innkalling til kringsjå grendelags 28. ordinære generalforsamling Torsdag 29. mars 2012, Dagbo kl 18.30

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "innkalling til kringsjå grendelags 28. ordinære generalforsamling Torsdag 29. mars 2012, Dagbo kl 18.30"

Transkript

1 Kringsjå Grendelag innkalling til kringsjå grendelags 28. ordinære generalforsamling Torsdag 29. mars 2012, Dagbo kl Dagsorden: 1. Konstituering 2. Årsberetning 3. Regnskap Meddelelse av ansvarsfrihet for styret 5. Valg av styreleder, styre og komitéer 6. Valg av revisor 7. Budsjett Info om Follo Ren, tilpasninger til ny renovasjonsløsning kretsløp Follo 9. Tilbakemeldinger Canal Digital 10. Innkomne forslag: a. Fra Morten Dahl Hermansen, 41c; Tiltak branntilsyn b. Fra Styret; Prosjekt fornying garasjer c. Fra Styret; Kontrakt Granly ferdigstilles d. Fra Styret; Trefelling fellesområder e. Fra Styret; Trefelling området mot Dagbo; kommuneskoger FULLMAKT...har med dette fullmakt til å representere meg/oss på Kringsjå Grendelags 28. ordinære generalforsamling 29.mars Navn:...Adresse:... Underskrift:... FULLMAKT kan gis dersom en selv ikke kan delta. En husstand kan maksimalt møte med 1 fullmakt. 1 av 12

2 Årsberetning 2011 for Kringsjå Grendelag Kringsjå Grendelag Styre og komitéer har i 2011 bestått av: Styret: Anette Lund Tine Kay Kjetil Klunderud Stine Hansen Velferdskomité: Mette Trobe Aina Vigdal Caroline Veidahl Lise Voldsdal 45b styreleder 55d kasserer 37b styremedlem 55b styremedlem 47d leder 51a 49c 55f Dugnadskomité: Magne Sandven Trond Jansen Samuel Vigdal Øystein Hågbo Valgkomité: Marit Hågbo, tidligere 55C Ave Tooming-Klunderud 37B Revisor: Kjell Kristiansen 45d - leder 45b 43b 55c Styret har hatt en del saker å jobbe med i året som har gått, og det er avholdt i alt 7 styremøter. Styret arrangerte nyttårsfest for komitéene og styrets medlemmer m/følge i begynnelsen av februar. De viktigste sakene: Trefelling På forrige generalforsamling fikk styret et mandat til å felle 5-10 trær fa fellesarealene. 6 utvalgte trær ble derfor tatt ned i høst. Dette medførte lysere omgivelser, og godt med ved til de som var interesserte. Styret ønsker å felle noen flere trær i 2012, og vil ta dette opp til ny diskusjon på dette års generalforsamling. Styret har også vært i kontakt med kommunen for å diskutere evt. felling av trær i området mellom rekkene 51/53/55 og Dagbo. Det har hittil vært vanskelig å få til et møte, men Styret ønsker å ta dette videre i Tilfluktsrommet: Strømkostnader Styret har gått en runde med vår strømleverandør, og har redusert antall strømmålere fra 5 til 1, noe som igjen reduserer våre faste avgifter med kr ,- årlig. Det er de faste avgiftene pr. måler som gjør at vi sparer så mye. Vi har også tatt grep for å redusere strømbruken i tilfluktsrommet ved at dette ikke er oppvarmet, eller ved at lys står på, gjennom vinteren noe som har vært tilfelle før. Kontrakt mellom Granly og Kringsjå Bakgrunn for ønske om avtale er at Kringsjå ønsker å sikre innflytelse i avgjørelser i fremtiden angående tomta vi eier sammen med Granly, hvor Kringsjå eier 50/292 deler. Styret i Kringsjå Grendelag har hatt et møte med representanter fra Granly, og nærmer oss en enighet. Vi er enig om at vi vil få innflytelse på en del av området, det som ligger nærmest oss, men det vil ikke dras opp et konkret tomteskille, vi vil eie det med den brøken som er nevnt ovenfor. Juridisk vil vi ikke kunne være med å stemme over f.eks. bruksendringer som salg, da vi ikke har noen stemmerett i deres generalforsamling, og uansett vil være i mindretall i eierskapet. Styret i Kringsjå ønsker å diskutere disse detaljene i vår generalforsamling før vi signerer konktrakten. Innsamling av praktisk info Styret jobber også med å innhente info som kan være av praktisk nytte for oss alle; fargekoder og malingsbeskrivelse for husene, samt en total garasjeoversikt. Det kan være nyttig at dette er samlet på et sentralt sted. Fargekoder vil etterhvert publiseres under eget område på nettsiden vår, her mangler vi fortsatt for noen av husene. Garasjeoversikt vil ikke legges ut online, men blir oppbevart av Styret. 2 av 12

3 Kringsjå Grendelag Vannlekkasje i bakken Dette ble en betydelig kostnad på rundt ,- Styret vil jobbe videre med mulighet for felles forsikringer fremover slik at flere slike utgifter kan unngås. Vedlikehold og dugnad To ordinære dugnader er avholdt, og alle med svært godt oppmøte. Styret er også svært glade for å se at de aller fleste som ikke har kunnet delta på dugnad, betaler den frivillige dugnadsavgiften vi vedtok i fjor. Viser ellers til Dugnadskommitéens beretning. Snøbrøyting og plenklipping Vår avtalepartner på dette området gjør en god jobb, men det hender av og til at det kan ta tid før de dukker opp. Kontakt Styret dersom dere har noe å si om dette. Arrangementer Det har også i år vært godt besøkte sosiale arrangementer. Viser ellers til Velferdskommitéens beretning. Svømming på Dagbo Vi er mange som benytter oss av tilbudet, og dette er også bra for det sosiale miljøet her vi bor. Vi har fortsatt samme tidspunkt, hver fredag kl kr 25,- pr person. Velkommen til store og små! Rotter Rekkene nærmest skogkanten ved Dagbo har vært mest plaget av disse uønskede gjestene. Både jordrotter og brunrotter har vært hyppig sett - og hørt. Det oppfordres til å være nøye med oppbevaring av avfall, og at hager og andre omgivelser holdes ryddig slik at rottene ikke finner seg gjemmesteder å trives i. Grendelaget på nett Her legges generell info om grendelaget, vedtekter, badevaktlister m.m. Siden er organisert som en blogg innspill og kommentarer mottas med takk! Facebook Vi er også på Facebook. Bli venn via link på hjemmesidene våre. Prosjekter planlagt utført i 2012: Trehogst Det er ønskelig å ta ned noe flere trær rundt her. Prosjekt Nye Garasjer Det ble gjort mye bra på dugnaden i høst for å bedre tilstanden på garasjene. Men vi må ta en skikkelig vurdering om vi skal bygge helt nye garasjer. Styret ønsker å nedsette en dedikert gruppe med stort engasjement som kan realitetsbehandle dette skikkelig. Vi ønsker ikke å bruke masse penger unødig på et forprosjekt, men håper vi kan bruke egne ressurser (les: oss) til å jobbe med utkast og kostnadsoverslag, før vi tar dette videre med bank/låneinstanser. Styret fremmer dette som eget forslag. Skifte sand i sandkassa på lekeplassen Det ble litt frem og tilbake forrige år mht hva slags kvalitet sanden skulle ha. Dette punktet har stått på agendaen i flere år, vi satser på at det skjer i 2012! Tinglyse kontrakt om felles tomt med Granly. Follo Ren Styret vil ha Follo Ren på befaring for å få innspill til løsninger med det nye renovasjonssystemet som vil komme i Ski til høsten. Forsikringer Med erfaring fra kostnadene rundt vannlekkasjen, som nevnt tidligere, ønsker Styret å undersøke mulighetene for felles forsikringer av bygningsmasse, samt fellesarealer. Dette finnes ikke i dag, da hver enkelt beboer er ansvarlig for forsikring av sitt, samt sin andel av garasjene. Styret vil sende ut dette på anbud hos flere forsikringsselskaper. Planere ferdig ved 55 mot parkeringen På høstdugnaden ble det fjernet gamle tømmerstokker og planert i dette området. Til våren skal det fylles på med grus slik at det ikke blir så gjørmete der. Det skal også plantes noen småtrær for å skape tydeligere skille mot parkeringsplassen. Fjerne flere gjerder Fortsatt noen gamle, slitte gjerder som skal fjernes. Postkassestativ Vurdere fornying av postkasse-stativ og evt. postkasser. 3 av 12

4 REGNSKAP 2011 pr Kringsjå Grendelag Resultatregnskap Regnskap Budsjett 2011 Konto 3000 Andel fellesutgifter ,00 ( ,00) 3920 Purregebyr/gebyr uteblitt dugnad 2 800,00 (1 500,00) Sum inntekter ,00 ( ,00) 5330 Administrasjon 8 346, , Gaver 715, , Møteutgifter/dugnad 529, , Strøm garasjer , , Strøm velferdsrom (5 734,71) , Kabel-TV , , Nyanskaffelser 1 155, , Vedlikehold , , Oppgradering uteområde , , Plenklipping/snøbrøyting/sand , , Containerleie , , Revisjonshonorar 4 900, , Juridisk honorar 0, , Kontorrekvisita 895,40 500, Blanketter fellesutgifter 0, Kontigent Huseiernes Landsforbund 1 400, , Diverse kostnader 1 125, , Dagbo (790,50) 8040 Renteinntekter fra bank (3 724,21) (2 500,00) 8170 Bankgebyrer 144,00 500, Finanskostnader 0,00 Sum kostnader , ,00 OVERSKUDD (UNDERSKUDD) ,24 (20 600,00) Balanse Eiendeler 1500 Kundefordringer 0, Diverse fordringer 430, Kasse 229, Bank (brukskto.) , Bank (andelsbevis) , Bank (kloakkto.) ,47 Sum eiendeler ,88 Gjeld og egenkapital 2000 Egenkapital , Årets resultat , Forskuddsbetalte fellesutgifter , Annen kortsiktig gjeld 3 144,50 Sum gjeld og egenkapital ,88 4 av 12

5 forslag til budsjett for 2012 Kringsjå Grendelag Resultatregnskap Budsjett 2012 Konto 3000 Andel fellesutgifter , Purregebyr/gebyr uteblitt dugnad 1 500,00 Sum inntekter , Administrasjon 10, Gaver 1, Møteutgifter/dugnad 1, Strøm garasjer 10, Kabel-TV 182, Nyanskaffelser 25, Vedlikehold 70, Oppgradering uteområde 33, Plenklipping/snøbrøyting/sand 42, Containerleie 13, Revisjonshonorar 5, Juridisk honorar 2, Kontorrekvisita Blanketter fellesutgifter 7500 Kontigent Huseiernes Landsforbund 1, Diverse kostnader 1, Dagbo 8040 Renteinntekter (3,000.00) 8170 Bankgebyrer Finanskostnader Sum kostnader 396, OVERSKUDD (UNDERSKUDD) (11,100.00) 5 av 12

6 Kringsjå Grendelag Innstilling fra valgkomitéen 2012 Styret: Styreleder: Anette Lund 45B (gjenvalg 1 år) Styremedlem: Geir Trobe 47D (ny, 1 år) Styremedlem: Lise Voldsdal 55F (ny, 1 år) Kasserer: Stine Hansen 55B (ny, velges for 2 år) Velferdskomite: Leder: Dugnadskomite: Leder: Helene Schjerpen 51D, (ny) Mette Trobe 47D Caroline Veidahl 49C Aina Vigdal 43B Magne Sandven 45D Trond Jansen 45B Samuel Vigdal 43B Marius Veidahl 49C (ny) Anders Lie 37A (ny) Valgkomite: Inger Marie Gonsholt 43C (ny) Ave Tooming-Klunderud 37B Revisor: Kjell Kristiansen 6 av 12

7 Kringsjå Grendelag Velferdskomitèens aktiviteter 2011 Komitèen har i år bestått av Caroline Veidahl, Aina Vigdal, Lise Volsdal og Mette Trobe. Helene Schjerpen ble med helt på slutten av året. Komiteen har også i år arrangert de 5 tradisjonelle arrangementene. 17. mai-grilling: Vi samlet oss ute på lekeplassen for en hyggelig felles-grilling på ettermiddagen. St. Hansfeiring: Også denne dagen var det mange som ønsket å grille sammen med gode naboer! Sommerfest/Krokketturnering, lørdag 17. september: Etter mye regn, fikk vi heldigvis en flott høstdag. Vaffelsalget gikk unna. Og mange små og noen store spillere stilte opp for å konkurrere om seieren i Kringsjå grendelags nabomesterskapet. Årets vinnere ble Ola Grønvold og Samuel Vigdal. Vi hadde loddsalg med bl.a Tusenfrydbilletter og båttur til Danmark som gevinster. Kvelden avsluttet med koselig grilling. Takk til alle som deltok! Julegrantenning torsdag 1. desember: Heldigvis sluttet både regnet og vinden i tide før tenningen av julegrana! Og med julemusikk på CD-spiller og god allsang, greide vi å skape en fin stemning! Også denne gangen gikk det med en mengde pepperkaker, gløgg og solbærtoddy. Juletrefest torsdag 5. januar: Ca 40 barn og voksne samlet seg til den tradisjonelle juletrefest på Dagbo. Pølser, boller, brus, og selvfølgelig rester fra julens deilige kaker. Det ble konkurrert i Kims lek, bowling og Quiz + adjektivfortelling. Også var det tid for juletregang! Julenissen hadde også i år godteposer til alle barna! 7 av 12

8 Kringsjå Grendelag Årsberetning dugnadskomiteen 2011 Dugnadskomiteen har i 2011 bestått av følgende medlemmer: Samuel Vigdal Trond Jansen Øystein Hågbo Magne V. Sandven (leder) Det ble i år som tidligere år ført oppmøtelister for vår- og høstdugnadene. Oppmøtelistene viser at det på vår- og høstdugnaden møtte opp henholdsvis 40 og 29 husstander til dugnad. Vårdugnad 26. og 28. april Vårdugnaden ble avholdt på tradisjonelt vis, med raking av fellesarealer, plukking av søppel, feiing av garasjetak og rydding i skogkanten. I tillegg til de vanlige oppgavene ble det ble planert ut jord mellom 39 og 45 (der det var en vannlekkasje i vinter). På lekeplassen ble klatreveggen fjernet fra fra klatrestativet og noe jord ble fylt på rundt snuplassen. Det ble som vanlig leid inn to containere fra Follo Truckutleie, en på 35 kubikk og en på 10 kubikk, den største til skrot og den minste til hageavfall. Høstdugnad 15. og 16. oktober I tillegg til de vanlige oppgavene som raking og rydding av fellesarealer ble det utført noen "nødreperasjoner" på garasjene. Garasjene er i relativt dårlig stand, og midlertidige reparasjoner ble foretatt på noen av de dårligste veggene. Parkeringsplassene på plassen bak garasjene ble merket opp på nytt og stokkene til sandkassa på den gamle lekeplassen utenfor 55 ble fjernet. 8 av 12

9 INFO Follo Ren Kretsløp Follo Fra høsten 2012, rundt oktober, vil Ski innlemmes i de den nye renovasjonsløsningen Kretsløp Follo. Styret har hatt en representant fra Follo Ren på befaring, og hun vil komme med konkrete tilbakemeldinger og forslag til løsninger for oss. Dette vil presenteres mer detaljert under Generalforsamlingen, men kort fortalt ble det foreslått at hver boenhet har hver sin beholder for restavfall, mens vi lager fellesløsninger for beholdere for papiravfall. For vårt område, med 50 boenheter, anbefales 9 papirbeholdere á 660 liter, som vil tømmes hver 14. dag. Hver boenhet får beholder på 240 liter til restavfall, som vil tømmes hver 14. dag. Papirbeholderne kan vi selv velge hvor skal stå, dvs at de kan fordeles på flere punkter på feltet vårt. Det stilles imidlertid krav til underlaget fordi beholderne må kunne rulles på hjulene, så det er nødvendig at vi finner egnede plasser. 240-liters beholderne vil få plass i de bodene vi har søplekassene i i dag, men de som har en kant fra gulvet i boden til bakken må sørge for å lage en rampe slik at kassene enkelt kan trilles ut av boden. Follo Ren kommer til å innføre nye regler og satser for avstand mellom beholdere og der de kommer til med bilen. Dette vil kunne gi noen økte renovasjonskostnader for de leiligheter dette berører, men detaljer vil komme til høsten ved innføring av det nye systemet. Follo Ren har i flere infoskriv også snakket om nedgravde løsninger. Dette er løsninger boligsameiene selv må bekoste. For vårt område vil dette bety to nedgravinger; én for restavfall + én for papiravfall. Løsninger for dette fikk vi anslått til kostnader fra pr. nedgraving. Styret mener derfor at vi starter med den løsningen som er gratis, så får vi heller snakke om andre løsninger på et senere tidspunkt hvis det er ønskelig. Les mer om Kretsløp Follo på Canal Digital I vinter har Canal Digital gjort en oppgradering av kabeltv-systemet. Styret har fått løse tilbakemeldinger fra flere om at løsningen er dårligere etter oppgraderingen enn den var før. Noen har kanskje allerede vært i kontakt med Canal Digital selv, men Styret har også tenkt å sende en samlet tilbakemelding på det vi har oppfattet som feil og mangler. Vi er derfor interessert i å vite hva DU synes om løsningen etter oppgraderingen! Vi ønsker ikke bruke tid i generalforsamlingen på dette, men ber om at tilbakemeldinger sendes til vår mail slik at vi kan gi en felles tilbakemelding fra oss. Parkering Granly har henvendt seg med beskjed om at deres parkeringsplass er for sine beboere med gjester. Styret ber om at de som bor i Kringsjå Grendelag bruker garasjene sine, samt våre parkeringsplasser bak garasjene. 9 av 12

10 Innkomne forslag A) fra Morten Dahle Hermansen, 41C Branntilsyn Forslag til vedtak Ski Generalforsamlingen ønsker at Styret iverksetter arbeid med å utrede konstader og eventuelle andre konsekvenser ved et evt. branntilsyn. Et slikt branntilsyn tenkes gjennomført av en ekstern, kvalifisert og nøytral konsulent, med særlig tanke på tiltak som må gjennomføres i fellesskap, av to eller flere beboere. Bakgrunn: Brann virker pt. å være den langt største trusselen mot liv, helse og eiendom for grendelagets medlemmer. Særlig manglende brannvegg e.l. på loft, mellom leilighetene, fremstår som en relativt alvorlig sikkerhetsrisiko. Siden tiltak neppe har særlig virkning om de gjennomføres av den enkelte beboer, og større innkjøp pleier å gjøre tjenester rimeligere, tror forslagsstiller at det vil være i alle beboeres interesse å foreta en felles henvendelse til brannvernskonsulent(er), og da i grendelagets regi. En ny generalforsamling vil kunne vurdere om styrets kalkyler tilsier at man går videre med denne saken. For ordens skyld; forslagsstiller har overhodet ingen bindinger til noen virksomhet innen brannvern. Med vennlig hilsen Morten Dahl Hermansen. B) fra Styret Fornying garasjer De siste årene har flere beboere ytret ønske om at garasjene trenger total fornying. Det er gjort endel forbedringer på dugnad, men det kan hende tiden er inne for å restaurere alt, evt rive og bygge nytt. Styret ønsker å nedsette en dedikert gruppe med stort engasjement som kan realitetsbehandle dette skikkelig. Vi ønsker ikke å bruke masse penger unødig på et forprosjekt, men håper vi kan bruke egne ressurser (les: oss) til å jobbe med utkast og kostnadsoverslag, før vi tar dette videre med bank/låneinstanser. Styret ønsker to-tre frivillige som kan skisse ut behovet, beskrive hva som ønskes gjort og skaffe en prisvurdering fra tre ulike tilbydere. Gruppen skal rapportere til Styret i løpet av av 12

11 Innkomne forslag C) fra Styret Ferdigstillelse kontrakt Granly / Kringsjå vedr. området Skogveien/Myrveien. Styret ønsker en siste godkjenning fra Generalforsamlingen på at vi kan skrive under på avtalene mellom våre to grendelag/sameiere. Kontrakten, som skal tinglyses, innebærer at Kringsjå Grendelag vil eie 50/292 deler av skogsområdet, med de rettigheter, muligheter og forpliktelser dette vil innebære. Ved et evt. fremtidig salg vil inntekter fordeles etter brøkeiendelen. Det er ingen planer om salg av området, men skogen har en reguleringsplan for boliger, så det kan være aktuelt i fremtiden. Men den viktigste intensjonen for Kringsjå ved å være deleier, er å kunne ha lettere påvirkning for å felle trær til sjenanse for beboere i vårt grendelag, samt å ha innvirking dersom området vurderes solgt. Kringsjå Grendelag og Granly boligsameie har to individuelle generalforsamlinger, der det ikke er mulighet til å sammenslå avstemninger hos hverandre. Siden Kringsjå Grendelag vil være undertallige et. evt. flertall i Granly uansett, har vi ikke direkte påvirkning ved stemmerett. Styret ønsker likevel å inngå avtalen om eierskapet. I møte med styrerepresentanter i Granly snakket vi om at Kringsjå Grendelag skal ha ansvar/påvirkning for en ideelt part av skogen, den som ligger nærmest oss, uten at denne grensesettes offisielt. Med dette betyr det at vi tar det økonomiske ansvaret for trefelling for de trær vi ønsker fjernet, mens Granly betaler for det de ønsker. Dermed må ikke vi betale for trær som skal felles så langt unna oss, f.eks. helt borte ved returpunktene. Styret i Kringsjå Grendelag ønsker å skrive en egen avtale for dette, i tillegg tilselve tinglysingen av tomten. 11 av 12

12 Innkomne forslag D) fra Styret Trefelling på fellesareal I generalforsamlingen i fjor, 2011, ble det vedtatt at vi kunne hugge 5-10 av de foreslåtte trærne. Vi tok ned de 6 trærne som var dårligst i kvalitet, og Styret var veldig fornøyd med resultatet. Styret ønsker å felle noen flere trær i 2012, 5-6 trær som markert nedenfor. Det kan også bli aktuelt å fjerne noen av trærne på det området vi vil eie sammen med Granly, på andre siden av Skogeien. Vi ønsker å bruke samme leverandør som sist, som var konkurransedyktige på pris og som leverte til avtalt tid, ryddet og gjorde det pent etter seg. Ble felt i 2011 Ønskes felt i E) fra Styret Trefelling på kommunes areal, mot Dagbo/ boenhetene Styret har ved flere anledninger vært i kontakt med kommunens skogvokter, Reidar Haugen, for å få felt et par av de tydelig skadede, og svært høye, trærne i skogholtet mellom rekkene 51/52/55 og parkeringsplassen mot Dagbo/ boenhetene. Flere av de som bor i disse rekkene har også fått merke av andre trær som ønskes fjernet. Men kommunen ønsket ikke fjerne så mange som var merket - med begrunnelse at da måtte vi evt. fjerne alle de høye trærne. Vi kunne ikke la bare noen få stå igjen, da disse furuene hviler mot hverandre. De anbefaler å enten la det meste stå, eller la det meste bli tatt ned. Vi regner med at småtrær kan få bli stående. Styret ser at dette kan oppleves radikalt for noen, men ønsker at småskog skal få vokse opp og at dette vil lysne opp området for de som bor nærmest, samt gi større følelse av trygghet i høststormene. Styret foreslår at så mange som mulig av de største trærne nærmest husene tas ned, i samråd med kommunen. 12 av 12