Mye spenning i nominasjonene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mye spenning i nominasjonene"

Transkript

1 LANDSSTYRET: Regjingen må se når det regn SIDE 4 OG 5 VENSTRE I ALSTAHAUG: Ble nektet intpellasjon SIDE 6 ELDR: Venstre-gjennomslag i Europa SIDE 10 ANNE SOLSVIK: God jul til alle? SIDE 15 VENSTRES MEDLEMSMAGASIN 08/08 STORTINGSVALGET 2009: Mye spenning i nominasjonene SIDE 7, 8 OG 9 1

2 LEDER: Sosialt. Libalt. Nytenkande. Hoin ikkje løysinga for alle, men kan ve det for nokon. Det var kanskje ikkje så mange som hadde venta at det var ansvarleg statsråd Hanssen som kom til å plukke opp ballen då Venstres programkomité annonste at dei kom til å gå inn for hoinassistt behandling, altså å bruke hoin som eit legemiddel i behandlinga av tungt avhengige hoinbrukarar. For å slå det fast med det same: Slik behandling ikkje, og må ikkje presentast som, den einaste og endelege rette måten å hanskast med det problemet tung avhengighet skapar. Venstre sin ruspolitikk langt meir omfattande. Det eit akutt behov for eit betre rehabilitingstilbod, og narkomane bør få behandling med ein gong avrusing fdig, som i Stockholm. Og vi skal ikkje gløyme at rus langt meir enn sprøytenarkomani. Denne jula slit mange barn med foreldre som ikkje klar å styre alkoholbruken sin. Og den mest veksande narkotikabruken blandingsmisbruk blant ungdom. Men denne gongen var det altså hoin som var kontrovsielt. Det ikkje løysinga for alle, men kan ve det for nokon. Venstre brukte for nokre år sidan profilorda «sosialt libalt nytenkande». Det i grunn svært godt oppsummt Venstre sin politikk. Og hoinassistt behandling høv rett inn h. Det sosialt fordi det går rett på dei som har det all tyngst i samfunnet, og som alt anna har feila for. Det libalt fordi det tek konsekvensen av at menneske ulike, og at ikkje konvensjonelle behandlingsform har effekt på alle. Og det definitivt nytenkande. Kanskje det grunn til å reflekte litt ov ordet «nytenkande», og i kva grad vi tillet nytenking på den måten vi likar å tru. For det ikkje til å sjå bort frå at dette forslaget gjekk tunge rundar med hån før mange innsåg at ikkje bre var det alvorleg politikk, men det var politikk som kunne endre folks liv til det betre. Og det ikkje det einaste forslaget, ikkje dei einaste tankane, som har gått slike rundar. Det i kraft av dei gode argumenta at vi skal ovtydast. Då må vi våge å ta debattane. Foran for miljø, kunnskap, og reform Venstre skal bidra til at krisetiltakene pek i riktig retning framov, med en klart grønn innretning. Venstrefolk landet rundt kan ta en velfortjent julefie. Dett følg et travelt år fram til et spennende valg i septemb. Den 28. januar skal vi feire Venstres 125 år. De all fleste i landet har fått sin desemblønn, og vi kan feire jul omtrent som normalt. Finanskrisa har enda ikke slått inn for fullt. Lave rente og statlige tiltakspakk vil forhåpentlig dempe de vste utslagene, men mye usikkt. For Venstre har det vært viktig å være nøktne i første fase. Først må renta ned. Det har krevd forsiktighet med pengebruken i den fasen. Det går 13 på dusinet av politike som vil bruke m peng til formål de for. Det viktigste å priorite innenfor ramm som ikke ødelegg for andre og viktige forhold i økonomien. Tiltak må målrettes for å treffe riktig, og krisa må brukes til å vri politikken i riktig retning. Vi kan for eksempel sørge for at alle norske skol nå får miljøriktige vindu og ventilasjonsanlegg. Dmed spares både miljø og utgift framov. Vi får nærmest sammenhengende budsjettrevisjon i Stortinget framov våren, og Venstre skal bidra til at krisetiltakene pek i riktig retning framov, med en klart grønn innretning. Partiet har nå fått programkomiteens endelige utkast til program for neste stortingspiode. Vi har pekt på tre politiske bærebjelk: Å ta steget ov i lavutslippssamfunnet. Å bygge kunnskapssamfunnet. Å reforme velfdssamfunnet. Det ligg stor kraft og dynamikk i summen av de to første punktene. Det siste åpenbart det mest kontrovsielle innad i Venstre. Men vi må tørre å diskute noen hellige ku når 200 milliard i minntekt siden 2005 ikke har løst problemene bedre enn at vi nå har nye kuttrund i kommunene og i sykehusene. Vi treng bedre velfdstjenest på mange områd. Dfor må vi gjøre noe grunnleggende for å skaffe oss det handlingsrommet dette krev. De som fornekt dette, vil bare bidra til at vdens dyreste land fortsatt forblir det, på et stadig høye nivå. Lykke til med debatten og med programbehandlingen! Riktig god jul og godt nytt venstreår! Hilsen Lars Sponheim Mikro-produksjon av strøm Micro-genation vil gjøre vanlige borge til medansvarlige produsent av løsning på klimaendringene. GJESTESKRIBENTEN Graham John Cordwell Som Venstremedlem og lokallagsled i Marnardal Venstre har jeg fulgt med debatten om miljø og engi i Norge ov mange år. Det slår meg at vanlige borge i Norge bare finn seg i at mens staten og de store strømselskapene håv inn masse peng, kundenes eneste rett å skifte strømlevandør. Det kreves at kunden prisbevisst og skift ofte. Det finnes ingen mulighet for enkelte kund ell grupp til å påvirke markedet slik at det skapes et reelt valg. Med andre ord, kunden en strømslave! I Norge i dag må de som produs og lev strøm ha en konsesjon fra staten, det vil si at vi bare får store aktør. De som har en konsesjon får inntekt fra leving av strøm og leie av levingsnettet. Staten tar sin del av kaken i form av el-avgift, moms og skatt. Alle tjen på dette systemet bortsett fra vanlig borge. Husholdning og små bedrift må bare finne seg i at de ikke kan nå opp i konkurransen med de store aktørene. Micro-genation Med micro-genation menes produksjon av null- ell lav-co² varme og strøm av husholdning, småbedrift og kommun i ell i nærheten av bruksstedet. Dette inklud fornybar varme produst ved varmepump, solcell, varmtvanns-system og pellets-ovn. Det inklud også «on-site» produksjon av strøm fra solcellepanel, mikro-vindturbin, mikrohydrosystem m.m. Micro-genation vil gjøre vanlig borge til medansvarlige produsent av løsning på klimaendringene hell en passive bruke av engi. Det vil motarbeide apatien som undgrav så mange offentlig opplysningskampanj. Andre lands faring Tyskland har innført en rett for vanlig borge til å bli koblet på nettet som mikro-produsent og få betalt for ovskuddsproduksjon. Faktisk får de et høye beløp enn markedsprisen for å stimule til at fle innfør micro-genation i sitt hjem. Fle land s micro-genation som en mulighet til reduksjon av drivhusgass. Motstand til micro-genation må ikke undvurdes. Motstanden ligg i engimarkedet hvor fordel forhindr strømprodusentene og netteie fra å omfavne micro-genation. Det finnes også motstand blant politike som vant til store, sentraliste kraftprosjekt og en forbrukvnspolitikk som priorit lavengipris. En ny engistrategi for Norge Integring av micro-genation i nye byggeprosjekt, spesielt nye skol, sykehus og andre offentlig bygning. Stadig heving av CO²-utslippsstandard skal styre investing i teknologisk utvikling og innovasjon Planlegging av et kommunalt nettlevingsnettvk for lokalprodust strøm og varme som unngår kostnad og ineffektivitet som forbindes med nasjonal ell regional nettbruk Innføring av insentiv for engiprodusentene og levandørene til å utvikle engisvicekontrakt som gjør det mulig for husholdning til å ettmonte ell «retrofit» micro-genationutstyr. Dette vil åpne for tilbakebetaling av kostnad gjennom strømregningen ov en lengre piode, samt belønne eksportt strøm En ny finanspolitikk som gjør det mulig for huseie å se micro-genation og engirasjonalising som en investing i eiendommens vdi. Avgiftsrabatt for et lav-co²-hjem burde innføres samtidig som at alle nye bolig får et engistempel Utvikle enkle prosedyr for søking ett tilskudd og nett-tilkobling. Publikums intesse kan bli ekstremt svekket av ovdrevet byråkrati. Micro-genation skal inklude borge med å takle klimaendringene. Husholdning og småbedrift skal belønnes for å bruke engi m effektivt. Det kreves m og omfattende investing i infrastruktur, strøm- og ledningsnettet og den eldre bygningsmassen. Det trengs et spleiselag mellom stat, privatfinans og vanlig borge. Venstre som miljøparti Venstre må arbeide for at monopolet brytes og gi vanlige borge rett til makt innenfor dette feltet. Fremtidens borge skal leve i en helt annen vden enn oss. Vi kan ikke leng satse på olje som hovedinntekte til landet. Dette noe vi kan gi vide med stolthet, men vi må begynne nå. INNHOLD: Led 2 Gjesteskribenten 3 Regjingen må se når det regn 4-5 Ble nektet intpellasjon 6 Nominasjonene 7-9 Gjennomslaget i Europa 10 Brüsselbrevet 11 Debatt Partisiden 14 Helt libalt - Unge Venstres side 15 Baksiden 16 Ansvarlig redaktør: Tje Breivik Redaktør: Kjartan Almenning Adresse: Møllgt. 16, 0179 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: Intnett: Sats: Thomas Hansen Trykk: Zoom Grafisk AS Foto ved redaksjonen ell fra Venstres arkiv, med mindre annet angitt. Forsidefoto: Ilja Hendel/Scanpix. 2 Artikkelen noe forkortet. Les resten på 3

3 Venstres landsstyremøte: Treng en regjing som s når det regn miljø Venstres landsstyremøte hadde valgt «global økonomi treng global politikk» som hovedtema. Venstres led Lars Sponheim brukte store del av sin tale til landsstyremøtet i Oslo desemb på å kommente finanskrisen. Uttalels fra Venstres landsstyremøte: Vil ha forutsigbarhet for barne- og ungdomsorganisasjon Venstre uenig i den nye forskriften fra Barne- og likestillingsdepartementet (BLD), fordi forskriften grip inn i de frivillige organisasjonenes formål. Krev strakstiltak mot svensk ovvåking av norsk datatrafikk Venstre men Regjingen snarest må lanse tiltak mot svensk ovvåking av norsk datatrafikk. Finanskrisen må utløse nytenkning Venstre ønsk å bruke krisesituasjonen på en positiv måte ved å forme fremtidens lavutslippssamfunn og et m bærekraftig næringsliv. Frode Fjeldstad Kjartan Almenning Vi har vært med på en rar budsjettbehandling denne høsten. Vi hadde i lang tid sett faretegnene i vdensøkonomien, og når budsjettet blir lagt fram så det en samling solskinnshistori. Det blir som når alle s at det striregn ute, og så komm værmeldinga og si at vi har fltall, så det sol. Det var rimelig spesielt, sa Sponheim. Dagen før budsjettbehandlingen meldte Regjin- gen at den kom med en kriseviding. Da må jeg si at jeg ble demokratisk indignt og forbannet på Stortingets vegne, sa Sponheim. I mellomtiden hadde Stortinget kastet bort viktig tid på å behandle et budsjett med feil tall. Lav rente bra for alle! Bedriftene må holde kostnadene nede for å være lønnsomme og opprettholde arbeidsplass, og også husholdningene tjen, sa Sponheim. Det var d- Avkriminalising av HIV HIV og AIDS på fremmarsj i Europa, og HIV-smitte øk mest blant hetoseksuelle. Kriminalising av HIV positive stigmatisende og kan føre til at færre oppsøk hjelpeapparatet, men Trine Skei Grande. HIV-positives situasjon preget av dårlige levekår og diskrimining. Brukmedvirkning, samarbeid om behandlingsopplegg og tillit til hjelpeapparatet viktig for at folk skal være åpne om eventuell smitte, og for å få fle til å teste seg, men hun. Frykt for straffeforfølgelse virk mot sin hensikt og kan ha svært uheldige konsekvens når hensikten å få ned antall nye smittetilfell. Venstre vil dfor gå inn for å avkriminalise HIV. For dårlige på å beskytte seg Det satses alt for lite på forebygging mot HIVsmitte i Norge. Norske ungdomm må lære å beskytte seg. Venstre la inn mye peng til en stor satsing på helsesøsttjenesten og helsestasjon i vårt budsjett. Det helt nødvendig at ungdom får nødvendig kunnskap på et tidlig tidspunkt. Seksualundvisning i dag nærmest ikke-eksistende i skolen, og vi tror det en fordel om andre enn læren står for dette, si Skei Grande. for svært gledelig at folk og bedrift fikk en gledelig julehilsen fra sentralbanksjefen, rett før jul, da styringsrenten ble kuttet 1,75 prosent. Krisen må føre til grønn omstilling Krisen må føre til at omstilling til en grønn økonomi, men Sponheim. Venstres altnative budsjett satset på tre hovedstolp: Ovgang til en grønne økonomi, massiv satsing på kunnskap og forskning, og satsing på gründe og nyskaping. Men kraften i dette ligg i summen av alle tre: Når så stke kreft jobb sammen, da blir det dynamikk. Vi får ingen effekt av en grønn økonomi med mindre det lov å tjene peng innen rammen av en grønn økonomi, sa Sponheim. Invitte til debatt Tre innlede fra svært ulike ståsted var invitt til landsstyret for å innlede om temaet. Thorvald Moe, ekspedisjonssjef i Finansdepartementet, gikk kort gjennom økonomiske tendens gjennom historien. På 70- og 80-tallet ble finansmarkedene libalist i USA og England (Margaret Tatch og Ronald Reagen). Han mente at IMF må reformes slik at det gjenspeil dagens maktforhold i vden. Elisabeth Holvik fra banken Glitnir advarte mot å rope på populistiske kortsiktige løsning, mens Liv Sannes, økonom i LO, la vekt på å hindre et stort fall i ledighet, da dette bare ville gjøre krisen enda vre. Landsstyret deltok sammen med innledne i debatten. Landsstyret vedtok også uttalelsen: Finanskrisen må utløse nytenkning, som kan leses på Når komm månelandingen? Lars Sponheim b statsminist Jens Stoltenbg bekrefte at den såkalte «månelandingen» et fullskala CO2-renseanlegg vil stå klart på Mongstad innen utgangen av 2014 slik statsministen og regjingen har lovet. StatoilHydros toppledelse men at CO2-rensing på Mongstad tidligst kan bli lønnsomt i 2020 og at utvikling av nødvendig teknologi til å fdigstille et fullskala renseanlegg ikke vil være fdig før denne tid. Dette har fått Sponheim til å skrive brev til statsministen, d han b om bekreftelse på at den opprinnelige planen ligg fast. Skuffende lite bevegelse i Poznan Gunnar Kvassheim har fulgt klimamøtet i Poznan som skal legge grunnlaget for forhandlingene om en ny klimaavtale i København i Manglende resultat på hjemmebane kan svekke Norges gjennomslagskraft på den intnasjonale arenaen. Det skuffende lite bevegelse når det gjeld realitetene, og vanskelig å få forpliktet de rike landene til utslippskutt. Det viktig fordi den fattige delen av vden forvent at de rike landene bidrar med vesentlige kutt. Men nye signal fra påtroppende president Barack Obama kan bidra til å få bevegelse vide, men Kvassheim. Behov for grønn krisepakke Den økonomiske krisen ramm hardt og må møtes med krisetiltak. Vi også inne i en klimakrise som krev et bredt spekt av tiltak. Det viktig at de virkemidlene som tas i bruk rettes både mot den økonomiske krisen og klimakrisen. H det ikke tale om enten ell, men både og, skriv Gunnar Kvassheim. Norge har et av Europas dårligste opplegg for å støtte fornybar engiproduksjon. Dette må avløses av en storsatsing på dette området, hvor Norge har unike forutsetning. H ligg store mulighet for å sikre arbeidsplass og skape nye. 4 5

4 småbedrift Mye spenning i nominasjonene Ny og m bærekraftig kurs For Venstre det all viktigst at renten kan gå ned så raskt som mulig, og forbli lav ov tid. Det det viktigste enkeltelementet som løs finanskrisen ov tid, og det et åpent spørsmål om krisepakken bør bli av et så stort omfang som det LO og NHO har foreslått, si Leif Helge Kongshaug. I den kommende krisepakken må ov halvparten av tiltakene må ha en grønn innretning, satsingen på miljørettet forskning og høye utdanning må intensives, og det må opprettes et såkornfond, «KlimaTEK», for klimagründe og bedrift som sats på klimaløsning. Næringspolitikk for fremtiden Det ingen tvil om at næringspolitikk komm til å bli det all viktigste politikk-området i den tiden vi har foran oss. Vår felles utfordring å gjøre det enklest mulig å statte de arbeidsplassene som forsvinn med nye arbeidsplass, si Leif Helge Kongshaug. Venstre men Regjingen må gi målrettede skattelett og tiltak til bedriftene, og særlig den eksportrettede industrien slik at fle arbeidsplass kan beholdes og skapes. Vår felles utfordring nå, å gjøre det enklest mulig å statte de arbeidsplassene som forsvinn med nye arbeidsplass. Forvent tung krisepakke innen samfdsel Borghild Tenden tok opp med samfdselsministen om hun ville lytte til opposisjonen når regjingen skal legge fram sin krisepakke. Det positivt at samfdselsministen lydhør ovenfor Stortinget. Vi treng fle konkrete tiltak som kan startes opp umiddelbart både innenfor veg og jnbane, uttal Tenden. Det særlig de små og mellomstore bedriftene som slit i bygg og anleggsbransjen. En pakke må tilpasses strukturen i bransjen. Mange mindre kontrakt vil være m tilpasset situasjonen en noen få store, legg hun til. Ble nektet intpellasjon Hanne Nora Nilssen Venstres enslige svale i Alstahaug kommunestyre i Nordland. Da hun nylig reiste en intpellasjon i kommunestyret, nektet ordføren å forholde seg til den. Heldigvis finnes det lov og regl som sikr også enslige svals rettighet. Hanne Nilssen fikk til slutt fremmet sin intpellasjon om resvasjonsordning for reklame. Kjartan Almenning Hele 24 dag før kommunestyremøtet i oktob sendte Nilssen inn en intpellasjon om speilvendt resvasjonsordning for reklame. Til tross for tidsmarginen var intpellasjonen ikke å finne i de utsendte sakspapirene. Den ble hell ikke besvart av ordføren und kommunestyremøtet, selv om Nilssen tok dette opp. Hun fikk imidltid løft om at saken skulle bli behandlet på et sene tidspunkt. For å være på den sikre siden sendte jeg ov intpellasjonen på nytt, fortell Nilssen. Til tross for dette kom ikke saken med på sakslisten til novembmøtet hell. Da gikk jeg på talstolen og forlangte intpellasjonen utdelt. På slutten av møtet kom papirene, men da var det for sent å sette seg inn i saken for de fleste. Ordføren klarte und behandlingen å si at saken ikke passet for et kommunestyre, og at kommunestyret burde få skoling i hvilke sak som kan tas opp i en intpellasjon. Ett kommuneloven kan en representant imidltid fremme intpellasjon om hva som helst. Speilvending av resvasjonsordningen mot reklame dessuten en sak som blir tatt opp av Venstrefolk i en rekke kommun landet rundt denne høsten. Det i all høyeste grad en sak for lokaldemokratiet. Heldigvis endte ikke saken d. Journalisten i lokalavisen fattet intesse for saken, og i det påfølgende oppslaget måtte ordføren legge seg flat og gi Nilssen rett. Ikke bare hadde hadde ordføren brutt kommuneloven som gir alle kommunestyrepresentant rett til å fremme intpellasjon. Han hadde også brutt sitt eget intnreglement om behandling av intpellasjon i Alstahaug kommune. Intpellasjon En intpellasjon et grunngitt spørsmål/ forslag tilvedtak rettet til ordføren. Gjennom intpellasjon kan representantene i kommunestyret/fylkestinget ta opp sak og forhold som ikke står på den ordinære sakslisten. Kommuneloven slår fast at alle representant i et kommunestyre/fylkesting kan fremme intpellasjon. Intpellasjon kan i teorien fremmes helt fram til møtestart. Men de fleste kommun har et et eget reglement som sett frist for når en intpellasjon bør være sendt inn for å bli sikret et godt svar av ordføren. Vanlig frist 3-4 dag før møtestart. Kjartan Almenning 13 av 19 fylk nå fdige med sine nominasjon og har bestemt hvem som skal stå fremst i kampen om stortingsmandat fra sine fylk. I hele 7 av de 11 fylkene som h presentes, ble nominasjonskomiteens innstilling på førstekandidat utfordret. Selv om det var et tett løp fle sted, var ingen tette enn Buskud. D ble toppkandidaten til slutt valgt på loddtrekning ett at nominasjonsmøtet endte med å dele seg på midten! To av toppkandidatene Eivind Brenna fra Oppland og André N. Skjelstad fra Nord-Trøndelag ble presentt i forrige numm. Og i januar og februar står Hedmark, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Nordland og Finnmark for tur. Noen fylk har fast plass å forsvare, andre har utjevningsmandat ell står uten representasjon. Vi regn med at alle har som ambisjon å få yttlige ett fast mandat, og present h alle som da står på sikk plass og kampplass. Vi har spurt kandidatene hvilken sak de ønsk å jobbe for hvis de får plass på Stortinget. Førstekandidat Østfold: Rita Sletn Rita fra Eidsbg, og til daglig assistende genalsekretær i Venstre. Hun var statssekretær i Justisdepartementet und Odd Einar Dørum, og har også ledet regjingens voldtektsutvalg. Rita har bakgrunn fra ulike sosiale tiltak, blant annet arbeid med krisesentre. Hva jeg vil kjempe for? Det må bli sosiale sak, og sak i skjæringspunktet mellom sosialpolitikk og justispolitikk. H skal Venstre være ombudsmenn, og stemmen for de som liten ell ingen stemme har. Dette handl for eksempel om ruspolitikk og om de som utsatt for ulike ovgrep. De finnes i alle fylk, og treng at Venstre sloss for dem, si Rita. Førstekandidat Oslo: Trine Skei Grande Trine opprinnelig fra Ovhalla i Nord-Trøndelag. Hun ovtar toppen av Oslo-listen ett Odd Einar Dørum. Trine har allede sittet to piod på Stortinget, først som vara for Dørum, dett som Oslo Venstres første annenrepresentant siden Hun 1. nestled i Venstre, utdannet cand.mag. og har bred faring fra en rekke ulike organisasjon. Det store og viktige å få til en grønn økonomi og en kunnskapsøkonomi, altså et samfunn som bygget på miljø og på utdannelse. Og det å være en Oslorepresentant i dette arbeidet, for Oslo treng representant som jobb for gode miljøløsning som gjør byen til en god by å bo i, men Trine. Andrekandidat Oslo: Ola Elvestuen På landsmøtet 2008 ble Ola valgt som ny 2. nestled for Venstre. I Oslo-politikken han led for Venstres bystyregruppe, samt led for bystyrets byutviklingskomité. Han led også arbeidet med Stortingsvalgprogrammet for , som skal legges fram og behandles på Venstres landsmøte i Trekke fram én sak? Det jo umulig i et så svært politisk landskap! Men det klart at klimapolitikk helt sentralt, men Ola. - Vi må få orden på jnbanesystemet h i landet, det én viktig del av miljøpolitikken. Og så har vi fortsatt en jobb med å få endret ruspolitikken og å få den til å funge. Det ble visst to sak. Tredjekandidat Oslo: Alvhild Hedstein Alvhild Hedstein Oslos 3. kandidat. Oslo har i dag to faste representant, så Alvhilds plass kampplass. Alvhild direktør i stiftelsen Miljømking, og satt i Lavutslippsutvalget. Hun har tidlige vært politisk rådgiv for Lars Sponheim og nestled i Oslo Venstre. Hun også medlem av Venstres stortingsvalgprogramkomité. De norske klimagassutslippene må ned, si Alvhild. Vi må oppfylle Kyotoforpliktelsene, og det komm jeg til å priorite å jobbe for. Det får vi til ved at det blir økt bruk av biodrivstoff i transportsektoren, at sokkelen blir elektrifist, og ved at vi redus bruk av fossil engi til oppvarming. Da får vi det til. Førstekandidat Akshus: Borghild Tenden Borghild Tenden fra Bærum stortingsrepresentant og nestled i Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget. Borghild arbeidet tidlige med ekstn informasjon på Stortinget. Hun har møtt som vararepresentant på Stortinget, og har sittet i styr og utvalg både i fylket og i hjemkommunen. Jeg vil ha et modne samfunn bast på kunnskap og nytenkning, si Borghild. Det betyr for eksempel at vi hele tiden må se på hvordan vi kan få m vei og jnbane for pengene uten at dette går utov de ansatte. Vi må legge til rette for at nyskapning kan skje i bedrift og samfunnsliv, og ta grep for å forenkle og sette borgen i sentrum. 6 7

5 Andrekandidat Akshus: Abid Q. Raja Abid Q. Raja jurist, har mellomfag i kriminologi og mastgrad i forskningsmetodikk i psykologi fra Oxford. Han har jobbet som advokat, og tilsatt som nemndled i Utlendingsnemnda ett å ha blitt utnevnt i statsråd. Abid ga ut den selvbiografiske debattboken Talsmann i april. Integring, si Abid. Hvis vi skal lykkes som samfunn, så må vi få minoritetene til å lykkes i Norge. Vi må ha en åpen og ærlig debatt om vanskelige områd og forhold i en tokulturell hvdag, enten det handl om arbeidslivsdiskrimining ell kvinneundtrykking. Uten det enes man ikke om felles vdi. Jeg også intesst i justis- og utenrikspolitikk. Alt dette heng sammen. Førstekandidat Buskud: Ulla Nordgarden Ulla Nordgarden har bakgrunn som forsk og har en doktorgrad innen havbruk. Ett å ha arbeidet fle år ved Havforskningsinstituttet, kom hun tilbake til hjembyen Drammen d hun nå arbeid som biologilær i den videgående skolen. Ulla også led i det nystartede Buskud Venstrekvinnelag og styremedlem i Drammen Venstre. Med min bakgrunn fra forskning, så det forskning jeg særlig brenn for. Jeg vil arbeide for den delen av forskningen som utvikl fornybare engikild, og som utvikl teknologi og kunnskapsbaste arbeidsplass som skal hjelpe oss på veien mot lavutslippssamfunnet, si Ulla. Førstekandidat Vestfold: Kåre Pettsen Kåre Pettsen økonom, og Venstres gruppeled i fylkestinget i Vestfold. Han i tillegg med i fylkesutvalget og medlem av hovedutvalget for næring og samfdsel. Kåre sitt i styret i Vestfold Venstre og med i lokalpolitikken i Stokke kommune. Til daglig arbeid han med ansvar for intnasjonalt salg og markedsføring i en programvarebedrift i Sandefjord. Viktigst en satsing på innovasjon og en satsing på forskning, og i forlengelsen av dette: Det å skape et kunnskapssamfunn og å skape arbeidsplass i et slikt samfunn, si Kåre. Og så det å arbeide for regionen, Vestfold og sørov, ved å ruste opp den jnbanen vi har fra 1800-tallet. Førstekandidat Telemark: Tonje Løw Gurholt Tonje Løw Gurholt led for Telemark Venstre og for lokallaget i hjemkommunen Siljan. D sitt hun også i kommunestyret og formannskapet. Hun har varaplass til sentralstyret i Venstre og har deltatt i fle av programkomiteene i partiet. For tiden jobb hun i Skien Kommune som prosjektled for et prosjekt om kvinn i lokalpolitikken. Hvis jeg skulle være blant dem som havn på Stortinget, ville jeg jobbet for kindegget som det prates om i partiet kombinasjonen av god miljøpolitikk, kunnskapssamfunnet og det å skape og utvikle arbeidsplass. Koblingen mellom disse feltene tydelig og et godt svar på fremtidige utfordring, men Tonje. Førstekandidat Aust-Agd: Øystein Haga Øystein Haga fra Grimstad, og til daglig lektor på Dahlske videgående skole. Han har en bred og varit faring fra kommune- og fylkestingspolitikken. I kommunevalgene i 2003 og 2007 fikk han flest psonlige stemm av alle i Grimstad. Øystein har vært fylkesled og landsstyremedlem i Venstre og har mange, mange kulturvv. Kultur det bærende elementet i det jeg driv med. Det det første jeg s på i en budsjettbehandling, si Øystein. Men jeg har min bakgrunn fra kommune- og fylkespolitikken, og det mange regionalpolitiske sak som viktige. Jeg vil arbeide for at Sørlandet snakk med én stemme i ett Agd og for en utvikling av regionen. Førstekandidat Vest-Agd: Anne Margrethe Larsen Anne Margrethe Larsen komm fra Flekkefjord og Venstres representant i Stortingets utenrikskomité. Hun var tidlige sjefssykeplei ved Flekkefjord sykehus, og har undvist i helsefag på videgående skole. Anne Margrethe har vært led av Vest-Agd Venstre i fle år og har faring som fylkespolitik. Jeg ønsk et Venstre som kan være et grønt altnativ i klimapolitikken i forhold til finanskrisen, kan Anne Margrethe fortelle. Det skal være et tydelig skoleparti med kvalitet i sentrum, og skal ha en fornyet tenkning på samhandling mellom helseforetak og kommunene. Førstekandidat Rogaland: Gunnar Kvassheim Gunnar Kvassheim led av Stortingets engi- og miljøkomité. Han komm fra Egsund. Und Bondevik II-regjingen var han statssekretær ved Statsministens kontor. Gunnar høgskolekandidat i samfunnsfag, og har bl.a. arbeidet som journalist og redaktør i 20 år. Han har også bred lokal- og fylkespolitisk faring. Jeg var så heldig å få være med og arbeide med klimaforliket. Det var veldig viktig at det kom på plass, men Gunnar. Men det representte bare starten på lavutslippssamfunnet slik det kan bli. Jeg vil være med i de fire åra d vi må stake ut den nye kursen. Venstres politikk for miljø, næring og utdanning den medisinen vi treng. Andrekandidat Rogaland: Helge Solum Larsen Helge Solum Larsen led i Rogaland Venstre og sentralstyremedlem i Venstre. Han bystyrepresentant i Stavang og nestled i kommunalstyret for byutvikling. Helge har vært led av Norges Unge Venstre, og nå 1. vararepresentant til Stortinget. Jeg driv egentlig ikke politikk på grunn av enkeltsak, innvend Helge. Da blir man jo på et tidspunkt fdig! Men forholdet til lovgivning noe som viktig for meg, og en god grunn til å ha mange libale på Stortinget. Vi i fd med å lulle oss inn i en forestilling om at lovpålegging gjør velfd og skole bedre, fremfor at man gir makt og myndighet til enkeltmennesket. Det blir feil. Førstekandidat Sør-Trøndelag: Guri Melby Guri Melby nestled i Sør- Trøndelag Venstre, i tillegg til å være bystyrepresentant for Venstre i Trondheim. Hun sitt dessuten som direktevalgt i Venstres landsstyre. Hun lektor og mast i nordisk fra NTNU, og jobb som høgskolelektor på HiST, avdeling for lærutdanning. Hun 27 år og bor på Øya i Trondheim. Guri har også vært sentralstyremedlem i Unge Venstre i en årrekke. Jeg jobb jo mest med skole og utdanningspolitikk, si Guri. Jeg håp at hvis jeg skulle få møte på Stortinget, så det innen det feltet jeg får jobbe. Og da tror jeg at det viktigste å få gjort noe med lærutdanninga. Den må styrkes, slik at vi sikre på at de som komm ut dyktige nok. Førstekandidat Troms: Roar Sollied Roar Sollied har tidlige vært både lokallagsled og fylkesled. Nå sitt han som sentralstyremedlem i Venstre. Han har vært folkevalgt siden 1987, både som kommunestyrepresentant i Målselv, formannskapsmedlem og gruppeled. Han nå i sin tredje piode på Fylkestinget og i komiteen for Utdanning og helse. Det dette med skole og utdanning som mitt område. Det det jeg har min utdanning i, og det det jeg har praksis fra. Jeg vet hva som trengs på dette feltet. Det har blant annet med behovet for en rettfdig finansiingsordning for hele landet. Jeg har som mål å gjøre som Grundtvig: Å arbeide for å få «oplysning ut til hyttne på heden», si Roar. norge rundt Venstre vil starte polkamp Det særdeles viktig at politikne i Sigdal hold polsaken varm, si Venstres Svein Jakob Hollud til Bygdeposten. Hollud håp å kunne tilby turistene sprit på fjellet, og fremm en intpellasjon for kommunestyret d han spør hva ordføren har tenkt å gjøre for at Sigdal skal få et polutsalg. Bodø Venstre start tenketank Alle har noe å bidra med i den politiske debatten, men ikke alle har tid og anledning. Dfor en tenketank, si Tje Cruickshank til ab24.no. - Vi må ta inn ov oss at ikke alle har like mye tid til å være politisk aktiv. Da må vi forsøke å være litt innovative. Libal tenketank ment som en uformell arena for den gode tanke. Mindre fossilt i Oslo-varmen Guro Fjellang kritisk til utstrakt bruk av olje og gass i fjnvarmesystemet, og krev høye fornybar-andel i byens fjnvarme. Hvis man markedsfør fjnvarme som en miljøvennlig engiløsning, så må man også se at det så lite som mulig av fossil engi i dette systemet, si Fjellang til NRK. Miljøklistremk i posten I disse dag mottar de første husstandene i Arendal klistremk for å resve seg mot uadresst reklame. Det utrolig bra at vi nå får på plass dette tiltaket. Dette ett steg på vei til et m miljøvennlig samfunn, si bystyremedlem Anne Solsvik. Det meld Arendals Tidende. Trøtt av sentrumsyting Venstres Karianne Stadheim mein innbyggjarane, handelsnæringa og media har vore for oppteken av det negative ved opprustinga av Stranda sentrum, og mein sytinga pinleg for alle som bur i kommunen. Eg blir oppgitt av all denne negativiteten. Vi har alle har gjort ein god jobb, sa Stadheim i utvalsmøtet i følgje Sunnmøringen. Har du tips til denne spalten? Send det til 8 9

Valgkomiteens innstilling

Valgkomiteens innstilling Valgkomiteens innstilling Valgkomiteens medlemmer May Britt Vihovde (leiar, Rogaland) Andreas K. Enge (nestleiar, Sør-Trøndelag) Borghild Tenden (stortingsgruppa) Randi Øgrey (Akershus) Jan Kløvstad (Aust-Agder)

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere!

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere! SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE Å R G A N G 2 0 1 3 N R. 3 2 5. 1 0. 2 0 1 3 ningslaust å gjere masse arbeid for å få l noko som vi meinar er eit bra opplegg dersom dei vi lagar det for ikkje bryr seg/prioriterar

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2013 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under.

1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under. NORWAY 1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under. Benjamin, en 2 år gammel gutt Benjamin ble født syv

Detaljer

Eit lærande utdanningssystem?

Eit lærande utdanningssystem? 07.Mai 2015 Øyvind Glosvik: Eit lærande utdanningssystem? 1 http://www.utdanningsnytt.no/magasin/2015/mysteriet-i-vestsogn-og-fjordane-er-fylket-som-forundrar-forskarane/ Mitt prosjekt: Kva er «annleis»

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Barnevern 2012 Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Fleire barn under omsorg I 2012 mottok 53 200 barn og unge i alderen 0-22 år tiltak frå barnevernet, dette er ein svak vekst på 2 prosent frå 2011,

Detaljer

KJØNN Den spurtes kjønn 1 Mann 2 Kvinne 9 Ubesvart. ALDER Hva er din alder? Svarene er oppgitt i hele år.

KJØNN Den spurtes kjønn 1 Mann 2 Kvinne 9 Ubesvart. ALDER Hva er din alder? Svarene er oppgitt i hele år. NASJONAL MENINGSMÅLING GJENNOMFØRT 1.-4. SEPT. (uke 36) 1997 AV NORSK GALLUP INSTITUTT A/S FOR NORSK SAMFUNNSVITENSKAPELIG DATATJENESTE (NSD), SKOLEVALG 1997. Representativt utvalg av befolkningen medstemmerett

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE 2016-2019 INNLEIING Organisatorisk plattform er vedteken av Unge Venstres landsmøte 2015 og gjeld for perioden 2016-2019. Det er berre landsmøte som i perioden

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Frank Willy Djuvik. Kor mykje makt har partiet? Partiet er [x] i regjering [] i opposisjon.

Frank Willy Djuvik. Kor mykje makt har partiet? Partiet er [x] i regjering [] i opposisjon. Faktablad for Framstegspartiet Fylt ut av Sivert Dette partiet får vanlegvis ca. 14-15 % av stemmene ved stortingsval. [] kommunisme [] sosialisme [] sosialdemokrati [] konservatisme [x] liberalisme bruke

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000 Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 % 504

Detaljer

Innspelsundersøking. Kommunestruktur i Vest-Telemark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL

Innspelsundersøking. Kommunestruktur i Vest-Telemark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL Innspelsundersøking Kommunestruktur i Vest-Telemark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Status og mål... 3 1.2 Vurderingar av mål knytt til kommunesamanslåing... 4 1.3 Haldningar

Detaljer

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. NorgesBarometeret har siden 2005 gjennomført

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1993

NASJONAL MENINGSMÅLING 1993 NASJONAL MENINGSMÅLING 1993 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1993. "Skolevalget 1993,

Detaljer

13. Sendetida på TV aukar

13. Sendetida på TV aukar Kulturstatistikk 2004 Radio og TV 3. Sendetida på TV aukar Dei siste fire åra ser det ut til at folk brukte mindre tid på radiolytting og fjernsynssjåing. Samstundes har sendetida i TV auka, medan sendetida

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Representantforslag. S (2013 2014) fra stortingsrepresentantene Abid Q. Raja, Terje Breivik og Pål Farstad. Dokument 8: S (2013 2014)

Representantforslag. S (2013 2014) fra stortingsrepresentantene Abid Q. Raja, Terje Breivik og Pål Farstad. Dokument 8: S (2013 2014) Representantforslag. S (2013 2014) fra stortingsrepresentantene Abid Q. Raja, Terje Breivik og Pål Farstad Dokument 8: S (2013 2014) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Abid Q. Raja, Terje

Detaljer

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Folketalsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflyttinga (innflytting minus utflytting). Fødselsfrekvensar og dødsratar

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Sande barnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: eldrid@sandebarnehage.com Innsendt av: Eldrid Skudal Innsenders

Detaljer

Korleis skape samhandlig lokal og regionalt Solstrand, 26.september 2012

Korleis skape samhandlig lokal og regionalt Solstrand, 26.september 2012 Korleis skape samhandlig lokal og regionalt Solstrand, 26.september 2012 Steinar Johnsen, Seniorrådgivar, Innovasjon Norge Møre og Romsdal partnerskapen hoppid.no Hovudutfordring og strategi Auka tilfang

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200903324-51 Arkivnr. 520 Saksh. Farestveit, Linda Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.09.2013 EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER

Detaljer

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform Godt Lokaldemokrati ei plattform Godt lokaldemokrati ei plattform Norsk lokaldemokrati er godt men kan og bør bli betre. KS meiner ei plattform vil vere til nytte i utviklingsarbeidet for eit betre lokaldemokrati.

Detaljer

8. Museum og samlingar

8. Museum og samlingar Kulturstatistikk Liv Taule 8. I var det 34 millionar sgjenstandar og fotografi, 9 millionar besøk, 2 660 utstillingar og 4 765 kulturhistoriske bygningar i dei 88 seiningane som er inkluderte i sstatistikken.

Detaljer

Dei Grøne vil gi lokaldemokratiet større armslag, og gi innbyggjarane i Haram meir påverknad på dei sakane som vert avgjorde lokalt.

Dei Grøne vil gi lokaldemokratiet større armslag, og gi innbyggjarane i Haram meir påverknad på dei sakane som vert avgjorde lokalt. Grøn politikk er basert på rettferd og likskap for alle menneske, både for oss som lever i dag og for framtidige generasjonar. Målet er eit økologisk og sosialt berekraftig samfunn, slik at vi ikkje overlèt

Detaljer

Norsk Bremuseum sine klimanøtter

Norsk Bremuseum sine klimanøtter Norsk Bremuseum sine klimanøtter Oppgåve 1 Alt levande materiale inneheld dette grunnstoffet. Dessutan inngår det i den mest kjende klimagassen; ein klimagass som har auka konsentrasjonen sin i atmosfæren

Detaljer

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge?

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge? Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 2009. Intervjumetode: Telefon Utvalg: Nasjonalt, minst

Detaljer

Rekruttering og medlemsutvikling

Rekruttering og medlemsutvikling Rekruttering og medlemsutvikling Eit rikt og aktivt liv. Toppidrett 1970-1984 Maratonlandslaget 1980-84 Har 2 norske rekordar i lange løp NJFF 1985 (29 år) Lærar/rektor 36 år Bjarne Huseklepp NJFF UK-Florø

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Samandrag og stikkord om filmen Det er seinsommar i Bergen. Thomas må flytte til gråsonen, ein omplasseringsheim for unge, som av ulike grunnar ikkje har nokon stad

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

Brukarkvotar i Transportordninga for funksjonshemma

Brukarkvotar i Transportordninga for funksjonshemma SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2016/840-2 Saksbehandlar: Rolf Rosenlund Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 28.04.16 Fylkesutvalet 19.05.16 Brukarkvotar i Transportordninga

Detaljer

Program for entreprenørskap. Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge

Program for entreprenørskap. Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge Program for entreprenørskap Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge Utfordringar (NIFU/STEP): Avgrensa tilgang til gode entreprenørar med gode prosjekt Kjønnsbalansen Avstemming

Detaljer

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Status og utfordringar Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Tertialrapporten viser Eit forventa driftsunderskot på 7 millionar i 2009, om drifta held fram som i dag. Dette kjem på

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, mai 01 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

«Ny Giv» med gjetarhund

«Ny Giv» med gjetarhund «Ny Giv» med gjetarhund Gjetarhundnemda har frå prosjektleiinga i «NY GIV I SAUEHOLDET» som HSG står bak, fått ansvar for prosjektet «KORLEIS STARTA MED GJETARHUND FOR FØRSTE GANG». Prosjektet går ut på

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

Nytt om Trøndelags Europakontor

Nytt om Trøndelags Europakontor Nytt om Trøndelags Europakontor Trøndelagsrådet Steinkjer 8. desember 2014 Trøndelags Europakontor Vidar Segtnan, daglig leder Medlemmer Trøndelags Europakontor 2014 Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag

Detaljer

folk først Britt Giske Andersen andrekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Olbjørn Kvernberg tredjekandidat for Pål Farstad førstekandidat for

folk først Britt Giske Andersen andrekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Olbjørn Kvernberg tredjekandidat for Pål Farstad førstekandidat for folk først Britt Giske Andersen andrekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Pål Farstad førstekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Olbjørn Kvernberg tredjekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Stem

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Far min sa ein gong at ein må velje sine kampar

Far min sa ein gong at ein må velje sine kampar «Alt kveg bør ut å beite i utmarka», skriv Torbjørn Tufte. Foto: Mariann Tvete Far min sa ein gong at ein må velje sine kampar Jordbruksnæringa no må samle seg og velje kva kampar dei vil ta til fulle,

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Arkiv: K1-070, K3-&3232 Vår ref (saksnr.): 10/51717-666 Journalpostid.: 10/1629494 Saksbeh.: Helge Herigstadad BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Senior- og Brukarrådet

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Aust-Agder Venstre og Vest-Agder Venstre v/fylkessekretær Jan Kløvstad Kongens gate 34 4608 Kristiansand. Førde, 14.

Aust-Agder Venstre og Vest-Agder Venstre v/fylkessekretær Jan Kløvstad Kongens gate 34 4608 Kristiansand. Førde, 14. Partilovnemnda v/leiar Ørnulf Røhnebæk Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Postboks 14 6801 Førde Kontaktpersonar: Turid Digernes Eikås Tlf. 57 72 32 33 Sylvi Hjelmeland Lone Tlf. 57 72 32 52 E-post: olitiske

Detaljer

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice mlmtoo much medicine in Norwegian general practice For mykje medisin i norsk allmennpraksis Nidaroskongressen 2015 Per Øystein Opdal, Stefán Hjörleifsson, Eivind Meland For mykje medisin i norsk allmennpraksis

Detaljer

Kommunereform og regionreform to sider av same sak? Oppgåver og forvaltning kva no?

Kommunereform og regionreform to sider av same sak? Oppgåver og forvaltning kva no? Kommunereform og regionreform to sider av same sak? Oppgåver og forvaltning kva no? Den viktigaste komiteen for lokalpolitikken 2 Kommunalkomiteen Ansvarsområder: Kommuneøkonomi Kommunereformen IKT Innvandringspolitikk

Detaljer

Forum Reiseliv arrangerast om lag 6 gongar i året. Synest du dette er

Forum Reiseliv arrangerast om lag 6 gongar i året. Synest du dette er Forum Reiseliv arrangerast om lag 6 gongar i året. Synest du dette er Alternatives Percent Value 1 For ofte 6,3 % 1 2 Passelig 87,5 % 14 3 For sjeldan 0,0 % 0 4 Ikkje sikker 6,3 % 1 Total 16 Ønskje om

Detaljer

Medlemsguide for Oslo Venstres medlemmer

Medlemsguide for Oslo Venstres medlemmer Medlemsguide for Oslo Venstres medlemmer 1. Innledning Alle medlemmer i Venstre har stor verdi. Det eneste som skal til for å være medlem er å betale kontingenten. Venstre trenger alle typer medlemmer:

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1 Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017 De Kristnes prinsipprogram 1 Innhold De Kristne skal bygge et samfunn som er fritt og trygt for alle, uansett hvem man er eller hvor man

Detaljer

14. Radio og TV. Liv Taule

14. Radio og TV. Liv Taule Kulturstatistikk Liv Taule 4. Det norske radio- og TV-landskapet har varierte programtilbod. Dei fleste kanalane sender no stort sett heile døgnet. Folk ser meir på TV og lyttar meir på radio. Radio- og

Detaljer

Fylkeskommunen og inntektssystemet

Fylkeskommunen og inntektssystemet Fylkeskommunen og inntektssystemet Møte med KrF, 1.september 2014 Lånegjelda, utvikling 2010-14 Samla lånegjeld auka med over 1 mrd. kr frå 2010-14 Kapitalutgiftene, 2010-14 Brutto kapitalutgifter auka

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

Boligmeteret desember 2013

Boligmeteret desember 2013 Boligmeteret desember 2013 Det månedlige Boligmeteret for desember 2013 gjennomført av Prognosesenteret t AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 17.12.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Velkomsthelsing. Leiar: Forsamlinga skal i dag ta imot dette barnet (bruk gjerne namnet). Vi gjer dette med glede og i bevissthet om det ansvaret dette legg på

Detaljer

Innledning EU er ikke et solidaritetsprosjekt!

Innledning EU er ikke et solidaritetsprosjekt! Solidaritet? 2 Innledning EUer en politisk og økonomisk union bestående av 27 europeiske land. Unionen fører en felles handelspolitikk, og kjemper for de såkalte fire friheter. Disse innebærer at det skal

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4 Arkiv: Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus * Tilråding: Sogndal Kulturhus AS vert vidareførd som eit heileigd kommunalt aksjeselskap.

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

Sosialdemokratiet i dag?

Sosialdemokratiet i dag? Sosialdemokratiet i dag? Georg Arnestad Møtet med pensjonistgruppa i Sogn og Fjordane Ap 4.11.2010 Sosialdemokratiet i dag? Om GA: fou-byråkrat, skribent, spaltist, (sofa)raddis, passiv og (nesten alltid)

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule

Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule 10. september var Anne Brit og Mari frå Leikanger kommune på besøk hjå 9. trinn på Leikanger ungdomsskule. Tema for samlinga var lokaldemokrati,

Detaljer

Kunnskapsbaserte næringsklyngjer

Kunnskapsbaserte næringsklyngjer Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklyngjer Bergensregionen har sterke kunnskapsmiljø og utviklingsaktørar innan dei prioriterte næringane i regionen: ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Nesten 10 000 voksne fikk grunnskoleopplæring i 2013/14. 60 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 40 prosent

Detaljer

Spørjegransking. Om leselyst og lesevanar ved Stranda Ungdomsskule. I samband med prosjektet Kvitebjørnen.

Spørjegransking. Om leselyst og lesevanar ved Stranda Ungdomsskule. I samband med prosjektet Kvitebjørnen. Spørjegransking Om leselyst og lesevanar ved Stranda Ungdomsskule I samband med prosjektet Kvitebjørnen. Anne Grete, Kristin, Elisabet, Jørgen i 10.klasse ved Sunnylven skule 2012/13 1 2 Innhaldsliste

Detaljer

Sak 7. Valg. Rådet, valkomite og revisor

Sak 7. Valg. Rådet, valkomite og revisor Sak 7 Valg Rådet, valkomite og revisor Rådet: Amund Vik Christina Ramsøy Eli van der Eynden Hege Lothe Hege Myklebust Heidi K. Larsen Helge Solum Larsen Ingeborg Gjærum Ivar Hellesnes Kjell Brygfjeld Kjell

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.»

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.» Valle Venstre «Menneska er viktigare enn systemet.» Dette er Valle Venstre: Venstre er eit liberalt parti. Ein liberal politikk tek utgangspunkt i det enkelte mennesket, samstundes med at alle har ansvar

Detaljer

10. Arkiv. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke

10. Arkiv. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke Kulturstatistikk 200 Statistiske analysar 27 0. Arkiv Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke Auke i lesesalbesøka ved dei statlege arkiva 0.. Nokre resultat Arkivverket består av Riskarkivet,

Detaljer

ARBEIDSPLAN 2014-2015

ARBEIDSPLAN 2014-2015 ARBEIDSPLAN 2014-2015 SENTERPARTIET I SOGN OG FJORDANE Fylkesårsmøte sitt vedtak: a) Arbeidsplan 2014 2015 vert godkjent. b) Fylkesstyre får fullmakt til å gjere endringar gjennom året. 1 Innhald Innleiing...

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

Innbyggarundersøking i Nordhordland kommunestruktur

Innbyggarundersøking i Nordhordland kommunestruktur Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Innbyggarundersøking i Nordhordland kommunestruktur Gjennomført i 2011 og februar 2015 Nordhordland ein kommune

Detaljer

Valdres vidaregåande skule

Valdres vidaregåande skule Valdres vidaregåande skule Organiseringa av skriftleg vurdering på vg3 Kvifor prosesskriving? Opplegg for skriveøkter Kvifor hjelpe ein medelev? Døme på elevtekst Kva er ei god framovermelding? KOR MYKJE

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve Nynorsk Ei gruppe elevar gjennomførte eit prosjekt om energibruk og miljøpåverknad. Som ei avslutning på prosjektet skulle dei skrive lesarbrev

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

Ei lita historisk vandring i norsk vasskraft

Ei lita historisk vandring i norsk vasskraft Ei lita historisk vandring i norsk vasskraft Ein nasjonal særprega vasskraftpolitikk Seminar Sølvgarden 10/10 2014 Arne Tronsen Vasskraftpolitikken To store historiske vendingar Frå1892 til 1917- innramminga

Detaljer

- At lavterskeltilbudet i kommunene utvikles sammen med aktuelle aktører.

- At lavterskeltilbudet i kommunene utvikles sammen med aktuelle aktører. Rita Hirsum Lystad, Akershus 20150414 17:01 Kapittel: Levekår og velferd #8 Forebygging av psykiske lidelser og selvmord Mange unge opplever store utfordringer som er vanskelig å takle. Manglende mestring,

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

SMÅBEDRIFTER KOMMUNEVALG 07 ET STUDIEOPPLEGG TRINN 1 HEFTE 3 FOR UTARBEIDELSE AV KOMMUNEVALGSPROGRAM FRA VENSTRES OPPLYSNINGSFORBUND TORE NILSEN

SMÅBEDRIFTER KOMMUNEVALG 07 ET STUDIEOPPLEGG TRINN 1 HEFTE 3 FOR UTARBEIDELSE AV KOMMUNEVALGSPROGRAM FRA VENSTRES OPPLYSNINGSFORBUND TORE NILSEN KOMMUNEVALG 07 SMÅBEDRIFTER ET STUDIEOPPLEGG FOR UTARBEIDELSE AV KOMMUNEVALGSPROGRAM FRA VENSTRES OPPLYSNINGSFORBUND TRINN 1 HEFTE 3 1 LAGET AV TORE NILSEN Et studieopplegg KOMMUNEVALG Dette studieopplegget

Detaljer

Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære?

Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære? Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære? Innlevert av 6. og 7. ved Marvik Skule (Suldal, Rogaland) Årets nysgjerrigper 2015 Det er første gong både lærar og elevar i 6. og 7. ved Marvik skule

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge Tekst 2 Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Se på verdenskartet Hva heter verdensdelene? Nord-Amerika Sør-Amerika Afrika Asia Australia Europa 2 Norge ligger i Europa 3 Norge grenser til Sverige,

Detaljer

Velkommen til foreldremøte

Velkommen til foreldremøte Velkommen til foreldremøte Barnehageloven om formålet med barnehagen: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag

Detaljer

Danning, retorikk og rådgjeving

Danning, retorikk og rådgjeving Ove Eide Danning, retorikk og rådgjeving Rådgjevarsamling 2013 Våre handlinger det vi faktisk gjør er bærere av budskap. Alt vi gjør i forhold til en annen, er kommunikasjon, også det å ikke gjøre noe

Detaljer

Verdiskaping i Norge og nordområdene. President Paul-Chr. Rieber

Verdiskaping i Norge og nordområdene. President Paul-Chr. Rieber Verdiskaping i Norge og nordområdene President Paul-Chr. Rieber Dette er NHO Norges største nærings- og arbeidsgiverorganisasjon 19.500 medlemsbedrifter med 494.000 årsverk 3 av 4 bedrifter har færre enn

Detaljer