Meteorologileksikon A-F

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Meteorologileksikon A-F"

Transkript

1 Meteorologi og klima Meteorologileksikon A - F Meteorologileksikon A-F Leksikonet er foreløpig ikke komplett. Derfor kan det hende du finner henvisninger til begreper og ord som ennå ikke er forklart her. Flere begreper og forklaringer kommer etter hvert. Er det ting du mener bør være med i meteorologileksikonet? Send oss en e-post! Velg bokstav for å lete etter et ord eller begrep A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å A Absolutt fuktighet Mål for hvor mye vanndamp det er innenfor et gitt område. Beskrives gjerne ved antall gram vanndamp pr. kubikkmeter luft (g/m 3 ) eller ved vanndampens partialtrykk (Pa). Se også metning og relativ fuktighet. Absolutt temperatur, se Kelvin Tips en venn Sett som startside Adiabatisk Prosess (termodynamisk) uten energiutveksling med omgivelse. I meteorologien særlig brukt ifm. vurdering av stabilitetsforhold, se instabilitet/fuktigadiabaten/tørradiabaten. Det er alltid en forenkling å si at en prosess er adiabatisk, ettersom alle prosesser i større eller mindre grad vekselvirker med omgivelsene. Hvis det i en prosess f.eks. avgis/mottas stråling, noe som er vanskelig å unngå i atmosfæren, er prosessen diabatisk (ikke-adiabatisk). Det kan likevel hende at strålingen har så lite å si for det totale bildet, at vi kan se bort fra den. I så fall blir det mye lettere å beregne prosessen ved å anta adiabatiske forhold. Adveksjon Horisontal forflytning (av luft). Adveksjon av luftmasser forklarer de fleste værfenomener og danner basisen for bl.a. frontteori. Adveksjonståke Når relativ varm luft beveger seg (advekteres) over kaldere underlag slik at tåke inntreffer. Havtåke i norske farvann er som regel av denne typen. Se også tåke. Aerologi Oftest brukt om studier av atmosfæren over de nederste lagene. Aerologiske målinger kommer typisk fra værballonger, radiosonder, fly og satellitter som måler lufttemperatur, trykk, fuktighet og vind. Aerologi inkluderer forskning på f.eks. oson, radioaktivitet og langbølget stråling i atmosfæren. Altimeter Fellesbegrep for instrumenter som måler høyde, særlig høydemålere i fly. Vanligst er å bruke et aneroidbarometer til å måle trykkforskjellen mellom to nivåer. Lufttrykket avtar med høyden, noe avhengig av temperatur og andre atmosfæriske forhold. Basert på trykkforskjellen regner et altimeter ut omtrentlig høydeforskjell. Mer om denne typen høydemåling finner du her. Se også ISA. Det er også mulig å måle høyden til et fly, en radiosonde o.l. ved hjelp av satellittposisjonering (GPS). En helt annen metode er å måle høyde ved hjelp av laser. Noen satellitter har altimetre som måler topografi på denne måten.

2 Altocumulus (Ac) Også kalt rukleskyer. Hvite eller gråaktige lag eller flak i form av skiver, baller eller helleliknende smådeler. Skyene består for det meste av underkjølte små vanndråper, men ved meget lave temperaturer vil de også inneholde iskrystaller. Eksempler. Mer om skyer Altostratus (As) Også kalt lagskyer. Trevlet, stripet eller sløret skylag med blålig eller gråaktig fargetone. Lagskyene inneholder i hovedsak underkjølte vanndråper, men kan i øvre del bestå av iskrystaller. Eksempler Mer om skyer Ambolt Brukes om den amboltformede delen (øverste delen) av en Cb, se cumulonimbus. Anabatisk vind Lokale vinder som blåser oppover en skråning, f.eks. oppover en dalside som følge av ulik soloppvarming på dalens sol- og skyggeside. Mer vanlig er det motsatte fenomenet, jfr. katabatisk vind eller fallvind. Anafront Analyse I værvarsling brukt om tolkningen av et sett med værobservasjoner som er tatt på samme tid (synoptisk), f.eks. kl 12utc. En analyse er med andre ord en oppsummering av værsituasjonen på et gitt tidspunkt som har inntruffet. En analyse er oftest et kart der lavtrykk/høytrykk, trykklinjer (isobarer) og fronter er tegnet inn. En lignende tolkning som ligger frem i tid kalles prognose. Dagsaktuelle analyser fra met.no. Anemometer Vindmåler. Vanligst er kopp-anemometer (skålkorsanemometer) som roterer etter hvert som det fanger opp luftas bevegelsesenergi. En metode er å registrere trykkendringer i en pitot-tube. Elektriske kretser som kan fange opp vindens avkjølingseffekt er også en mulighet. Både trykkendring og vindavkjøling vil være en funksjon av vindhastigheten. Hvis man ønsker å fange opp raske horisontale og vertikale endringer i vindhastigheten, f.eks. målinger av turbulens, egner det seg kanskje aller best å benytte anemometere basert på ultralyd. Aneroidbarometer Barometer som måler lufttrykk ved hjelp av en trekkspillformet metallboks. Prinsippet er at boksen utvider seg når lufttrykket utenfor minker. Tilsvarende presses boksen sammen når lufttrykket utenfor øker. Mennesket har noe lignende innebygget i øret. Når lufttrykket endres raskt trykker det på trommehinna ( dott i øret ). Aneroid betyr uten væske. Det første aneroidbarometeret ble lansert av franskmannen Lucien Vidie i De fleste andre barometre er basert på at tyngden av lufta over målepunktet presser på en væskesøyle, se f.eks. kvikksølvbarometer. Antisyklon Annet navn på høytrykk. Arktisk front Atmosfæren Beskrivelse av atmosfærens lagdeling.

3 Aurora borealis AWOS Advanced Weather Observation System, automatisk værobservasjonsstasjon. Azor-høytrykket, se subtropiske høytrykk B Bakkeinversjon, se inversjon Barentz, Willem Nederlandsk sjømann og opphavet til navnet Barentshavet. Barentz er kjent for sine 3 ekspedisjoner på 1590-tallet, der han lette etter nordøstpassasjen til Asia. På de 2 første kom han til Novaja Zemlja. På den 3. "oppdaget" han tilfeldigvis Spitsbergen i 1596, og rundet deretter nordsiden av Novaja Zemlja før ekspedisjonen ble sittende fast i isen. Han døde under et forsøk på å nå land i Barograf Instrument som overfører måling av lufttrykk fra et barometer (vanligvis aneroidbarometer) til en papirremse. Barometer Apparat for å måle lufttrykk. Det finnes mange typer barometer. Mest brukt er aneroidbarometer og kvikksølvbarometer. Se også lufttrykk. Baropausen Overgangen mellom termosfæren og eksosfæren, km over jordoverflaten. Også kalt eksobase. Se atmosfærens lagdeling. Barosfæren Sjiktet i jordas atmosfære fra ca 100 til ca 450km. Vanligvis kalt heterosfæren. Se atmosfærens lagdeling. Beaufort, Francis Britisk admiral ( ) som utviklet en skala for hvordan forskjellige vindhastigheter virket på havoverflaten og seilføringen på seilskutene. Skalaen ble satt opp i 1806 og ble senere overført til forhold på landjorden. Her finner du skalaen i tre versjoner. For å lese mer om vind, klikk her. Bergensskolen Biosfæren Det nederste sjiktet av atmosfæren og den delen av jordskorpa med vannområder der det eksisterer naturlig liv. Bisol Optisk fenomen som skyldes sollysets brytning og refleksjon i iskrystaller i øvre troposfære, oftest i forbindelse med cirrus-skyer og halo. Eks. på kombinert bisol ( sun dog ) og halo Bjerknes, Vilhelm I 1904 fremsatte nordmannen Vilhelm Bjerknes ideen om at værvarsling kan løses som et begynnelsesverdiproblem basert på matematiske likninger (som igjen er basert på grunnleggende naturlover). Prinsipielt gjør likningene det mulig å beregne atmosfærens tilstand for ethvert tidspunkt framover i tid dersom man kjenner temperatur, trykk, fuktighet og vindens retning og styrke ved

4 et gitt tidspunkt. I tillegg må man kjenne randbetingelser som forteller hvordan bakken og verdensrommet påvirker atmosfæren. Likningene var vanskelige å løse med datidens metoder og Bjerknes arbeidet derfor med å utvikle tolkingsmodeller til bruk i værvarslingen. Et resultat av dette er polarfrontmodellen (fra 1919) - en modell som fremdeles blir brukt over store deler av verden. Denne modellen inneholder både en praktisk metode for å tolke tredimensjonale meteorologiske observasjoner, og en metode til å kunne forutsi den etterfølgende tidsutviklingen. Dens sikreste kjennetegn er plassering av varmfronter og kaldfronter i forbindelse med lavtrykk. Se også Bergensskolen. Bora Fallvind fra Alperegionen mot Adriaterhavet Bukleskyer, se mer om skyer Byge En typisk bygesky dannes og oppløses i løpet av ca 1t, men avløses ofte av neste byge slik at nedbøren i lengre perioder kan fortone seg nesten sammenhengende. Bygenedbør er ofte intens på grunn av kraftige vertikale strømmer og iskrystalleffekten. En byge er på sett og vis et lavtrykk (se instabilitetslavtrykk) på veldig liten skala. Kraftige byger gir gjerne fall i lufttrykket på et par hpa og det blir vindkast. Se også Cumulonimbus, Towering Cumulus og konveksjon. Bølgehøyde Bølgeperiode Bølge (hav-) C Cb, se cumulonimbus Celsius (C) Temperaturskala som setter vannets fryse- og kokepunkt lik hhv. 0 og 100 grader. Svensken Anders Celsius definerte opprinnelig skalaen motsatt, dvs. 0 grader som kokepunkt og 100 grader som frysepunkt. Carl von Linne snudde senere skalaen. Cirrocumulus les mer om skyer Cirrostratus les mer om skyer Cirrus (Ci) Også kalt fjærskyer. Enkeltstående skyer med et stripet eller trevlet utseende, ofte helt hvite med silkeaktig glans. Skyene kan også være i form av flak eller bånd. Skyene består av iskrystaller. Mer om skyer Cluster En gruppe med prognoser som ligner hverandre. Ensembleprognoser (EPS) er et sett med prognoser for samme værsituasjon. Prognosene blir delt inn i "clusters" (grupper) med ulikt antall "medlemmer". Fordelingen brukes for å beregne sannsynligheten for at ulike værtyper skal inntreffe. Contrail (Condensation trail), se kondensasjonsstripe

5 Coriolis Gaspard Gustave Coriolis, fransk fysiker/ingeniør ( ), la det matematiske grunnlaget for å beskrive bevegelser i et roterende system. I meteorologien benyttes begrepet Coriolis-kraft eller jordrotasjonens avbøyende kraft til å forklare vindens retning rundt høytrykk og lavtrykk. Luftpartiklene beveger seg i forhold til jordoverflaten, samtidig som jorda roterer rundt sin egen akse. Cumulonimbus (Cb) Velutviklet bygesky. Torden- og haglbyger er som regel en Cb, men oftest blir det bare en ordinær regn- eller snøbyge. Det er vanlig å skille mellom cumulonimbus calvus (uten tydelig amboltform, eg. uten hår/skallet) og cumulonimbus incus (tydelig ambolt-form). Cumulonimbus capillatus (eg. hårete) er en incus. I Norge er Cb vanlig i alle bygesituasjoner. De er lettest å få øye på som ettermiddagsbyger i innlandet om sommeren. Se også byge og konveksjon. Cumulus les mer om skyer D Delvis skyet, se skymengde Diabatisk En (termodynamisk) prosess der det utveksles varmeenergi med omgivelsene. Typiske eksempler i meteorologien er stråling og fordampning/kondensasjon. Motsatt av adiabatisk. Diffluens Luft strømmer i ulik retning ut fra et område. Motsatt av konfluens. Se også divergens. Dis Redusert sikt som følge av høy luftfuktighet. Blir sikten i horisontal retning under 1km kalles det tåke. Divergens I atmosfæren kan luftpartiklene bevege seg fritt i alle retninger, men studeres den gjennomsnittlige luftbevegelsen (vinden), framkommer et storstilt mønster: de stabile vindsystemene over verdenshavene, knyttet til høytrykk- og lavtrykksområder. Et eksempel på divergens finner vi i de store høytrykkene omkring 30 gr. N og S, der lufta synker ned til jordoverflaten for så å blåse ut i alle retninger fra høytrykkets sentrum. Det motsatte, konvergens, har vi i forbindelse med et lavtrykk. Da blåser vinden inn mot lavtrykket for så å stige til værs. DMI Danmarks Meteorologiske Institut DNMI Meteorologisk institutt het tidligere Det norske meteorologiske institutt Dopplerradar, se værradar Downburst, se microburst Drivhuseffekt Jorda mottar energi i form av kortbølget elektromagnetisk stråling fra

6 Sola. En del av disse strålene stoppes i jordatmosfæren, (se osonlaget). En del trenger gjennom atmosfæren, treffer jordoverflaten og varmer opp denne. Jordoverflaten sender ut langbølget stråling men mye av denne strålingsenergien stoppes i atmosfæren. Dette reduserer Jordas varmetap til verdensrommet og gjør at temperaturforholdene ved jordoverflaten er slik at liv kan eksistere. Forskjellen i innstråling og utstråling av energi kalles drivhuseffekten. Jordatmosfærens forskjellige gasser ( se atmosfæren) har forskjellig drivhuseffekt. Vanndamp, CO 2 og O 3 (oson) er viktige drivhusgasser og mengden av disse gassene påvirker strålingsbalansen og dermed temperaturen i Jordas atmosfære. Siden menneskelig aktivitet påvirker atmosfærens sammensetning av gasser, for eksempel ved utslipp av gasser ved fyring, bilkjøring, industrivirksomhet, vil drivhuseffekten endres. De fleste klimaforskere mener at gjennomsnittstemperaturen i atmosfæren har økt det siste hundreåret og at den viktigste årsaken er menneskelig aktivitet. Drop-sonde En radiosonde, med en liten fallskjerm, som blir sluppet fra fly. De fleste radiosondene blir festet til værballonger som slippes fra faste steder på jordoverflaten. Med drop-sonder kan man i større grad oppsøke værfenomener som man ønsker å studere nærmere. Dugg Vanndamp som kondenserer mot bakken. Dugg oppstår når temperaturen på bakken faller under luftas duggpunkttemperatur, jfr. metning. Hvis bakketemperaturen samtidig er på minussiden avsettes vanndampen som rim. Duggpunktstemperatur Den temperaturen lufta må avkjøles til før skydannelse (metning) inntreffer. Dust devil En virvelvind som skyldes sterk oppvarming av bakken i et område med mye sand. Lufta nær bakken stiger (konveksjon) og det settes i gang en støvete virvel. I Norge blir det ofte observert lignende fenomener, virvlene er her gjerne noen meter høye. Døgnmiddeltemperatur, se middeltemperatur Dønning E ECMWF European Centre for Medium-range Weather Forecasts Effektiv temperatur, se vindavkjøling Eksobasen Overgangen mellom termosfæren og eksosfæren. Eksobasen kalles også baropause el. termopause og ligger km over Jordas overflate. Mer om atmosfærens lagdeling Eksosfæren Området av Jordas atmosfære utenfor km høyde (eksobasen). Mer om atmosfærens lagdeling.

7 Ekstremvarsel Meteorologisk institutt utarbeider flere ganger om dagen varsler om værutviklingen de nærmeste dagene. Hensikten med varslene er at enkeltpersoner, næringsliv og offentlige myndigheter skal kunne bruke dem til å planlegge virksomheten sin. En sjelden gang kan værutviklingen utgjøre en fare for liv og verdier. Meteorologisk institutt er pålagt å varsle spesielt om slike værforhold, slik at myndighetene kan igangsette forebyggende tiltak. - Slike varsler kalles ekstremvarsler og utarbeides etter en egen beredskapsplan. Værfenomenene som kan forårsake et slikt varsel er: - Sterk vind (storm) - Store nedbørmengder/endrede temperaturforhold, slik at det er fare for skadeflom. - Ekstremt stor snøskredfare over store områder - Stormflo (ekstremt høy vannstand langs deler av kysten) De siste årene har Meteorologisk institutt utarbeidet 1-2 ekstremvarsler pr. år. Ekvipotensiell temperatur Man må her tenke seg fuktig luft med en gitt temperatur et stykke over bakkenivå, f.eks. 5 C 1500 m.o.h. Hvis all fuktigheten kondenserer og faller ut som regn vil det bli frigjort energi (se vannets kretsløp). Hvis denne energien i sin helhet brukes til å varme opp den gjenværende tørre lufta får vi såkalt ekvivalent temperatur, f.eks. 7 C. Ekvipotensiell temperatur får vi ved å regne oss langs tørr-adiabaten ned til havnivå (ca 1 C/100m), dvs. 15 C/1500m. Ekvipotensiell temperatur i dette tilfellet er altså 7 C + 15 C = 22 C. I et radiosondediagram vil dette være en ganske enkel eksersis. Energien som kan frigjøres gjennom kondensasjon/nedbør kalles forøvrig latent varme før den blir frigjort. El Nino Ensembleprognoser (EPS) Et sett med prognoser for samme værsituasjon. Prognosene blir delt inn i "clusters" (grupper) med ulikt antall "medlemmer". Fordelingen brukes for å beregne sannsynligheten for at ulike værtyper skal inntreffe. Beregningene krever enorm regnekapasitet. Meteorologisk Institutt deler utgiftene med de fleste andre europeiske land gjennom medlemsorganisasjonen ECMWF. Mer informasjon (eng.) om ensembleprognoser fra ECMWF. Se også kaosteori/sommerfugleffekten. EPS 1)European Satellite System 2)Ensemble Prediction System: Se ensembleprognoser ESA European Space Agency Ettermiddagsbyger Brukes mest om byger som dannes i godværssituasjoner om sommeren. De oppstår hyppigst den delen av døgnet bakketemperaturen er høyest, det vil si om ettermiddagen. Se også byge. EUMETSAT European Organisation for the eploitation of meteorological satellites

8 F Fahrenheit I noen engelsktalende land benyttet som enhet på temperatur i stedet for Celsius, men Celsius skal alltid brukes i offisielle meteorologiske meldinger. Ved konvertering fra Fahrenheit-grader til Celsius-grader brukes formelen C = (5/9) x (F-32). Eks.: 32 F = (5/9) x 0 = 0 C Fallvind Vinterstid dannes ofte kald luft over høyereliggende områder og fjellstrøk. Denne kalde lufta er tung og tyngdekraften får kaldlufta til å falle korteste veien ned mot havet. I trange og bratte dalfører kan denne snoen bli ganske merkbar og kalles da for fallvind. Bora er det lokale navnet på en fallvind som blåser fra fjellområdene i tidligere Jugoslavia ned mot Adriaterhavet. "Mistral" blåser fra Alpene gjennom Frankrike. "Piteraq" er lufta som faller ned fra Grønlandsisen. Fenomenet er vanlig i mange områder på Jorda og de fleste regioner har egne navn på sine fallvinder. Fiskebankene Fjellråd, råd om vær i fjellet Fjellstrøkene Fjellvettreglene Fjærskyer, se cirrus Flau vind, se vind FL, se Flight Level Flight Level (FL) Trykkflate i standardatmosfæren. Flo og fjære Tabeller for tidevann og vannstand med forklaring av begrepene. Friksjonskraft Når luft beveger seg over et underlag, vil de nederste luftpartiklene kollidere med ujevnhetene til underlaget. Disse ujevnhetene varierer veldig i dimensjon, fra kornaksene i en åker til Himalayas fjellkjeder. I større eller mindre grad vil underlaget bremse luftas bevegelse nær jordoverflaten, men oppbremsingen vil også forplante seg videre oppover et stykke, avhengig av vindhastighet, luftas stabilitet og underlagets ruhet. Dette kalles friksjon og friksjonskraften virker i motsatt retning av bevegelsen. Friksjonslaget, se grensesjiktet Frisk bris, se vind Front Frontogenese

9 Dannelse av en front, dvs. at to luftmasser med ulik tetthet (temperatur) presses mot hverandre. Frontogenese brukes også om situasjoner der en svak frontsone intensiveres. Se også front. Frostis Frostrøyk Når svært kald luft strømmer over åpent ("varmt") vann, vil det inntreffe hurtig fordampning til - og oppvarming av lufta nærmest vannoverflaten. Denne oppvarmede og fuktige lufta stiger raskt, samtidig kondenserer fuktigheten. Dette ser ut som røyk. Hvis sjiktet med kaldest luft er tynt vil ikke "røyken" forsvinne i høyden, men fylle opp kaldluftssjiktet og det oppstår tåke (frosttåke). I Norge er frostrøyk typisk over vann som ikke har frosset om vinteren. Særlig vanlig er det i fjordene lengst nord i landet, f.eks. når kaldlufta fra Finnmarksvidda siver ut over de åpne fjordene. Eksempel fra Røros. Frosttåke, se frostrøyk og tåke. Frysekjerne Saltpartikler, ispartikler eller annen "forurensning" som gjør det lettere for underkjølt vanndamp/-dråper i en sky å fryse til is. Uten frysekjerner kan skyen bestå av underkjølt vanndamp/-dråper selv med temperaturer ned mot minus 40ºC. Se også kondensasjonskjerner og underkjølt vann. Fuktigadiabaten Når temperaturen i fuktig (mettet) luft avtar med 0.5gr/100m. Hvis temperaturen avtar mer eller mindre enn 0.5gr/100m, kalles lufta hhv. ustabil og stabil. Full storm, se vind Føhnvind Når luft stiger og synker i atmosfæren, kan vi vanligvis betrakte det som skjer i lufta som adiabatiske prosesser (se dette). Når en luftstrøm møter en fjellkjede og tvinges til å stige, faller temperaturen i lufta ca. 1 o C pr. 100 m, inntil lufta når metning. Ytterligere hevning og avkjøling medfører at noe av vanndampen i lufta kondenseres til vanndråper. Kondensasjon frigir varme som tilføres lufta, slik at fortsatt hevning av lufta bare vil gi et temperaturfall på ca. 0,5 o C pr. 100 m. Til slutt når lufta toppen av fjellet og hvis luftlaget over fjellet er stabilt, vil luftstrømmen tvinges til å synke ned på lesiden av fjellet. Da vil temperaturen øke med 1 o C pr. 100 m. Når lufta har kommet ned i samme nivå som der hevningen over fjellet startet, vil den være tørr og ha en høyere temperatur enn ved starten av prosessen. Årsaken til temperaturstigningen er frigitt kondensasjonsvarme. Begrepet Føhn-vind stammer fra de sveitsiske Alper og betegner luft som har strømmet over Alpene og gjennomgått de fysiske prosessene beskrevet over. Føn, se Føhnvind Følt temperatur, se vindavkjøling

10 Kontakt Redaktør: Heidi Lippestad Adresser og telefonnummere til Meteorologisk institutt Send epost! Sist oppdatert 16.september 2003 Meteorologisk institutt