Økonomiplan Budsjettrammer for 2010 FLESBERG KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Økonomiplan 2010 2013. Budsjettrammer for 2010 FLESBERG KOMMUNE"

Transkript

1 Økonomiplan Budsjettrammer for 2010 FLESBERG KOMMUNE Kommunestyrets vedtak K-sak 44/2009

2 INNHOLD SIDE Kommunestyrets protokoll (vedtak): K-sak 44/2009 Økonomiplan , Budsjettrammer 2010 protokoll 2 Økonomiplan Hovedoversikt driftsrammer 5 Inndekning akkumulert underskudd 5 Nye driftstiltak 6 Investeringstiltak 8 Fondsmidler 9 Langsiktig gjeld 9 Arbeidsprogram og målindikatorer for 2010 pr etat: Fellestjenesten 10 Oppvekst og kultur 12 NAV Numedal sosial og barnevern 14 Helse og omsorg 16 Teknikk, plan og ressurs 17 Helse, miljø sikkerhet 19 Obligatoriske oversikter for årsbudsjett 2010: Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 20 Budsjettskjema 1B Driftsbudsjettet 21 Budsjettskjema 2A Investeringsbudsjettet 22 Budsjettskjema 2B Investeringsbudsjettet 23 Budsjettskjema 3 Økonomisk oversikt Driftsbudsjettet 24 Budsjettskjema 4 Økonomisk oversikt Investeringsbudsjettet 36 Kommunale avgifter, gebyrer og egenandeler for Rådmannens forslag (eget dokumentet) Flesberg kommune Side 1

3 Kommunestyrets protokoll: PS 44/09 Årsbudsjett økonomiplan Behandling i kommunestyret : Følgende uttalelser ble delt ut: - Meninger fra Delta, Fagforbundet og Norsk Sykepleierforbund ang. BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN Ad. alternativt budsjettforslag 2010 Flesberg kommune på vegne av oss 3 pensjonister fra Rådet for eldre og funksjonshemmede v/turid Søgnen, leder. - Flesberg kommune Budsjett Økonomiplan fra Naturviterne Flesberg kommune og NITO Flesberg kommune. Repr. Oddvar Garås, Sp ba om at spørsmålet om inhabilitet ble vurdert for 2 representanter i kommunestyret, dette gjelder en ansatt på Flesbergtunet, dagavdelingen Pia Øberg og en annen representant som er gift med en ansatt på dagavdelingen, Trygve Strand, da de vil bli direkte berørt av et budsjettvedtak der dagavdelingen evt. berøres. Ordfører ba om at de 2 representantene trakk seg tilbake når spørsmålet om inhabilitet ble vurdert. Rådmannen svarte: Ingen av de 2 representantene har budsjettansvar. Dersom ansatte blir berørt av et budsjettvedtak, vil dette gjelde flere i kommunestyret. Etatsledere er inhabile i en budsjettdebatt, ikke mellomledere og rektorer. Hva da med kommuneplanen? Rådmannen vurderer ikke de 2 representantene til å være inhabile. Repr. Geir Marstein, H, ba om gruppemøte. Repr. Kåre Kjennerud, Ap: Saken utsettes, i påvente av juridisk vurdering. Repr. Geir Marstein, H: Da er det flere som berøres, Helga Bratås, helse- og omsorg, Anne- Liz Lande, NAV og Wenche Låg Breivik, Tpr. Rådmannen: Har sjekket med lovkommentarene til kommuneloven. Det er et par unntak i loven ad overordnede planer og budsjettet, da gjelder forvaltningsloven. Det er organet som avgjør. De tre nevnte personene Bratås, Lande og Breivik forlot møtet mens en vurdering av deres inhabilitet pågikk. Det ble votert over inhabiliteten til følgende: Wenche Låg Breivik: Ble erklært habil mot 1 stemme. AnneLliz Lande: Ble erklært habil enstemmig Helga Bratås: Ble erklært habil enstemmig Trygve Strand: Ble erklært habil mot 7 stemmer Pia Øberg: Ble erklært habil mot 8 stemmer 21 representanter tilstede. Repr. Kåre Oddvar Kjennerud, Ap: Trakk deretter sitt forslag om utsettelse av saken. Repr. Oddvar Garås, Sp: Presiserte formannskapets forslag pkt. 10, endring i kursiv: Flesberg kommune Side 2

4 ..Nærings- og utviklingsfond rettes til fond Repr. Trygve Strand, AP, la fram følgende alternative budsjettforslag: Rådmannens anbefaling vedtas med følgende endringer pkt. 1: Investeringer til nytt ventilasjonsanlegg å ungdomsskolen flyttes til Bemanningen i omsorgsboligene beholdes. Dette finansieres ved å redusere kravet til 3 % driftsresultat. Kommunestyret ber rådmannen å fortsette kostreduksjonsprosessen med sikte på å gjøre opp regnskapet for 2010 med en resultatgrad på 1,5 %. Forslag med konsekvenser legges fram sammen med første tertialrapport. Repr. Nils Molia, Sp, foreslo følgende omplasseringer på investeringsbudsjettet for 2010, se side 44, pkt. 1: Etablering nytt parkering/tilkomstareal buss Flesberg skole kr flyttes fra 2010 til Nytt ventilasjonsanlegg ungdomsskole/svømmebasseng kr i 2010 med tilsvarende reduksjon fra kr. 2. millioner til kr. 1.4 millioner i Spisepause i 30 minutter. Repr. Nils Molia, Sp, trakk deretter sitt forslag. Repr. Eilev Bekjorden, FrP, la fram følgende verbalforslag: 1. Kommunens toppledelse, rådmann og etatssjefer skal heretter ansettes på åremål. 2. Kommunestyret reduseres fra 21 medlemmer til 15 medlemmer. 3. Kommunestyret ber rådmann om å oppnevne et utvalg med hensikt å utarbeide forslag til Program for konkurransestimulering i Flesberg kommune. Programmet skal inneholde konkrete forslag til hvordan konkurranse kan taes i bruk som virkemiddel i alle deler av kommunens tjenesteproduksjon. Repr. Geir Marstein, H, signaliserte at Høyre vil støtte Ap s budsjettforslag. Repr. Eilev Bekjorden, Frp, ba om gruppemøte. VOTERING: Det ble først votert alternativt mellom formannskapets anbefaling og repr. Trygve Strands, Ap s forslag, der arbeiderpartiets forslag ble vedtatt med 11 mot 10 stemmer. Det ble deretter votert over verbalforslagene fra Bekjorden, FrP for seg, hv: Pkt. 1 falt med 11 mot 10 stemmer. Pkt. 2 falt med 11 mot 10 stemmer Pkt. 3 Vedtatt med 15 mot 6 stemmer. Flesberg kommune Side 3

5 Vedtak i kommunestyret : 1. Det foreliggende forslag til økonomiplan for Flesberg kommune, med kommentarer, for perioden , samt årsbudsjettet for 2010, vedtas. Økonomiplanen vedtas som kommunens forpliktende plan i forhold til å dekke inn akkumulerte regnskapsunderskudd. Investeringer til nytt ventilasjonsanlegg å ungdomsskolen flyttes til Bemanningen i omsorgsboligene beholdes. Dette finansieres ved å redusere kravet til 3 % driftsresultat. Kommunestyret ber rådmannen å fortsette kostreduksjonsprosessen med sikte på å gjøre opp regnskapet for 2010 med en resultatgrad på 1,5 %. Forslag med konsekvenser legges fram sammen med første tertialrapport. 2. I henhold til statsbudsjettet benyttes høyeste skattøre ved beregning av formues- og inntektsskatten for forskuddspliktige skatteytere. 3. For budsjett-terminen 2010 blir skatt på fast eiendom for verker og bruk å utligne med kr. 7,- hver kr ,- av takstverdien. 4. Midler på "bundne driftsfond - renter" avsettes ved hvert årsskifte på de ulike frie fond i samsvar med renteinntektene i året. 5. Det foreliggende forslag til avgiftsregulativer, selvkostoversikter, husleier og priser for øvrig på kommunale tjenester, vedtas, slik de fremgår av økonomiplanen. 6. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre de bemanningsendringer og andre endringer som følger av forslaget i samarbeid med de ansattes organisasjoner. 7. Det settes i gang en prosess i 2010 med sikte på å utrede hvor stort inntektspotensialet kan være ved innføring av eiendomsskatt for hele kommunen. Siktemålet er at en skal fremskaffe et beslutningsgrunnlag som er godt nok til å fatte vedtak om gjennomføring. 8. Rådmannen bes fremme en sak i 2010 med formål å klarlegge kommunens utleiepolitikk spesielt med fokus på det lave leienivået i kommunens omsorgsboliger. 9. Kommunestyret instruerer generalforsamlingen i Blefjell 2010 AS til å starte prosessen med å overføre inntektene fra selskapets eiendomssalg på Blefjell til kommunen. Formålet er å avsette 80 % av inntektene i et bundet investeringsfond til ny barneskole og flerbrukshall, og 20 % til kommunens nærings- og utviklingsfond når regelverket for dette er revidert. En ber videre om at det i 2010 foretas en vurdering av selskapets videre eksistens. 10. Det foretas låneopptak på inntil kr ,- til finansiering av investeringer i Rådmannen gis fullmakt til å foreta låneopptaket i henhold til kommunens finansreglement. 11. Kommunestyret ber rådmann om å oppnevne et utvalg med hensikt å utarbeide forslag til Program for konkurransestimulering i Flesberg kommune. Programmet skal inneholde konkrete forslag til hvordan konkurranse kan taes i bruk som virkemiddel i alle deler av kommunens tjenesteproduksjon. 12. Med bakgrunn i den økonomiske situasjonen påpekes viktigheten av god budsjettdisiplin og styring av kommunens ressurser. Det kan ikke påregnes tilleggsbevilgninger. Flesberg kommune Side 4

6 Hovedoversikt driftsrammer i økonomiplanperioden: Årsbudsjett Rammer Rammer Rammer Rammer Skatt Rammetilskudd Ekstraord. Skjønn Eiendomsskatt Inv.tilskudd reform Kompensasjon låneopptak Flesbergtunet Konsesjonsavgifter Kraftsalg Sum driftsinntekter Til fordeling: 7. Ymse Driftsområder: 0. Politiske styring og kontrollorgan Fellestjenesten Oppvekst- og kulturetaten Sosial- og barneverntjenesten Helse- og omsorgstjenesten Teknikk, plan og ressurs Flesberg kirkelig Fellesråd Sum driftsutgifter DRIFTSRESULTAT Renteinntekter Renteutgifter Avdrag Finansieringskostnader investeringer i økonomiplan Motpost avskrivninger RESULTAT ETTER RENTER OG AVDRAG Avsatt til bundne driftsfond Avsatt til disposisjonsfond Momskompensasjon inv Inndekning av tidligere underskudd 928 Balanse Netto driftsresultat i % av sum inntekter 1,92 % 0,36 % 0,36 % 0,36 % 0,36 % Kommunen har rest akkumulert underskudd pr på 0,9 millioner kroner. Rest inndekning i 2009 jfr vedtatt budsjett. i kr 2009 Rest akkumulert underskudd Inndekning forutsatt i budsjett Saldo Flesberg kommune Side 5

7 Nye driftstiltak i planperioden: 0. Politisk styring- og kontrollorgan utsending av papir, minde porto Revisjonen, reduserte utg Sum utgifter Fellestjenesten IKT - Rammereduksjon Papir - kopiering og makulering Reduserte portoutgifter Reduserte tilleggsbevilgninger HMS-reduserte utg. til BHT-ordning organisasjonsutvikling Reduksjon med 0,5 stillingshjemler Sum utgifter Oppvekst- og kulturetaten Reduksjon teamlederressurs og seniortiltak Kursutgifter skole/barnehage Lønnsutgifter barnehage Kultur Bibliotek Reforhandle avtale med FSK - direksjonslønn Ungdomskontakt / vakant 30% deltidsstilling Timer til spesialundervisning/delingstimer Redusert driftsramme Sum utgifter Nav Numedal - Sosial og barnevern Reduksjon område adm Reduksjon området sosial Reduksjon området barnevern Økt refusjon kvalifiseringsprogrammet Reduksjon i refusjon fra Rollag (40/60) Sum utgifter Helse og omsorg Økte priser på mat økte priser på hjemmetjenesten Sum utgifter Flesberg kommune Side 6

8 Teknikk, plan og ressurs Økte driftsutgifter brannvesenet Økning husleie trygdeboliger Lampeland 2,5% Økning husleie kommunale boliger 2,5% Økning husleie omsorgsboliger 2,5% Økning feieavgifter 15% Drift egne transportmidler Kommandobil brannvesenet Reduksjon kjøregodtgjørelse VA - selvkost Renovasjon - selvkost Byggesakgebyrer Renhold klasserom 3 dg i uka i stedet for Enøk/energi Reduksjon med 1 årsverk (driftsavdelingen) Rammereduksjon Sum utgifter Kirke Reduksjon i overføring fra kommunen Sum utgifter Sum tiltak Flesberg kommune Side 7

9 Nye investeringstiltak i planperioden: Fellestjenesten Avdrag startlån Mottatt avdrag på Startlån Utstyr IKT Egenkapitaltilskudd KLP 250 Oppvekst og kultur Smartboard i alle klasser 4 år ( ) 150 Terminalserver (skole) 120 Teknikk, plan og ressurs VAR - området: Ny vannforsyning Flesberg inkl brønn Vannbeh.anlegg Lampeland m/ledningsoverføring Vannbehandlingsanlegg Svene Andre investeringer: Oppgradering sandbasseng m.m. ved skole/barnehage 200 Asfaltering kommunale veier Lampeland - flesberg veksthus m/lys - prosjektering turvei/gangvei 300 Trafikksikkerhetsplan - tiltak (egenandel) 500 Etablering nytt parkering/tilkomstareal buss Flesberg skole 600 Tråkkemaskin Stevningsmogen 250 Kommuneplan/kartverk 500 Brannalarm- og tyverisikring Flesberg barne- og ungdomsskole, direkte varsling til Fastmontert pumpe tankbil 200 Dusj og gard.anlegg brannstasjon. Krav fra arb.tilsyn Varmepumpeskifte Lampeland Barneskole 100 Garderobeskap jfr renhold og inneskobruk elever Flesberg skole 100 * Nytt Ventilasjonsanlegg ungdomskole/svømmebasseng Enøk tiltak. Vindusskift glass eldre enn 30 år. Skoler Enøk tiltak. Vindusskift glass eldre enn 30 år. kommunehus 350 Etterisolere fasader ved vindusskift Nye porter brannstasjon. Type vinterisolert. 150 Nytt tak - høydebasseng Lampeland 110 Biovarme til "lyngdalsfløy" Lampeland Barneskole 180 Prosjektering ny barneskole og flerbrukshall Prosjektering tilrettelagte boliger 250 Tiltak anleggsplan idrett og friluftsliv Sum investering Finansiering: Bruk av nytt låneopptak Bruk av disposisjonsfond Netto Udekket Flesberg kommune Side 8

10 * Kommunestyret vedtok og framskyve nytt ventilasjonsanlegg på ungdomsskolen til Det ble ikke vedtatt endelig finansiering. Endringen med forslag til finansiering vil bli fremmet som sak tidlig i Fond Budsjett Økonomiplan Disposisjonsfond Saldo Tidligere disponert/øremerket -207 Avsatt i driftsregnskapet Bruk i investeringsregnskapet Saldo Bundne driftsfond Saldo Tidligere disponert/øremerket Bruk i driftsregnskapet Avsatt i driftsregnskapet Saldo Ubundne Investeringsfond Saldo K-sak?? Bredbånd -720 Avsatt i investeringsregnskapet Bruk i investeringsregnskapet Saldo Sum fondsmidler til disposisjon Langsiktig gjeld Låneopptak pr Budsjett / Økonomiplan Betalt avdrag Saldo Flesberg kommune Side 9

11 Fellestjenesten Arbeidsprogram 2010: Større utredninger/arbeider Sluttføre arkivering i K2000. Starte prosessen med fysisk arkivering og avslutning av saker i Ephorte. Revidere/oppdatere kommunens personalreglement og HMS-reglement. Planarbeider Sluttføring revisjon av plan for kriseledelsen og beredskapsplanen Utarbeide reglement for de politiske komiteene. Revisjon av kommunens politivedtekter Arkivplanen - sluttføring (herunder fastsetting av rutiner). Interkommunalt samarbeid Bidra med nødvendige ressurser i pågående prosess i interkommunalt IKT-samarbeid innenfor Kongsbergregionen. Vurdere behov for interkommunalt hytte/fritidsmagasin i Numedal. Vurdere muligheter for interkommunalt samarbeid innenfor Sentraladministrasjonen. Annet Videreutvikle kommunens arbeidsgiverplattform med hovedfokus på ledelse. Det vil (i regi av KS) bli gjennomført en relativt omfattende mellomlederopplæring i løpet av året. Bidra med nødvendige ressurser til videreutvikling av kommunens informasjon til publikum ved hjelp av IKT og internett, herunder å tilrettelegge informasjon og tjenester for Min-Side. Gjennomføring av Ephorte-moduler (ansettelse, byggesak og delingsmodul). Gjennomføre kap , kap , kap. 4 og kap. 5 lønnsforhandlinger.. Lage nye forskrifter om åpningstider i h.h.t. serveringsloven. Evt. interkommunalt samarbeid. Målindikatorer: Mål 2010 Økonomi: % avvik regnskap/budsjett -4,8-3,1% 0 0 Medarbeidere: Vernerunder Ja Ja Ikke enda Ja Kompetansetiltak Ja Ja Ja Mer målrettet Gjennomførte medarbeidersamtaler Delvis Ja Ja Ja Gjennomført medarbeiderkartlegging 100% Ikke enda Ja Tjeneste: * Journalføring av post innen 3 dager Ja Ja Ja Ja Ansettelser innen en mnd. etter Delvis Ja Ja Ja søknadsfrist Bistå etatene i personalsaker og i HMS Ja Ja Ja Ja ved behov og på kort varsel Fysisk arkivering og avslutning av saker i Ikke Ikke Ikke påbegynt Påbegynnes Ephorte påbegynt påbegynt ** Intern IKT-bistand- og hjelp i administrasjon På dagen På dagen Telefonisk på dagen, ellers i løpet av 2 dager Telefonisk på dagen, ellers i løpet av 2 dager Elektroniske tjenester (selvbetjening): Ephorte-moduler- herunder Nei Nei Påbegynnes Gjennomført Flesberg kommune Side 10

12 ansettelsesmodul Skjermdialog (inkl. tjenestekatalog, CRM osv.) Utviklingsmål: Behov for revisjon innhold nettsider Samfunn: Brukerundersøkelse nettsider og e- Serv.torg Påbegynt Videreutvikle Videreutvikles Videreutvikles Ikke Påbegynt Ikke Påbegynt Påbegynnes Videreutvikles Videreutvikle Videreutvikle Videreutvikling Videreutvikling Flesberg kommune Side 11

13 Oppvekst og kulturetaten Målindikatorer: Mål 2010 Økonomi: % avvik regnsk/budsj. 0 Medarbeidere: Kompetanseutvikling Barnehage Utarbeide kompetanseplan for 2010 i samarbeid med private barnehager og gjennomføre planlagte tiltak. Redusere andel førskolelærerstillinger med dispensasjon fra utdanningskrav. Færre arbeidstakere i engasjementstillinger. Skole Gjennomføre minimum 3 dager kompetanseutvikling for det pedagogiske personalet. Videreutdanning for minimum 1 lærer, 30 studiepoeng. Gjennomføre lederopplæring for rektorene, minimum 6 dager. Gjennomført kartlegging HMS Gjennomføre medarbeiderundersøkelse. Gjennomførte medarbeidersamtaler 100 % Vernerunder Gjennomføre minst en vernerunde i alle enheter. Tjeneste: Barnehage Barnehagedekning Skaffe alle søkere barnehageplass ved hovedopptaket. Kvalitetssikringssystem Tilsyn Administrativt system Skole Kvalitetsutvikling Leseopplæring Læringsresultat Gjennomgang og oppdatering av barnehagens kvalitetssystem. Ferdigstille plan for tilsyn. Gjennomføre tilsyn i to barnehager. Ta i bruk Oppad i alle ledd. Gjennomføre en utviklingssamtale ved hver skole med fokus på oppfølging av skolens kvalitetssystem. Alle skolene skal videreføre arbeidet med LUS (leseutviklingsskjema). Ungdomsskoleelevenes grunnskolepoeng skal ligge på eller over gjennomsnittet i sammenlignbare kommuner. Kultur Gjennomførte tiltak Tverretatlig arbeid Bibliotek Gjennomførte tiltak Elektroniske tjenester : Søknadsskjemaer Nettsider Gjennomføre planlagte tiltak innen Den kulturelle oppvekstsekken. Øke besøket på Middelalderuka. Deltakelse i UKM Numedal med minimum 10 deltakere. Gjennomføre minimum 2 møter i kommunens MOT-gruppe. Øke antall besøk og utlån. Minimum 1 arrangement for voksne Minimum 1 arrangement for barn Alle aktuelle skjema aktive. Oppdaterte nettsider, nyhetsoppslag. Flesberg kommune Side 12

14 Arbeidsprogram 2010: Større utredninger/ arbeider Planarbeider Tverretatlig samarbeid Interkommunalt samarbeid Framtidig skolestruktur. Forberede plan for videre arbeid med ny barneskole/flerbrukshall på Stevningsmogen. Midler avsatt til prosjektering i Kultur - Dåset: - Drenering/grøfting på tunet, avslutte arbeidet med septikopplegg dersom finansiering kan komme på plass i Sluttføre arbeidet med infotiltak/informasjonstavle. - Markere 10-årsjubileum for Middelalderuka. Skole - Evaluere og justere skolens kvalitetssystem. Barnehage - Rullering av barnehageplan. Bibliotek - Revidere kommunedelplan for Flesberg bibliotek. Bibliotekplanen inkluderes heretter i Kulturplanen for Flesberg kommune som videreføres i Kultur - Videreføre arbeidet med kulturplan og implementere den nye kulturloven i denne prosessen. - Gjennomføre tiltak knyttet til rusforebyggende arbeid og foreldreveiledning. Samarbeid om delprosjektene i regionalt program for skoleutvikling. Samarbeid med nabokommunene i Numedal om mer felles organisering innen oppvekstområdet. Flesberg kommune Side 13

15 Nav Numedal - Sosial og barneverntjenesten Arbeidsprogram 2010: Større utredninger/arbeider Målekort innføring Sluttføring av handlingsplan vold i nære relasjoner Vaktordning barnevern Planarbeider Mottak flyktninger Nye reformer, lovendringer av betydning Drift av NAV Numedal som ny organisasjon vil også prege mye av Flesberg, Rollag og NAV Buskerud har etablert en omfattende organisasjon med bred tjenestemeny. Det vil ta noe tid før en slik organisasjon har gått seg til. Det ligger store utfordringer i å nå definerte mål for organisasjonen. Brukere skal stå i sentrum i denne prosessen er siste prosjektår i samarbeidet, og det vil måtte jobbes med mer varig organisasjonsmodell Målekort er et sentralt verktøy i målstyringen, og viser hvordan en enhet presterer innenfor definerte styringsparametere. Målekortet skal gi informasjon om hva som skal måles, om målet er nådd og hvordan utviklingen er for de ulike styringsparametrene Under arbeid, men ikke ferdigstilt innen utgangen av 2009 Barnevernnettverket i Kongsbergregionen hadde eget programområdet/prosjekt for felles vaktordning. Nettverket har konkludert med behov for slik vaktordning da kommunen(e) ikke har etablert noe vaktordning. Her vil det jobbes videre med dette i En aktiv deltakelse i barnevernsnettverket for Kongsberg regionen prioriteres. Revidere internkontroll for barneverntjenesten. Nye stønadsformer NAV Numedal: Kvalifiseringsprogrammet, arbeidsevnevurdering, arbeidsavklaringspenger, kompetanseplan, markedsplan, m.m. Flesberg kommune er i gang med 3-årig prosjekt på mottak av flyktninger En må påberegne budsjettmessige endringer i h.h.t. tidspunkt for ankomst til kommunen. Arbeidsavklaringsstønad Målindikatorer: Mål 2010 Økonomi: % avvik regnskap/budsjett - 9,5 % 0 % 0 % Medarbeidere: Vernerunder Kompetansetiltak Div. kurs Div. kurs Div. kurs, omfattende NAV-opplæring. Sykefravær NAV Numedal Arbeidsmiljø arbeidstilsynet NAV Numedal 2 uker behandlingstid Medarbeider undersøkelser gjennomført Nå definerte interne mål Følge NAV Buskerud sin plan jfr. Arbeidstilsynets rapport Medarbeider undersøkelser Gjennomførte medarbeidersamtaler Nei Nei ja Tjeneste: Sosialtjenesten NAV Numedal 2 uker behandlingstid 2 uker behandlingstid NAV Numedal Oppnå definerte eksterne og lokale mål Oppnå definerte eksterne og lokale mål NAV Numedal Jfr. tildelt måltall Jfr. tildelt måltall Kvalifiseringsprogrammet Barneverntjenesten Lovpålagte Lovpålagte frister Lovpålagte frister (flere ulike frister ut fra status i saker) frister Bostøtte Termin frister Mnd.frister Mnd. frister Flesberg kommune Side 14

16 Elektroniske tjenester (selvbetjening): Søknadsskjema. Bostøtte Bostøtte Bostøtte Utviklingsmål (NAV reform konkrete mål i fht selvbetjening) NAV Numedal nye selvbetjeningsløsninger implementert i 2008 Samfunn : Brukerundersøkelse Ikke gjennomført behov for revisjon nettsider/tjenester Økt fokus på selvbetjeningsløsninger Ikke gjennomført behov for revisjon nettsider/tjenester Økt fokus på selvbetjeningsløsninger Bør gjennomføres i Flesberg kommune Side 15

17 Helse og omsorgstjenesten Målindikatorer: Mål Økonomi % avvik regnskap/budsjett -1,7 % -4,7 % 0 0 Medarbeidere Medarbeiderundersøkelse 1 gang pr. år Planlagt X X x Sykefravær 7,98 % 9,46 % 8 % 6 % Gjennomførte medarbeidersamtaler 100 % 100 % 100 % Ufaglærte medarbeidere tilbys opplæring til fagarbeider. Ny sykepleierstudent med stipend årlig nye helsefagarbeiderlærlinger årlig Tjeneste Kjøkken 90 brukere Hjemmehjelp: Antall brukere og tid i gjennomsnitt. 109 brukere Elektroniske tjenester (selvbetjening) Søknadsskjema på nettsidene X X X Etaten presentert på nettsidene X X X (gjennomgang) Iplos-implementering gjennomført vedlikeholdes vedlikehold Gat-soft implementeres Hele etaten bruker systemet. Institusjon + Omsorgsbolig Hjemmetjenestene Samfunn Bruker medvirkning: Møte i bruker råd. Brukerundersøkelse hvert annet år Rullerende brukerundersøkelse i psykiatrien. 0 X Gjennomføre undersøkelse Gjennomføres X Arbeidsprogram 2010: Utredninger/arbeider Planarbeider Interkommunalt samarbeid Reformer, lovendringer Fremtidig boligbehov for barn/funksjonshemmede kartlegges. Samarbeid med Rollag kommune. Fremtidig boligbehov for brukere med forskjellige behov kartlegges. Folkehelse Helse og omsorgsplan Kvalitetsutviklingsplan Kompetanseutviklingsplan videreføres. Utdanning av hjelpepleiere. Folkehelse. Legevakt i alle helger. Kultur: Den blå timen. Samarbeid/samhandlingsprosjekt med sykehuset Demensprosjekt videreføres. Palliasjonsprosjekt videreføres. Rehabiliteringssamarbeid utvikles videre. Nasjonal Helseplan Opptrappingsplan for psykisk helse. St. meld. 25 Framtidas omsorgsutfordringer. Helse- og omsorgsdepartementet og KS-avtale om kvalitetsutvikling i helse- og omsorgstjenesten «Full deltakelse for alle funksjonshemmede. Utviklingstrekk » Kommunesektorens etikkutvalg KS Flesberg kommune Side 16

18 Teknikk, plan og ressurs Målindikatorer: Mål 2010 Økonomi: Avvik regnskap/budsjett Medarbeidere: Vernerunder Kompetansetiltak Div. kurs Div. kurs Div. kurs Div. kurs Gjennomførte Alle Uformelle Minst 50 % Minst 50 % samtaler med medarbeidersamtaler 75 % Tjeneste: Saksbehandlingstid byggesaker 23 dager ca. 26 dager 30 dager 21 dager Behandlingstid reguleringsplaner Kartforretninger a jour a jour à jour Være à jour Elektroniske tjenester (selvbetjening): Revisjon og gjennomgang nettsider X X Samfunn: Brukerundersøkelse Renovasjon Sluttføre rullering av kommuneplan X X Vann- og avløp: Godt og nok vann og sikkerhet i vannforsyningen. Oversikt vannprøver Vannprøver av renset avløpsvann er måleindikator Brann: Utføre brannsyn i alle 13 bygg i kommunen Godkjent Godkjent Godkjente krav Godkjente krav 100 % 100 % Arbeidsprogram 2010: Planer Økonomi Kartverk Reguleringsplaner Interkommunalt samarbeid Nye reformer, lovendringer av betydning Utbyggingsoppgaver Implementering av EUs rammedirektiv for vann Service/saksmengde/tidsfrister Sikre at Flesberg kommune har ett oppdatert plangrunnlag som til enhver tid er i samsvar med overordnede mål for utvikling og utbygging innen kommunen. Kommuneplanen og kommunedelplan for Vatnebrynvatnet vil trolig bli ferdigstilt i Etaten gikk i 2007 og 2008 med et stort underskudd. Også i 2009 vil etaten trolig ha et merforbruk. Selv om mye av dette kan forklares med ytre påvirkninger, så må mye av etatens arbeid også i 2010 være preget av aktivt økonomiarbeid. Sikre at kommunen har ett oppdatert offentlig kartgrunnlag for de formål som blir beskrevet i Pbl. Oppdatering av kommunens kartverk og matrikkelen er en løpende prosess. Ferdigstille alle reguleringsplaner som har vært til høring gjennom samarbeid med grunneiere og regionale myndigheter. Utrede muligheten for interkommunalt samarbeid innen de fleste av TPR- etaten sine arbeidsområder Planloven ble endret fra Ny bygningslov er varslet fra Avvikling av GAB og innføring av matrikkelen (nytt eiendomsregister) har ført til, og vil føre til, en god del merarbeid. Kommunen står ovenfor store utbyggingsoppgaver innen vannforsyningen. Gjennom investeringsprogrammet vil kommunen yte innbyggere og næringsliv en tjeneste med tilstrekkelig kapasitet og kvalitet. Samarbeide mellom Grønn dal-kommunene og Fylkesmannen i Buskerud Yte god service og veiledning til tiltakshavere, innenfor de rammer som til enhver tid gjelder i lovregulerte Flesberg kommune Side 17

19 Forvaltning Renovasjon Hytterenovasjon Investeringer vann- og avløp Opprydding i avfall/skrap Trafikksikkerhetsplan Veier Brann- annen redning Jord/ skog/fisk/vilt forvaltningssaker. Gjøre bærekraftig utvikling til ett overordna prinsipp ved all planlegging og drift, jfr. overordnede mål og visjon for kommunen. Utfase en del gamle søppelcontainere. Plastsortering hos abonnenter for å redusere kostnad for restavfall. Intensjon om å få til samarbeid med lag/foreninger om gjenbruksstasjon Fullføre arbeidet med å utarbeide ny avfallsordning for kommunens hytteinnbyggere. Etaten står foran store oppgaver for å oppgradere vannverkene på Lampeland og i Flesberg. Styring av prosjektene vil kreve mye av ressurspersoner ved etaten. Flere steder i kommunen finnes det ulovlige oppbevaringsplasser for bilvrak og annen skrap. Etaten ønsker å ta tak i problemet for å prøve å rydde opp med de ressurser man har tilgjengelig. Trafikksikkerhetsplanen ble klar i 2008 og vi fikk midler i Søknad om midler og oppfølging av prosjekter må prioriteres. Ha ett godt tilbud, som dekker innbyggernes og næringslivets behov, slik at transporttilbudet er godt ved at brøyting, strøing og vedlikehold blir utført til rett tid. Utlysning av nye brøyteanbud. Fortsette med trafikksikringstiltak, jfr. trafikksikkerhetsplan og siktrydding. Sikre at kommunen er forberedt på uønskede hendelser slik at skadevirkninger og konsekvenser blir så små som mulig. Behandle saker etter gjeldende regelverk, samt behandle statlige støtteordninger og kontroll av disse. Flesberg kommune Side 18

20 Helse, miljø og sikkerhet Målindikatorer: Mål 2009 Helse, miljø og sikkerhet Samlet sykefravær i kommunen * 6,8 % 6,4 % 5,2 % 6,4 5,8 % 5 % 5% Vernerunderapporter (% gj.ført) Ca. 75 Ca 75 Ca. 75 Ca. 80 Ca % 100% Verneombud gj.ført gr.kurs HMS 100 % 100 % 100 % 100% Antall møter i arbeidsmiljøutvalget Gj.føring av helsetest (ansatte)*** Ca. 75 Ca Gjennomføre medarbeiderkartlegging Delvis Delvis Delvis Delvis 100 % 100% Samfunnssikkerhet og beredskap Møte med samarbeidsparter beredskap ** Mål 2010 Deltakelse på kurs innen beredskap og samfunnssikkerhet Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) Pågår Pågår Pågår Pågår Sluttført Sluttført Rapport k.styre om beredskap Flesberg kommune Side 19