Sogndal Idrettslag Årsmelding 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sogndal Idrettslag Årsmelding 2007"

Transkript

1 Sogndal Idrettslag Årsmelding 2007

2 Årsmøte 2007 Onsdag 26. mars 2008 Kl Fosshaugane Campus - Gjensidigerommet Sakliste: Sak 1 Opning Sak 2 Godkjenning av innkalling og sakliste Sak 3 Val av ordstyrar Sak 4 Val av skrivar og to til å skrive under protokollen Sak 5 Godkjenning av årsmelding frå gruppene Sak 6 Godkjenning av rekneskap for 2007 Sak 7 Godkjenning av budsjett for 2008 Sak 8 Innkomne saker: 8.1 Frå hovudstyret: Fastsetjing av medlemskontingent for 2008 Framlegg: Vaksne: kr 220 Barn under 16 år: kr 140 Familiemedlemsskap: kr 450 Støttemedlem: kr 170 2

3 8.1.2 Signaturrett Framlegg til vedtak: Årsmøtet gir leiar og nestleiar i felleskap signatur til å teikne Sogndal Idrettslag. Leiar og nestleiar kan delegere fullmakta vidare til andre i styret Val av revisor: Framlegg til vedtak: Deloitt Statsautoriserte Revisorer ANS vert gjenvalt. Sak 9 Val: 9.1 Val v/valnemnda Karin Vikane og Gunnar Yttri Følgjande medlemar er på val: Jøril Hovland Britt Marie Follevåg 9.2 Val av representantar til ting og møter i dei organisasjonane laget er tilslutta: Framlegg til vedtak: Styret får fullmakt til å nemne opp representantane. Med helsing Rune Fromreide -styreleiar- 3

4 Årsmelding 2007 for SIL 1. Arbeidsutval Styreleiar Styremedlemar Rune Fromreide Jøril Hovland Brit-Marie Follevåg Ole Navarsete Tommy Sæthre 2. Grupper Alpin Langrenn Handball Orientering Trim Barneidrett Skeiser Symjing Turn Volleyball Jostein Reppen Bente Øyre Arvid Fossnes Karl Helge Albretsen Magne Lund Axel Kleiven Kåre Stokkenes Tom N. Pedersen Marit Irene Uglum Gro Hovland 3. Møte Styret (arbeidsutvalet) har hatt 2 møte i perioden. Hovudstyre (arbeidsutval + grupper) har hatt 5 møte i perioden. 4. Medlemstal Samla medlemstal pr var 1014, dette er ein nedgang på 25 medlemar frå Medlemar over 20 år: Medlemar under 20 år: 81 kvinner og 67 menn 394 jenter og 472 gutar 4

5 Styret/arbeidsutvalet 2007 har vore eit godt år for Sogndal Idrettslag, både sportsleg, administrativt og ikkje minst på anleggsida. SIL har etter kvart fått ein tidsmessig organisasjon som kan tilby born, unge og vaksne gode treningstilbod. Sportsleg har vi vore sterkast på breidde, og det er på mange måtar lovande for framtida for oss som har mange grupper i gang. Men det har også vore gode idrettsprestasjonar som det går fram av gruppene sine årsmeldingar. Breidde er og har vore viktig for SIL. Det viser seg gjennom stor aktivitet i barneidretten. Men når ein kjem opp i alderstrinnet år kjem fråfallet og vanskane med rekruttering. For å bøte på dette samarbeider vi med idrettsrådet, kommunen og dei andre idrettslaga om open hall som er eit arrangement som er lagt opp for ungdom. Open hall har vore vellukka med idrettsaktivitetar kombinert med musikk og andre tilbod retta mot dei unge. Hodlekve er eit viktig område for SIL, og laget har difor gjeve fråsegn til ny kommuneplan og til reguleringsplan for Hodlekve Stedjekammen. SIL la spesielt vekt på å få til ein heilskapleg utvikling av området der ulike interesser vert sett i samanheng. Det er viktig for oss at det er plass til å drive ulike aktivitetar som orientering, skileik, alpint, langrenn eller turgåing i området og at området sin unike situasjon som allsidig rekreasjons- og vintersportsstad vert ivareteke og utvikla. I Hodlekve er SIL-hytta samlingspunktet for heile skifamilien. Dei siste åra har vi hatt mykje arbeid med å oppgradere hytta, og i desember 2007 var den siste utvidinga opna. Den omfattar 70 m2 fordelt på 2 plan, og har som hovudmål å utvida kapasiteten på opphaldsrom/kafedrift. I tillegg er det bygd eit romslegare inngangsparti og dusj og garderobe er oppgradert. Prosjektet har kosta 1,2 mill. kr. Til finansieringa er det mange bedrifter og enkeltpersonar som har bidrege med gåver/støtte. Vi vil spesielt nemne kommunen og Sparebanken Sogn og Fjordane som har gjeve kr kvar. Kommunen har i tillegg innstilt på kr til spelemidlane og har forskottert desse med eit renteog avdragsfritt lån. Men kanskje det viktigaste bidraget er den store dugnadsinnsatsen. I den samanheng vil vi spesielt nemne Kjell Kvåle som var prosjektleiar og orienteringsgruppa som har gjort ein kjempeinnsats saman med andre grupper og enkeltpersonar. I 2007 som tidlegare var SIL ansvarleg for 17. mai arrangementet i Sogndal. Det er eit stort arrangement der gruppene stiller opp og gir arrangementet ei fin råme og eit godt program. I den samanheng vart det utført stor dugnadsinnsats frå medlemmene. SIL fekk gode tilbakemeldingar på tilstellinga i 2006 og vi ønskjer å halde fram som arrangør. Til liks med dei siste åra har det vore stor aktivitet i dei enkelte gruppene. Det er utført mykje bra arbeid både av dei respektive styra, trenarar, lagsleiarar, føresette med fleire og den enkelte medlem. Mange dugnadstimar har vorte utført for å skaffe nok inntekter til eit godt idrettstilbod. På den sportslege sida er etablering av nytt damelag i handball noko som vi vil trekke fram. Laget har gjort ein kjempeinnsats i 4. divisjon og har til no vunne alle kampane så nær som ein. 5

6 6

7 Alpingruppa Organisasjon frå årsmøte 3. mai 2007: Leiar-Jostein Reppen 1 år Økonomiansvarleg- Arne Frode Barsnes 2år Dugnadsansvarleg- Bente Nornes 1år Leiv Dag Hollekve 2år Trenaransvarleg- Geir Foss 1 år Sponsoransvarleg Torunn Seim 1år Styremedlem- Terje Stalheim 1år Styremedlem Sissel Molland 1 år Økonomi: Vi har hatt julegate dugnad og dorullsalg. Vi har og hatt sponsor inntekter og inntekter frå kurs. Vidare så har vi moteke gåvemidlar frå skikrinsen og SIL hovudlag, har ikkje hatt store utlegg ut over budsjett. Trening: Vår- Morgan Flugheim og Geir Foss Geir Foss som rein dugnad Morgan mot ei enkel godtgjersle. Vi starta barmarkstreninga i september og var litt utandørs i starten. Cupkveldar: 6 cupkveldar i samarbeid med langrenn, god deltaking. Telenorcup med god deltaking i 4 kveldar med premiering frå Noregs Skiforbund. Kurs: 2 nybyrjarkurs for born. Renn: 1 krinsrenn Storslalåm 1 krinsrenn Slalåm 2 sonerenn Fjord 1 1 KM Storslalåm 1 Km Slalåm 1 Påskerenn (famelierenn) Alpinistane våre har delteke på renn på Hafslo, Harpefossen, Jølster (Bjørkelia) og Førde (Blomlia). Nokre av alpinistane våre kvalifiserte seg for Landsfinale for år på Voss : Susanne England Reppen, Veronica Foss Hillestad, Carina T Øvreseth og Karl Andre Foss. I regi av skikrinsen så har mange delteke på samlingar på : Juvass (aug. sept. Okt.) Autrike (nov.) og Hafjell (des.) I tillegg har enkeltløparar delteke på Kjus Rennskule og Ål utforskule. 7

8 I samarbeid med langrenn så er vi av skikrinsen utpeika til å vere med i eit rekuteringsprosjekt frå haust 2007 til Samband med dette så arrangerte vi miljøsamling for alle Ski-greiner i Hollkve i oktober. Der løparar frå heile indre Sogn deltok. Avslutninga gjekk føre seg på Kvåle skule også i God mat kaffi og kaker og video framsyning får vinterens renn god stemning. Sogndal alpin Jostein Reppen Leiar 8

9 Barneidrett Styret for sesongen 2007/2008: Axel Kleiven Nina Leivdal Tandle Roar Takle Olsen Vidar Kvåle Anne Liseth Anne Lone Hovland Styremøter ca 1 gong pr månad hyppigare på hausten for planlegging av aktivitetar Totalt har me hatt ca 160 ungar innom fordelt på gruppene nedanfor. Me har halde til i Campushallen om hausten og ein del ute (orientering). Jan/Feb har me vore i Hodlekve. Aktivitetar haust 2007 Har hatt 5 grupper i desse aldersgruppene (antal ungar): 0-3 år Instruktørar Roger Allan Ivin og Margrethe Stedje Onsdag (50) 4-5 år Instruktørar Instruktørar frå Idrett Vidaregåande Onsdag (39) 1 klasse Instruktørar Instruktørar frå Idrett Vidaregåande Tysdag (24) 2 klasse Instruktørar Instruktørar frå Idrett Vidaregåande Tysdag (25) 3-4 klasse : 3 x Orientering /3 x Volleyball/3 x Handball Tysdag (20) Orientering i regi av orienteringsgruppa og i Volleyball og Håndball fekk med hjelp frå Sudentspretten dei gjorde ein flott innsats for oss. Aktivitetar vår 2008 Har hatt 5 grupper i desse aldersgruppene : 0-3 år Instruktørar Roger Allan Ivin og Margrethe Stedje Onsdag år Instruktørar Instruktørar frå Idrett Vidaregåande Onsdag klasse skiaktivitetar i Hollekve fram til vinterferien Starta 8 jan og 4 tysdagar med alpininstruksjon takkar alpingruppa for flott instruksjon. Dei 2 neste gongene før vinterferien tek med fri skileik med pause i vinterferieveka og hallen igjen 11 mars og ut april. 3-4 klassingane fortset med orientering dersom me får orienteringsgruppa på bana igjen. Orienteringsgruppa gjorde ein flott innsats før jul. Frå og med mai startar fotball og då avsluttar me sesongen. For Styret i SIL Barneidrett Axel Kleiven 9

10 Handballgruppa Styret Handballstyret har hatt denne samansetjinga: Arvid Fossnes Guri Fonsdal Åse Julusmoen - Leiar - Økonomiansvarleg - Ans, for loddsal og treningskontingent Styret har/skal delteke/delta på føljande: Sesongevaluering for aldersbestemt Leiarmøte i krinsen Arbeidsutval og årsmøte i hovudlaget Soneutviklingsmiljø (SUM) samlingar. Arrangement Arrangement i hallen har denne sesongen vore fordelt på alderklassane frå 11 år og oppover. Framtida Handballen i Sogndal rekrutterer fortsatt godt og vi var ca 150 aktive på aldersbestemte lag ved årsskifte. Utfordringen vår er er å dekke behovet for trenere til alle grupper.her må det satsast meir på utvikling neste sesong. Vi har denne sesongen nytta mange av våre eigne dommarar og ser no klart nytten av satsinga på dommarar i

11 Sosiale tiltak J-12,14 og 16 var med på turnering i Førde i slutten av september. J- 13 og G -13 skal på Baldus-cup på Hamar denne helga. J- 16 skal på Fredrikstad cup i pinsen. Gruppene har ellers hatt individuelle samlingar ma. til jul. Utfordringar Høg halleige er med på å strupe utviklinga for handballen i Sogndal. Treningsavgifter Årsgruppe Treningsavgift Lodd 25kr/stk Sum ,- 600, ,- 600, ,- 500,- 1300, ,- 500,- 1300, ,- 500,- 1300, ,- 500,- 1300,- Sogndal 26.april 2007 Arvid Fossnes - Leiar- 11

12 12

13 13

14 14

15 O-gruppa Styret Leiar Karl Helge Albretsen Medlem Torbjørn Stokke Medlem Oddny Haugen Medlem Rune Aa Medlem Arne Gjeraker Støttemedlem Sverre Aasen Deltakere Nå er orienteringssesongen 2007 over med god margin. 111 ulike løpere har deltatt på nærløp i I snitt har det vært 31 deltakere med hver uke. Det var satt opp 15 nærløp der 2 var nattløp. Ett løp ble gjennomført bare med nybegynnerløype. Oppslutninga i 2007 har vært nesten identisk med Dermed holder vi på oppturen som har vært siste 4 åra. Den 23. mars gikk natt-km i Førde. Som eneste løper fra Sogndal vant Christian Frøyd sin klasse. I Sunnfjordorienteringa 6. juni ble Christian Frøyd nr 1 og Sverre Aasen nr 3 i sine klasser. Turorientering I 2008 var det forsøk med nær-trim som ein del av tur-orienteringa. Det var lite salg av dette. Totalt var det 35 som har levert inn klippekort for turorienteringa. Det er 4 mer enn i Arangement O-gruppa arrangerte KM Ultralang den 13. mai. Den gikk av stabelen i vårkaldt vær på Kaupanger. 26 startende fikk utfordre seg i lange, tunge løyper. Christian Frøyd som løp for Sogndal ble suveren vinner i lengste løypa. Andreas Magerøy fra Førde tok gull med imponerende tid i klassa Herrer Klubben arrangerte Gildesprinten også i 2007, og et stort antall unge var gjennom løypene. Gledelig var det at klase 6A på Kaupanger skule ble trekt ut som vinner av kr Kart Det ble tegna lite kart i Lars Gjeraker oppdaterte Kaupanger Skulekart, og arbeidet med nytt kart i Amla ble så vidt påbegynt. Nytt styre Takk for god innsats i

16 Skeisegruppa Styret i denne perioden: Tore Sviggum (form) Kåre Stokkenes Jan Hope Johan Johannessen (vara) TO INDRE OG VEKK MED HAN. Denne sesongen har også vore skral for den vesle gruppa vår. Det har vore mildver, regn og storm heilt til no, og såleis ingen is, verken på tjørnet ved travbana, Dalavatnet eller sjøisen ved Barsnes. Kun nokre skjær ved båthavna og dei mest ivrige har nokre turar på kunstisen i Bergen. Såleis ingen klubb-laup. Ikkje inntekter og dei utgiftene me har hatt har me dekka sjølve. Kontingenten til Noregs Skøyteforbund vert som før sponsa av Meny-Rolf. Trass i dårlege forhold i år vonar og trur me at ein laupar frå den vesle klubben vår vil stå på startstreken i OL 2018 (litt optimistisk ) Sogndal, Johan Johannessen (ref.) 16

17 Symjegruppa Styret si samansetjing Leder: Leiarfunksjon på omgang. Kasserer: Helge Svendsen vald 2006 Sekretær: Tom N. Pedersen vald 2007 Styremedlem: Heidi Helle vald : Siv Laila Eriksen vald : John Bratvold vald 2007 Vara Willy Brekke vald 2006 Styreaktivitetar Styret har hatt 4 møte i løpet av året: Tom N. Pedersen har møtt som styret sin representant i SIL hovudstyre. Årsmøte for 2007 vil bli halde tidleg i mars månad. Vi har, etter søknad, fått kr ,- frå Norges Svømmeforbund til innkjøp av banedelarar i bassenget. Også dette året hadde Symjegruppa ansvaret for organisering av både Skuletoget og Folketoget på 17. mai. Begge arrangementa gjekk bra. Symjegruppa har fått nokre tilbakemeldingar frå deltakarane som vi tar med oss til neste års arrangement. Eit viktig punkt er samarbeid med kommunen om elektronisk utsending av informasjon til alle frivillige organisasjonar i Sogndal. Symjegruppa sine aktivitetar Symjegruppa har hatt følgjande tilbod: vanleg symjetrening, masters-symjing, vasstilvenjing grunnkurs for vidarekomne, babysymjing. Siv-Laila Eriksen er hovudtrenar og engasjerer hjelpetrenarar etter behov. Symjetrening (mand. kl , tirs ) Om lag 25 til 30 medlemmar gjorde bruk av dette treningstilbodet. Masters-symjing (mand ) Omkring 5-10 deltok på disse treningane. 17

18 Vasstilvenjing Grunnkurs for born som ikkje kan symje og kurs for vidarekomne som får grunnleggjande opplæring i mellom anna symjeteknikkar, dukking, stuping og liknande. Omkring 50 har delteke på desse kursa. Babysymjing. Vi hadde babysymjing i vårsemesteret, men ikkje i haustsemesteret. 20 born deltok i vår. Andre aktivitetar Masters-symjarar har deltek på stemne i Danmark. Symjinga sin dag i januar samla ein fin flokk born Klubbmeisterskap to gonger i løpet av året samla dei fleste deltakarane på symjetreninga og fleire frå vanntilvenjingskurset. Foreldra møter opp og syter for god stemning og hjelp med tidtaking. To stafettlag deltok på Fjordsymjing over Esefjorden (400 m) i august. Begge stafettlaga vann sine klassar (eit lag med vaksne og eitt med born). 18

19 Trimgruppa Styret: Magne Lund Formann Leidulv Berg Styremedlem Kjell Vidar Johansen Styremedlem Møter: Formann har deltatt på nokre hovedstyremøter Instruktørar: Rolf Bjelde og Svein Hagen Aktivitetar: Herretrimen: Gymnastikk/trim med instruktør. Har framleis eit godt oppmøte, med gjennomsnitt 25 utøvere for kvelden. Her er det rom for fleire, og personar som ønsker å ha ein god gymnastiktime bør prøve denne timen. Treningen er kvar fredag kl i gamle idrettshallen i perioden september-mai. Nuken Over: Vi slit med deltakinga på Nuken over. Hafslo bestemte seg for at dei i -07 ikkje lenger ønskte å vere med. Det vart for mykje arbeid for lite. Eg var så heldig at eg fekk med meg 2 fantastiske kjekke menn (Trond Fritzon og Yngve Håkonsen). I lag vart vi einige om eit opplegg og vi prøvde å tenkje nytt for å skape entusiasme. Vi annonserte i nokre ekstremsportmagasin og profilerte oss i Sogn avis. Vi la om løypa etter ønskje frå dei aktive tidlegare år. Vi hadde start på samme plass, men hadde nedfart vi Årvollsåsen og ned Eggjaberget og målgang på Sogndal stadion. Ny løype vart positivt motteke av utøvarane. Vi hadde ingen premiering blant dei aktive, men at all startkontigent skulle gå til Arve Beheim minnefond. Vi overlevert nesten 3000,- kr til minnefondet. Vi fekk sponsa ein del premier av det lokale næringsliv, som vi trekte ut på startnummer. Vi fekk med desse tiltaka auka deltakinga litt, men nok til at vi sannsynlegvis og gjer eit forsøk og i -08. Sogndal Magne Lund 19

20 Turngruppa Styre: Leiar: Marit Irene Uglum Økonomiansvarleg: Marianne Skjeldestad Hove Skrivar/heimeside: Anita Svedal Dugnadsansvarleg: Anne Kristin Holen Styremedlem: Gro Hovland Styremedlem: Kjersti Johannessen Styremedlem: Rannveig Kvåle Møter: Styret har hatt 3 styremøter; 10. april, 15. mars, 22. august (årsmøte) Det har i tillegg vore 3 arbeidsmøter, der deler av styret har møtt; 13. februar (leiarkurs, handlingsplan, årshjul), 20. mars (turnstemne), 2.april (turnstemne) Trenarar: Marit Irene Uglum og Gro Hovland Rannveig Kvåle og Kjersti Johannessen Hjelpetrenar vår-07: Anita Svedal/Magni Stenehjem Hjelpetrenar haust-07: Anita Svedal/Anne Kristin Holen/Unn Hege Johannessen Maria Gunnarsdotter Svedal, Arinda Uglum, Åsne K. Aanestad og Lene Veum frå eldste gruppa har og vore med og hjelpt til på den yngste gruppa i haustsemesteret. Studentane; Karoline Kalager, Charlotte Hagen, Mattis Fortun og Christoffer Melhus har trent ungdomsgruppa hausten 2007 Mål: Utvikle grunnleggjande basisdugleikar med hovudvekt på turn/koordinasjon. Turn gir allsidig rørsleerfaring og eit grunnlag for god motorisk utvikling. Skape interesse for turn og gymnastikk. Medlemmer: medlemmer Trening: Vår 2007: Trudvang skule klasse kl og klasse kl Haust 2007: Trudvang skule klasse kl.17-18, 6.-8.klasse kl og ungdomsgruppa kl Turn har vore eit populært tilbod også i år. Yngste gruppa har vore fullteikna, men alle som ynskte det fekk plass frå hausten. Våren 2007 var det oppvisningar på 17. mai og turnstemnet på Nordfjordeid som var høgdepunkta. Turngjengen gjorde seg og godt i 17. mai toget i fine drakter og alle i nye like 20

21 svarte SIL hettegensarar. Me fekk mange gode tilbakemeldingar frå publikum på turning og stylte- og sykkelakrobatikk i toget. Turnstemnet på Nordfjordeid i slutten av april vart og ei kjekk oppleving, me fekk visa kva me hadde øvd på heile vinteren for eit stort publikum. For mange var det og spennande då det var første overnattingstur på eiga hand utan foreldre. Over 500 deltakarar frå heile fylket deltok. Hausten 2007 har hatt innøving og trening på nye turnmoment i fokus. Mange har gjort store framsteg og treningsiveren og treningsgleda er på topp. Nokre i styret har delteke på gymnastikk- og turnforbundet sitt leiarkurs. SIL turn fekk tilbod om å vera pilotidrettslag på dette kurset og me slo til på det og inviterte med oss leiarar i turngruppene i Lærdal, Årdalstangen og Øvre Årdal. (Jotun). Åtil og Lærdal vart med og dette var eit fint høve til å verte betre kjende og diskutera felles problemstillingar og planlegga vidare samarbeid. Dette er eit 24 timars kurs som går over 2 helgar. Kurs/møter: Kurs i bruk av Airtrack v/ Frode Dahle, Sogndal 11. januar 2007, Anita, Marit Irene, Rannveig, Gro, Kjersti, Anne Kristin og Rune Kinserdal deltok. Turn Leiarkurs del 1 og 2, v/guri Sjetne og Stig Rønne, Noregs Gymnastikk- og turnforbund, Del 1: januar og del 2: april Marit Irene, Anne Kristin, Marianne og Anita deltok. Kretsting, Sogn og Fjordane Gymnastikk- og turnkrets, Aleksandra, Loen 4. mars Anita representerte Sogndal IL Turn. Anita sit i valkomite for kretstinget i Sogndal IL turn vart tildelt ansvaret for turnstemnet i Marit Irene har og vore medlem i SIL sitt hovudstyre og har delteke på møter der. Arrangement/oppvisningar: Barneturnstemne på Nordfjordeid april 2007 Turnoppvisning på Fosshaugane 17. mai. Økonomi: Turngruppa har økonomi i god balanse pr i dag. Største utgiftene har me hatt i samband med turnstemnet på Nordfjordeid og sponsing av hettegensarar til alle turnarane. Treningsavgifta har vore kr 500,- for heile året. Ungdomsgruppa har betalt kr 300,- for haustsemesteret. Sogndal 3. februar 2008 Anita Svedal Skrivar Marit Irene Uglum Leiar 21

22 Volleyballgruppa Tillitsvalde i 2007 Styret: Leiar Sekretær Kasserar Styremedlem /Dugnadsansvarleg Gro Hovland Kirsten Olaug Orvedal Astrid Hove Ingolv Gudvangen Hovudtrenarar: Torgeir Bang ( G-17) Jan Morten Loftesnes ( G15) Hjelpetrenarar. Aleksander Loftesnes Bjørnar Saue Møteverksemd: Styret har hatt følgjande møteverksemd i 2007: 3 styremøte 2 av møta har vore utvida med trenarar Leiar Gro Hovland har møtt på møta til Sogndal idrettslag Aktivitet: Sogndal volleyball er ei nystarta gruppe under SIL som veks sakte men sikkert. Første halvår 2007 hadde vi ei ungdomsgruppe i volleyball, gutar-u15. Dei var med på turneringsspel i fylket gjennom heile sesongen og gutane fekk bronse i sin klasse her i fylket. Vi vil her få gratulera gutane med god innsats. Frå hausten 2007 av vart det oppretta 2 grupper i Sogndal volleyball. Ei gruppe for ungdomsskulesteget G15 og ei gruppe for vidaregåande G17. Dei har hatt trening 2 gonger i veka. I tillegg har det vore eitt tett treningssamarbeid med Studentspretten slik at dei ivrigaste gutane har trena 4 gonger i veka. Det har vore 14 gutar på treningane for G15 22

23 Og 12 gutar på treningane for G17 Hausten 2007 var ingen av gruppene med i nokon serie. G15 var nystarta og ville lære seg grunnteknikkar før dei reiste på kampar. G17 hadde ikkje konkurrerande lag i fylket. Dei andre laga som dei tidlegare konkurrerte med vart ein del av seniorlaga i sine klubbar. Neste år vil også Sogndal volleyball melde inn eitt seniorlag. Målet i 2007 var også å få eit jentelag i Sogndal volleyball. Det lukkast vi ikkje med. Vi klarte ikkje å finne trenar. Dette vil vere eit mål i Dugnad Gruppa har vore aktive i dugnadsarbeidet. Spelarane har i saman med foreldra gjort ein kjempejobb med å måla SIL hytta, både innvendig og utvendig. Dette dugnadsarbeidet vert vidareført i Stor takk til alle som har vore med. Arbeidet framover Målet i 2008 er å halde fram med ei ungdomsgruppe for gutar, ei seniorgruppe for gutar og ei ungdomsgruppe for jenter. Langsiktig ynskjer vi også å få ei seniorgruppe for jenter. Styret har kontaktar ute og ser lyst på å få til eit tilbod for jenter i Volleyballtilbodet vert godt motteke blant ungdommane i Sogndal. Vi ser at det særleg fangar opp dei ungdommane som sluttar i anna organisert idrett. Sogndal, 30.jauar 2008 Styret i Sogndal volleyball Gro Hovland leiar Kirsten Olaug Orvedal sekretær Astrid Hove kasserar Ingolv Gudvangen styremedl. 23

24 24

25 Rekneskap

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 Budsjett

38 Arbeidsutvalet/Styret i SIL alle tal i kr. Inntekter: Medlemskontingent 100 Tilskot 35 SILhytta 20 Andre inntekter 10 Sum inntekter 165 Kostnader: Rekneskap 30 Kontorhjelp 20 Revisjon 10 Husleige 35 SIL-hytta 20 Rekvisita m.m. 20 Møte, kurs 15 Andre kostnader 10 Sum kostnader 160 Resultat 5 38

39 Alpingruppa K.nr. Dato TEKST BELØP BUDSJ TILSKOT/GÅVER SUM , , TRENINGSAVGIFT SUM , , STARTKONTIGENT 19.jan Hodlekverennet januar ,00 19.jan Hodlekverennet januar ,00 13.feb Fjord ,00 SUM , , KURS 12.jan Nybegynnarkurs jan ,00 SUM , , ARANGEMENT 19.jan Hodlekverennet Grilling ,00 13.feb MatSal Fjord ,00 SUM , , DIV. TILTAK SUM , SPONSORINNTEKTER SUM , , REKLAMEINNTEKTER 3630 DUGNAD 25.jan Juletrebelysning ,00 SUM , ,00 SUM INNTEKTER , , REISEUTGIFTER 4021 PÅMELDINGSKONTIGENT Hafslorennet 7 600,00 03.feb Jølster 6 400,00 39

40 06.feb Fjord 1 Hafslo 960, feb Harpefossen 3 640, mars Utvik 4 680,00 SUM , , ARRANGEMENTUTG. 14.jan Sesongkort K.Christiansen 4 500,00 SUM , , PREMIAR 21.jan Premiar Hodlekverennet ,50 13.jan Premiar Fjord ,00 SUM , , UTDANNING/KURS 4331 TRENARUTGIFTER SUM , , TRENINGSUTSTYR Jaktradioer ,00 SUM , , BANE HALL-LEIGE SUM , , ANNONSE SUM , ,00 SUM PERSONALKOSTNADER , , DRIFT/VEDLIKEH. ANLEGG 2 000,00 09.jan Nybø Potteplante Lilje 195,00 SUM DRIFTSKOSTNADER 2 000, FORSIKRINGSPREMIER 784, MØTE/KURS/FAGLITT. O.L ,00 SUM FORSK/ADM 1 000, KONTINGENT KRINS/FORB. SUM , ,00 SUM KONTINGENT 0, ,00 SUM DRIFTSRESULTAT , , OVERFØRT RESULTAT , ,87 AVSETTING DETTE ÅR SUM OVERFØRING til , ,87 40

41 Barneidrettsgruppa Budsjett for Barneidretten 2008 Inntekter Antall Pris Medlemskontingent 0-3 år Medlemskontingent 4-5 år Medlemskontingent 6-7 år Medlemskontingent 8-9 år * tatt hensyn til søsken moderasjon 60 Sum Inntekter 750 Kostnader Antall gonger Pris Hall-leige 0-3 år Hall-leige + instruktør 4-5 år Hall-leige + instruktør 6-7 år Hall-leige + instruktør 8-9 år Jule avslutning 0-5 år Jule avslutning 6-9 år Treningsdrakter instruktører Innkjøp utstyr og leiker 000 Porto telefon Sum Kostnader 500 RESULTAT

42 Handballgruppa Inntekter 1. Treningsavgift netto ,- 2. Dugnader ,- 3. Kiosksal ,- 4. Sponsor-, gave- og reklameinntekter ,- = ,- Utgifter 1. Hall-leige ,- 2. Reiseutgifter ,- 3. Trenarutgifter ,- 4. Kontingent- og domarutgifter ,- 5. Trenings- og kamputstyr ,- 6. Møter, kurs ,- 7. Turneringar ,- = ,- Overskot ,- Sogndal Godkjent på styremøte i dag 42

43 Langrennsgruppa INNTEKTER REKNESKAP 2007 BUDSJETT Tilskot Treningsavgifter Eigenandeler SUM Startkontingenter Domusrennet Sentrumsløpet 3320 Cup Karusell Kurs Arrangement mai Arenareklame Sponsorinntekter Reklameinntekter Inntekter, lotteri Dugnader og lignende Andre inntekter SUM KOSTNADER 4020 Reiseutgifter Påmeldingskontingentar Arrangementsutgifter Premiar Utdanning/kurs 4331 Trenarutgifter Treningsutstyr Bane/hall-leige Sentrumsløpet 6112 Hall, baner, garderobe 7310 Reklame, annonser SUM Driftstilskot, Hodlekve Drift 6110 Drift, vedlikehald anlegg Drift, vedlikehald, hytta SUM Kontorrekvisita Andre kostnader Porto, gebyr m.m Reise og opphald 7510 Forsikringspremiar

44 7770 Møte, kurs, faglitteratur o.l SUM Kontingentar krins/forbund Styre/bedriftsmøte SUM SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT (overskot) Overført resultat OVERSKOT (=EK?)

45 O-gruppa UTGIFTER: Kontingentar kr 7000,- Løpsavgift 10000,- Utgifter til løpsarrangement 10000,- Annonsar 3000,- Kurs / møter 2000,- Adm.utgifter 3000,- SUM kr 35000,- INNTEKTER: Turorientering kr 5000,- Løpsarrakement 10000,- Dugnad 8000,- Sal / reklame 5000,- Sponsor 10000,- SUM kr 38000,- Torbjørn Stokke kasserar 45

46 Symjegruppa REKNESKAP OG BUDSJETT FOR SIL - SYMJEGRUPPA RESULTATREKNESKAP Inntekter Note Budsjett 2008 Treningsavgift Kursavgift Andre inntekter Sum inntekter Kostnader Løn til instruktørar Leige av symjehall Premiar Reiseutgifter Kurs, etterutdanning instr Andre utgifter Sum kostnader Årsresultat (2 010) EIGENKAPITAL Akkumulert overskot

47 Trimgruppa Trimgruppa har følgjande budsjettframlegg for året 2008 INNTEKTER: Treningsavgift herretrim 35 deltakere a kr UTGIFTER: Halleige fylkeskommunen 35 timer a kr ,- Instruktørar 35 timer a Total utgifter Sogndal Magne Lund 47

48 Turngruppa INNTEKT: TRENINGSAVGIFT kr DUGNAD kr SPONSING kr kr KOSTNAD: TURNSTEMNE kr KURS OG REISEUTG kr MATERIAL kr INV I UTSTYR kr kr RESULTAT kr - Sogndal Marianne Skjeldestad Hove -kasserar- 48

49 Volleyballgruppa Forventa utgifter: Investeringer: Volleyballar(jentelag): 10 ballar à kr Drakter: 20 drakter à kr Sum investeringar: Utgifter drift: Hall-leige: Turneringsavgifter: Lisensar Reise kostnader: Sum driftsutgifter: Sum forventa utgifter: Forventa inntekter: Tilskot: Medlemskontigent 34stk à kr Dugnad: Sum forventa inntekter:

Velkommen til. årsmøte!

Velkommen til. årsmøte! Velkommen til årsmøte! 21.3.2013 SAKLISTE: 1. KONSTITUERING GODKJENNING AV MØTESKIPNAD A) Årsmøtet skal leiast av ein oppnemnd ordstyrar B) Protokollen skal førast av den oppnemnde sekretæren C) Ynskjer

Detaljer

Også i år har Sandsøy samarbeidd med Kvamsøy på a-lags nivå, 5 spelarar var med og spelte kampar i 6. divisjon

Også i år har Sandsøy samarbeidd med Kvamsøy på a-lags nivå, 5 spelarar var med og spelte kampar i 6. divisjon Sandsøy Idrettslag 2. februar 2007 6089 Sandshamn Årsmelding for 2006 Dette året har styret i Sandsøy IL bestått av: Leiar Anders Bringsvor, nestleiar John Longva, kasserar Svein Helge Bringsvor og styremedlemmer

Detaljer

Velkommen til. Årsmøte 2014. Førde Brukshundklubb

Velkommen til. Årsmøte 2014. Førde Brukshundklubb Velkommen til Årsmøte 2014 Førde Brukshundklubb Tysdag 24.februar 2015 kl. 19.00 Rødekorsbygget i Førde Sakliste: Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Val av møteleiar, ordstyrar og referent Godkjenning av innkalling

Detaljer

Sogndal Idrettslag Årsmelding 2009

Sogndal Idrettslag Årsmelding 2009 Sogndal Idrettslag Årsmelding 2009 Arbeidsutval 1. Arbeidsutval Styreleiar Styremedlemar Varamedlem Rune Fromreide Jøril Hovland Kari Marie Navarsete Tom Hauståker Tommy Sæthre Morten Røstadbotten 2. Grupper

Detaljer

Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013

Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013 Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013 Organisasjonen si største utfordring er å skape auka oppslutning rundt orienteringsidretten å ta vare på eksisterande medlemar å rekruttere

Detaljer

ÅRSMELDING. IL JOTUN Ski for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015 PÅ VEG MOT HUNDRE!

ÅRSMELDING. IL JOTUN Ski for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015 PÅ VEG MOT HUNDRE! ÅRSMELDING 2015 ÅRSMELDING IL JOTUN Ski for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015 PÅ VEG MOT HUNDRE! Postadresse Besøksadresse www.iljotun.no Bank Postboks 65 E-Post Foretaksregisteret 1. Styret

Detaljer

ÅRSMØTE I V.I.L. Tid: 27.02.2013 kl 19.30- kl 22.00. Stad: Klubbhuset på Omenås

ÅRSMØTE I V.I.L. Tid: 27.02.2013 kl 19.30- kl 22.00. Stad: Klubbhuset på Omenås ÅRSMØTE I V.I.L Tid: 27.02.2013 kl 19.30- kl 22.00 Stad: Klubbhuset på Omenås Desse møtte: Einar Hoel, Yvonne Dale, Inge Sunde, Ellisiv Valdal Jarvik, Karianne Vestre Døving, Anders Rem, Liv Hanne Svensvik,

Detaljer

Norheimsund Fotballklubb

Norheimsund Fotballklubb Norheimsund Fotballklubb Årsmøte 5.mars 2014 Footer Text 3/17/2014 1 Agenda Oppsummering av året 2013 Årsmelding og rekneskap 2013 Kva skjer i 2014? Fastsetjing av kontingent 2014 Budsjett 2014 Val Footer

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 Årsmøtet konstituerte seg med Steinar Røyrvik som møteleiar og Rigmor Øygarden som skrivar. Glenn Arne Vie og Sigurd Hatlenes vart valde til å

Detaljer

HANDLINGS- PLAN 2015 2018 1

HANDLINGS- PLAN 2015 2018 1 HANDLINGS- PLAN 2015 2018 1 INNLEIING I handlingsplanen for tidsrommet 2015-2018 har ein teke utgangspunkt i den føregåande plan og utvikla den vidare. Innanfor dei tre områda aktivitet, økonomi og administrasjon/organisasjon

Detaljer

Årsmelding IL JOTUN FOTBALL

Årsmelding IL JOTUN FOTBALL Årsmelding IL JOTUN FOTBALL 2014 Side 2 Innhold 1. Styret... 4 2. Utval / Roller... 4 2.1. Sportsleg utval... 4 2.2. Kamplotteri ved Jotun sine seniorkampar... 4 2.3. Gothia Cup... 4 2.4. Faaberg-turneringa...

Detaljer

: Lilly Schøyen, Atle Hamar, Martin Hopland, Olaf Betten og Yngve Thorsen (adm.)

: Lilly Schøyen, Atle Hamar, Martin Hopland, Olaf Betten og Yngve Thorsen (adm.) PROTOKOLL NR. : 05 13-15 FRÅ : Alpinkomiteen STAD/DATO : Skei, Skei Hotel/ 06. mai 2014 TIL STADES FORFALL MERKNADER : Lilly Schøyen, Atle Hamar, Martin Hopland, Olaf Betten og Yngve Thorsen (adm.) : Rune

Detaljer

ÅRSMELDING. IL JOTUN Symjegruppa for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016 PÅ VEG MOT HUNDRE!

ÅRSMELDING. IL JOTUN Symjegruppa for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016 PÅ VEG MOT HUNDRE! ÅRSMELDING 2016 ÅRSMELDING IL JOTUN Symjegruppa for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016 PÅ VEG MOT HUNDRE! Postadresse Besøksadresse www.iljotun.no Bank Postboks 65 E-Post Foretaksregisteret

Detaljer

S. og Fj. Skiskyttarkrins har gode resultat både nasjonalt og internasjonalt der utøverane viser gode resultat.

S. og Fj. Skiskyttarkrins har gode resultat både nasjonalt og internasjonalt der utøverane viser gode resultat. Årsmøte Sogn og Fjordane skiskyttarkrins onsdag 29.5.13 Tilstades: Leiv Tvinnereim - Hardbagg, Heidi M. Starheim - Stårheim, Nils Magne Nedreberg - Stårheim, Arve Heimdal Sogn og Fjordane Idrettskrins,

Detaljer

LANGTIDSPLAN FOR BRUSAND IDRETTSLAG 2010-2013

LANGTIDSPLAN FOR BRUSAND IDRETTSLAG 2010-2013 LANGTIDSPLAN FOR BRUSAND IDRETTSLAG 2010-2013 Innleiing Brusand idrettslag ynskjer å kunna gje ungdom og eldre eit sosialt og idrettsleg tilbod. Planen strekker seg over ein 3-års periode fram til 2013.

Detaljer

Årsmelding for O-gruppa 2015

Årsmelding for O-gruppa 2015 HOVUDSTYRET Årsmelding for O-gruppa 1. ADMINSTRASJON OG LEIING 1.1 Styreverv Leiar Nestleiar Skrivar Kasserar Styremedlem Trude Bråten Pål Augland Bernt Heggøy Ann Merete Handegård Lars Andreas Een 1 år

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING STAD: Høgteknologisenteret, Thormøhlensgate 55 DATO: 20.01 2011 TIL STADES: 18 Sak 1 Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling var tilgjengeleg ifrå 20.

Detaljer

Møtedokument til årsmøte i Lærdal Idrettslag

Møtedokument til årsmøte i Lærdal Idrettslag Møtedokument til årsmøte i Lærdal Idrettslag Dato: 03.03.15 Stad: Strandsitjaren, Lærdal Sak 01/15: Godkjenning av innkalling og sakliste Innkalling og sakliste vert godkjent. Sak 02/15: Val av møteleiar

Detaljer

Årsmøte Valldal Idrettslag 4. mars 2015

Årsmøte Valldal Idrettslag 4. mars 2015 Årsmøte Valldal Idrettslag 4. mars 2015 Sakliste 1. Godkjenne innkalling, sakliste og møtereglar 2. Konstituering a. Val av dirigent b. Val av sekretær c. Val av 2 personar til å skrive under møtebok 3.

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Årsmelding IL JOTUN FOTBALL

Årsmelding IL JOTUN FOTBALL Årsmelding IL JOTUN FOTBALL 2012 Side 2 Innhold 1. Styret... 3 2. Utval / Roller... 3 2.1. Sportsleg utval... 3 2.2. Arrangement... 3 2.3. Kamplotteri Årdal FK... 3 2.4. Gothia Cup... 3 2.5. Faaberg turneringa...

Detaljer

Årsmelding Internettsida til laget har fått ein fin form, og Norunn Skretting har ansvaret for å fylgja opp denne. Det har

Årsmelding Internettsida til laget har fått ein fin form, og Norunn Skretting har ansvaret for å fylgja opp denne. Det har Årsmelding 2010 Brusand idrettslag har hatt eit godt driftsår i 2010, med svært god inntening. Det har vore auka inntekt på mange, også nye områder, som gjer at det er god økonomi i laget. Gode rutinar

Detaljer

PROTOKOLL ETTER ORDINÆRT ÅRSMØTE I ÅIL for 2013

PROTOKOLL ETTER ORDINÆRT ÅRSMØTE I ÅIL for 2013 PROTOKOLL ETTER ORDINÆRT ÅRSMØTE I ÅIL for 2013 Tidspunkt: 29. april 2014, kl. 18:00 20:30 Sted: Åseral rådhus Til stede: Det møtte 9 personer alle med stemmerett 1. Opning ved leiar Maik Hårtveit ynskja

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

VALLDAL IL REKNESKAP BUDSJETT REKNESKAP

VALLDAL IL REKNESKAP BUDSJETT REKNESKAP VALLDAL IL REKNESKAP BUDSJETT REKNESKAP 3200 INNTEKTER SAL 56 829,00 115 000 152 477,50 3210 INNTEKTER LOTTERI 126 004,00 66 000 82 585,00 3215 INNTEKTER OVERTREKKSDRAKT 14 920,00 8 360,00 3220 REKLAMEINNTEKTER

Detaljer

ÅRSMØTE I OSTERØY IDROTTSLAG Protokoll frå årsmøte

ÅRSMØTE I OSTERØY IDROTTSLAG Protokoll frå årsmøte Protokoll frå årsmøte Årsmøte vart halde på Banehuset på Hatland 16. mars 2016 kl. 19.00. 1. Godkjenna stemmeretten til dei frammøtte Frammøte: Det møtte 9 medlemmar. Desse møtte: Magne Espelid, Elin Herland,

Detaljer

Årsmelding for sykkelgruppa i IL Harding 2013

Årsmelding for sykkelgruppa i IL Harding 2013 Årsmelding for sykkelgruppa i IL Harding 2013 Tillitsfolk: Leiar: Nestleiar: Kasserar: Skrivar Styremedlem Styremedlem Styremedlem Trond Haddeland Bente Kristoffersen Inge Kristoffersen fram til 20.08.13,

Detaljer

IL Jotun Handball Senior Årsmelding 2013

IL Jotun Handball Senior Årsmelding 2013 IL Jotun Handball Senior Årsmelding 2013 ÅRSMELDING FOR 2013 HANDBALL SENIOR Kommentert [SV1]: Kommentert [SV2]: 1 STYRET SI SAMANSETNING 2 Leiar: Gunn Lerøy Sportsleg leiar/nestleiar: Torstein Kvam Styremedlem:

Detaljer

Styret har vore samansett slik i 2012 :

Styret har vore samansett slik i 2012 : Årsmelding for Volda Dykkerklubb 2012 Styret har vore samansett slik i 2012 : Formann : Roar Gjerde ( ikkje på val, 1 år att) Nestformann : Alf Henning Ervik ( på val 2013) Kasserar/IT ansvarleg : Rolf

Detaljer

Årsmelding 2015 Sogndal Turlag

Årsmelding 2015 Sogndal Turlag Årsmelding 2015 Sogndal Turlag Styret i 2015 har vore samansett slik: Leiar, Liv Norunn Hamre Nestleiar og kasserar, Leif Longvanes Styremedlem og skrivar, Anne Skaar Styremedlem, Aleksander Loftesnes

Detaljer

NVBF REGION SOGN OG FJORDANE 38. ORDINÆRE TING 2014 TINGSAKER. STED: Idrettens hus Concordbygget. TID: Onsdag 22. april 2014 kl.

NVBF REGION SOGN OG FJORDANE 38. ORDINÆRE TING 2014 TINGSAKER. STED: Idrettens hus Concordbygget. TID: Onsdag 22. april 2014 kl. NVBF REGION SOGN OG FJORDANE 38. ORDINÆRE TING 2014 TINGSAKER STED: Idrettens hus Concordbygget TID: Onsdag 22. april 2014 kl. 18:00 1 Sakliste INNHALDSLISTE a) Godkjenne fullmakter til dei frammøtte representantar

Detaljer

Årsmelding IL JOTUN FOTBALL

Årsmelding IL JOTUN FOTBALL Årsmelding IL JOTUN FOTBALL 2013 Side 2 Innhold 1. Styret... 3 2. Utval / Roller... 3 2.1. Sportsleg utval... 3 2.2. Arrangement... 3 2.3. Kamplotteri ved Jotun sine seniorkampar... 3 2.4. Gothia Cup...

Detaljer

ARBEIDPLAN 2013 VALLDAL IDRETTSLAG

ARBEIDPLAN 2013 VALLDAL IDRETTSLAG ARBEIDPLAN 2013 VALLDAL IDRETTSLAG Valldal Idrettslag bygg si drift og aktivitet etter visjonen vi kan vi VIL Utifrå tilgjengelege ressursar vil Valldal Idrettslag arbeide for å legge til rette for at

Detaljer

PROTOKOLL MØTE NR. 09 I ALPINKOMITEEN,

PROTOKOLL MØTE NR. 09 I ALPINKOMITEEN, Alpinkomiteen@ Sakshand.: YT Dato: 16.04.2015 Arkivk.: ak/møter/protokoll/13-15 PROTOKOLL MØTE NR. 09 I ALPINKOMITEEN, 2013-2015 Stad: Skei, Thon Skei Hotell Tidspunkt: Torsdag 16. april, kl. 18.00-21.00

Detaljer

Å rsmelding 2014 Nordbygda og Rand skyttarlag

Å rsmelding 2014 Nordbygda og Rand skyttarlag Å rsmelding 2014 Nordbygda og Rand skyttarlag Styret si samansetjing: Leiar: Øystein Tytingvåg Kasserar: Jan Ove Lotsberg Styremedlem: Atle Lotsberg, Wenche Henden, Roy Cato Hopland Grupper og utval :

Detaljer

HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE

HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE ÅRSMELDING 2013 HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE Årsmelding 2013 Side 1 ÅRSMELDING FRÅ 1/9-12 TIL 31/8-13 --------------------------------------------------------------------------- 3 TILLITSVALDE I 2012-2013

Detaljer

ÅRSMELDING. IL JOTUN FOTBALL for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015 PÅ VEG MOT HUNDRE!

ÅRSMELDING. IL JOTUN FOTBALL for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015 PÅ VEG MOT HUNDRE! ÅRSMELDING IL JOTUN FOTBALL for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015 PÅ VEG MOT HUNDRE! Side 2 Innhold 1. Styret... 3 2. Utval / Roller... 3 2.1. Sportsleg utval... 3 2.2. Gothia Cup... 3 2.3.

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

Aktiv kvar dag opne idrettsanlegg

Aktiv kvar dag opne idrettsanlegg Aktiv kvar dag opne idrettsanlegg Kva? Opne idrettsanlegg er aktivitetsflater som er opne og gratis for deltakarar som ønskjer å drive eigenorganisert aktivitet. Det er ein sosial og aktiv møteplass for

Detaljer

HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE

HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE ÅRSMELDING 2015 HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE Årsmelding 2015 Side 1 ÅRSMELDING FRÅ 1/9-14 TIL 31/8-15 --------------------------------------------------------------------------- 3 TILLITSVALDE I 2014-2015

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

ÅRSMELDING 2015 Styret:

ÅRSMELDING 2015 Styret: ÅRSMELDING 2015 Styret: Leiar: Nestleiar: Kasserar: Sekretær: Styremedlemmar: Varamedlem: Olav Arild Barsnes Bente Karin Vigdal Nina Helen Flatabø Kristin Selmer Kristin Ylvisåker instruktørkoordinator/kontakt

Detaljer

«Ikkje dytt» har ikkje vore aktive i 2014, og leverar ikkje årsmelding i 2014.

«Ikkje dytt» har ikkje vore aktive i 2014, og leverar ikkje årsmelding i 2014. Årsmelding for styret i Omvikdalen Idrettslag 2014 Styret har i 2014 vore samansatt slik: Leiar: Atle Falk Nestleiar: Jeaneth Rangseter Kasserar: Jonny Flatebø Styremedlem: Marie Saghaug Styremedlem: Stig

Detaljer

Lærdal Idrettslag. Resultatregnskap

Lærdal Idrettslag. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3110 Lærdalskalendaren 22 700,00 17 790,00 3115 Kiosksal 141 279,00 352 737,99 3116 Lærdalsmarknaden 116 251,50 113 590,50 3117 Juletresalg,

Detaljer

Barn hjelper Barn ein miniputt kan gjere stor skilnad. Ei oppsummering av tiltak som miniputtane har vore med på i 2011..

Barn hjelper Barn ein miniputt kan gjere stor skilnad. Ei oppsummering av tiltak som miniputtane har vore med på i 2011.. Barn hjelper Barn ein miniputt kan gjere stor skilnad Ei oppsummering av tiltak som miniputtane har vore med på i 2011.. Breimsbygda IL- Miniputt sin innsamling til midlar til miniputtar i Vietnam. 22

Detaljer

ÅL IDRETTSLAG - langrennsgruppa Sesongen 2010/2011

ÅL IDRETTSLAG - langrennsgruppa Sesongen 2010/2011 ÅL IDRETTSLAG - langrennsgruppa Full fart i løypa! Velkommen til ein ny langrennssesong! Velkommen til ny langrennssesong! Me håpar å sjå mange store og små skiløparar i dei fine skiløypene me har i Ål

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

Årsmelding for sykkelgruppa i IL Harding 2014

Årsmelding for sykkelgruppa i IL Harding 2014 Årsmelding for sykkelgruppa i IL Harding 2014 Tillitsfolk: Leiar: Nestleiar: Kasserar: Skrivar Styremedlem Styremedlem Styremedlem Trond Haddeland Bente Kristoffersen Trond Haddeland Harald Sandvik Guro

Detaljer

Handlingsplan Vik IL

Handlingsplan Vik IL Handlingsplan Vik IL 2014-2017 Side 1 av 9 Innhold 1. No-situasjonsanalyse Vik IL pr. 21.1.14... 3 2. Kjenneteikn, Vik IL pr. 21.1.14... 4 3. Visjon... 5 4. Verdigrunnlag... 5 5. Hovudmål... 5 6. Innsatsområde,

Detaljer

Referat frå. Årsmøte i Øystese Båtlag 8. mars 2011 kl. 19.00 i kjellaren i Holmatun

Referat frå. Årsmøte i Øystese Båtlag 8. mars 2011 kl. 19.00 i kjellaren i Holmatun Referat frå Årsmøte i Øystese Båtlag 8. mars 2011 kl. 19.00 i kjellaren i Holmatun Referat frå årsmøte i Øystese Båtlag 8. mars 2011 kl. 19.00 21.15 i kjellaren i Holmatun Møtte: 26 medlemmer. Frå styret

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

REKNESKAP ÅTIL Pr. 31.12.2012

REKNESKAP ÅTIL Pr. 31.12.2012 REKNESKAP ÅTIL Pr. 31.12.2012 Rekneskap pr 31.12 Budsjett 2012 3100 Salg klede -8 300,00-6 000,00 3110 Kiosksalg -241 740,99-195 000,00 3111 Inntekter Fjord til Fjell -12 000,00-105 000,00 3112 Inntekter

Detaljer

Årsmelding 2015 IL Gular, orienteringsgruppa

Årsmelding 2015 IL Gular, orienteringsgruppa Årsmelding 2015 IL Gular, orienteringsgruppa Tillitsvalde i 2015 Følgjande styre blei vald på årsmøtet 5. mars 2015 Leiar: Kartansvarleg: Arrangementsansvarleg: Kasserar: Sportsleg leiar: Bård Hekland

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til årsmøte i Ørsta/Volda Pistolklubb fredag 26. februar kl. 20.00 på skytebana i Ørsta Kulturhus.

Det vert med dette kalla inn til årsmøte i Ørsta/Volda Pistolklubb fredag 26. februar kl. 20.00 på skytebana i Ørsta Kulturhus. Til medlemmane 20.1.2010 Innkalling årsmøte Det vert med dette kalla inn til årsmøte i fredag 26. februar kl. 20.00 på skytebana i Ørsta Kulturhus. Sakliste: 1. Godkjenne dei som har stemmerett 2. Godkjenne

Detaljer

Innkalling til årsmøte for året 2014 i Sogndal Sau og geit og Sogndal beite og sankelag

Innkalling til årsmøte for året 2014 i Sogndal Sau og geit og Sogndal beite og sankelag Innkalling til årsmøte for året 2014 i Sogndal Sau og geit og Sogndal beite og sankelag Sakliste 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Val av møteleiar 3. Val av skrivar 4. Val av to til å underskriva

Detaljer

Møteleiar: valt Terje Moe Skrivar: valt Inger Marie Beheim Underskrive protokollen: valt Stig Laberg Øvstetun og Morten Brandsdal

Møteleiar: valt Terje Moe Skrivar: valt Inger Marie Beheim Underskrive protokollen: valt Stig Laberg Øvstetun og Morten Brandsdal Protokoll Årsmøte IL Jotun 17.02.2011 kl. 19.00 i Jotunhuset Tilstades: 41 Sakliste / innkalling. Det var ingen merknader til innkalling eller sakliste. Innkalling og sakliste godkjent Sak 1: Konstituering

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Brit Lauvsnes Arkiv: 223 C00 Arkivsaksnr.: 15/9-23

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Brit Lauvsnes Arkiv: 223 C00 Arkivsaksnr.: 15/9-23 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Brit Lauvsnes Arkiv: 223 C00 Arkivsaksnr.: 15/9-23 Kulturmidlar 2015 TILRÅDING: Formannskapet vedtek slik tildeling av tilskot frå kommunale kulturmidlar 2015: Org. Tilskot2014:

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11 1. Konstituering A. Opning Det møtte 13 medlemmer, inkludert styret. Leiaren ønskte velkommen. B. Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden

Detaljer

REKNESKAP ÅTIL Pr. 31.12.2013

REKNESKAP ÅTIL Pr. 31.12.2013 REKNESKAP ÅTIL Pr. 31.12.2013 Rekneskap pr 31.12 Budsjett 2013 3100 Salg klede -59 009,00-6 000,00 3110 Kiosksalg -231 701,00-231 000,00 3111 Inntekter Fjord til Fjell -25 000,00 3112 Inntekter målrock

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Strategiplan 2014-2018

Strategiplan 2014-2018 Strategiplan 2014-2018 HOVUDVISJON: Rosendal Turnlag skal utvikle ein brei aktivitet, med fokus på god helse, allsidigheit, samhald og glede. Vi skal utvikle sunne og gode haldningar for dei som ynskjer

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING Org.nr: 841843932 24. driftsår - 2 - ÅRDAL UTVIKLING Selskapet si verksemd Hovudoppgåva til stiftinga Årdal Utvikling er tiltaksarbeid og næringsutvikling i Årdal kommune.

Detaljer

PROTOKOLL MØTE NR. 01 I ALPINKOMITEEN,

PROTOKOLL MØTE NR. 01 I ALPINKOMITEEN, Alpinkomiteen@ Sakshand.: AH/ YT Dato: 30.06.2015 Arkivk.: ak/møter/protokoll/15-17 PROTOKOLL MØTE NR. 01 I ALPINKOMITEEN, 2015-2017 Stad: Skei, Thon Jølster Hotell Tidspunkt: Tysdag 30. juni 2015, kl.

Detaljer

Velkommen til Haustmøte Alpint Sogn og Fjordane Skikrins. Skei, 07. november 2016

Velkommen til Haustmøte Alpint Sogn og Fjordane Skikrins. Skei, 07. november 2016 Velkommen til Haustmøte Alpint 2016 Sogn og Fjordane Skikrins Skei, 07. november 2016 Sakliste Sak 01) Godkjenning av innkalling og sakliste v/ Atle Hamar Sak 02) Val av referent v/ Atle Hamar Sak 03)

Detaljer

PROSJEKTPLAN. - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år

PROSJEKTPLAN. - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år PROSJEKTPLAN - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år Styrke aktivitets, kunnskaps- og kompetanse utviklinga i idretten i Sogn og Fjordane gjennom lokal oppfølging. Ajourført prosjektplan Etter idrettskrinsstyret

Detaljer

FJELLMUSEETS VENNER INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FJELLMUSEETS VENNER 14. JUNI 2014 KL 1100 I NORSK FJELLMUSEUM, LOM

FJELLMUSEETS VENNER INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FJELLMUSEETS VENNER 14. JUNI 2014 KL 1100 I NORSK FJELLMUSEUM, LOM FJELLMUSEETS VENNER INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FJELLMUSEETS VENNER 14. JUNI 2014 KL 1100 I NORSK FJELLMUSEUM, LOM Det vert med dette kalla inn til ordinært årsmøte i Fjellmuseets venner søndag 14. juni kl

Detaljer

Årsmøte i Stokkenes Golfpark BA, 27.01.2006

Årsmøte i Stokkenes Golfpark BA, 27.01.2006 Nordfjord Golfpark BA, Stokkenes, 6770 NORDFJORDEID mob.: 48 11 22 60 e-post: post@norgolf.com webside: www.norgolf.com Årsmøte i Stokkenes Golfpark BA, 27.01.2006 Årsmøtet vart halde på Nordfjord Hotell,

Detaljer

DIS- Sogn og Fjordane

DIS- Sogn og Fjordane DIS- Sogn og Fjordane ÅRSMELDING 2014 Årsmelding 2014: DIS-Sogn og Fjordane Årsmeldinga gjeld for perioden frå 01.01.14 og til og med 31.12.14, med unnatak av avsnittet som gjeld minneord over leiar Geir

Detaljer

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009 Revisjon. 2009 LAGSNAMN Laget sitt fulle namn er Stord Idrettslag (Forkorta til S.I.L) 1 FØREMÅL LOVHEFTE FOR Laget er sjølveigande og firttståande med berre personlege medlemmer. Laget sitt føremål er

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010.

Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010. Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010. Sakliste 1. Godkjenning av innkallinga. 2. Godkjenning av sakliste. 3. Val av teljekorps. 4. Val av to personar til å skrive

Detaljer

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800 Sogndal kommune Utval: Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800 Pkt 1 OPNING A. Konstituering av møte Felles møte med Leikanger ungdomsråd kl. 1500-1630,

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD 2014 Årsmelding for Vangsnes Sokneråd 2014. Medlemar: Oddveig Kristine Fimreite ( leiar) Gro Heimdal ( nestleiar og trusopplæring) Leif Audun Sætre ( medlem i fellesrådet)

Detaljer

Saksliste for årsmøtet i Fotballgruppa

Saksliste for årsmøtet i Fotballgruppa Saksliste for årsmøtet i Fotballgruppa Onsdag 08.03.2017 kl. 20.00. Stad: Meland Aktiv 1. Velje møtedirigent. 2. Velje møtereferent. 3. Godkjenne årsmøteinnkallinga. 4. Godkjenne dagsorden. 5. Handsame

Detaljer

HDBUL. Haugen og Dalen Bygdeutviklingslag. Referat frå Årsmøte 02.03.2014. Saksliste:

HDBUL. Haugen og Dalen Bygdeutviklingslag. Referat frå Årsmøte 02.03.2014. Saksliste: HDBUL Haugen og Dalen Bygdeutviklingslag Referat frå Årsmøte 02.03.2014. Saksliste: 1. Opning av møtet 2. Val av møteleiar 3. Val av referent 4. Val av to til å skrive under protokollen 5. Godkjenning

Detaljer

Årsmøte i V.i.L. 4. mars 2015. Klubbhuset på Omenås

Årsmøte i V.i.L. 4. mars 2015. Klubbhuset på Omenås Desse møtte: Einar Hoel, Anders Rem, Karianne V. Døving, Inge Sunde, Ellisiv Klubbhuset på Omenås 4. mars 2015 rekneskap vart godkjent og fastsett som rekneskap for 2014. Vedtak: Framlagt rekneskap for

Detaljer

Stord IL Orientering Årsrapport 2003

Stord IL Orientering Årsrapport 2003 Stord IL Orientering Årsrapport 2003 Årsrapport arrangement 2003 O gruppa har i 2003 vore ansvarlege for fleire store arrangement. To kristtornløp, Per Magne`s minneløp, Vestlandsmeisterskapet på normaldistanse

Detaljer

Rapport Camp Svalbard vinter 2015

Rapport Camp Svalbard vinter 2015 Rapport Camp Svalbard vinter 2015 Side 2 av 5 Innleiing Camp Svalbard vinter starta som eit prøveprosjekt mellom Longyearbyen Lokalstye, enhet barn og unge (LL), Arktisk Naturguide (ANG) og Longyearbyen

Detaljer

ÅRSMØTE for Tresfjord Skytterlag 2011 Søndag 20 november 2011 kl.16.00 Etac AS Tresfjord møterom

ÅRSMØTE for Tresfjord Skytterlag 2011 Søndag 20 november 2011 kl.16.00 Etac AS Tresfjord møterom ÅRSMØTE for Tresfjord Skytterlag 2011 Søndag 20 november 2011 kl.16.00 Etac AS Tresfjord møterom Sakliste for årsmøte 2011 Ein vil foreslå denne sakliste: 1. Opning 2. Val av ordstyrar, referent og to

Detaljer

Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun

Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun Det var 16 medlemmar og 1 støttemedlem tilstades Sak 1 Konstituering a) Godkjenning av innkalling og saksliste Det var ein merknad

Detaljer

Nidaros Mållag. Årsmøte 30. mars 2016 kl. 18.00. Innkalling og sakspapir. Vel møtt på årsmøtet!

Nidaros Mållag. Årsmøte 30. mars 2016 kl. 18.00. Innkalling og sakspapir. Vel møtt på årsmøtet! Nidaros Mållag http://www.nm.no/lag/nidaros-mallag/ Årsmøte 30. mars 2016 kl. 18.00 Innkalling og sakspapir Vel møtt på årsmøtet! helsing styret E-post? Styret bed om at alle som har, sender oss e-postadressa

Detaljer

ÅRSMØTE I TURNGRUPPA 2016 MANDAG 29. FEBRUAR KL 20.00 PÅ STEIMOEGGA

ÅRSMØTE I TURNGRUPPA 2016 MANDAG 29. FEBRUAR KL 20.00 PÅ STEIMOEGGA ÅRSMØTE I TURNGRUPPA 2016 MANDAG 29. FEBRUAR KL 20.00 PÅ STEIMOEGGA SAKLISTE: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Åpning - Valg av møteleder - Valg av referent - Valg av 2 stykker til å underskrive

Detaljer

MØTE I REPRESENTANTSKAPET - SOGN BRANN OG REDNING IKS

MØTE I REPRESENTANTSKAPET - SOGN BRANN OG REDNING IKS PROTOKOLL MØTE I REPRESENTANTSKAPET - SOGN BRANN OG REDNING IKS DATO; Fredag 31.oktober 2014 kl. 13.45 STAD; Statens hus på Leikanger. TIL STADES FRÅ REPRESENTANTSKAPET; Olav Lunden, leiar Marit Mellingen

Detaljer

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling Møteinnkalling Utval: Yrkesopplæringsnemnda/Utdanningsutvalet Møtestad: 101 Fylkeshuset i Molde Dato: 23.10.2014 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik tlf 71 25 88 56 eller

Detaljer

ÅRSMELDING 2015. Årsmelding 2015 Sogn CK

ÅRSMELDING 2015. Årsmelding 2015 Sogn CK Sogn Cykleklubb ÅRSMELDING 2015 1 OPPSUMMERING AV SESONGEN 2015 Trening: Treningsesongen starta for dei fleste i midten av mars og det har vore same opplegg som tidlegare år: Intervall tysdag og torsdag,

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Årsmøte 2012 Ænes og Mauranger Bygdalag

Årsmøte 2012 Ænes og Mauranger Bygdalag Årsmøte 2012 Ænes og Mauranger Bygdalag Søndag 03. mars kl. 14.00 2013. i Samfunnshuset Årsmøte startar kl. 14.00. Under årsmøte vert det vist film for borna. Kl. 15.00 vert det servert kjøttkaker m/dessertbord.

Detaljer

ÅRSMELDING HOVUDSTYRET I.L. JOTUN

ÅRSMELDING HOVUDSTYRET I.L. JOTUN ÅRSMELDING HOVUDSTYRET I.L. JOTUN for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012 Side: 1 1. STYRET SI SAMANSETJING... 4 1.1 STYREMEDLEMAR PERIODE... 4 1.2 VARAMEDLEMAR TIL STYRET... 4 2 GRUPPER, UTVAL

Detaljer

RETNINGSLINER FOR TILSKOT TIL KULTURARBEID I GOL KOMMUNE.

RETNINGSLINER FOR TILSKOT TIL KULTURARBEID I GOL KOMMUNE. RETNINGSLINER FOR TILSKOT TIL KULTURARBEID I GOL KOMMUNE. 1. TILSKOTSFORMER. Det kan søkjast om: Tilskot til lokale organisasjonar. Søknadsfrist: innan 30. april Tilskot til regionale organisasjonar. Søknadsfrist:

Detaljer

frå møte i gjetarhundnemnda til Nsg tysdag 6. desember 1994 på lagskontoret i Parkveien 71.

frå møte i gjetarhundnemnda til Nsg tysdag 6. desember 1994 på lagskontoret i Parkveien 71. Oslo, 14. desember 1994 R E F E R A T frå møte i gjetarhundnemnda til Nsg tysdag 6. desember 1994 på lagskontoret i Parkveien 71. Desse var med på møtet: Jon Sand Liv Oddny Hauen Hindenes Kristian K. Kleppe

Detaljer

Protokoll frå styremøtet i Helse Bergen HF

Protokoll frå styremøtet i Helse Bergen HF Protokoll frå styremøtet i Helse HF Tid: 26. mars 2014 kl. 09.00 13.00 Møtestad: Gullkornet, nord i Sentralblokka t var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Ranveig Frøiland, styreleiar Ivar

Detaljer

Hovudstyret. Referat frå styremøte onsdag Til stades: For gruppene: Harald Tveito nordisk. Marianne Lunde Bystøl - hestegruppa

Hovudstyret. Referat frå styremøte onsdag Til stades: For gruppene: Harald Tveito nordisk. Marianne Lunde Bystøl - hestegruppa Hovudstyret Referat frå styremøte onsdag 01.03.2017 Til stades: Tore Tvilde leiar Gro Prestegard Gjeraker sekretær For gruppene: Harald Tveito nordisk Tone Handegård orientering Nils Inge Haaland turn

Detaljer

Årsrapport fra Hovedstyret 2014

Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Hovedstyret har i perioden bestått av: Per Walseth, leder Knut Radmann, nestleder Tor Lunde, styremedlem Trond Johnsen, styremedlem Lise Moe Gulbrandsen, styremedlem Siri

Detaljer

PROTOKOLL MØTE NR. 02 I HOPP- OG KOMB. KOMITEEN,

PROTOKOLL MØTE NR. 02 I HOPP- OG KOMB. KOMITEEN, Hopp- og kombinertkomiteen@ Sakshand.: YT/HS Dato: 27.09.2017 Arkivk.: hkk/møter/protokoll/17-19 PROTOKOLL MØTE NR. 02 I HOPP- OG KOMB. KOMITEEN, 2017-2019 Stad: Skei, Thon Jølster Hotell Tidspunkt: Tysdag

Detaljer

KRINSLAGA I LANGRENN 2014-2015

KRINSLAGA I LANGRENN 2014-2015 Til -aktuelle utøvarar på krinslaget i langrenn Førde, 30.04.2014 -aktuelle utøvarar sitt idrettslag Kopi -langrennskomiteen KRINSLAGA I LANGRENN 2014-2015 Langrennskomiteen i Sogn og Fjordane Skikrins

Detaljer

FairPlay-pris 2012. ca. 430 medlemmar. ca. 60-70 stk involvert styre - komitear nemnder trenarar -

FairPlay-pris 2012. ca. 430 medlemmar. ca. 60-70 stk involvert styre - komitear nemnder trenarar - FairPlay-pris 2012 FairPlay-pris 2012 FairPlay-pris 2012 ca. 430 medlemmar ca. 60-70 stk involvert styre - komitear nemnder trenarar - FairPlay-pris 2012 FairPlay-pris 2012 FairPlay-pris 2012 Dobbeltside

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Nytt frå styret og innkalling til årsmøte KFUM Volda

Nytt frå styret og innkalling til årsmøte KFUM Volda KFUM Volda-Hjem http://iloapp.uppheim.net/blog/kfum?home&post=120 Page 1 of 3 18.05.2009 KFUM Volda Siste nytt Hovudside KFUM Volda» Vis alle innlegg» Aktivitetskalender» Nytt frå styret og innkalling

Detaljer

ÅRSMØTE for Tresfjord Skytterlag 2012 Søndag 25 november 2012 kl Etac AS Tresfjord møterom

ÅRSMØTE for Tresfjord Skytterlag 2012 Søndag 25 november 2012 kl Etac AS Tresfjord møterom ÅRSMØTE for Tresfjord Skytterlag 2012 Søndag 25 november 2012 kl.17.00 Etac AS Tresfjord møterom Sakliste for årsmøte 2012 Ein vil foreslå denne sakliste: 1. Opning 2. Val av ordstyrar, referent og to

Detaljer

Årsplan barneidretten - 7-10 (12)*år - 2011-12

Årsplan barneidretten - 7-10 (12)*år - 2011-12 Årsplan barneidretten - 7-10 (12)*år - 2011-12 Veke/dag/dato Tidsp Aktivitet/idrett Frammøte/stad Ansvarleg Veke 34 Sundag 21.aug 13-16 Sanden-sundag Fleire idrettsaktivitetar for ungar. Sanden Orientering:

Detaljer