EPP-201. Plasmastrømforsyning. Instruksjonshåndbok (NO)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EPP-201. Plasmastrømforsyning. Instruksjonshåndbok (NO)"

Transkript

1 EPP-201 Plasmastrømforsyning Instruksjonshåndbok (NO) /2011

2 Sørg for operatøren får denne informasjonen. Du kan få ekstra kopier fra din forhandler. forsiktig Disse INSTRUKSENE er for erfarne operatører. Hvis du ikke fullt ut kjenner prinsippene for bruk av utstyr for buesveising og buekutting, og hvordan utstyret brukes på en sikker måte, ber vi deg innstendig om å lese vårt hefte Precautions and Safe Practices for Arc Welding, Cutting, and Gouging Dokument IKKE la personer uten opplæring inspisere, rense eller reparere dette utstyret. Forsøk IKKE å installere eller bruke dette utstyret før du har lest og fullt ut forstår instruksene i denne håndboken. Hvis du ikke fullt ut forstår disse instruksene, kontakt din forhandler for ytterligere informasjon. Sørg for å lese sikkerhetsforholdsreglene før dette utstyret installeres og brukes. BRUKERANSVAR Dette utstyret vil gi ytelse i samsvar med beskrivelsene som finnes i denne håndboken og på merkelapper og/ eller tilleggsdokumentasjon når utstyret installeres, brukes, vedlikeholdes og repareres i henhold til de gitte instruksene. Dette utstyret må inspiseres med jevne mellomrom. Feilfunksjonerende eller dårlig vedlikeholdt utstyr må ikke brukes. Komponenter som er ødelagt, manglende, utslitt, bøyd eller tilsmusset må utskiftes med én gang. Skulle det bli nødvendig med slik reparasjon eller utskifting, anbefaler produsenten at den autoriserte forhandleren som solgte utstyret forespørres skriftlig eller via telefon om råd vedrørende service. Dette utstyret, eller noen som helst av dets komponenter, må ikke endres uten at det på forhånd er innhentet skriftlig godkjenning fra produsenten. Brukeren av dette utstyret er helt ut selv ansvarlig for enhver feilfunksjonering som skyldes uriktig bruk, feilaktig vedlikehold, skade, uriktig reparasjon eller endring foretatt av enhver annen enn produsenten eller et serviceverksted som er utpekt av produsenten. LES OG FORSTÅ INSTRUKSJONSHÅNDBOKEN FØR INSTALLASJON OG BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE! 2

3 INNHOLD Kapittel / Overskrift Side 1.0 Sikkerhetsforholdsregler Beskrivelse Introduksjon Generelle spesifikasjoner Dimensjoner og vekt Installasjon Generelt Utpakking Plassering Tilkopling av nettstrøm Utstrømstilkoplinger Parallellinstallasjon Kontakter for kabeltilkopling Bruk Blokkdiagram for EPP Kontrollpanel Bruksmoduser Operasjonsrekkefølge Vedlikehold Felskøking Reservedeler

4 DECLARATION OF CONFORMITY according to the Low Voltage Directive 2006/95/EC, according to the EMC Directive 2004/108/EC FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE enligt Lågspänningsdirektivet 2006/95/EG, enligt EMC-Direktivet 2004/108/EG Type of equipment Materialslag Plasma Cutting Console Brand name or trade mark Fabrikatnamn eller varumärke ESAB Type designation etc. Typbeteckning etc. EPP-201, ( ) & EPP-360 ( ) Manufacturer or his authorised representative established within the EEA Name, address, telephone No, telefax No: Tillverkarens namn, adress, telefon, telefax: ESAB AB Esabvägen, SE Laxå, Sweden Phone: , Fax: The following harmonised standard in force within the EEA has been used in the design: Följande harmoniserande standarder har använts i konstruktionen: EN , Arc welding equipment Part 1: Welding power sources EN , Arc welding equipment Part 10: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements Additional information: / Tilläggsinformation: Restrictive use, Class A equipment, intended for use in locations other than residential By signing this document, the undersigned declares as manufacturer, or the manufacturer s authorised representative established within the EEA, that the equipment in question complies with the safety requirements stated above. Genom att underteckna detta dokument försäkrar undertecknad såsom tillverkare, eller tillverkarens representant inom EES, att angiven materiel uppfyller säkerhetskraven angivna ovan. Signature / Underskrift Kent Eimbrodt Clarification Position / Befattning Global Director Equipment and Automation Date / Datum Laxå

5 KAPITTEL 1 SIkkerhetsforholdsregler 1.0 Sikkerhetsforholdsregler GB Brukere av ESAB-utstyr for sveising og plasmaskjæring har det endelige ansvaret for å forsikre seg om at enhver som arbeider med eller er i nærheten av utstyret tar hensyn til alle relevante sikkerhetsforholdsregler. Sikkerhetsforholdsreglene må oppfylle kravene som gjelder for denne typen utstyr for sveising eller plasmaskjæring. I tillegg til standardforskriftene som gjelder for arbeidsstedet, må det tas hensyn de følgende anbefalingene. Alt arbeid Arcmå welding utføres andav cutting opplært can personell be injurious som to yourself har god and kjennskap others. Take til bruken precausions av utstyr whenfor welding. sveising og plasmaskjæring. Ask Ukorrekt for yourbruk employer s av utstyret safetykan practices føre til which farlige should situasjoner be based som onkan manufacturers resultere i personskade hazard data. på operatøren og ødeleggelse av utstyret. 1. Alle som bruker utstyr for sveising eller plasmaskjæring må kjenne til: S Insulate yourself from earth and the workpiece. - riktig S bruk Ensure your working stance is safe. - hvor FUMES nødstopp AND GASES finnes - Can be dangerous to health - hvordan S Keep utstyret your head fungerer out of the fumes. - relevante S sikkerhetsforholdsregler and the general area. - sveising og/eller plasmaskjæring 2. Operatøren clothing. må forsikre seg om at: - ingen S uvedkommende Protect bystanders person with suitable befinner screens seg innenfor curtains. utstyrets arbeidsområde når det startes opp. - ingen FIREer HAZARD uten beskyttelse når buen tennes. 3. Arbeidsstedet må: S - være S passende for formålet - være fritt for trekk WARNING ELECTRIC SHOCK - Can kill S Install and earth the welding unit in accordance with applicable standards. S Do not touch live electrical parts or electrodes with bare skin, wet gloves or wet clothing. Use ventilation, extraction at the arc, or both, to take fumes and gases away from your breathing zone ARC RAYS - Can injure eyes and burn skin. S Protect your eyes and body. Use the correct welding screen and filter lens and wear protective S Sparks (spatter) can cause fire. Make sure therefore that there are no inflammable materials nearby. NOISE - Excessive noise can damage hearing Protect your ears. Use earmuffs or other hearing protection. Warn bystanders of the risk. MALFUNCTION - Call for expert assistance in the event of malfunction. Read and understand the instruction manual before installing or operating. 4. Personlig verneutstyr: - Bruk alltid personlig verneutstyr, PROTECT slik som beskyttelsesbriller, YOURSELF AND OTHERS! flammesikker bekledning og sveisehansker. - Ikke bruk noe som er løstsittende, slik som skjerf, armbånd, ringer osv., fordi dette kan settes fast eller forårsake brannskader. 5. Generelle forholdsregler: WARNING! - Bring på det rene at returkabelen er godt tilkoplet. Read and understand the instruction manual before installing - Arbeid på høyspenningsutstyr kan bare utføres av en kvalifisert elektriker. or operating. - Egnet brannslukkingsutstyr må være tydelig merket og må finnes like i nærheten. - Smøring og vedlikehold må ikke utføres på utstyret mens det brukes. FORSIKTIG CAUTION! Utstyr av klasse A (400 V CE) er ikke beregnet på bruk i boligom- Class råder A der equipment elektrisk not kraft intended kommer for use fra in det residential offentlige locations strømnet- where the tet. electrical På slike power steder is provided kan det by med the utstyr public av low klasse -voltage A forekomme supply system. There may be potential difficulties in ensuring electromagnic compatibility potensielle ofproblemer class A equipment med elektromagnetisk in those locations, kompatibilitet, due to conducted aspå well grunn as radiated av både disturbances. ledningsbundne og utstrålte forstyrrelser. 5 Do not dispose of electrical equipment together with normal waste! In observance of European Directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic

6 KAPITTEL 1 SIkkerhetsforholdsregler ADVARSEL SVEISING OG PLASMAKUTTING KAN FØRE TIL SKADE PÅ DEG SELV OG ANDRE. TA FORHOLDSREGLER VED SVEISING OG KUTTING. SPØR ETTER DIN ARBEIDSGIVERS SIKKERHETSFORSKRIFTER SOM SKAL VÆRE BASERT PÅ PRODUSENTENS RISIKODATA. ELEKTRISK STØT - Kan drepe. - Enheten for sveising eller plasmakutting må installeres og tilkoples jordledning i henhold til gjeldende forskrifter. - Ikke berør spenningssatte elektriske komponenter med bar hud, våte hansker eller vår bekledning. - Isoler deg selv fra jord og fra arbeidsstykket. - Vær sikker på at du har en sikker arbeidsstilling. SVEISERØYK OG GASSER - Kan gi helseskade. - Hold hodet vekk fra sveiserøyk. - Bruk ventilasjon, avsug ved lysbuen, eller begge deler, for å hindre at du puster inn røyk og gasser, og for å holde røyk og gasser borte fra området. LYSBUESTRÅLER - Kan skade øynene og brenne huden. - Beskytt øynene og kroppen. Bruk riktig type sveisemaske og beskyttelsesglass for sveising/plasmakutting og bruk vernebekledning. - Bruk egnede avskjermingsmidler og gardiner for å beskytte personer i nærheten. BRANNFARE - Gnister (sveisesprut) kan forårsake brann. Bring derfor på det rene at det ikke finnes antennbare materialer i nærheten. STØY - Kraftig støy kan gi hørselsskade. - Beskytt ørene. Bruk hørselsvern. - Advar personer i nærheten om risikoen. FUNKSJONSSVIKT - Be om ekspertassistanse ved funksjonssvikt. LES OG FORSTÅ INSTRUKSJONSHÅNDBOKEN FØR INSTALLASJON OG BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE! 6

7 kapittel 2 Beskrivelse 2.1 Introduksjon EPP-strømforsyningen er konstruert for merking og mekanisert høyhastighets plasmaskjæring. Den kan brukes sammen med andre ESAB-produkter som skjærebrennerne PT-15, PT-19XLS, PT-600 og PT-36, og det datastyrte gassregulerings- og svitsjesystemet Smart Flow II. 10 til 36 ampere for merking Skjærestrøm i området 30 til 200 ampere Forsert luftkjøling Likestrømskretser med halvledere Beskyttelse mot ukorrekt innspenning Frontpanelbetjening lokalt styrt eller fjernstyrt Beskyttelse med termisk bryter av hovedtransformator og krafthalvledere Løfteringer på toppen og klaring for gaffeltruck for transport Tilpasset bruk med parallellkoplede strømforsyninger, for utvidet utgangsstrøm. 2.2 Generelle spesifikasjoner EPP-201, CCC/CE, 380 / 400 V, 50 / 60 Hz Utgang (100 % arbeidssyklus) Inngang Partnummer Spenning 160 V likespenning Likestrømsområde (merking) 10 A til 36 A Likestrømsområde (skjæring) 30 A til 200A Effekt 32 kw * Spenning åpen krets (OCV) 360 V likespenning Spenning (3-faset) 380 / 400 V Strøm (3-faset) 60 / 57 A RMS Frekvens 50 / 60 Hz kva 39,5 kva Effekt 35,5 kw Effektfaktor 90,0 % Inngangssikring anbefalt 100 A 400 V CE strømnett...s sc min 7,2 MVA...Z maks 0,020 Ω 400 V CE strømnett, S sc min Minimum kortslutningseffekt i strømnettet i henhold til IEC V CE strømnett, Z maks Maksimalt tillatt linjeimpedans i strømnettet i henhold til IEC

8 kapittel 2 Beskrivelse 2.3 Dimensjoner og vekt 603 mm 1200 mm 1035 mm Vekt = 492 kg 8

9 kapittel 3 INStallasjon 3.1 Generelt ADVARSEL Hvis anvisningene ikke følges, kan dette føre til død, personskade eller tingskade. Følg disse anvisningene for å hindre personskade eller tingskade. Lokalt og nasjonalt regelverk for elektriske installasjoner og sikkerhet må følges. 3.2 Utpakking Inspiser umiddelbart etter mottak om det finnes transportskade. Fjern alle komponenter fra transportemballasjen og kontroller om det finnes løse deler i emballasjen. Sjekk at ventilasjonsåpningene har fri luftpassasje. 3.3 Plassering For passasje av kjøleluft er det nødvendig at fronten og baksiden har minst 1 meter klaring til andre objekter. Ta hensyn til at toppdekslet og sidedekslene må fjernes for vedlikehold, rengjøring og inspeksjon. Plasser EPP-201 nær en strømtilkopling som har riktig sikring. For passasje av kjøleluft må området under strømforsyningen være fritt for hindringer. Miljøet bør være relativt fritt for støv, røyk og overdrevent høy temperatur. Disse faktorene vil påvirke kjøleeffektiviteten. forsiktig Ledende støv og smuss på innsiden av strømforsyningen kan forårsake overslag. Følgen kan bli skade på utstyret. Elektrisk kortslutning kan inntreffe dersom støv får anledning til å bygge seg opp inni strømforsyningen. Se vedlikeholdskapitlet. 9

10 kapittel 3 INStallasjon 3.4 Tilkopling av nettstrøm ADVARSEL Elektrisk støt kan drepe! Sørg for maksimal beskyttelse mot elektrisk støt. Før noen som helst tilkoplinger gjøres inni enheten, slå av nettstrømmen ved å sette skillebryteren til AV Nettstrøm EPP-201 er laget for 3-fasestrøm. Nettstrømmen må leveres fra en skillebryter som er tilkoplet en sikret strømkrets i henhold til gjeldende forskrifter. MERKNAD Anbefalte størrelser for nettstrømledere og strømkretssikringer: Nettstrøm ved nominell last volt ampere Ledere for nettstrøm og jord* CU/ mm 2 (AWG) Nominell utstrøm er 200 A ved 160 V * Tverrsnitt i henhold til gjeldende forskrifter for kopperledere med temperatur inntil 90 C ved omgivelsestemperatur 40 C. Ikke mer enn tre ledere i kabelkanal eller kabel. Lokale forskrifter må følges dersom de krever noe annet enn det som er spesifisert ovenfor. For beregning av innstrømmen for et bredt utstrømsområde, bruk formelen nedenfor. Innstrøm = (V bue) x (I bue) x 0,73 (V nett) Trege sikringer (ampere) (2/0) (2/0) 100 Det kan være nødvendig med egen strømkrets. EPP-201 er utstyrt med nettspenningskompensering, men for at redusert ytelse som skyldes overbelastet strømkrets skal unngås, kan det være nødvendig med separat strømkrets. MERKNAD!!! Krav til 400 V strømnett: På grunn av den høye strømmen som trekkes fra strømnettet kan høyeffektutstyr påvirke strømkvaliteten i nettet. Derfor kan det for enkelte typer utstyr finnes restriksjoner eller krav i forbindelse med maksimalt tillatt impedans i nettet, eller minimum leveransekapasitet ved tilkoplingspunktet i nettet (se tekniske data for utstyret). I dette tilfellet er det installatørens eller brukerens ansvar, om nødvendig etter konsultasjon med strømleverandøren, å bringe på det rene om utstyret kan tilkoples. 10

11 kapittel 3 INStallasjon Ledere for nettstrøm Levert av kunde Kan bestå enten av kopperledere med kraftig gummibelegg (tre strømledere og en jordleder), eller ledere lagt i fast eller fleksibel kabelkanal. Ledertverrsnitt må være i henhold til tabellen Prosedyre for tilkopling av nettstrømskabel ADVARSEL Ukorrekt jording kan resultere i død eller personskade. Chassiset må være tilkoplet godkjent elektrisk jord. Kontroller at jordlederen IKKE er tilkoplet noen av innstrømterminalene. Chassisjord Nettstrømterminaler Åpning for innstrømkabel (i bakpanelet) 1. Fjern det lille panelet bak på EPP Træ kablene gjennom åpningen i bakpanelet. 3. Fest kablene med strekkavlastning ved åpningen. 4. Tilkople jordlederen stussen på chassiset. 5. Kople strømlederne til inngangsterminalene. 6. Kople innstrømlederne til skillebryteren. 7. Sett det bakpanelet på plass før strømmen tilkoples. 11

12 kapittel 3 INStallasjon 3.5 Utstrømstilkoplinger ADVARSEL Elektrisk støt kan drepe! Farlig spenning og strøm! Pass på følgende ved alt arbeid i forbindelse med en plasmastrømforsyning som har dekslene fjernet: FRAKOPLE INNSTRØMMEN MED DEN UTVENDIGE SKILLEBRYTE- REN LA EN KVALIFISERT PERSON SJEKKE UTSTRØMSSKINNENE (POSI- TIV OG NEGATIV) MED ET VOLTMETER Utstrømskabler (levert av kunde) Velg utstrømskabler for plasmaskjæring (levert av kunde) med utgangspunkt i én 120 mm2, 600 volt isolert kopperkabel for hver 400 ampere utgangsstrøm. Merknad: Ikke bruk 100 volt isolert sveisekabel. 12

13 kapittel 3 INStallasjon Prosedyre for tilkopling av utstrømsledere 1. Fjern tilgangspanelet som er plassert på nedre del av fronten på strømforsyningen. 2. Træ utstrømskablene gjennom åpningene ved bunnen av strømkilden, like bak frontpanelet. 3. Kople kablene til de riktige tilkoplingene inni strømforsyningen ved hjelp av godkjente påpressede kabelterminaler. 4. Lukk tilgangspanelet på fronten. Fronttilgangspanel lukket Fronttilgangspanel åpnet 13

14 kapittel 3 INStallasjon 3.6 Parallellinstallasjon To EPP-450-strømforsyninger kan koples i parallell for å øke den totale utgangsstrømmen Tilkoplinger for to parallellkoplede EPP-201 Merknad: Primærstrømforsyningen har den negative (-) elektrodelederen jumperkoplet. Den sekundære strømforsyningen har den positive (+) arbeidslederen (work) jumperkoplet. 1. Kople de negative (-) utstrømskablene til buestarterboksen (høyfrekvensgenerator). 2. Kople de positive (+) utstrømskablene til arbeidsstykket. 3. Kople positiv (+) og negativ (-) leder mellom strømforsyningene. 4. Kople pilotbuekabelen til pilotbueterminalen (pilot arc) i den primære strømforsyningen. Pilotbueterminalen i den sekundære strømforsyningen brukes ikke. Pilotbuekretsene blir ikke kjørt i parallell. 5. Kople en styrekabel for parallellkopling mellom de to strømforsyningene. 6. Kople CNC-styrekabelen til den primære strømforsyningen. Koplinger for parallellinstallasjon av to EPP-360-strømforsyninger med begge strømforsyningene i drift. EPP-201 EPP-201 Sekundær strømforsyning Primær strømforsyning arbeid (+) elektrode (-) arbeid (+) pilotbue elektrode (-) Parallellstyrekabel Styrekabel for vannkjøler CNCstyrekabel mm2 600 V positive ledere til arbeidsstykket 2,5-50 mm2 600 V leder til tilkoplingen for pilotbue (pilot arc) i buestarterboksen (HF-generator) mm2 600 V negative ledere i buestarterboksen (HF-generator) 14

15 kapittel 3 INStallasjon EPP-201 har ingen AV/PÅ-bryter. Strømmen fra strømnettet slås av og på ved hjelp av den utvendige skillebryteren. ADVARSEL Ikke bruk EPP-201 med dekslene fjernet. Høyspente komponenter er da ubeskyttet og øker faren for elektrisk støt. Interne komponenter kan bli ødelagt fordi kjøleviftene vil være mindre effektive. Elektrisk støt kan drepe! Ubeskyttede elektriske ledere kan være livsfarlige! ADVARSEL Ikke la elektrisk "varme" ledere være ubeskyttet. Når den sekundære strømforsyningen frakoples primærstrømforsyningen, kontroller nøye at riktige ledere blir frakoplet. IsolÉr de frakoplete lederendene. Når to strømforsyninger er parallellkoplet og en av dem ikke brukes, eller hvis parallellkoplingskabelen ikke er koplet mellom dem, må lederen for den negative elektroden være frakoplet både den sekundære strømforsyningen og tilkoplingsboksen. Gjøres ikke dette, vil den sekundære strømforsyningen være elektrisk "varm" og derfor et sikkerhetsproblem, i tillegg til at den ikke er i bruk. Koplinger for parallellinstallasjon av to EPP-201-strømforsyninger med bare én strømforsyning i drift. EPP-201 Sekundær strømforsyning EPP-201 Primær strømforsyning arbeid elektrode arbeid elektrode Parallellstyrekabel Styrekabel for vannkjøler mm2 600 V positive ledere til arbeidsstykket Ved omgjøring fra to strømforsyninger til én, frakople den negative forbindelsen fra sekundærstrømforsyningen og isolér mm2 600 V negative ledere i buestarterboksen (HFgenerator)

16 kapittel 3 INStallasjon Merking med to EPP-201 koplet i parallell To EPP-201 koplet i parallell kan brukes for merking ned til 10 A og skjæring fra 30 A til 400 A. DRIFT MED TO PARALLELLKOPLEDE EPP-201: 1. Påtrykk primærstrømforsyningen logiske signaler for start/stopp, skjære/merke (cut/mark), HØY STRØM ("HI CURRENT"), og enten logiske eller analoge signaler for å styre strømmen for både skjæring og merking. Ved merking er begge strømforsyningene påslått, men merkingssignalet deaktiverer utstrømmen fra den sekundære strømforsyningen. 3.7 Kontakter for kabeltilkopling Nødstoppkontakt Fjernstyring (CNC) Parallellkoplet strømforsyning Kjølemiddelsirkulator 16

17 kapittel 3 INStallasjon Tilkoplingskabel for CNC med kontakt for strømforsyning i den ene enden og uterminert CNC-grensesnitt i den andre GRØNN/GUL RØD # Parallellkoplingskabel med kontakt for strømforsyning i hver ende GRØNN/GUL RØD #4 17

18 kapittel 3 INStallasjon Kabel for vannkjølingssirkulator med kontakt for strømforsyning i hver ende Parallellstyrekabel for strømforsyninger 18

19 kapittel 4 Bruk ADVARSEL Farlig spenning og strøm! Elektrisk støt kan drepe! Før bruk, forsikre deg om at installasjons- og jordingsanvisningene har blitt fulgt. Ikke bruk utstyret med dekslene fjernet. 4.1 Blokkdiagram for EPP /400V 3-fase inn Styring, strømsikringer EMC-filter Styring, 1-fasetransformator Hovedkontaktor Softstartrelé Relé-/grensesnittstyrekort Hovedtransformator 3 x 2 ohm 300 watt motstander Effektfaktorkorreksjonsinduktor 4 x 400 A IGBT-er 3-faselikeretter IGBTdriverkort Hovedstyrekort CNCtilkopling og isolering 2 x 6000 µf 450 V kondensatorer Induktor Utgang Frontpaneldisplay 19

20 kapittel 4 Bruk 4.2 Kontrollpanel F E B A C D H J 20

21 kapittel 4 Bruk 4.2 Kontrollpanel (fortsatt) A - bryter for forhåndsvalg/bruk (PRESET/OPERATE) Senterstilling = virkelige skjæreparametre vises (OPERATE-stilling) Opp-stilling = forhåndsvalg for pilotbuestrøm (PA CURRENT) for enten frontpanel- eller fjernstyringsmodus Ned-stilling = forhåndsvalg for skjærestrøm (CUT CURRENT) for enten panel- eller fjernstyringsmodus B - overtemperatur (TEMP) Indikatoren lyser når strømforsyningen er overopphetet (har overtemperatur). C - feil (FAULT) Indikatoren lyser når det har inntruffet feil som krever at enheten slås av og på igjen. D - potensiometer med strømskala (CURRENT) Skalaen for EPP-201 er vist. EPP-201 har et utstrømområde fra 30 til 200 A. Brukes bare i frontpanelmodus. E - vender for skifte mellom frontpanel (PANEL) og fjernstyring (REMOTE) Bestemmer hvor strømstyringen skal foretas fra. Sett til PANEL-stillingen dersom strømpotensiometeret på frontpanelet skal brukes Sett til REMOTE-stillingen dersom strømstyringen skal skje med et eksternt signal (CNC) F - voltmeter (V) og amperemeter (A) Viser spenning (V) og strøm (A) under skjæring. Amperemeteret kan aktiveres også når det ikke skjæres, og viser da beregnet skjære-/merkingsstrøm eller pilotbuestrøm før skjæringen begynner. Se punkt A ovenfor. Amperemeterdisplayet brukes også til visning av feilkoder G - nødstoppkontakt (ikke vist) Et normalt lukket kontaktpar i nødstoppkontakten gir signal til nødstoppbryteren (E-stoppbryteren). Kontaktparet er tilkoplet J4-A og J4-B. Kontaktparet åpner når nødstoppknappen blir trykket inn. Derved gis et signal til plasmastyringen om at strømforsyningen er i nødstopptilstand. H - nødstoppknapp (E-stoppknapp) Nødstoppknappen styrer nødstoppbryteren. Når knappen trykkes inn, aktiveres nødstopptilstanden, og dette hindrer strømforsyningen i å levere strøm selv om et startsignal er til stede. J - CB1-3 A Vernebryter for 115 VAC til CNC. 21

22 kapittel 4 Bruk 4.3 Bruksmoduser I skjæremodus har EPP-201 et kontinuerlig justerbart strømområde fra 30 A til 200 A, som innstilles med CUR- RENT-potensiometeret på frontpanelet eller et eksternt strømreferansesignal matet inn i konnektor J1. Ved bruk av eksternt referansesignal vil 1 volt likespenning tilsvare 36 ampere, og 10 volt likespenning tilsvare 200 ampere. EPP-201 går tilbake til skjæremodus dersom en fjernstyring ikke gir fra seg styresignal for merkingsmodus. Strømforsyningen blir satt i merkingsmodus ved hjelp av et isolert relé- eller venderkontaktpar som forbinder J1-R (115 VAC) med J1-C. Se skjemaet som finnes på innsiden av bakre omslagsside. Den eksterne kontakten må lukkes 50 millisekunder eller mer før det gis en kommando for Start eller Contactor On (kontaktor på). Ved merkingsmodus og styring fra CNC (REMOTE), justeres utstrømmen kontinuerlig fra 0 A til 36 A ved hjelp av den eksterne strømreferansespenningen som er påtrykt kontakt J1. Ved merkingsmodus og styring fra betjeningspanelet (PANEL) justeres strømmen kontinuerlig fra 0 A til 36 A ved hjelp av potensiometeret på betjeningspanelet. Dette er fabrikkinnstillingen. Hvis SW1-1 på styrekretskortet endres fra å være åpen (normalinnstillingen) til å være lukket, blir det ikke mulig å velge høyere strøm enn 18 A. Ved bruk av eksternt referansesignal vil 1 volt likespenning tilsvare 3,6 ampere, og 10 volt likespenning tilsvare 36 ampere Én strømkilde (som sammen med CNC gir to grunnleggende bruksmoduser) 1. Frontpanelmodus - (vender PANEL/REMOTE på frontpanelet settes til PANEL). Brukes med en CNC som har begrensede muligheter og bare er i stand til å sende et start/stopp-signal til strømforsyningen. Mikrokontrolleren i strømforsyningen bruker det analoge signalet fra potensiometeret på frontpanelet som styresignal for skjærestrømmen,. På grunnlag av verdien av dette styresignalet beregner den startstrømverdien, pilotbuestrømmen og stigetiden. Skjæringsstrømmen og pilotbuestrømmen kan vises før skjæringen begynner ved at den fjærbelastede OPERATE/PRESET-venderen på frontpanelet settes til henholdsvis CUT CURRENT (skjæringsstrøm) og PA CURRENT (pilotbuestrøm). Hvis pilotbuestrømmen viser seg å være utilstrekkelig, kan CNC-en øke den ved hjelp av logiske signaler på styrelederne. Økningen i verdi er slik: PA0 PA1 av av ingen endring på av strømøkning 12,5 % av på strømøkning 2,5 % på på strømøkning 37,5 % 22

23 kapittel 4 Bruk PLASMASTYRING PILOTBUE PÅ VANNSIRKULATORFEIL : AV MED LAV STRØMNING 24-LEDERS KABEL KABEL LEDER RØD 01 RØD PINNERS KONTAKT A PILOTBUE PÅ EPP-201 B VANNSIRKULATORFEIL: PÅ MED STRØMNING OK CNC 15 V + 15 V CNC FELLES VELG MERKINGSMODUS LUKKET FOR MERKING Imerk = (3,6)x(Vskjæring strømref) NØDSTOPP: ISOLTERT KONTAKT ÅPEN FOR KJØRING RØD 07 HOVEDVALG - KOPLE H TIL R (ALLTID TIL STEDE) RØD 08 CNC ANALOG FELLES VANNSIRK.NIVÅ: RØD 09 PÅ MED FEIL PLASMA START 0 TIL 10 V + RØD 03 RØD 04 RØD 05 RØD 06 RØD 10 0 TIL 10 V SKJÆRING STRØMREF. + Iskjæring= (36)x(Vskjær. strømref) RØD 11 RØD 12 PILOTBUE STRØMREF. Ipilotbue = (4,5)x(Vpilotbue strømref.) RØD 13 BUE PÅ VELG PILOTBUESTRØM RØD 14 RØD 15 RØD 16 VELG PILOTBUESTRØM RØD 17 FOR LAV: Iskjære=(20)x(Vskjære strømref.) STRØM LAV/HØY FOR HØY: Iskjære=(40)x(Vskjære strømref.) LUKKET FOR 400 A, ÅPEN FOR 200 A RØD 18 (BARE PARALLELLDRIFT) C Z E F G H J K L + M N + P Q R S T VELG MERKINGSMODUS 115 V AC NØYTRAL NØDSTOPP NØDSTOPP CNC +15 V DC HOVEDVALG STRØMREF. FELLES VANNSIRK.NIVÅ (PÅ MED NIVÅ OK) K4 SKJÆRING STRØMREF PLASMASTART PILOTBUE STRØMREF. PA0 115V AC H PA1 BUE PÅ 10 k 10 k 10 k VELG PILOTBUESTRØM 10 k VELG PILOTBUESTRØM 10 k OMRÅDE HØY (400 A) 10 k 20 k 24 V AC 20 k CNC +15 V DC 115 V AC NØYTRAL SIKRING 3 A ikke brukt ÅPEN FOR INTERN STYRING LUKKET FOR EKSTERN STYRING RØD 19 RØD 20 U V ikke brukt 10 k PROSESSTYRINGSVALG 10 k 115V AC STRØMFORSYNINGSFEIL HOVEDSTRØM RØD 21 RØD 22 RØD 23 GRN/GUL W X Y D STRØMFORSYNINGSFEIL PÅ MED FEIL STRØMFORS. 24 V FELLES HALL TRANSDUCER HOVED-UTSTRØM SIGNAL 1,0 V = 100 A CHASSIS + 24 V 24 V DC FELLES + 23

24 kapittel 4 Bruk Tabellen som brukes til å regne ut startstrømmen, pilotbuestrømmen og stigetiden er lagret i mikrokontrolleren og inneholder følgende informasjon: Skjærestrøm A Startstrøm A Pilotbuestrøm A Stigetid ms Hvis det brukes andre verdier for skjærestrøm enn de som er lagret i tabellen, blir de andre verdiene utregnet basert på lineær stigetid for alle nødvendige parametre. 2. Fjernstyrt modus a. Delvis CNC-drift - (pinn V på kontakt for CNC-kabelen åpen, gir intern styring). I denne operasjonsmodusen må venderen PANEL/REMOTE på frontpanelet være i stilling REMOTE. CNC-en må levere referansesignal for skjærestrøm og start/stopp-signal til strømforsyningen. Basert på verdien av referansesignalet for skjærestrøm vil mikrokontrolleren regne ut startstrøm, pilotbuestrøm og stigetid. b. Fjernstyring med full CNC-modus - (pinn V på kontakt for CNC-kabelen lukket, gir ekstern styring). PA- NEL/REMOTE-venderen på frontpanelet satt til REMOTE. CNC-en må i CNC-kabelen aktivere lederen som er tilkoplet pinn V i CNC-kabelpluggen ( full CNC control ). I denne modusen styres alle parametre fra CNC-en, inklusive startstrøm, pilotbuestrøm og stigetid. Styringen av pilotbuestrømmen kan skje enten med logisk eller analogt signal. Hvis det analoge inngangssignalet er mindre en 0,5 V, vil strømforsyningen bruke de logiske inngangssignalene PA0 og PA1 til å gi ønsket pilotbuestrøm, basert på følgende kombinasjoner: PA0 PA1 Pilotstrøm ampere åpen åpen 10 lukket åpen 20 åpen lukket 30 lukket lukket 40 Hvis den analoge referansen blir brukt, vil 10 V DC gi 45 A, mens 1 V DC gir 4,5 A. Merking - Kan gjøres i både PANEL- og REMOTE-modus og krever at CNC-en har lukket det logiske styresignalet for merkingsmodus. I PANEL-modus er maksimal merkingsstrøm, innstilt med potensiometeret på frontpanelet, lik 36 A. Hvis SW1-1 på styrekretskortet endres fra å være åpen (normalinnstillingen) til å være lukket, blir det ikke mulig å velge høyere strøm enn 18 A. I REMOTE-modus innstilles merkingsstrømmen av hovedreferansesignalet, og 10 V DC gir 36 A, mens 1 V DC gir 3,6 A merkingsstrøm. 24

PT-20AMX og PT-21AMX Skjжrebrennere for plasmabueskjжring

PT-20AMX og PT-21AMX Skjжrebrennere for plasmabueskjжring PT-20AMX og PT-21AMX Skjжrebrennere for plasmabueskjжring Brukerhеndbok for installasjon, drift og vedlikehold (NO) 08004291 vær sikker på at operatøren får denne informasjonen. du kan få ekstra kopier

Detaljer

EPP-360. Plasmastrømforsyning. Instruksjonshåndbok (NO)

EPP-360. Plasmastrømforsyning. Instruksjonshåndbok (NO) EPP-360 Plasmastrømforsyning Instruksjonshåndbok (NO) 0558007934 09/2011 Sørg for operatøren får denne informasjonen. Du kan få ekstra kopier fra din forhandler. forsiktig Disse INSTRUKSENE er for erfarne

Detaljer

Sett for mekanisert konvertering Installasjonsveiledning for PC-1300/1600

Sett for mekanisert konvertering Installasjonsveiledning for PC-1300/1600 Sett for mekanisert konvertering Installasjonsveiledning for PC-1300/1600 Instruksjonshåndbok (NO) 0558008706 Sørg for operatøren får denne informasjonen. Du kan få ekstra kopier fra din forhandler. forsiktig

Detaljer

LHF400,LHF630 LHF800. Bruksanvisning

LHF400,LHF630 LHF800. Bruksanvisning LHF400,LHF630 LHF800 Bruksanvisning 0349 301 080 070108 Validforserialno.318,318,329 NORSK 1 DIREKTIV... 3 2 SIKKERHET... 3 3 INNLEDNING... 5 4 TEKNISKE DATA... 5 5 INSTALLERING... 6 5.1 Nettilkopling...

Detaljer

Caddy 140 Caddy 200 LHN 140, LHN 200. Bruksanvisning. Valid for serial no. 628 -xxx -xxxx, 011 -xxx -xxxx, 220 -xxx -xxxx 0468 964 101 NO 041101

Caddy 140 Caddy 200 LHN 140, LHN 200. Bruksanvisning. Valid for serial no. 628 -xxx -xxxx, 011 -xxx -xxxx, 220 -xxx -xxxx 0468 964 101 NO 041101 NO Caddy 140 Caddy 200 LHN 140, LHN 200 cmha2p00 Bruksanvisning 0468 964 101 NO 041101 Valid for serial no. 628 -xxx -xxxx, 011 -xxx -xxxx, 220 -xxx -xxxx 1DIREKTIV... 3 2 SIKKERHET... 3 3 INNLEDNING...

Detaljer

PT-32EH. Tillegg til håndbok 0558003746 (NO): SKJÆREBRENNERE MED PLASMABUE

PT-32EH. Tillegg til håndbok 0558003746 (NO): SKJÆREBRENNERE MED PLASMABUE PT-32EH SKJÆREBRENNERE MED PLASMABUE Tillegg til håndbok 0558003746 (NO): Se vedlagte side om oppdatert ekstrautstyr og reservedelsett. Oppdatert diagram viser riktige delenumre for varmeskjold. Oppdatert

Detaljer

AC10. Brukermanual Brugsanvisning Bruksanvisning User Manual. Spenningsdetektor Voltage Detector. English Norsk

AC10. Brukermanual Brugsanvisning Bruksanvisning User Manual. Spenningsdetektor Voltage Detector. English Norsk Spenningsdetektor Voltage Detector Brukermanual Brugsanvisning Bruksanvisning User Manual English Norsk ELIT AS - 2010 Innhold: 1. Generelle applikasjoner. 2. Beskrivelse av instrumentet. 3. Sikkerhetsinformasjon

Detaljer

ESP-400C. Plasmastrømforsyning. Instruksjonshåndbok

ESP-400C. Plasmastrømforsyning. Instruksjonshåndbok ESP-400C Plasmastrømforsyning Instruksjonshåndbok 0558007621 Sørg for operatøren får denne informasjonen. Du kan få ekstra kopier fra din forhandler. forsiktig Disse INSTRUKSENE er for erfarne operatører.

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of under voltage coil V Module

SafeRing / SafePlus Retrofit of under voltage coil V Module SafeRing / SafePlus Retrofit of under voltage coil V Module Installation Instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date Name Prepared NODIS 2008-12-15 BJGU/GUSO Checked

Detaljer

Institutt for biovitenskap

Institutt for biovitenskap Institutt for biovitenskap Oppslag for alle avtrekksskap: Alle avtrekksskap skal ha forklaring på alarmsystem på det enkelte skap. Dette varier fra skap til skap. e.g. på IBV finnes det minst 3 ulike typer.

Detaljer

ESP-101 Plasmaskjæresystem. Instruksjonshåndbok (NO)

ESP-101 Plasmaskjæresystem. Instruksjonshåndbok (NO) ESP-101 Plasmaskjæresystem Instruksjonshåndbok (NO) 0558007872 Sørg for operatøren får denne informasjonen. Du kan få ekstra kopier fra din forhandler. forsiktig Disse INSTRUKSENE er for erfarne operatører.

Detaljer

PT-31XL og PT-31XLPC Plasmaskjærebrennere. Instruksjonshåndbok (NO)

PT-31XL og PT-31XLPC Plasmaskjærebrennere. Instruksjonshåndbok (NO) PT-31XL og PT-31XLPC Plasmaskjærebrennere Instruksjonshåndbok (NO) 0558005699 Sørg for operatøren får denne informasjonen. Du kan få ekstra kopier fra din forhandler. forsiktig Disse INSTRUKSENE er for

Detaljer

Plasmastrømforsyning EPP-450

Plasmastrømforsyning EPP-450 Plasmastrømforsyning EPP-450 Instruksjonshåndbok - NO 0558007955 06/2012 SØRG FOR OPERATØREN FÅR DENNE INFORMASJONEN. DU KAN FÅ EKSTRA KOPIER FRA DIN FORHANDLER. FORSIKTIG Disse INSTRUKSENE er for erfarne

Detaljer

EPP-400. Plasmastrømforsyning. Instruksjonshåndbok (NO)

EPP-400. Plasmastrømforsyning. Instruksjonshåndbok (NO) EPP-400 Plasmastrømforsyning Instruksjonshåndbok (NO) 0558006933 08/2010 Sørg for operatøren får denne informasjonen. Du kan få ekstra kopier fra din forhandler. forsiktig Disse INSTRUKSENE er for erfarne

Detaljer

PT-32EH Plasmarc skjærebrennere

PT-32EH Plasmarc skjærebrennere PT-32EH Plasmarc skjærebrennere Instruksjonshåndbok (NO) 0558004746 Sørg for operatøren får denne informasjonen. Du kan få ekstra kopier fra din forhandler. forsiktig Disse INSTRUKSENE er for erfarne operatører.

Detaljer

EPP-200 Plasmarc Maskin for presis luftplasmaskjæring

EPP-200 Plasmarc Maskin for presis luftplasmaskjæring EPP-200 Plasmarc Maskin for presis luftplasmaskjæring Instruksjonshåndbok 0558007014 10 / 2007 Sørg for operatøren får denne informasjonen. Du kan få ekstra kopier fra din forhandler. forsiktig Disse INSTRUKSENE

Detaljer

Precision Plasmarc Plasmagassboks og kjølegassboks

Precision Plasmarc Plasmagassboks og kjølegassboks Precision Plasmarc Plasmagassboks og kjølegassboks Kjølegassboks Plasmagassboks Instruksjonshåndbok (NO) 0558005236 Sørg for operatøren får denne informasjonen. Du kan få ekstra kopier fra din forhandler.

Detaljer

Powercut 875 Plasmabueskjæremaskin

Powercut 875 Plasmabueskjæremaskin Powercut 875 Plasmabueskjæremaskin Instruksjonshåndbok (NO) Denne håndboken gir instruksjoner for installasjon og drift for nedenfor nevnte Powercut 875 skjæremaskiner, som begynner med serienummer (PxxJ434xxx).

Detaljer

SkillGuide. Brukerveiledning. Norsk

SkillGuide. Brukerveiledning. Norsk SkillGuide Brukerveiledning Norsk SkillGuide SkillGuide er en feedback-enhet som gir tilbakemelding på HLR-kvalitet, både i sanntid og ved en oppsummering i etterkant. www.laerdal.com Hva følger med SkillGuide

Detaljer

Replacing the batteries

Replacing the batteries ASSEMBLY INSTRUCTION Replacing the batteries EN NO 9010189A 5.2.14 9010189 Replacing the batteries Preparation Switch off the wheelchair via the remote control. Remove the fuses from the battery compartment

Detaljer

Instruksjons manual Instruction manual

Instruksjons manual Instruction manual knm Copyright c - 2011 knm Side. 1 BRUK AV UTSTYRET Utstyret er designet for løft, trekk, folding/bøying, kutting, støtteoperasjoner etc, og krever, med sitt høye operasjonstrykk og tunge arbeids last,

Detaljer

EMS 1. Music Streamer. Owner's Manual

EMS 1. Music Streamer. Owner's Manual EMS 1 Music Streamer Owner's Manual EN N 2 ENG About the EMS 1 Electrocompaniet Music Streamer This unit is designed to work with the Electrocompaniet PD 1 DAC only. A radio link is established between

Detaljer

Hegel H4A High End Power Amplifier

Hegel H4A High End Power Amplifier Hegel H4A High End Power Amplifier www.hegel.com info@hegel.com Bruksanvisning Gratulerer med ditt nye Hegel produkt! Våre produkter er basert på en enkel filosofi: Komponentene skal reprodusere det originale

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

500W/1000W. www.defa.com. Monteringsanvisning Installation guide TRANSFORMATOR - TRANSFORMER

500W/1000W. www.defa.com. Monteringsanvisning Installation guide TRANSFORMATOR - TRANSFORMER 500W/1000W TRANSFORMATOR - TRANSFORMER Monteringsanvisning Installation guide www.defa.com 500W N 42VAC L 10A* 42VAC 2 10A* = Sikring - Fuse 1000W 360mm 340mm N L L1 L2 42 42 250mm 270mm N 42VAC 250V 230V

Detaljer

PT-25. Plasmaskjærebrenner. Instruksjonshåndbok

PT-25. Plasmaskjærebrenner. Instruksjonshåndbok PT-25 Plasmaskjærebrenner Instruksjonshåndbok 0558005570 53 INNHOLD Kapittel / Overskrift Side 1.0 Sikkerhet...........................................................................................

Detaljer

Replacing the tube and/or tyre of a drive wheel, indoor/outdoor

Replacing the tube and/or tyre of a drive wheel, indoor/outdoor ASSEMBLY INSTRUCTION Replacing the tube and/or tyre of a drive wheel, indoor/outdoor EN NO 9010182A 5.2.7 9010182 Replacing the tube and/or tyre of a drive wheel, indoor/outdoor Preparation Be sure that

Detaljer

POWERCUT-1250 / 1500 PLASMABUESKJÆREPAKKE FOR MANUELL & MEKANISERT SKJÆRING

POWERCUT-1250 / 1500 PLASMABUESKJÆREPAKKE FOR MANUELL & MEKANISERT SKJÆRING POWERCUT-120 / 100 PLASMABUESKJÆREPAKKE FOR MANUELL & MEKANISERT SKJÆRING Brukerhåndbok for installasjon, drift og service (NO) Håndboken inneholder fullstendige instruksjoner for MANUELLE KONSOLLER som

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Magnetic Charging Dock DK48

Magnetic Charging Dock DK48 Brukerhåndbok Magnetic Charging Dock DK48 Innhold Innledning...3 Om den magnetiske ladestasjonen...3 Med den magnetiske ladedokkstasjonen...4 Velge en festeanordning for telefonen...4 Lad opp telefonen

Detaljer

User manual English Svenska Norsk

User manual English Svenska Norsk User manual English Svenska Norsk Copyright This manual is the copyright of CI no 556520-4137. No part of this manual may be revised, copied or transmitted in any way without written permission from CI

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C004P (6/12 Volt, 4.5 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

Monitoring water sources.

Monitoring water sources. Monitoring water sources. Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38336681.aspx Ekstern anbuds ID 223314-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Detaljer

VC300 Operating Instructions

VC300 Operating Instructions VC300 Operating Instructions 10740838 A 1 - Basic operations 1. - Suction regulation 4 - Wind up the cord starting from the machine 5 - Accessories parking 6 - Dust bag replacement 6.1 6. 6.3 1 6.4 6.5

Detaljer

DC/AC inverters DC/AC invertere

DC/AC inverters DC/AC invertere DC/AC inverters DC/AC invertere Mascot range of DC/AC inverters Using a 12V or 24V battery, these inverters are ideal for applications such TV, video, smaller household appliances, and tools for camping,

Detaljer

Fjernstyringsenhet VRT012

Fjernstyringsenhet VRT012 Fjernstyringsenhet VRT012 Brukerveiledning V 0.1 Takk for at du kjøpte produktet vårt! Vi håper denne brukervennlige styreenheten kan hjelpe deg til å realisere dine ideer og gjøre livet enklere for brukeren.

Detaljer

1 User guide for the uioletter package

1 User guide for the uioletter package 1 User guide for the uioletter package The uioletter is used almost like the standard LATEX document classes. The main differences are: The letter is placed in a \begin{letter}... \end{letter} environment;

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

Powercut-1300/1600 Manuell og mekanisert Plasmarc-skjærepakke

Powercut-1300/1600 Manuell og mekanisert Plasmarc-skjærepakke Powercut-1300/1600 Manuell og mekanisert Plasmarc-skjærepakke Instruksjonshåndbok (NO) Denne håndboken inneholder komplette anvisninger for MANUELLE KONSOLLER fra og med serienummer PxxJ824xxx, juni 2008

Detaljer

LUFTDYKTIGHETSP ABUD

LUFTDYKTIGHETSP ABUD MERK! For at angjeldende flymateriell skal være luftdyktig må påbudet være utført til rett tid og notat om utførelsen ført inn i vedkommende iournal med henvisniniz til denne LDPs nummer. Luftartstilsynet

Detaljer

OrigoArc 150 OrigoArc 200

OrigoArc 150 OrigoArc 200 OrigoArc 150 OrigoArc 200 Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Instruction manual Betriebsanweisung Manuel d instructions Gebruiksaanwijzing Instrucciones de uso Istruzioni per l uso

Detaljer

Nedfellbar koketopp Brukermanual. Importør: Sunwind Gylling AS postboks 64, 1309 RUD

Nedfellbar koketopp Brukermanual. Importør: Sunwind Gylling AS postboks 64, 1309 RUD NO Nedfellbar koketopp Brukermanual Importør: Sunwind Gylling AS postboks 4, 1309 RUD Kjære kunde Takk for ditt kjøp av denne koketoppen som er testet grundig i ulike kvalitetskontroller og er produsert

Detaljer

Endringer i neste revisjon av EHF / Changes in the next revision of EHF 1. October 2015

Endringer i neste revisjon av EHF / Changes in the next revision of EHF 1. October 2015 Endringer i neste revisjon av / Changes in the next revision of 1. October 2015 INFORMASJON PÅ NORSK 2 INTRODUKSJON 2 ENDRINGER FOR KATALOG 1.0.3 OG PAKKSEDDEL 1.0.2 3 ENDRINGER FOR ORDRE 1.0.3 4 ENDRINGER

Detaljer

COWI AS COWI AS. Jørgen H. Walther. Ledende i Norge innen rådgivning og prosjektering - kundeforståelse og kompetanse. en del av COWIgruppen

COWI AS COWI AS. Jørgen H. Walther. Ledende i Norge innen rådgivning og prosjektering - kundeforståelse og kompetanse. en del av COWIgruppen COWI AS Jørgen H. Walther COWI AS en del av COWIgruppen Ledende i Norge innen rådgivning og prosjektering - kundeforståelse og kompetanse 1 26.11.2011 Maskin-, styringa- og automatikktavler Firma Norge

Detaljer

SAS FANS NYTT & NYTTIG FRA VERKTØYKASSA TIL SAS 4. MARS 2014, MIKKEL SØRHEIM

SAS FANS NYTT & NYTTIG FRA VERKTØYKASSA TIL SAS 4. MARS 2014, MIKKEL SØRHEIM SAS FANS NYTT & NYTTIG FRA VERKTØYKASSA TIL SAS 4. MARS 2014, MIKKEL SØRHEIM 2 TEMA 1 MULTIPROSESSERING MED DATASTEGET Multiprosessering har lenge vært et tema i SAS Stadig ny funksjonalitet er med på

Detaljer

Hurtigveiledning. BiPAP AVAPS

Hurtigveiledning. BiPAP AVAPS BiPAP AVAPS Hurtigveiledning Stille inn apparatet versikt frontpanel Starte behandlingen Stoppe behandlingen Se informasjon Komfortinnstillinger Koble fra fukteren Fukting Stille inn maskinen For å komme

Detaljer

Denne casen skal gi innblikk i fenomenet skin effekt i strømskinner. Det skal også fokuseres på induserte strømmer i ledere.

Denne casen skal gi innblikk i fenomenet skin effekt i strømskinner. Det skal også fokuseres på induserte strømmer i ledere. 4 INDUSERTE STRØMMER Denne casen skal gi innblikk i fenomenet skin effekt i strømskinner. Det skal også fokuseres på induserte strømmer i ledere. CASES The Skin Effect applies only to changing electric

Detaljer

BRUKSANVISNING DRAG-GUN PLUS

BRUKSANVISNING DRAG-GUN PLUS BRUKSANVISNING DRAG-GUN PLUS Introduksjon. Plasma er en gass som er blitt oppvarmet til en ekstremt høy temperatur og ionisert så den blir elektrisk ledende. Plasmabuekutte-prosessen benytter denne plasmaen

Detaljer

Utstyr for avstandsmåling. Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal

Utstyr for avstandsmåling. Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal Utstyr for avstandsmåling Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal Dommersamlingen 2012 Regulert i R 14-3 Kunstige hjelpemidler, uvanlig utstyr og uvanlig bruk av utstyr Anmerkning: Komiteen kan lage en

Detaljer

Giftig. Truck Caution/Warning Arrow Straight Arrow Angled High Voltage. Poison. Laser. Laser GAS. 752 33x10 CM. E 753 30x10 CM E.

Giftig. Truck Caution/Warning Arrow Straight Arrow Angled High Voltage. Poison. Laser. Laser GAS. 752 33x10 CM. E 753 30x10 CM E. Advarselskilt 3001 G 3002 G 3003 G 3004 G 3006 G 3007 G 3008 G 3009 Advarsel Pil rett Pil skrå Høyspenning Giftig Kjørbare kraner Radioaktivitet Truck Caution/Warning Arrow Straight Arrow Angled High Voltage

Detaljer

Original instructions. Infrared heater IRCF

Original instructions. Infrared heater IRCF Original instructions Infrared heater SE...7 NO...9 GB...11 DE...13 FR...15 Fig. 1 Fig. 2 2 Fig. 3 3 Technical specifications Infrared heater 3 Type Heat output (1) [W] Voltage (2) Amperage (3) Dimensions

Detaljer

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom C 2600

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom C 2600 Hurtigmanual Viltkamera Brecom C 2600 NORSK Innledning Brecom C 2600 u/mms Pakken inneholder: - Kamera - Batteriboks - Festestropp - USB kabel - Phono kabel Med sin svært følsomme Passive lnfra-rød (PIR)

Detaljer

PT-27. Plasmaskjærebrenner. Instruksjonshåndbok (NO)

PT-27. Plasmaskjærebrenner. Instruksjonshåndbok (NO) PT-27 Plasmaskjærebrenner Instruksjonshåndbok (NO) 0558005870 46 INNHOLD Kapittel / Overskrift Side 1.0 Sikkerhetsforholdsregler............................................................................

Detaljer

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C001P (6/12 Volt, 1 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Bruksanvisning SOUNDGATE MIKROFON. Benyttes med SoundGate 3

Bruksanvisning SOUNDGATE MIKROFON. Benyttes med SoundGate 3 Bruksanvisning SOUNDGATE MIKROFON Benyttes med SoundGate 3 Gratulerer med valget av din nye SoundGate Mikrofon. Enheten bidrar til bedre hørsel i vanskelige lyttesituasjoner. Bruksanvisningen hjelper

Detaljer

Roma Garden Art.no: FP-ROMGR-100 Last updated: 12.07.13

Roma Garden Art.no: FP-ROMGR-100 Last updated: 12.07.13 NOMonteringsanvisning 2 GB Assembly instructions 3 Roma Garden Art.no: FP-ROMGR-100 Last updated: 12.07.13 Roma Garden Vekt Krav til gulvplate 352 kg 670 mm Ta kontakt med en faghandler om du trenger tips

Detaljer

of color printers at university); helps in learning GIS.

of color printers at university); helps in learning GIS. Making a Home Page Why a Web Page? Easier to submit labs electronically (lack of color printers at university); Easier to grade many labs; Provides additional computer experience that helps in learning

Detaljer

107401959 F INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VC300 SERIES USER MANUAL MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

107401959 F INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VC300 SERIES USER MANUAL MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO 107401959 F INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO VC300 SERIES USER MANUAL 2 English... 6 Deutsch... 8 Français... 10 Nederlands... 12 Italiano... 14

Detaljer

Wonderland 904. Regulerbar seng Electrical adjustable bed. my bed - my wonderland

Wonderland 904. Regulerbar seng Electrical adjustable bed. my bed - my wonderland Wonderland 904 Regulerbar seng Electrical adjustable bed my bed - my wonderland Lykke til med valget av ditt nye Wonderland produkt. Wonderland produserer individuelt tilpassede sengeløsninger med unike

Detaljer

Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking

Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking System Components Sections B1-2 & B3 Processor(er) Kontroll Spak(er) Push-Pull kabler Elektriske kabler og kontakter Spenning De sju spørsmålene

Detaljer

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2-

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2- Innhold NO 1. Innhold... 2 2. Funksjoner... 3 3. Installere batteriet... 5 4. Lading av batteriet... 6 5. Bruk. 7 6. Overføre bilder til PC... 17 7. Spesifikasjoner... 20 8. Indikatorer... 21 9. Systemkrav.....

Detaljer

RC-P. Fjernkontroll BRUKSANVISNING

RC-P. Fjernkontroll BRUKSANVISNING RC-P Fjernkontroll BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Bernafon RC-P fjernkontroll Beskrivelse 7 Batteribytte 8 Betjening med fjernkontroll 11 Avstand 12 Lås 13 Volumkontroll 14 Programvelger 15 Muteknapp

Detaljer

Thermocassette HP SE... 6 GB... 8 NO... 10 FR... 12 DE... 14 FI... 16 RU... 18

Thermocassette HP SE... 6 GB... 8 NO... 10 FR... 12 DE... 14 FI... 16 RU... 18 Thermocassette SE... 6 GB... 8 NO... 10 FR... 12 DE... 14 FI... 16 RU... 18 Thermocassette 3 6 0,8 m 0,8 m Minimum mounting distance Min.distance [mm] Ceiling (A) 80 Wall, long side of the unit (B) 50

Detaljer

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7 GB... 9 NO... 11 FR... 13 RU... 15 DE... 17 PL... 19 FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELH623, ELH633, ELH933 445 375 430 min 300 mm min 300 mm min 500 mm Fig. 1 2 c-c 350/274 9 50 16 10 405/465

Detaljer

60-162-300. Monteringsanvisning Assembly Instructions Monteringsanvisning. Søve Lekemiljø AS 3830 Ulefoss - Norway Tlf: +47 35 94 65 65 www.sove.

60-162-300. Monteringsanvisning Assembly Instructions Monteringsanvisning. Søve Lekemiljø AS 3830 Ulefoss - Norway Tlf: +47 35 94 65 65 www.sove. UK Monteringsanvisning Assembly Instructions Monteringsanvisning Produkt nr. / Product no. / Produkt nr. 60-162-300 Ordr. nr. Dato. Sign. Søve Lekemiljø AS 3830 Ulefoss - Norway Tlf: +7 35 9 65 65 www.sove.no

Detaljer

INSTALLASJONS MANUAL AUTOMATIKK BE22. Rev.2 A.A. 09-09 - 10 cod.42630

INSTALLASJONS MANUAL AUTOMATIKK BE22. Rev.2 A.A. 09-09 - 10 cod.42630 INSTALLASJONS MANUAL N AUTOMATIKK BE22 Rev.2 A.A. 09-09 - 10 cod.42630 INNHOLD 1 Instrumental panel... 4 1.1 Effekt kabel kobling... 4 1.2 Signal kabel kobling... 4 2 Jording... 4 3 Kontaktor sett kabel

Detaljer

Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa. Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011

Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa. Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011 Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011 1 2 Frykt for krise og ny resesjon Svak vekst internasjonalt Men optimisme om norsk

Detaljer

LES FØRST. Symmetra LX. Oppstartsveiledning. For bruk med Symmetra LX UPS-modellene: Symmetra LX. rack-montert UPS

LES FØRST. Symmetra LX. Oppstartsveiledning. For bruk med Symmetra LX UPS-modellene: Symmetra LX. rack-montert UPS Oppstartsveiledning For bruk med UPS-modellene: 200 V, 4 8 kva 208/240 V, 4 8 kva, 4 8 kva 200 V, 4 16 kva 208/240 V, 4 16 kva, 4 16 kva LES FØRST rack-montert UPS rack-montert Extended Run Tårn-UPS Extended

Detaljer

FL 101 Plus Bruksanvisning Instructions for use

FL 101 Plus Bruksanvisning Instructions for use FL 101 Plus Bruksanvisning Instructions for use ART.: 05-900-587-00 Page 1 of 8 NORSK Bruksanvisning FL 101 Plus Lampe 1x24W Generelt: Lampe med 1x24W lyskilde. Montering: Dette produktet inneholder en

Detaljer

UZ 964 Operating Instructions

UZ 964 Operating Instructions UZ 964 Operating Instructions 107402576 A 02 English... 6 Deutsch... 8 Français... 10 Nederlands... 12 Italiano... 14 Norsk... 16 Svenska... 18 Dansk... 20 Suomi... 22 Español... 24 Português... 26 Eλληνικά...

Detaljer

SurfLink Mediastreamer oversikt. Les dette først. Baksiden. Det er bare nødvendig å foreta ETT av følgende tilkoblingstrinn for å få glede av

SurfLink Mediastreamer oversikt. Les dette først. Baksiden. Det er bare nødvendig å foreta ETT av følgende tilkoblingstrinn for å få glede av MEDIASTREAMER Les dette først SurfLink Mediastreamer kan kobles til de fleste lydkilder, inkludert fjernsyn, radio, og MP3-spillere. Denne manualen gir en enkel, trinnvis hjelp til tilkobling og bruk av

Detaljer

Hvordan komme i kontakt med de store

Hvordan komme i kontakt med de store Hvordan komme i kontakt med de store Willy Holdahl, direktør Personal og Organisasjonsutvikling Kongstanken, 15 oktober 2010 The information contained in this document is Volvo Aero Connecticut Proprietary

Detaljer

ATO program for Renewal of IR, Class or Type-rating

ATO program for Renewal of IR, Class or Type-rating May be used by the ATO in order to establish an individual training program for renewal of IR, Class or Type-rating in accordance with FCL.625 IR(c)(d) / AMC1 FCL.625(c) and FCL.740(b)(1)(2) / AMC1 FCL.740(b)(1)

Detaljer

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Reporting Services - oversigt Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Summary Efterfølgende vises en oversigt over de rapporter som er indeholdt i Microsoft

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Sitronelement. Materiell: Sitroner Galvaniserte spiker Blank kobbertråd. Press inn i sitronen en galvanisert spiker og en kobbertråd.

Sitronelement. Materiell: Sitroner Galvaniserte spiker Blank kobbertråd. Press inn i sitronen en galvanisert spiker og en kobbertråd. Materiell: Sitronelement Sitroner Galvaniserte spiker Blank kobbertråd Press inn i sitronen en galvanisert spiker og en kobbertråd. Nå har du laget et av elementene i et elektrisk batteri! Teori om elektriske

Detaljer

LED belysning for Ex-sone

LED belysning for Ex-sone LED belysning for Ex-sone Carsten Bonderup 04.06.2013, IFEA Bergen 2012 Eaton Corporation. All rights reserved. Cooper Crouse-Hinds LED produktgrupper LED lommelykter LED flomlys LED Pendanter LED Exit-skilt

Detaljer

Sikker dørkontroll og ekstra I/O. www.supremainc.com

Sikker dørkontroll og ekstra I/O. www.supremainc.com Sikker dørkontroll og ekstra I/O Installasjonsmanual (ver 1.0) www.supremainc.com Produkt innhold i pakken Frontpanel funksjoner Bunnpanel funksjoner Koblinger for eksterne funksjoner Installasjon eksempel

Detaljer

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg:

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: VH Service Software Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: File Settings Test Alarm Help Dette er startsiden i denne service

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

Milliamp Process Clamp Meter

Milliamp Process Clamp Meter 771 Milliamp Process Clamp Meter Instruksjonsark Innledning Fluke 771 ma-strømtang ("måleinstrumentet") er en håndholdt batteridrevet strømtang som måler 4 20 ma likestrøm uten å bryte strømkretsen. Måleinstrumentet

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO/MIDI/BAKER

GRAM PLUS/TWIN/EURO/MIDI/BAKER GRAM LUS/TWIN/EURO/MIDI/BAKER Betjeningsvejledning DK... 6 Instructions for use GB... 15 Bedienungsanweisung D... 24 Mode d'emploi F... 32 Gebruiksanwijzing NL... 41 Bruksanvisning S... 50 Bruksanvisning

Detaljer

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER SLUTTRAPPORT Innhold 1. Innledning 1.1 Deltakere 1.2 Bakgrunn 1.3 Mål 1.4 Organisasjon 2. Oppsummering 3. Summary in English 4. Referanser/References 1. INNLEDNING 1.1 Deltakere Alcan á Ísland Alcoa Fjarðaál

Detaljer

Brukermanual. Flatpack Likerettermodul FP1500, 24V748V/60V FP700&1800, 48V 351400.011

Brukermanual. Flatpack Likerettermodul FP1500, 24V748V/60V FP700&1800, 48V 351400.011 Brukermanual Flatpack Likerettermodul FP1500, 24V748V/60V FP700&1800, 48V 351400.011 Innholdet i denne manualen kan endres uten varsel og er ikke bindende for ELTEK Energy. Uten skriftlig tillatelse fra

Detaljer

Installeringshåndbok. Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1. Installeringshåndbok Modbus Interface DIII. Norsk

Installeringshåndbok. Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1. Installeringshåndbok Modbus Interface DIII. Norsk Installeringshåndbok Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1 Installeringshåndbok Modbus Interface DIII Norsk 379 mm 0 C 100 mm 50 mm 50 mm 40 mm 87 mm 300 mm IP X0 50 mm 60 C 365 mm 124 mm Max. 100 mm Min. 1

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of capacitive voltage indication type VPIS C, De, F and V Modules

SafeRing / SafePlus Retrofit of capacitive voltage indication type VPIS C, De, F and V Modules We reserve all rights in this document and in the information contained therein: Reproduction, use or disclosure to third parties without SafeRing / SafePlus Retrofit of capacitive voltage indication type

Detaljer

323/324/325 Clamp Meter

323/324/325 Clamp Meter 323/324/325 Clamp Meter Bruksanvisning PN 4045153 May 2012 (Norwegian) 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Specifications are subject to change without notice. All product names

Detaljer

TANA L-1 QUICK START GUIDE

TANA L-1 QUICK START GUIDE TANA L-1 QUICK START GUIDE EN NO ENGLISH SET UP PROCEDURE: PAIRING THE SPEAKERS To complete this procedure you will need a streamer, for example (TANA SL-1 Speaker & Streamer). Check if the streamer is

Detaljer

Nordisk møte 2009 Varme arbeider. www.brannvernforeningen.no

Nordisk møte 2009 Varme arbeider. www.brannvernforeningen.no Before the work commences: Work instructions The person who is to carry out the work has a certificate for performing hot work. The workplace is cleared and cleaned of dust and waste. Flammable materials/liquids

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

Bruksanvisning IDEA Tempus

Bruksanvisning IDEA Tempus Bruksanvisning IDEA Tempus Forstørrende Videosystem Innholdsregister Montering... s. 3 Montering av skjerm... s. 3 Nettledningen... s. 4 Justering av skjermen... s. 4 Frigjør XY leseplaten... s. 4 Bruk

Detaljer

Licon vegghengt viftekonvektor

Licon vegghengt viftekonvektor Monteringsanvisning icon OKIOC Vegghengt viftekonvektor icon vegghengt viftekonvektor 1/7 Monteringsanvisning icon OKIOC Vegghengt viftekonvektor Generelt Produktet skal ikke plasseres i sterkt kjemiske

Detaljer

Kullsett/Coal Set for Jøtul GF 100 BF2 Jøtul GF 3 BF2

Kullsett/Coal Set for Jøtul GF 100 BF2 Jøtul GF 3 BF2 Jøtul GF 100BF2/GF 3 BF2 Jøtul GI 160 BF Kullsett/Coal Set for Jøtul GF 100 BF2 Jøtul GF 3 BF2 Jøtul GI 160 BF Monterings- og bruksanvisning - Norsk 2 Installation and Operating Instructions- English 3

Detaljer

Din bruksanvisning MIO C210 http://no.yourpdfguides.com/dref/1183544

Din bruksanvisning MIO C210 http://no.yourpdfguides.com/dref/1183544 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for MIO C210. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på MIO C210 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Bruksanvisning IDEA Tempus HD

Bruksanvisning IDEA Tempus HD HD Bruksanvisning IDEA Tempus HD Forstørrende Videosystem Innholdsregister Montering... s. 3 Nettledningen... s. 3 Justering av skjermen... s. 3 Frigjør XY leseplaten... s. 3 Bruk av lese-tv... s. 4 Av

Detaljer

Rutland Shunt Regulator. SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v)

Rutland Shunt Regulator. SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v) Rutland Shunt Regulator SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v) Dokument nr. SM-312 Utgivelse B Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 9 Introduksjon Vennligst les denne manualen

Detaljer

Company name: Åkrehamn Trålbøteri AS

Company name: Åkrehamn Trålbøteri AS S-025 03-02-025 Karmsund Maritime Offshore Supply AS Vendor Quality Assurance Questionnaire Company name: Åkrehamn Trålbøteri AS Tel: 52844560 Address: Øyavn 60 4296 Åkrehamn Fax:52844561 E-mail: terje@tral.no

Detaljer

Nødlyssentralen har følgende nøkkeldata:

Nødlyssentralen har følgende nøkkeldata: Generelt: NL600-2410-36 er en driftssikker nødlyssentral basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Nødlyssentralen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 24V batteri

Detaljer