Company Name LINK LARVIK A/S STRATEGIPLAN LINK LARVIK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Company Name LINK LARVIK A/S STRATEGIPLAN LINK LARVIK"

Transkript

1 Company Name A/S STRATEGIPLAN

2 INNHOLDS FORTEGNELSE 1. INNLEDNING 4 2. DAGENS SITUASJON FOR LARVIK 5 3. MÅL 6 4. STRATEGI 7 5. TILTAK 8 Område 1 Lokale virksomheter 8 Område 2 - Gründere/ nyetablerere 10 Område 3 - Tilflytning av bedrifter og offentlige virksomheter 11 Andre arbeidsområder ØVRIGE TILTAK FOR FLERE ARBEIDSPLASSER FREMDRIFTSPLAN & RAPPORTERING BUDSJETT 14

3 1. INNLEDNING Styret i Link Larvik AS vedtok under sitt styremøte 27. august 2012 ny strategiplan. Den erstatter strategiplan fra Planen innebærer en betydelig spissing av Links arbeidsområder inn mot selskapets kjerneoppgaver. Links formål er å «Fremme næringslivsarbeid i Larvik kommune for å beholde eksisterende virksomheter og arbeidsplasser, og skape nye». Links målsettinger er: a. Bidra til å opprettholde dagens dekningsgrad av arbeidsplasser b. Bidra til en vekst på 200 arbeidsplasser årlig. For å nå målsettingene er det utarbeidet en strategiplan som vektlegger å: Sikre en god oppfølging av lokale virksomheter. Bidra til økt arbeid for å få frem bærekraftige klyngesatsninger. Bidra til knoppskyting og flere nyetableringer med et spesielt fokus på virksomheter og prosjekter med stort vekstpotensial. Styrke salget av Larvik som etableringssted. Siden forrige plan ble utviklet har nye organisasjoner og virksomheter som er viktige for Larviks utvikling kommet til. Både Opplev Larvik, Kulturhuset Bølgen, Arena Larvik, Utviklingsavdelingen i Larvik kommune m.fl. er virksomheter som gir viktige bidrag til å øke Larviks attraktivitet fremover samtidig som de på en god måte ivaretar funksjoner som også Link tidligere har blitt involvert i.

4 2. DAGENS SITUASJON Larvik har vært i en rivende utvikling i de senere år. Et sterkt engasjement og samarbeid førte til at en rekke prosjekter så dagens lys. Nye kultur og aktivitetstilbud, nye næringsarealer, nye vegløsninger, konkrete planer for jernbaneutbygging, ny ferjeforbindelse til Danmark, nye ruter fra Torp, gjør at Larvik er godt posisjonert for vekst og utvikling. Men på tross av de gode forutsetninger har Larvik en svakere befolkningsvekst enn ønsket. Vi har en svakere vekst i antall arbeidsplasser, vår demografi utvikles negativt og kommunens skatteinntekter er lavere enn gjennomsnittet av sammenlignbare kommuner - alt ifølge NHOs Bærekraftsbarometer. Som et midtpunkt i en region med mennesker, har vi et stort uforløst potensiale. Men krefter må samles. Det må bygges en troverdig plattform for vekst og utvikling tuftet på et tillitsforhold mellom trianglet næringsliv, politikk og kommuneadministrasjon. Links rolle i dette bildet er rettet mot ett mål vekst i antall arbeidsplasser i Larvik. I arbeidet med å utvikle strategiplanen har man blant annet gjennomgått selskapets tidligere oppgaver. Resultatet er at fokuset er spisset og mandatet tydeliggjort. Oppgaver som har hatt verdi er videreført og styrket, mens andre oppgaver er fjernet. «Nye» muligheter er pekt på og tiltak for å gripe disse er definert. Med disse grepene vil Link fortsatt være en viktig bidragsyter for Larviks utvikling i den kommende perioden.

5 3. MÅL Som nevnt i innledningen er Links formål å «Fremme næringslivsarbeid i Larvik kommune for å beholde eksisterende virksomheter og arbeidsplasser, og skape nye». Link Larvik skal: a. Opprettholde dagens dekningsgrad av arbeidsplasser. b. Bidra til en vekst på 200 arbeidsplasser årlig. For å nå målene skal Link: Være en effektiv «problemløser» og serviceorgan for lokale virksomheter. Bidra til å stimulere til etablering og vekst i utvalgte næringsklynger. Ha et godt tilbud til gründere og nyetablerere, og bistå potensielle vekstbedrifter til å lykkes. Arbeide proaktivt for at flere virksomheter velger å flytte til eller ekspandere i Larvik. Disse punktene gjenspeiles i den etterfølgende strategien.

6 4. STRATEGI Det er i utgangspunktet tre områder Link kan arbeide med for å nå målet om å skape og bevare arbeidsplasser i Larvik. De er: Utvikling hos lokale virksomheter Bygge opp og stimulere til økt klyngesamarbeid. Arbeide for at virksomheter ikke flytter ut eller reduserer sin virksomhet i Larvik. Bistå å stimulere til økt knoppskyting hos lokale virksomheter (nye forretningsområder). Stimulere til økt aktivitet og vekst hos eksisterende virksomheter (innen eksisterende forretningsområder). Gründere/ nyetablerere Få flere til å starte opp virksomhet i Larvik. Bidra til at flere som starter opp overlever og bistå til en raskere vekstrate hos nyetablerte virksomheter. Tilflytning av virksomheter Være et effektivt mottaksapparat for etablererforespørsler og drive med utadrettede salgsaktiviteter. Modellen til høyre skisserer handlingsrommet Link har for å nå målsetningen og danner grunnlaget for den videre strategien. Ved siden av egne tiltak og aktiviteter har Link en viktig koordinerende rolle i samspillet mellom næringsliv, politikk og kommuneadministrasjon. Samtidig er Links muligheter for å lykkes helt avhengig av et sterkt og fungerende samarbeid mellom de overnevnte. Det vil også være en rekke andre forhold som kan påvirke evnen Larvik har til å skape flere arbeidsplasser. Disse er definert utenfor Links ansvarsområde og er beskrevet i punkt 6.

7 5. TILTAK Område 1 Lokale virksomheter Strategier: Bidra til å etablere og stimulere til økt klyngesamarbeid i det lokale næringslivet. Arbeide for at virksomheter ikke flytter ut fra Larvik eller reduserer sin virksomhet i Larvik. Bidra til å stimulere til knoppskyting og vekst i virksomheter i Larvik. Tiltak og metode: 1.1. Klynger og nettverk Internasjonal forskning viser at næringsklynger leder til høyere sysselsetting, større økonomisk vekst, høyere lønn, bedre produktivitet og flere nystartede bedrifter. Innovasjon, i form av ny teknologi, springer oftere ut av næringsklynger enn av virksomheter utenfor klynger. En sterkere satsning på etablering og drift av næringsklynger innen områder man har forutsetninger for å lykkes med i Larvik, er dermed et av de viktigste grepene i denne strategiplanen. Link skal bidra til at eksisterende og potensielle næringsklynger i Larvik skal identifiseres. Det skal utvikles en metodikk for å utvikle, ivareta og styrke slike samarbeid og nettverk. For å styrke dette arbeidet og sikre nødvendige ressurser til skal det søkes eksterne partnerskap og finansieringsordninger.

8 1.2. Oppfølging av lokale virksomheter De største virksomhetene i kommunen skal følges opp årlig. I kontakten skal følgende loggføres: Eventuelle utfordringer og muligheter for virksomhetens drift i Larvik. Endringer (og forventede endringer) i antall ansatte. Utsikter for det kommende året. For å supplere denne informasjonsinnhentingen, og skaffe et bredere kunnskapsgrunnlag om utviklingen, gjennomføres en årlig undersøkelse av næringslivet i Larvik. Undersøkelsen gjøres web basert og skal avdekke følgende: Bedriftens omsetningsutvikling seneste år Utvikling av antall ansatte det seneste år Utsikter for kommende periode Omsetning Antall ansette Forhold de mener er viktige for den videre næringsutviklingen i Larvik Kommune Fornøydhet med næringsarbeidet i Link og Larvik kommune. Det sendes ut nyhetsbrev fortløpende som informerer om Links arbeid. Her bes det også om at virksomheter tar kontakt hvis de har behov for bistand Bistand til lokale virksomheter Link skal være en problemløser og et serviceorgan for lokale virksomheter i Larvik. I utgangspunktet vil alle forhold som påvirker virksomhetenes sysselsetting, kunne være relevante saker for Link å engasjere seg i. Ressursbruken må allikevel sees i forhold til hvor mange arbeidsplasser som potensielt berøres. Alle saker som Link engasjerer seg i skal loggføres og følges opp til saken avklares. Som hovedregel skal alle forespørsler besvares i løpet av samme arbeidsdag, og senest i løpet av påfølgende arbeidsdag. Hovedinnholdet i Links tilbud til det lokale næringslivet er: Bistand i arealsøk Bistand til partnersøk Bistand i dialog mot offentlige myndigheter som f.eks Larvik kommune, Mattilsynet Faglig påfyll i form av kurs og konferanser Tilgang til nettverk og eksterne ressurser I enkelte saker vil det være behov for å involvere miljø og personer utenfor Link (f.eks i Larvik kommune). Det lages egne rutiner for dette Tiltak rettet mot å stimulere til vekst og knoppskyting For å stimulere til økt knoppskyting skal Link bidra til å etablere et kommersialiseringstilbud der «ferdige» produkter og tjenester hjelpes å komme til markedet. Dette er beskrevet under område 2 «Gründere/ nyetablerere». Link skal arbeide for et tettere samarbeid mellom Larvik kommune og lokalt næringsliv i forhold til å utvikle løsninger som dekker kommunens behov. Ved mer aktiv bruk av tiltak som «Offentlige utviklingskontrakter (OFU)», kan Larvik kommune bidra mer som innovasjonspartner for næringslivet. Det skal gjennomføres et årlig innovasjonsseminar der relevante metoder og virkemidler for utvikling av egen virksomhet skal være på agendaen.

9 Rapportering På punkt 1.2. «Oppfølging av lokale virksomheter» rapporteres det kvartalsvis på antall kontakter og vesentlige funn i dialogen med disse. Funnene i den årlige undersøkelsen rapporteres etter gjennomføring. Til punkt 1.3. «Bistand til lokale virksomheter» avgis det kvartalsvis rapport om hvor mange saker som Link har vært involvert i den siste perioden og hva saken har gjeldt. Eventuelt «kritiske» saker tas opp i det etterfølgende styremøtet til diskusjon og det orienteres deretter løpende om fremdrift og status i de kommende styremøtene frem til saken er konkludert. Tiltak under pkt 1.4. «Tiltak rettet mot å stimulere til vekst og knoppskyting» gis egne milepæler og fremdriftsplaner og det rapporteres fortløpende på disse (ref. strategiplanens pkt 7.) Område 2 - Gründere/ nyetablerere Strategi: Stimulere til at flere starter opp egen virksomhet i Larvik. Bidra til at flere av de som starter opp «overlever». Stimulere til vekst i nystartede virksomheter. Tiltak og metode 2.1 Gründertilbud Link skal stimulere til vekst og nyskaping via et godt tilbud til gründere og nyetablerere. Tilbudet består av: Etablererveiledning via Start i Vestfold. Bistand til produkt- og forretningsutvikling ved «Trykktank Larvik». Et eget «Kommersialiseringsprogram». I tillegg skal Link: Gi bistand til å søke offentlige innovasjonsmidler og innovasjonspartnere. Sikre tilgang til rimelige lokaler og nettverk til nyetablerere via «Larvik Gründerhage». 2.2 Markedsføring av gründertilbudet For å stimulere til at flere velger å starte opp virksomhet i Larvik skal gründertilbudet primært markedsføres via bruk av digitale markedsføringskanaler. I tillegg skal utvalgte miljøer (NTNU, Teknologisk institutt etc.) følges opp direkte. Det skal også stimuleres til økt entreprenørskap i Larvikskolen via samarbeid med Ungt Entreprenørskap i Vestfold. Rapportering: Antall registrerte Start brukere rapporteres kvartalsvis. Antall deltagere i «Trykktank Larvik», «Kommersialiseringsprogram» og «Larvik Gründerhage» rapporteres ved opptak. Etter gjennomføring av de ovennevnte program avgis en evalueringsrapport. Markedstiltakene rapporteres i tråd med vedtatt fremdriftsplan.

10 Område 3 - Tilflytning av bedrifter og offentlige virksomheter Strategier: Drive aktivt målrettede salgsaktiviteter. Ha et effektivt mottaksapparat for etablererforespørsler. Tiltak og metode 3.1. Salg Det defineres en løpende prospectliste av private og offentlige virksomheter som kontaktesn og bearbeides med tanke på etablering i Larvik. Det er en forutsetning at det gjøres et kvalitativt godt arbeid i forkant. Prospectlisten settes opp basert på følgende målgrupper: Bedrifter innen utvalgte bransjer (som f.eks logistikk) «Mersalg» i allerede eksisterende virksomheter i Larvik som er en del av større organisasjoner. Offentlige virksomheter. Lokale næringseiendomsaktører skal stimuleres til å øke sine salgsaktiviteter ut av kommunen. Det skal også søkes samarbeid med og mellom disse hvor dette er relevant Mottak av etableringshenvendelser Alle henvendelser om etablering i Larvik skal prioriteres. De skal besvares raskt og følges frem til de konkluderes. Alle henvendelser loggføres Markedsføring Larvik som etableringssted skal primært markedsføres via digitale tiltak som søkeordmarkedsføring, søkemotoroptimalisering og bruk av nyhetsbrev. Rapportering Antall gjennomførte salgskontakter, antall åpne salgsprosesser (hvor avklaring ikke har kommet) og antall avsluttede salgsprosesser som Link har vært involvert i rapporteres på hvert styremøte. Det rapporteres tilsvarende på antall mottatte etableringshenvendelser og status på disse. Andre arbeidsområder Næringsplanen Link bistår Larvik kommune i utvikling av næringsplanen. Link påtar seg prosjektlederansvaret i næringsplanens prosjekter, der det er relevant. Forum for Næringsutvikling i Larvik (FNL) Link ivaretar sekretariatsfunksjonen for Forum for Næringsutvikling i Larvik. Informasjons- kommunikasjonsoppgaver Link drifter følgende kommunikasjonskanaler: Egen hjemmeside Facebookside, Elektroniske nyhetsbrev. Øvrig informasjonsmateriell om etableringsmuligheter i Larvik (brosjyrer etc.) Link fører også oversikt over til hver tids oppdatert statistikk og analyser om næringsutviklingen i Larvik.

11

12 6. ØVRIGE TILTAK FOR FLERE ARBEIDSPLASSER Tiltaksplanen under punkt fem synligjør hvilke områder Link vil prioritere å arbeide med for å bidra til vekst i antall arbeidsplasser i Larvik. Områdene er definert og avgrenset utfra hvilke tiltak man mener gir største effekt og som Link har mandat til, forutsetninger for og ressurser til å arbeide med. Men listen er ikke uttømmende og det er en rekke andre forhold som påvirker en kommunes evne til å skape en positiv næringsvekst. Vi snakker blant annet om: Tilgang på attraktive næringsarealer Kvaliteten på kommunale tjenester Utvikling av en effektiv infrastruktur Satsing på kompetanse og høgskoleutvikling En offensiv by- og stedsutvikling Befolkningsutvikling og tilgangen på kompetent arbeidskraft Stedets omdømme Disse områdene bør i stor grad utvikles i samarbeid mellom næringsliv, politikk og kommuneadministrasjon. Link kan være en bidragsyter inn i disse prosessene, men kan ikke utføre sørge for rollen.

13 7. FREMDRIFTSPLAN & RAPPORTERING Fremdriftsplan Strategiplanen til Link evalueres og rulleres årlig. Basert på den til en hver tids gjeldende plan settes opp halvårlige leveransemål og fremdriftsplan for arbeidet. Det rapporteres kort på fremdrift i henhold til disse planene under hvert styremøte. Rapportering Som det fremkommer av tiltaksoversikten, vil det rapporteres på en rekke faktorer i forhold til Links aktiviteter og resultat. I all hovedsak skal disse rapporteres kvartalsvis. I tillegg vil det avgis en årlig rapport på: Utvikling i antall arbeidsplasser i Larvik det siste året. Brutt ned på næring og sektor. Sammenlignet med utviklingen i sammenlignbare kommuner, utviklingen for Vestfold, og utviklingen for Norge samlet. Antall nyregistrerte foretak. Sammenlignet med sammenlignbare kommuner. Netto tilvekst i antall foretak. Sammenlignet med sammenlignbare kommuner. Rapporteringen skal også bestå av en sammenligning med tilsvarende tall for foregående år. 8. BUDSJETT Budsjett settes opp årlig i tråd med vedtatt fremdriftsplan.

14 holder deg oppdatert på næringsutvikling i Larvik. Kontaktinformasjon Daglig leder, Link Larvik. Jørgen Johansen, tlf , e-post: Prosjektleder, nyetablering. Nina Molteberg, tlf e-post: A/S Sjøparken Vekst Postboks Stavern