Grunneier Kjetil Grongstad ønsker å tilrettelegge for boligområde på sin eiendom, gnr. 105 bnr. 4 i Påterudveien.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grunneier Kjetil Grongstad ønsker å tilrettelegge for boligområde på sin eiendom, gnr. 105 bnr. 4 i Påterudveien."

Transkript

1 INNSPILL Arealplan Nr: Kjetil Grongstad - Påterudveien Eiendom Bnr.: 15/4 Beskrivelse av område Grunneier Kjetil Grongstad ønsker å tilrettelegge for boligområde på sin eiendom, gnr. 15 bnr. 4 i Påterudveien. Beskrivelse av tiltaket Planstatus Kart over området Området ligger nord for Påterudveien på Heistadmoen. Sør for området ligger skogsområder med lysløyper og turstier tilknytta Heistadmoen og området som benyttes av Forsvaret. Nord for området er det større sammenhengende jordbruksarealer med spredt gårdsbebyggelse. Terrenget er nordøstvendt. Gården Påterud har et større sammenhengende jordbruksareal nord for Påterudveien og gårdsbebyggelsen. Arealet sør for Påterudveien er delt i en skogteig og en teig med dyrka mark. Arealet som foreslås til utbygging omfatter nær 14 dekar og er tilnærmet flatt. Det er bra solforhold i området. Området vil benyttes til frittliggende boligbebyggelse. Området antas å kunne romme mellom 5 1 boenheter, avhengig av utbyggingsform. Avstand til dagligvarehandel er ca. 4 km fra området. Rekrutten barnehage er lokalisert like i nærheten av området. Avstand til Berg skole ca. 7 m, Kongsgårdsmoen skole og Skrim Ungdomsskole er ca. 4 km unna, via skolebuss. Det er ca. 9 km til Kongsberg sentrum. Adkomst må skje fra FV 85 via etablert avkjørsel til området i dag. Det er bussholdeplass ved avkjørselen fra FV 85. Gangveg er etablert på motsatt side av hovedvegen. Påterudveien er en privat vei som driftes av Påterud veiforening. Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNF område. Tema Konsekvenser Positive konsekvenser Negative konsekvenser Naturmiljø, biologisk mangfold Det er ikke registreringer innenfor området i direktoratet for naturforvaltning sin naturbase eller artsdatabanken. (-) Tiltaket vil redusere leveområdene for dyre- og plantelivet lokalt. -

2 Naturressurser (jord og skogbruk) Geologiske forhold Vannressurser Landskap og grøntstruktur Kulturminner og kulturmiljø Forurensning og støy Folkehelse Universell utforming Friluftsliv og rekreasjon Næringsliv og sysselsetting (-) Omdisponering av areal sydvest for Påterudveien på eiendom gnr. 15, bnr. 4 berører i følge Skog og landskaps sitt gårdskart totalt 13,6 dekar hvorav 7,7 dekar er dyrka mark av god kvalitet mens 5,9 dekar er skog med lav bonitet. Omdiponering av dyrka mark berører jordverninteresser av nasjonal verdi. Det omsøkte arealet er imidlertid lite, og ligger i ytterkant mot skog i et større sammenhengende jordbruksområde med allerede etablert bebyggelse i nærområde. På bakgrunn av dette anbefaler Kongsberg kommune at jordverninteressene kan vike. Det omsøkte området er en del av et større sammenhengende kulturlandskap kalt Hedenstad-Volden. Området har lav botanisk verdi men høy kulturhistorisk verdi. (Ref. Nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap i Buskerud). Området ligger imidlertid i ytterkant av kulturlandskapet med allerede etablert bebyggelse i nærområdet. En omdisponering av området vil ikke ha vesentlige negative effekter på kulturlandskapet. Dyrka marka er forpakta bort og består av kornproduksjon. Grunnforholdene er ifølge løsmassekart fra NGU bart fjell, stedvis tynt dekke, strandavsetning. Strandavsetning er hovedsakelig tynn. Terrenget i området tilsier at tiltaket ikke påvirker grunnvann eller nedbørsfelt. En utbygging vil ha små konsekvenser landskapsforholdene i området både lokalt og i større perspektiv. Området er tilnærmet flatt. Landskapsforholdene og terrenget tilsier at utbyggingen ikke medfører silhuettvirkning eller negativ fjernvirkning av området. Det er ikke steingjerder eller andre kjente kulturminner innenfor området. Området må registreres for kulturminner før utbygging. Området er sjekket opp i mot Askeladden. En utbygging i området vil medføre noe økt trafikk langs tilførselsvegen inn fra FV 85. (-) Området ligger i gul støysone i forhold til skytebanene på Heistadmoen. Utbygging vil ikke medføre andre kjente forurensende konsekvenser. (+) For folkehelsa har det betydning at det finnes nær tilgang til grøntarealer og friluftsområder som medfører økt fysisk aktivitet. Det er god tilgjengelighet til friluftsområder og løypenett i området. Tiltaket vil ikke ta i bruk arealer som nyttes til friluftsliv eller rekreasjon i dag. (-) Støy i området vil ha negativ innvirkning på folkehelsa. Universell utforming vurderes ved den videre planlegging av tiltaket. Dette vurderes ikke å være beslutningsrelevant. (+) Området har turområder med etablerte stier rett utenfor eiendommen. (+) Området ligger nær IL Skrim s helårs skianlegg, med skiløyper på vinteren og asfaltert rulleski løype til bruk om sommeren. Boligutbygging gir generell sysselsettingseffekt, spesielt i byggeperioden. Dette vurderes ikke å være beslutningsrelevant for tiltaket

3 Transport og kommunikasjon Trafikksikkerhet, inkludert forhold til trafikksikker veg Sosial infrastruktur (skolekapasitet, barnehage, fritidsanlegg, etc) Tettstedsutvikling/forhold til annen bebyggelse Barn og unge Energiforsyning Konsekvenser for kommunal økonomi (+) Området er beliggende 7 meter avstand til skole. Avstanden til Arsenalet med arbeidsplasser er ca. 4 km med muligheter for bruk av sykkel. Bussholdeplass er ved utkjøring på FV 85. (-) Boligområdet er bilbasert. Tiltaket vil medføre en økning i års døgntrafikk i størrelsesorden 2 4 basert på 4 turer per boenhet per døgn. (+) Gangvegen er etablert på motsatt side av FV 85 til Berg skole. Kryssing av FV 85 foregår på gangfelt der Brønnstadveien kommer ut på FV 85 ved Berg skole. Barnehage: Området vil sokne til Rekrutten barnehage. 1 til 4 trinn: Området vil sokne til Berg skole. 5 til 1 trinn: Området vil sokne til Kongsgårdmoen skole og Skrim ungdomsskole. Kongsgårdmoen skole har ledig kapasitet og vil være ny høsten 215. Skrim ungdomsskole er forholdsvis ny og har kapasitet Feltet vil ikke ha positiv virkning for tettstedsutvikling. (+) Utbygging i området vil ikke ta i bruk områder som i dag benyttes av barn og unge. Området vil gi boligene god tilgjengelighet til friluftsområder og gode uteoppholdsmuligheter i området. (-) Energiforsyning må vurderes i samråd med strømleverandør. Det er nyetablert strømforsyning til dagens bebyggelse. I forhold til muligheter for alternativ energiforsyning, må dette eventuelt løses gjennom lokale tiltak som varmepumpe eller lignende innretninger. Dagens avkjørsel fra FV 85 kan benyttes. Vann og avløp: Vann og avløp knyttes til offentlig vann og avløpsnett som er etablert inn på gnr 15 bnr 4. Ledningsnettet er videreført på privat initiativ videre innover Påterudveien. Tinglyst avtale er etablert med privat tiltakshaver for å sikre mulighet for tilknytning. Tiltaket er en privat utbygging som ikke påvirker kommunale investeringer. Det forutsettes at utbyggingen skjer i privat regi uten kommunal deltagelse. Samlet vurdering: Området ligger landlig, men relativt sentralt. Skoler, arbeidsplasser og infrastruktur generelt (butikker, buss etc.) Etablering av boliger her er bilbasert. Det er god tilgjengelighet til sti- og løypenett i området. Tiltaket vil ikke ta i bruk arealer som nyttes til friluftsliv eller rekreasjon i dag. Området ligger i gul støysone til skytebanene på Heistadmoen. Området anbefales under følgende forutsetning: Det må settes rekkefølgebestemmelse om at forhold knyttet til skytebanestøy fra Heistadmoen må løses før utbygging her kan skje. Tiltaket er en privat utbygging som ikke påvirker kommunal investeringer. Det forutsettes at utbyggingen skjer i privat regi uten kommunal deltagelse. + - (+) 5 (-) 1

4 INNSPILL Arealplan Nr: Magne Bråten Bergmannsveien 327 og 329 Eiendom G/Bnr: 8639/1 Beskrivelse av Området er del av Øyenåsen, en åsrygg mellom Kobberbergelva, E 134 og Landsverkveien. Det område er eksisterende boligbebyggelse i tilknytning til området. Eiendommen består av flere teiger, og omfatter ca. 17 dekar i dette området. Eksisterende bebyggelse i området er i all hovedsak lokalisert nord for E 134 med boliger og næringsarealer. Det er 7 boliger og en næringseiendom sør for vegen i tilknytning til området. Eiendommen omfatter bebyggelse på adresse Bergmannsveien 327 og 329, kalt Myra. Søndre del av arealet er sørvendt med gode terrengforhold. Nordre del av arealet utgjør et lavbrekk i terrenget samt et mindre høydedrag vest for dette i hovedsak med bart fjell. Det er til dels store terrengforskjeller i denne delen av området. Beskrivelse av tiltaket Området er sentralt lokalisert i forhold til servicefunksjoner, barnehage, skole og arbeidsplasser (Arsenalet, Kongsberg teknologipark). Det er gangvegforbindelse fra motsatt side av E 134 til alle hovedfunksjoner. Tiltaket omfatter utnytting av eiendommen til boligformål, fortrinnsvis frittliggende- eller tett/lav bebyggelse. Arealet som vurderes utnyttbart til boligformål omfatter ca. 13 dekar. Søndre del av området er delvis sørvendt med gode solforhold. Et areal som tidligere har vært dyrket strekker seg fra sørvest mot nordøst i området. Dette arealet er fint å utnytte til boligtomter, sørvendt og lett tilgjengelig. Området hvor dagens bygninger er etablert er også lett utnyttbart og svært godt egnet. I nordre del av området ligger ei kløft mellom en liten åsrygg ut mot dagens bebyggelse og Øyenåsen. Dette arealet er ikke byggbart slik det er i dag. Med tilgang på masser fra tunnel utbygging i forbindelse med ny E 134 vil området kunne fylles opp og gjøres utnyttbart. Det er ønske om at dette tillates gjennom kommuneplanen. Det kan være aktuelt å fylle noe også i nedre del av området for å bedre terrengforholdene. Planstatus Kart over området Adkomst må skje via etablert avkjørsel fra E 134. Utbygging i området vil ikke skje før etter at ny E 134 er etablert og trafikkmengden på hovedvegen vil da være redusert med en vesentlig prosentandel (anslått i SVV sin konsekvensutredning 7 % reduksjon). Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNF område. Tema Konsekvenser Positive konsekvenser Naturmiljø, biologisk mangfold Det er ikke registreringer innenfor området i direktoratet for naturforvaltning sin naturbase og artsdatabanken. Øst for området er det registrert en naturtype kalkskog. Utbyggingen vil ikke påvirke denne. Tiltaket vil ikke ha særlig innvirkning på plante- og dyreliv i området.

5 Naturressurser (jord og skogbruk) Geologiske forhold Vannressurser Landskap og grøntstruktur Det er tidligere dyrka mark i området, ca. 3,6 dekar. Eiendommen består av skogsarealer i tillegg til etablert tunområde med bebyggelse. Hoveddelen av skogsarealene har høy bonitet, mens åsryggen nordvest i området har mer fjell i dagen og lav bonitet. Tiltaket vurderes å ha liten betydning for naturressurser. Grunnforholdene er ifølge løsmasse kart fra NGU breelvavsetning. Terreng og grunnforhold vurderes ikke å gi fare for skred eller ras. Terrenget i området tilsier at tiltaket ikke påvirker grunnvann eller nedbørsfelt i vesentlig grad. (-) En utbygging vil ha konsekvenser lokalt for landskapsforholdene i området. Øyenåsen i øst vil skjerme bebyggelsen med hensyn til silhuettvirkning. Lavereliggende arealer i sør er svært godt skjermet fra omgivelsene, men likevel solfylte. Kulturminner og kulturmiljø Forurensning og støy Folkehelse Universell utforming Friluftsliv og rekreasjon Deler av terrenget er til dels bratt og utilgjengelig og krever oppfylling for å kunne bebygges. Oppfyllingen vil i svært liten grad være synlig utenfra og vil bidra til bedre tilgjengelighet i området. En utbygging vurderes ikke å ta i bruk viktige grøntstrukturområder. Det er rester av gamle steingjerder i området. Disse vil kunne ivaretas gjennom en utbygging. Området er sjekket opp i mot Askeladden. Det er ikke andre kjente kulturminner i området. En utbygging i området vil medføre økt trafikk langt tilførselsvegen inn fra E 134. Utbygging vil ikke medføre andre kjente forurensningsmessige konsekvenser. (-) Området er lokalisert i gul sone i forhold til støy fra Forsvarets aktiviteter på Heistadmoen. Utbygging vil ikke medføre andre kjente forurensende konsekvenser (+) Tiltaket vil ikke bygge ned viktige områder for friluftsliv + eller nærturområder, og vil i liten grad påvirke folkehelsa. Nærfriluftsområder vil være i nærhet til utbyggingsområde. Vurderes å ikke være beslutningsrelevant. (+) Området er fint beliggende med tanke på tilgjengelighet til natur- og friluftsområder. + Næringsliv og sysselsetting Transport og kommunikasjon Trafikksikkerhet, inkludert forhold til trafikksikker veg Dette tema vurderes å ikke være beslutningsrelevant. Avstand til dagligvarehandel er ca. 5 meter fra området. Avstand til Kongsgårdsmoen skole er ca 1,5 km via gangveg med undergang under E 134. Tilgjengeligheten til større arbeidsplasser som Arsenalet og Kongsberg næringspark er godt innenfor sykkelavstand, Arsenalet innenfor gangavstand. Det er ca 6,5 km til Kongsberg sentrum. Barnehage er etablert rett over E 134. Busslommer er lokalisert ved avkjørselen fra E 134. Det er forholdsvis god kollektivdekning med Timebussen og lokalbuss til Saggrenda. (-) Tiltaket vil medføre en begrenset trafikkøkning. Avkjørselen til området er god og det er busslomme i tilknytning til denne. Gangveg til skole og arbeidsplasser er på motsatt side av E 134, og vegen må her krysses i plan. Ved øvrige kryssinger med hovedvegen er det etablert underganger. Opparbeidelse av ny E 134 vil medføre sterkt redusert trafikk på vegen forbi området. Det vil ikke bli bygd i området før ny hovedveg er en realitet.

6 Sosial infrastruktur (skolekapasitet, barnehage, fritidsanlegg, etc) Tettstedsutvikling/forhold til annen bebyggelse Barn og unge Energiforsyning Konsekvenser for kommunal økonomi (+) Nærmeste barneskole er Kongsgårdsmoen. Det er idrettshaller og utebaneanlegg ved Skrim ungdomsskole like i tilknytning til barneskolen. Kongsgårdmoen skole har ledig kapasitet og vil være ny høsten 215. Skrim ungdomsskole er forholdsvis ny og har kapasitet. Området er lokalisert i tilknytning til eksisterende bebyggelse og sentralt plassert i forhold til skole, servicefunksjoner og arbeidsplasser. Utbygging i området vil ikke ta i bruk områder som benyttes av barn og unge. Det er grøntområder i tilknytning området, men ikke opparbeidet lekeareal. (-) I forhold til muligheter for alternativ energiforsyning, må dette eventuelt løses gjennom lokale tiltak som varmepumpe eller lignende innretninger. Tiltaket er en privat utbygging som ikke påvirker kommunal investeringer. Det forutsettes at utbyggingen skjer i privat regi uten kommunal deltagelse. + Samlet vurdering: Området er lokalisert i tilknytning til eksisterende bebyggelse og sentralt plassert i forhold til skole, servicefunksjoner og arbeidsplasser. Det er god tilgjengelighet til sti- og løypenett i området. Tiltaket vil ikke ta i bruk arealer som nyttes til friluftsliv eller rekreasjon i dag. Området ligger i gul støysone til skytebanene på Heistadmoen. Området anbefales under følgende forutsetning: Det må settes rekkefølgebestemmelse om at forhold knyttet til skytebanestøy fra Heistadmoen må løses før utbygging her kan skje. Det forutsettes at utbyggingen skjer i privat regi uten kommunal deltagelse.

7 INNSPILL Arealplan Nr: Toralf Kasa Eiendom G/Bnr: 147/4 Beskrivelse av område Grunneier Toralf Kasa ønsker å tilrettelegge for to boligtomter på sin eiendom, gbnr. 147/4 i Jondalen hvor hans to døtre ønsker å etablere seg. Området er sørvendt med gode solforhold og utsikt mot Knutefjell. Området ligger nær naturområder. Arealet er del av en sammenhengende sørvendt liskråning. Terrenget innen området er småkupert, med markant høydedrag ned mot Storliveien. Området består av lett blandingsskog. Eksisterende boligbebyggelse i området er i all hovedsak lokalisert langs Storliveien. Eiendommene videre oppover mot Lifjell og Ble er bebygd med hytter. Beskrivelse av tiltaket Planstatus Kart over området Forslaget omfatter et område på totalt ca. 7 dekar inklusiv veianlegg til tomtene. Det er i skissen lagt opp til 2 boenheter på hver sin tomt. Ny adkomst til disse tomtene er beregnet til en lengde av 2 meter. Stigningstallet på denne veien vil være 1:11 (9%). Adkomst vil skje fra RV 37 og det er 2,7 km fra tomtene og ned til bussholdeplass. Avstand til dagligvarehandel er 16, km fra området. Avstand til Jondalen skole og barnehage er 8,3 km, via bussforbindelse på RV37. Avstand til Kongsberg sentrum er 18, km. Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNF område. Tema Konsekvenser Positive konsekvenser Naturmiljø, biologisk mangfold Naturressurser (jord og skogbruk) Geologiske forhold Det er ikke registreringer innenfor området i hverken artsdatabanken eller direktoratet for naturforvaltning sin naturbase. Kun streifdyr av elg, rådyr og rev er observert i området. (-) Området har middels til lav bonitet og begrenset verdi som skogbruksområde. Veien opp til tomtene fra Storliveien vil krysse skrått under eksisterende høytspent strekk og dermed ikke forringe fremtidig skogproduksjon. Denne veien vil kunne benyttes for å ta ut skogsvirke videre inn i området. Det er ikke dyrket mark innen området. Grunnforholdene er ifølge løsmassekart fra NGU moreneavsetninger. Terreng og grunnforhold vurderes ikke å gi fare for skred eller ras. Etablering av ny vei vil medføre en bedre fordeling av overflatevann, da det vil ledes 5/5 til to stikkrenner i stedet for eksisterende løsning som har fall bare mot en stikkrenne.

8 Vannressurser Landskap og grøntstruktur Kulturminner og kulturmiljø Forurensning og støy Folkehelse Universell utforming Friluftsliv og rekreasjon Næringsliv og sysselsetting Transport og kommunikasjon Trafikksikkerhet, inkludert forhold til trafikksikker veg Sosial infrastruktur (skolekapasitet, barnehage, fritidsanlegg, etc) Tettstedsutvikling/forhold til annen bebyggelse Barn og unge Energiforsyning Konsekvenser for kommunal Terrenget i området tilsier at tiltaket ikke påvirker grunnvann eller nedbørsfelt i vesentlig grad. En utbygging vurderes å ha små konsekvenser lokalt for landskapsbildet i området. Området ligger i sammenhengende sørvendt helling. Landskapsforholdene og terrenget tilsier at utbyggingen ikke medfører vesentlig silhuettvirkning eller negativ fjernvirkning av området. Det er ikke steingjerder eller andre kjente kulturminner innenfor området. Området er sjekket opp i mot Askeladden. Utbygging av to boliger vil medføre en minimal økning i trafikken. En utbygging av to boliger vurderes ikke å medføre negative forurensningsmessige konsekvenser. For folkehelsa har det betydning at det finnes nær tilgang til grøntarealer og friluftsområder som medfører økt fysisk aktivitet. Det er god tilgjengelighet til friluftsområder og kort vei til tur og skiløyper i området. Universell utforming vurderes ved den videre planlegging av tiltaket. Dette vurderes ikke å være beslutningsrelevant. Det vurderes ikke å være begrenset bruk av områdene til + friluftsliv som følge av tiltaket. (+) Området har turområder like utenfor døra. Skog og fjell med stier, tur og skiløyper, bekker og vann i nær beliggenhet til tiltaket. Dette tema vurderes ikke å være beslutningsrelevant. Området er beliggende 8,3 km avstand til skole/ barnehage og det er 18,5 km til næringsparken. Det er ca. 2,7 km til bussholdeplass langs RV37. (-) Kollektivtrafikk: Området kan ikke dekkes med buss. Konklusjon: Området er bilbasert. Storliveien har middels standard med fast dekke. Veien har liten trafikk på hverdager, da den i all hovedsak er tilførselsvei for hytter. Det finnes bare 1 husstander langs Storliveien. Tiltaket medfører marginal økning i årsdøgntrafikk da dette omfatter bare to tomter og hvor døtrene også benytter denne veien i dag. Området vil sokne til Jondalen skole og barnehage. Det er i løpet av siste 3 år bygd 3 nye eneboliger langs Storliveien. (-) Området ligger i sone C og utenfor sonen hvor det i Jondalen tillates spredt bebyggelse. Tiltaket bygger ikke opp under utvikling av Jondalen som nærsenter. Tiltaket bygger i liten grad ned grøntområder. Utbygging i området vil ikke ta i bruk områder som benyttes særlig av barn og unge. Området vil gi boligene god tilgjengelighet til friluftsområder sommer og vinterstid, samt fine akebakker vinterstid. (-) Det er tilknytningspunkt for fiber bredbånd og 4V eltilførsel nær planlagte tomter. I forhold til muligheter for alternativ energiforsyning, må dette eventuelt løses gjennom lokale tiltak som varmepumpe eller lignende innretninger. Tiltaket er en privat utbygging som ikke påvirker kommunal investeringer. Det forutsettes at utbyggingen skjer i privat regi

9 Økonomi uten kommunal deltagelse. (-) En utbygging i området vil gi økte driftskostnader for kommunen i form av skoleskyss. Samlet vurdering: Området ligger i sone C og utenfor sonen hvor det i Jondalen tillates spredt bebyggelse. Det vurderes ikke som aktuelt å flytte sonen for spredt boligbygging. Tiltaket bygger ikke opp under utvikling av Jondalen som nærsenter. Med bakgrunn i en avstand på ca 18 km fra sentrale arbeidsplasser/sentrum, vil området i sin helhet være bilbasert. Det kan ikke påregnes buss helt frem til området. En utbygging i området vil gi økte kommunens driftskostnader i form av skoleskyss og evt kommunal tjenestetilbud.

10 INNSPILL Arealplan Nr: Unni Merete Hansen Grinderud - Gamleveien 61 Eiendom G/Bnr: 8349/1 Beskrivelse av Eiendommen er på totalt 43 dekar og består av skog med høy til middels bonitet. Det er i dag område spredt bebyggelse i området langs Gamleveien. Beskrivelse av Tiltaket gjelder fradeling av en enkelttomt på 1,5 dekar på eiendommen, beliggende drøye 2 tiltaket meter fra fylkesveien. Dette området ligger på jorddekt fastmark og egner seg godt til bolig. Det er gode solforhold på tomten. Planstatus Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNF område. Kart over området Tema Konsekvenser Positive konsekvenser Naturmiljø, biologisk mangfold Naturressurser (jord og skogbruk) Geologiske forhold Vannressurser Landskap og grøntstruktur Kulturminner og kulturmiljø Forurensning og støy Folkehelse Universell utforming Det er ikke registreringer innenfor området i direktoratet for naturforvaltning sin naturbase eller artsdatabanken. Tiltaket vil ikke ha innvirkning på plante- og dyreliv i området. Det er ikke dyrka mark på eiendommen. Eiendommen består av skog med høy til middels bonitet og noe åpen jorddekt mark/ myr. Tiltaket vil ikke hindre eventuell skogsdrift. Grunnforholdene er ifølge løsmasse kart fra NGU tynn morene. Terreng og grunnforhold vurderes ikke å gi fare for skred eller ras. Terrenget i området tilsier at tiltaket ikke påvirker grunnvann eller nedbørsfelt i vesentlig grad. (+) En så begrenset utbygging vurderes å ha små konsekvenser for landskapsbildet i området, hverken lokalt eller i et større perspektiv. Området er tilnærmet flatt. Landskapsforholdene og terrenget tilsier at utbyggingen ikke medfører silhuettvirkning eller negativ fjernvirkning av området. Det er ikke steingjerder eller andre kjente kulturminner i området. Området er sjekket opp i mot Askeladden. Støysonen går 2 meter ut på hver side av Gamleveien. Boligen som skal oppføres vil akkurat gå klar av denne støysonen. Det kan likevel være aktuelt å gjennomføre støytiltak på fasaden. Eventuelt å ha en planløsning hvor støyfølsom rom vender mot støysvak side. En utbygging av en enkelt tomt vurderes å ikke medføre negative forurensningsmessige konsekvenser. Tiltaket omfatter en tomt og vurderes ikke å være relevant i forhold til folkehelse. Tema om universell utforming vurderes å ikke være beslutningsrelevant.

11 Friluftsliv og rekreasjon Næringsliv og sysselsetting Transport og kommunikasjon Trafikksikkerhet, inkludert forhold til trafikksikker veg Sosial infrastruktur (skolekapasitet, barnehage, fritidsanlegg, etc) Tettstedsutvikling/forhold til annen bebyggelse Barn og unge Energiforsyning Konsekvenser for kommunal økonomi (+) Arealet ligger i nær tilknytning til skogsområder med + turmuligheter. Tiltaket bygger ikke ned muligheter for å utøve rekreasjon og friluftsliv. Dette tema vurderes å ikke være beslutningsrelevant. Det er bussforbindelse over Gamleveien og ca. 4 meter til buss stopp på Rødshøgda. (-) Det er ca. 3,5 km til sentrum og beliggenheten vurderes å være bilbasert på grunn av terrengforhold. (-) Tiltaket vil ha liten innvirkning på trafikk og trafikksikkerhet på Gamleveien. Ikke trygg skolevei. Det er gitt tillatelse til utvidet bruk av avkjøring på eiendommen (sak nr. 213/ ). Dette er gitt av Statens vegvesen og gjelder frem til 216. Denne adkomsten fremstår som trygg og oversiktlig. Nærmeste barneskole er Madsebakken. Tema sosial infrastruktur vurderes å ikke være beslutningsrelevant for enkelttomt. Det er spredt boligbebyggelse langs Gamleveien. Utbygging i området vil ikke ta i bruk områder som benyttes av barn og unge. (-) I forhold til muligheter for alternativ energiforsyning, må dette eventuelt løses gjennom lokale tiltak som varmepumpe eller lignende innretninger. Tiltaket er en privat utbygging som ikke påvirker kommunal investeringer. Det forutsettes at utbyggingen skjer i privat regi uten kommunal deltagelse. Samlet vurdering: Innspillet vedrørende fradeling av en enkelttomt, på 1,5 dekar med bolig beliggende drøye 2 meter fra fylkesveien med adresse Gamleveien 61 anbefales. Tiltaket er en privat utbygging som ikke påvirker kommunal investeringer. Det forutsettes at utbyggingen skjer i privat regi uten kommunal deltagelse.

12 INNSPILL Arealplan Nr: Åse Kongsgård Lindseth Rud gård ved Svartås Eiendom Gbnr. 763/1 og 7631/1 Beskrivelse av område Grunneier Åse Kongsgård Lindseth ønsker å tilrettelegge for boligområde på sin eiendom, gbnr. 763/1 og 7631/1 ved Svartås. Eiendommen er et småbruk som ikke er i drift. Eiendommen består av skog og løkker. Beskrivelse av tiltaket Nedre del av området består av relativt flatt areal som tidligere utgjorde dyrket mark og beite for sauene. Ovenfor bygningsmassen er et bratt terreng, dels grasslette og dels skog. På oversiden er det en skogbekledt flate med flott utsikt til byområdet. Arealet som foreslås til utbygging omfatter ca. 2 dekar og er delvis kupert. Nedre del av området består av relativt flatt areal som tidligere utgjorde dyrket mark og beite for sauene. Det er på de flatere områdene at bebyggelsen kan legges. Det antas at området kan romme omlag 2-25 boenheter. Området ligger nordvest for jernbanen og tomtene er lokalisert mellom 21 og 25 moh. Det må planlegges ny biladkomst til boligområdet som kobles til Argentitten i utbyggingsområdet Vestlia. Dagens overgang over jernbanen, som er i plan, kan med dette saneres. Området ligger sentrumsnært og det er ca. 1,3 km fra Wennersborg skole og ca. 2,7 km fra Skrim ungdomsskole. Planstatus Kart over området Tunell for ny E 134 planlegges under planområdet. Dybden på ca. 4 meter under planområdet gjør at dette ikke påvirke en utbygging her. Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNF område hvor friluftsliv er dominerende. Tema Konsekvenser Positive konsekvenser

13 Naturmiljø, biologisk mangfold Naturressurser (jord og skogbruk) Geologiske forhold Vannressurser Landskap og grøntstruktur Kulturminner og kulturmiljø Forurensning og støy Folkehelse Universell utforming Friluftsliv og rekreasjon Næringsliv og sysselsetting Det er ikke registreringer innenfor området i direktoratet for naturforvaltning sin naturbase eller artsdatabanken. Det er riktignok registrert både Stubbesyl og Elfenbenhette rett utenfor foreslåtte planområde. Begge disse artene er riktignok livskraftige. (-) Tiltaket vil redusere leveområdene for dyre- og plantelivet lokalt. (-) Eiendommen består av skog og løkker. Rundt husene er det åpent kulturlandskap som bærer preg av gjengroing. For mer enn 25 år siden var det sauedrift på gården. I dag er det ikke noen form for gårdsdrift her. Området har middels bonitet og vurderes å ha liten verdi som skogbruksområde. Det er ikke dyrka mark på eiendommen. Grunnforholdene er ifølge løsmassekart fra NGU tynn moreneavsetning. Terreng og grunnforhold vurderes ikke å gi fare for skred eller ras. Terrenget i området tilsier at tiltaket ikke påvirker grunnvann eller nedbørsfelt. En utbygging vil ha konsekvenser lokalt for landskapsforholdene i området. Terrengforholdene og lisida opp mot Gruveåsen i vest tilsier at utbygging ikke vil medføre silhuettvirkning eller vesentlig negativ fjernvirkning av området. Utbyggingen vil skje inne i et avskjermet landskapsrom, og bebyggelse tilpasses landskap og terreng ved å utnytte hyller og flatere partier. Eiendommen består av skog og løkker. Nedre del av området består av relativt flatt areal som tidligere utgjorde dyrket mark og beite for sauene. Ovenfor bygningsmassen er et bratt terreng, dels grasslette og dels skog. På oversiden er det en skogbekledt flate med flott utsikt til byområdet. (-) Det er en rekke steingjerder i området. Steingjerdene følger i hovedsak stier og veger, og er en flott kvalitet for området. Det går to fegater nord for området. Det legges opp til at disse skal bevares med sikringssoner på hver side. En utbygging, som vist på kartet, vil ikke påvirke disse. Undergangen ved Argentitten er et kulturminne i seg selv. (-) En utbygging i området vil medføre økt trafikk på tilførselsvegen, og gjennom dette belaste eksisterende bebyggelse langs dette vegnettet. Deler av området ligger i støysonen fra jernbanen. Det forutsettes støyskjerming. Utbygging vil ikke medføre andre kjente forurensningsmessige konsekvenser. (+) For folkehelsa har det betydning at det finnes nær tilgang til grøntarealer og friluftsområder som medfører økt fysisk aktivitet. Det er god tilgjengelighet til friluftsområder og løypenett i området. Tiltaket vil ikke ta i bruk arealer som nevneverdig nyttes til friluftsliv eller rekreasjon i dag. Universell utforming vurderes ved den videre planlegging av tiltaket. Dette vurderes å ikke å være beslutningsrelevant. (-) Området har fine turmuligheter. Det går mye brukte stier opp mot områdene ved Svartåstjern og Gruveåsen samt i nordlig retning mot Knoffemyr og områdene ved Funkelia. Det er en undergang under jernbanen ved Svartås som knyttes til vegnettet i dette området, i tillegg til en overgang lenger sør hvor jernbanen går i tunnel. Turstiene i nordlig retning har også utgangspunkt der adkomstvegen til området krysser jernbanen. Boligutbygging gir generell sysselsettingseffekt, spesielt i byggeperioden. Dette vurderes å ikke å være beslutningsrelevant for tiltaket. +

14 Transport og kommunikasjon Trafikksikkerhet, inkludert forhold til trafikksikker veg Sosial infrastruktur (skolekapasitet, barnehage, fritidsanlegg, etc) Tettstedsutvikling/forhold til annen bebyggelse Barn og unge Energiforsyning Konsekvenser for kommunal økonomi Området er beliggende 1,3 km fra barneskole. Avstanden til Arsenalet med arbeidsplasser er ca.2,1 km med muligheter for bruk av sykkel. Bussholdeplass er ved Sandsværveien, ca 1 km unna. Området vurderes å være i delvis sykkelavstand fra både sentrum, arbeidsplasser og skole. Slik situasjonen er nå er det mest aktuelt å benytte dagens fotgjengerundergang til Svartås Syd, i tillegg til å etablere ny undergang ved denne til biltrafikk. Adkomst fram til ny veg vil følge eksisterende vegnett fra Sandsværveien og ta av fra Argentitten som er anlagt i forbindelse med utbygging i Svartås Syd. Det er i dag en rekkefølgebestemmelse knyttet til utbygging av kryssområdet med Sandsværveien. Trafikken på Sandsværveien vil imidlertid, ifølge beregninger fra Statens vegvesen, reduseres med nærmere 5 % etter at ny E 134 er bygget ut. Denne problemstillingen vil med dette være mindre aktuell. Med påkopling til Argentitten vil det være adgang til gangveg fra boligområdene og fram til Wennersborg skole med undergang under E 134. Dette gjelder også i retning mot Skrim ungdomsskole. Området er lokalisert til Wennersborg barneskole og Skrim ungdomsskole. Nærmeste barnehage er ved Svartåsveien, 1,7 km unna med ny adkomst. (-) Området vil være en forlengelse av etablert boligbebyggelse i området Svartås, men brutt av en jernbanelinje. Jernbanelinja vurderes å være en barriere for videre utbygging. (+) Utbygging i området vurderes å være lite brukt av barn og unge. Området vil gi boligene god tilgjengelighet til friluftsområder og gode uteoppholdsmuligheter i området. (-) Energiforsyning må vurderes i samråd med strømleverandør. Det er nyetablert strømforsyning til dagens bebyggelse. I forhold til muligheter for alternativ energiforsyning, må dette eventuelt løses gjennom lokale tiltak som varmepumpe eller lignende innretninger. Veg foreslås via Argentitten. Fra denne må det etableres ny undergang under jernbanen for biltrafikk. Eksisterende undergang kan benyttes som gang- og sykkelveg. Vann og avløp: Området må knyttes til offentlig vann- og avløpsnett i boligområdene ved Svartås/Sandsværveien. Tiltaket er en privat utbygging som ikke påvirker kommunal investeringer. Det forutsettes at utbyggingen skjer i privat regi uten kommunal deltagelse. + + Samlet vurdering: Arealet som foreslås til utbygging omfatter ca. 2 dekar og er delvis kupert. Det antas at området kan romme omlag 2-25 boenheter. Eiendommen består av skog og løkker. Nedre del av området består av relativt flatt areal som tidligere utgjorde dyrket mark og beite. Området ligger i et kulturlandskap med store rekreasjonsverdier. Det er mye brukte stier opp mot områdene ved Svartåstjern og Gruveåsen samt i nordlig retning mot Knoffemyr og områdene ved Funkelia. Det vurderes som mest aktuelt å benytte dagens fotgjengerundergang til Svartås Syd som gang-

15 og sykkelveg, og at det etableres ny undergang for biltrafikk ved siden av denne. Undergangen vurderes å ha verdi som viktig kulturminne og skal bevares, se bilde. Det forutsettes at dagens stier gjennom området blir ivaretatt ved utbyggingen. Adkomst fram til ny veg vil følge eksisterende vegnett fra Sandsværveien og ta av fra Argentitten som er anlagt i forbindelse med utbygging i Svartås Syd. Det er i dag en rekkefølgebestemmelse knyttet til utbygging av kryssområdet med Sandsværveien. Trafikken på Sandsværveien vil imidlertid, ifølge beregninger fra Statens vegvesen, reduseres med nærmere 5 % etter at ny E 134 er bygget ut. Denne problemstillingen vil med dette være mindre aktuell. Deler av området ligger i støysonen. Det forutsettes støyskjerming. Utvikling av teknisk infrastruktur til området er kostnadskrevende. Det forutsettes at utbyggingen skjer i privat regi uten kommunal deltagelse.

Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området

Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området INNSPILL Nr: Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området BOLIG 3B Kittilplassen i Jondalen G/Bnr: 144/6, 4, 2 Baklia Elisabeth og Jan Arne Baklia Grunneiere Elisabeth og Jan Arne Baklia ønsker å tilrettelegge

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Forslagstillers Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

KONSEKVENSVURDERING MED FOKUS PÅ LANDBRUKSINTERESSER, OMDISPONERING GNR 21 BNR 17 I LEINESFJORD, REGULERINGSPLAN ID 18482010005

KONSEKVENSVURDERING MED FOKUS PÅ LANDBRUKSINTERESSER, OMDISPONERING GNR 21 BNR 17 I LEINESFJORD, REGULERINGSPLAN ID 18482010005 KONSEKVENSVURDERING MED FOKUS PÅ LANDBRUKSINTERESSER, OMDISPONERING GNR 21 BNR 17 I LEINESFJORD, REGULERINGSPLAN ID 18482010005 Forslagsstiller og grunneier: Steigen kommune Eiendom: Gnr. 21 bnr. 17 Formål:

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer

Figur: Kartutsnitt av forslag til nytt boligfelt i Jondalen.

Figur: Kartutsnitt av forslag til nytt boligfelt i Jondalen. INNSPILL Nr: Eiendom Tiltakshaver området BOLIG 1B G/Bnr: 138/6,13,14 Moen og 137/17 Nygård Thore og Ellen Baklid og Odd Aril Midtgard Grunneiere Thore og Ellen Baklid og Odd Aril Midtgard ønsker å tilrettelegge

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF 13: Boligutbygging Morskogen

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF 13: Boligutbygging Morskogen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF 13: Boligutbygging Morskogen Innledning Forslagstillers logo Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum HRK7: Boligutbygging på Einaråsen

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum HRK7: Boligutbygging på Einaråsen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK7: Boligutbygging på Einaråsen Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde til kommuneplanens

Detaljer

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14.

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14. Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025 SS1 - Kongsdelmarka sør Utarbeidet av Tiltakshaver: Orica Norway AS Forslagsstiller/Konsulent: Norconsult AS Dato: 06.02.14 Forslagstillers logo

Detaljer

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

dc+t L& 2O 5.4 øvre Uvdal ØVRE UVDAL, HAGENKRYSSET ivd\t i(4) Tema Beskrivelse Konsekvenser Miljø

dc+t L& 2O 5.4 øvre Uvdal ØVRE UVDAL, HAGENKRYSSET ivd\t i(4) Tema Beskrivelse Konsekvenser Miljø Konsekvensutredning og vurderinger av innspill til Kommunedeiplan for DagaIi1ell med Rødberg 65 ivd\t i(4) 5.4 øvre Uvdal cj dc+t L& 2O ØVRE UVDAL, HAGENKRYSSET i Miljø Tema Beskrivelse Konsekvenser Landskap

Detaljer

HRK4 Boliger, eiendom 33/1 v/kana

HRK4 Boliger, eiendom 33/1 v/kana Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK4 Boliger, eiendom 33/1 v/kana Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon)

<navn på området> Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon) Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026 (Eventuell illustrasjon) Utarbeidet av Tiltakshaver: Forslagsstiller/Konsulent: Dato: Forslagstillers logo

Detaljer

ENKEL VERDI- OG KONSEKVENSVURDERING

ENKEL VERDI- OG KONSEKVENSVURDERING ENKEL VERDI- OG KONSEKVENSVURDERING AV 4 MINDRE OMRÅDER FORESLÅTT SOM UTVIDELSE/FORTETTING AV EKSISTERENDE OMRÅDER FOR FRITIDSBEBYGGELSE, SAMT ETT NYTT AREAL AVSATT TIL FORMÅL FRITIDSBEBYGGELSE, MENT FOR

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: rådgiver Arkiv: PLAN Arkivsaksnr.: 17/177-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: rådgiver Arkiv: PLAN Arkivsaksnr.: 17/177-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: rådgiver Arkiv: PLAN 16122017001 Arkivsaksnr.: 17/177-2 FORESPØRSEL OM REGULERING AV OMRÅDE MÅLBAKKEN SAMT TILSTØTENDE OMRÅDE NORD/NORDVEST FOR MÅLBAKKEN Ferdigbehandles i:

Detaljer

1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus 3 2. PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD PLANPROSESS 4 Innkomne merknader 4

1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus 3 2. PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD PLANPROSESS 4 Innkomne merknader 4 Planforslag, beskrivelse og bestemmelser Reguleringsplan for Gravikstrøm, del av gnr: 109, bnr 6, Øygardsgrend, Nore og Uvdal kommune. Desember 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus

Detaljer

HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo

HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om

Detaljer

HRK4 Boliger, eiendom 33/3 v/folkestad

HRK4 Boliger, eiendom 33/3 v/folkestad Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK4 Boliger, eiendom 33/3 v/folkestad Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med

Detaljer

Vedlegg P4 Dagens situasjon

Vedlegg P4 Dagens situasjon Vedlegg P4 Dagens situasjon Sammendrag Landskap og topografi. Området er preget av kulvert i Solasplitten og små knauser. Naturtyper og biologisk mangfold. Det er ikke registrert viktige naturtyper eller

Detaljer

Kommentarer til høringsutkast arealplan

Kommentarer til høringsutkast arealplan Kommentarer til høringsutkast arealplan 2013-25 G/BNR: 133/19 OG DEL AV 133/5 BEVER UTVIKLING AS Området Naturmiljø, biologisk mangfold Kommentarer i KU Det er MiS-registreringer i vestre del av området

Detaljer

Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune

Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune Innledning/bakgrunn; Ing. Geir Gjertsen AS og Pål Dalhaug AS har for Audnedal kommune, utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan for Lunden boligfelt.

Detaljer

HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård

HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

HRK 1-3-8: Bolig-, fritidsbolig- og næringsutbygging

HRK 1-3-8: Bolig-, fritidsbolig- og næringsutbygging Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK 1-3-8: Bolig-, fritidsbolig- og næringsutbygging Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill

Detaljer

KV7 Boliger, langs fylkesveien fra Holtebrekk mot Mørkvann

KV7 Boliger, langs fylkesveien fra Holtebrekk mot Mørkvann Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV7 Boliger, langs fylkesveien fra Holtebrekk mot Mørkvann Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025. TF1: Utvidelse av Oredalen

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025. TF1: Utvidelse av Oredalen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF1: Utvidelse av Oredalen Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde til kommuneplanens arealdel.

Detaljer

Supplerende konsekvensutredning på bakgrunn av endring i planforslaget: Innhold

Supplerende konsekvensutredning på bakgrunn av endring i planforslaget: Innhold Supplerende konsekvensutredning på bakgrunn av endring i planforslaget: Innhold B17 Lauvåsen 2 N6 Ørntuva 4 SBH Småbåthavn 5 B# Bunesåsen 7 N5 Næringsområde Lauvåsen 9 B17 Lauvåsen Navn Gnr/ bnr Forslagsstiller

Detaljer

DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL:

DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL: GNR/BNR 100/1, 3 og 14 H1 «Huken øst» NÅVÆRENDE FORMÅL: LNF-område ØNSKET FORMÅL: Bolig Arealstørrelse: Ca. 138 daa DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL: Det aktuelle arealet er en del av et større areal på 350

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF7: Næringsareal ved Juve pukkverk AS

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF7: Næringsareal ved Juve pukkverk AS Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF7: Næringsareal ved Juve pukkverk AS Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde til kommuneplanens

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR MOSS

KOMMUNEPLAN FOR MOSS KOMMUNEPLAN FOR MOSS 2011022 KONSEKVENSUTREDNING - KOLONIHAGER FUGLEVIK Kommuneplaner for arealbruk som fastsetter rammer for utbygging skal alltid konsekvensutredes ifølge Forskrift om konsekvensutredninger

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

OPPSTART REGULERING KAMPESTADLIA SØR, KONGSBERG KOMMUNE. PLAN-ID: 415 R. IDÈGRUNNLAG

OPPSTART REGULERING KAMPESTADLIA SØR, KONGSBERG KOMMUNE. PLAN-ID: 415 R. IDÈGRUNNLAG OPPSTART REGULERING KAMPESTADLIA SØR, KONGSBERG KOMMUNE. PLAN-ID: 415 R. IDÈGRUNNLAG Kampestadlia Sør Gnr/Bnr 8300/1MED FLERE Kongsberg kommune Dato, rev.: 11.02.15 Forslagstiller: Funkelia Utvikling AS

Detaljer

Sula kommune Postboks Langevåg Rullering av kommunens arealdel innspill til utbyggingsområde

Sula kommune Postboks Langevåg Rullering av kommunens arealdel innspill til utbyggingsområde Sula kommune Postboks 280 6039 Langevåg 12.10.12 Rullering av kommunens arealdel innspill til utbyggingsområde Hjemmelshavere til Storsteinsmyr, gnr/bnr 109/9 og 109/43, i Langevåg foreslår at større deler

Detaljer

REGULERINGSPLAN ID 2013006 BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA

REGULERINGSPLAN ID 2013006 BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA REGULERINGSPLAN ID 2013006 BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA NORE OG UVDAL KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Høringsfrist 15.11.2013 Innhold 1. REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA... 2 1.1. Bakgrunn og formål...

Detaljer

Tema Beskrivelse Konsekvenser Biologisk Mangfold Åpen furuskog med lyng i bunnsjiktet. Det er ingen kjente forhold innfor området.

Tema Beskrivelse Konsekvenser Biologisk Mangfold Åpen furuskog med lyng i bunnsjiktet. Det er ingen kjente forhold innfor området. Dok: 38-1 Forslagstiller: Hilde Mari Loftsgård LNF Hytter Antall: 10-15 Ca 281 daa Tema Beskrivelse Konsekvenser Biologisk Mangfold Åpen furuskog med lyng i bunnsjiktet. Det er ingen kjente forhold innfor

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

SS14 Bygg og Bolig, 53/382 Storsandlia

SS14 Bygg og Bolig, 53/382 Storsandlia Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 SS14 Bygg og Bolig, 53/382 Storsandlia Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med

Detaljer

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Planbeskrivelse Krusebyveien 84 25.09.2014

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Planbeskrivelse Krusebyveien 84 25.09.2014 Vestby Kommune Planbeskrivelse Krusebyveien 84 25.09.2014 1 Formål Bjerkeli Eiendom AS har inngått avtale med Norges Speiderforbund avdeling Vestby om kjøp av deres eiendom gnr 5 bnr 25 i Krusebyen. I

Detaljer

Fra sti i området. Blandingsskog: Bjørk og gran med lyng som undervegetasjon.

Fra sti i området. Blandingsskog: Bjørk og gran med lyng som undervegetasjon. Dok: 34-7 Navn: Forslagstiller: Tor Heggelien Dagens Formål: LNF Foreslått formål: Utleie/Næring Arealstørrelse 21,5 dekar Fra sti i området. Blandingsskog: Bjørk og gran med lyng som undervegetasjon.

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

SS4 Storsand, byggeområde v/svartvann

SS4 Storsand, byggeområde v/svartvann Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 SS4 Storsand, byggeområde v/svartvann Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med

Detaljer

Representanten Robert Cornels Nordli fratrådte under behandlingen av denne saken.

Representanten Robert Cornels Nordli fratrådte under behandlingen av denne saken. Saksprotokoll - Bystyret 23.02.2012 Behandling: Representanten Robert Cornels Nordli, Ap, stilte spørsmål om han er inhabil siden han har bolig under oppføring som grenser opp mot planen. Bystyret vedtok

Detaljer

Et belte nærmest vei ligger i gul og rød sone for støy. Området er skog i dag. Det er ikke registrert stier i kartet.

Et belte nærmest vei ligger i gul og rød sone for støy. Området er skog i dag. Det er ikke registrert stier i kartet. Boligområder 1. Boligområde øst for Fjell Gnr/Bnr: 23/16 og del av 22/16, 23/1 og 24/1 Dagens formål: LNF Foreslått formål: Boliger Arealstørrelse: ca. 70 daa Forslagsstiller: Drammen kommune/fjell 2020

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum HRK10: Utbygging av fritidsboliger ved Knatvold camping

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum HRK10: Utbygging av fritidsboliger ved Knatvold camping Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK10: Utbygging av fritidsboliger ved Knatvold camping Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

KONSEKVENSVURDERING TILLEGGSOMRÅDER KOMMUNEDELPLAN TOKE OG OSEID K O N S E K V E N S V U R D E R I N G

KONSEKVENSVURDERING TILLEGGSOMRÅDER KOMMUNEDELPLAN TOKE OG OSEID K O N S E K V E N S V U R D E R I N G Side 2 1 Planområdet LNF SF10 Utvidelse/fortetting av eksisterende hyttefelt Det er fra grunneier Peder Rønningen kommet forespørsel om regulering av et område med formål hytter inntil Toke utenfor Henseidkilen.

Detaljer

SS8: Nytt boligområde i Skjærlagåsen

SS8: Nytt boligområde i Skjærlagåsen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 SS8: Nytt boligområde i Skjærlagåsen Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune

Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune Side 1 av 5 Planbeskrivelse for detaljplan for Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen Kommune Dato: 26.04.2012

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum KV3: Næringsområde ved «Finakrysset»

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum KV3: Næringsområde ved «Finakrysset» Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV3: Næringsområde ved «Finakrysset» Forslagstillers Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Håkon Hasslan, tlf Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2011/7020 / 13 Ordningsverdi: 2413pua1 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Detaljreguleringsforslag

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse I tilknytning til reguleringsplan for Solstad, Styrivegen 88, m.fl. Styri

Risiko- og sårbarhetsanalyse I tilknytning til reguleringsplan for Solstad, Styrivegen 88, m.fl. Styri VEDLEGG 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse I tilknytning til reguleringsplan for Solstad, Styrivegen 88, m.fl. Styri FORSLAGSTILLER: ADVOKATFIRMAET OWE HALVORSEN & CO AS KONSULENT: PLANCONSULT AS Den 15.02.2014

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE GLAN - GNR/BNR 32/6

KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE GLAN - GNR/BNR 32/6 KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE GLAN - GNR/BNR 32/6 Oppdrag 1131698 Kunde Drangedal kommune Notat nr. 5 Til Kommuneplanens arealdel Fra Kopi Rune Sølland og Ole Johan Kittilsen Innspillnummer 5 Forslagsstiller

Detaljer

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/8719 / 16 Ordningsverdi: 1818pua4 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret Nedre Myra forslag til

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/333-12 Dato: 04.05.2015 DEL AV 39/1 - GULLIKSRUD BOLIGGREND REGULERINGSPLAN - FØRSTEGANGSBEHANDLING ::: Sett

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR NYTT BOLIGFELT PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 5 BNR. 7, LYSTAD AGDENES KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR NYTT BOLIGFELT PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 5 BNR. 7, LYSTAD AGDENES KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR NYTT BOLIGFELT PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 5 BNR. 7, LYSTAD AGDENES KOMMUNE Planbeskrivelse Planområdet Planområdet er på ca 35 dekar og ligger ca 0,5 km øst for Litjvatnet i Vassbygda.

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE.

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. Tiltakshaver: Zolen og Månen AS. Forslagstiller plan- og planprosess: Solem

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

Nesodden kommune. Høringsforslag. Rullering kommuneplanens arealdel Arealbruksendringer 2.gangs høring

Nesodden kommune. Høringsforslag. Rullering kommuneplanens arealdel Arealbruksendringer 2.gangs høring Høringsforslag Nesodden kommune Rullering kommuneplanens arealdel 2011-2023 Arealbruksendringer 2.gangs høring 30.06.2015 Innhold Innledning... 3 A4-01 Justering av tidligere vedtak... 4 A4-03 Boligbebyggelse

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av boligtomt - gbnr 136/1, 7288 Soknedal - søker Arve Vingelen

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av boligtomt - gbnr 136/1, 7288 Soknedal - søker Arve Vingelen Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/3714-6 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Ola Hage Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av boligtomt

Detaljer

Tema Beskrivelse Konsekvenser Biologisk Mangfold Høgliseter består av viktig naturtyper registrert av DN Biologisk mangfoldregistrering.

Tema Beskrivelse Konsekvenser Biologisk Mangfold Høgliseter består av viktig naturtyper registrert av DN Biologisk mangfoldregistrering. Dok: 41-5 Navn: Borgegrammi seter Forslagstiller: Liv Olaug Rudi og Julius Grøtjorden Dagens Formål: LNF Foreslått formål: Kommersiell drift/ Næring Arealstørrelse Tema Beskrivelse Konsekvenser Biologisk

Detaljer

Konsekvensutredning av enkeltområder

Konsekvensutredning av enkeltområder Konsekvensutredning av enkeltområder For hvert område blir hvert enkelte tema vurdert og plassert etter en fargeskala på fem trinn. Bruk av farger, og ikke tegn, gjør det lettere å lese de ulike vurderingene.

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN

KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN Delutredning FRILUFTSLIV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER Byutviklingssjefen/ Datert november 2010 KONSEKVENSUTREDNING FRILUFTSLIV VURDERING AV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER NOV2010.

Detaljer

Nytt sykehus i Nedre Buskerud

Nytt sykehus i Nedre Buskerud Nytt sykehus i Nedre Buskerud En forberedende arealstudie for en mulig fremtidig fylkessykehusplassering på Ytterkollen i Nedre Eiker kommune Nedre Eiker kommune Virksomhet Samfunnsutvikling Geodataavdelingen

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2014-2026. Konsekvensutredning. Ny høring

Kommuneplanens arealdel 2014-2026. Konsekvensutredning. Ny høring Kommuneplanens arealdel 2014-2026 Konsekvensutredning Ny høring 03.07.2015 KONSEKVENSUTREDNING - enkeltområder Hoppestad gbnr 12/5 Dagens formål: LNF (arealdel vedtatt 2007) Foreslått formål: Bolig Arealstørrelse:

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1

Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1 Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Planstatus... 3 4 Beskrivelse av planområdet... 4 5 Eiendomsforhold... 4 6 Kommunalteknikk...

Detaljer

Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter. Informasjonsmøte 19. mars 2012

Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter. Informasjonsmøte 19. mars 2012 Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter Informasjonsmøte 19. mars 2012 Dagsorden Hva er en kommunedelplan? Informere om planarbeidet: Ulike hensyn, begrensninger og muligheter Prosessen videre Hva

Detaljer

RPR BUP: ingen registrerte lekeareal for barn og unge omdisponeres. Området ligger nær Åsen skole. I tråd med RPR BUP.

RPR BUP: ingen registrerte lekeareal for barn og unge omdisponeres. Området ligger nær Åsen skole. I tråd med RPR BUP. 18. Rødlistede arter 19. Viltområde 20. Friluftsliv 21. Lek og rekreasjon 22. Tele og ledningsnett 23. Vann og avløp Store investeringer for VA 24. Kulturminne 14. Markslag Sammenhengende barskog av middels

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien Organ: Møtedato: Formannskapet 16.04.2015 81/5 Narums vei 5 - Spikkestad - Reguleringsplan Saken avgjøres av: Formannskapet ::: Sett inn

Detaljer

REGULERINGSPLAN BERGSLI BOLIGOMRÅDE, SAKSHAUG/VATN

REGULERINGSPLAN BERGSLI BOLIGOMRÅDE, SAKSHAUG/VATN REGULERINGSPLAN BERGSLI BOLIGOMRÅDE, SAKSHAUG/VATN Steinkjer 10.10.2013 01. INTENSJON/BAKGRUNN... 3 02. PLANSTATUS... 4 03. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET... 5 04. EIENDOMSFORHOLD... 6 05. PLANPROSESS OG MEDVIRKNING...

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE FORORD For reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag

Detaljer

VARSLING AV IGANGSATT REGULERINGSPLANARBEID OG FORHANDLING AV UTBYGGINGSAVTALE FOR MYRVOLD SØR, SMESTAD, RÆLINGEN KOMMUNE. DEL AV gnr/bnr 96/7 m.fl.

VARSLING AV IGANGSATT REGULERINGSPLANARBEID OG FORHANDLING AV UTBYGGINGSAVTALE FOR MYRVOLD SØR, SMESTAD, RÆLINGEN KOMMUNE. DEL AV gnr/bnr 96/7 m.fl. Til varslingsmottakere Oslo 21. juni 2016 VARSLING AV IGANGSATT REGULERINGSPLANARBEID OG FORHANDLING AV UTBYGGINGSAVTALE FOR MYRVOLD SØR, SMESTAD, RÆLINGEN KOMMUNE. DEL AV gnr/bnr 96/7 m.fl. Innledning

Detaljer

Detaljregulering for Masseuttak i Storhauggruva Planbeskrivelse

Detaljregulering for Masseuttak i Storhauggruva Planbeskrivelse Detaljregulering for Masseuttak i Storhauggruva Planbeskrivelse Målselv kommune, Plan ID 19242011005 Kjersti Jenssen Arkitektkontor Fjellfroskvatn 9334 Øverbygd Mobil 95 45 45 77 E-post: kjersti@kjerark.no

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF 3 og 4: Boligutbygging på Ramsvikåsen

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF 3 og 4: Boligutbygging på Ramsvikåsen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF 3 og 4: Boligutbygging på Ramsvikåsen Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde til kommuneplanens

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

KV6 Hytter, eiendom 9/235 i Dramstad

KV6 Hytter, eiendom 9/235 i Dramstad Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV6 Hytter, eiendom 9/235 i Dramstad Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

ØVRE STENBROTTET HYTTEFELT

ØVRE STENBROTTET HYTTEFELT Laila og Johan Midtaune Konsekvensutredning Reguleringsplan for ØVRE STENBROTTET HYTTEFELT Os kommune 2016-05-25 1 Arbeidsmetodikk for konsekvensutredning av tiltak i reguleringsplan Bakgrunn For nye utbyggingsområder

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2009-2021. Vurdering av boligarealer på Hokåsen og Hofoss

Kommuneplanens arealdel 2009-2021. Vurdering av boligarealer på Hokåsen og Hofoss Kommuneplanens arealdel 2009-2021 Vurdering av boligarealer på Hokåsen og Hofoss Mai 2009 Område som er vurdert Hansrud Sjøli søndre Rafjellvegen Nordbyvegen Hokkåsen (sentrum) Magnhildhaugen Helgebergåsen

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu - Planforslag datert 02/11 2012 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu Prosjektpartner Midt Norge AS Per Anders Røstad Finnemarka 11 Arealplanlegger 7600 Levanger Lian vestre,

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 13/3803 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR SKOGRIDDERVEIEN 9 - GBNR 48/23 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag Yttri Arkiv: 611 L13

Detaljer

Vi sender her et innspill om spredt boligbebyggelse ved Tranvika (Gnr 120, Bnr 13), som ligger på Strandå, Kjerringøy.

Vi sender her et innspill om spredt boligbebyggelse ved Tranvika (Gnr 120, Bnr 13), som ligger på Strandå, Kjerringøy. Til Bodø kommune Postboks 319 8001 Bodø Attn: Mats Marthinussen Saksnr: 2015/5827 Dato: 22.04.2016 Innspill til kommuneplanens arealdel Vi sender her et innspill om spredt boligbebyggelse ved Tranvika

Detaljer

Lunner kommune. Kommuneplan 2013-2024. Behandling av høringsuttalelser til kommuneplanens arealdel

Lunner kommune. Kommuneplan 2013-2024. Behandling av høringsuttalelser til kommuneplanens arealdel Lunner kommune Kommuneplan 2013-2024 Behandling av høringsuttalelser til kommuneplanens arealdel Referanse: 13/516-66 Arkivkode: 142 Sakstittel: Revisjon av kommuneplan for Lunner. Samfunnsdel og arealdel

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time

Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time Plan nr. 0441.00 SAKEN GJELDER Gann Tre AS ønsker å regulere et område i Gamle Åslandsvegen 22 til boligformål. GJELDENDE PLANER For

Detaljer

Reguleringsplan for gang- og sykkel vei Leland- Engheim for Plan ID

Reguleringsplan for gang- og sykkel vei Leland- Engheim for Plan ID Beskrivelse av prosjektet 2016 Reguleringsplan for gang- og sykkel vei Leland- Engheim for Plan ID 201604 Arkivsak: Vedtak om igangsetting: 1. Bakgrunn og formål for regulering Planområdet hovedprosjektet

Detaljer

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 Planbeskrivelse Vedtatt i Molde kommunestyre sak 49/16, 19.5.2016 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeid... 3 1.1 Hensikt

Detaljer

Planforslag Dyviga 41/255, 41/180 Arkitektkontoret Kjell Jensen AS PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180

Planforslag Dyviga 41/255, 41/180 Arkitektkontoret Kjell Jensen AS PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 Forslagsstiller: for Michael Z. Uchto Arendal kommune, mars 2011 0 DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 Siste revisjonsdato

Detaljer

Offentlig ettersyn - Forslag til ny plan for Storhaugen gnr 92 bnr 1 mfl. Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Teknisk komite

Offentlig ettersyn - Forslag til ny plan for Storhaugen gnr 92 bnr 1 mfl. Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Teknisk komite HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2574-14 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 16.06.2016 Offentlig ettersyn - Forslag til ny plan for Storhaugen gnr 92 bnr 1 mfl. Utvalg Møtedato

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE 10.02.2016 Nes kommune Behandling Politisk utvalg Dato Sak Første gangs behandling Kommuneplanutvalget 13.05.2015 9/15 Høring Frist 01.07.2015 Andre gangs behandling Kommuneplanutvalget

Detaljer

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE 28.JUNI 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan for Skaret. Eie Trafikkanalyse Oppdragsnummer:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 94/1 Arkivsaksnr.: 16/2775

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 94/1 Arkivsaksnr.: 16/2775 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 94/1 Arkivsaksnr.: 16/2775 SØKNAD OM DISP FRA KOMMUNEPLANEN FOR FRADELING AV TO BOLIGTOMTER FRA ØVRE HOV GNR. 94 BNR. 1 Rådmannens

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune November 2012 Foretaksregisteret: 963851693 MVA Prosj.ansvarlige: Stine Ringnes, Helge Bakke INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten med planen

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Krusebyveien 82-84 Forslagstillers utkast til planbeskrivelse

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Krusebyveien 82-84 Forslagstillers utkast til planbeskrivelse Vestby Kommune Krusebyveien 82-84 Forslagstillers utkast til planbeskrivelse 1 Formål Bjerkeli Eiendom AS har inngått avtale med Norges Speiderforbund avdeling Vestby om kjøp av deres eiendom gnr 5 bnr

Detaljer

TF8 fritidsbebyggelse v/husebykollen

TF8 fritidsbebyggelse v/husebykollen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF8 fritidsbebyggelse v/husebykollen Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

Reguleringsplan for Steinvollan boligfelt

Reguleringsplan for Steinvollan boligfelt Reguleringsplan for Steinvollan boligfelt Balsfjord kommune, 9050 Storsteinnes I BESKRIVELSE AV PLANEN Formålet med reguleringsplanen Reguleringsplanen skal tilrettelegge for 30 boliger i eksisterende

Detaljer