Sogndal Idrettslag Årsmelding 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sogndal Idrettslag Årsmelding 2007"

Transkript

1 Sogndal Idrettslag Årsmelding 2007

2 Årsmøte 2007 Onsdag 26. mars 2008 Kl Fosshaugane Campus - Gjensidigerommet Sakliste: Sak 1 Opning Sak 2 Godkjenning av innkalling og sakliste Sak 3 Val av ordstyrar Sak 4 Val av skrivar og to til å skrive under protokollen Sak 5 Godkjenning av årsmelding frå gruppene Sak 6 Godkjenning av rekneskap for 2007 Sak 7 Godkjenning av budsjett for 2008 Sak 8 Innkomne saker: 8.1 Frå hovudstyret: Fastsetjing av medlemskontingent for 2008 Framlegg: Vaksne: kr 220 Barn under 16 år: kr 140 Familiemedlemsskap: kr 450 Støttemedlem: kr 170 2

3 8.1.2 Signaturrett Framlegg til vedtak: Årsmøtet gir leiar og nestleiar i felleskap signatur til å teikne Sogndal Idrettslag. Leiar og nestleiar kan delegere fullmakta vidare til andre i styret Val av revisor: Framlegg til vedtak: Deloitt Statsautoriserte Revisorer ANS vert gjenvalt. Sak 9 Val: 9.1 Val v/valnemnda Karin Vikane og Gunnar Yttri Følgjande medlemar er på val: Jøril Hovland Britt Marie Follevåg 9.2 Val av representantar til ting og møter i dei organisasjonane laget er tilslutta: Framlegg til vedtak: Styret får fullmakt til å nemne opp representantane. Med helsing Rune Fromreide -styreleiar- 3

4 Årsmelding 2007 for SIL 1. Arbeidsutval Styreleiar Styremedlemar Rune Fromreide Jøril Hovland Brit-Marie Follevåg Ole Navarsete Tommy Sæthre 2. Grupper Alpin Langrenn Handball Orientering Trim Barneidrett Skeiser Symjing Turn Volleyball Jostein Reppen Bente Øyre Arvid Fossnes Karl Helge Albretsen Magne Lund Axel Kleiven Kåre Stokkenes Tom N. Pedersen Marit Irene Uglum Gro Hovland 3. Møte Styret (arbeidsutvalet) har hatt 2 møte i perioden. Hovudstyre (arbeidsutval + grupper) har hatt 5 møte i perioden. 4. Medlemstal Samla medlemstal pr var 1014, dette er ein nedgang på 25 medlemar frå Medlemar over 20 år: Medlemar under 20 år: 81 kvinner og 67 menn 394 jenter og 472 gutar 4

5 Styret/arbeidsutvalet 2007 har vore eit godt år for Sogndal Idrettslag, både sportsleg, administrativt og ikkje minst på anleggsida. SIL har etter kvart fått ein tidsmessig organisasjon som kan tilby born, unge og vaksne gode treningstilbod. Sportsleg har vi vore sterkast på breidde, og det er på mange måtar lovande for framtida for oss som har mange grupper i gang. Men det har også vore gode idrettsprestasjonar som det går fram av gruppene sine årsmeldingar. Breidde er og har vore viktig for SIL. Det viser seg gjennom stor aktivitet i barneidretten. Men når ein kjem opp i alderstrinnet år kjem fråfallet og vanskane med rekruttering. For å bøte på dette samarbeider vi med idrettsrådet, kommunen og dei andre idrettslaga om open hall som er eit arrangement som er lagt opp for ungdom. Open hall har vore vellukka med idrettsaktivitetar kombinert med musikk og andre tilbod retta mot dei unge. Hodlekve er eit viktig område for SIL, og laget har difor gjeve fråsegn til ny kommuneplan og til reguleringsplan for Hodlekve Stedjekammen. SIL la spesielt vekt på å få til ein heilskapleg utvikling av området der ulike interesser vert sett i samanheng. Det er viktig for oss at det er plass til å drive ulike aktivitetar som orientering, skileik, alpint, langrenn eller turgåing i området og at området sin unike situasjon som allsidig rekreasjons- og vintersportsstad vert ivareteke og utvikla. I Hodlekve er SIL-hytta samlingspunktet for heile skifamilien. Dei siste åra har vi hatt mykje arbeid med å oppgradere hytta, og i desember 2007 var den siste utvidinga opna. Den omfattar 70 m2 fordelt på 2 plan, og har som hovudmål å utvida kapasiteten på opphaldsrom/kafedrift. I tillegg er det bygd eit romslegare inngangsparti og dusj og garderobe er oppgradert. Prosjektet har kosta 1,2 mill. kr. Til finansieringa er det mange bedrifter og enkeltpersonar som har bidrege med gåver/støtte. Vi vil spesielt nemne kommunen og Sparebanken Sogn og Fjordane som har gjeve kr kvar. Kommunen har i tillegg innstilt på kr til spelemidlane og har forskottert desse med eit renteog avdragsfritt lån. Men kanskje det viktigaste bidraget er den store dugnadsinnsatsen. I den samanheng vil vi spesielt nemne Kjell Kvåle som var prosjektleiar og orienteringsgruppa som har gjort ein kjempeinnsats saman med andre grupper og enkeltpersonar. I 2007 som tidlegare var SIL ansvarleg for 17. mai arrangementet i Sogndal. Det er eit stort arrangement der gruppene stiller opp og gir arrangementet ei fin råme og eit godt program. I den samanheng vart det utført stor dugnadsinnsats frå medlemmene. SIL fekk gode tilbakemeldingar på tilstellinga i 2006 og vi ønskjer å halde fram som arrangør. Til liks med dei siste åra har det vore stor aktivitet i dei enkelte gruppene. Det er utført mykje bra arbeid både av dei respektive styra, trenarar, lagsleiarar, føresette med fleire og den enkelte medlem. Mange dugnadstimar har vorte utført for å skaffe nok inntekter til eit godt idrettstilbod. På den sportslege sida er etablering av nytt damelag i handball noko som vi vil trekke fram. Laget har gjort ein kjempeinnsats i 4. divisjon og har til no vunne alle kampane så nær som ein. 5

6 6

7 Alpingruppa Organisasjon frå årsmøte 3. mai 2007: Leiar-Jostein Reppen 1 år Økonomiansvarleg- Arne Frode Barsnes 2år Dugnadsansvarleg- Bente Nornes 1år Leiv Dag Hollekve 2år Trenaransvarleg- Geir Foss 1 år Sponsoransvarleg Torunn Seim 1år Styremedlem- Terje Stalheim 1år Styremedlem Sissel Molland 1 år Økonomi: Vi har hatt julegate dugnad og dorullsalg. Vi har og hatt sponsor inntekter og inntekter frå kurs. Vidare så har vi moteke gåvemidlar frå skikrinsen og SIL hovudlag, har ikkje hatt store utlegg ut over budsjett. Trening: Vår- Morgan Flugheim og Geir Foss Geir Foss som rein dugnad Morgan mot ei enkel godtgjersle. Vi starta barmarkstreninga i september og var litt utandørs i starten. Cupkveldar: 6 cupkveldar i samarbeid med langrenn, god deltaking. Telenorcup med god deltaking i 4 kveldar med premiering frå Noregs Skiforbund. Kurs: 2 nybyrjarkurs for born. Renn: 1 krinsrenn Storslalåm 1 krinsrenn Slalåm 2 sonerenn Fjord 1 1 KM Storslalåm 1 Km Slalåm 1 Påskerenn (famelierenn) Alpinistane våre har delteke på renn på Hafslo, Harpefossen, Jølster (Bjørkelia) og Førde (Blomlia). Nokre av alpinistane våre kvalifiserte seg for Landsfinale for år på Voss : Susanne England Reppen, Veronica Foss Hillestad, Carina T Øvreseth og Karl Andre Foss. I regi av skikrinsen så har mange delteke på samlingar på : Juvass (aug. sept. Okt.) Autrike (nov.) og Hafjell (des.) I tillegg har enkeltløparar delteke på Kjus Rennskule og Ål utforskule. 7

8 I samarbeid med langrenn så er vi av skikrinsen utpeika til å vere med i eit rekuteringsprosjekt frå haust 2007 til Samband med dette så arrangerte vi miljøsamling for alle Ski-greiner i Hollkve i oktober. Der løparar frå heile indre Sogn deltok. Avslutninga gjekk føre seg på Kvåle skule også i God mat kaffi og kaker og video framsyning får vinterens renn god stemning. Sogndal alpin Jostein Reppen Leiar 8

9 Barneidrett Styret for sesongen 2007/2008: Axel Kleiven Nina Leivdal Tandle Roar Takle Olsen Vidar Kvåle Anne Liseth Anne Lone Hovland Styremøter ca 1 gong pr månad hyppigare på hausten for planlegging av aktivitetar Totalt har me hatt ca 160 ungar innom fordelt på gruppene nedanfor. Me har halde til i Campushallen om hausten og ein del ute (orientering). Jan/Feb har me vore i Hodlekve. Aktivitetar haust 2007 Har hatt 5 grupper i desse aldersgruppene (antal ungar): 0-3 år Instruktørar Roger Allan Ivin og Margrethe Stedje Onsdag (50) 4-5 år Instruktørar Instruktørar frå Idrett Vidaregåande Onsdag (39) 1 klasse Instruktørar Instruktørar frå Idrett Vidaregåande Tysdag (24) 2 klasse Instruktørar Instruktørar frå Idrett Vidaregåande Tysdag (25) 3-4 klasse : 3 x Orientering /3 x Volleyball/3 x Handball Tysdag (20) Orientering i regi av orienteringsgruppa og i Volleyball og Håndball fekk med hjelp frå Sudentspretten dei gjorde ein flott innsats for oss. Aktivitetar vår 2008 Har hatt 5 grupper i desse aldersgruppene : 0-3 år Instruktørar Roger Allan Ivin og Margrethe Stedje Onsdag år Instruktørar Instruktørar frå Idrett Vidaregåande Onsdag klasse skiaktivitetar i Hollekve fram til vinterferien Starta 8 jan og 4 tysdagar med alpininstruksjon takkar alpingruppa for flott instruksjon. Dei 2 neste gongene før vinterferien tek med fri skileik med pause i vinterferieveka og hallen igjen 11 mars og ut april. 3-4 klassingane fortset med orientering dersom me får orienteringsgruppa på bana igjen. Orienteringsgruppa gjorde ein flott innsats før jul. Frå og med mai startar fotball og då avsluttar me sesongen. For Styret i SIL Barneidrett Axel Kleiven 9

10 Handballgruppa Styret Handballstyret har hatt denne samansetjinga: Arvid Fossnes Guri Fonsdal Åse Julusmoen - Leiar - Økonomiansvarleg - Ans, for loddsal og treningskontingent Styret har/skal delteke/delta på føljande: Sesongevaluering for aldersbestemt Leiarmøte i krinsen Arbeidsutval og årsmøte i hovudlaget Soneutviklingsmiljø (SUM) samlingar. Arrangement Arrangement i hallen har denne sesongen vore fordelt på alderklassane frå 11 år og oppover. Framtida Handballen i Sogndal rekrutterer fortsatt godt og vi var ca 150 aktive på aldersbestemte lag ved årsskifte. Utfordringen vår er er å dekke behovet for trenere til alle grupper.her må det satsast meir på utvikling neste sesong. Vi har denne sesongen nytta mange av våre eigne dommarar og ser no klart nytten av satsinga på dommarar i

11 Sosiale tiltak J-12,14 og 16 var med på turnering i Førde i slutten av september. J- 13 og G -13 skal på Baldus-cup på Hamar denne helga. J- 16 skal på Fredrikstad cup i pinsen. Gruppene har ellers hatt individuelle samlingar ma. til jul. Utfordringar Høg halleige er med på å strupe utviklinga for handballen i Sogndal. Treningsavgifter Årsgruppe Treningsavgift Lodd 25kr/stk Sum ,- 600, ,- 600, ,- 500,- 1300, ,- 500,- 1300, ,- 500,- 1300, ,- 500,- 1300,- Sogndal 26.april 2007 Arvid Fossnes - Leiar- 11

12 12

13 13

14 14

15 O-gruppa Styret Leiar Karl Helge Albretsen Medlem Torbjørn Stokke Medlem Oddny Haugen Medlem Rune Aa Medlem Arne Gjeraker Støttemedlem Sverre Aasen Deltakere Nå er orienteringssesongen 2007 over med god margin. 111 ulike løpere har deltatt på nærløp i I snitt har det vært 31 deltakere med hver uke. Det var satt opp 15 nærløp der 2 var nattløp. Ett løp ble gjennomført bare med nybegynnerløype. Oppslutninga i 2007 har vært nesten identisk med Dermed holder vi på oppturen som har vært siste 4 åra. Den 23. mars gikk natt-km i Førde. Som eneste løper fra Sogndal vant Christian Frøyd sin klasse. I Sunnfjordorienteringa 6. juni ble Christian Frøyd nr 1 og Sverre Aasen nr 3 i sine klasser. Turorientering I 2008 var det forsøk med nær-trim som ein del av tur-orienteringa. Det var lite salg av dette. Totalt var det 35 som har levert inn klippekort for turorienteringa. Det er 4 mer enn i Arangement O-gruppa arrangerte KM Ultralang den 13. mai. Den gikk av stabelen i vårkaldt vær på Kaupanger. 26 startende fikk utfordre seg i lange, tunge løyper. Christian Frøyd som løp for Sogndal ble suveren vinner i lengste løypa. Andreas Magerøy fra Førde tok gull med imponerende tid i klassa Herrer Klubben arrangerte Gildesprinten også i 2007, og et stort antall unge var gjennom løypene. Gledelig var det at klase 6A på Kaupanger skule ble trekt ut som vinner av kr Kart Det ble tegna lite kart i Lars Gjeraker oppdaterte Kaupanger Skulekart, og arbeidet med nytt kart i Amla ble så vidt påbegynt. Nytt styre Takk for god innsats i

16 Skeisegruppa Styret i denne perioden: Tore Sviggum (form) Kåre Stokkenes Jan Hope Johan Johannessen (vara) TO INDRE OG VEKK MED HAN. Denne sesongen har også vore skral for den vesle gruppa vår. Det har vore mildver, regn og storm heilt til no, og såleis ingen is, verken på tjørnet ved travbana, Dalavatnet eller sjøisen ved Barsnes. Kun nokre skjær ved båthavna og dei mest ivrige har nokre turar på kunstisen i Bergen. Såleis ingen klubb-laup. Ikkje inntekter og dei utgiftene me har hatt har me dekka sjølve. Kontingenten til Noregs Skøyteforbund vert som før sponsa av Meny-Rolf. Trass i dårlege forhold i år vonar og trur me at ein laupar frå den vesle klubben vår vil stå på startstreken i OL 2018 (litt optimistisk ) Sogndal, Johan Johannessen (ref.) 16

17 Symjegruppa Styret si samansetjing Leder: Leiarfunksjon på omgang. Kasserer: Helge Svendsen vald 2006 Sekretær: Tom N. Pedersen vald 2007 Styremedlem: Heidi Helle vald : Siv Laila Eriksen vald : John Bratvold vald 2007 Vara Willy Brekke vald 2006 Styreaktivitetar Styret har hatt 4 møte i løpet av året: Tom N. Pedersen har møtt som styret sin representant i SIL hovudstyre. Årsmøte for 2007 vil bli halde tidleg i mars månad. Vi har, etter søknad, fått kr ,- frå Norges Svømmeforbund til innkjøp av banedelarar i bassenget. Også dette året hadde Symjegruppa ansvaret for organisering av både Skuletoget og Folketoget på 17. mai. Begge arrangementa gjekk bra. Symjegruppa har fått nokre tilbakemeldingar frå deltakarane som vi tar med oss til neste års arrangement. Eit viktig punkt er samarbeid med kommunen om elektronisk utsending av informasjon til alle frivillige organisasjonar i Sogndal. Symjegruppa sine aktivitetar Symjegruppa har hatt følgjande tilbod: vanleg symjetrening, masters-symjing, vasstilvenjing grunnkurs for vidarekomne, babysymjing. Siv-Laila Eriksen er hovudtrenar og engasjerer hjelpetrenarar etter behov. Symjetrening (mand. kl , tirs ) Om lag 25 til 30 medlemmar gjorde bruk av dette treningstilbodet. Masters-symjing (mand ) Omkring 5-10 deltok på disse treningane. 17

18 Vasstilvenjing Grunnkurs for born som ikkje kan symje og kurs for vidarekomne som får grunnleggjande opplæring i mellom anna symjeteknikkar, dukking, stuping og liknande. Omkring 50 har delteke på desse kursa. Babysymjing. Vi hadde babysymjing i vårsemesteret, men ikkje i haustsemesteret. 20 born deltok i vår. Andre aktivitetar Masters-symjarar har deltek på stemne i Danmark. Symjinga sin dag i januar samla ein fin flokk born Klubbmeisterskap to gonger i løpet av året samla dei fleste deltakarane på symjetreninga og fleire frå vanntilvenjingskurset. Foreldra møter opp og syter for god stemning og hjelp med tidtaking. To stafettlag deltok på Fjordsymjing over Esefjorden (400 m) i august. Begge stafettlaga vann sine klassar (eit lag med vaksne og eitt med born). 18

19 Trimgruppa Styret: Magne Lund Formann Leidulv Berg Styremedlem Kjell Vidar Johansen Styremedlem Møter: Formann har deltatt på nokre hovedstyremøter Instruktørar: Rolf Bjelde og Svein Hagen Aktivitetar: Herretrimen: Gymnastikk/trim med instruktør. Har framleis eit godt oppmøte, med gjennomsnitt 25 utøvere for kvelden. Her er det rom for fleire, og personar som ønsker å ha ein god gymnastiktime bør prøve denne timen. Treningen er kvar fredag kl i gamle idrettshallen i perioden september-mai. Nuken Over: Vi slit med deltakinga på Nuken over. Hafslo bestemte seg for at dei i -07 ikkje lenger ønskte å vere med. Det vart for mykje arbeid for lite. Eg var så heldig at eg fekk med meg 2 fantastiske kjekke menn (Trond Fritzon og Yngve Håkonsen). I lag vart vi einige om eit opplegg og vi prøvde å tenkje nytt for å skape entusiasme. Vi annonserte i nokre ekstremsportmagasin og profilerte oss i Sogn avis. Vi la om løypa etter ønskje frå dei aktive tidlegare år. Vi hadde start på samme plass, men hadde nedfart vi Årvollsåsen og ned Eggjaberget og målgang på Sogndal stadion. Ny løype vart positivt motteke av utøvarane. Vi hadde ingen premiering blant dei aktive, men at all startkontigent skulle gå til Arve Beheim minnefond. Vi overlevert nesten 3000,- kr til minnefondet. Vi fekk sponsa ein del premier av det lokale næringsliv, som vi trekte ut på startnummer. Vi fekk med desse tiltaka auka deltakinga litt, men nok til at vi sannsynlegvis og gjer eit forsøk og i -08. Sogndal Magne Lund 19

20 Turngruppa Styre: Leiar: Marit Irene Uglum Økonomiansvarleg: Marianne Skjeldestad Hove Skrivar/heimeside: Anita Svedal Dugnadsansvarleg: Anne Kristin Holen Styremedlem: Gro Hovland Styremedlem: Kjersti Johannessen Styremedlem: Rannveig Kvåle Møter: Styret har hatt 3 styremøter; 10. april, 15. mars, 22. august (årsmøte) Det har i tillegg vore 3 arbeidsmøter, der deler av styret har møtt; 13. februar (leiarkurs, handlingsplan, årshjul), 20. mars (turnstemne), 2.april (turnstemne) Trenarar: Marit Irene Uglum og Gro Hovland Rannveig Kvåle og Kjersti Johannessen Hjelpetrenar vår-07: Anita Svedal/Magni Stenehjem Hjelpetrenar haust-07: Anita Svedal/Anne Kristin Holen/Unn Hege Johannessen Maria Gunnarsdotter Svedal, Arinda Uglum, Åsne K. Aanestad og Lene Veum frå eldste gruppa har og vore med og hjelpt til på den yngste gruppa i haustsemesteret. Studentane; Karoline Kalager, Charlotte Hagen, Mattis Fortun og Christoffer Melhus har trent ungdomsgruppa hausten 2007 Mål: Utvikle grunnleggjande basisdugleikar med hovudvekt på turn/koordinasjon. Turn gir allsidig rørsleerfaring og eit grunnlag for god motorisk utvikling. Skape interesse for turn og gymnastikk. Medlemmer: medlemmer Trening: Vår 2007: Trudvang skule klasse kl og klasse kl Haust 2007: Trudvang skule klasse kl.17-18, 6.-8.klasse kl og ungdomsgruppa kl Turn har vore eit populært tilbod også i år. Yngste gruppa har vore fullteikna, men alle som ynskte det fekk plass frå hausten. Våren 2007 var det oppvisningar på 17. mai og turnstemnet på Nordfjordeid som var høgdepunkta. Turngjengen gjorde seg og godt i 17. mai toget i fine drakter og alle i nye like 20

21 svarte SIL hettegensarar. Me fekk mange gode tilbakemeldingar frå publikum på turning og stylte- og sykkelakrobatikk i toget. Turnstemnet på Nordfjordeid i slutten av april vart og ei kjekk oppleving, me fekk visa kva me hadde øvd på heile vinteren for eit stort publikum. For mange var det og spennande då det var første overnattingstur på eiga hand utan foreldre. Over 500 deltakarar frå heile fylket deltok. Hausten 2007 har hatt innøving og trening på nye turnmoment i fokus. Mange har gjort store framsteg og treningsiveren og treningsgleda er på topp. Nokre i styret har delteke på gymnastikk- og turnforbundet sitt leiarkurs. SIL turn fekk tilbod om å vera pilotidrettslag på dette kurset og me slo til på det og inviterte med oss leiarar i turngruppene i Lærdal, Årdalstangen og Øvre Årdal. (Jotun). Åtil og Lærdal vart med og dette var eit fint høve til å verte betre kjende og diskutera felles problemstillingar og planlegga vidare samarbeid. Dette er eit 24 timars kurs som går over 2 helgar. Kurs/møter: Kurs i bruk av Airtrack v/ Frode Dahle, Sogndal 11. januar 2007, Anita, Marit Irene, Rannveig, Gro, Kjersti, Anne Kristin og Rune Kinserdal deltok. Turn Leiarkurs del 1 og 2, v/guri Sjetne og Stig Rønne, Noregs Gymnastikk- og turnforbund, Del 1: januar og del 2: april Marit Irene, Anne Kristin, Marianne og Anita deltok. Kretsting, Sogn og Fjordane Gymnastikk- og turnkrets, Aleksandra, Loen 4. mars Anita representerte Sogndal IL Turn. Anita sit i valkomite for kretstinget i Sogndal IL turn vart tildelt ansvaret for turnstemnet i Marit Irene har og vore medlem i SIL sitt hovudstyre og har delteke på møter der. Arrangement/oppvisningar: Barneturnstemne på Nordfjordeid april 2007 Turnoppvisning på Fosshaugane 17. mai. Økonomi: Turngruppa har økonomi i god balanse pr i dag. Største utgiftene har me hatt i samband med turnstemnet på Nordfjordeid og sponsing av hettegensarar til alle turnarane. Treningsavgifta har vore kr 500,- for heile året. Ungdomsgruppa har betalt kr 300,- for haustsemesteret. Sogndal 3. februar 2008 Anita Svedal Skrivar Marit Irene Uglum Leiar 21

22 Volleyballgruppa Tillitsvalde i 2007 Styret: Leiar Sekretær Kasserar Styremedlem /Dugnadsansvarleg Gro Hovland Kirsten Olaug Orvedal Astrid Hove Ingolv Gudvangen Hovudtrenarar: Torgeir Bang ( G-17) Jan Morten Loftesnes ( G15) Hjelpetrenarar. Aleksander Loftesnes Bjørnar Saue Møteverksemd: Styret har hatt følgjande møteverksemd i 2007: 3 styremøte 2 av møta har vore utvida med trenarar Leiar Gro Hovland har møtt på møta til Sogndal idrettslag Aktivitet: Sogndal volleyball er ei nystarta gruppe under SIL som veks sakte men sikkert. Første halvår 2007 hadde vi ei ungdomsgruppe i volleyball, gutar-u15. Dei var med på turneringsspel i fylket gjennom heile sesongen og gutane fekk bronse i sin klasse her i fylket. Vi vil her få gratulera gutane med god innsats. Frå hausten 2007 av vart det oppretta 2 grupper i Sogndal volleyball. Ei gruppe for ungdomsskulesteget G15 og ei gruppe for vidaregåande G17. Dei har hatt trening 2 gonger i veka. I tillegg har det vore eitt tett treningssamarbeid med Studentspretten slik at dei ivrigaste gutane har trena 4 gonger i veka. Det har vore 14 gutar på treningane for G15 22

23 Og 12 gutar på treningane for G17 Hausten 2007 var ingen av gruppene med i nokon serie. G15 var nystarta og ville lære seg grunnteknikkar før dei reiste på kampar. G17 hadde ikkje konkurrerande lag i fylket. Dei andre laga som dei tidlegare konkurrerte med vart ein del av seniorlaga i sine klubbar. Neste år vil også Sogndal volleyball melde inn eitt seniorlag. Målet i 2007 var også å få eit jentelag i Sogndal volleyball. Det lukkast vi ikkje med. Vi klarte ikkje å finne trenar. Dette vil vere eit mål i Dugnad Gruppa har vore aktive i dugnadsarbeidet. Spelarane har i saman med foreldra gjort ein kjempejobb med å måla SIL hytta, både innvendig og utvendig. Dette dugnadsarbeidet vert vidareført i Stor takk til alle som har vore med. Arbeidet framover Målet i 2008 er å halde fram med ei ungdomsgruppe for gutar, ei seniorgruppe for gutar og ei ungdomsgruppe for jenter. Langsiktig ynskjer vi også å få ei seniorgruppe for jenter. Styret har kontaktar ute og ser lyst på å få til eit tilbod for jenter i Volleyballtilbodet vert godt motteke blant ungdommane i Sogndal. Vi ser at det særleg fangar opp dei ungdommane som sluttar i anna organisert idrett. Sogndal, 30.jauar 2008 Styret i Sogndal volleyball Gro Hovland leiar Kirsten Olaug Orvedal sekretær Astrid Hove kasserar Ingolv Gudvangen styremedl. 23

24 24

25 Rekneskap

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 Budsjett

38 Arbeidsutvalet/Styret i SIL alle tal i kr. Inntekter: Medlemskontingent 100 Tilskot 35 SILhytta 20 Andre inntekter 10 Sum inntekter 165 Kostnader: Rekneskap 30 Kontorhjelp 20 Revisjon 10 Husleige 35 SIL-hytta 20 Rekvisita m.m. 20 Møte, kurs 15 Andre kostnader 10 Sum kostnader 160 Resultat 5 38

39 Alpingruppa K.nr. Dato TEKST BELØP BUDSJ TILSKOT/GÅVER SUM , , TRENINGSAVGIFT SUM , , STARTKONTIGENT 19.jan Hodlekverennet januar ,00 19.jan Hodlekverennet januar ,00 13.feb Fjord ,00 SUM , , KURS 12.jan Nybegynnarkurs jan ,00 SUM , , ARANGEMENT 19.jan Hodlekverennet Grilling ,00 13.feb MatSal Fjord ,00 SUM , , DIV. TILTAK SUM , SPONSORINNTEKTER SUM , , REKLAMEINNTEKTER 3630 DUGNAD 25.jan Juletrebelysning ,00 SUM , ,00 SUM INNTEKTER , , REISEUTGIFTER 4021 PÅMELDINGSKONTIGENT Hafslorennet 7 600,00 03.feb Jølster 6 400,00 39

40 06.feb Fjord 1 Hafslo 960, feb Harpefossen 3 640, mars Utvik 4 680,00 SUM , , ARRANGEMENTUTG. 14.jan Sesongkort K.Christiansen 4 500,00 SUM , , PREMIAR 21.jan Premiar Hodlekverennet ,50 13.jan Premiar Fjord ,00 SUM , , UTDANNING/KURS 4331 TRENARUTGIFTER SUM , , TRENINGSUTSTYR Jaktradioer ,00 SUM , , BANE HALL-LEIGE SUM , , ANNONSE SUM , ,00 SUM PERSONALKOSTNADER , , DRIFT/VEDLIKEH. ANLEGG 2 000,00 09.jan Nybø Potteplante Lilje 195,00 SUM DRIFTSKOSTNADER 2 000, FORSIKRINGSPREMIER 784, MØTE/KURS/FAGLITT. O.L ,00 SUM FORSK/ADM 1 000, KONTINGENT KRINS/FORB. SUM , ,00 SUM KONTINGENT 0, ,00 SUM DRIFTSRESULTAT , , OVERFØRT RESULTAT , ,87 AVSETTING DETTE ÅR SUM OVERFØRING til , ,87 40

41 Barneidrettsgruppa Budsjett for Barneidretten 2008 Inntekter Antall Pris Medlemskontingent 0-3 år Medlemskontingent 4-5 år Medlemskontingent 6-7 år Medlemskontingent 8-9 år * tatt hensyn til søsken moderasjon 60 Sum Inntekter 750 Kostnader Antall gonger Pris Hall-leige 0-3 år Hall-leige + instruktør 4-5 år Hall-leige + instruktør 6-7 år Hall-leige + instruktør 8-9 år Jule avslutning 0-5 år Jule avslutning 6-9 år Treningsdrakter instruktører Innkjøp utstyr og leiker 000 Porto telefon Sum Kostnader 500 RESULTAT

42 Handballgruppa Inntekter 1. Treningsavgift netto ,- 2. Dugnader ,- 3. Kiosksal ,- 4. Sponsor-, gave- og reklameinntekter ,- = ,- Utgifter 1. Hall-leige ,- 2. Reiseutgifter ,- 3. Trenarutgifter ,- 4. Kontingent- og domarutgifter ,- 5. Trenings- og kamputstyr ,- 6. Møter, kurs ,- 7. Turneringar ,- = ,- Overskot ,- Sogndal Godkjent på styremøte i dag 42

43 Langrennsgruppa INNTEKTER REKNESKAP 2007 BUDSJETT Tilskot Treningsavgifter Eigenandeler SUM Startkontingenter Domusrennet Sentrumsløpet 3320 Cup Karusell Kurs Arrangement mai Arenareklame Sponsorinntekter Reklameinntekter Inntekter, lotteri Dugnader og lignende Andre inntekter SUM KOSTNADER 4020 Reiseutgifter Påmeldingskontingentar Arrangementsutgifter Premiar Utdanning/kurs 4331 Trenarutgifter Treningsutstyr Bane/hall-leige Sentrumsløpet 6112 Hall, baner, garderobe 7310 Reklame, annonser SUM Driftstilskot, Hodlekve Drift 6110 Drift, vedlikehald anlegg Drift, vedlikehald, hytta SUM Kontorrekvisita Andre kostnader Porto, gebyr m.m Reise og opphald 7510 Forsikringspremiar

44 7770 Møte, kurs, faglitteratur o.l SUM Kontingentar krins/forbund Styre/bedriftsmøte SUM SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT (overskot) Overført resultat OVERSKOT (=EK?)

45 O-gruppa UTGIFTER: Kontingentar kr 7000,- Løpsavgift 10000,- Utgifter til løpsarrangement 10000,- Annonsar 3000,- Kurs / møter 2000,- Adm.utgifter 3000,- SUM kr 35000,- INNTEKTER: Turorientering kr 5000,- Løpsarrakement 10000,- Dugnad 8000,- Sal / reklame 5000,- Sponsor 10000,- SUM kr 38000,- Torbjørn Stokke kasserar 45

46 Symjegruppa REKNESKAP OG BUDSJETT FOR SIL - SYMJEGRUPPA RESULTATREKNESKAP Inntekter Note Budsjett 2008 Treningsavgift Kursavgift Andre inntekter Sum inntekter Kostnader Løn til instruktørar Leige av symjehall Premiar Reiseutgifter Kurs, etterutdanning instr Andre utgifter Sum kostnader Årsresultat (2 010) EIGENKAPITAL Akkumulert overskot

47 Trimgruppa Trimgruppa har følgjande budsjettframlegg for året 2008 INNTEKTER: Treningsavgift herretrim 35 deltakere a kr UTGIFTER: Halleige fylkeskommunen 35 timer a kr ,- Instruktørar 35 timer a Total utgifter Sogndal Magne Lund 47

48 Turngruppa INNTEKT: TRENINGSAVGIFT kr DUGNAD kr SPONSING kr kr KOSTNAD: TURNSTEMNE kr KURS OG REISEUTG kr MATERIAL kr INV I UTSTYR kr kr RESULTAT kr - Sogndal Marianne Skjeldestad Hove -kasserar- 48

49 Volleyballgruppa Forventa utgifter: Investeringer: Volleyballar(jentelag): 10 ballar à kr Drakter: 20 drakter à kr Sum investeringar: Utgifter drift: Hall-leige: Turneringsavgifter: Lisensar Reise kostnader: Sum driftsutgifter: Sum forventa utgifter: Forventa inntekter: Tilskot: Medlemskontigent 34stk à kr Dugnad: Sum forventa inntekter: