HRCI1NG Lf t?6'l NR I *s -"--.*- --*-**%-_** oo o o. o 6 0 a. O O 8ø. a ø oo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HRCI1NG Lf t?6'l NR I *s -"--.*- --*-**%-_** oo o o. o 6 0 a. O O 8ø. a ø oo"

Transkript

1 HRCI1NG Lf t?6'l NR I *s -"--.*- --*-**%-_** oo o o o 6 0 a O O 8ø a ø oo 6 000

2 llmd\rtlt? "Jll-Lr\ : Organ for S'orsk Studentforebing, Zirtch, \ H' I' T R Y lt rrts -reclaksjon; Iiibenclorfstr" 24, Zårich 11/fl Redaktør. :. Sård" Snilslcerg lied,alrs j onskoi,rit6 ; Ol a ilorc,lta:rn, Zirtch. 01a l"l,or:cli1arlt), Zi;rich j, 'i:, xxxxtjxx)ixxxril(i,,if,x,{xx}lx}"x&{xxx)t,{iiåxx}.i(åx.,lixxxn'l.dx-t"\,ii{x-.r,iia,{,lx VIl: TiR '[intcren er e]t -rli.:d-clig og ded.crit,tcrend-e tid he.r ncde. Været, i Zir::ch iallfallr er i;il å h'l: p,al otrt med sinq' 3 dager sol på to månec1.er, I'Ioen benyttei; imidlerti*d lveek: enden til å. dra til f jells, hrvor" de-b jo sol,r k jent bestanclig er pent v r.i' Foruten at disse f.:r seg ct par dagers herlig avkobling:iffa slcole'slitetl: trcan de o8.så gi anclre noe bare vecl fi fortelle ont d.et. I{vis d,u er av d"en kjedelige typen som gjerne bftr i byen'og slapper av i helgcnr,skulle du ta dcg cn tur pr, Pickten sønd.ag kveld og c1rømme d"eg tilfjells raed andres opp1,-v;lscr Vintercn har også cn atlnen stor bakd-cl. Det er alltic} litt foi kaldt til å r'aslce bilen selv'på Dc It Yoursclfren i Dingenl så skal oc:r ovcrhodet kunne brukes til ugles jetrck,. mf:, man spyttc i en 9'frangersen i en.ga.ras-je, Det ternmcfig' ofte otså., for' cler:r blir jo sølete d,agen ettero På t{ord.iska ka.n nan cgså m.it:lie vinterens hrerjing"r" \^ic,r,lå stenges pi1 -;rllnn a.,' frostf al:ctjt s ot: :rcsten av hu-sct g$r"'d.a stra]ts over til å llli ct :rrovisorisk ri/c" Dr:t er: utl:olig 'hvo:: flir-kc :tr-,;cl-fettncnc cr til [:, ini-rrovisc::c i vanscligc,-ticlcr. iufor nqen nitel: sid-c,i var: clei, jalnqn cn. Son lrsclde inrttat'r, d-en;' s1i1"61;1.rc sitte*1--,'r.-,lrr-,.trr-.stil-1in$crt r clmegarr.].crobcn.' HvisLranne1d.crscg,'ervivi11igc,cil-ii,overrekkelr.anen l-itcn efind.ring sollt trtanne om h-a"ns,opi:frnnsomhet.,1i..,..' Un ttreg vi ka.n va-i:e.g1.a.0 fcr, er at vi ifir Lra.r en^brithusf orvaltc,: s o'n ' h-.: r:j o.rt sin plil<t ir-u c1, lrcnsyit ti1 å slcaf f e ve d til hvc.r norclislra-aften" (llan har g jgrt sin plilct og vel såi d..et pi' andre fclter ogsj' forr:cstcn)' sipllclotnmcn om at klu.bbhusct iithc vil-}c ovirlcve en vinter til slo derned ilelte tilr" sclvom V.i.'rrar sett sp.or ettcr: fcl-k soil iklre er f ornøyde 'me c'l ve d son brerlscl. Det var, f or elcsenpel2 en son håocte prør-d- ;i svi av scoote.:ren til F"oseilluncl i bp;thallen. Tipperens 116r,kct: vinte retl ka.nsk jc encla bed,re Cnn and-re. Om ikkå over::asllel-s,:ne korirmer for ili det ene taget viste seg å lra en lavcre gjennonsnittsvekt enn det and,re t ot dcrnecl ikke sank i til lengre enn knærnc, såi har vi jo clet imponerende systenet ined å a.vgiøre uspilte kamper vecl l-od.d.trekning: I'Tcn abt cr ikkc alt, -Kanpcne blir riiixet fra f'lere land, så kupo!- gen Scr snart u.t son er:l geografiprøver O8 clct er ij<l':e rnai"te på hvil-ke sericr vr'sta.klcars tippere rnå fø1ge ::rcd i. r:e c1,

3 STUIIER. OG ST{IIENTIIV I USA Fra en norsk-amcrikaner som i høst d::o tilbi.kc til Statene etter et års gjestesturliurn ved ETII, har vi fått d.ette inn.* legget, som orienterer om stud-icr rrover thererr, Georgia Institu"tc of Iecimology, beclre kjent sorn Georgia Tcch, er en teknisk høyskot-e med orntrcnt 5000 studentcr" len ligger nidt i Atlanta, Gcorgia, en iiri-llionby som er busine.ss*centeret i sydøstdelen av sru':banctstatene. Itakultctene varierer fra Applied Biology til l{uclcar Engineeringu men stort sett er de d.e samrne son på ETii. le fleste statene ng nange land er representert blant stud,entene. Stuclentene blir lcalt 'rrambling rilrecksrir og de fleste pyø'i'er å leve opfr til na,rrnet, ler er bp,re femti str-identinner, åg for tre å"r sid.en ble de førstc ncgerstud-enter (5) iinmatrikulert uten nocn vanskelighcter. i{år man komrirer til skolen om høsten blir man iinponert oyer stemningen blant studentene ved fotball-(amcrikansk) kampene. l{annskapet er vcl kjcnt over hele landet og clet passer god.t til skolebild"e t " I de to første ukcne om høsten finner ogs;irrrush Weekrr sted, d"a stud.entforeningene prøver å verve nedlemmer. Dct er marlge fester og onnet bctrieb, soii:. foreningene stellcr istand for il. visc søkerene sin beste side. Ilvcrt rrfraternitytt forsøker å ha noe å by til allc deler av studentlivetl akad"emisk, atletisk, sosialt osv. og det cr stor ]ionkurravrse om ii få de beste rrple d.g;csrr. 40 'i" ev studentene blir rtcclletlmer, Stud.entene komrrer sorn oftcst rett fra f{igh School oe er can 18 "iy gan1e. hta,:r "b}i} ferdig i,red å.t. ldj.vtoi.ct på High School liggcr pri dc ff cstc stcder ilc-ic særlig Ltøytr oc derfor må høyskolen værc va.nskelig for 3" nt, igjcn d.ct stylcket man ligger tilbake overfor Eur;pa. Omstillingen fra i{igh School ti1 høyskolen er vanskelig for d.e fleste Akad-emisk frihet c: beskrcnket" lr,ian må gå på forclcsningenc,, gjøte hjcrlmca:rbeiclctr o8 har prøver i hvcrt fr.g fra tre til seks gartger i scmesteret. På slutten av hvert semestey Ytr-y men en strrme eksamen i hvert fag, Gjennomsnittet av prøyene og eksa.rrren bcstcmner kare.,kterene som blir utlcvert etter hvert semeste*. Strykprosenten cr neget stor. Hvis ma,n stryker i vilctigc fag, s r betlrr hvert ekstra scmestcr man må gå 2000 dollair h lavere. gjennomsnittskaraicter tit d.iplcaletr 08 derfor feerre inulighetcr ctterpå. For å få en Eachelors Degree (vanlig str-rdium) beregnes det"fiie år med tolv semestere, av tre. måned.er. Sommeren pleie:r man,- ta fri til å arbeide, o.g mellom de andre semesterene er det ba"re en uke ffi; lr{an har r,rellom 25 og 35 klasse- og labortir'ter pr. ulie. Proffen venter at rna:r leser to tiner utenon f or: hver I'rlassetine, llan pleier i:. 'ta en time tre til fem ga"l 1.1e:: i uken. I ]rvert fag finnes tr:1'kte hefter som skal leses u.tenolt cle-b prof'fe.r bringer i tiriren" lljerfillearbeidet av notatene må" ofte innleveres, rnen bortsett fra det, syarer det seg i,i gjøte det, ford.i prøvene (som oftest sk:riftlige) ellers haclde blitt vanskelig uten øvelse. l

4 De f øyste to atrene er for generell telcnislc r-r.tda:rnelse" De neste to årene eir så s'cerlct spesial-isert, og e,gentlig er hele stud.iet nege'b rter sneialisert elr.n her i tluropa" liasters leg::ee tar et l; fir el,cstrau og Doctors Degree :'ri:rst to. li1 begge dislc 'r:d-c,re So :---ialiserl3ll rl:j1 SC':1r' d-et,'ic.jl har tenkt å ta fatt r,:i el-ber: encit stitcl:t'r-ri".' Det lroster ort-brent 2000 clollar pr. ;llr il stuclel:e vecl Georgig. Tech. And"re slcoler varierer inelloin 1000 og 3500" For stu-d"en* ter n-,.ed d.å;rlig råd, finnes stipenc"l.ier og rentef.rie 1ån. Il,'ian ka;r også stu-de::e etter rrcooperative plan'r hvillcet vil si at man veltsler i,re}lol-,1 '[re iiråner-ler sjco]e og tre infinecler arbeide. Lørrnen e-bter diplomel:inp;en er a.vhengig av f aliultetene og skolen, og varielier tr..ellom 5000 og 75OO dollar. Derefter pleier'lønne-n å stige etter innsatsen. Det e:: ofte nisfofståelser orn hva som er hva. av college og university, Et universitv er err sa.nling av forslcjeltige c,olleges, f "eks. coj-1ege of j.{edicine, col}ege o! I.,awr co}1ege of Engine,ering osvo :[oen skoler h'a:: oare en avde]ing og b]i-r derfor kalt college j-stedenfor unive::sity STIIIING IE}IG". Julen ne?rmer seg jo nr"r ned kjempeskritt, og det er på tid,e ii tenke på forberedelsene til hjemreisen i julen" I den anledning søker A1(SA en lnann som er villig til åii ta seg av ch.arterf lyvnitrgetr til 0s1,... Eventuellelinteresserte hør stud.ere i Ziirichr være i besittelse av telefon, kunne ofre mye tid før iul, sarnt vsllre i besittelse arr en dp} andre passeird"e e.qettskaper" Arbeirle-b gir rilcelig anledning til å treffe rtenrtesker, bruke bena, og bruke tid. I'lan vil få alle r-rtgj-fte-r dekketr o$ hvis chartringen bringer: overskudclo få gratis hienti:eise' Interesserte rbør snarest mu1-igj kontakte uirclerte.snede. Erik Jh;{eseth, Veinbergstr" 97, a zurfcq o. 'f lf. 26, 21 0B A hu.sband raiho founcl it hard to resist teraptation staggered hoiire o1le inorning at 5 a"tn. to find. his r,riife - inore ' {han normally irate - v'raii;ing up for hiur lel-ieving å gooci offensc to ne the bes't d"efense, her erring nate did,n't give iner a chance to gei a truord in' rrl. want you to knov,," tl:at Itve been sitting u.p wittr a sicli friend,rr he s aid., Ihe v,.if e c9-r1e bacll uith a. fastr 't'l'hat's his,l':'te?" It "'rook concentration, but the nanaged. to come back r,vith a victorior-is ansv,/er: 'tti-ie ltras "tu"sband" to siclc to te11 llle,rr

5 SLIK it t'4 il JrT 6J Øn rs g Frarlio::d-iska- får vi- f::ir iid til- arulcn fors;lrjel-l-ige trylck* sake:r tilscncit. $oll' alle sicikkeliiic kl-ub'ucr og foreninger hold.er ::Iorc.iistrra sir:c lr.r.cc1lemner rr.nclej:ret'tet o,r hva s,rrn går få; s"s i-l;l-,'"b;,r. t : : 't '' t t'cfs'b O3 f::efl,;t lr.: d c r:.ie s,.lr..1tc rrbllle binerit, Cn Or,lf a.ngs* -.jr- -r-r.rr-r-d^r- i,otrt r.ttl-tu::llct S_: V;fl ;,ine iltl,1;,_ tf.1fi,_vtc:'l, OC i;å ;i'i;;-:;"åiål"lr]i""!i;'-ie",i'irr; å*,r. - :'ro:rcrisva' rii,, il,ciei igvis værc i -.be si''c1:elsc av e.n f erl*sekå skrive:;'raslcinor uecl- forslc jel* 1i,3e t.,.rrcr. lj'oi'no:rir [1,.r;Gr s:iclctr fi];]r vi litt ]rj:fi via cn sl-ilr bu.l1ctin " TøT, eller iallf al-l likc e ttr 7 erl GF f:.r vi ::cgnslran oå clagsorclen tilserrdt'tlilc et vi lcan fo::bercde oss ltjem::re før ' vi strller: til c1;rs'r,. Un {ocl tanle e, il.:i;c Jai'r'u'l Sist, :''.ei'l il.:c :tiirs I lta.::."'i l, Vi;c*rlllosieicritc;rs dclil:abc 1i11e tr;rliksak soni ha"rl scnder' oss ette :: lever i'lordiska-aften. De-b så]ral-te f,b.-sys-benet (hva ntl c1e'6 e:: for rroe)" Denne lreskjcd.en er1 et gocl1, eksempel på hvorcla"rr man b.øfl-ig i,:an an: r,rode fo-..l-lc orn bcbaliirl;. llor den som ikl';tt c1::ilcker, Y'ar jcg her prøvtt,i gicn,.,i (oi,ltren-b) hvord-air clen ser:r u.t. J)u bllr hr;rv,cd, ycam.ligst bett jeg vistc c1e,.g ph foi:r:igc fest vcdlpgbc i:or:rt--s jel:lrcu imren 3 Du får iitge::, ac"1-ali;; 'cif f ustcr: d.ette ikkc blir {.jjo::t, o- cm,i. kv=itterc {o:: dcm tillit i klubbcn vec'l 4 irurbctale dcn-, ( tr. ) clagir. ph n riordis;(a H,llirjFTEri hvis Vis e-prc s id-ent en Ellcr synes d-cre dct er glat "i1tcm i glasshus$ å kas-e med. sten når ma:r Snila

6 sk A\ 2"'/- trftblp, g It / T IliAJff 11 d\,{ l}& IJ \< Er rr>i{j rbe $"ir-b {rs5 tr ylrv E- fppmrin ii mr IT-

7 TEIiI I{OP.SKE STUDENTUITIOIS Dcn 5. jan hlr; Stucientunionen'stj-ftet" Da jeg fikk være til s-bed,e vil jeg forsø}ce!', gi TRYTdrs lesere et lite refe::at a.v dr:nne begivenhetsrike clag i-nnen vå.:: student- YCrd ey.'.- " Det ltersket en byggencle atrlosfrere under hele møtet. lttla.n forsøkte å" vilre tolera"nte of, ingcn prøvet å. s jikanere AIISA: rcpreseniantene slik jegi tr:or noi:n innbiller s g her: nede" Dei siral sies til cler:'es a:re at r'åre rcpre sentanter virker m;ge becire,lrilanisc-i:" crm gu-bta fra Tronhc.ita, Oslo, 1,3 og Bergen, og fler:e,1;ange:: ble cleres ønskev og forslag -batt UII I14!3U.!i f I,^,a ^^^ land-stin-gct haclcl.e ik"lic sittct sa{mcn 1cn3-e, tør c}.et utspant seg d-en fieftiess-be debatt on statr-r-ttenes $1. Geinyttene kom i dcn grac'l i 1coir e',, erl- av clebattantenc fa"nt C,e-[ på sin plass il nintrc oir ill{va rjorn srjirlrrierr seg i cn aliadre:lisk f orsanlingrr. (gt bc.3n p.?, ai; en si,i-:,i.r:tr-bfot:.qa,nline e:: blitt va::rn i trøya" ) Pa::agraf en l;o,1 til- fl 1;rd.e: -''ias j onalultiolt-ol1s f'c.,::rltåil- er å ivareta in-t ol:cs$ijrle 'r,il. c-1i: no-rsl';r-' s-i,u'i,enteil vcci vrors.iie a{: utenlanrisl<e lrral'91a l;rcinstitrlls jolrui:" l]cn er cl'e t represen-= ta-bive orgarl for clc norsl<e studen'tcr sorn til cnhver tid er represcirtc:r':t pi-] 1::ncis'biir"1,et. l)issc har.1,i1 ernhverticl an-- led.nin;1 til- å t-relilcc se,'' ut av i{as jona}-r:rio11,on. Ai'lSA--grulrpens f or:s1:ir,; or'r a b tre be.q-tcls cn ilivii:r:ctarr skulle erstat'bes mec.i" en r1øycre d-efinis.ion, ble neclstent. c\f Z n;'n rrnl r' -1r (- '-- l--nol r-f rr,:f hl r lr; t:l f 't._4 "l + -' 1-( i rn- '1 r t/, --L..;v rru.'!u.,..-:uy.r--jty b1: Vl.Ut';.r,T r-'1,acf' JU,5A*,-t,r" sla.g. J)ennc iraragrai.ota vr,r jo u-f striclo.r-s cplc hos oss unc1er clisi;us j orlen på piettcrral jloi:s arllingen. " Sta'buttenc ble eilers verl-batt utcn stnclcr:lig rt-.i;';lcler, };iorslc Str-rcientr-rnion ha.r f øigend,e organers 1. Et }a:iclsti::g son tr:er sailjtlen t'linst -bo i3anger i ålret. 2. Et scn-brals t:,/r:c, Lrnionuns' utøve::rclc ovgarl, bos-båcnd"c av forman::r, viseforrla"nn oit 6 styror"neclleltmcr. 3, P,-åd og koi.:ri-b6er fo:r si:esicllc r:al:cr sort universitets-- oc L-Loyskolec:rlcc.:, vc1-';ro-sl-',,: o,(", lntc::ta.s jo-r.;1t i;rbuic1" 4 " FågkoiuitJ"r,,;c* r:å,"cl,-avind"t. r.ryndishct i l'a5li'1c srørsmå1. forts.., neste side

8 STUDEIIIUI{I0iTIi'{ f o:','ts. Vcd. hcl?ie-bsvc'ur:r:ingen Xngeseth,s stcruae fra represc:r-bm-bcne tat b slik vi vil-lc ha. dc-b ste:ltc 49 fo:: ol-; 1 irrot; nenlig Erik Sv.:its.il }Ia:ls stcrurc ble av c1e andre oplr;]ji", ill cl-.rli-r,;nølcr:]cn cle'j Var jo ettcr: siste landsmø-'r,e "!'or::rann i der n..y'c r-r.nionen blc A-LiSAls lres.iilent E. Iloff. Iieprese:r--bant fo:r Ai:iSL" bla:rt styrenecllcni,ienc ble tid.ligcre studeirt vcd, EI-I, siv. i'tg" Joha;r. A" r1itrc:i:tz, Av atlrosfi:::ren vcd- i:iøtet o.:t vcll,leb a,v sc:rtralstyre sliulle nan tro at clel- nye s-i;i-,.d-cir-brl:rioircn vil bli ct Lrandlckraftig org,?11. Lesulta-i;et ic}a,,1.,, ettcr cbb il,rs norskc stnc'l-e ir"'r,ci: cr -bil-sl.t clf :1åJl(:l-1.,1 -rlr cr. at.rl-l-c i;ttc-b Cn Oij ljanille OrgclnJ.sasJOn. irhmrod. v l7- :L v Ja -\4 v -[ tl g -v- GODBIITEIV Dct lrunnc ke;rsl,ije valre på sin plass a. få. inn cn l-iten inatspalte i tryt{, hvo:: clet }cunne st..l oppskrifter på. billige og lettla6ic1c rettcr" I clcn fo::biirclcl-se har vi henvcnclt oss til- vår irjøickc:rs jcf og ri ct1;ivcr Botolf Goclbitcn sorn i første oillgang fortclle:: hvorda:t.ilefl koker: risr rrdet er rri-,d T'rtz letterc vitrctip; avilken ris 'lan brukerr os jeg vil anbefale cl,c 1rå:rclc Jcnrr ( tclts'crcl:l1:.ro) soi.r rvgjort er r'ryc ål lcoke c:rn alle a:edrc, Ien fålcs prli Denner" Iil erl trropp ris bclløvc:: ltarn trc kopper kalclt vann, ltan saltff og år:-bter lcjclcn ovc::l-6g nå"r vanir-,,;-b ltokcru se'cter man lolckct på. oi=r, lar det lioltc p l sva,k verne. F.isen rlr-j" nenili.g il<l-e fosslrolcc Røy t lcjelen e" par tj?tt-,-jcr nons den kolrcr og når d-en har lrolr-b i 17 til 1! irri;t", cr d.ct s..: o.i si iklcc rr:eu v3.r1.r1" i kjc* 1;ir, o1; :risc:" Jl c1l p3.,is- ilol;t. lcn clry11cs sil i vcrnt cll-cr lcald-t veltno For å fi,. litt s:ralr pf,l d.c:r lcan man i bellynnclscn sliirle en bul j ongt--rning i vannct og cn fj-n'na"k}cct Løk. llt larrbær: blad gjøt s cr-r, O,.1SLl ll\nr, lartrf rtil + (ri_, v PAST0 (lroster Ris lia-n bru-lces r ilurj -o-l_a UU r'orr.r ;r-,1.!i-t ';ori.r:is:sel-et k;'.n li:r-n ha oplri cn boks ÆiTI- 10 tp,, og fåes i allc :l:utiklier),, til rn;rc vavt og clet sl<al jcrg snakke om Botolf Godbiten

9 En kan unngå icritiklc ved ikke å si noe, ikke å. gløre noe Cf.' ili. e r.'far-e noc 'a? " 0g allilce,relr d,et er enkelte som arbeice:r r.re,i,enn1rt-bi.q til arigires f orclei. f iair sender demi lrøyden- en.,vennti,g' rned-iid-end.e tairke: rrat d-q giciclerr c...??''l I 'r og våtrcner ti1 clåd for å Øv e $Llr rlegatii,.: kritil;k, På en berømmelig GF i ITSZ dislcuter-be man TRYNTs fremtitl. Så ii si all.e had.de et glad,ende nnlegg i'op d.ette trad"is jons* rike knlti",.rcrgan. '.len d:. red.aks jonen slcul]e opllrle\mcs, ble d.et t;;rst. De,irest aktive pekte pi) siclema:rnen" "Je, tenke d.et, onsiie c1et, v i l- I e clet med., nen g J Ø T e d"et. li e i, d.et gidcler je;'; iirkelil (Sitatfusk lbsen) rorts } T NJ SCIJ IE RT S Bd R Bård Snilsberg ble val-gt til arrsvarshavende s jefsred.aktøy og siden det e-b å..r et-'uer ble I'glemt'r å vclple ny, så sitter ha.r der enda, f orelopis på l-ivstid. Han gjøy t,tl o.g ned hele jobben selv da ingcn g;ic1der å hjel: Fer og kun de sorn har va:rt rrted på1slilct, vet hvilken sur jobb clet ero I{ans soloinnsats for TRYiil er all ære vercl. 0g alle d.ere enfolcli.ge som tror at A-IISA-inedleraskap berettiger til flytur hjem i jr-rlen, TRO 01"1 IGJENI' Den sistc julen hadcle ANSAr/Osro annet ri Ejiøre og droppet cten salcen. IJet ble tur allilrevel- og clet til sairure pris sorlt før, hviliret i inflas jonens tidsalcler slettes ilclce er selvf ølgeli-g" Og reiseå var gl.iiiirenrle organisert (forsinlielseirå får Braa.tgan ta på sin kappe ). Bak clenne d.ynaroiske i:rnsats står Erik nngeseth og ha:rs ko:ne, (ae-u står kvinner bakon alt). Vi'nav: all grr-ur.n til å takke dem f o:: denne sr-rve re le uegennyttige in-nsats " PA f"iv&f in il ia.l i v P<<n ('Y NT

10 VE} SLR}REOL6q / Dislcus jonene har 1i"g-b see: og vecld-enålele oro Ol--er g jort oirp; Såinester:innspurte.n tar tid"en isteclenfor fv og rr-c1io, eiier Innsbruck'our" l'iord,nienncne fra Zu::ich satte io et naturlig preg på livet i Seefeld- og Innsbruck und.er 01, særlig icanskjc nattel-rvetc Som et lcfid- i siu sparclei.r,llla^nicr toh Zcrnil< fretn si:r vel--., o,q tritcet til Ol-byen. Et par. timer etter 2:G ira.n var reis'ri ri-lrgtc ilan hjc::n cg for'r,al-te at han var koi:rmet til llster, og a-b håns vert akkulat rev i cn kaffe på. ha;r, t.nen it irln clcsvcl-..:c llr.dde g1e,'rt SoVCr)oScn sitt. tri lrr:rsbruclc f il:]; vr ili c:r'rcsi-lte re hø::c tlc'[ sistc ordstlroget : rrl-ive r si:t s:ta]lr?, I -. Z;::iri-h, 'te-n St jal r'1en$ d"e anc1::c d.il,lll{", En nrrne-r:r scn lr,c-llc:: ililr:c vtr.i våjlsi::li;1 å kjcnne igjen der, var c:r viss S-bolt 3c.ri,, fra L-,arvilc" llen ble tl'.tt rv pullcen dc.: ogs:i., ocl1r1,l. åj4li:!on fo:: å prøve å stiic.l.e fra regningen" i-ian hi:: nernlil: si-ci,:t J'biiner i l,iasiotten ttcr: i bycn også, og cla:han,ble -slnrrr i: o,1 irva politiet haddc i,ris-benlct han_ f or, svarte.hi:r l.t d.e lladele i'ristcnllt h,'.:n for il<l:e i' være helt ed,ru, rleil dcnnc airlcclni;;ig had.iic han sa'cb se;' til m.otve::3;e, rrså. d.alm truclcl-e a: r,'a:: fiir-rli", :rt-.ntc iran. Ilobbien på lof'rc et: steclig i ga,rg, sclvclt c1.rt viser seg at d.et ur.p. ilc:r'usett fra bil-f clci.g,c -bilskriere, d-c Samme som. hvei Sang;'oa:r,les dc',i: ; Faschingcn ilr, ovull oss igjcrr, clct kr.n vi lct't i.lerke på for* hø1rs6i.3 rrriscr i Jjorf ei:r, 6E Fll, c1e-rr vinli'':: ir jcngcn ll jcvhendte ufik}cc1c1 sor:i il-e lekrus-bc rrrpui" Vi vil i,.ijrrle advare - alle *or.il"nn p:. rr.iifes jel,:ic i bårfun, d-ct ville lo t?t?.pinlig å nomi,rel På. cieå.;nåen sicie jcan vi ad.va::e,:qo'b politiet, for r:rl oy,o f nr" -iecniri-:.; i l.-r )rl \r. ctr., r' ^',r: I'DaS Il.StneChtS-!vi.,:v4-v Ij:.iUiLI-L:5 I U/'jlr Jr ru!urliv: i"jifr-lt auf 6ff entlicl-re,: Strassen lr-tr-d. Plåtzr::r ist nr'rr am Bar-rcrnf astnl"clitss.!:r:r-rstag, -sc,lntag r-t'ncl *lilol1tt-"9 3,c'sraitet " Untcrsagt sind: a.),iar:l-cl.r:edle:r zl1" a:ril.cl:e:: al-s i:-r. d-er in Ziff ' i" mguicb"u,"r- Ziit, a.r-sfjc.iroi]r1eli] Ccir. Ga;rg zr..'r' u:rd von beh'ordl-iclr l'ciutrril''ten i.'i:rrj';l:iibal1; b ) tf - -,rstossr)- 10'oi ;ilrl ;i'ns!a;ed u'ncl Sittc iil 1(lercir-r11; und ic4eh,:r;n1 c) die:bclåstiilr.rrrp; d"es Publikuins ir"urch i-iol,z*'-u,nd- Pa1:iorp::itscLren, 'i;rf elt vo:r lftrallerbscn riia c1e i:glrici:renl d ) clas- -Be',ivr-f cn von,?ci:s o::r-cn ni-b l.rrf ge'lrobcnen Konf ctti und -llapicrschlaftl.',cn.rr Dnl so'r ilcl'ro retter seg etter Cli=Se bestcr,r.relå,:r, :rr'.,,, rcgne ilcd i'sestrafr.rng nach l'iiassgabe

11 d cr Allgeileincn Polizeiverord.nung. rr I sericn, rrsvcnslcer vi hatel:rr, cr de t- ilclie l:iomtrrc-t in-r ma"ngc forslag clcnne gar.igen, rrlcn vt tror ert vil;.rt valg sku-llc sl-å godt i.n" D.'1, er neril-ie, r'ri-r"nncn sci'r ;'ij;l- l-rr lr:incn undcr.ionnys 5000 u.lrc1cr Il{, oi. rlijlrjron sorr'r introdr-isei:te hclt nye i.rctosc r til i': f orbe r-1.1:c iscn u.ndcr Llirdcr 01" 1/'i gratulei:cr llerr Lålftman pri" cie't hjcrteligsti: r:lec1 inns;ltsen. \red_ sanmc a.nl-c,nirrg grrtulcre i: vi ittaici: ncd" Lrans stcrlic 12 00C. Han. iil';l. som lc j-,nt bare yttersvinger" iiange nord-lrrenn har forsøk-b se;1 på lanpeny ae sairrtlige h-ar bittert fått er:fa.re at kravene her e:r: end"el strenge::e enn Lr jenrle " Vikene trioi'r se g1 oirp iilslutt r o.,; st:røk cia cg:si?, ned" glans på teo::ien" -De-b v.;lt jo *gaieslie nus;si;.'1, -[or Lran sleulle ha hatt bid til- 11. lese, son h.a:: holctt pi. r...avbrlr.';-b rneci P;:, prøve å kom,ne seg helsliiirnet f::e"rn ttl S'trasse:lvei:lrehrsamt.i rett tic1" siden Sei'resteranf ang" Gr-rtta i første senester på elektro begynner å bl-i problen: hayn etterirvert" Iklce nok rned a-b cle ødeleggei: for bileierne mecl L sette opp liste for billigreise med toge-b til f erien, rnen ile.proteste::er ogst3. niot å r:riitte beta"l-e 5 fr" el':stra til Stuclentforeningen lrtenon de 15 fr" til AlilSAr De burd"e forstå at Al'rSA ilc[e bare kan drives hjemmefrar o8 så 1en6;e Stuiientforeniirgen ikke få"r noe tilslrrr.d.d fra.al'ilsa til ad-nis her, må r'ran krå.re inn en fetuler spesielt ti1 det" le truet forresten med fi nelde seg inn i ANSA vj-a St, Gallen, for å fi bill-i;ure,,tocj eras j on nir f ergene " Dc vil da [;r sefi en i,rbehageli.g overraskelse, for Stud-e.ntf orenittiten i St. G. d"rives på nøyalrtig sanme måte soi't her. Innendørsfotbal-len er like popr.rlær: som før ju-l, bortsett fra at frer-ru1øtet svikte:: e:r-del, ''l " lagetr solil ]cotl vid,ere ti1 finalegrlrppene pii. Erunn av et a,rnet lag hadde brul<t spillere fra anclre lag, kvitterte for till-iten necl å irinne alle lcam* pene sine i finalea:runpen, Ell-ers var r-iet bai:c 5. llget sor;r gilclc vj,der:e, jlen cla" Ce tapte for 1, la,ge-b og et la5 tilt var d.e,stonpe-b. I forbiniicl-se :red. in;renc1ørsiclre'ttcn nå nevnes at 1. lage S i hfinclball lcl:;r be prestas joiren å vinne 13*11 reed tre f el-dtspil-lere over et l-ag liecl innby'r;tere" Grunnen til at de var si, få, v,ir at bl-ant a::ldrc stortsoppnaitncn lot vålre å stille offr oi{ sør61et irel}er il<lte fcr stedfortred.ere. Det er iklie 1en6;e sicr"en øl-itris,ctte gikll opp hjenlne, og vi vall glad fcr: t;t vi f or de'; ne ste opichol-r1er oss her, nen sai viscr dct seg at også sveitserne har gå.tt til d.et upopulære skritt, Ølet koster 5 rp. rner overalti pe Karusell 2A lrf" iner for l,tassren" Den eneste trøsten er at Pi-ckren fremclele -o trolder pår sin lo*rappen. Det har iår ilclce vært hold.t noen bridgetr-lrnel:ing i Ziirich" llet er første ga.ng på atskilligc å,r. lnidler'r:id settes d,et igang et-be:: vårferien, og vi hi-,pcr at,,iange melde:: seg på. Det er ingen betingelse at uian beherslcer tu::nerings--spillingen ti1 fullkolrilethet, tver-t irct, erfaringen har vist at de minst tre;r-ede spillerne har Sått til- topns. let vii b1i spil-b en gårng i ukei,lr os Stud-entforeningen settcr opp prenier til d.e beste parene

12 VOUIEZ-VOUS.. r.6. r t c r r. o.. r r r o o, å o o o o.apprsiidre LE FR,ANQAIS Quelques histoircs dc r.16decin" Une femme tå16pnone å son r.r'i;clecin -Halot' d-octeur. Di-bes:lnoi est-ce que crest j'ai lai-bsd rnon slip tout å f ircurc?* *Ah non mada.mc je regrette -Alors exusez*moi r jr ai dn lr oublicr cttez le L + y,- rf J..,( +( +. '}( J c\cz vous que (.tu_t-lurii -t --^ri -f--ue,- Unc dame arrive chez lc m6d-ecin avec sa fille regaroe la fill-c trss " le docteur intcress6,:t d.it : -l''iådenoiscllc, d5sl'labi11c z:vollsr :l'iais d.octcr-rrr ce ntest pas noi q,u-i suis malad.e, ciest ina'mere,,* -Ah. Bon excusez:moi.* Et se retourna:rt vers la nåre il dit: :{irez la lengue na.cla.lne.- IIne femme oui nc ccssait ciravoir d es enf ants /, demand" a un jour å son meclecinc -Dites-inoi åocteur,, donnez-noi un conseil pour nc plus avoir d I e:rf ants, - -Ah r.rais crcst trås sim'plc rnadame vcrrc dt eau- g1ac6c " *, il suffit clc bodrc urn grand. -Oui roais,..: Avant oil aprås?-" -A la place mada"rlre " - "X" *- *- rc x- lvlcci_ecan Dites-noi.l J; ar ral-ssc Je suis malado El-le cessait Avant -t Aprus A la placc Docteur Si rl.'-,.1raarqlcr J'e.i or-lblie * Jug -r;1u:rtu -T.r ir.rrrlr v.jtf I{onurerf.ra. cesser: soil bet.rr å hiolde oirp L'ØT -blrt cr I ii'1;dc[on SIGNS BUR,AX

13 WW uf 7-rLr{!,yLrsT{ Aanesland,, 3 ja::ne 1a+s, i{enriti Arneberg, linut Åo-Ft'.- åp UILLIJt 4If Al f Årrrr a Ont.a ållll-u9 I!'!U Brinclc, Iritz Byrud, Aage la,*nhaug, ule Chr. De hli, Arne I(r, nliasson, -Bal-du":r ilngelhard.tsen, Olaf Xngesethu nrik IJoa,n.:r -Tc-n H, w,tl )!' ilischerr Ørys-bein 'llyih,rro' 1 ; ) -,.rrv!,rtjt:r v! i'rølichr 0lav rrørli, 01av Gregersen, llhnr E. Gu I sv j-ic,,'\muncl lerzo.'-, Stein Hogna, ilåvarc1 I{o}te, Eilif Hvattu:,n, Pau"l Fr " Ingva.J-d-s e,,r, Iversen Icrje Oup-. LuniL Jacobsen, Jiilr,nie Jchans en, rj::ij:r 44 ')) LA tlj,)l 25 oa L t-).a /4 2B A1 73 2B LI B B )a 6B 94 4(] t(j 25 0, 21 NZ o.1 (r, tv 67 B1 OO ao a() B a2 z- )t otr L) 4B '7.a o7 L) +) Ll-o 4-1 7B 1', Johnsen, Stian Jons s oit, rls tc eyr Jtrr:1, JbeCc::s Juell-, j',ii1s t.i" T i -:rl r-l!,l\'-tt-^.lg ill,--. i n J\,L,lU Lrr.rr-d.egaard, ilore Lundin, Gllnn:,',r llyd"ske, lj j ørn A" ItTaf stacl, Ola Torrrr llormann, Jan Årne Qvil-ler, T or:e ILaanaa"s, 01c Iiaddum, Sveinung Rasch, Petter Iios enluncl, llrilc R.øslcelancl u Arne Sanclberg, Ole Sc'nrøder, I(nut Snilsberg, fj rd Sr'red.bal<ken, Sonja Sta"ngelaLnd, lodve Vardund r Øys'rein liåle, Torstein Zer-tilcovr, i{aur s jrr., ?,5 7A 26 go t al? o) t) )A OA f a B3 o7 56 2'j ,+() la 02 fi a-.1 Cirila io.;,re,rpick 25 A9 10 S'uuclhejrin

FOLKETS PIMPER PØLSA!

FOLKETS PIMPER PØLSA! DET FINNES EN PØLSE MED 80% KJØTT, OG DET FINNES EN HEL VERDEN AV TILBEHØR. FOLKETS PIMPER PØLSA! Vi yn pøln frtjnr å få dn trni rin hburrn tcn. Drfr lnrr vi ått frh ppriftr til inpirjn! FOLKETS WIENER

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

Seks.ion: Bygnings-ogarealplanscks.i. saisbehaidlcr llans E. Klavenes

Seks.ion: Bygnings-ogarealplanscks.i. saisbehaidlcr llans E. Klavenes SANDEF.}ORD Teknisk etat KOMN{UNE Seks.ion: Bygnings-ogarealplanscks.i. saisbehaidlcr llans E. Klavenes Dnerre iin!.: 3i4l 6375 la!l F Holm avd. Vestlbld Borgeskogen 3 3160 STOK]G Dcres brcr a!. \'/år

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SULITJELMA NÆRMILJØUTVALG - SØKNAD OM LÅN KR. 60.000, REGULERINGSPLAN NY BOLIGBYGGING I SULITJELMA

FAUSKE KOMMUNE SULITJELMA NÆRMILJØUTVALG - SØKNAD OM LÅN KR. 60.000, REGULERINGSPLAN NY BOLIGBYGGING I SULITJELMA SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE I JouralpostID: 11/7465 I Arkiv sakid.: 1111073 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formanskap Sak nr.: 067/11 I FORMANNSKAP II I I Saksbehandler: Gudr Hagalinsdottir I Dato: 29.08.2011

Detaljer

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano.

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano. eg vn Norsk trd rr Mts Rstholm oprno 4 3 Ó # eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det ss 4 3 Ó eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det 6 fn nes n l t n tv Det nyt t å stre ve For d eg le v så Ó

Detaljer

lveatciolo Matematikk Del L 1ff. årstrinn Navn: Del 1+ Skofe: arkfra Del2 :i*rkrni:l

lveatciolo Matematikk Del L 1ff. årstrinn Navn: Del 1+ Skofe: arkfra Del2 :i*rkrni:l lveatciolo Matematikk 1ff. årstrinn Del L Skofe: Navn: Del 1+ arkfra Del2 :i*rkrni:l Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemidler på Del 1: Framgangsmåte og forklaring: 5 timertotalt. Del 1og Del

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 InnholD bak grunn... 11 h E n s i k t... 12 inn hold... 12 mo ti va sjon og takk... 13 Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 o p p h E v E l s E n av t y n g d E k r a

Detaljer

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g Ge i r Berge 47 En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk 1. In n le d n in g Det a r b e id e t som s k a l r e f e r e r e s h e r hadde som m ål å k o n s tru e re

Detaljer

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK RAPPORTNUMMER loo.m.03 TWOJENGELIGNET Be'renset 7034 TRONDHEIM NTH (07)59 49 25 RAPPORTENS TITTEL

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig if 1510: pj T Bi if1510: 23 ju 2013 Iiu f Ifi Li &l IDEO hbp://wwwic/w/hppi- c- ccphbp:// i hlv- vi wwwyuubc/wch?v=m66zu2pcicm Li &l 6å pj Kyi, li på i &l S hbp://ifiui/pj/yi/ hbp://vic/43105142 hbp://ifiui

Detaljer

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Innhold 1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Gre te Rus ten, Leif E. Hem og Nina M. Iver sen 13 Po ten sia let i uli ke mål

Detaljer

Førsteblad NORSK ETNOLOGISK GRANSKING. Emnenr. Fylke : Tilleggsspørsmålnr. Herad : Emne : Bygdelag: Oppskr. av : Gard : (adresse) : G.nr. Br.nr.

Førsteblad NORSK ETNOLOGISK GRANSKING. Emnenr. Fylke : Tilleggsspørsmålnr. Herad : Emne : Bygdelag: Oppskr. av : Gard : (adresse) : G.nr. Br.nr. Førsteblad Emnenr. Tilleggsspørsmålnr. Emne : Oppskr. av : Fylke : Herad : Bygdelag: Gard : (adresse) : G.nr. Br.nr. _ Merk fl : oppskrjfaer er Eller om den er etter andre heimelsmenn : (ta også med alder,

Detaljer

Kan du Løveloven...?

Kan du Løveloven...? yvind Skeie Intro # 4 Kan du Løveloven...? 7 7 sbørn rntsen œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ # Kan S du du lø ve lo en som pla œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ven? ges? Jeg et skal 7 være ik ke meg! bra! Œ Og l gi le œ œ œ œ plass

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE Innhold Ka pit tel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...................... 13 1.1 Ut meis ling av for ret nings ide en i en for ret nings plan................13 1.2 Valg mel lom en kelt per

Detaljer

ÅnSuØTE 18. mars 2013

ÅnSuØTE 18. mars 2013 BK Munken Stiftet l. januar 1944 ÅnSuØTE 18. mars 2013 DAGSORDEN 0. Åpning. - Godkjenning av innkalling og dagsorden. - Valg av ordstyrer. - Valg av referent. - Valg av to til å underskrive protokollen.

Detaljer

Info fra Statens naturoppsyn (SNO)

Info fra Statens naturoppsyn (SNO) S'.u''ls \ \.1'r lì ()l'l'5\ \ nfo fra Saens nauroppsyn (SNO) Vegar Pedersen Regional rowilansvarlig Oppgaver eer loven r li bakgrunn Srnxs N\T( R O''SYN Kjerneoppgaver "Skal-oppgaver" ivarea nasj onale

Detaljer

. Signe-Marie Juliussen 2640002 I Byggeplass : Gm 95 ):;(:1in0g7 j5r.'15 Sign. TJ

. Signe-Marie Juliussen 2640002 I Byggeplass : Gm 95 ):;(:1in0g7 j5r.'15 Sign. TJ E-7 Beregningerjjmhihf NS3940 6 7 gesimshøyde 9 3 mønehøyde hovedtak Areaer (m2) BRA Evedpan Étgpan 7 * 120.4._ Utv. bod 1. etg 5.0 Tieggsareazutvendig 30.8 Bruksarea bóig 246 otat bruksaree Z A 277 Bebygd

Detaljer

Biejjien vuelie solkvad

Biejjien vuelie solkvad Kornoter Frode Fjellheim Biejjien vuelie solkvad Preludium Kyrie Heevehtimmie/Gloria Frå fjell tekst: Håvamål Elden Smerten tekst: Den ældre Edda, Solarljod Beaivvás - Lova lova line (en gammel soljoik

Detaljer

_..:,-_ ,..1. I. ""j. kkletten. Page 1of 1. GIS/LINE WebInnsyn- Kartutskrift. Tolga konunune

_..:,-_ ,..1. I. j. kkletten. Page 1of 1. GIS/LINE WebInnsyn- Kartutskrift. Tolga konunune GIS/LINE WebInns3m- Kartutskrift Page 1 of 1. Nessu :Kpn nekhr.1 1- ra. 1/ 74.r TODujoita fl h Tolgo kommune. Ci. n r- Toan Onmnkart Målastakk: 1:13 000 Dete 10.04.2013 400 m Med 1orbehold em fell i kertwurmleget

Detaljer

Formelsamling for matematiske metoder 3.

Formelsamling for matematiske metoder 3. Formlsmli for mmis modr 3 f f Grdi Slrfl f r rdi f Risdrivr drivr il slrfl f i p o i ri r f f f os vor risvor r svor o r vil mllom rdi o risvor rivr v vorfl F m : F R F R vær diffrsirr i r F i d drivr

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

åv anbudsdokunlenter og

åv anbudsdokunlenter og ticdlegg...1 Sak:...0I 3s*11 AV: I.A Klagenernnda fo offentlige arrskaffels cr Klagenemndas avgiørclse 5- iuni 2003 i sak 2003/35 Klager Asplan Viak Sør AS Serviceboks 701 4808 Arendal Innklaget: Älesund

Detaljer

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK RAPPORTNUMMER 86.M.08 TI LOJENGELIGHET 7034 TRONDHEIM NTH 11 E: (07) 59 49 2 RAPPORTENS TITTEL

Detaljer

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 SFO ET GODT STED Å VÆ RE MED LEK OG UTFORDRINGER I TRYGGE OMGIVELSER S: Sosialiser ing F: Fr ilek O: Om sorg Et go d t m o t t o p å SFO: Gjør mot

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

Sensorveiledning: MET 11803

Sensorveiledning: MET 11803 Sensorveiledning: MET 11803 Matematikk Eksamensdato: 08.05.2014 kl. 09.00-14.00 Totalt antall sider: 8 Se oppgavesettet for tillatte hjelpemidler Se oppgavesettet for vekting av oppgavene Ansvarlig institutt:

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. Oslo, 9. november 1966. Nr. 4-6 - 7.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. Oslo, 9. november 1966. Nr. 4-6 - 7. Oslo, 9. november 1966 Nr. 4-6 - 7. årgang INNHOLD Volum- og prisindekser for utenrikshandelen i 3. kvartal 1966 Ordretilgangen i 3. kvartal 1966 og ordrereserven pr. 30. september 1966 Detaljomsetningen

Detaljer

TYPE PLAN. E6 Gardermoen-Biri. Parsell Moelv - Biri. Ringsaker og Gjøvik kommuner. Tegningshefte. Nytt alternativ sør

TYPE PLAN. E6 Gardermoen-Biri. Parsell Moelv - Biri. Ringsaker og Gjøvik kommuner. Tegningshefte. Nytt alternativ sør TYPE PLAN KOMMUNEDELPLAN Tekniske tegninger E6 Gardermoen-Biri Parsell Moelv - Biri Ringsaker og Gjøvik kommuner Tegningshefte. Nytt alternativ sør Region øst Hamar kontorsted Dato: 19.desember 14 A 3

Detaljer

Fridahl' s Møbelhus AS Sjøgata 66 8200 Fauske L 01 SØKNAD OM ERVERVELSE A V TOMT FOR UTBYGGING.

Fridahl' s Møbelhus AS Sjøgata 66 8200 Fauske L 01 SØKNAD OM ERVERVELSE A V TOMT FOR UTBYGGING. /.. " MØBELRINGEN.L, Fridtlhl :ç VølJelhus-! "d'-p-ë Fridahl' s Møbelhus AS Sjøgata 66 8200 Fauske L 01 Iß-O Fauske Kommune Plan/næring Boks 93 8201 Fauske!C)/d1 ayb SØKNAD OM ERVERVELSE A V TOMT FOR UTBYGGING.

Detaljer

Vær utålmodig, menneske

Vær utålmodig, menneske Vær uålmdig, mennese nger Hageru, Birgie Grimsad. Arr: lars Kle il. Sa-el-sen va-rer e - vig. A f G =80 2 4 s s s s 2 4 m m m m s s s s z s 2 4 m m m m 2 4 m m m m 11 n Mør-e ble ls, g ls-e ild g men-nes-e

Detaljer

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009 Vlkommn til Els konfimasjon 24. mai 2009 Vlkommn Ml. Nå n litn mus Væ vlkommn h i tt lag Slkt og vnn til Els sto ag Vi vil gjn lag ontlig fst Fo vå kjæ, ung, flott, go hsgjst Dt skal bli fo g, t skal

Detaljer

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA blilyst :-) i samarbeid med: Husbanken Norsk Form NAL Med støtte fra: Kommunaldepartementet Vinnerprosjekt KNEKKE KODEN MODERNE BOLØSNINGER

Detaljer

VEDLEGG EGENOPPGAVE Slgr/ir:,J air^ 0< K^ l,rn narrr' 5,/rzi{ rr? cnn, BNR l-, fl KoMMNR S*lrr/^ I Posnr: f Å,f0 Ko na^ l Grunnmur, fundamn og sokkl: L I Kjnnr du

Detaljer

B - KOPIBØKER, 1864-1884 0001 Kopibok 10.12 1864-1882 X 003 5/5

B - KOPIBØKER, 1864-1884 0001 Kopibok 10.12 1864-1882 X 003 5/5 Arkivskaper: Olsen, Johan W., B - KOPIBØKER, 1864-1884 0001 Kopibok 10.12 1864-1882 X 003 5/5 Protokollen tar primært for seg perioden 10.12. 1864-13.12. 1877. 0002 Kopibok 16.01 1868-21.10 1875 X 003

Detaljer

M iljø b il G re n la n d A S M iljø In n o v a s jo n A S

M iljø b il G re n la n d A S M iljø In n o v a s jo n A S M iljø b il G re n la n d A S M iljø In n o v a s jo n A S G a s s E n e rg i k o n fe ra n s e, 1 0. J u n i 2 0 0 9 E v a S o ls k jæ r B o x a s p e n In n h o ld O m M iljø In n o v a s jo n C O 2

Detaljer

Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering

Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Bergvesenet Postboks01, 700 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 1881 Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Kommer tid, kommer rεd

Kommer tid, kommer rεd olist (evt mannsgruppe) c Mel: Iver Kleive elst: Erik e rr: Nils raftεs Det oprano lt c enor ass c Piano/gitar Percussion - gitar c c P isper el c P - - - - ol (gr) ren- ner i et tom - fat i u-cum-ca -

Detaljer

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36 Innhold Kapittel 1 Innledning.............................................................. 15 Karl Ja cob sen og Bir git Svend sen Kapittel 2 Kunnskap om oppmerksomhet og emosjonsregulering 25 Karl Jacobsen

Detaljer

VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER

VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER Ved inngåelse av leieavtale skal det alltid utleveres husordensregler, vedlagt i denne permen. Samtlige leietakere og de leietakerne gir adgang til boligen er underlagt

Detaljer

3rd Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 1981 137

3rd Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 1981 137 137 Anne G olden N orsk u n d erv i sn in ijen fo r u te n la n d s k e s t u d e n te r U n i v e r s i t e t e t i O slo PRESENTASJON AV PROSJEKTET LÆREBOKSPRM N å r d e f r e n u nedspråkliye e l e

Detaljer

3rd Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 1981 201

3rd Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 1981 201 H a n s O l a v Egede L a i s s e n O s l o 201 S Ø R E L L E R S Y D - n o r s k " d o b b e l t f o r m * m ed b e t y d n i n g s d i f f e r e n s i e r I n g? N o r s k s p r o g har g j e n n o m

Detaljer

Dato. Alle skrevne og trykte. kalkulator som ikke kan kommunisere med andre.

Dato. Alle skrevne og trykte. kalkulator som ikke kan kommunisere med andre. A vdeling fr ingeniørutdanning Fag: Statistikk Gruppe(r): Alle 2 klasser ksarnensppgaven består av Tillatte hjelpemidler: Antall sider med frside 6 Fagnr: LO 070A Dat 23 mai 2001 Antall ppgaver: 3 Faglig

Detaljer

Elektronisk kamprapport for lagledere/trenere. Sesongen 2013 Trøndelag Fotbalikrets ////

Elektronisk kamprapport for lagledere/trenere. Sesongen 2013 Trøndelag Fotbalikrets //// lektronisk kamprapport for lagledere/trenere. Sesongen 3 Trøndelag Fotbalikrets //// / Unngår NN.DNNG Trøndelag Fotbalikrets innførte fra sesongen elektroniske kamprapporter i enkelte klasser. Dette videreføres

Detaljer

3rd Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 1981 125

3rd Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 1981 125 125 M e t t e - C a t h r l n e J a h r S t i g J o h a n s s o n B r i t i s k I n s t i t u t t U n i v e r s i t e t e t 1 O s l o G R A M M A T I S K M E R K I N G A V T H E L A N C A S T E R - O S

Detaljer

LIVSSTIL. Kamillepuls. Villa Fredbo: Line Evensen har en oase av et ba de væ rel se i sitt hjem Villa Fredbo på Nesodden.

LIVSSTIL. Kamillepuls. Villa Fredbo: Line Evensen har en oase av et ba de væ rel se i sitt hjem Villa Fredbo på Nesodden. LIVSSTIL HVEM: Line Evensen BOR: I en sveit ser vil la fra 1875 på Nesodden utenfor Oslo. FAMILIE: De tre bar na Agaton Sofus (7), Oliam Cornelius (10) og Emil (26), kjæ res ten Bosse og hans to barn,

Detaljer

DRAMMEN AKVARIEKLUBB. ffi. ffi ffi ffi ffi UTKOMMER DANN OG VANN

DRAMMEN AKVARIEKLUBB. ffi. ffi ffi ffi ffi UTKOMMER DANN OG VANN DRAMMEN AKVARIEKLUBB Æ Æ ffi @ ffi ffi ffi ffi UTKOMMER DANN OG VANN BESøK DRAMMENS STøRSTE ZOO.FORRETNING AKVARIE-FISK PLANTER Ellers fører vi alt utstyr til AKUARIE.HOBBYEN -t- ' a {t**f *t*t t+}+-:i{

Detaljer

ÅnslqøTE. -tr PROTOKOLL FRA FEBRUAR 2O1 5. www.sipalki.no OSLO SIPALKI KLUBB. [lffo'*t*o,.ou,,o. Oslo Sipalki Klubb Org.nr. 895338222. {.

ÅnslqøTE. -tr PROTOKOLL FRA FEBRUAR 2O1 5. www.sipalki.no OSLO SIPALKI KLUBB. [lffo'*t*o,.ou,,o. Oslo Sipalki Klubb Org.nr. 895338222. {. Osl Sipalki Klubb Org.nr. 895338222 v/stig Magnus Halvrsen Libakkfaret BB, 1184 Osl +47 95100991 / sipalki@sipalki.n / www.sipalki.n OSLO SIPALKI KLUBB www.sipalki.n HI {.i(b_ -tr [lff'*t*,.u,, PROTOKOLL

Detaljer

Protokoll'fra'' Ringerike'Arbeiderpartis'årsmøte' lørdag'8'februar'2014'klokken'10:00' '17.30' på'follum'klubbhus'

Protokoll'fra'' Ringerike'Arbeiderpartis'årsmøte' lørdag'8'februar'2014'klokken'10:00' '17.30' på'follum'klubbhus' 1. Åpning'' ' Protokoll'fra'' Ringerike'Arbeiderpartis'årsmøte' lørdag'8'februar'2014'klokken'10:00' '17.30' på'follum'klubbhus' VelkommenvedlokallagslederSteinRoarEriksen(Ringerikeogomegnfagligelag).

Detaljer

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen 1. vers Når jeg hører musikk, Kan jeg ikke sitte stille Når jeg hører det groover, B yner beina å gå Jeg får ikke ro, Selv om jeg gjerne ville Jeg vil bare danse, Det er noe jeg må Jeg vil bare danse Tekst

Detaljer

Hverdagen. er bedre med meny. Kjøttdeig av storfe, u/salt og vann (62,25/kg) Husk tøymykner! SPAR 46% ord.pris 46,90/pk

Hverdagen. er bedre med meny. Kjøttdeig av storfe, u/salt og vann (62,25/kg) Husk tøymykner! SPAR 46% ord.pris 46,90/pk Hvrn r br m mny 46% or.pris 46,/pk Kjøtti v storf, u/st o vnn (62,25/k) jr t u b i T ons n m KUN 13,31 PR STK 39% or.pris 41,10/pk 79 Ppsi Mx 6pk 6, Gi, (41,50/k) 6x1,5 tr, (8,87/) pr pk or.pris 37,/stk

Detaljer

Dato Ar 30.3. 1968. Bergdistrikt 1. 50 900 karthlad 1935 I. Repparriord

Dato Ar 30.3. 1968. Bergdistrikt 1. 50 900 karthlad 1935 I. Repparriord 5tk Posthoks Bergvesenet (1.1 I N-7-1.11 Trondheim 1tertttsesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkis nr Rapport lokalisennit Orade 5689 Rapportarkivet Kommer fra..arkiv 11kstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Evaluering av NGU-dagen

Evaluering av NGU-dagen .. :: QustBk xport - Evlurin v NGU-n Evlurin v NGU-n Pulis rom.. to.. rsponss ( uniqu). Forrn på NGU-n vr li rlvnt 9 9,9 %, %,8 %,8 %, %, % Avr,9,,. Tmn or rupprit vr o, % %, % 8, %, %, %, % Avr, 9,8,

Detaljer

Æblehøst dolce. # œ. œ œ. œ œ. #. œ. Œ J œ> œ. œ œ. œ œ. œ œ. Œ J œ> œ j œ œ. œ j œ Œ.. J œ œ. Leggiero q.=96. j œ. John Frandsen, 2012. Kor.

Æblehøst dolce. # œ. œ œ. œ œ. #. œ. Œ J œ> œ. œ œ. œ œ. œ œ. Œ J œ> œ j œ œ. œ j œ Œ.. J œ œ. Leggiero q.=96. j œ. John Frandsen, 2012. Kor. 45 Sor.III Mez.III Alt III T.III Bar.III Bas III Lro q.=6. Næ. # I m Næ "Bob Mcarrn" *) b marc. ste, ste, næ m. u. # Æblehøst dolce ohn rands, 2012 u # #. Kor ste u m m m kom mer rd vest b m, eu ro bm,..

Detaljer

H ØGSKOLEN I BERGEN Avdeli ng for inge niørutdanning Seksjon for Maskin

H ØGSKOLEN I BERGEN Avdeli ng for inge niørutdanning Seksjon for Maskin H ØGSKOLEN I BERGEN Avdeli ng for inge niørutdanning Seksjon for Maskin EKSAMEN I: KLASSE TOM033 TEKNISK VARMELÆRE I Ord. (06HETK 06HMMT 06HMAM 06HMPR) DATO ; Onsdag 28. november 2007 ANTALL OPPGAVER:

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2114970 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07F 9/58 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) A61P 1/00 (2006.01) A61P 11/06 (2006.01) A61P 19/02 (2006.01) A61P

Detaljer

Internt arttiv nr Rapport lokalisering Gradering. Ekstern rapport nr Oversendt fra Ridjovagge Gruber a.s...,,

Internt arttiv nr Rapport lokalisering Gradering. Ekstern rapport nr Oversendt fra Ridjovagge Gruber a.s...,, P. Bergvesenet Postboks 3021, N-7441 Trondbeirn, Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr 7045 Internt arttiv nr Rapport lokalisering Gradering Kommer fra.arkiv t Kautokeino kubberfelter

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser MOLDE 1502 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser MOLDE 1502 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser MOLDE 1502 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall -

Detaljer

funktioner der er tilvalg er mærkede med **

funktioner der er tilvalg er mærkede med ** Dokumentet er inddelt som følgende: tavler er placerede bag låger for til- og fraluft generel beskrivelse - kredsskema 0 - tavle layout - grafiske lister reservedelsliste 0 - klemmematrice 0 - kabel plan

Detaljer

Jubileumskantate for Foetus Ex Ore III - Ølbryggervise Nostram benedictionem et maledictionem nostram. pp (Tutti) med øl! Vår. Moderato q.

Jubileumskantate for Foetus Ex Ore III - Ølbryggervise Nostram benedictionem et maledictionem nostram. pp (Tutti) med øl! Vår. Moderato q. TENOR 1 Andante (q.=52) Jubileumskantate or Foetus Ex Ore III - Ølbryggervise Nostram benedictionem et maledictionem nostram. Tekst: Roness/Gjerdsjø Musikk: Geir Døhlie Gjerdsjø TENOR 2 BASS 1 (Evt solo)

Detaljer

Innledning... 13 Noen be grep... 16 Mange muligheter... 17

Innledning... 13 Noen be grep... 16 Mange muligheter... 17 Innhold Innledning........................................... 13 Noen be grep........................................... 16 Mange muligheter....................................... 17 KAPITTEL 1 Hva skjer

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. SA-ANLEGG, FAUSKE. SØKNAD OM KJØp AV TOMT SAMT OPSJON PÅ

FAUSKE KOMMUNE. SA-ANLEGG, FAUSKE. SØKNAD OM KJØp AV TOMT SAMT OPSJON PÅ SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE 12/4562 Arkv JoualpostD: sakd.: 1211041 Saksbehandler: Paul Erk Aakerl Sluttbehandlede vedtaksnstans: Formannskapet Sak nr. FORMANNSKAP Dato: 081/12 PLAN- OG UTVKLNGSUTVALG 13.06.2012

Detaljer

TEGNFORKLARI NG Pbl av 2008

TEGNFORKLARI NG Pbl av 2008 Gullbrgt Midlrtidig riggområd -utnfor planområdt Hammr assmarka k ont ro l lstasjon Eksistrnd bru - Hammr bru _. byggls og anlgg 2. Samfrdslsanlgg og tknisk infrastruktur 5. Landbruks-, natur og friluftsområdr

Detaljer

x..i» \. . ikl.r.. .v». .t I .41.

x..i» \. . ikl.r.. .v». .t I .41. , å _:,_.a x..i» \..v».. ikl.r...a A, f. a..4 h 4. m.41..t I A AA AVFALISROI m 15-3"- Icaatoumon I2,7m= AA o m 'n G 4.. 195.3!!! o f 8_ E I BBS E m H arrexksnvsnxs sum! 9,3,": i (783 i. ij I i- -.to F

Detaljer

Man dals ord fø re rens for ord

Man dals ord fø re rens for ord Man dals ord fø re rens for ord Man dal blir ofte om talt som den lil le byen med de sto re kunst ner ne. Noen av de kunst ner ne vi ten ker på, er nett opp de fem kunst ner ne som blir om talt i den ne

Detaljer

NS 3454: Livssykluskostnader. Kandidaten må selv kontrollere at oppgavesettet er fullstendig.

NS 3454: Livssykluskostnader. Kandidaten må selv kontrollere at oppgavesettet er fullstendig. A vdeling fr ingeniørutdanning Emne: Frvaltning Drift g Vedlikehld (FDV) Emnekde: SO262B Faglig ansvarlig: Hans J Berge Klasse! Gruppe(r) 3BK Eksamensppgaven/ Antall sider: 4 delprøven bestr av : Tillatte

Detaljer

Hvordan sikre barn og pårørendes behov i spesialisert rusbehandling?

Hvordan sikre barn og pårørendes behov i spesialisert rusbehandling? H h l hl? Rl l j B R/l A Schch Sl Gl l Gl l h H? j B Bl All Rl A 2008 Tll j Al All P Vl Pll RAS 139 47,9 Bl Bhll RAS Al RAS 42 107 14,5 36,9 Tl 288 99,3 M S 2,7 Tl 290 100,0 D 290 l 171 V h l V h h U Rhlj

Detaljer

Kommunedelplan oppvekst 2012-2025

Kommunedelplan oppvekst 2012-2025 Klpl pp 2012-2025 f INNHOLD Klpl f pp 1. INNLEDNING... - 3-1.1 B... - 3-1.2 R føi... - 3-1.3 O pl... - 3-2. D ij... - 4-2.1 Bfliili... - 4-2.2 Gll... - 4-2.3 Uili j ølll y il ålpp... - 4-3. Lå, fl l lf...

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegåendd tall Prognoser STORFJORD 1939 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegåendd tall Prognoser STORFJORD 1939 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN 1. NOVEMBER 190 Tellingsresultater Tilbakegåendd tall Prognoser STORFJORD 1939 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO MERNADER TIL ART OG TABELLER serien "T llingsresultater - Tilbake ende tall - Prognoser"

Detaljer

B = BILENS SERIENUMMER C1 = BILENS TOTALVEKT D = BILTYPEKODER E = STYRING C4 F = MOTORTYPEKODER H = BAKAKSELKODE L = BREMSESERVO M = RØYKVERDI

B = BILENS SERIENUMMER C1 = BILENS TOTALVEKT D = BILTYPEKODER E = STYRING C4 F = MOTORTYPEKODER H = BAKAKSELKODE L = BREMSESERVO M = RØYKVERDI = TYOIOR OR = I RIUR = I TOTVT = TOTVT OR I/TIHR = TITT TI Å OR = TITT TI Å = ITYOR = TYRI = OTORTYOR = IRO OROR TRIT/TOURO COCT 2002 TO IHOR IORO O «TRIT/TOURO COCT 2002» ROURT O I 2002. VRO II OVROR

Detaljer

Sammenligning av fjærkrefter ved ulike hjulaksler på El 17 2231

Sammenligning av fjærkrefter ved ulike hjulaksler på El 17 2231 I q6?9.l1.01s : S?9.t123.1 11S3 SaI,1 Sammenligning av fjærkrefter ved ulike hjulaksler på El 17 2231 slo - tta, F2-Fl tta - slo, Fl-F2 01.11 1990 NSB Bane, Engineeringffeknisk Laboratorium, oktober 1991

Detaljer

6 høgskolen i oslo. I Emne: I Emnekode: I Faglig veileder:~ -

6 høgskolen i oslo. I Emne: I Emnekode: I Faglig veileder:~ - I Tillatte 0900 "'_! 6 høgsklen i sl I Emne: I Emnekde: I Faglig veileder: Frvaltning drift g vedlikehld (FDV) S0262B Hans J Berge Gruppe(r): Dat: EksamenstJd: [3 BK IOq I'l 03, 1200 I Eksamensppgaven

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240126 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C07D 211/62 (06.01) A61K 31/16 (06.01) A61K 31/44 (06.01) A61K 31/0 (06.01) A61K 31/06 (06.01) C07D 7/277 (06.01)

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Overgang fra videregående opplæring til universitet/høgskole - UHRs undersøkelse

Overgang fra videregående opplæring til universitet/høgskole - UHRs undersøkelse Overgang fra videregående opplæring til universitet/høgskole - UHRs undersøkelse Frode Rønning Institutt for matematiske fag NTNU Overgang fra videregående skole til høyere utdanning Hvilke utfordringer

Detaljer

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem Ibsen TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 dag, 9 m m m Temo di marcia q = 110 Frem Frem Frem gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek

Detaljer

Avdeling for ingeniørutdanning

Avdeling for ingeniørutdanning Avdeling for ingeniørutdanning Fag: Kommunal og miljøteknikk Gruppe(r) : 3BK Eksamensoppgaven består av: Tillatte hjelpemidler: Antall sider: 3 Fagnr: LV 215 B Dato: 25.04.2001 Antall oppgaver: 4 Faglig

Detaljer

KONSEPT/SITUASJON. Konseptet illustreres ovenfor med en 3D tegning av bygget i sammenheng med uteoppholdsarealene.

KONSEPT/SITUASJON. Konseptet illustreres ovenfor med en 3D tegning av bygget i sammenheng med uteoppholdsarealene. KONSEPT/SITUASJON Slå u i KJØKK Ap lt u / v i SYK For å illutrr rhg utoppholdrlr (MUA) o hgd og v god vlitt hr dt litt utridt t opt o dlr opp utoppholdrlt i fir forjllig tr, hvor hvrt t hr uli tivittr

Detaljer

Til alle nye r ekrut t er i St jør dals Blink orient ering :

Til alle nye r ekrut t er i St jør dals Blink orient ering : Til alle nye r ekrut t er i St jør dals Blink orient ering : Hvem kan væ r e m ed på or ient er ing? Or ient er ing er en av d e f å id r et t en e som p asser f or alle i ald er en 1-100år. Det f innes

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2310382 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/4412 (2006.01) A61P 35/00 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 403/12 (2006.01)

Detaljer

RAPPORT. E39 Søgne - Ålgård. Kvalitetssikring av konseptvalgutredning: [2012/13]

RAPPORT. E39 Søgne - Ålgård. Kvalitetssikring av konseptvalgutredning: [2012/13] RAPPORT [2012/13] Kvalitetssikring av konseptvalgutredning: E39 Søgne - Ålgård "#$%'()(*+,-.. "#$%'(%)*#+', -%../0$(122+034536578"#$%'(%)*#+ -%../0$$"$$+) 9:%)"$+$##";0"(

Detaljer

No stig vår song, vår takk til Gud

No stig vår song, vår takk til Gud KOR-NOTER stig song takk til Gud Tekst: Edvard Hoem Musikk: Håkon Berge (2007) Arrangement : entekor iano Bass NORSK MSIKORLAG AS Til Kong Harald Vs 70 årsg 21 ebruar 2007 stig song takk til Gud Tekst:

Detaljer

BRAZIL. i j,.l. ;AMBA )=no. f:'-] 2.Clarinet / 2nd Cornet/Flugelhorn$'B') Part 2 in Bb. Ary Barroso Arr.: Inge Sunde

BRAZIL. i j,.l. ;AMBA )=no. f:'-] 2.Clarinet / 2nd Cornet/Flugelhorn$'B') Part 2 in Bb. Ary Barroso Arr.: Inge Sunde 2.Clarinet / 2nd Cornet/Flugelhorn$'B') Part 2 in Bb ;AMBA )=no f:'-] i j,.l ISMN M 66102-49s-8 Copyright @ peermusic AB, Stockhohr Adrn. inorge av: Norsk Musikforlag A/S' Oslo Tryk med tillatelse. Published

Detaljer

C 2796 DEMO. Tekst og musikk. Trygve Hoff. Nordnorsk Julesalme. Arrangement Ragnar Rasmussen CANTANDO MUSIKKFORLAG

C 2796 DEMO. Tekst og musikk. Trygve Hoff. Nordnorsk Julesalme. Arrangement Ragnar Rasmussen CANTANDO MUSIKKFORLAG 2796 Tekst og musikk Trygve Hoff Nordnorsk Julesalme Arrangement Ragnar Rasmussen ANTANDO MUSIKKORLAG Nordnorsk Julesalme 5 S A T B 10 c P U c c c A cappella Ooo Ó el Ó - sig - na du dag ov -er for -

Detaljer

VOGN. SPAREBØSSA OG FÅ BILLETT TIL SURL-kON3ERTEN MØTE. GRAWS) omleggingitifi tlinteridekki,?;:pkta. vjuterisjekk. Tozsdagi OfiJ.1J1.

VOGN. SPAREBØSSA OG FÅ BILLETT TIL SURL-kON3ERTEN MØTE. GRAWS) omleggingitifi tlinteridekki,?;:pkta. vjuterisjekk. Tozsdagi OfiJ.1J1. Fosna-Folket Tirsda 30. oktober 2012 15 ' ITALIENSKRESTAURANT på Mølla Kjøpesenter, Bjugn. Alle rettigheter. Take away Tlf: 72 52 78 09 man. - tors.10-23 fre. - lør. 10-24 søn. 10-22 IKONGSVOLL 1 KVELD

Detaljer

"firklover" plansje 1. oversiktsperspektiv SANDNES RÅDHUS. perspektiv, oyehoyde. fasade m. sor 1:500 (A3 1:1000) situasjonsplan 1:500 (A3 1:1000)

firklover plansje 1. oversiktsperspektiv SANDNES RÅDHUS. perspektiv, oyehoyde. fasade m. sor 1:500 (A3 1:1000) situasjonsplan 1:500 (A3 1:1000) planje 1 N i overitperpet SNDNES RÅDHUS GENERELT Rådhut er plart ntralt i tadvyen Derfor är løningen bart på maimal øppenhet för tadinbyggerne Utiden av bygningen, de dobble glafaader, om vender ut mot

Detaljer

Pellsjonsordrting for elin bedrift

Pellsjonsordrting for elin bedrift 2005 Pellsjonsordrting for elin bedrift - for medlemmer i Byggevareindustriens Forening BYGGEVARE INDUSTRIEN ~ storebrand Samarbeidsavtale om pensjon for våre medlemsbedrifter Byggevareindustriens Forening

Detaljer

Import for ung d o m s b e d r i f t e r. Nok r e praktis k e råd for imp o rt av varer bas e rt på erfaring a r frå Dale vidar e g å a n d e skul e

Import for ung d o m s b e d r i f t e r. Nok r e praktis k e råd for imp o rt av varer bas e rt på erfaring a r frå Dale vidar e g å a n d e skul e Import for ung d o m s b e d r i f t e r Nok r e praktis k e råd for imp o rt av varer bas e rt på erfaring a r frå Dale vidar e g å a n d e skul e Stig Asle Nista d 2005 Import for ung d o m s b e d r

Detaljer

MERKNADER TIL KART OG TABELLER

MERKNADER TIL KART OG TABELLER MERKNADER TIL KART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater - Tilbake ende tall - Prognoser" legger Statistisk Sentralbyrå fram de viktigste resultater fra Folketellingen 960 for hver enkelt kommune. I

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

Salangen IF Turns Desemberlotteri 2015

Salangen IF Turns Desemberlotteri 2015 S IF Tur Dmbrttr 2015 1 Dmbr 2 Dmbr 3 Dmbr 4 Dmbr 1 L r 200,2 L r 200,3 L r 200,- Sp Vr 399,- 5 Dmbr S ær AS 1 Grt 250,2 Grt 250,6 Dmbr Prutr Vr 500,7 Dmbr 8 Dmbr Grt 250,9 Dmbr Bmtrppt Vr 500,10 Dmbr

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

ref w.agere t; Nagar; p' tgåälff, til?.j-yslla 43:

ref w.agere t; Nagar; p' tgåälff, til?.j-yslla 43: Rendalen kommune KULTUR oo SERVICE Medlemmer av komité I Rendalen, 03.05.2016 Vår ref. Løpenr. Arkivkode Saksbehandler Deres ref. 15/2024-7 4407/16 N00 Eva P. Lillemo 62468442 INNKALLING TIL MØTE I KOMTÉ

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE. Antall sider inkl. forside: 4

EKSAMENSOPPGAVE. Antall sider inkl. forside: 4 Avdelig for igeiørudig Fg: ITUETELL AALYE Grupper: 3KA Esesoppgve esår v Tille hjelpeidler: EKAEOPPGAE All sider il. forside: 4 Fgr: O 458 K Do: 4.0.0 All oppgver: 5 Fglig veileder: Per Ol øig Esesid,

Detaljer

Dokument type Forekomster (forekomst, gruvefelt, undersokelsesfelt) Ørsdalen Schaaning Grube Wolframsynken Gudlen

Dokument type Forekomster (forekomst, gruvefelt, undersokelsesfelt) Ørsdalen Schaaning Grube Wolframsynken Gudlen Bergvesenet l't,-,thoks 3021- N--44 I I rondhenn Rapportarkivet -- -- Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rappon lokalisenng Gradering 7135 Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Husordensregler MOSKING. 3. Søppelhåndtering. MoskingDrift AS Epost: post@mosking.no www.moskinr.no Org 997 970 691. 1.

Husordensregler MOSKING. 3. Søppelhåndtering. MoskingDrift AS Epost: post@mosking.no www.moskinr.no Org 997 970 691. 1. MOSKING Husordensregler 1. Brann, sikkerhet 1. Leietaker plikter å gjøre seg kjent med brannvarslingsanlegget. Leietaker skal opptre aktsomt i sin omgang med ild, varmekilder, kokeplater mv slik at det

Detaljer