EPP-201. Plasmastrømforsyning. Instruksjonshåndbok (NO)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EPP-201. Plasmastrømforsyning. Instruksjonshåndbok (NO)"

Transkript

1 EPP-201 Plasmastrømforsyning Instruksjonshåndbok (NO) /2011

2 Sørg for operatøren får denne informasjonen. Du kan få ekstra kopier fra din forhandler. forsiktig Disse INSTRUKSENE er for erfarne operatører. Hvis du ikke fullt ut kjenner prinsippene for bruk av utstyr for buesveising og buekutting, og hvordan utstyret brukes på en sikker måte, ber vi deg innstendig om å lese vårt hefte Precautions and Safe Practices for Arc Welding, Cutting, and Gouging Dokument IKKE la personer uten opplæring inspisere, rense eller reparere dette utstyret. Forsøk IKKE å installere eller bruke dette utstyret før du har lest og fullt ut forstår instruksene i denne håndboken. Hvis du ikke fullt ut forstår disse instruksene, kontakt din forhandler for ytterligere informasjon. Sørg for å lese sikkerhetsforholdsreglene før dette utstyret installeres og brukes. BRUKERANSVAR Dette utstyret vil gi ytelse i samsvar med beskrivelsene som finnes i denne håndboken og på merkelapper og/ eller tilleggsdokumentasjon når utstyret installeres, brukes, vedlikeholdes og repareres i henhold til de gitte instruksene. Dette utstyret må inspiseres med jevne mellomrom. Feilfunksjonerende eller dårlig vedlikeholdt utstyr må ikke brukes. Komponenter som er ødelagt, manglende, utslitt, bøyd eller tilsmusset må utskiftes med én gang. Skulle det bli nødvendig med slik reparasjon eller utskifting, anbefaler produsenten at den autoriserte forhandleren som solgte utstyret forespørres skriftlig eller via telefon om råd vedrørende service. Dette utstyret, eller noen som helst av dets komponenter, må ikke endres uten at det på forhånd er innhentet skriftlig godkjenning fra produsenten. Brukeren av dette utstyret er helt ut selv ansvarlig for enhver feilfunksjonering som skyldes uriktig bruk, feilaktig vedlikehold, skade, uriktig reparasjon eller endring foretatt av enhver annen enn produsenten eller et serviceverksted som er utpekt av produsenten. LES OG FORSTÅ INSTRUKSJONSHÅNDBOKEN FØR INSTALLASJON OG BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE! 2

3 INNHOLD Kapittel / Overskrift Side 1.0 Sikkerhetsforholdsregler Beskrivelse Introduksjon Generelle spesifikasjoner Dimensjoner og vekt Installasjon Generelt Utpakking Plassering Tilkopling av nettstrøm Utstrømstilkoplinger Parallellinstallasjon Kontakter for kabeltilkopling Bruk Blokkdiagram for EPP Kontrollpanel Bruksmoduser Operasjonsrekkefølge Vedlikehold Felskøking Reservedeler

4 DECLARATION OF CONFORMITY according to the Low Voltage Directive 2006/95/EC, according to the EMC Directive 2004/108/EC FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE enligt Lågspänningsdirektivet 2006/95/EG, enligt EMC-Direktivet 2004/108/EG Type of equipment Materialslag Plasma Cutting Console Brand name or trade mark Fabrikatnamn eller varumärke ESAB Type designation etc. Typbeteckning etc. EPP-201, ( ) & EPP-360 ( ) Manufacturer or his authorised representative established within the EEA Name, address, telephone No, telefax No: Tillverkarens namn, adress, telefon, telefax: ESAB AB Esabvägen, SE Laxå, Sweden Phone: , Fax: The following harmonised standard in force within the EEA has been used in the design: Följande harmoniserande standarder har använts i konstruktionen: EN , Arc welding equipment Part 1: Welding power sources EN , Arc welding equipment Part 10: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements Additional information: / Tilläggsinformation: Restrictive use, Class A equipment, intended for use in locations other than residential By signing this document, the undersigned declares as manufacturer, or the manufacturer s authorised representative established within the EEA, that the equipment in question complies with the safety requirements stated above. Genom att underteckna detta dokument försäkrar undertecknad såsom tillverkare, eller tillverkarens representant inom EES, att angiven materiel uppfyller säkerhetskraven angivna ovan. Signature / Underskrift Kent Eimbrodt Clarification Position / Befattning Global Director Equipment and Automation Date / Datum Laxå

5 KAPITTEL 1 SIkkerhetsforholdsregler 1.0 Sikkerhetsforholdsregler GB Brukere av ESAB-utstyr for sveising og plasmaskjæring har det endelige ansvaret for å forsikre seg om at enhver som arbeider med eller er i nærheten av utstyret tar hensyn til alle relevante sikkerhetsforholdsregler. Sikkerhetsforholdsreglene må oppfylle kravene som gjelder for denne typen utstyr for sveising eller plasmaskjæring. I tillegg til standardforskriftene som gjelder for arbeidsstedet, må det tas hensyn de følgende anbefalingene. Alt arbeid Arcmå welding utføres andav cutting opplært can personell be injurious som to yourself har god and kjennskap others. Take til bruken precausions av utstyr whenfor welding. sveising og plasmaskjæring. Ask Ukorrekt for yourbruk employer s av utstyret safetykan practices føre til which farlige should situasjoner be based som onkan manufacturers resultere i personskade hazard data. på operatøren og ødeleggelse av utstyret. 1. Alle som bruker utstyr for sveising eller plasmaskjæring må kjenne til: S Insulate yourself from earth and the workpiece. - riktig S bruk Ensure your working stance is safe. - hvor FUMES nødstopp AND GASES finnes - Can be dangerous to health - hvordan S Keep utstyret your head fungerer out of the fumes. - relevante S sikkerhetsforholdsregler and the general area. - sveising og/eller plasmaskjæring 2. Operatøren clothing. må forsikre seg om at: - ingen S uvedkommende Protect bystanders person with suitable befinner screens seg innenfor curtains. utstyrets arbeidsområde når det startes opp. - ingen FIREer HAZARD uten beskyttelse når buen tennes. 3. Arbeidsstedet må: S - være S passende for formålet - være fritt for trekk WARNING ELECTRIC SHOCK - Can kill S Install and earth the welding unit in accordance with applicable standards. S Do not touch live electrical parts or electrodes with bare skin, wet gloves or wet clothing. Use ventilation, extraction at the arc, or both, to take fumes and gases away from your breathing zone ARC RAYS - Can injure eyes and burn skin. S Protect your eyes and body. Use the correct welding screen and filter lens and wear protective S Sparks (spatter) can cause fire. Make sure therefore that there are no inflammable materials nearby. NOISE - Excessive noise can damage hearing Protect your ears. Use earmuffs or other hearing protection. Warn bystanders of the risk. MALFUNCTION - Call for expert assistance in the event of malfunction. Read and understand the instruction manual before installing or operating. 4. Personlig verneutstyr: - Bruk alltid personlig verneutstyr, PROTECT slik som beskyttelsesbriller, YOURSELF AND OTHERS! flammesikker bekledning og sveisehansker. - Ikke bruk noe som er løstsittende, slik som skjerf, armbånd, ringer osv., fordi dette kan settes fast eller forårsake brannskader. 5. Generelle forholdsregler: WARNING! - Bring på det rene at returkabelen er godt tilkoplet. Read and understand the instruction manual before installing - Arbeid på høyspenningsutstyr kan bare utføres av en kvalifisert elektriker. or operating. - Egnet brannslukkingsutstyr må være tydelig merket og må finnes like i nærheten. - Smøring og vedlikehold må ikke utføres på utstyret mens det brukes. FORSIKTIG CAUTION! Utstyr av klasse A (400 V CE) er ikke beregnet på bruk i boligom- Class råder A der equipment elektrisk not kraft intended kommer for use fra in det residential offentlige locations strømnet- where the tet. electrical På slike power steder is provided kan det by med the utstyr public av low klasse -voltage A forekomme supply system. There may be potential difficulties in ensuring electromagnic compatibility potensielle ofproblemer class A equipment med elektromagnetisk in those locations, kompatibilitet, due to conducted aspå well grunn as radiated av både disturbances. ledningsbundne og utstrålte forstyrrelser. 5 Do not dispose of electrical equipment together with normal waste! In observance of European Directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic

6 KAPITTEL 1 SIkkerhetsforholdsregler ADVARSEL SVEISING OG PLASMAKUTTING KAN FØRE TIL SKADE PÅ DEG SELV OG ANDRE. TA FORHOLDSREGLER VED SVEISING OG KUTTING. SPØR ETTER DIN ARBEIDSGIVERS SIKKERHETSFORSKRIFTER SOM SKAL VÆRE BASERT PÅ PRODUSENTENS RISIKODATA. ELEKTRISK STØT - Kan drepe. - Enheten for sveising eller plasmakutting må installeres og tilkoples jordledning i henhold til gjeldende forskrifter. - Ikke berør spenningssatte elektriske komponenter med bar hud, våte hansker eller vår bekledning. - Isoler deg selv fra jord og fra arbeidsstykket. - Vær sikker på at du har en sikker arbeidsstilling. SVEISERØYK OG GASSER - Kan gi helseskade. - Hold hodet vekk fra sveiserøyk. - Bruk ventilasjon, avsug ved lysbuen, eller begge deler, for å hindre at du puster inn røyk og gasser, og for å holde røyk og gasser borte fra området. LYSBUESTRÅLER - Kan skade øynene og brenne huden. - Beskytt øynene og kroppen. Bruk riktig type sveisemaske og beskyttelsesglass for sveising/plasmakutting og bruk vernebekledning. - Bruk egnede avskjermingsmidler og gardiner for å beskytte personer i nærheten. BRANNFARE - Gnister (sveisesprut) kan forårsake brann. Bring derfor på det rene at det ikke finnes antennbare materialer i nærheten. STØY - Kraftig støy kan gi hørselsskade. - Beskytt ørene. Bruk hørselsvern. - Advar personer i nærheten om risikoen. FUNKSJONSSVIKT - Be om ekspertassistanse ved funksjonssvikt. LES OG FORSTÅ INSTRUKSJONSHÅNDBOKEN FØR INSTALLASJON OG BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE! 6

7 kapittel 2 Beskrivelse 2.1 Introduksjon EPP-strømforsyningen er konstruert for merking og mekanisert høyhastighets plasmaskjæring. Den kan brukes sammen med andre ESAB-produkter som skjærebrennerne PT-15, PT-19XLS, PT-600 og PT-36, og det datastyrte gassregulerings- og svitsjesystemet Smart Flow II. 10 til 36 ampere for merking Skjærestrøm i området 30 til 200 ampere Forsert luftkjøling Likestrømskretser med halvledere Beskyttelse mot ukorrekt innspenning Frontpanelbetjening lokalt styrt eller fjernstyrt Beskyttelse med termisk bryter av hovedtransformator og krafthalvledere Løfteringer på toppen og klaring for gaffeltruck for transport Tilpasset bruk med parallellkoplede strømforsyninger, for utvidet utgangsstrøm. 2.2 Generelle spesifikasjoner EPP-201, CCC/CE, 380 / 400 V, 50 / 60 Hz Utgang (100 % arbeidssyklus) Inngang Partnummer Spenning 160 V likespenning Likestrømsområde (merking) 10 A til 36 A Likestrømsområde (skjæring) 30 A til 200A Effekt 32 kw * Spenning åpen krets (OCV) 360 V likespenning Spenning (3-faset) 380 / 400 V Strøm (3-faset) 60 / 57 A RMS Frekvens 50 / 60 Hz kva 39,5 kva Effekt 35,5 kw Effektfaktor 90,0 % Inngangssikring anbefalt 100 A 400 V CE strømnett...s sc min 7,2 MVA...Z maks 0,020 Ω 400 V CE strømnett, S sc min Minimum kortslutningseffekt i strømnettet i henhold til IEC V CE strømnett, Z maks Maksimalt tillatt linjeimpedans i strømnettet i henhold til IEC

8 kapittel 2 Beskrivelse 2.3 Dimensjoner og vekt 603 mm 1200 mm 1035 mm Vekt = 492 kg 8

9 kapittel 3 INStallasjon 3.1 Generelt ADVARSEL Hvis anvisningene ikke følges, kan dette føre til død, personskade eller tingskade. Følg disse anvisningene for å hindre personskade eller tingskade. Lokalt og nasjonalt regelverk for elektriske installasjoner og sikkerhet må følges. 3.2 Utpakking Inspiser umiddelbart etter mottak om det finnes transportskade. Fjern alle komponenter fra transportemballasjen og kontroller om det finnes løse deler i emballasjen. Sjekk at ventilasjonsåpningene har fri luftpassasje. 3.3 Plassering For passasje av kjøleluft er det nødvendig at fronten og baksiden har minst 1 meter klaring til andre objekter. Ta hensyn til at toppdekslet og sidedekslene må fjernes for vedlikehold, rengjøring og inspeksjon. Plasser EPP-201 nær en strømtilkopling som har riktig sikring. For passasje av kjøleluft må området under strømforsyningen være fritt for hindringer. Miljøet bør være relativt fritt for støv, røyk og overdrevent høy temperatur. Disse faktorene vil påvirke kjøleeffektiviteten. forsiktig Ledende støv og smuss på innsiden av strømforsyningen kan forårsake overslag. Følgen kan bli skade på utstyret. Elektrisk kortslutning kan inntreffe dersom støv får anledning til å bygge seg opp inni strømforsyningen. Se vedlikeholdskapitlet. 9

10 kapittel 3 INStallasjon 3.4 Tilkopling av nettstrøm ADVARSEL Elektrisk støt kan drepe! Sørg for maksimal beskyttelse mot elektrisk støt. Før noen som helst tilkoplinger gjøres inni enheten, slå av nettstrømmen ved å sette skillebryteren til AV Nettstrøm EPP-201 er laget for 3-fasestrøm. Nettstrømmen må leveres fra en skillebryter som er tilkoplet en sikret strømkrets i henhold til gjeldende forskrifter. MERKNAD Anbefalte størrelser for nettstrømledere og strømkretssikringer: Nettstrøm ved nominell last volt ampere Ledere for nettstrøm og jord* CU/ mm 2 (AWG) Nominell utstrøm er 200 A ved 160 V * Tverrsnitt i henhold til gjeldende forskrifter for kopperledere med temperatur inntil 90 C ved omgivelsestemperatur 40 C. Ikke mer enn tre ledere i kabelkanal eller kabel. Lokale forskrifter må følges dersom de krever noe annet enn det som er spesifisert ovenfor. For beregning av innstrømmen for et bredt utstrømsområde, bruk formelen nedenfor. Innstrøm = (V bue) x (I bue) x 0,73 (V nett) Trege sikringer (ampere) (2/0) (2/0) 100 Det kan være nødvendig med egen strømkrets. EPP-201 er utstyrt med nettspenningskompensering, men for at redusert ytelse som skyldes overbelastet strømkrets skal unngås, kan det være nødvendig med separat strømkrets. MERKNAD!!! Krav til 400 V strømnett: På grunn av den høye strømmen som trekkes fra strømnettet kan høyeffektutstyr påvirke strømkvaliteten i nettet. Derfor kan det for enkelte typer utstyr finnes restriksjoner eller krav i forbindelse med maksimalt tillatt impedans i nettet, eller minimum leveransekapasitet ved tilkoplingspunktet i nettet (se tekniske data for utstyret). I dette tilfellet er det installatørens eller brukerens ansvar, om nødvendig etter konsultasjon med strømleverandøren, å bringe på det rene om utstyret kan tilkoples. 10

11 kapittel 3 INStallasjon Ledere for nettstrøm Levert av kunde Kan bestå enten av kopperledere med kraftig gummibelegg (tre strømledere og en jordleder), eller ledere lagt i fast eller fleksibel kabelkanal. Ledertverrsnitt må være i henhold til tabellen Prosedyre for tilkopling av nettstrømskabel ADVARSEL Ukorrekt jording kan resultere i død eller personskade. Chassiset må være tilkoplet godkjent elektrisk jord. Kontroller at jordlederen IKKE er tilkoplet noen av innstrømterminalene. Chassisjord Nettstrømterminaler Åpning for innstrømkabel (i bakpanelet) 1. Fjern det lille panelet bak på EPP Træ kablene gjennom åpningen i bakpanelet. 3. Fest kablene med strekkavlastning ved åpningen. 4. Tilkople jordlederen stussen på chassiset. 5. Kople strømlederne til inngangsterminalene. 6. Kople innstrømlederne til skillebryteren. 7. Sett det bakpanelet på plass før strømmen tilkoples. 11

12 kapittel 3 INStallasjon 3.5 Utstrømstilkoplinger ADVARSEL Elektrisk støt kan drepe! Farlig spenning og strøm! Pass på følgende ved alt arbeid i forbindelse med en plasmastrømforsyning som har dekslene fjernet: FRAKOPLE INNSTRØMMEN MED DEN UTVENDIGE SKILLEBRYTE- REN LA EN KVALIFISERT PERSON SJEKKE UTSTRØMSSKINNENE (POSI- TIV OG NEGATIV) MED ET VOLTMETER Utstrømskabler (levert av kunde) Velg utstrømskabler for plasmaskjæring (levert av kunde) med utgangspunkt i én 120 mm2, 600 volt isolert kopperkabel for hver 400 ampere utgangsstrøm. Merknad: Ikke bruk 100 volt isolert sveisekabel. 12

13 kapittel 3 INStallasjon Prosedyre for tilkopling av utstrømsledere 1. Fjern tilgangspanelet som er plassert på nedre del av fronten på strømforsyningen. 2. Træ utstrømskablene gjennom åpningene ved bunnen av strømkilden, like bak frontpanelet. 3. Kople kablene til de riktige tilkoplingene inni strømforsyningen ved hjelp av godkjente påpressede kabelterminaler. 4. Lukk tilgangspanelet på fronten. Fronttilgangspanel lukket Fronttilgangspanel åpnet 13

14 kapittel 3 INStallasjon 3.6 Parallellinstallasjon To EPP-450-strømforsyninger kan koples i parallell for å øke den totale utgangsstrømmen Tilkoplinger for to parallellkoplede EPP-201 Merknad: Primærstrømforsyningen har den negative (-) elektrodelederen jumperkoplet. Den sekundære strømforsyningen har den positive (+) arbeidslederen (work) jumperkoplet. 1. Kople de negative (-) utstrømskablene til buestarterboksen (høyfrekvensgenerator). 2. Kople de positive (+) utstrømskablene til arbeidsstykket. 3. Kople positiv (+) og negativ (-) leder mellom strømforsyningene. 4. Kople pilotbuekabelen til pilotbueterminalen (pilot arc) i den primære strømforsyningen. Pilotbueterminalen i den sekundære strømforsyningen brukes ikke. Pilotbuekretsene blir ikke kjørt i parallell. 5. Kople en styrekabel for parallellkopling mellom de to strømforsyningene. 6. Kople CNC-styrekabelen til den primære strømforsyningen. Koplinger for parallellinstallasjon av to EPP-360-strømforsyninger med begge strømforsyningene i drift. EPP-201 EPP-201 Sekundær strømforsyning Primær strømforsyning arbeid (+) elektrode (-) arbeid (+) pilotbue elektrode (-) Parallellstyrekabel Styrekabel for vannkjøler CNCstyrekabel mm2 600 V positive ledere til arbeidsstykket 2,5-50 mm2 600 V leder til tilkoplingen for pilotbue (pilot arc) i buestarterboksen (HF-generator) mm2 600 V negative ledere i buestarterboksen (HF-generator) 14

15 kapittel 3 INStallasjon EPP-201 har ingen AV/PÅ-bryter. Strømmen fra strømnettet slås av og på ved hjelp av den utvendige skillebryteren. ADVARSEL Ikke bruk EPP-201 med dekslene fjernet. Høyspente komponenter er da ubeskyttet og øker faren for elektrisk støt. Interne komponenter kan bli ødelagt fordi kjøleviftene vil være mindre effektive. Elektrisk støt kan drepe! Ubeskyttede elektriske ledere kan være livsfarlige! ADVARSEL Ikke la elektrisk "varme" ledere være ubeskyttet. Når den sekundære strømforsyningen frakoples primærstrømforsyningen, kontroller nøye at riktige ledere blir frakoplet. IsolÉr de frakoplete lederendene. Når to strømforsyninger er parallellkoplet og en av dem ikke brukes, eller hvis parallellkoplingskabelen ikke er koplet mellom dem, må lederen for den negative elektroden være frakoplet både den sekundære strømforsyningen og tilkoplingsboksen. Gjøres ikke dette, vil den sekundære strømforsyningen være elektrisk "varm" og derfor et sikkerhetsproblem, i tillegg til at den ikke er i bruk. Koplinger for parallellinstallasjon av to EPP-201-strømforsyninger med bare én strømforsyning i drift. EPP-201 Sekundær strømforsyning EPP-201 Primær strømforsyning arbeid elektrode arbeid elektrode Parallellstyrekabel Styrekabel for vannkjøler mm2 600 V positive ledere til arbeidsstykket Ved omgjøring fra to strømforsyninger til én, frakople den negative forbindelsen fra sekundærstrømforsyningen og isolér mm2 600 V negative ledere i buestarterboksen (HFgenerator)

16 kapittel 3 INStallasjon Merking med to EPP-201 koplet i parallell To EPP-201 koplet i parallell kan brukes for merking ned til 10 A og skjæring fra 30 A til 400 A. DRIFT MED TO PARALLELLKOPLEDE EPP-201: 1. Påtrykk primærstrømforsyningen logiske signaler for start/stopp, skjære/merke (cut/mark), HØY STRØM ("HI CURRENT"), og enten logiske eller analoge signaler for å styre strømmen for både skjæring og merking. Ved merking er begge strømforsyningene påslått, men merkingssignalet deaktiverer utstrømmen fra den sekundære strømforsyningen. 3.7 Kontakter for kabeltilkopling Nødstoppkontakt Fjernstyring (CNC) Parallellkoplet strømforsyning Kjølemiddelsirkulator 16

17 kapittel 3 INStallasjon Tilkoplingskabel for CNC med kontakt for strømforsyning i den ene enden og uterminert CNC-grensesnitt i den andre GRØNN/GUL RØD # Parallellkoplingskabel med kontakt for strømforsyning i hver ende GRØNN/GUL RØD #4 17

18 kapittel 3 INStallasjon Kabel for vannkjølingssirkulator med kontakt for strømforsyning i hver ende Parallellstyrekabel for strømforsyninger 18

19 kapittel 4 Bruk ADVARSEL Farlig spenning og strøm! Elektrisk støt kan drepe! Før bruk, forsikre deg om at installasjons- og jordingsanvisningene har blitt fulgt. Ikke bruk utstyret med dekslene fjernet. 4.1 Blokkdiagram for EPP /400V 3-fase inn Styring, strømsikringer EMC-filter Styring, 1-fasetransformator Hovedkontaktor Softstartrelé Relé-/grensesnittstyrekort Hovedtransformator 3 x 2 ohm 300 watt motstander Effektfaktorkorreksjonsinduktor 4 x 400 A IGBT-er 3-faselikeretter IGBTdriverkort Hovedstyrekort CNCtilkopling og isolering 2 x 6000 µf 450 V kondensatorer Induktor Utgang Frontpaneldisplay 19

20 kapittel 4 Bruk 4.2 Kontrollpanel F E B A C D H J 20

21 kapittel 4 Bruk 4.2 Kontrollpanel (fortsatt) A - bryter for forhåndsvalg/bruk (PRESET/OPERATE) Senterstilling = virkelige skjæreparametre vises (OPERATE-stilling) Opp-stilling = forhåndsvalg for pilotbuestrøm (PA CURRENT) for enten frontpanel- eller fjernstyringsmodus Ned-stilling = forhåndsvalg for skjærestrøm (CUT CURRENT) for enten panel- eller fjernstyringsmodus B - overtemperatur (TEMP) Indikatoren lyser når strømforsyningen er overopphetet (har overtemperatur). C - feil (FAULT) Indikatoren lyser når det har inntruffet feil som krever at enheten slås av og på igjen. D - potensiometer med strømskala (CURRENT) Skalaen for EPP-201 er vist. EPP-201 har et utstrømområde fra 30 til 200 A. Brukes bare i frontpanelmodus. E - vender for skifte mellom frontpanel (PANEL) og fjernstyring (REMOTE) Bestemmer hvor strømstyringen skal foretas fra. Sett til PANEL-stillingen dersom strømpotensiometeret på frontpanelet skal brukes Sett til REMOTE-stillingen dersom strømstyringen skal skje med et eksternt signal (CNC) F - voltmeter (V) og amperemeter (A) Viser spenning (V) og strøm (A) under skjæring. Amperemeteret kan aktiveres også når det ikke skjæres, og viser da beregnet skjære-/merkingsstrøm eller pilotbuestrøm før skjæringen begynner. Se punkt A ovenfor. Amperemeterdisplayet brukes også til visning av feilkoder G - nødstoppkontakt (ikke vist) Et normalt lukket kontaktpar i nødstoppkontakten gir signal til nødstoppbryteren (E-stoppbryteren). Kontaktparet er tilkoplet J4-A og J4-B. Kontaktparet åpner når nødstoppknappen blir trykket inn. Derved gis et signal til plasmastyringen om at strømforsyningen er i nødstopptilstand. H - nødstoppknapp (E-stoppknapp) Nødstoppknappen styrer nødstoppbryteren. Når knappen trykkes inn, aktiveres nødstopptilstanden, og dette hindrer strømforsyningen i å levere strøm selv om et startsignal er til stede. J - CB1-3 A Vernebryter for 115 VAC til CNC. 21

22 kapittel 4 Bruk 4.3 Bruksmoduser I skjæremodus har EPP-201 et kontinuerlig justerbart strømområde fra 30 A til 200 A, som innstilles med CUR- RENT-potensiometeret på frontpanelet eller et eksternt strømreferansesignal matet inn i konnektor J1. Ved bruk av eksternt referansesignal vil 1 volt likespenning tilsvare 36 ampere, og 10 volt likespenning tilsvare 200 ampere. EPP-201 går tilbake til skjæremodus dersom en fjernstyring ikke gir fra seg styresignal for merkingsmodus. Strømforsyningen blir satt i merkingsmodus ved hjelp av et isolert relé- eller venderkontaktpar som forbinder J1-R (115 VAC) med J1-C. Se skjemaet som finnes på innsiden av bakre omslagsside. Den eksterne kontakten må lukkes 50 millisekunder eller mer før det gis en kommando for Start eller Contactor On (kontaktor på). Ved merkingsmodus og styring fra CNC (REMOTE), justeres utstrømmen kontinuerlig fra 0 A til 36 A ved hjelp av den eksterne strømreferansespenningen som er påtrykt kontakt J1. Ved merkingsmodus og styring fra betjeningspanelet (PANEL) justeres strømmen kontinuerlig fra 0 A til 36 A ved hjelp av potensiometeret på betjeningspanelet. Dette er fabrikkinnstillingen. Hvis SW1-1 på styrekretskortet endres fra å være åpen (normalinnstillingen) til å være lukket, blir det ikke mulig å velge høyere strøm enn 18 A. Ved bruk av eksternt referansesignal vil 1 volt likespenning tilsvare 3,6 ampere, og 10 volt likespenning tilsvare 36 ampere Én strømkilde (som sammen med CNC gir to grunnleggende bruksmoduser) 1. Frontpanelmodus - (vender PANEL/REMOTE på frontpanelet settes til PANEL). Brukes med en CNC som har begrensede muligheter og bare er i stand til å sende et start/stopp-signal til strømforsyningen. Mikrokontrolleren i strømforsyningen bruker det analoge signalet fra potensiometeret på frontpanelet som styresignal for skjærestrømmen,. På grunnlag av verdien av dette styresignalet beregner den startstrømverdien, pilotbuestrømmen og stigetiden. Skjæringsstrømmen og pilotbuestrømmen kan vises før skjæringen begynner ved at den fjærbelastede OPERATE/PRESET-venderen på frontpanelet settes til henholdsvis CUT CURRENT (skjæringsstrøm) og PA CURRENT (pilotbuestrøm). Hvis pilotbuestrømmen viser seg å være utilstrekkelig, kan CNC-en øke den ved hjelp av logiske signaler på styrelederne. Økningen i verdi er slik: PA0 PA1 av av ingen endring på av strømøkning 12,5 % av på strømøkning 2,5 % på på strømøkning 37,5 % 22

23 kapittel 4 Bruk PLASMASTYRING PILOTBUE PÅ VANNSIRKULATORFEIL : AV MED LAV STRØMNING 24-LEDERS KABEL KABEL LEDER RØD 01 RØD PINNERS KONTAKT A PILOTBUE PÅ EPP-201 B VANNSIRKULATORFEIL: PÅ MED STRØMNING OK CNC 15 V + 15 V CNC FELLES VELG MERKINGSMODUS LUKKET FOR MERKING Imerk = (3,6)x(Vskjæring strømref) NØDSTOPP: ISOLTERT KONTAKT ÅPEN FOR KJØRING RØD 07 HOVEDVALG - KOPLE H TIL R (ALLTID TIL STEDE) RØD 08 CNC ANALOG FELLES VANNSIRK.NIVÅ: RØD 09 PÅ MED FEIL PLASMA START 0 TIL 10 V + RØD 03 RØD 04 RØD 05 RØD 06 RØD 10 0 TIL 10 V SKJÆRING STRØMREF. + Iskjæring= (36)x(Vskjær. strømref) RØD 11 RØD 12 PILOTBUE STRØMREF. Ipilotbue = (4,5)x(Vpilotbue strømref.) RØD 13 BUE PÅ VELG PILOTBUESTRØM RØD 14 RØD 15 RØD 16 VELG PILOTBUESTRØM RØD 17 FOR LAV: Iskjære=(20)x(Vskjære strømref.) STRØM LAV/HØY FOR HØY: Iskjære=(40)x(Vskjære strømref.) LUKKET FOR 400 A, ÅPEN FOR 200 A RØD 18 (BARE PARALLELLDRIFT) C Z E F G H J K L + M N + P Q R S T VELG MERKINGSMODUS 115 V AC NØYTRAL NØDSTOPP NØDSTOPP CNC +15 V DC HOVEDVALG STRØMREF. FELLES VANNSIRK.NIVÅ (PÅ MED NIVÅ OK) K4 SKJÆRING STRØMREF PLASMASTART PILOTBUE STRØMREF. PA0 115V AC H PA1 BUE PÅ 10 k 10 k 10 k VELG PILOTBUESTRØM 10 k VELG PILOTBUESTRØM 10 k OMRÅDE HØY (400 A) 10 k 20 k 24 V AC 20 k CNC +15 V DC 115 V AC NØYTRAL SIKRING 3 A ikke brukt ÅPEN FOR INTERN STYRING LUKKET FOR EKSTERN STYRING RØD 19 RØD 20 U V ikke brukt 10 k PROSESSTYRINGSVALG 10 k 115V AC STRØMFORSYNINGSFEIL HOVEDSTRØM RØD 21 RØD 22 RØD 23 GRN/GUL W X Y D STRØMFORSYNINGSFEIL PÅ MED FEIL STRØMFORS. 24 V FELLES HALL TRANSDUCER HOVED-UTSTRØM SIGNAL 1,0 V = 100 A CHASSIS + 24 V 24 V DC FELLES + 23

24 kapittel 4 Bruk Tabellen som brukes til å regne ut startstrømmen, pilotbuestrømmen og stigetiden er lagret i mikrokontrolleren og inneholder følgende informasjon: Skjærestrøm A Startstrøm A Pilotbuestrøm A Stigetid ms Hvis det brukes andre verdier for skjærestrøm enn de som er lagret i tabellen, blir de andre verdiene utregnet basert på lineær stigetid for alle nødvendige parametre. 2. Fjernstyrt modus a. Delvis CNC-drift - (pinn V på kontakt for CNC-kabelen åpen, gir intern styring). I denne operasjonsmodusen må venderen PANEL/REMOTE på frontpanelet være i stilling REMOTE. CNC-en må levere referansesignal for skjærestrøm og start/stopp-signal til strømforsyningen. Basert på verdien av referansesignalet for skjærestrøm vil mikrokontrolleren regne ut startstrøm, pilotbuestrøm og stigetid. b. Fjernstyring med full CNC-modus - (pinn V på kontakt for CNC-kabelen lukket, gir ekstern styring). PA- NEL/REMOTE-venderen på frontpanelet satt til REMOTE. CNC-en må i CNC-kabelen aktivere lederen som er tilkoplet pinn V i CNC-kabelpluggen ( full CNC control ). I denne modusen styres alle parametre fra CNC-en, inklusive startstrøm, pilotbuestrøm og stigetid. Styringen av pilotbuestrømmen kan skje enten med logisk eller analogt signal. Hvis det analoge inngangssignalet er mindre en 0,5 V, vil strømforsyningen bruke de logiske inngangssignalene PA0 og PA1 til å gi ønsket pilotbuestrøm, basert på følgende kombinasjoner: PA0 PA1 Pilotstrøm ampere åpen åpen 10 lukket åpen 20 åpen lukket 30 lukket lukket 40 Hvis den analoge referansen blir brukt, vil 10 V DC gi 45 A, mens 1 V DC gir 4,5 A. Merking - Kan gjøres i både PANEL- og REMOTE-modus og krever at CNC-en har lukket det logiske styresignalet for merkingsmodus. I PANEL-modus er maksimal merkingsstrøm, innstilt med potensiometeret på frontpanelet, lik 36 A. Hvis SW1-1 på styrekretskortet endres fra å være åpen (normalinnstillingen) til å være lukket, blir det ikke mulig å velge høyere strøm enn 18 A. I REMOTE-modus innstilles merkingsstrømmen av hovedreferansesignalet, og 10 V DC gir 36 A, mens 1 V DC gir 3,6 A merkingsstrøm. 24