Mye spenning i nominasjonene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mye spenning i nominasjonene"

Transkript

1 LANDSSTYRET: Regjingen må se når det regn SIDE 4 OG 5 VENSTRE I ALSTAHAUG: Ble nektet intpellasjon SIDE 6 ELDR: Venstre-gjennomslag i Europa SIDE 10 ANNE SOLSVIK: God jul til alle? SIDE 15 VENSTRES MEDLEMSMAGASIN 08/08 STORTINGSVALGET 2009: Mye spenning i nominasjonene SIDE 7, 8 OG 9 1

2 LEDER: Sosialt. Libalt. Nytenkande. Hoin ikkje løysinga for alle, men kan ve det for nokon. Det var kanskje ikkje så mange som hadde venta at det var ansvarleg statsråd Hanssen som kom til å plukke opp ballen då Venstres programkomité annonste at dei kom til å gå inn for hoinassistt behandling, altså å bruke hoin som eit legemiddel i behandlinga av tungt avhengige hoinbrukarar. For å slå det fast med det same: Slik behandling ikkje, og må ikkje presentast som, den einaste og endelege rette måten å hanskast med det problemet tung avhengighet skapar. Venstre sin ruspolitikk langt meir omfattande. Det eit akutt behov for eit betre rehabilitingstilbod, og narkomane bør få behandling med ein gong avrusing fdig, som i Stockholm. Og vi skal ikkje gløyme at rus langt meir enn sprøytenarkomani. Denne jula slit mange barn med foreldre som ikkje klar å styre alkoholbruken sin. Og den mest veksande narkotikabruken blandingsmisbruk blant ungdom. Men denne gongen var det altså hoin som var kontrovsielt. Det ikkje løysinga for alle, men kan ve det for nokon. Venstre brukte for nokre år sidan profilorda «sosialt libalt nytenkande». Det i grunn svært godt oppsummt Venstre sin politikk. Og hoinassistt behandling høv rett inn h. Det sosialt fordi det går rett på dei som har det all tyngst i samfunnet, og som alt anna har feila for. Det libalt fordi det tek konsekvensen av at menneske ulike, og at ikkje konvensjonelle behandlingsform har effekt på alle. Og det definitivt nytenkande. Kanskje det grunn til å reflekte litt ov ordet «nytenkande», og i kva grad vi tillet nytenking på den måten vi likar å tru. For det ikkje til å sjå bort frå at dette forslaget gjekk tunge rundar med hån før mange innsåg at ikkje bre var det alvorleg politikk, men det var politikk som kunne endre folks liv til det betre. Og det ikkje det einaste forslaget, ikkje dei einaste tankane, som har gått slike rundar. Det i kraft av dei gode argumenta at vi skal ovtydast. Då må vi våge å ta debattane. Foran for miljø, kunnskap, og reform Venstre skal bidra til at krisetiltakene pek i riktig retning framov, med en klart grønn innretning. Venstrefolk landet rundt kan ta en velfortjent julefie. Dett følg et travelt år fram til et spennende valg i septemb. Den 28. januar skal vi feire Venstres 125 år. De all fleste i landet har fått sin desemblønn, og vi kan feire jul omtrent som normalt. Finanskrisa har enda ikke slått inn for fullt. Lave rente og statlige tiltakspakk vil forhåpentlig dempe de vste utslagene, men mye usikkt. For Venstre har det vært viktig å være nøktne i første fase. Først må renta ned. Det har krevd forsiktighet med pengebruken i den fasen. Det går 13 på dusinet av politike som vil bruke m peng til formål de for. Det viktigste å priorite innenfor ramm som ikke ødelegg for andre og viktige forhold i økonomien. Tiltak må målrettes for å treffe riktig, og krisa må brukes til å vri politikken i riktig retning. Vi kan for eksempel sørge for at alle norske skol nå får miljøriktige vindu og ventilasjonsanlegg. Dmed spares både miljø og utgift framov. Vi får nærmest sammenhengende budsjettrevisjon i Stortinget framov våren, og Venstre skal bidra til at krisetiltakene pek i riktig retning framov, med en klart grønn innretning. Partiet har nå fått programkomiteens endelige utkast til program for neste stortingspiode. Vi har pekt på tre politiske bærebjelk: Å ta steget ov i lavutslippssamfunnet. Å bygge kunnskapssamfunnet. Å reforme velfdssamfunnet. Det ligg stor kraft og dynamikk i summen av de to første punktene. Det siste åpenbart det mest kontrovsielle innad i Venstre. Men vi må tørre å diskute noen hellige ku når 200 milliard i minntekt siden 2005 ikke har løst problemene bedre enn at vi nå har nye kuttrund i kommunene og i sykehusene. Vi treng bedre velfdstjenest på mange områd. Dfor må vi gjøre noe grunnleggende for å skaffe oss det handlingsrommet dette krev. De som fornekt dette, vil bare bidra til at vdens dyreste land fortsatt forblir det, på et stadig høye nivå. Lykke til med debatten og med programbehandlingen! Riktig god jul og godt nytt venstreår! Hilsen Lars Sponheim Mikro-produksjon av strøm Micro-genation vil gjøre vanlige borge til medansvarlige produsent av løsning på klimaendringene. GJESTESKRIBENTEN Graham John Cordwell Som Venstremedlem og lokallagsled i Marnardal Venstre har jeg fulgt med debatten om miljø og engi i Norge ov mange år. Det slår meg at vanlige borge i Norge bare finn seg i at mens staten og de store strømselskapene håv inn masse peng, kundenes eneste rett å skifte strømlevandør. Det kreves at kunden prisbevisst og skift ofte. Det finnes ingen mulighet for enkelte kund ell grupp til å påvirke markedet slik at det skapes et reelt valg. Med andre ord, kunden en strømslave! I Norge i dag må de som produs og lev strøm ha en konsesjon fra staten, det vil si at vi bare får store aktør. De som har en konsesjon får inntekt fra leving av strøm og leie av levingsnettet. Staten tar sin del av kaken i form av el-avgift, moms og skatt. Alle tjen på dette systemet bortsett fra vanlig borge. Husholdning og små bedrift må bare finne seg i at de ikke kan nå opp i konkurransen med de store aktørene. Micro-genation Med micro-genation menes produksjon av null- ell lav-co² varme og strøm av husholdning, småbedrift og kommun i ell i nærheten av bruksstedet. Dette inklud fornybar varme produst ved varmepump, solcell, varmtvanns-system og pellets-ovn. Det inklud også «on-site» produksjon av strøm fra solcellepanel, mikro-vindturbin, mikrohydrosystem m.m. Micro-genation vil gjøre vanlig borge til medansvarlige produsent av løsning på klimaendringene hell en passive bruke av engi. Det vil motarbeide apatien som undgrav så mange offentlig opplysningskampanj. Andre lands faring Tyskland har innført en rett for vanlig borge til å bli koblet på nettet som mikro-produsent og få betalt for ovskuddsproduksjon. Faktisk får de et høye beløp enn markedsprisen for å stimule til at fle innfør micro-genation i sitt hjem. Fle land s micro-genation som en mulighet til reduksjon av drivhusgass. Motstand til micro-genation må ikke undvurdes. Motstanden ligg i engimarkedet hvor fordel forhindr strømprodusentene og netteie fra å omfavne micro-genation. Det finnes også motstand blant politike som vant til store, sentraliste kraftprosjekt og en forbrukvnspolitikk som priorit lavengipris. En ny engistrategi for Norge Integring av micro-genation i nye byggeprosjekt, spesielt nye skol, sykehus og andre offentlig bygning. Stadig heving av CO²-utslippsstandard skal styre investing i teknologisk utvikling og innovasjon Planlegging av et kommunalt nettlevingsnettvk for lokalprodust strøm og varme som unngår kostnad og ineffektivitet som forbindes med nasjonal ell regional nettbruk Innføring av insentiv for engiprodusentene og levandørene til å utvikle engisvicekontrakt som gjør det mulig for husholdning til å ettmonte ell «retrofit» micro-genationutstyr. Dette vil åpne for tilbakebetaling av kostnad gjennom strømregningen ov en lengre piode, samt belønne eksportt strøm En ny finanspolitikk som gjør det mulig for huseie å se micro-genation og engirasjonalising som en investing i eiendommens vdi. Avgiftsrabatt for et lav-co²-hjem burde innføres samtidig som at alle nye bolig får et engistempel Utvikle enkle prosedyr for søking ett tilskudd og nett-tilkobling. Publikums intesse kan bli ekstremt svekket av ovdrevet byråkrati. Micro-genation skal inklude borge med å takle klimaendringene. Husholdning og småbedrift skal belønnes for å bruke engi m effektivt. Det kreves m og omfattende investing i infrastruktur, strøm- og ledningsnettet og den eldre bygningsmassen. Det trengs et spleiselag mellom stat, privatfinans og vanlig borge. Venstre som miljøparti Venstre må arbeide for at monopolet brytes og gi vanlige borge rett til makt innenfor dette feltet. Fremtidens borge skal leve i en helt annen vden enn oss. Vi kan ikke leng satse på olje som hovedinntekte til landet. Dette noe vi kan gi vide med stolthet, men vi må begynne nå. INNHOLD: Led 2 Gjesteskribenten 3 Regjingen må se når det regn 4-5 Ble nektet intpellasjon 6 Nominasjonene 7-9 Gjennomslaget i Europa 10 Brüsselbrevet 11 Debatt Partisiden 14 Helt libalt - Unge Venstres side 15 Baksiden 16 Ansvarlig redaktør: Tje Breivik Redaktør: Kjartan Almenning Adresse: Møllgt. 16, 0179 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: Intnett: Sats: Thomas Hansen Trykk: Zoom Grafisk AS Foto ved redaksjonen ell fra Venstres arkiv, med mindre annet angitt. Forsidefoto: Ilja Hendel/Scanpix. 2 Artikkelen noe forkortet. Les resten på 3

3 Venstres landsstyremøte: Treng en regjing som s når det regn miljø Venstres landsstyremøte hadde valgt «global økonomi treng global politikk» som hovedtema. Venstres led Lars Sponheim brukte store del av sin tale til landsstyremøtet i Oslo desemb på å kommente finanskrisen. Uttalels fra Venstres landsstyremøte: Vil ha forutsigbarhet for barne- og ungdomsorganisasjon Venstre uenig i den nye forskriften fra Barne- og likestillingsdepartementet (BLD), fordi forskriften grip inn i de frivillige organisasjonenes formål. Krev strakstiltak mot svensk ovvåking av norsk datatrafikk Venstre men Regjingen snarest må lanse tiltak mot svensk ovvåking av norsk datatrafikk. Finanskrisen må utløse nytenkning Venstre ønsk å bruke krisesituasjonen på en positiv måte ved å forme fremtidens lavutslippssamfunn og et m bærekraftig næringsliv. Frode Fjeldstad Kjartan Almenning Vi har vært med på en rar budsjettbehandling denne høsten. Vi hadde i lang tid sett faretegnene i vdensøkonomien, og når budsjettet blir lagt fram så det en samling solskinnshistori. Det blir som når alle s at det striregn ute, og så komm værmeldinga og si at vi har fltall, så det sol. Det var rimelig spesielt, sa Sponheim. Dagen før budsjettbehandlingen meldte Regjin- gen at den kom med en kriseviding. Da må jeg si at jeg ble demokratisk indignt og forbannet på Stortingets vegne, sa Sponheim. I mellomtiden hadde Stortinget kastet bort viktig tid på å behandle et budsjett med feil tall. Lav rente bra for alle! Bedriftene må holde kostnadene nede for å være lønnsomme og opprettholde arbeidsplass, og også husholdningene tjen, sa Sponheim. Det var d- Avkriminalising av HIV HIV og AIDS på fremmarsj i Europa, og HIV-smitte øk mest blant hetoseksuelle. Kriminalising av HIV positive stigmatisende og kan føre til at færre oppsøk hjelpeapparatet, men Trine Skei Grande. HIV-positives situasjon preget av dårlige levekår og diskrimining. Brukmedvirkning, samarbeid om behandlingsopplegg og tillit til hjelpeapparatet viktig for at folk skal være åpne om eventuell smitte, og for å få fle til å teste seg, men hun. Frykt for straffeforfølgelse virk mot sin hensikt og kan ha svært uheldige konsekvens når hensikten å få ned antall nye smittetilfell. Venstre vil dfor gå inn for å avkriminalise HIV. For dårlige på å beskytte seg Det satses alt for lite på forebygging mot HIVsmitte i Norge. Norske ungdomm må lære å beskytte seg. Venstre la inn mye peng til en stor satsing på helsesøsttjenesten og helsestasjon i vårt budsjett. Det helt nødvendig at ungdom får nødvendig kunnskap på et tidlig tidspunkt. Seksualundvisning i dag nærmest ikke-eksistende i skolen, og vi tror det en fordel om andre enn læren står for dette, si Skei Grande. for svært gledelig at folk og bedrift fikk en gledelig julehilsen fra sentralbanksjefen, rett før jul, da styringsrenten ble kuttet 1,75 prosent. Krisen må føre til grønn omstilling Krisen må føre til at omstilling til en grønn økonomi, men Sponheim. Venstres altnative budsjett satset på tre hovedstolp: Ovgang til en grønne økonomi, massiv satsing på kunnskap og forskning, og satsing på gründe og nyskaping. Men kraften i dette ligg i summen av alle tre: Når så stke kreft jobb sammen, da blir det dynamikk. Vi får ingen effekt av en grønn økonomi med mindre det lov å tjene peng innen rammen av en grønn økonomi, sa Sponheim. Invitte til debatt Tre innlede fra svært ulike ståsted var invitt til landsstyret for å innlede om temaet. Thorvald Moe, ekspedisjonssjef i Finansdepartementet, gikk kort gjennom økonomiske tendens gjennom historien. På 70- og 80-tallet ble finansmarkedene libalist i USA og England (Margaret Tatch og Ronald Reagen). Han mente at IMF må reformes slik at det gjenspeil dagens maktforhold i vden. Elisabeth Holvik fra banken Glitnir advarte mot å rope på populistiske kortsiktige løsning, mens Liv Sannes, økonom i LO, la vekt på å hindre et stort fall i ledighet, da dette bare ville gjøre krisen enda vre. Landsstyret deltok sammen med innledne i debatten. Landsstyret vedtok også uttalelsen: Finanskrisen må utløse nytenkning, som kan leses på Når komm månelandingen? Lars Sponheim b statsminist Jens Stoltenbg bekrefte at den såkalte «månelandingen» et fullskala CO2-renseanlegg vil stå klart på Mongstad innen utgangen av 2014 slik statsministen og regjingen har lovet. StatoilHydros toppledelse men at CO2-rensing på Mongstad tidligst kan bli lønnsomt i 2020 og at utvikling av nødvendig teknologi til å fdigstille et fullskala renseanlegg ikke vil være fdig før denne tid. Dette har fått Sponheim til å skrive brev til statsministen, d han b om bekreftelse på at den opprinnelige planen ligg fast. Skuffende lite bevegelse i Poznan Gunnar Kvassheim har fulgt klimamøtet i Poznan som skal legge grunnlaget for forhandlingene om en ny klimaavtale i København i Manglende resultat på hjemmebane kan svekke Norges gjennomslagskraft på den intnasjonale arenaen. Det skuffende lite bevegelse når det gjeld realitetene, og vanskelig å få forpliktet de rike landene til utslippskutt. Det viktig fordi den fattige delen av vden forvent at de rike landene bidrar med vesentlige kutt. Men nye signal fra påtroppende president Barack Obama kan bidra til å få bevegelse vide, men Kvassheim. Behov for grønn krisepakke Den økonomiske krisen ramm hardt og må møtes med krisetiltak. Vi også inne i en klimakrise som krev et bredt spekt av tiltak. Det viktig at de virkemidlene som tas i bruk rettes både mot den økonomiske krisen og klimakrisen. H det ikke tale om enten ell, men både og, skriv Gunnar Kvassheim. Norge har et av Europas dårligste opplegg for å støtte fornybar engiproduksjon. Dette må avløses av en storsatsing på dette området, hvor Norge har unike forutsetning. H ligg store mulighet for å sikre arbeidsplass og skape nye. 4 5

4 småbedrift Mye spenning i nominasjonene Ny og m bærekraftig kurs For Venstre det all viktigst at renten kan gå ned så raskt som mulig, og forbli lav ov tid. Det det viktigste enkeltelementet som løs finanskrisen ov tid, og det et åpent spørsmål om krisepakken bør bli av et så stort omfang som det LO og NHO har foreslått, si Leif Helge Kongshaug. I den kommende krisepakken må ov halvparten av tiltakene må ha en grønn innretning, satsingen på miljørettet forskning og høye utdanning må intensives, og det må opprettes et såkornfond, «KlimaTEK», for klimagründe og bedrift som sats på klimaløsning. Næringspolitikk for fremtiden Det ingen tvil om at næringspolitikk komm til å bli det all viktigste politikk-området i den tiden vi har foran oss. Vår felles utfordring å gjøre det enklest mulig å statte de arbeidsplassene som forsvinn med nye arbeidsplass, si Leif Helge Kongshaug. Venstre men Regjingen må gi målrettede skattelett og tiltak til bedriftene, og særlig den eksportrettede industrien slik at fle arbeidsplass kan beholdes og skapes. Vår felles utfordring nå, å gjøre det enklest mulig å statte de arbeidsplassene som forsvinn med nye arbeidsplass. Forvent tung krisepakke innen samfdsel Borghild Tenden tok opp med samfdselsministen om hun ville lytte til opposisjonen når regjingen skal legge fram sin krisepakke. Det positivt at samfdselsministen lydhør ovenfor Stortinget. Vi treng fle konkrete tiltak som kan startes opp umiddelbart både innenfor veg og jnbane, uttal Tenden. Det særlig de små og mellomstore bedriftene som slit i bygg og anleggsbransjen. En pakke må tilpasses strukturen i bransjen. Mange mindre kontrakt vil være m tilpasset situasjonen en noen få store, legg hun til. Ble nektet intpellasjon Hanne Nora Nilssen Venstres enslige svale i Alstahaug kommunestyre i Nordland. Da hun nylig reiste en intpellasjon i kommunestyret, nektet ordføren å forholde seg til den. Heldigvis finnes det lov og regl som sikr også enslige svals rettighet. Hanne Nilssen fikk til slutt fremmet sin intpellasjon om resvasjonsordning for reklame. Kjartan Almenning Hele 24 dag før kommunestyremøtet i oktob sendte Nilssen inn en intpellasjon om speilvendt resvasjonsordning for reklame. Til tross for tidsmarginen var intpellasjonen ikke å finne i de utsendte sakspapirene. Den ble hell ikke besvart av ordføren und kommunestyremøtet, selv om Nilssen tok dette opp. Hun fikk imidltid løft om at saken skulle bli behandlet på et sene tidspunkt. For å være på den sikre siden sendte jeg ov intpellasjonen på nytt, fortell Nilssen. Til tross for dette kom ikke saken med på sakslisten til novembmøtet hell. Da gikk jeg på talstolen og forlangte intpellasjonen utdelt. På slutten av møtet kom papirene, men da var det for sent å sette seg inn i saken for de fleste. Ordføren klarte und behandlingen å si at saken ikke passet for et kommunestyre, og at kommunestyret burde få skoling i hvilke sak som kan tas opp i en intpellasjon. Ett kommuneloven kan en representant imidltid fremme intpellasjon om hva som helst. Speilvending av resvasjonsordningen mot reklame dessuten en sak som blir tatt opp av Venstrefolk i en rekke kommun landet rundt denne høsten. Det i all høyeste grad en sak for lokaldemokratiet. Heldigvis endte ikke saken d. Journalisten i lokalavisen fattet intesse for saken, og i det påfølgende oppslaget måtte ordføren legge seg flat og gi Nilssen rett. Ikke bare hadde hadde ordføren brutt kommuneloven som gir alle kommunestyrepresentant rett til å fremme intpellasjon. Han hadde også brutt sitt eget intnreglement om behandling av intpellasjon i Alstahaug kommune. Intpellasjon En intpellasjon et grunngitt spørsmål/ forslag tilvedtak rettet til ordføren. Gjennom intpellasjon kan representantene i kommunestyret/fylkestinget ta opp sak og forhold som ikke står på den ordinære sakslisten. Kommuneloven slår fast at alle representant i et kommunestyre/fylkesting kan fremme intpellasjon. Intpellasjon kan i teorien fremmes helt fram til møtestart. Men de fleste kommun har et et eget reglement som sett frist for når en intpellasjon bør være sendt inn for å bli sikret et godt svar av ordføren. Vanlig frist 3-4 dag før møtestart. Kjartan Almenning 13 av 19 fylk nå fdige med sine nominasjon og har bestemt hvem som skal stå fremst i kampen om stortingsmandat fra sine fylk. I hele 7 av de 11 fylkene som h presentes, ble nominasjonskomiteens innstilling på førstekandidat utfordret. Selv om det var et tett løp fle sted, var ingen tette enn Buskud. D ble toppkandidaten til slutt valgt på loddtrekning ett at nominasjonsmøtet endte med å dele seg på midten! To av toppkandidatene Eivind Brenna fra Oppland og André N. Skjelstad fra Nord-Trøndelag ble presentt i forrige numm. Og i januar og februar står Hedmark, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Nordland og Finnmark for tur. Noen fylk har fast plass å forsvare, andre har utjevningsmandat ell står uten representasjon. Vi regn med at alle har som ambisjon å få yttlige ett fast mandat, og present h alle som da står på sikk plass og kampplass. Vi har spurt kandidatene hvilken sak de ønsk å jobbe for hvis de får plass på Stortinget. Førstekandidat Østfold: Rita Sletn Rita fra Eidsbg, og til daglig assistende genalsekretær i Venstre. Hun var statssekretær i Justisdepartementet und Odd Einar Dørum, og har også ledet regjingens voldtektsutvalg. Rita har bakgrunn fra ulike sosiale tiltak, blant annet arbeid med krisesentre. Hva jeg vil kjempe for? Det må bli sosiale sak, og sak i skjæringspunktet mellom sosialpolitikk og justispolitikk. H skal Venstre være ombudsmenn, og stemmen for de som liten ell ingen stemme har. Dette handl for eksempel om ruspolitikk og om de som utsatt for ulike ovgrep. De finnes i alle fylk, og treng at Venstre sloss for dem, si Rita. Førstekandidat Oslo: Trine Skei Grande Trine opprinnelig fra Ovhalla i Nord-Trøndelag. Hun ovtar toppen av Oslo-listen ett Odd Einar Dørum. Trine har allede sittet to piod på Stortinget, først som vara for Dørum, dett som Oslo Venstres første annenrepresentant siden Hun 1. nestled i Venstre, utdannet cand.mag. og har bred faring fra en rekke ulike organisasjon. Det store og viktige å få til en grønn økonomi og en kunnskapsøkonomi, altså et samfunn som bygget på miljø og på utdannelse. Og det å være en Oslorepresentant i dette arbeidet, for Oslo treng representant som jobb for gode miljøløsning som gjør byen til en god by å bo i, men Trine. Andrekandidat Oslo: Ola Elvestuen På landsmøtet 2008 ble Ola valgt som ny 2. nestled for Venstre. I Oslo-politikken han led for Venstres bystyregruppe, samt led for bystyrets byutviklingskomité. Han led også arbeidet med Stortingsvalgprogrammet for , som skal legges fram og behandles på Venstres landsmøte i Trekke fram én sak? Det jo umulig i et så svært politisk landskap! Men det klart at klimapolitikk helt sentralt, men Ola. - Vi må få orden på jnbanesystemet h i landet, det én viktig del av miljøpolitikken. Og så har vi fortsatt en jobb med å få endret ruspolitikken og å få den til å funge. Det ble visst to sak. Tredjekandidat Oslo: Alvhild Hedstein Alvhild Hedstein Oslos 3. kandidat. Oslo har i dag to faste representant, så Alvhilds plass kampplass. Alvhild direktør i stiftelsen Miljømking, og satt i Lavutslippsutvalget. Hun har tidlige vært politisk rådgiv for Lars Sponheim og nestled i Oslo Venstre. Hun også medlem av Venstres stortingsvalgprogramkomité. De norske klimagassutslippene må ned, si Alvhild. Vi må oppfylle Kyotoforpliktelsene, og det komm jeg til å priorite å jobbe for. Det får vi til ved at det blir økt bruk av biodrivstoff i transportsektoren, at sokkelen blir elektrifist, og ved at vi redus bruk av fossil engi til oppvarming. Da får vi det til. Førstekandidat Akshus: Borghild Tenden Borghild Tenden fra Bærum stortingsrepresentant og nestled i Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget. Borghild arbeidet tidlige med ekstn informasjon på Stortinget. Hun har møtt som vararepresentant på Stortinget, og har sittet i styr og utvalg både i fylket og i hjemkommunen. Jeg vil ha et modne samfunn bast på kunnskap og nytenkning, si Borghild. Det betyr for eksempel at vi hele tiden må se på hvordan vi kan få m vei og jnbane for pengene uten at dette går utov de ansatte. Vi må legge til rette for at nyskapning kan skje i bedrift og samfunnsliv, og ta grep for å forenkle og sette borgen i sentrum. 6 7

5 Andrekandidat Akshus: Abid Q. Raja Abid Q. Raja jurist, har mellomfag i kriminologi og mastgrad i forskningsmetodikk i psykologi fra Oxford. Han har jobbet som advokat, og tilsatt som nemndled i Utlendingsnemnda ett å ha blitt utnevnt i statsråd. Abid ga ut den selvbiografiske debattboken Talsmann i april. Integring, si Abid. Hvis vi skal lykkes som samfunn, så må vi få minoritetene til å lykkes i Norge. Vi må ha en åpen og ærlig debatt om vanskelige områd og forhold i en tokulturell hvdag, enten det handl om arbeidslivsdiskrimining ell kvinneundtrykking. Uten det enes man ikke om felles vdi. Jeg også intesst i justis- og utenrikspolitikk. Alt dette heng sammen. Førstekandidat Buskud: Ulla Nordgarden Ulla Nordgarden har bakgrunn som forsk og har en doktorgrad innen havbruk. Ett å ha arbeidet fle år ved Havforskningsinstituttet, kom hun tilbake til hjembyen Drammen d hun nå arbeid som biologilær i den videgående skolen. Ulla også led i det nystartede Buskud Venstrekvinnelag og styremedlem i Drammen Venstre. Med min bakgrunn fra forskning, så det forskning jeg særlig brenn for. Jeg vil arbeide for den delen av forskningen som utvikl fornybare engikild, og som utvikl teknologi og kunnskapsbaste arbeidsplass som skal hjelpe oss på veien mot lavutslippssamfunnet, si Ulla. Førstekandidat Vestfold: Kåre Pettsen Kåre Pettsen økonom, og Venstres gruppeled i fylkestinget i Vestfold. Han i tillegg med i fylkesutvalget og medlem av hovedutvalget for næring og samfdsel. Kåre sitt i styret i Vestfold Venstre og med i lokalpolitikken i Stokke kommune. Til daglig arbeid han med ansvar for intnasjonalt salg og markedsføring i en programvarebedrift i Sandefjord. Viktigst en satsing på innovasjon og en satsing på forskning, og i forlengelsen av dette: Det å skape et kunnskapssamfunn og å skape arbeidsplass i et slikt samfunn, si Kåre. Og så det å arbeide for regionen, Vestfold og sørov, ved å ruste opp den jnbanen vi har fra 1800-tallet. Førstekandidat Telemark: Tonje Løw Gurholt Tonje Løw Gurholt led for Telemark Venstre og for lokallaget i hjemkommunen Siljan. D sitt hun også i kommunestyret og formannskapet. Hun har varaplass til sentralstyret i Venstre og har deltatt i fle av programkomiteene i partiet. For tiden jobb hun i Skien Kommune som prosjektled for et prosjekt om kvinn i lokalpolitikken. Hvis jeg skulle være blant dem som havn på Stortinget, ville jeg jobbet for kindegget som det prates om i partiet kombinasjonen av god miljøpolitikk, kunnskapssamfunnet og det å skape og utvikle arbeidsplass. Koblingen mellom disse feltene tydelig og et godt svar på fremtidige utfordring, men Tonje. Førstekandidat Aust-Agd: Øystein Haga Øystein Haga fra Grimstad, og til daglig lektor på Dahlske videgående skole. Han har en bred og varit faring fra kommune- og fylkestingspolitikken. I kommunevalgene i 2003 og 2007 fikk han flest psonlige stemm av alle i Grimstad. Øystein har vært fylkesled og landsstyremedlem i Venstre og har mange, mange kulturvv. Kultur det bærende elementet i det jeg driv med. Det det første jeg s på i en budsjettbehandling, si Øystein. Men jeg har min bakgrunn fra kommune- og fylkespolitikken, og det mange regionalpolitiske sak som viktige. Jeg vil arbeide for at Sørlandet snakk med én stemme i ett Agd og for en utvikling av regionen. Førstekandidat Vest-Agd: Anne Margrethe Larsen Anne Margrethe Larsen komm fra Flekkefjord og Venstres representant i Stortingets utenrikskomité. Hun var tidlige sjefssykeplei ved Flekkefjord sykehus, og har undvist i helsefag på videgående skole. Anne Margrethe har vært led av Vest-Agd Venstre i fle år og har faring som fylkespolitik. Jeg ønsk et Venstre som kan være et grønt altnativ i klimapolitikken i forhold til finanskrisen, kan Anne Margrethe fortelle. Det skal være et tydelig skoleparti med kvalitet i sentrum, og skal ha en fornyet tenkning på samhandling mellom helseforetak og kommunene. Førstekandidat Rogaland: Gunnar Kvassheim Gunnar Kvassheim led av Stortingets engi- og miljøkomité. Han komm fra Egsund. Und Bondevik II-regjingen var han statssekretær ved Statsministens kontor. Gunnar høgskolekandidat i samfunnsfag, og har bl.a. arbeidet som journalist og redaktør i 20 år. Han har også bred lokal- og fylkespolitisk faring. Jeg var så heldig å få være med og arbeide med klimaforliket. Det var veldig viktig at det kom på plass, men Gunnar. Men det representte bare starten på lavutslippssamfunnet slik det kan bli. Jeg vil være med i de fire åra d vi må stake ut den nye kursen. Venstres politikk for miljø, næring og utdanning den medisinen vi treng. Andrekandidat Rogaland: Helge Solum Larsen Helge Solum Larsen led i Rogaland Venstre og sentralstyremedlem i Venstre. Han bystyrepresentant i Stavang og nestled i kommunalstyret for byutvikling. Helge har vært led av Norges Unge Venstre, og nå 1. vararepresentant til Stortinget. Jeg driv egentlig ikke politikk på grunn av enkeltsak, innvend Helge. Da blir man jo på et tidspunkt fdig! Men forholdet til lovgivning noe som viktig for meg, og en god grunn til å ha mange libale på Stortinget. Vi i fd med å lulle oss inn i en forestilling om at lovpålegging gjør velfd og skole bedre, fremfor at man gir makt og myndighet til enkeltmennesket. Det blir feil. Førstekandidat Sør-Trøndelag: Guri Melby Guri Melby nestled i Sør- Trøndelag Venstre, i tillegg til å være bystyrepresentant for Venstre i Trondheim. Hun sitt dessuten som direktevalgt i Venstres landsstyre. Hun lektor og mast i nordisk fra NTNU, og jobb som høgskolelektor på HiST, avdeling for lærutdanning. Hun 27 år og bor på Øya i Trondheim. Guri har også vært sentralstyremedlem i Unge Venstre i en årrekke. Jeg jobb jo mest med skole og utdanningspolitikk, si Guri. Jeg håp at hvis jeg skulle få møte på Stortinget, så det innen det feltet jeg får jobbe. Og da tror jeg at det viktigste å få gjort noe med lærutdanninga. Den må styrkes, slik at vi sikre på at de som komm ut dyktige nok. Førstekandidat Troms: Roar Sollied Roar Sollied har tidlige vært både lokallagsled og fylkesled. Nå sitt han som sentralstyremedlem i Venstre. Han har vært folkevalgt siden 1987, både som kommunestyrepresentant i Målselv, formannskapsmedlem og gruppeled. Han nå i sin tredje piode på Fylkestinget og i komiteen for Utdanning og helse. Det dette med skole og utdanning som mitt område. Det det jeg har min utdanning i, og det det jeg har praksis fra. Jeg vet hva som trengs på dette feltet. Det har blant annet med behovet for en rettfdig finansiingsordning for hele landet. Jeg har som mål å gjøre som Grundtvig: Å arbeide for å få «oplysning ut til hyttne på heden», si Roar. norge rundt Venstre vil starte polkamp Det særdeles viktig at politikne i Sigdal hold polsaken varm, si Venstres Svein Jakob Hollud til Bygdeposten. Hollud håp å kunne tilby turistene sprit på fjellet, og fremm en intpellasjon for kommunestyret d han spør hva ordføren har tenkt å gjøre for at Sigdal skal få et polutsalg. Bodø Venstre start tenketank Alle har noe å bidra med i den politiske debatten, men ikke alle har tid og anledning. Dfor en tenketank, si Tje Cruickshank til ab24.no. - Vi må ta inn ov oss at ikke alle har like mye tid til å være politisk aktiv. Da må vi forsøke å være litt innovative. Libal tenketank ment som en uformell arena for den gode tanke. Mindre fossilt i Oslo-varmen Guro Fjellang kritisk til utstrakt bruk av olje og gass i fjnvarmesystemet, og krev høye fornybar-andel i byens fjnvarme. Hvis man markedsfør fjnvarme som en miljøvennlig engiløsning, så må man også se at det så lite som mulig av fossil engi i dette systemet, si Fjellang til NRK. Miljøklistremk i posten I disse dag mottar de første husstandene i Arendal klistremk for å resve seg mot uadresst reklame. Det utrolig bra at vi nå får på plass dette tiltaket. Dette ett steg på vei til et m miljøvennlig samfunn, si bystyremedlem Anne Solsvik. Det meld Arendals Tidende. Trøtt av sentrumsyting Venstres Karianne Stadheim mein innbyggjarane, handelsnæringa og media har vore for oppteken av det negative ved opprustinga av Stranda sentrum, og mein sytinga pinleg for alle som bur i kommunen. Eg blir oppgitt av all denne negativiteten. Vi har alle har gjort ein god jobb, sa Stadheim i utvalsmøtet i følgje Sunnmøringen. Har du tips til denne spalten? Send det til 8 9