HRCI1NG Lf t?6'l NR I *s -"--.*- --*-**%-_** oo o o. o 6 0 a. O O 8ø. a ø oo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HRCI1NG Lf t?6'l NR I *s -"--.*- --*-**%-_** oo o o. o 6 0 a. O O 8ø. a ø oo"

Transkript

1 HRCI1NG Lf t?6'l NR I *s -"--.*- --*-**%-_** oo o o o 6 0 a O O 8ø a ø oo 6 000

2 llmd\rtlt? "Jll-Lr\ : Organ for S'orsk Studentforebing, Zirtch, \ H' I' T R Y lt rrts -reclaksjon; Iiibenclorfstr" 24, Zårich 11/fl Redaktør. :. Sård" Snilslcerg lied,alrs j onskoi,rit6 ; Ol a ilorc,lta:rn, Zirtch. 01a l"l,or:cli1arlt), Zi;rich j, 'i:, xxxxtjxx)ixxxril(i,,if,x,{xx}lx}"x&{xxx)t,{iiåxx}.i(åx.,lixxxn'l.dx-t"\,ii{x-.r,iia,{,lx VIl: TiR '[intcren er e]t -rli.:d-clig og ded.crit,tcrend-e tid he.r ncde. Været, i Zir::ch iallfallr er i;il å h'l: p,al otrt med sinq' 3 dager sol på to månec1.er, I'Ioen benyttei; imidlerti*d lveek: enden til å. dra til f jells, hrvor" de-b jo sol,r k jent bestanclig er pent v r.i' Foruten at disse f.:r seg ct par dagers herlig avkobling:iffa slcole'slitetl: trcan de o8.så gi anclre noe bare vecl fi fortelle ont d.et. I{vis d,u er av d"en kjedelige typen som gjerne bftr i byen'og slapper av i helgcnr,skulle du ta dcg cn tur pr, Pickten sønd.ag kveld og c1rømme d"eg tilfjells raed andres opp1,-v;lscr Vintercn har også cn atlnen stor bakd-cl. Det er alltic} litt foi kaldt til å r'aslce bilen selv'på Dc It Yoursclfren i Dingenl så skal oc:r ovcrhodet kunne brukes til ugles jetrck,. mf:, man spyttc i en 9'frangersen i en.ga.ras-je, Det ternmcfig' ofte otså., for' cler:r blir jo sølete d,agen ettero På t{ord.iska ka.n nan cgså m.it:lie vinterens hrerjing"r" \^ic,r,lå stenges pi1 -;rllnn a.,' frostf al:ctjt s ot: :rcsten av hu-sct g$r"'d.a stra]ts over til å llli ct :rrovisorisk ri/c" Dr:t er: utl:olig 'hvo:: flir-kc :tr-,;cl-fettncnc cr til [:, ini-rrovisc::c i vanscligc,-ticlcr. iufor nqen nitel: sid-c,i var: clei, jalnqn cn. Son lrsclde inrttat'r, d-en;' s1i1"61;1.rc sitte*1--,'r.-,lrr-,.trr-.stil-1in$crt r clmegarr.].crobcn.' HvisLranne1d.crscg,'ervivi11igc,cil-ii,overrekkelr.anen l-itcn efind.ring sollt trtanne om h-a"ns,opi:frnnsomhet.,1i..,..' Un ttreg vi ka.n va-i:e.g1.a.0 fcr, er at vi ifir Lra.r en^brithusf orvaltc,: s o'n ' h-.: r:j o.rt sin plil<t ir-u c1, lrcnsyit ti1 å slcaf f e ve d til hvc.r norclislra-aften" (llan har g jgrt sin plilct og vel såi d..et pi' andre fclter ogsj' forr:cstcn)' sipllclotnmcn om at klu.bbhusct iithc vil-}c ovirlcve en vinter til slo derned ilelte tilr" sclvom V.i.'rrar sett sp.or ettcr: fcl-k soil iklre er f ornøyde 'me c'l ve d son brerlscl. Det var, f or elcsenpel2 en son håocte prør-d- ;i svi av scoote.:ren til F"oseilluncl i bp;thallen. Tipperens 116r,kct: vinte retl ka.nsk jc encla bed,re Cnn and-re. Om ikkå over::asllel-s,:ne korirmer for ili det ene taget viste seg å lra en lavcre gjennonsnittsvekt enn det and,re t ot dcrnecl ikke sank i til lengre enn knærnc, såi har vi jo clet imponerende systenet ined å a.vgiøre uspilte kamper vecl l-od.d.trekning: I'Tcn abt cr ikkc alt, -Kanpcne blir riiixet fra f'lere land, så kupo!- gen Scr snart u.t son er:l geografiprøver O8 clct er ij<l':e rnai"te på hvil-ke sericr vr'sta.klcars tippere rnå fø1ge ::rcd i. r:e c1,

3 STUIIER. OG ST{IIENTIIV I USA Fra en norsk-amcrikaner som i høst d::o tilbi.kc til Statene etter et års gjestesturliurn ved ETII, har vi fått d.ette inn.* legget, som orienterer om stud-icr rrover thererr, Georgia Institu"tc of Iecimology, beclre kjent sorn Georgia Tcch, er en teknisk høyskot-e med orntrcnt 5000 studentcr" len ligger nidt i Atlanta, Gcorgia, en iiri-llionby som er busine.ss*centeret i sydøstdelen av sru':banctstatene. Itakultctene varierer fra Applied Biology til l{uclcar Engineeringu men stort sett er de d.e samrne son på ETii. le fleste statene ng nange land er representert blant stud,entene. Stuclentene blir lcalt 'rrambling rilrecksrir og de fleste pyø'i'er å leve opfr til na,rrnet, ler er bp,re femti str-identinner, åg for tre å"r sid.en ble de førstc ncgerstud-enter (5) iinmatrikulert uten nocn vanskelighcter. i{år man komrirer til skolen om høsten blir man iinponert oyer stemningen blant studentene ved fotball-(amcrikansk) kampene. l{annskapet er vcl kjcnt over hele landet og clet passer god.t til skolebild"e t " I de to første ukcne om høsten finner ogs;irrrush Weekrr sted, d"a stud.entforeningene prøver å verve nedlemmer. Dct er marlge fester og onnet bctrieb, soii:. foreningene stellcr istand for il. visc søkerene sin beste side. Ilvcrt rrfraternitytt forsøker å ha noe å by til allc deler av studentlivetl akad"emisk, atletisk, sosialt osv. og det cr stor ]ionkurravrse om ii få de beste rrple d.g;csrr. 40 'i" ev studentene blir rtcclletlmer, Stud.entene komrrer sorn oftcst rett fra f{igh School oe er can 18 "iy gan1e. hta,:r "b}i} ferdig i,red å.t. ldj.vtoi.ct på High School liggcr pri dc ff cstc stcder ilc-ic særlig Ltøytr oc derfor må høyskolen værc va.nskelig for 3" nt, igjcn d.ct stylcket man ligger tilbake overfor Eur;pa. Omstillingen fra i{igh School ti1 høyskolen er vanskelig for d.e fleste Akad-emisk frihet c: beskrcnket" lr,ian må gå på forclcsningenc,, gjøte hjcrlmca:rbeiclctr o8 har prøver i hvcrt fr.g fra tre til seks gartger i scmesteret. På slutten av hvert semestey Ytr-y men en strrme eksamen i hvert fag, Gjennomsnittet av prøyene og eksa.rrren bcstcmner kare.,kterene som blir utlcvert etter hvert semeste*. Strykprosenten cr neget stor. Hvis ma,n stryker i vilctigc fag, s r betlrr hvert ekstra scmestcr man må gå 2000 dollair h lavere. gjennomsnittskaraicter tit d.iplcaletr 08 derfor feerre inulighetcr ctterpå. For å få en Eachelors Degree (vanlig str-rdium) beregnes det"fiie år med tolv semestere, av tre. måned.er. Sommeren pleie:r man,- ta fri til å arbeide, o.g mellom de andre semesterene er det ba"re en uke ffi; lr{an har r,rellom 25 og 35 klasse- og labortir'ter pr. ulie. Proffen venter at rna:r leser to tiner utenon f or: hver I'rlassetine, llan pleier i:. 'ta en time tre til fem ga"l 1.1e:: i uken. I ]rvert fag finnes tr:1'kte hefter som skal leses u.tenolt cle-b prof'fe.r bringer i tiriren" lljerfillearbeidet av notatene må" ofte innleveres, rnen bortsett fra det, syarer det seg i,i gjøte det, ford.i prøvene (som oftest sk:riftlige) ellers haclde blitt vanskelig uten øvelse. l

4 De f øyste to atrene er for generell telcnislc r-r.tda:rnelse" De neste to årene eir så s'cerlct spesial-isert, og e,gentlig er hele stud.iet nege'b rter sneialisert elr.n her i tluropa" liasters leg::ee tar et l; fir el,cstrau og Doctors Degree :'ri:rst to. li1 begge dislc 'r:d-c,re So :---ialiserl3ll rl:j1 SC':1r' d-et,'ic.jl har tenkt å ta fatt r,:i el-ber: encit stitcl:t'r-ri".' Det lroster ort-brent 2000 clollar pr. ;llr il stuclel:e vecl Georgig. Tech. And"re slcoler varierer inelloin 1000 og 3500" For stu-d"en* ter n-,.ed d.å;rlig råd, finnes stipenc"l.ier og rentef.rie 1ån. Il,'ian ka;r også stu-de::e etter rrcooperative plan'r hvillcet vil si at man veltsler i,re}lol-,1 '[re iiråner-ler sjco]e og tre infinecler arbeide. Lørrnen e-bter diplomel:inp;en er a.vhengig av f aliultetene og skolen, og varielier tr..ellom 5000 og 75OO dollar. Derefter pleier'lønne-n å stige etter innsatsen. Det e:: ofte nisfofståelser orn hva som er hva. av college og university, Et universitv er err sa.nling av forslcjeltige c,olleges, f "eks. coj-1ege of j.{edicine, col}ege o! I.,awr co}1ege of Engine,ering osvo :[oen skoler h'a:: oare en avde]ing og b]i-r derfor kalt college j-stedenfor unive::sity STIIIING IE}IG". Julen ne?rmer seg jo nr"r ned kjempeskritt, og det er på tid,e ii tenke på forberedelsene til hjemreisen i julen" I den anledning søker A1(SA en lnann som er villig til åii ta seg av ch.arterf lyvnitrgetr til 0s1,... Eventuellelinteresserte hør stud.ere i Ziirichr være i besittelse av telefon, kunne ofre mye tid før iul, sarnt vsllre i besittelse arr en dp} andre passeird"e e.qettskaper" Arbeirle-b gir rilcelig anledning til å treffe rtenrtesker, bruke bena, og bruke tid. I'lan vil få alle r-rtgj-fte-r dekketr o$ hvis chartringen bringer: overskudclo få gratis hienti:eise' Interesserte rbør snarest mu1-igj kontakte uirclerte.snede. Erik Jh;{eseth, Veinbergstr" 97, a zurfcq o. 'f lf. 26, 21 0B A hu.sband raiho founcl it hard to resist teraptation staggered hoiire o1le inorning at 5 a"tn. to find. his r,riife - inore ' {han normally irate - v'raii;ing up for hiur lel-ieving å gooci offensc to ne the bes't d"efense, her erring nate did,n't give iner a chance to gei a truord in' rrl. want you to knov,," tl:at Itve been sitting u.p wittr a sicli friend,rr he s aid., Ihe v,.if e c9-r1e bacll uith a. fastr 't'l'hat's his,l':'te?" It "'rook concentration, but the nanaged. to come back r,vith a victorior-is ansv,/er: 'tti-ie ltras "tu"sband" to siclc to te11 llle,rr

5 SLIK it t'4 il JrT 6J Øn rs g Frarlio::d-iska- får vi- f::ir iid til- arulcn fors;lrjel-l-ige trylck* sake:r tilscncit. $oll' alle sicikkeliiic kl-ub'ucr og foreninger hold.er ::Iorc.iistrra sir:c lr.r.cc1lemner rr.nclej:ret'tet o,r hva s,rrn går få; s"s i-l;l-,'"b;,r. t : : 't '' t t'cfs'b O3 f::efl,;t lr.: d c r:.ie s,.lr..1tc rrbllle binerit, Cn Or,lf a.ngs* -.jr- -r-r.rr-r-d^r- i,otrt r.ttl-tu::llct S_: V;fl ;,ine iltl,1;,_ tf.1fi,_vtc:'l, OC i;å ;i'i;;-:;"åiål"lr]i""!i;'-ie",i'irr; å*,r. - :'ro:rcrisva' rii,, il,ciei igvis værc i -.be si''c1:elsc av e.n f erl*sekå skrive:;'raslcinor uecl- forslc jel* 1i,3e t.,.rrcr. lj'oi'no:rir [1,.r;Gr s:iclctr fi];]r vi litt ]rj:fi via cn sl-ilr bu.l1ctin " TøT, eller iallf al-l likc e ttr 7 erl GF f:.r vi ::cgnslran oå clagsorclen tilserrdt'tlilc et vi lcan fo::bercde oss ltjem::re før ' vi strller: til c1;rs'r,. Un {ocl tanle e, il.:i;c Jai'r'u'l Sist, :''.ei'l il.:c :tiirs I lta.::."'i l, Vi;c*rlllosieicritc;rs dclil:abc 1i11e tr;rliksak soni ha"rl scnder' oss ette :: lever i'lordiska-aften. De-b så]ral-te f,b.-sys-benet (hva ntl c1e'6 e:: for rroe)" Denne lreskjcd.en er1 et gocl1, eksempel på hvorcla"rr man b.øfl-ig i,:an an: r,rode fo-..l-lc orn bcbaliirl;. llor den som ikl';tt c1::ilcker, Y'ar jcg her prøvtt,i gicn,.,i (oi,ltren-b) hvord-air clen ser:r u.t. J)u bllr hr;rv,cd, ycam.ligst bett jeg vistc c1e,.g ph foi:r:igc fest vcdlpgbc i:or:rt--s jel:lrcu imren 3 Du får iitge::, ac"1-ali;; 'cif f ustcr: d.ette ikkc blir {.jjo::t, o- cm,i. kv=itterc {o:: dcm tillit i klubbcn vec'l 4 irurbctale dcn-, ( tr. ) clagir. ph n riordis;(a H,llirjFTEri hvis Vis e-prc s id-ent en Ellcr synes d-cre dct er glat "i1tcm i glasshus$ å kas-e med. sten når ma:r Snila

6 sk A\ 2"'/- trftblp, g It / T IliAJff 11 d\,{ l}& IJ \< Er rr>i{j rbe $"ir-b {rs5 tr ylrv E- fppmrin ii mr IT-

7 TEIiI I{OP.SKE STUDENTUITIOIS Dcn 5. jan hlr; Stucientunionen'stj-ftet" Da jeg fikk være til s-bed,e vil jeg forsø}ce!', gi TRYTdrs lesere et lite refe::at a.v dr:nne begivenhetsrike clag i-nnen vå.:: student- YCrd ey.'.- " Det ltersket en byggencle atrlosfrere under hele møtet. lttla.n forsøkte å" vilre tolera"nte of, ingcn prøvet å. s jikanere AIISA: rcpreseniantene slik jegi tr:or noi:n innbiller s g her: nede" Dei siral sies til cler:'es a:re at r'åre rcpre sentanter virker m;ge becire,lrilanisc-i:" crm gu-bta fra Tronhc.ita, Oslo, 1,3 og Bergen, og fler:e,1;ange:: ble cleres ønskev og forslag -batt UII I14!3U.!i f I,^,a ^^^ land-stin-gct haclcl.e ik"lic sittct sa{mcn 1cn3-e, tør c}.et utspant seg d-en fieftiess-be debatt on statr-r-ttenes $1. Geinyttene kom i dcn grac'l i 1coir e',, erl- av clebattantenc fa"nt C,e-[ på sin plass il nintrc oir ill{va rjorn srjirlrrierr seg i cn aliadre:lisk f orsanlingrr. (gt bc.3n p.?, ai; en si,i-:,i.r:tr-bfot:.qa,nline e:: blitt va::rn i trøya" ) Pa::agraf en l;o,1 til- fl 1;rd.e: -''ias j onalultiolt-ol1s f'c.,::rltåil- er å ivareta in-t ol:cs$ijrle 'r,il. c-1i: no-rsl';r-' s-i,u'i,enteil vcci vrors.iie a{: utenlanrisl<e lrral'91a l;rcinstitrlls jolrui:" l]cn er cl'e t represen-= ta-bive orgarl for clc norsl<e studen'tcr sorn til cnhver tid er represcirtc:r':t pi-] 1::ncis'biir"1,et. l)issc har.1,i1 ernhverticl an-- led.nin;1 til- å t-relilcc se,'' ut av i{as jona}-r:rio11,on. Ai'lSA--grulrpens f or:s1:ir,; or'r a b tre be.q-tcls cn ilivii:r:ctarr skulle erstat'bes mec.i" en r1øycre d-efinis.ion, ble neclstent. c\f Z n;'n rrnl r' -1r (- '-- l--nol r-f rr,:f hl r lr; t:l f 't._4 "l + -' 1-( i rn- '1 r t/, --L..;v rru.'!u.,..-:uy.r--jty b1: Vl.Ut';.r,T r-'1,acf' JU,5A*,-t,r" sla.g. J)ennc iraragrai.ota vr,r jo u-f striclo.r-s cplc hos oss unc1er clisi;us j orlen på piettcrral jloi:s arllingen. " Sta'buttenc ble eilers verl-batt utcn stnclcr:lig rt-.i;';lcler, };iorslc Str-rcientr-rnion ha.r f øigend,e organers 1. Et }a:iclsti::g son tr:er sailjtlen t'linst -bo i3anger i ålret. 2. Et scn-brals t:,/r:c, Lrnionuns' utøve::rclc ovgarl, bos-båcnd"c av forman::r, viseforrla"nn oit 6 styror"neclleltmcr. 3, P,-åd og koi.:ri-b6er fo:r si:esicllc r:al:cr sort universitets-- oc L-Loyskolec:rlcc.:, vc1-';ro-sl-',,: o,(", lntc::ta.s jo-r.;1t i;rbuic1" 4 " FågkoiuitJ"r,,;c* r:å,"cl,-avind"t. r.ryndishct i l'a5li'1c srørsmå1. forts.., neste side

8 STUDEIIIUI{I0iTIi'{ f o:','ts. Vcd. hcl?ie-bsvc'ur:r:ingen Xngeseth,s stcruae fra represc:r-bm-bcne tat b slik vi vil-lc ha. dc-b ste:ltc 49 fo:: ol-; 1 irrot; nenlig Erik Sv.:its.il }Ia:ls stcrurc ble av c1e andre oplr;]ji", ill cl-.rli-r,;nølcr:]cn cle'j Var jo ettcr: siste landsmø-'r,e "!'or::rann i der n..y'c r-r.nionen blc A-LiSAls lres.iilent E. Iloff. Iieprese:r--bant fo:r Ai:iSL" bla:rt styrenecllcni,ienc ble tid.ligcre studeirt vcd, EI-I, siv. i'tg" Joha;r. A" r1itrc:i:tz, Av atlrosfi:::ren vcd- i:iøtet o.:t vcll,leb a,v sc:rtralstyre sliulle nan tro at clel- nye s-i;i-,.d-cir-brl:rioircn vil bli ct Lrandlckraftig org,?11. Lesulta-i;et ic}a,,1.,, ettcr cbb il,rs norskc stnc'l-e ir"'r,ci: cr -bil-sl.t clf :1åJl(:l-1.,1 -rlr cr. at.rl-l-c i;ttc-b Cn Oij ljanille OrgclnJ.sasJOn. irhmrod. v l7- :L v Ja -\4 v -[ tl g -v- GODBIITEIV Dct lrunnc ke;rsl,ije valre på sin plass a. få. inn cn l-iten inatspalte i tryt{, hvo:: clet }cunne st..l oppskrifter på. billige og lettla6ic1c rettcr" I clcn fo::biirclcl-se har vi henvcnclt oss til- vår irjøickc:rs jcf og ri ct1;ivcr Botolf Goclbitcn sorn i første oillgang fortclle:: hvorda:t.ilefl koker: risr rrdet er rri-,d T'rtz letterc vitrctip; avilken ris 'lan brukerr os jeg vil anbefale cl,c 1rå:rclc Jcnrr ( tclts'crcl:l1:.ro) soi.r rvgjort er r'ryc ål lcoke c:rn alle a:edrc, Ien fålcs prli Denner" Iil erl trropp ris bclløvc:: ltarn trc kopper kalclt vann, ltan saltff og år:-bter lcjclcn ovc::l-6g nå"r vanir-,,;-b ltokcru se'cter man lolckct på. oi=r, lar det lioltc p l sva,k verne. F.isen rlr-j" nenili.g il<l-e fosslrolcc Røy t lcjelen e" par tj?tt-,-jcr nons den kolrcr og når d-en har lrolr-b i 17 til 1! irri;t", cr d.ct s..: o.i si iklcc rr:eu v3.r1.r1" i kjc* 1;ir, o1; :risc:" Jl c1l p3.,is- ilol;t. lcn clry11cs sil i vcrnt cll-cr lcald-t veltno For å fi,. litt s:ralr pf,l d.c:r lcan man i bellynnclscn sliirle en bul j ongt--rning i vannct og cn fj-n'na"k}cct Løk. llt larrbær: blad gjøt s cr-r, O,.1SLl ll\nr, lartrf rtil + (ri_, v PAST0 (lroster Ris lia-n bru-lces r ilurj -o-l_a UU r'orr.r ;r-,1.!i-t ';ori.r:is:sel-et k;'.n li:r-n ha oplri cn boks ÆiTI- 10 tp,, og fåes i allc :l:utiklier),, til rn;rc vavt og clet sl<al jcrg snakke om Botolf Godbiten

9 En kan unngå icritiklc ved ikke å si noe, ikke å. gløre noe Cf.' ili. e r.'far-e noc 'a? " 0g allilce,relr d,et er enkelte som arbeice:r r.re,i,enn1rt-bi.q til arigires f orclei. f iair sender demi lrøyden- en.,vennti,g' rned-iid-end.e tairke: rrat d-q giciclerr c...??''l I 'r og våtrcner ti1 clåd for å Øv e $Llr rlegatii,.: kritil;k, På en berømmelig GF i ITSZ dislcuter-be man TRYNTs fremtitl. Så ii si all.e had.de et glad,ende nnlegg i'op d.ette trad"is jons* rike knlti",.rcrgan. '.len d:. red.aks jonen slcul]e opllrle\mcs, ble d.et t;;rst. De,irest aktive pekte pi) siclema:rnen" "Je, tenke d.et, onsiie c1et, v i l- I e clet med., nen g J Ø T e d"et. li e i, d.et gidcler je;'; iirkelil (Sitatfusk lbsen) rorts } T NJ SCIJ IE RT S Bd R Bård Snilsberg ble val-gt til arrsvarshavende s jefsred.aktøy og siden det e-b å..r et-'uer ble I'glemt'r å vclple ny, så sitter ha.r der enda, f orelopis på l-ivstid. Han gjøy t,tl o.g ned hele jobben selv da ingcn g;ic1der å hjel: Fer og kun de sorn har va:rt rrted på1slilct, vet hvilken sur jobb clet ero I{ans soloinnsats for TRYiil er all ære vercl. 0g alle d.ere enfolcli.ge som tror at A-IISA-inedleraskap berettiger til flytur hjem i jr-rlen, TRO 01"1 IGJENI' Den sistc julen hadcle ANSAr/Osro annet ri Ejiøre og droppet cten salcen. IJet ble tur allilrevel- og clet til sairure pris sorlt før, hviliret i inflas jonens tidsalcler slettes ilclce er selvf ølgeli-g" Og reiseå var gl.iiiirenrle organisert (forsinlielseirå får Braa.tgan ta på sin kappe ). Bak clenne d.ynaroiske i:rnsats står Erik nngeseth og ha:rs ko:ne, (ae-u står kvinner bakon alt). Vi'nav: all grr-ur.n til å takke dem f o:: denne sr-rve re le uegennyttige in-nsats " PA f"iv&f in il ia.l i v P<<n ('Y NT

10 VE} SLR}REOL6q / Dislcus jonene har 1i"g-b see: og vecld-enålele oro Ol--er g jort oirp; Såinester:innspurte.n tar tid"en isteclenfor fv og rr-c1io, eiier Innsbruck'our" l'iord,nienncne fra Zu::ich satte io et naturlig preg på livet i Seefeld- og Innsbruck und.er 01, særlig icanskjc nattel-rvetc Som et lcfid- i siu sparclei.r,llla^nicr toh Zcrnil< fretn si:r vel--., o,q tritcet til Ol-byen. Et par. timer etter 2:G ira.n var reis'ri ri-lrgtc ilan hjc::n cg for'r,al-te at han var koi:rmet til llster, og a-b håns vert akkulat rev i cn kaffe på. ha;r, t.nen it irln clcsvcl-..:c llr.dde g1e,'rt SoVCr)oScn sitt. tri lrr:rsbruclc f il:]; vr ili c:r'rcsi-lte re hø::c tlc'[ sistc ordstlroget : rrl-ive r si:t s:ta]lr?, I -. Z;::iri-h, 'te-n St jal r'1en$ d"e anc1::c d.il,lll{", En nrrne-r:r scn lr,c-llc:: ililr:c vtr.i våjlsi::li;1 å kjcnne igjen der, var c:r viss S-bolt 3c.ri,, fra L-,arvilc" llen ble tl'.tt rv pullcen dc.: ogs:i., ocl1r1,l. åj4li:!on fo:: å prøve å stiic.l.e fra regningen" i-ian hi:: nernlil: si-ci,:t J'biiner i l,iasiotten ttcr: i bycn også, og cla:han,ble -slnrrr i: o,1 irva politiet haddc i,ris-benlct han_ f or, svarte.hi:r l.t d.e lladele i'ristcnllt h,'.:n for il<l:e i' være helt ed,ru, rleil dcnnc airlcclni;;ig had.iic han sa'cb se;' til m.otve::3;e, rrså. d.alm truclcl-e a: r,'a:: fiir-rli", :rt-.ntc iran. Ilobbien på lof'rc et: steclig i ga,rg, sclvclt c1.rt viser seg at d.et ur.p. ilc:r'usett fra bil-f clci.g,c -bilskriere, d-c Samme som. hvei Sang;'oa:r,les dc',i: ; Faschingcn ilr, ovull oss igjcrr, clct kr.n vi lct't i.lerke på for* hø1rs6i.3 rrriscr i Jjorf ei:r, 6E Fll, c1e-rr vinli'':: ir jcngcn ll jcvhendte ufik}cc1c1 sor:i il-e lekrus-bc rrrpui" Vi vil i,.ijrrle advare - alle *or.il"nn p:. rr.iifes jel,:ic i bårfun, d-ct ville lo t?t?.pinlig å nomi,rel På. cieå.;nåen sicie jcan vi ad.va::e,:qo'b politiet, for r:rl oy,o f nr" -iecniri-:.; i l.-r )rl \r. ctr., r' ^',r: I'DaS Il.StneChtS-!vi.,:v4-v Ij:.iUiLI-L:5 I U/'jlr Jr ru!urliv: i"jifr-lt auf 6ff entlicl-re,: Strassen lr-tr-d. Plåtzr::r ist nr'rr am Bar-rcrnf astnl"clitss.!:r:r-rstag, -sc,lntag r-t'ncl *lilol1tt-"9 3,c'sraitet " Untcrsagt sind: a.),iar:l-cl.r:edle:r zl1" a:ril.cl:e:: al-s i:-r. d-er in Ziff ' i" mguicb"u,"r- Ziit, a.r-sfjc.iroi]r1eli] Ccir. Ga;rg zr..'r' u:rd von beh'ordl-iclr l'ciutrril''ten i.'i:rrj';l:iibal1; b ) tf - -,rstossr)- 10'oi ;ilrl ;i'ns!a;ed u'ncl Sittc iil 1(lercir-r11; und ic4eh,:r;n1 c) die:bclåstiilr.rrrp; d"es Publikuins ir"urch i-iol,z*'-u,nd- Pa1:iorp::itscLren, 'i;rf elt vo:r lftrallerbscn riia c1e i:glrici:renl d ) clas- -Be',ivr-f cn von,?ci:s o::r-cn ni-b l.rrf ge'lrobcnen Konf ctti und -llapicrschlaftl.',cn.rr Dnl so'r ilcl'ro retter seg etter Cli=Se bestcr,r.relå,:r, :rr'.,,, rcgne ilcd i'sestrafr.rng nach l'iiassgabe

11 d cr Allgeileincn Polizeiverord.nung. rr I sericn, rrsvcnslcer vi hatel:rr, cr de t- ilclie l:iomtrrc-t in-r ma"ngc forslag clcnne gar.igen, rrlcn vt tror ert vil;.rt valg sku-llc sl-å godt i.n" D.'1, er neril-ie, r'ri-r"nncn sci'r ;'ij;l- l-rr lr:incn undcr.ionnys 5000 u.lrc1cr Il{, oi. rlijlrjron sorr'r introdr-isei:te hclt nye i.rctosc r til i': f orbe r-1.1:c iscn u.ndcr Llirdcr 01" 1/'i gratulei:cr llerr Lålftman pri" cie't hjcrteligsti: r:lec1 inns;ltsen. \red_ sanmc a.nl-c,nirrg grrtulcre i: vi ittaici: ncd" Lrans stcrlic 12 00C. Han. iil';l. som lc j-,nt bare yttersvinger" iiange nord-lrrenn har forsøk-b se;1 på lanpeny ae sairrtlige h-ar bittert fått er:fa.re at kravene her e:r: end"el strenge::e enn Lr jenrle " Vikene trioi'r se g1 oirp iilslutt r o.,; st:røk cia cg:si?, ned" glans på teo::ien" -De-b v.;lt jo *gaieslie nus;si;.'1, -[or Lran sleulle ha hatt bid til- 11. lese, son h.a:: holctt pi. r...avbrlr.';-b rneci P;:, prøve å kom,ne seg helsliiirnet f::e"rn ttl S'trasse:lvei:lrehrsamt.i rett tic1" siden Sei'resteranf ang" Gr-rtta i første senester på elektro begynner å bl-i problen: hayn etterirvert" Iklce nok rned a-b cle ødeleggei: for bileierne mecl L sette opp liste for billigreise med toge-b til f erien, rnen ile.proteste::er ogst3. niot å r:riitte beta"l-e 5 fr" el':stra til Stuclentforeningen lrtenon de 15 fr" til AlilSAr De burd"e forstå at Al'rSA ilc[e bare kan drives hjemmefrar o8 så 1en6;e Stuiientforeniirgen ikke få"r noe tilslrrr.d.d fra.al'ilsa til ad-nis her, må r'ran krå.re inn en fetuler spesielt ti1 det" le truet forresten med fi nelde seg inn i ANSA vj-a St, Gallen, for å fi bill-i;ure,,tocj eras j on nir f ergene " Dc vil da [;r sefi en i,rbehageli.g overraskelse, for Stud-e.ntf orenittiten i St. G. d"rives på nøyalrtig sanme måte soi't her. Innendørsfotbal-len er like popr.rlær: som før ju-l, bortsett fra at frer-ru1øtet svikte:: e:r-del, ''l " lagetr solil ]cotl vid,ere ti1 finalegrlrppene pii. Erunn av et a,rnet lag hadde brul<t spillere fra anclre lag, kvitterte for till-iten necl å irinne alle lcam* pene sine i finalea:runpen, Ell-ers var r-iet bai:c 5. llget sor;r gilclc vj,der:e, jlen cla" Ce tapte for 1, la,ge-b og et la5 tilt var d.e,stonpe-b. I forbiniicl-se :red. in;renc1ørsiclre'ttcn nå nevnes at 1. lage S i hfinclball lcl:;r be prestas joiren å vinne 13*11 reed tre f el-dtspil-lere over et l-ag liecl innby'r;tere" Grunnen til at de var si, få, v,ir at bl-ant a::ldrc stortsoppnaitncn lot vålre å stille offr oi{ sør61et irel}er il<lte fcr stedfortred.ere. Det er iklie 1en6;e sicr"en øl-itris,ctte gikll opp hjenlne, og vi vall glad fcr: t;t vi f or de'; ne ste opichol-r1er oss her, nen sai viscr dct seg at også sveitserne har gå.tt til d.et upopulære skritt, Ølet koster 5 rp. rner overalti pe Karusell 2A lrf" iner for l,tassren" Den eneste trøsten er at Pi-ckren fremclele -o trolder pår sin lo*rappen. Det har iår ilclce vært hold.t noen bridgetr-lrnel:ing i Ziirich" llet er første ga.ng på atskilligc å,r. lnidler'r:id settes d,et igang et-be:: vårferien, og vi hi-,pcr at,,iange melde:: seg på. Det er ingen betingelse at uian beherslcer tu::nerings--spillingen ti1 fullkolrilethet, tver-t irct, erfaringen har vist at de minst tre;r-ede spillerne har Sått til- topns. let vii b1i spil-b en gårng i ukei,lr os Stud-entforeningen settcr opp prenier til d.e beste parene

12 VOUIEZ-VOUS.. r.6. r t c r r. o.. r r r o o, å o o o o.apprsiidre LE FR,ANQAIS Quelques histoircs dc r.16decin" Une femme tå16pnone å son r.r'i;clecin -Halot' d-octeur. Di-bes:lnoi est-ce que crest j'ai lai-bsd rnon slip tout å f ircurc?* *Ah non mada.mc je regrette -Alors exusez*moi r jr ai dn lr oublicr cttez le L + y,- rf J..,( +( +. '}( J c\cz vous que (.tu_t-lurii -t --^ri -f--ue,- Unc dame arrive chez lc m6d-ecin avec sa fille regaroe la fill-c trss " le docteur intcress6,:t d.it : -l''iådenoiscllc, d5sl'labi11c z:vollsr :l'iais d.octcr-rrr ce ntest pas noi q,u-i suis malad.e, ciest ina'mere,,* -Ah. Bon excusez:moi.* Et se retourna:rt vers la nåre il dit: :{irez la lengue na.cla.lne.- IIne femme oui nc ccssait ciravoir d es enf ants /, demand" a un jour å son meclecinc -Dites-inoi åocteur,, donnez-noi un conseil pour nc plus avoir d I e:rf ants, - -Ah r.rais crcst trås sim'plc rnadame vcrrc dt eau- g1ac6c " *, il suffit clc bodrc urn grand. -Oui roais,..: Avant oil aprås?-" -A la place mada"rlre " - "X" *- *- rc x- lvlcci_ecan Dites-noi.l J; ar ral-ssc Je suis malado El-le cessait Avant -t Aprus A la placc Docteur Si rl.'-,.1raarqlcr J'e.i or-lblie * Jug -r;1u:rtu -T.r ir.rrrlr v.jtf I{onurerf.ra. cesser: soil bet.rr å hiolde oirp L'ØT -blrt cr I ii'1;dc[on SIGNS BUR,AX

13 WW uf 7-rLr{!,yLrsT{ Aanesland,, 3 ja::ne 1a+s, i{enriti Arneberg, linut Åo-Ft'.- åp UILLIJt 4If Al f Årrrr a Ont.a ållll-u9 I!'!U Brinclc, Iritz Byrud, Aage la,*nhaug, ule Chr. De hli, Arne I(r, nliasson, -Bal-du":r ilngelhard.tsen, Olaf Xngesethu nrik IJoa,n.:r -Tc-n H, w,tl )!' ilischerr Ørys-bein 'llyih,rro' 1 ; ) -,.rrv!,rtjt:r v! i'rølichr 0lav rrørli, 01av Gregersen, llhnr E. Gu I sv j-ic,,'\muncl lerzo.'-, Stein Hogna, ilåvarc1 I{o}te, Eilif Hvattu:,n, Pau"l Fr " Ingva.J-d-s e,,r, Iversen Icrje Oup-. LuniL Jacobsen, Jiilr,nie Jchans en, rj::ij:r 44 ')) LA tlj,)l 25 oa L t-).a /4 2B A1 73 2B LI B B )a 6B 94 4(] t(j 25 0, 21 NZ o.1 (r, tv 67 B1 OO ao a() B a2 z- )t otr L) 4B '7.a o7 L) +) Ll-o 4-1 7B 1', Johnsen, Stian Jons s oit, rls tc eyr Jtrr:1, JbeCc::s Juell-, j',ii1s t.i" T i -:rl r-l!,l\'-tt-^.lg ill,--. i n J\,L,lU Lrr.rr-d.egaard, ilore Lundin, Gllnn:,',r llyd"ske, lj j ørn A" ItTaf stacl, Ola Torrrr llormann, Jan Årne Qvil-ler, T or:e ILaanaa"s, 01c Iiaddum, Sveinung Rasch, Petter Iios enluncl, llrilc R.øslcelancl u Arne Sanclberg, Ole Sc'nrøder, I(nut Snilsberg, fj rd Sr'red.bal<ken, Sonja Sta"ngelaLnd, lodve Vardund r Øys'rein liåle, Torstein Zer-tilcovr, i{aur s jrr., ?,5 7A 26 go t al? o) t) )A OA f a B3 o7 56 2'j ,+() la 02 fi a-.1 Cirila io.;,re,rpick 25 A9 10 S'uuclhejrin