Digital markedsføring. Studieplan Avdeling for kommunikasjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Digital markedsføring. Studieplan Avdeling for kommunikasjon"

Transkript

1 Digital markedsføring Studieplan

2 Innhold Innhold...i 1 Innledning Program Om programmet Forenklet studieplan Læringsutbytte Studiearbeid EMNEPLANER Studieprogrammets struktur og emnefordeling FØRSTE STUDIEÅR... 5 Markedsføring... 5 Oppdrags- og markedskommunikasjon... 8 Fellesfag Digital kultur Digital markedsføring Sosiale media markedsføring ANNET STUDIEÅR Fellesfag 2: Strategi og samfunn Webutvikling Interaksjonsdesign Prosjekt: Digital Marketing Digital markedsføring Webutvikling TREDJE STUDIEÅR Praksis Forbrukerpsykologi IT-prosjektledelse Integrert markedskommunikasjon Entreprenørskap Effektevaluering: Teknikker og verktøy Undersøkelsesmetoder Bacheloroppgaven Side i

3 1 Innledning Program Digital markedsføring er et voksende fagfelt som handler om å promotere varer og tjenester gjennom digitale kanaler, med det formål å påvirke kundenes atferd. En ny generasjon av sosiale nettverk gjør Internett til en av våre viktigste markedsføringskanaler. Bedrifter som ikke er digitalt tilstede, er ikke så synlige som de burde være. Nettsteder som Facebook, Twitter og YouTube utvikles raskt, og organisasjonenes behov for ansatte som kan operere effektivt i feltet og benytte disse til markedsføring er stort. Bachelorprogrammet Digital Markedsføring tilbys som heltidsstudium ved, Westerdals Oslo ACT. Det er et teoretisk og praktisk studieprogram som gir 180 studiepoeng over seks semestre. Fullført studieprogram gir graden Bachelor i digital markedsføring. 1.1 Om programmet Digital markedsføring er et raskt voksende fagfelt som går ut på å promotere varer og tjenester gjennom digitale kanaler, med det formål å påvirke kundenes atferd. Dette skal skje på en tidsriktig, relevant, personlig og kostnadseffektiv måte. Da må du ha god oversikt over markedsføring som fag, kjenne til forbrukerpsykologi, samtidig som du må ha forståelse for og kunnskaper om muligheter teknologien har for påvirkning. Bachelor i digital markedsføring er et tverrfaglig studieprogram som kombinerer markedsføring, IT og kommunikasjon. Studiet er både teoretisk og praktisk. Det gir en grunnleggende forståelse for hva digital markedsføring går ut på, samtidig som det gis en grunnleggende opplæring i sentrale teknologier som anvendes innen fagfeltet. Studentene får opplæring i å planlegge digitale kampanjer, lage og implementere tekniske løsninger, samt kunne evaluere effekter som disse kampanjene har. Det første studieåret gir grunnkompetanse i ulike sjangre innen markedsføringsfaget, markedskommunikasjon og digital kultur. Det andre studieåret gir en solid grunnkompetanse i systemutvikling, databaser og programmering. Studentene gjennomfører et digitalt markedsføringsprosjekt som tar sikte på å gi kunnskaper og ferdigheter innen prosjektstyring og bruk av utviklingsmetode. Det tredje studieåret gir en innføring i forbrukerpsykologi og påvirkning- og overtalelsesteori. I det tredje året er fokus satt på anvendelse av kunnskapene og ferdighetene som studenten har tilegnet seg i første og andre studieår. I det avsluttende semesteret gjennomfører studentene et bachelorprosjekt der de løser en omfattende oppgave knyttet til digital markedsføring som et resultat av et selvstendig utviklingsarbeid, gjerne i nær kontakt med en privat eller offentlig virksomhet. Studieprogrammet har i tillegg noen emner som er felles ved, som Fellesfag 1 og Fellesfag 2 Strategisk kommunikasjon. Enhver markedsavdeling vil ha behov for ansatte med kompetanse innen dette voksende fagfeltet. Studenter som studerer ved bachelorprogrammet Digital markedsføring kan se frem til en karriere der de jobber i markedsavdelinger med digitale strategier og kampanjer. De kan også få jobb som konsulenter i byrå, eller i IT- selskaper som tilbyr tjenester innen fagfeltet digital markedsføring. Side 1

4 Etter fullført bachelorgrad er det mulig å fortsette på en masterutdanning i Norge eller i utlandet. Følgende retninger vil passe for studenter som har tatt Bachelor i digital markedsføring: Master i digital markedsføring, Master i e- business eller Master i IT- ledelse. Studieprogrammet passer for alle med interesse for markedsføring, kommunikasjon og digitale metoder. Det kreves ingen spesielle forkunnskaper utover generell studiekompetanse for å søke bachelorprogrammet Digital markedsføring. Det vil være et obligatorisk forkurs som må gjennomføres for å følge emnene Webutvikling 1 og Forenklet studieplan Semesteroversikt med studiepoeng 6 Effektevaluering; Teknikker og verktøy, 7,5 sp Undersøkelsesmetoder, 7,5 sp Bacheloroppgaven, 15 sp 5* Valgemne 7,5 sp Valgemne 7,5 sp Valgemne 7,5 sp Valgemne 7,5 sp 4 3 Digital markedsføring 2, 15 sp Fellesfag 2: Strategi og samfunn 7,5 sp Interaksjonsdesign1: 7,5 sp Webutvikling 2, 7,5 sp Webutvikling 1: 7,5 sp Prosjekt Digital marketing, 15 sp 2 Digital markedsføring 1: 15 sp Digital kultur, 7,5 sp Sosiale media markedsføring, 7,5 sp 1 Fellesfag 1, 10 sp Markedsføring, 10 sp Oppdrags- og markedskommunikasjon, 10 sp I femte semester velger studentene blant følgende emner, totalt 30 studiepoeng: Praksis 7,5 sp Forbrukerpsykologi 7,5 sp IT- prosjektledelse 7,5 sp Integrert markedskommunikasjon 7,5 sp Entreprenørskap 7,5 sp Det er også mulig å ta 5. semester ved andre høyskoler og universiteter, i tråd med internasjonaliseringsstrategien til Westerdals Oslo ACT. Studieprogrammet benytter en rekke undervisningsformer for å legge til rette for læring hos studentene. Forelesninger, presentasjoner, arbeidsmøte og øvinger brukes for å introdusere nye begreper og sammenhenger, samt innøve ferdigheter og forståelse. Arbeid med fagstoff foregår både individuelt og i gruppe, med vekt på samhandling for å oppnå et godt læringsutbytte. Studieprogrammet har prosjektarbeid i alle semestre, for å i praksis anvende ferdigheter og forståelse til å løse mer komplekse problemstillinger. Side 2

5 Gjennom alle tre studieår er problemstillingene sterkt knyttet til studieprogrammets egenart. Studiet avsluttes med et bachelorprosjekt, hvor studentene vil anvende alle sine kompetanser opparbeidet gjennom studiet for å løse en oppgave. Bachelorprogrammet Digital markedsføring har følgende sentrale tema og forankring: Studiet gir opplæring i digital markedsføring, forbrukerpsykologi og verktøy som benyttes innen e- markedsføring, i tillegg til grunnleggende IT- kunnskap. Forskningsforankringen til dette bachelorprogrammet er Digital Markedsføring. 1.3 Læringsutbytte Kunnskaper kandidaten K 1 har bred kunnskap om koblingene mellom markedsføring, teknologi og kommunikasjon, for eksempel behovet for informasjon i markedsføringsbeslutninger, og er i stand til å knytte sentrale begreper og teorier innen markedsføringsfaget til praktisk digitalt kampanjearbeid K 2 kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid på internasjonalt nivå innen digital teknologi, kommunikasjon og markedsføring K 3 kjenner til og er en aktiv bruker av internasjonale publikasjoner, sosiale fora og konferanser innen digital markedsføring K 4 kjenner til lover og regler som regulerer markedsføring, og etiske problemstillinger knyttet til digital markedsføring Ferdigheter - kandidaten F 1 kan anvende sine kunnskaper fra markedsførings-, teknologi- og kommunikasjonsfagene til å utarbeide digitale strategier og kampanjer. F 2 kan reflektere over egen faglig utøvelse individuelt og i grupper, og justere arbeidet sitt ut fra tilbakemelding og veiledning F 3 finner frem til, vurderer kritisk og bruker varierte faglige referanser, og kan benytte referansene i arbeidet med å belyse en faglig problemstilling F 4 beherske verktøy som benyttes innen e- markedsføring, systemutvikling og - vedlikehold, planlegge digitale kampanjer, lage og implementere tekniske løsninger, samt kunne evaluere effekter som disse kampanjene har Generell kompetanse - kandidaten G 1 kjenner til lover og regelverk som regulerer markedsføring, og har innsikt i etiske problemstillinger knyttet til digital markedsføringg 2 kan planlegge og gjennomføre samarbeid om prosjekter av lengre varighet, individuelt og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer G 3 kan reflektere over erfaringer i et prosjekt i forhold til utviklingsprosess og sluttresultat, og formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer G 4 kjenner til fagterminologi og kan presentere et argument for andre med bakgrunn innenfor digital markedsføring, og slik bidra til utvikling av god praksis kjenner til nytenking og innovasjonsprosesser G 5 Side 3

6 1.4 Studiearbeid Studentenes læringsbevegelse kan beskrives som kontinuerlig samspill mellom teoriformidling, ferdighetsbyggende arbeid, praktisk anvendelse og realisering av kompetanse gjennom prosjekter. Dette samspillet gjentas i alle deler av studieprogrammet, og progresjonen ivaretas gjennom økende kompleksitet i arbeidet som skal utføres. Dette vises gjennom at studiet begynner med begynner med en innføring i markedsføring, kommunikasjon Studentene kan få profesjonell praksis i femte semester ved å velge emnet Praksis (7,5 sp). Det er mulig å ta 5. semester ved andre høyskoler og universiteter, i tråd med internasjonaliseringsstrategien til Westerdals Oslo ACT. Side 4

7 2 EMNEPLANER 2.1 Studieprogrammets struktur og emnefordeling 2.2 FØRSTE STUDIEÅR Markedsføring Studiepoeng 10 Semester 1.semester Hensikt Hensikten med emnet Markedsføring er å fokusere på de aktiviteter en virksomhet utfører for å planlegge, skape og opprettholde markedsandeler og gode relasjoner med kunder. Emnet er strukturert rundt en teoretisk del, men hovedfokus er lagt på den praktiske anvendelsen av teknikk og metoder. Etter fullført emne skal studenten ha tilstrekkelig innsikt og kompetanse til å planlegge, gjennomføre og evaluere markedsføringsaktiviteter. Forutsetninger Det kreves ingen forkunnskaper for å kunne ta dette emnet. Læringsutbytte Etter å ha fullført emnet har kandidaten følgende læringsutbytte: Kunnskaper: Kjenner til hvilken funksjon markedsføring har i en virksomhet Kjenner til de sentrale begrepene innen markedsføringsfaget Forstår at markedsføring innebærer en økonomisk investering, og at avkastning er avhengig av kundenes respons på bedriftens markedstiltak Forstår behovet for informasjon i markedsføringsbeslutninger Kjenner til hovedprinsippene i markedsundersøkelser, og hvilken nytte bedrifter har av disse Har kunnskap om kjøpsatferd på forbrukermarkedet og bedriftsmarkedet Kjenner til prinsipper for relasjonsmarkedsføring ved hjelp av CRM- løsninger Forstår betydningen av tjenester og tjenestekvalitet for en virksomhets mulighet til å posisjonere seg Ferdigheter: Kunne sette opp en markedsplan for en virksomhet Kunne segmentere, vurdere segmenter og velge målgruppe(r) for en virksomhet Kunne utvikle strategi for de fire konkurransevirkemidlene; produkt, pris, plass, og påvirkning Side 5

8 Generell kompetanse: Kunne vurdere etiske dilemma i markedsføring Gjennomføring Gjennomføringen av emnet er basert på en kombinasjon av forelesninger og diskusjon rundt relevante case. Anbefalt tidsbruk Aktivitet Deltakelse i undervisning Selvstudium Forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen Øving Anbefalt tidsbruk totalt Tidsbruk Verktøy Det brukes ikke verktøy i dette emnet. Karakterskala Letter grades A- E for passed and F for failure Vitnemålstekst Hensikten med emnet Markedsføring er å fokusere på de aktiviteter en virksomhet utfører for å skape og opprettholde gode relasjoner med kunder. Det gis en innføring i de mest sentrale markedsføringsbegreper. Pensum Framnes, Thjømøe og Pettersen (2011). Markedsføringsledelse. Universitetsforlaget. ISBN stype Innlevering To innleveringer som hver teller 30% Individuell eksamen som teller 40% Litteraturliste: Markedsføringsledelse, Framnes, Thjømøe og Pettersen, Universitetsforlaget 2011, , 8. utg (Bok, Pensum) / Assessment Vekting (%): 30 stype: Side 6

9 Innlevering / Assignment Hjelpemiddel: Alle / All Varighet: Semester: Høst / Autumn Vekting (%): 30 stype: Innlevering / Assignment Hjelpemiddel: Alle / All Varighet: Semester: Høst / Autumn Vekting (%): 40 stype: Skriftlig / Written Hjelpemiddel: Ingen / None Varighet: Semester: Høst / Autumn Side 7

10 Oppdrags- og markedskommunikasjon Studiepoeng 10 Semester 1. semester Hensikt Emnet gir oversikt over og kunnskap om de ulike oppdrags- og markedskommunikative sjangre, samt relevante markedsfaglige problemstillinger og etiske utfordringer knyttet til markedskommunikativt arbeid. Emnet gir innføring i markedsteoretiske modeller knyttet til både tradisjonelle medier, som reklamefilm og til nye kanaler som sosiale medier. Emnet gir innføring i bruk av markedsanalyse, merkevarebygging og målgruppedefinering og målgruppeanalyse, herunder kundeforståelse og prosjektplanlegging. Læringsutbytte Etter å ha fullført emnet har kandidaten følgende læringsutbytte: Kunnskaper: Kjenner til markedsteoretiske modeller knyttet til tradisjonelle og innovative medier Kjenner til de ulike oppdrags- og markedskommunikative sjangre Kjenner til oppdrags- markedskommunikasjonens oppbygning, bruk og kunnskap om medietilpassete kommunikasjonsprosesser Kjenner til relevante markedsfaglige problemstillinger Ferdigheter: Kan gjennomføre en markedsanalyse og en målgruppeanalyse Kan utvikle og presentere en markedsplan inkludert forslag til markedsaktiviteter Kan benytte kommunikasjon som strategisk verktøy Generell kompetanse: Har forståelse for de etiske utfordringene knyttet til markedskommunikativt arbeid Kan kritisk vurdere og reflektere rundt betydningen av oppdrags- og markedskommunikasjon og dens relasjon til samfunnet for øvrig. Anbefalt tidsbruk Aktivitet Deltakelse i undervisning Selvstudium Forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen Øving Anbefalt tidsbruk totalt Tidsbruk Side 8

11 Eksamen Eksamen består av en innlevering av to skisseløsninger med prosjektplaner på oppdrags- eller markedskommunikasjon til selvvalgte media, samt en prosessrapport på 4-6 sider. Den skriftlige innleveringen skal ha kildehenvisninger fra pensum. Innleveringen av to skisseløsninger teller 70 prosent, prosessrapporten teller 30 prosent. Begge må bestås separat og vurderes av emneansvarlig. Karaktersystem A- F Fellesfag 1 Studiepoeng 10 Semester 1. semester. Forutsetninger Ingen krav til forkunnskaper. Hensikt Hensikten med emnet er å gi en innføring i grunnleggende begreper og metoder som ligge til grunn for alle studieprogrammene ved. Ved å gi en innføring i kreativ tenkning, kreativ metode og den kreative arbeidsprosess skapes en felles referanseramme. Videre en innføring i uttrykkshistorie og visuell kultur i det 20. århundre. Kommunikasjon: kommunikasjonsteori; massekommunikasjon; kommunikasjonsprosessen. Emnet gir videre en innføring i forsknings- og utviklingsarbeid, informasjonsinnhenting, kildekritikk, referansebruk, og kvantitativ og kvalitativ metode i profesjonsutdanningene. Læringsutbytte Etter å ha fullført emnet har kandidaten følgende læringsutbytte: Kunnskap: Studentene har teoretisk innsikt i grunnleggende kommunikasjonsfag. Studentene har innsikt i grunnleggende forskningsmetode for lavere grads studium. Ferdigheter: Studentene kan benytte seg av grunnleggende verktøy, prosesser og metoder som er grunnlag for alle studieprogrammer ved, Westerdals Oslo ACT. Studentene kan bidra i et utviklingsprosjekt og dokumentere prosess og funn på et grunnleggende nivå. Side 9

12 Generell kompetanse: Studentene får innsikt i betydningen av det tverrfaglige samspillet på tvers av avdelingens studieprogrammer. Studentene forstår betydningen av korrekt informasjonsinnhenting og kildekritikk. Emnet er obligatorisk Anbefalt tidsbruk Aktivitet Deltakelse i undervisning Selvstudium Forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen Øving Anbefalt tidsbruk totalt Tidsbruk Obligatorisk arbeidskrav Presentasjon av praktisk prosjekt utført i gruppe. Eksamen Eksamen består av en individuell skriftlig besvarelse på 5-7 sider, med krav til anvendt metode og pensumreferanser. skriterier Relevant tema og problemstilling. Relevant bruk av teori og begreper. Pensum skal være anvendt. Relevant bruk av metode. God bruk av kilder og formelt korrekte kildehenvisninger. Retningslinjer for oppgaveskrivning er fulgt. Oppgaven vurderes av intern sensor. Karaktersystem A- F For å kunne gå opp til eksamen i emnet, må skolens retningslinjer for deltakelse være oppfylt, og arbeidskravet må være levert og godkjent. Side 10

13 Digital kultur Studiepoeng 7,5 Semester 2. semester Hensikt Internett har stor innflytelse på hvordan vi kommuniserer og våre liv, både privat og i kommersielle sammenhenger. Innen mange bransjer har Internett bidratt til å bryte ned skillet mellom produsent og tjenesteyter på den ene siden, og brukere og konsumenter på den andre. I dag påvirker brukerne ofte direkte hvordan nye produkter, tekster og tjenester utformes. Samtidig gir Internett helt nye muligheter for å overvåke brukernes adferd og å styre tilgang til informasjon, i tillegg til at skillet mellom privat og offentlig blir mye mer uklart og det blir enklere for flere å delta som aktive brukere. Emnet Digital kultur behandler disse temaene fra hovedsakelige humanistiske og medievitenskapelige kulturteoretiske tilnærminger gjennom fokus på generell kultur- og medieforståelse knyttet opp mot digitale kulturfenomener. Klassiske og moderne kulturteorier og tradisjoner benyttes i analyser og drøftinger av produsenter, innhold/tekster, forbrukere og kommunikasjonskanaler. Studentene lærer hvordan digitale kulturfenomener ligner på og skiller seg fra andre kulturfenomener, samt hvordan kulturteori kan anvendes for å kontekstualisere, belyse, diskutere og problematisere disse fenomenene. Forutsetninger Generell studiekompetanse Læringsutbytte Kunnskaper Studentene skal kjenne til sentrale kulturteoretiske perspektiver og tradisjoner, og vite hvordan disse kan belyse forskjellige aspekter og problemstillinger rundt digitale kulturfenomener. Sentrale perspektiver og tradisjoner inkluderer semiotikk, retorikk, hermeneutikk, ideologikritikk og postmodernisme. Sentrale fenomener inkluderer sosiale medier, produsage, transmediering, franchising, kollektiv intelligens og spillkultur. Studentene skal kjenne til akademisk tenkning og skriving som sjanger, med fokus på analyse, drøfting, kildekritikk og referanseteknikk. Ferdigheter Studentene skal kunne kritisk reflektere over og bruke fagstoff i analyser og drøftinger samt skrive akademiske tekster og holde faglige presentasjoner. Studentene skal kunne utvikle en strategi for bruk av sosiale medier i forretningssammenheng Side 11

14 Generell kompetanse Studentene skal kjenne til sentrale klassiske og moderne kulturteorier og kritisk anvende disse i forståelse og analyser av kulturfenomener Studentene skal kunne problematisere ulike tilnærminger rundt bruk av digitale medier i offentlig, kommersiell, og privat sammenheng. Studentene skal kunne kritisk anvende fagstoff i egne akademiske tekster og presentasjoner som følger god akademisk skikk med hensyn til problemstilling, struktur, innhold, argumentasjon og referanseteknikk. Gjennomføring Emnet gjennomføres som fellesforelesninger og som samlinger i mindre grupper. Studentene skal i løpet av emnet gjennomføre minst en presentasjon av et tema de har jobbet med i grupper. Anbefalt tidsbruk Aktivitet Deltakelse i undervisning Selvstudium Forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen Øving Anbefalt tidsbruk totalt Tidsbruk Verktøy Studentene vil benytte enkle og gratis tilgjengelig publiseringsverktøy og sosiale medier som flickr, posterous, facebook og twitter. Disse tjenestene vil brukes aktivt i undervisningen. Karakterskala Letter grades A- E for passed and F for failure Vitnemålstekst Studenten skal vite hvordan digitale kulturfenomener ligner på og skiller seg fra andre kulturfenomener, samt hvordan kulturteori kan anvendes til å kontekstualisere, belyse og problematisere disse fenomenene. Studenten skal kunne skrive akademiske tekster og holde faglige presentasjoner. Pensum Gripsrud, Jostein: Mediekultur, mediesamfunn. Universitetsforlaget 2011 (4. utg) ISBN Detaljert oversikt over hvilke kapitler som skal være med vil oppgis før oppstart. stype Innlevering I semesteret må det leveres to kvalifikasjonsoppgaver. I forbindelse med siste innlevering må man også delta på en muntlig eksamen. Side 12

15 / Assessment Vekting (%): 5 stype: Innlevering / Assignment Hjelpemiddel: Varighet: Semester: Vår / Spring Vekting (%): 10 stype: Innlevering / Assignment Hjelpemiddel: Alle / All Varighet: 10 Semester: Vår / Spring Vekting (%): 40 stype: Muntlig / Oral Hjelpemiddel: Varighet: Semester: Vår / Spring Vekting (%): 45 stype: Innlevering / Assignment Side 13

16 Hjelpemiddel: Alle / All Varighet: Semester: Vår / Spring Digital markedsføring 1 Studiepoeng 15 Semester 2. semester Hensikt Websider, sosiale medier og mobile applikasjoner er blitt stadig viktigere markedsføringskanaler for næringsliv, offentlige og ideelle organisasjoner. For å kunne lykkes, må bedriften integrere markedsføring og teknologi på en hensiktsmessig måte. Planleggingen må være fundamentert i markedets behov og bedriftens konkurranseposisjon. Deretter må bedriften vite hvordan teknologiene fungerer og hvilke muligheter og begrensninger som eksisterer. I løpet av studiet skal studenten ha tilegnet seg tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter til å lage en plan for digital markedsføring, samt kunne utvikle/konfigurere tekniske løsninger for å realisere målene som er definert i planen. Studenten skal kjenne til lover og regler som regulerer markedsføring, og være opptatt av etiske problemstillinger knyttet til digital markedsføring. Forutsetninger Det kreves ingen forkunnskaper for å kunne ta dette emnet. Læringsutbytte Etter å ha fullført emne har kandidaten følgende læringsutbytte: Kunnskaper: Definere og forklare hva som menes med digital markedsføring Forklare hva som menes med god design og brukervennlighet Kjenne til lover og regler som regulerer digital markedsføring Ferdigheter: Identifisere muligheter og begrensninger i digital markedsføring Lage en plan for digital markedsføring Demonstrere hvordan digitale kanaler kan fungere som en relasjonsbyggende kanal Utvikle/konfigurere teknologi og verktøy til bruk i digital markedsføring Lage en plan for og kunne demonstrere tiltak for promotering av en web side Lage en plan for og kunne demonstrere tiltak for evaluering og vedlikehold av en web side Side 14

17 Generell kompetanse: Reflektere over etiske problemstillinger som kan oppstå i forbindelse med digital markedsføring Gjennomføring Gjennomføringen av emnet er basert på en kombinasjon av forelesninger, studentpresentasjoner og diskusjon rundt relevante caser. Anbefalt tidsbruk Aktivitet Deltakelse i undervisning Selvstudium Forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen Øving Anbefalt tidsbruk totalt Tidsbruk Verktøy Verktøy som presenteres i emnene Webutvikling 1 og Webutvikling 2. Karakterskala Letter grades A- E for passed and F for failure Vitnemålstekst Studenten har gjennom studiet tilegnet seg tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter til å lage en plan for digital markedsføring, samt kunne utvikle/konfigurere tekniske løsninger for å realisere målene som er definert i planen. Studenten skal kjenne til lover og regler som regulerer markedsføring, og reflektere over etiske problemstillinger knytet til digital markedsføring. Pensum Caffey D. og E. Ellis- Chadwick (2012). Digital Marketing: Strategy, Implementation and Practice, 5/E, Financial Times Press, ISBN ISBN- 10: stype Innlevering Mappeoppgave som teller 100 % av karakteren / Assessment Vekting (%): 100 stype: Innlevering / Assignment Side 15

18 Hjelpemiddel: Alle / All Varighet: Semester: Vår / Spring Sosiale media markedsføring Studiepoeng 7,5 Semester 2. semester Hensikt Sosiale media markedsføring er ikke noe en organisasjon velger å forholde seg til. De aller fleste organisasjoner er representert på sosiale medier, i den forstand at kundene snakker om bedriften, merket, erfaringer med produktene, osv. Emnet går ut på å gi forståelse for hvordan sosiale medier kan bidra i markedsføring. Det blir lagt vekt på å analysere, definere mål og strategi for sosiale media markedsføring. Forutsetninger Det kreves ingen forkunnskaper for å kunne ta dette emnet. Læringsutbytte Etter å ha fullført emne har kandidaten følgende læringsutbytte: Kunnskaper: Forstå hva som ligger i begrepet web 2.0 Forstå betydningen av sosiale media markedsføring for organisasjonen Kjenne til lover og regler som regulerer markedsføring gjennom sosiale medier Ferdigheter: Drøfte og beslutte betydningen av sosiale media markedsføring i merkevarebygging Foreslå bruken av sosiale media markedsføring i omdømmebygging Lage en plan for sosiale media markedsføring som en del av PR og samfunnskontakt Foreslå bruk av sosiale media markedsføring i kunderelasjonsprogrammer Identifisere mulighetene sosiale media markedsføring gir i markedsundersøkelser og produktutvikling Lage en plan for hvordan sosiale media markedsføring kan fungere som salgsfremming Generell kompetanse: Vurdere etiske problemstillinger som oppstår i sosiale media markedsføring Gjennomføring Gjennomføringen av emnet er basert på en kombinasjon av forelesninger, casediskusjon og studentpresentasjon. Side 16

19 Anbefalt tidsbruk Aktivitet Deltakelse i undervisning Selvstudium Forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen Øving Anbefalt tidsbruk totalt Tidsbruk Verktøy Verktøy som brukes blir opplyst på emnesiden. Karakterskala Letter grades A- E for passed and F for failure Vitnemålstekst Sosiale media markedsføring går ut på å gi forståelse for hvordan sosiale medier kan bidra i markedsføring. I gjennomføring av emnet er det lagt vekt på å analysere, definere mål og strategi for sosiale media markedsføring. Det er også lagt vekt på å kjenne til lover og regler som regulerer sosiale media markedsføring. stype Muntlig Litteraturliste: Marketing 3.0: From Products to Customers to the Human Spirit. Philip Kotler, Hermawan Kartajaya, Iwan Setiawan. Wiley (Bok Pensum) Social Media Marketing. Dave Evans. Wiley Publishing (Bok Støttelitteratur) / Assessment Vekting (%): 100 stype: Mappe (se emnesiden) / Portfolio Hjelpemiddel: Alle / All Varighet: Semester: Vår / Spring Side 17

20 2.3 ANNET STUDIEÅR Fellesfag 2: Strategi og samfunn Webutvikling 1 Interaksjonsdesign 1 Prosjekt: Digital Marketing Digital markedsføring 2 Webutvikling 2 Side 18

21 2.4 TREDJE STUDIEÅR Praksis Forbrukerpsykologi IT- prosjektledelse Integrert markedskommunikasjon Entreprenørskap Effektevaluering: Teknikker og verktøy Undersøkelsesmetoder Bacheloroppgaven Side 19

Studieplan. Bachelorstudium i Retail Design. Westerdals Høyskole Oslo School of Arts, Communication and Technology

Studieplan. Bachelorstudium i Retail Design. Westerdals Høyskole Oslo School of Arts, Communication and Technology Studieplan Bachelorstudium i Retail Design Westerdals Høyskole Oslo School of Arts, Communication and Technology Innledning Bachelorstudiet i Retail Design er et gjennomgående studium på 6 semester (180

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium over

Detaljer

Studieplan. Bachelorstudium i Retail Design. Westerdals Høyskole Oslo School of Arts, Communication and Technology

Studieplan. Bachelorstudium i Retail Design. Westerdals Høyskole Oslo School of Arts, Communication and Technology Studieplan Bachelorstudium i Retail Design Westerdals Høyskole Oslo School of Arts, Communication and Technology Innledning Bachelorstudiet i Retail Design er et gjennomgående studium på 6 semester (180

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon (Kongsvinger) Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon (Kongsvinger) Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium

Detaljer

NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer)

NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer) NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer) 26.01.11 Nivå/Typisk utdanning Nivå 1: Grunnskolekompetanse KUNNSKAP Forståelse av teorier, fakta, prinsipper, prosedyrer innenfor fagområder og/eller

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning (2017-2019) Studiepoeng: 60 Bakgrunn for studiet Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning har som mål å utdanne gode kommunikasjonsrådgivere. Det

Detaljer

Studieinformasjon Bachelor i digital markedsføring Avdeling for kommunikasjon

Studieinformasjon Bachelor i digital markedsføring Avdeling for kommunikasjon Studieinformasjon 2016-2017 Avdeling for kommunikasjon ... i 1 Innledning... 1 1.1 Om programmet... 1 1.2 Forenklet studieplan... 2 1.3... 3 1.4 Studiearbeid... 4 2 Emneinformasjon 1. studieår 2016-2017...

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Kultur- og organisasjonsbygging Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er på masternivå. Det er samlingsbasert og gjennomføres på deltid over ett år. Undervisningen

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium over

Detaljer

Anbefalte forkunnskaper: Leseferdigheter i nordiske språk og engelsk.

Anbefalte forkunnskaper: Leseferdigheter i nordiske språk og engelsk. STUDIEPLAN Undervisningsspråk: Norsk, svensk, dansk og engelsk. Generelle forkunnskaper: Allmenn studiekompetanse. Anbefalte forkunnskaper: Leseferdigheter i nordiske språk og engelsk. Studiemål og læringsutbytte

Detaljer

Studieplan for Bachelor i IT og informasjonssystemer Bø. Studieår

Studieplan for Bachelor i IT og informasjonssystemer Bø. Studieår Studieplan for Bachelor i IT og informasjonssystemer Bø Studieår 2017-2020 Studieprogrammets navn (norsk) Bachelor i IT og informasjonssystemer Studieprogrammets navn (engelsk) Bachelor in IT and Information

Detaljer

Digital økonomi og organisasjon

Digital økonomi og organisasjon NO EN Digital økonomi og organisasjon Den økende graden av digitalisering i offentlige sektor og privat næringsliv gjør det nødvendig med større forståelse for, og kunnskap om, informasjonsteknologi og

Detaljer

STUDIEPLAN. Samtidskunst. 180 studiepoeng. Tromsø

STUDIEPLAN. Samtidskunst. 180 studiepoeng. Tromsø STUDIEPLAN 180 studiepoeng Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Det kunstfaglige fakultet den 27.01.2017 Navn på studieprogram Oppnådd grad Målgruppe Opptakskrav Anbefalte forkunnskaper Faglig

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING SIDE 66 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING Kort om studieretningen Studiet tilbyr forskningsbasert kvalifisering

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS BACHELORPROGRAM I DESIGN Spesialisering i Visuell kommunikasjon eller Møbel- og romdesign/interiørarkitektur 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2015/2016 Versjon 01/15 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Mediesamfunnet stiller nye krav til norsklærerens

Detaljer

MN-utdanning: Læringsutbyttebeskrivelse for masteroppgaven

MN-utdanning: Læringsutbyttebeskrivelse for masteroppgaven MN-utdanning: Læringsutbyttebeskrivelse for masteroppgaven 27.02.17 Knut Mørken, Ragnhild Kobro Runde, Tone Skramstad BAKGRUNN OG DISKUSJONSPUNKTER Vi er pålagt å gi masteroppgaven en emnebeskrivelse.

Detaljer

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Navn: Master of Business Administration Erfaringsbasert Master i strategisk

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i pedagogikk 180 studiepoeng Studiested: Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den . 2 Navn på

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Innovasjon i offentlig sektor Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er en grunnutdanning på 30 studiepoeng, organisert som deltidsstudium med 6 samlinger over ett

Detaljer

Studieplan for Norsk 2 (8-13) Norsk i mediesamfunnet

Studieplan for Norsk 2 (8-13) Norsk i mediesamfunnet [Godkjent SU-fakultetet, dato] NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8-13) Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2017/2018 Mediesamfunnet stiller nye krav til norsklærerens kompetanse. Studiet gir oppdatert

Detaljer

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014 Side 1/5 Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv 60 studiepoeng Kull 2014 Høgskolen i Buskerud og Vestfold Oppdatert 14.8.14 LGL Godkjent av dekan 26.08.14 Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

Studieplan, Bachelor i journalistikk

Studieplan, Bachelor i journalistikk Studieplan, Bachelor i journalistikk Innhold Navn Oppnådd grad / type studium Omfang Opptakskrav Journalistikk / Journalism Bachelorgrad 180 studiepoeng For å bli tatt opp til bachelorgradsprogrammet må

Detaljer

NMBU nøkkel for læringsutbytte - Bachelor

NMBU nøkkel for læringsutbytte - Bachelor NMBU nøkkel for læringsutbytte - Bachelor En person som innehar en bachelorgrad fra NMBU skal ha følgende læringsutbytter, beskrevet som hva de er i stand til å gjøre/hva de kan. Læringsutbyttene er inndelt

Detaljer

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Emne I Teoretisk og praktisk innføring i veiledning 15 stp, høst 2017 Emne II Profesjonsveiledning 15 stp, vår 2018 Målgruppe: praksislærere, også relevant

Detaljer

Studieinformasjon 2016-2017. Bachelor i manus - programprofil Avdeling for film, tv og spill

Studieinformasjon 2016-2017. Bachelor i manus - programprofil Avdeling for film, tv og spill Studieinformasjon 2016-2017 - programprofil Avdeling for film, tv og spill Innhold Innhold... i 1 Innledning... 2 1.1 Om programmet... 2 1.2 Forenklet studieplan... 3 1.3 Læringsutbytte... 3 1.4 Studiearbeid...

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet STUDIEPLAN Mastergradsprogram i religionsvitenskap 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av «daværende

Detaljer

GENERELL KOMPETANSE Evne til å anvende kunnskap og ferdigheter på selvstendig måte i ulike situasjoner

GENERELL KOMPETANSE Evne til å anvende kunnskap og ferdigheter på selvstendig måte i ulike situasjoner Utkast til forskrift om nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) og om henvisningen til Europeisk kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (EQF) Fastsatt av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS MASTERPROGRAM I DESIGN 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning kan verken læring eller vurdering settes på formel. Faglige resultater er komplekse

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Nordisk språk og litteratur Studieåret 2014/2015

NTNU KOMPiS Studieplan for Nordisk språk og litteratur Studieåret 2014/2015 NTNU KOMPiS Studieplan for Nordisk språk og litteratur Studieåret 2014/2015 Profesjons- og yrkesmål Årsstudiet i Nordisk språk og litteratur skal gi studentene tilstrekkelig kompetanse for å kunne undervise

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Årsstudium i digital kommunikasjon Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er på 60 studiepoeng og tas på heltid over 1 år. Det er også mulig å ta det på deltid over

Detaljer

Oppstart tca. 1.oktober 1. utgave av emnebeskrivelsene og programbeskrivelsene: 1. januar. ca. 20. mars: studieutvalg ca. 1.april godkjent i styret

Oppstart tca. 1.oktober 1. utgave av emnebeskrivelsene og programbeskrivelsene: 1. januar. ca. 20. mars: studieutvalg ca. 1.april godkjent i styret Tidsplan: Oppstart tca. 1.oktober 1. utgave av emnebeskrivelsene og programbeskrivelsene: 1. januar 1. februar: endelige versjoner ca. 20. mars: studieutvalg ca. 1.april godkjent i styret Ansvarsfordeling

Detaljer

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring Vedtatt av Kunnskapsdepartementet 15. desember 2011. Matrise der læringsutbyttebeskrivelsene er gruppert tematisk ved siden av hverandre fra nivå 4

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kulturprosjektledelse (2017-2018) Studiepoeng: 60 Læringsutbytte Studiet gir studentene grunnleggende teoretisk ballast for og praktisk erfaring med organisering og gjennomføring

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i barnevern (for Bærum kommune) Studiepoeng: 30 Bakgrunn for studiet Videreutdanningen i barnevern retter seg mot saksbehandlere som arbeider i barneverntjenesten i

Detaljer

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23.

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 4: Lese- og skriverollen med web 2.0 15stp Behandlet i instituttrådet:

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Studieprogram M-ØKAD, BOKMÅL, 2016 HØST, versjon 05.feb.2016 03:02:16 Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Studieplan 2012/2013

Studieplan 2012/2013 Årsstudium i mediefag Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2012/2013 Studiet er en grunnutdanning som består av 60 studiepoeng og er normert til ett år som heltids studium. Innledning

Detaljer

Reiselivsledelse - bachelorstudium

Reiselivsledelse - bachelorstudium Reiselivsledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Norsk hotellhøgskole Fører til grad: Bachelor i reiselivsledelse

Detaljer

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng)

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Communication Through Digital Media Kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) er det tredje av fire emner i studieplan for Design og

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Studieplanen er godkjent av styret ved

Detaljer

Studieplan 2017/2018. Grønt entreprenørskap. Studiepoeng: 60. Studiets nivå og organisering. Bakgrunn for studiet. Læringsutbytte

Studieplan 2017/2018. Grønt entreprenørskap. Studiepoeng: 60. Studiets nivå og organisering. Bakgrunn for studiet. Læringsutbytte Grønt entreprenørskap Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Årsstudium på 60 studiepoeng, organisert som deltidsstudium over to år. Studiet har samlingsbasert undervisning

Detaljer

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp 2015-2016 Navn Nynorsk Lek og læring i utemiljø Lek og læring i utemiljø Engelsk Play and learning in outdoor environment Studiepoeng 30 Heltid/Deltid

Detaljer

samfunnsvitenskap Søknadsfrist

samfunnsvitenskap Søknadsfrist NO EN Sosiologi Hvordan er samfunn mulig? Drives samfunnsutviklingen frem av samhold eller konflikt? Hvordan kan en forklare at noen er fattige og andre rike? Velger ungdom utdannelse fritt, eller styres

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS BACHELORPROGRAM I KUNST 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning kan verken læring eller vurdering settes på formel. Faglige resultater er komplekse

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS MASTERPROGRAM I KUNST 1. Introduksjon til KHiBs vurderingskriterier I kunst- og designutdanning kan verken læring eller vurdering settes på formel. Faglige resultater er komplekse

Detaljer

Nye spanskemner ved NTNU studieåret 2016/2017

Nye spanskemner ved NTNU studieåret 2016/2017 Nye spanskemner ved NTNU studieåret 2016/2017 Innholdsfortegnelse SPA1202 Spansk språkferdighet og litteratur... 1 SPA1104 Spansk språk II... 4 SPA2402 Spanskspråklige tekster... 7 SPA1202 Spansk språkferdighet

Detaljer

Studieplan for Naturfag 2 ( trinn)

Studieplan for Naturfag 2 ( trinn) Januar 2017 NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 2 (8.-13. trinn) Studieåret 2017/2018 Profesjons- og yrkesmål KOMPiS-studiet i Naturfag 1 og 2 (8-13) ved NTNU skal gi kandidatene god kompetanse til å undervise

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 3: Vurdering og dokumentasjon 15stp Behandlet i instituttrådet:

Detaljer

Studieplan. Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Drammen

Studieplan. Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Drammen Studieplan Studieår 2014 2017 Bachelor i økonomi og, 1., 2., og 3. studieår Kull 2014 Drammen HBV - Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235 3603 Kongsberg Side 2/5

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 1: Grunnleggende 15stp Behandlet i instituttrådet: Godkjent

Detaljer

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring Vedtatt av Kunnskapsdepartementet 15. desember 2011

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring Vedtatt av Kunnskapsdepartementet 15. desember 2011 Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring Vedtatt av Kunnskapsdepartementet 15. desember 2011 Matrise der læringsutbyttebeskrivelsene er gruppert tematisk ved siden av hverandre fra nivå 4

Detaljer

Kull 2015 Bachelorgrad i medie- og dokumentasjonsvitenskap

Kull 2015 Bachelorgrad i medie- og dokumentasjonsvitenskap Kull 2015 Bachelorgrad i medie- og dokumentasjonsvitenskap (Kort) introduksjon til søkere I informasjonssamfunnet inngår dokumenter som aviser, (e-)bøker, musikk, film, blogger, facebook, twitter og dataspill

Detaljer

Studieplan for Relasjonsbasert klasseledelse Studieåret 2016/2017

Studieplan for Relasjonsbasert klasseledelse Studieåret 2016/2017 NTNU KOMPiS Studieplan for Relasjonsbasert klasseledelse Studieåret 2016/2017 Profesjons- og yrkesmål Formålet med utdanningen er å gjøre studentene i stand til å utøve relasjonsbasert klasseledelse på

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Innovasjon i offentlig sektor Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er en grunnutdanning på 30 studiepoeng, organisert som deltidsstudium med 6 samlinger over ett år.

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi STUDIEPLAN Mastergradsprogram i teologi 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2 2PEL5101-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 Emnekode: 2PEL5101-2 Studiepoeng: 15 Semester Høst / Vår Språk Norsk Forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelor nivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring

Detaljer

Studieplan. Språklæring og språkutvikling i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret

Studieplan. Språklæring og språkutvikling i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret dmmh.no Studieplan 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2017-2018 Sist endret 01.02.17 Navn Nynorsk navn Engelsk navn Language learning in ECEC institution Studiepoeng 30

Detaljer

Søknadsfrist

Søknadsfrist NO EN Informasjonssystemer IKT er et variert fagfelt med jobbmuligheter innen mange ulike bransjer. Samfunnets bruk av datasystemer blir stadig mer kompleks og det er et stort behov for kompetanse innen

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 8. til 13. trinn. Det er organisert som et nettbasert

Detaljer

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng Kan ikke vise det koblede bildet. Filen kan være flyttet, ha fått nytt navn eller være slettet. Kontroller at koblingen peker til riktig fil og plassering. Organisasjon og ledelse for offentlig sektor

Detaljer

Studieplan for Naturfag 2 ( trinn)

Studieplan for Naturfag 2 ( trinn) Versjon 01/17 NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 2 (8.-13. trinn) Studieåret 2017/2018 Profesjons- og yrkesmål Studiet i Naturfag 2 (8-13) ved NTNU skal gi kandidatene god kompetanse til å undervise i

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Studieinformasjon Bachelor i Art Direction Avdeling for kommunikasjon

Studieinformasjon Bachelor i Art Direction Avdeling for kommunikasjon Studieinformasjon 2016-2017 Avdeling for kommunikasjon ... i 1 Innledning Art Direction... 1 1.1 Om programmet... 1 1.2 Forenklet studieplan... 2 1.3... 3 1.4 Studiearbeid... 4 2 Emneinformasjon 1. studieår

Detaljer

Internasjonale relasjoner

Internasjonale relasjoner NO EN Internasjonale relasjoner Vil du studere internasjonale forhold? Ønsker du å lære mer om globale utfordringer eller få innsikt i internasjonale konflikter, terrorisme og sikkerhetspolitikk? Da er

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Master

Detaljer

Studieplan for Smart læring for praksisfellesskap (SKOLE6921) Studieåret 2015/2016

Studieplan for Smart læring for praksisfellesskap (SKOLE6921) Studieåret 2015/2016 Versjon 01/15 NTNU KOMPiS Studieplan for Smart læring for praksisfellesskap (SKOLE6921) Studieåret 2015/2016 Målgruppe Emnet er tilpasset for ansatte i utdanningssektoren, spesielt skoleledere og lærere.

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Studieprogram M-ØKAD, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:31 Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Årsstudie i musikk. Studieplan 2015-2016. Innhold. Studieplan Årsstudie Musikk 2015-2016

Årsstudie i musikk. Studieplan 2015-2016. Innhold. Studieplan Årsstudie Musikk 2015-2016 Årsstudie i musikk Studieplan 2015-2016 Innhold Årsstudie i musikk... 1 Studieplan 2015-2016... 1 Innledning... 2 Fakta: Årsstudie i musikk... 2 Emnebeskrivelser... 4 Årsstudie i musikk... 4 MUS111 Musikkutøving

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Sosialpedagogikk 2 Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2014/2015 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Veiledning, ledelse og læring i organisasjoner Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er på 15 studiepoeng og går over to semestre med totalt fire samlinger. Studiet

Detaljer

Studieplan for Naturfag 2 Studieåret 2017/2018

Studieplan for Naturfag 2 Studieåret 2017/2018 NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 2 Studieåret 2017/2018 Profesjons- og yrkesmål KOMPiS-studiet i Naturfag 2 ved NTNU skal gi studentene god kompetanse til å undervise i fellesfaget naturfag både i grunnskolen

Detaljer

Musikkutøving Master. tilbyr utdanninger basert på de beste utdanningsog utøvertradisjoner innenfor kunstfag

Musikkutøving Master. tilbyr utdanninger basert på de beste utdanningsog utøvertradisjoner innenfor kunstfag Musikkutøving Master 2014 Det kunstfaglige fakultet Musikkonservatoriet Musikkonservatoriet tilbyr utdanninger basert på de beste utdanningsog utøvertradisjoner innenfor kunstfag utdanner kandidater som

Detaljer

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist NO EN Økonomi og landbruk Landbruksnæringene i Norge står foran store utfordringer. Større og mer komplekse landbruksforetak, gir et økende behov for landbruksøkonomisk kompetanse. Studiet kombinerer de

Detaljer

Emneplan for bachelor med studieopphold utenfor Norge

Emneplan for bachelor med studieopphold utenfor Norge Emneplan for bachelor med studieopphold utenfor Norge Bachelor s assignment Bachelorstudium barnehagelærerutdanning 15 studiepoeng Deltid og Ablu Emnekode deltid: BLD3900 Emnekode arbeidsplassbasert: BLA3900?

Detaljer

Studieplan 2017/2018. Verdiskapende prosjektledelse (vår 2018) Studiepoeng: 15. Målgruppe. Opptakskrav og rangering. Arbeids- og undervisningsformer

Studieplan 2017/2018. Verdiskapende prosjektledelse (vår 2018) Studiepoeng: 15. Målgruppe. Opptakskrav og rangering. Arbeids- og undervisningsformer 1 / 5 Studieplan 2017/2018 Verdiskapende prosjektledelse (vår 2018) Studiepoeng: 15 Målgruppe Prosjekt som arbeidsform anvendes i stor utstrekning i dagens arbeidsliv og en forståelse for fenomenet og

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i norsk språk og kultur for internasjonale studenter Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning som går over ett år og gir 60 studiepoeng.

Detaljer

Studieplanfor bachelor i journalistikk

Studieplanfor bachelor i journalistikk Studieplanfor bachelor i journalistikk Navn: Journalistikk / Journalism Oppnådd grad / type studium: Bachelorgrad Omfang: 180 studiepoeng Opptakskrav For å bli tatt opp til bachelorgradsprogrammet må man

Detaljer

Bachelorstudium i kunst og design. Bachelor Programme in Art and Design (ESTKD-BA) 180 studiepoeng. Heltid

Bachelorstudium i kunst og design. Bachelor Programme in Art and Design (ESTKD-BA) 180 studiepoeng. Heltid Bachelorstudium i kunst og design (ESTKD-BA) Bachelor Programme in Art and Design 180 studiepoeng Heltid Godkjent av styret ved Høgskolen i Oslo 5. desember 2002 Sist endret av studieutvalget ved TKD 15.

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Studieplan for toårig masterstudium i billedkunst 120 Studiepoeng Godkjent av styret for Kunsthøgskolen i Oslo 09.12.03. Innholdsfortegnelse: 1. STUDIETS

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Arbeidsinkludering og sosialfaglig arbeid (våren 2017) Studiepoeng: 15 Målgruppe Et gjennomgående tema i emnet er utøvelse av sosialfaglig arbeid sett i relasjon til intensjonen om

Detaljer

Sosialt arbeid, sosionom

Sosialt arbeid, sosionom NO EN Sosialt arbeid, sosionom Ønsker du å bidra til at mennesker i vanskelige livssituasjoner får et bedre liv? Vil du tilegne deg kunnskap og ferdigheter til å løse, redusere og forebygge sosiale problemer?

Detaljer

Bachelor i Teknologiledelse eller Personalledelse

Bachelor i Teknologiledelse eller Personalledelse Bachelor i Teknologiledelse eller Personalledelse Høgskulen på Vestlandet samarbeider om å tilby medlemmer av Foreningen for Ledelse og Teknikk (FLT) utdanning innen Teknologiledelse og Personalledelse.

Detaljer

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 2: Den digitale skolen 15stp Behandlet i instituttrådet:

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Lese- og skriveopplæring for unge og voksne minoritetsspråklige Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet

Detaljer

Studieplan. Veiledning i barnehagelærerutdanningen. 15 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017

Studieplan. Veiledning i barnehagelærerutdanningen. 15 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017 dmmh.no Studieplan 15 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Revidert mars 2016 Sist endret 18.04.16 Navn Nynorsk Rettleiing i barnehagelærarutdanninga Engelsk Counseling

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Spill, animasjon og læring Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går over 2 semester.

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 2 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 5. til 10. trinn. Det er organisert i to emner som et

Detaljer