Oppland fylkeskommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppland fylkeskommune"

Transkript

1 Oppland fylkeskommune

2 Innhold 1. Innledning... s Stavkirkene i Valdres... s Bakgrunn for vurdering av kirkene... s Hedal stavkirke, Sør-Aurdal kommune... s Reinli stavkirke, Sør-Aurdal kommuner... s Øye stavkirke, Vang kommune... s Høre stavkirke, Vang kommune... s Lomen stavkirke, Østre Slidre kommune... s Hegge stavkirke, Vestre Slidre kommune... s Oppsummering... s Mulighetene i ny plan- og bygningslov... s Hensynssoner et nytt element i loven... s Regulering av kulturminner og kulturmiljø etter ny pbl... s Automatisk fredete kulturminner registrering og regulering... s Dagens lovverk og praksis... s Metoder for registrering... s Eksempler med kart og bestemmelser... s Kommentarer til forslag til ny sosi-standard for ny pbl... s Eksempel. Kommunedelplan for Stavsgrenda... s Eksempel: Områderegulering for Stav stavkirke... s Andre eksempler... s Plan for videre arbeid... s Valg av case... s Skissering av videre arbeid... s Oppsummering... s. 48 Forsidebilder: Hedal, Reinli, Øye, Høre, Lomen og Hegge. Bakgrunnsbilde: utskjæringer fra opprinnelig takrytter som er satt opp i kirkeporten i Hegge kirke. Foto: Monica Anette Rusten.

3 Kapittel 1: Innledning 1 Innledning Ny plan- og bygningslov skal tre i kraft 1. juli I nær dialog med Riksantikvaren har Oppland fylkeskommune satt i gang et prosjekt der vi ser på mulighetene som ligger i den nye loven til å regulere med hensynssoner. Som case har vi valgt stavkirkene i Valdres. Bakgrunn Verdiskapingsprogrammet i Valdres, Valdres natur- og kulturpark, ønsker å markedsføre stavkirkene i regionen samlet slik at de kan brukes mer målrettet i reiselivssammenheng. Dette er et satsningsområde i strategiplanen for Valdres. Valdres har hele seks stavkirker bevart i sin opprinnelige grend. Denne satsningen bør følges opp med reguleringsplaner for de aktuelle kirkestedene for å sikre områdene og håndtere økt besøk (eks adkomst, parkering). I tillegg bør landskapet/ landskapsrommet rundt kirkene sikres på en helhetlig og bærekraftig måte. Oppland fylkeskommune ønsker å jobbe med å nå disse målene gjennom aktiv bruk av mulighetene som ligger i den nye plan- og bygningsloven. Prosjektet har kommet i gang som et samarbeidsinitiativ fra Valdres natur- og kulturpark og fagenhet for kulturvern ved Oppland fylkeskommune. Hovedproblemstillingen i prosjektet er knyttet til hvordan landskapsrommene rundt stavkirkene kan sikres. Stavkirkene er kulturminner med internasjonal verdi. Det er vesentlig å få sikret kulturmiljøene rundt disse gjennom regulering. Det er imidlertid problematisk å regulere kulturmiljøet/landskapsrommet rundt stavkirkene, blant annet på grunn av kravet om avklaring av automatisk fredete kulturminner i grunnen innenfor planområdene. Slike arkeologiske registreringer medfører ofte en stor kostnad, og kan føre til at en unnlater å regulere landbruksområder omkring kirkestedene. Resultatet blir at landskapsrommet rundt kirkene blir liggende uten formelt vern mot framtidig utbygging eller inngrep. Noen av kirkene i Valdres er også menighetskirker. Ulike brukergrupper genererer ulike behov. Dette prosjektet setter fokus på en problemstilling som gjelder mange av landets stavkirker. Selv om prosjektet i denne omgang kun tar for seg stavkirkene i Valdres har dette arbeidet overføringsverdi til andre typer kulturminner til øvrige regioner i landet. Verdiskapingsprogrammet i Valdres har aktualisert problematikken omkring bruk av middelalderkirker for lokalbefolkningen og turister, samtidig som kulturverdiene ivaretas. I prosjektet skal ulike brukergruppers behov ved alle stavkirkene kartlegges. Hvilke konkrete problemstillinger ligger i vern kontra utbygging rundt stavkirkene? Videre skal ikkedestruktive arkeologiske metoder vurderes som et alternativ til å oppfylle undersøkelsesplikten etter lov om kulturminner 9. Er noen av metodene mulig å bruke i vårt prosjekt? Som nytt element i loven skal hensynssoner, og mulighetene som ligger i dette, vurderes. I hvilken grad er det mulig å regulere med hensynssoner? Når er det hensiktsmessig å legge bestemmelser til hensynssone og når bør bestemmelsen legges til arealformålet? Det vil utformes eksempler som viser hvordan hensynssoner i kombinasjon med arealformål og bestemmelser kan brukes i kommuneplan og reguleringsplan. Denne rapporten er utarbeidet av Henriette Aasen og Monica Anette Rusten, Oppland fylkeskommune,

4 Kapittel 2: Stavkirkene i Valdres 2 Stavkirkene i Valdres 2.1 Bakgrunn for vurdering av kirkene Valdres har hele seks stavkirker bevart i sin opprinnelige grend. Alle stavkirkene er ulike i plassering, har ulik historie og utforming. Kartet under viser plasseringene av stavkirkene. Kart over Valdres og stavkirkene. Ulike brukergruppers behov skal kartlegges. For å få et grunnlag å jobbe ut i fra ble alle kirkene befart i dagene februar. På bakgrunn av befaringen ble det gjort en enkel stedsanalyse. Kirkeområdene ble vurdert mht bebyggelse, vei og trafikkløsning, parkering, vegetasjon og mulige behov. Til vurdering av kirkene er også fylkeskommunens arkiv brukt, og det er utført et litteratursøk. I tillegg har Valdres Natur- og kulturpark gjennomført en undersøkelse blant kirkeråd og fellesråd om tilstand, bruk, marked og tilrettelegging. Denne ble sendt til fellesråd og kirkeverger for alle kirkene. Materialet er benyttet her. Studentoppgaven Stavkirkelandskapet i Valdres utført av landskapsarkitektsstudenter i 2008 er også benyttet. 2

5 Kapittel 2: Hedal stavkirke, Sør-Aurdal kommune 2.2 Hedal stavkirke, Sør-Aurdal kommune Hedal stavkirke med bjørkeallé langs veien. Foto: Monica Anette Rusten. Kort historikk: - Bygget ca En enskipet kirke uten indre staver. - Våpenhus fra talllet. - Utvidet til korskirke i Fikk takrytter i I løpet av 1900-tallet er kirken restaurert en rekke ganger. Landskapsrommet Hedal stavkirke har en framskutt plassering i terrenget. Den ligger på en flatere hylle i lia og synes godt i landskapet. Fra kirkeområdet er det utsyn mot sørøst nedover dalen. Det er kirkegård på tre kanter av kirka, unntatt mot øst. Kirkegården er topografisk avgrenset. Bebyggelse på kirkeområdet er i hovedsak konsentrert i tilknytning til parkeringsplassen. Her er det en infotavle, en port med overbygg inn til kirkegården og en gammel stue med sval i to etasjer. Til stua er det lagt et tilbygg som rommer servicefunksjoner (bårehus etc). Sør for kirka inne på kirkeområdet er det en støpul og en liten laftet stue. Området rundt kirka er i stor grad beplantet med bjørk; i grensa mot vegen, rundt parkeringsplassen samt allé ved gangvegen. Det er også noe vegetasjon i utsynet mot sør. På andre siden av veien er det en åkerlapp som går oppover i lia. Denne åpner landskapet og gir kirken luft. Videre er det ikke mye bebyggelse omkring kirka. Det ligger en gård mot nordvest og ett bolighus på andre siden av vegen, nord for kirka. Bebyggelse i kirkeområdet; Kirkestue med tilbygg og laftet stue. Bjørkeallé inn mot kirken. Foto: Monica Anette Rusten. 3

6 Kapittel 2: Hedal stavkirke, Sør-Aurdal kommune Arkeologi Det er ikke utført arkeologiske undersøkelser ved Hedal stavkirke. Det er ikke kjent øvrige kulturminner i kirkas nærområde, men noe lengre nordvest ligger enkelte gravrøyser og det er gjort flere løsfunn i dette området dette er de sikreste sporene etter bosetning i jernalder/middelalder i området ved Hedal stavkirke. Det er likevel et visst potensial for funn av automatisk fredete kulturminner i grunnen omkring kirka. Generelt er det kjent få kulturminner og funn fra forhistorisk tid og middelalder i Hedalen. Under kirka er det gjort funn av flere mynter, de eldste er samtidige med stavkirka. Dagens situasjon Hedalen er en menighetskirke og brukes til alle kirkelige handlinger. Det holdes vanlige gudstjenester annenhver søndag hele året. Ellers er kirken i bruk ved brylluper og begravelser. Ved kirka går riksvei 243 over i fylkesveg 223. Langs kirkeeiendommen er strekningen rett, og veien er lite trafikkert antakelig er det samme veifar som i middelalder. Parkeringsplassen har en fin struktur og adkomsten er ryddig. Den rommer plasser og har plass til busser. Av fasiliteter har Hedalen toalett, som kun er for ansatte. Det foreligger ingen reguleringsplan for kirken. I kommuneplanens arealdel, vedtatt , er kirkeområdet regulert til LNF-sone B. I LNF-sone B kan det gis tillatelse til spredt boligbygging. Kirka er ikke markert på plankartet. LNF-sonen foreslås videreført ved rullering av kommuneplanen som pågår nå, og som skal vedtas etter ny pbl. Kommunen kommer ikke til å utarbeide reguleringsplan for kirka med mindre det oppstår spesielle behov. Ulike brukergruppers behov Kommunen og kirkevergen peker på at parkeringsplassen er for liten. Videre påpeker kirkeverge at også arealet til kirkegård er for lite. Kirken har ikke kapell, og mangler redskapshus. Toalett tilfredsstiller ikke dagens krav, det samme gjelder universell utforming. 4

7 Kapittel 2: Hedal stavkirke, Sør-Aurdal kommune Menighetsrådsleder for Hedalen foreslår en rekke tilretteleggingstiltak som å legge forholdene legges til rette for funksjonshemmede, sette opp bord og benker ute. Vedrørende markedsføring og kommersiell bruk av kirken er det ønske om å utvide markedet for reiseselskaper og for guidevirksomheten. Parkeringsforholdene må bli vurdert ved større besøk. Ved økt besøk foreslår kirkelig fellesråd i Sør-Aurdal at det diskuteres med veimyndighetene, naboer og kommune. Vernebehov og brukergruppers behov foreløpig vurdering Det er uheldig med mye vegetasjon rundt kirka. Det stenges inne, blir vanskeligere å se, og oppfatningen av plassering i terrenget endres når synligheten blir mindre. Den åpne åkerlappen på andre siden av veien gjør mye for å holde rommet rundt kirka åpent. Det er viktig at denne ikke bygges ned. Det at parkeringsplassen grenser til kirkeområdet gjør kirken lett tilgjengelig. En eventuell utvidelse av parkeringsplassen vil være vanskelig da det ikke er noe åpenbart tilgjengelig areal. Ved en eventuell utvidelse av kirkegård vil det være uheldig med kirkegård mot sørøst på grunn av utsynet nedover dalen. Dersom kirkegården skal utvides bør dette helst skje mot nordøst, og at dette arealet da må planeres noe. 5

8 Kapittel 2: Reinli stavkirke, Sør-Aurdal kommune 2.3 Reinli stavkirke, Sør-Aurdal kommune Kort historikk: - Datert til ca En enskipet langkirke med kor og apsis. - Svalgang og apsis er trolig oppført senere i middelalderen. - Kirken ble bygget om på 1600 og tallet. - Klokkestøpulen ble oppført Reinli stavkirke. Bjørk rundt kirkeområdet. Foto: Monica Anette Rusten. Landskapsrommet Reinli stavkirke ligger fremskutt i terrenget på ei hylle i ei meget bratt li. Sett fra avstand forsvinner kirka litt mellom gardsbebyggelsen i kulturlandskapet, den har heller ikke silhuett mot horisonten. Fra kirkeområdet er det vidt utsyn sørøstover til der dalen svinger. Det er nesten ikke utsyn mot vest. Det er kirkegård på kirkens nordlige og sørlige side, samt enkelte graver på flaten nedenfor kirken. Bebyggelse på kirkeområdet omfatter kun klokkestøpulen. I tillegg er det oppført ei guidebu på flaten like nedenfor kirka. Den øvrige bebyggelsen er i hovedsak konsentrert på nedsiden av kirken, langs veien og i dalbunnen. Det ligger en gård et lite stykke ovenfor kirkeområdet. Den nye kirken er lagt like nedenfor stavkirkeområdet. I tilknytning til dette bygget ligger parkeringsplassen. I skråningen nedenfor og ellers omkring kirka er det en del bjørketrær som skjuler kirka noe. Det er lite trær inne på kirkegården, men åsen bak er dekket med skog. Ellers er det dyrkamark omkring kirka. Bebyggelse ved kirkeområdet; støpul og guidebu. Plantede bjørk og nykirka nedenfor. Utsikt nedover i terrenget fra veien, nykirka helt til høyre i bildet. Foto: Monica Anette Rusten. 6

9 Kapittel 2: Reinli stavkirke, Sør-Aurdal kommune Arkeologi Det er ikke kjent andre automatisk fredete kulturminner enn stavkirka i området. På nabogarden Bøen er det gjort et gjenstandsfunn, bestående av 44 jernbarrer, som trolig skal tolkes som et depotfunn, dessuten er det funnet en jernøks på garden. I utførte Riksantikvaren en undersøkelse av grunnen under kirka og støpulen, og fant et uttall gjenstander knyttet til bruken av kirka som knapper, hekter, glassbiter og mynter. Funnene stammer fra både middelalder og nyere tid. Potensialet for funn av kulturminner i form av bosetningsspor i dyrka marka omkring kirka må betraktes som høyt, selv om det ikke er umiddelbar nærhet til større, historisk kjente gardstun. Dagens situasjon Reinli kirke fungerer som sommerkirke med gudstjenester, bryllup og guidet omvisning. Kirka er fortsatt formelt soknets hovedkirke. Like nedenfor kirka går fylkesveg 221. Trafikkbildet er noe uoversiktelig oppover bakken forbi skolen. Det er ikke mye trafikk i området. Parkeringsplassen ligger nedenfor nykirka, og er dermed ikke i direkte tilknytning til stavkirkeområdet. Til innkjørselen her er det satt opp en infotavle. Parkeringsplassen rommer om lag 20 biler. Fra området rundt nykirka går en gangvei opp til stavkirkeområdet. Denne er bratt og er ikke egnet for alle. Det er mulig å komme opp til stavkirkeområdet med bil, men det er ingen parkeringsplasser for handikappede her. Av fasiliteter har Reinli toalett for gjester. Utvendig område rundt kirken er godt tilrettelagt med singelgang. Det foreligger ingen reguleringsplan. Kommuneplanens arealdel er vedtatt I kommuneplanen er kirkeområdet regulert til LNF-sone B. I LNF-sone B kan det gis tillatelse til spredt boligbygging. Kirka er ikke markert på plankartet. LNF-sonen foreslås videreført ved rullering av kommuneplanen som pågår nå, og som skal vedtas etter ny pbl. 7

10 Kapittel 2: Reinli stavkirke, Sør-Aurdal kommune Ulike brukergruppers behov Kommunen og kirkevergen peker på at parkeringsplassen er for liten. Videre påpeker kirkeverge at toalett ikke tilfredsstiller dagens krav, det samme gjelder universell utforming. Kirkelig fellesråd i Sør-Aurdal sier at parkeringsforholdene ved Hedalen er tilfredsstillende for dagens behov, så lenge det ikke utferdiges parkeringsgebyr. Sesongen i Reinli fungerer, det kan være aktuelt å utvide åpningssesongen, dersom det er marked for det. Reinli stavkirke ligger godt til rette for store busslaster. Sognerådet presiserer at de ikke ønsker at kirken skal fungere som museum. Fellesrådet ønsker at framtidig bruksnivå skal være på samme nivå. Vernebehov og brukergruppers behov foreløpig vurdering På avstand, fra nede i dalen, er ikke kirka godt synlig. Nykirka er stor og tar visuelt oppmerksomhet fra avstand. Videre tar plasseringen av guidestua tar mye oppmerksomhet mår en er i nærområdet til kirka. Guidestua kunne vært senket noe og takutstikk kunne vært mindre. Det er bra at det er anlagt gangveg fra parkeringsplassen og nykirka opp til stavkirka. Denne er imidlertid litt bratt. Sett ut i fra en universell tilgjengelighet vil det være umulig å komme opp med rullestol her. 8

11 Kapittel 2: Øye stavkirke, Vang kommune 2.4 Øye stavkirke, Vang kommune Kort historikk: - Bygd på 1100-tallet. - Søylestavkirke med fire staver. - Revet årene: deler av kirken ble funnet; staver/hjørnestaver, parti av yttervegg, korportal, bueåpning mot apsis : bygges opp igjen, ny lokalisering. Øye stavkirke. Foto: Monica Anette Rusten. Landskapsrommet Øye stavkirke ligger på ei lita flate i en slak li. Fra kirka er det vidt utsyn mot nordvest og særlig mot sørøst utover fjorden. Kirken er flyttet, opprinnelig plassering (fra 1000-tallet til 1748) var om lag 200 meter nord/ nordvest, nede ved fjorden. Det er ingen gravplasser rundt stavkirka. Av bebyggelse på stavkirkeområdet er det et infoskilt, lekestue som brukes til oppholdsrom av guidene og brannvanncontainer. Sør for kirka, på andre siden av veien og noe høyere i terrenget ligger Øye kirke fra 1700-tallet. Det er kirkegård i tilknytning til nykirka. I skråningen ved kirka er det noen bjørketrær. Ellers er området sør for kirka meget overgrodd. Tett inntil kirkeområdet i sørøst ligger gården Sørre Øye 14/3, som omgir kirka på tre kanter. I tilknytning til gården er det en revegård. Det er også et par bolighus i nærområdet, øvrig boligbebyggelse ligger noen hundre meter nede i veien. Bebyggelse ved kirkeområdet; Kirka mellom container og infotavle. Nabogårdens revegård. Nabobebyggelsen og veien forbi. Foto: Monica Anette Rusten. 9

12 Kapittel 2: Øye stavkirke, Vang kommune Arkeologi Rester av den opprinnelige stavkirketufta er bevart i dyrka marka ca 200 m nord for dagens plassering. Det er ikke foretatt arkeologiske granskinger i området. På garden Øye er det gjort funn av en øks fra merovingertid/vikingtid, som trolig stammer fra et gravfunn. Dessuten er det funnet en skafthulløks her, noe som viser at dette området ved fjorden ble brukt, kanskje bosatt, allerede i yngre steinalder. Potensialet for funn av bosetningsspor i dyrkamarka omkring dagens kirker og gardstun, samt ved opprinnelig kirkested, er meget høyt. Dagens situasjon Øye stavkirke blir brukt til gudstjeneste på St. Hansaften, enkelte brylluper og pilegrimsmesser. Forbi kirka går E16. Veien er rett, det er det mye trafikk og kjørende har høy fart. Parkeringsplassen ligger på en bakketopp. Avkjørselen til parkeringsplassen er dårlig skiltet og stedet kommer brått på. Dette gjør at trafikksituasjonen her er noe uoversiktelig. Stavkirka ligger nedenfor vegen/p-plassen. Øye har ikke toalett. Selve parkeringsplassen er langstrakt, det er plass til om lag biler. Snøopplag på parkeringsplassen på vinterstid er et problem. Det foreligger ikke reguleringsplan her. Oppstart av reguleringsplan ble varslet i 2000, men er foreløpig ikke lagt ut til høring. Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for parkeringsplasser for begge kirkene i Øye, samt ny veg opp til den nye Øye kirke. Det skal også legges til rette for hus som guiden kan oppholde seg i, inkludert toalett og brannslokkingsutstyr. Kommunedelplan for E16 gjennom Øye ble vedtatt av MD i Vedtatt ny trasé for E16 berører ikke selve stavkirkestedet, men vil kunne medføre inngrep i landskapet omkring. I 10

13 Kapittel 2: Øye stavkirke, Vang kommune kommuneplan for Vang er området omkring Øye stavkirke avsatt til LNF-sone 1. På plankartet er kirka vist med symbol, samt påskriften Øye stavkirke. Kommunen er generelt positivt til å gi dispensasjon for å etablere boligeiendommer i bygda, dette er nedfelt som retningslinje til LNF-sone 1 i kommuneplanen. Ulike brukergruppers behov Ved Øye stavkirke er det flere forhold som må påpekes. Det er ikke toalett her. Skilting, avkjørsel og parkering er ikke tilfredsstillende. Det samme gjelder hensyn til universell utforming. Fra kirkelig hold pekes det på ikke er ønskelig å øke bruken utover dagens nivå, selv om både inne og utearealer ved kirkene tåler dette. Vang kommune prioriterer å gjennomføre reguleringsplan for Øye kirke, med nytt oppstartsvarsel i Planen skal også legge til rette for utvidelse av kirkegården ved nye Øye kirke. Vernebehov og brukergruppers behov foreløpig vurdering Atkomsten til kirka oppleves som uryddig. Stavkirka ikke synlig når man kommer fra øst. Brannvanncontainer, dukkestue og infoskilt skjermer utsynet og er det første man ser. Skjeve gjerder omkring kirkeområdet, samt strømgjerder, skjemmer. Dessuten har nabogarden oppstilling av bilvrak i "sin" ende av stopplassen. Summen av uryddige forhold gjør at atkomsten til kirka oppleves noe kaotisk. Behov for tiltak: Trafikk, parkering, skilt, opprydding, flytting av container og lekestue. Videre bør området rundt kirka skjøttes. 11

14 Kapittel 2: Høre stavkirke, Vang kommune 2.5 Høre stavkirke, Vang kommune Kort historikk: - Bygget ca En søylestavkirke med fire frittstående søyler : Kirken ble utvidet. Svalganger opprinnelig kor og apsis fjernes : Kirketårnet fikk sin nåværende form. Deler av gammel takrytter settes opp i kirkegårdsporten. Høre stavkirke. Foto: Monica Anette Rusten. Landskapsrommet Høre stavkirke ligger på ei flate i ei sørvendt li, i kupert landskap. Fra kirka er det meget vidt utsyn sørøstover. Mot sørvest er det mindre utsyn. Det er kirkegård rundt hele kirka. Ny kirkegård er planlagt like ved, noe lengre nord. Bebyggelse på kirkeområdet er i hovedsak konsentrert i tilknytning til parkeringsplassen. Her er det en støpul, infotavle, en port med overbygg inn til kirkegården og et nyere servicebygg. Rundt kirka er det enkelte bjørketrær. Skråningen øst for kirka er meget overgrodd. Nesten rett vest for kirkegården ligger en av Kvien-gardene. Flere gardstun er godt synlig fra kirka som ligger i sørøstkanten av klyngetunet. Tidligere var det klyngetun her på Kvien tunet mellom kirka og dagens gård er blitt flyttet opp i lia i nyere tid. Kupert terreng og vegetasjon rundt kirka. Bebyggelse ved kirkeområdet; parkeringsplass, kirkeport støpul og servicebygg. Foto: Monica Anette Rusten. 12

15 Kapittel 2: Høre stavkirke, Vang kommune Arkeologi I forbindelse med reguleringsplan for Høre kirke ble det i 2007 gjennomført arkeologisk søkesjakting av planområdet. Det ble påvist to lokaliteter med bosetningsspor og spor etter dyrkningsaktivitet. En lokalitet ble påvist i område for ny kirkegård rett nord for kirka og en lokalitet der det planlegges ny parkeringsplass ovenfor vegen nord for kirka, se kart nedenfor. Lokalitetene omfatter kokegroper, koksteinslag, rester etter smievirksomhet, mulig tuft, flere mulige stolpehull, dyrkningslag samt rydningsrøyser. Kulturminnene er nå undersøkt ved en arkeologisk utgravning, men det foreligger ikke utgravningsrapport ennå. Av øvrige kulturminner i området ved Høre kirke og Kviengardene kan nevnes en bevart gravhaug på Kyrkjehaugen øst for kirka, hvor det kan ligge rester av ytterligere gravminner. Dessuten finnes et høyt antall gjenstandsfunn fra Kviengardene, hvorav de fleste skriver seg fra sannsynlige gravfunn gjort ved jordbruksarbeid: 2 jernøkser og en spydspiss; bronsekjel med brente bein, bryne og kniv fra eldre jernalder; yngre jernalders pilspiss i to ulike funn hvorav den ene opplyses å være gjort i en haug; sverd og bor fra vikingtid, beltestein fra eldre jernalder samt beltering av bronse. Gjenstandene viser et velstandsnivå utover det jevne på Kviengardene i jernalder, og at antallet førkristne graver i området opprinnelig må ha vært høyt. Potensialet for ytterligere funn av kulturminner, også gravminner, i dyrka marka ved Høre kirke er meget høyt. De sjaktede partiene i 2007 er nesten 100% funnførende, sammenlikn kartet nedenfor med kulturminnelokalitetene markert med plankartet for Høre kirke i kapittel 4. Funntettheten i det undersøkte området ved kirka indikerer potensialet for øvrige arealer her. 13

16 Kapittel 2: Høre stavkirke, Vang kommune Dagens situasjon Kirken blir brukt til gudstjenester en gang i måneden gjennom hele året. Det er lite trafikk på bygdevegen forbi kirka, fylkesveg 293. Opp bakken til kirka er det bratt. Innkjørselen til parkeringsplassen er dårlig skiltet og den kommer brått på. Innkjørselen til parkeringen er trang, men oppleves ellers ryddig. Parkeringsplassen holder om lag 20 biler og her gir god tilgjengelighet for alle. Av fasiliteter har Høre toalett for gjester. For Høre er det vedtatt reguleringsplan , og regulert til LNF-sone 1 i gjeldende kommuneplan for Vang. Vedtatt reguleringsplan omfatter kun kirka med kirkegård og eksisterende parkeringsplass, samt ny kirkegård og ny parkeringsplass. Det er ikke regulert inn landbruksområder omkring kirkestedet. I kommuneplan for Vang godkjent er området omkring Høre stavkirke avsatt til LNF-sone 1. På plankartet er kirka vist med symbol, samt påskriften Høre stavkirke. Kommunen er generelt positivt til å gi dispensasjon for å etablere boligeiendommer i bygda, dette er nedfelt som retningslinje til LNF-sone 1 i kommuneplanen. Ulike brukergruppers behov Fra kirkelig hold er det ikke ønskelig å bruke Høre stavkirke utover dagens nivå, selv om både inne og utearealer ved kirken tåler dette. Det er ikke noe uttalt behov for endringer nå ettersom ny reguleringsplan, som ble vedtatt for et år siden, omfatter større kirkegård og ny parkeringsplass. Vernebehov og brukergruppers behov foreløpig vurdering For Høre kirke er det en fersk reguleringsplan. Ulike behov er fanget opp og løst gjennom planen. Det er nødvendig å nevne at avgrensning av planen er satt slik at kun det nødvendige arealet av kirka samt område til parkering og kirkegård er tatt med. Dette diskuteres videre i

17 Kapittel 2: Lomen stavkirke, Østre Slidre kommune 2.6 Lomen stavkirke, Østre Slidre kommune Lomen stavkirke med skogkledt bakgrunn. Foto: Monica Anette Rusten. Kort historikk: - Fra ca Søylestavkirke med fire hjørnemaster, kor og apsis : klokkestøpul : kirkerommet utvides. - I 1797 og 1842 ble kirken ombygd årene ble kirken restaurert. Landskapsrommet Lomen stavkirke ligger i ei jevn li og har ikke så framskutt plassering. Fra kirkeområdet ser en langt mot sørøst og mot sørvest, en ser fjorden godt. Rundt kirka er det en liten kirkegård, avgrenset med en steinmur. Inne på kirkeområdet er det en kirkeport og en støpul. Like utenfor kirkeområdet er det plassert en guidestue ved gutua. Kirka er omgitt av dyrka mark. Det er et par store trær inne på kirkeområdet. Lia bak kirken er skogkledt. Det er noe bebyggelse i nærområdet. Sørøst for kirka ligger et større gårdstun. Det er også to fredete bygninger mellom kirken og dette gårdstunet. Videre sørøstover, samt nedover i lia mot hovedveien, er det noe boligbebyggelse. Parkeringsplassen nede ved veien. Kirka og fredet bebyggelse til venstre i bildet. Gutu inn til stavkirkeområdet forbi fredet bebyggelse. Foto: Monica Anette Rusten. 15

18 Kapittel 2: Lomen stavkirke, Østre Slidre kommune Arkeologi Det er ikke gjennomført arkeologiske undersøkelser ved Lomen kirke. I nærområdet ligger et større rydningsrøysfelt, i lia rett ovenfor dyrkamarka omkring kirka. Her ligger også to bevarte gravminner. Et par gravhauger ligger på hver sin åkerholme et stykke nedenfor kirkestedet, nærmere fjorden. Det eneste gjenstandsfunnet som er registrert fra området ved Lomen kirke er gjort nærmere fjorden og omfatter et sverd som sannsynligvis stammer fra en førkristen branngrav. Det er høyt potensial for funn av kulturminner i dyrka mark ved gardstunene og kirka. Dagens situasjon Kirken har ikke vært brukt som menighetskirke siden 1914, men blir brukt til bryllup, konserter og Olsokstevne i sommerhalvåret. Parkeringsforholdene for Lomen er noe spesielle. Selve hovedparkeringsplassen ligger nede ved fylkesveg 293 ved avkjøringen fra E16. Her er det en kiosk og infotavle. Fra parkeringsplassen er det en fem minutters gange opp mot kirka. På veien går kun lokal trafikk og det er ok trafikksikkerhetsmessig å gå veien opp. Like ved den fredete bebyggelsen er det skiltet en gutu inn mot stavkirkeområdet. Det er også plass til å parkere ved inngangen til gutua, men i dag er det ikke anlagt noen parkeringsplass dette er på nabogårdens eiendom. Lomen kirke er i dag ikke egnet flere store busslaster samtidig, det vil si kun en busslast av gangen. Av fasiliteter har Lomen toalett for gjester. Det foreligger ingen reguleringsplan. I kommuneplanens arealdel for Vestre Slidre , vedtatt , er Lomen stavkirke regulert til område båndlagt etter kml, betegnet KM4 på plankartet (se også Digital kartfremstilling i del 3.2). I bestemmelsen presiseres det 16

19 Kapittel 2: Lomen stavkirke, Østre Slidre kommune at KM4 er Lomen stavkirke med 2 våningshus. Området omkring stavkirka er regulert til LNFsone 1. Ulike brukergruppers behov Heller ikke ved Lomen er parkeringsforholdene tilfredsstillende. Her er det et stykke å gå frå parkeringa og opp til kirken. Det er et mål å anlegge to til tre parkeringsplasser her slik at kirka blir mer tilgjengelig for handikappede. Det er også behov for benker etter kirkeveien. Vestre Slidre kommune er i samtale med grunneier om tillatelse for busser om å kjøre opp til kirken. Kirkevergen i Lomen mener kirken tåler mer besøk, og at kirken er tilrettelagt for dette. En ønsker likevel å fortsette bruken på tilsvarende nivå i framtida. Vernebehov og brukergruppers behov foreløpig vurdering Kirkestedet ligger litt for seg sjøl i dyrkamarka ovenfor tunet. Det er viktig å sikre at skogen i bakkant ikke blir snauhogd. Skogen har stor betydning som bakteppe for kirka. Det bør gjøres en avtale med grunneier om dette og settes en restriksjon ved reguleringsplan. Det er et behov for parkeringsplass for bevegelseshemmede oppe ved gutua. På sikt bør kanskje også guidestua flyttes lengre ned. Det bør gjennomføres en bedre skilting. Ordning rundt parkering er noe forvirrende. Det trengs bedre skilting her for å vise at plassen nede ved E16 er besøksparkering for kirka. Mange misforstår, kjører helt opp og velger å stå feilparkert på nabogårdens eiendom. Videre bør treet rett ved stavkirka fjernes for å hindre fukt på bygningen. I tillegg kan det skade kirka dersom treet velter eller større greiner knekker. Vegetasjonen langs gutua bør tynnes ut. Slik området er i dag hindrer vegetasjonen her sikt og visuell sammenheng til gardstunet. 17

20 Kapittel 2: Hegge stavkirke, Vestre Slidre kommune 2.7 Hegge stavkirke, Vestre Slidre kommune Kort historikk: - Bygget ca Søylestavkirke med åtte staver , 1706 og 1712: ombygginger , 1844 og 1864: utvidelse av kirken : restaurering : Våpenhus og klokkestøpul oppføres. Hegge stavkirke. Mye beplantning rundt kirka. Foto: Monica Anette Rusten. Landskapsrommet Hegge kirke har en markert plassering i terrenget, på et framskutt parti i lia. Fra kirka er det utsyn mot sørøst, men i en begrensa sone. Det er kirkegård på tre kanter av kirka. Denne er avgrenset med et steingjerde med netting/stakittgjerde oppå. Av bebyggelse i kirkeområdet er det en støpul og kirkeport. På motsatt side av parkeringsplassen ligger en kirkestue. Rundt kirka på dens øvre side er det dyrkamark. Inne på kirkegårdsområdet er det flere store bjørketrær. Like nedenfor kirka går en vei som skiller kirkeområdet og nabogården. Langs veien er det anlagt en bjørkeallé. Av øvrig bebyggelse ligger det noen gårdstun i lia øst og vest for kirka. Kirka og nabogården som ligger tett innpå. Parkeringsplass og kirkestue helt til venstre i bildet. Noe av gårdsbebyggelse nedenfor kirke med bjørkeallé. Foto: Monica Anette Rusten. 18

RÆLINGEN KOMMUNE. Reguleringskart er datert Reguleringsbestemmelser er datert Plan nr: 195

RÆLINGEN KOMMUNE. Reguleringskart er datert Reguleringsbestemmelser er datert Plan nr: 195 RÆLINGEN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser til: Reguleringsplan for Rælingen kirke og bygdetun med omkringliggende områder Jfr. Plan- og bygningsloven 12-6 og 12-7 fra 2008 Reguleringskart er datert 10.09.2014

Detaljer

Skien kommune Skotfossmyra

Skien kommune Skotfossmyra TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Skotfossmyra GNR. 283, BNR. 37 Bildet er tatt mot nord og viser ei trafikkøy som ligger innenfor planområdet RAPPORT FRA KULTURHISTORISK

Detaljer

Fyresdal kommune Kile (Birtedalen)

Fyresdal kommune Kile (Birtedalen) TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Fyresdal kommune Kile (Birtedalen) GNR. 17, BNR. 1, 3, 4 Middelalderloftet på Kile (id 86774) RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune:

Detaljer

Sauherad kommune Reguleringsplan barnehage Nordagutu

Sauherad kommune Reguleringsplan barnehage Nordagutu TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Sauherad kommune Reguleringsplan barnehage Nordagutu GNR. 17, BNR. 1 & 7. Figur 1: Fra lekeplassen og opp mot tiltaksområdet. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING. Tinn kommune Gjuvsjå GNR. 1, BNR. 8

TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING. Tinn kommune Gjuvsjå GNR. 1, BNR. 8 TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Tinn kommune Gjuvsjå GNR. 1, BNR. 8 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Tinn Gardsnavn: Gardsnummer: 1 Bruksnummer: 8 Tiltakshaver:

Detaljer

Tokke kommune Huka hoppanlegg

Tokke kommune Huka hoppanlegg TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Tokke kommune Huka hoppanlegg GNR. 47, BNR. 1, 12, 15, 77 Fra toppen av hoppbakken RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Tokke Gardsnavn:

Detaljer

Verktøy i plan- og bygningsloven

Verktøy i plan- og bygningsloven Verktøy i plan- og bygningsloven Kulturminner, kulturmiljø og landskap av Line Bårdseng Pbl. 11-9 generelle bestemmelser 1. krav om reguleringsplan for visse arealer eller for visse tiltak, herunder at

Detaljer

Reguleringsbestemmelser Glenna turistområde

Reguleringsbestemmelser Glenna turistområde Reguleringsbestemmelser Glenna turistområde Administrasjonens forslag til endringer er markert med rødt DEFINISJONER: PBL Plan- og bygningsloven. BRA Bruksareal. Beregnet etter teknisk forskrift til plan-

Detaljer

Tokke kommune Hallbjønnsekken

Tokke kommune Hallbjønnsekken TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Tokke kommune Hallbjønnsekken GNR. 123, BNR. 7 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Tokke Gardsnavn: Gardsnummer: 123 Bruksnummer:

Detaljer

Reguleringsbestemmelser Glenna turistområde

Reguleringsbestemmelser Glenna turistområde Reguleringsbestemmelser Glenna turistområde DEFINISJONER: PBL Plan- og bygningsloven. BRA Bruksareal. Beregnet etter teknisk forskrift til plan- og bygningsloven. BYA Bebygd areal. Beregnet etter teknisk

Detaljer

Bø kommune Hegna skifer- og muresteinuttak

Bø kommune Hegna skifer- og muresteinuttak TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Bø kommune Hegna skifer- og muresteinuttak GNR. 13, BNR. 5 En av gropene rundt kullmila. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Bø

Detaljer

Vinje kommune Steinbakken

Vinje kommune Steinbakken TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Vinje kommune Steinbakken GNR. 136, BNR. 3 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Vinje Gardsnavn: Gardsnummer: 136 Bruksnummer:

Detaljer

Skien kommune Griniveien

Skien kommune Griniveien TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Griniveien GNR. 57, BNR. 21 Fra planområdet. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Skien Gardsnavn: Søndre Grini Gardsnummer:

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING. Skien kommune Åfoss GNR. 213, BNR. 110. Figur 1: Utsikt frå planområdet mot Norsjøen. Sett mot V.

TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING. Skien kommune Åfoss GNR. 213, BNR. 110. Figur 1: Utsikt frå planområdet mot Norsjøen. Sett mot V. TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Åfoss GNR. 213, BNR. 110 Figur 1: Utsikt frå planområdet mot Norsjøen. Sett mot V. R A P P O RT F R A K U LT U R H I S T O R I S K B E

Detaljer

Seljord kommune Nydyrking Nordgarden

Seljord kommune Nydyrking Nordgarden TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Seljord kommune Nydyrking Nordgarden GNR. 40, BNR. 1, 3 Figur 1: Bilde frå planområdet mot garden i bakgrunnen. Tatt mot NV R A P P O RT F R A K U LT

Detaljer

Siljan kommune Grorud

Siljan kommune Grorud TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Siljan kommune Grorud GNR. 5, BNR. 2, 8, 9 M.FL. Kapellet i skogen, Grorud kapell anno 1944. R A P P O RT F R A K U LT U R H I S T O R I S K B E FA

Detaljer

FYLKESRÅDMANNEN Kulturavdelingen

FYLKESRÅDMANNEN Kulturavdelingen FYLKESRÅDMANNEN Kulturavdelingen Dimensjon rådgivning Gamle Forusveien 10a 4031 STAVANGER 25.04.2014 Deres ref.: 2325 Saksbehandler: Malin Kristin Aasbø Saksnr. 14/6780-3 Direkte innvalg: 51 51 68 50 Løpenr.

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR.140/BNR.44 OG 45, GNR.141/BNR.179 OG 185, SAMT DELER AV GNR.141/BNR.1 JEVNAKER KIRKEGÅRD

DETALJREGULERING FOR GNR.140/BNR.44 OG 45, GNR.141/BNR.179 OG 185, SAMT DELER AV GNR.141/BNR.1 JEVNAKER KIRKEGÅRD JEVNAKER KOMMUNE DETALJREGULERING FOR GNR.140/BNR.44 OG 45, GNR.141/BNR.179 OG 185, SAMT DELER AV GNR.141/BNR.1 JEVNAKER KIRKEGÅRD REGULERINGSBESTEMMELSER Dato 02.04.2012 Sist revidert dd.mm.åååå Plan

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM Andebu kommune Reguleringsbestemmelser Planid: 20150003 Revidert dato: 19.05.2015 REGULERINGSFORMÅL Avgrensning av området er vist på plankartet med reguleringsgrense.

Detaljer

KULTURMINNE- DOKUMENTASJON

KULTURMINNE- DOKUMENTASJON KULTURMINNE- DOKUMENTASJON REGULERINGSPLAN FOR GNR 25 BNR 197 M.FL. ØVRE FYLLINGSVEIEN, FYLLINGSDALEN BERGEN KOMMUNE Opus Bergen AS 06.03.2014 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Dagens situasjon terreng

Detaljer

Drangedal kommune Dale sør

Drangedal kommune Dale sør TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Drangedal kommune Dale sør GNR. 64, BNR. 1 Bildet viser deler av innmarka på Dale sør sett mot øst. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

Sauherad kommune Gvarv Vest

Sauherad kommune Gvarv Vest TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Sauherad kommune Gvarv Vest Bilde 1. Gravhaug (id 70993) vest i reguleringsplanen. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Gardsnavn:

Detaljer

Kommuneplan for Røyken arealdelen - Røyken kommune - varsel om oppstart og ettersyn av planprogram - uttalelse om kulturminner

Kommuneplan for Røyken arealdelen - Røyken kommune - varsel om oppstart og ettersyn av planprogram - uttalelse om kulturminner UTVIKLINGSAVDELINGEN Røyken kommune Rådhuset 3440 Røyken Vår dato: 02.06.2014 Vår referanse: 2008/2373-46 Vår saksbehandler: Deres dato: 03.04.2014 Deres referanse: 14/53-10 Lars Hovland, tlf. 32808664

Detaljer

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 Planbeskrivelse Vedtatt i Molde kommunestyre sak 49/16, 19.5.2016 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeid... 3 1.1 Hensikt

Detaljer

Knibe Gnr 52 Bnr 1 Søgne kommune

Knibe Gnr 52 Bnr 1 Søgne kommune R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Knibe Gnr 52 Bnr 1 Søgne kommune Rapport ved Hege Andreassen R A P P O RT F R A A R K E O L O G I S

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 33/2015 Planutvalget 05.05.2015 35/2015 Kommunestyret 19.05.2015

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 33/2015 Planutvalget 05.05.2015 35/2015 Kommunestyret 19.05.2015 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1782 Arkiv: Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 33/2015 Planutvalget 05.05.2015 35/2015 Kommunestyret 19.05.2015

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERING, LØYNING, HOLUM

ARKEOLOGISK REGISTRERING, LØYNING, HOLUM N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISK REGISTRERING, LØYNING, HOLUM MANDAL KOMMUNE Gnr. 99, Bnr 17 Rapport ved Torbjørn

Detaljer

Reguleringsplan for del av gnr 141 bnr 6, Kongehaugen i Jevnaker kommune - Uttalelse etter gjennomført befaring og oversendelse av befaringsrapport

Reguleringsplan for del av gnr 141 bnr 6, Kongehaugen i Jevnaker kommune - Uttalelse etter gjennomført befaring og oversendelse av befaringsrapport Kulturarvenheten Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS Vågårdsveien 210 3516 HØNEFOSS Vår ref.: 201402766-2 Lillehammer, 4. februar 2014 Deres ref.: Reguleringsplan for del av gnr 141 bnr 6, Kongehaugen i Jevnaker

Detaljer

Seljord kommune Grasbekk

Seljord kommune Grasbekk TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Seljord kommune Grasbekk GNR. 112, BNR. 5 Fra planområdet RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Seljord Gardsnavn: Grasbekk Gardsnummer:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR RINGEBU STAVKIRKE, RINGEBU KOMMUNE Plan-ID: 052020000001

REGULERINGSPLAN FOR RINGEBU STAVKIRKE, RINGEBU KOMMUNE Plan-ID: 052020000001 REGULERINGSPLAN FOR RINGEBU STAVKIRKE, RINGEBU KOMMUNE Plan-ID: 052020000001 REGULERINGSBESTEMMELSER Vedtak: UPT: 1.0 AVGRENSNING Det planlagte området er avgrenset med plangrense. Innenfor planområdet

Detaljer

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens arealdel Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen som viser en arealbruk som sikrer samfunnsutviklingen. Omfatter: Hovedformål for arealbruk, som etter behov kan underdeles Generelle

Detaljer

Halden kommune REGULERINGSBESTEMMELSER. for. "Oscar Torp Heimen" detaljreguleringsplan

Halden kommune REGULERINGSBESTEMMELSER. for. Oscar Torp Heimen detaljreguleringsplan Halden kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for "Oscar Torp Heimen" detaljreguleringsplan Bestemmelsene er datert: 11.11.2013 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 28.03.2014 Dato for kommunestyrets vedtak:

Detaljer

Tinn kommune Spjelset, Hovin

Tinn kommune Spjelset, Hovin TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Tinn kommune Spjelset, Hovin GNR. 152, BNR. 11 F24 Hovin RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Tinn Gardsnavn: Spjelset Gardsnummer:

Detaljer

Vår referanse Deres referanse Dato

Vår referanse Deres referanse Dato STATENS VEGVESEN REGION MIDT TRONDHEIM KONTORSTED Postboks 2525 6404 MOLDE Vår referanse Deres referanse Dato 201608789-21 11.11.2016 Reguleringsplan for FV 717 Stadsbygd-Vemundstad i Rissa kommune. Melding

Detaljer

Sauherad kommune Ryntveit massetak

Sauherad kommune Ryntveit massetak TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Sauherad kommune Ryntveit massetak GNR. 4, BNR. 2 Ryntvit masetak, Nordsjø i bakgrunnen RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Sauherad

Detaljer

Kulturminner som bør få juridisk vern i henhold til plan- og bygningsloven

Kulturminner som bør få juridisk vern i henhold til plan- og bygningsloven Notat Til :Planavdelingen v/ saksbehandler Kopi :Bjørn Totland Fra : Gro Persson /v Fagstab kultur og byutvikling Dato : 15.01.2015 KULTURMINNEFAGLIG VURDERING HA07 og HA08 Fylkesutvalgets har i vedtak

Detaljer

HVA MÅ VÆRE I ORDEN FOR AT DU SKAL KUNNE BYGGE GARASJE ELLER SMÅ TILBYGG UTEN Å SØKE?

HVA MÅ VÆRE I ORDEN FOR AT DU SKAL KUNNE BYGGE GARASJE ELLER SMÅ TILBYGG UTEN Å SØKE? Skal du bygge, endre eller rive garasje, uthus, hobbybod eller lignende på inntil 50 m 2? Eller bygge et tilbygg på maksimalt 15m 2? I byggesaksforskriftens (SAK10) 4-1 er disse tiltakene (tiltak = det

Detaljer

VANG KOMMUNE BESTEMMELSER FOR PLAN 0545R085. DETALJREGULERING NYSTUEN SOGN OG FJORDANE GRENSE

VANG KOMMUNE BESTEMMELSER FOR PLAN 0545R085. DETALJREGULERING NYSTUEN SOGN OG FJORDANE GRENSE VANG KOMMUNE BESTEMMELSER FOR PLAN 0545R085. DETALJREGULERING NYSTUEN SOGN OG FJORDANE GRENSE 1. AVGRENSNING OG REGULERINGSFORMÅL Planen er utarbeidet etter Plan- og bygningslovens 12-3, detaljregulering.

Detaljer

HAFSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

HAFSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR HAFSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD REGULERINGSBESTEMMELSENE GJELDER FOR DET OMRÅDET ER VIST MED REGULERINGSGRENSE PÅ PLANKARTET. Planområdet er regulert med følgende

Detaljer

ARKEOLOGISKEE BEFARING

ARKEOLOGISKEE BEFARING R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKEE BEFARING Tregde Gnr 32 Bnr 120 Mandal Kommune Figur 1 Foto som viser tjønna, tatt mot sør Rapport ved Ann Monica

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERING, ÅMLAND, LYNGDAL

ARKEOLOGISK REGISTRERING, ÅMLAND, LYNGDAL N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISK REGISTRERING, ÅMLAND, LYNGDAL LYNGDAL KOMMUNE Åmland, gnr 22, bnr 7,8,13 Utsikt

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERING. Seljord kommune Flatin deponi og tilkomstveg TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Gnr. 55 og 53 bnr. 1 og 5. Ortofoto over planområdet

ARKEOLOGISK REGISTRERING. Seljord kommune Flatin deponi og tilkomstveg TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Gnr. 55 og 53 bnr. 1 og 5. Ortofoto over planområdet TELEMARK FYLKESKOMMUNE ARKEOLOGISK REGISTRERING Seljord kommune Flatin deponi og tilkomstveg Gnr. 55 og 53 bnr. 1 og 5 Ortofoto over planområdet RAPPORT FRA ARKEOLOGISK REGISTRERING Kommune: Seljord Gårdsnavn:

Detaljer

Tinn kommune Flisterminal Atrå

Tinn kommune Flisterminal Atrå TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Tinn kommune Flisterminal Atrå GNR. 71, BNR. 3 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Tinn Gardsnavn: Mogan Gardsnummer: 71 Bruksnummer:

Detaljer

MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN Plan- og bygningsloven Plannavn: E18 Tvedestrand-Arendal Vedtatt: Planident:

MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN Plan- og bygningsloven Plannavn: E18 Tvedestrand-Arendal Vedtatt: Planident: MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN Plan- og bygningsloven 12-14 Plannavn: E18 Tvedestrand-Arendal Vedtatt: 22.05.2014 Planident: 09062012-31 Gjeldende plansituasjon før endring: Arendal kommune Planstaben

Detaljer

Rapport arkeologisk registrering

Rapport arkeologisk registrering Rapport arkeologisk registrering Saksnavn Eikamoen/Stugumoen (16/07982) Gnr./bnr. 9/37, 9/46, 10/1 m.fl Bø kommune Rapport av Dr. Torbjørn Preus Schou, 07.10.2016 Rapport arkeologisk registrering 2 Kommune:

Detaljer

Skien kommune Sanniveien

Skien kommune Sanniveien TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Sanniveien GNR. 80, BNR. 10 OG GNR. 82, BNR. 3 Figur 1. Del av planområdet. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune:

Detaljer

REGULERINGSPLAN SAKSNUMMER xxx, PLANNUMMER:xsxxx BERGEN KOMMUNE, G NR 50 B NR10 MED FLERE, NEDRE KIRKEBIRKELAND AKTIVITETS- OG FAMILIEPARK

REGULERINGSPLAN SAKSNUMMER xxx, PLANNUMMER:xsxxx BERGEN KOMMUNE, G NR 50 B NR10 MED FLERE, NEDRE KIRKEBIRKELAND AKTIVITETS- OG FAMILIEPARK INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag 2. Bakgrunn 3. Mål og metoder 3.1 Mål for dokumentasjonen 3.2 Metoder benyttet under dokumentasjonen 4. Dokumentasjon av kulturminnemiljø 4.1 Områdebeskrivelse 4.2 Områdeavgrensing

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR R8 - NYLEN

REGULERINGSPLAN FOR R8 - NYLEN REGULERINGSPLAN FOR R8 - NYLEN Vedtatt i Nordre Land kommunestyre i sak 22/05 den 10.05.2005. REGULERINGSBESTEMMELSER FOR R8 NYLEN I NORDRE LAND KOMMUNE 1 REGULERINGSFORMÅL DATO 10.05.05 Pbl. 25, 1.ledd

Detaljer

R 118au. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Asplan Viak senest datert

R 118au. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Asplan Viak senest datert Byplankontoret R 118au Arkivsak:07/20548 SØNDRE GATE 4-10 OG KONGENS GATE 4 REGULERINGSBESTEMMELSER Planforslag er datert :29.08.2007 Dato for siste revisjon av plankartet :04.04.2008 Dato for siste revisjon

Detaljer

Skien kommune Fjellet kraftstasjon

Skien kommune Fjellet kraftstasjon TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Fjellet kraftstasjon GNR. 23, BNR. 1 Økteren sett fra veien nord for Bestulåsen. Bildet er tatt mot sørøst. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Plan-ID 2013P152E07 REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene er sist revidert:

Detaljer

Kulturminne og omsynssoner i arealplanar. Kjersti Dahl, konst.fylkeskonservator, Kulturavdelinga

Kulturminne og omsynssoner i arealplanar. Kjersti Dahl, konst.fylkeskonservator, Kulturavdelinga Kulturminne og omsynssoner i arealplanar Kjersti Dahl, konst.fylkeskonservator, Kulturavdelinga Korleis sikre kulturminne i kommuneplan Omsynssonar med føresegner 11-8 Føresegner til Arealformål 11-10

Detaljer

Disse reguleringsbestemmelsene gjelder det området som er markert med innenfor planens begrensning.

Disse reguleringsbestemmelsene gjelder det området som er markert med innenfor planens begrensning. REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING BØ KYRKJE PlanID 02_39_2015 KOMMUNE : Bø REGULERINGSOMRÅDE: Bø kyrkje DATO FOR PLANFORSLAG: 19.08-2016 DATO VEDTAK I K. STYRET: DATO FOR SISTE REVISJON: Disse

Detaljer

Tinn kommune Brendstaultunet

Tinn kommune Brendstaultunet TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Tinn kommune Brendstaultunet GNR. 120, BNR. 1 Figur 1:Myr i planområdet. Tatt mot S. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Tinn

Detaljer

Vedrørende reguleringsplan for Nussir - gruvedrift i Kvalsund kommune - innspill/uttalelse etter befaring

Vedrørende reguleringsplan for Nussir - gruvedrift i Kvalsund kommune - innspill/uttalelse etter befaring SWECO NORGE Skippergata 2 9515 ALTA Ávjovárgeaidnu 50 9730 Kárášjohka/Karasjok Telefovdna +47 78 47 40 00 Telefáksa +47 78 47 40 90 samediggi@samediggi.no www.samediggi.no NO 974 760 347 ÁŠŠEMEANNUDEADDJI/SAKSBEHANDLER

Detaljer

Tuftenes gnr. 76 bnr. 2,3,4,5,6,7,8,9,12,13,17,20,39 og 42, gnr. 77 bnr. 3, gnr. 203, bnr 5 og gnr 231 bnr.1.

Tuftenes gnr. 76 bnr. 2,3,4,5,6,7,8,9,12,13,17,20,39 og 42, gnr. 77 bnr. 3, gnr. 203, bnr 5 og gnr 231 bnr.1. R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Tuftenes gnr. 76 bnr. 2,3,4,5,6,7,8,9,12,13,17,20,39 og 42, gnr. 77 bnr. 3, gnr. 203, bnr 5 og gnr

Detaljer

Bamble kommune Vann og avløp Grunnsundvegen

Bamble kommune Vann og avløp Grunnsundvegen TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Bamble kommune Vann og avløp Grunnsundvegen GNR. 85, DIVERSE BNR. Figur 1: Ved planområdets sørlige avgrensing. Sett mot NV R A P P O RT F R A K U LT

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

1 GENERELT. herunder arealer for kirke, grav- og urnelund og nødvendig bygg og anlegg for grav- og urnelund

1 GENERELT. herunder arealer for kirke, grav- og urnelund og nødvendig bygg og anlegg for grav- og urnelund SONGDALEN KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR GREIPSTAD KIRKEGÅRD Dato for siste revisjon: 02.01.2013 Kommunestyrets godkjenning: 1 GENERELT 1.1 Arealet innenfor planens begrensning

Detaljer

Kommuneplanens arealdel Utdrag fra retningslinjer i regional plan for Sølnkletten Vedlegg 1 til Bestemmelser og retningslinjer

Kommuneplanens arealdel Utdrag fra retningslinjer i regional plan for Sølnkletten Vedlegg 1 til Bestemmelser og retningslinjer Kommuneplanens arealdel 2014-2026 Utdrag fra retningslinjer i regional plan for Sølnkletten Vedlegg 1 til Bestemmelser og retningslinjer Generelle retningslinjer Næringsliv Ved vurdering av tiltak i planområdet

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/62 15.05.2014 Kommunestyret 14/48 17.06.2014

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/62 15.05.2014 Kommunestyret 14/48 17.06.2014 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/33 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Øystein Bekkevold Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/62 15.05.2014 Kommunestyret 14/48 17.06.2014 2.gangsbehandling Reguleringsplan

Detaljer

BESTEMMELSER TIL OMRÅDE/DETALJREGULERINGSPLAN FOR DETALJREGULERINGSPLAN LUNDBO

BESTEMMELSER TIL OMRÅDE/DETALJREGULERINGSPLAN FOR DETALJREGULERINGSPLAN LUNDBO BESTEMMELSER TIL OMRÅDE/DETALJREGULERINGSPLAN FOR DETALJREGULERINGSPLAN LUNDBO Arkivopplysninger: PlanID: 074200 Saksbehandler: Simen Stori Arkivsak: 14/5550 Plankart Datert: 23.01.2015 Sist revidert:

Detaljer

Uttalelse til dispensasjonshøring - Lunner kommune - Fradeling av tun på landbrukseiendom 23/1 til boligformål

Uttalelse til dispensasjonshøring - Lunner kommune - Fradeling av tun på landbrukseiendom 23/1 til boligformål Regionalenheten /Kulturarvenheten Lunner kommune Sandsvegen 1 2740 ROA Vår ref. : 201202933-78 Lillehammer, 27. mars 2015 Deres ref. : Uttalelse til dispensasjonshøring - Lunner kommune - Fradeling av

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG Dato: 01/12-2010 Sist revidert: 18/05-2011 Vedtatt av kommunestyret: REGULERINGSBESTEMMELSER Planendring: Planen erstatter

Detaljer

Detaljregulering for Lekeplass og vegareal på Nedre Storhamar. 08 / 3982

Detaljregulering for Lekeplass og vegareal på Nedre Storhamar. 08 / 3982 Detaljregulering for Lekeplass og vegareal på Nedre Storhamar. 08 / 3982 PLANBESKRIVELSE Planens formål: Hensikten med planen er å etablere sentrallekefelt for bydelen Nedre Storhamar, og legge til rette

Detaljer

Videreføring av kommunedelplaner endringer i arealformål.

Videreføring av kommunedelplaner endringer i arealformål. Videreføring av kommunedelplaner endringer i arealformål. Arealformålene i gjeldende reguleringsplaner er i all hovedsak videreført i nytt planforslag. Noen justeringer er gjort m.a. pga ny pbl fra 2008

Detaljer

Hvilke muligheter har kommunen for å styre utviklingen for eksisterende fritidsboliger og boliger i LNF-områdene uten dispensasjonsbehandling?

Hvilke muligheter har kommunen for å styre utviklingen for eksisterende fritidsboliger og boliger i LNF-områdene uten dispensasjonsbehandling? Fylkesmannen i Oppland og Oppland fylkeskommune ser at det kan være ønskelig å legge klare rammer for spredte boliger og fritidsboliger som i kommuneplanens arealdel ligger i LNFområdene. Hensyn som klarhet,

Detaljer

Kragerø kommune Reguleringsplan for ytre del av Portør

Kragerø kommune Reguleringsplan for ytre del av Portør TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Kragerø kommune Reguleringsplan for ytre del av Portør GNR. 7, BNR. 29 M.FL Figur 1: Oversiktsbilde av planområdet. Bildet er tatt frå vakthusheia mot

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERING, TRØNGSLA

ARKEOLOGISK REGISTRERING, TRØNGSLA N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISK REGISTRERING, TRØNGSLA FLEKKEFJORD KOMMUNE Gnr 102, bnr 23 og 121 Rapport ved

Detaljer

Rapport arkeologisk registrering

Rapport arkeologisk registrering Rapport arkeologisk registrering Fjellskjæring sør for Lønnestad gård 15/15041 Gnr./bnr. 55/1, 56/2, 55/3 Seljord kommune Rapport av Frode Svendsen Dato: 21.12.2015 Rapport arkeologisk registrering 2 Kommune:

Detaljer

Hjartdal kommune Løkjestul

Hjartdal kommune Løkjestul TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Hjartdal kommune Løkjestul GNR. 94, BNR. 4 Figur 1: Løkjestul hytteområde. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Hjartdal Gardsnavn:

Detaljer

Arkivopplysinger: Saksbeh.: Arkivsaknr.: Emnekode: Reguleringsplannr.: JAS 00/00615 L12 551

Arkivopplysinger: Saksbeh.: Arkivsaknr.: Emnekode: Reguleringsplannr.: JAS 00/00615 L12 551 HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR SLEMSRUD 5 / ØVRE VANG KIRKE Arkivopplysinger: Saksbeh.: Arkivsaknr.: Emnekode: Reguleringsplannr.: JAS 00/00615 L12 551 Opplysninger om bestemmelsene:

Detaljer

SØGNE KOMMUNE Reguleringsplan for Lunde.

SØGNE KOMMUNE Reguleringsplan for Lunde. N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N A R K E O L O G I S K R E G I S T R E R I N G R E G U L E R I N G S P L A N F O R L U N

Detaljer

Sølvbekken, Tonstad Gnr 52 Bnr 7, 303 Sirdal kommune

Sølvbekken, Tonstad Gnr 52 Bnr 7, 303 Sirdal kommune R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKEE REGISTRERINGER Sølvbekken, Tonstad Gnr 52 Bnr 7, 303 Sirdal kommune Rapport ved Frode Svendsen R A P P O RT F R A

Detaljer

Vår referanse Deres referanse Dato

Vår referanse Deres referanse Dato ON ARKITEKTER OG INGENIØRER AS Orkdalsveien 82 7300 ORKANGER Vår referanse Deres referanse Dato 201619866-6 24.11.2016 Reguleringsplan for Bremnestuva, eiendommene 50/3 med flere i Frøya kommune. Varsel

Detaljer

Vår referanse Deres referanse Dato

Vår referanse Deres referanse Dato Riksantikvaren Postboks 8196 Dep. 0034 OSLO Vår referanse Deres referanse Dato 200809074-33 22.04.2016 Tilrådning til Riksantikvaren. Søknad om dispensasjon i henhold til kulturminnelovens 8, fjerde ledd

Detaljer

Porsgrunn kommune Stridsklev Ring/Malmvegen

Porsgrunn kommune Stridsklev Ring/Malmvegen TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Porsgrunn kommune Stridsklev Ring/Malmvegen GNR. 52, BNR. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Porsgrunn Gardsnavn: Gardsnummer:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 1. gangsbehandling. Saken avgjøres av: Formannskapet.

SAKSFREMLEGG. Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 1. gangsbehandling. Saken avgjøres av: Formannskapet. SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/621 Saksbehandler: Grethe Utvei Organ Møtedato Bygningsrådet 25.08.2015 Kulturutvalget 01.09.2015 Formannsskapet 03.09.2015 Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer PLANKRAV TOLKNING AV KOMMUNEPLANEN PKT 1

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer PLANKRAV TOLKNING AV KOMMUNEPLANEN PKT 1 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Notat Utarbeidet av Bjørn Bertelsen Dato: 22.07.2014 Saksnr.: 201422078/1 Emnekode: EBYGG - 5210 PLANKRAV TOLKNING AV KOMMUNEPLANEN

Detaljer

Sør Trøndelag fylkeskommune Enhet for regional utvikling www.stfk.no

Sør Trøndelag fylkeskommune Enhet for regional utvikling www.stfk.no Sør Trøndelag fylkeskommune www.stfk.no Hitra kommune 7240 HITRA Vår saksbehandler: Tore Forbord Tlf. 73 86 64 39 E-post: tore.forbord@stfk.no Postmottak: postmottak@stfk.no Deres ref.: 2008/2315-30 /611

Detaljer

Kjønstadmarka Kjønstad gnr/bnr 7/1 Levanger Kommune Nord-Trøndelag. Figur 1: Oversiktsbilde før avdekking. (Ruth Iren Øien)

Kjønstadmarka Kjønstad gnr/bnr 7/1 Levanger Kommune Nord-Trøndelag. Figur 1: Oversiktsbilde før avdekking. (Ruth Iren Øien) Kjønstadmarka Kjønstad gnr/bnr 7/1 Levanger Kommune Nord-Trøndelag Figur 1: Oversiktsbilde før avdekking. (Ruth Iren Øien) 1 Figurliste... 2 Sammendrag... 3 Praktiske opplysninger.... 4 Bakgrunn for undersøkelsen:...

Detaljer

R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N. Ytre Åros. Gnr 20 Bnr 1, 160 m. fl. Søgne kommune. Rapport ved Morten Olsen

R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N. Ytre Åros. Gnr 20 Bnr 1, 160 m. fl. Søgne kommune. Rapport ved Morten Olsen R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Ytre Åros Gnr 20 Bnr 1, 160 m. fl. Søgne kommune Rapport ved Morten Olsen R A P P O RT F R A A R K

Detaljer

Varsel - endring av Reguleringsplan for Hovin kirke.

Varsel - endring av Reguleringsplan for Hovin kirke. Berørte offentlige instanser, grunneiere, naboer lag og foreninger Saksbehandler: Øystein Ellingsen Telefon: 97 69 12 77 E-post: oel@p1.no Dato: 11.03.2015 Varsel - endring av Reguleringsplan for Hovin

Detaljer

Kragerø kommune Reguleringsplan for Strand

Kragerø kommune Reguleringsplan for Strand TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Kragerø kommune Reguleringsplan for Strand GNR. 70, BNR. 27 Figur 1 Utsikt mot øst RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Kragerø

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE FORORD For reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag

Detaljer

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Planbeskrivelse Øyvind Amundsgård 02.03.2016 1 1 Bakgrunn Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført av tiltakshaver. Hensikten

Detaljer

Nissedal kommune KULTURHISTORISK REGISTRERING. Bukta Fjone TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Bildet viser den nordøstre delen av planområdet.

Nissedal kommune KULTURHISTORISK REGISTRERING. Bukta Fjone TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Bildet viser den nordøstre delen av planområdet. TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Nissedal kommune Bukta Fjone GNR 21, BNR 25 OG 60. Bildet viser den nordøstre delen av planområdet. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

RAPPORT KULTUR AVDELINGEN S EKSJON FOR KULTURARV. GNR. 29 BNR. 7 Hå kommune

RAPPORT KULTUR AVDELINGEN S EKSJON FOR KULTURARV. GNR. 29 BNR. 7 Hå kommune RAPPORT 69 2015 KULTUR AVDELINGEN S EKSJON FOR KULTURARV GNR. 29 BNR. 7 Hå kommune Forord Kulturavdelingen ved Fylkeskommunen er førsteinstans og den regionale kulturminnemyndigheten i Rogaland fylke.

Detaljer

ARKEOLOGISK E REGISTRERINGER

ARKEOLOGISK E REGISTRERINGER VEST- AGDER FYLKESKOMMUNE R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISK E REGISTRERINGER Øye Gnr 114 Bnr Diverse Kvinesdal kommune Rapport ved Yvonne Olsen RAPPORT

Detaljer

FLÅ KOMMUNE KOMMUNEPLAN 1999-2010 AREALDEL AV KOMMUNEPLAN FOR FLÅ. Bestemmelser og retningslinjer

FLÅ KOMMUNE KOMMUNEPLAN 1999-2010 AREALDEL AV KOMMUNEPLAN FOR FLÅ. Bestemmelser og retningslinjer FLÅ KOMMUNE KOMMUNEPLAN 1999-2010 AREALDEL AV KOMMUNEPLAN FOR FLÅ Bestemmelser og retningslinjer Feb. 99 (revidert i hht. kommunestyrets vedtak i sak 0048/99) Planutvalget/teknisk styre, februar -99 Bestemmelser

Detaljer

Reguleringsplan. Væktarstuaområdet 190/14 m.fl. Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan. Væktarstuaområdet 190/14 m.fl. Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan Væktarstuaområdet 190/14 m.fl Tydal kommune Planident 1665-2014-003 Reguleringsbestemmelser Planforslag 01.13.2017 Telefon 474 16 945 Postboks 4-7591 Tydal E-post: geotydal@tydalsnett.no

Detaljer

Figur 19 Bildet til høyre viser Nordbytjern. Til venstre vises en del av myra. Det er et høyt jerninnhold som farger myra rød.

Figur 19 Bildet til høyre viser Nordbytjern. Til venstre vises en del av myra. Det er et høyt jerninnhold som farger myra rød. Figur 19 Bildet til høyre viser Nordbytjern. Til venstre vises en del av myra. Det er et høyt jerninnhold som farger myra rød. 5.1.3 Vurdering av konflikt i trasealternativene Trasealternativ Potensial

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERING DYNGVOLL

ARKEOLOGISK REGISTRERING DYNGVOLL N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISK REGISTRERING DYNGVOLL FARSUND KOMMUNE GNR 27, BNR 9 Kart 1: vises område i generelt

Detaljer

Drangedal kommune Solberg Søndre

Drangedal kommune Solberg Søndre TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Drangedal kommune Solberg Søndre GNR 13/BNR 3,5 Planområdet ligger på østbredden av øvre Toke. Terrenget stiger bratt opp fra vannet de fleste steder.

Detaljer

A R K EO L O G ISK E R E G I ST R E R I N G E R

A R K EO L O G ISK E R E G I ST R E R I N G E R R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N A R K EO L O G ISK E R E G I ST R E R I N G E R Knudsmyr Bnr 158, Gnr 3 Kristiansand kommune Rapport ved Vegard Kaasen Engen R

Detaljer

KULTURMINNE- OG KULTURMILJØDOKUMENTASJON FOR GNR 12 BNR 269 M.FL. FANA BYDEL, BERGEN KOMMUNE. Fantoft Park

KULTURMINNE- OG KULTURMILJØDOKUMENTASJON FOR GNR 12 BNR 269 M.FL. FANA BYDEL, BERGEN KOMMUNE. Fantoft Park KULTURMINNE- OG KULTURMILJØDOKUMENTASJON FOR GNR 12 BNR 269 M.FL. FANA BYDEL, BERGEN KOMMUNE Bergen mai 2010 Kulturminne og Kulturmiljø 1. SAMMENDRAG... 2 2. BAKGRUNN... 3 3. MÅL, METODER... 4 3.2 METODER

Detaljer

Reguleringsplan for Ørnvika på Frei, Kristiansund kommune PLANOMTALE

Reguleringsplan for Ørnvika på Frei, Kristiansund kommune PLANOMTALE Reguleringsplan for Ørnvika på Frei, Kristiansund kommune PLANOMTALE Juni 2009 FORORD Frei kommune ønsket å regulere et område i Ørnvika for å legge til rette for næringsareal til Kleven transport og atkomstløsning

Detaljer

F7 Rydningsrøys. C analyse ble datert til middelalder, kalibrert datering 1260-1320 og 1350-1390 e. Kr. F9 Steingjerde

F7 Rydningsrøys. C analyse ble datert til middelalder, kalibrert datering 1260-1320 og 1350-1390 e. Kr. F9 Steingjerde F7 Rydningsrøys Mål: Lengde: 4,5 m, bredde 2,5 m, høyde 40 cm. Rydningsrøys på en bergknaus. Steinene er for det meste nevestore, men det er enkelte større steiner. Det er kun et tynt lag med steiner på

Detaljer

Bø kommune Torstveit Lia skogen

Bø kommune Torstveit Lia skogen TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Bø kommune Torstveit Lia skogen GNR., BNR. Rydningsrøys RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Bø Gardsnavn: Diverse Gardsnummer:

Detaljer