MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Formannskapet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Formannskapet"

Transkript

1 Protokoll for formannskapet Møte nr 5 den Side 1 av 19 MASFJORDEN KOMMUNE Vedtaksprotokoll for Formannskapet Den kl , heldt Formannskapet møte på Kommunehuset. Følgjande saksnummer vart handsama i møtet: 35/13-47/13 Innkalling til møtet var sendt ut den: Desse møtte: Arbeiderpartiet: Høgre: Senterpartiet: Arthur Reidar Sjursen Karstein Totland, ordførar Lene Hansen Kvamsdal FORFALL: FORFALL: FORFALL: Kristeleg Folkeparti: Framstegspartiet: Venstre: Marit Steinestø, varaordførar Egil Kvingedal FORFALL: FORFALL: FORFALL: Frå administrasjonen møtte: Rådmann Svein Helge Hofslundsengen Ass.rådmann Sveinung Toft Samfunnsutviklar Aina Isdal Haugland, styringsmøte Masfjordsambandet og sak 38/13 Rådgjevar Alf Strand sakene 39/13 og 45/13 Ugilde Sak Følgjande varamedl. møtte Møteleiar: Utlevert i møtet: Orientering: Sp.mål/interpell.: Synfaring: Diverse: Karstein Totland, ordførar Rapport Masfjordsambandet, framlegg til program for planarbeidet, Asplan viak + sakspapir sak 36 og 37/13 Starta med møte i administrasjonsutvalet kl. 9 1 Deretter Formannskapet, som styringsgruppe Masfjordsambandet Møte i valstyre Og deretter oppstart sjølve formannskapet

2 Protokoll for formannskapet Møte nr 5 den Side 2 av 19 Innkallinga vart godkjent. Moglege tilleggssaker Handlingsplan vold i nære relasjonar kjem som sak direkte Kommunestyret Sakslista vart godkjent. 3 frå kontrollutvalet 3.juni 1. forvaltningsrevisjonssak ressurskrevjande brukarar orientering 2. sluttrapport nytt økonomisystem ikkje handsama av revisjonen eller kontrollutvalet, utsett til hausten 3. sluttrapport utleigebustadar Sandnes ikkje handsama av revisjonen eller kontrollutvalet, utsett til hausten Tidsmessig i høve forskyving politiske møter april/mai og tidleg møte i juni (burde og ha utsett møter i juni), medfører at nokre saker ikkje er ferdig. M.a. Sak om endringar i rutinar utleige kommunale husvære budsjettrevisjon 213,

3 Protokoll for formannskapet Møte nr 5 den Side 3 av 19 Sakliste 35/13 13/363 Godkjenning av møteprotokoll 36/13 13/221 Kulturprisen /13 13/ gongs handsaming - Butid i kommunal bustad - klage på vedtak i FSB den /13 12/16 Lokalsamfunnsutvikling i Masfjorden /13 13/61 Bjørn West-museet - auka kontingent 4/13 13/321 Trafikksikringsplan for Masfjorden kommune oppstart og mandat 41/13 13/326 Framdriftsplan over prioriterte planoppgåver - vedtekne planar /13 13/346 Avtale med BKK om leige av grunn til riggareal gnr 52/bnr 1 på Matre 43/13 11/64 Brannordning Masfjorden - vidareføring av brannsjef i 1 % stilling i Masfjorden og Gulen 44/13 13/348 Økonomisk rapportering - Tertialrapporter /13 13/351 Rammer for årsbudsjett 214 og økonomiplan /13 13/361 Delegerte vedtak 47/13 13/362 Skriv og meldingar

4 Protokoll for formannskapet Møte nr 5 den Side 4 av 19 SAK 35/13 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL Møteprotokollen frå formannskapet den vert godkjent slik han ligg føre. FS-35/13 VEDTAK I FORMANNSKAPET: Møteprotokollen frå formannskapet den vart godkjent. Ingen merknader til protokollen

5 Protokoll for formannskapet Møte nr 5 den Side 5 av 19 SAK 36/13 KULTURPRISEN 213 Kulturprisen 213 vert tildelt x. Finansiering Midlar avsette i kulturbudsjettet Heimel FS-36/13 VEDTAK I FORMANNSKAPET: Kulturprisen 213 vert tildelt x. Sakspapir utdelt i møte 3 kandidatar, A, B og C Saka vart drøfta Formannskapet samla seg om kandidat C. samrøystes vedtak Offentleggjering/utdeling i samband med kraftspela 213

6 Protokoll for formannskapet Møte nr 5 den Side 6 av 19 SAK 37/13 2. GONGS HANDSAMING - BUTID I KOMMUNAL BUSTAD - KLAGE PÅ VEDTAK I FSB DEN Klagen vert ikkje teke til følgje. Formannskapet kan ikkje sjå at det er kome nye opplysningar i saka og opprettheld dermed vedtaket frå formannskapet den der verknadstidspunktet for full leige vert sett til Finansiering Heimel FS-37/13 VEDTAK I FORMANNSKAPET: Klagen vert ikkje teke til følgje. Formannskapet kan ikkje sjå at det er kome nye opplysningar i saka og opprettheld dermed vedtaket frå formannskapet den der verknadstidspunktet for full leige vert sett til Saka vart drøfta. Samrøystes vedtak

7 Protokoll for formannskapet Møte nr 5 den Side 7 av 19 SAK 38/13 LOKALSAMFUNNSUTVIKLING I MASFJORDEN Kommunikasjon vert valt ut som hovudtema for vidare arbeid. Styringsgruppa drøftar nærare kor mange delprosjekt som skal prioriterast, ut frå tid og ressursar som er kravd for å gjennomføre dei og korleis dei er med å støtte opp om målet om folketalsauke. FS-38/13 VEDTAK I FORMANNSKAPET: Kommunikasjon vert valt ut som hovudtema for vidare arbeid. Styringsgruppa drøftar nærare kor mange delprosjekt som skal prioriterast, ut frå tid og ressursar som er kravd for å gjennomføre dei og korleis dei er med å støtte opp om målet om folketalsauke. Aina orienterte om saka, og saka vart drøfta. Samrøystes vedtak i samsvar med framlegg til vedtak.

8 Protokoll for formannskapet Møte nr 5 den Side 8 av 19 SAK 39/13 BJØRN WEST-MUSEET - AUKA KONTINGENT Masfjorden kommune tilrår at styret i Stiftinga Bjørn West-museet aukar kontingenten for medlemskommunane frå 5 til 1 kr pr. år gjeldande frå 1. januar 214. Samstundes søkjer ein auka tilskot frå Hordaland fylkeskommune frå 15 til 2 kr pr. år. Finansiering Heimel FS-39/13 VEDTAK I FORMANNSKAPET: Masfjorden kommune tilrår at styret i Stiftinga Bjørn West-museet aukar kontingenten for medlemskommunane frå 5 til 1 kr pr. år gjeldande frå 1. januar 214. Samstundes søkjer ein auka tilskot frå Hordaland fylkeskommune frå 15 til 2 kr pr. år. Alf deltok under handsaming av saka. Saka vart drøfta. Vedtak samrøystes likt med framlegg til vedtak.

9 Protokoll for formannskapet Møte nr 5 den Side 9 av 19 SAK 4/13 TRAFIKKSIKRINGSPLAN FOR MASFJORDEN KOMMUNE OPPSTART OG MANDAT Arbeidet med trafikksikringsplanen for Masfjorden kommune vert starta opp. Trafikksikringsplanen er heimla i vedteken planstrategi, og kommuneplanen for Masfjorden kommune, samfunnsdelen og planskildringa. Trafikksikringsplanen vert utarbeidd som ein kommunedelplan etter plan- og bygningslova 11-1, 3. ledd. Arbeidet vert organisert med formannskapet som styringsgruppe og ei administrativ arbeidsgruppe nedsett av rådmannen saman med ekstern konsulent. Leiargruppa i kommunen vert referansegruppe. Finansiering: ekstern konsulent finansiert med midlar frå fylkeskommunen Heimel: Kommuneplanen for Masfjorden kommune FS-4/13 TILRÅDING TIL KOMMUNESTYRET: Arbeidet med trafikksikringsplanen for Masfjorden kommune vert starta opp. Trafikksikringsplanen er heimla i vedteken planstrategi, og kommuneplanen for Masfjorden kommune, samfunnsdelen og planskildringa. Trafikksikringsplanen vert utarbeidd som ein kommunedelplan etter plan- og bygningslova 11-1, 3. ledd. Arbeidet vert organisert med formannskapet som styringsgruppe og ei administrativ arbeidsgruppe nedsett av rådmannen saman med ekstern konsulent. Leiargruppa i kommunen vert referansegruppe. Saka vart drøfta, formannskapet ønskjer ein enkel og realistisk plan. tilråding samrøystes likt med framlegg til vedtak

10 Protokoll for formannskapet Møte nr 5 den Side 1 av 19 SAK 41/13 FRAMDRIFTSPLAN OVER PRIORITERTE PLANOPPGÅVER - VEDTEKNE PLANAR 213 Kommunestyret viser til framlegget frå rådmannen vist i saksutgreiinga, og sluttar seg til framdriftsplanen som her er skissert i tabellen. Temaplanar skal starta opp som eigne saker til formannskapet, her skal rammer for planarbeidet, deltaking og prosess verta drøfta. Finansiering Eigne ressursar i utgangspunktet. Kjøp av konsulenttenester er naudsynt for områdeplanar og er også aktuelt for enkelte av sektorplanane. Heimel Plan og bygningslova Planstrategi for Masfjorden kommune FS-41/13 VEDTAK / TILRÅDING TIL KOMMUNESTYRET: Kommunestyret viser til framlegget frå rådmannen vist i saksutgreiinga, og sluttar seg til framdriftsplanen som her er skissert i tabellen. Temaplanar skal starta opp som eigne saker til formannskapet, her skal rammer for planarbeidet, deltaking og prosess verta drøfta. Orientering om saka og planar. Saka vart drøfta. tilråding samrøystes likt med framlegg til vedtak

11 Protokoll for formannskapet Møte nr 5 den Side 11 av 19 SAK 42/13 AVTALE MED BKK OM LEIGE AV GRUNN TIL RIGGAREAL GNR 52/BNR 1 PÅ MATRE Kommunestyret godkjenner framlegg til avtale med BKK om leige av grunn til riggareal og anleggsbrakke på gnr. 52 bnr. 1 på Matre. Forskotteringa frå BKK på kr 7.,- skal betalast tilbake innan Rådmann får fullmakt til å gjera redaksjonelle endringar/ mindre justeringar i avtalen før den vert underskriven. Finansiering Investeringsbudsjettet i perioden eller kraftfondet. Årlege leigeinntekter til Masfjorden kommune Heimel Avtalelova FS-42/13 TILRÅDING TIL KOMMUNESTYRET: Kommunestyret godkjenner framlegg til avtale med BKK om leige av grunn til riggareal og anleggsbrakke på gnr. 52 bnr. 1 på Matre. Forskotteringa frå BKK på kr 7.,- skal betalast tilbake innan Rådmann får fullmakt til å gjera redaksjonelle endringar/ mindre justeringar i avtalen før den vert underskriven. Saka vart drøfta. Tilråding samrøystes likt med framlegg til vedtak

12 Protokoll for formannskapet Møte nr 5 den Side 12 av 19 SAK 43/13 BRANNORDNING MASFJORDEN - VIDAREFØRING AV BRANNSJEF I 1 % STILLING I MASFJORDEN OG GULEN Prosjekt felles brannordning i Masfjorden og Gulen vert vidareført med brannsjef i 1 % ut Hausten 214 skal stillinga si storleik vurderast i samband med budsjettarbeidet. Finansiering Driftsbudsjett 214. Avtale om vertskommunesamarbeid med Gulen av Heimel Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farleg stoff og om redningsoppgåve til brannvesenet (brannlova) Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvern (dimensjoneringsforskrifta). FS-43/13 TILRÅDING TIL KOMMUNESTYRET: Prosjekt felles brannordning i Masfjorden og Gulen vert vidareført med brannsjef i 1 % ut Hausten 214 skal stillinga si storleik vurderast i samband med budsjettarbeidet. Saka vart drøfta. Rådmannen presiserte at forlenging inneber fast tilsetjing for brannsjef. Gulen skal gjere tilsvarande vedtak juni 13. tilråding samrøystes likt med framlegg til vedtak

13 Protokoll for formannskapet Møte nr 5 den Side 13 av 19 SAK 44/13 ØKONOMISK RAPPORTERING - TERTIALRAPPORTER 213 Økonomisk rapportering 1. tertial 213 vert teken til vitring Finansiering Ikkje aktuelt Heimel Forskrift om årsbudsjett for kommunar og fylkeskommunar 1. Økonomireglementet kap. 8 om rapportering FS-44/13 TILRÅDING TIL KOMMUNESTYRET: Økonomisk rapportering 1. tertial 213 vert teken til vitring Formannskapet etterlyste rapporten - sende på e-post til formannskapet Gjennomgang av hovudtrekk i rapporten, som kan oppsummerast som følgjer; Resultat pr. 1.tertial korrigert for eigedomsskatt (2. av 4 terminar med i 213, mot 1 av 4 i 212) utgjer 6,9 mill.kr i pluss i driftsrekneskapen, og 1,5 mill.kr. lågare enn tilsvarande periode fjoråret. Avskrivingar ikkje bokført og difor lågare utgifter dei fleste rammeområda og tilsvarande mindre inntekter rammeområde andre tenesteområder. Drift i samsvar med budsjett, og prognose pr. 1.tertial tilseier budsjettbalanse. Investeringsrekneskapen berre mindre bokføringa pr. 1.tertial.

14 Protokoll for formannskapet Møte nr 5 den Side 14 av 19 SAK 45/13 RAMMER FOR ÅRSBUDSJETT 214 OG ØKONOMIPLAN Den økonomiske inntektsramma for (jf. og med utgangspunkt i Kommuneproposisjonen for 214) dannar grunnlag for flg. rammeføresetnader 1A; Budsjettskjema 1A Ramme 214 Ramme 215 Ramme 216 Ramme 217 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Eigedomsskatt Andre direkte eller idirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgif Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindr Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger FORDELING Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Merforbruk/mindreforbruk = med følgjande rammefordeling mellom rammeområda(1b); Budsjettskjema 1B Ramme 214 Ramme 215 Ramme 216 Ramme 217 Fordelt til; Folkevalte organ: Administrasjon: Barnehage: Skule: Helse: Sosial- og barnevern: Pleie- og omsorg Kultur: Kyrkja: Teknisk: Andre tenesteområder: Summert;

15 Protokoll for formannskapet Møte nr 5 den Side 15 av Investeringsplan i tråd med gjeldande økonomiplan, og supplert med tiltak 217 Investeringsbudsjett Alle tal i heile 1 & nettobudsjett (eksl.mva) Kostnad og finansiering Kostnad og finansiering Kostnad og finansiering Kostnad og finansiering Prosjekt Totalsum Budsjett Fond Tilskot Lån Budsjett Fond/EK Tilskot Lån Budsjett Fond Tilskot Lån Budsjett Fond/EK Tilskot Lån IKT/felles Opprusting komm.bygg Kommunale vegar Vassforsyning Avlaup Brann, utstyr & bilar Bustadfelt Sum investeringar Andre utgiftspostar investeringsbudsjettet; KLP eigenkap.innskot Utlån - startlån Sum investeringar Sum finansieringsbehov/finansiering Rådmannen skal innan utgangen av oktober 213 leggje fram eit balansert driftsbudsjett 214 & økonomiplan i balanse, samt ajourført investeringsplan (framlegging i samband med Kommunestyremøte i oktober, framføre oppstart politisk handsaming av budsjettet, formannskapet november, og budsjettvedtak K-styret i desember 213) Finansiering Budsjett/rammene er i balanse Heimel: Økonomireglementet Utskrift til: Driftseiningane Revisjonen

16 Protokoll for formannskapet Møte nr 5 den Side 16 av 19 FS-45/13 TILRÅDING TIL KOMMUNESTYRET: 1. Den økonomiske inntektsramma for (jf. og med utgangspunkt i Kommuneproposisjonen for 214) dannar grunnlag for flg. rammeføresetnader 1A; Budsjettskjema 1A Ramme 214 Ramme 215 Ramme 216 Ramme 217 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Eigedomsskatt Andre direkte eller idirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgif Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindr Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger FORDELING Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Merforbruk/mindreforbruk = med følgjande rammefordeling mellom rammeområda(1b); Budsjettskjema 1B Ramme 214 Ramme 215 Ramme 216 Ramme 217 Fordelt til; Folkevalte organ: Administrasjon: Barnehage: Skule: Helse: Sosial- og barnevern: Pleie- og omsorg Kultur: Kyrkja: Teknisk: Andre tenesteområder: Summert;

17 Protokoll for formannskapet Møte nr 5 den Side 17 av Investeringsplan i tråd med gjeldande økonomiplan, og supplert med tiltak 217 Investeringsbudsjett Alle tal i heile 1 & nettobudsjett (eksl.mva) Kostnad og finansiering Kostnad og finansiering Kostnad og finansiering Kostnad og finansiering Prosjekt Totalsum Budsjett Fond Tilskot Lån Budsjett Fond/EK Tilskot Lån Budsjett Fond Tilskot Lån Budsjett Fond/EK Tilskot Lån IKT/felles Opprusting komm.bygg Kommunale vegar Vassforsyning Avlaup Brann, utstyr & bilar Bustadfelt Sum investeringar Andre utgiftspostar investeringsbudsjettet; KLP eigenkap.innskot Utlån - startlån Sum investeringar Sum finansieringsbehov/finansiering Rådmannen skal innan utgangen av oktober 213 leggje fram eit balansert driftsbudsjett 214 & økonomiplan i balanse, samt ajourført investeringsplan (framlegging i samband med Kommunestyremøte i oktober, framføre oppstart politisk handsaming av budsjettet, formannskapet november, og budsjettvedtak K-styret i desember 213) Til denne saka var FrP (Willy Borge) og Sp (Vigdis Søvik) inviterte inn for oppfølging av dialogmøte 8.mai og Kommuneøkonomiprp. Saka vart grundig drøfta. Formannskapet støttar framlegg til vedtak i denne omgang, men det vart signalisert at det vert arbeidd i partia fram til Kommunestyremøtet og at ein ville komme med endringsframlegg då. tilråding samrøystes likt med framlegg til vedtak

18 Protokoll for formannskapet Møte nr 5 den Side 18 av 19 SAK 46/13 DELEGERTE VEDTAK Delegerte saker vert tekne til orientering slik dei ligg føre. FS-46/13 VEDTAK I FORMANNSKAPET: Delegerte saker vert tekne til orientering slik dei låg føre. Gjennomgang av delegerte vedtak. Manglar ved dei 2-3 siste vedtak, vedtak ikkje med klargjere innhald.

19 Protokoll for formannskapet Møte nr 5 den Side 19 av 19 SAK 47/13 SKRIV OG MELDINGAR Meldingane vert tekne til orientering slik dei ligg føre. FS-47/13 VEDTAK I FORMANNSKAPET: Meldingane vart tekne til orientering slik dei låg føre. 2 meldingar Sveneset hyttegrend og budsjettskriv 213 Fylkesmannen i Hordaland + Invitasjon til LVK landsmøte INNKALLING TIL LVK SITT LANDSMØTE AUGUST I BERGEN Det er med glede og optimisme vi kallar inn LVK sine 174 medlemskommunar til landsmøte i Bergen august. På landsmøtet får vasskraftkommunane høve til å vise fram samla breidde, både geografisk og politisk. Landsmøtene våre er difor ein viktig arèna for ei markering av kraftkommunar sin posisjon i det norske samfunnet. FORMANNSKAPSMEDLEMENE MELDER TIL ADMINISTRASJONEN OM EIN ØNSKJER Å VERE MED PÅ LVK LANDSMØTE Status orienteringar vart utsett til 12.juni, og at formannskapsmedlemene stiller kl. 8.3 Rett utskrift av møteprotokoll frå formannskapet den vert vitna Karstein Totland Ordførar Marit Steinestø Varaordførar