Digital markedsføring. Studieplan Avdeling for kommunikasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Digital markedsføring. Studieplan Avdeling for kommunikasjon"

Transkript

1 Digital markedsføring Studieplan

2 Innhold Innhold...i 1 Innledning Program Om programmet Forenklet studieplan Læringsutbytte Studiearbeid EMNEPLANER Studieprogrammets struktur og emnefordeling FØRSTE STUDIEÅR... 5 Markedsføring... 5 Oppdrags- og markedskommunikasjon... 8 Fellesfag Digital kultur Digital markedsføring Sosiale media markedsføring ANNET STUDIEÅR Fellesfag 2: Strategi og samfunn Webutvikling Interaksjonsdesign Prosjekt: Digital Marketing Digital markedsføring Webutvikling TREDJE STUDIEÅR Praksis Forbrukerpsykologi IT-prosjektledelse Integrert markedskommunikasjon Entreprenørskap Effektevaluering: Teknikker og verktøy Undersøkelsesmetoder Bacheloroppgaven Side i

3 1 Innledning Program Digital markedsføring er et voksende fagfelt som handler om å promotere varer og tjenester gjennom digitale kanaler, med det formål å påvirke kundenes atferd. En ny generasjon av sosiale nettverk gjør Internett til en av våre viktigste markedsføringskanaler. Bedrifter som ikke er digitalt tilstede, er ikke så synlige som de burde være. Nettsteder som Facebook, Twitter og YouTube utvikles raskt, og organisasjonenes behov for ansatte som kan operere effektivt i feltet og benytte disse til markedsføring er stort. Bachelorprogrammet Digital Markedsføring tilbys som heltidsstudium ved, Westerdals Oslo ACT. Det er et teoretisk og praktisk studieprogram som gir 180 studiepoeng over seks semestre. Fullført studieprogram gir graden Bachelor i digital markedsføring. 1.1 Om programmet Digital markedsføring er et raskt voksende fagfelt som går ut på å promotere varer og tjenester gjennom digitale kanaler, med det formål å påvirke kundenes atferd. Dette skal skje på en tidsriktig, relevant, personlig og kostnadseffektiv måte. Da må du ha god oversikt over markedsføring som fag, kjenne til forbrukerpsykologi, samtidig som du må ha forståelse for og kunnskaper om muligheter teknologien har for påvirkning. Bachelor i digital markedsføring er et tverrfaglig studieprogram som kombinerer markedsføring, IT og kommunikasjon. Studiet er både teoretisk og praktisk. Det gir en grunnleggende forståelse for hva digital markedsføring går ut på, samtidig som det gis en grunnleggende opplæring i sentrale teknologier som anvendes innen fagfeltet. Studentene får opplæring i å planlegge digitale kampanjer, lage og implementere tekniske løsninger, samt kunne evaluere effekter som disse kampanjene har. Det første studieåret gir grunnkompetanse i ulike sjangre innen markedsføringsfaget, markedskommunikasjon og digital kultur. Det andre studieåret gir en solid grunnkompetanse i systemutvikling, databaser og programmering. Studentene gjennomfører et digitalt markedsføringsprosjekt som tar sikte på å gi kunnskaper og ferdigheter innen prosjektstyring og bruk av utviklingsmetode. Det tredje studieåret gir en innføring i forbrukerpsykologi og påvirkning- og overtalelsesteori. I det tredje året er fokus satt på anvendelse av kunnskapene og ferdighetene som studenten har tilegnet seg i første og andre studieår. I det avsluttende semesteret gjennomfører studentene et bachelorprosjekt der de løser en omfattende oppgave knyttet til digital markedsføring som et resultat av et selvstendig utviklingsarbeid, gjerne i nær kontakt med en privat eller offentlig virksomhet. Studieprogrammet har i tillegg noen emner som er felles ved, som Fellesfag 1 og Fellesfag 2 Strategisk kommunikasjon. Enhver markedsavdeling vil ha behov for ansatte med kompetanse innen dette voksende fagfeltet. Studenter som studerer ved bachelorprogrammet Digital markedsføring kan se frem til en karriere der de jobber i markedsavdelinger med digitale strategier og kampanjer. De kan også få jobb som konsulenter i byrå, eller i IT- selskaper som tilbyr tjenester innen fagfeltet digital markedsføring. Side 1

4 Etter fullført bachelorgrad er det mulig å fortsette på en masterutdanning i Norge eller i utlandet. Følgende retninger vil passe for studenter som har tatt Bachelor i digital markedsføring: Master i digital markedsføring, Master i e- business eller Master i IT- ledelse. Studieprogrammet passer for alle med interesse for markedsføring, kommunikasjon og digitale metoder. Det kreves ingen spesielle forkunnskaper utover generell studiekompetanse for å søke bachelorprogrammet Digital markedsføring. Det vil være et obligatorisk forkurs som må gjennomføres for å følge emnene Webutvikling 1 og Forenklet studieplan Semesteroversikt med studiepoeng 6 Effektevaluering; Teknikker og verktøy, 7,5 sp Undersøkelsesmetoder, 7,5 sp Bacheloroppgaven, 15 sp 5* Valgemne 7,5 sp Valgemne 7,5 sp Valgemne 7,5 sp Valgemne 7,5 sp 4 3 Digital markedsføring 2, 15 sp Fellesfag 2: Strategi og samfunn 7,5 sp Interaksjonsdesign1: 7,5 sp Webutvikling 2, 7,5 sp Webutvikling 1: 7,5 sp Prosjekt Digital marketing, 15 sp 2 Digital markedsføring 1: 15 sp Digital kultur, 7,5 sp Sosiale media markedsføring, 7,5 sp 1 Fellesfag 1, 10 sp Markedsføring, 10 sp Oppdrags- og markedskommunikasjon, 10 sp I femte semester velger studentene blant følgende emner, totalt 30 studiepoeng: Praksis 7,5 sp Forbrukerpsykologi 7,5 sp IT- prosjektledelse 7,5 sp Integrert markedskommunikasjon 7,5 sp Entreprenørskap 7,5 sp Det er også mulig å ta 5. semester ved andre høyskoler og universiteter, i tråd med internasjonaliseringsstrategien til Westerdals Oslo ACT. Studieprogrammet benytter en rekke undervisningsformer for å legge til rette for læring hos studentene. Forelesninger, presentasjoner, arbeidsmøte og øvinger brukes for å introdusere nye begreper og sammenhenger, samt innøve ferdigheter og forståelse. Arbeid med fagstoff foregår både individuelt og i gruppe, med vekt på samhandling for å oppnå et godt læringsutbytte. Studieprogrammet har prosjektarbeid i alle semestre, for å i praksis anvende ferdigheter og forståelse til å løse mer komplekse problemstillinger. Side 2

5 Gjennom alle tre studieår er problemstillingene sterkt knyttet til studieprogrammets egenart. Studiet avsluttes med et bachelorprosjekt, hvor studentene vil anvende alle sine kompetanser opparbeidet gjennom studiet for å løse en oppgave. Bachelorprogrammet Digital markedsføring har følgende sentrale tema og forankring: Studiet gir opplæring i digital markedsføring, forbrukerpsykologi og verktøy som benyttes innen e- markedsføring, i tillegg til grunnleggende IT- kunnskap. Forskningsforankringen til dette bachelorprogrammet er Digital Markedsføring. 1.3 Læringsutbytte Kunnskaper kandidaten K 1 har bred kunnskap om koblingene mellom markedsføring, teknologi og kommunikasjon, for eksempel behovet for informasjon i markedsføringsbeslutninger, og er i stand til å knytte sentrale begreper og teorier innen markedsføringsfaget til praktisk digitalt kampanjearbeid K 2 kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid på internasjonalt nivå innen digital teknologi, kommunikasjon og markedsføring K 3 kjenner til og er en aktiv bruker av internasjonale publikasjoner, sosiale fora og konferanser innen digital markedsføring K 4 kjenner til lover og regler som regulerer markedsføring, og etiske problemstillinger knyttet til digital markedsføring Ferdigheter - kandidaten F 1 kan anvende sine kunnskaper fra markedsførings-, teknologi- og kommunikasjonsfagene til å utarbeide digitale strategier og kampanjer. F 2 kan reflektere over egen faglig utøvelse individuelt og i grupper, og justere arbeidet sitt ut fra tilbakemelding og veiledning F 3 finner frem til, vurderer kritisk og bruker varierte faglige referanser, og kan benytte referansene i arbeidet med å belyse en faglig problemstilling F 4 beherske verktøy som benyttes innen e- markedsføring, systemutvikling og - vedlikehold, planlegge digitale kampanjer, lage og implementere tekniske løsninger, samt kunne evaluere effekter som disse kampanjene har Generell kompetanse - kandidaten G 1 kjenner til lover og regelverk som regulerer markedsføring, og har innsikt i etiske problemstillinger knyttet til digital markedsføringg 2 kan planlegge og gjennomføre samarbeid om prosjekter av lengre varighet, individuelt og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer G 3 kan reflektere over erfaringer i et prosjekt i forhold til utviklingsprosess og sluttresultat, og formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer G 4 kjenner til fagterminologi og kan presentere et argument for andre med bakgrunn innenfor digital markedsføring, og slik bidra til utvikling av god praksis kjenner til nytenking og innovasjonsprosesser G 5 Side 3

6 1.4 Studiearbeid Studentenes læringsbevegelse kan beskrives som kontinuerlig samspill mellom teoriformidling, ferdighetsbyggende arbeid, praktisk anvendelse og realisering av kompetanse gjennom prosjekter. Dette samspillet gjentas i alle deler av studieprogrammet, og progresjonen ivaretas gjennom økende kompleksitet i arbeidet som skal utføres. Dette vises gjennom at studiet begynner med begynner med en innføring i markedsføring, kommunikasjon Studentene kan få profesjonell praksis i femte semester ved å velge emnet Praksis (7,5 sp). Det er mulig å ta 5. semester ved andre høyskoler og universiteter, i tråd med internasjonaliseringsstrategien til Westerdals Oslo ACT. Side 4

7 2 EMNEPLANER 2.1 Studieprogrammets struktur og emnefordeling 2.2 FØRSTE STUDIEÅR Markedsføring Studiepoeng 10 Semester 1.semester Hensikt Hensikten med emnet Markedsføring er å fokusere på de aktiviteter en virksomhet utfører for å planlegge, skape og opprettholde markedsandeler og gode relasjoner med kunder. Emnet er strukturert rundt en teoretisk del, men hovedfokus er lagt på den praktiske anvendelsen av teknikk og metoder. Etter fullført emne skal studenten ha tilstrekkelig innsikt og kompetanse til å planlegge, gjennomføre og evaluere markedsføringsaktiviteter. Forutsetninger Det kreves ingen forkunnskaper for å kunne ta dette emnet. Læringsutbytte Etter å ha fullført emnet har kandidaten følgende læringsutbytte: Kunnskaper: Kjenner til hvilken funksjon markedsføring har i en virksomhet Kjenner til de sentrale begrepene innen markedsføringsfaget Forstår at markedsføring innebærer en økonomisk investering, og at avkastning er avhengig av kundenes respons på bedriftens markedstiltak Forstår behovet for informasjon i markedsføringsbeslutninger Kjenner til hovedprinsippene i markedsundersøkelser, og hvilken nytte bedrifter har av disse Har kunnskap om kjøpsatferd på forbrukermarkedet og bedriftsmarkedet Kjenner til prinsipper for relasjonsmarkedsføring ved hjelp av CRM- løsninger Forstår betydningen av tjenester og tjenestekvalitet for en virksomhets mulighet til å posisjonere seg Ferdigheter: Kunne sette opp en markedsplan for en virksomhet Kunne segmentere, vurdere segmenter og velge målgruppe(r) for en virksomhet Kunne utvikle strategi for de fire konkurransevirkemidlene; produkt, pris, plass, og påvirkning Side 5

8 Generell kompetanse: Kunne vurdere etiske dilemma i markedsføring Gjennomføring Gjennomføringen av emnet er basert på en kombinasjon av forelesninger og diskusjon rundt relevante case. Anbefalt tidsbruk Aktivitet Deltakelse i undervisning Selvstudium Forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen Øving Anbefalt tidsbruk totalt Tidsbruk Verktøy Det brukes ikke verktøy i dette emnet. Karakterskala Letter grades A- E for passed and F for failure Vitnemålstekst Hensikten med emnet Markedsføring er å fokusere på de aktiviteter en virksomhet utfører for å skape og opprettholde gode relasjoner med kunder. Det gis en innføring i de mest sentrale markedsføringsbegreper. Pensum Framnes, Thjømøe og Pettersen (2011). Markedsføringsledelse. Universitetsforlaget. ISBN stype Innlevering To innleveringer som hver teller 30% Individuell eksamen som teller 40% Litteraturliste: Markedsføringsledelse, Framnes, Thjømøe og Pettersen, Universitetsforlaget 2011, , 8. utg (Bok, Pensum) / Assessment Vekting (%): 30 stype: Side 6

9 Innlevering / Assignment Hjelpemiddel: Alle / All Varighet: Semester: Høst / Autumn Vekting (%): 30 stype: Innlevering / Assignment Hjelpemiddel: Alle / All Varighet: Semester: Høst / Autumn Vekting (%): 40 stype: Skriftlig / Written Hjelpemiddel: Ingen / None Varighet: Semester: Høst / Autumn Side 7

10 Oppdrags- og markedskommunikasjon Studiepoeng 10 Semester 1. semester Hensikt Emnet gir oversikt over og kunnskap om de ulike oppdrags- og markedskommunikative sjangre, samt relevante markedsfaglige problemstillinger og etiske utfordringer knyttet til markedskommunikativt arbeid. Emnet gir innføring i markedsteoretiske modeller knyttet til både tradisjonelle medier, som reklamefilm og til nye kanaler som sosiale medier. Emnet gir innføring i bruk av markedsanalyse, merkevarebygging og målgruppedefinering og målgruppeanalyse, herunder kundeforståelse og prosjektplanlegging. Læringsutbytte Etter å ha fullført emnet har kandidaten følgende læringsutbytte: Kunnskaper: Kjenner til markedsteoretiske modeller knyttet til tradisjonelle og innovative medier Kjenner til de ulike oppdrags- og markedskommunikative sjangre Kjenner til oppdrags- markedskommunikasjonens oppbygning, bruk og kunnskap om medietilpassete kommunikasjonsprosesser Kjenner til relevante markedsfaglige problemstillinger Ferdigheter: Kan gjennomføre en markedsanalyse og en målgruppeanalyse Kan utvikle og presentere en markedsplan inkludert forslag til markedsaktiviteter Kan benytte kommunikasjon som strategisk verktøy Generell kompetanse: Har forståelse for de etiske utfordringene knyttet til markedskommunikativt arbeid Kan kritisk vurdere og reflektere rundt betydningen av oppdrags- og markedskommunikasjon og dens relasjon til samfunnet for øvrig. Anbefalt tidsbruk Aktivitet Deltakelse i undervisning Selvstudium Forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen Øving Anbefalt tidsbruk totalt Tidsbruk Side 8

11 Eksamen Eksamen består av en innlevering av to skisseløsninger med prosjektplaner på oppdrags- eller markedskommunikasjon til selvvalgte media, samt en prosessrapport på 4-6 sider. Den skriftlige innleveringen skal ha kildehenvisninger fra pensum. Innleveringen av to skisseløsninger teller 70 prosent, prosessrapporten teller 30 prosent. Begge må bestås separat og vurderes av emneansvarlig. Karaktersystem A- F Fellesfag 1 Studiepoeng 10 Semester 1. semester. Forutsetninger Ingen krav til forkunnskaper. Hensikt Hensikten med emnet er å gi en innføring i grunnleggende begreper og metoder som ligge til grunn for alle studieprogrammene ved. Ved å gi en innføring i kreativ tenkning, kreativ metode og den kreative arbeidsprosess skapes en felles referanseramme. Videre en innføring i uttrykkshistorie og visuell kultur i det 20. århundre. Kommunikasjon: kommunikasjonsteori; massekommunikasjon; kommunikasjonsprosessen. Emnet gir videre en innføring i forsknings- og utviklingsarbeid, informasjonsinnhenting, kildekritikk, referansebruk, og kvantitativ og kvalitativ metode i profesjonsutdanningene. Læringsutbytte Etter å ha fullført emnet har kandidaten følgende læringsutbytte: Kunnskap: Studentene har teoretisk innsikt i grunnleggende kommunikasjonsfag. Studentene har innsikt i grunnleggende forskningsmetode for lavere grads studium. Ferdigheter: Studentene kan benytte seg av grunnleggende verktøy, prosesser og metoder som er grunnlag for alle studieprogrammer ved, Westerdals Oslo ACT. Studentene kan bidra i et utviklingsprosjekt og dokumentere prosess og funn på et grunnleggende nivå. Side 9

12 Generell kompetanse: Studentene får innsikt i betydningen av det tverrfaglige samspillet på tvers av avdelingens studieprogrammer. Studentene forstår betydningen av korrekt informasjonsinnhenting og kildekritikk. Emnet er obligatorisk Anbefalt tidsbruk Aktivitet Deltakelse i undervisning Selvstudium Forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen Øving Anbefalt tidsbruk totalt Tidsbruk Obligatorisk arbeidskrav Presentasjon av praktisk prosjekt utført i gruppe. Eksamen Eksamen består av en individuell skriftlig besvarelse på 5-7 sider, med krav til anvendt metode og pensumreferanser. skriterier Relevant tema og problemstilling. Relevant bruk av teori og begreper. Pensum skal være anvendt. Relevant bruk av metode. God bruk av kilder og formelt korrekte kildehenvisninger. Retningslinjer for oppgaveskrivning er fulgt. Oppgaven vurderes av intern sensor. Karaktersystem A- F For å kunne gå opp til eksamen i emnet, må skolens retningslinjer for deltakelse være oppfylt, og arbeidskravet må være levert og godkjent. Side 10

13 Digital kultur Studiepoeng 7,5 Semester 2. semester Hensikt Internett har stor innflytelse på hvordan vi kommuniserer og våre liv, både privat og i kommersielle sammenhenger. Innen mange bransjer har Internett bidratt til å bryte ned skillet mellom produsent og tjenesteyter på den ene siden, og brukere og konsumenter på den andre. I dag påvirker brukerne ofte direkte hvordan nye produkter, tekster og tjenester utformes. Samtidig gir Internett helt nye muligheter for å overvåke brukernes adferd og å styre tilgang til informasjon, i tillegg til at skillet mellom privat og offentlig blir mye mer uklart og det blir enklere for flere å delta som aktive brukere. Emnet Digital kultur behandler disse temaene fra hovedsakelige humanistiske og medievitenskapelige kulturteoretiske tilnærminger gjennom fokus på generell kultur- og medieforståelse knyttet opp mot digitale kulturfenomener. Klassiske og moderne kulturteorier og tradisjoner benyttes i analyser og drøftinger av produsenter, innhold/tekster, forbrukere og kommunikasjonskanaler. Studentene lærer hvordan digitale kulturfenomener ligner på og skiller seg fra andre kulturfenomener, samt hvordan kulturteori kan anvendes for å kontekstualisere, belyse, diskutere og problematisere disse fenomenene. Forutsetninger Generell studiekompetanse Læringsutbytte Kunnskaper Studentene skal kjenne til sentrale kulturteoretiske perspektiver og tradisjoner, og vite hvordan disse kan belyse forskjellige aspekter og problemstillinger rundt digitale kulturfenomener. Sentrale perspektiver og tradisjoner inkluderer semiotikk, retorikk, hermeneutikk, ideologikritikk og postmodernisme. Sentrale fenomener inkluderer sosiale medier, produsage, transmediering, franchising, kollektiv intelligens og spillkultur. Studentene skal kjenne til akademisk tenkning og skriving som sjanger, med fokus på analyse, drøfting, kildekritikk og referanseteknikk. Ferdigheter Studentene skal kunne kritisk reflektere over og bruke fagstoff i analyser og drøftinger samt skrive akademiske tekster og holde faglige presentasjoner. Studentene skal kunne utvikle en strategi for bruk av sosiale medier i forretningssammenheng Side 11

14 Generell kompetanse Studentene skal kjenne til sentrale klassiske og moderne kulturteorier og kritisk anvende disse i forståelse og analyser av kulturfenomener Studentene skal kunne problematisere ulike tilnærminger rundt bruk av digitale medier i offentlig, kommersiell, og privat sammenheng. Studentene skal kunne kritisk anvende fagstoff i egne akademiske tekster og presentasjoner som følger god akademisk skikk med hensyn til problemstilling, struktur, innhold, argumentasjon og referanseteknikk. Gjennomføring Emnet gjennomføres som fellesforelesninger og som samlinger i mindre grupper. Studentene skal i løpet av emnet gjennomføre minst en presentasjon av et tema de har jobbet med i grupper. Anbefalt tidsbruk Aktivitet Deltakelse i undervisning Selvstudium Forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen Øving Anbefalt tidsbruk totalt Tidsbruk Verktøy Studentene vil benytte enkle og gratis tilgjengelig publiseringsverktøy og sosiale medier som flickr, posterous, facebook og twitter. Disse tjenestene vil brukes aktivt i undervisningen. Karakterskala Letter grades A- E for passed and F for failure Vitnemålstekst Studenten skal vite hvordan digitale kulturfenomener ligner på og skiller seg fra andre kulturfenomener, samt hvordan kulturteori kan anvendes til å kontekstualisere, belyse og problematisere disse fenomenene. Studenten skal kunne skrive akademiske tekster og holde faglige presentasjoner. Pensum Gripsrud, Jostein: Mediekultur, mediesamfunn. Universitetsforlaget 2011 (4. utg) ISBN Detaljert oversikt over hvilke kapitler som skal være med vil oppgis før oppstart. stype Innlevering I semesteret må det leveres to kvalifikasjonsoppgaver. I forbindelse med siste innlevering må man også delta på en muntlig eksamen. Side 12

15 / Assessment Vekting (%): 5 stype: Innlevering / Assignment Hjelpemiddel: Varighet: Semester: Vår / Spring Vekting (%): 10 stype: Innlevering / Assignment Hjelpemiddel: Alle / All Varighet: 10 Semester: Vår / Spring Vekting (%): 40 stype: Muntlig / Oral Hjelpemiddel: Varighet: Semester: Vår / Spring Vekting (%): 45 stype: Innlevering / Assignment Side 13

16 Hjelpemiddel: Alle / All Varighet: Semester: Vår / Spring Digital markedsføring 1 Studiepoeng 15 Semester 2. semester Hensikt Websider, sosiale medier og mobile applikasjoner er blitt stadig viktigere markedsføringskanaler for næringsliv, offentlige og ideelle organisasjoner. For å kunne lykkes, må bedriften integrere markedsføring og teknologi på en hensiktsmessig måte. Planleggingen må være fundamentert i markedets behov og bedriftens konkurranseposisjon. Deretter må bedriften vite hvordan teknologiene fungerer og hvilke muligheter og begrensninger som eksisterer. I løpet av studiet skal studenten ha tilegnet seg tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter til å lage en plan for digital markedsføring, samt kunne utvikle/konfigurere tekniske løsninger for å realisere målene som er definert i planen. Studenten skal kjenne til lover og regler som regulerer markedsføring, og være opptatt av etiske problemstillinger knyttet til digital markedsføring. Forutsetninger Det kreves ingen forkunnskaper for å kunne ta dette emnet. Læringsutbytte Etter å ha fullført emne har kandidaten følgende læringsutbytte: Kunnskaper: Definere og forklare hva som menes med digital markedsføring Forklare hva som menes med god design og brukervennlighet Kjenne til lover og regler som regulerer digital markedsføring Ferdigheter: Identifisere muligheter og begrensninger i digital markedsføring Lage en plan for digital markedsføring Demonstrere hvordan digitale kanaler kan fungere som en relasjonsbyggende kanal Utvikle/konfigurere teknologi og verktøy til bruk i digital markedsføring Lage en plan for og kunne demonstrere tiltak for promotering av en web side Lage en plan for og kunne demonstrere tiltak for evaluering og vedlikehold av en web side Side 14

17 Generell kompetanse: Reflektere over etiske problemstillinger som kan oppstå i forbindelse med digital markedsføring Gjennomføring Gjennomføringen av emnet er basert på en kombinasjon av forelesninger, studentpresentasjoner og diskusjon rundt relevante caser. Anbefalt tidsbruk Aktivitet Deltakelse i undervisning Selvstudium Forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen Øving Anbefalt tidsbruk totalt Tidsbruk Verktøy Verktøy som presenteres i emnene Webutvikling 1 og Webutvikling 2. Karakterskala Letter grades A- E for passed and F for failure Vitnemålstekst Studenten har gjennom studiet tilegnet seg tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter til å lage en plan for digital markedsføring, samt kunne utvikle/konfigurere tekniske løsninger for å realisere målene som er definert i planen. Studenten skal kjenne til lover og regler som regulerer markedsføring, og reflektere over etiske problemstillinger knytet til digital markedsføring. Pensum Caffey D. og E. Ellis- Chadwick (2012). Digital Marketing: Strategy, Implementation and Practice, 5/E, Financial Times Press, ISBN ISBN- 10: stype Innlevering Mappeoppgave som teller 100 % av karakteren / Assessment Vekting (%): 100 stype: Innlevering / Assignment Side 15

18 Hjelpemiddel: Alle / All Varighet: Semester: Vår / Spring Sosiale media markedsføring Studiepoeng 7,5 Semester 2. semester Hensikt Sosiale media markedsføring er ikke noe en organisasjon velger å forholde seg til. De aller fleste organisasjoner er representert på sosiale medier, i den forstand at kundene snakker om bedriften, merket, erfaringer med produktene, osv. Emnet går ut på å gi forståelse for hvordan sosiale medier kan bidra i markedsføring. Det blir lagt vekt på å analysere, definere mål og strategi for sosiale media markedsføring. Forutsetninger Det kreves ingen forkunnskaper for å kunne ta dette emnet. Læringsutbytte Etter å ha fullført emne har kandidaten følgende læringsutbytte: Kunnskaper: Forstå hva som ligger i begrepet web 2.0 Forstå betydningen av sosiale media markedsføring for organisasjonen Kjenne til lover og regler som regulerer markedsføring gjennom sosiale medier Ferdigheter: Drøfte og beslutte betydningen av sosiale media markedsføring i merkevarebygging Foreslå bruken av sosiale media markedsføring i omdømmebygging Lage en plan for sosiale media markedsføring som en del av PR og samfunnskontakt Foreslå bruk av sosiale media markedsføring i kunderelasjonsprogrammer Identifisere mulighetene sosiale media markedsføring gir i markedsundersøkelser og produktutvikling Lage en plan for hvordan sosiale media markedsføring kan fungere som salgsfremming Generell kompetanse: Vurdere etiske problemstillinger som oppstår i sosiale media markedsføring Gjennomføring Gjennomføringen av emnet er basert på en kombinasjon av forelesninger, casediskusjon og studentpresentasjon. Side 16

19 Anbefalt tidsbruk Aktivitet Deltakelse i undervisning Selvstudium Forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen Øving Anbefalt tidsbruk totalt Tidsbruk Verktøy Verktøy som brukes blir opplyst på emnesiden. Karakterskala Letter grades A- E for passed and F for failure Vitnemålstekst Sosiale media markedsføring går ut på å gi forståelse for hvordan sosiale medier kan bidra i markedsføring. I gjennomføring av emnet er det lagt vekt på å analysere, definere mål og strategi for sosiale media markedsføring. Det er også lagt vekt på å kjenne til lover og regler som regulerer sosiale media markedsføring. stype Muntlig Litteraturliste: Marketing 3.0: From Products to Customers to the Human Spirit. Philip Kotler, Hermawan Kartajaya, Iwan Setiawan. Wiley (Bok Pensum) Social Media Marketing. Dave Evans. Wiley Publishing (Bok Støttelitteratur) / Assessment Vekting (%): 100 stype: Mappe (se emnesiden) / Portfolio Hjelpemiddel: Alle / All Varighet: Semester: Vår / Spring Side 17

20 2.3 ANNET STUDIEÅR Fellesfag 2: Strategi og samfunn Webutvikling 1 Interaksjonsdesign 1 Prosjekt: Digital Marketing Digital markedsføring 2 Webutvikling 2 Side 18

21 2.4 TREDJE STUDIEÅR Praksis Forbrukerpsykologi IT- prosjektledelse Integrert markedskommunikasjon Entreprenørskap Effektevaluering: Teknikker og verktøy Undersøkelsesmetoder Bacheloroppgaven Side 19

Studieplan. Bachelorstudium i Retail Design. Westerdals Høyskole Oslo School of Arts, Communication and Technology

Studieplan. Bachelorstudium i Retail Design. Westerdals Høyskole Oslo School of Arts, Communication and Technology Studieplan Bachelorstudium i Retail Design Westerdals Høyskole Oslo School of Arts, Communication and Technology Innledning Bachelorstudiet i Retail Design er et gjennomgående studium på 6 semester (180

Detaljer

Studieplan. Bachelorstudium i Retail Design. Westerdals Høyskole Oslo School of Arts, Communication and Technology

Studieplan. Bachelorstudium i Retail Design. Westerdals Høyskole Oslo School of Arts, Communication and Technology Studieplan Bachelorstudium i Retail Design Westerdals Høyskole Oslo School of Arts, Communication and Technology Innledning Bachelorstudiet i Retail Design er et gjennomgående studium på 6 semester (180

Detaljer

Anbefalte forkunnskaper: Leseferdigheter i nordiske språk og engelsk.

Anbefalte forkunnskaper: Leseferdigheter i nordiske språk og engelsk. STUDIEPLAN Undervisningsspråk: Norsk, svensk, dansk og engelsk. Generelle forkunnskaper: Allmenn studiekompetanse. Anbefalte forkunnskaper: Leseferdigheter i nordiske språk og engelsk. Studiemål og læringsutbytte

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium over

Detaljer

Studieinformasjon 2016-2017. Bachelor i manus - programprofil Avdeling for film, tv og spill

Studieinformasjon 2016-2017. Bachelor i manus - programprofil Avdeling for film, tv og spill Studieinformasjon 2016-2017 - programprofil Avdeling for film, tv og spill Innhold Innhold... i 1 Innledning... 2 1.1 Om programmet... 2 1.2 Forenklet studieplan... 3 1.3 Læringsutbytte... 3 1.4 Studiearbeid...

Detaljer

Studieplan, Bachelor i journalistikk

Studieplan, Bachelor i journalistikk Studieplan, Bachelor i journalistikk Innhold Navn Oppnådd grad / type studium Omfang Opptakskrav Journalistikk / Journalism Bachelorgrad 180 studiepoeng For å bli tatt opp til bachelorgradsprogrammet må

Detaljer

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Navn: Master of Business Administration Erfaringsbasert Master i strategisk

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2015/2016 Versjon 01/15 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Mediesamfunnet stiller nye krav til norsklærerens

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Innovasjon i offentlig sektor Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er en grunnutdanning på 30 studiepoeng, organisert som deltidsstudium med 6 samlinger over ett

Detaljer

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014 Side 1/5 Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv 60 studiepoeng Kull 2014 Høgskolen i Buskerud og Vestfold Oppdatert 14.8.14 LGL Godkjent av dekan 26.08.14 Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS BACHELORPROGRAM I DESIGN Spesialisering i Visuell kommunikasjon eller Møbel- og romdesign/interiørarkitektur 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS MASTERPROGRAM I DESIGN 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning kan verken læring eller vurdering settes på formel. Faglige resultater er komplekse

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring Vedtatt av Kunnskapsdepartementet 15. desember 2011. Matrise der læringsutbyttebeskrivelsene er gruppert tematisk ved siden av hverandre fra nivå 4

Detaljer

Reiselivsledelse - bachelorstudium

Reiselivsledelse - bachelorstudium Reiselivsledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Norsk hotellhøgskole Fører til grad: Bachelor i reiselivsledelse

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

Oppstart tca. 1.oktober 1. utgave av emnebeskrivelsene og programbeskrivelsene: 1. januar. ca. 20. mars: studieutvalg ca. 1.april godkjent i styret

Oppstart tca. 1.oktober 1. utgave av emnebeskrivelsene og programbeskrivelsene: 1. januar. ca. 20. mars: studieutvalg ca. 1.april godkjent i styret Tidsplan: Oppstart tca. 1.oktober 1. utgave av emnebeskrivelsene og programbeskrivelsene: 1. januar 1. februar: endelige versjoner ca. 20. mars: studieutvalg ca. 1.april godkjent i styret Ansvarsfordeling

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23.

Detaljer

Studieplan. Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Drammen

Studieplan. Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Drammen Studieplan Studieår 2014 2017 Bachelor i økonomi og, 1., 2., og 3. studieår Kull 2014 Drammen HBV - Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235 3603 Kongsberg Side 2/5

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng)

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Communication Through Digital Media Kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) er det tredje av fire emner i studieplan for Design og

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Studieplan for toårig masterstudium i billedkunst 120 Studiepoeng Godkjent av styret for Kunsthøgskolen i Oslo 09.12.03. Innholdsfortegnelse: 1. STUDIETS

Detaljer

Årsstudie i musikk. Studieplan 2015-2016. Innhold. Studieplan Årsstudie Musikk 2015-2016

Årsstudie i musikk. Studieplan 2015-2016. Innhold. Studieplan Årsstudie Musikk 2015-2016 Årsstudie i musikk Studieplan 2015-2016 Innhold Årsstudie i musikk... 1 Studieplan 2015-2016... 1 Innledning... 2 Fakta: Årsstudie i musikk... 2 Emnebeskrivelser... 4 Årsstudie i musikk... 4 MUS111 Musikkutøving

Detaljer

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng Kan ikke vise det koblede bildet. Filen kan være flyttet, ha fått nytt navn eller være slettet. Kontroller at koblingen peker til riktig fil og plassering. Organisasjon og ledelse for offentlig sektor

Detaljer

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp 2015-2016 Navn Nynorsk Lek og læring i utemiljø Lek og læring i utemiljø Engelsk Play and learning in outdoor environment Studiepoeng 30 Heltid/Deltid

Detaljer

Studieplan 2012/2013

Studieplan 2012/2013 Årsstudium i mediefag Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2012/2013 Studiet er en grunnutdanning som består av 60 studiepoeng og er normert til ett år som heltids studium. Innledning

Detaljer

Studieplan studieår 2014-2015. Årsenhet i Event & Sport Management

Studieplan studieår 2014-2015. Årsenhet i Event & Sport Management Studieplan studieår Årsenhet i HBV - Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Grønland 58, 3045 Drammen Tlf. 32 20 64 00 Side 2/8 Endringshistorikk Dato Sign Endring 30.januar

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 4: Lese- og skriverollen med web 2.0 15stp Behandlet i instituttrådet:

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Master

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS BACHELORPROGRAM I KUNST 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning kan verken læring eller vurdering settes på formel. Faglige resultater er komplekse

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Studieprogram M-ØKAD, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:31 Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 3: Vurdering og dokumentasjon 15stp Behandlet i instituttrådet:

Detaljer

Norsk - Forkurs for ingeniørutdanning

Norsk - Forkurs for ingeniørutdanning Norsk - Forkurs for ingeniørutdanning Emnekode: FIN110_3, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for data- og elektroteknikk Semester undervisningsstart og

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016 Målgruppe Samfunnsfagslærere i ungdomsskole og videregående skole. Profesjons- og yrkesmål Studiet har som mål å bidra til kompetanseheving

Detaljer

dmmh.no Studieplan Gruppeledelse Videreutdanning 15 stp - Deltid 2015 høst Godkjent av Styret ved DMMH 031214

dmmh.no Studieplan Gruppeledelse Videreutdanning 15 stp - Deltid 2015 høst Godkjent av Styret ved DMMH 031214 dmmh.no Studieplan Videreutdanning 15 stp - Deltid 2015 høst Godkjent av Styret ved DMMH 031214 Navn Nynorsk Gruppeleiing Engelsk Group leadership Studiepoeng 15 Heltid/Deltid Deltid Type studium Videreutdanning.

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Lese- og skriveopplæring for unge og voksne minoritetsspråklige Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet

Detaljer

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Gjelder fra og med høsten 2009 Tittel Bokmål: Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Nynorsk: Bachelorgradsprogram

Detaljer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer dmmh.no Studieplan Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer Navn Nynorsk Leiing i ein lærande barnehage Engelsk Leadership in a learning early childhood educational and care institution Studiepoeng

Detaljer

Studieplan. Kommunikasjon og språklæring i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017

Studieplan. Kommunikasjon og språklæring i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017 dmmh.no Studieplan 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Sist endret 21.04.16 Navn Nynorsk navn Engelsk navn Communication and language learning in early childhood

Detaljer

Avdeling for kunstfag

Avdeling for kunstfag STUDIEPLAN KARAKTERDESIGN 2015-2016 Karakterdesign Programmatrise Sem 6 Bacheloroppgave i karakterdesign, 22,5 sp Praksis, Sem 5 Markedskommunikasjon Spesialisering 2 x Entreprenørskap i innovasjon og

Detaljer

Studieplan. Bachelorstudium i Art Direction Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology

Studieplan. Bachelorstudium i Art Direction Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology Studieplan Bachelorstudium i Art Direction Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology Innledning Bachelorstudiet i Art Direction er et gjennomgående studium på 6 semester (180 studiepoeng)

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Årsstudium for ansatte i Aktivitetsskolen Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Et studium på til sammen 60 studiepoeng, som tilbys som et deltidsstudium over to studieår.

Detaljer

Studieplan. Bachelorstudium i Tekst og Skribent Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology

Studieplan. Bachelorstudium i Tekst og Skribent Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology Studieplan Bachelorstudium i Tekst og Skribent Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology Innledning: Bachelorstudiet i tekst og skribent er et gjennomgående studium på 6 semester (180

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:14 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering. Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30. Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid

Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering. Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30. Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30 Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid Faglig innhold Generell beskrivelse av studiet: Studiet

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-TRISSTY, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:43 Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet xx.xx 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd.

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon Avdeling for sykepleierutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon 30 studiepoeng (10+10+10) Modul 1: Innføring i veiledningspedagogikk og

Detaljer

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese- og

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet VERSJON 16.06.2014 Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 00.00.00 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 00.00.00 A. Overordnet beskrivelse

Detaljer

Studieplan for Smart læring for personlig utvikling (SOS6606) Studieåret 2015/2016

Studieplan for Smart læring for personlig utvikling (SOS6606) Studieåret 2015/2016 Versjon 01/15 NTNU KOMPiS Studieplan for Smart læring for personlig utvikling (SOS6606) Studieåret 2015/2016 Målgruppe Studiet er tilpasset lærere og skoleledere som vil utvide sin digitale kompetanse.

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag 15+15 studiepoeng Studieplanen er godkjent: (07.03.14) A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Innledning Videreutdanningskurset i regning

Detaljer

Hotelledelse - bachelorstudium

Hotelledelse - bachelorstudium Hotelledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Norsk hotellhøgskole Fører til grad: Bachelor i hotelledelse Heltid/deltid:

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 1 / 9 Studieplan 2014/2015 Matematikk, uteskole og digital kompetanse fra barnehage til 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium på grunnivå med normert studietid

Detaljer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Advanced Course in Physiotherapy for Older People FYSELDRE 30 studiepoeng Deltid Kull 2015 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi

Detaljer

Læreplan i markedsføring og ledelse - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i markedsføring og ledelse - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i markedsføring og ledelse - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 27. februar 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Studiet er et samarbeid mellom HiST og HiNT Godkjenning

Detaljer

Det er 3 hovedtemaer i studiet med oppgaver knyttet til hver av disse.

Det er 3 hovedtemaer i studiet med oppgaver knyttet til hver av disse. Emneplan Barnehagepedagogikk * Emnenavn (norsk) Barnehagepedagogikk * Emnenavn (engelsk) Early Childhood Education * Emnekode KB-BHP8102 (studieprogramkode: KFB-BHP) * Emnenivå Bachelor, videreutdanning

Detaljer

Emneplan Kulturjournalistikk

Emneplan Kulturjournalistikk Emneplan Kulturjournalistikk Emnekode og emnenavn JKULT6000 Kulturjournalistikk Engelsk emnenavn Arts and Culture Journalism Studieprogrammet emnet inngår i Studiepoeng 15 Semester Høst og vår Undervisningsspråk

Detaljer

Skal være utgangspunkt for å formulere. Vil inngå i veiledningene. Justeres av institusjonene.

Skal være utgangspunkt for å formulere. Vil inngå i veiledningene. Justeres av institusjonene. Læringsutbytte for studieretninger ingeniør Læringsutbytte i fastsatt forskrift om rammeplan 3 Læringsutbytte som gjelder for alle bachelorkandidater i ingeniørutdanningene. Formuleringer i fastsatt forskrift

Detaljer

Utefag Fordypningsstudium i førskolelærerutdanning 2 semestre 30 studiepoeng

Utefag Fordypningsstudium i førskolelærerutdanning 2 semestre 30 studiepoeng Høgskolen i Østfold STUDIEPLAN FOR Utefag Fordypningsstudium i førskolelærerutdanning 2 semestre 30 studiepoeng Godkjent Av: Kjersti Berggraf Jacobsen for Dato: 29.06.04 avdelingsleder, LU Endret Av: Dato:

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Studieprogram B-ØKAD, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:36 Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid:

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 17.2.2012.

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 17.2.2012. SIDE 326 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 17.2.2012. Studietilbud ÅRSSTUDIUM I EMNER I Kort om samfunnskunnskap

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Spill, animasjon og læring Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går over 2 semester.

Detaljer

dmmh.no Studieplan Universitets- og høgskolepedagogikk 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114

dmmh.no Studieplan Universitets- og høgskolepedagogikk 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114 dmmh.no Studieplan 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114 Navn Nynorsk Universitets- og høgskulepedagogikk Engelsk Postgraduate Certificate Teaching in Professional

Detaljer

Studieplan for Videreutdanning i Evaluering som metode 60 studiepoeng

Studieplan for Videreutdanning i Evaluering som metode 60 studiepoeng 0 Studieplan for Videreutdanning i Evaluering som metode 60 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag Trondheim, 05.05.09 Studieplanen er godkjent og gitt etableringstillatelse

Detaljer

MAL FOR EMNEBESKRIVELSE

MAL FOR EMNEBESKRIVELSE MAL FOR EMNEBESKRIVELSE Merk, alle punktene må fylles ut. Dersom det ikke er relevant for det aktuelle emnet skriv «ikke aktuelt». For hvert punkt er det angitt hvor informasjonen eventuelt skal legges

Detaljer

STUDIEPLAN. Andrespråkspedagogikk - Videreutdanningskurs. 30 studiepoeng

STUDIEPLAN. Andrespråkspedagogikk - Videreutdanningskurs. 30 studiepoeng STUDIEPLAN Andrespråkspedagogikk - Videreutdanningskurs 30 studiepoeng Godkjent av leder for Samisk høgskoles forsknings- og studiestyre med vedtaksnotat 18.01.2015. 1 1. Navn på faget Andrespråkspedagogikk-

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-11. trinn

NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-11. trinn NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-11. trinn Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål KOMPiS-studiet i Naturfag 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-11. trinn ved NTNU skal

Detaljer

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Undergraduate Course in Supervision of Health Care Students Deltidsstudium 20 studiepoeng Kull høst 2014 Institutt for fysioterapi Fakultet for

Detaljer

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Studieprogram M-BYUTV5, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:38 Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys

Detaljer

Hotelledelse - bachelorstudium

Hotelledelse - bachelorstudium Hotelledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i hotelledelse Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Norsk hotellhøgskole er en av de eldste hotellskolene i verden. Hotell,

Detaljer

LUB i tråd med NKR. 20. juni 2014 Ine M. Andersen, seniorrådgiver

LUB i tråd med NKR. 20. juni 2014 Ine M. Andersen, seniorrådgiver LUB i tråd med NKR 20. juni 2014 Ine M. Andersen, seniorrådgiver Tema for bolken Overordnet nivå Emnenivå Forholdet mellom overordnet nivå og emnenivå Erfaringer fra høsten NOKUTs erfaringer med sakkyndigpanel

Detaljer

IMT 1321 IT-Ledelse IMT 1321 IT-LEDELSE IMT 1321 IT-LEDELSE. Faglærer : Tom Røise 13.Jan. 2011. IMT1321 IT-Ledelse 1. Dagens :

IMT 1321 IT-Ledelse IMT 1321 IT-LEDELSE IMT 1321 IT-LEDELSE. Faglærer : Tom Røise 13.Jan. 2011. IMT1321 IT-Ledelse 1. Dagens : IMT 1321 IT-Ledelse Dagens : Kort presentasjon av faglærer Presentasjon av emnet IT-systemer hva benyttes og hvorfor? IT-systemenes plass i virksomhetene Forsmak på enkelttemaer vi tar for oss og fremdriftsplan

Detaljer

3D- grafikk Studieplan

3D- grafikk Studieplan 3D- grafikk Studieplan Avdeling for Film, TV og spill Innhold Innhold... i 1 Innledning 3D-grafikk... 1 1.1 Om programmet... 1 1.2 Forenklet studieplan... 1 1.3 Læringsutbytte... 3 1.4 Studiearbeid...

Detaljer

Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan. Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014

Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan. Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014 Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014 Tittel: Bokmål: Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Nynorsk: Bachelorgradsprogram i russlandsstudier

Detaljer

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Gjelder fra og med 01.08.15 Tittel:

Detaljer

KLASSISK SPRÅK OG LITTERATUR

KLASSISK SPRÅK OG LITTERATUR Klassisk språk og litteratur 157 KLASSISK SPRÅK OG LITTERATUR Studieretningen i klassisk språk og litteratur gir grunnleggende kunnskaper i latin og/eller gresk språk, og gir dessuten en bred innføring

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BACHELOROPPGAVEN

RETNINGSLINJER FOR BACHELOROPPGAVEN RETNINGSLINJER FOR BACHELOROPPGAVEN Grunnskolelærerutdanningen Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Høgskolen i Telemark Emnene PEL 104/504 Porsgrunn, september 2015 2 Innhold 1. Formål...

Detaljer

Rettsvitenskap - bachelorstudium

Rettsvitenskap - bachelorstudium Studieprogram B-RETVIT, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:31 Rettsvitenskap - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Bachelor of Management

Bachelor of Management Bachelor of Management Grunnutdanning i ledelse Prosjektledelse l Endringsledelse Bachelor of Management Offentlig godkjent grad på 180 studiepoeng. Inntil 90 fi frie studiepoeng i graden som kan innpasses

Detaljer

Studieplan 30.04.2015. Form og farge i steinerpedagogisk perspektiv Årsenhet - 60 studiepoeng STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE

Studieplan 30.04.2015. Form og farge i steinerpedagogisk perspektiv Årsenhet - 60 studiepoeng STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE Studieplan Form og farge i steinerpedagogisk perspektiv Årsenhet - 60 studiepoeng 30.04.2015 Versjon 2.0 Rudolf Steinerhøyskolen Professor Dahls

Detaljer

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Mal for ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret 1 Innhold i rammeplan Rammeplan er en

Detaljer

Emneplan Småbarnspedagogikk

Emneplan Småbarnspedagogikk Emneplan Småbarnspedagogikk * Emnenavn (norsk) Småbarnspedagogikk * Emnenavn (engelsk) Toddlers pedagogy * Emnekode KB-SBP8101 (studieprogramkode: KFB-BHP) * Emnenivå Videreutdanning; bachelor, barnehagelærer

Detaljer

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for data- og elektroteknikk Fører til grad:

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING I JURIDISK METODE EN INNFØRING

STUDIEPLAN UTDANNING I JURIDISK METODE EN INNFØRING STUDIEPLAN UTDANNING I JURIDISK METODE EN INNFØRING 5 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 17. oktober 2012 1. Innledning Borgernes rettssikkerhet har sentral betydning i all offentlig myndighetsutøvelse.

Detaljer

HØGSKOLEN I FINNMARK. Studieplan. Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage. 20 Studiepoeng

HØGSKOLEN I FINNMARK. Studieplan. Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage. 20 Studiepoeng HØGSKOLEN I FINNMARK Studieplan Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage 20 Studiepoeng Studieår 2013-2014 høst 2013- vår 2014 Samlings- og nettbasert kurs Vedtatt av instituttleder ved pedagogiske-

Detaljer

HØGSKOLEN I TROMSØ. MUSIKK OG DRAMA I BARNEHAGEN Music and Drama in kindergarten. Gjeldende fra høsten 2008. 30 studiepoeng

HØGSKOLEN I TROMSØ. MUSIKK OG DRAMA I BARNEHAGEN Music and Drama in kindergarten. Gjeldende fra høsten 2008. 30 studiepoeng HØGSKOLEN I TROMSØ MUSIKK OG DRAMA I BARNEHAGEN Music and Drama in kindergarten Gjeldende fra høsten 2008. 30 studiepoeng Vedtatt av avdelingsstyret 2.5.2008 Musikk og drama i barnehagen 2008 1 1. Mål

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Årsstudium i norsk språk og kultur for internasjonale studenter Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning som går over ett år og gir 60 studiepoeng.

Detaljer

Læringsutbytte (kunnskapsmål, ferdighetsmål og generell kompetanse):

Læringsutbytte (kunnskapsmål, ferdighetsmål og generell kompetanse): Studiets navn (norsk): PEDAGOGISK VEILEDNING Studiets nivå: Videreutdanning Studiepoeng: 30 Undervisningsspråk: Norsk Studiets varighet: Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng, og gjennomføres

Detaljer

Drama og kommunikasjon - årsstudium

Drama og kommunikasjon - årsstudium Drama og kommunikasjon - årsstudium Vekting: 60 studiepoeng Studienivå: Årsstudium Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Heltid/deltid:

Detaljer

Undervisningssemester Undervisning i kunst og håndverk 1 (5-10), emne 1a, gis i andre semester i 1. studieår.

Undervisningssemester Undervisning i kunst og håndverk 1 (5-10), emne 1a, gis i andre semester i 1. studieår. Emnekode: LGU51004 Emnenavn Kunst og håndverk 1 (5-10), emne 1a Kunst og handverk 1 (5-10), emne 1a Art and crafts 1 (5-10), subject 1a Faglig nivå Bachelornivå (syklus 1) Omfang Emnets arbeidsomfang er

Detaljer