Grunneier Kjetil Grongstad ønsker å tilrettelegge for boligområde på sin eiendom, gnr. 105 bnr. 4 i Påterudveien.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grunneier Kjetil Grongstad ønsker å tilrettelegge for boligområde på sin eiendom, gnr. 105 bnr. 4 i Påterudveien."

Transkript

1 INNSPILL Arealplan Nr: Kjetil Grongstad - Påterudveien Eiendom Bnr.: 15/4 Beskrivelse av område Grunneier Kjetil Grongstad ønsker å tilrettelegge for boligområde på sin eiendom, gnr. 15 bnr. 4 i Påterudveien. Beskrivelse av tiltaket Planstatus Kart over området Området ligger nord for Påterudveien på Heistadmoen. Sør for området ligger skogsområder med lysløyper og turstier tilknytta Heistadmoen og området som benyttes av Forsvaret. Nord for området er det større sammenhengende jordbruksarealer med spredt gårdsbebyggelse. Terrenget er nordøstvendt. Gården Påterud har et større sammenhengende jordbruksareal nord for Påterudveien og gårdsbebyggelsen. Arealet sør for Påterudveien er delt i en skogteig og en teig med dyrka mark. Arealet som foreslås til utbygging omfatter nær 14 dekar og er tilnærmet flatt. Det er bra solforhold i området. Området vil benyttes til frittliggende boligbebyggelse. Området antas å kunne romme mellom 5 1 boenheter, avhengig av utbyggingsform. Avstand til dagligvarehandel er ca. 4 km fra området. Rekrutten barnehage er lokalisert like i nærheten av området. Avstand til Berg skole ca. 7 m, Kongsgårdsmoen skole og Skrim Ungdomsskole er ca. 4 km unna, via skolebuss. Det er ca. 9 km til Kongsberg sentrum. Adkomst må skje fra FV 85 via etablert avkjørsel til området i dag. Det er bussholdeplass ved avkjørselen fra FV 85. Gangveg er etablert på motsatt side av hovedvegen. Påterudveien er en privat vei som driftes av Påterud veiforening. Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNF område. Tema Konsekvenser Positive konsekvenser Negative konsekvenser Naturmiljø, biologisk mangfold Det er ikke registreringer innenfor området i direktoratet for naturforvaltning sin naturbase eller artsdatabanken. (-) Tiltaket vil redusere leveområdene for dyre- og plantelivet lokalt. -

2 Naturressurser (jord og skogbruk) Geologiske forhold Vannressurser Landskap og grøntstruktur Kulturminner og kulturmiljø Forurensning og støy Folkehelse Universell utforming Friluftsliv og rekreasjon Næringsliv og sysselsetting (-) Omdisponering av areal sydvest for Påterudveien på eiendom gnr. 15, bnr. 4 berører i følge Skog og landskaps sitt gårdskart totalt 13,6 dekar hvorav 7,7 dekar er dyrka mark av god kvalitet mens 5,9 dekar er skog med lav bonitet. Omdiponering av dyrka mark berører jordverninteresser av nasjonal verdi. Det omsøkte arealet er imidlertid lite, og ligger i ytterkant mot skog i et større sammenhengende jordbruksområde med allerede etablert bebyggelse i nærområde. På bakgrunn av dette anbefaler Kongsberg kommune at jordverninteressene kan vike. Det omsøkte området er en del av et større sammenhengende kulturlandskap kalt Hedenstad-Volden. Området har lav botanisk verdi men høy kulturhistorisk verdi. (Ref. Nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap i Buskerud). Området ligger imidlertid i ytterkant av kulturlandskapet med allerede etablert bebyggelse i nærområdet. En omdisponering av området vil ikke ha vesentlige negative effekter på kulturlandskapet. Dyrka marka er forpakta bort og består av kornproduksjon. Grunnforholdene er ifølge løsmassekart fra NGU bart fjell, stedvis tynt dekke, strandavsetning. Strandavsetning er hovedsakelig tynn. Terrenget i området tilsier at tiltaket ikke påvirker grunnvann eller nedbørsfelt. En utbygging vil ha små konsekvenser landskapsforholdene i området både lokalt og i større perspektiv. Området er tilnærmet flatt. Landskapsforholdene og terrenget tilsier at utbyggingen ikke medfører silhuettvirkning eller negativ fjernvirkning av området. Det er ikke steingjerder eller andre kjente kulturminner innenfor området. Området må registreres for kulturminner før utbygging. Området er sjekket opp i mot Askeladden. En utbygging i området vil medføre noe økt trafikk langs tilførselsvegen inn fra FV 85. (-) Området ligger i gul støysone i forhold til skytebanene på Heistadmoen. Utbygging vil ikke medføre andre kjente forurensende konsekvenser. (+) For folkehelsa har det betydning at det finnes nær tilgang til grøntarealer og friluftsområder som medfører økt fysisk aktivitet. Det er god tilgjengelighet til friluftsområder og løypenett i området. Tiltaket vil ikke ta i bruk arealer som nyttes til friluftsliv eller rekreasjon i dag. (-) Støy i området vil ha negativ innvirkning på folkehelsa. Universell utforming vurderes ved den videre planlegging av tiltaket. Dette vurderes ikke å være beslutningsrelevant. (+) Området har turområder med etablerte stier rett utenfor eiendommen. (+) Området ligger nær IL Skrim s helårs skianlegg, med skiløyper på vinteren og asfaltert rulleski løype til bruk om sommeren. Boligutbygging gir generell sysselsettingseffekt, spesielt i byggeperioden. Dette vurderes ikke å være beslutningsrelevant for tiltaket

3 Transport og kommunikasjon Trafikksikkerhet, inkludert forhold til trafikksikker veg Sosial infrastruktur (skolekapasitet, barnehage, fritidsanlegg, etc) Tettstedsutvikling/forhold til annen bebyggelse Barn og unge Energiforsyning Konsekvenser for kommunal økonomi (+) Området er beliggende 7 meter avstand til skole. Avstanden til Arsenalet med arbeidsplasser er ca. 4 km med muligheter for bruk av sykkel. Bussholdeplass er ved utkjøring på FV 85. (-) Boligområdet er bilbasert. Tiltaket vil medføre en økning i års døgntrafikk i størrelsesorden 2 4 basert på 4 turer per boenhet per døgn. (+) Gangvegen er etablert på motsatt side av FV 85 til Berg skole. Kryssing av FV 85 foregår på gangfelt der Brønnstadveien kommer ut på FV 85 ved Berg skole. Barnehage: Området vil sokne til Rekrutten barnehage. 1 til 4 trinn: Området vil sokne til Berg skole. 5 til 1 trinn: Området vil sokne til Kongsgårdmoen skole og Skrim ungdomsskole. Kongsgårdmoen skole har ledig kapasitet og vil være ny høsten 215. Skrim ungdomsskole er forholdsvis ny og har kapasitet Feltet vil ikke ha positiv virkning for tettstedsutvikling. (+) Utbygging i området vil ikke ta i bruk områder som i dag benyttes av barn og unge. Området vil gi boligene god tilgjengelighet til friluftsområder og gode uteoppholdsmuligheter i området. (-) Energiforsyning må vurderes i samråd med strømleverandør. Det er nyetablert strømforsyning til dagens bebyggelse. I forhold til muligheter for alternativ energiforsyning, må dette eventuelt løses gjennom lokale tiltak som varmepumpe eller lignende innretninger. Dagens avkjørsel fra FV 85 kan benyttes. Vann og avløp: Vann og avløp knyttes til offentlig vann og avløpsnett som er etablert inn på gnr 15 bnr 4. Ledningsnettet er videreført på privat initiativ videre innover Påterudveien. Tinglyst avtale er etablert med privat tiltakshaver for å sikre mulighet for tilknytning. Tiltaket er en privat utbygging som ikke påvirker kommunale investeringer. Det forutsettes at utbyggingen skjer i privat regi uten kommunal deltagelse. Samlet vurdering: Området ligger landlig, men relativt sentralt. Skoler, arbeidsplasser og infrastruktur generelt (butikker, buss etc.) Etablering av boliger her er bilbasert. Det er god tilgjengelighet til sti- og løypenett i området. Tiltaket vil ikke ta i bruk arealer som nyttes til friluftsliv eller rekreasjon i dag. Området ligger i gul støysone til skytebanene på Heistadmoen. Området anbefales under følgende forutsetning: Det må settes rekkefølgebestemmelse om at forhold knyttet til skytebanestøy fra Heistadmoen må løses før utbygging her kan skje. Tiltaket er en privat utbygging som ikke påvirker kommunal investeringer. Det forutsettes at utbyggingen skjer i privat regi uten kommunal deltagelse. + - (+) 5 (-) 1

4 INNSPILL Arealplan Nr: Magne Bråten Bergmannsveien 327 og 329 Eiendom G/Bnr: 8639/1 Beskrivelse av Området er del av Øyenåsen, en åsrygg mellom Kobberbergelva, E 134 og Landsverkveien. Det område er eksisterende boligbebyggelse i tilknytning til området. Eiendommen består av flere teiger, og omfatter ca. 17 dekar i dette området. Eksisterende bebyggelse i området er i all hovedsak lokalisert nord for E 134 med boliger og næringsarealer. Det er 7 boliger og en næringseiendom sør for vegen i tilknytning til området. Eiendommen omfatter bebyggelse på adresse Bergmannsveien 327 og 329, kalt Myra. Søndre del av arealet er sørvendt med gode terrengforhold. Nordre del av arealet utgjør et lavbrekk i terrenget samt et mindre høydedrag vest for dette i hovedsak med bart fjell. Det er til dels store terrengforskjeller i denne delen av området. Beskrivelse av tiltaket Området er sentralt lokalisert i forhold til servicefunksjoner, barnehage, skole og arbeidsplasser (Arsenalet, Kongsberg teknologipark). Det er gangvegforbindelse fra motsatt side av E 134 til alle hovedfunksjoner. Tiltaket omfatter utnytting av eiendommen til boligformål, fortrinnsvis frittliggende- eller tett/lav bebyggelse. Arealet som vurderes utnyttbart til boligformål omfatter ca. 13 dekar. Søndre del av området er delvis sørvendt med gode solforhold. Et areal som tidligere har vært dyrket strekker seg fra sørvest mot nordøst i området. Dette arealet er fint å utnytte til boligtomter, sørvendt og lett tilgjengelig. Området hvor dagens bygninger er etablert er også lett utnyttbart og svært godt egnet. I nordre del av området ligger ei kløft mellom en liten åsrygg ut mot dagens bebyggelse og Øyenåsen. Dette arealet er ikke byggbart slik det er i dag. Med tilgang på masser fra tunnel utbygging i forbindelse med ny E 134 vil området kunne fylles opp og gjøres utnyttbart. Det er ønske om at dette tillates gjennom kommuneplanen. Det kan være aktuelt å fylle noe også i nedre del av området for å bedre terrengforholdene. Planstatus Kart over området Adkomst må skje via etablert avkjørsel fra E 134. Utbygging i området vil ikke skje før etter at ny E 134 er etablert og trafikkmengden på hovedvegen vil da være redusert med en vesentlig prosentandel (anslått i SVV sin konsekvensutredning 7 % reduksjon). Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNF område. Tema Konsekvenser Positive konsekvenser Naturmiljø, biologisk mangfold Det er ikke registreringer innenfor området i direktoratet for naturforvaltning sin naturbase og artsdatabanken. Øst for området er det registrert en naturtype kalkskog. Utbyggingen vil ikke påvirke denne. Tiltaket vil ikke ha særlig innvirkning på plante- og dyreliv i området.

5 Naturressurser (jord og skogbruk) Geologiske forhold Vannressurser Landskap og grøntstruktur Det er tidligere dyrka mark i området, ca. 3,6 dekar. Eiendommen består av skogsarealer i tillegg til etablert tunområde med bebyggelse. Hoveddelen av skogsarealene har høy bonitet, mens åsryggen nordvest i området har mer fjell i dagen og lav bonitet. Tiltaket vurderes å ha liten betydning for naturressurser. Grunnforholdene er ifølge løsmasse kart fra NGU breelvavsetning. Terreng og grunnforhold vurderes ikke å gi fare for skred eller ras. Terrenget i området tilsier at tiltaket ikke påvirker grunnvann eller nedbørsfelt i vesentlig grad. (-) En utbygging vil ha konsekvenser lokalt for landskapsforholdene i området. Øyenåsen i øst vil skjerme bebyggelsen med hensyn til silhuettvirkning. Lavereliggende arealer i sør er svært godt skjermet fra omgivelsene, men likevel solfylte. Kulturminner og kulturmiljø Forurensning og støy Folkehelse Universell utforming Friluftsliv og rekreasjon Deler av terrenget er til dels bratt og utilgjengelig og krever oppfylling for å kunne bebygges. Oppfyllingen vil i svært liten grad være synlig utenfra og vil bidra til bedre tilgjengelighet i området. En utbygging vurderes ikke å ta i bruk viktige grøntstrukturområder. Det er rester av gamle steingjerder i området. Disse vil kunne ivaretas gjennom en utbygging. Området er sjekket opp i mot Askeladden. Det er ikke andre kjente kulturminner i området. En utbygging i området vil medføre økt trafikk langt tilførselsvegen inn fra E 134. Utbygging vil ikke medføre andre kjente forurensningsmessige konsekvenser. (-) Området er lokalisert i gul sone i forhold til støy fra Forsvarets aktiviteter på Heistadmoen. Utbygging vil ikke medføre andre kjente forurensende konsekvenser (+) Tiltaket vil ikke bygge ned viktige områder for friluftsliv + eller nærturområder, og vil i liten grad påvirke folkehelsa. Nærfriluftsområder vil være i nærhet til utbyggingsområde. Vurderes å ikke være beslutningsrelevant. (+) Området er fint beliggende med tanke på tilgjengelighet til natur- og friluftsområder. + Næringsliv og sysselsetting Transport og kommunikasjon Trafikksikkerhet, inkludert forhold til trafikksikker veg Dette tema vurderes å ikke være beslutningsrelevant. Avstand til dagligvarehandel er ca. 5 meter fra området. Avstand til Kongsgårdsmoen skole er ca 1,5 km via gangveg med undergang under E 134. Tilgjengeligheten til større arbeidsplasser som Arsenalet og Kongsberg næringspark er godt innenfor sykkelavstand, Arsenalet innenfor gangavstand. Det er ca 6,5 km til Kongsberg sentrum. Barnehage er etablert rett over E 134. Busslommer er lokalisert ved avkjørselen fra E 134. Det er forholdsvis god kollektivdekning med Timebussen og lokalbuss til Saggrenda. (-) Tiltaket vil medføre en begrenset trafikkøkning. Avkjørselen til området er god og det er busslomme i tilknytning til denne. Gangveg til skole og arbeidsplasser er på motsatt side av E 134, og vegen må her krysses i plan. Ved øvrige kryssinger med hovedvegen er det etablert underganger. Opparbeidelse av ny E 134 vil medføre sterkt redusert trafikk på vegen forbi området. Det vil ikke bli bygd i området før ny hovedveg er en realitet.

6 Sosial infrastruktur (skolekapasitet, barnehage, fritidsanlegg, etc) Tettstedsutvikling/forhold til annen bebyggelse Barn og unge Energiforsyning Konsekvenser for kommunal økonomi (+) Nærmeste barneskole er Kongsgårdsmoen. Det er idrettshaller og utebaneanlegg ved Skrim ungdomsskole like i tilknytning til barneskolen. Kongsgårdmoen skole har ledig kapasitet og vil være ny høsten 215. Skrim ungdomsskole er forholdsvis ny og har kapasitet. Området er lokalisert i tilknytning til eksisterende bebyggelse og sentralt plassert i forhold til skole, servicefunksjoner og arbeidsplasser. Utbygging i området vil ikke ta i bruk områder som benyttes av barn og unge. Det er grøntområder i tilknytning området, men ikke opparbeidet lekeareal. (-) I forhold til muligheter for alternativ energiforsyning, må dette eventuelt løses gjennom lokale tiltak som varmepumpe eller lignende innretninger. Tiltaket er en privat utbygging som ikke påvirker kommunal investeringer. Det forutsettes at utbyggingen skjer i privat regi uten kommunal deltagelse. + Samlet vurdering: Området er lokalisert i tilknytning til eksisterende bebyggelse og sentralt plassert i forhold til skole, servicefunksjoner og arbeidsplasser. Det er god tilgjengelighet til sti- og løypenett i området. Tiltaket vil ikke ta i bruk arealer som nyttes til friluftsliv eller rekreasjon i dag. Området ligger i gul støysone til skytebanene på Heistadmoen. Området anbefales under følgende forutsetning: Det må settes rekkefølgebestemmelse om at forhold knyttet til skytebanestøy fra Heistadmoen må løses før utbygging her kan skje. Det forutsettes at utbyggingen skjer i privat regi uten kommunal deltagelse.

7 INNSPILL Arealplan Nr: Toralf Kasa Eiendom G/Bnr: 147/4 Beskrivelse av område Grunneier Toralf Kasa ønsker å tilrettelegge for to boligtomter på sin eiendom, gbnr. 147/4 i Jondalen hvor hans to døtre ønsker å etablere seg. Området er sørvendt med gode solforhold og utsikt mot Knutefjell. Området ligger nær naturområder. Arealet er del av en sammenhengende sørvendt liskråning. Terrenget innen området er småkupert, med markant høydedrag ned mot Storliveien. Området består av lett blandingsskog. Eksisterende boligbebyggelse i området er i all hovedsak lokalisert langs Storliveien. Eiendommene videre oppover mot Lifjell og Ble er bebygd med hytter. Beskrivelse av tiltaket Planstatus Kart over området Forslaget omfatter et område på totalt ca. 7 dekar inklusiv veianlegg til tomtene. Det er i skissen lagt opp til 2 boenheter på hver sin tomt. Ny adkomst til disse tomtene er beregnet til en lengde av 2 meter. Stigningstallet på denne veien vil være 1:11 (9%). Adkomst vil skje fra RV 37 og det er 2,7 km fra tomtene og ned til bussholdeplass. Avstand til dagligvarehandel er 16, km fra området. Avstand til Jondalen skole og barnehage er 8,3 km, via bussforbindelse på RV37. Avstand til Kongsberg sentrum er 18, km. Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNF område. Tema Konsekvenser Positive konsekvenser Naturmiljø, biologisk mangfold Naturressurser (jord og skogbruk) Geologiske forhold Det er ikke registreringer innenfor området i hverken artsdatabanken eller direktoratet for naturforvaltning sin naturbase. Kun streifdyr av elg, rådyr og rev er observert i området. (-) Området har middels til lav bonitet og begrenset verdi som skogbruksområde. Veien opp til tomtene fra Storliveien vil krysse skrått under eksisterende høytspent strekk og dermed ikke forringe fremtidig skogproduksjon. Denne veien vil kunne benyttes for å ta ut skogsvirke videre inn i området. Det er ikke dyrket mark innen området. Grunnforholdene er ifølge løsmassekart fra NGU moreneavsetninger. Terreng og grunnforhold vurderes ikke å gi fare for skred eller ras. Etablering av ny vei vil medføre en bedre fordeling av overflatevann, da det vil ledes 5/5 til to stikkrenner i stedet for eksisterende løsning som har fall bare mot en stikkrenne.

8 Vannressurser Landskap og grøntstruktur Kulturminner og kulturmiljø Forurensning og støy Folkehelse Universell utforming Friluftsliv og rekreasjon Næringsliv og sysselsetting Transport og kommunikasjon Trafikksikkerhet, inkludert forhold til trafikksikker veg Sosial infrastruktur (skolekapasitet, barnehage, fritidsanlegg, etc) Tettstedsutvikling/forhold til annen bebyggelse Barn og unge Energiforsyning Konsekvenser for kommunal Terrenget i området tilsier at tiltaket ikke påvirker grunnvann eller nedbørsfelt i vesentlig grad. En utbygging vurderes å ha små konsekvenser lokalt for landskapsbildet i området. Området ligger i sammenhengende sørvendt helling. Landskapsforholdene og terrenget tilsier at utbyggingen ikke medfører vesentlig silhuettvirkning eller negativ fjernvirkning av området. Det er ikke steingjerder eller andre kjente kulturminner innenfor området. Området er sjekket opp i mot Askeladden. Utbygging av to boliger vil medføre en minimal økning i trafikken. En utbygging av to boliger vurderes ikke å medføre negative forurensningsmessige konsekvenser. For folkehelsa har det betydning at det finnes nær tilgang til grøntarealer og friluftsområder som medfører økt fysisk aktivitet. Det er god tilgjengelighet til friluftsområder og kort vei til tur og skiløyper i området. Universell utforming vurderes ved den videre planlegging av tiltaket. Dette vurderes ikke å være beslutningsrelevant. Det vurderes ikke å være begrenset bruk av områdene til + friluftsliv som følge av tiltaket. (+) Området har turområder like utenfor døra. Skog og fjell med stier, tur og skiløyper, bekker og vann i nær beliggenhet til tiltaket. Dette tema vurderes ikke å være beslutningsrelevant. Området er beliggende 8,3 km avstand til skole/ barnehage og det er 18,5 km til næringsparken. Det er ca. 2,7 km til bussholdeplass langs RV37. (-) Kollektivtrafikk: Området kan ikke dekkes med buss. Konklusjon: Området er bilbasert. Storliveien har middels standard med fast dekke. Veien har liten trafikk på hverdager, da den i all hovedsak er tilførselsvei for hytter. Det finnes bare 1 husstander langs Storliveien. Tiltaket medfører marginal økning i årsdøgntrafikk da dette omfatter bare to tomter og hvor døtrene også benytter denne veien i dag. Området vil sokne til Jondalen skole og barnehage. Det er i løpet av siste 3 år bygd 3 nye eneboliger langs Storliveien. (-) Området ligger i sone C og utenfor sonen hvor det i Jondalen tillates spredt bebyggelse. Tiltaket bygger ikke opp under utvikling av Jondalen som nærsenter. Tiltaket bygger i liten grad ned grøntområder. Utbygging i området vil ikke ta i bruk områder som benyttes særlig av barn og unge. Området vil gi boligene god tilgjengelighet til friluftsområder sommer og vinterstid, samt fine akebakker vinterstid. (-) Det er tilknytningspunkt for fiber bredbånd og 4V eltilførsel nær planlagte tomter. I forhold til muligheter for alternativ energiforsyning, må dette eventuelt løses gjennom lokale tiltak som varmepumpe eller lignende innretninger. Tiltaket er en privat utbygging som ikke påvirker kommunal investeringer. Det forutsettes at utbyggingen skjer i privat regi

9 Økonomi uten kommunal deltagelse. (-) En utbygging i området vil gi økte driftskostnader for kommunen i form av skoleskyss. Samlet vurdering: Området ligger i sone C og utenfor sonen hvor det i Jondalen tillates spredt bebyggelse. Det vurderes ikke som aktuelt å flytte sonen for spredt boligbygging. Tiltaket bygger ikke opp under utvikling av Jondalen som nærsenter. Med bakgrunn i en avstand på ca 18 km fra sentrale arbeidsplasser/sentrum, vil området i sin helhet være bilbasert. Det kan ikke påregnes buss helt frem til området. En utbygging i området vil gi økte kommunens driftskostnader i form av skoleskyss og evt kommunal tjenestetilbud.

10 INNSPILL Arealplan Nr: Unni Merete Hansen Grinderud - Gamleveien 61 Eiendom G/Bnr: 8349/1 Beskrivelse av Eiendommen er på totalt 43 dekar og består av skog med høy til middels bonitet. Det er i dag område spredt bebyggelse i området langs Gamleveien. Beskrivelse av Tiltaket gjelder fradeling av en enkelttomt på 1,5 dekar på eiendommen, beliggende drøye 2 tiltaket meter fra fylkesveien. Dette området ligger på jorddekt fastmark og egner seg godt til bolig. Det er gode solforhold på tomten. Planstatus Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNF område. Kart over området Tema Konsekvenser Positive konsekvenser Naturmiljø, biologisk mangfold Naturressurser (jord og skogbruk) Geologiske forhold Vannressurser Landskap og grøntstruktur Kulturminner og kulturmiljø Forurensning og støy Folkehelse Universell utforming Det er ikke registreringer innenfor området i direktoratet for naturforvaltning sin naturbase eller artsdatabanken. Tiltaket vil ikke ha innvirkning på plante- og dyreliv i området. Det er ikke dyrka mark på eiendommen. Eiendommen består av skog med høy til middels bonitet og noe åpen jorddekt mark/ myr. Tiltaket vil ikke hindre eventuell skogsdrift. Grunnforholdene er ifølge løsmasse kart fra NGU tynn morene. Terreng og grunnforhold vurderes ikke å gi fare for skred eller ras. Terrenget i området tilsier at tiltaket ikke påvirker grunnvann eller nedbørsfelt i vesentlig grad. (+) En så begrenset utbygging vurderes å ha små konsekvenser for landskapsbildet i området, hverken lokalt eller i et større perspektiv. Området er tilnærmet flatt. Landskapsforholdene og terrenget tilsier at utbyggingen ikke medfører silhuettvirkning eller negativ fjernvirkning av området. Det er ikke steingjerder eller andre kjente kulturminner i området. Området er sjekket opp i mot Askeladden. Støysonen går 2 meter ut på hver side av Gamleveien. Boligen som skal oppføres vil akkurat gå klar av denne støysonen. Det kan likevel være aktuelt å gjennomføre støytiltak på fasaden. Eventuelt å ha en planløsning hvor støyfølsom rom vender mot støysvak side. En utbygging av en enkelt tomt vurderes å ikke medføre negative forurensningsmessige konsekvenser. Tiltaket omfatter en tomt og vurderes ikke å være relevant i forhold til folkehelse. Tema om universell utforming vurderes å ikke være beslutningsrelevant.

11 Friluftsliv og rekreasjon Næringsliv og sysselsetting Transport og kommunikasjon Trafikksikkerhet, inkludert forhold til trafikksikker veg Sosial infrastruktur (skolekapasitet, barnehage, fritidsanlegg, etc) Tettstedsutvikling/forhold til annen bebyggelse Barn og unge Energiforsyning Konsekvenser for kommunal økonomi (+) Arealet ligger i nær tilknytning til skogsområder med + turmuligheter. Tiltaket bygger ikke ned muligheter for å utøve rekreasjon og friluftsliv. Dette tema vurderes å ikke være beslutningsrelevant. Det er bussforbindelse over Gamleveien og ca. 4 meter til buss stopp på Rødshøgda. (-) Det er ca. 3,5 km til sentrum og beliggenheten vurderes å være bilbasert på grunn av terrengforhold. (-) Tiltaket vil ha liten innvirkning på trafikk og trafikksikkerhet på Gamleveien. Ikke trygg skolevei. Det er gitt tillatelse til utvidet bruk av avkjøring på eiendommen (sak nr. 213/ ). Dette er gitt av Statens vegvesen og gjelder frem til 216. Denne adkomsten fremstår som trygg og oversiktlig. Nærmeste barneskole er Madsebakken. Tema sosial infrastruktur vurderes å ikke være beslutningsrelevant for enkelttomt. Det er spredt boligbebyggelse langs Gamleveien. Utbygging i området vil ikke ta i bruk områder som benyttes av barn og unge. (-) I forhold til muligheter for alternativ energiforsyning, må dette eventuelt løses gjennom lokale tiltak som varmepumpe eller lignende innretninger. Tiltaket er en privat utbygging som ikke påvirker kommunal investeringer. Det forutsettes at utbyggingen skjer i privat regi uten kommunal deltagelse. Samlet vurdering: Innspillet vedrørende fradeling av en enkelttomt, på 1,5 dekar med bolig beliggende drøye 2 meter fra fylkesveien med adresse Gamleveien 61 anbefales. Tiltaket er en privat utbygging som ikke påvirker kommunal investeringer. Det forutsettes at utbyggingen skjer i privat regi uten kommunal deltagelse.

12 INNSPILL Arealplan Nr: Åse Kongsgård Lindseth Rud gård ved Svartås Eiendom Gbnr. 763/1 og 7631/1 Beskrivelse av område Grunneier Åse Kongsgård Lindseth ønsker å tilrettelegge for boligområde på sin eiendom, gbnr. 763/1 og 7631/1 ved Svartås. Eiendommen er et småbruk som ikke er i drift. Eiendommen består av skog og løkker. Beskrivelse av tiltaket Nedre del av området består av relativt flatt areal som tidligere utgjorde dyrket mark og beite for sauene. Ovenfor bygningsmassen er et bratt terreng, dels grasslette og dels skog. På oversiden er det en skogbekledt flate med flott utsikt til byområdet. Arealet som foreslås til utbygging omfatter ca. 2 dekar og er delvis kupert. Nedre del av området består av relativt flatt areal som tidligere utgjorde dyrket mark og beite for sauene. Det er på de flatere områdene at bebyggelsen kan legges. Det antas at området kan romme omlag 2-25 boenheter. Området ligger nordvest for jernbanen og tomtene er lokalisert mellom 21 og 25 moh. Det må planlegges ny biladkomst til boligområdet som kobles til Argentitten i utbyggingsområdet Vestlia. Dagens overgang over jernbanen, som er i plan, kan med dette saneres. Området ligger sentrumsnært og det er ca. 1,3 km fra Wennersborg skole og ca. 2,7 km fra Skrim ungdomsskole. Planstatus Kart over området Tunell for ny E 134 planlegges under planområdet. Dybden på ca. 4 meter under planområdet gjør at dette ikke påvirke en utbygging her. Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNF område hvor friluftsliv er dominerende. Tema Konsekvenser Positive konsekvenser

13 Naturmiljø, biologisk mangfold Naturressurser (jord og skogbruk) Geologiske forhold Vannressurser Landskap og grøntstruktur Kulturminner og kulturmiljø Forurensning og støy Folkehelse Universell utforming Friluftsliv og rekreasjon Næringsliv og sysselsetting Det er ikke registreringer innenfor området i direktoratet for naturforvaltning sin naturbase eller artsdatabanken. Det er riktignok registrert både Stubbesyl og Elfenbenhette rett utenfor foreslåtte planområde. Begge disse artene er riktignok livskraftige. (-) Tiltaket vil redusere leveområdene for dyre- og plantelivet lokalt. (-) Eiendommen består av skog og løkker. Rundt husene er det åpent kulturlandskap som bærer preg av gjengroing. For mer enn 25 år siden var det sauedrift på gården. I dag er det ikke noen form for gårdsdrift her. Området har middels bonitet og vurderes å ha liten verdi som skogbruksområde. Det er ikke dyrka mark på eiendommen. Grunnforholdene er ifølge løsmassekart fra NGU tynn moreneavsetning. Terreng og grunnforhold vurderes ikke å gi fare for skred eller ras. Terrenget i området tilsier at tiltaket ikke påvirker grunnvann eller nedbørsfelt. En utbygging vil ha konsekvenser lokalt for landskapsforholdene i området. Terrengforholdene og lisida opp mot Gruveåsen i vest tilsier at utbygging ikke vil medføre silhuettvirkning eller vesentlig negativ fjernvirkning av området. Utbyggingen vil skje inne i et avskjermet landskapsrom, og bebyggelse tilpasses landskap og terreng ved å utnytte hyller og flatere partier. Eiendommen består av skog og løkker. Nedre del av området består av relativt flatt areal som tidligere utgjorde dyrket mark og beite for sauene. Ovenfor bygningsmassen er et bratt terreng, dels grasslette og dels skog. På oversiden er det en skogbekledt flate med flott utsikt til byområdet. (-) Det er en rekke steingjerder i området. Steingjerdene følger i hovedsak stier og veger, og er en flott kvalitet for området. Det går to fegater nord for området. Det legges opp til at disse skal bevares med sikringssoner på hver side. En utbygging, som vist på kartet, vil ikke påvirke disse. Undergangen ved Argentitten er et kulturminne i seg selv. (-) En utbygging i området vil medføre økt trafikk på tilførselsvegen, og gjennom dette belaste eksisterende bebyggelse langs dette vegnettet. Deler av området ligger i støysonen fra jernbanen. Det forutsettes støyskjerming. Utbygging vil ikke medføre andre kjente forurensningsmessige konsekvenser. (+) For folkehelsa har det betydning at det finnes nær tilgang til grøntarealer og friluftsområder som medfører økt fysisk aktivitet. Det er god tilgjengelighet til friluftsområder og løypenett i området. Tiltaket vil ikke ta i bruk arealer som nevneverdig nyttes til friluftsliv eller rekreasjon i dag. Universell utforming vurderes ved den videre planlegging av tiltaket. Dette vurderes å ikke å være beslutningsrelevant. (-) Området har fine turmuligheter. Det går mye brukte stier opp mot områdene ved Svartåstjern og Gruveåsen samt i nordlig retning mot Knoffemyr og områdene ved Funkelia. Det er en undergang under jernbanen ved Svartås som knyttes til vegnettet i dette området, i tillegg til en overgang lenger sør hvor jernbanen går i tunnel. Turstiene i nordlig retning har også utgangspunkt der adkomstvegen til området krysser jernbanen. Boligutbygging gir generell sysselsettingseffekt, spesielt i byggeperioden. Dette vurderes å ikke å være beslutningsrelevant for tiltaket. +

14 Transport og kommunikasjon Trafikksikkerhet, inkludert forhold til trafikksikker veg Sosial infrastruktur (skolekapasitet, barnehage, fritidsanlegg, etc) Tettstedsutvikling/forhold til annen bebyggelse Barn og unge Energiforsyning Konsekvenser for kommunal økonomi Området er beliggende 1,3 km fra barneskole. Avstanden til Arsenalet med arbeidsplasser er ca.2,1 km med muligheter for bruk av sykkel. Bussholdeplass er ved Sandsværveien, ca 1 km unna. Området vurderes å være i delvis sykkelavstand fra både sentrum, arbeidsplasser og skole. Slik situasjonen er nå er det mest aktuelt å benytte dagens fotgjengerundergang til Svartås Syd, i tillegg til å etablere ny undergang ved denne til biltrafikk. Adkomst fram til ny veg vil følge eksisterende vegnett fra Sandsværveien og ta av fra Argentitten som er anlagt i forbindelse med utbygging i Svartås Syd. Det er i dag en rekkefølgebestemmelse knyttet til utbygging av kryssområdet med Sandsværveien. Trafikken på Sandsværveien vil imidlertid, ifølge beregninger fra Statens vegvesen, reduseres med nærmere 5 % etter at ny E 134 er bygget ut. Denne problemstillingen vil med dette være mindre aktuell. Med påkopling til Argentitten vil det være adgang til gangveg fra boligområdene og fram til Wennersborg skole med undergang under E 134. Dette gjelder også i retning mot Skrim ungdomsskole. Området er lokalisert til Wennersborg barneskole og Skrim ungdomsskole. Nærmeste barnehage er ved Svartåsveien, 1,7 km unna med ny adkomst. (-) Området vil være en forlengelse av etablert boligbebyggelse i området Svartås, men brutt av en jernbanelinje. Jernbanelinja vurderes å være en barriere for videre utbygging. (+) Utbygging i området vurderes å være lite brukt av barn og unge. Området vil gi boligene god tilgjengelighet til friluftsområder og gode uteoppholdsmuligheter i området. (-) Energiforsyning må vurderes i samråd med strømleverandør. Det er nyetablert strømforsyning til dagens bebyggelse. I forhold til muligheter for alternativ energiforsyning, må dette eventuelt løses gjennom lokale tiltak som varmepumpe eller lignende innretninger. Veg foreslås via Argentitten. Fra denne må det etableres ny undergang under jernbanen for biltrafikk. Eksisterende undergang kan benyttes som gang- og sykkelveg. Vann og avløp: Området må knyttes til offentlig vann- og avløpsnett i boligområdene ved Svartås/Sandsværveien. Tiltaket er en privat utbygging som ikke påvirker kommunal investeringer. Det forutsettes at utbyggingen skjer i privat regi uten kommunal deltagelse. + + Samlet vurdering: Arealet som foreslås til utbygging omfatter ca. 2 dekar og er delvis kupert. Det antas at området kan romme omlag 2-25 boenheter. Eiendommen består av skog og løkker. Nedre del av området består av relativt flatt areal som tidligere utgjorde dyrket mark og beite. Området ligger i et kulturlandskap med store rekreasjonsverdier. Det er mye brukte stier opp mot områdene ved Svartåstjern og Gruveåsen samt i nordlig retning mot Knoffemyr og områdene ved Funkelia. Det vurderes som mest aktuelt å benytte dagens fotgjengerundergang til Svartås Syd som gang-

15 og sykkelveg, og at det etableres ny undergang for biltrafikk ved siden av denne. Undergangen vurderes å ha verdi som viktig kulturminne og skal bevares, se bilde. Det forutsettes at dagens stier gjennom området blir ivaretatt ved utbyggingen. Adkomst fram til ny veg vil følge eksisterende vegnett fra Sandsværveien og ta av fra Argentitten som er anlagt i forbindelse med utbygging i Svartås Syd. Det er i dag en rekkefølgebestemmelse knyttet til utbygging av kryssområdet med Sandsværveien. Trafikken på Sandsværveien vil imidlertid, ifølge beregninger fra Statens vegvesen, reduseres med nærmere 5 % etter at ny E 134 er bygget ut. Denne problemstillingen vil med dette være mindre aktuell. Deler av området ligger i støysonen. Det forutsettes støyskjerming. Utvikling av teknisk infrastruktur til området er kostnadskrevende. Det forutsettes at utbyggingen skjer i privat regi uten kommunal deltagelse.