Innføringshefte i Helse, Miljø og Sikkerhet for Institutt for Petroleumsteknologi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innføringshefte i Helse, Miljø og Sikkerhet for Institutt for Petroleumsteknologi"

Transkript

1 Innføringshefte i Helse, Miljø og Sikkerhet for Institutt for Petroleumsteknologi Utdrag fra Regelverk DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTETET

2 Heftet inngår som del av HMS-arbeidet ved Institutt for Petroleumsteknologi. Heftet deles ut til alle ansatte og studenter ved IPT og til andre som utfører arbeid i instituttets lokaler. Det er viktig at du gjør deg kjent med innholdet i heftet, men bruk det også aktivt i laboratoriet. Heftet er ment som en introduksjon til instrukser og reglement som gjelder for alle ansatte og studenter. Heftet skal være tilgjengelig på IPTs Servicetorg, og henvisningene til IPTs HMS håndbok kan finnes på nett. 2

3 1. INNLEDNING Skikk og bruk på laboratoriet Kjemikalier Innkjøp av kjemikalier Kjemikaliehåndtering Løsemidler Brannfarlige væsker Råolje Gass Trykk og trykksatt apparatur Syrer og baser Søl av kjemikalier Datablader Verneutstyr Brann Stråling Risikovurdering/Prosedyre

4 1. INNLEDNING Ved arbeid på laboratoriet er det alltid fare for større eller mindre uhell. For at denne risikoen skal bli minst mulig har Institutt for Petroleumsteknologi et systematisk HMS arbeid. HMS-arbeidet ved instituttet er underlagt retningslinjene i UiS sin HMS-håndbok, samt lover og forskrifter fra myndighetene. Aktuelle lover og forskrifter som gjelder for virksomheten ved instituttet er tilgjengelig i elektronisk form på web-adressene; (Statens forurensningstilsyn), (Statens strålevern) og (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap). Det er instituttet sitt ansvar å ha oversikt over de lover og forskrifter som er gjeldende for sin virksomhet. 2. Skikk og bruk på laboratoriet Det er viktig at en ved arbeid i laboratoriet opptrer hensynsfullt ovenfor andre. En skal ta seg god nok tid til å kunne gjøre jobben på en trygg og sikker måte. Hastverk er lastverk ved laboratoriearbeid. Før en starter på arbeidet, må en lese/tenke igjennom alt en skal gjøre. Les igjennom sikkerhetsdatabladene for kjemikaliene som skal benyttes, slik at du kjenner til faremomentene ved dem og hvilket verneutstyr som er anbefalt. Under arbeidet skal en sørge for at det foregår trygt og sikkert. For eksempel ved å sikre/feste apparatur og eksperimentelt utstyr. Unngå løse ledninger/slanger og bestreb deg på å ha generelt god orden på arbeidsstedet. Det er viktig at en husker på at andre også benytter laboratoriene og du må derfor ta hensyn til dine kollegaer/medstudenter. Unngå å eksponer andre for farlige kjemikalier eller annen risiko ved din opptreden. Når arbeidet er ferdig, skal du vaske det brukte glassutstyret. Alt utstyr settes tilbake på plass. Brukte kjemikalier/løsninger avhendes i angitt avfallsbeholder. Rydd og tørk arbeidsplassen. Vask alltid hendene godt etter laboratoriearbeidet. Generelt gjelder også at en aldri skal spise og drikke i laboratoriet. 3. Kjemikalier 3.1. Innkjøp av kjemikalier Ansvaret for innkjøp, mottak og kartotekføring er tillagt et fåtall personer ved instituttet. Hvis innkjøp besørges av andre, må dette skje i forståelse med en prosjektleder. Innkjøpsmengdene skal tilpasses behovet det skal ikke kjøpes inn større kvanta enn nødvendig. Alle kjemikalier skal kartotekføres ved ankomst og registreres i CHESS databasen under riktig lagersted. Leverandør av kjemikalier skal alltid levere sikkerhetsdatablad med kjemikaliet ved første gangs innkjøp. 4

5 Sett nye kjemikalier i boksen merket Nye Kjemikalier på kjemikalielageret på E Kjemikaliehåndtering Se alltid relevant sikkerhetsdatablad for informasjon. Kjemikalier skal oppbevares på kjemikalielageret(e-352a/b) når bruksmessige grunner ikke tilsier annen oppbevaring. Kjemikalier som ikke lenger er i bruk skal derfor settes tilbake til instituttets kjemikalielager. Kjemikaliene skal beholde sin originale merking. Gulv skal ikke nyttes som lagerplass for kjemikalier. Brennbare og giftige væsker/kjemikalier skal oppbevares i låsbare brannsikre kjemikalieskap med avtrekk og skal ikke oppbevares i treskap. Ikke brannfarlige kjemikalier skal ikke lagres i samme skap som brannfarlige. Etsende og dunstende stoffer kan oppbevares i avtrekkskap. Flaskene bør plasseres i trau av plast. Brennbare væsker/kjemikalier som må oppbevares kaldt, skal oppbevares i eksplosjonssikre kjøleskap. Sterke syrer, sterke baser og andre korrosive kjemikalier skal oppbevares i kjemikalieskap med avtrekk, helst skap av tre. Sett ikke side om side flasker som inneholder syrer og ammoniakk, eller reduserende og oksiderende stoffer, eller andre kjemiske forbindelser som reagerer heftig med hverandre. Sett aldri flasker med etsende forbindelser på hyller over hodehøyde. Flasker med etsende stoffer skal åpnes med forsiktighet. Bruk beskyttelsesbriller. Flytt heller aldri på slike flasker ved å gripe dem om halsen. Alle flasker, bokser eller andre beholdere som ikke har original merking skal ha merkelapp som klart viser innholdet, brukerens navn og dato. Se også punkt 6.5. i IPT s HMS manual: Prosedyre for merking og lagring av kjemikalier. Mengden kjemikalier i et rom skal holdes på et minimum. Ukurante kjemikalier skal avhendes. Bær aldri en større flaske etter halsen, men støtt under med den ene hånden. Ved transport utenfor laboratoriet kan kjemikalieflasker med fordel bæres i solide plastbøtter. Bruk tralle for tyngre enheter Løsemidler Alle organiske løsemidler er væsker ved romtemperatur, men de er ofte flyktige og fordamper lett. De har ofte sterk lukt og er brannfarlige. Siden de organiske løsemidlene løser opp fettstoffer kan innpusting av damp fra slike stoffer gi skader på bl.a. nervesystemet og i hjernen der beskyttende fett løses opp. Det kan gi varige hjerneskader. For mennesker som daglig arbeider med løsemidler er det viktig å beskytte seg godt. Ventilasjon er kanskje den aller viktigste enkeltfaktoren for å sikre et sunt arbeidsmiljø. Lokalt avtrekk, punktavsug eller innebygging er aktuelle løsninger. Løsninger som inneholder løsemidler, må plasseres på steder der ventilasjonen fungerer tilfredsstillende. Flasker, glass o.l. som inneholder løsemidler, må lukkes etter bruk. Husk at løsemiddelskader ikke kan helbredes. Bare unngås. 5

6 Brannfarlige væsker Bruk aldri brennbare væsker nær åpen flamme. Arbeid alltid i avtrekkskap når du anvender væsker med lavt flammepunkt. Bruk dampbad, vannbad, elektrisk plate eller spesiell elektrisk varmekappe ved destillering. Kokestein bør tilsettes væsken før oppvarming, alternativt benyttes røring med magnetrører. Varm aldri opp for hurtig og unngå lokal overoppvarming. Det er lurt å foreta et prøveeksperiment med små stoffmengder på forhånd. I sterk sol kan flasker virke som linser og på den måten starte brann. Destillasjonsflasker bør helst ikke fylles til mer enn 1/3 og skal alltid etterfylles ved romtemperatur. Brannfarlige væsker inndeles i følgende fareklasser: Fareklasse Flammepunkt A < 23 C B 23 C - 55 C C > 55 C Råolje Ved IPT arbeides det mye med råoljer. Mange av de samme hensynene skal taes ved arbeid med råolje som ved arbeid med løsemidler og brannfarlige væsker. Olje inneholder fraksjoner av mange ulike komponenter og hvilke tiltak som er nødvendig vil variere fra råolje til råolje Gass Brennbare gasser som hydrogen, propan og butan danner eksplosive blandinger med luft. Disse gassene krever spesiell aktsomhet ved bruk. Gassflasker skal også behandles med varsomhet. Ikke utsett flaskene for kast, velt, slag eller støt. Gassflasker skal ikke løftes eller slepes etter ventilhetta. Ved transport skal en benytte flasketralle, og flaskehette (og eventuelt blindmutter) skal være påmontert. For kryogene (dypkjølte) gasser må en være spesielt forsiktig. Kryogene gasser skal lagres i godt ventilerte lokaler. Ved håndtering bør en benytte verneutstyr som ansiktsskjerm, solide løstsittende hansker og tett solid fottøy. Frakt av beholdere med dypkjølt gass i heis utgjør en fare med hensyn til kvelning på grunn av avdamping. Vær 2 personer, og send beholderen alene i heisen. Felles for ALLE gasser er at en ukontrollert oppvarming kan føre til stor trykkstigning og dermed til at flasken, beholderen eller tanken eksploderer. Det kan og skje direkte og ukontrollert avlasting av trykket fra en beholder av komprimert gass uten direkte oppvarming. Ved ei ukontrollert trykkavlasting kan ei flaske/beholder bli sendt av gårde som en rakett. 6

7 Trykk og trykksatt apparatur Ved flere av laboratoriene ved IPT utføres arbeid med trykksatt apparatur. Metallbeholdere kan garanteres for spesifiserte trykk. Trykkbeholdere av glass, safir osv. beregnes etter de samme formler, men kan likevel svikte uforutsigbart etter kortere eller lengre tid. Dette må det tas hensyn til ved bygging, plassering og bruk av apparaturen. All egenbygget apparatur som utsettes for høye trykk skal styrkeberegnes av kompetent personale. Apparaturen skal trykktestes over arbeidstrykket før det tas i bruk. Testingen skal foretas med vann (hvis overhodet mulig) eller inertgass (medfører eksplosjonsfare under testingen). Testresultater skal dokumenteres på apparaturen eller skriftlig. Dersom slik dokumentasjon mangler, må apparaturen testes på nytt før den kan tas i bruk for nye forsøk. All apparatur skal så som langt mulig bygges av sertifiserte deler (rør, koblinger, ventiler og lignende). Ved sveising på trykkapparatur skal det benyttes sertifisert verksted. På hydratlaboratoriet skal alt personell ha grundig opplæring i bruk av utstyret av erfarent og trenet personell før arbeidet kan starte. Opplæring av personell som skal håndtere safirceller eller høytrykksutstyr skal godkjennes av laboratorieleder før selvstendig arbeid kan utføres Behandling av glass apparatur med trykk eller vakuum Glassapparatur som brukes til eksperimenter under trykk eller vakuum, eller som skal anvendes til flytende luft, flytende oksygen eller flytende nitrogen, må være tilstrekkelig dimensjonert. Bruk ikke tynnveggede eller flatbunnede flasker til slike formål. Ved bruk av apparatur som sugeflasker, vakuumeksikatorer og vakuum destillasjonsapparatur, benytt egnede sikkerhetsskjermer. Faren for splintdannelse kan reduseres noe ved omvikling med selvklebende lerretstape. Før du åpner eller kopler fra slik apparatur skal den kjøles ned til romtemperatur, og luft skal slippes forsiktig inn Syrer og baser Hell aldri vann i en syre. Huskeregel: syre i vann, det går an og vann i syre blir et uhyre. Hell syren langsomt ned i vann. Beskytt syreflasker mot både varme og sol. Flaskene skal skylles godt når de er tomme. Sørg for at både flaskenes ytre og flaskenes propp holdes tørre og rene. Pass opp for sprut når en syreflaske åpnes. Bruk helst dispenser eller pipette ved utmåling av sterke syrer og andre farlige væsker. Små mengder syre og base kan fortynnes i mye vann, nøytraliseres om nødvendig til ph mellom 6 og 9 og helles i vasken Søl av kjemikalier Les sikkerhetsdatabladet for å få klarlagt hvordan søl skal fjernes før forsøk starter. Søl skal fjernes snarest mulig og normalt av den som har forårsaket det. Sørg for å ha tilstrekkelige mengder absorbsjonsmateriale tilgjengelig før forsøket settes i gang. 7

8 Væskesøl på klær og hud Skyll huden først med kaldt vann for å lukke porene, vask deretter med lunkent vann og såpe. Ved sprut i øynene: skyll grundig med vann fra øyeskylleflaske, øyedusj eller fra springen. Som hovedregel skal lege oppsøkes snarest etterpå. Ved søl på klær bør disse fjernes og skylles, eventuelt skylles først. Vask klærne snarest mulig etterpå. Klær som tørker etter søl av oksiderende forbindelser er meget lett antennelige Væskesøl på benker og gulv Mindre mengder: Absorberes på papirhåndkle e.l. (hvis det ikke er reaktivt). Større mengder: Vannløselige væsker kan spyles til sluk, eventuelt taes opp med våt klut som skylles og vris i vasken. (Bruk hansker) Væsker kan også absorberes på sand eller av diverse typer absorpsjonsmateriale /matter av ikke reaktivt materiale, se oppslag på laboratoriet om hvor dette finnes. Merk at stoffer som regnes som farlig avfall ikke skal spyles til sluk, men samles og behandles som farlig avfall Datablader Sikkerhetsdatablad inneholder informasjon om egenskaper og anbefalte vernetiltak for den som bruker eller håndterer kjemikalier eller kjemiske produkter. Universitetet i Stavanger benytter ECOonline. 4. Verneutstyr Er det ikke mulig å unngå eksponering for kjemikalier eller løsemidler, må du bruke personlig verneutstyr. Arbeidshansker, laboratoriefrakk og briller anbefales alltid brukt ved arbeid i laboratoriet. Annet aktuelt utstyr er visir, spesielle forklær, støvmasker o.l. Dette vernutstyret anskaffes og utplasseres etter behov. Hansker og vernetøy Hudflatene kan beskyttes av hansker og vernetøy. Mange løsemidler trenger imidlertid gjennom det plast- eller gummimaterialet som benyttes til verneutstyr. Jobber du med slike stoffer, søk hjelp hos laboratoriepersonell, hanskeprodusent eller eventuelt hos Arbeidstilsynet. Sikkerhetsdatabladet skal oppgi anbefalt hanskemateriale under punkt 8. Vernesko Ved arbeid med tunge objekter skal vernesko med beskyttelse for tær benyttes Øyevern Beskytt øynene med øyevern. Vernebriller skal finnes lett tilgjengelig og benyttes i laboratoriet ved eksperimentelt arbeid. Filtermaske Gassmasker skal finnes lett tilgjengelig på alle laboratorier der det kan oppstå behov for dem. 8

9 Maskene må oppbevares slik at de ikke blir kontaminert - fortrinnsvis i lukket plastpose og inni skap. Pass på å bruke riktig filter til arbeidet du skal utføre. Anbefalt gassmaskefilter for et kjemikalie vil oftest være oppgitt i stoffets sikkerhetsdatablad. Husk å skift filter regelmessig. Friskluftmaske Hvis konsentrasjonen av løsemiddeldamp er svært høy, må du bruke friskluftmaske for å være sikker. I små, trange og dårlig ventilerte rom kan du risikere at det ikke er nok oksygen i luften til å benytte filtermaske. Da må du bruke friskluftmaske. 5. Brann Gjør deg kjent med branninstruks og nødutganger. Branninstruksen kan oppsummeres i følgende fire punkter: redde slukke varsle - evakuere I en branns startfase er det som regel lett å stanse brannen. Det gjelder derfor å handle raskt, før varmeutviklingen blir for stor og mens brannen er av lite omfang. Brannen slukkes ved å fjerne minst en av de tre nødvendige brannbetingelsene: Fjerne brennbart stoff, stenge for lufttilførsel, avkjøle til under antennelsestemperaturen. Riktig valg av brannslokningsmiddel er viktig. pulverapparat/co 2 -apparat brannslange brannteppe bøtte med sand Brann i hår og/eller klær: Brannteppe/ ullteppe fuktet med vann, nøddusj, håndslokkeapparat. Direkte sprøytning mot ansiktet bør unngås pga. stort trykk og kuldeeffekter. Vreng av lab frakk/andre klær. Er en alene og ikke har nøddusj i nærheten, kan en rulle rundt på golvet for å slukke brann i klær. Brann i åpent kar: Legg noe tett over åpningen (grytelokk, bok, teppe). Brann i organisk stoff på laboratoriebenk eller gulv: Fortrinnsvis CO2. Bruk pulverapparat bare dersom brannen ikke lar seg slokke med CO2. Brann i elektrisk utstyr: Primært CO2, alternativt pulverapparat. Fosfor-brann: Fuktig sand. Brann i alkali- eller jordalkali-metall: Tørr sand, NaCl (evt. i blanding), pulverapparat med spesialpulver. Brann i trevirke: Vann er best når dette kan brukes risikofritt. Vann nyttes også for å holde gassflasker (stålsylindere) tilstrekkelig nedkjølt, men slike bør fjernes fra brannområdet før ilden får spredt seg. Det er viktig at alle som arbeider på laboratoriet gjør seg godt kjent med riktig bruk av alt brannslokningsutstyr. 6. Stråling Det fins flere typer av elektromagnetisk stråling. Strålinga fra elektromagnetiske kilder har forskjellige frekvenser, bølgelengder, energinivå, synlig respons for øyet, og har forskjellig effekt på menneskekroppen. For bruk på laboratoriet er det synlig lys, ultrafiolett og infrarød stråling, mikrobølger, laser og ioniserende stråling som er av interesse. 9

10 Bølgelengden, λ, er en av de fysiske faktorene som kan brukes til å skille de ulike strålingstypene. Definisjonen på de ulike typene stråling er: Røntgen- og γ- stråling : kortere enn 10 nm Ultrafiolett (UV) : nm Synlig lys (VIS) : nm Infrarød (IR) : nm (1mm) Mikrobølger : 1 mm - 1 m Radiobølger : m Elektriske bølger : lengre bølgelengder De ulike strålingstypene vil gi ulik virkning på helsen, og strålingstypen avgjør hva en skal være oppmerksom på faremomentene ved bruk av instrumentering som benytter stråling som energikilde. Laserstråling finnes i hele det optiske spekteret og er i bruk på mange områder Ved IPT benyttes en klasse 4 laser. Klasse 4 lasere har høy effekt som kan forårsake direkte skade på hud og øyne. Selv diffust reflektert stråling kan være farlig. Ved bruk av laseren på E-158 skal vernebriller for 527nm benyttes. Laser skal ha hørbart eller lysende varseltegn når laser er på. Vær oppmerksom på brann / eksplosjonsfare dersom brennbare / eksplosjonsfarlige gasser brukes. Unngå blanke, reflekterende flater som kan gi farlige reflekser. Se aldri inn i den direkte eller direkte reflekterte strålen. Laseren skal kun betjenes av personer som har fått tilstrekkelig instruksjon. Alt arbeid med radioaktive stoffer er underlagt strålevernsbestemmelser gitt av Statens Institutt for Strålehygiene. 7. Risikovurdering/Prosedyre Før arbeidet starter skal risikovurdering og prosedyre for det eksperimentelle arbeidet gjennomgåes. Hvis risikovurdering eller prosedyre ikke foreligger skal det utarbeides. Ta gjerne kontakt med en av ingeniørene ved instituttet og de vil hjelpe deg med dette arbeidet. Din veileder vil også kunne gi innspill til dette arbeidet. Vedlagt er SJEKKLISTE FOR KARTLEGGING OG IDENTIFISERING AV MULIGE FARLIGE/UØNSKEDE HENDELSER OG TILSTANDER. Denne kan benyttes ved utarbeidelse av risikovurdering. 10

11 SJEKKLISTE FOR KARTLEGGING OG IDENTIFISERING AV MULIGE FARLIGE/UØNSKEDE HENDELSER OG TILSTANDER Prosjekt: Vurdere aktiviteter knyttet til utførelse av arbeidet (start/stopp, vanlig drift, vedlikehold, reparasjoner, rengjøring, adkomst og transport til og fra arbeidsstedet) med hensyn til: 1. Mekaniske farekilder: fare for å bli truffet av eller fanget av bevegelige deler på maskiner fare for å bli truffet av fallende, glidende eller bevegelige gjenstander fare for å falle til samme eller lavere nivå fare for å bli klemt eller fanget fare for å skli på glatt underlag fare for kutt eller skjæreskader fare for å få partikler eller sprut i øyet 2. Termiske farekilder: fare for brannskader eller frostskader som følge av kontakt med varme eller kalde overflater (kalde flater som fordamper til kjøle-/fryseanlegg (-5 til -60 grader)) kontakt med varme eller kalde materialer (flytende nitrogen (-196 grader), varmeanlegg 80 til 110 grader) åpen flamme (sveising med elektrisk og gass (acetylen og oksygen)) eksplosjoner el. lign. (propananlegg) eksponering for ekstremt varmt eller kaldt klima 3. Elektriske farer: fare for direkte eller indirekte kontakt med elektriske kilder (400 V mellomspenningsanlegg, tilkopling av utstyr som ikke er beregnet for 230/400 volt spenning, skjøteledninger uten jordkontakt) fare for elektrostatiske utladninger 11

12 4. Kjemiske farekilder: fare for sprut i øyne eller på hud fra kjemikalier som er etsende eller irriterende fare for hudkontakt, inntak eller inhalasjon av kjemikalier som er giftige, kreftfremkallende, reproduksjonsskadelige, mutagene (arvestoffskadelige), skadelige for foster, allergiframkallende eller helseskadelige arbeid med helsefarlige kjemikalier som er i pulver- eller gassform, eller som danner røyk, tåke eller støv arbeid med organiske løsemidler fare for brann/eksplosjon fare for kontaminering av utstyr med helseskadelige kjemikalier verneutstyr i bruk (f.eks. frakk, hansker, vernesko) verneutstyr tilgjengelig (f.eks. briller, avtrekkskap, friskluftmaske, hørselsvern, hjelm) rutiner for vedlikehold av verneutstyr avfallsrutiner kontrollrutiner for avtrekkskap fare for eksponering av asbest i (f.eks. fra arbeidshansker, laboratorieutstyr, isolasjon) opplæringsrutiner 5. Biologiske farer 6. Strålefare: fare for eksponering av ioniserende stråling: Stråling fra radioaktivt stoff, røntgenstråling og partikkelstråling. fare for å bli utsatt for ikke-ioniserende stråling: Optisk stråling, radiofrekvent stråling, elektriske og magnetiske felt eller annen stråling med tilsvarende biologiske effekter, samt ultralyd. Bruk av laser klasse 3B eller klasse 4 7. Farekilder fremkalt av støy og vibrasjoner: fare for eksponering av støynivå over 55 eller 70 db(a) (gruppe I og II) fare for eksponering av støynivå over 80 db(a) (hørselskontroll, gruppe III) fare for å bli utsatt for impulsstøy over 130 db(c) 12

13 fare for mangelfull kommunikasjon/signalgiving pga. for mye støy fare for helkropps- eller hånd/arm vibrasjoner 8. Fare for uheldige arbeidsstillinger eller for tungt arbeid: ensidig belastning av muskulaturen arbeid i fastlåste stillinger arbeid hvor ledd må innta ytterstilling arbeid som krever høy presisjon samtidig med krav til stor kraftutøving arbeid i knestående, huksittende eller liggende arbeidsstillinger langvarig og gjentakende arbeid med hender over skulderhøyde eller under knenivå vedvarende asymmetrisk belastning av kroppen tunge løft over 25 kg 9. Organisatoriske farer for stor eller for liten arbeidsbelastning (stress) opplæring av nyansatte; utviklingsmuligheter pågående konflikter finnes faste møtepunkter, f.eks. avd. møter, morgenmøter, kaffepauser etc. 10. Andre farer fare for trusler om vold eller fare for vold fare for forplantningsskader, dvs. skade på den enkeltes forplantningsevne eller sykdom/skade påført barnet som følge av påvirkning forut for fødsel eller gjennom morsmelk (vurdert ut fra punkt 1 til 9) fare for utilsiktet adgang til områder med begrenset adgang Dato Utført av Dato Godkjent av (sign) 13

Bio-3309: Kjemikaliearbeid 18. august 2008. Ingar H. Wasbotten

Bio-3309: Kjemikaliearbeid 18. august 2008. Ingar H. Wasbotten Bio-3309: Kjemikaliearbeid 18. august 2008 Ingar H. Wasbotten Daglig leder Unilab Analyse AS Innhold Ansvar Generell sikkerhet på laboratoriet Gassflasker Verneutstyr Lagring / transport Avfallshåndtering

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD 1. Identifikasjon av kjemikaliet: Produktnavn: PUNKTERINGSHJELP Pnummer: Bruksområde: Reparasjon av dekk. Dato: 13.12.2001 Revidert: 21.01.2003 2. Opplysninger om kjemisk

Detaljer

3 VERNEUTSTYR OG FAREMERKING

3 VERNEUTSTYR OG FAREMERKING 3 VERNEUTSTYR OG FAREMERKING 23 24 3.1 Generelle bestemmelser verneutstyr og faremerking Ansatte, studenter, innleid personell og besøkende skal alltid bruke påbudt verneutstyr, i tråd med Arbeidsmiljøloven

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 01.09.2002 Internt nr: Erstatter dato:01.11.2001 Trätjära Special (utgår) 0 (1) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 HMS-DATABLAD Index 1.

Detaljer

HMS - DATABLAD SOFTY MODELLMASSE. Norsk Kontorservice Molde as Fabrikkveien 13 6415 Molde Telefon: 71 19 55 55 Fax: 71 19 55 66 www.nk.

HMS - DATABLAD SOFTY MODELLMASSE. Norsk Kontorservice Molde as Fabrikkveien 13 6415 Molde Telefon: 71 19 55 55 Fax: 71 19 55 66 www.nk. Revisjonsdato: 02.11.2007 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Revisjonsdato 02.11.2007 Produsent, importør Internett Norsk Kontorservice Molde as Fabrikkveien 13 6415

Detaljer

Retninglinjer og arbeidsrutiner ved UiT. 26.08.2008 Universitetet i Tromsø

Retninglinjer og arbeidsrutiner ved UiT. 26.08.2008 Universitetet i Tromsø Retninglinjer og arbeidsrutiner ved UiT 26.08.2008 Universitetet i Tromsø Retningslinjer og arbeidsrutiner Alle interne retningslinjer og arbeidsrutiner ved UiT er hjemlet i norsk lovverk : Webside : http://uit.no/hms/5889/

Detaljer

Det er to hovedkategorier strålekilder: Ioniserende strålekilder; radioaktive stoffer, røntgenapparater,

Det er to hovedkategorier strålekilder: Ioniserende strålekilder; radioaktive stoffer, røntgenapparater, 11 STRÅLEVERN 109 110 11.1 Strålekilder Det er to hovedkategorier strålekilder: Ioniserende strålekilder; radioaktive stoffer, røntgenapparater, elektronmikroskoper Sterke ikke-ioniserende strålekilder;

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD DECA-FLUX PINCEL ECOGEL

SIKKERHETSDATABLAD DECA-FLUX PINCEL ECOGEL SIKKERHETSDATABLAD DECA-FLUX PINCEL ECOGEL Dato: 2011.02.28 (Erstatter: 2008.04.15 ) 1. IDENTIFISERING AV PRODUKT OG SELSKAP PRODUKT: DECA-FLUX PINCEL ECOGEL BRUKSOMRÅDE: Flussmiddel for myklodding kopperrør

Detaljer

Stoffkartotek. Sikkerhetsdatablader. Arbeidstilsynet DIHVA 2

Stoffkartotek. Sikkerhetsdatablader. Arbeidstilsynet DIHVA 2 DIHVA 1 Stoffkartotek Sikkerhetsdatablader Arbeidstilsynet DIHVA 2 Plan for den neste halvtimen Skal snakke om: Sikkerhetsdatablader Stoffkartotek Stoffkartotekforskriften Merking, CLP og REACH Veien videre

Detaljer

7 KJEMIKALIER OG FARLIGE STOFFER

7 KJEMIKALIER OG FARLIGE STOFFER 7 KJEMIKALIER OG FARLIGE STOFFER 61 62 7.1 Generelle sikkerhetsbestemmelser for kjemikalier og farlige stoffer Alle kjemikalier og farlige stoffer skal oppbevares, merkes, håndteres og avhendes forskriftsmessig

Detaljer

Risikovurdering for en frisørsalong

Risikovurdering for en frisørsalong Risikovurdering for en frisørsalong Risikovurdering for en frisørsalong En leder i en frisørsalong skal kartlegge og risikovurdere arbeidsmiljøet. Salongen har åtte som jobber både heltid og deltid. Salongen

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 20.05.2005 Internt nr: Erstatter dato: 30.01.2002 ICESPRAY

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 20.05.2005 Internt nr: Erstatter dato: 30.01.2002 ICESPRAY 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Norosol AS HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER Ekstremt brannfarlig Trykkbeholder.

Detaljer

Retninglinjer og arbeidsrutiner ved UiT. 18.08.2009 Universitetet i Tromsø

Retninglinjer og arbeidsrutiner ved UiT. 18.08.2009 Universitetet i Tromsø Retninglinjer og arbeidsrutiner ved UiT 18.08.2009 Universitetet i Tromsø Retningslinjer og arbeidsrutiner Alle interne retningslinjer og arbeidsrutiner ved UiT er hjemlet i norsk lovverk : Webside : http://uit.no/hms/5889/

Detaljer

HMS-FAKTA (FORENKLET SIKKERHETSDATABLD)

HMS-FAKTA (FORENKLET SIKKERHETSDATABLD) 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Kjemikalets navn Formel Produktgruppe Firmanavn Besøksadresse (C2H4)n Skummet LD-polyetylen med lukket cellestruktur. Glava AS Nybråtveien

Detaljer

HMS DATABLAD Helse Miljø og sikkerhetsdatablad

HMS DATABLAD Helse Miljø og sikkerhetsdatablad HMS DATABLAD Helse Miljø og sikkerhetsdatablad små Internkode: 10020 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn dimensjon 10 til 20mm ID Revisjonsdato 13.12.2009 Produkttype Fyrverkeri

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK. Irriterande

SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK. Irriterande SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Handelsnavn: TORRBOLLEN, Fuktslukaren Bruksområde: Fuktsperre Foretak: Säljtema AB Adresse: Låsbomsgatan 14 Postnr./sted: 589 41

Detaljer

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Scotte Patentfärg

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Scotte Patentfärg HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Scotte Patentfärg Sist endret: 01.10.2007 Internt nr: Erstatter dato:22.02.2006 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN Scotte Patentfärg BRUKSOMRÅDE

Detaljer

SIKKERHETSREGLER FOR KJEMIAB. (411G)

SIKKERHETSREGLER FOR KJEMIAB. (411G) SIKKERHETSREGLER FOR KJEMIAB. (411G) NB! På siste side i lab.-heftet finner de en erklæring som signeres etter å ha lest igjennom sikkerhetsreglene med tilhørende info. Erklæringen leveres inn første lab.-time

Detaljer

HMS DATABLAD HELSE MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD

HMS DATABLAD HELSE MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Utgitt 04.02.2011 Interntnummer 4000 Produs Tørr-Dec Side 1 ( 5 ) x Godkjent for bruk Godkjent kun for lab. bruk 1. Handelsnavn og ansvarlig firma Handelsnavn : Produs Tørr-Des Kjemisk navn : Leverandør

Detaljer

Gass hvordan sikre seg mot risiko (gassbiler, gassflasker m. m) Lisbeth Solgaard

Gass hvordan sikre seg mot risiko (gassbiler, gassflasker m. m) Lisbeth Solgaard Gass hvordan sikre seg mot risiko (gassbiler, gassflasker m. m) Lisbeth Solgaard 10.11.16 Stiftelsen Returgass/Isovator AS SRG mottar hovedsakelig kjølegass HFK, HKFK, KFK, PFK Gasser som inneholder fluor,

Detaljer

Gassflasken. En pålitelig arbeidskamerat hvis du tar hensyn

Gassflasken. En pålitelig arbeidskamerat hvis du tar hensyn Gassflasken En pålitelig arbeidskamerat hvis du tar hensyn 2 Yara Praxair Brannfarlige gasser En rekke vanlige gasser antennes lett, og brenner med en meget sterk varmeutvikling. Generelt skal man følge

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD GLAVA GLASSULL

SIKKERHETSDATABLAD GLAVA GLASSULL 1 SIKKERHETSDATABLAD GLAVA GLASSULL 1. IDENTIFIKASJON AV PRODUKT OG FIRMA Revidert: 23.05.2011 Handelsnavn: Synonymer: Anvendelse: Beskrivelse: GLAVA GLASSULL Mineralull Primært termisk-, brann- og lydisolering.

Detaljer

HMS DATABLAD Helse Miljø og sikkerhetsdatablad

HMS DATABLAD Helse Miljø og sikkerhetsdatablad HMS DATABLAD Helse Miljø og sikkerhetsdatablad Internkode: 10031 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Stjerneskudd 15-29 cm Revisjonsdato 13.12.2009 Produkttype Fyrverkeri Produsent,

Detaljer

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Magnetfärg

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Magnetfärg HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Magnetfärg Sist endret: 29.04.2010 Internt nr: Erstatter dato:07.07.2008 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN Magnetfärg SYNONYMER Magnetmaling

Detaljer

HMS-Datablad. NORM TEC L Comp A. Grubeveien 10 2208 Kongsvinger Norge Tlf. +47 454 00658 Fax +47 6281 55 06

HMS-Datablad. NORM TEC L Comp A. Grubeveien 10 2208 Kongsvinger Norge Tlf. +47 454 00658 Fax +47 6281 55 06 HMS-Datablad NORM TEC L Comp A 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Leverandør Varenr. Deklarasjonsnummer: Produsent: Kontaktperson NORM TEC L Comp A Norm Tec AS Grubeveien 10

Detaljer

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 (se instruksjon i vedlegg 93/112/EF) Side: 1/6 1. Identifikasjon av stoffet/preparatet og av selskapet Produktopplysninger Handelsnavn

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1

HMS-DATABLAD HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1 HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1 1. PRODUKTNAVN OG LEVERANDØR 1.1 HANDELSNAVN: MULTI SPRAY PRF 5-99 Dato: 09/09/2004 1.2 LEVERANDØR: Taerosol Oy Aakkulantie 21, FIN-36220 KANGASALA Tel: +358

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: Internt nr: 4-U-VI Erstatter dato: Rengjøringsmiddel for sykkel

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: Internt nr: 4-U-VI Erstatter dato: Rengjøringsmiddel for sykkel 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Biltema Sweden AB HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Rengøringsmidler. Internt art.nr. Betegnelse 36698 Cykelrengöring

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1

HMS-DATABLAD HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1 HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1 1. PRODUKTNAVN OG LEVERANDØR 1.1 HANDELSNAVN: GLASS CLEANER PRF AIR GLASS Dato: 09/09/2004 1.2 LEVERANDØR: TAEROSOL OY Aakkulantie 21, FIN-36220 KANGASALA Tel:

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1

HMS-DATABLAD HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1 HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1 1. PRODUKTNAVN OG LEVERANDØR 1.1 HANDELSNAVN: KONTAKT PRF 7-78 Dato: 10/09/2004 1.2 LEVERANDØR: Taerosol Oy Aakkulantie 21, FIN-36220 KANGASALA Tel: +358 3 356

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 01.09.2002 Internt nr: Erstatter dato:01.11.2001 Linolja, Kokt & Rå 0 (1) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 HMS-DATABLAD Index 1. IDENTIFIKASJON

Detaljer

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 (se instruksjon i vedlegg 93/112/EF) Side: 1/5 1. Identifikasjon av stoffet/preparatet og av selskapet Produktopplysninger Handelsnavn

Detaljer

2. FAREINDENTIFIKASJON

2. FAREINDENTIFIKASJON SIKKERHETSDATABLAD 01.03.15 VARTDAL STEINULL 1. IDENTIFIKASJON AV PRODUKT OG FIRMA Produkt: Synonymer: Anvendelse: Beskrivelse: Produsent: VARTDAL STEINULL Mineralull Primært termisk-, brann- og lydisolering.

Detaljer

Produkttype Produktet er en stoffblanding. Farlige stoffer Kjemisk navn Kons% EC-nr CAS-nr Symbol R-setninger AN

Produkttype Produktet er en stoffblanding. Farlige stoffer Kjemisk navn Kons% EC-nr CAS-nr Symbol R-setninger AN HMS - DATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn NORDEX EXOTOL Artikkel nr 30610 30615 Anvendelse/produkttype Leverandør Universalrengjøringsmiddel Nilfisk-Advance AS Adresse

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV VIRKSOMHETEN HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Smøremiddel Nasjonal importør Virksomhet Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220 Odense SØ Land

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1

HMS-DATABLAD HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1 HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1 1. PRODUKTNAVN OG LEVERANDØR 1.1 HANDELSNAVN: TURBO OIL PRF 290 Dato: 08/09/2004 1.2 LEVERANDØR: TAEROSOL OY Aakkulantie 21, FIN-36220 KANGASALA Tel: +358 3

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1

HMS-DATABLAD HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1 HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1 1. PRODUKTNAVN OG LEVERANDØR 1.1 HANDELSNAVN: FOAM CLEANER PRF BOOSTER Dato: 09/09/2004 1.2 LEVERANDØR: TAEROSOL OY Aakkulantie 21, FIN-36220 KANGASALA Tel:

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1/5 2. Anvendelse: Leverandør: Sprøytbar fugemasse "som originalt fra fabrikk" Henkel Norden AB, Oslo Postboks 6405

Detaljer

Gassikkerhet. Flytende gasser

Gassikkerhet. Flytende gasser Gassikkerhet Flytende gasser Luftgasser luft er vår viktigste råvare 78 % 1 % 21 % Nitrogen Oksygen Argon Date: 2004-04-27 - Page: 2 Luftgasser våre produksjonsanlegg Rjukan Sauda Date: 2004-04-27 - Page:

Detaljer

Tempocem NE. Tempocem NE Tempocem NE DMG,Dental-Material Gesellschaft mbh. D22531 Hamburg Tlf:

Tempocem NE. Tempocem NE Tempocem NE DMG,Dental-Material Gesellschaft mbh. D22531 Hamburg Tlf: HMS - DATABLAD Revisjonsdato:06.03.03 Datablad nr: 12003 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Kjemisk navn Leverandør DMG,Dental-Material Gesellschaft mbh D22531 Hamburg Tlf:

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: Internt nr: 4-I-IV Erstatter dato: Monteringspasta

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: Internt nr: 4-I-IV Erstatter dato: Monteringspasta 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Biltema Sweden AB HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE FORMEL Tetningsmasse Internt art.nr. Betegnelse 361772

Detaljer

Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells arbeidsplasser ombord

Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells arbeidsplasser ombord Skjema Kartlegging / vernerunde Skjema Versjon: 1.01 Opprettet: 06.06.2012 Skrevet av: KRR Godkjent av: PWN Gjelder fra: 30.10.2012 Sidenr: 1 av 5 Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells

Detaljer

HMS - DATABLAD KI 20 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER

HMS - DATABLAD KI 20 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER Revisjonsdato: 21.08.2008 1. IDENTIFASJON AV KJEMALIET OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Produkt type Korrosjonsinhibitor. Revisjonsdato 21.08.2008 Produsent, importør NorKjemi AS Gjerdrumsvei 14 0484

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV VIRKSOMHETEN HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Smøremiddel Nasjonal importør Virksomhet Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220 Odense SØ Land

Detaljer

Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame.

Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame. Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame. Behold denne instruksjonsboken gjennom hele livet til produktet. Dette produktet kan bare selges med den tilhørende

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Citrolith 3000

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Citrolith 3000 HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Citrolith 3000 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Anvendelse: Citrolith 3000 PRnr: 100181 Rengjøringsmiddel til industrielt bruk Produsent/Importør:

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 09.08.2007 Internt nr: Erstatter dato: Ecolab Soap

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 09.08.2007 Internt nr: Erstatter dato: Ecolab Soap 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE Flytende Grønnsåpe og Furax Gulvrengjøringsmiddel Artikkelnummer

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Internt art.nr. K3090 Betegnelse Lim/Tätn.m övrigt Nasjonal produsent/importør Foretak Scania CV AB Postnr./sted 151 87 Södertälje

Detaljer

HMS-FAKTA (FORENKLET SIKKERHETSDATABLD)

HMS-FAKTA (FORENKLET SIKKERHETSDATABLD) 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Kjemikalets navn Bruksområde Produktgruppe Firmanavn Besøksadresse Fugemasse for brannsikker fugetetting av større fuger og spalter

Detaljer

HMS-DATABLAD CHEMIMAX KONTAKTLIM 21 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 3223 SANDEFJORD 33476262-33476263- CHEMIAS@MSN.

HMS-DATABLAD CHEMIMAX KONTAKTLIM 21 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 3223 SANDEFJORD 33476262-33476263- CHEMIAS@MSN. HMS-DATABLAD CHEMIMAX KONTAKTLIM 21 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn CHEMIMAX KONTAKTLIM 21 Artikkelnr. 1002 Dekl.nr. PRODUSENT Chemimax Industrier AS Raveien 133 3223 SANDEFJORD

Detaljer

Godkjent av:

Godkjent av: <ikke styrt> Dok.id.: 1.2.2.2.4.1.2.3 Sjekkliste varmt arbeid Utgave: 0.01 Skrevet av: Kathrine Kristoffersen, BHT Gjelder fra: 14.08.2014 Godkjent av: Dok.type: [] Sidenr: 1 av 11 Dato: Rom/rom nr.: Leder:

Detaljer

1.2 Anvendelse : Tilbehør til Mitre-Mate Cyanoakrylat lim. 1.3 Produsent : T.L.I.P. Adhesives Limited.

1.2 Anvendelse : Tilbehør til Mitre-Mate Cyanoakrylat lim. 1.3 Produsent : T.L.I.P. Adhesives Limited. 1. IDENTIFIKASJON AV PRODUKTET OG PRODUSENTEN* 1.1 Identifikasjon av produkt : Mitre-Mate Aktivator 1.2 Anvendelse : Tilbehør til Mitre-Mate Cyanoakrylat lim. 1.3 Produsent : T.L.I.P. Adhesives Limited.

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Polix XT

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Polix XT HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Polix XT 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Anvendelse: Polix XT Vannbehandlingsmiddel til industriel brug Produsent/Importør: Ecolab a.s

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 25.02.2008 Internt nr: Erstatter dato: Ecomat White

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 25.02.2008 Internt nr: Erstatter dato: Ecomat White 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Tekstilvaskemiddel i pulver form. Artikkelnummer 223307 Deklarasjonsnummer

Detaljer

HMS - DATABLAD / Helse- Miljø- og Sikkerhetsdatablad. 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma.

HMS - DATABLAD / Helse- Miljø- og Sikkerhetsdatablad. 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma. 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma. Produktnavn Produktkode P.R. Nr. 67511 Bruksområde Se teknisk datablad. Påføringsmetode Se teknisk datablad. Firmanavn Fløisbonnvn. 6 P.B. 565 1411

Detaljer

Nordic Chemical Solutions AS Strandbakken 1-4070 Randaberg Norway T: +47 51 73 33 70 - F: +47 51 73 33 71 Epost: mail@ncsas.

Nordic Chemical Solutions AS Strandbakken 1-4070 Randaberg Norway T: +47 51 73 33 70 - F: +47 51 73 33 71 Epost: mail@ncsas. Side Side 1 av 5 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktkode UCA-1 Produsent Chemetall PLC Denbigh Road Bletchley, Milton Keynes MK1 1PB, United Kingdom uksales@chemetall.com http://www.chemetall.com/

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV VIRKSOMHETEN HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE DB Castor oil Smøremiddel Nasjonal importør Virksomhet Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: Internt nr: 4-U-I Erstatter dato: Trelim inne

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: Internt nr: 4-U-I Erstatter dato: Trelim inne 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Biltema Sweden AB HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE LIM Internt art.nr. Betegnelse 362432 Trälim inne 362438

Detaljer

HMS - DATABLAD. Wipes for graffiti fjerning

HMS - DATABLAD. Wipes for graffiti fjerning Internkode: 06 460105/06 460 Revisjonsdato: 01.09.2005 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Produkt type Revisjonsdato 01.09.2005 Produsent, importør Land Internett Ansvarlig

Detaljer

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 (se instruksjon i vedlegg 93/112/EF) Side: 1/5 1. Identifikasjon av stoffet/preparatet og av selskapet Produktopplysninger Handelsnavn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Colourlock Leather Cream Møbelpleiemiddel. HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Nasjonal produsent/importør.

SIKKERHETSDATABLAD. Colourlock Leather Cream Møbelpleiemiddel. HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Nasjonal produsent/importør. 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Møbelpleiemiddel. Nasjonal produsent/importør Foretak ERNST P AB Adresse Box 16006 Postnr./sted S-412 21 GÖTEBORG

Detaljer

SÄKERHETSDATABLAD Revision: 1.0

SÄKERHETSDATABLAD Revision: 1.0 1. NAVNET PÅ STOFFET/BLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Produktnavn: Sievert Propan gassylinder 2209, 400 g, 788 ml Leverandør: Sievert AB Adresse: Box 1366, Hemvärnsgatan 22 171 26 Solna Sverige Telefonnummer:

Detaljer

HMS-DATABLAD. Produktblad nr.: MMO-1 Danfoss AS Dato: 03.05.2000 Årenga 2 1340 SKUI. Maneurop Oil 160P og 160ABM

HMS-DATABLAD. Produktblad nr.: MMO-1 Danfoss AS Dato: 03.05.2000 Årenga 2 1340 SKUI. Maneurop Oil 160P og 160ABM HMS-DATABLAD Importør: Produktblad nr.: MMO-1 Danfoss AS Dato: 03.05.2000 Årenga 2 1340 SKUI Produkt: Maneurop Oil 160P og 160ABM Bruk, anvendelse: Smøreolje for hermetiske kuldekompressorer Utseende,

Detaljer

LABORATORIET SOM ARBEIDSPLASS HMS-OPPLÆRINGEN 2009

LABORATORIET SOM ARBEIDSPLASS HMS-OPPLÆRINGEN 2009 LABORATORIET SOM ARBEIDSPLASS HMS-OPPLÆRINGEN 2009 PLAGER VED EGA Nakke/rygg Skulder/arm Hånd LØSNINGER Utforming av arbeidsplassen Arbeidsutstyr Organisering http://www.ntnu.no/hms/ergoilab/ OPPGAVER

Detaljer

Løsningsmiddelbasert olje for utvendig treverk. Brukes på terrasser, levegger, hagemøbler o.l. av trykkimpregnert materiale. Produsent/Leverandør:

Løsningsmiddelbasert olje for utvendig treverk. Brukes på terrasser, levegger, hagemøbler o.l. av trykkimpregnert materiale. Produsent/Leverandør: 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Produktregisternr: 67641 Produkttype: Løsningsmiddelbasert olje for utvendig treverk. Brukes på terrasser, levegger, hagemøbler o.l. av

Detaljer

Utstyr og tekniske hjelpemidler. Personlig verneutstyr Elizabeth Ravn, Direktoratet for arbeidstilsynet

Utstyr og tekniske hjelpemidler. Personlig verneutstyr Elizabeth Ravn, Direktoratet for arbeidstilsynet Utstyr og tekniske hjelpemidler Personlig verneutstyr, 2005 1 Utstyr og tekniske hjelpemidler - personlig verneutstyr Innhold KJEMISK HELSEFARE... 2 ORGANISKE LØSEMIDLER... 2 BIOLOGISKE FAKTORER... 3 VERN

Detaljer

Flussmiddel SL-Fluss Bronse. BrazeTec Gmbh Sveiseeksperten AS Karihaugveien 102 1086 OSLO Jon Henning Oppegaard +47.22 08 00 92 +47.

Flussmiddel SL-Fluss Bronse. BrazeTec Gmbh Sveiseeksperten AS Karihaugveien 102 1086 OSLO Jon Henning Oppegaard +47.22 08 00 92 +47. 1. HANDELSNAVN OG ANSVARLIG FIRMA Produsent Importør Kontaktpersoner Telefon Telefax BrazeTec Gmbh Sveiseeksperten AS Karihaugveien 102 1086 OSLO Jon Henning Oppegaard +47.22 08 00 92 +47.22 08 00 85 2.

Detaljer

HMS-DATABLAD Sist endret: 12.03.2004 Internt nr: Erstatter dato: 28.08.1997 Natriumklorid

HMS-DATABLAD Sist endret: 12.03.2004 Internt nr: Erstatter dato: 28.08.1997 Natriumklorid 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN KJEMISK NAVN BRUKSOMRÅDE FORMEL Laboratoriekjemikalie NaCl Cas-nr. 7647-14-5 EC-nr. 231-598-3 Artikkelnummer N110 Nasjonal produsent/importør

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Stabicip AD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Stabicip AD HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Stabicip AD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Anvendelse: Stabicip AD Additiv til industrielt bruk Prnr: 059079 Produsent/Importør: Ecolab

Detaljer

Utfordringar i reinhaldsyrket

Utfordringar i reinhaldsyrket Utfordringar i reinhaldsyrket Caroline Henriksen, Haugaland HMS-senter Renhold har to sider Renholderens arbeidsmiljø Utsatt for irriterende bakterier og sporer Innånding av støv, gass og aerosoler Andre

Detaljer

3. DEFINISJONER... 2

3. DEFINISJONER... 2 RETNINGSLINJE FOR ETABLERING, ORGANISERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD AV STOFFKARTOTEK, VERNEOMRÅDE REMMEN INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL... 2 2. ANVENDBARHET... 2 3. DEFINISJONER... 2 4. REFERANSER... 3 4.1

Detaljer

Lover og forskrifter. Merking av kjemikalier Christian Dons, Statens forurensningstilsyn

Lover og forskrifter. Merking av kjemikalier Christian Dons, Statens forurensningstilsyn Lover og forskrifter Merking av kjemikalier, Statens forurensningstilsyn 2003 1 Lover og forskrifter - merking av kjemikalier Innhold INNLEDNING... 2 GRUNNLAG FOR MERKINGEN KLASSIFISERING AV KJEMISKE STOFFER...

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1

HMS-DATABLAD HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1 HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1 1. PRODUKTNAVN OG LEVERANDØR 1.1 HANDELSNAVN: PLASTIC SPRAY PRF 202 Dato: 13/10/2006 1.2 LEVERANDØR: TAEROSOL OY Aakkulantie 21, FIN-36220 KANGASALA Tel: +358

Detaljer

HMS-datablad Dette HMS-databladet er i overensstemmelse med direktiv 91/155/EU og med NF ISO 11014-1 Produktnavn: Freshpro desinfeksjonsog

HMS-datablad Dette HMS-databladet er i overensstemmelse med direktiv 91/155/EU og med NF ISO 11014-1 Produktnavn: Freshpro desinfeksjonsog 1. Produkt: Desinfeksjons- og FRESHPRO for sportshjelmer Ref.nr. 55-100-787 - PRODUSENTENS NAVN: CLADE S.A. 39, route d'avignon F-30490 MONTFRIN - NØDTELEFONNUMMER: INRS TLF. : + 33 (0)1 45 42 59 59 -

Detaljer

HMS - DATABLAD DRAGON EXTREM

HMS - DATABLAD DRAGON EXTREM Revisjonsdato: 25.10.2005 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Produkt type Fasadevask Revisjonsdato 25.10.2005 Produsent, importør Land Internett Ansvarlig E-post Nødtelefon

Detaljer

HMS - DATABLAD / Helse- Miljø- og Sikkerhetsdatablad. 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma.

HMS - DATABLAD / Helse- Miljø- og Sikkerhetsdatablad. 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma. 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma. Produktnavn Produktkode P.R. Nr. Bruksområde Se teknisk datablad. Påføringsmetode Se teknisk datablad. Firmanavn Fløisbonnvn. 6 P.B. 565 1411 Kolbotn

Detaljer

SÄKERHETSDATABLAD Revision: 1.0

SÄKERHETSDATABLAD Revision: 1.0 1. NAVNET PÅ STOFFET/BLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Produktnavn: Sievert Powergas gassbeholder 2210, 190 g, 330 ml Leverandør: Sievert AB Adresse: Box 1366, Hemvärnsgatan 22 171 26 Solna Sverige Telefonnummer:

Detaljer

HMS-DATABLAD ARCON TØFFRENS

HMS-DATABLAD ARCON TØFFRENS 12003 - ARCON TØFFRENS Revisjonsdato:13.08.2004 HMS-DATABLAD ARCON TØFFRENS 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Deklarasjonsnummer: 057617 ARCON TØFFRENS Leverandør ARCON AS

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Lubodrive AT

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Lubodrive AT HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Lubodrive AT 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Anvendelse: Lubodrive AT Båndsmøremiddel Prnr: 058462 Produsent/Importør: Ecolab a.s Stålverksveien

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 23.07.2008 Internt nr: 4-U-III Erstatter dato: Avløpsrens

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 23.07.2008 Internt nr: 4-U-III Erstatter dato: Avløpsrens 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Biltema Sweden AB HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Rengøringsmidler. Internt art.nr. Betegnelse 36392 Avloppsrens

Detaljer

3M Norge A/S Postboks 100 2026 Skjetten Telefon: 63 84 75 00 Telefax: 63 84 17 88

3M Norge A/S Postboks 100 2026 Skjetten Telefon: 63 84 75 00 Telefax: 63 84 17 88 3M Norge A/S Postboks 100 2026 Skjetten Telefon: 63 84 75 00 Telefax: 63 84 17 88 ======================================================================== HMSDATABLAD (Helse, Miljø og Sikkerhetsdatablad)

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD KI

SIKKERHETSDATABLAD KI Revisjonsdato: 03.07.2009 1. IDENTIFASJON AV KJEMALIET OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Produkt type Korrosjonsinhibitor. Revisjonsdato 03.07.2009 Produsent, importør Land Internett Ansvarlig E-post

Detaljer

Elektrodesveising. Lysbuen oppstår i luftgapet mellom elektroden og arbeidsstykket. Det mest vanlige er å bruke likestrøm ved elektrodesveising.

Elektrodesveising. Lysbuen oppstår i luftgapet mellom elektroden og arbeidsstykket. Det mest vanlige er å bruke likestrøm ved elektrodesveising. Elektrodesveising Elektrodesveising blir kalt: 1. MMA-sveising = Manual Metal Arc (norsk: manuell metallbuesveising) 2. Pinnesveising. 3. Elektrisk lysbuesveising. Lysbuen oppstår i luftgapet mellom elektroden

Detaljer

Baumit SilikonFarbe Sikkerhetsdatablad I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, vedlegg II

Baumit SilikonFarbe Sikkerhetsdatablad I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, vedlegg II Baumit SilikonFarbe Sikkerhetsdatablad I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, vedlegg II Side: 1/5 Revisjonsdato: 12.12.2011 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma

Detaljer

Byggherrens Overordnede Risikovurdering Sarpsborg Kommune

Byggherrens Overordnede Risikovurdering Sarpsborg Kommune Byggherrens Overordnede vurdering Sarpsborg Kommune Prosjekt: Tilbygg med heis ved Sarpsborg scene Prosjektnummer: 892051 Dato for utarbeidelse: 30.03.17 Deltagere i analysen ved utarbeidelse: Ole Kristian

Detaljer

HMS - DATABLAD. Luxaform. Luxaform Luxaform DMG,Dental-Material Gesellschaft mbh

HMS - DATABLAD. Luxaform. Luxaform Luxaform DMG,Dental-Material Gesellschaft mbh HMS - DATABLAD Revisjonsdato:06.03.03 Datablad nr: 12001 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Kjemisk navn Leverandør DMG,Dental-Material Gesellschaft mbh D22531 Hamburg Tlf:

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Polix DES

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Polix DES HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Polix DES 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Polix DES Prnr.: 059085 Anvendelse: Desinfeksjonsmiddel til industrielt bruk Produsent/Importør:

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 07.08.2007 Internt nr: Erstatter dato: Windus

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 07.08.2007 Internt nr: Erstatter dato: Windus 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE Erstatter Soilax GMC Glassrent og Into Glass- og speilrengjøringsmiddel.

Detaljer

Nordic Chemical Solutions AS Strandbakken Randaberg Norway T: F: Epost:

Nordic Chemical Solutions AS Strandbakken Randaberg Norway T: F: Epost: Side Side 1 av 5 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktkode 2408 Produsent Chemetall PLC Denbigh Road Bletchley, Milton Keynes MK1 1PB, United Kingdom uksales@chemetall.com http://www.chemetall.com/

Detaljer

HMS datablad. 2. Sammensetning/informasjoner om enkelte bestanddeler

HMS datablad. 2. Sammensetning/informasjoner om enkelte bestanddeler 1. Stoff-/tilberednings- og firmabetegnelse Informasjoner om produktet: Sveisetråd i Polyamid Handelsnavn: PA Artikkelnummer: 104.297 Bruk av stoffet/ tilberedning: Sveisetråd Produsent/leverandør: Inter-Supply

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Horolith 3000

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Horolith 3000 HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Horolith 3000 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Horolith 3000 Prnr: 100182 Anvendelse: Rengjøringsmiddel til industrielt bruk Produsent/Importør:

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 09.01.2006 Internt nr: Erstatter dato: Isola Bio-Ren

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 09.01.2006 Internt nr: Erstatter dato: Isola Bio-Ren 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Rengjøringsmiddel. Nasjonal produsent/importør Braut AS 4352 Kleppe Land Telefon +47-51 42 32 20 Faks +47-51 42 43 04 Omsetter

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 16.08.2004 Internt nr: Erstatter dato: Tradition Kalkfärg 0 (1) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 HMS-DATABLAD Index 1. IDENTIFIKASJON AV

Detaljer

Byggherrens Overordnede Risikovurdering Sarpsborg Kommune

Byggherrens Overordnede Risikovurdering Sarpsborg Kommune Byggherrens Overordnede vurdering Sarpsborg Kommune Prosjekt: Ombygging Haugvoll sykehjem Prosjektnummer: 893022 Dato for utarbeidelse: 15.09.16 Deltagere i analysen ved utarbeidelse: Lars Erik Lysø Rev

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV VIRKSOMHETEN HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE PETAMO GHY 133 N Smøremiddel Nasjonal importør Virksomhet Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220

Detaljer

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 Revidert: 05.05.2004 Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 * 1. Identifikasjon av stoffet/preparatet og av selskapet Produktopplysninger Handelsnavn Sikafloor-83 EpoCem,

Detaljer

Byggherrens Overordnede Risikovurdering Sarpsborg Kommune

Byggherrens Overordnede Risikovurdering Sarpsborg Kommune Byggherrens Overordnede vurdering Sarpsborg Kommune Prosjekt: Tilbygg lærerarbeidsplasser Hafslundsøy barneskole Prosjektnummer: 895056 Dato for utarbeidelse: 19.05.17 Deltagere i analysen ved utarbeidelse:

Detaljer

Til Vedlegg 1. Farlig stoff. Kriterier for klassifisering

Til Vedlegg 1. Farlig stoff. Kriterier for klassifisering Til Vedlegg 1. Farlig stoff kriterier for klassifisering Stoffgruppene angitt i nedenstående tabell er omfattet av definisjonene av farlig stoff i henhold til 4. Tabellen er hovedsakelig basert på kriterier

Detaljer

8683 Pleieolje for møbler HMS - DATABLAD. BIOFA Pleieolje for møbler 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA

8683 Pleieolje for møbler HMS - DATABLAD. BIOFA Pleieolje for møbler 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 8683 Pleieolje for møbler HMS - DATABLAD Revisjonsdato: 25.08.00 Datablad nr: 1 BIOFA Pleieolje for møbler 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn BIOFA Pleieolje for møbler Artikkel

Detaljer