Spesialgassblandinger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Spesialgassblandinger"

Transkript

1 Spesialgassblandinger

2 Innhold side Innledning 3 Spesialgassblandinger 4 Produksjon av spesialgassblandinger 5 Væskeblandinger 6 Kvalitetssikring og sporbarhet 7 Blandetoleranse og sertifisert usikkerhet 8 Stabilitet 9 Kvalitetsklasser for spesialgassblandinger 10 Komponentliste 11 Sertifikat 12 Spesialgassblandinger og anvendelsesområder 13 - Kalibreringsgasser og hjelpe gasser til Analytiske formål 13 Prosessanalyse 14 Eksplosimeterkontroll 15 LEL-Master 16 AccuDew, analyse av fuktighet 17 Miljø og emisjonsmålinger 18 Bilavgassmålinger 19 Alkoholkontroll 20 Hjelpegasser til gasskromatografi 21 Hjelpegasser til spektrometri 22 - Gassblandinger til bruk i industrielle prosesser 23 Laserapplikasjoner 23 Lampeindustrien 24 Fruktmodning 25 Odorering - Hydrosafe 26 - Blodgassanalyse 27 Lungediffusjonsmålinger 27 Oksygenopptak 28 Til biologisk bruk 29 Til klinisk bruk Yara Praxair I 2

3 Innledning Yara Praxair, tidligere Hydro Gas and Chemicals, har mer enn 60 års erfaring i produksjon av spesialgassblandinger. Produksjonen startet på Hydro Rjukan hvor luftgassene, nitrogen, oksygen og argon, i tillegg til hydrogen, var biprodukter fra produksjonen av ammoniakk. Siktemålet den gang var å dekke konsernets eget behov for slike blandinger for kontroll av egne prosesser innenfor gjødselproduksjon og petrokjemisk virksomhet. Den gangen var det ikke produkter på det kommersielle markedet som tilfredsstilte Hydros krav til kvalitet og usikkerhet. Senere startet man produksjon for salg på grunnlag av de erfaringer og kompetanse man tilegnet seg. Produksjonen i dag dekker nær alle typer gassblandinger, såfremt de enkelte komponentene ikke reagerer kjemisk, eller fysiske årsaker begrenser mulighetene. Kunstgjødsel var frem til 1950-årene Hydros viktigste produktområde, og denne virksomheten ble utskilt av Hydro i 2004, og gjødsel og industriselskapet Yara Praxair ble dannet. Yara Praxair har et eget utviklingssenter i Porsgrunn hvor nye applikasjoner og produkter utvikles i samarbeid med våre Yara Praxair I 3

4 Spesialgassblandinger Spesialgassblandinger blir anvendt innenfor tre hovedområder: Kalibreringsgasser og hjelpegasser til analytiske formål. Gassblandinger til bruk i industrielle prosesser. Til medisinsk bruk. Kalibreringsgasser og hjelpegasser til analytiske formål Siden de fleste analysemetoder ikke er absolutte, men kun gir en relativ respons, er det nødvendig å kalibrere med en standard med kjent sammensetning og konsentrasjon, for å kunne bestemme innholdet i prøven nøyaktig. In Vivo kvalitet Alle gasser med In Vivo kvalitet er framstilt i overensstemmelse med retningslinjene i Good Manufacturing Practice - Medicial Gases, og i henhold til forutsetningene for tilvirkertillatelse fra Statens helsetilsyn. De rene gassene tilfredsstiller monografiene (spesifikasjonene) i Norske Legemiddelstandarder. Gassblandingene er framstilt av rene gasser som tilfredsstiller de samme kravene. Gasser med In Vivo kvalitet kan brukes som legemiddel. All bruk av medisinske gasser på mennesker må bare foregå etter legens anvisninger. In Vitro kvalitet God presisjon Høy usikkerhet Kravet til en kalibreringsgass er derfor at den må være en nøyaktig, stabil og homogen blanding. Konsentrasjonen oppgis for hver komponent, sammen med en garanti for nøyaktigheten av den sertifiserte verdien innenfor en bestemt garantitid. Spesialgassblandinger produseres med basis i rene råvarer, med kjent innhold av urenheter. Et stort spekter av rene gasser og væsker er tilgjenglig for å dekke et omfattende produktutvalg. Det er mulig å levere spesialgassblandinger i flere kvalitetsklasser avhengig av bruksområdet og hvor strenge krav man har til den sertifiserte nøyaktigheten. Kvalitetsklasser er definert på side 10. Kravet til hjelpegasser som f.eks. bæregasser og detektorgasser til gasskromatografer er oftest ikke så strenge som for kalibreringsgasser og leveres derfor som klasse 3-blandinger; se kvalitetsklasser side 10. Gassblandinger til bruk i indistruelle prosesser God presisjon Lav usikkerhet Dette er blandinger som inngår i en prosess ut fra komponentenes kjemiske eller fysiske egenskaper. Eksempler på dette er gassblandinger for lasere og edelgassblandinger for produksjon av lyspærer. Rene gasser og gassblandinger i det medisinske leveringsprogrammet der en eller flere komponenter ikke er beskrevet i Norske Legmiddelstandarder, klassifiseres som In Vitro - til instrumentell bruk. Disse gassene kan derved ikke brukes som legemiddel uten at ansvarlig lege har innhentet de nødvendige tillatelser. Både rene gasser og blandingsgasser med In Vitrokvalitet framstilles og kontrolleres i henhold til interne prosedyrer og spesifikasjoner etter ISO 9001:2000, men Yara Praxair aksepterer ikke ansvar for disse gassene brukt til annet enn instrumentell bruk. Produkter med In Vitro kvalitet leveres standard som kalibreringsgass Klasse 2 med sertifikat. Klasse 1 kan leveres på forespørsel. Gassblandinger til medisinsk bruk Gasser som brukes til medisinske formål, kalles ofte med en fellesbetegnelse for medisinske gasser. Betegnelsen kan lede brukeren til å tro at disse gassene er framstilt slik at de uten videre kan brukes som legemiddel. Det er imidlertid ikke alltid tilfelle. Yara Praxair har derfor innført egne kvalitetskoder for de medisinske gassene, som tydelig forteller brukeren hvordan gassen er framstilt og hvordan den dermed kan brukes. 4 Yara Praxair

5 Produksjon av spesialgassblandinger Produksjonen av spesialgassblandinger foregår etter flytskjemaet vist under. For blandgasser i klasse 3 følges et forenklet flytskjema. Hvilken produksjonsmetode som velges er avhengig av hvilke komponenter som inngår i blandingen og nøyaktigheten de skal sertifiseres med. Riktig valg av sylindermateriale og -ventil, sammen med spesiell forbehandling av sylinderen innvendig, er nødvendig for å oppnå stabile blandinger. Påfylling av gasskomponenter kan skje med flere ulike metoder, enten separat eller i kombinasjon. Den gravimetriske metoden hvor hver enkelt komponent veies inn, er den mest nøyaktige, og er den som benyttes for produksjon av Yara Praxairs primærstandarder. Gravimetriske blandinger blir normalt sertifisert etter de gravimetriske verdiene, og analysert for å verifisere disse. Blandinger som produseres etter manometrisk metode (partialtrykk av hver komponent måles) eller volumetrisk metode, (volum av hver komponent måles) sertifiseres på grunnlag av analysedata. Flytskjema for produksjon av kalibreringsgasser Høy presisjon og nøyaktighet kreves i produksjonen I alle ledd i produksjonen stilles det strenge krav til kvalitetssikring fra bestilling ankommer til varen ekspederes. Produksjonen av spesialgassblandinger er sertifisert etter ISO Yara Praxair I 5

6 Væskeblandinger I de tilfeller hvor den ønskede sammensetningen av kalibreringsgassen inneholder tunge komponenter i så høye konsentrasjoner at en gassblanding ikke vil gi noen praktisk anvendbar gassmengde, kan løsningen være å produsere blandingen i væskefase. Problemstillingen er særlig aktuell ved prosesskontroll hvor trykk og temperatur i prosessen sikrer at blandingen der er i gassfase, mens en kalibreringsgass må oppbevares under helt andre betingelser. Generelt leveres tre typer væskeblandinger; Væskefase i en gassflaske hvor blandingens egentrykk er nok til å drive væske ut fra flasken. Væskefase i en gassflaske hvor det legges på et overtrykk av helium (eller andre inerte gasser) for å drive væske ut fra flasken. Væskefase i en glassampulle, hvor prøve tas ut med sprøyte gjennom et septum. For blandinger i gassflasker vil sylinderventilen normalt utstyres med et stigerør for å lette væskeuttak. For blandinger som inneholder lette komponenter ( f.eks metan CH 4 ), vil innholdet av væskefasen endre seg ettersom man tapper væske av sylinderen. Konsentrasjonen av de lette komponentene i væskefasen vil avta, mens de tunge vil øke i konsentrasjon ved avtapping. Der hvor slike problemer kan oppstå, leverer Yara Praxair med beregninger som viser hvordan konsentrasjonen endrer seg ved avtapping. Eksempel på avstappingstabell: Avtappet masse fra væskefasen (gram) Total restmasse (gram) Flaske med væskeblanding KOMPONENT (i væskefase) Produsert væskefase % mol Ny likevekt % mol Ny likevekt % mol Ny likevekt % mol Ny likevekt % mol iso-pentan 0,482 0,488 0,493 0,499 0,511 Propan 1,545 1,545 1,538 1,522 1,488 n-butan 2,500 2,525 2,543 2,561 2,586 iso-butan 91,109 91,860 92,343 92,677 92,918 Etan 0,411 0,400 0,385 0,367 0,346 Helium Rest Rest Rest Rest Rest iso-pentankonsentrasjonen har steget med 5,5%, mens etankonsentrasjonen har sunket med 16% fra man begynner å tappe og til flasken er ca. 90% tømt. 6 Yara Praxair

7 Kvalitetssikring og sporbarhet For å kunne levere spesialgassblandinger i henhold til de spesifikasjonene som er avtalt med våre kunder, er det helt avgjørende å ha et effektivt kvalitetssikringssystem. ISO 9000-serien spiller derfor en sentral rolle i produksjonen av kalibreringsgasser, og våre produksjonsanlegg er sertifisert etter ISO 9001:2000. Kvalitetssystemet sikrer sporbarhet av produksjonsdata gjennom å registrere alle relevante data i forbindelse med produksjonsprosessen. I tillegg er det behov for å sikre sporbarheten for måleresultatene på en slik måte at nøyaktigheten av målingene kan fastslås. Denne sporbarheten kan realiseres på to måter: Ved at sporbarhetskjeden knyttes opp mot internasjonale standarder for masse. Ved at sporbarhetskjeden knyttes opp mot internasjonale gass-standarder. For Yara Praxair vil det være aktuelt å benytte begge sporbarhetskjedene, siden antallet internasjonale gass-standarder ikke på langt nær er nok til å sikre sporbarhet for alle våre kalibreringsgasser mot standarder fra nasjonale institutter som NIST og NMI. Der hvor SRM/PRM standarder fra disse instituttene ikke er tilgjengelige, kan sporbarheten for Yara Praxairs primærstandarder kun knyttes opp mot den internasjonale standard for Masse NIST - NMI Yara Praxair primærstandard Yara Praxair primærstandard Kalibreringsgass Kalibreringsgass Sporbarhet til internasjonal standard for masse Sporbarhet til internasjonale gasstandarder fra Yara Praxair I 7

8 Blandetoleranse og sertifisert usikkerhet To viktige faktorer i tillegg til blandingens sammensetning er blandetoleranse og sertifisert usikkerhet. Blandetoleranse angir hvor nær den bestilte konsentrasjonen vi garanterer at den produserte konsentrasjon vil ligge. Blandetoleranse varierer med konsentrasjon og kvalitetsklasse, men kan også spesifiseres ved spesielle behov hos kunden. Tabellen på side 11 angir våre standard blandetoleranser. Den sertifiserte usikkerheten angir vår garanti for det maksimale avvik fra sertifisert verdi den sanne verdien kan ha. Sertifisert usikkerhet vil variere med konsentrasjon og kvalitetsklasse, men kan også spesifiseres ved spesielle behov hos kunden. Tabellen på side 11 viser sammenhengen mellom konsentrasjon, kvalitetsklasse og sertifisert nøyaktighet. Under er det vist et eksempel som illustrerer forskjellen på blandetoleranse og sertifisert usikkerhet. Størrelsen på den sertifiserte nøyaktigheten avhenger av en rekke faktorer, men er i første rekke bestemt av: Produksjonsmetoden Råvarenes renhet og innhold av forurensninger Komponentenes stabilitet Analysenøyaktighet Eksempel: Det skal produseres en kalibrerings-gass på: 1% oksygen; rest nitrogen Spesifikasjon: Blandetoleranse +/- 10% relativ Sertifisert usikkerhet: +/- 2% relativ Blandetoleransen for denne blandingen er +/- 10% relativ. Det vil si at under blandeprosessen vil man kunne garantere at konsentrasjonen på kalibreringsgassen vil ligge et sted mellom 0,90 og 1,10%. Når blandingen er ferdigblandet og analysert, vil den sertifiserte verdien ha en usikkerhet på +/- 2% relativ, i henhold til spesifikasjonen ovenfor. Hvis man får en sertifisert verdi på 0,98%, vil det si at den sanne verdi vil tilnærmet ligge innenfor 0,96 og 1,00%. Disse tallene gjelder for standardblandinger, klasse 2. For klasse 1, se tabell på side 12. Se eksemplet i høyre kolonne 8 Yara Praxair

9 Stabilitet Helt avgjørende for en spesialgassblanding er at den sertifiserte konsentrasjonen er stabil over tid. Alle sertifiserte blandinger fra Yara Praxair oppgis med en stabilitetsgaranti, som viser hvor lang tid konsentrasjonen kan garanteres innenfor den sertifiserte usikkerheten. Tabellen på side 14 angir stabilitetsgarantier og minimumskonsentrasjoner for en rekke komponenter. Stabilitet innebærer også at konsentrasjonen skal forbli stabil ved synkende sylindertrykk. Sertifikatet inneholder informasjon om hvor langt ned i trykk blandingen kan benyttes før konsentrasjonen kan avvike fra den sertifiserte nøyaktigheten. Blandingen må også forbli stabil innenfor det temperaturområdet sylinderen normalt kan bli utsatt for. De fleste kalibreringsgassene i Yara Praxair sitt repertoar har en stabilitetstid på 36 måneder. Stabilitetforsøkene har pågått siden slutten av 1970-tallet, og det fins fremdeles mange flasker fra den tiden som viser robustheten i våre produksjonsmetoder. For blandinger med fare for utkondensering vil kondensasjonstemperaturen være oppgitt i sertifikatet. Ved temperaturer under disse, som f.eks. ved transport på vinterstid, må sylinderen oppbevares liggende minst 14 dager i romtemperatur før den igjen er homogen og kan benyttes. Stabilitetstudier utføres ved Yara Praxairs Utviklingssenter for å sikre at reaktive komponenter vil forholde seg stabile over lang tid, selv i lave konsentrasjoner. Dette oppnås ved riktig valg av sylindermateriale og en rekke avanserte metoder for behandling av den indre overflaten i gassylindere. Grafikken nedenfor beskriver situasjonen når Yara Praxair utvikler nye kalibreringsgasser. Det etterstrebes den grønne kurven, men også den gule er akseptabel dersom konsentrasjonsreduksjonen kan beregnes, noe som er tilfelle med f. eks. H 2 S-blandinger i luft. Typiske forløp ved testing av nye komponenter i Yara Praxair I 9

10 Kvalitetsklasser for spesialgassblandinger Spesialgassblandinger leveres i flere kvalitetsklasser avhengig av bruksområdet og hvor strenge krav man har til sertifisert nøyaktighet. Blandetoleranse og sertifisert usikkerhet er definert i tabellen til venstre. klasse Konsentrasjonsområde 0 Avtales spesielt, se neste side 1 kalibreringsgass 1-10 ppm ppm Blandetoleranse % relativ Avtales spesielt, se neste side ± 10 ± 5 Sertifisert usikkerhet % relativ Avtales spesielt, se neste side ± 3 ± 2 Konsentrasjoner oppgis på molbasis (ppm mol eller % mol) som standard, siden denne angivelsen ikke er avhengig av trykk og temperatur. Andre angivelser som volum, vekt eller kombinasjoner (mg/m 3 ) kan angis på sertifikatet etter ønske fra kunden. 0,1-50 % ± 3 ± % ± 2 ± 0,5 2 kalibreringsgass 1-10 ppm ± 20 ± 10 eller 5 SE * ppm ± 10 ± % ± 10 ± 3 0,1-10 % ± 10 ± % ± 5 ± % ± 3 ± 1 3 Blandgass 0,1-10 % ± 10 Sertifiseres ikke > 10 % ± 5 * Komponenter som kan produseres i klasse 1, sertifiseres med en usikkerhet på ± 5 % relativt ved konsentrasjoner under 10 ppm. Øvrige komponenter sertifiseres med en usikkerhet på ± 10 % relativt. Bortsett fra klasse 3 leveres alle blandinger med sertifikat. Kalibreringsgass, klasse 0 Der hvor ikke standard blandetoleranser og sertifiserte usikkerheter dekker kundens behov, kan spesifikasjoner skreddersys i klasse 0. Kontakt din Yara Praxair-representant eller Spesialgassavdelingens Kundesenter i Oslo ved spesielle ønsker og krav. Komponentliste med minimumskonsentrasjoner, stabilitetstid og hvilke klasser som kan leveres, er gitt på de etterfølgende sidene. Listen oppdateres kontinuerlig. Konsentrasjonsintervallene gjelder til og med øvre grense. De angitte minimumskonsentrasjoner baserer seg på vanlige restgasser som nitrogen, helium eller argon. Andre restgasser eller kombinasjoner av komponenter kan gi andre minimumskonsentrasjoner, sertifiserte nøyaktigheter og stabilitetsgarantier. Komponenter blandes etter kundens ønske, såfremt ikke kjemiske eller fysiske årsaker begrenser mulighetene. 10 Yara Praxair

11 Komponentliste, utdrag Denne komponentlista angir hvilke komponenter vi kan produsere, minimumskonsentrasjoner og maksimal stabilitetstid. Produkter i Klasse 1 og 2 kan ha forskjellige minimumskonsentrasjoner og stabilitetstid. Komponent Formel Min. kons. (ppm-mol) Stabilitetstid måneder Komponent Formel Min. kons. (ppm-mol) Stabilitetstid måneder Acetaldehyd C 2 H 4 O Aceton C 3 H 6 O Acetonitril C 2 H 3 N Acetylen C 2 H Acrylonitril C 2 H 2 N 2 12 Ammoniakk NH Argon Ar 5 36 Benzen C 6 H Butadien (1,2+1,3) C 4 H i-butan (iso+n) C 4 H Butanol (iso+n) C 4 H 9 OH Buten C 4 H cis-2-buten C 4 H trans-2buten C 4 H i-buten C 4 H t-butylmerkaptan C 4 H 9 SH 0,5 36 Desfluran C 4 H 3 F 6 O Dimetylsulfid C 2 H 6 S 0,5 36 Dinitrogenoksid N 2 O Enfluran C 3 H 2 CIF 5 O Etan C 2 H Etanol C 2 H 5 OH Eten C 2 H Etylacetylen C 4 H Etylbenzen C 8 H Etylklorid C 2 H 5 Cl 1 36 Etylendiklodrif (EDC) C 2 H 2 Cl Etylenoksid C 2 H 4 O Etylmerkaptan C 2 H 5 SH 0,5 36 Halokarbon R13 CF 3 Cl 5 24 Halotan C 2 HBrClF Heksan (n) C 6 H Helium He Hydrogen H Hydrogensulfid H 2 S 0,5 36 Hydrokarboner>-C6 C n H m På forespørsel 36 Isofluran C 3 H 2 ClF 5 O Karbondisulfid CS Karbondioksid CO Karbonmonoksid CO 1 36 Karbontetraklorid CCl Karbonylsulfid COS 1 36 Klor Cl Klorbenzene C 6 H 5 Cl 5 36 Kloroform CHCl Krypton Kr 5 36 Metan CH Methanol CH 3 OH 7 36 Metylacetylen C 3 H Metylklorid CH 3 Cl 1 36 Metylmerkaptan CH 3 SH 0,5 36 Neon Ne 5 36 Nitrogenoksid NO 1 36 Nitrogendioksid NO Nitrogen N Oksygen O 2 1,5 36 Pentan (iso+n) C 5 H Neo-Pentan C 5 H Propadien C 3 H Propan C 3 H Propanol (iso+n) C 3 H 7 OH Propen C 3 H Propylmerkaptan C 3 H 7 SH 0,5 36 Sevofluran C 4 F 7 H 3 O Svoveldioksid SO Svovelheksafluorid SF Syklopropan C 3 H Tetrahydrotiofen C 4 H 8 S 5 36 Tiofen C 4 H 4 S 5 36 Toluen C 7 H Trikloreten C 2 HCl Trikloretan (1,1,2) C 2 H 3 Cl Vann H 2 O Vinylklorid C 2 H 3 Cl 1 36 Vinylacetylen C 4 H Xenon Xe 5 36 Xylen (o+m+p) C 8 H 10 1 Yara Praxair I 11

12 Sertifikat Sertifikatet til en kalibreringsgass er et dokument som beskriver sammensetningen av gassblandingen, med hvilken usikkerhet konsentrasjonene er angitt og hvor lenge blandingen er stabil innenfor de oppgitte usikkerhetsgrensene. Sertifikatet inneholder også viktige opplysninger om den administrative sporbarhet som kundenavn, flaskenummer, flaskestørrelse, ventilgjenger, fylletrykk, bestiliingsreferanse og ordrenummer. Opplysninger om lagringsforhold og laveste brukstrykk er viktig for å kunne ta ut en representativ prøve fra flasken. 12 Yara Praxair

13 Eksempler på spesialgassblandinger og anvendelsesområder En spesialgassblanding består av en eller flere gasser blandet i en restgass. Kombinasjonsmulighetene er utallige og det er derfor ikke mulig å gi en komplett oversikt over alle blandinger som kan produseres. Spesialgassblandinger blir hovedsaklig anvendt innen tre hovedområder: Kalibreringsgasser og hjelpegasser til analytiske formål Gassblandinger til bruk i industrielle prosesser Til medisinsk bruk I de etterfølgende avsnitt er det gitt eksempler på blandinger innen de tre hovedområdene. Andre gassammensetninger og konsentrasjonsområder leveres i henhold til kundens spesifikasjoner. Blandinger som benyttes innenfor områder som sveising og næringsmiddelindustrien defineres ikke som spesialgassblandinger og er derfor ikke tatt med her. På grunn av begrensning i stabilitetstid er spesialgassblandinger ofte vanskelig å lagerholde. For kunder med regelmessige uttak kan lagerhold avtales med Yara Praxairs representant eller nærmeste Yara Praxair I 13

14 Kalibreringsgasser og hjelpegasser til analytiske formål Prosessanalyse Prosessanalyse kan utføres som in-line eller on-lineanalyser med automatisk prøvetagning, analyse og kalibrering. Alternativt kan prøver bli tatt ut manuelt fra prosess-strømmene og analysert i laboratorier. Avansert instrumentering som GC, IR og MS er i dag vanlig ved prosessanalyser og behovet for kalibreringsgasser og -væsker er like aktuelt enten prøvene blir analysert automatisk eller manuelt. Eksempler på prosesser som trenger kalibreringsblandinger kan være petrokjemisk industri, olje og gassutvinning i Nordsjøen, ammoniakkfabrikker, treforedlings- og metallurgiske prosesser. Siden behovet for kalibreringsgasser og væsker til prosessindustrien kan variere og det totale antall forskjellige blandinger er tilnærmet uendelig, blir de fleste blandinger fremstilt etter kundens spesifikasjoner. Yara Praxair har et stort leveringsprogram for gass- og væskestandarder og mulighetene er også lagt til rette for lagerhold av enkelte blandinger for å sikre totalsikkerhet for kontinuerlig leveranse. Yara Praxair leverer ønsket konsentrasjon og gassammensetning i henhold til kundens spesifikasjoner. Andre sylinderstørrelser kan leveres på forespørsel. Ventilgjenger: DIN 477 no. 1 Sylinderfarge: Grå med rød skulder (når blandingen er brennbar) Vanlig sylindertrykk: Varierer med sammensetningen 14 Yara Praxair

15 Eksplosimeterkontroll Brennbare gasser blandet med luft kan gi eksplosive blandinger i bestemte blandingsforhold. Laveste konsentrasjon som gir brennbar blanding i luft betegnes LEL (Lower Explosion Limit). Høyeste konsentrasjon som gir brennbar blanding i luft betegnes UEL (Upper Explosion Limit). Diagrammet viser LEL- og UELverdien for enkelte gasser uttrykt i volum % Eksplosimetere benyttes for å overvåke konsentrasjonen av brennbare komponenter i atmosfærer hvor det er en potensiell fare for lekkasje, f.eks. i skip, borerigger, gruver, verksteder og industrianlegg. Disse detektorene kalibreres med en kalibreringsgass (typisk 50% LEL av den brennbare komponenten i luft). En alarm utløses når konsentrasjonen av brennbar gass i atmosfæren overstiger dette nivået. Yara Praxair kan også tilby en spesiell bærbar løsning, LEL-Master, som er beskrevet på neste side. Eksempler på kalibreringsgass for eksplosimeterkontroll Gassmengde Gassammensetning LEL Sylinderstørrelse Varenummer 2,50% Metan Rest Syntetisk luft 50% 10 liter 5/7 liter 1 liter gassboks 0,5 liter KwikCal 1,5 m 3 0,5/0,7 m 3 12 liter 50 liter ,25% Metan Rest Syntetisk luft 65% 5/7 liter 1 liter gassboks 0,5 liter KwikCal 0,5/0,7 m 3 12 liter 50 liter ,25% Metan Rest Syntetisk luft 0,60% Propan Rest Syntetisk luft 25% 1 liter gassboks 12 liter % 1 liter gassboks 12 liter ,00% Propan Rest Syntetisk luft 50% 10 liter 1 liter gassboks 0,5 liter KwikCal 1,5 m 3 12 liter 50 liter ,53% n-butan Rest Syntetisk luft 35% 1 liter gassboks 12 liter ,75% n-butan Rest Syntetisk luft 50% 10 liter 1 liter gassboks 0,5 liter KwikCal 1,5 m 3 12 liter 50 liter Yara Praxair leverer ønsket konsentrasjon og gassammensetning i henhold til kundens spesifikasjoner. Andre sylinderstørrelser kan leveres på forespørsel. Ventilgjenger: DIN 477 no. 1 Sylinderfarge: Grå med rød skulder Vanlig sylindertrykk: Varierer med Yara Praxair I 15

16 LEL-Master Kalibrering av eksplosimetre finner ofte sted på vanskelig tilgjengelige steder, og behovet for en løsning som er lett å bære, og hvor man samtidig man har hendene fri, har vært ønskelig i industrien i lengre tid. Yara Praxair har utviklet et konsept, LEL-Master, som vil gjøre dette arbeidet lettere. Feltkalibrering av eksplosimetre LEL-Master er en komplett bærbar løsning for kalibrering av eksplosimetre. Systemet består av en bæremeis, en 2 liters aluminiumflaske, en regulator og et slangesett med stengeventil. Regulatoren har faste innstillinger for flow: 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0, l/min Regulatoren monteres uten bruk av verktøy, kun med normal håndkraft. Detalj av regulator/ventil Slangesettet består av 1 meter ¼ teflonslange med en vippeventil i enden. Tilkoplingen til regulatoren og vippeventilen er ¼ klemringskopling. Totalvekt for bæremeis, flaske, regulator og slange: ca. 6 kg. Flasketrykk: 150 bar Artikkelnr. Beskrivelse Bæremeis for LEL-Master % LEL metan i luft, 2 liter Al-flaske % LEL metan i luft, 2 liter Al-flaske Nitrogen 5.0, for nullkalibrering, 2 liter Al-flaske X Regulator, modifisert innskruvning Slangesett for LEL-Master 16 Yara Praxair

17 Analyse av fuktighet, AccuDew AccuDew er en serie av kalibreringsgasser, utviklet for å redusere usikkerheten når man måler fuktighet i gasser. Bakgrunnen er at de fleste fuktighetsanalysatorer på markedet har en viss drift over tid, noe som gjør at måleresultatet ikke alltid er til å stole på. Mangel på pålitelige referanser har gjort at usikkerheten på måleresultatene er større enn for tradisjonelle gassanalyser. Yara Praxair introduserer en ny serie av produkter, AccuDew, som reduserer usikkerheten ved disse målingene vesentlig. Kalibreringsgassene produseres i 2 konsentrasjonsområder: AccuDew ppm, AccuDew ppm Restgass: nitrogen eller metan. Kontakt oss dersom behov for andre restgasser. Disse kalibreringsgasser lagerføres innenfor de to konsentrasjonsomtråder nevnt ovenfor. Kontakt oss for å sjekke hvilke konsentrasjoner som er tilgjengelige. Stabilitetstiden er 36 måneder. Produktnavn Restgass Usikkerhet % rel. Konsentrasjonsområde Flaskestørrelse Varenummer: AccuDew ppm 10 liter Nitrogen ±5% AccuDew ppm 50 liter Nitrogen ±5% AccuDew ppm 10 liter Metan ±5% AccuDew ppm 50 liter Metan ±5% AccuDew ppm 10 liter Nitrogen ±5% AccuDew ppm 50 liter Nitrogen ±5% Hydratplugg i naturgass Den store ulempen med hydrater i olje og gassproduksjon er at hydratmengden kan bygge seg opp over tid og til slutt tette produksjonsrørene, noe som kan bety produksjonsstans og dermed tapte inntekter. For at hydrater skal dannes gjelder 4 betingelser: 1. Temperatur innenfor hydratregionen i fasediagrammet 2. Trykk innenfor hydratregionen i fasediagrammet 3. Tilstrekkelig med vannmolekyler for å danne kavitetene 4. Tilstrekkelig med gassmolekyler for å stabilisere mesteparten av hydratkavitetene AccuDew ppm 10 liter Metan ±5% AccuDew ppm 50 liter Metan ±5% Metan som restgass for å tilfredsstille behovet fra offshoreindustrien for å måle fuktighet i naturgass. Produktene lagerføres og kan leveres omgående. Hydratdannelse i naturgassen kan medføre produksjonsstopp, og dermed reduserte inntekter. Sporbarhet til anerkjente standarder og metoder fra kjente referanseinstitutter kan dokumenteres. Fasediagrammet for metan hvor hydratregionene er tatt Yara Praxair I 17

18 Miljø- og emisjonsmålinger For å kontrollere miljøet rundt oss, benyttes en rekke forskjellige gassanalysatorer. Disse målingene er stort sett sammenlikningsmålinger og trenger derfor en referansestandard. Den ukjente prøven sammenliknes med referansestandarden, eller kalibreringsgassen, og ut fra dette bestemmes konsentrasjonen i den ukjente prøven. Kalibreringsgassene benyttes for måling av: Avgasser fra forbrenningsmotorer og ovner Utslipp fra industrien Toksiske komponenter i arbeidsmiljø Eksempler på kalibreringsgasser for miljø og emisjonsmålinger Gassammensetning Sylinderstørrelse Gassmengde Varenummer Yara Praxair produserer og leverer gassblandinger etter behov, i henhold til kundens spesifikasjoner og etter krav fra myndighetene. ppm eller % CO 2 eller Syntetisk luft ppm eller % CO 2 eller Syntetisk luft ppm eller % C n H m eller Syntetisk luft 25 ppm H 2 S eller Syntetisk luft 10 liter 1 liter gassboks 0,5 liter KwikCal 10 liter 1 liter gassboks 0,5 liter KwikCal 10 liter 1 liter gassboks 0,5 liter KwikCal 1,5 m 3 12 liter 50 liter 1,5 m 3 12 liter 50 liter 1,5 m 3 12 liter 50 liter /7 liter 0,5/0,7 m Typiske komponenter som inngår i denne type blandinger er: Karbonoksider Svovelforbindelser Nitrogenoksider Hydrokarboner Oksygen Hydrogen ppm H 2 S eller Syntetisk luft 10 liter 1,5 m ppm NO 10 liter 1,5 m Ammoniakk Flyktige organiske forbindelser (VOC) 500 ppb ppm SO 2 10 liter 1,5 m ppm SO ppm NO 10 liter 1,5 m ppm eller % O 2 10 liter 1 liter gassboks 0,5 liter KwikCal 1,5 m 3 12 liter 50 liter ppm eller % H 2 eller Syntetisk luft 10 liter 1 liter gassboks 0,5 liter KwikCal 1,5 m 3 12 liter 50 liter ppm NH 3 10 liter 1,5 m Yara leverer ønsket konsentrasjon og gassammensetning i henhold til kundens spesifikasjoner. Andre sylinderstørrelser kan leveres på forespørsel. 18 Yara Praxair

19 Bilavgassmålinger Stadig økte krav om å redusere utslippene av skadelige forbindelser betyr økt fokus på måling av avgasser fra biler. Kontroll av eksosen inngår som en naturlig del av tilstandskontrollen av personbiler, lastebiler og busser. For kalibrering av målere til dette bruk leverer Yara Praxair en rekke kalibreringsgasser; både standardblandinger og blandinger tilpasset kundens behov. Usikkerheten i kalibreringsgassen sikres ved at Yara Praxair etablerer sporbarhetskjeder mot internasjonalt aksepterte gasstandarder som fra NIST (USA), i tillegg til egne sporbarhetskjeder til masse. Eksempler på kalibreringsgasser til bilavgassmålinger Gassammensetning Sylinderstørrelse Gassmengde Varenummer 0,5-8% CO 6-15% CO ppm Heksan 10 liter 1 liter Gassboks 0,5 liter KwikCal 1,5 m 3 12 liter 50 liter ,5-8% CO 6-15% CO ppm Propan 10 liter 1 liter Gassboks 0,5 liter KwikCal 1,5 m 3 12 liter 50 liter ,5% CO 1% H 2 10 liter 1 liter Gassboks 0,5 liter KwikCal 1,5 m 3 12 liter 50 liter ppm NO 10 liter 1,5 m Yara Praxair leverer ønsket konsentrasjon og gassammensetning i henhold til kundens spesifikasjoner. Andre sylinderstørrelser kan leveres på Yara Praxair I 19

20 Alkoholkontroll Siden det er et bestemt forhold mellom alkoholkonsentrasjonen i blodet og i utåndingspusten hos en person, kan promillekontroll uføres ved måling av alkoholkonsentrasjonen i utåndingsluften. Dette gir en vesentlig enklere kontroll enn bruk av blodprøver for promillebestemmelser. For å sikre pålitelige resultater må måleinstrumentet som brukes til kontrollen være kalibrert med en sertifisert gassblanding inneholdende etanol tilsvarende 0,2 promille i blodet. Kalibreringsgasser for andre promillegrenser kan produseres på bestilling. Eksempel på kalibreringsgass for alkoholkontroll Gassmengde Gassammensetning 0 / 00 Sylinderstørrelse Varenummer 0,25 mg Etanol pr. liter gass 0,5 0,5 liter KwikCal 10 liter 50 liter ,5 m Andre konsentrasjoner og sylinderstørrelser kan leveres på forespørsel. 20 Yara Praxair

Innhold. 3 I Yara Praxair

Innhold. 3 I Yara Praxair Rene gasser 2 I Yara Praxair Innhold Forklaring til katalogblad for rene gasser 5 Sylinderventilgjenger Valg av riktig gasskvalitet for gasskromatografi 6 Valg av riktig gasskvalitet for spektrometri 8

Detaljer

Hva er deponigass? Gassemisjon

Hva er deponigass? Gassemisjon Hva er deponigass? Deponigass er en blanding av mange ulike gasser som frigjøres fra avfallet ved fordampning og kjemiske og biologiske reaksjoner. De mest vanligste gassene er: 1. Metan CH4 40 60 % 2.

Detaljer

Kvalitetskontroll av gassmonitorer

Kvalitetskontroll av gassmonitorer Dokument Kvalitetskontroll av gassmonitorer Seksjon Beskrivelse av sporbarhet og referanser ved kalibrering Del Operasjonelt nivå 1 of 7 Kvalitetskontroll av gassmonitorer Kvalitetskontrollen av gassmonitorer

Detaljer

Gassflasken - merking

Gassflasken - merking Gassflasken Gassflasken - merking Innstemplet merking: Gassflasken har innstemplet merking iht. Norsk Standard 811 Merke-etiketter: Giftig Etsende Ikke brannfarlig komprimert Brannfarlig Oksiderende 1.

Detaljer

Gass til fiskeoppdrett. Produkter og emballasje

Gass til fiskeoppdrett. Produkter og emballasje Gass til fiskeoppdrett Produkter og emballasje Gass til fiskeoppdrett Oksygen Kjemisk tegn : O2 Bruksområde : Brukes til oksygenering av varnn i settefiskanlegg, landbaserte anlegg, i lukket anlegg under

Detaljer

Fisk. Gass til fiskeoppdrett. Produkter og emballasje

Fisk. Gass til fiskeoppdrett. Produkter og emballasje Fisk Gass til fiskeoppdrett Produkter og emballasje Gass til fiskeoppdrett Oksygen Kjemisk tegn: O2 Bruksområde: Brukes til oksygenering av vann i settefiskanlegg, landbaserte anlegg, i lukket anlegg under

Detaljer

FLERVALGSOPPGAVER STØKIOMETRI

FLERVALGSOPPGAVER STØKIOMETRI FLERVALGSOPPGAVER STØKIOMETRI Hjelpemidler: Periodesystem og kalkulator Hvert spørsmål har et riktig svaralternativ. Støkiometri 1 Bestem masseprosenten av nitrogen i denne forbindelsen: (N 2 H 2 ) 2 SO

Detaljer

Ny gassleverandør viktig informasjon

Ny gassleverandør viktig informasjon Ny gassleverandør viktig informasjon Tildelt kontrakt: Praxair Norge AS Priser Vi kan ikke oppgi priser i dette dokumentet da den type informasjon må ligge under passordbeskyttelse. For mer detaljert informasjon,

Detaljer

Process Gas Chromatography (PGC) innføring v/ Rolf Skatvedt, Trainor Automation AS

Process Gas Chromatography (PGC) innføring v/ Rolf Skatvedt, Trainor Automation AS Process Gas Chromatography (PGC) innføring v/ Rolf Skatvedt, Trainor Automation AS Innledning Optimal naturgass analyse basert på gass kromatografi oppnås når prøve behandling og produkt analyse gjøres

Detaljer

Gassflasken. En pålitelig arbeidskamerat hvis du tar hensyn

Gassflasken. En pålitelig arbeidskamerat hvis du tar hensyn Gassflasken En pålitelig arbeidskamerat hvis du tar hensyn 2 Yara Praxair Brannfarlige gasser En rekke vanlige gasser antennes lett, og brenner med en meget sterk varmeutvikling. Generelt skal man følge

Detaljer

VARMT ELLER KALDT ENDELØSE MULIGHETER MED PROPAN. my.aga.no

VARMT ELLER KALDT ENDELØSE MULIGHETER MED PROPAN. my.aga.no VARMT ELLER KALDT ENDELØSE MULIGHETER MED PROPAN my.aga.no Propan Gled deg over sikker og miljøvennlig energi I denne brosjyren får du vite mer om propan og hvordan du med noen enkle grunnregler kan dra

Detaljer

Kort prosessbeskrivelse av metanolfabrikken

Kort prosessbeskrivelse av metanolfabrikken 1 Gassmottaket Naturgassen som kommer fra Heidrun-feltet (ca. 85 000 Sm3/time) har en temperatur på ca 6 grader og holder ett trykk på ca 144 barg. Ca. gassammensetning: CH 4 : 86,0 % C 2 H 6 : 7,5 % C

Detaljer

Usikkerheter i gassparametre ut fra gasskomposisjon

Usikkerheter i gassparametre ut fra gasskomposisjon Usikkerheter i gassparametre ut fra gasskomposisjon Kjell-Eivind Frøysa, CMR Instrumentation De senere årene har det blitt et forsterket fokus på usikkerhetsberegning i forbindelse med gassmålinger. Dette

Detaljer

Beskyttelsesgasser til sveising

Beskyttelsesgasser til sveising Foto: Stian Elton Beskyttelsesgasser til sveising Making our planet more productive Beskyttelsesgassens oppgave Beskyttelsesgassens hovedoppgave er å beskytte smeltebadet mot den omkringliggende luft.

Detaljer

Beskyttelsesgasser til sveising

Beskyttelsesgasser til sveising Foto: Stian Elton Beskyttelsesgasser til sveising Making our planet more productive Beskyttelsesgassens oppgave Beskyttelsesgassens hovedoppgave er å beskytte smeltebadet mot den omkringliggende luft.

Detaljer

MARK skruekompressor serie MSM N 2. med dobbelt uttak TRYKKLUFT + NITROGEN

MARK skruekompressor serie MSM N 2. med dobbelt uttak TRYKKLUFT + NITROGEN N 2 - NITROGEN MARK skruekompressor serie MSM N 2 med dobbelt uttak TRYKKLUFT + NITROGEN Leveringsmengde trykkluft fra 0,470 m 3 /min opptil 0,732 m 3 /min Leveringsmengde Nitrogen fra 0,240 m 3 /min opptil

Detaljer

KORTFATTET INNFØRING OM GASSEKSPLOSJONER

KORTFATTET INNFØRING OM GASSEKSPLOSJONER Temakveld Eksplosjonssikkerhet NFS, Oslo 19. september 2011 1 KORTFATTET INNFØRING OM GASSEKSPLOSJONER Temakveld Norsk Forening for Stålkonstruksjoner Ingeniørenes Hus, Oslo 20. september 2011. GEIR H.

Detaljer

Mål for sikkerhetsarbeidet i Yara Praxair er ingen ulykker og ingen personskader.

Mål for sikkerhetsarbeidet i Yara Praxair er ingen ulykker og ingen personskader. Mål for sikkerhetsarbeidet i Yara Praxair er ingen ulykker og ingen personskader. Alle ansatte er forpliktet til å stanse arbeidsoppgaver som ikke kan gjennomføres på en sikker måte. Yara Praxair skal

Detaljer

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. Medisinsk luft Yara Praxair 100 % medisinsk gass, komprimert. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. Medisinsk luft Yara Praxair 100 % medisinsk gass, komprimert. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Medisinsk luft Yara Praxair 100 % medisinsk gass, komprimert. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Medisinsk luft 100 % ved et trykk på 200 bar (15 C). 3. LEGEMIDDELFORM

Detaljer

Dri$sseminar 21. oktober 2014 Utslippsmåling for kjelanlegg opp ;l 10 MW utslippskrav, krav ;l målepunkter og prak;sk rigging

Dri$sseminar 21. oktober 2014 Utslippsmåling for kjelanlegg opp ;l 10 MW utslippskrav, krav ;l målepunkter og prak;sk rigging Dri$sseminar 21. oktober 2014 Utslippsmåling for kjelanlegg opp ;l 10 MW utslippskrav, krav ;l målepunkter og prak;sk rigging Eli Hunnes, Senioringeniør Molab Vi er en ledende leverandør i Norge av tjenester

Detaljer

Luft og luftforurensning

Luft og luftforurensning Luft og luftforurensning Hva er luftforurensing? Forekomst av gasser, dråper eller partikler i atmosfæren i så store mengder eller med så lang varighet at de skader menneskers helse eller trivsel plante-

Detaljer

Eksamen. Emnekode: KJEMI1/FAD110. Emnenavn: Kjemi 1. Dato: 27.02.2015. Tid (fra-til): 0900-1300. Tillatte hjelpemidler: Kalkulator, KjemiData.

Eksamen. Emnekode: KJEMI1/FAD110. Emnenavn: Kjemi 1. Dato: 27.02.2015. Tid (fra-til): 0900-1300. Tillatte hjelpemidler: Kalkulator, KjemiData. Bokmål Eksamen Emnekode: KJEMI1/FAD110 Emnenavn: Kjemi 1 Dato: 27.02.2015 Tid (fra-til): 0900-1300 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator, KjemiData Faglærer(e) : Anne Brekken Sensurfrist : 20.03.2015 Antall

Detaljer

Sikre og pålitelige rørforbindelser til industrien

Sikre og pålitelige rørforbindelser til industrien Sikre og pålitelige rørforbindelser til industrien Raskt, sikkert og monteringsvennlig! Lekkasjefrie, solide rørforbindelser trengs i alle rørinstallasjoner - enten det dreier seg om skipsbygging, eller

Detaljer

La sikkerheten komme i første rekke med ODOROX lukttilsatt oksygen.

La sikkerheten komme i første rekke med ODOROX lukttilsatt oksygen. ODOROX lukttilsatt oksygen La sikkerheten komme i første rekke med ODOROX lukttilsatt oksygen. Du kan verken se eller høre lekkasjen, men du kan lukte den. 02 ODOROX lukttilsatt oksygen Stol på nesen.

Detaljer

Rapport risikovurdering av gasslagring i LAB bygget

Rapport risikovurdering av gasslagring i LAB bygget Rapport risikovurdering av gasslagring i LAB bygget Driftsteknisk divisjon v/ teknisk sjef Geir Brügger har oppnevnt en gruppe for å utføre en risikovurdering av gasslagring og gasstransport i Laboratoriebygget.

Detaljer

Instrumentering for ph turbiditet klorrest. Prosess Styring As Rune Heggelund

Instrumentering for ph turbiditet klorrest. Prosess Styring As Rune Heggelund Instrumentering for ph turbiditet klorrest Prosess Styring As Rune Heggelund Universaltransmitter SC200 Kan tilkobles et antall forskjellige sensorer. Har 1 eller 2 innganger, analoge eller digitale. Kan

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

4 KONSENTRASJON 4.1 INNLEDNING

4 KONSENTRASJON 4.1 INNLEDNING 4 KONSENTRASJON 4.1 INNLEDNING 1 Terminologi En løsning er tidligere definert som en homogen blanding av rene stoffer (kap. 1). Vi tenker vanligvis på en løsning som flytende, dvs. at et eller annet stoff

Detaljer

Velkommen til en dag med realfag i praksis!

Velkommen til en dag med realfag i praksis! Velkommen til en dag med realfag i praksis! Tom Lohiniva Noen regler Vi går/er alltid samlet. Toalett besøk Min mobil 907 69 653 Ingen mobil eller noen form for tennkilder (fyrstikker, lighter etc.) inne

Detaljer

Gassikkerhet. Flytende gasser

Gassikkerhet. Flytende gasser Gassikkerhet Flytende gasser Luftgasser luft er vår viktigste råvare 78 % 1 % 21 % Nitrogen Oksygen Argon Date: 2004-04-27 - Page: 2 Luftgasser våre produksjonsanlegg Rjukan Sauda Date: 2004-04-27 - Page:

Detaljer

IFEA On-Line Analyse September 2011. Sesjon 2: Målemetoder. Prøvetaking og Prøvebehandling Gass

IFEA On-Line Analyse September 2011. Sesjon 2: Målemetoder. Prøvetaking og Prøvebehandling Gass IFEA On-Line Analyse September 2011 Sesjon 2: Målemetoder Prøvetaking og Prøvebehandling Gass Sampling og Sample handling GAS Hva er viktig for en vellykket Prøvebehandling? Hvorfor? Hvordan? Alle har

Detaljer

Hvordan bestemme konsentrasjon av H 2 S / totalt svovel innhold i naturgass! v/ Rolf Skatvedt, Total Fiscal Metering AS

Hvordan bestemme konsentrasjon av H 2 S / totalt svovel innhold i naturgass! v/ Rolf Skatvedt, Total Fiscal Metering AS Hvordan bestemme konsentrasjon av H 2 S / totalt svovel innhold i naturgass! v/ Rolf Skatvedt, Total Fiscal Metering AS Innledning Hydrogen sulfid og andre svovel innholdige komponenter eksisterer naturlig

Detaljer

Produktbrosjyre LINDOFLAMM. Flammeløsninger.

Produktbrosjyre LINDOFLAMM. Flammeløsninger. Produktbrosjyre LINDOFLAMM Flammeløsninger. 2 Komplette løsninger for komplekse oppgaver. LINDOFLAMM Komplette løsninger for komplekse oppgaver. LINDOFLAMM. Når du forvarmer, ettervarmer, flammeretter,

Detaljer

3. Massevirkningsloven eller likevektsuttrykk for en likevekt

3. Massevirkningsloven eller likevektsuttrykk for en likevekt apittel 8 jemisk likevekt 1. Reversible reaksjoner. Hva er likevekt? 3. Massevirkningsloven eller likevektsuttrykk for en likevekt 4. Likevektskonstanten (i) Hva sier verdien oss? (ii) Sammenhengen mellom

Detaljer

IFEA Sikkerhetssystemkonferansen

IFEA Sikkerhetssystemkonferansen 1 IFEA Sikkerhetssystemkonferansen Gardermoen 3.-4. Nov 2011 NTMOS H2S Ny halvlederteknologi for rask deteksjon Tradisjonelle måleprinsipper for deteksjon av gasser Katalytisk forbrenning: Måling av HC

Detaljer

- Kinetisk og potensiell energi Kinetisk energi: Bevegelses energi. Kinetiske energi er avhengig av masse og fart. E kin = ½ mv 2

- Kinetisk og potensiell energi Kinetisk energi: Bevegelses energi. Kinetiske energi er avhengig av masse og fart. E kin = ½ mv 2 Kapittel 6 Termokjemi (repetisjon 1 23.10.03) 1. Energi - Definisjon Energi: Evnen til å utføre arbeid eller produsere varme Energi kan ikke bli dannet eller ødelagt, bare overført mellom ulike former

Detaljer

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. Airapy 100 % medisinsk gass, komprimert. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. Airapy 100 % medisinsk gass, komprimert. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Airapy 100 % medisinsk gass, komprimert. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Medisinsk luft 100 % ved et trykk på 200 bar (15 C). 3. LEGEMIDDELFORM Medisinsk gass,

Detaljer

Lukt fra poller, etc. Driftsoperatørsamling Westland Hotel, Lindås november 2012

Lukt fra poller, etc. Driftsoperatørsamling Westland Hotel, Lindås november 2012 Lukt fra poller, etc Driftsoperatørsamling Westland Hotel, Lindås 20. 21. november 2012 Prøvetaking i avløpsrenseanlegg Et par små tips på veien. 1) Prøvetakingen skal omfatte hele renseprosessen, dvs

Detaljer

Fire Eater Norge. Brannslokking med INERGEN Jan Hantho, Fire Eater Norge AS

Fire Eater Norge. Brannslokking med INERGEN Jan Hantho, Fire Eater Norge AS Fire Eater Norge Brannslokking med INERGEN Jan Hantho, Fire Eater Norge AS Fire Eater Norge AS Fire Eater AS ble etablert i København i 1976 I 1987 ble INERGEN oppfunnet og patentert Fire Eater Norge AS

Detaljer

Hva bør man tenke på ved valg av kromatografi som analysemetodikk. Ingeborg Amundsen 4. februar 2015

Hva bør man tenke på ved valg av kromatografi som analysemetodikk. Ingeborg Amundsen 4. februar 2015 Hva bør man tenke på ved valg av kromatografi som analysemetodikk Ingeborg Amundsen 4. februar 2015 Agenda Kromatografiske metoder Ny analysemetode- viktige spørsmål Screening/bekreftelse Ny analysemetode-hvor

Detaljer

1. UTTAKSPRØVE. til den. 42. Internasjonale Kjemiolympiaden 2010 i Tokyo, Japan

1. UTTAKSPRØVE. til den. 42. Internasjonale Kjemiolympiaden 2010 i Tokyo, Japan Kjemi OL 1. UTTAKSPRØVE til den 42. Internasjonale Kjemiolympiaden 2010 i Tokyo, Japan Dag: En dag i ukene 42-44. Varighet: 90 minutter. Hjelpemidler: Lommeregner og Tabeller og formler i kjemi. Maksimal

Detaljer

FORBRENNINGSANLEGG I BRENSEL OG UTSLIPP

FORBRENNINGSANLEGG I BRENSEL OG UTSLIPP FORBRENNINGSANLEGG I BRENSEL OG UTSLIPP Internt t miniseminar i i hos Fylkesmannen 24. september 2008 i Hamar. Innhold Brenselanalyser Forbrenning (kjemi) Røykgassmengder Teknologier ved forbrenning /

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE. Antall sider: med forside: 3

EKSAMENSOPPGAVE. Antall sider: med forside: 3 Avdeling for ingeniørutdanning EKSAMENSOPPGAVE Fag: Kjemi og Miljø Gruppe(r): 1BA,1BB, 1EA,1EB, 1EC, 1MA,1MB,1MF, 3AA, 3AB 3AC Fagnr FO 052 K Dato: 14 desember 2000 Faglig veileder: Kirsten Aarset, Bente

Detaljer

Kalibrering og instrument service. Elektrisk - Temperatur - Trykk - Gass - Mekanisk - Vibrasjon

Kalibrering og instrument service. Elektrisk - Temperatur - Trykk - Gass - Mekanisk - Vibrasjon Kalibrering og instrument service Elektrisk - Temperatur - Trykk - Gass - Mekanisk - Vibrasjon IKM Instrutek AS IKM Instrutek AS er en ledende salgs- og service leverandør innen test- og måleinstrumenter.

Detaljer

Hydrogensulfid v/rolf Skatvedt, Trainor Automation AS

Hydrogensulfid v/rolf Skatvedt, Trainor Automation AS Hydrogensulfid v/rolf Skatvedt, Trainor Automation AS Hydrogensulfid tidligere kalt svovelvannstoff er en gass som har den kjemiske betegnelsen H 2 S, er fargeløs, giftig, brennbar og lukter som råtne

Detaljer

Inert Gass. Sist endret: 08-12-2014. Generelt

Inert Gass. Sist endret: 08-12-2014. Generelt Sist endret: 08-12-2014 Inert Gass Generelt Inertgass er en ikke-reagerende gass, som betyr at den ikke kan antennes. Gassen vil ikke reagere med stoffene som brenner og tar opp plassen for oksygen i lufta.

Detaljer

27. aug. 2003 Konsentrasjonsmål.

27. aug. 2003 Konsentrasjonsmål. 27. aug. 200 Konsentrasjonsmål. Introduksjon I laboratoriet skal vi lage mange typer løsninger: standarder, løsninger av syrer, løsninger av baser og buffere. For at du skal kunne lage og benytte disse

Detaljer

Avfall Norge. Seminar: Deponi, fortsatt drift. Siv. ing. Finn B. Christensen. Måling av diffuse gassutslipp fra deponier.

Avfall Norge. Seminar: Deponi, fortsatt drift. Siv. ing. Finn B. Christensen. Måling av diffuse gassutslipp fra deponier. Avfall Norge Seminar: Deponi, fortsatt drift Måling av diffuse gassutslipp fra deponier Siv. ing. Finn B. Christensen Deponiforskriften 9-14. Kontroll og overvåking i driftsfasen I driftsfasen skal det

Detaljer

Kapittel 12. Brannkjemi. 12.1 Brannfirkanten

Kapittel 12. Brannkjemi. 12.1 Brannfirkanten Kapittel 12 Brannkjemi I forbrenningssonen til en brann må det være tilstede en riktig blanding av brensel, oksygen og energi. Videre har forskning vist at dersom det skal kunne skje en forbrenning, må

Detaljer

Den 35. internasjonale Kjemiolympiade i Aten, juli uttaksprøve. Fasit.

Den 35. internasjonale Kjemiolympiade i Aten, juli uttaksprøve. Fasit. Oppgave 1 A) d B) c C) b D) d E) a F) a G) c H) d I) c J) b Den 35. internasjonale Kjemiolympiade i Aten, juli 2003. 1. uttaksprøve. Fasit. Oppgave 2 A) a B) b C) a D) b Oppgave 3 Masseprosenten av hydrogen

Detaljer

Regelverkskrav til gasskromatograf (komposisjonsanalyse) v/ Rune Øverland, Trainor Elsikkerhet AS

Regelverkskrav til gasskromatograf (komposisjonsanalyse) v/ Rune Øverland, Trainor Elsikkerhet AS Regelverkskrav til gasskromatograf (komposisjonsanalyse) v/ Rune Øverland, Trainor Elsikkerhet AS Denne artikkelen retter søkelyset på komposisjonsanalyse, og om en online gasskromatograf møter kravene

Detaljer

Side 1 Versjon

Side 1 Versjon Side 1 BEHANDLING AV AVVIKENDE EKV-RESULTAT Ekstern kvalitetsvurdering (EKV) er en viktig del av kvalitetssikringen ved medisinske laboratorier fordi resultatene herfra kontinuerlig forteller noe om kvaliteten

Detaljer

Gass hvordan sikre seg mot risiko (gassbiler, gassflasker m. m) Lisbeth Solgaard

Gass hvordan sikre seg mot risiko (gassbiler, gassflasker m. m) Lisbeth Solgaard Gass hvordan sikre seg mot risiko (gassbiler, gassflasker m. m) Lisbeth Solgaard 10.11.16 Stiftelsen Returgass/Isovator AS SRG mottar hovedsakelig kjølegass HFK, HKFK, KFK, PFK Gasser som inneholder fluor,

Detaljer

FLERVALGSOPPGAVER KJEMISK BINDING

FLERVALGSOPPGAVER KJEMISK BINDING FLERVALGSOPPGAVER KJEMISK BINDING Hjelpemidler: periodesystem Hvert spørsmål har et riktig svaralternativ. Kjemisk binding 1 I hvilke(t) av disse stoffene er det hydrogenbindninger? I: HF II: H 2 S III:

Detaljer

THC og alifater er olje olje. Eirik Aas, Sivilingeniør Miljøkjemi

THC og alifater er olje olje. Eirik Aas, Sivilingeniør Miljøkjemi THC og alifater er olje olje Eirik Aas, Sivilingeniør Miljøkjemi 17.15 17.45 www.eurofins.com Eurofins 41 land 400 laboratorier 30 000 ansatte 2 Eurofins i Norge 3 selskaper ca. 200 ansatte 11 laboratorier

Detaljer

Online instrumentering for ph klorrest turbiditet. Rune Heggelund

Online instrumentering for ph klorrest turbiditet. Rune Heggelund Online instrumentering for ph klorrest turbiditet Prosess Styring As Rune Heggelund Universaltransmitter SC100 Kan tilkobles et antall forskjellige sensorer. Har 1 eller 2 innganger, analoge eller digitale.

Detaljer

Detaljert modellering av 'gas blowby'

Detaljert modellering av 'gas blowby' Bilag Innhold BILAG 1 FLYTSKJEMA... 57 B1.1 MODELL 1... 57 B1.2 MODELL2... 58 B1.3 MODELL 3... 59 B1.4 MODELL 4... 60 BILAG 2 DIMENSJONER PÅ UTSTYR... 61 B2.1 DIMENSJONER FOR MODELL 1-3... 61 B2.2 MODELL

Detaljer

Natur og univers 3 Lærerens bok

Natur og univers 3 Lærerens bok Natur og univers 3 Lærerens bok Kapittel 4 Syrer og baser om lutefisk, maur og sure sitroner Svar og kommentarer til oppgavene 4.1 En syre er et stoff som gir en sur løsning når det blir løst i vann. Saltsyregass

Detaljer

SIKKERHET OG BEREDSKAP. SKANGASS LNG MOTTAKS- & DISTRIBUSJONSTERMINAL, ØRA Informasjon til bedrifter og naboer. skangass.no

SIKKERHET OG BEREDSKAP. SKANGASS LNG MOTTAKS- & DISTRIBUSJONSTERMINAL, ØRA Informasjon til bedrifter og naboer. skangass.no SIKKERHET OG BEREDSKAP SKANGASS LNG MOTTAKS- & DISTRIBUSJONSTERMINAL, ØRA Informasjon til bedrifter og naboer skangass.no TIL VÅRE LESERE. Skangass ønsker å gi relevant og nyttig informasjon om vår LNG-terminal

Detaljer

1. Atmosfæren. 2. Internasjonal Standard Atmosfære. 3. Tetthet. 4. Trykk (dynamisk/statisk) 5. Trykkfordeling. 6. Isobarer. 7.

1. Atmosfæren. 2. Internasjonal Standard Atmosfære. 3. Tetthet. 4. Trykk (dynamisk/statisk) 5. Trykkfordeling. 6. Isobarer. 7. METEOROLOGI 1 1. Atmosfæren 2. Internasjonal Standard Atmosfære 3. Tetthet 4. Trykk (dynamisk/statisk) 5. Trykkfordeling 6. Isobarer 7. Fronter 8. Høydemåler innstilling 2 Luftens sammensetning: Atmosfæren

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. Medisinsk Luft Air Liquide 100% medisinsk gass, komprimert. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

1. LEGEMIDLETS NAVN. Medisinsk Luft Air Liquide 100% medisinsk gass, komprimert. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Medisinsk Luft Air Liquide 100% medisinsk gass, komprimert. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Medisinsk luft 100 % ved et trykk på 200 bar (15 C). 3. LEGEMIDDELFORM

Detaljer

Applikasjoner MCF er en serie med masse strømningsmålere spesielt designet for komprimert luft eller nitrogen.

Applikasjoner MCF er en serie med masse strømningsmålere spesielt designet for komprimert luft eller nitrogen. Gass målere Denne siden inneholder de fleste av gassmålerne InstrumentTeam AS fører. Masse strømningsmeter / gass strømningsmeter Yamatake Azbil MCF luft mengde måler, for luft og nitrogen Yamatake Azbil

Detaljer

VEDLEGG 1.1 Beskrivelse av Yara Norge AS, Yara Porsgrunn

VEDLEGG 1.1 Beskrivelse av Yara Norge AS, Yara Porsgrunn 1 / 7 Vår dato Rev. pr 03.02.2017 Til Kopi til VEDLEGG 1.1 Beskrivelse av Yara Norge AS, Yara Porsgrunn 1 Introduksjon Yara Porsgrunn er en del av Yara Norge AS, som er underlagt Yara International ASA.

Detaljer

Programområde for kjemiprosess - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for kjemiprosess - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for kjemiprosess - Læreplan i felles programfag Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 8. desember 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063 Gassvannvarmer 12L Installasjons og brukermanual 0063 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres 3 Tekniske data 4 Dimensjoner og spesifikasjoner 5 Installasjon 6 Tilkoblinger, igangkjøring

Detaljer

Fisk. Forskjellen ligger i teknologien

Fisk. Forskjellen ligger i teknologien Fisk Forskjellen ligger i teknologien Superkjøling av fersk fisk Superkjøling Superkjøling er lagring og transport av hel fisk og filet under produktets frysepunkt. Det vil si at man underkjøler produktet

Detaljer

FLERVALGSOPPGAVER PRAKTISK ARBEID OG GJELDENE SIFRE

FLERVALGSOPPGAVER PRAKTISK ARBEID OG GJELDENE SIFRE FLERVALGSOPPGAVER PRAKTISK ARBEID OG GJELDENE SIFRE Hjelpemidler: Periodesystem og kalkulator Praktisk arbeid 1 En elev trenger 17,3 ml av en standard løsning. Hva slags utstyr bør hun velge? A) 25 ml

Detaljer

Forbruksvann, frostvæsker og korrosjonsbeskyttelsesmidler, varmebærende medier. Åpne systemer etter samråd 16-25. Krav ifølge drikkevannsforordningen

Forbruksvann, frostvæsker og korrosjonsbeskyttelsesmidler, varmebærende medier. Åpne systemer etter samråd 16-25. Krav ifølge drikkevannsforordningen Rør og presfittings transporterte medier Forbruksvann, frostvæsker og korrosjonsbeskyttelsesmidler, varmebærende medier Systemnavn Profipress Profipress S Sanpress Prestabo Prestabo Seapress Rørmateriale

Detaljer

Løsningsforslag kapittel 2

Løsningsforslag kapittel 2 Løsningsforslag kapittel 2 Innhold Oppgave 2.2... 3 Oppgave 2.3... 3 Oppgave 2.6... 3 Oppgave 2.9... 4 Oppgave 2.16... 5 Oppgave 2.17... 6 Oppgave 2.19... 7 Oppgave 2.21... 8 Oppgave 2.33... 8 Oppgave

Detaljer

Revidert Atle Hjelmerud. Katalytisk gassensor SGM595/A

Revidert Atle Hjelmerud. Katalytisk gassensor SGM595/A Revidert 08.11.2015 Atle Hjelmerud Katalytisk gassensor SGM595/A Introduksjon SGM595 / A er en katalytisk sensor for gassdeteksjon som benyttes sammen med gassalarm sentral BX308 eller BX444-Mc. Sensoren

Detaljer

2005 Arbeids- og miljømedisinsk avdeling UNN HF

2005 Arbeids- og miljømedisinsk avdeling UNN HF 2005 Arbeids- og miljømedisinsk avdeling UNN HF Arbeids- og miljømedisinsk avdeling Denne forelesningen kan brukes i bedrifter hvor de benytter propantruck og/eller dieseltruck. Forelesningen tar for seg

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 332854 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 332854 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 33284 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. B01D 1/00 (2006.01) B01D 3/10 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 2009011 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2009.01.08 (8) Videreføringsdag

Detaljer

«Laboratoriets rolle, samt krav og utfordringer».

«Laboratoriets rolle, samt krav og utfordringer». «Laboratoriets rolle, samt krav og utfordringer». Analytic AS: Solutions and consulting services "From the grab To the lab" Edmund Arnold Myhr; Analytic as: «Specialist Engineer, sampling & analysis» 33

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

Lodding med beskyttelsesgass av kobberrør til medisinske gassanlegg

Lodding med beskyttelsesgass av kobberrør til medisinske gassanlegg Lodding med beskyttelsesgass av kobberrør til medisinske gassanlegg For å oppfylle renhetskravene til medisinske røropplegget må kobberrør og kapillarrørdeler være avfettet. Hardloddingen av systemet utføres

Detaljer

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2007 og fastsettelse av gebyrsats.

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2007 og fastsettelse av gebyrsats. Bergenhalvøens Kommunale Kraftselskap Varme AS Postboks 7050 5020 Bergen Dato: 02.04.2008 Vår ref.: Deres ref.: Altinn referansenummer AM36259622 Saksbehandler: Magny Eggestad, telefon: 22 57 37 05 Statens

Detaljer

Auditorieoppgave nr. 1 Svar 45 minutter

Auditorieoppgave nr. 1 Svar 45 minutter Auditorieoppgave nr. 1 Svar 45 minutter 1 Hvilken ladning har et proton? +1 2 Hvor mange protoner inneholder element nr. 11 Natrium? 11 3 En isotop inneholder 17 protoner og 18 nøytroner. Hva er massetallet?

Detaljer

SÄKERHETSDATABLAD Revision: 1.0

SÄKERHETSDATABLAD Revision: 1.0 1. NAVNET PÅ STOFFET/BLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Produktnavn: Sievert Propan gassylinder 2209, 400 g, 788 ml Leverandør: Sievert AB Adresse: Box 1366, Hemvärnsgatan 22 171 26 Solna Sverige Telefonnummer:

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax:

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax: Produkt: Gassdetektor Type: Ferrari GS920 Leverandør: Tolcon AS Revidert: 07.01.2010 av Merethe Haugland Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

Ionekromatografi. Rolf D. Vogt & Hege Orefellen Kjemisk Institutt, Universitetet i Oslo. Bestemmelse av hovedioner i Naturlig vann ved bruk av

Ionekromatografi. Rolf D. Vogt & Hege Orefellen Kjemisk Institutt, Universitetet i Oslo. Bestemmelse av hovedioner i Naturlig vann ved bruk av Bestemmelse av hovedioner i Naturlig vann ved bruk av Ionekromatografi Rolf D. Vogt & Hege Orefellen Kjemisk Institutt, Universitetet i Oslo Bakgrunn Miljøkjemigruppen Effektene av langtransporterte luftforurensninger

Detaljer

SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg

SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg Kongsvinger sykehus medisinsk trykkluftanlegg Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 11991001 24.02.2015 Kunde: SIHF Kongsvinger sykehus

Detaljer

Lars-Fredrik Mathiesen, EX-forum 2011. Exp-motorer ABB

Lars-Fredrik Mathiesen, EX-forum 2011. Exp-motorer ABB Lars-Fredrik Mathiesen, EX-forum 2011 Exp-motorer Betingelser for en eksplosjon Eksplosjonstrekanten: 1. Eksplosiv atmosfære/ brennbart materiale - gass, damp eller støv 2. Oksygen 3. Tennkilde - gnist,

Detaljer

Organisk kjemi. Karbonforbindelsenes kjemi Unntak: Karbonsyre, blåsyre og saltene til disse syrene samt karbonoksidene

Organisk kjemi. Karbonforbindelsenes kjemi Unntak: Karbonsyre, blåsyre og saltene til disse syrene samt karbonoksidene Organisk kjemi Karbonforbindelsenes kjemi Unntak: Karbonsyre, blåsyre og saltene til disse syrene samt karbonoksidene Karbonets egenart Ingen andre grunnstoff har samme evne til å danne så mange stabile

Detaljer

TEKNISK DATABLAD FIRETEX FX2000 1 (5) 2010 12 30

TEKNISK DATABLAD FIRETEX FX2000 1 (5) 2010 12 30 FIRETEX FX2000 1 (5) 2010 12 0 Innholdsfortegnelse Generelle tekniske data Side 12 verdier og tykkelser, HEA og HEB Side verdier og tykkelser, HEB, HEM og IPE Side verdier og tykkelser, IPE og Side 5 Løsemiddelbasert

Detaljer

Behandling av C6+ NFOGM Temadag Forfatter: Reidar Sakariassen, MetroPartner AS

Behandling av C6+ NFOGM Temadag Forfatter: Reidar Sakariassen, MetroPartner AS Behandling av C6+ NFOGM Temadag 16.03.2007 Forfatter: Reidar Sakariassen, MetroPartner AS Behandling av C6+ Innhold -Hva er C6+? -Analyse -Effekter og konsekvenser Behandling av C6+ Noen komposisjoner

Detaljer

2014 Kurskatalog. EDUCATIONAL SERVICES Maximise your Investment!

2014 Kurskatalog. EDUCATIONAL SERVICES Maximise your Investment! EDUCATIONAL SERVICES Maximise your Investment! 2014 Kurskatalog Gjør dine medarbeidere til en verdifull ressurs. Opplæring utgjør forskjellen! Hva om du kunne. Øke dine medarbeideres prestasjoner for bedre

Detaljer

FLERVALGSOPPGAVER SYRER OG BASER

FLERVALGSOPPGAVER SYRER OG BASER FLERVALGSOPPGAVER SYRER OG BASER Hjelpemidler: Periodesystem og kalkulator Hvert spørsmål har et riktig svaralternativ. Når ikke noe annet er oppgitt kan du anta STP (standard trykk og temperatur). Syrer

Detaljer

1. Oppgaver til atomteori.

1. Oppgaver til atomteori. 1. Oppgaver til atomteori. 1. Hva er elektronkonfigurasjonen til hydrogen (H)?. Fyll elektroner inn i energidiagrammet slik at du får elektronkonfigurasjonen til hydrogen. p 3. Hva er elektronkonfigurasjonen

Detaljer

Guide for valg av propanverktøy

Guide for valg av propanverktøy Viser hvilke produkter som passer sammen. Guide for valg av propanverktøy Promatic Pro 95 Pro 86/88 System koder Viser hvilke produkter som passer sammen Powerjet Metaljet Promac Pro 89/88 Turbojet Pro

Detaljer

16. oktober 2007 av Yngvar Dalen www.bautas.no side 1

16. oktober 2007 av Yngvar Dalen www.bautas.no side 1 BYGGTØRKING MED GASS 16. oktober 2007 av Yngvar Dalen www.bautas.no side 1 Gasstyper Det finnes flere typer gass som benyttes til energi: Naturgass som pumpes opp fra forekomster i landjorda eller havbunnen.

Detaljer

Hvordan måle eksponering for forurensninger i arbeidslufta? Berit Bakke bba@stami.no

Hvordan måle eksponering for forurensninger i arbeidslufta? Berit Bakke bba@stami.no Hvordan måle eksponering for forurensninger i arbeidslufta? Berit Bakke bba@stami.no Landskonferanse for bedriftshelsetjenesten 10. mars 2010 Kartleggingsprosessen: AT450 Innledende vurdering Forundersøkelse

Detaljer

Postadresse: Postboks 413, 9615 Hammerfest Organisasjonsnr.: Telefon: Utslippstillatelse av: 26. mars 2008

Postadresse: Postboks 413, 9615 Hammerfest Organisasjonsnr.: Telefon: Utslippstillatelse av: 26. mars 2008 Informasjon om virksomheten: Navn: StatoilHydro ASA Rapportnummer: 2008.189.I.SFT Postadresse: Postboks 413, 9615 Hammerfest Organisasjonsnr.: 923609016 Besøksadresse: Hammerfest LNG, Melkøya SFTs saksnr.:

Detaljer

Propanguide. Råd og regler.

Propanguide. Råd og regler. Propanguide. Råd og regler. 2 Propanguide Litt enklere med AGA propan. AGA propan kan gjøre hverdagen din litt enklere på jobb, hjemme og i fritiden. Propan er et sikkert, miljøvennlig og effektivt brennstoff

Detaljer

Måleavvik og sporbarhet

Måleavvik og sporbarhet Måleavvik og sporbarhet Målefeil/nøyaktighet, beregningsfeil, kalibrering, måleverdiomformere Helge Seljeseth helge.seljeseth@sintef.no www.energy.sintef.no 1 Måleavvik og sporbarhet Måleinstrumentets

Detaljer

Undersøkelsesprogram for næringsmiddelindustrien på Kviamarka

Undersøkelsesprogram for næringsmiddelindustrien på Kviamarka Undersøkelsesprogram for næringsmiddelindustrien på Kviamarka Miljøforum for Industrien i Rogaland 9. september 2014 Elisabeth Lyngstad, Aquateam COWI Aquateam COWI Aquateam ble stiftet i 1984 som en uavhengig

Detaljer

Densitet målinger v/ Rolf Skatvedt, Trainor Automation

Densitet målinger v/ Rolf Skatvedt, Trainor Automation Densitet målinger v/ Rolf Skatvedt, Trainor Automation Definisjoner Oppdriften til et legeme er massen til det fortrengte volum, eksempelvis vil et legeme som nedsenkes i vann, fortrenge like mye væske

Detaljer

Utslipp av CO-gass i flis- og pelletslager faremomenter og mulige tiltak

Utslipp av CO-gass i flis- og pelletslager faremomenter og mulige tiltak Utslipp av CO-gass i flis- og pelletslager faremomenter og mulige tiltak Eirik Nordhagen Norsk institutt for skog og landskap Pb 115, NO-1431 Ås T (+47) 64 94 89 07 (+47) 452 83 839 Drift og vedlikehold

Detaljer

Gasskromatografi og repeterbarhetskrav

Gasskromatografi og repeterbarhetskrav Gasskromatografi og repeterbarhetskrav v/ Rune Øverland, Trainor Automation, 2013 Innledning Måleforskriften setter krav i hvilken grad tilfeldige variasjoner skal få påvirke analyseverdier utført av online

Detaljer

GAS AND LIQUID ANALYSIS

GAS AND LIQUID ANALYSIS Fakkelgass-analyse Fakkelgass-analyse Hvorfor måle på gassen til fakkel? Utfordringer med måling på gassen til fakkel. GC for måling av fakkelgass Hva er en GC og hvordan virker den Hvorfor er Fakkelgass

Detaljer

FLERVALGSOPPGAVER ANALYSE

FLERVALGSOPPGAVER ANALYSE FLERVALGSOPPGAVER ANALYSE Hjelpemidler: Periodesystem (og kalkulator der det er angitt) Hvert spørsmål har et riktig svaralternativ. Når ikke noe annet er oppgitt kan du anta STP (standard trykk og temperatur).

Detaljer