Grunneier Kjetil Grongstad ønsker å tilrettelegge for boligområde på sin eiendom, gnr. 105 bnr. 4 i Påterudveien.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grunneier Kjetil Grongstad ønsker å tilrettelegge for boligområde på sin eiendom, gnr. 105 bnr. 4 i Påterudveien."

Transkript

1 INNSPILL Arealplan Nr: Kjetil Grongstad - Påterudveien Eiendom Bnr.: 15/4 Beskrivelse av område Grunneier Kjetil Grongstad ønsker å tilrettelegge for boligområde på sin eiendom, gnr. 15 bnr. 4 i Påterudveien. Beskrivelse av tiltaket Planstatus Kart over området Området ligger nord for Påterudveien på Heistadmoen. Sør for området ligger skogsområder med lysløyper og turstier tilknytta Heistadmoen og området som benyttes av Forsvaret. Nord for området er det større sammenhengende jordbruksarealer med spredt gårdsbebyggelse. Terrenget er nordøstvendt. Gården Påterud har et større sammenhengende jordbruksareal nord for Påterudveien og gårdsbebyggelsen. Arealet sør for Påterudveien er delt i en skogteig og en teig med dyrka mark. Arealet som foreslås til utbygging omfatter nær 14 dekar og er tilnærmet flatt. Det er bra solforhold i området. Området vil benyttes til frittliggende boligbebyggelse. Området antas å kunne romme mellom 5 1 boenheter, avhengig av utbyggingsform. Avstand til dagligvarehandel er ca. 4 km fra området. Rekrutten barnehage er lokalisert like i nærheten av området. Avstand til Berg skole ca. 7 m, Kongsgårdsmoen skole og Skrim Ungdomsskole er ca. 4 km unna, via skolebuss. Det er ca. 9 km til Kongsberg sentrum. Adkomst må skje fra FV 85 via etablert avkjørsel til området i dag. Det er bussholdeplass ved avkjørselen fra FV 85. Gangveg er etablert på motsatt side av hovedvegen. Påterudveien er en privat vei som driftes av Påterud veiforening. Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNF område. Tema Konsekvenser Positive konsekvenser Negative konsekvenser Naturmiljø, biologisk mangfold Det er ikke registreringer innenfor området i direktoratet for naturforvaltning sin naturbase eller artsdatabanken. (-) Tiltaket vil redusere leveområdene for dyre- og plantelivet lokalt. -

2 Naturressurser (jord og skogbruk) Geologiske forhold Vannressurser Landskap og grøntstruktur Kulturminner og kulturmiljø Forurensning og støy Folkehelse Universell utforming Friluftsliv og rekreasjon Næringsliv og sysselsetting (-) Omdisponering av areal sydvest for Påterudveien på eiendom gnr. 15, bnr. 4 berører i følge Skog og landskaps sitt gårdskart totalt 13,6 dekar hvorav 7,7 dekar er dyrka mark av god kvalitet mens 5,9 dekar er skog med lav bonitet. Omdiponering av dyrka mark berører jordverninteresser av nasjonal verdi. Det omsøkte arealet er imidlertid lite, og ligger i ytterkant mot skog i et større sammenhengende jordbruksområde med allerede etablert bebyggelse i nærområde. På bakgrunn av dette anbefaler Kongsberg kommune at jordverninteressene kan vike. Det omsøkte området er en del av et større sammenhengende kulturlandskap kalt Hedenstad-Volden. Området har lav botanisk verdi men høy kulturhistorisk verdi. (Ref. Nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap i Buskerud). Området ligger imidlertid i ytterkant av kulturlandskapet med allerede etablert bebyggelse i nærområdet. En omdisponering av området vil ikke ha vesentlige negative effekter på kulturlandskapet. Dyrka marka er forpakta bort og består av kornproduksjon. Grunnforholdene er ifølge løsmassekart fra NGU bart fjell, stedvis tynt dekke, strandavsetning. Strandavsetning er hovedsakelig tynn. Terrenget i området tilsier at tiltaket ikke påvirker grunnvann eller nedbørsfelt. En utbygging vil ha små konsekvenser landskapsforholdene i området både lokalt og i større perspektiv. Området er tilnærmet flatt. Landskapsforholdene og terrenget tilsier at utbyggingen ikke medfører silhuettvirkning eller negativ fjernvirkning av området. Det er ikke steingjerder eller andre kjente kulturminner innenfor området. Området må registreres for kulturminner før utbygging. Området er sjekket opp i mot Askeladden. En utbygging i området vil medføre noe økt trafikk langs tilførselsvegen inn fra FV 85. (-) Området ligger i gul støysone i forhold til skytebanene på Heistadmoen. Utbygging vil ikke medføre andre kjente forurensende konsekvenser. (+) For folkehelsa har det betydning at det finnes nær tilgang til grøntarealer og friluftsområder som medfører økt fysisk aktivitet. Det er god tilgjengelighet til friluftsområder og løypenett i området. Tiltaket vil ikke ta i bruk arealer som nyttes til friluftsliv eller rekreasjon i dag. (-) Støy i området vil ha negativ innvirkning på folkehelsa. Universell utforming vurderes ved den videre planlegging av tiltaket. Dette vurderes ikke å være beslutningsrelevant. (+) Området har turområder med etablerte stier rett utenfor eiendommen. (+) Området ligger nær IL Skrim s helårs skianlegg, med skiløyper på vinteren og asfaltert rulleski løype til bruk om sommeren. Boligutbygging gir generell sysselsettingseffekt, spesielt i byggeperioden. Dette vurderes ikke å være beslutningsrelevant for tiltaket

3 Transport og kommunikasjon Trafikksikkerhet, inkludert forhold til trafikksikker veg Sosial infrastruktur (skolekapasitet, barnehage, fritidsanlegg, etc) Tettstedsutvikling/forhold til annen bebyggelse Barn og unge Energiforsyning Konsekvenser for kommunal økonomi (+) Området er beliggende 7 meter avstand til skole. Avstanden til Arsenalet med arbeidsplasser er ca. 4 km med muligheter for bruk av sykkel. Bussholdeplass er ved utkjøring på FV 85. (-) Boligområdet er bilbasert. Tiltaket vil medføre en økning i års døgntrafikk i størrelsesorden 2 4 basert på 4 turer per boenhet per døgn. (+) Gangvegen er etablert på motsatt side av FV 85 til Berg skole. Kryssing av FV 85 foregår på gangfelt der Brønnstadveien kommer ut på FV 85 ved Berg skole. Barnehage: Området vil sokne til Rekrutten barnehage. 1 til 4 trinn: Området vil sokne til Berg skole. 5 til 1 trinn: Området vil sokne til Kongsgårdmoen skole og Skrim ungdomsskole. Kongsgårdmoen skole har ledig kapasitet og vil være ny høsten 215. Skrim ungdomsskole er forholdsvis ny og har kapasitet Feltet vil ikke ha positiv virkning for tettstedsutvikling. (+) Utbygging i området vil ikke ta i bruk områder som i dag benyttes av barn og unge. Området vil gi boligene god tilgjengelighet til friluftsområder og gode uteoppholdsmuligheter i området. (-) Energiforsyning må vurderes i samråd med strømleverandør. Det er nyetablert strømforsyning til dagens bebyggelse. I forhold til muligheter for alternativ energiforsyning, må dette eventuelt løses gjennom lokale tiltak som varmepumpe eller lignende innretninger. Dagens avkjørsel fra FV 85 kan benyttes. Vann og avløp: Vann og avløp knyttes til offentlig vann og avløpsnett som er etablert inn på gnr 15 bnr 4. Ledningsnettet er videreført på privat initiativ videre innover Påterudveien. Tinglyst avtale er etablert med privat tiltakshaver for å sikre mulighet for tilknytning. Tiltaket er en privat utbygging som ikke påvirker kommunale investeringer. Det forutsettes at utbyggingen skjer i privat regi uten kommunal deltagelse. Samlet vurdering: Området ligger landlig, men relativt sentralt. Skoler, arbeidsplasser og infrastruktur generelt (butikker, buss etc.) Etablering av boliger her er bilbasert. Det er god tilgjengelighet til sti- og løypenett i området. Tiltaket vil ikke ta i bruk arealer som nyttes til friluftsliv eller rekreasjon i dag. Området ligger i gul støysone til skytebanene på Heistadmoen. Området anbefales under følgende forutsetning: Det må settes rekkefølgebestemmelse om at forhold knyttet til skytebanestøy fra Heistadmoen må løses før utbygging her kan skje. Tiltaket er en privat utbygging som ikke påvirker kommunal investeringer. Det forutsettes at utbyggingen skjer i privat regi uten kommunal deltagelse. + - (+) 5 (-) 1

4 INNSPILL Arealplan Nr: Magne Bråten Bergmannsveien 327 og 329 Eiendom G/Bnr: 8639/1 Beskrivelse av Området er del av Øyenåsen, en åsrygg mellom Kobberbergelva, E 134 og Landsverkveien. Det område er eksisterende boligbebyggelse i tilknytning til området. Eiendommen består av flere teiger, og omfatter ca. 17 dekar i dette området. Eksisterende bebyggelse i området er i all hovedsak lokalisert nord for E 134 med boliger og næringsarealer. Det er 7 boliger og en næringseiendom sør for vegen i tilknytning til området. Eiendommen omfatter bebyggelse på adresse Bergmannsveien 327 og 329, kalt Myra. Søndre del av arealet er sørvendt med gode terrengforhold. Nordre del av arealet utgjør et lavbrekk i terrenget samt et mindre høydedrag vest for dette i hovedsak med bart fjell. Det er til dels store terrengforskjeller i denne delen av området. Beskrivelse av tiltaket Området er sentralt lokalisert i forhold til servicefunksjoner, barnehage, skole og arbeidsplasser (Arsenalet, Kongsberg teknologipark). Det er gangvegforbindelse fra motsatt side av E 134 til alle hovedfunksjoner. Tiltaket omfatter utnytting av eiendommen til boligformål, fortrinnsvis frittliggende- eller tett/lav bebyggelse. Arealet som vurderes utnyttbart til boligformål omfatter ca. 13 dekar. Søndre del av området er delvis sørvendt med gode solforhold. Et areal som tidligere har vært dyrket strekker seg fra sørvest mot nordøst i området. Dette arealet er fint å utnytte til boligtomter, sørvendt og lett tilgjengelig. Området hvor dagens bygninger er etablert er også lett utnyttbart og svært godt egnet. I nordre del av området ligger ei kløft mellom en liten åsrygg ut mot dagens bebyggelse og Øyenåsen. Dette arealet er ikke byggbart slik det er i dag. Med tilgang på masser fra tunnel utbygging i forbindelse med ny E 134 vil området kunne fylles opp og gjøres utnyttbart. Det er ønske om at dette tillates gjennom kommuneplanen. Det kan være aktuelt å fylle noe også i nedre del av området for å bedre terrengforholdene. Planstatus Kart over området Adkomst må skje via etablert avkjørsel fra E 134. Utbygging i området vil ikke skje før etter at ny E 134 er etablert og trafikkmengden på hovedvegen vil da være redusert med en vesentlig prosentandel (anslått i SVV sin konsekvensutredning 7 % reduksjon). Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNF område. Tema Konsekvenser Positive konsekvenser Naturmiljø, biologisk mangfold Det er ikke registreringer innenfor området i direktoratet for naturforvaltning sin naturbase og artsdatabanken. Øst for området er det registrert en naturtype kalkskog. Utbyggingen vil ikke påvirke denne. Tiltaket vil ikke ha særlig innvirkning på plante- og dyreliv i området.

5 Naturressurser (jord og skogbruk) Geologiske forhold Vannressurser Landskap og grøntstruktur Det er tidligere dyrka mark i området, ca. 3,6 dekar. Eiendommen består av skogsarealer i tillegg til etablert tunområde med bebyggelse. Hoveddelen av skogsarealene har høy bonitet, mens åsryggen nordvest i området har mer fjell i dagen og lav bonitet. Tiltaket vurderes å ha liten betydning for naturressurser. Grunnforholdene er ifølge løsmasse kart fra NGU breelvavsetning. Terreng og grunnforhold vurderes ikke å gi fare for skred eller ras. Terrenget i området tilsier at tiltaket ikke påvirker grunnvann eller nedbørsfelt i vesentlig grad. (-) En utbygging vil ha konsekvenser lokalt for landskapsforholdene i området. Øyenåsen i øst vil skjerme bebyggelsen med hensyn til silhuettvirkning. Lavereliggende arealer i sør er svært godt skjermet fra omgivelsene, men likevel solfylte. Kulturminner og kulturmiljø Forurensning og støy Folkehelse Universell utforming Friluftsliv og rekreasjon Deler av terrenget er til dels bratt og utilgjengelig og krever oppfylling for å kunne bebygges. Oppfyllingen vil i svært liten grad være synlig utenfra og vil bidra til bedre tilgjengelighet i området. En utbygging vurderes ikke å ta i bruk viktige grøntstrukturområder. Det er rester av gamle steingjerder i området. Disse vil kunne ivaretas gjennom en utbygging. Området er sjekket opp i mot Askeladden. Det er ikke andre kjente kulturminner i området. En utbygging i området vil medføre økt trafikk langt tilførselsvegen inn fra E 134. Utbygging vil ikke medføre andre kjente forurensningsmessige konsekvenser. (-) Området er lokalisert i gul sone i forhold til støy fra Forsvarets aktiviteter på Heistadmoen. Utbygging vil ikke medføre andre kjente forurensende konsekvenser (+) Tiltaket vil ikke bygge ned viktige områder for friluftsliv + eller nærturområder, og vil i liten grad påvirke folkehelsa. Nærfriluftsområder vil være i nærhet til utbyggingsområde. Vurderes å ikke være beslutningsrelevant. (+) Området er fint beliggende med tanke på tilgjengelighet til natur- og friluftsområder. + Næringsliv og sysselsetting Transport og kommunikasjon Trafikksikkerhet, inkludert forhold til trafikksikker veg Dette tema vurderes å ikke være beslutningsrelevant. Avstand til dagligvarehandel er ca. 5 meter fra området. Avstand til Kongsgårdsmoen skole er ca 1,5 km via gangveg med undergang under E 134. Tilgjengeligheten til større arbeidsplasser som Arsenalet og Kongsberg næringspark er godt innenfor sykkelavstand, Arsenalet innenfor gangavstand. Det er ca 6,5 km til Kongsberg sentrum. Barnehage er etablert rett over E 134. Busslommer er lokalisert ved avkjørselen fra E 134. Det er forholdsvis god kollektivdekning med Timebussen og lokalbuss til Saggrenda. (-) Tiltaket vil medføre en begrenset trafikkøkning. Avkjørselen til området er god og det er busslomme i tilknytning til denne. Gangveg til skole og arbeidsplasser er på motsatt side av E 134, og vegen må her krysses i plan. Ved øvrige kryssinger med hovedvegen er det etablert underganger. Opparbeidelse av ny E 134 vil medføre sterkt redusert trafikk på vegen forbi området. Det vil ikke bli bygd i området før ny hovedveg er en realitet.

6 Sosial infrastruktur (skolekapasitet, barnehage, fritidsanlegg, etc) Tettstedsutvikling/forhold til annen bebyggelse Barn og unge Energiforsyning Konsekvenser for kommunal økonomi (+) Nærmeste barneskole er Kongsgårdsmoen. Det er idrettshaller og utebaneanlegg ved Skrim ungdomsskole like i tilknytning til barneskolen. Kongsgårdmoen skole har ledig kapasitet og vil være ny høsten 215. Skrim ungdomsskole er forholdsvis ny og har kapasitet. Området er lokalisert i tilknytning til eksisterende bebyggelse og sentralt plassert i forhold til skole, servicefunksjoner og arbeidsplasser. Utbygging i området vil ikke ta i bruk områder som benyttes av barn og unge. Det er grøntområder i tilknytning området, men ikke opparbeidet lekeareal. (-) I forhold til muligheter for alternativ energiforsyning, må dette eventuelt løses gjennom lokale tiltak som varmepumpe eller lignende innretninger. Tiltaket er en privat utbygging som ikke påvirker kommunal investeringer. Det forutsettes at utbyggingen skjer i privat regi uten kommunal deltagelse. + Samlet vurdering: Området er lokalisert i tilknytning til eksisterende bebyggelse og sentralt plassert i forhold til skole, servicefunksjoner og arbeidsplasser. Det er god tilgjengelighet til sti- og løypenett i området. Tiltaket vil ikke ta i bruk arealer som nyttes til friluftsliv eller rekreasjon i dag. Området ligger i gul støysone til skytebanene på Heistadmoen. Området anbefales under følgende forutsetning: Det må settes rekkefølgebestemmelse om at forhold knyttet til skytebanestøy fra Heistadmoen må løses før utbygging her kan skje. Det forutsettes at utbyggingen skjer i privat regi uten kommunal deltagelse.

7 INNSPILL Arealplan Nr: Toralf Kasa Eiendom G/Bnr: 147/4 Beskrivelse av område Grunneier Toralf Kasa ønsker å tilrettelegge for to boligtomter på sin eiendom, gbnr. 147/4 i Jondalen hvor hans to døtre ønsker å etablere seg. Området er sørvendt med gode solforhold og utsikt mot Knutefjell. Området ligger nær naturområder. Arealet er del av en sammenhengende sørvendt liskråning. Terrenget innen området er småkupert, med markant høydedrag ned mot Storliveien. Området består av lett blandingsskog. Eksisterende boligbebyggelse i området er i all hovedsak lokalisert langs Storliveien. Eiendommene videre oppover mot Lifjell og Ble er bebygd med hytter. Beskrivelse av tiltaket Planstatus Kart over området Forslaget omfatter et område på totalt ca. 7 dekar inklusiv veianlegg til tomtene. Det er i skissen lagt opp til 2 boenheter på hver sin tomt. Ny adkomst til disse tomtene er beregnet til en lengde av 2 meter. Stigningstallet på denne veien vil være 1:11 (9%). Adkomst vil skje fra RV 37 og det er 2,7 km fra tomtene og ned til bussholdeplass. Avstand til dagligvarehandel er 16, km fra området. Avstand til Jondalen skole og barnehage er 8,3 km, via bussforbindelse på RV37. Avstand til Kongsberg sentrum er 18, km. Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNF område. Tema Konsekvenser Positive konsekvenser Naturmiljø, biologisk mangfold Naturressurser (jord og skogbruk) Geologiske forhold Det er ikke registreringer innenfor området i hverken artsdatabanken eller direktoratet for naturforvaltning sin naturbase. Kun streifdyr av elg, rådyr og rev er observert i området. (-) Området har middels til lav bonitet og begrenset verdi som skogbruksområde. Veien opp til tomtene fra Storliveien vil krysse skrått under eksisterende høytspent strekk og dermed ikke forringe fremtidig skogproduksjon. Denne veien vil kunne benyttes for å ta ut skogsvirke videre inn i området. Det er ikke dyrket mark innen området. Grunnforholdene er ifølge løsmassekart fra NGU moreneavsetninger. Terreng og grunnforhold vurderes ikke å gi fare for skred eller ras. Etablering av ny vei vil medføre en bedre fordeling av overflatevann, da det vil ledes 5/5 til to stikkrenner i stedet for eksisterende løsning som har fall bare mot en stikkrenne.

8 Vannressurser Landskap og grøntstruktur Kulturminner og kulturmiljø Forurensning og støy Folkehelse Universell utforming Friluftsliv og rekreasjon Næringsliv og sysselsetting Transport og kommunikasjon Trafikksikkerhet, inkludert forhold til trafikksikker veg Sosial infrastruktur (skolekapasitet, barnehage, fritidsanlegg, etc) Tettstedsutvikling/forhold til annen bebyggelse Barn og unge Energiforsyning Konsekvenser for kommunal Terrenget i området tilsier at tiltaket ikke påvirker grunnvann eller nedbørsfelt i vesentlig grad. En utbygging vurderes å ha små konsekvenser lokalt for landskapsbildet i området. Området ligger i sammenhengende sørvendt helling. Landskapsforholdene og terrenget tilsier at utbyggingen ikke medfører vesentlig silhuettvirkning eller negativ fjernvirkning av området. Det er ikke steingjerder eller andre kjente kulturminner innenfor området. Området er sjekket opp i mot Askeladden. Utbygging av to boliger vil medføre en minimal økning i trafikken. En utbygging av to boliger vurderes ikke å medføre negative forurensningsmessige konsekvenser. For folkehelsa har det betydning at det finnes nær tilgang til grøntarealer og friluftsområder som medfører økt fysisk aktivitet. Det er god tilgjengelighet til friluftsområder og kort vei til tur og skiløyper i området. Universell utforming vurderes ved den videre planlegging av tiltaket. Dette vurderes ikke å være beslutningsrelevant. Det vurderes ikke å være begrenset bruk av områdene til + friluftsliv som følge av tiltaket. (+) Området har turområder like utenfor døra. Skog og fjell med stier, tur og skiløyper, bekker og vann i nær beliggenhet til tiltaket. Dette tema vurderes ikke å være beslutningsrelevant. Området er beliggende 8,3 km avstand til skole/ barnehage og det er 18,5 km til næringsparken. Det er ca. 2,7 km til bussholdeplass langs RV37. (-) Kollektivtrafikk: Området kan ikke dekkes med buss. Konklusjon: Området er bilbasert. Storliveien har middels standard med fast dekke. Veien har liten trafikk på hverdager, da den i all hovedsak er tilførselsvei for hytter. Det finnes bare 1 husstander langs Storliveien. Tiltaket medfører marginal økning i årsdøgntrafikk da dette omfatter bare to tomter og hvor døtrene også benytter denne veien i dag. Området vil sokne til Jondalen skole og barnehage. Det er i løpet av siste 3 år bygd 3 nye eneboliger langs Storliveien. (-) Området ligger i sone C og utenfor sonen hvor det i Jondalen tillates spredt bebyggelse. Tiltaket bygger ikke opp under utvikling av Jondalen som nærsenter. Tiltaket bygger i liten grad ned grøntområder. Utbygging i området vil ikke ta i bruk områder som benyttes særlig av barn og unge. Området vil gi boligene god tilgjengelighet til friluftsområder sommer og vinterstid, samt fine akebakker vinterstid. (-) Det er tilknytningspunkt for fiber bredbånd og 4V eltilførsel nær planlagte tomter. I forhold til muligheter for alternativ energiforsyning, må dette eventuelt løses gjennom lokale tiltak som varmepumpe eller lignende innretninger. Tiltaket er en privat utbygging som ikke påvirker kommunal investeringer. Det forutsettes at utbyggingen skjer i privat regi

9 Økonomi uten kommunal deltagelse. (-) En utbygging i området vil gi økte driftskostnader for kommunen i form av skoleskyss. Samlet vurdering: Området ligger i sone C og utenfor sonen hvor det i Jondalen tillates spredt bebyggelse. Det vurderes ikke som aktuelt å flytte sonen for spredt boligbygging. Tiltaket bygger ikke opp under utvikling av Jondalen som nærsenter. Med bakgrunn i en avstand på ca 18 km fra sentrale arbeidsplasser/sentrum, vil området i sin helhet være bilbasert. Det kan ikke påregnes buss helt frem til området. En utbygging i området vil gi økte kommunens driftskostnader i form av skoleskyss og evt kommunal tjenestetilbud.

10 INNSPILL Arealplan Nr: Unni Merete Hansen Grinderud - Gamleveien 61 Eiendom G/Bnr: 8349/1 Beskrivelse av Eiendommen er på totalt 43 dekar og består av skog med høy til middels bonitet. Det er i dag område spredt bebyggelse i området langs Gamleveien. Beskrivelse av Tiltaket gjelder fradeling av en enkelttomt på 1,5 dekar på eiendommen, beliggende drøye 2 tiltaket meter fra fylkesveien. Dette området ligger på jorddekt fastmark og egner seg godt til bolig. Det er gode solforhold på tomten. Planstatus Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNF område. Kart over området Tema Konsekvenser Positive konsekvenser Naturmiljø, biologisk mangfold Naturressurser (jord og skogbruk) Geologiske forhold Vannressurser Landskap og grøntstruktur Kulturminner og kulturmiljø Forurensning og støy Folkehelse Universell utforming Det er ikke registreringer innenfor området i direktoratet for naturforvaltning sin naturbase eller artsdatabanken. Tiltaket vil ikke ha innvirkning på plante- og dyreliv i området. Det er ikke dyrka mark på eiendommen. Eiendommen består av skog med høy til middels bonitet og noe åpen jorddekt mark/ myr. Tiltaket vil ikke hindre eventuell skogsdrift. Grunnforholdene er ifølge løsmasse kart fra NGU tynn morene. Terreng og grunnforhold vurderes ikke å gi fare for skred eller ras. Terrenget i området tilsier at tiltaket ikke påvirker grunnvann eller nedbørsfelt i vesentlig grad. (+) En så begrenset utbygging vurderes å ha små konsekvenser for landskapsbildet i området, hverken lokalt eller i et større perspektiv. Området er tilnærmet flatt. Landskapsforholdene og terrenget tilsier at utbyggingen ikke medfører silhuettvirkning eller negativ fjernvirkning av området. Det er ikke steingjerder eller andre kjente kulturminner i området. Området er sjekket opp i mot Askeladden. Støysonen går 2 meter ut på hver side av Gamleveien. Boligen som skal oppføres vil akkurat gå klar av denne støysonen. Det kan likevel være aktuelt å gjennomføre støytiltak på fasaden. Eventuelt å ha en planløsning hvor støyfølsom rom vender mot støysvak side. En utbygging av en enkelt tomt vurderes å ikke medføre negative forurensningsmessige konsekvenser. Tiltaket omfatter en tomt og vurderes ikke å være relevant i forhold til folkehelse. Tema om universell utforming vurderes å ikke være beslutningsrelevant.

11 Friluftsliv og rekreasjon Næringsliv og sysselsetting Transport og kommunikasjon Trafikksikkerhet, inkludert forhold til trafikksikker veg Sosial infrastruktur (skolekapasitet, barnehage, fritidsanlegg, etc) Tettstedsutvikling/forhold til annen bebyggelse Barn og unge Energiforsyning Konsekvenser for kommunal økonomi (+) Arealet ligger i nær tilknytning til skogsområder med + turmuligheter. Tiltaket bygger ikke ned muligheter for å utøve rekreasjon og friluftsliv. Dette tema vurderes å ikke være beslutningsrelevant. Det er bussforbindelse over Gamleveien og ca. 4 meter til buss stopp på Rødshøgda. (-) Det er ca. 3,5 km til sentrum og beliggenheten vurderes å være bilbasert på grunn av terrengforhold. (-) Tiltaket vil ha liten innvirkning på trafikk og trafikksikkerhet på Gamleveien. Ikke trygg skolevei. Det er gitt tillatelse til utvidet bruk av avkjøring på eiendommen (sak nr. 213/ ). Dette er gitt av Statens vegvesen og gjelder frem til 216. Denne adkomsten fremstår som trygg og oversiktlig. Nærmeste barneskole er Madsebakken. Tema sosial infrastruktur vurderes å ikke være beslutningsrelevant for enkelttomt. Det er spredt boligbebyggelse langs Gamleveien. Utbygging i området vil ikke ta i bruk områder som benyttes av barn og unge. (-) I forhold til muligheter for alternativ energiforsyning, må dette eventuelt løses gjennom lokale tiltak som varmepumpe eller lignende innretninger. Tiltaket er en privat utbygging som ikke påvirker kommunal investeringer. Det forutsettes at utbyggingen skjer i privat regi uten kommunal deltagelse. Samlet vurdering: Innspillet vedrørende fradeling av en enkelttomt, på 1,5 dekar med bolig beliggende drøye 2 meter fra fylkesveien med adresse Gamleveien 61 anbefales. Tiltaket er en privat utbygging som ikke påvirker kommunal investeringer. Det forutsettes at utbyggingen skjer i privat regi uten kommunal deltagelse.

12 INNSPILL Arealplan Nr: Åse Kongsgård Lindseth Rud gård ved Svartås Eiendom Gbnr. 763/1 og 7631/1 Beskrivelse av område Grunneier Åse Kongsgård Lindseth ønsker å tilrettelegge for boligområde på sin eiendom, gbnr. 763/1 og 7631/1 ved Svartås. Eiendommen er et småbruk som ikke er i drift. Eiendommen består av skog og løkker. Beskrivelse av tiltaket Nedre del av området består av relativt flatt areal som tidligere utgjorde dyrket mark og beite for sauene. Ovenfor bygningsmassen er et bratt terreng, dels grasslette og dels skog. På oversiden er det en skogbekledt flate med flott utsikt til byområdet. Arealet som foreslås til utbygging omfatter ca. 2 dekar og er delvis kupert. Nedre del av området består av relativt flatt areal som tidligere utgjorde dyrket mark og beite for sauene. Det er på de flatere områdene at bebyggelsen kan legges. Det antas at området kan romme omlag 2-25 boenheter. Området ligger nordvest for jernbanen og tomtene er lokalisert mellom 21 og 25 moh. Det må planlegges ny biladkomst til boligområdet som kobles til Argentitten i utbyggingsområdet Vestlia. Dagens overgang over jernbanen, som er i plan, kan med dette saneres. Området ligger sentrumsnært og det er ca. 1,3 km fra Wennersborg skole og ca. 2,7 km fra Skrim ungdomsskole. Planstatus Kart over området Tunell for ny E 134 planlegges under planområdet. Dybden på ca. 4 meter under planområdet gjør at dette ikke påvirke en utbygging her. Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNF område hvor friluftsliv er dominerende. Tema Konsekvenser Positive konsekvenser

13 Naturmiljø, biologisk mangfold Naturressurser (jord og skogbruk) Geologiske forhold Vannressurser Landskap og grøntstruktur Kulturminner og kulturmiljø Forurensning og støy Folkehelse Universell utforming Friluftsliv og rekreasjon Næringsliv og sysselsetting Det er ikke registreringer innenfor området i direktoratet for naturforvaltning sin naturbase eller artsdatabanken. Det er riktignok registrert både Stubbesyl og Elfenbenhette rett utenfor foreslåtte planområde. Begge disse artene er riktignok livskraftige. (-) Tiltaket vil redusere leveområdene for dyre- og plantelivet lokalt. (-) Eiendommen består av skog og løkker. Rundt husene er det åpent kulturlandskap som bærer preg av gjengroing. For mer enn 25 år siden var det sauedrift på gården. I dag er det ikke noen form for gårdsdrift her. Området har middels bonitet og vurderes å ha liten verdi som skogbruksområde. Det er ikke dyrka mark på eiendommen. Grunnforholdene er ifølge løsmassekart fra NGU tynn moreneavsetning. Terreng og grunnforhold vurderes ikke å gi fare for skred eller ras. Terrenget i området tilsier at tiltaket ikke påvirker grunnvann eller nedbørsfelt. En utbygging vil ha konsekvenser lokalt for landskapsforholdene i området. Terrengforholdene og lisida opp mot Gruveåsen i vest tilsier at utbygging ikke vil medføre silhuettvirkning eller vesentlig negativ fjernvirkning av området. Utbyggingen vil skje inne i et avskjermet landskapsrom, og bebyggelse tilpasses landskap og terreng ved å utnytte hyller og flatere partier. Eiendommen består av skog og løkker. Nedre del av området består av relativt flatt areal som tidligere utgjorde dyrket mark og beite for sauene. Ovenfor bygningsmassen er et bratt terreng, dels grasslette og dels skog. På oversiden er det en skogbekledt flate med flott utsikt til byområdet. (-) Det er en rekke steingjerder i området. Steingjerdene følger i hovedsak stier og veger, og er en flott kvalitet for området. Det går to fegater nord for området. Det legges opp til at disse skal bevares med sikringssoner på hver side. En utbygging, som vist på kartet, vil ikke påvirke disse. Undergangen ved Argentitten er et kulturminne i seg selv. (-) En utbygging i området vil medføre økt trafikk på tilførselsvegen, og gjennom dette belaste eksisterende bebyggelse langs dette vegnettet. Deler av området ligger i støysonen fra jernbanen. Det forutsettes støyskjerming. Utbygging vil ikke medføre andre kjente forurensningsmessige konsekvenser. (+) For folkehelsa har det betydning at det finnes nær tilgang til grøntarealer og friluftsområder som medfører økt fysisk aktivitet. Det er god tilgjengelighet til friluftsområder og løypenett i området. Tiltaket vil ikke ta i bruk arealer som nevneverdig nyttes til friluftsliv eller rekreasjon i dag. Universell utforming vurderes ved den videre planlegging av tiltaket. Dette vurderes å ikke å være beslutningsrelevant. (-) Området har fine turmuligheter. Det går mye brukte stier opp mot områdene ved Svartåstjern og Gruveåsen samt i nordlig retning mot Knoffemyr og områdene ved Funkelia. Det er en undergang under jernbanen ved Svartås som knyttes til vegnettet i dette området, i tillegg til en overgang lenger sør hvor jernbanen går i tunnel. Turstiene i nordlig retning har også utgangspunkt der adkomstvegen til området krysser jernbanen. Boligutbygging gir generell sysselsettingseffekt, spesielt i byggeperioden. Dette vurderes å ikke å være beslutningsrelevant for tiltaket. +

14 Transport og kommunikasjon Trafikksikkerhet, inkludert forhold til trafikksikker veg Sosial infrastruktur (skolekapasitet, barnehage, fritidsanlegg, etc) Tettstedsutvikling/forhold til annen bebyggelse Barn og unge Energiforsyning Konsekvenser for kommunal økonomi Området er beliggende 1,3 km fra barneskole. Avstanden til Arsenalet med arbeidsplasser er ca.2,1 km med muligheter for bruk av sykkel. Bussholdeplass er ved Sandsværveien, ca 1 km unna. Området vurderes å være i delvis sykkelavstand fra både sentrum, arbeidsplasser og skole. Slik situasjonen er nå er det mest aktuelt å benytte dagens fotgjengerundergang til Svartås Syd, i tillegg til å etablere ny undergang ved denne til biltrafikk. Adkomst fram til ny veg vil følge eksisterende vegnett fra Sandsværveien og ta av fra Argentitten som er anlagt i forbindelse med utbygging i Svartås Syd. Det er i dag en rekkefølgebestemmelse knyttet til utbygging av kryssområdet med Sandsværveien. Trafikken på Sandsværveien vil imidlertid, ifølge beregninger fra Statens vegvesen, reduseres med nærmere 5 % etter at ny E 134 er bygget ut. Denne problemstillingen vil med dette være mindre aktuell. Med påkopling til Argentitten vil det være adgang til gangveg fra boligområdene og fram til Wennersborg skole med undergang under E 134. Dette gjelder også i retning mot Skrim ungdomsskole. Området er lokalisert til Wennersborg barneskole og Skrim ungdomsskole. Nærmeste barnehage er ved Svartåsveien, 1,7 km unna med ny adkomst. (-) Området vil være en forlengelse av etablert boligbebyggelse i området Svartås, men brutt av en jernbanelinje. Jernbanelinja vurderes å være en barriere for videre utbygging. (+) Utbygging i området vurderes å være lite brukt av barn og unge. Området vil gi boligene god tilgjengelighet til friluftsområder og gode uteoppholdsmuligheter i området. (-) Energiforsyning må vurderes i samråd med strømleverandør. Det er nyetablert strømforsyning til dagens bebyggelse. I forhold til muligheter for alternativ energiforsyning, må dette eventuelt løses gjennom lokale tiltak som varmepumpe eller lignende innretninger. Veg foreslås via Argentitten. Fra denne må det etableres ny undergang under jernbanen for biltrafikk. Eksisterende undergang kan benyttes som gang- og sykkelveg. Vann og avløp: Området må knyttes til offentlig vann- og avløpsnett i boligområdene ved Svartås/Sandsværveien. Tiltaket er en privat utbygging som ikke påvirker kommunal investeringer. Det forutsettes at utbyggingen skjer i privat regi uten kommunal deltagelse. + + Samlet vurdering: Arealet som foreslås til utbygging omfatter ca. 2 dekar og er delvis kupert. Det antas at området kan romme omlag 2-25 boenheter. Eiendommen består av skog og løkker. Nedre del av området består av relativt flatt areal som tidligere utgjorde dyrket mark og beite. Området ligger i et kulturlandskap med store rekreasjonsverdier. Det er mye brukte stier opp mot områdene ved Svartåstjern og Gruveåsen samt i nordlig retning mot Knoffemyr og områdene ved Funkelia. Det vurderes som mest aktuelt å benytte dagens fotgjengerundergang til Svartås Syd som gang-

15 og sykkelveg, og at det etableres ny undergang for biltrafikk ved siden av denne. Undergangen vurderes å ha verdi som viktig kulturminne og skal bevares, se bilde. Det forutsettes at dagens stier gjennom området blir ivaretatt ved utbyggingen. Adkomst fram til ny veg vil følge eksisterende vegnett fra Sandsværveien og ta av fra Argentitten som er anlagt i forbindelse med utbygging i Svartås Syd. Det er i dag en rekkefølgebestemmelse knyttet til utbygging av kryssområdet med Sandsværveien. Trafikken på Sandsværveien vil imidlertid, ifølge beregninger fra Statens vegvesen, reduseres med nærmere 5 % etter at ny E 134 er bygget ut. Denne problemstillingen vil med dette være mindre aktuell. Deler av området ligger i støysonen. Det forutsettes støyskjerming. Utvikling av teknisk infrastruktur til området er kostnadskrevende. Det forutsettes at utbyggingen skjer i privat regi uten kommunal deltagelse.

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Forslagstillers Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

KONSEKVENSVURDERING MED FOKUS PÅ LANDBRUKSINTERESSER, OMDISPONERING GNR 21 BNR 17 I LEINESFJORD, REGULERINGSPLAN ID 18482010005

KONSEKVENSVURDERING MED FOKUS PÅ LANDBRUKSINTERESSER, OMDISPONERING GNR 21 BNR 17 I LEINESFJORD, REGULERINGSPLAN ID 18482010005 KONSEKVENSVURDERING MED FOKUS PÅ LANDBRUKSINTERESSER, OMDISPONERING GNR 21 BNR 17 I LEINESFJORD, REGULERINGSPLAN ID 18482010005 Forslagsstiller og grunneier: Steigen kommune Eiendom: Gnr. 21 bnr. 17 Formål:

Detaljer

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14.

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14. Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025 SS1 - Kongsdelmarka sør Utarbeidet av Tiltakshaver: Orica Norway AS Forslagsstiller/Konsulent: Norconsult AS Dato: 06.02.14 Forslagstillers logo

Detaljer

Figur: Kartutsnitt av forslag til nytt boligfelt i Jondalen.

Figur: Kartutsnitt av forslag til nytt boligfelt i Jondalen. INNSPILL Nr: Eiendom Tiltakshaver området BOLIG 1B G/Bnr: 138/6,13,14 Moen og 137/17 Nygård Thore og Ellen Baklid og Odd Aril Midtgard Grunneiere Thore og Ellen Baklid og Odd Aril Midtgard ønsker å tilrettelegge

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon)

<navn på området> Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon) Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026 (Eventuell illustrasjon) Utarbeidet av Tiltakshaver: Forslagsstiller/Konsulent: Dato: Forslagstillers logo

Detaljer

ENKEL VERDI- OG KONSEKVENSVURDERING

ENKEL VERDI- OG KONSEKVENSVURDERING ENKEL VERDI- OG KONSEKVENSVURDERING AV 4 MINDRE OMRÅDER FORESLÅTT SOM UTVIDELSE/FORTETTING AV EKSISTERENDE OMRÅDER FOR FRITIDSBEBYGGELSE, SAMT ETT NYTT AREAL AVSATT TIL FORMÅL FRITIDSBEBYGGELSE, MENT FOR

Detaljer

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

KV7 Boliger, langs fylkesveien fra Holtebrekk mot Mørkvann

KV7 Boliger, langs fylkesveien fra Holtebrekk mot Mørkvann Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV7 Boliger, langs fylkesveien fra Holtebrekk mot Mørkvann Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning

Detaljer

HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård

HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL:

DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL: GNR/BNR 100/1, 3 og 14 H1 «Huken øst» NÅVÆRENDE FORMÅL: LNF-område ØNSKET FORMÅL: Bolig Arealstørrelse: Ca. 138 daa DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL: Det aktuelle arealet er en del av et større areal på 350

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025. TF1: Utvidelse av Oredalen

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025. TF1: Utvidelse av Oredalen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF1: Utvidelse av Oredalen Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde til kommuneplanens arealdel.

Detaljer

HRK 1-3-8: Bolig-, fritidsbolig- og næringsutbygging

HRK 1-3-8: Bolig-, fritidsbolig- og næringsutbygging Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK 1-3-8: Bolig-, fritidsbolig- og næringsutbygging Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

Tema Beskrivelse Konsekvenser Biologisk Mangfold Åpen furuskog med lyng i bunnsjiktet. Det er ingen kjente forhold innfor området.

Tema Beskrivelse Konsekvenser Biologisk Mangfold Åpen furuskog med lyng i bunnsjiktet. Det er ingen kjente forhold innfor området. Dok: 38-1 Forslagstiller: Hilde Mari Loftsgård LNF Hytter Antall: 10-15 Ca 281 daa Tema Beskrivelse Konsekvenser Biologisk Mangfold Åpen furuskog med lyng i bunnsjiktet. Det er ingen kjente forhold innfor

Detaljer

SS14 Bygg og Bolig, 53/382 Storsandlia

SS14 Bygg og Bolig, 53/382 Storsandlia Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 SS14 Bygg og Bolig, 53/382 Storsandlia Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

REGULERINGSPLAN ID 2013006 BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA

REGULERINGSPLAN ID 2013006 BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA REGULERINGSPLAN ID 2013006 BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA NORE OG UVDAL KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Høringsfrist 15.11.2013 Innhold 1. REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA... 2 1.1. Bakgrunn og formål...

Detaljer

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Planbeskrivelse Krusebyveien 84 25.09.2014

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Planbeskrivelse Krusebyveien 84 25.09.2014 Vestby Kommune Planbeskrivelse Krusebyveien 84 25.09.2014 1 Formål Bjerkeli Eiendom AS har inngått avtale med Norges Speiderforbund avdeling Vestby om kjøp av deres eiendom gnr 5 bnr 25 i Krusebyen. I

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

SS8: Nytt boligområde i Skjærlagåsen

SS8: Nytt boligområde i Skjærlagåsen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 SS8: Nytt boligområde i Skjærlagåsen Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE.

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. Tiltakshaver: Zolen og Månen AS. Forslagstiller plan- og planprosess: Solem

Detaljer

KONSEKVENSVURDERING TILLEGGSOMRÅDER KOMMUNEDELPLAN TOKE OG OSEID K O N S E K V E N S V U R D E R I N G

KONSEKVENSVURDERING TILLEGGSOMRÅDER KOMMUNEDELPLAN TOKE OG OSEID K O N S E K V E N S V U R D E R I N G Side 2 1 Planområdet LNF SF10 Utvidelse/fortetting av eksisterende hyttefelt Det er fra grunneier Peder Rønningen kommet forespørsel om regulering av et område med formål hytter inntil Toke utenfor Henseidkilen.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR NYTT BOLIGFELT PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 5 BNR. 7, LYSTAD AGDENES KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR NYTT BOLIGFELT PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 5 BNR. 7, LYSTAD AGDENES KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR NYTT BOLIGFELT PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 5 BNR. 7, LYSTAD AGDENES KOMMUNE Planbeskrivelse Planområdet Planområdet er på ca 35 dekar og ligger ca 0,5 km øst for Litjvatnet i Vassbygda.

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse I tilknytning til reguleringsplan for Solstad, Styrivegen 88, m.fl. Styri

Risiko- og sårbarhetsanalyse I tilknytning til reguleringsplan for Solstad, Styrivegen 88, m.fl. Styri VEDLEGG 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse I tilknytning til reguleringsplan for Solstad, Styrivegen 88, m.fl. Styri FORSLAGSTILLER: ADVOKATFIRMAET OWE HALVORSEN & CO AS KONSULENT: PLANCONSULT AS Den 15.02.2014

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune

Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune Side 1 av 5 Planbeskrivelse for detaljplan for Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen Kommune Dato: 26.04.2012

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE GLAN - GNR/BNR 32/6

KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE GLAN - GNR/BNR 32/6 KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE GLAN - GNR/BNR 32/6 Oppdrag 1131698 Kunde Drangedal kommune Notat nr. 5 Til Kommuneplanens arealdel Fra Kopi Rune Sølland og Ole Johan Kittilsen Innspillnummer 5 Forslagsstiller

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60, bnr.36, Sannarnes, Eigersund

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60, bnr.36, Sannarnes, Eigersund Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60, bnr.36, Sannarnes, Eigersund SAKEN GJELDER Planforslaget omfatter område HF i gjeldende kommuneplan. Formålet i planen er fremtidig byggeområde for fritidsbebyggelse

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2014-2026. Konsekvensutredning. Ny høring

Kommuneplanens arealdel 2014-2026. Konsekvensutredning. Ny høring Kommuneplanens arealdel 2014-2026 Konsekvensutredning Ny høring 03.07.2015 KONSEKVENSUTREDNING - enkeltområder Hoppestad gbnr 12/5 Dagens formål: LNF (arealdel vedtatt 2007) Foreslått formål: Bolig Arealstørrelse:

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av boligtomt - gbnr 136/1, 7288 Soknedal - søker Arve Vingelen

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av boligtomt - gbnr 136/1, 7288 Soknedal - søker Arve Vingelen Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/3714-6 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Ola Hage Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av boligtomt

Detaljer

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Håkon Hasslan, tlf Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2011/7020 / 13 Ordningsverdi: 2413pua1 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Detaljreguleringsforslag

Detaljer

Nytt sykehus i Nedre Buskerud

Nytt sykehus i Nedre Buskerud Nytt sykehus i Nedre Buskerud En forberedende arealstudie for en mulig fremtidig fylkessykehusplassering på Ytterkollen i Nedre Eiker kommune Nedre Eiker kommune Virksomhet Samfunnsutvikling Geodataavdelingen

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien Organ: Møtedato: Formannskapet 16.04.2015 81/5 Narums vei 5 - Spikkestad - Reguleringsplan Saken avgjøres av: Formannskapet ::: Sett inn

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu - Planforslag datert 02/11 2012 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu Prosjektpartner Midt Norge AS Per Anders Røstad Finnemarka 11 Arealplanlegger 7600 Levanger Lian vestre,

Detaljer

Konsekvensutredning av enkeltområder

Konsekvensutredning av enkeltområder Konsekvensutredning av enkeltområder For hvert område blir hvert enkelte tema vurdert og plassert etter en fargeskala på fem trinn. Bruk av farger, og ikke tegn, gjør det lettere å lese de ulike vurderingene.

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN

KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN Delutredning FRILUFTSLIV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER Byutviklingssjefen/ Datert november 2010 KONSEKVENSUTREDNING FRILUFTSLIV VURDERING AV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER NOV2010.

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

B76 Ødegårdsjordet, Brøttum konsekvensutredning

B76 Ødegårdsjordet, Brøttum konsekvensutredning B76 Ødegårdsjordet, Brøttum konsekvensutredning Dagens formål: LNF Foreslått formål: Boligformål Arealstørrelse: ca 28 daa Forslagsstiller: Tor B. Vold, Anne Røgeberg og Eli Rudlang Nes Beskrivelse: Området

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2009-2021. Vurdering av boligarealer på Hokåsen og Hofoss

Kommuneplanens arealdel 2009-2021. Vurdering av boligarealer på Hokåsen og Hofoss Kommuneplanens arealdel 2009-2021 Vurdering av boligarealer på Hokåsen og Hofoss Mai 2009 Område som er vurdert Hansrud Sjøli søndre Rafjellvegen Nordbyvegen Hokkåsen (sentrum) Magnhildhaugen Helgebergåsen

Detaljer

Lunner kommune. Kommuneplan 2013-2024. Behandling av høringsuttalelser til kommuneplanens arealdel

Lunner kommune. Kommuneplan 2013-2024. Behandling av høringsuttalelser til kommuneplanens arealdel Lunner kommune Kommuneplan 2013-2024 Behandling av høringsuttalelser til kommuneplanens arealdel Referanse: 13/516-66 Arkivkode: 142 Sakstittel: Revisjon av kommuneplan for Lunner. Samfunnsdel og arealdel

Detaljer

Reguleringsplan for Steinvollan boligfelt

Reguleringsplan for Steinvollan boligfelt Reguleringsplan for Steinvollan boligfelt Balsfjord kommune, 9050 Storsteinnes I BESKRIVELSE AV PLANEN Formålet med reguleringsplanen Reguleringsplanen skal tilrettelegge for 30 boliger i eksisterende

Detaljer

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Krusebyveien 82-84 Forslagstillers utkast til planbeskrivelse

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Krusebyveien 82-84 Forslagstillers utkast til planbeskrivelse Vestby Kommune Krusebyveien 82-84 Forslagstillers utkast til planbeskrivelse 1 Formål Bjerkeli Eiendom AS har inngått avtale med Norges Speiderforbund avdeling Vestby om kjøp av deres eiendom gnr 5 bnr

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 Kodal: OMRA DE R1-A Innspill 1 Ra stoffutvinning

KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 Kodal: OMRA DE R1-A Innspill 1 Ra stoffutvinning GBNR: 2082/8/1 2082/7m.fl. KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 Kodal: OMRA DE R1-A Innspill 1 Ra stoffutvinning NÅVÆRENDE FORMÅL: Landbruk, natur og friluftsområde (LNF-område) ØNSKET FORMÅL: Råstoffutvinning

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljplan, Nesvatnet boligfelt. Innholdsfortegnelse

Planbeskrivelse for detaljplan, Nesvatnet boligfelt. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse PLANBESKRIVELSE... 2 1. Bakgrunn, planstart, medvirkning og innspill... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Planstart og medvirkning... 2 1.3 Sammendrag av innspill til oppstart av planarbeidet...

Detaljer

Reguleringsplan Spakrud boligfelt Planbeskrivelse. PlanID 2015P069E16. Lillehammer. Vingnes. Vingrom. Spakrud. 23. april 2016.

Reguleringsplan Spakrud boligfelt Planbeskrivelse. PlanID 2015P069E16. Lillehammer. Vingnes. Vingrom. Spakrud. 23. april 2016. Reguleringsplan Spakrud boligfelt Planbeskrivelse PlanID 2015P069E16 Lillehammer Vingnes Spakrud Vingrom 23. april 2016 Børli Eiendom AS REGULERINGSPLAN SPAKRUD BOLIGFELT - PLANBESKRIVELSE SIDE 3 Vingrom

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/2249 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Øystein Bekkevold Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 1.gangsbehandling - Reguleringsplan Skeime nedre gnr/bnr 25/24

Detaljer

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE 28.JUNI 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan for Skaret. Eie Trafikkanalyse Oppdragsnummer:

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 1. Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Det er for Øvre Eikrem vedtatt en områdeplan som er grunnlag for utarbeiding av detaljregulering for

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2008-2020

Kommuneplanens arealdel 2008-2020 Vedlegg Kommuneplanens arealdel 2008-2020 Vurdering av hytteområder 15. september 2008 Område 1: Bæreia Gnr. /Bnr. 24/1 Anne og Jens Chr. Delphin 3 Område 2: Løvtjernet Gnr. /Bnr. 148/5 Anne og Jens Chr.

Detaljer

Reguleringsplan DJUPMYRA del2

Reguleringsplan DJUPMYRA del2 25.08.2015 Beskrivelse Reguleringsplan DJUPMYRA del2 GNR 10 BNR 307 Planid: 1620201502 May I Andreassen Innholdsfortegnelse BAKGRUNN OG FORMÅL... 2 Hensikt med plan... 2 Dagens status... 2 Forholdet til

Detaljer

1. KONSEKVENSUTREDNING

1. KONSEKVENSUTREDNING 1. KONSEKVENSUTREDNING 1.1 74 Frydenbergveien 39 Gnr/bnr: 58/6 og 7 Arealstørrelse: 29 daa. Forslagsstiller: JM på vegne av grunneiere Eiendommen består av et fraflyttet gårdstun på ca. 3,0 daa, ca. 8

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

Innspill til kommuneplanens arealdel

Innspill til kommuneplanens arealdel DBC arkitektur AS Hans A. Tandberg Utvikling i Tverrlia området 24.09.2012 Innspill til kommuneplanens arealdel HR 0 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 KONTAKTINFORMASJON... 3 2 FORSLAGSSTILLER...

Detaljer

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010 BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE Aug. 2010 Reguleringsplan Bjørnang Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 2 BAKGRUNN / PLANSTATUS 3 PLANPROSESS 4 PLANBESKRIVELSER 4.1

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR ØYA GNR 8 BNR 4 I FRØYA KOMMUNE

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR ØYA GNR 8 BNR 4 I FRØYA KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR ØYA GNR 8 BNR 4 I FRØYA KOMMUNE Plan ID: 1620201401 Utarbeidet av: Innhold FORMÅL... 2 Oppdragsgiver... 2 Hensikt... 2 Beskrivelse av planområdet... 2 Dagens bruk av planområdet...

Detaljer

Bnr.: Barmen. Beskrivelse av ønsket tiltak: (Beskrivelsen bør være enkel og saklig.)

Bnr.: Barmen. Beskrivelse av ønsket tiltak: (Beskrivelsen bør være enkel og saklig.) Innspill til kommuneplanens arealdel Innspillene sendes postmottak@risor.kommune.no (merk med "Kommuneplaninnspill"), eventuelt Risør kommune v/samfunnsplanlegger Sigrid Hellerdal Garthe, P.b. 158, 4952

Detaljer

Premissavklaring grunnlag for anmodning om oppstartsmøte

Premissavklaring grunnlag for anmodning om oppstartsmøte Premissavklaring grunnlag for anmodning om oppstartsmøte Grunnleggende opplysninger Tiltakshaver Grunneier Utsikt Utvikling AS v/ Kenneth Lyng Gr.eier: L.A.Hoseth Planlegger Prosjektutvikling Midt-Norge

Detaljer

HOLTÅLEN KOMMUNE. HOLTÅLEN - mulighetenes kommune. Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse

HOLTÅLEN KOMMUNE. HOLTÅLEN - mulighetenes kommune. Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse HOLTÅLEN KOMMUNE HOLTÅLEN - mulighetenes kommune Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse Innhold 1. NØKKELOPPLYSNINGER... 3 2. FORMÅL MED PLANEN... 3 3. GJELDENDE PLANSTATUS/OVERORDNETE RETNINGSLINJER...

Detaljer

Vedlegg 2.1: Analyse arealer Ski 1 BEHOV IDENTIFISERT I FASE 2

Vedlegg 2.1: Analyse arealer Ski 1 BEHOV IDENTIFISERT I FASE 2 Vedlegg 2.1: Analyse arealer Ski 1 BEHOV IDENTIFISERT I FASE 2 Det er i dag 8 plasser under bygging ved Ski stasjon. For å imøtekomme tilbudsforbedringer som følge av åpningen av Follobanen (2019) foreslås

Detaljer

Stokke kommune. Landbruksfaglig vurdering av innspill til kommuneplanens arealdel del 3

Stokke kommune. Landbruksfaglig vurdering av innspill til kommuneplanens arealdel del 3 Stokke kommune Landbruksfaglig vurdering av innspill til kommuneplanens arealdel del 3 Landbrukskontoret for Stokke og Andebu 28.05.2015 Innhold Journr 13/2131-74 Døvlerønningen ----------------------------------------------------------------

Detaljer

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Revidert 16.10.2013 Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planlegger Viggo

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

FJELLBU, GNR. 47, BNR. 12 og 22 i NAMSOS PLANBESKRIVELSE. REGULERINGSENDRING FOR«FJELLBU», GNR. 47, BNR. 12 og 22 I NAMSOS KOMMUNE

FJELLBU, GNR. 47, BNR. 12 og 22 i NAMSOS PLANBESKRIVELSE. REGULERINGSENDRING FOR«FJELLBU», GNR. 47, BNR. 12 og 22 I NAMSOS KOMMUNE FJELLBU, GNR. 47, BNR. 12 og 22 i NAMSOS PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR«FJELLBU», GNR. 47, BNR. 12 og 22 I NAMSOS KOMMUNE Namsos 09.04.2015 Revidert. 10. 08 2015 FJELLBU, GNR. 47, BNR. 12 og 22

Detaljer

Spenncon Rail Ringerike skytterlag. Materiale til politisk oppstart. 22.12.2014 Arkitektene Astrup og Hellern AS

Spenncon Rail Ringerike skytterlag. Materiale til politisk oppstart. 22.12.2014 Arkitektene Astrup og Hellern AS Kunde: Spenncon Rail Ringerike skytterlag Materiale til politisk oppstart 22.12.2014 Arkitektene Astrup og Hellern AS Pb. 6734 St. Olavs plass, 0130 Oslo / Munchs gate 5B, 0165 Oslo / +47 22 08 85 50 /

Detaljer

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn PLAN- OG BYGNINGSETATEN KRISTIANSAND KOMMUNE Dato: 09.08.2011 Saksnr.: 200608140-10 Arkivkode O: PLAN: 1005 Saksbehandler: Margrete Havstad Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 25.08.2011 Hausebergveien

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 Dok.nr: 3 Arkiv: FA-L12 Saksbehandler: Jan-Harry Johansen Dato: 14.03.2014 GRAFITT I JENNESTAD UTTAKSOMRÅDE - UTLEGGING AV PLANPROGRAM Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2013/287-5 Saksbehandler: STL Dato: 27.02.2014 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 30/14 Plan- og Bygningsrådet 21.03.2014 1. gangsbehandling-

Detaljer

Konsekvensutredning friluftsliv i sjø og strandsone, Iberneset boligområde, Herøy kommune. Gbnr 4/365 Dato: 27.01.2014

Konsekvensutredning friluftsliv i sjø og strandsone, Iberneset boligområde, Herøy kommune. Gbnr 4/365 Dato: 27.01.2014 Konsekvensutredning friluftsliv i sjø og strandsone, Iberneset boligområde, Herøy kommune Gbnr 4/365 Dato: 27.01.2014 Rapportens tittel: Konsekvensutredning friluftsliv i sjø og strandsone, Iberneset boligområde,

Detaljer

For å imøtekomme tilbudsforbedringer foreslås ved Kongsberg 10 nye hensettingsplasser på lang sikt(innen 2040).

For å imøtekomme tilbudsforbedringer foreslås ved Kongsberg 10 nye hensettingsplasser på lang sikt(innen 2040). Vedlegg 3.4: Analyse arealer Kongsberg 1 BEHOV IDENTIFISERT I FASE 2 For å imøtekomme tilbudsforbedringer foreslås ved Kongsberg 10 nye hensettingsplasser på lang sikt(innen 2040). 2 ALTERNATIVUTVIKLING

Detaljer

Bebyggelsesplan for Fagerhauglia hytteområde. Innholdsfortegnelse

Bebyggelsesplan for Fagerhauglia hytteområde. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Reguleringsbestemmelser...2 1. Byggeområde...2 1.1 Fritidsbebyggelse...2 a) Grad av utnytting...2 b) Terrengtilpassing/vegetasjon...2 c) Estetikk...2 d) Avløp...2 2. Landbruksområder...3

Detaljer

TRAFIKKVURDERING FOR NYE BREVIK OPPVEKSTSENTER OG FURULUND IDRETTSANLEGG. 1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 1. 3 Planlagt utbygging...

TRAFIKKVURDERING FOR NYE BREVIK OPPVEKSTSENTER OG FURULUND IDRETTSANLEGG. 1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 1. 3 Planlagt utbygging... Oppdragsgiver: Porsgrunn Kommune Oppdrag: 532975 Reguleringsplan Furulund - Brevikåsen Dato: 2014-04-02 Skrevet av: Knut Eigil Larsen Kvalitetskontroll: Lars Krugerud TRAFIKKVURDERING FOR NYE BREVIK OPPVEKSTSENTER

Detaljer

Vedtakssak til politisk utvalg

Vedtakssak til politisk utvalg Vedtakssak til politisk utvalg Saksnummer: 08/4574 Saksbehandler: Birte Adelaide Mobraaten Organ: Kommuneplanutvalget 22.03.2011 Forslag til detaljregulering Trollkleiva Nord Saken avgjøres av: Kommuneplanutvalget

Detaljer

PLANBESKRIVELSE; REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR./BNR. 101/2, SOLNØRDALEN, ØRSKOG KOMMUNE I samsvar med vedtak i Kommunestyresak-084/12 Dat. 29.10.

PLANBESKRIVELSE; REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR./BNR. 101/2, SOLNØRDALEN, ØRSKOG KOMMUNE I samsvar med vedtak i Kommunestyresak-084/12 Dat. 29.10. PLANBESKRIVELSE; REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR./BNR. 101/2, SOLNØRDALEN, ØRSKOG KOMMUNE I samsvar med vedtak i Kommunestyresak-084/12 Dat. 29.10.12 1 Bakgrunn 2 Planprosess 3 Planstatus og rammebetingelser

Detaljer

BYGGEGRENSER LANGS SJØEN ARENDAL KOMMUNE. Forslag i revisjonsarbeidet med kommuneplanens arealdel 2013-2023- lagt inn på kommuneplankartet

BYGGEGRENSER LANGS SJØEN ARENDAL KOMMUNE. Forslag i revisjonsarbeidet med kommuneplanens arealdel 2013-2023- lagt inn på kommuneplankartet BYGGEGRENSER LANGS SJØEN ARENDAL KOMMUNE Forslag i revisjonsarbeidet med kommuneplanens arealdel 2013-2023- lagt inn på kommuneplankartet Behandlet i kommuneplanutvalget 16. oktober og 6. november 2013

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60 bnr. 724Hellvik felt K1, Eigersund.

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60 bnr. 724Hellvik felt K1, Eigersund. Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60 bnr. 724Hellvik felt K1, Eigersund. Plan nr. SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Block Watne AS forslag tilreguleringsendring for Hellvik

Detaljer

SAMLET KONSEKVENSANALYSE FOR UTBYGGINGSOMRÅDER FORSLAG TIL NY KOMMUNEPLAN 2014-2026 AREALDELEN

SAMLET KONSEKVENSANALYSE FOR UTBYGGINGSOMRÅDER FORSLAG TIL NY KOMMUNEPLAN 2014-2026 AREALDELEN SAMLET KONSEKVENSANALYSE FOR UTBYGGINGSOMRÅDER FORSLAG TIL NY KOMMUNEPLAN 2014-2026 AREALDELEN Tjøme kommune 15. juli 2014 Kart over foreslåtte utbyggingsområder (Se egne konsekvensutredninger for det

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

Planbeskrivelse 4016-1 GUNNARSHAUG - ENDRING FOR GNR. 143/13 MFL.

Planbeskrivelse 4016-1 GUNNARSHAUG - ENDRING FOR GNR. 143/13 MFL. Planbeskrivelse 4016-1 GUNNARSHAUG - ENDRING FOR GNR. 143/13 MFL. Arkivsak: 11/910 Arkivkode: PLANR 4016-1 Sakstittel: PLAN 4016-1 - REGULERINGSPLAN FOR GUNNARSHAUG - ENDRING FOR GNR/BNR 143/13 M.FL. Dato:

Detaljer

Reguleringsplan For Myllakollen

Reguleringsplan For Myllakollen Planbeskrivelse Reguleringsplan For Myllakollen Referanse: 07/1229-30 Arkivkode: PLAN 0533-2010-0002 Sakstittel: Reguleringsplan for Myllakollen Vedtatt av kommunestyret K-sak 17/10, 29.04.2010 PLANBESKRIVELSE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5-5 Arkiv: L12 OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN Forslag til vedtak: 1. Kommunen vedtar

Detaljer

DETALJREGULERING FOR FORTETTING I KLØVERVEGEN, BRYNE

DETALJREGULERING FOR FORTETTING I KLØVERVEGEN, BRYNE PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR FORTETTING I KLØVERVEGEN, BRYNE Plannummer: 0467.00 Time Kommune INNHOLD 1. BAKGRUNN... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Gjeldende planer... 3 1.3 Beskrivelse av planområdet...

Detaljer

REGULERINGSPLAN VORMSTAD BOLIGER. EIENDOMMEN GNR. 109 BNR. 170 m.fl. ORKDAL KOMMUNE

REGULERINGSPLAN VORMSTAD BOLIGER. EIENDOMMEN GNR. 109 BNR. 170 m.fl. ORKDAL KOMMUNE REGULERINGSPLAN VORMSTAD BOLIGER EIENDOMMEN GNR. 109 BNR. 170 m.fl. ORKDAL KOMMUNE Planbeskrivelse Planområdet Planområdet er på ca 17 dekar og ligger på Vormstad. Området er tidligere brukt som campingplass,

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE

PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE Utbygger Skandsen Bygg A/S Egersund Spinnerigaten 15 4370 Egersund Tlf 40623240 Oversiktskart ikke i målestokk 2 INNHOLD

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 Arkivsak: 11/35-29 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN TREHØRNINGEN NÆRINGSOMRÅDE - ARNKVERN NEDRE Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkiv: PLN 070900 Saksnr.: Utvalg Møtedato 202/12 FORMANNSKAPET

Detaljer

Forslag reguleringsplan

Forslag reguleringsplan Forslag reguleringsplan Reguleringsplan for Nord-Statland skytebane Namdalseid Dato 23.05.08 Side 1 av 5 PLANBESKRIVELSE 1. BAKGRUNN På oppdrag fra Terje Duklæt, Jørn Langstrand og Agnar Forbord, en underavdeling

Detaljer

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Formannskapet. Søknad om deling av gnr 95 bnr 1 for overføring til gnr 95 bnr 8 for uendret bruk

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Formannskapet. Søknad om deling av gnr 95 bnr 1 for overføring til gnr 95 bnr 8 for uendret bruk Balsfjord kommune Vår saksbehandler Gudmund Forseth, tlf 77 72 21 26 Saksframlegg Dato Referanse 16.03.2012 2011/947-2951/2012 Arkivkode: 95/1 Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Formannskapet Møtedato

Detaljer

2. Beskrivelse av dagens situasjon i planområdet Planområdet ligger på Hustofta, Skålevik og er et eksisterende område med spredt boligbebyggelse.

2. Beskrivelse av dagens situasjon i planområdet Planområdet ligger på Hustofta, Skålevik og er et eksisterende område med spredt boligbebyggelse. PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Hustofta vest - plan nr. 1337 Dato: 01.10 2013 Rev. 26.03 2014 Rev, 15.10 14 Rev. 28.10 14 1. Bakgrunn Forslaget fremmes av BN-konsult AS på vegne av grunneiere i området.

Detaljer

PLANBESKRIVELSE KIRKEBYÅSEN VEST 2 DETALJREGULERING FOR OMRÅDET. Plan-ID: 012220140002

PLANBESKRIVELSE KIRKEBYÅSEN VEST 2 DETALJREGULERING FOR OMRÅDET. Plan-ID: 012220140002 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR OMRÅDET KIRKEBYÅSEN VEST 2 Plan-ID: 012220140002 Planen datert 02.01.2015 Kommunestyrets vedtak 05.05.2015 1 INNHOLD 1 INNLEDNING 3 2 PLANOMRÅDET 3 3 DAGENS STUASJON

Detaljer

FORESPØRSELSSAK REGULERINGSPLAN FOR SKOGSETH GNR. 55 BNR 6 RISSA KOMMUNE

FORESPØRSELSSAK REGULERINGSPLAN FOR SKOGSETH GNR. 55 BNR 6 RISSA KOMMUNE FORESPØRSELSSAK REGULERINGSPLAN FOR SKOGSETH GNR. 55 BNR 6 RISSA KOMMUNE Forespørselssaken er utarbeidet av Kystplan i samarbeid med grunneiere og oppdragsgivere Lillian Christina og Thomas Lund Innholdsfortegnelse

Detaljer

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Eksempel fra Trøgstad kommune

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Eksempel fra Trøgstad kommune Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel Eksempel fra Trøgstad kommune I planprogrammet Utredningsprogram Ifølge forskrift av 01.04.05 om konsekvensutredninger skal endringer i arealdelens kart og

Detaljer

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde.

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. Planbeskrivelse for mindre endring 8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. 29.04.2015 Saksnr.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV AAREM SMÅBÅTHAVN GNR. 108 BNR. 2 I AGDENES KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV AAREM SMÅBÅTHAVN GNR. 108 BNR. 2 I AGDENES KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV AAREM SMÅBÅTHAVN GNR. 108 BNR. 2 I AGDENES KOMMUNE PLAN-ID 16222010002 Vedtatt av KST 15.12.2010 Ark.sak 09/488 Planbeskrivelse REGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV AAREM SMÅBÅTHAVN

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS Cowi AS Hønefoss, 30042008 PLANOMTALE Prosess og medvirkning Planarbeidet ble varslet 050707 Varsel ble sendt offentlige myndigheter, berørte eiendommer

Detaljer