Avtalevilkår for tilknytning til Nedre Eiker kommunes vannforsynings- og avløpsanlegg levering av vannforsynings- og avløpstjenester Kommentardel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avtalevilkår for tilknytning til Nedre Eiker kommunes vannforsynings- og avløpsanlegg levering av vannforsynings- og avløpstjenester Kommentardel"

Transkript

1 Avtalevilkår for - tilknytning til Nedre Eiker kommunes vannforsynings- og avløpsanlegg - levering av vannforsynings- og avløpstjenester Kommentardel Forelagt kommunestyret

2 Avtalevilkår for tilknytning til kommunalt vannforsynings- eller avløpsanlegg Kommentarer Generelt Norge har ingen generell lov om vannforsyning og avløp som pålegger kommunen ansvar for disse tjenestene og gir kommunen hjemmel til å gi forskrifter for dem. Abonnement på vannforsyning og avløp er derfor i utgangspunktet et privatrettslig forhold som må reguleres av avtale. Det er dermed behov for standard avtalevilkår for slike enkeltavtaler om abonnement på vannforsyning og/eller avløpstjeneste. Samtidig regulerer en rekke forskjellige lover forskjellige sider ved vann- og avløpstjenestene. Noen av disse, som plan- og bygningsloven, forurensingsloven og vann- og kloakkavgiftsloven, regulerer kommunens rolle som offentlig myndighet og gir kommunen hjemmel til å gripe inn med krav og pålegg overfor abonnentene. Andre lover regulerer avtalerettslige spørsmål, f.eks. Lov om forbrukerkjøp og avtaleloven 36 og 37. Lovene som regulerer kommunens rolle som offentlig myndighet, skal kommunen bruke så langt de rekker, slik at avtalevilkårene først og fremst dekker de feltene lovene ikke dekker. For de reglene som regulerer avtalerettslige spørsmål, er det vurdert konkret om bestemmelsene kan og bør kunne fravikes ved avtale og utarbeidet forslag til avtalevilkår. Dette gjelder spesielt vilkårene om prisavslag og erstatningsansvar i forbindelse med vannlevering, pkt og Kilder for avtalevilkårene er: For Drammen og Lier: Gjeldende Tilknytningsbestemmelser for vann- og kloakkabonnenter. For Nedre Eiker: Gjeldende Kontrakt for tilknytning. For Røyken: Gjeldende leveringsvilkår for drikkevann og avløpstjenester. Kommunenes Sentralforbund: Normalreglement for sanitæranlegg, administrative bestemmelser. (Kommunalforlaget, 4. utgave 1998.) Pkt Virkeområde Det er presisert at vilkårene ikke gjelder forholdet mellom kommunen som eier av vannforsyningsanlegg og kommunen som ansvarlig for brannvesenet. Kommunens ansvar og myndighet for brannvern er regulert i lovgivningen om brann- og eksplosjonsvern. Brannvesenet vil i branntilfelle ha rett til å bruke vannforsyningsanlegg til brannslokking, enten det er kommunalt eller privat. Denne bruksretten kan ikke reguleres av vilkårene. Den må reguleres ved samarbeid mellom kommunens etater for henholdsvis vannforsyning og brannvern, bl.a. om planlegging, dimensjonering og utførelse av hovedanlegg for vann. I forhold til abonnentene får brannvesenets bruk først og fremst den betydningen at vannforsyning i branntilfelle kan bli redusert eller bli helt borte på grunn av bruk til brannslokking. Dette må abonnentene tåle uten krav på erstatning. Vilkårene gjelder likevel for levering av vann til sprinkleranlegg. 2

3 Pkt Definisjoner i) Stikkledning Som stikkledning regnes den delen av sanitæranlegget som ligger mellom tilkoplingspunktet på kommunal ledning og 1 meter fra bygning. Pkt Abonnentens ansvar ved felles privat anlegg Ansvaret knyttes her til abonnementet, ikke til eierskap i fellesanlegget. Også en abonnent som er tilknyttet fellesanlegget uten å være medeier, er ansvarlig overfor kommunen for at anlegget er i lovlig og forsvarlig stand. Det er derfor viktig at den som tilknytter seg et privat fellesanlegg, også blir medeier i anlegget eller får opprettet en skriftlig avtale med eierne som regulerer ansvarsforholdet dem imellom i tilfelle problemer. Pkt Grunnlag "Normalreglementet for sanitæranlegg, Tekniske bestemmelser", er utarbeidet av Kommunenes Sentralforbund. Normalreglementet er sist revidert i 1998 og utgitt av Kommuneforlaget. Pkt Forholdet til forvaltningsloven og offentlighetsloven Selv om en avtale om abonnement på vannforsyning og avløp i utgangspunktet er en privatrettslig avtale, er det ingen tvil om at forvaltningsloven og offentlighetsloven gjelder også for denne virksomheten, hvertfall når den drives som en del av kommunens ordinære virksomhet. Etter både forvaltningsloven 1 og offentlighetsloven 1 gjelder lovene den virksomhet som drives av forvaltningsorganer når ikke annet er bestemt i eller i medhold av lov. Som forvaltningsorgan reknes i denne lov et hvert organ for stat eller kommune. Dette gjelder også virksomhet i tilknytning til privatrettslige forhold. Et annet spørsmål er om reglene om enkeltvedtak gjelder for slike avtaler. Et enkeltvedtak er en beslutningsform som brukes når kommunen utøver offentlig myndighet. Etter forvaltningsl. 2 er et vedtak en avgjørelse som treffes under utøving av offentlig myndighet, og et enkeltvedtak er et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer. Karakteriseres forholdet mellom kommunen og abonnent for vann og avløp som en privatrettslig avtale, er det i utgangspunktet ikke offentlig myndighetsutøving. Konsekvensen vil bl.a. være at reglene i forvaltningsloven kapittel IV VI - om saksforberedelse, vedtakets innhold og utforming og om klage og omgjøring ikke gjelder for forholdet. Dette er naturlig for enkelte deler av rettsforholdet, f.eks. reguleringen av erstatningsansvar m.v. ( ansvarsfraskrivelsene ). Dette er tradisjonelt avtalestoff som ikke egner seg for klagebehandling. For andre deler virker det urimelig, f.eks. for søknadsplikt og søknadsbehandling for arbeider, eller for kommunens myndighet til å gi pålegg om utbedring ved lekkasje e.l. på et privat anlegg. Dette er sakstyper som tilsvarer saker om offentlig myndighetsutøving, f.eks. saksbehandling etter plan- og bygningsloven. Det synes derfor ikke å være spørsmål om et enten/eller, men et både/og. Dette er søkt presisert i pkt Utgangspunktet er at forvaltningsloven kapittel 1 3 og offentlighetsloven gjelder for behandlingen av saker etter avtalevilkårene og sanitærreglement. I tillegg skal forvaltningsloven kapittel reglene om enkeltvedtak gjelde for behandlingen av saker etter pkt. 4 (søknader og meldinger), etter pkt (mottak av avløpsvann) og pkt. 6 (pålegg og eventuelt vedtak om å utføre arbeid på abonnentens bekostning). Kommunens 3

4 vedtak i slike saker skal kunne påklages til kommunens klagenemnd, jfr. forvaltningsl. 28, 2. ledd. Pkt. 3. Etablering og avslutning av abonnement Selve avsnittet er nytt i forhold til de tilknytningsbestemmelsene som avtalevilkårene avløser. I forhold til praksis er det et nytt krav at kommunen skal ha et system for informasjon om vilkårene ved eierskifte. Utkastet legger til grunn at ny eier av tilknyttet eiendom bør få informasjon ved eierskifte om vilkårene. Det kan imidlertid føre for langt å pålegge kommunen en plikt til slik informasjon, først og fremst fordi eierskifte ikke automatisk skal meldes til kommunen, slik praksis er ved elabonnement i forhold til strømleverandør. Det er derfor lagt opp til at kommunen skal ha et system for å informere ved eierskifte. Tanken er at kommunen skal ha avtale med de private tjenesteyterne for eiendomsomsetning ved at disse ved eierskifte skal informere også om vilkårene. Selv om ikke dette vil dekke alle tilfeller av eierskifte, vil det være en vesentlig forbedring i forhold til i dag og bidra til at vilkårene blir bedre kjent. Pkt. 4. Søknadsplikt 4.1. Grunnlaget for søknads- og meldeplikt Eksempel på annen søknadsplikt er krav om byggetillatelse eller melding etter Plan- og bygningsloven Tiltak på sanitæranlegg Etter normalreglementet skal abonnent søke om godkjenning for alt arbeid på sanitæranlegg. Hovedregelen i avtalevilkåerene er imidlertid å unnta arbeid på innvendig sanitæranlegg fra søknadsplikt, bortsett fra enkelte spesifiserte arbeider, først og fremst installering av anlegg for forbehandling av påslipp. Dette er i samsvar med praksis allerede i dag. I tillegg vil søknadsplikten omfatte påslipp av avløpsvann som avviker vesentlig fra normalt husholdningsutslipp i mengde, sammensetning eller temperatur. Dette omfattes av Normalreglementet også i dag Krav om tillatelse a) Ny tilkopling Ved krav om tilkopling av eksisterende bebyggelse støter kommunen fra tid til annen på tilfelle der laveste utløp fra bygget ligger like lavt eller lavere enn tilkoplingspunktet på kommunal ledning, slik at avløpsvannet må pumpes. Kommunen må da vurdere konkret om den skal opprettholde kravet fullt ut eller frafalle tilkopling for utløp som ligger for lavt. I siste tilfelle må forholdet framgå av søknaden, og abonnenten må normalt ha egen utslippstillatelse for å kunne opprettholde denne delen av det tidligere utslippet Meldeplikt d) Anlegg for privat vannforsyning i bygning med vannforsyning fra kommunalt anlegg. Det er sterkt ønskelig at slike anlegg skal meldes. Hensikten er å forebygge forurensing av kommunal vannforsyning ved at vannforsyningsanlegg fra henholdsvis privat og kommunal 4

5 kilde koples sammen. Ved undertrykk på det kommunale anlegget kan da vann fra den private kilden bli sugd inn på det kommunale nettet og forurense den kommunale vannforsyningen Unntak for akutte faresituasjoner Er det akutt fare for vesentlig skade eller ulempe, skal arbeidet kunne utføres mot å innsende søknad eller melding senest 7 dager etter at det er påbegynt. Eksempler på vesentlig skade eller ulempe er oversvømmelse eller akutt forurensing som kan skade eller medføre vesentlig ulempe for eiendom eller natur og miljø Krav til kyndighet Fagkyndig person svarer ikke til noen bestemt utdanning eller formelt kvalifikasjonskrav. Det er ment som en påminnelse til abonnenten om at den som skal gjøre arbeid på sanitæranlegg, må ha tilstrekkelig kompetanse i forhold til det arbeidet som skal utføres. Er det tale om arbeid av noe omfang, bør det normalt utføres av utdannet rørlegger Omgjøring av tillatelse til påslipp Det er også gitt regler om mulighet for å omgjøre en tillatelse til påslipp, i alt vesentlig etter mønster av reglene i forurensingsloven 18 for utslipp. Pkt. 5. Partenes rettigheter og plikter 5.1. Generelt Partenes plikter For deler av nettet vil kommunen ofte ha informasjon som abonnenten trenger for å kunne ivareta sitt anlegg forsvarlig. Dette gjelder f.eks. trykkforhold i spesielle soner, der for høyt vanntrykk på kommunens nett kan gjøre at abonnenten bør montere reduksjonsventil. Det gjelder også der byggverk og hovedledning ikke er plassert riktig i forhold til hverandre, slik at abonnenten lett risikerer tilbakeslag av avløpsvann. Avtalevilkårene innebærer en plikt for kommunen til å drive aktiv informasjon om slike forhold. Plikten vil være begrenset til den kunnskap kommunen har om slike forhold til enhver tid. Den tar sikte på soner eller strøk av kommunen der problemene er generelle, slik at abonnenten skal ha en særskilt foranledning til å undersøke forholdet. Det betyr ikke at abonnenten selv kan la være å undersøke forholdet dersom han ikke hører noe fra kommunen. Hensikten er å gi kommunen en plikt til å gå ut med den informasjon den har, slik at denne også kommer abonnenten til gode Varsling og informasjon om forhold i løpende drift Et vesentlig punkt i utkastet har vært å utforme regler om informasjonsplikt for kommunen. Reglene er inntatt i pkt De pålegger kommunen en plikt til å informere abonnent i tilfelle avvik i driften av vesentlig betydning, enten det er planlagt eller uforutsett. F.eks. avslag av vann, restriksjoner på vannforsyning osv., eller ledningsbrudd, helsefarlig vann osv. Vilkårene er nye, men går neppe lenger enn det de fleste vann- og avløpsverk allerede praktiserer og som oppfattes som en standard for god forretnings- og forvaltningsskikk. 5

6 5.2. Vannforsyning Levering av vann Kommunens plikt er formulert som å levere vann, så langt det er praktisk mulig, i tilstrekkelig mengde og av bestemt eller avtalt kvalitet. Det generelle forbeholdet markerer at abonnentene må tåle at det fra tid til annen nødvendigvis vil oppstå situasjoner på kommunens side som kan påvirke vannforsyningen, f.eks. brann, svikt i tilsig til magasin, reparasjoner på nettet o.l. Prisavslag eller erstatning vil det likevel tradisjonelt bare bli spørsmål om i spesielle tilfelle Vanntrykk Kommunen får jevnlig klager fra abonnenter på lavt vanntrykk (ca pr. år). Nesten alltid viser det seg at trykket i tilknytningspunktet er tilstrekkelig, men at det faller betydelig fram til tappestedene. Årsaken er i de aller fleste tilfeller defekte eller gjengrodde stikkledninger og innomhus rør. I slike tilfelle må abonnenten vurdere å skifte ut de mangelfulle delene. Å øke trykket i det kommunale nettet i slike tilfeller vil sjelden ha vesentlig virkning hos abonnenten, men kan i stedet medføre økt risiko for lekkasjer. Et minimumstrykk på 2 bar (20 meter vannsøyle) skal kunne gi tilstrekkelig mengde og trykk i alle husstander, selv med tapping fra flere tappesteder samtidig Vannforsyning erstatningsansvar og prisavslag Med objektivt ansvar menes i juridisk språkbruk ansvar uten hensyn til subjektiv skyld (forsett eller uaktsomhet) hos skadevolder. Med skyldansvar menes ansvar der grunnlaget for ansvar er at skadevolder har utvist skyld. Etter vannressursloven 47, 2. ledd, pkt. d) har tiltakshaver objektivt ansvar for skade fra vannledninger eller vanntunneler. I forhold til en abonnent er ikke dette spesielt vanlige skader. Det er ingen tvil om at et vannverk har objektivt ansvar for skade ved f.eks. ledningsbrudd. Slik skade er imidlertid sjelden en følge av rollen som abonnent. For en abonnent er de typiske skadene i tilknytning til selve vannforsyningen, at den enten uteblir eller er forurenset e.l. Det er ikke klare regler i norsk rett for hvor langt eier av vannverk er erstatningsansvarlig for økonomisk tap hos abonnenten eller må gi prisavslag på grunn av avvik i vannforsyningen, enten det gjelder mengde eller kvalitet. De reglene som finnes, gir også forskjellige løsninger i forhold til forbrukere eller næringsdrivende. Det er i og for seg på det rene at dersom det er en mangel, har abonnent som er forbruker, krav på erstatning eller prisavslag i henhold til Lov om forbrukerkjøp av Det er imidlertid på ingen måte klart når det egentlig foreligger en mangel som kan gi grunnlag for et slikt krav. Det er på det rene at ikke ethvert lite avvik gir grunnlag for noe slikt krav. På den annen side er det også klart en grense for hvor uregelmessig eller kvalitetsmessig dårlig vannforsyning en abonnent må finne seg i. Veiledende praksis er her først og fremst Forbrukertvistutvalgets praksis. For erstatningsansvar tar vilkårene utgangspunkt i at kommunen har ansvar etter vannressursloven og kjøpslov/forbrukerkjøpslov, på samme måte som andre aktører i samfunnet. Lovene er imidlertid generelt utformet, og verken lovtekst eller forarbeider gir særlig veiledning om hvordan bestemmelsene bør praktiseres på området vannforsyning. Dette er forsøkt presisert og konkretisert i utkastet. 6

7 Hovedtrekkene er: En kommune har som utgangspunkt erstatningsansvar på linje med andre aktører i samfunnet. Kommunen har ikke objektivt erstatningsansvar for skade eller tap som skyldes restriksjoner på vannforsyning, arbeid på anlegg e.l. Har kommunen opptrådt uaktsomt, er kommunen ansvarlig etter vanlige regler for skyldansvar. Kommunen har ikke ansvar for tap som skyldes forhold på abonnentens anlegg eller abonnentens eget forhold ellers, for eksempel ved å unnlate å følge opp varsel og informasjon fra kommunen. Punktet er dermed bygd opp på samme måte som de tilsvarende reglene for avløp, pkt Eksempel på at enkelte former for erstatningsansvar ikke kan reguleres ved avtale, er ansvar i medhold av Lov av nr. 104 om produktansvar, se 2-6: Avtale som innskrenker eller begrenser ansvar etter loven er ugyldig. Denne loven har Bergen kommune lagt til grunn ved vurderingen av spørsmålet om erstatningsansvar i forbindelse med skade og tap som følge av forurensingen av drikkevann med Giardia lamblia høsten Prisavslag er, i motsetning til erstatning, ikke avhengig av noe eget grunnlag for ansvar i tillegg til selve mangelen. Er det først konstatert en mangel ved leveransen, vil abonnenten også ha krav på prisavslag. For forbruker framgår dette av Lov om forbrukerkjøp. Andre abonnenter må falle tilbake på den generelle kjøpslovens regler. Kan kommunen regulere ordningen med prisavslag gjennom avtalevilkår? En rekke kommuner har i form av serviceerklæring innført en rett for abonnent til en viss kompensasjon dersom vannleveransen har lidd av nærmere spesifiserte mangler. Spesielt gjelder dette levering av helsefarlig vann eller hyppige avbrudd i vannleveransen. Spørsmålet er om kommunen i tilfelle av mangel kan henvise til slik kompensasjonsordning i stedet for å behandle sak om prisavslag. Forutsetningen for å kunne bruke en slik ordning må i alle fall være at den er så vid at den dekker de samme vilkårene som kan gi grunnlag for prisavslag, og likeså at størrelsen på kompensasjonen er slik at den dekker hvertfall det store flertall av kravene på prisavslag. Fordelen ved en slik ordning vil først og fremst være rettsteknisk. For det første gjelder det her en delleveranse uten noen fast kontraktssum som prisavslag kan vurderes i forhold til. Det må nødvendigvis bli tale om et skjønnsmessig avslag. For det andre synes det rettferdig at kompensasjonen i utgangspunktet er lik for alle som er utsatt for noenlunde samme ulempe, uansett om den enkelte bruker mye eller lite vann. Ulempen f.eks. ved helsefarlig vann vil ofte føles lik for samtlige. Det er til nå ikke kjent at det er prøvd rettslig om kommunen kan regulere ordningen med prisavslag på denne måten. Det synes å være gode grunner for å kunne akseptere en slik ordning. Forutsetningene må imidlertid være: a) at ordningen er fastlagt som en rettighet for forbruker, som ikke kan endres uten videre. Den bør derfor være forskriftsfestet eller inntatt i avtalevilkår, ikke bare i en serviceerklæring, som er et langt mindre forpliktende dokument. b) den bør ikke avskjære abonnenten fra å kunne kreve erstatning på annet grunnlag. 7

8 Avtalevilkårene er utformet i samsvar med dette. Ordningen med prisavslag er forutsatt inntatt i kommunens forskrift om vann- og avløpsgebyr Mottak av avløpsvann Håndtering av spillvann 2. ledd tar sikte på spillvann som ut fra bruken er lite eller ikke forurenset, f.eks. kjølevann i forbindelse med produksjon. Det tar ikke sikte på avløpsvann fra sluk i kjellere, garasjer o.l. Slikt avløpsvann kan være svært skittent og skal behandles på vanlig måte Forbehandling av påslipp Installasjon av utstyr for forbehandling og prøvetaking er søknadspliktige tiltak i henhold til pkt Slamavskiller for husholdningsutslipp Slamavskiller for husholdningsutslipp med tilknytning til offentlig avløp trengs nå bare i helt spesielle tilfelle, f.eks. der den offentlige hovedledningen er fellesledning med stor dimensjon og lite fall. Praksis i slike tilfelle er nå at utgiftene til tømming bæres av kommunen og inngår i avgiftsgrunnlaget for avløpsgebyret Regulering av erstatningsansvar Utgangspunktet er forurensingsloven 24 a: Anleggseieren er ansvarlig uten hensyn til skyld for skade som et avløpsanlegg volder fordi kapasiteten ikke strekker til eller fordi vedlikeholdet har vært utilstrekkelig gjelder tilsvarende. Tidligere var det på det rene at kommunen likevel var fritatt for ansvar når skaden skyldtes en så ekstrem og upåregnelig belastning at det var urimelig å kreve at kommunen skulle ta hensyn til den ved dimensjoneringen (force majeure). Det er omstridt om det fortsatt gjelder et slikt unntak etter at 24 a trådte i kraft. Dette er imidlertid lagt til grunn i nylig avsagte dommer, hvertfall en rettskraftig tingrettsdom av i Fredrikstad tingrett mellom If Skadeforsikring og Fredrikstad kommune. Om kommunen i tillegg til dette kan frita seg ytterligere for erstatningsansvar gjennom forbehold i avtalevilkår, er usikkert. Avtalevilkårene ser bort fra en slik mulighet og legger til grunn norsk retts generelle regler, uten noen selvstendig ansvarsbegrensning. Det foreslås to presiseringer som ikke går lenger enn at de antas å ligge innenfor norsk retts generelle regler: fritak for ansvar der skaden skyldes forhold ved abonnentens eget anlegg, eller at abonnenten har unnlatt å følge opp behov for spesielle tiltak. Dette standpunktet er nylig fulgt opp i den nevnte rettskraftige tingrettsdommen. fritak for ansvar der abonnentene har unnlatt å fjerne eller minske risikoen for skade eller etter evne å begrense skaden, f.eks. ved lagring av varer i kjeller nært gulv. 8

9 Pkt. 6. Omlegging og utbedring av privat anlegg Som nevnt under avsnittet Forholdet til forvaltningsloven og offentlighetsloven legger utkastet til grunn at forvaltningslovens regler om enkeltvedtak skal gjelde også for behandling av saker i henhold til vilkårene, f.eks. om pålegg fra kommunen om utbedring av privat stikkledning e.l Saker der tiltak haster Avtalevilkårene gir en vesentlig enklere adgang for kommunen til å utføre arbeider på privat sanitæranlegg enn plan- og bygningsloven eller forurensingsloven gir. Grunnlaget skal være at et privat sanitæranlegg har en feil eller mangel som kan medføre vesentlig skade eller ulempe. I så fall kan kommunen utbedre forholdet så raskt det er nødvendig, uten å avvente fristen i pålegg, eller om nødvendig uten å ha gitt pålegg i det hele tatt. Hensikten er at en utbedring som bør gjøres raskt, ikke skal måtte utsettes unødig. Liknende regler finnes også i pkt og 6.6. Kommunen skal imidlertid varsle abonnenten og også fatte formelt vedtak, slik at abonnenten får mulighet til klage Omlegging av stikkledning ved anlegg av ny hovedledning Dersom kommunen legger ny hovedledning, er utgangspunktet at kommunen skal utføre og bekoste omkopling til ny ledning. Dersom det i forbindelse med arbeidet viser seg at også privat stikkledning bør utskiftes eller utbedres, kan kommunen kreve dette utført samtidig med at hovedledningen blir lagt. Avtalevilkårene går enda et skritt videre og gir kommunen myndighet til selv å utbedre eller fornye stikkledning helt eller delvis dersom abonnenten ikke har fulgt opp pålegg om dette. Dette tar spesielt sikte på anlegg av hovedledning i offentlig vei, der det er maktpåliggende å gjennomføre hovedledning og utbedring av stikkledning samtidig for å unngå at veien må graves opp på nytt kanskje kort tid etter for å reparere stikkledning. Blir ny hovedledning lagt i helt ny trase, må det normalt legges helt nye stikkledninger. Utgiftene til dette bør som utgangspunkt bæres av kommunen. Dersom stikkledningen ikke er funksjonsdyktig, eller så gammel at den måtte påregnes utskiftet i løpet av kort tid, måtte abonnenten imidlertid regne med å måtte bekoste utbedring eller utskifting i den gamle traseen. Kommunen skal i alle tilfelle dekke eventuelle merkostnader ved å legge ledningen i ny trase, f.eks. til utgift til lengre ledning enn tidligere. Abonnenten må imidlertid helt eller delvis bære en utgift tilsvarende utgiften ved å fornye eller utbedre ledningen i den gamle traseen. Grensen foreslås satt ved 20 år. Er stikkledningen eldre enn dette, men fortsatt funksjonsdyktig, skal abonnenten bære en andel av påregnelig kostnad ved å fornye den i den gamle traseen, maksimalt 85 %. Er ledningen ikke funksjonsdyktig, må abonnenten bære kostnaden til fornyelse i den gamle traseen helt ut. 9

Kommentardel HØRINGSUTKAST Avtalevilkår for

Kommentardel HØRINGSUTKAST Avtalevilkår for HØRINGSUTKAST 01.07.05 Avtalevilkår for - tilknytning til Drammen kommunes vannforsynings - og avløpsanlegg - levering av vannforsynings- og avløpstjenester Kommentardel Generelt. Utkastet gjelder avtalevilkår

Detaljer

Avtalevilkår for avtale om tilknytning og levering av vann og avløpstjenester i Sande kommune.

Avtalevilkår for avtale om tilknytning og levering av vann og avløpstjenester i Sande kommune. Avtalevilkår for avtale om tilknytning og levering av vann og avløpstjenester i Sande kommune. Utarbeidet med grunnlag i kommunens stilling som eier av kommunens anlegg for vannforsyning og avløp. 1. Generelle

Detaljer

- tilknytning til Nedre Eiker kommunes vannforsynings - og avløpsanlegg - levering av vannforsynings- og avløpstjenester

- tilknytning til Nedre Eiker kommunes vannforsynings - og avløpsanlegg - levering av vannforsynings- og avløpstjenester Avtalevilkår for - tilknytning til Nedre Eiker kommunes vannforsynings - og avløpsanlegg - levering av vannforsynings- og avløpstjenester Utarbeidet med grunnlag i kommunens stilling som eier av anlegg

Detaljer

- tilknytning til Røyken kommunes vannforsynings - og avløpsanlegg - levering av vannforsynings- og avløpstjenester

- tilknytning til Røyken kommunes vannforsynings - og avløpsanlegg - levering av vannforsynings- og avløpstjenester Røyken kommune 1 for - tilknytning til Røyken kommunes vannforsynings - og avløpsanlegg - levering av vannforsynings- og avløpstjenester Utarbeidet med grunnlag i kommunens stilling som eier av anlegg

Detaljer

Avtalevilkår for. Tilknytning til Sande kommunes vannforsynings- og avløpsanlegg Levering av vannforsynings- og avløpstjenester

Avtalevilkår for. Tilknytning til Sande kommunes vannforsynings- og avløpsanlegg Levering av vannforsynings- og avløpstjenester Avtalevilkår for Tilknytning til Sande kommunes vannforsynings- og avløpsanlegg Levering av vannforsynings- og avløpstjenester INNHOLD 1. GENERELLE VILKÅR 1.1. Hvem vilkårene gjelder for 3 1.2. Innhold

Detaljer

Søknads- og meldeplikt ved tiltak på private sanitæranlegg. Dialogmøte GVD 2012 Leif Arne Torbjørnsen, Lier kommune

Søknads- og meldeplikt ved tiltak på private sanitæranlegg. Dialogmøte GVD 2012 Leif Arne Torbjørnsen, Lier kommune Søknads- og meldeplikt ved tiltak på private sanitæranlegg Dialogmøte GVD 2012 Leif Arne Torbjørnsen, Lier kommune Avtalevilkår for tilknytning til Lier kommunes vannforsynings- og avløpsanlegg, og for

Detaljer

Disse vilkårene gjelder for alle abonnenter på kommunale vannforsynings- og avløpstjenester, jfr. pkt. 1.4 c)

Disse vilkårene gjelder for alle abonnenter på kommunale vannforsynings- og avløpstjenester, jfr. pkt. 1.4 c) Høringsdokument. 09.09.2009 Revidering av vilkår for avtale om tilknytning og levering av vann- og avløpstjenester for Modum kommune Høringsfrist 01.10.2009 Avtalevilkår for tilknytning til Modum kommunes

Detaljer

Avtalevilkår for tilknytning til Øvre Eiker kommunes vannforsynings- og avløpsanlegg, og for levering av vannforsynings- og avløpstjenester

Avtalevilkår for tilknytning til Øvre Eiker kommunes vannforsynings- og avløpsanlegg, og for levering av vannforsynings- og avløpstjenester Avtalevilkår for tilknytning til Øvre Eiker kommunes vannforsynings- og avløpsanlegg, og for levering av vannforsynings- og avløpstjenester Utarbeidet med grunnlag i kommunens stilling som eier av anlegg

Detaljer

Leveringsbetingelser for avløpstjenester, Bø kommune, Nordland

Leveringsbetingelser for avløpstjenester, Bø kommune, Nordland Leveringsbetingelser for avløpstjenester, Bø kommune, Nordland Hjemmel: Hjemmel for leveringsbetingelsene ligger i kommunens eierskap av anleggene, og det framtidige drifts-, vedlikeholds- og fornyelsesansvar

Detaljer

Leveringsbetingelser for drikkevann, Bø kommune, Nordland

Leveringsbetingelser for drikkevann, Bø kommune, Nordland Leveringsbetingelser for drikkevann, Bø kommune, Nordland Hjemmel: Hjemmel for leveringsbetingelsene ligger i kommunens eierskap av anleggene, og det framtidige drifts-, vedlikeholds- og fornyelsesansvar

Detaljer

Tilknytningsbestemmelser i Tromsø

Tilknytningsbestemmelser i Tromsø Tilknytningsbestemmelser i Tromsø Vedtatt av Tromsø kommunestyre 29. mai 1996 Gyldig fra og med 1. juni 1996 TIL DET STORE SEG KOBLE Å SYSTEMET Tromsø kommune, Vann- og avløp Innholdsfortegnelse: side

Detaljer

HØSTKONFERANSEN 2008 I GEIRANGER 16. OKTOBER 2008. KOMMUNENS ANSVAR FOR SKADE SOM FØLGJE AV FLOM OG TILBAKESLAG I KJELLERE

HØSTKONFERANSEN 2008 I GEIRANGER 16. OKTOBER 2008. KOMMUNENS ANSVAR FOR SKADE SOM FØLGJE AV FLOM OG TILBAKESLAG I KJELLERE HØSTKONFERANSEN 2008 I GEIRANGER 16. OKTOBER 2008. KOMMUNENS ANSVAR FOR SKADE SOM FØLGJE AV FLOM OG TILBAKESLAG I KJELLERE ADVOKATFIRMAET HAAVIND VISLIE AS ADVOKAT GUTTORM JAKOBSEN g.jakobsen@haavind.no

Detaljer

Lokal forskrift for vann- og avløpsgebyr i Nedre Eiker kommune. Kommentardel

Lokal forskrift for vann- og avløpsgebyr i Nedre Eiker kommune. Kommentardel Lokal forskrift for vann- og avløpsgebyr i Nedre Eiker kommune Kommentardel 1. januar 2006 Lokal forskrift for vann- og avløpsgebyr i Nedre Eiker kommune Kommentarer 1-1 Definisjoner Pkt. d) Eiendom Et

Detaljer

Fornyelse av private vann-/ avløpsledninger

Fornyelse av private vann-/ avløpsledninger Fornyelse av private vann-/ avløpsledninger Temadag RIN SSTT, 14. April 2011 Live Johannessen Virksomhetsleder Vann og avløp i Drammen kommune Kommunens praksis Drammen Kommunen som myndighet og veileder

Detaljer

Lokal forskrift for vann- og avløpsgebyr i Røyken kommune

Lokal forskrift for vann- og avløpsgebyr i Røyken kommune Røyken kommune 1 Lokal forskrift for vann- og avløpsgebyr i Røyken kommune Gitt med hjemmel i Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31.5.74 nr. 17 3 Vedtatt av kommunestyret i sak 0070/05. 24.11.2005.

Detaljer

Kommunal forskrift for vann- og avløpsgebyr i Narvik kommune. Gjeldene fra 01.01.2010

Kommunal forskrift for vann- og avløpsgebyr i Narvik kommune. Gjeldene fra 01.01.2010 Kommunal forskrift for vann- og avløpsgebyr i Narvik kommune Gjeldene fra 01.01.2010 VI GJØR NARVIK RENERE Fastsatt av bystyret i Narvik kommune den 21.12.09 i sak 145/09 i medhold av lov om kommunale

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/2157 M06 Endre Larsen

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/2157 M06 Endre Larsen SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/2157 M06 Endre Larsen AVTALE OM TILKNYTNING OG LEVERING AV VANN- OG AVLØPSTJENESTER FOR MODUM KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG: Avtalevilkår for

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER vedtatt av kommunestyre den 16. desember 2003 i medhold av lov om kommunale vassog kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av 10. januar 1995,

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NORDKAPP KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NORDKAPP KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NORDKAPP KOMMUNE Vedtatt av Kommunestyret den 8. april 2003 i medhold av lov av 31. mai 1974 nr 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter 3, og Miljøverndepartementets

Detaljer

MOSS KOMMUNE FORSKRIFT OM KOMMUNALE VANN- OG AVLØPSGEBYRER

MOSS KOMMUNE FORSKRIFT OM KOMMUNALE VANN- OG AVLØPSGEBYRER MOSS KOMMUNE FORSKRIFT OM KOMMUNALE VANN- OG AVLØPSGEBYRER Fastsatt av bystyret i Moss 10.desember 1985 med hjemmel i lov om kommunale vassog kloakkavgifter 3, og rammeforskrifter etter lovens 2. Revidert

Detaljer

Forskrift for vann- og avløpsgebyr i Svelvik kommune

Forskrift for vann- og avløpsgebyr i Svelvik kommune Forskrift for vann- og avløpsgebyr i Svelvik kommune Lokal forskrift for vannog avløpsgebyrer tatt av Drammen bystyre Lokal forskrift for vann- og avløpsgebyr i Svelvik kommune. Gitt med hjemmel i Forskrift

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Glåmdal interkommunale vann- og avløpsselskap Behandlet og vedtatt i styremøte av 30.08.2006 Vedtatt i representantskapet av 30.08.2006 I. GENERELLE BESTEMMELSER GIVAS

Detaljer

Lokal forskrift for vann- og avløpsgebyr i Nedre Eiker kommune. Vedtatt av Kommunestyret 14.12.2005 Endringer vedtatt av Kommunestyret 27.1.2010.

Lokal forskrift for vann- og avløpsgebyr i Nedre Eiker kommune. Vedtatt av Kommunestyret 14.12.2005 Endringer vedtatt av Kommunestyret 27.1.2010. Lokal forskrift for vann- og avløpsgebyr i Nedre Eiker kommune Vedtatt av Kommunestyret 14.12.2005 Endringer vedtatt av Kommunestyret 27.1.2010. INNHOLD Kapittel 1. Generelle bestemmelser... 3 1-1 Definisjoner...

Detaljer

Gebyrregulativ. Gjeldende Normalreglement for sanitæranlegg (Tekniske og administrative bestemmelser).

Gebyrregulativ. Gjeldende Normalreglement for sanitæranlegg (Tekniske og administrative bestemmelser). RØROS KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RØROS KOMMUNE Vedtatt av Røros kommunestyre den 7. Mai 2003 i medhold av lov om kommunale vann- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVINESDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVINESDAL KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVINESDAL KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret den 03.09. 2003 i sak K-047-03, i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vannog

Detaljer

DRIKKEVANN I ØRLAND KOMMUNE Leveringsvilkår

DRIKKEVANN I ØRLAND KOMMUNE Leveringsvilkår DRIKKEVANN I ØRLAND KOMMUNE Leveringsvilkår Vedtatt i Komite for Næring, Drift, Kultur den 13. november 2001, sak 01/0073 FELLES MÅL Både du som abonnent og vi som leverer drikkevannet ditt ønsker det

Detaljer

Vedtatt av kommunestyre og trådt i kraft Endret ved kommunestyrets vedtak av (dato). Endringene trådt i kraft (dato).

Vedtatt av kommunestyre og trådt i kraft Endret ved kommunestyrets vedtak av (dato). Endringene trådt i kraft (dato). Lokal forskrift for vann- og avløpsgebyr i kommune Gitt med hjemmel i Forskrift om begrensning av forurensing av 1.6.2004 nr. 931 11-1, 2. ledd, jfr. Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31.5.1974

Detaljer

FORSKRIFT OM VA - OG AVLØPSGEBYRER I GAIVOUT A KÅFJORD

FORSKRIFT OM VA - OG AVLØPSGEBYRER I GAIVOUT A KÅFJORD FORSKRIFT OM VA - OG AVLØPSGEBYRER I GAIVOUT A KÅFJORD Vedtatt av kommunestyret den. i sak i medhold av lov om kommunale kommunale vass- og kloakkavgifter av 31. mai 1974 2 og forskrift av 1. juni 2004

Detaljer

Gebyrforskrift. Lokal forskrift for vann- og avløpsgebyrer

Gebyrforskrift. Lokal forskrift for vann- og avløpsgebyrer Gebyrforskrift Lokal forskrift for vann- og avløpsgebyrer 0 INNHOLD Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1-1 Definisjoner 2 1-2 Gebyrtyper 2 1-3 Klage og omgjøring 2 1-4 Fritidsbebyggelse 2 Kapittel 2. Tilknytningsgebyr

Detaljer

Vann- og Avløpsforskrift i Balsfjord kommune -2013

Vann- og Avløpsforskrift i Balsfjord kommune -2013 Lokal forskrift gjelder fra den 11.12.2013 og er hjemlet i: Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31. mai 1974 nr. 17 med endringar, seinast ved lov av 15. mars 2002 nr.5 Forskrift om kommunale vann-

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRØGSTAD KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRØGSTAD KOMMUNE - 1 - FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRØGSTAD KOMMUNE vedtatt av Trøgstad kommunestyre den 17.03.2009 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3, og forskrift om kommunale vann- og

Detaljer

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Harstad kommune

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Harstad kommune Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Harstad kommune 02.12.13 2 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I HARSTAD KOMMUNE vedtatt av kommunestyret den xx.xx.2013 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER VEDTATT AV FAUSKE KOMMUNESTYRE 19.06.14

FAUSKE KOMMUNE FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER VEDTATT AV FAUSKE KOMMUNESTYRE 19.06.14 FAUSKE KOMMUNE FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER VEDTATT AV FAUSKE KOMMUNESTYRE 19.06.14 FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER FAUSKE KOMMUNE Vedtatt av Fauske kommunestyre 19.06.14 med hjemmel i Lov

Detaljer

Juridisk ansvar for ledningsnett

Juridisk ansvar for ledningsnett Juridisk ansvar for ledningsnett Henningsvær 17. og 18. Mars 2015 Disposisjon Hvilket erstatningsansvar har kommunen for skader som følge av tilbakeslag og overvann som fører til skader? Kan kommunen fraskrive

Detaljer

OPPDAL KOMMUNE FORSKRIFTEN ER VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 15.12.10 MED HJEMMEL I: LOV-1974-05-31-17 OM KOMMUNALE VASS- OG KLOAKKAVGIFTER

OPPDAL KOMMUNE FORSKRIFTEN ER VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 15.12.10 MED HJEMMEL I: LOV-1974-05-31-17 OM KOMMUNALE VASS- OG KLOAKKAVGIFTER OPPDAL KOMMUNE FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER FORSKRIFTEN ER VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 15.12.10 MED HJEMMEL I: LOV-1974-05-31-17 OM KOMMUNALE VASS- OG KLOAKKAVGIFTER Gjeldende fra 1. januar 2011 1.

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SØR-VARANGER KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SØR-VARANGER KOMMUNE 1 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SØR-VARANGER KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 02.12. 2002 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

Borre Kommune FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYR

Borre Kommune FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYR Borre Kommune FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYR vedtatt av kommunestyre i Borre den 5. november 2001 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

Status i kommunene hvordan løses oppgaven i dag?

Status i kommunene hvordan løses oppgaven i dag? Status i kommunene hvordan løses oppgaven i dag? Fagseminar myndighetsutøvelse GVD 9. okt 2014 DEL 1 REGELVERK HVA GJELDER? Plan- og bygningsloven Forurensningsforskriften Avtalevilkårene Selvkostregelverket

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I EIDSVOLL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I EIDSVOLL KOMMUNE Komunal drift FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I EIDSVOLL KOMMUNE vedtatt av kommunestyret den 09.12.2002 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Lardal kommune

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Lardal kommune Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Lardal kommune vedtatt av kommunestyret den 21.12.2000 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av

Detaljer

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Holtålen kommune

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Holtålen kommune 1 Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Holtålen kommune 2 Innhold I Generell bestemmelser... 3 1 Forskriftens formål... 3 2 Forskriftens virkeområde... 3 3 Definisjoner... 3 II Vann- og avløpsgebyrer...

Detaljer

VANN OG AVLØP DRIKKEVANN - KOMMUNENS FORPLIKTELSER. 1. Levere drikkevann som næringsmiddel

VANN OG AVLØP DRIKKEVANN - KOMMUNENS FORPLIKTELSER. 1. Levere drikkevann som næringsmiddel VANN OG AVLØP DRIKKEVANN - KOMMUNENS FORPLIKTELSER 1. Levere drikkevann som næringsmiddel Vannkvalitet Drikkevann skal, ved uttak fra kommunal ledning, oppfylle krav stilt i Drikkevannsforskriften, dvs.

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRYSIL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRYSIL KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRYSIL KOMMUNE Gjelder fra 01.01.2009. Vedtatt av Trysil kommunestyre den 16.12.2009 i medhold 3 i lov av 31. mai 1974 nr 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter,

Detaljer

Vann- og avløpsetaten. Forskrift for vann- og avløpsgebyrer

Vann- og avløpsetaten. Forskrift for vann- og avløpsgebyrer Vann- og avløpsetaten Forskrift for vann- og avløpsgebyrer Forskriften er vedttatt av Bergen bystyre 10.12.2001 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og rammeforskrifter etter lovens

Detaljer

Lokal forskrift for vann og avløpsgebyrer i Modum kommune

Lokal forskrift for vann og avløpsgebyrer i Modum kommune Lokal forskrift for vann og avløpsgebyrer i Modum kommune Gitt med hjemmel i Forskrift om begrensning av forurensning av 1.6.2004 nr. 931 11-1, 2.ledd, jfr. Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av

Detaljer

FORSKRIFT FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Teknisk avdeling v/kommunalteknisk kontor Ikrafttredelse fra 01.01.2012

FORSKRIFT FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Teknisk avdeling v/kommunalteknisk kontor Ikrafttredelse fra 01.01.2012 FORSKRIFT FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Teknisk avdeling v/kommunalteknisk kontor Ikrafttredelse fra 01.01.2012 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelle bestemmelser Side

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I ENGERDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I ENGERDAL KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I ENGERDAL KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 06.03.2002 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPS- GEBYRER I VERRAN KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPS- GEBYRER I VERRAN KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPS- GEBYRER I VERRAN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyre i medhold av Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og Forskrift om begrensning av forurensning av 01.06.2004 kap. 16,

Detaljer

FORSKRIFT OM KOMMUNALE VANN- OG AVLØPSGEBYRER I ÅS KOMMUNE

FORSKRIFT OM KOMMUNALE VANN- OG AVLØPSGEBYRER I ÅS KOMMUNE FORSKRIFT OM KOMMUNALE VANN- OG AVLØPSGEBYRER I ÅS KOMMUNE Fastsatt av kommunestyret i Ås 20. november 2013 med hjemmel i lov av 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vassog avløpsanlegg 5. Denne forskriften

Detaljer

FORSKRIFT OM KOMMUNALE VANN- OG AVLØPSGEBYRER

FORSKRIFT OM KOMMUNALE VANN- OG AVLØPSGEBYRER FORSKRIFT OM KOMMUNALE VANN- OG AVLØPSGEBYRER SORTLAND KOMMUNE Fastsatt av kommunestyret i Sortland xx.xx.2016 med hjemmel i lov av 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vassog avløpsanlegg 5. 1. GEBYRPLIKT

Detaljer

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Bergen kommune, Hordaland. Kapittel 1. Generelle bestemmelser

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Bergen kommune, Hordaland. Kapittel 1. Generelle bestemmelser Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Bergen kommune, Hordaland. Hjemmel: Fastsatt av Bergen bystyre.. med hjemmel i forskrift 01.06.2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MARKER KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MARKER KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MARKER KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 27.11.2007 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av 10.

Detaljer

Veiledning til forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Vestvågøy kommune.

Veiledning til forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Vestvågøy kommune. Veiledning til forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Vestvågøy kommune. Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Vestvågøy kommune er vedtatt av Vestvågøy kommunestyre den 22.juni 2004 i medhold av Lov om

Detaljer

Forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer i Vestby kommune, Akershus

Forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer i Vestby kommune, Akershus Forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer i Vestby kommune, Akershus Fastsatt av Vestby kommunestyre 14. des. 2012 med hjemmel i Lov om kommunale vass- og avløpsanleggs 3. 1. Formål Forskriften gir

Detaljer

Kommunal forskrift for vann- og avløpsgebyr i Narvik Kommune

Kommunal forskrift for vann- og avløpsgebyr i Narvik Kommune Kommunal forskrift for vann- og avløpsgebyr i Narvik Kommune Kommunal forskrift for vann- og avløpsgebyr i Narvik Kommune Gjeldene fra 01.01.2010 Fastsatt av bystyret i Narvik kommune den 21.12.09 i sak

Detaljer

Vann, avløp og nye rettsregler 2009. Rettferdighet og likebehandling i ansvarsskadesaker

Vann, avløp og nye rettsregler 2009. Rettferdighet og likebehandling i ansvarsskadesaker l/s x ha 180 160 140 120 Skien kommune, Rettferdighet og likebehandling i ansvarsskadesaker Finn Jenssen Overing. drift avløp 100 80 60 40 20 Nedbørsintensitet Skien, Elstrøm RA, 14/8-2008 0 18:00 19:00

Detaljer

OVERSVØMMELSER OG VANNSKADER

OVERSVØMMELSER OG VANNSKADER OVERSVØMMELSER OG VANNSKADER KOMMUNENES RETTSLIGE ANSVAR VED OVERSVØMMELSES- OG TILBAKESLAGSSKADER ETTER FORURENSNINGSLOVEN 24 A. Av advokat Guttorm Jakobsen, Advokatfirmaet Haavind Vislie AS. 1 1. INNLEDNING.

Detaljer

Forskrift for vann- og avløpsgebyrer

Forskrift for vann- og avløpsgebyrer Forskrift for vann- og avløpsgebyrer Lokal gebyrforskrift Vedtatt av Drammen bystyre 15.12.2009 1 Vann og avløp Innhold 1. GENERELLE BESTEMMELSER 3 1-1 Definisjoner 3 1-2 Gebyrtyper 3 1-3 Klage og omgjøring

Detaljer

ALTADOMMEN KOMMUNENS OBJEKTIVE ANSVAR ETTER FORURENSNINGSLOVENS 24A FRANK LUND ALTADOMMEN 2013/03/19

ALTADOMMEN KOMMUNENS OBJEKTIVE ANSVAR ETTER FORURENSNINGSLOVENS 24A FRANK LUND ALTADOMMEN 2013/03/19 KOMMUNENS OBJEKTIVE ANSVAR ETTER FORURENSNINGSLOVENS 24A FRANK LUND FORURENSNINGSLOVEN 24a. (særlige erstatningsregler for avløpsanlegg) Anleggseieren er ansvarlig uten hensyn til skyld for skade som et

Detaljer

Standard abonnementsvilkår

Standard abonnementsvilkår Standard abonnementsvilkår for vann og avløp Kommuneforlaget 2008 Tidligere Normalreglement for sanitæranlegg 06.04.2011 Terje Wikstrøm Driftsassistansen i Hedmark 1 Standard abonnementsvilkår for vann

Detaljer

Kommunal forskrift for vann- og avløpsgebyr i Narvik Kommune

Kommunal forskrift for vann- og avløpsgebyr i Narvik Kommune Kommunal forskrift for vann- og avløpsgebyr i Narvik Kommune Kommunal forskrift for vann- og avløpsgebyr i Narvik Kommune Gjeldene fra 01.01.2010 Fastsatt av bystyret i Narvik kommune den 21.12.09 i sak

Detaljer

LEVERINGSVILKÅR Drikkevann FOR TROMSØ KOMMUNE

LEVERINGSVILKÅR Drikkevann FOR TROMSØ KOMMUNE Vann og avløp. LEVERINGSVILKÅR Drikkevann FOR TROMSØ KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 24.september 2003 med ikrafttredelse fra 01.01.04 TROMSØ KOMMUNES MÅLSETTING Alle mottakere av drikkevann i Tromsø kommune

Detaljer

Forskrift om vannog avløpsgebyrer

Forskrift om vannog avløpsgebyrer Rælingen kommune Forskrift om vannog avløpsgebyrer Vedtatt av kommunestyret den 15.02.2017 i sak 17/16 Innholdsfortegnelse I. Generelle bestemmelser... 2 1 Forskriftens formål... 2 2 Forskriftens virkeområde...

Detaljer

Eiendom som kommunalstyret for byutvikling i medhold av plan- og bygningsloven 65, 66 og 92 har krevd tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning

Eiendom som kommunalstyret for byutvikling i medhold av plan- og bygningsloven 65, 66 og 92 har krevd tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning Forskrifter for vann og avløp 1 Plikt til å betale gebyr 1.1 Plikten til å betale vann- og / eller avløpsgebyrer gjelder: Fast eiendom som er tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning, direkte eller

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVÆFJORD KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVÆFJORD KOMMUNE Kvæfjord kommune teknisk avdeling FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVÆFJORD KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den18.03.2002 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 21. februar 2017 kl. 13.40 PDF-versjon 7. mars 2017 15.02.2017 nr. 197 Forskrift om

Detaljer

Separate avløp. - opprydding og utslippstillatelser. og litt til

Separate avløp. - opprydding og utslippstillatelser. og litt til Separate avløp - opprydding og utslippstillatelser og litt til Avløpsregelverket forurensningsloven kapittel 4 forurensningsforskriften del 4 kapittel 11: generelle bestemmelser kapittel 12: < 50 pe kapittel

Detaljer

Forskrift om vann og avløpsgebyrer, Etnedal kommune, Oppland

Forskrift om vann og avløpsgebyrer, Etnedal kommune, Oppland Forskrift om vann og avløpsgebyrer, Etnedal kommune, Oppland Kapitteloversikt: I. Generelle bestemmelser II. Vann- og avløpsgebyrer III. Særskilte bestemmelser for Nordre Lenningen kommunale rensedistrikt

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SKI KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SKI KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SKI KOMMUNE Vedtatt av Ski kommunestyre den 23.10.2002 (sak K-72/02) i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

Forskrift for vann- og avløpsgebyrer i Svelvik kommune

Forskrift for vann- og avløpsgebyrer i Svelvik kommune Forskrift for vann- og avløpsgebyrer i Svelvik kommune Lokal forskrift for vann- og avløpsgebyr i Svelvik kommune Gitt med hjemmel i Forskrift om begrensning av forurensning av 1.6.2004 nr. 931 11-1, 2.ledd,

Detaljer

Avtalevilkår Hurum kommune

Avtalevilkår Hurum kommune Avtalevilkår Hurum kommune Avtalevilkår for tilknytning til Hurum kommunes vannforsynings- og avløpsanlegg, og for levering av vannforsynings- og avløpstjenester Utarbeidet med grunnlag i kommunens stilling

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TROMSØ KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TROMSØ KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TROMSØ KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 24.september 2003 med ikrafttredelse fra 01.01.04, i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift

Detaljer

TILSYNET FOR SMÅ AVLØPSANLEGG I DRAMMENSREGIONEN GEBYRREGULATIV 2012

TILSYNET FOR SMÅ AVLØPSANLEGG I DRAMMENSREGIONEN GEBYRREGULATIV 2012 TILSYNET FOR SMÅ AVLØPSANLEGG I DRAMMENSREGIONEN GEBYRREGULATIV 2012 Dette gebyrregulativet gjelder arbeid utført av Tilsynet for små avløpsanlegg i drammensregionen. Tilsynet utøver kommunens myndighet

Detaljer

STANDARD ABONNEMENTSVILKÅR FOR VANN OG AVLØP. HØRING AV REVIDERT VERSJON 2016

STANDARD ABONNEMENTSVILKÅR FOR VANN OG AVLØP. HØRING AV REVIDERT VERSJON 2016 HØRINGSINSTANSENE Oslo, 23. juni 2016 STANDARD ABONNEMENTSVILKÅR FOR VANN OG AVLØP. HØRING AV REVIDERT VERSJON 2016 1 INNLEDNING Standard abonnementsvilkår for vann og avløp er en videreføring av Normalreglementet

Detaljer

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Sør-Odal kommune

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Sør-Odal kommune Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Sør-Odal kommune Forskriften er fastsatt med hjemmel i lov 16.03.2012 nr.12 om kommunale vass- og avløpsanlegg og forskrift om begrensning av forurensning 01.06.2004

Detaljer

GAMVIK KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER

GAMVIK KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER GAMVIK KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER vedtatt av Gamvik kommunestyre XXXXXXX 2006 i medhold av lov om kommunale vassog kloakkavgifter 3 av 31.mai 1974, sist endret 11. juni 1993, og forskrift

Detaljer

KOMMUNAL FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER.

KOMMUNAL FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER. KOMMUNAL FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER. vedtatt av Rauma kommunestyre den 24. juni 2003 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RENNESØY KOMMUNE Sist revidert 13.03.2003.

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RENNESØY KOMMUNE Sist revidert 13.03.2003. RENNESØY KOMMUNE Teknisk avdeling FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RENNESØY KOMMUNE Sist revidert 13.03.2003. vedtatt av kommunestyre den 22 mai 2003 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter

Detaljer

FORSKRIFT AV 13.10.05 OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SAUHERAD KOMMUNE

FORSKRIFT AV 13.10.05 OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SAUHERAD KOMMUNE FORSKRIFT AV 13.10.05 OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SAUHERAD KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 13.10.05 _ sak 61/05 i medhold av Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og Forskrift om begrensning av

Detaljer

Innhold Kap. 1 Generelle bestemmelser 1 Forskriftens formål 2 Forskriftens virkemåte 3 Definisjoner

Innhold Kap. 1 Generelle bestemmelser 1 Forskriftens formål 2 Forskriftens virkemåte 3 Definisjoner Innhold Kap. 1 Generelle bestemmelser 1 Forskriftens formål 2 Forskriftens virkemåte 3 Definisjoner Kap. 2 Vann- og avløpsgebyrer 4 Gebyrtyper 5 Engangsgebyr for tilknytning 6 Årsgebyr 7 Abonnementsgebyr

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR BERG KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR BERG KOMMUNE Saksnr: 105/06 Gjeldende fra 1. april 2006 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR BERG KOMMUNE vedtatt av kommunestyret den 16. februar 2006, som sak nr. 08/06, i medhold av lov om kommunale vass- og

Detaljer

Eneeier Eneeier og rettighetshavere Sameiere (sameieloven)

Eneeier Eneeier og rettighetshavere Sameiere (sameieloven) Eneeier Eneeier og rettighetshavere Sameiere (sameieloven) 2 Til dels overlappende regler a) Offentlig myndighetsutøvelse PBL og forskrifter (gjelder både vann og avløp) Forurensningsloven (gjelder bare

Detaljer

Overvann i vann- og avløpssektoren. Som eier av anleggene og som myndighet

Overvann i vann- og avløpssektoren. Som eier av anleggene og som myndighet Overvann i vann- og avløpssektoren 1 Som eier av anleggene og som myndighet Vann- og avløpssektoren Eier Avtalevilkårene regulerer forholdet mellom eier og abonnent Gir eieren rettigheter og noen få plikter

Detaljer

Reglement for sanitæranlegg - Administrative bestemmelser

Reglement for sanitæranlegg - Administrative bestemmelser Reglement for sanitæranlegg - Administrative bestemmelser Vedtatt av Flekkefjord bystyre 15.november 2001 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT 1.1 Formål 1.2 Virkeområde/hjemmel 1.3 Plikt til å overholde reglementet

Detaljer

Normalreglement for sanitæranlegg

Normalreglement for sanitæranlegg Kommunenes Sentralforbund Normalreglement for sanitæranlegg Administrative bestemmelser med kommentarer 4. utgave Kommuneforlaget 1992 Kommuneforlaget AS, Oslo 4. utgave 1998 Forlagsredaksjon: Kirsten

Detaljer

Forskrift om takster for kommunale vann- og avløpsgebyr

Forskrift om takster for kommunale vann- og avløpsgebyr Forskrift om takster for kommunale vann- og avløpsgebyr gjeldende fra 1.januar 2016. Vedtatt med hjemmel i lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 16.03.2012 nr.12 3 og 5 og lov mot vern om forurensning

Detaljer

Forslag til ny forskrift for vann- og avløpsgebyr, Drangedal kommune.

Forslag til ny forskrift for vann- og avløpsgebyr, Drangedal kommune. Forslag til ny forskrift for vann- og avløpsgebyr, Drangedal kommune. (Endringer er merka med gult.) 1.Plikt til å betale gebyr 1-1.Plikten til å betale vann- og/eller avløpsgebyr gjelder: - Fast eiendom

Detaljer

Sirdal kommune. Forskrift for vann- og kloakkavgifter. Vedtatt 18.12.2008 i utvalg for teknikk, landbruk og miljø

Sirdal kommune. Forskrift for vann- og kloakkavgifter. Vedtatt 18.12.2008 i utvalg for teknikk, landbruk og miljø Sirdal kommune Forskrift for vann- og kloakkavgifter Vedtatt 18.12.2008 i utvalg for teknikk, landbruk og miljø Forskrift om vann- og avløpsavgift, Sirdal kommune, Vest-Agder. Fastsatt av Sirdal kommun,

Detaljer

AKTUELLE JURIDISKE SPØRSMÅL V/ADV. GUTTORM JAKOBSEN, ADV. FIRMA HAAVIND.

AKTUELLE JURIDISKE SPØRSMÅL V/ADV. GUTTORM JAKOBSEN, ADV. FIRMA HAAVIND. AKTUELLE JURIDISKE SPØRSMÅL V/ADV. GUTTORM JAKOBSEN, ADV. FIRMA HAAVIND. - ADGANG TIL ANSVARSFRASKRIVELSE I STANDARD ABONNEMENTSVILKÅR FOR VANN- OG AVLØP. - SPØRSMÅL OM TILBAKEVIRKENDE KRAFT - KOMMUNENS

Detaljer

ØYER KOMMUNE. FORSKRIFT om VANN- og AVLØPSGEBYRER

ØYER KOMMUNE. FORSKRIFT om VANN- og AVLØPSGEBYRER ØYER KOMMUNE FORSKRIFT om VANN- og AVLØPSGEBYRER FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I ØYER KOMMUNE vedtatt av kommunestyret den 25.11.2004 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 22. juni 2017 kl. 16.15 PDF-versjon 25. juli 2017 15.06.2017 nr. 862 Forskrift om vann

Detaljer

I. Generelle bestemmelser

I. Generelle bestemmelser FORSLAG TIL NY FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I EIDSVOLL KOMMUNE Vedtatt av Eidsvoll kommunestyre 9. desember 2002, sist endret 13. november 2012 i medhold av lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MÅLSELV KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MÅLSELV KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MÅLSELV KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret den 20.12. 2001, med endringer vedtatt i kommunestyret den 21.06.07 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TJELDSUND KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TJELDSUND KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TJELDSUND KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 05.06.02, sist endret den 05.10.06, i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SKÅNLAND KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SKÅNLAND KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SKÅNLAND KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 11.12.2012 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I FROLAND KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I FROLAND KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I FROLAND KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den xx.xx. 2013 i medhold av Lov om vern mot forurensninger og om avfall, Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg og Forskrift

Detaljer

GENERELLE BESTEMMELSER

GENERELLE BESTEMMELSER FORSKRIFT Rennebu kommune 1635-6000-6011 FORSKRIFT OM VANN- OG Side 1 av 6 AVLØPSGEBYRER Gyldig fra: 01.01.2009 Revidert: Revisjon nr: Formål og omfang Forskriften er vedtatt av Rennebu kommunestyre i

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR KOMMUNENE LEVANGER, VERDAL, INDERØY OG STEINKJER

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR KOMMUNENE LEVANGER, VERDAL, INDERØY OG STEINKJER FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR KOMMUNENE LEVANGER, VERDAL, INDERØY OG STEINKJER vedtatt av kommunestyret i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og Forskrift om begrensning av

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I HURDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I HURDAL KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I HURDAL KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret den 16.12.2009 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I VARDØ KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I VARDØ KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I VARDØ KOMMUNE Vedtatt av bystyre den 17.desember 2002 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av 10.

Detaljer