Oslo kommune Plan- og bygningsetaten. Plan- og idékonkurranse om Hovinbyen Juryrapport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo kommune Plan- og bygningsetaten. Plan- og idékonkurranse om Hovinbyen Juryrapport"

Transkript

1 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Plan- og idékonkurranse om Hovinbyen Juryrapport

2 2

3 Innhold 1. KONKURRANSENS GJENNOMFØRING 4 2. KONKURRANSEOPPGAVEN 5 3. JURYARBEIDE 6 4. EVALUERINGSKRIERIENE 7 5. JURYENS GENERELLE KRIIKK 8 6. JURYENS KONKLUSJON KRIIKK AV DE PREMIERE FORSLAGENE 12 Hovinbyen fra A til Å 12 Hovinbyerne Punkt, korridor & hjerte 16 Hovinbynatur 20 PLUSSBY JURYENS ANBEFALING FOR DE VIDERE ARBEIDE ÅPNING AV NAVNEKONVOLUENE JURYENS UNDERSKRIFER 31

4 1. Konkurransens gjennomføring Konkurransen er gjennomført som en åpen plan- og idékonkurranse. Norske arkitekters landsforbund (NAL) har bistått Plan- og bygningsetaten i planlegging og gjennomføring, og anonymitetsprinsippet er konsekvent håndhevet. Konkurranseprogrammet ble Innleveringsfristen for Konkurranseforslagene var utstilt i INNLEVERE FORSLAG (motto i alfabetisk rekkefølge): - Byen som gror - Context Oslo - Diamanter og Kirsebær - Forbindelser - Foresturbia - Fra Hovinbyen til Stor-Oslo - Fra trafikkflyt til hverdagsflyt - High five - Hovinbyen fra A til Å - Hovinbyerne Punkt, korridor & hjerte - Hovinbynatur - Hovinfjorden - Hovinveven - Idrettsbyen Hovin fra eksos til O2 - Jaby - Looptopia - More Hovinbyen! - O&LO - PLUSSBY Prosum - Where people meet 4

5 2. Konkurranseoppgaven Oppgaven var tre-delt, og samtlige deloppgaver skulle besvares. 1) BYPLANGREP Overordnet grep for Hovinbyen i PROBLEMSILLINGER/EMA SOM SKULLE BELYSES: - Hva er Hovinbyens identitet, og hvordan kan den utvikles? - Hvilke roller, identitet og funksjoner skal de ulike delområdene ha? - Byform sammenhengende bymessige områder og forholdet til etablert bebyggelse og grøntstrukturer - Hvilke områder er spesielt godt egnet til lokalisering av samfunnsnyttige funksjoner (alt fra ny plassering av NRK-bygget til høgskoler, kulturinstitusjoner e.l.). - Mobilitet - Forbindelser, koblinger og tilgjengelighet, både innenfor sammenhengende byområder, mellom dem og til indre by. - Overordnet samferdselsstruktur fra veg til gate, tilrettelegging for gående og syklende, kollektiv-, gods- og tungtransport. - Overordnet grøntstruktur og sammenhengende forbindelser tilrettelagt for gående og syklende, med spesielt fokus på hvordan eksisterende barrierer kan reduseres. - Utviklingsstrategi (for eksempel rekkefølge, synergieffekter, prinsipper for bruk av midlertidigheter o.l.). 2) SELVVALG AVGRENSING MED KJERNEOMRÅDE Selvvalgt avgrensing, men med kjerneområde (den øvre delen av Valle Hovin) som var felles for alle PROBLEMSILLINGER/EMA SOM SKULLE BELYSES: - Utdyping av rolle og identitet - Hvilke funksjoner er ønskelig å etablere i området for å vitalisere Hovinbyen - Hvordan kan eksisterende elementer (positive og negative) innlemmes i en helhetlig utvikling av området (utforske tanken om mer utradisjonell funksjonsblanding) - Sammenhengende grøntstruktur og tilrettelegging for gående og syklende - Bymessig utforming av veg- og gatenett - Hvordan kan barrierer håndteres for å knytte områder bedre sammen - Byform - gate- og byromsstruktur, tetthet, høyder, form, funksjoner og prinsipiell plassering av bebyggelse mot gater og byrom - Hvordan kan området fungere i en transformasjonsfase 3) DYPDYKK Dypdykk i selvvalgt område/tema (uavhengig av avgrensingen valgt i Her stod deltakerne fritt til å velge hvor/hva/hvordan. 5

6 3. Juryarbeidet JURY De innkomne forslagene har vært Marianne Skjulhaug (juryleder) Arkitekt Instituttleder ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Helle Søholt Arkitekt Partner i Gehl architects Lars Böhme Landskapsarkitekt Malmö kommune JURYMØER har juryen hatt en felles befaring i konkurranseområdet. JURYSEKREÆR Juryens sekretær har vært Karen Rognstad, seniorarkitekt i Plan- og bygningsetaten. KONKURRANSEFUNKSJONÆR Per Rygh og Gisle Nataas fra NAL har vært konkurransefunksjonærer. Alv Skogstad Aamo Arkitekt Partner i Dark arkitekter (oppnevnt av NAL) Lars Eivind Bjørnstad Prosjektleder og avdelingssjef i bydel Bjerke, Oslo kommune Erling Dokk Holm Statsviter og dekan ved Markedshøyskolen i Oslo Gerrit Mosebach Arkitekt Plan- og bygningsetaten 6

7 4. Evalueringskriteriene Juryen har bedømt forslagene på grunnlag av evalueringskriteriene i konkurranseprogrammet. I programmet er kriteriene sortert for utviklingen av Hovinbyen, og viktige elementer er utdypet. Kriteriene er ikke vektet. JURYENS BRUK AV KRIERIENE Juryen mener at evalueringskriteriene er altomfattende og lite konkrete, og derfor gir rom for fortolkninger. Juryen har valgt å fokusere på hvordan forslagene bidrar til å nå de overordnede målene som er satt for utviklingen av Hovinbyen, og i hvilken grad de kan være nyttige innspill i den videre planprosessen. Hovinbyen skal være en del av en nytenkende og framtidsrettet byutvidelse med bærekraft i sentrum Viktige elementer er - Bærekraft - I hvilken grad lar de forslåtte byplangrepene seg realisere - Rollefordeling, både mellom delområder og Hovinbyens rolle i Oslo - Funksjonslokalisering som bidrar til bymessig utvikling av Hovin byen og som er i tråd med over ordnede føringer om samordnet areal- og transportplanlegging - Utvikling av visjon og identitet for Hovinbyen som gjør området til noe særegent, men samtidig at det utvikles som en del av indre by - Forlengelse av bymessig struktur og tilbud og integrering av Hovin byen i resten av byen - Utviklingsstrategi og skille mellom kortsiktige og langsiktige planer Hovinbyen skal være et mangfold av unike, attraktive, tette, flerfunksjonelle og grønne byområder tett sammenvevd og sømløst knyttet til dagens indre by Viktige elementer er - Lokalisering av samfunnsnyttige funksjoner/institusjoner som bidrar til at Hovinbyen blir selvforsynt med bymessige funksjoner og samtidig en naturlig destinasjon for innbyggerne i Oslo for øvrig - Bruk av kulturminner og eksisterende strukturer - Nytenkende funksjonsblanding (radikal blanding av nytt og eksisterende, utfordringer og kvaliteter) - Nytenkende boligsammensetning (robuste, stabile bo-områder, livsløpsstandard på områder) - Hvordan fastlagt samferdselsinfrastruktur kan bli mer bymessig innenfor dagens geometri) - Etablering/styrking av forbindelser Kollektiv, gange og sykkel skal være de enkleste og mest attraktive måtene og ferdes på, både i og mellom, til og fra områdene Viktige elementer er - Vei- og gateutforming som stimulerer til økt gange og sykkelandel i, mellom og til/fra Hovinbyen og resten av Oslo - Utvikling av lokale sentra som reduserer behov for å reise lange avstander for daglige gjøremål - Etablering av grønne forbindelser og styrking av grøntstruktur - iltak for å redusere barrierer innenfor Hovinbyen, og mellom Hovinbyen og den øvrige del av byen 7

8 5. Juryens generelle kritikk Forslagene viser et stort faglig og idémessig spenn innenfor kravet til innlevert materiale. Forslagene avslører at det er stor variasjon i forfatternes kunnskap om den konkrete fysiske situasjonen i dag, vedtatte planer og kompleksiteten i pågående prosesser i planområdet. Dette fører til ulik oppfatning av utfordringer og handlingsrom. Hvilke forhold som vektlegges, og i hvor stor grad løsningene konkretiseres, varierer. Spesielt ved gjennomgang av de separate beskrivelsene er dette tydelig. I valg av metode og planform viser forslagene i hovedsak to tilnærminger; det klassiske, fysiske byplangrepet og den strategiske og prosessorienterte besvarelsen. En undergruppe av forslag har vektlagt ett bestemt tema som eksempelvis grønnstruktur eller tilrettelegging for sykkel. Juryen har vektlagt at forslagene både har en overbevisende forståelse for planområdets utfordringer, og inneholder gode forslag til løsninger. Det er også vektlagt at forslagene skal være operasjonelle (brukbare/ anvendelige) i forhold til det pågående planarbeidet, hvor mye fortsatt er uforløst og uavklart, både fysisk og prosessmessig. Forståelse for at Hovinbyen vil utvikles over lang tid, planområdets kompleksitet og generell usikkerhet om fremtiden, er avgjørende faktorer for en god planstrategi. Konkurranseforslag som i stor grad baserer seg på en «tabula rasa»-situasjon er vurdert som mindre aktuelle. Juryen anser disse forslagene som lite operasjonelle. Juryen er forslag i større grad har integrert eksisterende bebyggelsesmønstre og enkeltbygninger. Forslag som har løst Hovinbyens utfordringer ved å tegne helt nye byformer og strukturer, uten å drøfte eller forholde seg til eksisterende strukturer, eller gi noen form for prioritering, har etter juryens mening liten verdi. De kan vise en framtidsvisjon og utfordre oppfatningen av det mulige, men for det konkrete planarbeidet som skal gjennomføres i etterkant av konkurransen, er de lite anvendbare. I så måte kan konkurransebidrag som i hovedsak fokuserer på ett tema eller prioriterte tiltak være mer anvendelige for det videre arbeidet, nettopp fordi de prioriterer og viser vei. På den andre siden kan slike prosjekter tolkes som «onelinere» som ikke makter å fange kompleksiteten i oppgaven. Selv om forslagene skal være operasjonelle og til hjelp for det videre planarbeidet, mener juryen at utopiske, abstrakte eller ambisiøse forslag også er viktige bidrag. Forslagene som løfter ambisjonsnivået for tema som miljø og bærekraft, kan vise vei i «det grønne skiftet». Ved transformasjon av et stort byområde som Hovinbyen, har man en sjelden sjanse til å tenke bærekraft i et større perspektiv. Et gjennomgående trekk i forslagene er nettopp innspill som peker i retning av en bærekraftig byutvikling, med innovative løsninger for transport, nabolag og produksjon. RAFIKALE BARRIERER Juryen har i evalueringen vektlagt romlige proporsjoner, forbindelser og konkretisering av lokale av enkeltområdene, men få forslag som makter å løse det vanskelige byområdet omkring det nye paradoks at en slik omfattende infrastrukturinvestering etterlater det mest sentrale knutepunktet i Groruddalen i en situasjon som fortsatt er dominert av store og arealkrevende veianlegg, lite byggbare restarealer og et godsspor på tvers av områdets nye ryggrad Ulvenveien. rondheimsveien, Ring 3, svært ulikt i forslagene. Flere forslag forutsetter utstrakt bruk av lokk og tunnel, uten at konsekvensene for eksisterende kryss og lokalveitilkobling er drøftet. Juryen skulle ønske at problematiserte gjennomføringen av tiltakene de foreslår, med tanke på økonomiske forhold, mulig utbyggingsrekkefølge og avklaring aktørene i og utenfor planområdet. Mange av forslagene lar seg ikke løse rent fysisk, eller i forhold til Andre forslag er basert på en nedskalering av hovedveiene og omforming av disse til bygater. Dette er en tilnærming juryen har stor tro på. Samlet sett viser konkurranseforslagene at det er åpenbare motsigelser mellom 8

9 kommunens mål om tette og attraktive byområder, og områdets rolle som hovedinnfartsåre til Oslo. Planområdet er i dag en viktig nasjonal gjennomfartsåre og logistikk-knutepunkt for gods. er kompleks, må man se utenfor løsninger. Likevel er det få konkurranseforslag som har sett på den langsiktige utviklingen i Oslos nordøstre del. NYE FORBINDELSER på nye forbindelser internt i planområdet, enten som bygater, sykkel- og gangforbindelser eller grøntstruktur, mens få tematiserer og bearbeider forbindelsene til indre by og Groruddalen. Spesielt sett i lys av den overordnede målsetningen om at Hovinbyen skal være en utvidelse av indre by, hadde man forventet at de romlige og funksjonelle sammenhengene mellom Hovinbyen og indre by øst ble tillagt større vekt. i analysene, hvor forskjellen mellom den fysiske og «mentale» avstanden mellom Hovinbyen og Oslo sentrum beskrives. Få forslag har vist tydelige grep for å infrastrukturelle barrierer, for å gi Hovinbyen en bymessig kontinuitet og tilknytning mellom den historiske bykjernen i sentrum og det transformerte «mellomlandet». HOVINBYEN OG NABOLAGENE sine løsninger på en oppfatning, analyse og videreføring av ulike nabolag, noder eller bydeler, som til sammen utgjør planområdet. Konkurranseforslagene viser at Hovinbyen best forstås som en abstrakt størrelse uten spesiell relevans til fysiske forhold eller eksisterende identitet. Hovinbyen er en arbeidstittel som er formålstjenlig for organisering av kommunens satsing, men grensene er ellers lite relevante for fremtidig avgrensing av bydeler eller nabolag. Planområdet er kjennetegnet av mange potensielle knutepunkt (i forståelsen krysningspunkt mellom som bane og buss), med mange forslagene registrerer disse og lar knutepunktene danne basis for en foreslått arealstrategi. Det er derimot få som drøfter om det bør være et hierarki mellom de ulike knutepunktene, og om det er riktig eller nødvendig å prioritere i tid og rom mellom knutepunktene og stasjonene. PROGRAM OG AREALBRUK Områdets identitet er i dag knyttet til noen bestemte felt av næringslivet bil, logistikk og gjenvinning. Fraværet av kunnskapsbedrifter, viktige offentlige institusjoner eller kulturvirksomheter er tydelig. Det er naturlig å anta at den ønskede byutviklingen må knyttes opp mot et større spekter av arealbruk og virksomheter, som er et kjennetegn ved et velfungerende byområde. Juryen savner en mer dyptgående drøfting av hvordan eventuelt skal endres, ivaretas eller videreutvikles. Juryen ser det som avgjørende at det i det videre planarbeidet lages følge grunneiernes evne og vilje til å utvikle sine enkelte eiendommer i en helhetlig sammenheng. I forlengelsen av dette ligger det etter juryens vurdering et fortsatt behov for å drøfte hva som ligger i beskrivelsen «utvidelse av indre by» vs. «identitet som gjør området til noe særegent», og programmets oppfordring til å vise «nytenkende funksjoner - radikal blanding av nytt og eksisterende». UNYELSE OG URBANIE Forventet befolkningsvekst og det fremtidige boligbehovet er drivkreftene bak kommunens tenkning om Hovinbyen, og dermed også konkurransen. Forslagene viser nye bebyggelsesmønstre med ulik grad av fortetting. Det er dessverre få som har gjennomført systematiske og komparative tetthetsstudier som problematiserer hvor tett, og med hvilke funksjoner, man kan bygge den nye byen. Juryen vil understreke behovet for en grundig diskusjon i det videre arbeidet av hva en ny urbanitet kan innebære. 9

10 10

11 6. Juryens konklusjon Juryen har enstemmig valgt å utpeke fire forslag til likestilte «vinnere» av konkurransen. Forslagene belyser tema eller arbeidsmetoder som juryen mener bør stå sentralt i det videre arbeidet med Hovinbyen. Sett i lys av områdets kompleksitet, mener perspektiv og innfallsvinkler til det videre arbeidet, og at vinnerne samlet sett gir verdifulle bidrag til være med på å gjøre Hovinbyen til ett av de mest interessante bylaboratoriene i Europa de neste Juryen anbefaler Oslo kommune å vektlegge en åpen og kunnskapsbasert planprosess for å skape en moderne, bærekraftig by. DE PREMIERE FORSLAGENE (i alfabetisk rekkefølge) - Hovinbyen fra A til Å - Hovinbyerne Punkt, korridor & hjerte - Hovinbynatur - PLUSSBY2050 forslagene og byformforslagene. Juryen mener at det i et så stort og komplekst område som Hovinbyen, er behov for å arbeide tid. Samtidig er det behov for landskapelige målbilder, med et høyt ambisjonsnivå. De to strategiske forslagene, har begge en svært god analyse av området, inkludert en forståelse av drivkrefter og prosesser. De beskriver strategier for hvordan området kan utvikles og hva som skal til for å oppnå formulerte mål, men forholder seg relativt abstrakt til den fysiske utformingen. De to byformforslagene, Hovinbyen fra A til Å og Hovinbynatur, er forankret i en klassisk byplantenkning, og bruker analysen av området til å underbygge konkrete forslag til en fysisk utforming. styrker som supplerer og komplementerer hverandre. PREMIESUM Premiesummen er fordelt likt. premie. 11

12 7. Kritikk av de premierte forslagene Hovinbyen fra A til Å Forslaget fokuserer på grønn mobilitet og styrking av forbindelser i Hovinbyen. Det lanserer «Hovinbynettet», et nettverk av gater og offentlige rom, som skal forbinde Hovinbyen på kryss og tvers og være et premiss for den langsiktige utviklingen. Forfatterne mener at Hovinbyens største utfordring i dag, er nabolagene som fremstår som isolerte øyer mellom tunge infrastrukturbarrierer. Selv om de fysisk sett er nære hverandre, opplever man at avstanden mellom dem er stor. Forfatterne peker på paradokset ved at en overordnet målsetting om banebasert utvikling, som «alle» ønsker og synes er bra, kan være med og forsterke dette. For å motvirke fragmenteringen, foreslår de å «sy» Hovinbyen sammen på bakkenivå, og tilrettelegge for gange og sykkel. spesielt godt til rette for det. «Hovinbynettet» består av fem gater og «Hovinringen», et gjennomgående, ringformet grønnbelte som binder nabolagene sammen. Forbindelsene tar utgangspunkt i eksisterende kommunale veier og offentlige rom, for at utviklingen kan starte i de områdene kommunen selv har kontroll på, og dermed også størst mulighet til å styre. Veiene skal transformeres til bygater, tilrettelagt Det foreslås mindre broer eller lokkløsninger over de store hovedveiene, som bidrar til å fullføre «Hovinbynettet». Forfatterne mener man bør etterstrebe å få lagt mest mulig av men fordi man er avhengig av store investeringer og statlige aktører, viser de tiltak som er mulig å gjennomføre selv om hovedveiene ligger som de gjør i dag. Forfatterne mener at «Hovinbynettet» kan være en mekanisme som forløser videre byutvikling, og at man gjennom å bedre mobiliteten i området gradvis kan endre Hovinbyens identitet fra fragmentert bilby til sammenhengende bydel. JURYENS VURDERING Juryen mener forslaget har sin styrke i fokuset på «grønn mobilitet» og idéer om enkle tiltak som er gjennomførbare på kort sikt. Forslaget har en god analyse av pågående planer og eiendomsforhold, og tar utgangspunkt i hvordan man kan utvikle området innenfor de viser en realistisk tilnærming til oppgaven, og en god forståelse for hvilke mekanismer som ligger til grunn for byutvikling. Juryen vil fremheve forslagets strategiske inngang til oppgaven, hvor de velger å ta utgangspunkt i gater og byrom som kommunen eier og har kontroll over. Forslagene kan gjennomføres relativt raskt, og kan bidra til å få i gang byutviklingen i områder hvor private grunneiere, eller store statlige aktører, enda ikke har startet transformasjon. Forslaget viser en troverdig bebyggelsesstruktur med gode proporsjoner som inkluderer eksisterende planer. Utviklingsstrategien går ut på at Hovinbyen kan utvikle seg langs strøksgatene. Ikke minst er grepet som omdanner gjennomgående veier til høyverdige bygater godt. Det viser at identiteten til området gradvis kan endres. og juryen har spesielt merket seg forslaget om å lage en byportal ved Helsfyr. Juryen synes det er fornuftig, både fordi det kan bedre forbindelsene lokalt i området, men også fordi et høybygg på stedsmarkør i Hovinbyen. 12

13 Hovinbyen fra A til Å - plangrep 13

14 Fra drabantbyer til bydel: å sy Hovinbyen sammen Fra bilnett til bynett: å endre Hovinbyens identitet Dagens hovedstruktur Analyse: gjennomført, planlagt og potensiell utbygging mot 2030 Fremtiden? Dagens identitet Hovinbyen 2030 Hva mangler? Grønn mobilitet: nøkkelen til en levende bydel PLQ nylig ferdigstilt (<5 år) bygg som antas revet i neste 20 år planlagt - planforslag / regulert / rammetil. Hovinbyens transformasjon mot 2030: planlagt - VPOR / planprogram ikke planlagt enda Hovinbyen: ikke langt unnå 2010: Drabantbyer og industriområder mobilitet: 2030: Grønn, tilkoblet og varierende bydel mobilitet: program: program: *MHOGHQGH NRPPXQDOH SODQHU RJ SODQIRUVODJ Eldre etablerte boområder og offentlig formål 5HIVWDG $NHU V\NHKXV ³6 VWHUEROLJHQH Relevante kommunale planer og planforslag* %MHUNH WUDYEDQH /XQGHQ DJHE\ 3ODQSURJUDP 9ROOHEHNN $NHU FDPSXV UHKDELOLWHULQJ XWYLGHOVH 5LVO NND 6LQVHQ 9325 / UHQ NHUQ GLYHUVH UHJ SODQHU LQQHQIRU RPUnGHW NHUQVYLQJHQ EROLJ Q ULQJ 3ODQSURJUDP DUDOGVUXG DVOH.H\VHUO NND 9DOOH RYLQ /LOOH 7 \HQ 8OYHQ 3ODQSURJUDP %UHLYROO $OQDEUX 9DOOH RYLQ SDUNHQ LGUHWW RJ SDUN 9325 %UHLYROO 3ODQSURJUDP (QVM E\HQ 9325 %U\Q (WWHUVWDG 0DQJOHUXGSURVMHNWHW 669 etablert boområde Hovinbyen fra A til Å - illustrasjoner fra plansjene 6WRUXOYHQ VW EROLJ Q ULQJ SDUN 7UDIRE\HQ EROLJ Q ULQJ ORNN HOVI\U EXVLQHVVSDUN VWDGLRQ Q ULQJ 7HLVHQ YHVW 0DOHUKDXJHQ etablert område m/ offentlig formål 14 DVOHYDQJHQ Q ULQJ SDUN 3ODQSURJUDP 7HJOYHUNVWRPWD VWUH $NHU NLUNHJnUG 2VOR &OHDQ 7HFK IDVH LQQRYDVMRQVQ ULQJ SURGXNVMRQ 2VOR &OHDQ 7HFK LQQRYDVMRQVQ ULQJ SURGXNVMRQ EROLJ DUDOGVUXG EROLJ 3ODQIRUVODJ GHWDOMUHJ 8OYHQ 7HLVHQ VW VWUH *UDYOXQG Utbyggingspotensial utover eksisterende planer Q\H XWYLNOLQJVIRUVODJ Q\ WRONQLQJ DY HNVLVWHUHQGH SODQSURJUDP * høringsutkast ** for kart over gjeldende KDP, se heftet større gjeldende planer og planforslag VW UUH JMHOGHQGH SODQHU RJ SODQIRUVODJ HWDEOHUW RPUnGH P RIIHQWOLJ IRUPnO HWDEOHUWH ERRPUnGHU

15 / UHQYHLHQ.DEHOJDWHQ 0LQ 0LQ 0LQ 6WUHNQLQJHQ 1\ JDWH IRUELQGHOVHU (NVLVWHUHQGH IRUELQGHOVH PHG RSSJUDGHULQJ %866 (NVLVWHUHQGH IRUELQGHOVH (NVLVWHUHQGH %XVV VWDVMRQHU 1\ %XVV VWDVMRQHU NP 7LOWDN %866 6WUHNQLQJHQ WDU GHJ IUD 6LQVHQ L YHVW WLO DUDOGVUXG L VW RJ HU XQLNW L DW GHQ ELQGHU WR DY RYLQE\HQV YLNWLJVWH VWU NVJDWHU / UHQYHLHQ RJ.DEHOJDWHQ VDPPHQ 6WUHNQLQJHQ HU LNNH JMHQQRPJnHQGH IRU ELO RJ EXV.M ULQJ HU WLOODW L / UHQYHLHQ PHQV.DEHOJDWHQ EOLU JnJDWH 1 NNHOHOHPHQWHU Sn VWUHNQLQJHQ HU %URSODVVHQ HQ Q\ JDQJ RJ V\NNHOVWL ODQJV WRJVSRUHW V U IRU NHUQ VKRSSLQJVHQWHUHW RJ &OHDQ 7HFK 7RUJHW L VW 6WUHNQLQJHQ NDQ L IUHPWLGHQ WHQNHV YLGHUHI UW WLO *UHIVHQ VWDVMRQVE\ L QRUGYHVW RJ IRUEL %UREHNNYHLHQ L VW 1 PnO Per Gynt parken Økern kafe Økern shopping Portalparken Cleanech orget 7 Vollebekk %866 Oslo Clean-ech ( ) 7 %866 ien kve bek Bro %866 %866 Clean-ech showroom & kulturhus 7 %866 Clean-ech orget Løren (2016) Økern.(51 JU QQ FRQHFWRU 7 %866 en ei nv ve Ul 7 Ulven (2025) Eksisterende gangbro oppgraderes til «grønn bro». Ref: VPOR Løren Etableres ny gangbro Eksisterende bro utvides til gangbro Cleanech orget ( nybygg ) SURJUDP Q ULQJ NRQWRU VKRZ URRP NXOWXUSURJUDP Hovinbyen fra A til Å - illustrasjoner fra plansjene 15

16 Hovinbyerne Punkt, korridor & hjerte Forslagets motto henspiller til en forståelse av planområdet Dette beskrives i den innledende analysen, hvor en rekke ulike kulturspor, landskap og arealbruk. Forslaget tar utgangspunkt i at den kommende bytransformasjonen skal forholde seg til områdets spesielle arkitektur, industriarv og landskapstrekk. Analysen leder til tre elementer for en utviklingsstrategi. «Det grønne hjertet» er det sentrale området rundt Valle Hovin som videreutvikles med nye kvaliteter og stisystemer, slik at de tilliggende bydelene får tilgang til et grønt rekreasjons- og eller nye knutepunkt som skal danne grunnlag for bærekraftig byutvikling og fortetting omkring eller «korridorer», er elementer som binder bydelene og grøntstrukturen sammen. Strategien legger opp til ulike utviklingsetapper og utviklingsområder. Hvert område utvikles unikt i forhold til bygningsstruktur og karakter. sier noe om områdets identitet, for Hub», som har den største tettheten, og Breivoll «Vand Kvarteret», Bryn «Blå-Grøn Bydel» og Helsfyr «Knudepunktet» som har de nest største arealkonsentrasjonene. «Korridorene» er en videreutvikling av kvaliteter som er til stede i dag, men som fremstår fragmentert og uten sammenheng. De «korridorene» som foreslås utviklet er ulike former for grønne nettverk eller sosiale og kulturelle nettverk. Blant de viktige fysiske forbindelsene som fremheves er «Den grønne loop», mens «Det Nord-Sydgående offentlige bånd» og «Den industrielle kulturarvs Akse» er forslag til programmatiske korridorer. «Det grønne Hjertet» bygger videre på eksisterende sportsarenaer og grønstruktur i Valle Hovin- og Ulvenområdet. JURYENS VURDERING Juryen mener forslaget har sin styrke i beskrivelsen av fysiske plangrep og programmatiske tiltak som kan inngå i en «verktøykasse» for en strategisk utviklingsplan for Hovinbyen. Forslaget har en god analyse av stedets utviklingshistorie og eksisterende situasjon. Framfor å vektlegge uttegning av en illustrasjonsplan som viser en mulig framtid, viser forslaget enkle redskap som kan være anvendbare i den lange utviklingsprosessen som Hovinbyen skal gjennom. Den overordnede strategien, med et hierarki av nabolag knyttet til knutepunkt og lokalisering av ulike former for forbindelser, gir et grunnlag for de bymessige kvalitetene man ønsker realisert i Hovinbyen. Flere av «korridorene», eller «identitetene», viser elementer som juryen har savnet i øvrige forbindelsen», som viser den viktige forbindelsen til indre by. «Det Nord-Sydgående Offentlige bånd» mellom Bjerke og Valhall er en interessant inngang til å drøfte hvordan offentlige institusjoner og publikumsrettede funksjoner kan organiseres, og «Det Urbane Netværk» og «Det Rekreative loop» kan bli nye og viktige forbindelser. Forslaget om å fjerne Ulvensplitten er interessant, da det kan bidra til å styrke grøntstrukturen og frigjøre areal til ny bebyggelse. fra de andre forslagene. Abstraksjonsnivået etterlater spørsmål om hvordan plangrepet forholder seg til eksisterende situasjon og vedtatte planer. Oversiktsperspektivene sier lite om variasjon, og en mer realistisk visualisering av byform og karakter ville kunne synliggjøre forslagets mål om varierte og identitetssterke nabolag på en mer overbevisende måte. Det er også behov for en mer prinsipiell drøfting av hvilke kvaliteter som kan oppnås i «Det Grønne Hjertet», med Ring 3 og 16

17 Hovinbyerne - plangrep 17

18 Grønne Hjerte Bydele Korridorer Vollebekk Løren Økern Risløkka Haraldrud Alnabruterminalen Carl Berners plass Hasle Breivoll Ensjø Helsfyr Brynseng Bryn Hellerud Oslo bymønster og de nye bymønstre Infrastruktur knudepunkter 10 bydele 18 Hovinbyerne - illustrasjoner fra plansjene

19 # 10 Løren Livet omkring Kulturturarvs aksen og centerområdet Motiv fra Økern Center Perspektivtegning Boliggade og udadvendte stueetager kig mod Økern Center Motiv fra forbindelsen til Oslo S - Økern Perspektivtegning ema Have Bydelen # 8 Økern # 9 Hasle ema Bybolig Kvarteret ema Den Centrale Hub # 1 Ensjø Beboelse langs det åbne vand Akers Elva Motiv fra Ensjø Perspektivtegning Stier og Rum mellem offentlige programmer kig mod Symbiose Center Motiv fra Det Grønne Hjerte Perspektivtegning Hovinbyerne ema Kvartals Bydelen Dybdykk 1:6000 Panel 04/04 Hovinbyerne - illustrasjoner fra plansjene 19

20 Hovinbynatur Hovinbynatur har en visjon om å gjøre byen og naturen til ett nettverk, og bruke byens infrastruktur og landskapets kvaliteter som byutviklingsstrategi. Forslaget introduserer «Naturnettverket», en forbindelse for gående og syklende som knytter eksisterende og nye blå og grønne strukturer sammen, og «Bynettverket», et tett nettverk av bebyggelse, gater og byrom. Nettverkene krysser hverandre i sentrale byrom og kollektivknutepunkt, hvor fremtidig byutvikling skal konsentreres. Møtet mellom by og natur skal gi disse nye urbane sentra kvalitet og identitet. «Naturnettverket» består av «Markaforbindelsen», en sammenhengende nord-sør-gående grøntforbindelse som kobler Hovinbyen. «Markaforbindelsen» krysser Hovinbekken og Alnaelva, som foreslås åpnet. «Markaforbindelsen», elvene og eksisterende grøntområder suppleres av miljøgater, turstier og nye grøntområder, som til sammen danner et sammenhengende naturnettverk på kryss og tvers. «Bynettverket» består av et veisystem hvor rondheimsveien og omgjort til urbane hovedgater, tunnel. Ring 3 beholdes, men foreslås med to miljølokk, ett ved Valle Hovin og ett ved eisen. Ulvensplitten beholdes som i dag, under Alnaelva ved Breivoll. at det introduseres nye trikkelinjer og ny -banestasjon ved Breivoll. Langs Alnabanen etableres det en gang- og sykkelsti på begge sidene av sporet, «Alna Highline», som blir en ekspressrute gjennom Hovinbyen. Forslaget beskriver Hovinbyen som en del av Oslos karakteristiske urbane lappeteppe; en fragmentert og sammensatt samling mindre bydeler og nabolag med tydelig egenart og identitet. Forfatterne er opptatt av at dette må videreutvikles og forsterkes, og at man for å oppnå det må foredle eksisterende strukturer, gater og bygninger, i tillegg til å legge til nye elementer. JURYENS VURDERING Juryen mener forslaget har sin styrke i en systematisk og godt formidlet analyse, og en realistisk tilnærming til oppgaven. Forslaget har en grundig analyse av de fysiske strukturene i Hovinbyen. Presise diagrammer og stemningsfulle og troverdige illustrasjoner formidler forslagets idéer på en klar og tydelig måte, noe som bidrar til at kompleksiteten i området blir mer angripelig. Grunnideen i forslaget, natur-/ bynettverket, er forankret i en romlig tenkning, og resulterer i helt konkrete fysiske strukturer. Juryen synes ideen om «Markaforbindelsen» er god, og sammen med de gjenåpnede bekkene knytter det Hovinbyen til den overordnede landskapskonteksten. Forslaget utviklingsstrategi, fordi nettverket kan etableres etappevis. Det viser en realistisk tilnærming til oppgaven, og er en stor styrke ved forslaget. Analysen peker på Hovinbyens mange delområder, og juryen mener forslagets strategi om å foredle eksisterende strukturerer, gater og bygninger kan bidra til å forsterke delområdenes identitet og karakter. Forslagets fokus på å forsterke forbindelsene fungerer godt internt i området, men juryen savner tydelige urbane forbindelser til Oslo indre by. enkeltidéer, for eksempel fortetting av Alnabruterminalen. I forslaget er det dessverre ikke løst på en overbevisende måte. erminalområdet ligger utenfor planområdet og er derfor ikke en del av konkurransen, men fordi konsekvensene av aktiviteten på terminalen er så store for Hovinbyen, mener juryen det er relevant og svært interessant å undersøke hvilke muligheter som ligger i en mer kompakt terminal, slik forslaget foreslår. Juryen skulle gjerne sett en studie av den overordnede konsekvensene av nedprioritert Juryen mener det er en svakhet i tunnel i planområdet, uten at dette drøftes nærmere. Det virker som en lettvint og defensiv løsning. Gevinsten av tiltaket ser heller ikke ut til å maksimeres, da bebyggelsen som foreslås langs tunnelen synes å ha svært lav utnyttelse. Det hadde også vært interessant å se forslaget bearbeidet uten Ulvensplitten. 20