SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser"

Transkript

1 ProWash Forvask Laser Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato Produktidentifikasjon Kjemikaliets navn ProWash Forvask Laser 1.2. Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot Produktgruppe Alkalisk rengjøringsmiddel. Kjemikaliets bruksområde Vaskemiddel spesielt til bruk på børstemaskiner og til høytrykksvasking av personbiler og lastebiler Nærmere opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Distributør Firmanavn Kjemico AS Besøksadresse Skibåsen 33 Postadresse PB 9040 Sørlandsparken Postnr Poststed Kristiansand Land Norge Telefon Telefaks E-post Org. nr Kontaktperson Marianne Glomset Nødtelefon Nødtelefon Giftinformasjonssentralen: : Seksjon 2: Fareidentifikasjon 2.1. Klassifisering av stoff eller blanding Klassifisering i henhold til 67/548/EEC eller 1999/45/EC Klassifisering merknader Stoffets/blandingens farlige egenskaper 2.2. Etikettinformasjon Faresymbol Xi; R38, R41 Tilsvarende/lignende produkter er testet av produsenten og på tross av høy ph skal ikke produktet klassifiseres som etsende. Irriterer huden. Fare for alvorlig øyeskade. R-setninger S-setninger R38 Irriterer huden R41 Fare for alvorlig øyeskade. S23 Unngå innånding av sprøytetåke.

2 ProWash Forvask Laser Side 2 av 8 Annen merkeinformasjon 2.3 Andre farer PBT / vpvb S26 Får man stoffet i øynene; skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege. S37/39 Bruk egnede vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm. Innhold i henhold til bestemmelser om vaskemidler: 5-15 % ikke-ioniske overflateaktive stoffer. PBT-/vPvB-vurdering ikke utført. Seksjon 3: Sammensetning / opplysning om innholdsstoffer 3.2. Blandinger Komponentnavn Identifikasjon Klassifisering Innhold Fettalkoholetoksylat Xn; R22, R % Solvent nafta(petroleum),lett aromatisk CAS-nr.: EC-nr.: Kaliumhydroksid CAS-nr.: EC-nr.: Indeksnr.: Synonymer: Kaliumhydroksid Komponentkommentarer Seksjon 4: Førstehjelpstiltak 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak Generelt I tvilstilfelle bør lege kontaktes. Innånding Hudkontakt Øyekontakt Svelging R10 Xn; R65 Xi; R37 R66, R67 N; R51/53 Flam. Liq. 3; H226 Asp. tox 1; H304 STOT SE3;H336 STOT SE3;H335 Aquatic Chronic 2; H411 C; R35 Xn; R22 Acute tox. 4; H302 Skin Corr. 1A; H314 < 2,5 % 0,5-2 % Se seksjon 16 for forklaring av risikosetninger (R) og faresetninger (H). Den skadde flyttes straks fra eksponeringskilden. Skyll nese og munn med vann. Frisk luft, ro og varme. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. Fjern tilsølt tøy. Vask straks huden med såpe og vann. Smør deretter huden med en fet krem. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer. Skyll straks med store mengder vann (temperert C) i min. 15 min. Fjern evt. kontaktlinser og åpne øyet godt opp. Kontakt lege umiddelbart. Transport til lege. Fortsett skyllingen under transporten. Skyll munnen grundig og gi rikelige mengder melk eller vann forutsatt at den skadde ikke er bevisstløs. Fremkall ikke brekninger. Kontakt lege Viktigste symptomer og effekter, både akutt og forsinket Informasjon til helsepersonell Alkalisk vaskemiddel med ph-verdi på ca. 12 i bruksløsning. Akutte symptomer og virkninger Forsinkede symptomer og virkninger Kjemikaliet kan irritere luftveiene og kan forårsake kløe, svie og hoste. Kjemikaliet irriterer huden og kan forårsake kløe, svie og rødhet. Avfetter huden. Kan gi sprekkdannelser og fare for eksem. Fare for alvorlig øyeskade. Kan forårsake alvorlig svie og smerte i øynene. Svelging: Kan irritere munn, svelg og fordøyelseskanalen. Samme som de akutte symptomene Informasjon om umiddelbar legehjelp og spesiell behandling som eventuelt er nødvendig Annen informasjon Ingen spesiell, se seksjon 4.1.

3 ProWash Forvask Laser Side 3 av 8 Seksjon 5: Tiltak ved brannslukning 5.1. Brannslukningsmidler Passende brannslukningsmidler Uegnet brannslukningsmidler Pulver, skum eller karbondioksid. Bruk ikke samlet vannstråle Spesielle farer som stoffet eller blandingen kan medføre Brann- og eksplosjonsfarer Farlige forbrenningsprodukter 5.3. Anvisninger for brannmannskaper Personlig verneutstyr Annen informasjon Produktet er normalt ikke brennbart. Produktet inneholder 1-5 % emulgert Nafta som ved oppvarming kan fordampe og bli brennbart. Karbondioksid (CO2). Karbonmonoksid (CO). Bruk trykkluftmaske når kjemikaliet er involvert i brann. Ved rømning brukes godkjent rømningsmaske. Se forøvrig seksjon 8. Beholdere i nærheten av brann flyttes straks eller kjøles med vann. Seksjon 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp 6.1. Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer Sikkerhetstiltak for å beskytte personell 6.2. Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø 6.3. Metoder for opprydding og rengjøring Metoder for opprydding og rengjøring 6.4. Referanse til andre seksjoner Andre anvisninger Se også seksjon 8 og 13. Seksjon 7: Håndtering og lagring 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Håndtering Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Unngå innånding av damper og sprøytetåke og kontakt med hud og øyne. Hold emballasjen lukket når den ikke er i bruk. Benytt personlig verneutstyr som angitt i seksjon 8. Tett igjen sluk ved store lekkasjer. Forhindre utslipp av større mengder til kloakk, vassdrag eller grunn. Små mengder søl: Spyl området med rikelige mengder vann. Større mengder: Absorber i vermikulitt, tørr sand eller jord og fyll i beholdere. Nøytraliser med en svakt sur løsning, f.eks. sitronsyreoppløsning. Samles opp i egnede beholdere og leveres som farlig avfall i henhold til seksjon 13. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Unngå innånding av damper og sprøytetåke og kontakt med hud og øyne. Bruk egnet vaskeutstyr som automatisk tynner produktet ved bruk. Bruk skumpåleggingsutstyr, da denne påleggingsformen hindrer tåkedannelse av produktet under pålegging. Flytt aldri en full kanne uten at korken er skrudd på. En full kanne kan sprute ut av halsen når den settes ned uten kork. Bruk angitt verneutstyr, se seksjon Betingelser for sikker oppbevaring, inklusiv eventuelle uforenligheter Oppbevaring Lagres i tett lukket beholder. Oppbevares utilgjengelig for barn. Råd angående samlagring Lagres adskilt fra: Sterke syrer. Lagringstemperatur Verdi: < 35 C, Lagringstemperatur Lagres frostfritt. 7.3 Spesifikk bruk Spesielle bruksområder Identifiserte bruksområder for dette produktet er beskrevet i punkt 1.2. Seksjon 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr 8.1. Kontrollparametere

4 ProWash Forvask Laser Side 4 av 8 Annen informasjon om grenseverdier Kaliumhydroksid har anmerkningen T = Takverdi. Administrative normer Komponentnavn Identifikasjon Verdi Norm år Solvent nafta(petroleum),lett aromatisk CAS-nr.: EC-nr.: t.: 25 ppm 8 t.: 120 mg/m³ 2010 Kaliumhydroksid CAS-nr.: EC-nr.: Indeksnr.: Synonymer: Kaliumhydroksid Xylen CAS-nr.: EC-nr.: Indeksnr.: Trimetylbenzen (alle isomerer) CAS-nr.: EC-nr.: min.: 2 mg/m3 T 8 t.: 25 ppm 8 t.: 108 mg/m3 H 8 t.: 20 ppm 8 t.: 100 mg/m Begrensning av eksponering på arbeidsplassen Begrensning av eksponering på arbeidsplassen Forholdsregler for å hindre eksponering Instruksjon om tiltak for å hindre eksponering Åndedrettsvern Åndedrettsvern Håndvern Håndvern Egnede hansker Gjennomtrengningstid Øye- / ansiktsvern Øyevern Ytterligere øyeverntiltak Hudvern Annet hudvern enn håndvern Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Personlig verneutstyr bør velges i henhold til CEN-standard og i samarbeid med leverandøren av personlig verneutstyr. Bruk alltid kaldt vann under høytrykksvasking. Varmt vann vil skape mye damp. Ved utilstrekkelig ventilasjon: Bruk egnet åndedrettsvern med gassfilter, type A2. Benytt hansker av motstandsdyktig materiale. Neoprengummi eller Nitrilgummi Klasse 3 med en gjennomtrengningstid på over 1 time Det angitte hanskematerialet og gjennombruddstiden er foreslått etter en gjennomgang av enkeltstoffene i produktet og kjente hanskeguider. Bruk tettsittende vernebriller eller ansiktsskjerm. Øyedusj skal være på arbeidsplassen. Enten en fast øyedusjenhet koblet til drikkevann (temperert vann ønskelig) eller en bærbar disponibel enhet (øyespyleflaske). Bruk kjemisk vernedrakt eller forkle når risiko for sprut oppstår. Bruk gummistøvler. Skift tøyet hvis det blir vått. Smør inn huden med en fet krem på mulige eksponeringssteder. Passende miljømessige eksponeringskontroll Begrensing av miljøeksponering Forhindre utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn. Annen informasjon Annen informasjon Nøddusj skal være tilgjengelig på arbeidsplassen. Det oppgitte verneutstyr er veiledende. Risikovurderingen (Faktisk risiko) kan føre til andre krav. Seksjon 9: Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1. Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Tilstandsform Væske Farge Svakt blå

5 ProWash Forvask Laser Side 5 av 8 Lukt Tensider. Løsningsmiddel. er, Luktgrense ph (handelsvare) Verdi: < 13 ph (bruksløsning) Verdi: ~ 10,5-11,0 er, ph (bruksløsning) 1 % løsning. Smeltepunkt/smeltepunktsintervall Verdi: 0 C Kokepunkt / kokepunktintervall Verdi: 100 C er, Flammepunkt ikke angitt er, Fordampningshastighet Antennelighet (fast stoff, gass) er, Eksplosjonsgrense Produktet er ikke klassifisert som eksplosjonsfarlig. er, Damptrykk er, Damptetthet Relativ tetthet Verdi: 1,04 g/cm³ Løselighetsbeskrivelse Fullstendig oppløselig i vann er, Fordelingskoeffisient: n-oktanol / vann er, Selvantennelighet ikke angitt er, Dekomponeringstemperatur er, Viskositet Fysikalske farer Eksplosive egenskaper Oksiderende egenskaper Ikke klassifisert som eksplosiv. 9.2 Annen informasjon Andre fysiske og kjemiske egenskaper er Ingen ytterligere informasjon er tilgjengelig. Seksjon 10: Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Reaktivitet Kjemisk stabilitet Stabilitet Alkalisk reaksjon. Stabil under normale temperaturforhold og anbefalt bruk. Skiller seg ved temperaturer over 35 C og fryser ved 0 C. Hvis produktet har skilt seg eller salter har falt ut, rist produktet lett sammen til en klar løsning Risiko for farlige reaksjoner Risiko for farlige reaksjoner Ikke kjent Forhold som skal unngås Forhold som skal unngås Beskyttes mot frost Materialer som skal unngås Materialer som skal unngås Sterke syrer Farlige spaltningsprodukter Farlige spaltningsprodukter Ingen under normale forhold. Se også seksjon 5.2. Seksjon 11: Toksikologisk informasjon 11.1 Informasjon om toxiologiske effekter Øvrige helsefareopplysninger Generelt Liten fare for helseskade ved riktig industriell bruk, men øynene må spesielt beskyttes. Tilsvarende/lignende produkter er testet av produsenten og på tross

6 ProWash Forvask Laser Side 6 av 8 Potensielle akutte effekter Innånding Hudkontakt Øyekontakt Svelging Aspirasjonsfare Forsinket / Repeterende Allergi Gjentatte toksisitet doser av høy ph skal ikke produktet klassifiseres som etsende. Damper og sprøytetåke kan irritere luftveiene og forårsake halsirritasjon og hoste. Irriterer huden. Symptomer som rødhet og kløe i huden kan forekomme. Avfetter huden. Kan gi sprekkdannelser og fare for eksem. Fare for alvorlig øyeskade. Øyeblikkelig førstehjelp er nødvendig. Kan forårsake alvorlig svie og smerte. Væsken kan virke irriterende på slimhinner og kan eventuelt gi magesmerte ved svelging. Kjemisk lungebetennelse kan oppstå hvis oppkast av løsemidler kommer i lungene. Kriterierne for klassifisering kan på grunnlag av de foreliggende data ikke anses å være oppfylt. Ingen av stoffene angitt i seksjon 3 er klassifisert som allergifremkallende. Kriterierne for klassifisering kan på grunnlag av de foreliggende data ikke anses å være oppfylt. Kreftfremkallende, mutagene og reproduksjonstoksiske Kreft Ingen av stoffene oppført i seksjon 3 er klassifisert som kreftfremkallende. Arvestoffskader Fosterskadelige egenskaper Reproduksjonsskader Seksjon 12: Miljøopplysninger Toksisitet Økotoksisitet Ingen av stoffene oppført i seksjon 3 er klassifisert som arvestoffskadende (mutagene). Ingen av stoffene oppført i seksjon 3 er klassifisert som fosterskadelige. Ingen av stoffene oppført i seksjon 3 er klassifisert som reproduksjonsskadelige. Kjemikaliet er ikke klassifisert som miljøskadelig. Tensider og Naftaer er giftige for fisk før de brytes ned. Giftigheten vil være avhengig av konsentrasjonen Persistens og nedbrytbarhet Biologisk oksygenforbruk (BOD) Verdi: > 60 % Testperiode: 28 døgn Testmetode: Closed Bottle Test (OECD 301D) Persistens og nedbrytbarhet Produktet anses som lett biologisk nedbrytbart. Nafta er ikke lett nedbrytbart i høye konsentrasjoner. De overflateakive stoffene som inngår i denne blandingen oppfyller kriteriene for biologisk nedbrytning i EU regulativ nr. 648/2004 som omhandler vaske-og regjøringsmidler Bioakkumulasjonspotensial Bioakkumulasjonspotensial Produktet inneholder potensielt bioakkumulerbare stoffer Mobilitet i jord Mobilitet Produktet er flytende og fullstendig oppløselig i vann Resultater av PBT og vpvb vurdering PBT vurderingsresultat PBT-vurdering ikke utført. vpvb vurderingsresultat vpvb-vurdering ikke utført Andre skadevirkninger Andre skadevirkninger / annen informasjon Seksjon 13: Fjerning av avfall Utslipp av kjemikaliet til vann kan lokalt gi høy ph med fare for fiskedød. Forhindre utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn.

7 ProWash Forvask Laser Side 7 av Metoder for avfallsbehandling Egnede metoder til fjerning av kjemikaliet Produktet er klassifisert som farlig avfall Avfallskode EAL NORSAS Annen informasjon Seksjon 14: Transportinformasjon UN-nummer Leveres som farlig avfall til godkjent behandler eller innsamler. Koden for farlig avfall (EAL-kode) er veiledende. Bruker må selv angi riktig EAL-kode hvis bruksområdet avviker. Ja EAL: * andre organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter 7133 Rengjøringsmidler Små mengder fortynnes med vann og/eller nøytraliseres med fortynnet syre. Større mengder samles opp og nøytraliseres med et surt middel. Ikke farlig i forbindelse med transport under UN, IMO, ADR/RID og IATA/ICAO regler UN varenavn Transport fareklasse Emballasjegruppe Miljøfarer Spesielle forholdsregler for bruker Spesielle forholdsregler Transport i bulk i henhold til vedlegg II til MARPOL 73/78 og IBC-koden Andre relevante opplysninger Andre relevante opplysninger Seksjon 15: Opplysninger om lover og forskrifter Forskrift / regelverk om stoff eller blanding i forhold til sikkerhet, helse og miljø Referanser (Lover/Forskrifter) Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier, fastsatt av Miljøverndepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet, 16.juli 2002, med senere endringer, gjeldende fra 21. juni Utkast til implementering av Kommisjonens (EU) forordning Nr 453/2010 om endring av Forordning (EF) Nr 1907/2006 fra Europa-Parlamentet og Rådet om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH), Annex II Sikkerhetsdatablad. Fra Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP) av med senere endringer. Veiledning om administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære fra Direktoratet for Arbeidstilsynet, den til enhver tid gjeldende utgave. Avfallsforskriften, FOR nr 930, fra Miljøverndepartementet. ADR/RID veg-/jernbanetransport av farlig gods 2013, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. FOR nr. 922: Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften), med senere endringer; 2-12, 2-13, 2-14, Vaskemidler. Sikkerhetsdatabladet er utarbeidet med basis i opplysninger gitt av

8 ProWash Forvask Laser Side 8 av 8 produsenten. Deklarasjonsnr Vurdering av kjemikaliesikkerhet Vurdering av kjemikaliesikkerhet er gjennomført Nei Seksjon 16: Andre opplysninger Leverandørens anmerkninger Liste over relevante R-setninger (i seksjon 2 og 3). Liste over relevante H-setninger (i seksjon 2 og 3). Brukte forkortelser og akronymer Viktigste kilder ved utarbeidelsen av Sikkerhetsdatabladet (ikke norske) Opplysninger som er nye, slettet eller revidert Kvalitetssikring av informasjonen Ansvarlig for Sikkerhetsdatablad Utarbeidet av Informasjonen i dette dokument skal gjøres tilgjengelig til alle som håndterer produktet. R10 Brannfarlig. R22 Farlig ved svelging. R35 Sterkt etsende. R37 Irriterer luftveiene R38 Irriterer huden R41 Fare for alvorlig øyeskade. R51/53 Giftig for vannlevende organismer: kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet R65 Farlig: kan forårsake lungeskade ved svelging. R66 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukken hud R67 Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet H226 Brannfarlig væske og damp. H302 Farlig ved svelging. H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene. H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Forkortelser og akronymer: PBT: Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk (giftig) vpvb: veldig Persistent og veldig Bioakkumulerende Sikkerhetsdatablad fra leverandør datert: Versjon: 2. Seksjoner endret: 1, 16. Endret produktnavn. Dette sikkerhetsdatabladet er kvalitetssikret av Teknologisk Institutt as, som er sertifisert iht. ISO 9001:2008. Kjemico AS Teknologisk Institutt as v/ Tonje D. Rongved