Vårnummer Nr Side 1. Stoff til Dagkirurgisk Forum sendes styreleder Jørgen Nordentoft Mail:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vårnummer 2013. Nr. 1 2013 Side 1. Stoff til Dagkirurgisk Forum sendes styreleder Jørgen Nordentoft Mail: nordentoft@online.no"

Transkript

1 Vårnummer 2013 Den indiske kirurgiens far, Susruta beskriver mange kirurgiske instrumenter. Susruta levde 800 år fkr, og den eldste utgaven av hans kirurgiske lærebok er fra rundt 400 AD. Mange instrumenter ligner dagens Innhold: s.2 Leder, s.4 Hilsen fra Arendal, s.6 Referat vintermøte, s.9 Ildsjelprisen, s.11 Referat vintermøte del 2, s12: Tromboembolisme nok en gang, s.14 Nordafs stipender, s15: Tre reisebrev fra IAAS verdenskongress i Budapest, s.23 Redaktørens hjørne, s. 24 Nordaf styre Side 1

2 LEDER Av styreleder Jørgen Nordentoft, Martina Hansens Hospital (perm.) Styret vil gjerne takke deltagere både medlemmer og ikke medlemmer, samt utstillere og foredragsholdere for et vel besøkt, nesten rekordstort vintermøte i januar. Referater fra en del av programpunktene finns her i bladet og de fleste presentasjoner finns på nettsiden (www.nordaf.no). På GF valgte man på styrets anbefalin g og på oppfordr ing fra medlem mer å innstifte en Ildsjelpris for dagkirurgisk virke. Tanken er naturligvis å hedre enkeltpersoner, foreslått til styret av medlemmene. Det framgår av statuttene. Med æren og diplom følger et kontant beløp. Se statuttene i sin helhet lengre framme i bladet / på nettsiden. Nytt kongresshotell til vintermøtet Generalforsamlingen i Nordaf valgte likeledes på styrets anbefaling å prøve krefter med et nytt kongresshotell i 2014: valget er etter grundig sondering fallet på SCANDIC FORNEBU ved Oslo. Vi har vært i en prosess de siste par år og har nu valgt å flytte teltpelene til Fornebu. Vi har på mange måter vært meget tilfredse med det nuværende hotel Clarion på Gardermoen, men dagkirurgisk virketrang og lyst på nye utfordringer fik os til å skifte. Der er naturligvis også andre momenter i beslutningen, både praktiske og økonomiske. Vi får for eksempel hele hotellet for oss selv, hvis vi da kan tiltrekke likeså mange deltagere som vanlig. Gode praktiske løsninger når det gjelder transport/bespisning/utstillere var også medvirkende. Og hotellet er helt nytt. DRG Ingen leder uten at DRGsituasjonen vs. utviklingen i dagkirurgisk aktivitet omtales. Der vil så vidt vi erfarer snarlig bli framlagt en artikkel i Tidsskriftet, der dokumenterer, at der er faldende dagkirurgisk aktivitet i al fall på det gynekologiske område. Det er vel knapt ønskeligt. Det understrekes i artikkelen, at vi er ved å komme bakpå i forhold til både Danmark og Sverige.. Dansk Dagkir. Selskabs årsmøte. Styret var representert med 3 deltagere på det danske dagkir. selskaps årsmøte, hvor der meget gledelig var rekorddeltagelse. Vi ble alle utfordret av en helseøkonom, der anførte, at der er behov for bedre og sterkere dokumentasjon av den samfunnsmessige, økonomiske gevinst av omlegging til dagkirurgi. En mer kjent oppfordring fra andre sider var behovet for dokumentasjon av behandlings-resultater, kvalitetsindikatorer og benchmarking. Et spennende studie `Prisen skal synliggjøre betydelig innsats for å oppmuntre og fremme utviklingen av dagkirurgi, og ildsjeler som kan være forbilder og en inspirasjon for andre. Prisen utdeles for uegennyttig og allmennyttig innsats for utviklingen av dagkirurgi. omtalte adferd og kommunikasjon på operasjonsstuen med kirurgen i sentrum! Mer om møtet lengre framme i bladet. Vi oppfordrer interesserte til å ta en tur til Side 2

3 Middelfart og det praktfulle slotshotel i april neste år. Internasjonalt Mens disse ord sendes mot trykkeriet varmer de opp i Budapest til IAAS verdenskongressen i Dagkirurgi. Seneste var som en god del av dere husker eller har en god sjanse til å huske i København i Nordaf har via stipender og loddtrekkinger gleden av å sende ca. 6 medlemmer til møtet der de nordiske lande er godt representert med foredragsholdere og møteledere. Norge ser ut til igjen å være meget sterkt representert på deltagersiden. Et godt uttrykk for den store interesse for dagkirugi og kvalitet og kanskje også at økonomien i Norge ikke er så gal. Der er igjen forundrende lav deltagelse fra selv store europeiske lander som England, Tyskland og Frankrike. En av de profiler vi markerer os via i Norden er vår i mine øyne framsynte holdninger til multiprofessionalitet også i denne kongress-sammenheng. Mange lander har store muligheter for å kunne la seg inspirere av de nordiske når det gjeller metoder, logistikk og holdning til bruk av ressurser. Noen der har tenkt over hvilke barrierer der skal beseires for å få det til rundt omkring..? Fokus for kongressen denne gang er nok så mye å stimulere til videre ekspansjon av den dagkirurgiske tankegang og antall operasjoner. På generalforsamlingen til IAAS er der meget positive nyheter i forhold til det sistnevnte: Både Kina, Japan og Romania har via deres til dels meget nye nasjonale dagkirurgiske selskaper søkt om fullt medlemskap av IAAS. Meget positivt! Jeg vil på møtet i Budapest forsøke å ta initiativ til et tettere svensk/norsk/dansk samarbeide på et overordnet plan, men uten å la det påvirke vårt samarbeide i regi av IAAS. Siste modul (Work Package 6) av det EU-støttede DaySafe Project (der også holder møte i Budapest) hvor Norge som tidligere omtalt også deltar skal være avsluttet innen oktober dette år. Ansvarlig for denne siste modul er Danmark og modulen består av en planlegging og gjennomførelse av et internasjonalt, utdannelseskurs i forhold til best practice and standards. Kurset foregår i Romania i september, atter med Nordisk deltagelse på forelesersiden. DaySafe har fortsatt sin egen nettside, hvor man kan få flere opplysninger om prosjektet og følge de innkomne resultater: Eller via IAAS sin nettside: s.../european-projects HUSK: VINTERMØTE I NORDAF 2014 Vi ser fram til å byte deg og dine kolleger velkommen på vårt neste vintermøte (nr. 18) på det nye konferansested: SCANDIC FORNEBU Hotel, den 10. og 11. Januar Vi regner med å ha et tentativt program på vår nettside til slutten av september. Eksempel på nordisk samarbeid, her i Budapest under kongressens festmiddag Side 3

4 Hilsen fra Arendal Hei alle dagkirurgivenner! I år er det 25 år siden starten på dagkirurgi i Arendal. Dette ble feiret med festpyntet langbord i korridoren og besøk fra ulike avdelinger vi har naturlig kontakt med. Fra trange lokaler i starten har vi nå en lys, flott avdeling med 5 egne operasjonsstuer. Inndelingen av avdelingen gjør logistikken enkel og pasientbehandlingen effektiv. Noen pasienter blir operert på hovedoperasjon og den ligger også i samme etasje. Vi er 1 sekretær og 9 spesial sykepleiere (ca 6 årsverk) på avdelingen som tar oss av pre- og postoperativ pleie. Noen anestesi- og operasjonssykepleiere er fast på operasjon, mens noen rullerer. Pauserommet er felles og det gjør at vi blir godt kjent med hverandre. Vi samarbeider tett med operatører, anestesileger, anestesi- og operasjonssykepleiere, samt pasienthotellet, intensiv og sekretærer som tilhører ulike poster. Vi har pre- og postoperativ behandling av kirurgiske, ortopediske, gynekologiske, ØNH, kjeve, tannlege, øye, samt oppvåkning etter behandling på "utposter" som MR, gastro- og colonoscopi og enkelte oppvåkninger på inneliggende pasienter når intensiv trenger hjelp. Vi har 12 oppvåkningsplasser samt 3 hvilestoler hvor vi kan ha oppvåkning. Trykket på dagkirurgen øker og vi har i snitt 20 pasienter om dagen. Vi har et trivelig arbeidsmiljø og ingen slutter før de går av med pensjon. Med hilsen Personalet på Dagkirurgisk avdeling Arendal V/enhetsleder Emmy Blichner Stenhagen Innmelding I Nordaf lønner seg. Det koster bare 200 kr, og du får dette bladet to ganger I året, samt reduksjon I prisen på vintermøtet. Meld deg på hos Kristin Solstad, eller via Side 4

5 Helsides annonse Braun Side 5

6 Referat Vintermøtet 2013 Valg av anestesimodaliteter i dagkirurgien spiller det noen rolle? Overlege Jørgen Nordentoft. Hvidovre Hospital DK, (Martina Hansens Hospital). Innledning med oppsummering av sikkerhet ifm. dagkirurgi generelt og dermed også implisitt valg av anestesimetoder. Referete morbiditets- og mortalitetsundersøkelser fra Chung, Canada (1999) og Enbæk, Danmark (2006) hvor der i retrospektive undersøkelser av ca pas. i hver undersøkelse i 0-30 dager hhv dager ikke forekom dødsfall. Majholm et al, Danmark, publiserte i Acta An. Scand. i 2012 en prospektiv undersøkelse av det postoperative forløp for nesten dagkirurgiske pas. fra 8 forskjellige dagkirurgiske avdelinger over 3 år i Danmark med en oppfølgingstid på 0-30 dager postop. I denne us. Var der i alt 5 dødsfall, men ingen af disse ble vurdert til å være avhengig av om pas. ble operert dagkirurgisk eller som inneliggende. Dermed igjen implisitt: ikke sikre anestesimetoderelaterte dødsfall. Der var faktisk større mortalitet i en kontrollgruppe, der ikke hadde vært utsatt for dagkirurgi (anestesi). De må således vurderes, at de forskjellige anestesimetoder, der brukes de forskjellige steder (og de er mange) er sikre i mortalitetsdimensjonen. Mortalitet som mål for god/riktig anestesimetode i dagkirurgien er således ikke logisk. Det framgår da også, at forfattere i de mange undersøkelser om dagkirurgiske anestesimetoder sammenligner og undersøker anestesimetodene i andre entiteter. Forfatterne sammenligner typisk: Mortalitet / morbiditet / komplikasjoner Flyt / logistikk / økonomi turnover Kvalitetsindikatorer inkl. opplevet pasientkvalitet, smerte/poko m.v. Effekt/konsekvens av anestesiformen ift de forskjellige postoperative faser: o Umiddelbar: Minutter til timer o Intermediær: Timer til dager o Senfase: Dager til uker (måneder) Noen av hodemomentene, der typisk vurderes i disse vitenskapelige artikler er bl. a: Tidsforbruk / Timing i forbindelse med anestesitypen: o Nattesøvn. Når mobilisert / gjenopptatt normale aktiviteter Logistikk antall pas. forberedelsestid og skiftetider på operasjonsstua Kliniske fysiologiske og tekniske forhold: o Hypotensjon bradykardi/arytmi o Urinretensjon o POKO Side 6

7 o Postoperative smerter (hals /-op-felt) o Skjelvinger / agitasjon (barn) o Awarenes o Håndtering av luftveier / intubasjon / muskelrelaksans Og et godt klassisk spørsmål: Ønsker pasienten samme anestesi igjen..? Dernest ble der gitt en oversikt og sammenligning over en del av de historiske kontroverser om bruk av og preferanser for de forskjellige anestesityper og teknikker. TIVA vs. Gassanestesi Spinal anestesi: Go / No-Go Økonomi i forhold til utstyr, medisiner og turnover på operasjonsstua Valg av luftveistilgang Bruk av muskelrelaksansia / premedisin / supplerende smertebehandling og POKO- profylakse Oppsummert sammenligning TIVA vs. Gass: PRO CONTRA TIVA Styrbart Behagelig sederende Færre luftveisutfordringer Anti POKO-effekt Amnesi Pumpe-sprøytefeil Paravasal injeksjon / i.v. linje-svikt Krav til smertebehandling Risiko for awarenes Smitte via utstyr Obs. Høy BMI / lange operasjoner GASS Hurtigst oppvåkning Unngå awarenes Godt til astma / KOLS Mulighet for spontanresp Ubehag ved innledning (Sevo akseptabel) Mer utfordrende luftveishåndtering POKO frekvens økt Forurensing lokal og ozon Utstyr: fordamper Skjelvinger Agitasjon (barn) Høy BMI: hangover (ikke Desfluran) Lever / nyretoksisitet Malign Hypertermi Side 7

8 Sevoflurane vurderes som særlig egnet til korte inngrep på barn og Desflurane som indisert ved lengre operasjoner spesielt på pas med høy BMI/søvnapnø. Spinalanestesi bør kun brukes på rett indikasjon (pasient-/prosedyreorientert) og helst skreddersydd til inngrepets art. Epidural forkommer ikke å ha noen rutine-plass i dagkir. Problemer med langvarig, ikke forutsigelig virketid spes. av det motoriske blokk selv ved små doser bupivacain +/- tung (5 7.5 mg) er et problem. Der er håp om, at 2-Chloroprocain 1 % (og ev. Prilocain 2 % Hyperbar) introduseres på de norske marked. Spes. førstnevnte syns å ha kortere, mer forutsigelig virketid, lav frekvens av TNS (nerveirritasjon) og urinretensjon. Det anbefales at bruke pencil-point-nåler med 27 G størrelse ikke større enn 25 G. Ensidige og saddelblokk med Marcain Tung krever passe små doser og min minutters ventetid i rett posisjon. Blokk Ultralydveiledte Blokk. Lokalanestesi. Disse metoder stormer jo fram både i Norge og internasjonalt. Håndtert riktig er metodene meget effektive og sikre. Han ved behov suppleres med lett sedasjon / lett GA, men det er fullt mulig, også i en dagkirurgisk setting via god logistikk at operere i rene blokk uten unødig ventetid. Har foreleserens klare anbefaling. Disse blokk er / kan være den beste mulige start på et smertemessig velkontrollert postoperativt forløp i multimodalt regi. Perineural kateter til postop. hjemmebehandling med lokalanalgetika (typisk Ropivacain 0,2 %) er fullt mulig, sikkert og effektivt. Anbefalt størst mulig bruk av lokalanestsi, NSAIDs og steroid (Dexametason) og minst mulig helst slett ikke bruk av langtidsvirkende opioider hvis det kan unngås. Fentanyl/Sufenta ved slutting av operasjon og i initialfasen på postop. kan være fint. Utfordring: Compliance ift. faglige evidensbaserte anbefalinger / barrierer mot endring av kliniske rutiner. Et eksempel på dette er følgende eksempel: På tross av sterke europeiske anbefalinger om anestesimetode til åpen inguinalhernie kirurgi til voksne (lokal evt. pluss sedasjon /TIVA (gass?), gis der fortsatt mange steder spinalanestesi til disse operasjoner. Vi må evt. avvente om de nye spinallokalanestesimidler er bedre enn de gamle. Konkrete anbefalinger - foreleser: Gi god informasjon Bruk TIVA Alltid lokalanestesi hvis mulig Ultralydveiledt blokk hvis mulig evt. supplert med sedasjon / TIVA Bruk LMA hvis mulig/sikkert i stedet for intubasjon Bruk gass og små spinaler på indikasjon og skreddersy dem. Plan for multimodal smertebehandling Bruk NSAIDs og Dexametason Unngå minimer opioidbruk Ikke bruk dyb sedasjon / epidural Oppfordring om å følge anbefalinger der er fallgrupper Som konklusjon konstateres det at: De dagkirurgiske anestesimetoder synes ganske sikre Der er forskjell på klinisk outcome / turnover ift valg av anestesimetode Valg av anestesimetode er kun en del av kjeden, der må være optimalisert i den dagkirurgiske behandlingskjede. Side 8

9 NORSK DAGKIRURGISK FORUM (Nordaf) Et skritt videre med Ildsjelprisen Nordaf har til formål å være et faglig forum for dagkirurgi i Norge. Forumet er dedikert til utveksling av informasjon for å oppmuntre til og fremme utviklingen av dagkirurgi. Nordaf er forbi ungdomsårene, barnesykdommene er lagt bak oss, og noe har definitivt modnet hos oss etter hvert. Vintermøter, internasjonale relasjoner, tidsskrift; alt har begynt å modnes i en form vi er stolte over. Det er mange som har vært pionerer i denne prosessen. Mange har trukket et tungt lass i en viktig endringsprosess. Det er ikke lenge siden lyskebrokkpasientene lå inne 5-6 dager etter operasjonen, og mange dinosaurer skulle nedkjempes før vi fikk endret på dette. Det er på tide, synes vi, å finne en måte å berømme og belønne noen av de viktigste av dagkirurgiens foregangspersoner på. Derfor har Nordafs styre enstemmig valgt å opprette Ildsjelprisen Prisen skal synliggjøre betydelig innsats for å oppmuntre og fremme utviklingen av dagkirurgi, og ildsjeler som kan være forbilder og en inspirasjon for andre. Prisen utdeles for uegennyttig og allmennyttig innsats for utviklingen av dagkirurgi. Styret har vedtatt disse statuttene for prisen: 1. Alle medlemmer i Nordaf kan sende forslag på kandidater til ildsjelprisen. Forslag ledsages av en skriftlig begrunnelse. 2. Et samlet Nordaf styre kan i enstemmig styremøte avgjøre, på grunnlag av prisens intensjon og all annen relevant informasjon hvem som skal motta Ildsjelprisen. 3. Styret kan avstå fra å dele ut prisen eller foreslå å dele prisen mellom flere kandidater. 4. Ildsjelprisen består av et pengebeløp og en nål påført Nordafs logo 5. Ildsjelprisen overrekkes på Nordafs årlige konferanse, Vintermøtet. 6. Styret skal føre protokoll over tildelte ildsjelpriser med begrunnelse for hver tildeling Side 9

10 Helsides annonse Covidien Side 10

11 Skulderkirurgi pasientopplevelse av smertebehandling. v/ avdelingsleder Jan M. Hammersgård, Dagkirurgisk avd SI-Elverum. Referat v / Eli Lundemo Øieren Smertelindring ved artroskopiske skulderoperasjoner. Anders Grønseth, Aleksander Roaldseth, Eva K. Birkelund Sykehuset Innlandet HF, Elverum sykehus, Ortopedisk avd. sto bak undersøkelsen. Innledning Sykehuset utfører årlig ca.240 dagkirurgiske skulderartroskopier. Etiologien er bredspektret og omfatter subacromiell tranghet, rotatorcuffskader, SLAP-skader, labrumskader, ac.leddsartose og frozen shoulder. Alle inngrep utføres i narkose. Avhengig av anestesi får noen pleksusblokade, og andre ikke. Avdelingen hadde ingen standardiserte prosedyrer for postoperativ smertelindring hos denne pasientgruppen. Alle pasientene fikk 2g paracetamol som premedikasjon. Erfaringen var at pasientene som fikk blokade var vesentlig mindre smerteplaget enn de som ikke fikk. De ønsket å dokumentere at den praksis som ble brukt var tilfeldig og lite tilfredsstillende, og at det var behov for en mer ensartet praksis. Metode Høsten 2011 ble det startet en registrering av pasientenes postoperative smerte, den ble delt inn i tre grupper. Gruppe 1 (n=53) ble det ikke gjort noen intervensjoner, kun registrering av praksis som var. Dette ble sammenligningsgrunnlag. Gruppe 2 (n=47) fikk 10mg Oxycodon som premedikasjon i tillegg til 2g paracetamol og det var opp til anestesilegen om pasienten skulle ha blokade. Gruppe 3 (n=44) ble pasientene randomisert mellom pleksusblokade og ingen pleksusblokade. Alle fikk oxycodon og paracetamol. Alle pasientene oppga VAS-score etter 30 min og 120 min. Dersom det ble gitt tilleggsmedikasjon og administrert lokalbedøvelse, ble dette registrert. Resultatene Registreringen viste i alle tre gruppene at pasientene som fikk pleksus anga lavere VAS-score etter både 30 og 120 minutter postoperativt. Tillegg av oxycodon viste seg ikke å ha noen signifikant effekt på VAS-score verken hos de som fikk blokade, eller hos de som ikke fikk det. Konklusjonen Funnene viste at pleksusblokade er en effektiv måte å smertelindre pasienter etter artroskopiske skulderoperasjoner. Oxycodon som premedikasjon ga ikke ønsket effekt. Planene videre var å videreføre registreringen, og kartlegge VAS-score første postoperative dag. Side 11

12 Tromboseprofylakse nok en gang en oppsummering av innlegg på årets vintermøte Inge Glambek, Haraldsplass diakonale sykehus Tre på ulike måter selvopplevde hendelser fikk meg til å fokusere på tromboseprofylakse i dagkirurgien. Vi har hatt problemstillingen oppe to ganger på våre vintermøter, men noen klare konklusjoner har vi ikke fått. Kasus 1 27 år gammel kvinne, operert med bukplastikk, ganske stor. Ikke kjent trombofili, brukte ikke p- piller. Fikk 4 dagers Fragminbehandling under oppholdet på sykehuset. Helt fin da hun kom til kontroll tre uker etter operasjonen. To dager etter ble hun akutt dårlig, innlagt sykehus med lungeemboli og døde. Kasus 2 70 år gammel kvinne operert på et annet sykehus for varicer. Ikke kjent trombofili. Operasjonstid 1 ½ time. Ikke tromboseprofylakse annet enn Fragmin operasjonsdagen. Fikk lungeemboli og døde 1 uke etter operasjonen. Kasus 3 Parvavaricer 70 år gammel mannlig kollega operert av meg for parvavaricer. Ingen trombofili, ingen profylakse. 14 dager etter operasjonen fikk han lungeemboli, innlagt i sykehus og vellykket behandlet. Men likevel. Dette fikk meg til å gå gjennom rutinene ulike sykehus har for tromboseprofylakse, og hva vi bygger på. Våre dagkirurgiske rutiner baserer seg på en undersøkelse Wessel og Gerner publiserte i Tidsskrift for Den norske legeforening i 1996 (1). De undersøkte retrospektivt 1691 dagkirurgisk opererte pasienter.8 pasienter (0,05 %) fikk klinisk dyp venetrombose, 1 pasient (0,0006 %) fikk lungeemboli. Operasjonstiden varierte mellom 30 og 45 minutter, og varicer, hallux valgus og kneartroskopi utgjorde den største risikoen. Konklusjonen var at tromboemboliske komplikasjoner er sjeldne i dagkirurgi fordi pasientene ellers er friske, relativt unge og mobiliseres raskt. Men situasjonen har forandret seg siden Vi opererer sykere, eldre og tyngre pasienter dagkirurgisk, og operasjonene er mer kompliserte og ofte av lengre varighet. Og vi har nå en svær studie fra Storbritannia som kan gi oss ny og nyttig informasjon. Million women study er en studie publisert i BMJ i 2009 (2) kvinner hospitalisert mellom 1996 og 2001 ble fulgt opp kvinner ble operert, av disse ble 5419 hospitalisert for venøs tromboembolisme Side 12

13 (TE), og 270 døde av dette. Dette er en stor studie, og kort oppsummert sier den først at kvinner operert som inneliggende har 70 ganger så stor risiko for TE sammenlignet med ikke opererte hospitaliserte kvin- Referanser ner, og dagkirurgisk opererte kvinner har 10 ganger større risiko. Ikke bare det, men risikoen er signifikant forhøyet så lenge som 12 uker etter operasjonene også hvis denne er dagkirurgisk. Vi bør altså oppgradere vår profylakse. Men når, og hvor lenge? Jeg har dårlig erfaring med å spørre hematologene. Vi trenger klare konkrete svar. 1: Tromboemboliske komplikasjoner ved dagkirurgi. Retrospektiv undersøkelse av 1691 dagkirurgiske pasienter Wessel N; Gerner T Tidsskr Nor Lægeforen 1996; 116: : Duration and magnitude of the postoperative risk of venous thromboembolism in middle aged women: prospective cohort study. Sweetland S, Green J, Liu B et al. BMJ 2009; 339: Husk at neste års vintermøte blir flyttet til Scandic Fornebu hotell, holdes 10. og 11. januar Påmelding hos Kristin Solstad: Side 13

14 Stipender v/ Dorte Solnør Christiansen Nordafstipend To ganger i året deler Nordaf ut 3 reisestipend à kr Søknadsfrist er 20/5 og 20/12. En kortfattet søknad sendes styret i Nordaf v/ styreleder Jørgen Nordentoft. Disse stipend er ment å være et bidrag til en studietur, et aktuelt dagkirurgisk møte i inn- eller utland, eller andre kreative formål, som kan bidra til økt kunnskap om dagkirurgi. Betingelsen for å motta stipend er at det sendes en liten rapport til Nyhetsbrevet / Dagkirurgisk Forum etterpå og at søkeren er medlem i Nordaf. Rapporten sendes til styreleder. Alle stipender er personlige og kan ikke gis bort til andre. DSDK / Hindsgavl Møtet i det danske selskap for dagkirurgi er et godt eksempel på hva et Nordafstipend kan brukes til. Neste års møte holdes april som tidligere på vakre Hindsgavl slott i Middelfart på Fyn. Side 14

15 3 REISEBREV FRA BUDAPEST IAAS 10ende verdenskongress i dagkirurgi mai 2013 Første reisebrev, fra Rikshospitalet Vi er to sykepleiere fra Dagkirurgisk enhet fra Oslo universitetssykehus / Rikshospitalet som har deltatt på verdenskongressen i Budapest. Kongressen ble holdt i mai Kari Jacobsen (anestesisykepleier) vant tur på NORDAF 2011 og Mariann Augestad (intensivsykepleier) fikk stipend fra NORDAF for å delta på verdenskongressen i Ungarn. Vi var svært glade for å få denne muligheten for faglig og sosialt påfyll. Åpningsdagen var det mottagelse med velkomst og ungarsk folkedans. Dette var en flott åpning med IAAS presidenten Carlos Castoro og dansegruppen Stary Eyed Ensemble 800 deltagere fra store deler av verden deltok på kongressen. Etter åpningssermonien ble vi servert kanapeer og vin, stemningen ble god. Gamle og nye bekjentskaper ble stiftet. Kongressen ble holdt i Budapest kongressenter hvor vi også bodde på hotell. Hotellet lå litt på utsiden av Budapest sentrum. Hotellet var bra og det var veldig praktisk å bo nær kongressenteret. Side 15

16 Selve kongressen var organisert i en felles stor forelesningssal og seks mindre saler hvor det ble holdt parallelle foredrag. Dermed kunne vi velge de temaene som var mest av interesse. Det var også en posterutstilling med mange flotte prosjekter. Norge hadde også deltagere i posterutsillingen. Inspirerende å se bl.a. at så mange sykepleiere har et så stort engasjement verden over. Det er mange som brenner for det dagkirurgiske fagfeltet. Ingen tvil om at dagkirurgi er fremtiden! Mandag startet med en gjennomgang med dagkirurgi i et historisk perspektiv. Dagkirurgi har kommet for å bli. Dette skyldes fremskritt innen anestesiologiske og kirurgisk teknologi. Men også en økt bevissthet for effektivisering og kostnadsreduksjon. Dette forutsetter at pasientsikkerheten blir ivaretatt og at pasienten opplever tilfredshet. Hovedtema for formiddagen var: - kvalitet på dagkirurgisk behandling - nye operasjonsmetoder og operasjonsteknikker - pasienttilfredshet - pasientinformasjon - jobbtilfredshet Etter lunsj kunne vi velge hvilke forelesninger vi ønsket. Spesielt syntes vi forelesningsserien om preoperativ optimaliserting av den dagkirurgiske pasienten var av stor interesse. Følgende poenger kom frem: - alder er ingen kontraindikasjon - ok å operere pasienter med hjertesykdom, men sikkerheten går først. Ved et økende antall eldre som behandles i dagkirurgiske avdelingen, vil man forvente en dobling av pasienter med hjertesykdom i løper av år. - pasienter med diabetes er tjent med å ikke være innlagt på sykehus. - blodprøver og rtg. tas kun på indikasjon. Her ble det diskusjoner. Tydelig at rutiner varierer fra forskjellige sykehus og land. Det er tydelig stort behov for standardiserte rutiner / guidelines for dagkirurgisk behandling. England har laget nasjonale guidelines for diabetespasienter i sykehus. Se På mandag kveld ble det arrangert kirkekonsert i Parish Church, hvor en operasanger og en organist gledet med vakker sang og musikk fra kjente klassiske verk. Dette var en flott kulturell opplevelse en gammel og ærverdig kirke. Kvelden ble avsluttet på en utsøkt restaurant i Budapest sentrum. Tirsdag startet med fellesforelesning om utvikling og erfaringer med dagkirurgi i verden. Det var fremlegg med representanter fra Danmark, India, Kina, Japan, USA og Australia. Det er tydelig store variasjoner fra land til land med tanke på i hvor mye som opereres og hva de opererer dagkirurgisk. Spesielt var det interessant å høre på representantene fra Kina, Japan og India. Disse landene er i startgropen for dagkirurgi. Mens andre land som Danmark og USA har kommet langt. Felles for de alle er at det satses på dagkirurgisk behandling. Resten av dagen var det parallelle forelesningen. Det var mange tema å velge mellom. Forelesningene som ble valgt var bl. a: - nye og gamle medisiner i dagkirurgisk anestesi - anestesigasser og TIVA - narkoser - nye medikamenter som Remimazolam og Dextor - monitorering som BIS og TOF - oppbygging av det nye Dagkirurgiske senter, Hvidovre Hospital i København Side 16

17 - ledelse av dagkirurgiske enheter Kvelden var satt av til festkveld. Vi ble kjørt en time med buss ut av Budapest. Turen gikk ut på den ungarske landsbygda, hvor det var et oppvisningsshow med hester. Ungarerne er et gammelt rytterfolk. Og i tradisjonsrike blå drakter bød rytterne på en forrykende oppvisning. Pisker smalt som pistolskudd i luften. Formasjonsridning, tempo og akrobatikk - dette kunne rytterne! Deretter bankett med fire retters middag. Vi nevner gåselever, gulasj suppe, andelår og nydelig dessert, og ikke minst god vin. Middagen ble inntatt til flott ungarsk folkemusikk. Stemningen ble god - med sang og dans! Verdenskongressen for dagkirurgi i Budapest var et godt eksempel på at god planlegging og logistikk er suksesskriterier for å få et vellykket arrangement med fornøyde deltagere faglig og sosialt. Vi takker NORDAF for muligheten til å delta på en så viktig og inspirerende kongress. Dette gjør vi gjerne igjen!!! Til slutt vil vi hilse til alle nye og gamle kjente som var i Budapest. Med vennlig hilsen Kari og Mariann Reklame PolyMed, halv side Side 17

18 Andre reisebrev, fra Arendal Så er vi vel hjemme på Sørlandet igjen, etter fem fantastiske dager i Budapest. To jenter fra SSHF Arendal var så heldige å vinne Nordafs reisestipend til IAAS`10. internasjonale kongress. Vi er Anne-Sofie Møller operasjonssykepleier og Anne Synev Jørstad -intensivsykepleier. Begge arbeider vi på Dagkirurgisk enhet. Vi ankom Budapest søndag 5. mai. Da vi reiste var det kaldt og lite vårlig i Norge. Etter et par timers flytur var verden en annen. Våren slo imot oss. 20 varmegrader og vidunderlige dufter av kastanjer, hegg og av alt som hører våren til. Balsam for sjelen. Noen av de 700 deltagerne hadde ankommet allerede dager i forveien og var vel bevandret i denne nydelige byens mange severdigheter og attraksjoner. Norge hadde den største delegasjonen utenom vertslandet selv med hele 82 personer. Åpningsseremonien ble holdt på Budapest Congress Center, hvor også hele kongressen foregikk. President i Ungarns vitenskapelige selskap Jòzsef Pàlinkàs hilste velkommen. IAAS` president Carlo Castoro, delte ut æresmedlemskap. Som avsluning fikk vi se flott ungarsk sang og folkedans. De følgende dagene var fylt med interessante foredrag og rundebordskonferanser fra morgen til sen ettermiddag. Arrangørene hadde lagt til rette for mange flotte utflukter. Vi fikk oppleve en magisk konsert i en av byens eldste katedraler, Downtown Parish Church. Der fikk vi høre Soma Dinyès på orgel og operasanger Eva Pànczèl. Kveldscruise på Donau med champagne og kanapeer ga oss muligheten til å oppleve Budapest fra "vannveien". Banketten ble holdt i "The Làzàr Equestrian Park", 35 km fra Budapest, i hjertet av fjellene i Gödöllö (Domanyvölgy). En nydelig ranch med flotte parkanlegg og bygninger. Vi ble servert en "liten sterk en" før vi fikk oppleve et spektakulært hesteshow som viste oss ungarske "horsemen" tradisjoner. Kvelden ble avsluttet med et treretters gourmetmåltid, mens husbandet spilte ivrig i bakgrunnen. Mange av foredragsholderne var imponerende og spennende å høre på. Det var mye å velge blant. Vi prøvde å finne de temaene som var aktuelle for våre fagfelt. Noen kan nevnes; Wendy Adams fra Australian Day Surgery Council ga oss et innblikk i dagkirurgi i Australia. De har 22 millioner innbyggere på verdens største øy. Der er det dagkirurgi på diverse sentre, akutt sykehus og private sykehus. Totalt 60 % av all elektiv kirurgi er dagbasert og de ønsker å øke dette. Å høre om endovenøs laser kirurgi, erfaringene fra de fem første årene ved Imre Bihari, venesentert i Budapest, var også inspirende. Vi driver mye med dette i Arendal. Kirurg Øyvind Vennesland er en foregangsmann på dette feltet. Vi ser svært gode resultater, og vi har fornøyde pasienter hvor de fleste ikke trenger sykemelding etterpå. Informasjon til pasienter i dagkirurgisk avdeling og viktigheten av det, ble belyst av Jan Jakobsen og Metha Brattwall (fra Sverige) i forelesningen; "Pasient information in day surgery". Det dreier seg om informasjon rundt det aktuelle inngrepet og anestesi. Vel så viktig er den informasjonen som pasi- Side 18

19 enter og pårørende trenger før de reiser hjem. God "self care" hjemme innebærer at pasienten og/eller pårørende forstår, får opplæring og har ressurser til å håndtere ting som smertestillende, bandasjeskift, trening, observasjoner osv. God egenomsorg (self care) er viktig for et godt kirurgisk sluttresultat. "Peri- and postoperative analgesia in ambulatory surgery" (Sarmento P. m. flere). Ifølge foredraget er smerteproblematikk en av de største grunnene til at en dagkirurgisk pasient blir "lagt inn" eller må ha forlenget opphold på dagkirurgisk avdeling. Riktig håndtering av postoperative smerter er viktig av mange grunner: mindre lidelse for pasienten tidligere mobilisering raskere tilbake til daglige aktiviteter og arbeid kortere opphold på dagkirurgisk avdeling lavere kostnader og ikke minst fornøyde pasienter og økt troverdighet i befolkningen. God smertehåndtering krever handling før, under og etter det kirurgiske inngrepet. For å oppnå dette, er det viktig å ha: gode retningslinjer og prosedyrer god pre-operativ vurdering og forberedelse av pasienten multimodal smertelindring Multimodal smertelindring er en kombinasjon av opioider og ikke- opioide analgetika som opptrer på forskjellige steder i det sentrale og perifere nervesystem. Dette gjøres for å få bedre smertekontroll. I tillegg elimineres/reduseres opioide relaterte bivirkninger. Teamarbeid er viktig for å klare dette. Det er gitt ut en "Abstract Book" fra kongressen. Adressen er: Der kan du få et innblikk i og en oversikt over de forskjellige foredragene. Vi vil avslutte med å si at vi er stolte over å jobbe med dagkirurgi og å være en del av den faglige utviklingen som hele tiden skjer. Dagkirurgisk behandling er stadig økende pga. kliniske, økonomiske og sosiale fordeler. Takk for turen. Hilsen Anne-Sofie og Anne Synev SØK NORDAFS REISESTIPEND: Disse tre reisebrevene er gode eksempler på hva vi ønsker oss fra dem som får reisestipender. Å reise er viktig, I middelalderen måtte bartskjærsvennene reise rundt I Europa i minst 2 år før de kunne få sitt mesterbrev. Slik ble kunnskap både spredt og innhentet Side 19

20 Tredje reisebrev, fra St. Olavs hospital Stipend fra NORDAF gjorde det mulig å sende 3 deltakere fra ortopedisk dagkirurgisk enhet ved St Olavs Hospital, til kongressen, som dette året gikk av stabelen i Budapest. Vi ankom Budapest på søndag, i et strålende vær, og med en temperatur langt over 20 grader. For en gjeng frosne trøndere var dette den ultimate innledningen på oppholdet. På mandag var det åpning av kongressen, som i år hadde 700 påmeldte deltagere fra hele verden. Av disse var det mange nordiske deltagere. 230 forelesninger og posterpresentasjoner stod på programmet, og variasjonen i tema var stor. Gjennomgangstema var bl.a. utviklingen av dagkirurgi i verden, og viste til store forskjeller fra land til land, i forhold til hva som opereres som dagkirurgi, men også store forskjeller innenfor samme land. Storbritannia, sammen med Belgia, var tidlig ute med dagkirurgi. Skandinavia, Nederland og Nord-Italia fulgte tett etter. I 2009 ble 43 % av all kirurgi opereres dagkirurgisk i Belgia, mens tilsvarende måling i Danmark i 2009 viser 74 %! Australia kunne i vise til at 58 % ble operert dagkirurgisk. Av de Øst- Europeiske landene, er Ungarn forgangsland. Pasientsikkerhet, behandling av PONV og smerte samt teknologi var også tema som gikk igjen. Flere lands representanter snakket også om de ulike retningslinjer og standarder som er utarbeidet for den dagkirurgiske virksomheten. I mange land er det nasjonale retningslinjer som må følges, andre steder er de utarbeidet lokalt. Det foregikk parallell - sesjoner i 6 ulike saler, noe som gjorde det utfordrende å velge. Mandagens parallelllsesjoner omhandlet bl.a. pasientinformasjon i forbindelse med dagkirurgi, hvordan og på hvilket tidspunkt denne skal gis, om viktigheten av at informasjonen skal være både muntlig og skriftlig, og at kommunikasjonen må kunne være 2-veis, slik at pasienten har mulighet til å stille spørsmål. Pasienttilfredshet og måling av dette var også tema, der bl.a. det britiske helsedepartementet i 2009 introduserte et program, for å måle pasientens tilfredshet etter kirurgi. Når det gjelder pasientsikkerhet, fikk vi et fascinerende innsyn i det indiske helsevesenet. Vi fikk høre om et land, der det finnes reguleringer og forskrifter for virksomhetene, men at det er store variasjoner i hvor nøye disse følges. Særlig gjelder dette på små, lokale sykehus. Personalet har ofte begrensede formelle kvalifikasjoner de er ofte lokalt opplært, og kvaliteten blir derfor meget variabel. Språkbarrieren er også en utfordring, da det snakkes mange dialekter i landet, og mange forstår kun den lokale dialekten. Det jobbet imidlertid med å utarbeide protokoller og standarder, der disse skal finnes på ulike språk/- dialekter. En interessant sesjon omhandlet økonomiske aspekt innenfor dagkirurgi i ulike land. Som her hjemme, ser man at bl.a. DRG- systemet ikke oppfordrer til å konvertere inneliggende kirurgi til dagkirurgi. Dette til tross for at man på verdensbasis innser at man er nødt til å utvikle kostnadseffektive program i helsevesenet. Vi trenger effektive insentiver for å øke dagkirurgisk virksomhet. Det var også særdeles interessant med begrepet Out-of-pocket-money, som er et begrep som eksisterer bl.a. i Ungarn. Dette er en usynlig finansi- Side 20

Tromboemboliske komplikasjoner ved dagkirurgi. Inge Glambek Seksjonsoverlege generell kirurgi Haraldsplass Diakonale sykehus

Tromboemboliske komplikasjoner ved dagkirurgi. Inge Glambek Seksjonsoverlege generell kirurgi Haraldsplass Diakonale sykehus Tromboemboliske komplikasjoner ved dagkirurgi Inge Glambek Seksjonsoverlege generell kirurgi Haraldsplass Diakonale sykehus Kasuistikk 1, frisk kvinne, 27 år Opereres på HDS med bukplastikk Frisk, ikke

Detaljer

Veileder til spørreskjema for oppfølgingssamtale med dagkirurgiske pasienter via telefon første postoperative dag

Veileder til spørreskjema for oppfølgingssamtale med dagkirurgiske pasienter via telefon første postoperative dag Veilederen er utarbeidet for å bidra til nøyaktig og mest mulig ensartet bruk av spørreskjemaet. Det henvises til prosedyre (Dok-ID: 83707) og spørreskjema (Dok-ID: 83719). Hver enkelt avdeling må ha eget

Detaljer

Velkommen til Nordaf s 20. vintermøte

Velkommen til Nordaf s 20. vintermøte Program vintermøte Velkommen til Nordaf s 20. vintermøte Velkommen til Nordaf s 20. vintermøte Fredag 13. januar 09.00-10.00: Registrering. Besøk våre utstillere. Kaffe og rundstykker 10.00-10.05: Åpning

Detaljer

BEHANDLINGSLINJER OG DAGKIRURGI

BEHANDLINGSLINJER OG DAGKIRURGI BEHANDLINGSLINJER OG DAGKIRURGI - Samhandling med fastlegen Jørgen Nordentoft Martina Hansens Hospital NORDAF vintermøte 14. januar 2011 DISPOSISJON Bakgrunn Definisjon BHL-konseptet Suksess-kriterier

Detaljer

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende Viktige råd for pasienter og pårørende Spør til du forstår! Noter ned viktige spørsmål og informasjonen du får. Ta gjerne med en pårørende eller venn. Ha med oppdatert liste over medisinene dine, og vis

Detaljer

Samhandlings- og logistikkprosjekt ved Sørlandet sykehus Arendal.

Samhandlings- og logistikkprosjekt ved Sørlandet sykehus Arendal. Samhandlings- og logistikkprosjekt ved Sørlandet sykehus Arendal. Bakgrunn: Høsten 2014 direktøren utfordrer operasjonsavdelingen i Arendal til å øke effektiviteten på operasjonsstuene. Ligger allerede

Detaljer

Erfaringer fra Fast Track Bihulekirurgi. Ann Helen Nilsen Prosjektleder, MSc ØNH- avdelingen St Olavs Hospital

Erfaringer fra Fast Track Bihulekirurgi. Ann Helen Nilsen Prosjektleder, MSc ØNH- avdelingen St Olavs Hospital Erfaringer fra Fast Track Bihulekirurgi Ann Helen Nilsen Prosjektleder, MSc ØNH- avdelingen St Olavs Hospital Disposisjon Bakgrunn Mål for prosjektet Pasientforløp Utfordringer Erfaringer Veien videre

Detaljer

Alltid tilstede... En informasjonsbrosjyre om anestesisykepleie

Alltid tilstede... En informasjonsbrosjyre om anestesisykepleie Alltid tilstede... En informasjonsbrosjyre om anestesisykepleie Hva er historien? Allerede på slutten av 1800 tallet startet sykepleiere å gi anestesi. Den gang var det kirurgen som hadde det medisinske

Detaljer

Ortopedisk avdeling SSA Prosjektleder : Avd. overlege Svein Svenningsen

Ortopedisk avdeling SSA Prosjektleder : Avd. overlege Svein Svenningsen Ortopedisk avdeling SSA Prosjektleder : Avd. overlege Svein Svenningsen JOINT CARE Joint Care har sin opprinnelse i USA som nytt behandlingskonsept. Det har senere spredd seg til Europa med utgangspunkt

Detaljer

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Christina Bruseland Evt. rejsekammerat: Hjem-institution: VIA UC, Campus Viborg Holdnummer: FV09 Rapport fra udvekslingsophold Værts-institution/Universitet: UIA, Universitet

Detaljer

Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016.

Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016. Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016. Jeg studerer sykepleie tredje året og jeg var på utveksling i Østerrike i 3 måneder. Der hadde jeg hjemmesykepleiepraksis og fikk i tillegg være på ortopedisk

Detaljer

NEVROKIRURGISK AVDELING

NEVROKIRURGISK AVDELING NEVROKIRURGISK AVDELING Til deg som skal innlegges for operasjon VIKTIG INFORMASJON OM FORBEREDELSE, OPPHOLD OG FORLØP St. Olavs Hospital HF www.stolav.no/nkis Nevrokirurgisk avdeling, St Olavs Hospital,

Detaljer

Utfordringer ved pleie og behandling av narkomane

Utfordringer ved pleie og behandling av narkomane Utfordringer ved pleie og behandling av narkomane Av Stig Bratlie Sykepleier på ortopedisk avdeling Aker Universitetssykehus HF Utfordringer ved behandling av den narkomane pasient Medisinsk behandling

Detaljer

Velkommen til NSFLOS seminardager

Velkommen til NSFLOS seminardager Velkommen til NSFLOS seminardager Ibsenhuset Skien sentrum, 2. 4. september 2010 Temaet for seminaret er: Samhandling og organisering i spesialisthelsetjenesten med fokus på operasjonssykepleie, utdanning,

Detaljer

Preoperativ poliklinikk Haukeland Universitetssykehus Kirurgisk Service Klinikk (KSK) Ortopedisk Klinikk

Preoperativ poliklinikk Haukeland Universitetssykehus Kirurgisk Service Klinikk (KSK) Ortopedisk Klinikk Preoperativ poliklinikk Haukeland Universitetssykehus Kirurgisk Service Klinikk (KSK) Ortopedisk Klinikk Elin Bjørnestad Beathe J. Bleiklie Vintermøtet Solstrand 9.11.2012 Bakgrunn for flytprosjektene

Detaljer

DRG og utvikling innen dagkirurgi. Leena Kiviluoto Avd. Finansiering og DRG

DRG og utvikling innen dagkirurgi. Leena Kiviluoto Avd. Finansiering og DRG DRG og utvikling innen dagkirurgi Leena Kiviluoto Avd. Finansiering og DRG Agenda Kort historikk Utvikling i perioden 1999-2009 Vektreduksjon for dagkirurgi i 2010 DRG i fremtiden 2 Kort historikk om aktivitetsbasert

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Artroskopisk behandling av hofte Denne folderen inneholder informasjon til pasienter som skal få utført artoskopisk behandling av hofte. Se i tillegg folder med generell informasjon

Detaljer

Regional Pasientsikkerhetskonferanse

Regional Pasientsikkerhetskonferanse Regional Pasientsikkerhetskonferanse Scandic Bodø 27. - 28. november 2014 Pasientsikkerhetsarbeid i Helse Nord -sett med pasientens øyne Velkommen til kunnskapsdeling om praktisk pasientsikkerhet! I november

Detaljer

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England.

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England. STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: University og Nottingham BY: Nottingham LAND: England UTVEKSLINGSPERIODE: 09.09.13 08.12.13 EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: Dro ned 1 uke før praksisstart

Detaljer

Forberedelse av barn til narkose Velkommen til Dagkirurgisk avdeling Rikshospitalet

Forberedelse av barn til narkose Velkommen til Dagkirurgisk avdeling Rikshospitalet Forberedelse av barn til narkose Velkommen til Dagkirurgisk avdeling Rikshospitalet Informasjon fra anestesiavdelingen Dette heftet er en hilsen fra oss på Dagkirurgisk avdeling på Rikshospitalet. Heftet

Detaljer

VED ALERIS SYKEHUS OSLO DAGKIRURGI. Tekst

VED ALERIS SYKEHUS OSLO DAGKIRURGI. Tekst FAST-TRACK VED ALERIS SYKEHUS OSLO DAGKIRURGI Tekst Dette er Aleris! Aleris er Norges største private helse- og omsorgsforetak. Vi har virksomheter innen sykehus og medisinske sentre, psykiatri- og barnevern

Detaljer

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehusopphold

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehusopphold Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehusopphold PasOpp Somatikk 2011 Vi ønsker å vite hvordan pasienter har det når de er innlagt på sykehus i Norge. Målet med undersøkelsen er å forbedre kvaliteten

Detaljer

Mars. ..et lite Sene-gal DAMER MED «TAK I» Møyfrid og Kristian Moskvil Mail:

Mars. ..et lite Sene-gal DAMER MED «TAK I» Møyfrid og Kristian Moskvil Mail: ..et lite Sene-gal 28.02.2017 Møyfrid og Kristian Moskvil Mail: mkmoskvil@gmail.com Mars Da er Jøssangs vel tilbake i kaldere strøk. Det føles ganske tomt her i huset og det er ikke så rart når det stort

Detaljer

Utveksling i Danmark. Student: Maiken Aakerøy Nilsen. Praksisperiode: 15.04.13 07.06.13. Praksisplass: Odense Universitetshospital

Utveksling i Danmark. Student: Maiken Aakerøy Nilsen. Praksisperiode: 15.04.13 07.06.13. Praksisplass: Odense Universitetshospital Utveksling i Danmark Student: Maiken Aakerøy Nilsen Praksisperiode: 15.04.13 07.06.13 Praksisplass: Odense Universitetshospital Som student ved Universitetet i Nordland har man mulighet for å ta del av

Detaljer

Anestesi ved enkeltinngrep Sist oppdatert fredag 15. januar 2010

Anestesi ved enkeltinngrep Sist oppdatert fredag 15. januar 2010 Anestesi ved enkeltinngrep Sist oppdatert fredag 15. januar 2010 Kneartroskopi Pasienten ligger i ryggleie. Generell anestesi i form av TIVA ved hjelp av remifentanil og propofol. Alternativt kan spinalanestesi

Detaljer

Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon. Den total smerte hvordan kan vi best hjelpe?

Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon. Den total smerte hvordan kan vi best hjelpe? Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon. Den total smerte hvordan kan vi best hjelpe? Kurset arrangeres ved Clarion Ernst Hotel, Kristiansand Dato: 20.-21. april 2015

Detaljer

FRA DOKUMENTASJON OG EVIDENS TIL ENDRING I KLINISK PRAKSIS STIG HARTHUG 14. MAI 2013

FRA DOKUMENTASJON OG EVIDENS TIL ENDRING I KLINISK PRAKSIS STIG HARTHUG 14. MAI 2013 FRA DOKUMENTASJON OG EVIDENS TIL ENDRING I KLINISK PRAKSIS STIG HARTHUG 14. MAI 2013 KASUS 44 DIAGNOSE - BAKTERIELL SPONDYLITT Behandling kloxacillin 2 g x 4 iv (4 uker)+ aminoglykosid iv (2 uker) Indikasjon

Detaljer

Epilepsiforeningen i Hedmark

Epilepsiforeningen i Hedmark ÅRSMELDING FOR EPILEPSIFORENINGEN I HEDMARK mars 2007 - mars 2008 Styret i Hedmark har dette arbeidsåret bestått av følgende personer: leder: kasserer: styremedlem: varamedlem: varamedlem: Odd Roar Klunderud

Detaljer

INVITASJON TIL VMHs FAGSEMINAR OG LANDSMØTE 2016

INVITASJON TIL VMHs FAGSEMINAR OG LANDSMØTE 2016 INVITASJON TIL VMHs FAGSEMINAR OG LANDSMØTE 2016 Vi ønsker velkommen til Scandic Oslo Airport Hotel, Gardermoen, 8.-10. april 2016 VMHs landsstyre har gleden av å invitere alle våre medlemmer til fagseminar

Detaljer

Til deg som skal opereres

Til deg som skal opereres Til deg som skal opereres Stavanger Universitetssjukehus ønsker med denne brosjyren å gi deg som skal opereres kortfattet informasjon i forbindelse med din operasjon. Vi ønsker at du skal føle deg tryggere

Detaljer

Multimodal smertebehandling

Multimodal smertebehandling Har peroperativ lokal infiltrasjonsanalgesi med Ropivacain betydning for smerteopplevelsen postoperativt for pasienter operert med primær totalprotese i hofteleddet? Janne Kristin Hofstad Operasjonssykepleier,

Detaljer

LCC Forum seminar og årsmøte 2015

LCC Forum seminar og årsmøte 2015 LCC Forum seminar og årsmøte Skreddersydd rapport Totalt antall besvarelser: 7 Er din organisasjon medlem i LCC Forum? Ja Nei Vet ikke Totalt antall svar: 7 Generert.. : av Del (seminar) torsdag. kl. -.

Detaljer

Trude Strand prosjektleder

Trude Strand prosjektleder Trude Strand prosjektleder Trondheim 17. januar 2013 Vi må gjøre en del drastiske endringer for å sikre et godt framtidig helsetilbud. Noe annet ville være ren feighet! Styreleder HMN Kolbjørn Almlid Tema

Detaljer

Reiserapport fra ASBrS i Las vegas

Reiserapport fra ASBrS i Las vegas Reiserapport fra ASBrS i Las vegas 26.4-30.4.17 Med et reisestipend fra NFBE fikk jeg muligheten til å delta på det 18. årlige møtet til American society of breast surgeons (ASBrs). Kongressen ble avholdt

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 1 Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 Fra boka Barns rettigheter en reise den engelske versjonen. Finnes nå i Norsk oversettelse. Til medlemmer i Norsk Reggio Emilia-nettverk (NREN) Kjære medlemmer. Det

Detaljer

D A G K I R U R G I. Informasjon i forbindelse med dagkirurgiske inngrep. 3. avdeling - Betanien Hospital, Skien. Relieff - Elisabeth Helvin

D A G K I R U R G I. Informasjon i forbindelse med dagkirurgiske inngrep. 3. avdeling - Betanien Hospital, Skien. Relieff - Elisabeth Helvin D A G K I R U R G I Relieff - Elisabeth Helvin Informasjon i forbindelse med dagkirurgiske inngrep 3. avdeling - Betanien Hospital, Skien 2 Velkommen til Ortopedisk avdeling, Betanien Hospital. Du skal

Detaljer

16. Congress of the International Federation of Infection Control 16-19 mars Wien, Østerrike

16. Congress of the International Federation of Infection Control 16-19 mars Wien, Østerrike IFIC 2016 16. Congress of the International Federation of Infection Control 16-19 mars Wien, Østerrike Kongressrapport Denne gangen var Wien vertsby for IFIC. Wien blir kalt Musikkens by og et kulturelt

Detaljer

Telefonoppfølging av den kne og hofteprotese opererte pasienten.

Telefonoppfølging av den kne og hofteprotese opererte pasienten. Telefonoppfølging av den kne og hofteprotese opererte pasienten. Samhandlingsprosjekt Tildelt samhandlingspenger 200 000,- Styringsgruppe Prosjektgruppe Utarbeidelse av prosjektdirektiv Kommunerepresentant

Detaljer

Medlemsbrev. Nytt styre i NSFLIS. Fra landsstyret NSFLIS. I dette nummeret: Desember 2012

Medlemsbrev. Nytt styre i NSFLIS. Fra landsstyret NSFLIS. I dette nummeret: Desember 2012 Medlemsbrev Fra landsstyret NSFLIS Desember 2012 Nytt styre i NSFLIS Nytt landsstyre i NSFLIS ble valgt på Generalforsamlingen 31.oktober 2012 i Trondheim. Landsstyret har nå hatt sitt første landsstyremøte

Detaljer

Opioider Bruk problematisk bruk Hvor går grensen? Akutt smertebehandling til pasienter som bruker opioider fast

Opioider Bruk problematisk bruk Hvor går grensen? Akutt smertebehandling til pasienter som bruker opioider fast Opioider Bruk problematisk bruk Hvor går grensen? Akutt smertebehandling til pasienter som bruker opioider fast Definisjon av smerte Smerte er en ubehagelig sensorisk og emosjonell opplevelse som assosieres

Detaljer

En informasjonsbrosjyre om anestesisykepleie

En informasjonsbrosjyre om anestesisykepleie ALLTID TILSTEDE... EDISON ALLTID TILSTEDE... Brosjyren er utarbeidet av: Høgskolelektor Randi Grønseth, Videreutdanningen i barnesykepleie, Høgskolen i Oslo Avdelingssykepleier Nina Bøhle Cheetham, Nyfødtintensiv,

Detaljer

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus KLINISK ETIKK-KOMITÉ BÆRUM Sykehus ÅRSMELDING 2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Oppnevning av KEK og komiteens medlemmer. side 3 2. Mandat... side 3 3. Organisering side 3 4. Arbeidsform. side 4 5. Aktiviteter

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Operasjonsprosjektene i Arendal

Operasjonsprosjektene i Arendal Operasjonsprosjektene i Arendal Styremøte SSHF Klinikkdirektør Berit Grønning Nielsen 13.10.2016 To overlappende prosjekter ved SSA 2015/2016 1. Operasjonspasientprosjekt 2. Logistikk og samhandling -

Detaljer

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Forebygging, prosjektnr. 2008-0085 Skriv det! 1 Forord Vi ble inspirert til prosjektet Skriv det! etter at Landsforeningen uventet barnedød (LUB) hadde sitt skriveprosjekt Gi erfaringen et

Detaljer

Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital

Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital Innhold VELKOMMEN TIL HOVEDINTENSIV... 3 BESØK... 3 MOBILTELEFON... 3 HYGIENE... 4 AKTIVITETER OG HVILETID...4 LEGEVISITT... 4 PÅRØRENDE...

Detaljer

Per Anders Hunderi Seksjonsoverlege Utpostseksjonen Kirurgisk serviceklinikk Haukeland Universitetssykehus Solstrand 28.10.14

Per Anders Hunderi Seksjonsoverlege Utpostseksjonen Kirurgisk serviceklinikk Haukeland Universitetssykehus Solstrand 28.10.14 PROSEDYRESMERTER Per Anders Hunderi Seksjonsoverlege Utpostseksjonen Kirurgisk serviceklinikk Haukeland Universitetssykehus Solstrand 28.10.14 Emner Forberedelse til prosedyren Ulike barn/ulike foreldre

Detaljer

Dexmedetomidine som premedikasjon til barn Erfaringer fra Vestfold. Bjørn Løvland seksjonsoverlege avd for anestesiologi, SiV - Tønsberg

Dexmedetomidine som premedikasjon til barn Erfaringer fra Vestfold. Bjørn Løvland seksjonsoverlege avd for anestesiologi, SiV - Tønsberg Dexmedetomidine som premedikasjon til barn Erfaringer fra Vestfold Bjørn Løvland seksjonsoverlege avd for anestesiologi, SiV - Tønsberg SiV 3H Dagkirurgisk avd - 5 operasjonsstuer ØNH, øye, gyn, mamma,

Detaljer

Pasientforløp i Nord-Trøndelag. Erfaringer fra et samhandlingsprosjekt.

Pasientforløp i Nord-Trøndelag. Erfaringer fra et samhandlingsprosjekt. Pasientforløp i Nord-Trøndelag. Erfaringer fra et samhandlingsprosjekt. En liten disposisjon Om prosjektet. Fra en brukers og pasients ståsted Fra en kommunens ståsted Fakta om prosjektet Deltakere: Namsos

Detaljer

Commonwealth Fund-undersøkelsen i 2011 blant utvalgte pasientgrupper: Resultater fra en komparativ undersøkelse i 11 land

Commonwealth Fund-undersøkelsen i 2011 blant utvalgte pasientgrupper: Resultater fra en komparativ undersøkelse i 11 land Commonwealth Fund-undersøkelsen i 2011 blant utvalgte pasientgrupper: Resultater fra en komparativ undersøkelse i 11 land Rapport fra Kunnskapssenteret nr 18 2011 Kvalitetsmåling Bakgrunn: Norge deltok

Detaljer

Sykepleiere på OUS overtok oppgaver fra leger

Sykepleiere på OUS overtok oppgaver fra leger FAGUTVIKLING Jobbglidning: Sykepleiere på OUS overtok oppgaver fra leger På øyeavdelingen ved Oslo universitetssykehus Ullevål har sykepleiere overtatt klareringen av pasienter før operasjon med generell

Detaljer

Sjekkliste Trygg Kirurgi. Ka e vitsen? VINTERMØTE NORDAF 15.JANUAR 2011, GARDERMOEN ARVID STEINAR HAUGEN

Sjekkliste Trygg Kirurgi. Ka e vitsen? VINTERMØTE NORDAF 15.JANUAR 2011, GARDERMOEN ARVID STEINAR HAUGEN Sjekkliste Trygg Kirurgi Ka e vitsen? VINTERMØTE NORDAF 15.JANUAR 2011, GARDERMOEN ARVID STEINAR HAUGEN Sjekkliste Trygg Kirurgi Bakgrunn Helse Vest Sjekklisten Prosjekter Spørsmål January 14th 2009 8

Detaljer

Fast-track metoder ved hofteprotesekirurgi

Fast-track metoder ved hofteprotesekirurgi Fast-track metoder ved hofteprotesekirurgi Samhandlingskonferanse om hofteopererte 12. mars 2012 Klinikksjef Daniel Bastian Kirurgisk og ortopedisk klinikk Bakgrunn Kirurgi er forbundet med Smerter Stress-induserte

Detaljer

Har vi for mange universitetssykehus? Dag Bratlid

Har vi for mange universitetssykehus? Dag Bratlid Dag Bratlid Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, NTNU, og Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs hospital, Trondheim 1 Hva er universitetssykehusenes primære oppgaver? Utdanne helsepersonell

Detaljer

10 års erfaring med akselerert forløp ved gynekologisk avdeling Akershus universitetssykehus

10 års erfaring med akselerert forløp ved gynekologisk avdeling Akershus universitetssykehus 10 års erfaring med akselerert forløp ved gynekologisk avdeling Akershus universitetssykehus Marie Ellström Engh Professor, overlege,kvinneklinikken Akershus universitetssykehus Bakgrunn Fra lang til kort

Detaljer

Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon, lindring ved livets slutt.

Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon, lindring ved livets slutt. Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon, lindring ved livets slutt. Bedre livskvalitet, hvordan oppnår vi det? Hvilke utfordringer står vi overfor? Kurset vil arrangeres

Detaljer

Tumaini. [håp] Et utdanningsprosjekt. Livet ble ikke som forventet

Tumaini. [håp] Et utdanningsprosjekt. Livet ble ikke som forventet Tumaini [håp] Et utdanningsprosjekt Livet ble ikke som forventet Utdanning til unge Maasai-jenter Vi befinner oss sørøst i Kenya, helt på grensa til Tanzania og i skyggen av det mektige Mount Kilimanjaro.

Detaljer

IAESTE traineerapport. Even Søegaard Røst Serabu, Sierra Leone

IAESTE traineerapport. Even Søegaard Røst Serabu, Sierra Leone IAESTE traineerapport Even Søegaard Røst Serabu, Sierra Leone Høsten 2012 Turen min begynte på Gardermoen i slutten av august med kurs for Sierra Leone. Billigste billett var med Brussels air via Brussel

Detaljer

PROGRAM 2013 NORDISKE SKIDAGER 13. 17. MARS 2013 BEITOSTØLEN GJØVIK SYKEHUS BEDRIFTSIDRETTSLAG

PROGRAM 2013 NORDISKE SKIDAGER 13. 17. MARS 2013 BEITOSTØLEN GJØVIK SYKEHUS BEDRIFTSIDRETTSLAG PROGRAM 2013 NORDISKE SKIDAGER 13. 17. MARS 2013 BEITOSTØLEN GJØVIK SYKEHUS BEDRIFTSIDRETTSLAG Arrangementskomiteen ønsker hjertelig velkommen til Nordiske skidager 2013! Rolf Vifladt, Kari Holter, Elisabeth

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ AUGUST 2015 HEI ALLE SAMMEN! Vi har nå kommet til september måned og vi har kommet godt i gang med den nye barnehagehverdagen. Barnegruppen vår i år vil bestå av 5 gutter

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus Institusjonsresultater for nasjonal undersøkelse i 2006

Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus Institusjonsresultater for nasjonal undersøkelse i 2006 Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus Institusjonsresultater for nasjonal undersøkelse i 2006 Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 3-2007 (PasOpp-rapport) Tittel Institusjon Anlig Forfattere

Detaljer

BOLIG ST LOKALA EIENDOMSMESSER I NORGE UNDER 2017 PROGRAMBLAD

BOLIG ST LOKALA EIENDOMSMESSER I NORGE UNDER 2017 PROGRAMBLAD BOLIG2017-18 ST LOKALA EIENDOMSMESSER I NORGE UNDER 2017 PROGRAMBLAD Arrangert av: Marknadsrespons AB Fabriksgatan 2 531 30 Lidköping Sverige Tel +46 (0)510-220 95 STILL UT PÅ BOLIG2017 Når dere deltar

Detaljer

LCC Forum seminar og årsmøte 2013

LCC Forum seminar og årsmøte 2013 LCC Forum seminar og årsmøte Skreddersydd rapport Totalt antall besvarelser: Er din organisasjon medlem i LCC Forum? Ja Nei Vet ikke Totalt antall svar: Generert 7.5. : av Del (seminar) onsdag 5. kl. -

Detaljer

Overflatisk venøs insuffisiens Hva skal vi gjøre og hva betyr det for sår?

Overflatisk venøs insuffisiens Hva skal vi gjøre og hva betyr det for sår? Overflatisk venøs insuffisiens Hva skal vi gjøre og hva betyr det for sår? Inge Glambek Seksjonsoverlege generell kirurgi Haraldsplass Diakonale sykehus Åreknutene er bare toppen av isfjellet Historie

Detaljer

Fornøyd or not fornøyd? That s the Question

Fornøyd or not fornøyd? That s the Question Fornøyd or not fornøyd? That s the Question En brukerundersøkelse i anestesi- og operasjonsavdeling Kristiansand, 2007 Kristian Salö Anne Sørensen Randi Vevle Ringdal Operasjonssykepleier Anestesisykepleier

Detaljer

Rockebussen Finnmark 2016

Rockebussen Finnmark 2016 Rockebussen Finnmark 2016 Navn på prosjekt: Rockebussen Finnmark til Rock Mot Rus 2016 Prosjekt leder: Per Inge Olsen +4745415714 rockebussenfinnmark@gmail.com Rockebussen Finnmark Prosjekt periode: Oktober

Detaljer

Praksisrapport for praksisstudier i utlandet

Praksisrapport for praksisstudier i utlandet Praksisrapport for praksisstudier i utlandet I tillegg til studiekrav skal studenter som har praksis i utlandet skrive en praksisrapport. Denne skal inneholde følgende momenter: 1. Innledning Student:

Detaljer

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena VELKOMMEN TIL DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104K Hilsen fra President

Detaljer

Erfaringer fra smertebehandling ved brystrekonstruksjon. Torbjørn Rian Anestesilege Seksjonsansvar plastikkirurgisk anestesi

Erfaringer fra smertebehandling ved brystrekonstruksjon. Torbjørn Rian Anestesilege Seksjonsansvar plastikkirurgisk anestesi Erfaringer fra smertebehandling ved brystrekonstruksjon Torbjørn Rian Anestesilege Seksjonsansvar plastikkirurgisk anestesi Inngrep Rekonstruksjon med eget vev - fri lapp -DIEP (deep inferior epigastric

Detaljer

Velkommen til 6H. En informasjonsbrosjyre til deg som skal opereres i magen

Velkommen til 6H. En informasjonsbrosjyre til deg som skal opereres i magen Velkommen til 6H En informasjonsbrosjyre til deg som skal opereres i magen Kjære pasient! Denne brosjyren har vi laget til deg som skal opereres i magen. Vi ønsker å gi deg og dine pårørende informasjon

Detaljer

NORCYT-INFO NR.1 2008

NORCYT-INFO NR.1 2008 Norsk Forening for Klinisk Cytologi NORCYT-INFO NR.1 2008 Leder For oss som bor i lavlandet var det ikke så mye vinter, men uansett ser vi nå frem til sommeren, og vi gleder oss til å fortsette arbeidet

Detaljer

Gynekologisk operasjon gjennom magen

Gynekologisk operasjon gjennom magen I N F O R M A S J O N F R A S Y K E H U S E T I N N L A N D E T: Gynekologisk operasjon gjennom magen } Gynekologisk avdeling, SI Elverum Per desember 2012 Til deg som skal opereres Du er satt på venteliste

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Kneartroskopi Denne folderen inneholder informasjon for pasienter som skal få utført artoskopisk kirurgi i kne. Se i tillegg folder med generell informasjon om innleggelse eller

Detaljer

Ung kreft Midt-Norge inviterer til Krakowtur 15.-18. september 2016

Ung kreft Midt-Norge inviterer til Krakowtur 15.-18. september 2016 Ung kreft Midt-Norge inviterer til Krakowtur 15.-18. september 2016 Ung Kreft Midt-Norge vil invitere våre medlemmer mellom 18 og 35 år til Krakow-tur 15.-18. september. Dersom du ikke allerede er medlem

Detaljer

Referat fra styremøte nr. 3-07 i FOSK

Referat fra styremøte nr. 3-07 i FOSK Referat fra styremøte nr. 3-07 i FOSK Dato: Mandag 3. tirsdag 4.12.07 Sted: Norsk Kommunalteknisk Forening, Munkedamsveien 3B, 5. etasje Tilstede: Eva Lian, Annette Gundersen, Ingrid Trømborg, John Firing,

Detaljer

Siste rapport fra Bremen, uke 3.

Siste rapport fra Bremen, uke 3. Siste rapport fra Bremen, uke 3. Vi har gått inn i vår siste uke her i Bremen, mange av oss synes det skal bli godt å komme hjem til kjente trakter, men alle kommer nok til å savne det å være utplassert

Detaljer

NLAS Østfold i samarbeid med sentralstyret i NLAS inviterer til AKUTTDAGENE 2011

NLAS Østfold i samarbeid med sentralstyret i NLAS inviterer til AKUTTDAGENE 2011 NLAS Østfold i samarbeid med sentralstyret i NLAS inviterer til AKUTTDAGENE 2011 NSFs LANDSGRUPPE AV AKUTTSYKEPLEIERE www.akuttdagene.no Kjære medlemmer av NLAS og øvrige deltagere på AKUTTDAGENE 2011!

Detaljer

Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING

Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Ønsker du en spesialitet der du har stor innflytelse

Detaljer

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21 STUP Magasin i New York 2014 1. Samlet utbytte av hele turen: 6 5 5 4 Antall 3 2 2 1 0 0 0 1 Antall 1 = Uakseptabelt dårlig 0 2 = Ganske dårlig 0 3 = Middels 1 4 = Bra 2 5 = Meget bra 5 2. Hvorfor ga du

Detaljer

Hva har vi lært av familiearbeidet i TIPS-prosjektet? En oversikt med takk til Anne Fjell 8/ Fra professor emeritus Svein Friis

Hva har vi lært av familiearbeidet i TIPS-prosjektet? En oversikt med takk til Anne Fjell 8/ Fra professor emeritus Svein Friis Hva har vi lært av familiearbeidet i TIPS-prosjektet? En oversikt med takk til Anne Fjell 8/6-2016 Fra professor emeritus Svein Friis FFG i TIPS 1 Design av TIPS studien Rogaland Tidlig intervensjon P

Detaljer

En samarbeidspartner på vegen året rundt

En samarbeidspartner på vegen året rundt Budapest 6/9 10/9-15 Dag 1, søndag 6. September. Fra avtalt sted går bussen til Gardermoen hvor vi flyr med Norwegian til Budapest. Her møtes vi av vår guide som gir oss en liten «smak» av Budapest, både

Detaljer

Tør vi tenke nytt? hvordan skape kultur for nytenkning?

Tør vi tenke nytt? hvordan skape kultur for nytenkning? Tør vi tenke nytt? hvordan skape kultur for nytenkning? Kari Jorunn Kværner Leder Innovasjon, Oslo universitetssykehus Professor, avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Universitetet i Oslo Tør vi

Detaljer

Sentral stab Samhandlingsavdelingen. Vår referanse Deres referanse Arkiv Dato 16/ /TOAM Oppgis ved henvendelse

Sentral stab Samhandlingsavdelingen. Vår referanse Deres referanse Arkiv Dato 16/ /TOAM Oppgis ved henvendelse Sentral stab Samhandlingsavdelingen Notat Til: Helse Midt-Norge RHF, Postboks 464 7501 STJØRDAL Att.: Inger Mette Nilstad Vår referanse Deres referanse Arkiv Dato 16/5572-12/TOAM 000 03.10.2016 Oppgis

Detaljer

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin https://helseregister.no/index_main.html NIR-medlem "Region" "Organisasjon" "Klinikk" "Avdeling" Helse Sør-Øst Divisjon for Sykehuset Østfold HF Fredrikstad Helse Sør-Øst RHF Sykehuset Østfold HF akuttmedisin

Detaljer

Andel dagkirurgi et mål på kvalitet?

Andel dagkirurgi et mål på kvalitet? Andel dagkirurgi et mål på kvalitet? Trude Fagerli Deloitte AS. Oslo, 8. mars 2012 NEI, men - 1-2011 Deloitte AS Store avvik mellom institusjoner kan gi en indikasjon på at man bør se nærmere på årsak

Detaljer

FICC-Rally sommeren 2004

FICC-Rally sommeren 2004 FICC-Rally sommeren 2004 FICC-Rally sommeren 2004 Nå som Norsk Bobinforening har vært medlem av FICC en stund, har jeg lyst til og skrive litt om verdenstreffet som FICC arrangerer hvert år. I de senere

Detaljer

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! +TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

SPANIA - BENIDORM LØPING MED INGRID KRISTIANSEN PROGRAM 15.-20.10. 2016

SPANIA - BENIDORM LØPING MED INGRID KRISTIANSEN PROGRAM 15.-20.10. 2016 SPANIA - BENIDORM LØPING MED INGRID KRISTIANSEN PROGRAM 15.-20.10. 2016 JOMFRUREISER NORGES LEDENDE ARRANGØR AV TEMAREISER FOR JENTER Jomfrureiser arrangerer temareiser for jenter med fokus på glede, fellesskap

Detaljer

Vårmøtet på Svalbard 08

Vårmøtet på Svalbard 08 Vårmøtet på Svalbard 08 6. april møtte Silje Wiik, Pål Kolstad, Espen Hugaas og Morten Hagen Johansen opp på Værnes for å delta på Norsk Bergforenings Vårmøte på Svalbard. Vi var studenter ved Institutt

Detaljer

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere:

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere: Forslag om å starte opp et norsk nettverk for studenters suksess i høyere utdanning Av Prosjektleder Harald Åge Sæthre Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Bergen Nettverket skal

Detaljer

Studiereise til Berlin Universell Utforming

Studiereise til Berlin Universell Utforming Studiereise til Berlin Universell Utforming 14.-15. oktober 2014 Velkommen til Berlin! byen. Med de demografiske endringene som dagens samfunn opplever, er universell utforming en absolutt nødvendighet

Detaljer

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus KLINISK ETIKK-KOMITÉ BÆRUM Sykehus ÅRSMELDING 2015 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Oppnevning av KEK og komiteens medlemmer. side 3 2. Mandat... side 3 3. Organisering side 3 4. Arbeidsform. side 4 5. Aktiviteter

Detaljer

Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB)

Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB) Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB) TEKST OG FOTO SØLVI LINDE Rådgivningsgruppen ble startet i 1993 som et rådgivende organ for Bærum kommune. De er opptatt av at utviklingshemmede

Detaljer

Reiser du med SAS til utlandet påp Business eller Economy Extra,, kan du komme deg raskt igjennom sikkerhetskontrollen med SAS Fast Track.

Reiser du med SAS til utlandet påp Business eller Economy Extra,, kan du komme deg raskt igjennom sikkerhetskontrollen med SAS Fast Track. Reiser du med SAS til utlandet påp Business eller Economy Extra,, kan du komme deg raskt igjennom sikkerhetskontrollen med SAS Fast Track. Why fast-track? Standardiserte utbyggingsløsninger for små felt

Detaljer

STORSAMLING. Velkommen til en frihelg med faglig påfyll, nyttig erfaringsutveksling og hyggelig samvær. Fredag 20. september til

STORSAMLING. Velkommen til en frihelg med faglig påfyll, nyttig erfaringsutveksling og hyggelig samvær. Fredag 20. september til STORSAMLING Fredag 20. september til 2013 søndag 22. september blir det Storsamling på Thon Hotel Arena på Lillestrøm. De to siste årene har vi opplevd et stort og trivelig fellesskap på CP-foreningens

Detaljer