Jaktstatistikk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jaktstatistikk 2004-2006"

Transkript

1 Norges offisielle statistikk D 393 Jaktstatistikk Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

2 Norges offisielle statistikk I denne serien publiseres hovedsakelig primærstatistikk, statistikk fra statistiske regnskapssystemer og resultater fra spesielle tellinger og undersøkelser. Serien har først og fremst referanse- og dokumentasjonsformål. Presentasjonen skjer vesentlig i form av tabeller, figurer og nødvendig informasjon om datamaterialet, innsamlings- og bearbeidingsmetoder, samt begreper og definisjoner. I tillegg gis det en kort oversikt over hovedresultatene. Serien omfatter også publikasjonene Statistisk årbok og Svalbardstatistikk. Statistisk sentralbyrå, mai 2008 Standardtegn i tabeller Symbol Ved bruk av materiale fra denne publikasjonen, Tall kan ikke forekomme. skal Statistisk sentralbyrå oppgis som kilde. Oppgave mangler.. Oppgave mangler foreløpig... ISBN Trykt versjon Tall kan ikke offentliggjøres : ISBN Elektronisk versjon Null - ISSN Trykt versjon Mindre enn 0,5 av den brukte enheten 0 ISSN Elektronisk versjon Mindre enn 0,05 av den brukte enheten 0,0 Emne Foreløpige tall * 0.04 Brudd i den loddrette serien Brudd i den vannrette serien Trykk: Statistisk sentralbyrå Desimalskilletegn,

3 Norges offisielle statistikk Jaktstatistikk Forord NOS Jaktstatistikk blir publisert hvert tredje år eller ved vesentlige endringer i statistikken og har først og fremst som formål å dokumentere den offisielle jaktstatistikken utarbeidet av Statistisk sentralbyrå. Publikasjonen inneholder statistikk over jegere, småvilt- og rådyrjakt, hjorteviltjakt, registrert avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt og registrert avgang av store rovdyr og ørn. Statistikkene er tidligere publisert i Dagens statistikk. Artiklene fra Dagens statistikk er tilgjengelig på Statistisk sentralbyrås temaside om jakt og fritidsfiske ( I tillegg til de tabellene som er tatt med i denne publikasjonen, er det mulig å få andre eller mer detaljerte tabeller ved direkte henvendelse til Statistisk sentralbyrå. Jaktstatistikk er finansiert av Direktoratet for naturforvaltning. Arbeidet med publikasjonen har vært utført av konsulent Madli Irene Judin og rådgiver Trond Amund Steinset. Ansvarlig seksjonsleder er Ole Osvald Moss, Seksjon for primærnæringsstatistikk. Statistisk sentralbyrå Oslo/Kongsvinger, 4. april 2008 Øystein Olsen Nils Håvard Lund Statistisk sentralbyrå 3

4 Jaktstatistikk Norges offisielle statistikk Innhold Tabellregister Innledning Jegerregisteret Om statistikken Om produksjon av statistikken Begreper, kjennemerker og grupperinger Feilkilder og usikkerhet Sammenliknbarhet og sammenheng Hovedresultater Tilgjengelighet Jegere på jakt Om statistikken Om produksjon av statistikken Begreper, kjennemerker og grupperinger Feilkilder og usikkerhet Sammenliknbarhet og sammenheng Hovedresultater Tilgjengelighet Småvilt- og rådyrjakt Om statistikken Om produksjon av statistikken Begreper, kjennemerker og grupperinger Feilkilder og usikkerhet Sammenliknbarhet og sammenheng Hovedresultater Tilgjengelighet Elgjakt Om statistikken Om produksjon av statistikken Begreper, kjennemerker og grupperinger Feilkilder og usikkerhet Sammenliknbarhet og sammenheng Hovedresultater Tilgjengelighet Hjortejakt Om statistikken Om produksjon av statistikken Begreper, kjennemerker og grupperinger Feilkilder og usikkerhet Sammenliknbarhet og sammenheng Hovedresultater Tilgjengelighet Villreinjakt Om statistikken Om produksjon av statistikken Begreper, kjennemerker og grupperinger Feilkilder og usikkerhet Sammenliknbarhet og sammenheng Hovedresultater Tilgjengelighet Hjortevilt. Registrert avgang utenom ordinær jakt Om statistikken Om produksjon av statistikken Begreper, kjennemerker og grupperinger Feilkilder og usikkerhet Sammenliknbarhet og sammenheng Hovedresultater Tilgjengelighet Registrert avgang av store rovdyr og ørn Om statistikken Om produksjon av statistikken Begreper, kjennemerker og grupperinger Feilkilder og usikkerhet Sammenliknbarhet og sammenheng Hovedresultater Tilgjengelighet Statistisk sentralbyrå

5 Norges offisielle statistikk Jaktstatistikk Tabellregister 2. Jegerregistret 2.. Jegere som har løst jegeravgift. 995/ / Jegere som har bestått jegerprøven. 998/ / Jegere etter alder og kjønn. 2004/ / Jegere etter bostedsfylke. 2004/ / Personer oppført i Jegerregisteret Jegere på jakt 3.. Jaktrapportering, etter bostedsfylke. 200/ / Antall jegere, etter jaktutøvelse og bostedsfylke. 200/ / Antall jegere, etter jaktutøvelse, kjønn og alder. 2004/ / Småvilt- og rådyrjakt 4.. Småviltjakt. Antall felte ryper. Fylke. 200/ / Småvilt- og rådyrjakt. Antall stk. felt. 995/ / Elgjakt 5.. Elgjakt, etter fylke Elgjakt. Felte dyr etter alder, kjønn, år og fylke Hjortejakt 6.. Hjortejakt, etter fylke Hjortejakt. Felte dyr etter alder, kjønn, år og fylke Villreinjakt 7.. Villreinjakt, etter fylke Villreinjakt, etter villreinområde, alder og kjønn Villreinjakt. Tillatt felt, antall felte og fellingsprosent Hjortevilt. Registrert avgang utenom ordinær jakt 8.. Hjortevilt. Registrert avgang utenom ordinær jakt, etter årsak. 2002/ / Hjortevilt. Registrert avgang utenom ordinær jakt. Drept av bil eller tog, etter fylke. 2004/ / Registrert avgang av store rovdyr og ørn 9.. Store rovdyr og rovfugler. Registrert avgang, etter årsak. 2004/ / Statistisk sentralbyrå 5

6 Jaktstatistikk Norges offisielle statistikk. Innledning Formålet med publikasjonen er å gi en samlet dokumentasjon av de jaktstatistikkene som er publisert av Statistisk sentralbyrå (SSB) for jaktårene 2004/05, 2005/06 og 2006/07. Det er: Jegerregisteret Jegere på jakt Småviltstatistikk Elgjakt Hjortejakt Villreinjakt Registrert avgang av hjortevilt Registrert avgang av rovdyr 2. Jegerregisteret Formål og historie 2.. Om statistikken Formålet med statistikken er å gi en oversikt over registrerte jegere, etter alder, kjønn og bosted. Jegerregisteret er et administrativt register over personer som har kvalifisert seg til å drive jakt i Norge, og gir samtidig en oversikt over hvilke av disse personene som har betalt jegeravgiften. Registeret eies av Direktoratet for naturforvaltning (DN) i Trondheim. Det ble etablert i 982, og DN sto selv for driften av registeret fram til våren 999. Det ble da flyttet til Brønnøysundregistrene. For mer informasjon, se: Før 998 mottok SSB et uttrekk av jegerregisteret over personer som hadde betalt jegeravgift. Disse filene ble ikke lagret. Fra og med 998 har vi mottatt en kopi av hele jegerregisteret, som inneholder både aktive og passive jegere bosatt i Norge. I tillegg mottar vi et eget register over alle som jakter i Norge og er bosatt i utlandet. Begge disse registrene er lagret årlig fra og med jaktåret 998/999. Brukere og anvendelsesområder Omfang Internt: Jegerregisteret danner grunnlag for småviltstatistikken. Eksternt: Direktoratet for naturforvaltning, Jegerregisteret i Brønnøysund, viltforvaltning, forskning og media Om produksjon av statistikken Statistikken tar utgangspunkt i alle personer som offisielt er kvalifisert til å drive jakt i Norge. Oppmerksomheten rettes særlig mot de som har betalt jegeravgift det enkelte år Alle som jakter i Norge og er bosatt i utlandet, er tatt med. Personer bosatt i utlandet trenger ikke å avlegge jegerprøve dersom de fyller vilkårene for å drive tilsvarende jakt i sitt bopelsland. Jegeravgiften er en årlig avgift som må betales for å utøve jakt i Norge. Personer som har betalt jegeravgiften en av de tre siste årene, får ved inngangen til et nytt jaktår tilsendt blankett for innbetaling av ny jegeravgift. Datakilder Jegerregisteret fra Brønnøysund. 6 Statistisk sentralbyrå

7 Norges offisielle statistikk Jaktstatistikk Datainnsamling Jegeravgiften blir betalt inn på konto til viltfondet (DNs konto). Betalingsopplysningene blir daglig overført fra Bankenes betalingssentral (BBS) til Jegerregisteret. Opplysninger om hvem som har betalt og dato for betaling blir deretter oppdatert daglig i basen til Jegerregisteret. Det er også daglig oppdateringer mot Det sentrale folkeregister (DSF) av jegernes fødselsnummer, adresse og bostedskommune. Dette skjer bare for personer som er bosatt i Norge. Døde personer blir slettet fra registeret. Oppgavebyrde Kontroll og revisjon Ikke relevant. Det er daglige oppdateringer mot Det sentrale folkeregister (DSF) av personers fødselsnummer, adresse og bostedskommune på den delen av registeret som gjelder personer bosatt i Norge. Døde personer blir slettet fra registeret. Nye personer som skal inn i registeret (bestått jegerprøven) blir påført fødselsnummer, adresse og bostedskommune i en egen kjøring. Det blir også utført maskinelle kontroller i SSB. Vi sjekker om fødselsnummer er gyldig og koder ugyldig postnummer og/eller bostedskommune for personer som er bosatt i Norge. I registeret over personer som er bosatt i utlandet, påføres landkode. Definisjon av de viktigste begrepene Standard grupperinger Innsamlings- og bearbeidingsfeil Sammenliknbarhet over tid og sted Sammenheng med annen statistikk 2.3. Begreper, kjennemerker og grupperinger Jeger: En person som er registrert i Jegerregisteret (se også 2.). Betalende jeger: En person som har betalt jegeravgift siste jaktår. Aktiv jeger: En person som har betalt jegeravgift en av de tre siste årene. Passiv jeger: En person som ikke har betalt jegeravgift de tre siste årene. Jegerprøven: En obligatorisk prøve som alle personer over 6 år som ikke er registrert i Jegerregisteret tidligere, må bestå før det utøves jakt eller fangst. Jegeravgift: Alle som skal jakte i Norge, må betale jegeravgift til Viltfondet. Avgiften gjelder for hele jaktåret. Avgiften er et vilkår for å utøve jakt, men gir ikke jaktrett på noe område. Jaktår: Et jaktår går fra og med. april til og med 3. mars året etter. Alder, kjønn og bosted Feilkilder og usikkerhet Jegerregisteret blir løpende oppdatert mot Det sentrale folkeregisteret (DSF) og Bankenes betalingssentral (BBS). Bare unntaksvis forekommer det feilregistrering av innbetalt jegeravgift Sammenliknbarhet og sammenheng Over tid kan ulike metoder i registerføringen ha ført til mindre brudd i tidsserien. Alle som betaler jegeravgift, plikter å sende inn rapportskjema for småviltstatistikk etter endt jaktår Hovedresultater 2004/2005 I alt betalte personer jegeravgift for jaktåret 2004/2005, derav bosatt i utlandet. Av de personene som var bosatt i Norge og betalte jegeravgift for jaktåret 2004/2005, var 500 kvinner. Alt i alt er det nå litt under personer som står oppført i jegerregisteret av dem er utenlandske jegere. 600 personer besto jegerprøven i jaktåret 2004/2005. Dette er 9 prosent flere enn året før. Av alle som besto jegerprøven, var 22 prosent kvinner. Statistisk sentralbyrå 7

8 Jaktstatistikk Norges offisielle statistikk 2005/2006 I alt betalte personer jegeravgift for jaktåret 2005/2006, derav bosatt i utlandet. Av de personene som var bosatt i Norge og betalte jegeravgift for jaktåret 2005/2006, var 800 kvinner. Til sammen er det nå litt under personer som står oppført i jegerregisteret av dem er utenlandske jegere personer besto jegerprøven i jaktåret 2005/2006. Dette er 5 prosent færre enn året før. Av alle som besto jegerprøven, var 23 prosent kvinner. 2006/ personer betalte jegeravgiften for jaktåret 2006/2007. Det er færre enn foregående jaktår. Av de personene som løste jegeravgiften for jaktåret 2006/2007, var bosatt i Norge. De resterende var bosatt i utlandet. Til sammen 800 kvinner løste jegeravgift. Til sammen er det nå litt over personer som står oppført i Jegerregisteret av dem er utenlandske. I løpet av jaktåret bestod personer jegerprøven, 7 prosent færre enn året før. Av alle som besto jegerprøven, var 23 prosent kvinner. Internettadresse Øvrige publiserte tabeller i Statistikkbanken: Lagring og anvendelser for grunnmaterialet 2.7. Tilgjengelighet Hovedresultatene finnes på: : Jegere, etter kjønn og alder (F) ( ) 03508: Jegere, etter alder (K) ( ) 0350: Jegere, etter kjønn (K) ( ) 03442: Utenlandske jegere ( ) Registeret anonymiseres (krypteres) og fil med grunndata lagres årlig i Statistisk sentralbyrå. 8 Statistisk sentralbyrå

9 Norges offisielle statistikk Jaktstatistikk Jegere som har løst jegeravgift. 995/ /2007 I alt Menn Kvinner Prosent 995/ ,7 3,3 996/ ,5 3,5 997/ ,2 3,8 998/ ,0 4,0 999/ ,5 4,5 2000/ ,0 5,0 200/ ,8 5,2 2002/ ,5 5,5 2003/ ,4 5,6 2004/ , 5,9 2005/ ,9 6, 2006/ ,7 6,3 Omfatter personer bosatt i Norge Jegere som har bestått jegerprøven. 998/ /2007 Bestått jegerprøven I alt Av disse løst jegeravgift 998/ / / / / / / / / Omfatter personer bosatt i Norge Jegere etter alder og kjønn. 2004/ /2007 Alder Jegere som har løst jegeravgift I alt Menn Kvinner Mannlige jegere i prosent av mannlig befolkning over 6 år Personer som har bestått jegerprøven I alt Av disse løst jegeravgift 2004/ / / / år år år år år år år / år år år år år år år / år år år år år år år Omfatter personer bosatt i Norge. Statistisk sentralbyrå 9

10 Jaktstatistikk Norges offisielle statistikk 2.4. Jegere etter bostedsfylke. 2004/ /2007 Jegere som har løst jegeravgift Bestått jegerprøven I alt Menn Kvinner I alt Av disse løst jegeravgift 2004/ / / /05 Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Romsa Finnmark Finnmárku /06 Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Romsa Finnmark Finnmárku /07 Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Romsa Finnmark Finnmárku Omfatter personer bosatt i Norge. 0 Statistisk sentralbyrå

11 Norges offisielle statistikk Jaktstatistikk Personer oppført i Jegerregisteret 2004/ / /2007 I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner Totalt Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Romsa Finnmark Finnmárku Ukjent adresse Svalbard Nordmenn bosatt i utlandet Uavhengig av om de betalte jegeravgift eller ikke. Statistisk sentralbyrå

12 Jaktstatistikk Norges offisielle statistikk 3. Jegere på jakt Formål og historie Brukere og anvendelsesområder Omfang Datakilder Utvalg Datainnsamling Kontroll og revisjon Beregninger Definisjon av de viktigste begreper og kjennemerker 3.. Om statistikken Formålet med statistikken er å gi informasjon om jaktutøvelsen i Norge. I perioden 97/ ble det registrert hvilken jaktform jegerne planla å delta på. For jaktåret 994/95 og fra og med 997/98 er det spurt om hvilke jaktformer jegerne faktisk har deltatt på. Fra og med jaktåret 200/02 var datagrunnlaget godt nok til at resultater kan publiseres. Statistikken blir laget på oppdrag for DN. Den er et viktig hjelpemiddel i den nasjonale forvaltningen av småviltet. Sentrale brukere er sentral og lokal viltforvaltning, forsknings- og utdanningsinstitusjoner, media, interesseorganisasjoner og interesserte jegere Om produksjon av statistikken Statistikken omfatter alle jegere som har betalt jegeravgift. Den enkelte jeger. Alle som har løst jegeravgiften for et jaktår, må senere rapportere for det samme jaktåret. Hver enkelt jeger rapporterer på tilsendt rapportskjema eller via Internett til Statistisk sentralbyrå. Det blir foretatt faste kontroll- og revisjonsrutiner på det innkomne materialet. Under optisk lesing blir alle skjema kontrollert mot jegerregistret. Skjemaene blir kontrollert og rettet opp for absolutte og mulige feil. Antall jegere blir summert opp og fordelt på fylke Begreper, kjennemerker og grupperinger Hjorteviltjeger Med hjorteviltjeger menes (i denne sammenhengen) en som har jaktet på en eller flere av følgende hjorteviltarter: elg, hjort, villrein og rådyr. Småviltjeger Med småviltjeger menes (i denne sammenhengen) en som har oppgitt å ha jaktet på en eller flere av følgende småviltarter: storfugl, orrfugl, lirype, fjellrype, jerpe, ringdue, ravn, kråke, skjære, nøtteskrike, trost, rugde, enkeltbekkasin, stokkand, krikkand, brunnakke, kvinand, siland, toppand, ærfugl, havelle, svartand, grågås, kanadagås, kortnebbgås, toppskarv, storskarv, måker, bever, hare, ekorn, rødrev, grevling, villmink, mår eller røyskatt. Jaktåret Et jaktår går fra og med. april til og med 3. mars året etter. Jegeravgift Alle som skal jakte i Norge, må betale jegeravgift til Viltfondet. Avgiften gjelder for hele jaktåret. Avgiften er et vilkår for å utøve jakt, men gir ikke jaktrett på noe område. Jegerregisteret Jegerregisteret er et register over personer som har kvalifisert seg til å drive jakt i Norge, og gir samtidig en oversikt over hvilke av disse personene som har betalt jegeravgiften. For mer informasjon, se: 2 Statistisk sentralbyrå

13 Norges offisielle statistikk Jaktstatistikk Måle- og bearbeidingsfeil Frafallsfeil Utvalgsfeil Andre feil Sammenliknbarhet over tid og sted 3.4. Feilkilder og usikkerhet På rapportskjemaet skal jegeren krysse av for hvilke jaktformer de har deltatt på. Når det gjelder jakt på småvilt og rådyr, kontrolleres disse opplysningene mot opplysningene for felte dyr for jegere med utbytte. Antall felte elg, hjort og villrein rapporteres på annen måte (se kapitlene 5-7), og derfor har en ikke den samme kontrollmuligheten av opplysningene om jakt på disse artene. Det kan derfor forekomme at jegeren enten feilaktig oppgir å ha jaktet på en av disse tre artene, eller glemmer å føre opp at en har jaktet på dem. Dette er ikke mulig å avdekke under revisjon. Det samme er tilfelle for småvilt- og rådyrjegere uten utbytte. Fra og med jaktåret 200/02 har svarprosenten ligget så høyt (over 90) at det ikke er foretatt noen beregninger på frafallet. Det er grunn til å tro at andelen som ikke har jaktet, er atskillig større blant de som ikke rapporterer, enn blant de som rapporterer. Frafallet av jegere som har deltatt på en eller flere jaktformer, skulle derfor bli betydelig mindre enn frafallet av jegere som ikke rapporterer, men vi har ikke sikre holdepunkter for å kvantifisere dette. Til og med jaktåret 2000/0 ble antall jegere beregnet med ulike statistiske metoder. På fylkesnivå kan det være variasjoner som dels skyldes de benyttede beregningsrutinene. Resultatene kan ellers være beheftet med feil som skyldes mangelfulle og uriktige oppgaver fra jegerne Sammenliknbarhet og sammenheng Fra og med 97/72 til og med 985/86 ble det spurt i forkant av jakten hva jegeren hadde tenkt å jakte på. I nåværende undersøkelse blir jegeren spurt i etterkant om hvilken jakt de faktisk utøvde Hovedresultater 2004/2005 I alt jegere har oppgitt å ha jaktet i 2004/05. Av dem deltok 67 prosent på småviltjakt og 58 prosent på hjorteviltjakt. For jaktåret 2004/05 oppga jegere å ha vært på småviltjakt inkludert beverjakt. 2005/2006 I alt jegere har oppgitt å ha jaktet i 2005/06. Av disse deltok 64 prosent på småviltjakt og 6 prosent på hjorteviltjakt. Til sammen oppgav jegere å ha vært på småviljakt. Rypa er den viltarten som flest jegere jakter på. I alt har jegere oppgitt å ha jaktet rype i jaktåret 2005/06. Av dem har om lag 70 prosent felt en eller flere ryper. I gjennomsnitt felte hver rypejeger seks ryper. 2006/2007 Totalt oppga jegere å ha jaktet i 2006/07, en nedgang på 3 prosent fra jaktåret før. De to siste jaktårene har det blitt færre utøvende småviltjegere, og det er nå omtrent like mange som jakter hjortevilt som småvilt. Av dem som jaktet i fjor, deltok 63 prosent på småviltjakt og 62 prosent på hjorteviltjakt. For jaktåret 2006/07 oppga jegere å ha vært på småviltjakt. Det er en nedgang på 5 prosent fra foregående jaktår. Om lag 70 prosent av småviltjegerne oppga å ha felt småvilt i løpet av jaktåret 2006/ jegere jaktet rype, en nedgang på 8 prosent fra foregående jaktår. Av rypejegerne rapporterte 69 prosent å ha felt en eller flere ryper. Publikasjoner og andre lenker 3.7. Tilgjengelighet Det publiseres tall over antall felte småvilt og rådyr. Se også: Statistisk sentralbyrå 3

14 Jaktstatistikk Norges offisielle statistikk Se også temasiden for jakt og fritidsfiske: Øvrige publiserte tabeller i Statistikkbanken Lagring og anvendelser for grunnmaterialet 05635: Jaktrapportering (F) ( : Jegere, etter jaktutøvelse (F) ( : Jegere, etter jaktutøvelse, kjønn og alder ( ) 05668: Andel av den mannlige befolkningen som har jaktet (K) ( ) Fil med grunndata lagres årlig i Statistisk sentralbyrå. 4 Statistisk sentralbyrå

15 Norges offisielle statistikk Jaktstatistikk Jaktrapportering, etter bostedsfylke. 200/ /07 Antall jegere som løste jegeravgift Antall jegere som har sendt inn rapport Antall jegere som ikke har rapportert I alt Jaktet Ikke jaktet 200/ / / / / / /05 0 Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Romsa Finnmark Finnmárku Utlendinger Andre /06 0 Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Romsa Finnmark Finnmárku Utlendinger Andre /07 0 Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Romsa Finnmark Finnmárku Utlendinger Andre Omfatter nordmenn bosatt på Svalbard og i utlandet og personer med ukjent bostedsadresse Statistisk sentralbyrå 5

16 Jaktstatistikk Norges offisielle statistikk 3.2. Antall jegere, etter jaktutøvelse og bostedsfylke. 200/ /07 Jegere som deltok på en eller flere former for jakt Småviltjakt Hjorteviltjakt Elgjakt Hjortejakt Villreinjakt Rådyrjakt Beverjakt Rypejakt 200/ / / / / / /05 0 Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Romsa Finnmark Finnmárku Utlendinger Andre /06 0 Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Romsa Finnmark Finnmárku Utlendinger Andre /07 0 Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Romsa Finnmark Finnmárku Utlendinger Andre Inklusive beverjegere 2 Omfatter nordmenn bosatt på Svalbard og i utlandet og personer med ukjent bostedsadresse 6 Statistisk sentralbyrå

17 Norges offisielle statistikk Jaktstatistikk Antall jegere, etter jaktutøvelse, kjønn og alder. 2004/ /07 Jegere som har deltatt på en eller flere Småviltjakt Hjorteviltjakt Elgjakt Hjortejakt Villreinjakt Rådyrjakt Rypejakt former for jakt 2004/ / / /05 Menn Kvinner år år år år år år år /06 Menn Kvinner år år år år år år år /07 Menn Kvinner år år år år år år år Omfatter personer med norsk fødselsnummer innkludert nordmenn bosatt i utlandet Statistisk sentralbyrå 7

18 Jaktstatistikk Norges offisielle statistikk 4. Småvilt- og rådyrjakt Formål og historie 4.. Om statistikken Statistikk over småviltjakt har blitt utarbeidet siden jaktåret 97/72. For perioden 97/72 992/93 bygget statistikken på oppgaver fra et utvalg av jegere som løste viltrygdavgift, senere jegeravgift, for jaktåret. Fra og med jaktåret 993/94 ble rapportskjemaet sendt ut sammen med innbetalingskortet for jegeravgiften, og jegerne ble oppfordret til å rapportere. Ettersom det var en frivillig undersøkelse, ble svarprosenten lav, og det ble nødvendig å foreta en supplerende utvalgsundersøkelse blant dem som ikke hadde rapportert innen fristen. For å øke svarprosenten til et tilfredstillende nivå fikk Direktoratet for naturforvaltning (DN) innført et gebyr for manglende rapportering. Gebyret ble innført med virkning fra jaktåret 2000/0. Fra 927 til 984 baserte rådyrstatistikken seg først på rapporter fra lensmennene, senere fra kommunale viltnemnder. På grunn av usikkerhet omkring resultatene, er det ikke publisert tall for perioden Fra og med 987/88 følger rådyrstatistikken samme opplegg som for småviltjaktstatistikken. Brukere og anvendelsesområder Omfang Datakilder Utvalg Datainnsamling Kontroll og revisjon Beregninger Definisjon av de viktigste begreper og kjennemerker Statistikken blir laget på oppdrag for DN. Den er et viktig hjelpemiddel i den nasjonale forvaltningen av småviltet. Sentrale brukere er sentral og lokal viltforvaltning, forsknings- og utdanningsinstitusjoner, media og interesseorganisasjoner og interesserte jegere Om produksjon av statistikken Statistikken omfatter 36 småviltarter (fugler og pattedyr) og rådyr. Den enkelte jeger. Alle som har løst jegeravgiften for et jaktår, må senere rapportere for det samme jaktåret. Hver enkelt jeger rapporterer på tilsendt rapportskjema eller via Internett til Statistisk sentralbyrå. Det blir foretatt faste kontroll- og revisjonsrutiner av det innkomne materialet. Under optisk lesing blir alle skjema kontrollert mot jegerregistret. Skjemaene blir kontrollert for absolutte og mulige feil, og slike feil blir rettet ved revisjon.. Eksempel på mulige feil er unormalt høye fellingstall og oppgaver for arter utenfor deres vanlige utbredelsesområde. Om nødvendig tas det kontakt med viltkonsulenter og andre fagfolk for å belyse spesielle forhold. Antall felt vilt blir summert opp og fordelt på fylke Begreper, kjennemerker og grupperinger Småvilt Med småvilt menes i denne sammenhengen: storfugl, orrfugl, lirype, fjellrype, jerpe, ringdue, ravn, kråke, skjære, nøtteskrike, trost, rugde, enkeltbekkasin, stokkand, krikkand, brunakke, kvinand, siland, toppand, ærfugl, havelle, svartand, grågås, kanadagås, kortnebbgås, toppskarv, storskarv, måker, bever, hare, ekorn, rødrev, grevling, villmink, mår eller røyskatt. Jaktåret Ett jaktår går fra og med. april til og med 3. mars året etter. 8 Statistisk sentralbyrå

19 Norges offisielle statistikk Jaktstatistikk Jegeravgift Alle som skal jakte i Norge, må betale jegeravgift til Viltfondet. Avgiften gjelder for hele jaktåret. Avgiften er et vilkår for å utøve jakt, men gir ikke jaktrett på noe område. Jegerregisteret Jegerregisteret er et register over personer som har kvalifisert seg til å drive jakt i Norge og gir samtidig en oversikt over hvilke av disse personene som har betalt jegeravgiften. For mer informasjon, se: Standarder Måle- og bearbeidingsfeil Frafallsfeil Utvalgsfeil Andre feil Sammenliknbarhet over tid og sted Standard klassifisering av småvilt 4.4. Feilkilder og usikkerhet Det blir kjørt feilrettingsrutiner som skal fange opp oppgaver for arter utenfor deres vanlige utbredelsesområde, men det kan likevel forekomme at oppgaver med feil slipper igjennom feilrettingsprosedyren. En del papirrapporter er utydelig utfylt, og det kan gi feil under optisk lesing. Der hvor jaktfylket ikke er oppført, blir rapporten utfylt med bostedsfylket til jegeren hvis arten finnes i fylket. Det kan i noen tilfeller føre til at viltet blir ført opp i et fylke hvor de ikke er felt. Fra og med jaktåret 200/02 har svarprosenten kommet så høyt (over 90) at det ikke er foretatt noen beregninger av frafallet. Det er grunn til å tro at andelen jegere uten utbytte eller med lite utbytte er atskillig større blant de som ikke rapporterer, enn blant de som har rapportert. Frafallet av felte dyr skulle derfor bli betydelig mindre enn frafallet av jegere som ikke rapporterer, men vi har ikke sikre holdepunkter for å kvantifisere på dette. Fram til jaktåret 2000/0 ble utbyttet fra småviltjakten beregnet med ulike statistiske metoder. På fylkesnivå vil det for enkelte være variasjoner som dels kan skyldes de benyttede beregningsrutinene. Det gjelder særlig for arter med liten utbredelse. I tillegg kan resultatene være beheftet med feil som skyldes mangelfulle og uriktige oppgaver fra jegerne Sammenliknbarhet og sammenheng Som følge av endret beregningsrutine er det brudd i tidsserien i 993/94, 999/2000 og 200/02. En regner med at de to siste bruddene har hatt marginale utslag for resultatet. For å kontrollere den ordinære rådyrstatistikken fra kommunene for jaktårene 982/83-989/90, innhentet Statistisk sentralbyrå også opplysninger om rådyrjakt direkte fra jegerne ved å ta inn spørsmål om antall felte rådyr på skjema for småviltjakt. Resultatene fra disse undersøkelsene viste så stort avvik fra den ordinære rådyrstatistikken at fellingstall for rådyr ikke ble publisert i perioden Fra 987 er rådyrstatistikken utarbeidet etter det samme opplegget som småviltstatistikken. Antallet for disse årene vil ikke være sammenliknbare med tall fra tidligere år Hovedresultater 2004/2005 I løpet av jaktåret 2004/05 ble det felt nær ryper en liten økning fra foregående jaktår. Selv om utbyttet på landsnivå ble omtrent som foregående år, er det forskjeller på fylkesnivå. I Nord-Trøndelag økte utbyttet av li- og fjellryper med 7 prosent. I alt ble det felt orrfugler. Det er en nedgang på 7 prosent fra jaktåret 2003/04. Av storfugl ble det totalt felt 0 500, en oppgang på 6 prosent Statistisk sentralbyrå 9

20 Jaktstatistikk Norges offisielle statistikk fra foregående jaktår. Totalt ble det felt rådyr i 2004/05. Det er om lag det samme som foregående jaktår. 2005/2006 I jaktåret 2005/06 var det en markert nedgang i utbyttet av både li- og fjellryper. Nedgangen i utbytte av både fjell- og liryper var betydelig i mange fylker. For hele landet var nedgangen på 9 prosent. Hovedårsaken til denne nedgangen er at rypebestanden var unormalt lav mange steder høsten I alt ble rådyr felt siste jaktår, en oppgang på 3 prosent fra 2004/05. Det ble også felt færre storfugl og orrfugl. Totalt felte jegerne storfugler og orrfugler i 2005/06. Det er en nedgang på henholdsvis 3 og 28 prosent fra jaktåret 2004/ /2007 Nedgangen i antall felte ryper fortsetter. I løpet av jaktåret 2006/07 ble det felt ryper, en nedgang på 4 prosent fra foregående jaktår. De siste årene har det blitt felt færre li- og fjellryper, men nedgangen har vært størst for fjellrypene. I jaktåret 2006/07 ble det felt fjellryper og liryper. Det er en nedgang på henholdsvis 53 og 22 prosent siden jaktåret 200/02. Da ble det felt liryper og fjellryper. Utbyttet fra skogsfugljakta økte betraktelig. Totalt ble det felt storfugl og orrfugl i 2006/07. Det ble felt rådyr, en nedgang på nær dyr fra foregående jaktår. Publikasjoner og andre lenker 4.7. Tilgjengelighet Det publiseres tall over antall jegere som har deltatt på hjortevilt- og småviltjakt. Se også: Se også temasiden for jakt og fritidsfiske: Øvrige publiserte tabeller i Statistikkbanken 03947: Felte rådyr (F) ( ) 03886: Utbytte av småviltjakta (F) ( ) Avsluttede serier 0609: Felte rådyr (F) ( ) 06042: Utbytte av småvilt og rådyrjakt ( ) 0569: Utbytte av småvilt- og rådyrjakt ( ) Lagring og anvendelser for grunnmaterialet Fil med grunndata lagres årlig i Statistisk sentralbyrå. 20 Statistisk sentralbyrå

21 Norges offisielle statistikk Jaktstatistikk Småviltjakt. Antall felte ryper. Fylke. 200/ /07 Lirype Fjellrype 200/ / / / / / /05 0 Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Romsa Finnmark Finnmárku Uoppgitt fylke /06 0 Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Romsa Finnmark Finnmárku Uoppgitt fylke /07 0 Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Romsa Finnmark Finnmárku Uoppgitt fylke Statistisk sentralbyrå 2

22 Jaktstatistikk Norges offisielle statistikk 4.2. Småvilt- og rådyrjakt. Antall stk. felt. 995/ /07 995/96 996/97 997/98 998/99 999/ /0 200/ / / / / /07 Rådyr Småviltarter Ryper Storfugl Orrfugl Ringdue Kråke Skjære og nøtteskrike Stokkand Andre ender Gjess Måke Skarv Hare Rødrev Bever... : : : : : : Omfatter alle småviltarter som inngår i statistikken. 22 Statistisk sentralbyrå

23 Norges offisielle statistikk Jaktstatistikk Elgjakt Formål og historie Brukere og anvendelsesområder Omfang Datakilder Utvalg Datainnsamling Kontroll og revisjon Beregninger Definisjon av de viktigste begreper og kjennemerker Standarder Måle- og bearbeidingsfeil 5.. Om statistikken Formålet med statistikken er å vise omfanget av elgjakt i Norge. Det foreligger statistikk over felte dyr fra 889. Inntil 95 ble oppgavene innhentet fra lensmennene og omfattet alle felte dyr, både de som var felt i lovlig jakttid og dyr som var omkommet ved ulykker, sykdom eller ulovlig felt- i den utstrekning man fikk kjennskap til det. Sentrale brukere er Direktoratet for naturforvaltning, fylkesmannens miljøvernavdelinger, interesseorganisasjoner, media, forsknings- og utdanningsinstitusjoner, viltforvaltere og viltnemnder Om produksjon av statistikken Statistikken omfatter all jakt på elg som utøves lovlig i Norge. Jaktansvarlig person i hvert vald. Totaltelling. Skjema for utfylling sendes fra kommunene til de jaktansvarlige sammen med fellingstillatelsen. De jaktansvarlige har rapportplikt til kommunen innen 0 dager etter jaktas utløp. Kommunen skal innen tre uker sende fellingsrapportene og et sammendragsskjema for kommunen til Statistisk sentralbyrå. Sumkontroller og kontroll av antall felte dyr mot antall tillatt felte dyr. Om nødvendig kontaktes kommunale viltnemnder for avklaring av eventuelle tvilsspørsmål. Oppført tellende areal blir kontrollert mot fjorårets areal. Antall felte og tillatt felte dyr blir summert opp og fordelt på kommune, fylke og landet etter alder og kjønn Begreper, kjennemerker og grupperinger Vald er et geografisk område som godkjennes for jakt etter arter av hjortevilt og som tildeles fellingstillatelser. Tellende areal er det jaktarealet som er lagt til grunn ved kommunens tildeling av fellingstillatelser. For elg og hjort skal hovedsakelig arealer av produktiv og uproduktiv skog og arealer av myr under skoggrensa regnes med. Jaktfelt er et mindre geografisk område innenfor et vald som jaktrettshaverne har avgrenset av hensyn til den praktiske jaktutøvelse. Tillatt felt er det antall dyr som kommunene har gitt det enkelte jaktfelt tillatelse til å felle. Rettet avskyting er fellingstillatelse med pålegg om avskyting av et visst antall/prosent kalv, ½ år og voksne hann- og, hunndyr. Fellingsprosent er felte dyr i prosent av tillatt felt. Standard klassifisering av hjortevilt etter alder og kjønn 5.4. Feilkilder og usikkerhet Rapporteringen er sterkt knyttet til kommunenes forvaltning av elgstammen, og kvaliteten regnes som meget god. Enkelte storvald går på tvers av kommunegrensene, og noen ganger kan det ha vært vanskelig å oppgi hvilken kommune enkelte dyr ble felt i. Disse er fordelt etter beste skjønn av kommunens viltansvarlige. Dette påvirker ikke tallet for felte elg totalt. Statistisk sentralbyrå 23

Ikke-kommunale barnehager, regnskap

Ikke-kommunale barnehager, regnskap Ikke-kommunale, regnskap Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien publiseres hovedsakelig primærstatistikk, statistikk fra statistiske regnskapssystemer

Detaljer

Jakt og fangsttider 2007-2012 Art Område Jakttid

Jakt og fangsttider 2007-2012 Art Område Jakttid Jakt og fangsttider 2007-2012 Art Område Jakttid Skarver Toppskarv All storskarv Storskarv Ungfugl med hvit buk Andefugler Kortnebbgås Grågås Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag fylker samt kommunene

Detaljer

Hver femte mann er jeger

Hver femte mann er jeger Jakt og jegere i Norge Hver femte mann er jeger Jakt er mange menns store høsteventyr, men også kvinner opplever urgleden ved å ferdes i naturen for å nedlegge et dyr. På landsnivå er 20 prosent av mennene

Detaljer

Art Område Jakttid. som nevnes nedenfor Møre og Romsdal og Sør- Trøndelag fylker unntatt kommunene Osen, Roan, Åfjord, Bjugn, Ørland og Rissa.

Art Område Jakttid. som nevnes nedenfor Møre og Romsdal og Sør- Trøndelag fylker unntatt kommunene Osen, Roan, Åfjord, Bjugn, Ørland og Rissa. Art Område Jakttid Skarver Toppskarv All storskarv Storskarv Ungfugl med hvit buk Andefugler Kortnebbgås Grågås Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag fylker samt kommunene Osen, Roan, Åfjord, Bjugn,

Detaljer

Nye jakt- og fangsttider i perioden 1.april mars 2022, arter med endringer i rødt:

Nye jakt- og fangsttider i perioden 1.april mars 2022, arter med endringer i rødt: Nye jakt- og fangsttider i perioden 1.april 2017 31.mars 2022, arter med endringer i rødt: Art Område Jakttid Fra og med Til og med Skarver Toppskarv Storskarv Storskarv Andefugler Kortnebbgås* Grågås**

Detaljer

Jaktstatistikk. Statistisk innsamling og pålitelighet

Jaktstatistikk. Statistisk innsamling og pålitelighet Jaktstatistikk Statistisk innsamling og pålitelighet 1 Innhold Datainnsamling Datakvalitet Resultater Oppsummering 2 Datainnsamling Skjemaene sendes ut i mars Alle som har løst jegeravgiftskort for ett

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

Eiendomsomsetning

Eiendomsomsetning Norges offisielle statistikk D 408 Eiendomsomsetning 2005-2007 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien publiseres hovedsakelig primærstatistikk,

Detaljer

BEHANDLING AV SØKNADER OM TILLATELSE TIL Å DELTA I JAKT PÅ SEL LANGS NORSKEKYSTEN I 2015

BEHANDLING AV SØKNADER OM TILLATELSE TIL Å DELTA I JAKT PÅ SEL LANGS NORSKEKYSTEN I 2015 Samtlige fylkeskommuner Saksbehandler: Hild Ynnesdal Telefon: 48045390 Seksjon: Vår referanse: 14/14001 Deres referanse: Vår dato: 16.12.2014 Deres dato: Reguleringsseksjonen Elektronisk post BEHANDLING

Detaljer

Eksamen 1. Spørsmål Du står like bak jaktkameraten idet to ryper letter. Er det forsvarlig av deg å skyte i en slik situasjon?

Eksamen 1. Spørsmål Du står like bak jaktkameraten idet to ryper letter. Er det forsvarlig av deg å skyte i en slik situasjon? Eksamen 1. Spørsmål Du står like bak jaktkameraten idet to ryper letter. Er det forsvarlig av deg å skyte i en slik situasjon? A. Ja B. Nei C. Ja, dersom jaktkameraten skyter først 2. Spørsmål Du er på

Detaljer

Om tabellene. Februar 2016

Om tabellene. Februar 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Mars 2015

Om tabellene. Mars 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juni 2014 NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU INNLEDNING... 3 Bakgrunn... 3 Populasjon... 3 Utvalg og utvalgsmetode... 3 Metode for datainnsamling... 3 Tidspunkt

Detaljer

Brukernettverksmøte te for ATP 11. april 2005

Brukernettverksmøte te for ATP 11. april 2005 Brukernettverksmøte te for ATP 11. april 2005 Om Bedrifts- og foretaksregisteret (BoF) Innhold og datautlevering Beate Bartsch Seksjon for bedriftsregister Statistisk sentralbyrå Bedrifts- og foretaksregisteret

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

OMNIBUS UKE 24 2008 - WWF. Deres kontaktperson Tom Endresplass Tom.Endresplass@Visendi.no. Periode Start 05.06.2008 Avsluttet 11.06.

OMNIBUS UKE 24 2008 - WWF. Deres kontaktperson Tom Endresplass Tom.Endresplass@Visendi.no. Periode Start 05.06.2008 Avsluttet 11.06. OMNIBUS UKE 24 2008 - WWF Deres kontaktperson Tom Endresplass Tom.Endresplass@Visendi.no Analyse Knut Egil Veien Knut.Egil.Veien@Visendi.no Periode Start 05.06.2008 Avsluttet 11.06.2008 Antall respondenter

Detaljer

Jaktbestemmelser/-instruks 2016/2017

Jaktbestemmelser/-instruks 2016/2017 Ski Jeger- og Fiskerforening Side 1 av 5 i Ski Jeger- og Fiskerforening har utarbeidet nye jaktbestemmelser for sesongen 2016/2017, godkjent av styret. Hvem kan søke om jakt Alle medlemmer av Ski Jeger-

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger. Desember 214 Skrevet av Åshild Male Kalstø, Ashild.Male.Kalsto@nav.no

Detaljer

Fylkesfordelt nasjonalregnskap

Fylkesfordelt nasjonalregnskap Norges offisielle statistikk D 389 Fylkesfordelt nasjonalregnskap 1997-2004 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien publiseres hovedsakelig

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Kapitteltittel 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Gode ferdigheter i norsk er viktig for å få arbeid, for å kunne ta utdanning, og for å kunne ta del i det norske samfunnet. Det overordnede

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid

Ungdom utenfor opplæring og arbeid Ungdom utenfor opplæring og arbeid Status fra oppfølgingstjenesten (OT) november 14 Sammendrag OTs målgruppe er mindre enn i november 1 1 1 ungdommer er registrert i OT per november 14. Det er litt færre

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 86 43 43 48 31 52 34 42 44 0-49 27 33 21 44 3 44-17 36 50-99 14 19 9 21 6 23-10 18 100-199 20 21 19 21 16 33-21 18 200-299

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: 08/1132-1 Arkiv: K1-

Deres ref.: Vår ref.: 08/1132-1 Arkiv: K1- RAUMA KOMMUNE Åndalsnes 12.06.2008 Alf Gunnar Sæbø 6386 MÅNDALEN Deres ref.: Vår ref.: 08/1132-1 Arkiv: K1- STORVILTJAKTA 2008 I sak i kommunestyret 20.05.2005 ble disse valgt som medlemmer med personlige

Detaljer

- samarbeid og kunnskap om framtidas miljøløsninger

- samarbeid og kunnskap om framtidas miljøløsninger Direktoratet for naturforvaltning Viltseksjonen Tungasletta 2 NO-7485 Trondheim Deres ref: Vår ref: Sted: Dato: 643/09-642.31/HBr Trondheim 24. juni 2009 Endret status for antall familiegrupper av gaupe

Detaljer

Juli 2013. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juli 2013. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juli 2013 NNU - rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2012 Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 01.07.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold 17 421 17 331 17

Detaljer

Informasjon om tildeling av midler til gjennomføring av etterutdanning for ansatte i PPT på prioriterte områder 2015, kap. 226.

Informasjon om tildeling av midler til gjennomføring av etterutdanning for ansatte i PPT på prioriterte områder 2015, kap. 226. Vår saksbehandler: Kim Asphaug Direkte tlf: 23 30 27 93 kim.asphaug@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 16.02.2015 Deres dato: Vår referanse: 2015/1245 Deres referanse: Kommuner og fylkeskommuner Interkommunale

Detaljer

BEHANDLING AV SØKNADER OM TILLATELSE TIL Å DELTA I JAKT PÅ SEL LANGS NORSKEKYSTEN I 2013

BEHANDLING AV SØKNADER OM TILLATELSE TIL Å DELTA I JAKT PÅ SEL LANGS NORSKEKYSTEN I 2013 BEHANDLING AV SØKNADER OM TILLATELSE TIL Å DELTA I JAKT PÅ SEL LANGS NORSKEKYSTEN I 2013 1 Delegasjon Det vises til Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 22. desember 2009 om regulering av sel på

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 43 2006 - Visendi Analyse - WWF Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 20.10.2006 Avsluttet 25.10.2006

Detaljer

Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning. Kapittel I. Generelle bestemmelser

Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning. Kapittel I. Generelle bestemmelser Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning Hjemmel: Fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning 8. mars 2004 med hjemmel i lov 6. juni 1975 nr. 31 om utnytting av rettar og lunnende

Detaljer

Om statistikken Emnegruppe Akvakultur, Statistikk knyttet til akvakulturproduksjon

Om statistikken Emnegruppe Akvakultur, Statistikk knyttet til akvakulturproduksjon Om statistikken 1. Administrative opplysninger 1.1. Navn Statistikk for akvakultur 1.2. Emnegruppe Akvakultur, Statistikk knyttet til akvakulturproduksjon 1.3. Hyppighet og aktualitet Årlig undersøkelse.

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Brukerundersøkelse ssb.no 2014

Brukerundersøkelse ssb.no 2014 Brukerundersøkelse ssb.no 2014 Planer og meldinger Plans and reports 2014/6 Planer og meldinger 2014/6 Brukerundersøkelse ssb.no 2014 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Planer og

Detaljer

Om tabellene. Juni 2016

Om tabellene. Juni 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Muligheter og begrensninger i den nye hjorteviltforskriften. Hva sier lovverket? Naturdatas viltkonferanse 2013

Muligheter og begrensninger i den nye hjorteviltforskriften. Hva sier lovverket? Naturdatas viltkonferanse 2013 Muligheter og begrensninger i den nye hjorteviltforskriften. Hva sier lovverket? Naturdatas viltkonferanse 2013 Uttak av hjortevilt flere regelverk Forbud mot uttak uten hjemmel, Naturmangfoldloven 15

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2014 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2014 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2014 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12.

Detaljer

Om tabellene. Desember 2015

Om tabellene. Desember 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Q1 Ditt kjønn: Studentundersøkelsen 2015 1 / 26. Answered: 1,124 Skipped: 0. Kvinne. Mann 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 79.

Q1 Ditt kjønn: Studentundersøkelsen 2015 1 / 26. Answered: 1,124 Skipped: 0. Kvinne. Mann 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 79. Q1 Ditt kjønn: Answered: 1,124 Skipped: 0 Kvinne Mann Kvinne Mann 79.18% 890 20.82% 234 Total 1,124 1 / 26 Q2 Hvor gammel er du? Answered: 1,124 Skipped: 0 15-17 år 18-20 år 21-25 år 26-30 år 31 år + 15-17

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/508-1 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/508-1 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/508-1 Klageadgang: Ja TILDELING ELG 2016 Administrasjonssjefens innstilling: Følgende dyr tildeles for jakt etter

Detaljer

nina minirapport 077

nina minirapport 077 77 Yngleregistreringer av jerv i Norge i 24 Henrik Brøseth Roy Andersen Nasjonalt overvåkingsprogram for store rovdyr NINA Minirapport er en enklere tilbakemelding til oppdragsgiver enn det som dekkes

Detaljer

Forvaltning av hjortevilt i Nordland fylkeskommune

Forvaltning av hjortevilt i Nordland fylkeskommune Forvaltning av hjortevilt i Nordland fylkeskommune Dag Bastholm, plan- og miljøleder 19.05.2011 19.05.2011 1 Mye nytt har skjedd for fylkeskommunen på kort tid - Revidert plandel til plan og bygningsloven

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

Lanseringspresentasjon av nytt nasjonalt Hjorteviltregister

Lanseringspresentasjon av nytt nasjonalt Hjorteviltregister Lanseringspresentasjon av nytt nasjonalt Hjorteviltregister Hjorteviltregisteret en forutsetning for en moderne og framtidsrettet hjorteviltforvalting? Odd N. Lykkja NINA naturdata as Røyrvikkonferansen

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 30.1.2007 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 4. KVARTAL 2006

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 30.1.2007 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 4. KVARTAL 2006 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 30.1.2007 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 4. KVARTAL 2006 Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 2001 31.12 2001

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN 2013-2015

BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN 2013-2015 BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN 2013-2015 Vedtatt på årsmøte i Alvdal Grunneierlag SA 18.04.2013 Vedtatt av Alvdal kommune Alvdal Grunneierlag SA INNHOLDSFORTEGNELSE Side 2 Side 3 Side 4 Side

Detaljer

JAKTRETTSHAVERE JAKTLAG - ELG- OG HJORTEJEGERE I NORDRE LAND.

JAKTRETTSHAVERE JAKTLAG - ELG- OG HJORTEJEGERE I NORDRE LAND. VALDANSVARLIGE JAKTLAGSLEDERE JAKTRETTSHAVERE JAKTLAG - ELG- OG HJORTEJEGERE I NORDRE LAND. ELGAVSKYTING HØSTEN 2013: Valdene er med bakgrunn i godkjente bestandsplaner tildelt fem-årige fellingstillatelser

Detaljer

FOR 2002-03-22 nr 314: Forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever.

FOR 2002-03-22 nr 314: Forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever. FOR 2002-03-22 nr 314: Forskrift om forvaltning av hjortevilt og DATO: DEPARTEMENT: AVD/DIR: FOR-2002-03-22-314 MD (Miljøverndepartementet) Dir. for naturforvaltning PUBLISERT: I 2002 hefte 3 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

AREMARK KOMMUNE VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Viltnemnd innkalles til møte på Rådhuset 03.05.2016 kl. 19:30-00:00 Vararepresentanter

Detaljer

Om statistikken Emnegruppe Akvakultur, Lønnsomhet i produksjon av laks og regnbueørret

Om statistikken Emnegruppe Akvakultur, Lønnsomhet i produksjon av laks og regnbueørret Om statistikken 1. Administrative opplysninger 1.1. Navn Lønnsomhetsundersøkelse for produksjon av laks og regnbueørret, http://www.fiskeridir.no/fiskeridir/statistikk/akvakultur/loennsomhet 1.2. Emnegruppe

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 1. kvartal 2008 Skrevet av Jon Petter Nossen, 23. april 2008

Styringsdata for fastlegeordningen, 1. kvartal 2008 Skrevet av Jon Petter Nossen, 23. april 2008 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Styringsdata for fastlegeordningen, 1. kvartal 2008 Skrevet av Jon Petter Nossen, 23. april 2008 Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis

Detaljer

Om tabellene. Juni 2014

Om tabellene. Juni 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Yngleregistreringer av jerv i Norge i 2003

Yngleregistreringer av jerv i Norge i 2003 Yngleregistreringer av jerv i Norge i 3 Henrik Brøseth Roy Andersen Nasjonalt overvåkingsprogram for store rovdyr NINA Minirapport 1 På landsbasis har det i år blitt dokumentert eller antatt 7 ynglinger

Detaljer

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 2009

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 2009 Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 29 Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for avgangskullet fra grunnskolen våren 29. Datagrunnlaget for analysene tilsvarer datagrunnlaget

Detaljer

Bestandsstatus for jaktbare småviltarter

Bestandsstatus for jaktbare småviltarter Bestandsstatus for jaktbare småviltarter Arne Follestad & Hans Chr. Pedersen Småviltseminar, Flå 26.-27. april 2016 NINA Rapport 1178 Oppdrag fra Miljødirektoratet og brukes som faktagrunnlag for ny jakttidshøring

Detaljer

HØRING PÅ FORSLAG TIL NY FORSKRIFT OM JAKT- OG FANGSTTIDER SAMT SANKING AV EGG OG DUN I PERIODEN 1. APRIL 2017 TIL 31. MARS 2022

HØRING PÅ FORSLAG TIL NY FORSKRIFT OM JAKT- OG FANGSTTIDER SAMT SANKING AV EGG OG DUN I PERIODEN 1. APRIL 2017 TIL 31. MARS 2022 ArkivsakID.: 16/4039 Arkivkode: HØRING PÅ FORSLAG TIL NY FORSKRIFT OM JAKT- OG FANGSTTIDER SAMT SANKING AV EGG OG DUN I PERIODEN 1. APRIL 2017 TIL 31. MARS 2022 VILTNEMDAS VEDTAK: Larvik kommune har følgende

Detaljer

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten per 15.juni 2011 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 15. juni 2011 viser at 20 343 ungdommer var i oppfølgingstjenestens målgruppe

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring 2Voksne i videregående opplæring Opplæringsloven slår fast at voksne over 25 år som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men ikke har fullført videregående opplæring, har rett til gratis videregående

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Akershus. Nordland, Troms og Finnmark. Stavanger. Bergen. Agderfylkene. Hordaland, Sogn og Fjordane. Møre og Romsdal og Trøndelagsfylkene

Akershus. Nordland, Troms og Finnmark. Stavanger. Bergen. Agderfylkene. Hordaland, Sogn og Fjordane. Møre og Romsdal og Trøndelagsfylkene UNG I ARBEID FORORD Denne rapporten tar for seg den nåværende situasjonen til våre medlemmer som nettopp har startet sin karriere i arbeidslivet. Tallene er hentet fra lønnsundersøkelsen til Econa som

Detaljer

Bedriftsundersøkelse

Bedriftsundersøkelse Bedriftsundersøkelse om AltInn for Brønnøysundregistrene gjennomført av Perduco AS ved Seniorrådgiver/advokat Roy Eskild Banken (tlf. 971 77 557) Byråleder Gyrd Steen (tlf. 901 67 771) NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER

Detaljer

Trender i norsk landbruk 2010 Oslo & Akershus

Trender i norsk landbruk 2010 Oslo & Akershus Trender i norsk landbruk 2010 Oslo & Akershus Brit Logstein og Arild Blekesaune Notat nr. 6/10, ISBN 1503-2027 Norsk senter for bygdeforskning Universitetssenteret Dragvoll 7491 Trondheim brit.logstein@bygdeforskning.no

Detaljer

Høring på forslag til ny forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for perioden 1. april 2012-31. mars 2017

Høring på forslag til ny forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for perioden 1. april 2012-31. mars 2017 DIREKTORATET FOR Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2010/14622 ARE-FR-TST 31.05.2011 Arkivkode: 444.0 Høring på forslag til ny forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking

Detaljer

Statistikk nemndbehandlede svangerskapsavbrudd 2006

Statistikk nemndbehandlede svangerskapsavbrudd 2006 469 495 481 484 501 527 605 624 614 606 593 622 647 632 723 772 Statistikk nemndbehandlede svangerskapsavbrudd 2006 Tekst: Register over svangerskapsavbrudd, Avdeling for medisinsk fødselsregister, Folkehelseinstituttet

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR UTVALG FOR VILT- OG FISKEFORVALTNING

MØTEINNKALLING FOR UTVALG FOR VILT- OG FISKEFORVALTNING MØTEINNKALLING FOR UTVALG FOR VILT- OG FISKEFORVALTNING TID: 13.05.2008 kl. 10.00 STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 17/ Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 17/ Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 17/1361-1 Klageadgang: Ja Tildeling elg 2017 Administrasjonssjefens innstilling: Følgende dyr tildeles for jakt

Detaljer

Hjorteviltforvaltning på kryss og tvers. Kari Bjørneraas Naturdatas viltkonferanse 2012

Hjorteviltforvaltning på kryss og tvers. Kari Bjørneraas Naturdatas viltkonferanse 2012 Hjorteviltforvaltning på kryss og tvers Kari Bjørneraas På kryss og tvers i tid og rom Magnus Lagabøters landslov 1276 Forbud mot forfølgelsesjakt på ski etter elg Hver mann skulle øve seg i bueskyting

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken i vegtrafikken Årsrapport Januar 2016 Vegdirektoratet 16-0232 grafisk.senter@vegvesen.no Foto: Colourbox.com i vegtrafikken Årsrapport Vegdirektoratet, januar 2016 Denne rapporten sammenstiller opplysninger

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN jan.11 mar.11 mai.11 jul.11 sep.11 nov.11 jan.12 mar.12 mai.12 jul.12 sep.12 nov.12 jan.13 mar.13 mai.13 jul.13 sep.13 nov.13 jan.14 mar.14 mai.14 jul.14 sep.14 nov.14 jan.1 mar.1 mai.1 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/

Detaljer

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2013... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

Innhold. Alle fotos: Kjell-Erik Moseid. Foto: Grete Mikalsen

Innhold. Alle fotos: Kjell-Erik Moseid. Foto: Grete Mikalsen 2007 Skitt Jakt Innhold Godt nytt jakt- og fangstår!.................... 3 Jakttidene for perioden 2007 2012.............. 4 Hvordan bli en bedre hjorteviltjeger?............ 6 Bør du velge fint eller

Detaljer

Befolkningsundersøkelse høsten 2006

Befolkningsundersøkelse høsten 2006 Befolkningsundersøkelse høsten 2006 En befolkningsundersøkelse høsten 2006 på oppdrag for MAXBO gjennomført av Perduco AS Perduco Befolkningsundersøkelse høsten 2006 1. Metode 1.1. Formål På oppdrag fra

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 02.10.06 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 1. KVARTAL 2006

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 02.10.06 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 1. KVARTAL 2006 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 02.10.06 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 1. KVARTAL 2006 Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 30.06 31.12

Detaljer

Små avløp store tall SSB avløpsstatistikk

Små avløp store tall SSB avløpsstatistikk 1 Små avløp store tall SSB avløpsstatistikk Avløpskonferansen 2012 Ås 25-26. April 2012 Gisle Berge, Statistisk sentralbyrå 1 Dagens tema - innhold KOSTRA-rapporteringen (primærdatakilden) Avløpsstatistikk

Detaljer

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2012 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 14. desember 2012. Alle tall og beregninger

Detaljer

4. Jakt. Landbruket i Norge 2009. Jakt. Figur 4.1. Hjortevilt. Felt elg, hjort og villrein. 1955-2009. Elg Villrein Hjort

4. Jakt. Landbruket i Norge 2009. Jakt. Figur 4.1. Hjortevilt. Felt elg, hjort og villrein. 1955-2009. Elg Villrein Hjort Landbruket i Norge 2009 Jakt 4. Jakt Jakt er og har vore ein viktig del av naturbruken, og bortimot kvar tiande mann over 6 år går kvart år på jakt. Kvar fjerde mann er registrert som jeger i det nasjonale

Detaljer

Holdninger til jakt og jakttider

Holdninger til jakt og jakttider Innhold 9 Oppsummering av hovedfunn 3 Jaktens påvirkning på ferdsel i utmarka 2 Sammenligning av jegere og utmarksbrukere 4 2 Metode 3 Utvalg 4 Jakttider Tillit til kommunen og fylkeskommunen 39 Bruk av

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Ås

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Ås Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Ås Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Jaktfakta nytt og nyttig om jakt i Norge

Jaktfakta nytt og nyttig om jakt i Norge Jaktfakta 2016 -nytt og nyttig om jakt i Norge Dette notatet er en sammenstilling av jaktinformasjon som i all hovedsakelighet baserer seg på den statistikk Statistisk Sentralbyrå årlig fører over landets

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2016

Om tabellene. Oktober 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. September 2016

Om tabellene. September 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

2Voksne i videregående opplæring

2Voksne i videregående opplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Voksne i videregående opplæring Nesten 22 000 voksne som er 25 år eller eldre, deltok i videregående opplæring i 2013. Hovedfunn Antall voksne

Detaljer

OMNIBUS UKE Greenpeace Periode Sitat for media: Innhold

OMNIBUS UKE Greenpeace Periode Sitat for media: Innhold OMNIBUS UKE 9 2004 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start Avsluttet 21.feb 24.feb Antall respondenter 1292

Detaljer

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg Avsluttede saker i 3-årsperioden - Fylkesmannen i Østfold - helsetjenester i hjemmet 1 14 4 3 - plass i sykehjem 5 5 8 5 - plass i annen institusjon 4 6 3 0 - praktisk bistand og opplæring 10 18 15 10

Detaljer

Om tabellene. August 2016

Om tabellene. August 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Juli 2015

Om tabellene. Juli 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi. OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

Om tabellene. April 2016

Om tabellene. April 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Hivsituasjonen i Norge per 31. desember 2013

Hivsituasjonen i Norge per 31. desember 2013 Hivsituasjonen i Norge per 31. desember 2013 Folkehelseinstituttet følger nøye hivsituasjonen i Norge ved anonymiserte meldinger fra legene til Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). I 2013 ble

Detaljer

Om tabellene. Januar 2017

Om tabellene. Januar 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. Mai 2017

Om tabellene. Mai 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. September 2017

Om tabellene. September 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. November 2017

Om tabellene. November 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

// PRESSEMELDING nr 1/2013. Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 01.02.2013

// PRESSEMELDING nr 1/2013. Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 01.02.2013 Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 01.02.2013 // PRESSEMELDING nr 1/2013 Stabil ledighet i Sør-Trøndelag I januar sank arbeidsledigheten i Sør-Trøndelag med 3 prosent sammenlignet med samme tid i fjor.

Detaljer

Om tabellene. Mars 2017

Om tabellene. Mars 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer