Spesialgassblandinger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Spesialgassblandinger"

Transkript

1 Spesialgassblandinger

2 Innhold side Innledning 3 Spesialgassblandinger 4 Produksjon av spesialgassblandinger 5 Væskeblandinger 6 Kvalitetssikring og sporbarhet 7 Blandetoleranse og sertifisert usikkerhet 8 Stabilitet 9 Kvalitetsklasser for spesialgassblandinger 10 Komponentliste 11 Sertifikat 12 Spesialgassblandinger og anvendelsesområder 13 - Kalibreringsgasser og hjelpe gasser til Analytiske formål 13 Prosessanalyse 14 Eksplosimeterkontroll 15 LEL-Master 16 AccuDew, analyse av fuktighet 17 Miljø og emisjonsmålinger 18 Bilavgassmålinger 19 Alkoholkontroll 20 Hjelpegasser til gasskromatografi 21 Hjelpegasser til spektrometri 22 - Gassblandinger til bruk i industrielle prosesser 23 Laserapplikasjoner 23 Lampeindustrien 24 Fruktmodning 25 Odorering - Hydrosafe 26 - Blodgassanalyse 27 Lungediffusjonsmålinger 27 Oksygenopptak 28 Til biologisk bruk 29 Til klinisk bruk Yara Praxair I 2

3 Innledning Yara Praxair, tidligere Hydro Gas and Chemicals, har mer enn 60 års erfaring i produksjon av spesialgassblandinger. Produksjonen startet på Hydro Rjukan hvor luftgassene, nitrogen, oksygen og argon, i tillegg til hydrogen, var biprodukter fra produksjonen av ammoniakk. Siktemålet den gang var å dekke konsernets eget behov for slike blandinger for kontroll av egne prosesser innenfor gjødselproduksjon og petrokjemisk virksomhet. Den gangen var det ikke produkter på det kommersielle markedet som tilfredsstilte Hydros krav til kvalitet og usikkerhet. Senere startet man produksjon for salg på grunnlag av de erfaringer og kompetanse man tilegnet seg. Produksjonen i dag dekker nær alle typer gassblandinger, såfremt de enkelte komponentene ikke reagerer kjemisk, eller fysiske årsaker begrenser mulighetene. Kunstgjødsel var frem til 1950-årene Hydros viktigste produktområde, og denne virksomheten ble utskilt av Hydro i 2004, og gjødsel og industriselskapet Yara Praxair ble dannet. Yara Praxair har et eget utviklingssenter i Porsgrunn hvor nye applikasjoner og produkter utvikles i samarbeid med våre Yara Praxair I 3

4 Spesialgassblandinger Spesialgassblandinger blir anvendt innenfor tre hovedområder: Kalibreringsgasser og hjelpegasser til analytiske formål. Gassblandinger til bruk i industrielle prosesser. Til medisinsk bruk. Kalibreringsgasser og hjelpegasser til analytiske formål Siden de fleste analysemetoder ikke er absolutte, men kun gir en relativ respons, er det nødvendig å kalibrere med en standard med kjent sammensetning og konsentrasjon, for å kunne bestemme innholdet i prøven nøyaktig. In Vivo kvalitet Alle gasser med In Vivo kvalitet er framstilt i overensstemmelse med retningslinjene i Good Manufacturing Practice - Medicial Gases, og i henhold til forutsetningene for tilvirkertillatelse fra Statens helsetilsyn. De rene gassene tilfredsstiller monografiene (spesifikasjonene) i Norske Legemiddelstandarder. Gassblandingene er framstilt av rene gasser som tilfredsstiller de samme kravene. Gasser med In Vivo kvalitet kan brukes som legemiddel. All bruk av medisinske gasser på mennesker må bare foregå etter legens anvisninger. In Vitro kvalitet God presisjon Høy usikkerhet Kravet til en kalibreringsgass er derfor at den må være en nøyaktig, stabil og homogen blanding. Konsentrasjonen oppgis for hver komponent, sammen med en garanti for nøyaktigheten av den sertifiserte verdien innenfor en bestemt garantitid. Spesialgassblandinger produseres med basis i rene råvarer, med kjent innhold av urenheter. Et stort spekter av rene gasser og væsker er tilgjenglig for å dekke et omfattende produktutvalg. Det er mulig å levere spesialgassblandinger i flere kvalitetsklasser avhengig av bruksområdet og hvor strenge krav man har til den sertifiserte nøyaktigheten. Kvalitetsklasser er definert på side 10. Kravet til hjelpegasser som f.eks. bæregasser og detektorgasser til gasskromatografer er oftest ikke så strenge som for kalibreringsgasser og leveres derfor som klasse 3-blandinger; se kvalitetsklasser side 10. Gassblandinger til bruk i indistruelle prosesser God presisjon Lav usikkerhet Dette er blandinger som inngår i en prosess ut fra komponentenes kjemiske eller fysiske egenskaper. Eksempler på dette er gassblandinger for lasere og edelgassblandinger for produksjon av lyspærer. Rene gasser og gassblandinger i det medisinske leveringsprogrammet der en eller flere komponenter ikke er beskrevet i Norske Legmiddelstandarder, klassifiseres som In Vitro - til instrumentell bruk. Disse gassene kan derved ikke brukes som legemiddel uten at ansvarlig lege har innhentet de nødvendige tillatelser. Både rene gasser og blandingsgasser med In Vitrokvalitet framstilles og kontrolleres i henhold til interne prosedyrer og spesifikasjoner etter ISO 9001:2000, men Yara Praxair aksepterer ikke ansvar for disse gassene brukt til annet enn instrumentell bruk. Produkter med In Vitro kvalitet leveres standard som kalibreringsgass Klasse 2 med sertifikat. Klasse 1 kan leveres på forespørsel. Gassblandinger til medisinsk bruk Gasser som brukes til medisinske formål, kalles ofte med en fellesbetegnelse for medisinske gasser. Betegnelsen kan lede brukeren til å tro at disse gassene er framstilt slik at de uten videre kan brukes som legemiddel. Det er imidlertid ikke alltid tilfelle. Yara Praxair har derfor innført egne kvalitetskoder for de medisinske gassene, som tydelig forteller brukeren hvordan gassen er framstilt og hvordan den dermed kan brukes. 4 Yara Praxair

5 Produksjon av spesialgassblandinger Produksjonen av spesialgassblandinger foregår etter flytskjemaet vist under. For blandgasser i klasse 3 følges et forenklet flytskjema. Hvilken produksjonsmetode som velges er avhengig av hvilke komponenter som inngår i blandingen og nøyaktigheten de skal sertifiseres med. Riktig valg av sylindermateriale og -ventil, sammen med spesiell forbehandling av sylinderen innvendig, er nødvendig for å oppnå stabile blandinger. Påfylling av gasskomponenter kan skje med flere ulike metoder, enten separat eller i kombinasjon. Den gravimetriske metoden hvor hver enkelt komponent veies inn, er den mest nøyaktige, og er den som benyttes for produksjon av Yara Praxairs primærstandarder. Gravimetriske blandinger blir normalt sertifisert etter de gravimetriske verdiene, og analysert for å verifisere disse. Blandinger som produseres etter manometrisk metode (partialtrykk av hver komponent måles) eller volumetrisk metode, (volum av hver komponent måles) sertifiseres på grunnlag av analysedata. Flytskjema for produksjon av kalibreringsgasser Høy presisjon og nøyaktighet kreves i produksjonen I alle ledd i produksjonen stilles det strenge krav til kvalitetssikring fra bestilling ankommer til varen ekspederes. Produksjonen av spesialgassblandinger er sertifisert etter ISO Yara Praxair I 5

6 Væskeblandinger I de tilfeller hvor den ønskede sammensetningen av kalibreringsgassen inneholder tunge komponenter i så høye konsentrasjoner at en gassblanding ikke vil gi noen praktisk anvendbar gassmengde, kan løsningen være å produsere blandingen i væskefase. Problemstillingen er særlig aktuell ved prosesskontroll hvor trykk og temperatur i prosessen sikrer at blandingen der er i gassfase, mens en kalibreringsgass må oppbevares under helt andre betingelser. Generelt leveres tre typer væskeblandinger; Væskefase i en gassflaske hvor blandingens egentrykk er nok til å drive væske ut fra flasken. Væskefase i en gassflaske hvor det legges på et overtrykk av helium (eller andre inerte gasser) for å drive væske ut fra flasken. Væskefase i en glassampulle, hvor prøve tas ut med sprøyte gjennom et septum. For blandinger i gassflasker vil sylinderventilen normalt utstyres med et stigerør for å lette væskeuttak. For blandinger som inneholder lette komponenter ( f.eks metan CH 4 ), vil innholdet av væskefasen endre seg ettersom man tapper væske av sylinderen. Konsentrasjonen av de lette komponentene i væskefasen vil avta, mens de tunge vil øke i konsentrasjon ved avtapping. Der hvor slike problemer kan oppstå, leverer Yara Praxair med beregninger som viser hvordan konsentrasjonen endrer seg ved avtapping. Eksempel på avstappingstabell: Avtappet masse fra væskefasen (gram) Total restmasse (gram) Flaske med væskeblanding KOMPONENT (i væskefase) Produsert væskefase % mol Ny likevekt % mol Ny likevekt % mol Ny likevekt % mol Ny likevekt % mol iso-pentan 0,482 0,488 0,493 0,499 0,511 Propan 1,545 1,545 1,538 1,522 1,488 n-butan 2,500 2,525 2,543 2,561 2,586 iso-butan 91,109 91,860 92,343 92,677 92,918 Etan 0,411 0,400 0,385 0,367 0,346 Helium Rest Rest Rest Rest Rest iso-pentankonsentrasjonen har steget med 5,5%, mens etankonsentrasjonen har sunket med 16% fra man begynner å tappe og til flasken er ca. 90% tømt. 6 Yara Praxair

7 Kvalitetssikring og sporbarhet For å kunne levere spesialgassblandinger i henhold til de spesifikasjonene som er avtalt med våre kunder, er det helt avgjørende å ha et effektivt kvalitetssikringssystem. ISO 9000-serien spiller derfor en sentral rolle i produksjonen av kalibreringsgasser, og våre produksjonsanlegg er sertifisert etter ISO 9001:2000. Kvalitetssystemet sikrer sporbarhet av produksjonsdata gjennom å registrere alle relevante data i forbindelse med produksjonsprosessen. I tillegg er det behov for å sikre sporbarheten for måleresultatene på en slik måte at nøyaktigheten av målingene kan fastslås. Denne sporbarheten kan realiseres på to måter: Ved at sporbarhetskjeden knyttes opp mot internasjonale standarder for masse. Ved at sporbarhetskjeden knyttes opp mot internasjonale gass-standarder. For Yara Praxair vil det være aktuelt å benytte begge sporbarhetskjedene, siden antallet internasjonale gass-standarder ikke på langt nær er nok til å sikre sporbarhet for alle våre kalibreringsgasser mot standarder fra nasjonale institutter som NIST og NMI. Der hvor SRM/PRM standarder fra disse instituttene ikke er tilgjengelige, kan sporbarheten for Yara Praxairs primærstandarder kun knyttes opp mot den internasjonale standard for Masse NIST - NMI Yara Praxair primærstandard Yara Praxair primærstandard Kalibreringsgass Kalibreringsgass Sporbarhet til internasjonal standard for masse Sporbarhet til internasjonale gasstandarder fra Yara Praxair I 7

8 Blandetoleranse og sertifisert usikkerhet To viktige faktorer i tillegg til blandingens sammensetning er blandetoleranse og sertifisert usikkerhet. Blandetoleranse angir hvor nær den bestilte konsentrasjonen vi garanterer at den produserte konsentrasjon vil ligge. Blandetoleranse varierer med konsentrasjon og kvalitetsklasse, men kan også spesifiseres ved spesielle behov hos kunden. Tabellen på side 11 angir våre standard blandetoleranser. Den sertifiserte usikkerheten angir vår garanti for det maksimale avvik fra sertifisert verdi den sanne verdien kan ha. Sertifisert usikkerhet vil variere med konsentrasjon og kvalitetsklasse, men kan også spesifiseres ved spesielle behov hos kunden. Tabellen på side 11 viser sammenhengen mellom konsentrasjon, kvalitetsklasse og sertifisert nøyaktighet. Under er det vist et eksempel som illustrerer forskjellen på blandetoleranse og sertifisert usikkerhet. Størrelsen på den sertifiserte nøyaktigheten avhenger av en rekke faktorer, men er i første rekke bestemt av: Produksjonsmetoden Råvarenes renhet og innhold av forurensninger Komponentenes stabilitet Analysenøyaktighet Eksempel: Det skal produseres en kalibrerings-gass på: 1% oksygen; rest nitrogen Spesifikasjon: Blandetoleranse +/- 10% relativ Sertifisert usikkerhet: +/- 2% relativ Blandetoleransen for denne blandingen er +/- 10% relativ. Det vil si at under blandeprosessen vil man kunne garantere at konsentrasjonen på kalibreringsgassen vil ligge et sted mellom 0,90 og 1,10%. Når blandingen er ferdigblandet og analysert, vil den sertifiserte verdien ha en usikkerhet på +/- 2% relativ, i henhold til spesifikasjonen ovenfor. Hvis man får en sertifisert verdi på 0,98%, vil det si at den sanne verdi vil tilnærmet ligge innenfor 0,96 og 1,00%. Disse tallene gjelder for standardblandinger, klasse 2. For klasse 1, se tabell på side 12. Se eksemplet i høyre kolonne 8 Yara Praxair

9 Stabilitet Helt avgjørende for en spesialgassblanding er at den sertifiserte konsentrasjonen er stabil over tid. Alle sertifiserte blandinger fra Yara Praxair oppgis med en stabilitetsgaranti, som viser hvor lang tid konsentrasjonen kan garanteres innenfor den sertifiserte usikkerheten. Tabellen på side 14 angir stabilitetsgarantier og minimumskonsentrasjoner for en rekke komponenter. Stabilitet innebærer også at konsentrasjonen skal forbli stabil ved synkende sylindertrykk. Sertifikatet inneholder informasjon om hvor langt ned i trykk blandingen kan benyttes før konsentrasjonen kan avvike fra den sertifiserte nøyaktigheten. Blandingen må også forbli stabil innenfor det temperaturområdet sylinderen normalt kan bli utsatt for. De fleste kalibreringsgassene i Yara Praxair sitt repertoar har en stabilitetstid på 36 måneder. Stabilitetforsøkene har pågått siden slutten av 1970-tallet, og det fins fremdeles mange flasker fra den tiden som viser robustheten i våre produksjonsmetoder. For blandinger med fare for utkondensering vil kondensasjonstemperaturen være oppgitt i sertifikatet. Ved temperaturer under disse, som f.eks. ved transport på vinterstid, må sylinderen oppbevares liggende minst 14 dager i romtemperatur før den igjen er homogen og kan benyttes. Stabilitetstudier utføres ved Yara Praxairs Utviklingssenter for å sikre at reaktive komponenter vil forholde seg stabile over lang tid, selv i lave konsentrasjoner. Dette oppnås ved riktig valg av sylindermateriale og en rekke avanserte metoder for behandling av den indre overflaten i gassylindere. Grafikken nedenfor beskriver situasjonen når Yara Praxair utvikler nye kalibreringsgasser. Det etterstrebes den grønne kurven, men også den gule er akseptabel dersom konsentrasjonsreduksjonen kan beregnes, noe som er tilfelle med f. eks. H 2 S-blandinger i luft. Typiske forløp ved testing av nye komponenter i Yara Praxair I 9

10 Kvalitetsklasser for spesialgassblandinger Spesialgassblandinger leveres i flere kvalitetsklasser avhengig av bruksområdet og hvor strenge krav man har til sertifisert nøyaktighet. Blandetoleranse og sertifisert usikkerhet er definert i tabellen til venstre. klasse Konsentrasjonsområde 0 Avtales spesielt, se neste side 1 kalibreringsgass 1-10 ppm ppm Blandetoleranse % relativ Avtales spesielt, se neste side ± 10 ± 5 Sertifisert usikkerhet % relativ Avtales spesielt, se neste side ± 3 ± 2 Konsentrasjoner oppgis på molbasis (ppm mol eller % mol) som standard, siden denne angivelsen ikke er avhengig av trykk og temperatur. Andre angivelser som volum, vekt eller kombinasjoner (mg/m 3 ) kan angis på sertifikatet etter ønske fra kunden. 0,1-50 % ± 3 ± % ± 2 ± 0,5 2 kalibreringsgass 1-10 ppm ± 20 ± 10 eller 5 SE * ppm ± 10 ± % ± 10 ± 3 0,1-10 % ± 10 ± % ± 5 ± % ± 3 ± 1 3 Blandgass 0,1-10 % ± 10 Sertifiseres ikke > 10 % ± 5 * Komponenter som kan produseres i klasse 1, sertifiseres med en usikkerhet på ± 5 % relativt ved konsentrasjoner under 10 ppm. Øvrige komponenter sertifiseres med en usikkerhet på ± 10 % relativt. Bortsett fra klasse 3 leveres alle blandinger med sertifikat. Kalibreringsgass, klasse 0 Der hvor ikke standard blandetoleranser og sertifiserte usikkerheter dekker kundens behov, kan spesifikasjoner skreddersys i klasse 0. Kontakt din Yara Praxair-representant eller Spesialgassavdelingens Kundesenter i Oslo ved spesielle ønsker og krav. Komponentliste med minimumskonsentrasjoner, stabilitetstid og hvilke klasser som kan leveres, er gitt på de etterfølgende sidene. Listen oppdateres kontinuerlig. Konsentrasjonsintervallene gjelder til og med øvre grense. De angitte minimumskonsentrasjoner baserer seg på vanlige restgasser som nitrogen, helium eller argon. Andre restgasser eller kombinasjoner av komponenter kan gi andre minimumskonsentrasjoner, sertifiserte nøyaktigheter og stabilitetsgarantier. Komponenter blandes etter kundens ønske, såfremt ikke kjemiske eller fysiske årsaker begrenser mulighetene. 10 Yara Praxair

11 Komponentliste, utdrag Denne komponentlista angir hvilke komponenter vi kan produsere, minimumskonsentrasjoner og maksimal stabilitetstid. Produkter i Klasse 1 og 2 kan ha forskjellige minimumskonsentrasjoner og stabilitetstid. Komponent Formel Min. kons. (ppm-mol) Stabilitetstid måneder Komponent Formel Min. kons. (ppm-mol) Stabilitetstid måneder Acetaldehyd C 2 H 4 O Aceton C 3 H 6 O Acetonitril C 2 H 3 N Acetylen C 2 H Acrylonitril C 2 H 2 N 2 12 Ammoniakk NH Argon Ar 5 36 Benzen C 6 H Butadien (1,2+1,3) C 4 H i-butan (iso+n) C 4 H Butanol (iso+n) C 4 H 9 OH Buten C 4 H cis-2-buten C 4 H trans-2buten C 4 H i-buten C 4 H t-butylmerkaptan C 4 H 9 SH 0,5 36 Desfluran C 4 H 3 F 6 O Dimetylsulfid C 2 H 6 S 0,5 36 Dinitrogenoksid N 2 O Enfluran C 3 H 2 CIF 5 O Etan C 2 H Etanol C 2 H 5 OH Eten C 2 H Etylacetylen C 4 H Etylbenzen C 8 H Etylklorid C 2 H 5 Cl 1 36 Etylendiklodrif (EDC) C 2 H 2 Cl Etylenoksid C 2 H 4 O Etylmerkaptan C 2 H 5 SH 0,5 36 Halokarbon R13 CF 3 Cl 5 24 Halotan C 2 HBrClF Heksan (n) C 6 H Helium He Hydrogen H Hydrogensulfid H 2 S 0,5 36 Hydrokarboner>-C6 C n H m På forespørsel 36 Isofluran C 3 H 2 ClF 5 O Karbondisulfid CS Karbondioksid CO Karbonmonoksid CO 1 36 Karbontetraklorid CCl Karbonylsulfid COS 1 36 Klor Cl Klorbenzene C 6 H 5 Cl 5 36 Kloroform CHCl Krypton Kr 5 36 Metan CH Methanol CH 3 OH 7 36 Metylacetylen C 3 H Metylklorid CH 3 Cl 1 36 Metylmerkaptan CH 3 SH 0,5 36 Neon Ne 5 36 Nitrogenoksid NO 1 36 Nitrogendioksid NO Nitrogen N Oksygen O 2 1,5 36 Pentan (iso+n) C 5 H Neo-Pentan C 5 H Propadien C 3 H Propan C 3 H Propanol (iso+n) C 3 H 7 OH Propen C 3 H Propylmerkaptan C 3 H 7 SH 0,5 36 Sevofluran C 4 F 7 H 3 O Svoveldioksid SO Svovelheksafluorid SF Syklopropan C 3 H Tetrahydrotiofen C 4 H 8 S 5 36 Tiofen C 4 H 4 S 5 36 Toluen C 7 H Trikloreten C 2 HCl Trikloretan (1,1,2) C 2 H 3 Cl Vann H 2 O Vinylklorid C 2 H 3 Cl 1 36 Vinylacetylen C 4 H Xenon Xe 5 36 Xylen (o+m+p) C 8 H 10 1 Yara Praxair I 11

12 Sertifikat Sertifikatet til en kalibreringsgass er et dokument som beskriver sammensetningen av gassblandingen, med hvilken usikkerhet konsentrasjonene er angitt og hvor lenge blandingen er stabil innenfor de oppgitte usikkerhetsgrensene. Sertifikatet inneholder også viktige opplysninger om den administrative sporbarhet som kundenavn, flaskenummer, flaskestørrelse, ventilgjenger, fylletrykk, bestiliingsreferanse og ordrenummer. Opplysninger om lagringsforhold og laveste brukstrykk er viktig for å kunne ta ut en representativ prøve fra flasken. 12 Yara Praxair

13 Eksempler på spesialgassblandinger og anvendelsesområder En spesialgassblanding består av en eller flere gasser blandet i en restgass. Kombinasjonsmulighetene er utallige og det er derfor ikke mulig å gi en komplett oversikt over alle blandinger som kan produseres. Spesialgassblandinger blir hovedsaklig anvendt innen tre hovedområder: Kalibreringsgasser og hjelpegasser til analytiske formål Gassblandinger til bruk i industrielle prosesser Til medisinsk bruk I de etterfølgende avsnitt er det gitt eksempler på blandinger innen de tre hovedområdene. Andre gassammensetninger og konsentrasjonsområder leveres i henhold til kundens spesifikasjoner. Blandinger som benyttes innenfor områder som sveising og næringsmiddelindustrien defineres ikke som spesialgassblandinger og er derfor ikke tatt med her. På grunn av begrensning i stabilitetstid er spesialgassblandinger ofte vanskelig å lagerholde. For kunder med regelmessige uttak kan lagerhold avtales med Yara Praxairs representant eller nærmeste Yara Praxair I 13

14 Kalibreringsgasser og hjelpegasser til analytiske formål Prosessanalyse Prosessanalyse kan utføres som in-line eller on-lineanalyser med automatisk prøvetagning, analyse og kalibrering. Alternativt kan prøver bli tatt ut manuelt fra prosess-strømmene og analysert i laboratorier. Avansert instrumentering som GC, IR og MS er i dag vanlig ved prosessanalyser og behovet for kalibreringsgasser og -væsker er like aktuelt enten prøvene blir analysert automatisk eller manuelt. Eksempler på prosesser som trenger kalibreringsblandinger kan være petrokjemisk industri, olje og gassutvinning i Nordsjøen, ammoniakkfabrikker, treforedlings- og metallurgiske prosesser. Siden behovet for kalibreringsgasser og væsker til prosessindustrien kan variere og det totale antall forskjellige blandinger er tilnærmet uendelig, blir de fleste blandinger fremstilt etter kundens spesifikasjoner. Yara Praxair har et stort leveringsprogram for gass- og væskestandarder og mulighetene er også lagt til rette for lagerhold av enkelte blandinger for å sikre totalsikkerhet for kontinuerlig leveranse. Yara Praxair leverer ønsket konsentrasjon og gassammensetning i henhold til kundens spesifikasjoner. Andre sylinderstørrelser kan leveres på forespørsel. Ventilgjenger: DIN 477 no. 1 Sylinderfarge: Grå med rød skulder (når blandingen er brennbar) Vanlig sylindertrykk: Varierer med sammensetningen 14 Yara Praxair

15 Eksplosimeterkontroll Brennbare gasser blandet med luft kan gi eksplosive blandinger i bestemte blandingsforhold. Laveste konsentrasjon som gir brennbar blanding i luft betegnes LEL (Lower Explosion Limit). Høyeste konsentrasjon som gir brennbar blanding i luft betegnes UEL (Upper Explosion Limit). Diagrammet viser LEL- og UELverdien for enkelte gasser uttrykt i volum % Eksplosimetere benyttes for å overvåke konsentrasjonen av brennbare komponenter i atmosfærer hvor det er en potensiell fare for lekkasje, f.eks. i skip, borerigger, gruver, verksteder og industrianlegg. Disse detektorene kalibreres med en kalibreringsgass (typisk 50% LEL av den brennbare komponenten i luft). En alarm utløses når konsentrasjonen av brennbar gass i atmosfæren overstiger dette nivået. Yara Praxair kan også tilby en spesiell bærbar løsning, LEL-Master, som er beskrevet på neste side. Eksempler på kalibreringsgass for eksplosimeterkontroll Gassmengde Gassammensetning LEL Sylinderstørrelse Varenummer 2,50% Metan Rest Syntetisk luft 50% 10 liter 5/7 liter 1 liter gassboks 0,5 liter KwikCal 1,5 m 3 0,5/0,7 m 3 12 liter 50 liter ,25% Metan Rest Syntetisk luft 65% 5/7 liter 1 liter gassboks 0,5 liter KwikCal 0,5/0,7 m 3 12 liter 50 liter ,25% Metan Rest Syntetisk luft 0,60% Propan Rest Syntetisk luft 25% 1 liter gassboks 12 liter % 1 liter gassboks 12 liter ,00% Propan Rest Syntetisk luft 50% 10 liter 1 liter gassboks 0,5 liter KwikCal 1,5 m 3 12 liter 50 liter ,53% n-butan Rest Syntetisk luft 35% 1 liter gassboks 12 liter ,75% n-butan Rest Syntetisk luft 50% 10 liter 1 liter gassboks 0,5 liter KwikCal 1,5 m 3 12 liter 50 liter Yara Praxair leverer ønsket konsentrasjon og gassammensetning i henhold til kundens spesifikasjoner. Andre sylinderstørrelser kan leveres på forespørsel. Ventilgjenger: DIN 477 no. 1 Sylinderfarge: Grå med rød skulder Vanlig sylindertrykk: Varierer med Yara Praxair I 15

16 LEL-Master Kalibrering av eksplosimetre finner ofte sted på vanskelig tilgjengelige steder, og behovet for en løsning som er lett å bære, og hvor man samtidig man har hendene fri, har vært ønskelig i industrien i lengre tid. Yara Praxair har utviklet et konsept, LEL-Master, som vil gjøre dette arbeidet lettere. Feltkalibrering av eksplosimetre LEL-Master er en komplett bærbar løsning for kalibrering av eksplosimetre. Systemet består av en bæremeis, en 2 liters aluminiumflaske, en regulator og et slangesett med stengeventil. Regulatoren har faste innstillinger for flow: 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0, l/min Regulatoren monteres uten bruk av verktøy, kun med normal håndkraft. Detalj av regulator/ventil Slangesettet består av 1 meter ¼ teflonslange med en vippeventil i enden. Tilkoplingen til regulatoren og vippeventilen er ¼ klemringskopling. Totalvekt for bæremeis, flaske, regulator og slange: ca. 6 kg. Flasketrykk: 150 bar Artikkelnr. Beskrivelse Bæremeis for LEL-Master % LEL metan i luft, 2 liter Al-flaske % LEL metan i luft, 2 liter Al-flaske Nitrogen 5.0, for nullkalibrering, 2 liter Al-flaske X Regulator, modifisert innskruvning Slangesett for LEL-Master 16 Yara Praxair

17 Analyse av fuktighet, AccuDew AccuDew er en serie av kalibreringsgasser, utviklet for å redusere usikkerheten når man måler fuktighet i gasser. Bakgrunnen er at de fleste fuktighetsanalysatorer på markedet har en viss drift over tid, noe som gjør at måleresultatet ikke alltid er til å stole på. Mangel på pålitelige referanser har gjort at usikkerheten på måleresultatene er større enn for tradisjonelle gassanalyser. Yara Praxair introduserer en ny serie av produkter, AccuDew, som reduserer usikkerheten ved disse målingene vesentlig. Kalibreringsgassene produseres i 2 konsentrasjonsområder: AccuDew ppm, AccuDew ppm Restgass: nitrogen eller metan. Kontakt oss dersom behov for andre restgasser. Disse kalibreringsgasser lagerføres innenfor de to konsentrasjonsomtråder nevnt ovenfor. Kontakt oss for å sjekke hvilke konsentrasjoner som er tilgjengelige. Stabilitetstiden er 36 måneder. Produktnavn Restgass Usikkerhet % rel. Konsentrasjonsområde Flaskestørrelse Varenummer: AccuDew ppm 10 liter Nitrogen ±5% AccuDew ppm 50 liter Nitrogen ±5% AccuDew ppm 10 liter Metan ±5% AccuDew ppm 50 liter Metan ±5% AccuDew ppm 10 liter Nitrogen ±5% AccuDew ppm 50 liter Nitrogen ±5% Hydratplugg i naturgass Den store ulempen med hydrater i olje og gassproduksjon er at hydratmengden kan bygge seg opp over tid og til slutt tette produksjonsrørene, noe som kan bety produksjonsstans og dermed tapte inntekter. For at hydrater skal dannes gjelder 4 betingelser: 1. Temperatur innenfor hydratregionen i fasediagrammet 2. Trykk innenfor hydratregionen i fasediagrammet 3. Tilstrekkelig med vannmolekyler for å danne kavitetene 4. Tilstrekkelig med gassmolekyler for å stabilisere mesteparten av hydratkavitetene AccuDew ppm 10 liter Metan ±5% AccuDew ppm 50 liter Metan ±5% Metan som restgass for å tilfredsstille behovet fra offshoreindustrien for å måle fuktighet i naturgass. Produktene lagerføres og kan leveres omgående. Hydratdannelse i naturgassen kan medføre produksjonsstopp, og dermed reduserte inntekter. Sporbarhet til anerkjente standarder og metoder fra kjente referanseinstitutter kan dokumenteres. Fasediagrammet for metan hvor hydratregionene er tatt Yara Praxair I 17

18 Miljø- og emisjonsmålinger For å kontrollere miljøet rundt oss, benyttes en rekke forskjellige gassanalysatorer. Disse målingene er stort sett sammenlikningsmålinger og trenger derfor en referansestandard. Den ukjente prøven sammenliknes med referansestandarden, eller kalibreringsgassen, og ut fra dette bestemmes konsentrasjonen i den ukjente prøven. Kalibreringsgassene benyttes for måling av: Avgasser fra forbrenningsmotorer og ovner Utslipp fra industrien Toksiske komponenter i arbeidsmiljø Eksempler på kalibreringsgasser for miljø og emisjonsmålinger Gassammensetning Sylinderstørrelse Gassmengde Varenummer Yara Praxair produserer og leverer gassblandinger etter behov, i henhold til kundens spesifikasjoner og etter krav fra myndighetene. ppm eller % CO 2 eller Syntetisk luft ppm eller % CO 2 eller Syntetisk luft ppm eller % C n H m eller Syntetisk luft 25 ppm H 2 S eller Syntetisk luft 10 liter 1 liter gassboks 0,5 liter KwikCal 10 liter 1 liter gassboks 0,5 liter KwikCal 10 liter 1 liter gassboks 0,5 liter KwikCal 1,5 m 3 12 liter 50 liter 1,5 m 3 12 liter 50 liter 1,5 m 3 12 liter 50 liter /7 liter 0,5/0,7 m Typiske komponenter som inngår i denne type blandinger er: Karbonoksider Svovelforbindelser Nitrogenoksider Hydrokarboner Oksygen Hydrogen ppm H 2 S eller Syntetisk luft 10 liter 1,5 m ppm NO 10 liter 1,5 m Ammoniakk Flyktige organiske forbindelser (VOC) 500 ppb ppm SO 2 10 liter 1,5 m ppm SO ppm NO 10 liter 1,5 m ppm eller % O 2 10 liter 1 liter gassboks 0,5 liter KwikCal 1,5 m 3 12 liter 50 liter ppm eller % H 2 eller Syntetisk luft 10 liter 1 liter gassboks 0,5 liter KwikCal 1,5 m 3 12 liter 50 liter ppm NH 3 10 liter 1,5 m Yara leverer ønsket konsentrasjon og gassammensetning i henhold til kundens spesifikasjoner. Andre sylinderstørrelser kan leveres på forespørsel. 18 Yara Praxair

19 Bilavgassmålinger Stadig økte krav om å redusere utslippene av skadelige forbindelser betyr økt fokus på måling av avgasser fra biler. Kontroll av eksosen inngår som en naturlig del av tilstandskontrollen av personbiler, lastebiler og busser. For kalibrering av målere til dette bruk leverer Yara Praxair en rekke kalibreringsgasser; både standardblandinger og blandinger tilpasset kundens behov. Usikkerheten i kalibreringsgassen sikres ved at Yara Praxair etablerer sporbarhetskjeder mot internasjonalt aksepterte gasstandarder som fra NIST (USA), i tillegg til egne sporbarhetskjeder til masse. Eksempler på kalibreringsgasser til bilavgassmålinger Gassammensetning Sylinderstørrelse Gassmengde Varenummer 0,5-8% CO 6-15% CO ppm Heksan 10 liter 1 liter Gassboks 0,5 liter KwikCal 1,5 m 3 12 liter 50 liter ,5-8% CO 6-15% CO ppm Propan 10 liter 1 liter Gassboks 0,5 liter KwikCal 1,5 m 3 12 liter 50 liter ,5% CO 1% H 2 10 liter 1 liter Gassboks 0,5 liter KwikCal 1,5 m 3 12 liter 50 liter ppm NO 10 liter 1,5 m Yara Praxair leverer ønsket konsentrasjon og gassammensetning i henhold til kundens spesifikasjoner. Andre sylinderstørrelser kan leveres på Yara Praxair I 19

20 Alkoholkontroll Siden det er et bestemt forhold mellom alkoholkonsentrasjonen i blodet og i utåndingspusten hos en person, kan promillekontroll uføres ved måling av alkoholkonsentrasjonen i utåndingsluften. Dette gir en vesentlig enklere kontroll enn bruk av blodprøver for promillebestemmelser. For å sikre pålitelige resultater må måleinstrumentet som brukes til kontrollen være kalibrert med en sertifisert gassblanding inneholdende etanol tilsvarende 0,2 promille i blodet. Kalibreringsgasser for andre promillegrenser kan produseres på bestilling. Eksempel på kalibreringsgass for alkoholkontroll Gassmengde Gassammensetning 0 / 00 Sylinderstørrelse Varenummer 0,25 mg Etanol pr. liter gass 0,5 0,5 liter KwikCal 10 liter 50 liter ,5 m Andre konsentrasjoner og sylinderstørrelser kan leveres på forespørsel. 20 Yara Praxair