Hæravassdraget. Tilstandsanalyse og fremtidig utvikling. Diskusjonsgrunnlag. Planlegger: Kjell- Harry Olausen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hæravassdraget. Tilstandsanalyse og fremtidig utvikling. Diskusjonsgrunnlag. Planlegger: Kjell- Harry Olausen"

Transkript

1 Hæravassdraget Tilstandsanalyse og fremtidig utvikling Diskusjonsgrunnlag Planlegger: Kjell- Harry Olausen

2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Innledning Mysisippi Vannet Beskrivelse av dagens forhold langs Mysenelva Ramstad-Rustad Opprydningsbehov og registrering av erosjon Rustad-Susebakke Opprydningsbehov og registrering av erosjon Susebakke-Kloppa Opprydningsbehov Birkelund Kloppa Kloppa-Spinneridalen Opprydningsbehov på strekningen Nedstrøms spinnerifossen Nedstrøms Narvestad Gjenerobring av Mysenelva - Forslag til tiltak Ramstadkrysset- Rustad Utvikling av plassen ved Ramstadkrysset Rustad Rustad-Susebakke Forslag til stitrase Susebakke Susebakke-Kloppa Birkelund Kloppa og omegn Nedstrøms Kloppa Severdigheter langs sidevassdragene Helhetlig forslag om tursti langs Hæres bynære strøk.- kommentar til vedlegg Turstitrase langs Hæra gjennom kommunen Grunneiere som vil bli berørt av tursti Grunneiere som vil bli berørt av tursti Helhetlig plan for opprydning Grunneiernes ansvar Eksempel på tiltak Spesielle hensyn. Dyre og planteliv Lekum naturreservat Konklusjon Vedlegg 1 Oversiktskart Vedlegg 2 Særskilte opprydningsbehov Vedlegg 3 Turstitrase Tilleggsrapport..Kraftstasjonene langs Hæravassdraget i Eidsberg Kommune. Hæravassdraget i Eidsberg Kommune. Tilstandsanalyse og fremtidig utvikling. 1

3 Forord Har i forbindelse med sommerjobb i Eidsberg Kommune 2010 blitt engasjert i et prosjekt om Hæravassdraget. Prosjektet har resultert i denne rapporten om Hæravassdraget, samt en rapport om kraftstasjonene langs Hæra i Eidsberg Kommune. Oppdragsgiver og kontaktperson i Eidsberg kommune har vært, og er Kjell Harry Olausen. Et fint sommerjobbprosjekt! Sted, dato Simen Bjøringsøy. Hæravassdraget i Eidsberg Kommune. Tilstandsanalyse og fremtidig utvikling. 2

4 Innledning Dette er en rapport fra Hæras bredder. Undersøkelse av Hæravassdraget i Eidsberg med hovedfokus på strekningen Ramstadkrysset Sponneset. Det er foretatt en vandring langs Mysenelva med hensikt å kartlegge behovet for å rense elva og elveleiet, samt se på mulighetene for tilrettelegge og utvikling av rekreasjonsareal langs elvebredden. I tillegg er spesielle steder som er verdt å legge merke til på strekningen omtalt. I tilleggsrapporten Kraftstasjonene langs Hæravassdraget i Eidsberg Kommune rettes fokuset mot de syv kraftstasjonene som befant seg langs Hæra. Rapporten er ment å fungere som et supplement til rapporten Strategisk utviklingsplan for Mysen Byområde, Kjell Harry Olausen Føringene bak de uttalelser og forslag til utvikling langs Mysenelva som blir fremmet, er arealdelen i Kommunedelplanen for Mysen Områder for vannareal for allmenn flerbruk Der står følgende: Mål -Hæra og tilliggende elvelandskap skal bevares i størst mulig grad som et viktig og positivt landskapselement. -Legge til rette for opplevelse av natur og kulturlandskap langs Hæra. Virkemiddel -Avsette viktige og opplevelsesrike areal langs deler av Hæra til friområde. Allerede i kommunedelplanens grønnstruktur fra 2003 ble forslag om tursti langs Mysenelvas sentrumsnære del vedtatt i kommunestyret. Forslagene i denne rapporten bygger videre på grønnstrukturplanen. I forbindelse med pågående samarbeidsprosjekt mellom Askim og Eidsberg/ Mysen vedrørende byutvikling er også elva og vannspeilet et omtalt tema som et positivt, miljøskapende element i bybildet. Rapporten har et historisk og informativt preg i den første delen. Her blir leseren gjort oppmerksom på hvordan forholdene er langs vassdraget, samt gjøres oppmerksom på de perler som fins i Hæra og dens sideløp. Senere kommer konkrete og diffuse forslag som kan bidra til å gjenerobre Mysenelva i rapportens del 3. Forfatteren omtaler konsekvent venstre og høyre side av elva sett nedstrøms. Alle bilder er tatt med synsretningen nedstrøms. For bedre oversikt over hvilke områder som beskrives, henvises det til kart i vedlegg 1 oversiktskart. Hæravassdraget i Eidsberg Kommune. Tilstandsanalyse og fremtidig utvikling. 3

5 1 Mysisippi Mysenelva har ved flere anledninger blitt omtalt som Mysisippi av Erik Hagler. Med sitt brune vann og rolige vannføring kan Hæra minne om sin mektige storebror i vest. Hæra har sitt utspring fra Måsabytjern i Trøgstad kommune. Videre renner den rett sørover gjennom Trøgstad kommune, før den sør for Havnås når Eidsbergs kommunegrense. Fra Fiskerud til Krokstad danner Hæra kommunegrensen mellom Eidsberg og Trøgstad, før den ved Åsengen slynger seg videre over Homstvedt-sletta til Ramstad. Ramstad utgjør en milepel for vassdraget, hvor elva kommer inn i hva som omtales som den bynære delen. På denne strekningen omtales Hæra som Mysenelva. Elvas gang, fra dens utspring ved Måsabytjern til den via Lekumevja renner ut i Glomma, er vist til høyre. I denne rapporten er det Hæra gjennom Eidsberg Kommune fra Fiskerud til Lekum som er i fokus. I tidligere tider fremsto Mysenelva som en del av bybildet i Mysen og omegn. Gradvis har elveleiet grodd til, og man har i dag ikke følelsen av den nærgående elva ved et opphold i Mysen. I del 2 beskrives dagens forhold langs elva og i del 3 fremmes forslag til hvordan Eidsberg kommune kan gjenerobre elva som en del av bybildet. Hæravassdraget i Eidsberg Kommune. Tilstandsanalyse og fremtidig utvikling. 4

6 Flere større bekker drenerer ut i Hæravassdraget i Eidsberg. Av de største kan nevnes Dalselva på delet mot Trøgstad i nord, Visterbekken ved Ramstad og Bølju ved Småbruveien. Nedstrøms Narvestad omtales Hæra som Lekumelva. Mysenelva er den eneste elva, foruten Glomma, som går gjennom kommunen. Hvis du følger elveløpet fra Dalselva i nord, til Lekumevja i sør, vil du tilbakelegge 26 km. Ved å unnlate alle slynger på elva er avstanden i midlertid 16 km. Figur 1:Dalselva fra Lundebyvannet møter vassdraget ved Hæras nordligste punkt i Eidsberk kommune. Kjell Harry Olausen poserer. Figur 2: 26 kilometer senere når Hæra Lekumevja i sør- vest. Hæravassdraget i Eidsberg Kommune. Tilstandsanalyse og fremtidig utvikling. 5

7 Dalselva, som er en del av Hæravassdraget, kommer sørfra og har sitt utspring sør for Steinsvannet i Fjella. Fra Steinsvannet går vassdraget nordover gjennom Lundebyvannet, Skinnerudtjern og Haugerudtjern før det nord i kommunen vender sørover igjen helt på Trøgstadgrensen nord i kommunen. Ved å regne Dalselva som en del av Hæravassdraget kan lengden av vassdraget i kommunen anslås til å være over fem mil. Figur 3: Dalselva møter Hæravassdraget og vender sørover. 1.1 Vannet Å bade i Mysenelva var en yndet fritidsaktivitet i mellomkrigstiden og den første tiden etter 2. verdenskrig. Etter at flere og flere husstander fikk innlagt vann og begynte å slippe kloakkvann ut i Mysenelva ble vannkvaliteten gradvis dårligere utover 60-tallet. Den stadig synkende vannkvaliteten resulterte i at nytt renseanlegg på Sponeset så dagens lys i Arbeidet med sanering av husstandene i Eidsberg Kommune fortsetter i dag. Vannkvaliteten nærmer seg nå den samme som på 50-tallet. Fortsatt er ikke vannet definert som velegnet for bading. Det er gjennom mange år foretatt målinger av vannkvaliteten på forskjellige steder i Hæravassdraget og sidevassdragene. Disse viser en positiv trend. Middelverdiene for Tot-P har sunket betraktelig de siste årene. Tot-N holder seg stabil mens alle baktereologiske parametre er bedre nå enn for noen år siden. Oksygenmetning og PH betegnes som meget god. Partiklene i elvevannet er i hovedsak uorganiske. I følge SFT s veileder egner hæra seg ikke til bading, men forholdene for fritidsfiske betegnes som meget gode. Figur 4: Hæradrink. Hæravassdraget i Eidsberg Kommune. Tilstandsanalyse og fremtidig utvikling. 6

8 2. Beskrivelse av dagens forhold langs Mysenelva. I rapporten er det valgt å beskrive strekningen Ramstad-Spinnerifossen ytterligere. Stikkordet for befaring og rapport er Gjenerobring av elva. I denne delen beskrives forholdene slik de er i dag. Forslag til tiltak som kan bidra til synliggjøring av elva i bybildet er beskrevet i del 3. I det følgende omtales strekning for strekning med beskrivelse av områdene langs elva. Som supplement til de små kartutsnittene under hver del, henvises det også her til Vedlegg 1 for bedre oversikt over hvilke områder som beskrives. Ramstad Spinnerifossen Figur 5: Hæra flyter forbi Mysen på sørsiden av sentrum. Strekningen Ramstad - Spinnerifossen regnes som bynær og er kjerneområde for videre utvikling. Hæravassdraget i Eidsberg Kommune. Tilstandsanalyse og fremtidig utvikling. 7

9 2.1 Ramstad-Rustad Hæra flyter under riksveg 123 like nord for Ramstadkrysset. (1) Strekningen Ramstad- Rustad er tett bevokst langs hele bredden, uten naturlige stier.gjennom den første delen flyter elva gjennom jordbrukslandskap(2), før den slynger seg inn i eldre skog. Før passering av E-18 ved Rustad bru(4) går elva rundt eiendommen Elvetangen(3). Eiendommen nyttes til næring og er fylt til randen av bilvrak med mer, og en eventuell tursti må krysse over odden Opprydningsbehov og registrering av erosjon. Strekningen er ikke av de verste hva vegetasjon i elva angår. Likevel er det en del nedfall i elveløpet. Noe er dødt, mens mye av det er kantvegetasjon som bøyer seg ut over elva. Det er større behov for opprensing nærmere Rustad, enn mot Ramstadkrysset. Strekningen bærer ikke preg av betydelig erosjon. I figur 5 vises et godt eksempel på steder hvor vegetasjonen gjør elva umulig å passere med for eksempel kano. Steder som dette er markert særskilt på kartet i vedlegg 2, betydelige oppryddingsbehov. For ytterligere informasjon om opprydning henvises det til del 5, helhetlig plan for opprydding. Figur 6:Dødt nedfall like før Elvenes. Hæravassdraget i Eidsberg Kommune. Tilstandsanalyse og fremtidig utvikling. 8

10 2.2 Rustad-Susebakke Strekningen byr på mange spennende momenter. Mysenelva krysser E-18 ved Rustad bru og renner straks etterpå gjennom eiendommen til Solli, hvor den passerer gjennom Rustad kraftstasjon. Nedstrøms kraftverket danner elva en pøl, Rustadpø n,(5) før den renner videre mot Susebakke.(6) Figur 7: En milepel på vannets vei,- Passering av Rustad bru. Rustad kraftstasjon omtales nærmere i tilleggsrapporten Kraftstasjoner langs Hæravassdraget i Eidsberg. Strekningen mellom Rustad og Susebakke er forholdsvis ufremkommelig, men bærer noe preg av fiske og krepseaktivitet på høyresiden fram mot Fiskerud bru(7) Hovedsakelig grenser elva mot skog, men kommer i kontakt med beiteområder ved Fiskerud. Figur 8: Rustadpølen sett fra vest. Hæravassdraget i Eidsberg Kommune. Tilstandsanalyse og fremtidig utvikling. 9

11 Strekningen mellom Rustad og Susebakke er grei gangbar på høyresiden, men skråningen mellom Ramstad industripark og elva er vanskelig å gå. Dette grunnet stedvis for bratt terreng i kombinasjon med nedfallen skog og kratt. Veien til Fiskerud og veien til Nesset krysser elva på strekningen. Før Susebakke nås, runder elva rundt eiendommen til Brit Juul, Smedgaten 65. På odden er det opparbeidet friluftsplass. Figur 9: Nok et sjekkpunkt for Hæras brune vann,- Passering av Susebakke bru Opprydningsbehov og registrering av erosjon. Vegetasjonen på strekningen bærer, i likhet med oppstrøms Rustad bru preg av tett løvskog langs elvebredden. De stedene med mest overhengende vegetasjon og dødt virke i elva er markert på kartet i vedlegg 2. At erosjon fra landbruket oppstrøms finner sted hersker ingen tvil, tatt avleiringene i elveløpet i betraktning. Errodering av elveløpet forekommer imidlertid ikke i særlig grad. Figur 10: Grunt vann gir fornemmelsen av små stryk like før Fiskerud bru. Hæravassdraget i Eidsberg Kommune. Tilstandsanalyse og fremtidig utvikling. 10

12 2.3 Susebakke-Kloppa Susebakke(6) er starten på den sentrumsnære delen av Mysenelva. Susefossen fremstår for mange som et landemerke i Mysen, og markerer på mange måter innkjøringen til Mysen by. Susefossen og Hæra fremstår i dag som et ufremkommelig område som har stort potensiale. Fra Susebakke flyter Hæra vestover under Mysen bru(8) for senere å passere sør for Hæra borettslag. Strekningen mellom Susebakke bru og Mysen bru er bevokst, men greit gangbar. Figur 11: Susebakkefossen Hæravassdraget i Eidsberg Kommune. Tilstandsanalyse og fremtidig utvikling. 11

13 Nærmere Hæra borettslag flyter elva rundt den kommunale eiendommen Sand. (9)På odden er det opparbeidet en friluftsplass av Trevor James Roberts, og stedet er velegnet for videre utvikling av friluftsarealer. Eiendommen er kommunal. Figur 12: Friluftsliv på Sand. En liten scene, samt lavo og god tilgang til elvebredden. Forbi Sand og Hæra borettslag er det i dag en gruset tursti mellom Ordfører voldens veg og Smedgata Dette er et godt eksempel på hvordan videre opparbeidelse av tursti bør være. Etter at elva har passert Ordfører Voldens vei,(10) sør for Eidsberg brannstasjon er ikke veien lang til Bjørkelund. Strekningen mellom Ordfører Voldens vei og Bjørkelund (12) er begrodd, og egner seg ikke til videre utvikling. Bjørkelund fremstår imidlertid som et vel bevart rekreasjonsområde,- i kort avstand fra sentrum. Om plassen blir brukt av Mysens befolkning er et annet spørsmål. Til tross for at Mysenelva slynger seg rundt Bjørkelund får man ikke følelsen av å være i nærheten av elva ved et opphold i lunden. Fra Bjørkelund slynger elva seg videre gjennom jordbrukslandskap sør for Heggeliveien og videre forbi Mysen gravlund, før den når Kloppa. Kloppa ligger sentralt til i Mysen, og har stort potensial for videre utvikling. Strekningen mellom Bjørkelund og Kloppa utgjør den mest sentrumsnære delen av elva, og bør være prioritert hva videre utvikling angår. I dag er Kloppa det stedet hvor Mysens befolkning lettest føler at de kommer i kontakt med elva. Figur 13: Tett kantvegitasjon ved passering av Ordfører Voldens vei. Hæravassdraget i Eidsberg Kommune. Tilstandsanalyse og fremtidig utvikling. 12

14 2.3.1 Opprydningsbehov Nedstrøms Susefossen er opprydningsbehovet langs elvebredden større enn oppstrøms. Stadig hyppigere blir det registrert vegetasjon over elva. Dette fremgår også av vedlegg 2, betydelig opprydningsbehov. Mengden søppel er også økende nærmere bykjernen. På denne strekningen bør det i første omgang foretas opprydding av søppel som ligger i elva. Søppelet er oftest å finne på steder med mye dødt trevirke fra før. Figur 14: Et kjøleskap flyter i dødt trevirke. Opprydningsarbeidet på strekningen kan gjennomføres lettere enn på strekningen oppstrøms. Mellom Susebakke og Mysen bru kan det kjøres traktor, og videre mot Kloppa grenser elva mot dyrka mark på det meste av strekningen. Nærmere beskrivelse av behovet for rensing av kantvegetasjon og opprydning av søppel er beskrevet i del 4. I tilegg er de plassene med størst behov merket i kartet i vedlegg 2. Figur 15: Her endte handleturen. Hæravassdraget i Eidsberg Kommune. Tilstandsanalyse og fremtidig utvikling. 13

15 2.4 Birkelund Fra gammelt av var Birkelunden (12) et yndet rekreasjonsområde for Mysens beboere. Birkelunden fremstår i dag som et godt forvaltet parkanlegg. Lunden er godt egnet til utendørsaktivitet som ballspill eller grillfest. Om man vil spasere en tur i rolige omgivelser er Birkelunden rett sted. Fra Lunden var det, ved liten vannføring, mulig å vade over elva og på denne måten komme seg videre sørover mot Folkenborg og Sameia. Figur 16: Bjørkelunden I omegn Bjørkelunden var bademulighetene flere. Sørover ble det badet i Jentepøl n (13) og Guttepøl n.(14) Mange fant veien til bjørkelunden som følge av vadet som gjorde det mulig å ferdes på begge sider av elva. Figur 17: Fra bjørkelunden går skaret ned til vadet. Her kunne elva krysses. Hæravassdraget i Eidsberg Kommune. Tilstandsanalyse og fremtidig utvikling. 14

16 2.5 Kloppa Områdene rundt Kloppa(16) blir i dag utnyttet i liten grad. Området har, som tidligere nevnt, stort potensiale. Gangstien mot Folkenborg krysser over elva på Kloppa. Kloppa blir i dag mye brukt som fartsåre mellom boligfeltene på Folkenborg og Mysen sentrum. Nedtråkket gress langs elva vitner om at plassen også blir brukt til fisking. Området inngår i Strategisk Utviklingsplan Mysen Kapell-Mysen Gravplass. Denne planen danner utgangspunktet for planutkast til park og rekreasjonsområde Kloppa som legges frem i del tre. Strategisk utviklingsplan er å finne på neste side. Figur 18: Kloppa Fra Kloppa er ikke vegen lang verken til sentrum, gravlunden, Bjørkelund eller Folkenborg. Den planlagt nye innfartsåren til sentrum fra Folkenborg vil passere Mysenelva rett oppstrøms Kloppa, hvilket fremgår av planskissen på neste side. Innfartsveien vil krysse elva så høyt at ferdsel langs Mysenelva under brua lar seg gjøre. Hæravassdraget i Eidsberg Kommune. Tilstandsanalyse og fremtidig utvikling. 15

17 Figur 19: Strategisk utviklingsplan. Mysen kapell-mysen gravplass Hæravassdraget i Eidsberg Kommune. Tilstandsanalyse og fremtidig utvikling. 16

18 2.6 Kloppa-Spinneridalen Strekningen bærer preg av tettere kantvegetasjon enn tidligere. Terrenget er svært bratt ved passering under jernbanen(17), hvor det er mer eller mindre ufremkommelig. Passering er umulig under brua uten å svømme. Videre slynger elva seg gjennom en skog av Kjempebjørnekjeks, før formasjonene igjen blir mer spennende når Folkenborgveien (18) krysses, og Spinnerifossen nås. Kraftverket og historien rundt Spinneridalen omtales i likhet med de andre kraftstasjonene nærmere i tileggsrapporten Kraftstasjonene langs Hæravassdraget i Eidsberg. Figur 20: Utsikt fra Kloppa nedstrøms Fra Kloppa slynger elva seg videre under jernbanen og runder rundt en elveslette før den renner under Folkenborgveien og stuper ned Spinnerifossen. Figur 21: Slik så rekreasjonsområdet rundt Kloppa ut på befaringsdagen. Lite skal til for å gjøre plassen mer innbydende. Hæravassdraget i Eidsberg Kommune. Tilstandsanalyse og fremtidig utvikling. 17

19 Området rundt Spinnerifossen er et kapittel for seg selv. Rundt det flotte fossefallet lå Mysens første kommunale Kraftstasjon, og rundt dette vokste fabrikkene frem. Spinnerifossen markerer avslutningen på den rolige elvestrekningen forbi sentrum. Figur 22: Spinnerifossen sett fra brua Navnet Spinnerifossen kommer av at det lå et spinneri ved fossen. Spinneriet ble senere Lakkfabrikk. Den gamle Kraftstasjonsbygningen(19) ligger der fortsatt med rester av turbin og generator. Stasjonen blir i likhet med de andre kraftstasjonene omtalt ytterligere i tilleggsrapporten Kraftstasjonene langs Hæravassdraget i Eidsberg Kommune. Stegen kraftstasjon i Spinnerifossen fungerte først som privat strømleverandør til fabrikkene i omegnen, inntil Kraftverket i 1913 ble offentlig og tilbød strøm til forretninger og private i hele Mysen. I dag er Spinneridalen betydelig mer gjengrodd enn hva gamle bilder gir inntrykk av at den var. Nedstrøms Spinnerifossen kommer vi til Sponeset renseanlegg og videre forbi Narvestad mot Lekum.(20) Figur 23: Sponneset renseanlegg Hæravassdraget i Eidsberg Kommune. Tilstandsanalyse og fremtidig utvikling. 18

20 2.6.1 Opprydningsbehov på strekningen En ny art i floraen dukket opp ved passering av Kloppa på vei nedstrøms, - Kjempebjørnekjeksen. Planten, som er uønsket i norsk flora, dukket opp på høyresiden nedstrøms kloppa, og forekom stadig hyppigere på vei mot Sponneset renseanlegg. Ikke bare langs med elven, men også i villahagene gjorde arten seg gjeldende. Etter passering under jernbanen, bar området igjen preg av mye dødt nedfall, som flere steder hadde hopet seg opp i elva. Viser igjen til kart i vedlegg 2 som markerer de aktuelle stedene. Strekningen mellom Kloppa og Spinnerifossen er ikke like tilgjengelig som strekningene oppstrøms. Trolig er å arbeide fra båt den mest effektive måten å rense elven på. Figur 24: Bratt og vanskelig å passere forbi jernbanebrua. Hæravassdraget i Eidsberg Kommune. Tilstandsanalyse og fremtidig utvikling. 19

21 2.7 Nedstrøms spinnerifossen Ved passering av Spinnerifossen beveger Hæra seg igjen ut av Mysen. Mange spennende momenter gjør også denne delen interessant. I Spinnerifossen ligger det nok et gammelt kraftverk, som i sin tid leverte strøm til produksjonen i Industriveien. Litt senere passerer elva et litt mindre hyggelig men difinitivt viktig sted, Sponneset Renseanlegg. Videre nedstrøms renseanlegget renner elva først rolig gjennom jordbrukslandskapet, før den igjen kommer til et betydelig fall når den ankommer Narvestaddalen. (21) I Narvestaddalen ligger enda et nedlagt kraftverk.(22) I likhet med de andre kraftverkene blir også disse to stasjonene omtalt nærmere i rapporten Kraftstasjonene langs Hæravassdraget i Eidsberg. Figur 25:Den gamle kraftstasjonsbygningen i Narvestaddalen. Hæravassdraget i Eidsberg Kommune. Tilstandsanalyse og fremtidig utvikling. 20

22 2.8 Nedstrøms Narvestad. Hæra går inn i noe kjedeligere landskap nedstrøms Narvestad. Lekum og Lekumevja er så absolutt verdt et besøk. Der hvor Riksvegen ved Lekum går over ei bru, er imidlertid et spennende område. Her ligger, foruten den nye Lekum mølle, den langt mer erverdige gamle mølla, demningen og et nyere kraftverk. Figur 26: Bilbrua, demningen og det gamle vanninntaket ved Lekum. Lekum mølle i bakgrunnen. Strekningen nedstrøms Narvestad er forholdsvis lang. Å ferdes på lekumelva er nesten som å padle på Amazonas uttalte en av grunneierene. Tolker dette til at vegetasjonen er tett og frodig! Det er vanskelig å komme i kontakt med Lekumelva med bil eller sykkel. Hæravassdraget i Eidsberg Kommune. Tilstandsanalyse og fremtidig utvikling. 21

23 3. Gjenerobring av Mysenelva - Forslag til tiltak. Som nevnt i innledningen, fremsto Mysenelva tidligere som en del av bybildet i Mysen. Elva ble brukt som rekreasjonsområde i større grad enn i dag, og det var blant annet hele syv kraftverk i vassdraget. Målet er å igjen se på Mysenelva som en del av bybildet, og fremme forslag som kan bidra til dette. På elvas vei fra Rustad, eller Ramstadkrysset passeres mange spennende steder som bør synliggjøres bedre for Eidsbergs beboere og besøkende. I det følgende beskrives igjen strekning for strekning, med forslag til tiltak. Hovedforslaget som skal bidra til å inkludere elva i byutviklingen, er å anlegge en kontinuerlig tursti på strekningen. Turstien vil danne grunnlaget for videre utvikling av plassene langs elva. 3.1 Ramstadkrysset- Rustad. Strekningen ligger utenfor kjerneområdet for den tenkte turstien. Ramstadkrysset er likevel et fint utgangspunkt for en tursti. Spesielt vil en forlengelse av stien være aktuelt ved realisering av trailerstopp ved Ramstadkrysset i forbindelse med nye E-18. Figur 25 viser turstiens tenkte start ved Ramstadkrysset. Plassen er også aktuell som fiskeplass. Figur 27: Turstiens eventuelle start. Hæra til høyre i bildet, mens Ramstad industrifelt ses rett frem. Rydding av arealet mellom elv og dyrkamark muliggjør sti på venstre side av elven uten å påvirke dyrkamarka. Trasealternativet for turstien er vist i kartet i vedlegg 3. Figur 28: Første del av ev. tursti. Rydding av elvekanten gir god plass til sti, uten å gi dyrkamark annet enn mere sol! (2) Hæravassdraget i Eidsberg Kommune. Tilstandsanalyse og fremtidig utvikling. 22

24 Området rundt elva blir mindre naturskjønt når elva nærmer seg Rustad bru. Hvis vi har til hensikt å holde oss på venstre side av elven, kommer vi inn på eiendommen Elvetangen, hvor eieren bruker tomta til næring(3) En eventuell tursti bør derfor legges rundt odden som utgjør Elvetangen. Figur 29: Elvetangen Å anlegge en tursti på strekningen krever et betydelig ryddearbeid, men kommer ikke i kontakt med areal som skaper komplikasjoner. Stien kan gå langs med elva hele veien, bortsett fra den siste biten rundt Elvetangen, hvor den bør kutte odden og ende opp på Rustad bru. På strekningen mellom Ramstadkrysset og Rustad vil jeg foreslå å anlegge en enklere tursti enn hva som er tenkt på den mer sentrumsnære delen. Å rydde og merke en trase bør være tilstrekkelig. Et betydelig ryddearbeid er som nevnt nødvendig for at stien skal være innbydende nok til å bli brukt. Hæravassdraget i Eidsberg Kommune. Tilstandsanalyse og fremtidig utvikling. 23

25 Figur 30: Turstitrase Ramstad- Rustad Hæravassdraget i Eidsberg Kommune. Tilstandsanalyse og fremtidig utvikling. 24

26 3.1.1 Utvikling av plassen ved Ramstadkrysset Ved Ramstadkrysset gjør Hæra en sving gjennom en liten pøl. Pølen som ligger ved turstiens tenkte startsted blir brukt som fiskeplass, og det ble badet her i tidligere tider. Plassen ligger sentralt til, og er velegnet som startsted for tursti. Plassen er også velegnet som et infopunkt om kommunen. I forbindelse med Ramstadløkka Auto og Bensin har området god tilgjengelighet med bil og sykkel. Den sentrale beliggenheten og den gode tilgjengeligheten gjør at plassen er velegnet til utvikling av en kombinert rekreasjon og fiskeplass. Lite skal til for å gjøre plassen mer tilgjengelig for handikappede og andre. På motsatt side av veien er det gjort forsøk på rasteplass med benker og parkering. Området ville fremstå som langt hyggeligere med rasteplass på elvesiden. Noen benker og slått gress rundt en liten plass er alt som skal til. Plassen kan også enkelt tilrettelegges for funksjonshemmede ved at det asfalteres en nedfart fra trailerparkeringa. Ved Ramstad finnes allerede gatelys på den første delen av riksveg 123 nordover. Dette gjør at plassen enkelt kan lyses opp ved å montere en lyskaster på eksisterende lysstolpe. Figuren på neste side fremmer et utkast til hvordan plassen kan utformes. Det fremmes herved forslag om en plass med et par benker, samt en informasjonstavle. Informasjonstavlen bør inneha generell info om kommunen, oversiktskart, info om turstien med dens planer og selvfølgelig en oppfordring om å følge stien mot sentrum! Figur 31: Fiskekonkuranse i Ramstadpøl n Hæravassdraget i Eidsberg Kommune. Tilstandsanalyse og fremtidig utvikling. 25

27 Hæravassdraget i Eidsberg Kommune. Tilstandsanalyse og fremtidig utvikling. 26

28 3.2 Rustad Rustadfossen er en severdighet i seg selv, og det bør legges til rette for at den blir sett. Området rundt er forholdsvis gjengrodd og krever mye rydding for å bli fremkommelig. Demningen og fossen kan enkelt besiktiges ovenfra, men skal man videre ned forbi demningen kreves opparbeidelse av sti/trapp forbi selve anlegget. Figur 32:Utsikt fra Rustad bru mot demningen. Som bildet viser har grunneier laget bro over demningen. Denne muliggjør nærmere besiktigelse av demningen, og kanskje kan parkeringsplassen ved Rustcheck`n brukes som utgangspunkt for turfolket. Figur 33: Foss og demning ved Rustad Området rundt Rustad bærer preg av privat eie. Kanskje ikke så rart med tanke på at arealene er private. Å være på bølgelengde med grunneier på denne strekningen er viktig. Forholdene må være slik at de besøkende ikke føler at de tar seg til rette på privat eiendom, men at de er velkomne! Hæravassdraget i Eidsberg Kommune. Tilstandsanalyse og fremtidig utvikling. 27

29 3.2.1 Turstien forbi Rustad. Området er som nevnt noe bearbeidet av grunneier, og innbyr til turbruk. En eventuell tursti bør gå på høyre side av elva mellom Rustad bru og demningen. Å føre turstien forbi Rustad byr på flere utfordringer. Den første er passeringen av E-18 ved Rustad bru. Brua er for lav til å passere under, og eneste mulighet er å Krysse over gamle E-18. Forbi eiendommen til Solli bør turstien legges på høyresiden hvor grunneier allerede har opparbeidet en plass nede ved elva. Neste utfordring er passering av demningen og Rustadpølen. Etter Rustadpølen krever terrenget at turstien mot Susebakke fortsetter på høyre side av elva. Dette krever igjen at nedstigningen forbi demningen også blir på samme side. Linjeføringen forbi Rustadpølen er vist i bildet til høyre. Figur 34: Turstien rundt Rustadpøl n Hæravassdraget i Eidsberg Kommune. Tilstandsanalyse og fremtidig utvikling. 28

30 Hæravassdraget i Eidsberg Kommune. Tilstandsanalyse og fremtidig utvikling. 29

31 3.3 Rustad-Susebakke. På strekningen kommer man ikke i kontakt med dyrka mark eller bebyggelse i særlig grad. Traseen kommer imidlertid i kontakt med mange grunneiere. Spesielt nærmest Rustad ligger eiendomsgrensene tett. Grunneierene er ramset opp i del 4. Opprydning av dødt nedfall og kratt på denne strekningen krever tett samarbeid med grunneierene Forslag til stitrase En eventuell tursti bør på strekningen Rustad- Fiskerud gå på høyresiden. Venstresiden består i hovedsak av en skråning mellom elva og Ramstad industrifelt. Mellom Fiskerud og Nesset bru kan traseen gå på venstresiden, hvor det allerede er utarbeidet en trase i forbindelse med nedleggelsen av kloakk. Nærmest Nesset bru er det noe fuktig, og klopp/enkel drenering er nødvendig for å kunne komme frem tørrskodd. Nesset bru er et fint punkt for tilknytning av turstiene mot Oppsahlåsen, og videre mot Høytorp fort. Nedstrøms Nesset bru kunne turstien med fordel vært anlagt på venstresiden. Dette lar seg imidlertid ikke gjøre som følge av for tett skog og bratt terreng den første biten mellom riksvegen og elva før eiendom 176/44/0/0. For å gjøre turstien kontinuerlig må den gå på høyresiden fra Nesset bru. Optimalt bør den gå langs jordekanten sør i eiendommen Nesset. Eventuelt kan den gå i skråningen mellom det gamle Nesset hønseri. Det første alternativet er vist i kartforslaget. Siste biten mot Susebakke bru er forholdsvis gjengrodd og turstien bør skrå opp mot huset til Liv Eilertsen for videre å følge veien ut mot susebakke bru. Figur 35: Bildet er typisk for strekningen, med kantvegetasjon på den ene siden av elva og beitemark på den andre. Her fra strekningen mellom Fiskerud og Nesset bru. Trase for tursti på venstresiden. Hæravassdraget i Eidsberg Kommune. Tilstandsanalyse og fremtidig utvikling. 30

32 Figur 36: Turstitrase Rustad-Susebakke Hæravassdraget i Eidsberg Kommune. Tilstandsanalyse og fremtidig utvikling. 31

Turbok for Molde og Omegn

Turbok for Molde og Omegn Turbok for Molde og Omegn Rutebeskrivelsene Demoutgave med 4 av over 30 turer Kai A. Olsen og Bjørnar S. Pedersen Forord På selve fotturen kan det være behov rutebeskrivelser. Hvor begynner stien? Skal

Detaljer

Planbeskrivelse Reguleringsplan for turveg Røstad

Planbeskrivelse Reguleringsplan for turveg Røstad Planbeskrivelse Reguleringsplan for turveg Røstad Tiltakshaver: Levanger Næringsselskap As Konsulent: Selberg Arkitektkontor As 29.06.2010 1 Bakgrunn Planforslaget er innsendt 29.06.2010 av Levanger Næringsselskap

Detaljer

Leirfjord kommune for

Leirfjord kommune for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Leirfjord for 2016 2020 Fakta om n pr 01.11.2015 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre friluftslivsområder

Detaljer

Årstallsteinen på Skiri

Årstallsteinen på Skiri Årstallsteinen på Skiri Terreng og vegetasjon Romsdalen er her på et av sine smaleste partier. Rasmasser og elvas løp har formet et kupert terreng. Store og grove steinblokker ligger tett sammen i blokkmarker.

Detaljer

Drammen for

Drammen for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder for 2017-2021 Fakta om n pr 12.12.2016 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre friluftslivsområder

Detaljer

DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Rygge for 2013-2018

DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Rygge for 2013-2018 DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Rygge for 2013-2018 Fakta om kommunen pr 25.05.2012 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre

Detaljer

Brynsengfaret 2. Svartdalsparken E6. Friluftsområde. Tursti/vei. Kommende turvei. Benk

Brynsengfaret 2. Svartdalsparken E6. Friluftsområde. Tursti/vei. Kommende turvei. Benk Oslo kommune: Alna: Svartdalsparken, Brynsengfaret 2, Smalvollen E6 Smalvollen Tveita Etterstad Brynsengfaret 2 Bryn Høyenhall Svartdalsparken E6 Målestokk 1:19500 Friluftsområde Tursti/vei Kommende turvei

Detaljer

Skiltplan for Høytorp fort

Skiltplan for Høytorp fort Skiltplan for Høytorp fort Godkjent av Utviklingsstyret for Høytorp Fort den 8. mai 2009 Formålet med skiltplanen: Formålet er å bedre informasjonen om det totale tilbudet på Høytorp fort og å kommunisere

Detaljer

TEMARAPPORTER TEMARAPPORTER. BERGEN KOMMUNE Fana, Nattland gnr 8 bnr 100 m.fl NATTLAND SKOLE, FORSLAG TIL REGULERING Plannr.

TEMARAPPORTER TEMARAPPORTER. BERGEN KOMMUNE Fana, Nattland gnr 8 bnr 100 m.fl NATTLAND SKOLE, FORSLAG TIL REGULERING Plannr. BARNETRÅKK OG SKOLEVEG GRØNNSTRUKTUR OG KULTURMINNER BERGEN KOMMUNE Fana, Nattland gnr 8 bnr 100 m.fl NATTLAND SKOLE, FORSLAG TIL REGULERING Plannr. 60220000 NATTLAND SKOLE, FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN

Detaljer

Emleimsfjellet/Eikenos Eikenos ligger sør for Emblemsfjellet. Vår vurdering

Emleimsfjellet/Eikenos Eikenos ligger sør for Emblemsfjellet. Vår vurdering Emleimsfjellet Fra Eikenos Fra Høgkubben mot øst. Navn Emleimsfjellet/Eikenos Eikenos ligger sør for Emblemsfjellet Vår vurdering med toppen Høgkubben (450 moh). Sted Eikenos Fordelen med å starte her

Detaljer

Hemsedal kommune for perioden 2013 2018

Hemsedal kommune for perioden 2013 2018 DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder for perioden 2013 2018 Rød skravert sirkel viser. Fakta om n pr 01.04.2012 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder

Detaljer

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder 2013-2017. Fakta om kommunen (pr. 10.12.12)

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder 2013-2017. Fakta om kommunen (pr. 10.12.12) DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Bokn kommune 2013-2017 Fakta om kommunen (pr. 10.12.12) Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre

Detaljer

VEGBESKRIVELSE. Turpost 1: JUTULSTEIN

VEGBESKRIVELSE. Turpost 1: JUTULSTEIN VEGBESKRIVELSE Turpost 1: JUTULSTEIN Ca 100 meter etter at man passerer avkjørsla til Krabbstu, på veg opp Svalibakken, er det en landbruksveg til venstre. Følg denne vegen rett fram, og følg merkeband

Detaljer

Turstier sør for Røverhilleren

Turstier sør for Røverhilleren 2013 Turstier sør for Røverhilleren 01.06.2013 Innledning I Flora kommune er ein så heldige at ein har svært lettilgjengelege friluftsområde med både turvegar og turstiar i nær tilknyting til der folk

Detaljer

REGULERINGSPLAN SJETNE SKOLE, Parallellen 16. Vurdering av s er og vegetasjon i friområdet

REGULERINGSPLAN SJETNE SKOLE, Parallellen 16. Vurdering av s er og vegetasjon i friområdet REGULERINGSPLAN SJETNE SKOLE, Parallellen 16 Vurdering av s er og vegetasjon i friområdet Kart 1: Klassifisering av stier Sjetne skole Vurdering av stier og tråkk. Sjetne skole Gjennom befaring 14.november

Detaljer

Lille Hjertøya. Tilrettelegging for friluftsliv

Lille Hjertøya. Tilrettelegging for friluftsliv Lille Hjertøya. Tilrettelegging for friluftsliv Hvordan tilrettelegge for friluftsliv på Lille Hjertøya? Legge til rette for friluftsaktivitet på en naturvennlig måte Hindre at fysisk tilrettelegging og

Detaljer

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Bokn kommune Fakta om kommunen (pr

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Bokn kommune Fakta om kommunen (pr DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Bokn kommune 2013-2017 Fakta om kommunen (pr 10.12.2012 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre

Detaljer

Avtale om leie av grunn til skiløyper, stier m.v. versjon 16.5.2013

Avtale om leie av grunn til skiløyper, stier m.v. versjon 16.5.2013 Avtale om leie av grunn til skiløyper, stier m.v. versjon 16.5.2013 1. Avtaleparter Mellom Krødsherad kommune som leier/utbygger og som eier av eiendommen. gnr. bnr.. / sameie som grunneier er det i dag

Detaljer

Skien kommune Fjellet kraftstasjon

Skien kommune Fjellet kraftstasjon TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Fjellet kraftstasjon GNR. 23, BNR. 1 Økteren sett fra veien nord for Bestulåsen. Bildet er tatt mot sørøst. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK

Detaljer

Tiltak i vassdrag. Plan for gjennomføring og vurdering av konsekvenser. Detaljregulering for Furåsen, Tjørhom Plan nr

Tiltak i vassdrag. Plan for gjennomføring og vurdering av konsekvenser. Detaljregulering for Furåsen, Tjørhom Plan nr Tiltak i vassdrag Plan for gjennomføring og vurdering av konsekvenser Detaljregulering for Furåsen, Tjørhom Plan nr. 2012 006 INNHOLD: 1.0 Bakgrunn 2.0 Planlagt tiltak / Gjennomføring 3.0 Vurdering av

Detaljer

Fangstanlegget i Bånskardet

Fangstanlegget i Bånskardet Fangstanlegget i Bånskardet Notat av Runar Hole Villreinfangst I Venabygdsfjellet ligger det en liten fangstgroprekke på et sted som heter Bånskardet Bånskardet er et grunt skar som ligger mellom Søre

Detaljer

2008-2010 UTARBEIDET AV AGDENES KOMMUNE

2008-2010 UTARBEIDET AV AGDENES KOMMUNE KJENTMANN I AGDENES 2008-2010 UTARBEIDET AV AGDENES KOMMUNE KJENTMANN I AGDENES 20 turmål i Agdenes er valgt ut som kjentmannsposter. I heftet er det informasjon om postene og hvordan en kommer dit. Det

Detaljer

Hei. Rekker ikke å fylle ut skjema for alle stiene jeg har god kjennskap til, Grønningen og Nesset. Reiser på påskeferie lørdag

Hei. Rekker ikke å fylle ut skjema for alle stiene jeg har god kjennskap til, Grønningen og Nesset. Reiser på påskeferie lørdag Hei. Rekker ikke å fylle ut skjema for alle stiene jeg har god kjennskap til, Grønningen og Nesset. Reiser på påskeferie lørdag Men håper det kan være til hjelp å oversende gjeldende turstikart fra Grønningen,

Detaljer

Illustrasjonsplan for E16 Fagernes - Hande Notat daglinje langs Skrautvålvegen

Illustrasjonsplan for E16 Fagernes - Hande Notat daglinje langs Skrautvålvegen Notat daglinje langs Skrautvålvegen 2013-01-31 Oppdragsnr.: 5121013 00 31.01.2013 Notat til illustrasjonsplanen IVS KBO Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

TI TOPPER I NORE OG UVDAL 2016

TI TOPPER I NORE OG UVDAL 2016 TI TOPPER I NORE OG UVDAL 2016 Velkommen alle som deltar i årets TI TOPPER i Nore og Uvdal. Dette trim opplegget er organisert av Rødberg Idrettsforening i samarbeid med Nore og Uvdal kommune for å motivere

Detaljer

Kartlegging/utprøving av sjekkliste for Urbant friluftsliv langs Prestebekken, Kristiansand

Kartlegging/utprøving av sjekkliste for Urbant friluftsliv langs Prestebekken, Kristiansand Kartlegging/utprøving av sjekkliste for Urbant friluftsliv langs Prestebekken, Kristiansand Området følger Prestebekken fra bensinstasjonen på Bjørndalssletta og til utløpet i sjøen nede i Kongsgårdsbukta.

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Stilla badeplass

Forslag til reguleringsplan for Stilla badeplass Rambøll Norge AS Beskrivelse--- Forum Bjoneroa - Gran kommune Forslag til reguleringsplan for Stilla badeplass 2009-02-18 Forslag til reguleringsplan for Stilla badeplass Beskrivelse Oppdragsnr.: 4080166

Detaljer

GANGSTI ØYJORDSLIEN - LØVEN

GANGSTI ØYJORDSLIEN - LØVEN GANGSTI ØYJORDSLIEN - LØVEN rammesøknad Øyjordslien gnr 168 bnr 1740 august 2010 bakgrunn På vegne av tiltakshaver Anne Marit Steen og Helge Hopen har vi vurdert løsning for ny stitrasé der nytt bolighus

Detaljer

Romsdalseggen. Vengedalen

Romsdalseggen. Vengedalen Denne turbeskrivelsen er en del av boken Turbok for Romsdal. Andre bøker vi har laget: Turbok for Sydenferien Turbok for Ålesund og Omegn Skibok for Romsdal Turbok for Bergenshalvøyen Se www.turbok.no

Detaljer

1. SKAVDALSFJELLET, 362 M.O.H, NÆRØY.

1. SKAVDALSFJELLET, 362 M.O.H, NÆRØY. 1. SKAVDALSFJELLET, 362 M.O.H, NÆRØY. Rød: Fra Kolvereid kjører man mot Rødseidet og parkerer på høyresiden av vegen ved Blåvatnet. Derfra går du forbi noen hytter og en liten demning. Videre går vegen

Detaljer

VASSHJULET LANDSKAPSANALYSE FOR VASSHJULET, LOSBY, LØRENSKOG KOMMUNE

VASSHJULET LANDSKAPSANALYSE FOR VASSHJULET, LOSBY, LØRENSKOG KOMMUNE VASSHJULET LANDSKAPSANALYSE FOR VASSHJULET, LOSBY, LØRENSKOG KOMMUNE 1 Landskapsanalyse for Reguleringsplanens konsekvenser for landskapsbildet Dette dokumentet er et vedlegg til planbeskrivelse til reguleringsplanforslag

Detaljer

Sjekkpunkt 6 Tverrsjøstallen Sjekkpunkt 11 Roensætra 22,34 km 637 høydemeter

Sjekkpunkt 6 Tverrsjøstallen Sjekkpunkt 11 Roensætra 22,34 km 637 høydemeter 2.juni 2012 Sjekkpunkt 6 Tverrsjøstallen Sjekkpunkt 11 Roensætra 22,34 km 637 høydemeter 6-7 Tverrsjøstallen-Pershusfjellet* 2,92 km / 17,92 km** 128 hm / 628 hm** 7-8 Pershusfjellet*-Spålsætra 5,41 km

Detaljer

Fotturer i Jostedalen

Fotturer i Jostedalen Kai A. Olsen og Bjørnar S. Pedersen Fotturer i Detaljerte og komplette beskrivelser for turer til Nigard- og Bergsetbeen og topptur på Myrhorna. Nigardsbreen. Nigardsbreen er kremen av breene i. Den kommer

Detaljer

Toppturer på Gautefallheia

Toppturer på Gautefallheia Toppturer på Gautefallheia Gautefallheia Turlag har i 2010 merket seks toppturer i området rundt Gautefall heia. Mer informasjon om turene og løypebeskrivelse med kartutsnitt fås ved Gautefall Sentralen,

Detaljer

Bonitering av Bjørkoselva, Grimstad høsten 2006

Bonitering av Bjørkoselva, Grimstad høsten 2006 Bonitering av Bjørkoselva, Grimstad høsten 2006 Jan Henrik Simonsen November 2006 Bonitering Bjørkoselva Befaringen ble gjort 3.10 2006. Det var store vannmengder i elva, noe som gjorde elfiske umulig

Detaljer

Nasjonal merke- og graderingshåndbok for destinasjonsnære turområder

Nasjonal merke- og graderingshåndbok for destinasjonsnære turområder Nasjonal merke- og graderingshåndbok for destinasjonsnære turområder Boondocks AS - 2005 sveinung@boondocksconsulting.com truls@boondocksconsulting.com Denne håndboken bygger på Nasjonal merke- og graderingsstandard

Detaljer

Ønsker å bestille krus: (Maksimum ett per person) Ønsker å bestille diplom: Navn:

Ønsker å bestille krus: (Maksimum ett per person) Ønsker å bestille diplom: Navn: FJELLTRIMMEN I GRANE 2015 Nr. Postnavn Gradering MOH Kartblad Besøkt dato 1 Stavvatnet Enkel 318 1925 IV Svenningdal 2 Steinhytta /Tosenfjellet Enkel 535 1825 I Tosbotn 3 Storklumpen/Blåfjellet Meget krevende

Detaljer

Hulltrær funnet av Marit Bache i planområdet for skulpturpark, i furu og bjørk.

Hulltrær funnet av Marit Bache i planområdet for skulpturpark, i furu og bjørk. Hulltrær funnet av Marit Bache i planområdet for skulpturpark, i furu og bjørk. Hulltre 1, bjørk i skråning, i lokalitet 389, Geitespranget. Brukket dødt tre med kjuker. Bilde a viser hulltreet i skogen,

Detaljer

Tilgjengelige turområder i Hønefoss

Tilgjengelige turområder i Hønefoss Tilgjengelige turområder i Hønefoss Innledning Ringerike kommune kartla tilgjengeligheten til og i friluftsområder i Hønefoss høsten 2015. Kartlegging av tilgjengelige turområder er utført av kommunens

Detaljer

Stord kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen (pr 31.12.2011) 2013-2017 DEL 1:

Stord kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen (pr 31.12.2011) 2013-2017 DEL 1: DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Stord kommune 2013-2017 Fakta om kommunen (pr 31.12.2011) Antall innbyggere Ant innbyggere per km 2 Antall statlig sikra friluftslivsområder

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR GRØNNSTRUKTUR OG FRILUFTSLIV. Forslag til endringer på enkelte delstrekninger av kyststien. Frist for innspill 06.06.

KOMMUNEDELPLAN FOR GRØNNSTRUKTUR OG FRILUFTSLIV. Forslag til endringer på enkelte delstrekninger av kyststien. Frist for innspill 06.06. KOMMUNEDELPLAN FOR GRØNNSTRUKTUR OG FRILUFTSLIV Forslag til endringer på enkelte delstrekninger av kyststien Frist for innspill 06.06.15 DELSTREKNING 1; ØSTRE VESSØYA (her i rødt) Fra Østre Vessøya legges

Detaljer

Fosseparken, Hellesylt

Fosseparken, Hellesylt Hellesylt vekst, Stranda kommune Fosseparken, Hellesylt Skisser og ideer Opplevelse og rekreasjon Rundturer, snarveier og gode omveier. Utsiktsplasser, møteplasser, rasteplasser Materialvalg: dekker, kanter

Detaljer

Sjekkpunkt 6 Tverrsjøstallen Sjekkpunkt 11 Roensætra

Sjekkpunkt 6 Tverrsjøstallen Sjekkpunkt 11 Roensætra TVERRSJØSTALLEN 2.juni 2012 Sjekkpunkt 6 Tverrsjøstallen Sjekkpunkt 11 Roensætra 22,34 km 637 høydemeter 6-7 Tverrsjøstallen-Pershusfjellet* 2,92 km / 17,92 km** 128 hm / 628 hm** 7-8 Pershusfjellet*-Spålsætra

Detaljer

DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL:

DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL: GNR/BNR 100/1, 3 og 14 H1 «Huken øst» NÅVÆRENDE FORMÅL: LNF-område ØNSKET FORMÅL: Bolig Arealstørrelse: Ca. 138 daa DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL: Det aktuelle arealet er en del av et større areal på 350

Detaljer

Notat. Til : Bystyrekomite for kultur ( med idrett og kirke) Fra : Rådmannen. Kopi : UTBEDRING/BYGGING AV VEIER OG TURLØYPER

Notat. Til : Bystyrekomite for kultur ( med idrett og kirke) Fra : Rådmannen. Kopi : UTBEDRING/BYGGING AV VEIER OG TURLØYPER Notat Til : Bystyrekomite for kultur ( med idrett og kirke) Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 02/07432-002 DRAMMEN 08.11.2005 UTBEDRING/BYGGING AV VEIER OG TURLØYPER Saken legges

Detaljer

Klatrefører for Asmarvik klatrefelt, Rennesøy

Klatrefører for Asmarvik klatrefelt, Rennesøy Klatrefører for Asmarvik klatrefelt, Rennesøy Asmarvik klatrefelt ligger på Rennesøy, med flott utsikt over Mosterøy, Stavanger og Kvitsøy. Klatringen er for det meste overhengende med ruter fra 15 til

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STABBURSVINGEN DEL AV KOMMUNAL VEG KJELLINGVEIEN PÅ GNR. 47 DEL AV BNR.2, BNR.3 OG BNR.4, KJELLING VESTRE I GILDESKÅL KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR STABBURSVINGEN DEL AV KOMMUNAL VEG KJELLINGVEIEN PÅ GNR. 47 DEL AV BNR.2, BNR.3 OG BNR.4, KJELLING VESTRE I GILDESKÅL KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR STABBURSVINGEN DEL AV KOMMUNAL VEG KJELLINGVEIEN PÅ GNR. 47 DEL AV BNR.2, BNR.3 OG BNR.4, KJELLING VESTRE I GILDESKÅL KOMMUNE BESKRIVELSE 1. Innledning 1. Oppdragsgiver: Gildeskål kommune

Detaljer

PROMENADE LANGS HUNNSELVA

PROMENADE LANGS HUNNSELVA PROMENADE LANGS HUNNSELVA PÅ GJØVIK GÅRD IDESKISSE 13.09.2012 STEDET DAGENS SITUASJON - bakgrunn PRINSIPPSKISSEN - forklaring Gjøvik gårds venneforening har tatt initiativ til å undersøke muligheten for

Detaljer

FISKESONER I ØJFFs FORVALTNINGSOMRÅDE

FISKESONER I ØJFFs FORVALTNINGSOMRÅDE FISKESONER I ØJFFs FORVALTNINGSOMRÅDE Generelt Øverbygd Jeger- og Fiskeforening (ØJFF) forvalter fiskeretten for laksefiske på vegne av Statskog i øvre del av Målselva, i Rostadelva og i Divielva. Det

Detaljer

MAI 2014 NØTTERØY KOMMUNE SNIPETORP - TENVIK TRASÉRAPPORT FOR NY G/S-VEI

MAI 2014 NØTTERØY KOMMUNE SNIPETORP - TENVIK TRASÉRAPPORT FOR NY G/S-VEI MAI 2014 NØTTERØY KOMMUNE SNIPETORP - TENVIK TRASÉRAPPORT FOR NY G/S-VEI ADRESSE COWI AS Torget 6 3256 Larvik TLF +47 02694 WWW cowi.no MAI 2014 NØTTERØY KOMMUNE SNIPETORP - TENVIK TRASÉRAPPORT FOR NY

Detaljer

RUNDTURSTI I LØRENSKOG MED FOKUS PÅ ELLINGSRUDELVA Del I

RUNDTURSTI I LØRENSKOG MED FOKUS PÅ ELLINGSRUDELVA Del I RUNDTURSTI I LØRENSKOG MED FOKUS PÅ ELLINGSRUDELVA Del I Det er meningen å legge til rette for en tur ring i Lørenskog som kan ta utgangspunkt i Lørenskog stasjon og følge Ellingsrudelva mot Fri Elvåga,

Detaljer

Etne kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen (pr ) DEL 1:

Etne kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen (pr ) DEL 1: DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Etne kommune 2013-2017 Fakta om kommunen (pr 31.12.2011) Antall innbyggere Ant innbyggere per km 2 Antall statlig sikra friluftslivsområder

Detaljer

Slotthø Sunndalsfjella

Slotthø Sunndalsfjella Slotthø Sunndalsfjella Slotthø (1833 moh) er en storslått og krevende topptur i villreinens kalvingsområde. Turen bør gås i starten av juni når veien er åpnet og kalvingen er ferdig. På bildet ser vi nedkjøringen

Detaljer

Høringsuttalelse. Forslag til sti- og løypeplan 2014-2017, Hemsedal Kommune. Claes Watndal, Trosterudstien 3, 0778 Oslo - cwatndal@gmail.

Høringsuttalelse. Forslag til sti- og løypeplan 2014-2017, Hemsedal Kommune. Claes Watndal, Trosterudstien 3, 0778 Oslo - cwatndal@gmail. Høringsuttalelse Forslag til sti- og løypeplan 2014-2017, Hemsedal Kommune Claes Watndal, Trosterudstien 3, 0778 Oslo - cwatndal@gmail.com Høringsuttalelse Forslag til sti- og løypeplan 2014-2017, Hemsedal

Detaljer

Utstyr. Ferskvannshåv med maskevidde 250-500

Utstyr. Ferskvannshåv med maskevidde 250-500 Lærerveiledning Utstyr Ferskvannshåv med maskevidde 250-500 µm. Et hvitt kar, evt isboks (hvit), Pinsett (helst flat), Vadere Vannkikkert Glass til prøver Etanol til fiksering av dyr Bestemmelsesnøkkel

Detaljer

SOLBERGTÅRNET HALDEN RYGGE MOSS SOLBERGTÅRNET

SOLBERGTÅRNET HALDEN RYGGE MOSS SOLBERGTÅRNET SOLBERGTÅRNET HALDEN RYGGE MOSS SOLBERGTÅRNET Utvalgte tur- og sykkelstier i Østfold «De Utvalgte» er en samling av spesielt gode turstier i Østfold, tilrettelagt for rekreasjon både til fots og på sykkel.

Detaljer

Gol kommune for

Gol kommune for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder for 2017-2021 Fakta om n 01.01.2016 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre friluftslivsområder

Detaljer

Kjære turmarsjvenner. Her kommer informasjon om de ulike løypene, svømming, sykling med mer.

Kjære turmarsjvenner. Her kommer informasjon om de ulike løypene, svømming, sykling med mer. NORGESLEKENE I MO I RANA 2. 5. AUGUST 2012 Kjære turmarsjvenner. Her kommer informasjon om de ulike løypene, svømming, sykling med mer. Torsdag 2. august klokka 18.00 til 19.00 er vi i gang med Norgeslekenemarsjen.

Detaljer

ENKEL VERDI- OG KONSEKVENSVURDERING

ENKEL VERDI- OG KONSEKVENSVURDERING ENKEL VERDI- OG KONSEKVENSVURDERING AV 4 MINDRE OMRÅDER FORESLÅTT SOM UTVIDELSE/FORTETTING AV EKSISTERENDE OMRÅDER FOR FRITIDSBEBYGGELSE, SAMT ETT NYTT AREAL AVSATT TIL FORMÅL FRITIDSBEBYGGELSE, MENT FOR

Detaljer

SÆRUTSKRIFT. Saknr. Politisk behandling Møtedato

SÆRUTSKRIFT. Saknr. Politisk behandling Møtedato Side 1 av 10 Eidsberg kommune Kommunestyret SÆRUTSKRIFT Saknr. Politisk behandling Møtedato 39/06 Det faste utvalg for plansaker 19.06.06 60/06 Hovedutvalg for kultur og oppvekst 06.09.06 39/06 Hovedutvalg

Detaljer

ONSDAGSTURER I HOLLEIA SOMMEREN 2006

ONSDAGSTURER I HOLLEIA SOMMEREN 2006 ONSDAGSTURER I HOLLEIA SOMMEREN 2006 For tredje år på rad inviterer ski-/trimgruppa i Tyristubben denne høsten til seks turer i Holleia. Alle turene er lagt til onsdager kl 1800, og vil med vanlig gangfart

Detaljer

Erik Jacobsen Nærsnes, 23.04.15 Nærsnestangen 44 3478 Nærsnes

Erik Jacobsen Nærsnes, 23.04.15 Nærsnestangen 44 3478 Nærsnes Erik Jacobsen Nærsnes, 23.04.15 Nærsnestangen 44 3478 Nærsnes Røyken kommune Rådhuset 3440 Røyken 15/258 (KOMMUNEDELPLAN FOR KYSTSONEN) 15/820 (KOMMUNEPLANENS AREALDEL) Jeg viser til hyggelig kontakt med

Detaljer

Riving av dam Løkkafossen, registeringsnr. 7890, saksnr Høringsuttalelse fra Bærum Elveforum

Riving av dam Løkkafossen, registeringsnr. 7890, saksnr Høringsuttalelse fra Bærum Elveforum Friluftsliv og naturglede i Bærums blå-grønne vassdrag NVE via www.nve.no/konsesjonssaker Bekkestua, 31. mai 2017 Riving av dam Løkkafossen, registeringsnr. 7890, saksnr. 201602067 Høringsuttalelse fra

Detaljer

Gildeskål for

Gildeskål for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Gildeskål for 2013-2018 Fakta om kommunen pr 04.10.2012 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre

Detaljer

Omlegging av Vesleelva i Hakadal, Nittedal kommune.

Omlegging av Vesleelva i Hakadal, Nittedal kommune. 2 Omlegging av Vesleelva i Hakadal, Nittedal kommune. Åge Brabrand og Svein Jakob Saltveit Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI), Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo, Boks 1172

Detaljer

NOTAT OM SYKLING SPYDEBERG HALLERUDSTRANDA. - en del av utredningsarbeidet for ny gang- og sykkelvei. Hovin skole Granodden langs fylkesvei 202

NOTAT OM SYKLING SPYDEBERG HALLERUDSTRANDA. - en del av utredningsarbeidet for ny gang- og sykkelvei. Hovin skole Granodden langs fylkesvei 202 NOTAT OM SYKLING SPYDEBERG HALLERUDSTRANDA - en del av utredningsarbeidet for ny gang- og sykkelvei Hovin skole Granodden langs fylkesvei 202 Utarbeidet av: Dato: 15.09.2013. Innholdsfortegnelse BAKGRUNN...

Detaljer

Leirfjord kommune for

Leirfjord kommune for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Leirfjord kommune for 2016 2020 Fakta om kommunen pr xx.xx.20xx Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder

Detaljer

GULLRUTA TURSTI Julneset Osmarka

GULLRUTA TURSTI Julneset Osmarka Molde Fræna Gjemnes Kristiansund kommune kommune kommune kommune 2010: Kart over GULLRUTA TURSTI gang og sykkelsti. GULLRUTA TURSTI Julneset Osmarka Grøndalen / 10b00 m ny tursti Andre søknader i 2010:

Detaljer

Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1

Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1 Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Planstatus... 3 4 Beskrivelse av planområdet... 4 5 Eiendomsforhold... 4 6 Kommunalteknikk...

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Fjellseterveien, fortau - alternativsvurdering. Arkivsaksnr.: 07/34616

Saksframlegg. Trondheim kommune. Fjellseterveien, fortau - alternativsvurdering. Arkivsaksnr.: 07/34616 Fjellseterveien, fortau - alternativsvurdering. Arkivsaksnr.: 07/34616 Saksframlegg Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet tar utredningen om gangvegsmuligheter langs Fjellseterveien til etterretning

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD 1.0 BAKGRUNN OG MÅLSETTING 2.0 PLANBESKRIVELSE. 2.1 Storgata 2.2 Floodeløkka 2.3 Lilleelvgate 2.

INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD 1.0 BAKGRUNN OG MÅLSETTING 2.0 PLANBESKRIVELSE. 2.1 Storgata 2.2 Floodeløkka 2.3 Lilleelvgate 2. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD 1.0 BAKGRUNN OG MÅLSETTING 2.0 PLANBESKRIVELSE 2.1 Storgata 2.2 Floodeløkka 2.3 Lilleelvgate 2.4 Osebrogate 3.0 VEGETASJONSBRUK 4.0 BELYSNING, MØBLERING 4.1 Belysning 4.2 Møblering

Detaljer

Leksvik J eger- og Fiskerforening Fiskestellutvalget. Elvem usling i Leksvik.

Leksvik J eger- og Fiskerforening Fiskestellutvalget. Elvem usling i Leksvik. Leksvik J eger- og Fiskerforening Fiskestellutvalget Elvem usling i Leksvik. Innledning. Leksvik kommune er etter søknad tildelt statlige fiskefondsmidler for 1998 gjennom miljøvernavdelingen hos fylkesmannen

Detaljer

Gol kommune for

Gol kommune for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder for 2013-2018 Fakta om n 01.07.2012 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre friluftslivsområder

Detaljer

Sommervandring 2013 Nord-Aurdal

Sommervandring 2013 Nord-Aurdal 1 Kviteberg 543 moh Parkering: Fagernes sentrum, evt Valdres Folkemuseum Turbeskrivelse: Godt skiltet fra Fagernes sentrum (turistinformasjonen): Følg strandpromenaden langs vannet vestover, gjennom parken

Detaljer

RÆLINGEN KOMMUNE. Reguleringskart er datert Reguleringsbestemmelser er datert Plan nr: 195

RÆLINGEN KOMMUNE. Reguleringskart er datert Reguleringsbestemmelser er datert Plan nr: 195 RÆLINGEN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser til: Reguleringsplan for Rælingen kirke og bygdetun med omkringliggende områder Jfr. Plan- og bygningsloven 12-6 og 12-7 fra 2008 Reguleringskart er datert 10.09.2014

Detaljer

Landmannalaugar Innlandet

Landmannalaugar Innlandet Landmannalaugar Innlandet Landmannalaugar danner sentrum i et fantastisk område mellom de store isbreene på Island. Her kan du kose deg med grus og flotte fjell i alle farger, lavamasser, drikkevann, svovelrøyk

Detaljer

FORELØPIG, IKKE PRISSATTE KONSEKVENSER

FORELØPIG, IKKE PRISSATTE KONSEKVENSER FORELØPIG, IKKE PRISSATTE KONSEKVENSER STRAUMSUNDBRUA - LIABØ 29/30-05-2012 Lars Arne Bø HVA ER IKKE PRISSATTE KONSEKVENSER? Ikke prissatte konsekvenser er konsekvenser for miljø og samfunn som ikke er

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra Lov om planlegging og byggesaksbehandling 1-8

Søknad om dispensasjon fra Lov om planlegging og byggesaksbehandling 1-8 Søknad om dispensasjon fra Lov om planlegging og byggesaksbehandling 1-8 Bakgrunn: Lindset ligger ved Brattjerfjorden like ved sjøen i Osen kommune. Hytteområdet Lindset har innregulert i alt 32 hyttetomter.

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: 23.juni 2015

Deres ref.: Vår ref.: 23.juni 2015 Re Kommune, Landbrukskontoret Postboks 3 N-364 REVETAL Att.: Jan Tore Foss Deres ref.: Vår ref.: 3.juni Sluttrapport for prosjekt Jorda på jordet - Holmestrand Prosjektet Jorda på jordet ble startet opp

Detaljer

SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 67/09 Formannskapet 01.12.2009 64/09 Kommunestyret 10.12.2009

SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 67/09 Formannskapet 01.12.2009 64/09 Kommunestyret 10.12.2009 SÆRUTSKRIFT Samlet saksframstilling Gausdal kommune SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 67/09 Formannskapet 01.12.2009 64/09 Kommunestyret 10.12.2009 Ark.: S11 Lnr.: 8472/09 Arkivsaksnr.: 08/8-7 Saksbehandler:

Detaljer

Nye innspill til søknad om kraftverk i Herefossen.

Nye innspill til søknad om kraftverk i Herefossen. Nye innspill til søknad om kraftverk i Herefossen. (Av Kjetil Flakke) Etter beste evne kommer det her nye betraktinger angående problemstillinger knyttet til et eventuelt kraftverk i Herefossen. Samt problemstillinger

Detaljer

Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer

Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer Fremskrittspartiet FrP Lokalisering Kart Arealbruk Rådmannens vurdering 201 Gbnr 167/319, 80 Runni Gaard Seniorboliger på Eiendommen Runni Gaard. Gjeldende

Detaljer

Sommervandring Trillemål

Sommervandring Trillemål Sommervandring 2014 - Trillemål På oppfordring fra entusiastiske turgåere har vi valgt å utvide årets sommervandring, og har nå tilrettelagt en egen sommervandringskonkurranse med 5 trillemål. Dette er

Detaljer

Vurdering av planlagt kloakkledning langs Pollelva i Askøy kommune R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 395

Vurdering av planlagt kloakkledning langs Pollelva i Askøy kommune R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 395 Vurdering av planlagt kloakkledning langs Pollelva i Askøy kommune R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 395 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Vurdering av planlagt kloakkledning langs Pollelva

Detaljer

FORESPØRSELSSAK REGULERINGSPLAN FOR SKOGSETH GNR. 55 BNR 6 RISSA KOMMUNE

FORESPØRSELSSAK REGULERINGSPLAN FOR SKOGSETH GNR. 55 BNR 6 RISSA KOMMUNE FORESPØRSELSSAK REGULERINGSPLAN FOR SKOGSETH GNR. 55 BNR 6 RISSA KOMMUNE Forespørselssaken er utarbeidet av Kystplan i samarbeid med grunneiere og oppdragsgivere Lillian Christina og Thomas Lund Innholdsfortegnelse

Detaljer

Skiltmal for kyststien langs Oslofjorden - Skilting og merking etter anbefalingene i Merkehåndboka. Utarbeidet av Oslofjordens Friluftsråd

Skiltmal for kyststien langs Oslofjorden - Skilting og merking etter anbefalingene i Merkehåndboka. Utarbeidet av Oslofjordens Friluftsråd Skiltmal for kyststien langs Oslofjorden - Skilting og merking etter anbefalingene i Merkehåndboka Utarbeidet av Oslofjordens Friluftsråd Publisert mars 2015 Innhold Bakgrunn for skiltmalen Kort om kyststien

Detaljer

INNLEGG FRA MØTER I FORENINGEN. Ny dam i Storåna, Sandnes kommune Ny dam i Storåna, Sandnes kommune. Av Bengt M. Tovslid

INNLEGG FRA MØTER I FORENINGEN. Ny dam i Storåna, Sandnes kommune Ny dam i Storåna, Sandnes kommune. Av Bengt M. Tovslid Ny dam i Storåna, Sandnes kommune Ny dam i Storåna, Sandnes kommune Av Bengt M. Tovslid Bengt M. Tovslid er naturforvalter hos Ecofact AS i Sandnes. Innlegg på det Det femte nasjonale seminaret om restaurering

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE VEGGLI

MULIGHETSSTUDIE VEGGLI MULIGHETSSTUDIE VEGGLI 1 ROLLAG en kommune? Felles kommune/felles identitet: Mange like problemstillinger for Veggli og Rollag. Ønsker om identitetsskaping i form av portaler/stedsmarkeringer/skilting

Detaljer

For å imøtekomme tilbudsforbedringer foreslås ved Kongsberg 10 nye hensettingsplasser på lang sikt(innen 2040).

For å imøtekomme tilbudsforbedringer foreslås ved Kongsberg 10 nye hensettingsplasser på lang sikt(innen 2040). Vedlegg 3.4: Analyse arealer Kongsberg 1 BEHOV IDENTIFISERT I FASE 2 For å imøtekomme tilbudsforbedringer foreslås ved Kongsberg 10 nye hensettingsplasser på lang sikt(innen 2040). 2 ALTERNATIVUTVIKLING

Detaljer

Turmål: Skistua. Velkommen til storstua i Bymarka

Turmål: Skistua. Velkommen til storstua i Bymarka Turmål: Skistua Velkommen til storstua i Bymarka Vullumsgården/Ferista Skistua Start fra Ferista, går gjennom grinda og ned mot Theisendammen, Stokkejordet og Blyberget, videre til demningen på Theisendammen.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: rådgiver Arkiv: PLAN Arkivsaksnr.: 12/641-26

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: rådgiver Arkiv: PLAN Arkivsaksnr.: 12/641-26 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: rådgiver Arkiv: PLAN 16122012002 Arkivsaksnr.: 12/641-26 HEMNE PROSJEKT - SØKNAD OM TILLATELSE TIL OPPARBEIDELSE AV TERRENG PÅ GNR 101 BNR 44 Ferdigbehandles i: Kommunestyret

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2009-2021

Kommuneplanens arealdel 2009-2021 Vedlegg Kommuneplanens arealdel 2009-2021 Egnethetsanalyse for området; oversiden av Utsiktsvegen Holtbergvegen Mai 2009 LAMPE LANDSKAP Oterveien 11, 22 11 Kongsvinger Tlf: 932 28 716, Faks: 62 81 07 71

Detaljer

TURORIENTERING SKIGRUPPA T.I.L. 2016

TURORIENTERING SKIGRUPPA T.I.L. 2016 TURORIENTERING SKIGRUPPA T.I.L. 2016 Det er i år lagt ut 6 nye poster. Postene består av en hvit/oransje orienteringspost i plast, samt en rød klippetang. Pass på å klippe i rett rute. Du trenger bare

Detaljer

2.1 Områder diskutert i møte med Eidsberg kommune og Østfold fylkeskommune

2.1 Områder diskutert i møte med Eidsberg kommune og Østfold fylkeskommune Vedlegg 2.2: Analyse arealer Mysen 1 BEHOV IDENTIFISERT I FASE 2 For å imøtekomme tilbudsforbedringer foreslås ved Mysen 10 nye hensettingsplasser på kort sikt og ytterligere 10 plasser på lang sikt. 2

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Aslaug Tomelthy Nastad OPPRETTET AV. Ole Kristian Haug Bjølstad

OPPDRAGSLEDER. Aslaug Tomelthy Nastad OPPRETTET AV. Ole Kristian Haug Bjølstad NOTAT OPPDRAG E6 Ranheim - Værnes OPPDRAGSNUMMER 13713001 TIL Hilde Marie Prestvik og Grete Ørsnes OPPDRAGSLEDER Aslaug Tomelthy Nastad OPPRETTET AV Ole Kristian Haug Bjølstad DATO 15.01.2015 KOPI TIL

Detaljer

Vedlegg: Vurderinger av naturmangfoldet, iht. naturmangfoldloven, 8-10

Vedlegg: Vurderinger av naturmangfoldet, iht. naturmangfoldloven, 8-10 Vedlegg: Vurderinger av naturmangfoldet, iht. naturmangfoldloven, 8-10 Plannavn: 20150003 Detaljplan for Haug gård Utført av: Jensen & Skodvin Arkitektkontor AS Dato: 08.03.17 1. Hvilke økosystemer, naturtyper

Detaljer

Strandholmen Brygge, Holmestrand Skisseplan Strandpromenade beskrivelse datert

Strandholmen Brygge, Holmestrand Skisseplan Strandpromenade beskrivelse datert Strandholmen Brygge, Holmestrand Skisseplan Strandpromenade beskrivelse datert 28.10.15. Situasjon Tomten består i dag i hovedsak av et flatt plenareal og gruset område, på tidligere utfyllingsområdet,

Detaljer

Veg fra Elvedammen til Valedalsvatn

Veg fra Elvedammen til Valedalsvatn Veg fra Elvedammen til Valedalsvatn Veilengde: Veiklasse: Detaljplanlegging: Ny vei 1842 meter Opprustning 50 meter Anleggsvei 100 meter 5 (landbruksvei) FanAgro AS Utarbeidet: Oktober/November 2016 Beskrivelse

Detaljer

NIDELVA. En miniguide for fluefiskeren i de øvre deler. Stein Kleveland Februar 06. Foto: Robert Rønne

NIDELVA. En miniguide for fluefiskeren i de øvre deler. Stein Kleveland Februar 06. Foto: Robert Rønne NIDELVA En miniguide for fluefiskeren i de øvre deler Foto: Robert Rønne Stein Kleveland Februar 06 Nidelva Nidelva er en godt kjent lakse elv. Ovenfor Nedre Leirfoss finner vi fiskeartene Ørret, Røye

Detaljer

Turbeskrivelser for Eide Tolv turer 2015

Turbeskrivelser for Eide Tolv turer 2015 Turbeskrivelser for Eide Tolv turer 2015 Lysløypa til Eide Il Utgangspunktet er Eide sentrum. Kjør opp til Eidehallen, og ta til høgre i krysset rett ovafor Eidehallen. I neste kryss er det skiltet til

Detaljer