Organisasjonsgjennomgang. FN-sambandet FN-SAMBANDETS INNSPILL TIL UTKAST AV ORGANISASJONSGJENNOMGANG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Organisasjonsgjennomgang. FN-sambandet FN-SAMBANDETS INNSPILL TIL UTKAST AV ORGANISASJONSGJENNOMGANG"

Transkript

1 Organisasjonsgjennomgang FN-sambandet FN-SAMBANDETS INNSPILL TIL UTKAST AV ORGANISASJONSGJENNOMGANG

2 Innledning FN-sambandet takker for rapporten om gjennomgang av oss. Det var med glede og spenning vi leste rapporten. Konsulentene har fått med seg mye informasjon på den korte tiden de hadde til rådighet og det er en omfattende rapport som er levert. Rapporten inneholder positive tilbakemeldinger på ulike deler av FN-sambandets virke, og noen utfordringer for organisasjonen. Vi er gjensidig glade for begge perspektivene, og ser frem til å utvikle organisasjonen videre. På første møte med Konsulentnettværket, ble begrepet læringsreise brukt. Denne gjennomgangen ser vi som første del av læringsreisen til FN-sambandet, og vi vil bruke mye tid på å gå gjennom anbefalingene slik at organisasjonen kan utvikle seg til en mer dynamisk og effektiv organisasjon. Vi er godt fornøyde med å lese at FN-sambandet «i sin interne organisering er FN-sambandet en velsmurt og solid maskine, hvor der er styr på tingene, procedurene og reglerne.» Og «organisationen er bemandet med teknisk dygtige, dybt engagerede og effektive medarbejdere.» Brukerundersøkelsen sier også: «Generelt opleves kvaliteten på tilbudene som høj og skolernes udbytte som stort. Elevernes kundskaber er vurderet som øget inden for temaerne Menneskerettigheder, Fred og Sikkerhed samt Udvikling og Tusindårsmålene.» Vi er også glade for at vi får muligheten til å kommentere på utkastet til rapport, slik at det er mulig å få rettet opp det vi mener er faktiske feil, vise til konklusjoner eller påstander som vi mener er fattet på grunn av manglende informasjon eller på tynt grunnlag. Enkeltutsagn fra ansatte har også blitt gjort universelle for hele organisasjonen, da dette ikke nødvendigvis er tilfelle. Samtidig gleder vi oss til den endelige rapporten er på plass, og vi skal vurdere anbefalingene i rapporten, og lage en implementeringsplan for hvordan vi følger opp rapporten. Oversikt over videre innhold i dokumentet: 1) Gjennomgående elementer: Noen elementer går igjen i ulike deler av rapporten, og i stedet for å kommentere det sporadisk gjennom hele dokumentet forsøker vi å samle kommentarene i denne delen av tilbakemeldingen. 2) Områder for utvikling: utviklingsmuligheter som rapporten skisserer og hvor vi også ser utfordringer og muligheter. 3) Feil i rapporten: vil dekke de stedene i rapporten som vi mener bygger på feil dokumentasjon og fakta. 4) Analyse av situasjonen: gir vi tilbakemeldinger på slutninger og konklusjoner vi ikke kjenner oss igjen i, og hvor vi mener analysen eller slutningene tas på for snevert grunnlag. 5) Tilleggsinformasjon: Deler av rapporten som vi mener viser at det ikke har blitt innhentet nok informasjon 6) Scenarier: Utfordringer ved scenariene presentert av Konsulentnettværket, samt noen scenarier vi mener mangler. 1

3 1) Gjennomgående elementer FN-sambandet som vaktbikkje FN-sambandet er i potten opplysningsstøtte etter at vi ble overført til Norad. Slik vi har forstått dette har Norad og vi hatt et omforent syn på at vi ikke kan fylle, eller vektlegge alle kriteriene i retningslinjene, dette gjelder spesielt vaktbikkjefunksjonen. Vi mener derfor at kritikken fra konsulentene på dette punktet ikke er riktig. Samtidig har FN-sambandet jobbet for å være en aktiv deltaker i diskursen knyttet til FN, Norges rolle i FN og dagsaktuelle situasjoner som oppstår innenfor dette feltet. Det blir påpekt at vi ikke kan kritisere FN på grunn av en konservativ tenkning i ledelsen. Vår oppgave er å gi informasjon, øke kunnskapen etc, men selvsagt kan vi være kritiske til FN og FNs arbeid. Eksempler hvor FN-sambandet har hatt en slik posisjon, har vært knyttet til situasjonen i Syria og Libya og Norges sendrektighet i avklaring om signering og ratifisering av 3.tilleggsprotokoll til Barnekonvensjonen. Vi ser allikevel at dette er et område hvor vi konstant må vurdere hvilken rolle FNsambandet skal ha i pågående debatter, også for å være en vaktbikkje med en kritisk røst der det er naturlig. Produktiv enhet Rapporten viser flere steder til at distriktskontorene er den enheten i FN-sambandet som produserer resultater, såkalt front-office. Dette vil vi presisere at ikke stemmer. Distriktskontorene er den største leverandøren og den som gjennomfører flest møter ansikt til ansikt med våre målgrupper, og leverer gode resultater på dette området. Hovedkontoret og informasjonsavdelingen arrangerer også denne typen aktiviteter, dog i mindre skala. Samtidig er det her produksjon og utforming av det digitale tilbudet skjer, et tilbud som er et veldig viktig produkt for våre målgrupper. En slik todeling av organisasjonen som rapporten forsøker å gi inntrykk av, er ikke slik FNsambandet opererer i virkeligheten, selv om arbeidsformen på distriktskontorene og hovedkontoret på mange måter utspiller seg ulikt. Yrkesfaglig studieretning (Erhvervsskoler) Vi er usikre på om Konsulentnettværket kjenner godt nok til skoleverket i Norge, når de sier at «Tilsyneladende har FN-sambandet reelt opgivet at levere tilbud til erhvervsskolernes unge, hvilket er uheldigt, skævvridende og udemokratisk.». Yrkesfaglig studieretning har de samme allmennfagene som studiespesialiserende, og således kan benytte seg av tilbudene vi har i samfunnsfag, historie, engelsk osv. Vi har også gitt egne tilbud til medielinjene i forbindelse med FN-film. Dette er i tillegg til alle de andre tilbudene FN-sambandet har til skoleverket. Yrkesfagslærerne inviteres på lik linje med andre lærere til å delta på kurs og studietur, og i 2014 har vi avsatt 10 særskilte plasser til lærere i yrkesfaglig studieretning på vår ordinære studietur til Genève for våre medlemsorganisasjoner, med tema arbeidsliv og menneskerettigheter. Denne studieturen gjøres i nært samarbeid med ILO og den norske delegasjonen i Genève. 2

4 Økte målrettede aktiviteter mot denne målgruppen har også bakgrunn i at FN-sambandet i 2012 tok over ansvaret for arbeidslivsinformasjon (ILO-informasjon). Ett slikt tilbud er et nylig utviklet arbeidslivsrollespill, med tanke på yrkesfag som lanseres høsten Konsulentnettværket var også på besøk hos Kuben, som er den største skolen med yrkesfaglig studieretning i Oslo. Dette er en av de viktigste samarbeidsskolene til dette distriktskontoret i Øst. Sammenlikning med nordiske FN-forbund Når det gjelder sammenligningene med de svenske og danske FN-forbundene er vi svært usikre på konklusjonen til konsulentene, dette etter å ha nær kontakt med begge FNforbundene. Den historiske bakgrunnen for organisasjonen ser ikke ut til å være vurdert. Det svenske FN-forbundet er bygget opp med frivillighet helt fra starten av. Å tro at FNsambandet i dag skulle kunne gjøre tilsvarende er høyst tvilsomt. Kvalitetssikringen på det som leveres ville også være vanskelig, noe vi også vet kan være et problem for det svenske FN-forbundet. Å tenke seg at vår organisasjon skal drive prosjekter i land i Sør, slik det svenske FN-forbundet har sett seg nødt til, vil også gjøre at vår organisasjon måtte bygges opp på nytt, med nye vedtekter, ny ledelse og ansatte, pr i dag finnes det ikke kompetanse i organisasjonen på å drive bistandsarbeid. En annen utfordring vil være å finne sin nisje og plass, da det er mange andre organisasjoner i Norge som har langt mer erfaring med utviklingssamarbeid. Vi har vanskelig for å se at dette en ønsket utvikling. Vi vet også at det danske FN-forbundet kjemper for å overleve. Etter flere år med kutt, og nå begrensede budsjetter, er deres aktivitetsvirksomhet mye mindre enn tidligere. Informasjonsinnhenting på avdelingene Vi er glade for at det ble brukt tid på våre distriktskontorer, men det er synd at for lite tid har gjort at man ikke har snakket tilstrekkelig med informasjonsavdelingen og resten av hovedkontoret, inkludert ledelsen. Særlig gjelder dette informasjonsinnhenting om våre nettsider, da webredaktør dessverre ikke har blitt intervjuet i prosessen. Vi tillater oss derfor å legge ved en del merknader knyttet opp til vår digitale satsning i del 5 av dette dokumentet. Dette gjelder flere deler av arbeidet på hovedkontoret, som ikke har fått samme anledning til å komme med sine innspill i prosessen. Det betyr at informasjon mangler og konklusjoner kan bli fattet på feil grunnlag. Metodisk utfordring Slike prosesser preges ofte av tidspress, og vi mener at noen av konklusjonene i rapporten baseres på for tynt grunnlag, er lite dokumentert, og til tider fremstår enkeltpersoners meninger som universelle meninger om organisasjonen. Slike enkeltutsagn kan til tider få store utslag i rapporten. Dette er en metodisk utfordring, og vi ber Konsulentnettværket være tydelige i å dokumentere påstandene, slik at rapporten har et dokumentert preg, og ikke baseres på subjektive observasjoner. 3

5 Politisk horisont og utfordringer Rapporten viser til at ledelsen i FN-sambandet ikke har noen alternative planer, skulle det skje endringer i finansiering på grunn av den politiske situasjonen. Dette stemmer ikke. FNsambandet har fulgt debatten som har pågått i flere år omkring informasjonsmidlene. Da situasjonen også ble den at de skarpeste kritikerne av informasjonsmidlene i den politiske partifloraen kom i regjering, startet FN-sambandet og mange andre organisasjoner en sondering blant partiene og i partiene på stortinget og i statsforvaltningen. Offentlig har vi valgt å være stille, enn så lenge. På spørsmål om en endring fra flerårig rammeavtale, til ingen rammeavtale fra konsulentene, ble det presisert at dette ikke ville være ukjent terreng for FN-sambandet, da det kun er de siste fire årene en slik flerårig rammeavtale har vært på plass, og vi tidligere har jobbet med å sikre oss finansiering fra år til år. Samtidig ville flere utfordringer kommet tilbake, som mindre mulighet for langtidsplanlegging, stabilitet og forutsigbarhet. Det er heller ikke tilfelle at ledelsen ikke diskuterer konsekvenser av eventuelle kutt i finansieringen, og hvordan dette vil påvirke organisasjonen, både på kort- og lang sikt. Dette ble ikke diskutert med konsulentene. Modernisering På oppstartsmøtet ble det presisert fra konsulentene at dette var en gjennomgang av oss som vi skulle se på hvordan FN-sambandet kunne bli bedre, en læringsreise. FN-sambandet har absolutt behov for å se grundig på sin organisasjonsform og sin virksomhet for å være en mest mulig effektiv organisasjon. For FN-sambandet er det viktig at denne effektiviseringen ser på hvordan vi kan nå ut med mer informasjonsarbeid med de resursene vi har. Kutt i støtte, betyr ikke nødvendigvis modernisering og effektivisering. Strategiarbeidet og evaluering Strategiarbeidet er i prosess, det har hele tiden vært påpekt at gjennomgangen vil få betydning for dette arbeidet. Vi er enige i at evalueringsrutinene kunne vært bedre, også på et overordnet nivå. Det vil derfor bli gjennomført en evaluering av strategien i løpet av høsten. FN-skoleordningen skulle evalueres, blant annet gjennom spørreskjema til alle medlemsskolene. Da gjennomgangen kom og konsulentene ønsket å sende ut spørreskjema til våre medlemsskoler, valgte vi å utsette vår undersøkelse til høsten fordi vi var redd for at det ville bli dårlig deltakelse om to spørreundersøkelser kom samtidig. Punch above its weight FN-sambandet har nådd taket av hva vi kan levere. Konsulentenes påpekning er betimelig og organisasjonen må se på hvordan vi kan effektiviseres og utvikle organisasjonen. Rapporten har her flere gode forslag til hvordan dette kan gjøres. Disse ideene vil tas med i 4

6 videre arbeid med strategi og vi vil allerede fra 2015 legge inn i VP flere tiltak på dette punktet. Regnskapssystemet Når det gjelder regnskapssystemet er det pr i dag, og har vært i mange år, bare ett system. FN-sambandets regnskapssystem ligger på sentral server og er tilgjengelig for alle distriktskontorer. Distriktskontorene kan til en hver tid ta ut rapporter for sitt kontor på ønsket detalj nivå. I dette systemet ligger både avdelings og prosjektmoduler og alle aktiviteter som skal gjennomføres knyttes opp mot eget prosjektnummer slik at kostnadene pr aktivitet synliggjøres. Ingen data overføres manuelt mellom flere systemer da vi har bare ett system. Den endringen som er blitt etter at vi nå har innført nytt regnskapssystem er at man maskinelt kan skrive ut halvårsregnskap for hele organisasjonen samlet og konsernregnskap. Halvårsregnskap lages pr hvert år og konsernregnskap ved årsavslutningen. 5

7 1. Områder for utvikling Side 8 avsnitt 1 - I beskrivelsen av virksomhetsplaner, viser Konsulentnettværket til at planen for 2013 har blitt endret slik at den i større grad angir retning, og har tydeligere målsetninger for hva vi skal oppnå. Dette er et arbeid som er startet, men som vi absolutt ser muligheter for forbedring og utvikling. Side 20, 2.avsnitt - Foredraget som koncept bør systematisk videreudvikles ikke kun tematisk, men i høj grad pædagogisk og metodisk. - Videreutvikling av fordrag som metode er noe vi vil se videre på, og hvordan det er mulig å utvikle konseptet, med nye virkemidler og innfallsvinkler. Side 21, 2.avsnitt - FN-sambandet bør udarbejde en klar salgsstrategi for sine forskellige tilbud - Her ser vi at FN-sambandet trenger et mer målrettet og tydelig arbeid rundt salg og markedsføring av produktene våre, noe vi vil se nærmere på og utvikle så fort som mulig. Side 27, 5.avsnitt - Ressursbase og debattskapende - Det er viktig å diskutere utfordringene og mulighetene som ligger i spenningsfeltet mellom å være debattskapende og en mer objektiv ressursbase. Dette er diskusjoner vi må ta med oss i utarbeidelsen av ny strategi. Hvor både hensyn til tilgang på skoler og synlighet og tilstedeværelse i og gjennom debatter blir ivaretatt og debattert. Side 29, 8.avsnitt - Evaluere og forny sin tilgange til at skabe engagerende møder - Dette er en viktig diskusjon om hvordan vi når ut til nye og mer perifere målgrupper, utenfor «menigheten». Hvordan kan vi sikre at både gjennomføring og innhold engasjerer et bredere publikum? Det må vi jobbe videre med i vårt debattskapende arbeid. Side 31, 7.avsnitt - FN-sambandet bør iværksætte arbejtdet med en mediestrategi allerede nu. - Dette er en god anbefaling, og vi vil se på arbeidet med en mediestrategi i forlengelsen av en kommunikasjonsstrategi som skal produseres innen kort tid. Side 33, 8.avsnitt - FN-sambandet bør indstille sig på at gå ind i en større forandringsproces. - Mulighetene en slik ekstern gjennomgang gir, vil vi bruke for å se på FN-sambandets virksomhet og starte arbeidet med videre organisasjonsutvikling og se på hvilke forandringer som må til for å skape enda mer effekt av de ressursene vi har til rådighet. Dette vil mest sannsynlig bety noen endringer på kort sikt, og noen mer strukturelle endringer som tar litt lengere tid å implementere. Side 34, 2.avsnitt - Høyere grad af målstyring med tilhørende relevante redskaber vil kunne gøre FNsambandet til en mer effektiv organisation. - Som Konsulentnettværket sier et annet sted i rapporten, så har allerede dette arbeidet med økt målstyring startet, og vi vil fortsette dette arbeidet, og med å utvikle gode verktøy og redskap, i det kommende arbeidet med ny strategi. 6

8 Side 34, kulepunkt Anbefalinger til arbeidet med ny strategi - Dette er anbefalinger vi er enige i, og vil vurdere hvordan vi tar videre i det kommende strategiarbeidet. Side 35, 3.avsnitt - Distriktsrepresentanter i styret - Styret må vurdere frem til neste Landsmøte hvordan dette skal tas videre i organisasjonen, da denne ordningen er definert gjennom FN-sambandets vedtekter. Side 35, 7.avsnitt - Ledelsens tilstedeværelse hos distriktskontorene - Dette er noe ledelsen vil ta tak i umiddelbart. Side 36, 6.avsnitt - Fordeling av funksjoner mellom HK og DK - I en organisasjonsutviklingsprosess vil det være naturlig å se på de ulike avdelingenes funksjoner og om det er mer effektivt å samle funksjoner ett sted, eventuelt om det er noen funksjoner som skal flyttes mellom avdelingene. Side 37, 5.avsnitt - Ledelsesstruktur - I en organisasjonsutviklingsprosess vil vi nødvendigvis også se på organisasjonskartet og ledelsesstrukturen, ikke bare på distriktskontorene, men i hele organisasjonen. Side 40, 4.avsnitt - Utvide bruk av eksterne overflødiggjøre seg selv - Dette er noe FN-sambandet må se videre på, hvordan kan vi utvikle konsepter som kan drives av andre enn oss selv. Et viktig arbeid i denne forbindelse, er muligheten til opplæring av grupper som kan gjøre denne jobben for oss. Dette er et interessant forslag vi vil se nærmere på i den kommende strategiperioden. Vi vil også se på hvordan vi jobber mer effektivt opp mot lærerstudiene. Side 41, 7.avsnitt - Sammenhængende system for planlægning, monitorering og rapportering - Dette er en anbefaling vi kommer til å jobbe videre med for å sikre et godt, effektivt og sammenhengende system. I tillegg ønsker vi å se hvordan vi kan utvikle evalueringskompetansen som del av prosjekt- og prosessarbeidet i organisasjonen. Side 44, 3.avsnitt - Finansieringsgrunnlag - Deler av organisasjonen har allerede erfaring med finansiering fra andre aktører enn Norad, dette kan vi se nærmere på, i tillegg til finansieringskilder fra andre aktører enn offentlige. Dette er ikke en uttømmende liste, og heller ikke en ferdig analyse av alle anbefalingene i rapporten. Vi vil komme tilbake til en mer grundig gjennomgang av dette i svaret til sluttdokumentet. 7

9 2. Feil i rapporten Her har vi forsøkt å liste opp de stedene i rapporten hvor vi mener det informasjonen er feil, eller grunnlaget for konklusjoner er gale. Det kan være flere årsaker til dette, enten at informasjonen ikke har blitt gitt eller etterspurt, at språkutfordringer har oppstått, at nøkkelpersoner ikke har blitt intervjuet osv. Vi går gjennom rapporten i kronologisk rekkefølge. Side 5, pressemeddelelser - Dette er kun pressemeldingene som sendes ut gjennom vår pressetjeneste MyNewsDesk, og dekker ikke antallet pressemeldinger som sendes ut fra distriktskontorene i forbindelse med aktiviteter og arrangementer lokalt. Side 11, 3.avsnitt - Produkter har opplevet fall - Det står at FN-stafetten har hatt fall i tallene de siste årene. Stafetten hadde rekordår i Riktige tall er: 2011(34), 2012(30) 2013(44) Side 11, 5.avsnitt - Antall foredrag tabell På antall foredrag for 2013 står det at Trøndelag har 39 foredrag, dette er feil, korrekt tall er 80. Side 12, 2.avsnitt - FN-avis - Det står at kun Øst og Vest hadde skoler med i FN-avis Det er feil, Trøndelag og Sør hadde skoler med. Antall aviser er oppgitt til 14, riktig tall er 21. Side 12, Indeks målopfyldelse Rollespill: - Rogaland har ett stort rollespill med 10 deltakende skoler. Misvisende at dette regnes som ett spill sammenlignes med der det er to klasser på 60 elever som deltar. Side 14, 3.avsnitt. - Yrkesfaglige skoler - Se kommentar i innledningen Side 14, 5.avsnitt - Nedgang i antall medlemsskoler. - Dette er ikke basert på anekdoter, fordi vi kontakter skolene for å høre hvorfor de melder seg ut. Side 16, 1.avsnitt. - Ikke noget særligt mål om kompetenceudvikling af lærerne - FN-sambandet jobber for at lærere skal både øke sin kompetanse gjennom tilbudene som rapporten nevner, studiereiser og kurs, i tillegg til alt undervisningsmaterialet og innholdet på våre nettsider, samt tiltakene vi har rettet mot lærerundervisningen på høyskoler. Dette er målrettet arbeid for målgruppen lærere og lærerstudenter. Side 17, 5.avsnitt - FN-filuren har 5 nettbaserte spill, ikke ett som det står i rapporten. Side 20, 6.avsnitt - Dette var en teateroppsetning, ikke film, om korrupsjon og FAO. FN-sambandet deltok som paneldeltaker i en kritisk FN-debatt. 8

10 Side21, faktaboks - Om FN.no er svært mangelfullt beskrevet, den er i liten grad et sted hvor FNsambandet presenteres, men inneholder FN-informasjon og temasider. - Globalis er i tillegg til svensk og dansk, oversatt til Islandsk og Finsk. Side 25, 3 og 4.avsnitt - Studietur tilbys også til Genève. Deltakerne på studieturen forplikter seg til en tettere oppfølging med FN-sambandet, samt deltakelse på aktiviteter. Side 25, 5.avsnitt - Forstår det å gjøre seg selv overflødige, som en måte å nå ut bredere. et nevnes at man har rollespill som del av et undervisningsopplegg for lærerstudenter i Sør, det samme har FN-sambandet i Nord og Rogaland. Samme gjelder for anbefalingen under. Side 26, 2.avsnitt - er fortellingen om hovedkontorets pres på distrikerne for at sælge flag til alle skoler op til FN-dagen, hvor selve oppgavens omfang(især i lyset af distriktkontorernes forskjellige geografiske vilkår) tilsyneladende ikke var kendt af hovedkontoret, så distrikterne også her blev kastet du i en uhensigtsmæssig salgsopgave. - Her må det være en misforståelse, salg av FN-flagg foregår fra hovedkontoret Side 26, 3.avsnitt - Tilsynelatende har FN-sambandet reelt opgivet at levere til til erhvervsskolernes unge, hvilket er uheldig, skævvridende og udemokratisk - Dette er en påstand som både er uriktig og problematisk. Se innledningen for ytterligere kommentar om vårt arbeid med yrkesfag. Side 26, 7.avsnitt - Indsatsen formidles hovedsagelig gennem distrikternes initiativer i lokalsamfundet, suppleret av informationsafdelingens mediearbejde. - Beskrivelse av innsatsen på dette feltet stemmer ikke helt overens med det arbeidet som gjøres. Informasjonsavdelingen og HK har også ansvar for debattmøter, deltakelse i NGO-sammenslutninger, samarbeid med FN-familien, arbeid med myndigheter og politiske prosesser osv. Side 32, 5.avsnitt - Arbejdsmarkedets parter har fra starten fra været stærke interessenter og taget ejerskab til FN-sambandet,hvilket bl.a. kan ses historisk ved at en række generalsekretærer på skift har været rekrutteret herfra. - Når det gjelder generalsekretærene, har ikke de en slik tilknytning. Det som er riktig er at styreleder (Formann/Forkvinde) har blitt valgt vekselsvis fra arbeidslivsorganisasjonene. Side 33, 1.avsnitt - De seks distriktskontorer udgør hjørnestenen i produktionen av FN-sambandets resultateter. - Dette er i stor grad riktig når det gjelder arbeidet som gjøres ansikt til ansikt, men særlig når det gjelder de digitale resultatene, produseres de i informasjonsavdelingen på hovedkontoret (Se innledning for ytterligere kommentar). 9

11 Side 35, 4.avsnitt - Ansattrepresentant i styret - Ansatte har hatt representant i styret i alle fall de siste 35 årene. Tidligere var de representert gjennom fagforeningen, NTL som organiserer 98% av de ansatte. På et tidspunkt hadde de ansatte to representanter fra hver sin fagforening. Fra landsmøtevedtak i fjor ble representantene valgt blant alle tilsatte. All informasjon fra styret ligger åpent for alle ansatte, bortsett fra personalsaker som er juridsk beskyttet. Så her må det være språklige eller andre misforståelser. Side 35, 6.avsnitt - Personalansvar - Generalsekretæren har det overordnede ansvaret for alle ansatte i FN-sambandet. Utover det har generalsekretæren personalansvar med medarbeideroppfølging med elleve, ikke ni medarbeidere, slik det står i rapporten. Hvis dere ønsker å tallfeste hvor mange som er under kommunikasjonssjefen, er tallet åtte. Side 38, 2.kulepunkt - Virksomhetsplan og årshjul - Arbeidet med virksomhetsplan er ikke noe bare informasjonsavdelingen er en del av, men også distriktskontorene. Side 38, 5.avsnitt - To årlige studieturer - Informasjonsavdelingen har hovedansvaret for studieturene, men distriktskontorene er involvert S 42 Skyggeregnskap - Hvert distriktskontor fører sit eget skyggeregnskab, da versionen af det valgte økonomisystem Visma ikke er web-baseret og ikke giver mulighed for konto-kik fra distrikterne. - Distriktskontorene fører skyggeregnskap på sine aktiviteter/prosjekter. Dette er helt nødvendig for å ha kontroll med løpende utgiver og kontroll med at kostnader blir ført på riktig prosjekt i regnskapet. Alle ansatte som har ansvar for egne prosjekter og har adgang til å foreta bestillinger/inngå økonomiske forpliktelser har skyggeregnskap for sine prosjekter det gjelder også ansatte på hovedkontoret. Dette har med økonomistyring og kvalitetssikring å gjøre det er ikke fordi regnskapssystemet ikke har mulighet for «konto-kik» fra distriktene. Det føres ikke skyggeregnskap for faste utgifter som husleie, drift med mer. 10

12 3. Analyse av situasjonen I denne delen av tilbakemeldingen ønsker vi å se nærmere på noen av påstandene i rapporten. Konsulentnettværket har gjort en analyse og brukt ulike verktøy i dette arbeidet, og ut i fra det kommer med noen konklusjoner. Vi går også her gjennom dokumentet i kronologisk rekkefølge. Side i, 5.avsnitt - Sammenlikning med Sverige og Danmark Her er det en historisk forståelse av situasjonen til de ulike organisasjonene som kan virke litt mangelfull. Organisasjonene har vært ulike nesten fra starten, og særlig medlemskap og arbeid med frivillige har vært et skille. Dette er ikke noe som kun har kommet av endret finansiering. Se også innledning. Side i, 6.avsnitt - Egne mål og Norads mål: Dette har vært en forståelse mellom organisasjonene, at FN-sambandets målsetninger er til en viss grad på siden infostøttens retningslinjer. Dette har vært oppe, og akseptert, på flere møter med partene. Side ii, 2.avsnitt. - «Menigheten» Dette diskuteres flere steder i dokumentet. «Menigheten» er et begrep som det ikke alltid er så lett å definere, og det kan være mulighet for en organisasjon som FN-sambandet å ha ulike menigheter tilknyttet sine ulike tilbud. «Menigheten» er også viktige stemmer i lokalsamfunnet, og vi ønsker at også disse menneskene skal fokusere på internasjonale utfordringer. Snakker man ikke med «menigheten», slutter den også å tro. Side ii, avsnitt 7 - Gjennomgående fokus på DK som produktiv enhet og den som skaper resultater. Her må vi ikke skape et slikt skille, fordi mye resultater skapes på HK også, ofte i samarbeid med DKene. Side 3, avsnitt 3 - På de nasjonale nyhetsredaksjonene regner man verken FN-sambandet som en sterk eller relevant aktør. - Dette er en påstand som det er lett å være enig i, fordi det er mange andre aktører som har en sterkere og spissere stemme enn FN-sambandet i mange saker. Allikevel har FN-sambandet i perioden som Konsulentnettværket skulle vurdere hatt en større tilstedeværelse i de nasjonale nyhetskanalene (papiravis, nettaviser, radio og TV), og meningsbærende programmene enn i perioden før, ofte fordi organisasjonen har blitt kontaktet fra nyhetsredaksjonene om en kommentar. Side 6, avsnitt 1 - Spørsmålet om økt frivillighet. - Flere steder i rapporten viser det til et ønske om mer frivillige i arbeidet med FNinformasjon. Dette er en diskusjon det kan være interessant å ha, men det må veies opp mot kostnader ved et tilbud til frivillige, og kvaliteten på det som leveres. Her kan det være mulig for FN-sambandet å se på ulike deler av arbeidet, hvor frivillighet 11

13 kan bidra til mer og bedre FN-informasjon. FN-studentene kan være ett eksempel på slik bruk av frivillige. Side 6, avsnitt 2 - Kutt i bevilgninger - I rapporten kan man til en viss grad lese at kutt i bevilgninger vil føre til bedre resultater. Dette kan vi vanskelig se at det er dokumentasjon for. Side 7, avsnitt 4 - Lærerutdannelse og rollespill. - Konsulentnettværket fremhever dette som et strategisk og relevant mål, da er det også viktig å påpeke at dette allerede blir gjort i tre av distriktene (Nord, Stavanger og Kristiansand), og diskusjonen pågår om hvordan dette kan utvikles videre. Side 11, avsnitt 4 - Aktiviteter på distriktskontorene - Det er riktig at det gjøres mange andre aktiviteter på distriktskontorene, utover fellesprosjektene, men disse er også forankret i FN-sambandets strategi og virksomhetsplan. Side 13, avsnitt 1 - Kvartalsrapport og virksomhetsplan - Sammenhengen mellom kvartalsrapporter og virksomhetsplan er viktig, og vi ønsker å utvikle rapporterings- og planleggingsverktøyene våre videre. Nå skal det sies at virksomhetsplanen revideres halvårlig, og når det gjelder revidering av aktiviteter så er den daglige samhandlingen viktigere enn kvartalsrapportene fordi aktivitetene våre ofte er tidsbegrenset og gjerne avsluttet når en kvartalsrapport er ferdigstilt. Side 13, avsnitt 6 - Samarbeidet med universiteter og folkehøyskoler er ikke sterkt utbygget. - Det er riktig at dette ikke har vært en stor prioritet for organisasjonen som sådan, men når påstanden er fremlagt, kunne det være viktig å presisere noen viktige unntak: - Distriktskontoret i Rogaland underviser og er associate partner i to internasjonale masterutdanninger - Distriktskontoret i Vest har en ordning med praksisstudenter i samarbeid med Universitetet i Bergen (Sampol). Siden ordningen startet har mer enn 40 studenter fått 20 studiepoeng hver til sin bachelorgrad. - FN-sambandet har prioritert arbeidet med lærerutdanningen i flere distrikt, og ønsker å videreutvikle dette samarbeidet - FN-studentene med lokallag på alle universitetene er en viktig partner for tilgang og tilbud til studenter. - Det er også et viktig arbeid som gjøres opp mot folkehøyskolene, hvor særlig distriktskontoret i Trøndelag har tett samarbeid med to folkehøyskoler som har faste årlige aktiviteter i samarbeid med FN-sambandet. Side 14, avsnitt 5 - Samarbeid med FN-skoler ser ut til å være overlatt til det enkelte distriktskontor - Det stemmer at den direkte kontakten med medlemsskolene i stor grad går gjennom distriktskontorene, men innholdet i produktene og tilbudene til medlemsskolene produseres ofte i informasjonsavdelingen og HK, i samarbeid med distriktskontorene. 12

14 Side 15, avsnitt 2 - Inspirasjon kan hentes i FN-forbundet i Sverige - FN-sambandet har vært i møter med FN-forbundet i Sverige for å se på deres modell med FN-skoler. Virkeligheten skolesystemene mellom de to landene er totalt forskjellige, med en mye større utbygd privat skolesatsing i Sverige, samt det faktum at pengene følger elevene. Dette har ført til en helt annen konkurranse mellom skolene, hvor også internasjonalt engasjement som en FN-skole kan tiltrekke elever. Det er åpenbart elementer av skolesatsingen i Sverige FN-sambandet kan lære av, men det er også viktig å ta grep som sikrer en bred forankring blant skoler i Norge. Det er også viktig å nevne at prisen for å være medlemsskole i den svenske modellen er omkring SEK i året, dette er noe vi vanskelig kan se at offentlige skoler i Norge vil ha anledning til å betale, eller være villig til å betale. Side 15 og 16 - Brukerundersøkelsen gjennomført av Konsulentnettværket er i stor grad veldig positive, men dette kan være vanskelig å se igjen i resten av rapporten. Side 17, 3.avsnitt - Superbrugerne savner mulighed for kompetenceutvikling - Vanskelig å se at superbrukerne etterspør dette, men mulig dette er noe som kommer frem i undersøkelsen som vi ikke har fått tilsendt enda. - Det betyr dog ikke at det ikke er viktig eller riktig å vurdere som en viktig anbefaling og tiltak. Side 20, 3.avsnitt - Ikke nødvendigvis dokumentarfilm, faktisk er vi helst ute etter noe i krysningspunktet av fiksjon og dokumentar. Side 21, 1.avsnitt - Utvigle produkter, der nogenlunde let skulle kunne sælge sig selv. - Vi ønsker absolutt å utvikle produkter som målgruppene våre ønsker å bruke og som kan selge seg selv til en viss grad, men vår analyse av den norske skolen er at markedsføring og innsalg fortsatt vil være viktig for å nå ut med våre produkter. Side 22, 4.avsnitt - Solide tal, men næppe overvældende i betragtning av kræfterne - Skulle gjerne visst hva sammenligningsgrunnlaget for denne påstanden er. Side 23, 1.avsnitt - «Det er for begrænset, når den eneste assistance, læreren kan få fra FN-sambandets til at undervise op imod kompetancemålene, er at bestille en FN-film (som dessuden er et vanskeligt tilgængeligt tilbud for skoler i yderområder). Her er plads til forbedring film bør være et supplement, ikke et eneste tilbud.» - Her er vi usikre på hva som menes med assistanse. I vår database for undervisningsopplegg har vi samlet mange oppgaver som læreren raskt og enkelt kan ta i bruk i en skoletime. Disse er sortert under kompetansemål for å gjøre det enkelt å ty til i en travel lærerhverdag, og fordi lærerne strukturerer sitt arbeide ut fra kompetansemålene. Disse oppleggene gjør læreren selv i klassen uten at FNsambandet er til stede. De fire større aktivitetene som er trukket fram på nettsiden gjøres helt eller delvis i samarbeid mellom skolen og FN-sambandet. Dette er større opplegg, gjerne 13