professor Aanund Hylland, UiO, har sagt seg villig til å være ekstern rådgiver for valgstyret. 3. Administrasjonen bes oppnevne et valgsekretariat med juridisk kompetanse. I fellesstyresaken Sak 41/2013( ), Dato for omvalg til rektor og valg til høyskolestyre ble blant annet følgende vedtak enstemmig vedtatt: Valg til høgskolestyret legges til uke 43, valgstyret gis fullmakt til å fastsette endelig dato i løpet av uke 40. Etter drøfting i valgstyret, ble det foreslått at valg av ansattes representanter og studentrepresentanter til styret skal bli avviklet som elektronisk valg/preferansevalg i perioden 21. til 24. oktober Valget vil bli gjennomført i henhold til lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) og valgreglement for Høgskolen i Buskerud og Vestfold (valgreglementet). Opptellingen av preferansevalget vil bli gjennomført på grunnlag av regler for preferansevalg utet av Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Et preferansevalg vil kunne lette et med å få til et balansert fellesstyre for HBV, både med hensyn til kjønn, fordeling av medlemmer mellom HiBu og HiVe og eksterne representanter. Ved gjennomføring av et preferansevalg er mulighetene for at en av høyskolene blir overrepresentert mindre enn ved et flertallsvalg. Ifølge vedtatt valgreglement skal preferansevalg gjennomføres på følgende måte: 10 Fremgangsmåte ved preferansevalg av flere representanter. Valg av faste representanter: Høgskolen i Buskerud Postboks 235, Frogsvei Kongsberg Telefon: Høgskolen i Vestfold Boks 2243 N-3103 Tønsberg Telefon:

4 STYRESAK 2 1. Forslag på kandidater må være innkommet til vedkommende valgstyre innen den frist som er fastsatt for det enkelte valg. 2. Når valgstyret mottar forslag på kandidater, skal de foreslåtte kandidatene straks underrettes om dette. Forslagene på kandidater skal kunngjøres straks fristen for å fremsette forslag er ute. 3. Forslagsstillerne kan trekke eller endre et forslag før fristen for innlevering av forslag. Hvis et forslag blir trukket, skal valgstyret straks sende melding om dette til de kandidatene som var foreslått i dette forslaget. 4. Valgstyret uter stemmesedler med de foreslåtte kandidatene oppført i alfabetisk rekkefølge. Ved eventuelle postvalg sendes disse stemmesedlene ut til alle stemmeberettigede ved vedkommende valg. Ved urnevalg skal valgstyret påse at godkjente stemmesedler er utlagt i tilstrekkelig antall på stemmestedene. Ved valg i valgmøte eller i valgforsamling for studenter, deler valgstyret stemmesedlene ut til de stemmeberettigede medlemmene ved møtets begynnelse. 5. Foran navnet på kandidatene skal velgeren sette tallene 1, 2, 3 og så videre, som uttrykk for den preferanse velgeren har for kandidatene. Velgeren avgjør selv hvor mange kandidater som skal prioriteres. 6. Har velgeren i tillegg ført opp andre navn enn de som er oppført på den godkjente stemmeseddel, skal disse regnes som uskrevne. Stemmesedler som ellers ikke er i samsvar med dette, skal forkastes. En tellende stemmeseddel er en godkjent stemmeseddel som ikke er blank. 11 Fremgangsmåte ved preferansevalg av enkeltrepresentant 1. Dette reglement 10 gjelder tilsvarende. 2. Ved preferansevalg av enkeltrepresentant er den kandidat valgt som har fått flere førstestemmer enn halvparten av de godkjente stemmesedler. 3. Har ingen kandidat fått et tilstrekkelig antall førstestemmer, strykes den kandidat som har færrest førstestemmer, og på de stemmesedler hvor den strøkne sto først, skal det telles opp hvem som har kommet frem på førsteplass. Dette regnes som førstestemmer som kommer i tillegg til førstestemmene fra første opptelling. Dette pågår til en kandidat er valgt etter punkt 1. Har to eller flere kandidater samme antall førstestemmer, gjennomføres det et eget valg mellom disse to, og den med flest stemmer er valgt. Bestemmelser i forhold til forslag av kandidater fremgår av valgreglementet Enhver som har stemmerett ved et valg, kan fremme forslag på enhver valgbar person til valget. Et kandidatforslag skal fremsettes skriftlig overfor valgstyret og være underskrevet av inntil 5 forslagsstillere med stemmerett for det aktuelle valget. Kandidatforslag kunngjøres ved forslagsfristens utløp sammen med navn på forslagsstillerne. Særskilte bestemmelser gjelder ved valg på rektor, jf Den som kan nekte valg, kan også kreve seg strøket av forslag. Slikt krav skal fremmes snarest mulig, og senest 24 timer før valget starter. Gjennomføres valget i valgmøte, vil en person som før eller under valgmøtet er gjort oppmerksom på at vedkommende vil bli foreslått, miste retten til å nekte valg dersom dette ikke er gjort gjeldende senest på valgmøtet. 3. Valgstyret fastsetter frist for å fremme forslag på kandidater. Videre fremgår det av plattformdokumentet at styret bør ha en sammensetning der både Høgskolen i Buskerud og Høgskolen i Vestfold er representert i første styreperiode. Sammensettingen av den fusjonerte høgskolens styre; Styrets sammensetting bør følge 9-3 i UH-loven med 11 styremedlemmer. Styret bør ha en sammensetning der de to fylkene er representert blant de eksterne medlemmene. Ansatte fra dagens to høgskoler bør være representert i styret i første styreperiode. Styrets oppgaver er definert i UH-loven 9-1, 9-2. Høgskolen i Buskerud Postboks 235, Frogsvei Kongsberg Telefon: Høgskolen i Vestfold Boks 2243 N-3103 Tønsberg Telefon:

5 STYRESAK 3 28 Representasjon fra begge de tidligere høgskolene: Ved første valg i den nye institusjonen skal begge de tidligere høgskolene være representert i høgskolens styre. Minst én av representantene for undervisnings- og vitenskapelig stilling i styret skal komme fra hver av de tidligere høgskolene. Det skal velges én studentrepresentant fra hver av de tidligere høgskolene til styret. Fristen for å komme med forslag til kandidater er 7. oktober kl. 12 Det følger av universitets- og høyskoleloven 9-4 at ansattes representanter, og vararepresentanter for disse, blir valgt for fire år. For perioden til Studentrepresentanter, og vararepresentanter for disse, blir valgt for ett år. Valg av faglig ansatte Det skal velges tre representanter med vararepresentanter. Det skal tas hensyn til reglene om kjønnsmessig kvotering av valgte representanter og vararepresentanter, jf. universitets- og høyskoleloven 9-4 og valgreglementet 17. Valg av teknisk og administrativt ansatte Det skal velges én representant med vararepresentant. Siden det er én representant i denne gruppen, vil det ikke være mulig med kjønnskvotering. Valg av studentrepresentanter Det skulle velges to representanter med vararepresentanter. Det skal tas hensyn til reglene om kjønnsmessig kvotering av valgte representanter og vararepresentanter, jf. universitets- og høyskoleloven 9-4 og valgreglementet 17. Valgstyret godkjenner valget og resultatet slik det foreligger. Valgreglement for Høgskolen i Buskerud og Vestfold, 18 Klag e «Den som har stemmerett ved et valg kan klage over formelle feil som er begått ved dette. Klagen må være framsatt overfor valgstyret senest én uke etter at resultatet av valget er gjort kjent». Direktørenes signaturer: Nils A. Dugstad Kai Mjøsund Dato: Høgskolen i Buskerud Postboks 235, Frogsvei Kongsberg Telefon: Høgskolen i Vestfold Boks 2243 N-3103 Tønsberg Telefon:

6 STYRESAK 1 STYRESAK - fellesstyret Møtedato: Dokumentdato: Saksbehandler: Kai Mjøsund Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 SAK 54/13 REVIDERT MØTEPLAN HØSTEN 2013 OG FORELØPIG SAKSOVERSIKT Forslag til vedtak Styret tar den reviderte møteplan for høsten 2013 med foreløpig saksoversikt til etterretning. Saksopplysninger Den foreslåtte møteplan er satt opp i forhold til revidert milepælsplan for prosjektgjennomføring av administrativ og faglig organisering av den fusjonerte høgskolen. 07. okt 2013 Sted: Bakkenteigen Foreløpig saksoversikt: Godkjenning av rektorvalget Valg til styret for Høgskolen i Buskerud og Vestfold fra Oppdatert møteplan og foreløpig saksoversikt 2013 Forkortelse og profilnavn for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Orientering om Kunnskapsdepartementets godkjennelse til flytting av studiested Kongsberg til sentrum/vestsiden 14. okt 2013 Sted: Telefonmøte evt. Drammen Foreløpig saksoversikt: Tilsetting av høgskoledirektør 23. okt 2013 Sted: Drammen Foreløpig saksoversikt: Tilsetting av prorektor og dekan Forskrift om opptak, studier og eksamen ved HBV Evt. tilsetting av funksjonsdirektører Budsjett 2014 konsekvenser av regjeringens forslag til statsbudsjett Forslag til statsbudsjettet 2015 forslag utenfor rammen (rapp frist 1 nov til KD) Lederlønnspolitikk HBV Personalreglement HBV Høgskolen i Buskerud Postboks 235, Frogsvei Kongsberg Telefon: Høgskolen i Vestfold Boks 2243 N-3103 Tønsberg Telefon:

7 STYRESAK nov 2013 Sted: Bakkenteigen Foreløpig saksoversikt: Tilsetting av funksjonsdirektører, prodekaner og evt. instituttledere Hovedprinsipper for budsjettmodell 2014 Strategisk plan, målstruktur og styringsparametere for HiBV Måltall for opptak og studieportefølje for HiBV 2014/15 Institusjonenes økonomiske stilling på fusjonstidspunktet Klagenemd Skikkethetsnemd Tilpasningsavtale HBV 12. des 2013 Sted: Drammen Foreløpig saksoversikt: Budsjett 2014 HBV Stadfeste ny organisasjonsstruktur (organisasjonskart) Læringsmiljøutvalg Kvalitetssystem Utvalg for utdanningskvalitet (inklusive mandat) Andre saker vedrørende etablering av HiBV Direktørenes signaturer: Nils A Dugstad Kai Mjøsund Dato: Høgskolen i Buskerud Postboks 235, Frogsvei Kongsberg Telefon: Høgskolen i Vestfold Boks 2243 N-3103 Tønsberg Telefon:

8 STYRESAK 1 STYRESAK - fellesstyret Møtedato: Dokumentdato: Saksbehandler: Tania Marcelle Olsen Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 SAK 55/13 Ny forkortelse for Høgskolen i Buskerud og Vestfold endres til HBV Forslag til vedtak HBV brukes som forkortelsen for Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Saksopplysninger Høgskolen i Buskerud og Vestfold er høyskolens offisielle navn. I tillegg er det ønskelig med en kortversjon av fullt navn. HiBV anbefales ikke siden det er fonetisk tungt. Forkortelsen HBV ble valgt fordi denne kortversjonen av navnet Høgskolen i Buskerud og Vestfold har flg. styrker: Kategorispråk i høyskolesektoren Lett å forstå sammenhengen med fullt navn Kan omgjøres til universitet (UVB) Er kort Har et typografisk potensiale Har rom for utvikling og endring Er relativt greit å inne mht kjennskap/ kunnskap God fonetikk, også på engelsk Domenet var mulig å kjøpe Assosiasjoner til HBV Det er en viktig og langsiktig kommunikasjonsoppgave for oss å sterkt, tydelig, og med overbevisning etablere HBV som et høyskolebegrep i målgruppenes bevissthet. Å etablere HBV som et kjent begrep innen høyskole- og universitetssektoren er den viktigste kommunikasjonsoppgaven for oss fremover, og med dette vil HBV-navnet bli stadig sterkere assosiert til nettopp oss. Høgskolen i Buskerud Postboks 235, Frogsvei Kongsberg Telefon: Høgskolen i Vestfold Boks 2243 N-3103 Tønsberg Telefon:

9 STYRESAK 2 Søkemotoroptimalisering Søkemotoroptimalisering vil bidra til at vi ikke drukner i treff om bl.a. HBV-virus. Dette jobber vi bevisst med når vi utvikler nettstedet hbv.no. Vi legger stor vekt på søkeord og metadata for best mulig treff og for å komme høyest mulig opp ved søk i Norge som er vårt viktigste marked. Aktiv markedsføring av hbv.no i alle kanaler Det at HBV er såpass tydelig i logo og at vi aktivt markedsfører hbv.no på alle kommunikasjonsflater vil også bidra til å sende målgruppene inn rett dør når de oppsøker oss på nett uten å gå via søkemotorene. Eiers syn på bruk av HBV Kunnskapsdepartementet er kontaktet og har ingen innsigelser mot av HBV benyttes i stedet for HiBV. Direktørenes signaturer: Nils A Dugstad Kai Mjøsund Dato: Høgskolen i Buskerud Postboks 235, Frogsvei Kongsberg Telefon: Høgskolen i Vestfold Boks 2243 N-3103 Tønsberg Telefon:

10 STYRESAK 1 STYRESAK - fellesstyret Møtedato: Dokumentdato: Saksbehandler: Lars Gunnar Sønsteby/Kai Mjøsund Saksnummer: HiBu 2012/1740.og Hive 2012/996 SAK 56/13 Orientering om kunnskapsdepartementets godkjennelse av flytting av studiested Kongsberg til sentrum/vestsiden. Oppsummering Høgskolen i Buskerud mottok 12. september fullmakt fra Kunnskapsdepartementet om å inngå leiekontrakt med KKP eiendom AS, for flytting av studiested Kongsberg fra Raumyr til sentrum/vestsiden Kongsberg. HiBu signerte leieavtale med KKP Eiendom AS 19. september om innflytting i det nye bygget på Vestsiden i Kongsberg sentrum den 15. juli HiBus nåværende leiekontrakt på Raumyr utløp , men er forlenget frem til Høgskolestyret vedtok i juni 2011 å flytte studiestedet fra Raumyr til Kongsberg sentrum under forutsettning av at Kunnskapsdepartementet gir sin godkjenning, at det etableres en kunnskapspark med flere relevante samsaktører og at prosjektet er gjennomførbart innen for eksisterende økonomiske rammer (husleie- og driftskostnader med referanseår 2011). Våren 2012 inngikk Høgskolen i Buskerud samsavtale med Kongsberg kommune og Buskerud fylkeskommune om å etablere Kunnskaps og kulturpark Kongsberg. Prosjektet er utviklet i sam med kommune, fylke og lokalt næringsliv siden våren Saksopplysninger Viser til fellesstyresak 26/13 det det ble gitt en orientering om HiBus planer om å flytte studiestedet på Kongsberg til sentrum. Høyskolen er i dag lokalisert på Raumyr, i utkanten av Kongsberg sentrum. Høyskolens leieavtale med Statsbygg som utløp (20 år). HiBu har fremforhandlet og inngått forlenget leieavtale med Statsbygg til Høyskolen har sammen med partnerne i prosjektet (kommune, fylkeskommune, lokalt nærings- og sliv) samet om kunnskaps- og byutvikling siden våren Høgskolens styre vedtok i juni 2011 å flytte studie og forskningsaktiviteten, til sentrum av Kongsberg som del av sentrums- og attraktivitetsutviklingen i byen. Våren 2012 inngikk Høgskolen i Buskerud samsavtale med Kongsberg kommune og Buskerud fylkeskommune om å etablere Kunnskaps og kulturpark Kongsberg. Høyskolen har i møter med departementet fra mai/juni 2010 orientert fortløpende om saken og fått avklaring om at HiBu kan gå videre med ambisjonen om å flytte studiestedet, i et sam med lokale og regionale aktører. Høgskolen i Buskerud Postboks 235, Frogsvei Kongsberg Telefon: Høgskolen i Vestfold Boks 2243 N-3103 Tønsberg Telefon:

11 STYRESAK 2 Brev om endret lokalisering er sendt Kunnskapsdepartementet den og Kunnskapsdepartementet og Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet den Høgskolen i Buskerud mottok 12. september fullmakt fra Kunnskapsdepartementet om å inngå leiekontrakt med KKP eiendom AS, for flytting av studiested Kongsberg fra Raumyr til sentrum/vestsiden Kongsberg. Samtidig med signering gis det en bekreftelse fra KKP eiendom, at KKP vil ferdigstilles til studiestart Planlagt byggestart er oktober Det gis i tillegg forsikringer om at spesialrom og laboratorier i 1 og 2 etg skal stå klart til 1. juli slik at noe utstyr kan flyttes over fra denne dato. Videre fremdrift er å ferdigstille det arkitektoniske et knyttet til ytre fasade og det interiørmessige, for å finne best mulige praktiske og estetiske løsninger for arealene i KKP. Dette gjelder spesielt splasser, møterom, fellesarealer, auditorium, spesialrom og generelle undervisningsrom. Det er etablert en prosjektorganisering for samfunnsprosjektet Kunnskaps- og kulturpark Kongsberg (KKP) som byggeprosjektet KKP Vestsiden er en del av. Høgskolen i Buskerud har etablert en egen prosjektorganisasjon og vil tilsette på engasjement en prosjektleder. Saksdokumenter Direktørenes signaturer: Nils A. Dugstad Kai Mjøsund Dato: Høgskolen i Buskerud Postboks 235, Frogsvei Kongsberg Telefon: Høgskolen i Vestfold Boks 2243 N-3103 Tønsberg Telefon:

12 Innplassering av kandidater som har rettskrav eller fortrinnsrett til i lederstillinger ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold. I forbindelse med tilsettingene i lederstillinger ved den fusjonerte høgskolen er det/vil det bli foretatt vurdering av sittende lederes rettskrav eller fortrinnsrett til lederstillinger på alle nivåer (direktør, dekaner, funksjonsdirektører, seksjonsledere/teamledere). Fellesstyret har imidlertid vedtatt at instituttlederne ved de to institusjonene sitter fram til Vurderingene gjøres av ekstern jurist. Arbeidsgiver (rektor ved HiBu og direktør ved HiVe) foretar deretter en administrativ innplassering underlagt sgivers styringsrett. Til stillinger hvor én av de sittende lederne har rettskrav/fortrinnsrett, gjøres en fortløpende innplassering. Til stillinger hvor to eller flere har rettskrav/fortrinnsrett, skal det i samsvar med omstillingshåndboken for fusjonen mellom HiBu og HiVe, foretas en utvelgelse etter en totalvurdering av kandidatenes kvalifikasjoner holdt opp mot følgende uprioriterte kriterier: Stillingsbeskrivelse Kvalifikasjoner/kompetanse Erfaring og praksis Tjenestetid ved HiBu/HiVe Personlig egnethet Ved tilnærmet like kvalifikasjoner er det adgang til moderat kjønnskvotering under gitte forutsetninger. Kandidatens erfaring er et av flere element som skal legges til grunn når kvalifikasjonene skal veies. Hvilken kjennskap kandidaten har til den fusjonerte høgskolens aktiviteter, er i den forbindelse et relevant moment. Slik sett kan kandidatens høgskolebakgrunn inngå som en del av den totale kvalifikasjonsvurderingen og generelle egnethet og bidra til at det tas hensyn til en rimelig fordeling mellom de to høgskolene. Arbeidsgiver ved rektor ved HiBu og direktør ved HiVe foretar vurderingen og innplasseringen. Ved uenighet mellom de to sgiverne innhentes vurdering av kandidatene fra ekstern rådgiver med relevant kompetanse og erfaring universitets- og høgskolesektoren. Dersom det ikke oppnås enighet etter råd fra ekstern rådgiver, legges saken fram for leder av Fellesstyret for endelig avgjørelse. Oslo Steinar Stjernø Styreleder

13 Saksnr Saksbeh: Dato: STATUSRAPPORT FOR SAKER BEHANDLET I FELLESSTYRET (F.O.M. 17. DESMEBER 2012) TIL OPPFØLGING Styresaker under : DATO / SAK VEDTAK SAKBEH. STATUS FERDIG- STILT / EFFEKTU- ERT Fellesstyremøte 17.desember /12: Konstituering Ferdig 6/12: Fastsettelse av møtegodtgjørelse for leder og medlemmene i styret Forslag til møtegodtgjørelse var utet med grunnlag i dagens praksis med honorering av verv som styremedlem ved de to fusjonerende høgskolene samt de avtaler som er inngått i Kunnskapsdepartementet i forbindelse med utnevning av styrets leder. Forslag til vedtak var delt i fire ledd. Styrets gjorde følgende vedtak: 1. Styreleder godtgjøres med et honorar på kr Det gis i tillegg godtgjørelse for faktisk medgått møtetid, samt 16 timer pr møte til forberedelser til styremøtene. 2. Eksterne representanter og studentrepresentanter godtgjøres for faktisk medgått møtetid. Godtgjøring for forberedelser til styremøtene fastsettes til 6 timer pr møte. Ferdig Øk. dir HiVe og HiBu har utet disponeringss kriv Sak midler og rutiner for fakturering og regnskapsføri ng. 4. Godtgjøring for møtetid og forberedelser skjer etter de til enhver tid gjeldende satser for utvalgsgodtgjøring i Statens personalhåndbok. Reisegodtgjørelse utbetales etter de til enhver tid gjeldende satser i Statens personalhåndbok. Ledd 1, 2 og 4 vedtatt enstemmig.

14 3. Møtetid for faglig ansattes representanter legges inn i den enkeltes splan med 75 timer pr år. Møtetid for teknisk/administrativt ansattes representanter inkluderes i ordinær stid med 75 timer pr år. Godtgjøring for forberedelser til styremøtene fastsettes til 4 timer pr møte. Tid til forberedelser registreres ikke i høgskolens stidsskjema. 7/12: Møteplan for vår/høst og foreløpig saksoversikt Ledd tre ble tilbakesendt til administrasjonen som blir bedt om å gi styret en vurdering av å stryke siste ledd i ledd tre som lyder: «Tid til forberedelser registreres ikke i høgskolens stidsskjema.» samt å vurdere spørsmål om å kompensere faggruppen/instituttet ressurser som disponeres i forbindelse med de interne faglige styremedlemmenes tidsbruk til styre. Styret gjorde følgende vedtak: Det legges til grunn at etter hvert som planleggingset skrider fram og sgruppene får full oversikt over oppgaver, gjensidig avhengighet og kritiske variabler vil saksoversikten kunne endres. Følgende saksplan legges til grunn for styrets videre et med fusjonen: Johnny Thorsen HiVe 4. februar 2013 Sted: Drammen Foreløpig saksoversikt: Godkjenning av valgreglement Godkjenning prosess tilsetting prorektorer Godkjenning prosess tilsetting administrerende direktør Oppnevning av deltagere i ansettelsesutvalget Godkjenning budsjett for fusjonset 14. mars 2013 Sted: Kongsberg Foreløpig saksoversikt: Visjon og mål Godkjenning prosess tilsetting av dekaner og instituttledere Godkjenning prosess tilsetting av administrative ledere Godkjenning av prinsipielle saker vedrørende oppsett og fusjon av FS databaser Profilprogram HiBV 22. april 2013 Sted: Hønefoss Foreløpig saksoversikt: Møteplan høsten 2013 Godkjenning av valg, innsetting av rektor for HiBV 2

15 Godkjenning av organisasjonskartet for HiBV Faglig organisering: Sentrale enheter innen utdanning og FoUoI, fakultetsstruktur med institutter, evnt utvalg og sentre. Utdanningsledelse og programledelse. Ledelse av oppdragsvirksomheten innen FoUoI Administrativ organisering: SESAP, fellestjenester med studiestedsadministrasjoner Oppstart med bemanningsplaner Ny nettportal for HiBV 17. juni 2013 Sted: Bakkenteigen Foreløpig saksoversikt: Tilsetting av administrerende direktør Tilsetting av prorektorer Tilsetting av dekaner (og instituttledere evt aug) Godkjenning av bemanningsplaner Godkjenning av prinsipielle saker vedrørende oppsett og fusjon av FS databaser 5. sept 2013 Sted: Drammen Foreløpig saksoversikt: Hovedprofil og strategi Herunder strategiske prioriteringer for 2014 Tilsetting av administrative ledere Tilsetting instituttledere (dersom ikke juni) Hovedprinsipper for budsjett 2014 Godkjenning av lokale forskrifter og reglementer Godkjenning av prinsipielle saker vedrørende oppsett og fusjon av FS databaser Godkjenning av prinsipielle saker som berører systemfusjoner (Ephorte, Agresso, SAP, andre). 28. okt 2013 Sted: Kongsberg Foreløpig saksoversikt: Strategisk plan med målstruktur og styringsparametere Budsjettfordelingsmodell for 2014 Konsekvenser av forslaget til statsbudsjettet 2014 for HiBV Budsjettforslag 2015 for HiBV 3

16 Studieporteføljen Rapport om opptak 8/12: Godkjenning av prosjektet «Etablering av Høgskolen i Buskerud og Vestfold - faglig og administrativ etablering» 12. des 2013 Sted: Bakkenteigen (evt. Hønefoss) Foreløpig saksoversikt: Mål 2014 Budsjett 2014 Fordeling av strategiske midler Styret godkjente at framlagte prosjektdokument «Etablering av Høgskolen i Buskerud og Vestfold - faglig og administrativ etablering» danner grunnlag for et med fusjon med de merknader som framkom i møtet. 1. Fellesstyret vedtar versjon 1.1 av Prosjektdokumentet Etablering av Høgskolen i Buskerud og Vestfold. 2. Fellesstyret ber direktørene komme tilbake med en helhetlig milepælsplan i neste styremøte. 3. Fellesstyret delegerer prosjektledelsen til rektorene og direktørene. Koordineringsansvaret mellom prosjektene tilligger Saksforberedende organ. 4. Direktørene er ansvarlig for saksforberedelse til Fellesstyret etter samråd i Saksforberedende organ. 5. Styresaker drøftes med tjenestemannsorganisasjonene i felles IDF - møte forut for styremøtene. Dersom tjenestemannsorganisasjonene og sgiver har ulikt syn etter drøftingen i IDF møtet bør dette i størst mulig grad fremgå av saksdokumentene til styret. Kai Mjøsund HiBu 9/12: Budsjett for fusjonset Nytt pkt. 6 ble tilføyd i styremøtet: Administrasjonen endrer Prosjektdokumentet i tråd diskusjonen i styret. Siste setnings side 4 endres og det presiseres i dette vedtakspunkt at Fellesstyret ikke har delegert noen myndighet vedrørende valg og tilsettinger. Fellesstyret vedtok saken i et toleddet vedtak som lyder: 1. Fellesstyret vedtar følgende budsjettfordeling for fusjonset i 2013: Faglig etablering: 5,0 mill kroner Administrativ etablering: 3,1 mill kroner Investeringer og direkte driftskostnader (herunder IKT): 5,9 mill kroner Terje Thomassen HiVe Ferdig 2. Samlet budsjettforslag innenfor tildelte rammer fremmes til behandling i fellesstyret i februar. 4

17 10/12: Kommunikasjonsplan og aktivitetsplan for 11/12: Muntlig orientering om Status i OFA-samet for 2012 og planer for /12:Redegjørelse for NOKUTs kontroll med virksomhetene. 14/12:Redegjørelse for Bis nedleggelse av virksomheten i Drammen. Styret tok kommunikasjonsplanen til etterretning. Tania Marcelle Olsen HiBu Styret tok orienteringen om OFA-samet til etterretning. Fred Nilsson Ferdig Rektor HiVe orienterte om at NOKUT har sent et brev til Kunnskapsdepartementet med forespørsel om muligheter for å kunne unnta noen institusjoner fra 6-årsregelen for evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen. I følge ordinær syklus skulle høgskolen i Vestfold og Buskerud nå blitt evaluert. NOKUT ønsker å kunne følge prosesser med utvikling av internt kvalitets i forlengelse av innføring av nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk. NOKUT trenger erfaring med hvordan institusjonene legger opp det interne kvalitetset før det foreslås justerte evalueringskriterier for det sykliske tilsynet. I den anledning spør NOKUT om å følge vår fusjonsprosess og utvikling av nytt kvalitetssystem for utdanningene. Fellesstyret var positive til henvendelsen. Det gis tilbakemelding til NOKUT om dette. Rektor HiBu orienterte om at Bedriftsøkonomisk Institutt (BI) legger ned sin aktivitet i Drammen ila 2-3 år. Aktiviteten i Drammen omfatter ca. 350 bachelorstudenter innen økonomi og administrative fag, en betydelig etter- og videreutdanningsportefølje samt en relativt stor oppdragsvirksomhet. Det åpner det seg en markedsmulighet i en region som har stort behov for denne typen fag og kurs. Rektorene ble gitt fullmakt til å jobbe videre med å aktivt vurdere muligheter for av HiBV kan bli en aktør som kan utnytte dette potensialet i og med at BI trekker seg ut. Direktørene Kai Mjøsund HiBu Ferdig Planen følges opp Studiesjefene har dialog med Nokut. Fellesstyremøte 4.februar /13: Godkjenning av valgreglement for HiBV Administrasjonens hadde lagt fram forslag til et generelt valgreglement for HiBV. For valg som skal finne sted i 2013 var det i tillegg framlagt tilleggsbestemmelser som kun gjelder disse valgene. Det ble orientert om at administrasjonen hadde undersøkt det juridiske grunnlaget for at institusjonenes styrer kan formulere kriterier ut over det som står i Lov om universiteter og høgskoler ved ansettelse eller valg av rektor. Nils Dugstad HiVe Til 19.7 i Valgreglement for Høgskolen i Buskerud og Vestfold: Hanne Solberg og Kari Egelandsdal fremmet forslag om at studenter og teknisk/administrativt personale begge skulle vektes 20 %. Forslaget falt mot to stemmer 5

18 Til 19.4 i Tillegg til valgreglement for Høgskolen i Buskerud og Vestfold: Jan Mehlum fremmet forslag om å stryke punktet. Forslaget falt mot fire stemmer 7/13:Oppnevning av valgstyret for HiBV Styret gjorde følgende vedtak: 1) Valgreglementet er vedtatt slik det framgår av denne protokoll. 2) Tillegg til valgreglementet for valg som skal finne sted i 2013 ble vedtatt slik det framgår av denne protokoll 3) Fellesstyret ber administrasjonen legge fram egen sak om betingelsene som tilbys den som blir valgt til rektor. Styret oppnevnte følgende valgstyret Medlemmer fra tilsatte i undervisnings- og forskerstilling Tor Erik Jensen (HiVe), høgskolelektor, Fakultet for teknologi og maritimestudier Susanne V. Knudsen (HiVe), professor, Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap Hermann Smith-Sivertsen (HiBu), førsteamanuensis, Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Bent Kristiansen HiVe Medlemmer fra tilsatte i tekniske og administrative stillinger Ellen Rye (HiVe), seniorrådgiver i Fellestjenester utdanning Anne Kari Voldum Simonsen (HiBu), førstekonsulent, Administrasjonsasvdelingen Medlemmer fra studentene Marit Theiste Østlie (HiVe) Katrine Stjelja (HiBu) 8/13: Godkjenning av rekrutteringsprosess og kvalifikasjonskriterier for rektor Herman Smith-Sivertsen oppnevnes som leder av valgstyret. Styreleder får fullmakt til å oppnevne nestleder. Styringsgruppe for faglig etablering hadde utet et forslag til kvalifikasjonskriterier for rektor. Forslagene til kriterier er ment å fungere som en rettesnor for et rekrutteringsutvalg som oppnevnes i forbindelse med valget til rektor Rekrutteringsutvalgets oppgave skal være å bidra til å få fram gode kandidater som kan stille til valg. Elisabeth Borhaug HiBu Styrets vedtak er. 6

19 1) Fellesstyret oppnevner et rekrutteringsutvalg som ledes av styreleder for Fellesstyret. I tillegg oppnevnes to representanter fra Fellesstyret, en mann og en kvinne som representerer hver av høgskolene og en studentrepresentant oppnevnt i fellesskap av de to studentparlamentene ved Høgskolen i Vestfold og Høgskolen i Buskerud. 2) Fellesstyret ber de de to høgskolestyrene oppnevne hver sine representanter og koordinere kjønnsfordelingen seg i mellom. 3) Fellesstyret ber de to studentparlamentene i felleskap å foreslå en representant. 4) Fellesstyret ber rekrutteringsutvalget legge vekt på følgende kriterier når de søker etter kandidater til rektorvervet: kan vise til omfattende og vellykket ledelse av større kunnskapsorganisasjoner har evne til å representere høgskolen eksternt og kommunisere med samspartnere, politikere og offentligheten. har strategisk kompetanse og evne til å bygge felles kultur. har en motiverende og inkluderende lederstil preget av sam, medvirkning og dialog er resultatorientert og beslutningsdyktig Protokolltilførsel Medlemmene Jan Mehlum, Solveig Østrem, Carsten Tobiassen og Maria-Karine Aasen-Svensrud ba om følgende protokolltilførsel til saken: tegnede vil reservere seg mot vedtak fattet i denne saken da vedtaket etter vår oppfatning strider mot generelle demokratiske prinsipper 9/13: Godkjenning av milepælsplan for prosjekt Etablering av Styret ble presentert en milepælsplan som inneholdt de viktigste oppgaver som må gjennomføres i forbindelse med fusjonen. 1) Fellesstyret godkjente administrasjonens forslag til milepælsplan for prosjekt Etablering av HiBv. 2) 2)Fellesstyret ber om å bli orientert om studentorganenes tilsvarende milepælsplaner. Kai Mjøsund HiBu 7

20 10/13: Budsjett for fusjonset 11/13:Avklaring av møtegodtgjørelse og registreringsrutiner for interne medlemmer i styret Fellesstyremøte 14.mars 2013 Kunnskapsdepartementet har gitt bevilging til et med fusjon av HiBu og HiVe, i tillegg er det bevilget strategiske midler fra de to høgskolene. Totalt ble det lagt fram 17 mill. til fordeling til ulike tiltak. Styret vedtok: 1. Budsjett for fusjonset 2013 godkjennes. 2. Budsjettet med tilhørende planer rapporteres til Kunnskapsdepartementet innen 15. mars i tråd med tildelingsbrevet. 3. Det skal utes en søknad om SAK midler som omtalt i saksfremlegget og i tråd med føringene i tildelingsbrevet til institusjonene for Fellesstyret forutsetter at disponeringen av strategiske midler avgjøres av Fellesstyret. Ledd 3 utsatt fra styresak 6/ godtgjøring til medlemmer i Fellesstyret for Høgskolen i Vestfold og Høgskolen i Buskerud lyder: 3. Møtetid for faglig ansattes representanter legges inn i den enkeltes splan med 75 timer pr år. Møtetid for teknisk/administrativt ansattes representanter inkluderes i ordinær stid med 75 timer pr år. Godtgjøring for forberedelser til styremøtene fastsettes til 6 timer pr møte. Tid til forberedelser registreres ikke i høgskolens stidsskjema. Terje Thomassen HiVe og Juel Helge Ryel HiBu Bent Kristiansn HiVe SAK 16/13:REKTORVALG HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Vedtak: 1. Frist for å fremme kandidater til rektorvalget 2013 settes til 7. april 2. Rektorvalg 2013 fastsettes til 13. og 14. mai Nils Dugstad SAK 17/13: PROSESS FOR TILSETTING OG KVALIFIKASJONSKRITERIE R FOR PROREKTOR(ER) (enstemmig vedtatt) Vedtak 1. Høgskolen i Buskerud og Vestfold har delt ledelse på institusjonsnivå, rektor/rektorat og høgskoledirektør. 2. Høgskolen i Buskerud og Vestfold har to tilsatte prorektorer i 100 % stilling for henholdsvis utdanning og forskning, utviklings og innovasjon (FoUI). Stillingene er åremålsstillinger på 4 år. 3. Styret vedtar mandatene som er foreslått for stillingene. 4. Prorektorene utgjør sammen med rektor høgskolens rektorat. 5. Prorektorene opptrer etter fullmakt fra rektor og på rektors vegne på sine saksfelt. 6. Prorektorene har ikke ansvar for iverksetting av vedtak som fattes av institusjonens Elisabeth E. Borhaug, Nils Dugstad 8