Budsjett 2008/Økonomiplan Arbeidsdokument 2/07--

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjett 2008/Økonomiplan 2008-11 - Arbeidsdokument 2/07--"

Transkript

1 Side 1 av 15 Fylkesrådmannen Finansutvalet, 14. juni etter fylkestinget. Rica Sunnfjord Hotell Sakshandsamar: Eli Nes Killingrød E-post: Tlf: Vår ref. Sak nr.: 07/161-3 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt l.nr. 8600/07 Dykkar ref. Dato LEIKANGER, Budsjett 2008/Økonomiplan Arbeidsdokument 2/07-- I dette arbeidsdokumentet vil fylkesrådmannen; - Gje ei kort oppsummering etter møtet i finansutvalet Gje ei oppsummering av budsjettarbeidet så langt og vidare arbeid. - Vise korleis driftsrammene våre for vert påverka av/bør justerast i høve endringar i føresetnader/nye saker. - Vise førebels oppdatert investeringsprogram for planperioden. 1. OPPSUMMERING ETTER MØTET I FINANSUTVALET Finansutvalet si handsaming av arbeidsdokument 1/07 kan kort oppsummerast slik: - Finansutvalet tok punkta om førebelse budsjettrammer og tilhøyrande utfordringar, samt oppsummeringa i høve det økonomiske handlingsrommet i perioden til orientering. - Finansutvalet slutta seg vidare til fylkesrådmannen sitt framlegg til disponering av rekneskapsoverskotet for Hovudtrekka i disponeringa kan oppsummerast slik: Finansiering av ansvarleg lånekapital Fundo Wheels Nullstilling av budsjettert refusjon 2007 sikringstiltak på sjø Avsetting til pensjonsfond Restfinansiering auka kostnadsoverslag Eid Andre investeringar (ma Sogndal vgs - Campus) Sum 10,0 mill kr 3,9 mill kr 5,0 mill kr 4,0 mill kr 10,7 mill kr 33,6 mill kr I tertialrapport 1/07 har fylkesrådmannen tilrådd å omdisponere beløpet avsett til andre investeringar til å dekke restfinansieringa av auka kostnadsoverslag Eid med 2,5 mill kr og inntektsføring av 5,6 mill kr til saldering av driftsbudsjettet. Fylkeshuset Askedalen LEIKANGER Tlf.: Faks: Bankgiro: Org.nr.: NO MVA

2 Side 2 av 15 - Finansutvalet slutta seg til at øvrige fellesinntekter og utgifter vart berekna med grunnlag i RNB og Kommuneproposisjonen. Dette er følgt opp gjennom pkt 3.2 under. - Finansutvalet slutta seg til at budsjettert mva-refusjon ikkje bør aukast. Ev meirinntekter skal kanaliserast mot investeringsbudsjettet. - Finansutvalet tok vidare til orientering: o at gjeldande inntektssystem vert lagt til grunn for berekning av skatt og rammetilskot i heile planperioden. o det nye regimet i høve statleg kontroll av låneopptaket frå Finansutvalet tok KRD sitt svarbrev i høve manglande kompensasjon ved gjeninnføring av DAA til etterretning, og legg til grunn den statleg utrekna kompensasjonen i det vidare budsjettarbeidet. - Finansutvalet vedtok å utsette innmeldt investeringssak til desember Finansutvalet vedtok å nullstille budsjettert kompensasjon for sikringstiltak på sjø i Vi viser til nærare omtale av denne saka i saksutgreiinga til tertialrapport 1/07. - Finansutvalet vedtok at det ikkje vert lagt opp til ein eigen søknadsrunde i høve eksterne aktørar no. Det vart diskutert korleis ein likevel skal få ut informasjon om fylkeskommunen sin budsjettprosess til kommunane. Målet med slik informasjon vil vere å unngå at ein mottek ev søknader etter at hovudutvala har avslutta sine prioriteringsdebattar. Fylkesrådmannen har følgt dette opp ved å lage eit intervju med fylkesordføraren om framdrifta i budsjettarbeidet. Artikkelen er lagt ut på heimesida til fylkeskommunen. Det vert vidare lagt opp til å sende ein e-post til alle kommunane med kort informasjon om budsjettarbeidet og link til denne artikkelen og ferdigstilte arbeidsdokument. - Finansutvalet hadde ikkje merknader til skissert arbeidsplan for budsjettprosessen. - Finansutvalet si bestilling til hovudutvala sitt budsjettarbeid vart vedteken i tråd med framlegget frå fylkesrådmannen. 2. BUDSJETTPROSESSEN OG VIDARE ARBEID Den nye arbeidsdelinga som vart vedteken i budsjettprosessen i fjor - og som finansutvalet har vedteke å vidareføre med mindre justeringar inneber at stafettpinnen i budsjettarbeidet no ligg i hovudutvala. I arbeidsdokument 1/07 vedtok finansutvalet rammene for dette arbeidet gjennom si bestilling til hovudutvala sitt budsjettarbeid. Med bakgrunn i denne bestillinga føregår det no strategidrøftingar i dei ulike hovudutvala. Strategidrøftingane skal danne grunnlag for å gjere naudsynte sektorvise prioriteringar i månadsskifte august/september. Dette arbeidet skal munne ut i konkrete tilrådingar til korleis aktiviteten på sektornivå bør tilpassast, gitt ulike økonomiske rammeføresetnader (+/- i høve gjeldande sektorrammer). Hovudutvala sine innspel vil danne grunnlaget for finansutvalet sine prioriteringsdebattar i det vidare budsjettarbeidet kommande haust.

3 Side 3 av 15 Aktuelle problemstillingar Med bakgrunn i den nye arbeidsdelinga mellom finansutvalet og hovudutvala, er det naturleg å avgrense finansutvalet sitt arbeid på dette stadiet i prosessen til å: - Konstatere førebelse budsjettutfordringar som følgje av kommuneproposisjon og ev nye saker/føresetnader dette vert omhandla i pkt 3. under. - Rullere investeringsprogrammet dette vert omhandla i pkt 4. under. Investeringssaka som skulle danne grunnlag for denne rulleringa er no utsett til desembertinget. Vi lyt difor kome attende til investeringsprogrammet i eit seinare møte. I dette dokumentet avgrensar vi oss til å oppdatere investeringsprogrammet for vedtekne endringar, og vidare forlenge programmet med eit år. - Vurdere ev tiltak innafor fellesinntekter/-utgifter for å auke den økonomiske handlefridomen i planperioden.. Fylkesrådmannen ser ikkje potensiale på desse områda utover dei som alt er skisserte og vedtekne iverksette/utgreidde som ein del av budsjettprosessen i fjor. I arbeidsdokument 1/07 oppsummerte vi status på dette feltet. Fylkesrådmannen ser difor ikkje grunnlag for å gå nærare inn på dette pkt før fylkestinget har teke endeleg avgjerd i dei alt utgreidde eigarsakene (jf eigne saker til FT i juni). Utover vedtak som frigjer heile eller deler av potensialet i desse sakene må ev handlefridom/salderingsutfordringar løysast gjennom utgiftsreduserande tiltak på sektornivå. Dette kan finansutvalet først ta stilling til etter at hovudutvala har kome med sine innspel i august/september. Nytt finansutval Etter valet vert det konstituert nytt finansutval som får ansvar for å komme med framlegg til budsjett 2008/økonomiplan Tidsplanen for konstituering av nytt fylkesting gjer at det nye finansutvalet skal veljast oktober og vil få sitt første møte 29. oktober. Finansutvalet skal etter tidsplanen kome med sitt budsjettframlegg (grunnlag for handsaming i hovudutvala) i møte 14. november. Det er difor naudsynt at finansutvalet alt i møtet 29. oktober kjem med si skisse til saldering. Dette inneber i praksis at noverande finansutval må ta hovudansvar for å utarbeide eit saldert budsjettopplegg, medan det nye finansutvalet i denne omgang må konsentrere seg om ev mindre endringar/justeringar i dette opplegget. Påfølgjande politiske prosess i hovudutvala, fylkesutvalet og fylkestinget, gjev det nye fylkestinget høve til ei grundigare realitetshandsaming av budsjettopplegget. Tilråding: Noverande finansutval tek sikte på å utarbeide eit saldert budsjettopplegg som grunnlag for det nye finansutvalet sitt arbeid med framlegg til budsjett 2008/økonomiplan ENDRINGAR I DRIFTSRAMMENE I dette punktet viser fylkesrådmannen kva endringar som er innarbeidde i gjeldande driftsrammer som følgje av vedtak/tilrådingar til fylkestingsvedtak i vårsesjonen og endringar i rammeføresetnader.

4 Side 4 av Tilrådde endringar i tertialrapport 1/2007. Fylkesutvalet si tilråding i FU-sak 61 (tertialrapport 1/07) vil medføre slike tillegg i rammene vidare i økonomiplanperioden: - Sletta komp.krav sikringstiltak på sjø 3,8 mill kr i 2008, 2009 og Løn sentraladministrasjonen 2,0 mill kr i 2008, 2009 og Innsparing husleige (pga nybygg Stryn vg -2,3 mill kr i Fagopplæring 0,5 mill kr i 2008, 2009 og Tilskot til lærebedrifter 3,6 mill kr i 2008, 2009 og Tannhelse (rusmisbrukarar) 0,3 mill kr i 2008, 2009 og2010 For nærare omtale av dei ulike postane vert det vist til saksførelegget. 3.2 Kommuneproposisjonen for Regjeringa sitt framlegg til St.prp. nr 67 om lokaldemokrati, velferd og økonomi i kommunesektoren 2008 (KP) inneheld informasjon om rammene for budsjett 2008 og økonomiplan 2008/11. Det er ikkje varsla endringar i inntektssystemet i KP. I fjor vart det lagt til grunn at Borge-utvalet sitt forslag skulle sjåast i samanheng med forvaltningsreforma. Framdrifta for reforma er no slik at eventuelle endringar vil bli varsla først i kommuneproposisjonen som kjem våren 2009 og ev endringar sett i verk frå I denne budsjettprosessen må vi difor legge til grunn gjeldande inntektssystem for heile perioden. Det er særleg to komponentar som er styrande for utviklinga i skatt og rammetilskot framover: - Realvekst i dei frie inntektene - Folketalsutviklinga Realvekst i dei frie inntektene For 2008 legg regjeringa opp til ein realvekst i kommunesektoren sine samla inntekter på mellom 4 og 5 mrd kroner. Av denne veksten vil mellom 1,5 og 1,75 mrd kroner kome som frie inntekter. Fordelinga mellom kommunane og fylkeskommunane er ikkje talfesta. Det er likevel sagt at fylkeskommunane skal få ein noko sterkare relativ vekst enn kommunane. Etter fylkeskommunane sin del av dei frie inntektene skulle veksten bli mellom 250 og 300 mill kr. Ut frå signal frå KRD vedkomande den relative sterkare veksten er det lagt inn 500 mill kr. Realveksten for kommunesektoren er i stor grad knytt til dei demografiske endringane og for fylkeskommunane til åringane. Frå 2008 vil veksten i alderskulla år flate ut og elevauken i vidaregåande skule avta. Den relativt sterkare veksten for fylkeskommunane vil difor truleg ikkje halde fram frå og med Med bakgrunn i dette legg fylkesrådmannen inn ein forventa realvekst for fylkeskommunane på 0,300 mrd kr kvart av åra Alle utrekningane er føreteke i 2007-kroner. Tala er såleis direkte samanliknbare med gjeldande økonomiplan for åra KP seier ikkje noko om utviklinga i den kommunale deflatoren. I det vidare arbeidet har vi førebels lagt til grunn at meirinntektene som følgje av deflatorendringa vil tilsvare naudsynte avsettingar til pris- og lønsauke. Det er likevel rett å nemne at det dei siste åra har det vore naudsynt å gje ekstraordinær kompensasjon til samferdselssektoren for auke i oljeprisen. Rekna frå 2005 utgjer dette 15 mill kr i Oljeprisen har auka også i Om prisen i løpet av året aukar meir enn

5 Side 5 av 15 gjennomsnittleg pris på varer og tenester må det vurderast å gje samferdslesektoren ekstra prisauke også frå Om dette vert aktuelt må pris- og lønspotten aukast meir enn det deflatorendringa gjev grunnlag for. Folketalsutviklinga i perioden. For å utarbeide ein prognose i høve folketalsutviklinga i perioden tek vi utgangspunkt i nivået pr og SSB sine framskrivingar med middels flytteaktivitet. SSB sine framskrivingar er frå Utviklinga både i 2005 og 2006 viser høgare tal for landet og lågare tal i Sogn og Fjordane enn SSB sine framskrivingar. Vi har difor justert prognosen og reknar no med slike endringar: - Folketalet i fylket vert redusert med om lag 400 i løpet av 2007 og 300 årleg vidare i perioden. - Folketalet i landet vert auka årleg. Faktiske tal for første kvartal 2007 viser ein reduksjon i vårt fylke på 51 personar medan auken på landsbasis var personar. Det er førebels brukt følgjande folketal i planperioden: FOLKETAL FOLKETAL FOLKETAL FOLKETAL Fylket Landet Fylket Landet Fylket Landet Fylket Landet 0-15 år år år år år > 75 år For fylkeskommunane er det tal åringar som gjev størst utslag for dei frie inntektene. Desse tala er relativt sikre både for fylket og landet. Endringar i dei andre aldersgruppene gjev lite utslag (eksempelvis vil ein auke på 200 innbyggjar i fylket i dei andre aldersgruppene gje ein auke i dei frie inntektene på om lag 0,7 mill kr). Prognose på skatt og rammetilskot. Med bakgrunn i føresett utvikling i høve i frie inntekter og folketalsutviklinga vert våre frie inntekter bli slik i perioden (i mill kr): Årstal Skatt Rammetilskot Endring frå øk.plan , , , , ,759-0, , , , , ,369 Kompensasjon for mva på investeringane Det er varsla ei omlegging av reglane for inntektsføring av mva-kompensasjon på investeringar. Frå ordninga vart innført i 2004 har kompensasjonen blitt inntektsført i driftsrekneskapen for å

6 Side 6 av 15 dekke opp inntektstapet kommunesektoren fekk ved at tilsvarande beløp vart trekt ut av rammene. Frå 2009 vil dette bli endra slik at kompensasjonen for mva skal inntektsførast direkte i investeringsrekneskapen. Det vert då berre utgiftene ekskl. mva som må finansierast, men på den andre sida fell pårekna refusjon i driftsrekneskapen bort. I gjeldande økonomiplan utgjer dette beløpet 14,5 mill kroner atårleg. På kort sikt inneber dette at driftsbalansen til fylkeskommunen vert svekka tilsvarande frå KRD opnar for at kommunar/fylkeskommunar kan leggje fram ein økonomiplan i ubalanse (inntil aktuelt refusjonsbeløp for oss; inntil 14,5 mill kr) for dei næraste åra frå og med mva-det kan bli aktuelt for oss å nytte ei slik tilnærming. Endringa i reglane fører til at fylkeskommunen vert tvinga til å ha ein eigenkapital på opp mot 25 % i dei fleste investeringane (unnateke fylkesveganlegg). Etter tidlegare vedtak er føresett at gjennomføringa av investeringsplanen for 2007 og 2008 vil gje vesentleg meir mva-refusjon enn lagt inn i driftsbudsjettet, og at desse midlane skal nyttast som eigenkapital i investeringane. Det bør no leggjast opp til at meirinntektene vert reservert i høve driftsutfordringane denne omlegginga vil medføre frå Fylkesrådmannen legg førebels inn inntektssvikten i driftsbudsjettet på 14,5 mill kr frå Vi kjem attende til nettoverknaden av omlegginga når stortinget har gjort endeleg vedtak i saka. Tilråding: Som følgje av endra føringspraksis på mva-refusjon på investeringar vert det førebels lagt inn ein reduksjon på fellesinntektene på 14,5 mill kr årleg frå Fylkesrådmannen kjem attende til nettoverknaden av omlegginga når stortinget har gjort endeleg vedtak i saka. 3.3 Endringar i netto kapitalutgifter Kapitalutgifter Vi legg førebels investerings- og finansieringsprogrammet i pkt 4.6 til grunn for berekning av kapitalutgifter. Den vesentlege endringa i høve opprinneleg økonomiplan er auken i kostnadsoverslaget til Nybygg - Sogndal vg skule på 30 mill kr. Denne endringa vil slå fullt ut frå Ved utrekning av kapitalutgiftene har vi førebels nytta faktisk rentesats der denne er bunden og 5,5% der vi har flytande renter. Dette er ein auke på 0,5%-poeng i høve gjeldande økonomiplan. Avdraga er berekna etter gjeldande avtale med bankane for eldre lån og 30 år for nye lån. Eventuell omlegging i føring av mva-kompensasjon på investeringar vil få konsekvensar for kapitalutgiftene. Ordninga inneber at investeringsprosjekta må budsjetterast eksklusive mva. Dette vil føre til ein reduksjon i netto løyvingar og såleis til lægre låneopptak. Fylkesrådmannen vil tilrå at ei slik omrekning avventar endeleg vedtak i stortinget. Ein får då høve til å sjå det samla utslaget av ordninga. Reduserte kapitalutgifter som følgje av ordninga vil naturleg måtte nyttast til å redusere deler av inntektsbortfallet i driftsbudsjettet.

7 Side 7 av 15 Tilråding: Omrekning av investeringsprosjekt som følgje av eventuell omlegging i føring av mva-kompensasjon på investeringar avventar endeleg vedtak i stortinget. Rentesats på flytande lån vert sett til 5,5%. Renteinntekter Når det gjeld renteinntektene er desse berekna med grunnlag i forventa fylkeskommunal likviditet. Denne er no samansett slik: Fri likviditet 64 mill kr Avsette feriepengar 70 mill kr Fondsmidlar 280 mill kr midlar 6 mill kr DAA-midlar 116 mill kr Sum 536 mill kr Det er i det alt vesentlege vedteke korleis fondsmidlane skal brukast. Ut frå dette vil midlane bli sterkt redusert i økonomiplanperioden. Prognostiserte renteinntekter er redusert i tråd med desse disposisjonane. Endringar i netto kapitalutgifter I høve til gjeldande økonomiplan gjev dette følgjande endringar i budsjetterte renter og avdrag (mill kr): Årstal Renteinnt. Renteutg. Avdrag Netto auke ,5 2,2-2,9-4, ,0 3,9-0,9 0, ,8 5,4 1,8 4,4 For 2011 er nivået frå 2010 vidareført med dei endringar som følgjer av investeringsprogrammet. 3.4 Utbytte i selskapa Utbytte SFE Gjeldande økonomiplan legg til grunn slikt utbytte frå selskapa: Aksjeutbytter 41,675 59,607 61,350 62,150 51,150 Det heiter vidare: Etter fylkestinget sitt vedtak om ikkje å krevje utbytte frå Fjord 1 Nordvestlandske i 5 år framover vil heile det budsjetterte utbytte måtte kome frå SFE AS. Dersom 100 % utbytte frå selskapet ikkje dekkjer fylkestinget sine forventningar, må resten dekkast ved ekstraordinært utbytte.

8 Side 8 av 15 Dette ambisjonsnivået viser seg å vere høgt i høve SFE. I 2007 er det vedteke å betale ut heile overskotet i selskapet på 96 mill kr som utbytte til eigarane. Fylkeskommunen har 47,76% av aksjane og vil såleis få eit ordinært utbytte på 45,8 mill kr. I tråd med fylkestinget sitt vedtak vert det lagt opp til å ta ut differansen på 13,86 mill kr i høve budsjettforventninga i 2007 som ekstraordinært utbytte. For SFE betyr dette eit samla ekstraordinært utbytte på 29 mill kr. SFE har svært liten "annen egenkapital" (som dannar grunnlag for utbetaling av ekstraordinært utbytte) etter at heile overskotet vart sett av til utbytte i årsrekneskapen for SFE legg no opp til eit vedtak om nedsetting av overkursfondet med overføring av tilsvarande verdiar til annan eigenkapital. Dette vil gje SFE rom for å effektuere det føresette ekstraordinære utbyttet. I møtet orienterte fylkesrådmannen FU om ei problemstilling knytt til dette grepet. Det er balansen i sist avlagde rekneskap som er grunnlag for eit utbyttevedtak (aksjelova 8-1 (1)). Balansen pr gjev ikkje grunnlag for å betale ut det føresette ekstraordinære utbyttet i Når overføringa frå overkursfondet til annan eigenkapital vert gjennomført no, vil denne framkomme i balansen pr Det vil såleis først vere grunnlag for å utbetale det ekstraordinære utbyttet etter at rekneskapen for 2007 er avlagt våren Fylkesrådmannen legg opp til å løyse utfordringa dette medfører ved å endre tilrådinga i høve tertialrapport 1/07 slik: Pkt 9: Aksjeutbytte vert redusert med 10,320 mill kr. Nytt punkt 12: Avsetjing til fond vert redusert med 13,860 mill kr. Når ekstraordinært utbytte vert utbetalt i 2008 vil fondet få tilbakeført 13,860 mill kr. (Nemde fond er avsett for å dekke FT sine vedtekne tilskot til eksterne prosjekt seinare i planperioden.) Når det gjeld utbytte for seinare år i planperioden legg SFE no opp til å nedskrive overkursfondet slik at ein har fleksibilitet til å møte eigarane sine utbytteforventningar. For å sikre ein god og stabil utbyttepolitikk vert det vidare lagt opp til at eigarane skal drøfte ynskja profil på utbyttepolitikken på generalforsamlinga i selskapet 19. juni. Fylkesrådmannen vil kome attende til kva utbytteforventningar som bør ligge i økonomiplanen basert på generalforsamlinga sine drøftingar/konklusjonar. Utbytte Fjord 1 Det er ikkje budsjettert med utbytte frå Fjord 1 i gjeldande økonomiplan. Dette har samanheng med vedtaket om å styrke eigenkapitalen i selskapet med 250 mill kr her av 100 mill kr finansiert ved å avstå frå utbytte fram t.o.m 2010 (jf FT-sak 15/06). Resultatet for 2006 vart betre enn føresett i denne saka, og selskapet vedtok difor å utbetale 6,0 mill kr i utbytte her av 3,540 mill kr til oss. Den andre eigaren i selskapet Møre og Romsdal fylke (MR) ynskjer ein meir ekspansiv utbyttepolitikk i høve selskapet. Fylkesrådmannen viser her til vedtak i MR og tidlegare orienteringar til FU/finansutvalet om saka. Det er varsla at MR vil ta initiativ til å drøfte utbyttepolitikken i nær framtid. Fylkesrådmannen kjem attende til saka når vi kjenner rammene for dette initiativet.

9 Side 9 av 15 Tilråding: Det vert førebels lagt opp til slik utbyttebudsjettering i planperioden: - Utbytteforventningane mot SFE i gjeldande økonomiplan vert oppretthaldne - Det vert førebels ikkje budsjettert med utbytte frå Fjord 1 i planperioden. 3.5 Elkem Solar I 2006 vart det utarbeidd ein tiltakspakke for å legge til rette for Elkem Solar si etablering i Svelgen. Denne tiltakspakken femna m.a. om eit investeringstilskot frå fylkeskommunen på 15 mill kr, finansiert med midlar frå fylkesplanfondet. Den første fabrikken til Elkem Solar vert no bygt i Kristiansand, og i samband med budsjettfastsetjinga for 2007 valde fylkestinget å omdisponere desse 15 mill kr til eit fond for utvikling av kystkommunane. Desse midlane er no lyst ut. I budsjettdokumentet står det følgjande med tanke på framtidig engasjement i samband med Elkem Solar: "Skulle Elkem ynskje å realisere nye prosjekt i Bremanger, er fylkeskommunen innstilt på å stille opp med midlar på same nivå". Elkem Solar skal byggje fleire fabrikkar, og partnerskapen bak tiltakspakken er no i gong med å utarbeide ein ny tiltakspakke. Som det framgår av budsjettet for 2007 står lovnaden om 15 mill kr i investeringstilskot ved lag, og kan inngå i den nye tiltakspakken. Midlane må følgjeleg finansierast opp dersom Elkem Solar vel å legge ein fabrikk til Svelgen. Fylkesrådmannen har førebels ikkje lagt inn midlar til dette føremålet. Om realiseringa vert aktuell, vil dette auke den økonomiske ubalansen i pkt 3.6 med tilsvarande beløp. Tilråding Finansutvalet merkar seg at det kan ligge ei økonomisk utfordring i samband at Elkem Solar vurderer ei eventuell etablering av ny fabrikk i Svelgen. Det er førebels ikkje sett av fylkeskommunale ressursar til dette føremålet. 3.6 Ny balanse i økonomiplanen Oppsummert gjev ovanståande endringar førebels slik ny balanse i økonomiplanen:

10 Side 10 av Utg.pkt: Balansert økonomiplan ,0 0,0 0,0 Endringar if tert. 1/07: Sletta komp sikringskrav på sjø -3,9-3,9-3,9 Løn sentraladministrasjonen -2,0-2,0-2,0 Fagprøver -0,5-0,5-0,5 Tilskot til lærebedrifter -3,6-3,6-3,6 Husleiger 2,3 Tannhelsa -0,3-0,3-0,3 Vurdering i a.dok 2/07 (førebels): Endra skatt og rammetilskot 0,9-0,2 0,9 Sletta mva-refusjon investeringar -14,5-14,5 Justert rente og avdrag 4,2 0,0-4,4 Ubalanse etter a.dok 2/07-2,828-24,902-28,178 For 2011 er det - med utgangspunkt i vidareføring av drifta frå 2010 og prognose for fellesinntekter og utgifter rekna med eit overskot på 5,4 mill kr. Det bedra resultatet kjem som følgje av at plan og næring si ramme er nedjustert etter at alle eksterne tiltak vedtekne i gjeldande økonomiplan er sluttløyvde. Den framskrivne økonomiplanen har slike rammer for sektorane: Fellesinntekter og -utgifter , , , , ,9 Politisk styring 15,3 15,0 15,0 15,0 15,3 Kontrollorgan 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 Sentraladministrasjon 55,8 55,4 55,2 55,2 55,2 Fellestenestene 33,9 33,3 33,4 33,4 33,4 Opplæring 589,3 585,7 583,9 582,4 582,4 Tannhelse 54,1 54,1 54,1 54,1 54,1 Samferdsle 279,7 278,1 278,1 278,1 278,1 Fylkesveg 100,8 96,7 99,7 105,7 96,7 Plan og næring 50,1 56,2 33,7 21,8 9,5 Kultur 60,4 53,2 47,4 40,8 38,8 Balanse (underskot) 0,0 2,8 24,9 28,2-5,4 Rammene tek høgde for justeringane som er gjort greie for i dette arbeidsdokumentet. Førebelse rammer representerer ein budsjettutfordring på 2,8 mill kr i 2008 stigande til 28 mill kr i Slik fylkesrådmannen ser det kan ubalansen løysast på ulike måtar: - Redusere driftsnivået på sektorane - Auke dei lokale inntektene - Ev. kombinasjonar av alternativa over. Fylkesrådmannen kjem ikkje med tilråding til korleis eit innsparingskrav ev. skal delast ut på sektornivå no. Slik fylkesrådmannen ser det bør finansutvalet avvente ei slik fordeling til hovudutvala har synleggjort sine prioriteringar (marginallister (+/-)), og resultatet av

11 Side 11 av 15 eigarsakene i juni er kjende. Finansutvalet skal då balansere sektorane mot kvar andre, og har høve til å vurdere korleis utfordringa skal salderast. Dette inneber mellom anna å vurdere om det skal setjast i verk tiltak på sektornivå, ev kvar det er realistisk å legge ei innsparing og kvar den smertar minst. Dei økonomiske utfordringane i planperioden er store, og det er vesentleg at dette vert teke omsyn til i prioriteringsarbeidet i hovudutvala. I praksis inneber dette at administrasjonen må legge til rette for at det også vert føreteke ein grundig gjennomgang av mogelege reduksjonstiltak på sektornivå og tilhøyrande konsekvensar. Tilråding: Finansutvalet legg ovanemde økonomiske ubalanse og tilhøyrande sektorrammer til grunn for det vidare budsjettarbeidet. Finansutvalet ber hovudutvala: - merke seg den økonomiske utfordringa som følgjer av sektorrammene. - gje arbeidet med å synleggjere og prioritere mogelege reduksjonstiltak på sektornivå naudsynt merksemd i budsjettarbeidet. 4. INVESTERINGSPROGRAMMET Investeringsprogrammet vert i liten grad styrt av statsbudsjett og sentrale føringar. Det har difor vore vanleg å rullere/legge hovudtrekka i investeringsprogrammet på plass før sommarferien. Dette har sikra betre fokus på driftsutfordringane som kjem som ein del av mellom anna statsbudsjettet i oktober. I år har vi ein noko anna situasjon. Dette har samanheng med at den varsla saka om samla gjennomgang av investeringsplanen er utsett til desembertinget. Fylkesrådmannen avgrensar difor arbeidet med investeringsprogrammet i denne omgang til å: - Forlenge programmet med eitt år (2011) - Ajourføre kostnadsoverslag for vedtekne endringar - Gje nokre vurderingar i høve alt vedtekne prosjekt og tilhøyrande kostnadsoverslag. 4.1 Forlenging av programmet med eitt år For 2011 er det lagt inn vidareføring av sekkepostløyvingane slik: - IKT investeringar 3,000 mill kr - Sikringstiltak og brannvern 3,500 - Ombygging/rehabilitering skulebygg 5,000 - Utstyr til opplæring 10,000 - Til fordeling fylkesvegar 3,700 Det er førebels ikkje tilrådd enkeltprosjekt for dette året. Postane over er innarbeidd i investeringsprogrammet. Løyvingane er 100% lånefinansierte. Isolert sett aukar denne vidareføringa av sekkepostane kapitalkostnadane våre med om lag 2,0 mill kr årleg.

12 Side 12 av Innarbeidde endringar i investerings- og finansieringsprogrammet Med grunnlag i vedtekne og tilrådde endringar er det innarbeidd følgjande endringar i gjeldande investerings- og finansieringsprogram: 2007: Løyvinga til ombygging/rehabilitering er redusert med 2,5 mill kr. Løyvinga til Eid vgs - nybygg er auka med 9,0 mill kr. Auken er finansiert med 6,5 mill kr frå driftsoverskotet i 2006 og 2,5 mill kr frå redusert løvying til ombygging/rehabilitering. Løyvinga til Trivselshagen IKS er auka med 9,8 mill kr i 2007 mot ein tilsvarande reduksjon i Auken i 2007 er førebels finansiert ved driftsmidlar. Truleg dekning ved avsetjing og driftsresultat 2007, 2008: Løyvinga til ombygging/rehabilitering er redusert 2,5 mill kr. Løyvinga til Eid vgs nybygg er auka med 2,500 mill kr. Auken er finansiert med 2,5 mill kr frå redusert løyving til ombygging/rehabilitering Løyvinga til Trivselshagen IKS er redusert med 9,800 mill kr (til 0). Budsjettert låneopptak er redusert tilsvarande. Dette medfører reduserte kapitalutgifter på om lag 0,8 mill kr/år. 2009: Kostnadsoverslag til Sogndal vg byggesteg er auka med 30,0 mill kr. Budsjettert låneopptak er tilsvarande auka. Dette fører til auka kapitalutgifter på om lag 2,7 mill kr/år. 4.3 Vurdering av kostnadsoverslag på alt vedtekne prosjekt Generelt Kostnadsutviklinga: Investeringsplanen vart utarbeidd i 2004, og denne planen la grunnlaget for dei einskilde prosjekt som ligg i økonomiplanen Etter den tid har det vore ein sterk vekstperiode i byggebransjen, og det er vanskar med å få entreprenørar og handverkarar til å gje tilbod på alle aktuelle prosjekt. Materialkostnadene har hatt ein sterk prisauke i løpet av slik at innkomne tilbod i 2007 har vist kostnadssprekkar på mellom 30 og 50 %. Det er vanskeleg å spå kostnadsutviklinga dei næraste par åra. Det er likevel naudsynt å gjere ei rekalkulering av dei prosjekta som ikkje alt er gjennomførte. Ved ei rekalkulering av prosjekta bør ein no legge til grunn ein kalkylepris på kr ,- pr. m2 for prosjekt som skal gjennomførast i (i gjeldande investeringsplan ligg kalkyleprisen på ,- pr. m2). Framdrift og låneopptak: I fleire av prosjekta er det manglande samsvar mellom framdrift og løyvingstakt i budsjettet. Fylkesrådmannen tilrår likevel at vi tek opp lån i samsvar med økonomiplanen sine føresetnader. Bakgrunn for ei slik tilnærming ligg i det nye statlege regimet med betinga kontroll av låneopptak frå og med 2008 (jf regionreforma). Pt er det relativt liten differanse mellom lånerente og framforhandla rentenivå på konsernkontoen. Ei slik tilpassing medfører difor ikkje vesentlege nettoutgifter. MVA-kompensasjon på investeringar: Som vi har gjort greie for tidlegare i dokumentet legg kommuneproposisjonen opp til at mva-refusjon på investeringar skal førast i investeringsbudsjettet frå og med Dette vil medføre at alle kostnadsoverslag må omreknast i høve det nye regimet (nettobudsjettering ekskl. mva).

13 Side 13 av 15 Nokre enkeltprosjekt: Dale vgs rehabilitering: Prosjektet på om lag 1100 m2 har vore på tilbodsrekning, og innkomne tilbod viste ein entreprenørkostnad på 20 mill. kr for lågaste tilbod. Prosjektet var i 2006 kostnadsrekna (2004-prisar) til 16,4 mill. kr. Prosjektet er gjennomgått på nytt og berekningane viser at kostnadsramma bør aukast til 25 mill kr. Flora vgs rehabilitering: Arbeidet med forprosjekt for Flora vgs pågår i Vi har grunnlag for å tru at vedteken kostnadsramme ikkje vil halde ut frå dei tilbod som vi har vurdert i Det er i dag vanskeleg å fastslå ny ramme, men ein må rekne med at utbygging etter vedteke funksjonsprogram vil gje ei ny kostnad på mill. kr. inkl. skissert inventar og utstyr. Firda vgs rehabilitering: Ombygging av eksisterande Firda vgs er ikkje kostnadsrekna enno. Det vert gjort i laupet av 1.halvår Det må forventast ein langt høgare kostnad enn budsjettert. Dette gjeld ombygging, rehabilitering samt ventilasjonsanlegg. Fastlandssambandet Ytre Gulen: I samband med tert 1/07 er det varsla at uvissa kring kostnadsoverslaget framleis er +/- 10 % i høve til 128 mill kr. Dette vert klarlagt når utslyste tilbod kjem inn. Tilråding: Finansutvalet legg til grunn at låneopptaka vert gjennomført i tråd med økonomiplanen sine føresetnader. Finansutvalet ber om at fylkesrådmannen så snart det er praktisk mogeleg (jf arbeidet med investeringssaka) utarbeidar ein oversikt over: - kva prosjekt som ikkje let seg gjennomføre innafor gjeldande kostnadsoverslag. - kva endringar må gjerast for å tilpasse prosjektet til vedteke kostnadsoverslag, og - kva konsekvensar ei slik tilpassing har. Finansutvalet tek elles vurderingane i dette punktet til orientering. 4.4 Driftskonsekvensar av investeringsprogrammet Nybygg fører til endringar i driftsbudsjettet. Det er behov for ekstra utstyr og inventar, auka reinhald og vaktmeistarteneste og kommunale avgifter. Innsparingane i husleige er innrekna i økonomiplanen som ein del av finansieringa av bygga. Det er no lagt opp til at kostnadsrammene for nybygga våre skal dekke inventar og utstyrsdelen. Når det gjeld dei løpande driftsutgiftene er det stort sett lagt til grunn at nybygga er erstatningsareal og såleis ikkje representerer store tillegg i driftskostnadane. Eit unnatak er fylkeskommunen sin medverknad i Trivselshagen IKS. Her vil det i tillegg til innskotet kome leigekostnader for den delen av utbygginga som ikkje vert dekka av innskota frå eigarane. Ein del av prosjekta vil krevje auka drifts-/tilskotsløyvingar frå fylkeskommunen. Kartlegginga av slike driftsutgifter vart starta opp i fjor, men har synt seg vanskeleg å få oversikt over før prosjekta er meir handfaste. I dette ligg og at vi ikkje har avklåra driftsform og ev leigeutgifter for enkelte av bygga. Fylkesrådmannen kjem attende til dette punktet i investeringssaka.

14 Side 14 av Marginaltiltak nye ikkje innarbeidde prosjekt Fylkesrådmannen legg opp til at eventuelt marginaltiltak/nye investeringsprosjekt må kanaliserast inn mot prioriteringsprosessane i hovudutvala i september. Finansutvalet vil får seg førelagt aktuelle marginaltiltak som ein del av innspela frå hovudutvala. Hovudutvala sine innspel og finansutvalet sine prioriteringar vil bli innarbeidd i nemnde investeringssak, og framlegg til budsjett vert synkronisert mot denne saka. 4.6 Oppsummering av førebels investeringsprogram Investeringsprogram: Prosj. nr SUM Løyvt tidl Forvaltning IKT-investeringar 3,000 3,000 3,000 3,000 Sum forvaltning 3,000 3,000 3,000 3,000 Opplæring Sikringstiltak, brannvern mv 3,500 3,500 3,500 3, Ombygging/rehabilitering 2,500 5,000 5,000 5, Utstyr 15,000 10,000 10,000 10,000 S.019 Firda vg - nybygg (Trivselshagen) 40,000 40,000 S.020 Sogndal vg - nybygg 237,000 76,000 71,000 90,000 S.021 Eid vg - nybygg 113,500 57,000 56,500 S.022 Firda vg - rehabilitering 2,200 2,200 S.023 Flora vg - rehabilitering 53,500 10,000 25,000 18,500 S.024 Dale vg - rehabilitering 16,400 7,000 9,400 Sum opplæring 185, ,000 18,500 18,500 Tannhelse Oppgradering av tannklinikkar 3,000 3,000 3,000 3,000 Sum tannhelse 3,000 3,000 3,000 3,000 Samferdsle Fv Fastl.samb. Ytre Gulen 128,000 55,100 72, Til fordeling - vegsektoren 3,700 6,700 10,700 3, Sogndal komm- ref. fortau fv ,000 Sum samferdsle 76,600 6,700 12,700 3,700 Kultur Sogn og Fjordane kunstmuseum 20,000 10,000 10,000 Sum kultur 10,000 SUM INVESTERINGAR 277, ,700 37,200 28,200

15 Side 15 av 15 Tilhøyrande finansieringsprogram: FINANSIERING SUM Løyvt tidl Eksterne tilskot: Eid kommune - bibliotek i nybygg Eid vg 3,500 3,500 Fylkesplanfond - grunnkapital: Fastlandssambandet Ytre Gulen 17,100 17,100 Driftsmidlar/avsett overskot Fylkesveganlegg 12,000 3,000 9,000 Lånemidlar 450, , ,700 28,200 28,200 SUM FINANSIERING 277, ,700 37,200 28,200 Med dette opplegget vil vi ha ei lånegjeld ved utgangen av planperioden på 1,011 mill kr og. tilhøyrande kapitalutgifter på 117 mill 07-kroner i Dette er 50 mill kr meir enn i Tilråding: Finansutvalet legg ovanståande investeringsprogram og tilhøyrande finansieringsprogram til grunn for det vidare budsjettarbeidet. Investeringsprogrammet kjem opp til ny vurdering etter sommarferien. Med helsing Jan Øhlckers fylkesrådmann Eli Nes Killingrød økonomisjef Kopi til: Fylkestinget Fylkesrådmannen si leiargruppe Budsjettgruppa

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 55 57 21 43 Vår dato Dykkar dato 29.01.2008 Vår referanse 2008/1396 331.1 Dykkar referanse Kvam herad Grovagjelet 16 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT OG

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

Sak 11/14 Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 08.05.2014 Dykkar dato 04.04.2014 Vår referanse 2014/4572 331.1 Dykkar referanse Fedje kommune Adm.bygg 5947 Fedje Fedje

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013 Innleiing Fylkesrådmannen la fram Budsjettgrunnlaget for 2014 og økonomiplan for perioden 2014 2017 den 10. oktober 2013.

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.02.2012 Dykkar dato 16.01.2012 Vår referanse 2012/1088 331.1 Dykkar referanse Ullensvang herad Heradshuset 5780 Kinsarvik ULLENSVANG HERAD

Detaljer

Heradet er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Heradet er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 21.03.2014 Dykkar dato 18.12.2013 Vår referanse 2013/16534 331.1 Dykkar referanse 13/347 Ulvik herad Skeiesvegen 3 5730 Ulvik Ulvik herad

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.04.2014 Dykkar dato 31.01.2014 Vår referanse 2013/16208 331.1 Dykkar referanse 14/399 Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2012

Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2012 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2012 Innleiing Fylkesrådmannen la fram Budsjettgrunnlaget for 2013 og økonomiplan for perioden 2013 2016 den 5. oktober 2012. Statsbudsjettet

Detaljer

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-21 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 26.09.2012-27.09.2012 16.10.2012-17.10.2012 FINANSRAPPORT 2.

Detaljer

12.11.2012 Fylkesutvalet. 27.11.2012 Fylkestinget 11.12.2012

12.11.2012 Fylkesutvalet. 27.11.2012 Fylkestinget 11.12.2012 Korrigert saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 07.11.2012 65328/2012 Gunn Randi Seime Saksnr Utval Møtedato U-155/12 Hovudutvala 12.11.2012 Fylkesutvalet 27.11.2012 Fylkestinget 11.12.2012

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.06.2013 Dykkar dato 18.12.2012 Vår referanse 2012/16386 331.1 Dykkar referanse 12/2669 Askøy kommune Postboks 323 5323 Kleppestø ASKØY KOMMUNE

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN

Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51 42 98 00 Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 03/00793-002 000584/03 150&00 SEN/ØKO/VJ ØKONOMIREGLEMENT - DELEGERING I BUDSJETTSAKER

Detaljer

Arbeidsdokument 3/07

Arbeidsdokument 3/07 Arbeidsdokument 3/07 Presentasjon av hovudpunkta i dokumentet Finansutvalsmøte 26. September 2007 v/økonomisjef Eli Nes Killingrød Fokus; Nye vurderingar av lokale inntekter Ny tilnærming på investeringsbudsjettet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Kvinnherad kommune - budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Kvinnherad kommune - budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 27.04.2015 Dykkar dato 19.03.2015 Vår referanse 2015/4354 331.1 Dykkar referanse 15/806 Kvinnherad kommune Rosendalsvegen 10 5470 Rosendal

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 09/1968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 09/1968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 09/1968 Luster kommune - budsjett 2010, økonomiplan 2010-13 og planleggingsprogram 2010-13 Rådmannen si tilråding: 1. Kommunestyret

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. AUGUST 2010

FINANSRAPPORT PR. AUGUST 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-1 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 29.09.2010-30.09.2010 12.10.2010-13.10.2010 FINANSRAPPORT PR.

Detaljer

Fylkesmannen vil gi eit oversyn over hovudpunkta i framlegget til statsbudsjett for 2016.

Fylkesmannen vil gi eit oversyn over hovudpunkta i framlegget til statsbudsjett for 2016. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.10.2015 Dykkar dato Vår referanse 2015/12986 Dykkar referanse Kommunane i Hordaland STATSBUDSJETTET 2016 - KOMMUNEOPPLEGGET Fylkesmannen

Detaljer

FINANSFORVALTNINGA I 2011

FINANSFORVALTNINGA I 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-13 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012 FINANSFORVALTNINGA

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 Kraftfondet - alternativ plassering TILRÅDING: Kommunestyret vedtek å la kapitalen til kraftfondet stå i ro inntil vidare

Detaljer

Bremanger kommune kontroll av revidert budsjett og økonomiplan 2015 2018

Bremanger kommune kontroll av revidert budsjett og økonomiplan 2015 2018 Sakshandsamar: Kåre Træen Vår dato Vår referanse Telefon: 57643004 04.11.2015 2014/4737-331.1 E-post: fmsfktr@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 09.09.2015 Bremanger kommune Postboks 104 6721

Detaljer

Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg

Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg Framlegg til vedtak frå fylkesrådmannen: 1. Følgjande reglar skal gjelde for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg,

Detaljer

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek.

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek. Bygland kommune Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/680 Sakshandsamar: Frantz Are Nilsen Dato: 05.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/14 Vilt- og fiskenemnd 11.11.2014 17/14 Rådet for eldre og funksjonshemma

Detaljer

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg Budsjett 2011 Rådmannen sitt framlegg Utgangspunktet - stoda Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbyggar 2006 2007 2008 2009 Lærdal 58 033 64 257 71 297 79 632 KG 03 56 145 59 658 64 485 69

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Budsjett 2013/økonomiplan 2013-2016 for opplæringssektoren utfordringar og satsingar

Budsjett 2013/økonomiplan 2013-2016 for opplæringssektoren utfordringar og satsingar Side 1av 10 Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim Avdeling: Opplæringsavdelinga Sak nr.: 12/4443-1 Budsjett 2013/økonomiplan 2013-2016 for opplæringssektoren utfordringar og satsingar Fylkesdirektøren rår

Detaljer

Lokale transporttilbod for ungdom (LTU) 2010 Invitasjon til å søke om prosjektmidlar

Lokale transporttilbod for ungdom (LTU) 2010 Invitasjon til å søke om prosjektmidlar Kommunane Kommunane v/leiar i ungdomsråd Kommunane v/ungdomsarbeidar/kulturarbeidar Sakshandsamar: Bente Sønsthagen E-post: Bente.Sonsthagen@sfj.no Tlf: 57 65 61 53 Vår ref. Sak nr.: 10/538-1 Gje alltid

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALDE

NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALDE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201208607-8 Arkivnr. 025 Saksh. Jon Rune Smørdal Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 25.09.2013-26.09.2013 15.10.2013-16.10.2013 NY PENSJONSORDNING

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

FINANSFORVALTNINGA I 2012

FINANSFORVALTNINGA I 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-24 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 20.02.2013-21.02.2013 12.03.2013-13.03.2013 FINANSFORVALTNINGA

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 11/828-6

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 11/828-6 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 11/828-6 Budsjett 2012. Økonomiplan 2012-2015 TILRÅDING: DOKUMENT: Inntektssystemet for kommunar og fylkeskommunar 2012 (Grønt hefte,

Detaljer

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Støtteeining økonomi og personal. Formannskapet Tenesteleiarane. ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Støtteeining økonomi og personal. Formannskapet Tenesteleiarane. ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012 Notat Til: Kopi: Frå: Formannskapet Tenesteleiarane Rådmann Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 11/2145-23 13600/11 27.10.2011 ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012 Vi viser til ØP-notat

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2012 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 14.desember 2011.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2012 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 14.desember 2011. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 27.02.2012 Dykkar dato 03.01.2012 Vår referanse 2012/219 331.1 Dykkar referanse 11/1134 Osterøy kommune Rådhuset 5282 Lonevåg OSTERØY KOMMUNE

Detaljer

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012, økonomiplan 20122015 Framlagt formannskapet 9.11.2011 Endring i rådmannen sitt framlegg til budsjett av 12.10.2011 nr.1 Side 1 av 8 INNLEIING: Dette dokumentet tek utgangspunkt i rådmannen

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2015

Tertialrapport 2 tertial 2015 Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak: Føretak: Helse Førde HF Dato: 23.06.2010. Saka gjeld: Søknad om ekstraløyving til investeringar i 2010-2011

Styresak. Framlegg til vedtak: Føretak: Helse Førde HF Dato: 23.06.2010. Saka gjeld: Søknad om ekstraløyving til investeringar i 2010-2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 23.06.2010 Sakshandsamar: Jon Bolstad Saka gjeld: Søknad om ekstraløyving til investeringar i 2010-2011 Arkivsak 2009/2936 Styresak 042/10

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2013

FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-27 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 24.05.2013 11.06.2013-12.06.2013 FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 7.4.2014 9/2014 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200801229-5 Arkivnr. 540 Saksh. Haugen, Birthe Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 16.11.2010 24.11.2010-25.11.2010 FØRESPURNAD

Detaljer

Kopi til: Arkivnr.: 812. Nytt fylkesvegnett - styrings- og rapporteringssystem mellom partane Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen Region vest

Kopi til: Arkivnr.: 812. Nytt fylkesvegnett - styrings- og rapporteringssystem mellom partane Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen Region vest HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen NOTAT Til: Fylkesutvalet Samferdselsutvalet Dato: 03. februar 2010 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 200907758-4/OYVSTO Kopi til: Arkivnr.: 812 Nytt fylkesvegnett -

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 07/350-4

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 07/350-4 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 07/350-4 Rekneskapsrapport pr. TILRÅDING: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Saka vert framlagd utan tilråding. ::: Sett

Detaljer

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Bystyret 02.10.2012 Sakshandsamar: Terje Heggheim Arkiv: K1-614, K3-&50 Objekt: Arkivsaknr 09/1411 KJØP AV FLORØ SJUKEHUS Kva saka gjeld: Flora kommune må ta stilling

Detaljer

Langtidsbudsjett 2010-2015, vidare prosess

Langtidsbudsjett 2010-2015, vidare prosess Helse Fonna HF Postboks 2170 5504 Haugesund Vår ref.: Deres ref.: Saksbehandler: 2009/414-1243/2010 Terje Arne Krokvik, 51 96 38 27 D?4?03.2010 Langtidsbudsjett 2010-2015, vidare prosess Styret i Helse

Detaljer

Fylkeskommunen og inntektssystemet

Fylkeskommunen og inntektssystemet Fylkeskommunen og inntektssystemet Møte med KrF, 1.september 2014 Lånegjelda, utvikling 2010-14 Samla lånegjeld auka med over 1 mrd. kr frå 2010-14 Kapitalutgiftene, 2010-14 Brutto kapitalutgifter auka

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Kjell Sverre Snøtun Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1778

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Kjell Sverre Snøtun Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1778 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Kjell Sverre Snøtun Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1778 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-18, planleggingsprogram 2015-18. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret godkjenner årsbudsjett

Detaljer

MØTE I REPRESENTANTSKAPET - SOGN BRANN OG REDNING IKS

MØTE I REPRESENTANTSKAPET - SOGN BRANN OG REDNING IKS PROTOKOLL MØTE I REPRESENTANTSKAPET - SOGN BRANN OG REDNING IKS DATO; Fredag 31.oktober 2014 kl. 13.45 STAD; Statens hus på Leikanger. TIL STADES FRÅ REPRESENTANTSKAPET; Olav Lunden, leiar Marit Mellingen

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798 Rekneskapsrapport pr 2.tertial 2009/budsjettendringar Rådmannen si tilråding: 1. Kommunestyret har ingen merknader til framlagt

Detaljer

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda.

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda. Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon55 23 99 42 Telefaks55 23 99 49 Voss 10. juni 2008 Hordaland fylkesting sitt møte på Voss 10. juni 2008: Byggjer

Detaljer

Budsjett 2011, økonomiplan 2011-14 og planleggingsprogram 2011-14

Budsjett 2011, økonomiplan 2011-14 og planleggingsprogram 2011-14 Budsjett 2011, økonomiplan 2011-14 og planleggingsprogram 2011-14 Rådmannen si tilråding: 1. Kommunestyret vedtek rådmannen sitt framlegg til driftsbudsjett for 2011 av 28.10.2010 med slike endringar og

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 18.05.2016 35308/2016 Åge Ødegård Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Detaljer

Finansiering av dei offentlege fagskolane

Finansiering av dei offentlege fagskolane Saksutredning: BREV FRÅ VESTLANDSRÅDET TIL KUNNSKAPSDEPARTEMENTET OM FAGSKOLEUTDANNINGA Trykte vedlegg: Ingen Utrykte vedlegg:... Sett inn saksutredningen under denne linja Finansiering av dei offentlege

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Følgjande tabell viser fylkesrådmannen si rapportering på forvaltninga av ledig likviditet og andre midlar berekna for driftsføremål:

Følgjande tabell viser fylkesrådmannen si rapportering på forvaltninga av ledig likviditet og andre midlar berekna for driftsføremål: Side 1 av 5 VEDLEGG 3 Rapportering på finansporteføljen per. 31.august 2014 Gjeldande finansreglement seier at fylkesrådmannen 3 gonger i året legg fram for fylkestinget rapport for finansforvaltninga.

Detaljer

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Saksprotokoll Organ: Møtedato: 28.05.2013 Hovudutval for opplæring Sak nr.: 12/752-129 Internt l.nr. 18035/13 Sak: 7/13 Tittel: Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Behandling:

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2019 - sektorbudsjett for opplæring ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2019 - sektorbudsjett for opplæring ::: Sett inn innstillingen under denne linja Side 1 av 14 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 14/882-11 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2019 - sektorbudsjett for opplæring ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Tore Eriksen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 08/2538. 2. Kommunestyret vedtek slike endringar i driftsbudsjettet for 2008:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Tore Eriksen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 08/2538. 2. Kommunestyret vedtek slike endringar i driftsbudsjettet for 2008: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Tore Eriksen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 08/2538 Rekneskapsrapport og budsjettregulering pr 2.tertial 2008 Rådmannen si tilråding: 1. Kommunestyret har ikkje merknader til utarbeidd

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 Prosjekt Sogn lokalmedisinske senter, Lærdal. Rapport forstudie og vidareføring TILRÅDING: Leikanger kommunestyre gjer

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

FYLKESVEGPLANEN 2006-2015

FYLKESVEGPLANEN 2006-2015 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200506709-20 Arkivnr. 812.T07 Saksh. Aarethun, Thorbjørn Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 15.02.2006 22.02.2006-23.02.2006

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Saksprotokoll Organ: Fylkestinget Møtedato: 11.06.2013 Sak nr.: 12/752-133 Internt l.nr. 20501/13 Sak: 26/13 Tittel: Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Behandling: Frå

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 14.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Kjell-Einar Bjørklund, Hans K Stenby, Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Igangsetting av forprosjekt «Bygg Aust» Helse

Detaljer

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 13.05.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Arkivsak

Detaljer

Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane

Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane Frå 1. juli i år vert det innført eit nytt regelverk for regionalstøtte i EØS-området, noko som krev

Detaljer

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Framtidas bustadbehov blir i hovudsak påverka av størrelsen på folketalet og alderssamansettinga i befolkninga. Aldersforskyvingar i befolkninga forårsakar

Detaljer

Finansiering av søknaden

Finansiering av søknaden Hei, Dei føreslegne endringane er i orden for oss. Mvh Bjarte Lofnes Hauge Den 3. jun. 2016 kl. 11.02 skrev Guro Høyvik : Hei igjen, og takk for nye vedlegg. Eg har gått gjennom den

Detaljer

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal» Notat Til: Kopi: Frå: Kommunestyret og kontrollutvalet Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 216 13/1449-13 10263/15 28.01.2015 Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Detaljer

FYLKESVEGAR - PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR 2012

FYLKESVEGAR - PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201200095-2 Arkivnr. 8 Saksh. Støle, Øivind Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 15.02.2012 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012

Detaljer

OSTERØY VIDAREGÅANDE SKULE - VURDERING AV NYBYGG

OSTERØY VIDAREGÅANDE SKULE - VURDERING AV NYBYGG HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Eigedomsseksjonen Arkivsak 200405151-13 Arkivar. 171.52 Saks. Haavardtun, Helge Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 07.02.2006

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013 NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap - Sentralforvaltningen Til denne saka ligg desse dokumenta føre: Årsregnskap for (resultatregnskap, balanse og noter) Revisjonsberetning

Detaljer

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE Gol kyrkjelege fellesråd

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE Gol kyrkjelege fellesråd Handlingsplan 2014 2017 EKSTERN TENESTE Gol kyrkjelege fellesråd Budsjettforslag 2014 Kontonavn: 41,krk.admin 42,kyrkjer 43, kyrkjegard 44,andre krk.f Totalt pr. kto.2013 Budsjett 2013 inkl red 16000 Brukarbet.

Detaljer

ANSKAFFING AV BYBANEVOGNER OG FORLENGING AV EKSISTERANDE VOGNER - BYGGETRINN 3

ANSKAFFING AV BYBANEVOGNER OG FORLENGING AV EKSISTERANDE VOGNER - BYGGETRINN 3 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201000943-25 Arkivnr. 831 Saksh. Vedvik, Anne Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 05.06.2013 10.06.2013 11.06.2013-12.06.2013

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal.

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal. Notat Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i. Dette notatet kan vera eit diskusjonsgrunnlag for vurdering av fordeling av utgifter til husleige og drift i interkommunale samarbeid. Oversikt

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 02.12.2014 Møtestad: Matre Møtetid: 15:00 Eventuelle forfall må meldast til Aina Isdal Haugland per tlf. 56166222, sms til 90717615 eller per

Detaljer

Årsbudsjett 2009 Økonomiplan 2009 2012

Årsbudsjett 2009 Økonomiplan 2009 2012 Årsbudsjett 2009 Økonomiplan 2009 2012 Fylkesrådmannen legg med dette fram budsjettgrunnlaget for 2009 og økonomiplanen 2009 2012. Budsjettgrunnlaget vert i samsvar med framdriftsplanen for budsjettarbeidet

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Henrik Skovly Arkivsak nr.: 2014/2240 Arkivkode: 250 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet NIVÅ PÅ RENTESIKRING Administrasjonen si tilråding: Formannskapet

Detaljer

Investeringsprogram 2013 2016

Investeringsprogram 2013 2016 Investeringsprogram 2013 2016 06.12.2012 A. Investeringsprogram økonomiplanperioden 2013-2016 Investeringsprogram 06.12.2012 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett

Detaljer

Utrekning av stillingar og heimlar for SOGN PPT.

Utrekning av stillingar og heimlar for SOGN PPT. Utrekning av stillingar og heimlar for SOGN PPT. Dei etterfylgjande reknearka viser modellar for driftsutgiftene til eit nytt PPT kontor for deltakande kommunar i Indre Sogn. Modellane tek utgangspunkt

Detaljer

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE.

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. 1. GENERELT 1.1 Føremål Møre og Romsdal fylke har som mål å yte god service og vere tilgjengeleg for innbyggarane i fylke og for

Detaljer

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Status og utfordringar Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Tertialrapporten viser Eit forventa driftsunderskot på 7 millionar i 2009, om drifta held fram som i dag. Dette kjem på

Detaljer

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert Sparetiltak Tiltak Stipulert sparesum Reduserte kostnader 1 Frukt og grønt i skulen, budsjettert med kr 4,-pr elev/dag 300 000 Dette er i tråd med sentrale føringar. Samla utgjer det kr 610 000,- Alternativt

Detaljer

Styresak. Arkivsak Styremøte 06.02. 2008 2007/371/110 Styresak 010/08 B

Styresak. Arkivsak Styremøte 06.02. 2008 2007/371/110 Styresak 010/08 B Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 23.01.2008 Sakhandsamar: Terje Arne Krokvik Saka gjeld: Investeringar og lån 2008 med 5-årig investeringsplan Arkivsak Styremøte 06.02. 2008

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste Tilleggsinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 10.05.2016 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Dersom du av tvingande grunnar ikkje kan møte, eller er ugild i noko sak, gi beskjed snarast til politisk

Detaljer