NSA Annual Report 2008 Norway

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NSA Annual Report 2008 Norway"

Transkript

1 NSA Annual Report 2008 Norway 1

2 Table of content: A.1. Omfanget av rapporten... 3 A.2. Executive Summary of the report... 3 B. Introduksjon... 4 B.1. Introduksjon til rapporten... 4 B.2. Informasjon om jernbanenettet... 4 B.3. Sammendrag generell trend analyse... 4 C. Organisasjon... 4 C.1. Innledning til rapporten... 4 C.2. Organisasjonskart for Statens jernbanetilsyn... 5 D. Utvikling av sikkerhet på jernbanen... 5 D.1. Initiativ for å opprettholde/forbedre sikkerhetsnivået... 5 D.2. Trend analyse... 6 D.2.1 CSI data... 6 D.2.2 Nasjonal hendelses analyse Statens jernbanetilsyns database... 6 D.3 Resultater sikkerhetstilrådninger... 8 E. Viktige endringer i lovgivningen... 9 F. Utvikling vedrørende sikkerhetssertifisering og autorisering... 9 F.1. Nasjonalt regelverk oppstartdatoer - tilgjengelighet... 9 F.2. Numerical data (Annex E)... 9 F.3. Aspekter ved prosedyre... 9 F.3.1. Safety Certificates Part A... 9 F.3.2. Safety Certificates Part B F.3.3. Safety Authorisations G. Tilsyn med jernbanevirksomheter H. Rapportering av innføring av CSM på risikovurdering I. Tilsynets konklusjoner og prioriteringer med bakgrunn i rapporteringsåret J. Kilder K. Annexes ANNEX A: Railway Structure Information A.1 Network Map A.2 Oversikt over jernbanevirksomheter og infrastrukturforvaltere A.2.1. Infrastrukturforvaltere A.2.2 Jernbanevirksomheter Vedlegg B: Organisasjonskart for Statens jernbanetilsyn B.1. Kart intern organisasjon B.2. Kart: Relasjoner med andre myndigheter nasjonalt VEDLEGG C: Detaljert trend analyse VEDLEGG D: Viktige endringer i lovgivningen ANNEX E: The development of safety certification and authorisation Numerical Data E.3. Safety Authorisations according to Directive 2004/49/EC E.4. Procedural aspects Safety Certificates part A E.5. Procedural aspects Safety Certificates part B E.6. Procedural aspects Safety Authorisations

3 A.1. Omfanget av rapporten Statens jernbanetilsyn (SJT) er tilsynsmyndighet for jernbane i Norge, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbaner mv. Denne rapporten dekker det nasjonale jernbanenettet i Norge, sporvei og tunnelbaner er ikke en del av dette. Tilsynet er ansvarlig for å påse at aktørene på jernbanen følger de forutsetninger og bestemmelser som gjelder i medhold av jernbanelovgivingen. Tilsynet er også ansvarlig for å fastsette forskrifter, tildele lisens og sikkerhetssertifikater for jernbanevirksomhet og for å utstede tillatelser til å ta i bruk infrastruktur og rullende materiell. A.2. Executive Summary of the report The following parts of NSA Norway Annual Report 2008 are written in English: 1. Executive Summary 2. F2. ANNEX E: The development of safety certification and authorisation Numerical Data 3. F3.1 Safecert part 3 4. F3.2. Safety Certificates Part B 5. F3.3. Safety Authorisations The number of railway accidents in Norway have increased from 13 to 14 from There were no fatalities amongst passengers on the network in There was one fatality in the category other. There was one serious injury amongst passengers in Both incidents were caused by rolling stock in motion.there were no collisions of trains in Norway in 2008, which is the same figure as There were no fatalities or seriously injured on level crossings on the Norwegian network in One challenge remaining on the Norwegian network is incidents caused by climate related factors such as landslides causing obstruction to trains. The Norway NSA performed four audits in None of these led to loss of certificates. One recurring issue found during these audits was that there was room for improvement within risk management. Overall there has been small annual variations in the figures according the CSI standards. Even taking into account year by year variations in train kilometres and passenger kilometres the figures remain stable. 3

4 B. Introduksjon B.1. Introduksjon til rapporten Denne rapporten er utarbeidet av Statens Jernbanetilsyn og inneholder sikkerhetsrelatert informasjon om jernbanevirksomhetene og resultater for parametere innen jernbanesikkerhet for Rapporten er utarbeidet i tråd med retningslinjene fra Det europeiske jernbanebyrået (ERA) og møter kravene til rapportering av sikkerhetsrelaterte parametere og indikatorer i Sikkerhetsdirektivet, som også er implementert i norsk rett. Det presiseres at det er knyttet usikkerhet til vurderingene knyttet til økonomisk konsekvens av forsinkelser og ulykker, fordi det tilgjengelige datagrunnlaget er usikkert. B.2. Informasjon om jernbanenettet Se vedlegg A B.3. Sammendrag generell trend analyse Sikkerhetsnivået på norsk jernbane har hatt en stabil utvikling. Fortsatt er hovedutfordringene knyttet til planoverganger og PASS hendelser med potensiale for tog-tog kollisjoner. Som i 2007 er hendelser knyttet til ras også en stor utfordring. Statens jernbanetilsyn har hatt høy fokus på dette, fordi disse hendelsene ofte har et betydelig storulykkespotensiale. I forbindelse med prosessen med å gi sikkerhetsgodkjenning til den største infrastrukturforvalteren på det nasjonale jernbanenettet og i forbindelse med tildeling av lisens og sikkerhetssertifikater, har det vist seg nødvendig å ha økt fokus på selskapenes etterlevelse av egne sikkerhetsstyringssystemer. C. Organisasjon C.1. Innledning til rapporten Statens jernbanetilsyn ble opprettet 1. oktober 1996, og er en uavhengig etat underlagt Samferdselsdepartementet. Tilsynets aktiviteter blir finansiert over det ordinære statsbudsjettet. Per har tilsynet 34 ansatte med variert bakgrunn fra offentlig og privat sektor. Den daglige ledelse av Statens jernbanetilsyn utøves av en direktør. Direktøren beskikkes av Kongen etter innstilling fra samferdselsministeren. Tilsynet er organisert i fire avdelinger: administrasjon, juridisk, sikkerhet og teknikk og revisjon. Hver avdeling ledes av en avdelingsdirektør. Direktøren og avdelingsdirektørene utgjør ledergruppen og kriseberedskapsgruppen i tilsynet. 4

5 C.2. Organisasjonskart for Statens jernbanetilsyn Se vedlegg B. D. Utvikling av sikkerhet på jernbanen Sikkerhetsdirektivet er fullt implementert i norsk rett gjennom følgende lover og forskrifter: Lov 3. juni 2005 nr. 34 om varsling, rapportering og undersøkelse av jernbaneulykker og jernbanehendelser m.m. (jernbaneundersøkelsesloven) o Forskrift 31. mars 2006 nr. 378 om offentlige undersøkelser av jernbaneulykker og alvorlige jernbanehendelser m.m. (jernbaneundersøkelsesforskriften) o Forskrift 31. mars 2006 nr. 379 om varslings- og rapporteringsplikt i forbindelse med jernbaneulykker og jernbanehendelser (varslings- og rapporteringsforskriften) Forskrift 5. februar 2003 nr. 135 om fordeling av jernbaneinfrastrukturkapasitet og innkreving av avgifter for bruk av det nasjonale jernbanenettet (fordelingsforskriften) Forskrift 16. desember 2005 nr om lisens, sikkerhetssertifikat og om tilgang til å trafikkere det nasjonale jernbanenettet, samt om sikkerhetsgodkjenning for å drive infrastruktur (lisensforskriften) Forskrift 19. desember 2005 nr om krav til jernbanevirksomhet på det nasjonale jernbanenettet (sikkerhetsforskriften) D.1. Initiativ for å opprettholde/forbedre sikkerhetsnivået Statens Jernbanetilsyn fokuserer på jernbaneforetakenes ansvar for å drive sin virksomhet sikkert. Statistikk over uønskede hendelser brukes systematisk i oppfølgingen av foretakene og i planleggingen av tilsyn. I tilsynets virksomhetsplanlegging ble det for 2008 etablert hovedfokusområder for å sørge for en målrettet fokus på de områdene som har størst betydning for å ivareta jernbanesikkerheten. Tilsynsaktivitetene baseres blant annet på en konkret vurdering av risikonivået det enkelte foretaket representerer. For 2008 var relevante hovedfokusområder: Sikkerhetsstyring - særlig behandling av uønskede hendelser, akseptkriterier og leverandørstyring samt autorisasjon av førere Gjennomgang av innrapporterte hendelser med spesiell fokus på å påse at uønskede hendelser med storulykkespotensiale blir tilstrekkelig ivaretatt hos aktørene, herunder også oppfølging av granskingsrapporter fra havarikommisjonen. Kommunikasjon med jernbaneforetakene om den daglige sikkerhetsstyringen i virksomhetene gjennom jevnlige møter med sikkerhetsstyring som fokus Standardisering og internasjonalt samarbeid Statens Jernbanetilsyn har i sitt arbeid i stor grad vektlagt at det er jernbaneforetakene som gjennom sine sikkerhetsstyringssystemer skal gjennomføre nødvendige tiltak etter ulykker eller nestenulykker, for å hindre gjentagelse. Det er kun i meget spesielle tilfeller det har vært nødvendig å bruke sanksjonsmidler. Tilsynet følger dessuten opp at alle anbefalinger etter granskingsrapporter fra 5

6 Statens Havarikommisjon for Transport og påser at aktørene gjør de nødvendige vurderingene og eventuelt gjennomfører tiltak som er dekkende. D.2. Trend analyse D.2.1 CSI data Registrering av sikkerhets indikatorer (CSI) I henhold til sikkerhetsdirektivet startet I 2007 med 2006 som referanse. Kostnader som følge av ulykker er direkte rapporterte kostnader rapportert av aktørene på det nasjonale nett. I 2008 ble rapportert 14 ulykker I henhold til sikkerhets indikator standarden. I Norge også kjent som jernbaneulykke. En person omkom og en person ble alvorlig skadd i Kategorien med flest jernbaneulykker er sammenstøt med gjenstand. I 2008 var det ingen kollisjoner mellom to tog. Oppsummering av sikkerhetsindikatorer for 2008: Antall jernbaneulykker; 14 Antall omkomne; 1 Alvorlig personskader; 1 Antall tilløp til ulykker 132 Kostnader av ulykker NOK (usikkerhetsfaktor) D.2.2 Nasjonal hendelses analyse Statens jernbanetilsyns database Denne delen av rapporten tar for seg hendelser rapportert til Statens Jernbanetilsyn. Når man leser denne delen må man være oppmerksom på at det som her nevnes som ulykke, er i henhold til CSI definisjon og i Norge kjent som jernbaneulykke. Den nasjonale lovgivningen i Norge krever rapportering av alvorlige jernbanehendelser og jernbaneulykker til Statens jernbanetilsyn og Statens havarikommisjon for sivil transport innen 72 timer. Alle andre uønskede hendelser som påvirker jernbanesikkerheten (Jernbanehendelse) skal rapporteres til Statens jernbanetilsyn innen 8 dager. Rapportene kommer til Statens jernbanetilsyn elektronisk via skjema på vår hjemmeside og via import funksjon i Synergi, som brukes av Statens jernbanetilsyn og de største aktørene i Norge. Statens Jernbanetilsyn mottok 7578 rapporter om uønskede hendelser og tilstander i 2008 fra aktørene på det nasjonale jernbanenett, det er en økning på ca 1000 rapporterte hendelser fra Det har vært en jevn økning i rapporteringen de siste tre år fra aktørene på det nasjonale jernbanenett. 90% av de uønskede hendelsene og tilstandene som er rapportert i 2008,er jernbanehendelser. Det vil si hendelser med lavere konsekvens eller skadepotensial en sykehusinnleggelse i 24 timer, materielle skader under 1,3 millioner kr eller stans i trafikken over 6 timer som er definisjonen på en jernbaneulykke. 9,8 % av de uønskede hendelsene og tilstandene som er rapportert, er alvorlige jernbanehendelser. Det vil si hendelser med lavere konsekvens men et skadepotensial under litt endrede forutsetninger som en 6

7 jernbaneulykke. en sykehusinnleggelse i 24 timer, materielle skader under 1,3 millioner kr eller stans i trafikken over 6 timer som er definisjonen på en jernbaneulykke. Jernbaneulykkene utgjør 0,2 % av de rapporterte uønskede hendelsene. I 2008 var det 14 jernbaneulykker mot 13 i Jernbanehendelse og alvorlig jernbanehendelse fordelt på kategori Annet nivå 1 Av-/påstigningsulykke Avsporing Brann/røykutvikling i rullende materiell Brann/røykutvikling ved spor/stasjon Lastsikring Planovergangsulykker Sammenstøt med gjenstand (stein, ras o.l) Sammenstøt med person Sammenstøt med rullende materiell Alvorlig jernbanehendelse Jernbanehendelse Fleste parten av disse hendelsene er tilløp til uhell med lavere skade potensial en jernbaneulykke. Som for eksempel sammenstøt rullende materiell som i hovedsak er signal som går fra rødt til grønt lys pga teknisk feil og utgjorde ingen umiddelbar fare for sammenstøt. Kategori annet er i hovedsak viljeshandlinger fra reisende og tredjeperson eller hendelser som ikke passer i en av de andre kategoriene. Utvikling i rapporteringen siste tre år etter kategori 7

8 Annet nivå 1 Av-/påstigningsulykke Avsporing Brann/røykutvikling i rullende materiell Brann/røykutvikling ved spor/stasjon Lastsikring Planovergangsulykker Sammenstøt med gjenstand (stein, ras o.l) Sammenstøt med person Sammenstøt med rullende materiell Det er kun lastsikring og sammenstøt med gjenstand som viser en nedgang i antall rapporterte hendelser. Økningen i rapporteringen skyldes i stor grad fokus på registrering og rapportering til Statens jernbanetilsyn og ikke nødvendigvis Jernbaneulykker fordelt på kategori sist tre år Sammenstøt mellom tog Sammenstøt med gjenstad (ras, trær osv) Planovergangs ulykker Ulykker som følge av tog i bevegelse Avsporinger Brann i togmateriell Andre typer ulykker Totalt I 2008 var det 14 jernbaneulykker det er 1 mer en i 2007 men to færre en Til tross for en nedgang i antall rapporterte tilløp og mindre uhell med sammenstøt med gjenstand, så var det den kategorien med flest jernbaneulykker i 2008 som også i 2006 og Det er rapportert 1 alvorlig personskade og en omkommen i Det er en nedgang fra på en omkommen fra D.3 Resultater sikkerhetstilrådninger Utarbeides av Statens havarikommisjon for transport. 8

9 E. Viktige endringer i lovgivningen Det er ikke foretatt vesentlige endringer i lovgivningen i 2008, se vedlegg D for detaljer. F. Utvikling vedrørende sikkerhetssertifisering og autorisering F.1. Nasjonalt regelverk oppstartdatoer - tilgjengelighet Utstedelse av sikkerhetssertifikater ble i Norge iverksatt gjennom forskrift 16. desember 2005 nr om lisens, sikkerhetssertifikat og om tilgang til å trafikkere det nasjonale jernbanenettet, samt om sikkerhetsgodkjenning for å drive infrastruktur (lisensforskriften) som trådte i kraft 1. januar Nasjonale sikkerhetsregler og annen relevant lovgivning er tilgjengelig for alle på Statens jernbanetilsyns hjemmeside For jernbaneforetak og infrastrukturforvalter er det også tilgjengelig opplysninger om dokumentasjonskrav i forbindelse med søknader m.v. her. - relevant lovgivning fines også på Lovdatas hjemmesider F.2. Numerical data (Annex E) F.3. Aspekter ved prosedyre Det ble i 2008 utstedt tre nye del A og del B sertifikater til hhv. persontransport (Ofotbanen AS) og godstransport (Malmtrafikk AS og Carglink). Driften av Ofotbanen AS opphørte senere pga. økonomisk konkurs. Fire svenske selskaper fikk nye del B sertifikat herav ett til persontransport (SJ AB) og øvrige til godstransport (Hector Rail AB, Tågåkeriet i Bergslagen AB og Railcare Tåg AB). Dessuten ble tre del B sertifikater til andre svenske godsselskaber endret. F.3.1. Safety Certificates Part A Reasons for updating/amending Part A Certificates (e.g. variation in type of service, extent of traffic, size of company) - Not applicable in

10 Main reasons if the mean issuing time for Part A Certificates (restricted to these mentioned in Annex E and after having received all necessary information), was more than the 4 months foreseen in Article 12(1) of the Safety Directive - Not happened in Overview of the requests from other National Safety Authorities to verify/access information relating the Part A Certificate of a Railway Undertaking that has been certified in your country, but applies for a Part B certificate in the other Member State - No such requests Summary of problems with the mutual acceptance of the Community wide valid Part A Certificate - No problems NSA Charging fee for issuing a Part A Certificate (Yes/No Cost) - No cost Summary of the problems with using the harmonised formats for Part A Certificates, specifically in relation to the categories for type and extent of service - Formats were implemented in Norway from December No problems experienced Summary of the common problems/difficulties for the NSA in application procedures for Part A Certificates. - No problems Summary of the problems mentioned by Railway Undertakings when applying for a Part A Certificate - No problems encountered Feedback procedure (e.g. questionnaire) that allows Railway Undertakings to express their opinion on issuing procedures/practices or to file complaints - According to Norwegian legislation it is possible to file a complaint if they don t agree with a decision from the Norwegian NSA. We don t have any feedback procedures for them to state their opinion on the process. F.3.2. Safety Certificates Part B Reasons for updating/amending Part B Certificates (e.g. variation in type of service, extent of traffic, lines to be operated, type of rolling stock, category of staff, etc.) - New lines to be operated Main reasons if the mean issuing time for Part B Certificates (restricted to these mentioned in Annex E and after having received all necessary information), was more than the 4 months foreseen in Article 12(1) of the Safety Directive - Not happened in NSA Charging fee for issuing a Part B Certificate (Yes/No Cost) 10

11 - No cost Summary of the problems with using the harmonised formats for Part B Certificates, specifically in relation to the categories for type and extent of service - No problems Summary of the common problems/difficulties for the NSA in application procedures for Part B Certificates. - No problems Summary of the problems mentioned by Railway Undertakings when applying for a Part B Certificate - Some minor problems with understanding some national requirements because of differences between the home Member State and the Part B Member State Feedback procedure (e.g. questionnaire) that allows Railway Undertakings to express their opinion on issuing procedures/practices or to file complaints - According to Norwegian legislation it is possible to file a complaint if they don t agree with a decision from the Norwegian NSA. We don t have any feedback procedures for them to state their opinion on the process. F.3.3. Safety Authorisations Reasons for updating/amending Safety Authorisations - no such cases in Norway in Main reasons if the mean issuing time for Safety Authorisations (restricted to these mentioned in Annex E and after having received all necessary information), was more than the 4 months foreseen in Article 12(1) of the Safety Directive - see Summary of the regularly problems/difficulties in application procedures for Safety Authorisations - no procedural problems experienced. G. Tilsyn med jernbanevirksomheter Tre revisjoner av jernbanevirksomheter mot fire planlaget. To ledelsesemøter mot tre planlagte. Det var 4 planlagte revisjoner. Utstedelse av jernbanevirksomheters årlige sikkerhetsrapport ble mottatt iht frist artikkel 9(4) i sikkerhetsdirektivet. Et antall avvik ble avdekket gjennom revisjoner. Det ble gitt pålegg om å korrigere avvikene og de viktigste korrigerende tiltakene ble fulgt opp via korrespondanse og/eller andre stikkprøver. 11

12 H. Rapportering av innføring av CSM på risikovurdering CSM er ikke implementert i Norsk lovgivning, så det ingen erfaringer så langt. I. Tilsynets konklusjoner og prioriteringer med bakgrunn i rapporteringsåret 2008 For resultatene for 2008 vises det til sammendraget i kapittel B3. Dette har blant annet vært underlag for Statens Jernbanetilsyns virksomhetsplanlegging for Her er det satt opp mål for virksomheten og planlagt relevante aktiviteter for å nå disse. Flere av målene har direkte relevans til sikkerhet på jernbanen: Tilsyn skal gjennomføres på en effektiv måte med særlig fokus på følgende tema: Overordnet styring og overvåking av sikkerhet (med vekt på ledelse, internrevisjon, ledelsens gjennomgang ol) Leverandørstyring/ samarbeidskonstellasjoner/ fragmentering (videreføring av fokus fra 2008) Vilkår i materiellgodkjenninger eller godkjenninger av infrastruktur Autorisering av førere og bruk av førere fra andre selskaper Revisjon hhv inspeksjon gjennomføres i løpet av 3-9 måneder etter utstedelse av sikkerhetssertifikat del A eller B. Uønskede hendelser med storulykke-potensiale følges opp individuelt. (videreført fra 2008) Ulykkesstatistikk underlag for fokusområder (Planoverganger, PASS hendelser og ras) Gjennomføre kontaktmøter med de store virksomhetene, for å påse/ påvirke til en aktiv sikkerhetsstyring hos disse. (videreført fra 2008) Avholde (videreføre) Tilsynets årlige sikkerhetsseminar for bransjen. J. Kilder Årsrapport 2008 fra; CargoNet AS Flytoget AS Green Cargo AB Hector Rail AB Malmtrafikk AS NSB Gjøvikbanen AS NSB AS Ofotbanen Drift AS Peterson Rail AB Tågåkeriet i Bergslagen AB Jernbaneverket 12

13 Statens jernbanetilsyn database samt informasjon fra politi. K. Annexes ANNEX A: Railway Structure Information A.1 Network Map 13

14 A.2 Oversikt over jernbanevirksomheter og infrastrukturforvaltere A.2.1. Infrastrukturforvaltere Name Address Website/Network Statement Link Safety Authorisation (Number/Date) Start date commercial activity Total Track Length/Gauge Electrified Track Length/Voltages Total Double/Simple Track Length Total Track Length HSL ATP equipment used Number of LC Number of Signals Jernbaneverket (the Norwegian National Rail Administration) Postboks 4350, 2308 Hamar, Norway December Track length 4043 km/ Gauge 1435 mm Electrified track 2509 km/ Voltage Double 214 km/ Simple 3829 Km 66 km 90 % DATC, 10% FATC 3254 A.2.2 Jernbanevirksomheter Name Address Website Safety Certificate 2001/14/EC (Number/Date ) Safety Certificate A-B 2004/49/EC (Number/Date) Star t date com mer cial acti vity Traffic Type (Freight, ) Number of Locomoti ves Numb er of Railcar s/multi ple Unitsets Number of Coaches/ Wagons Number of train drivers/s afety crew Volum e of passe nger transp ort Volum e of freight transp ort CargoNet AS 0048 OSLO, Norway NO / Freight Flytoget AS Postboks 19 Sentrum, 0101 OSLO, Norway NO / NO / NO / Passen ger Green Cargo AB Hector Rail AB Green Cargo AB, Box 39, SE SOLNA, SWEDEN Hector Rail AB Svärdvägen 13 om NO / NO / Freight Freight 14

15 Malmtrafikk AS SE DANDERYD SWEDEN Malmtrafikk AS Postboks NARVIK, Norway NA NO / NO /19/ Freight NSB Gjøvikbanen AS NSB AS NSB Gjøvikbanen AS Prinsens gate OSLO, Norway NSB AS Prinsens gate OSLO, Norway NO / NO / NO / Passen ger Passen ger Ofotbanen Drift AS 8505 NARVIK, Norway NO / NO / Freight/ Passen ger Peterson Rail AB Göteborg, Sweden NO / Freight Tågåkeriet i Bergslagen AB Bangårdsgatan 2 SE KRISATINEHAMN, Sweden NA NO / Freight 15

16 Vedlegg B: Organisasjonskart for Statens jernbanetilsyn B.1. Kart intern organisasjon Direktør Juridisk Revisjon Sikkerhet og teknikk Administrasjo n B.2. Kart: Relasjoner med andre myndigheter nasjonalt Samferdselsdepartementet Statens jernbanetilsyn Jernbaneverket Statens havarikommisjon for transport 16

17 VEDLEGG C: Detaljert trend analyse Sendes elektronisk. VEDLEGG D: Viktige endringer i lovgivningen Nasjonale regler om sikkerheten på jernbanen Forskrift 29. februar 2008 nr. 240 om togframføring på det nasjonale jernbanenettet (togframføringsforsk riften) Forskrift 25. april 2008 nr. 412 om gjennomføring av vedtak 2006/920/EF av 11. august 2006 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne som gjelder for delsystemet «drift og trafikkstyring» i det transeuropeiske jernbanesystemet for konvensjonelle tog (TSI-drift og trafikkstyring) Forskrift 4. juli 2008 nr. 790 om gjennomføring av vedtak 2008/163/EF av 20. desember 2007 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne vedrørende sikkerhet i jernbanetunneler i det transeuropeiske jernbanesystemet for konvensjonelle tog og høyhastighetstog Juridisk referanse Statens jernbanetil syn Kommisjo nsvedtak 2006/920/ EF av 11. august 2006 Kommisjo nsvedtak 2008/163/ EF av 20. desember 2007 Ikrafttredelsesti dspunkt 13. desember 2009 Bakgrunn (spesifiser om loven/forskriften er ny eller tillegg til tidligere lovgivning) Ny Beskrivelse Både nasjonalt initiert regelverk og implementeri ng av EUregelverk? 25. april 2008 Ny Implementeri ng av EUregelverk 4. juli 2008 Ny Implementeri ng av EUregelverk 17

18 (TSI-sikkerhet i jernbanetunneler) Forskrift 6. juni 2008 nr. 550 om gjennomføring av vedtak 2007/756/EF av 9. november 2007 om vedtakelse av en felles spesifikasjon for det nasjonale vognregisteret fastsatt i artikkel 14 nr. 4 og 5 i direktiv 96/48/EF og 2001/16/EF Forskrift 5. desember 2008 nr 1311 om gjennomføring av vedtak 2008/217/EF av 20. desember 2007 om en teknisk spesifikasjon for samtrafikkevne med hensyn til delsystemet «infrastruktur» i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog (TSI-infrastrukturhøyhastighet) Forskrift 5. desember 2008 nr om gjennomføring av vedtak 2008/231/EF av 1. februar 2008 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne med hensyn til delsystemet «drift» i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog nevnt i artikkel 6 nr. 1 i direktiv 96/48/EF, og om oppheving av vedtak 2002/734/EF av 30. mai 2002 (TSIdrift-høyhastighet) Kommisjo nsvedtak 2007/756/ EF av 9. november 2007 Kommisjo nsvedtak 2008/217/ EF av 20. desember 2007 Kommisjo nsvedtak 2008/231/ EF av 1. februar juni 2008 Ny Implementeri ng av EUregelverk 5. desember desember 2008 Ny Ny Implementeri ng av EUregelverk Implementeri ng av EUregelverk 18

19 ANNEX E: The development of safety certification and authorisation Numerical Data E.1. Safety Certificates according to Directive 2001/14/EC Number of Safety Certificates issued according to in your Member State 20 Directive 2001/14/EC, held by Railway Undertakings in year 2008 being licensed in another Member State 0 E.2. Safety Certificates according to Directive 2004/49/EC New Updated / amended Renewed E.2.1. Number of valid Safety Certificates Part A held by Railway Undertakings in the year 2008 being registered in your Member State in another Member State New Updated / amended Renewed E.2.2. Number of valid Safety Certificates Part B held by Railway Undertakings in the year 2008 being registered in your Member State in another Member State E.2.3. Number of applications for Safety Certificates Part A submitted by Railway Undertakings in year 2008 being registered in your Member State for in another Member State for A R P new certificates updated / amended certificates renewed certificates new certificates updated / amended certificates renewed certificates

20 E.2.4. Number of applications for Safety Certificates Part B submitted by Railway Undertakings in year 2008 being registered in your Member State for in another Member State for A R P new certificates updated / amended certificates renewed certificates new certificates updated / amended certificates renewed certificates A = Accepted application, certificate is already issued R = Rejected applications, no certificate was issued P = Case is still pending, no certificate was issued so far E.2.5. List of countries where RUs applying for a Safety Certificate Part B in your Member State have obtained their Safety Certificate Part A E.3. Safety Authorisations according to Directive 2004/49/EC New Updated / amended Renewed E.3.1. Number of valid Safety Authorisations held by Infrastructure Managers in the year 2008 being registered in your Member State A R P E.3.2. Number of applications for Safety Authorisations submitted by Infrastructure Managers in year 2008 being registered in your Member State new authorisations updated / amended authorisations renewed authorisations A = Accepted application, authorisation is already issued R = Rejected applications, no authorisation was issued P = Case is still pending, no authorisation was issued so far 20

21 E.4. Procedural aspects Safety Certificates part A New Updated / amended Renewed Mean time after having received all necessary information between the receipt of an application and the final delivery of a Safety Certificate Part A in year 2008 for Railway Undertakings holding a licence released by your Member State a licence released by another Member State 3-4 weeks NA NA NA NA NA E.5. Procedural aspects Safety Certificates part B New Updated / amended Renewed Mean time after having received all necessary information between the receipt of an application and the final delivery of a Safety Certificate Part B in year 2008 for Railway Undertakings holding a licence released by your Member State? a licence released by another Member State? 3-4 weeks 3-4 weeks NA NA 3-4 weeks 3-4 weeks E.6. Procedural aspects Safety Authorisations New Updated / amended Renewed Mean time after having received all necessary information between the receipt of an application and the final delivery of a Safety Authorisation in year 2008 for Infrastructure Managers holding a licence released by your Member State a licence released by another Member State Case pending NA Na NA NA NA 21

22 22

Malmtrafikk AS Sikkerhetsstyring TILSYNSRAPPORT. Rapport nr 12-10

Malmtrafikk AS Sikkerhetsstyring TILSYNSRAPPORT. Rapport nr 12-10 Malmtrafikk AS Sikkerhetsstyring TILSYNSRAPPORT Rapport nr 12-10 Malmtrafikk AS Sikkerhetsstyring TILSYNSRAPPORT Rapport nr.: 12-10 Saksnr: 10/574 SF63 Revisjonsdato: 19.-21.10.2010 Foretak: Malmtrafikk

Detaljer

Evaluering av returtiltak i ordinære mottak

Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Februar 2014 Prosjekt: Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Oppdragsgiver: Utlendingsdirektoratet (UDI) Periode: November 2012 februar 2014 Team: Senior

Detaljer

Klart vi kan! - en evaluering av effektene av prosjektet «Klart språk i staten» Malin Dahle Jostein Ryssevik

Klart vi kan! - en evaluering av effektene av prosjektet «Klart språk i staten» Malin Dahle Jostein Ryssevik Klart vi kan! - en evaluering av effektene av prosjektet «Klart språk i staten» Malin Dahle Jostein Ryssevik ideas2evidence rapport 11/2013 Malin Dahle Jostein Ryssevik Klart vi kan! - en evaluering av

Detaljer

INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013. ("Selskapet / the Company")

INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013. (Selskapet / the Company) INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013 ("Selskapet / the Company") (The English wording in this document is an office translation, and in case

Detaljer

Det vil helst gå bra...

Det vil helst gå bra... Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2009 med kommunale sosial- og helsetjenester til barn i barne- og Det vil helst gå bra... Rapport fra Helsetilsynet 2/2010 Mars 2010 Rapport fra Helsetilsynet 2/2010

Detaljer

Evaluering av nasjonale prøver som system. Idunn Seland Nils Vibe Elisabeth Hovdhaugen

Evaluering av nasjonale prøver som system. Idunn Seland Nils Vibe Elisabeth Hovdhaugen Evaluering av nasjonale prøver som system Idunn Seland Nils Vibe Elisabeth Hovdhaugen Rapport 4/2013 Evaluering av nasjonale prøver som system Idunn Seland Nils Vibe Elisabeth Hovdhaugen Rapport 4/2013

Detaljer

RAPPORT. Evaluering av forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester 2014/30. Ingeborg Rasmussen, Steinar Strøm, Sidsel Sverdrup og Vibeke Wøien Hansen

RAPPORT. Evaluering av forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester 2014/30. Ingeborg Rasmussen, Steinar Strøm, Sidsel Sverdrup og Vibeke Wøien Hansen RAPPORT 2014/30 Evaluering av forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester Ingeborg Rasmussen, Steinar Strøm, Sidsel Sverdrup og Vibeke Wøien Hansen Utarbeidet på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet

Detaljer

Kompetanser utenfor det formelle utdanningssystemet; nesten det samme, men ikke helt?

Kompetanser utenfor det formelle utdanningssystemet; nesten det samme, men ikke helt? 22. april 2013 Kompetanser utenfor det formelle utdanningssystemet; nesten det samme, men ikke helt? Med utgangspunkt i ikke-formell opplæring på norske arbeidsplasser For information on obtaining additional

Detaljer

Evaluering av Program for skolebibliotekutvikling 2009-2013. Tone Cecilie Carlsten Jørgen Sjaastad

Evaluering av Program for skolebibliotekutvikling 2009-2013. Tone Cecilie Carlsten Jørgen Sjaastad Evaluering av Program for skolebibliotekutvikling 2009-2013 Tone Cecilie Carlsten Jørgen Sjaastad Rapport 4/2014 Evaluering av Program for skolebibliotekutvikling 2009-2013 Tone Cecilie Carlsten Jørgen

Detaljer

Nye regler, sikrere havbruk?

Nye regler, sikrere havbruk? Nye regler, sikrere havbruk? Benny Kristian Kilhavn Marin teknikk Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Harald Ellingsen, IMT Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for marin teknikk TMR

Detaljer

Guri C. Bollingmo, May-Len Skilbrei og Ellen Wessel. Troverdighetsvurderinger: Søkerens forklaring som bevis i saker om beskyttelse (asyl)

Guri C. Bollingmo, May-Len Skilbrei og Ellen Wessel. Troverdighetsvurderinger: Søkerens forklaring som bevis i saker om beskyttelse (asyl) Guri C. Bollingmo, May-Len Skilbrei og Ellen Wessel Troverdighetsvurderinger: Søkerens forklaring som bevis i saker om beskyttelse (asyl) Guri C. Bollingmo, May-Len Skilbrei og Ellen Wessel Troverdighetsvurderinger:

Detaljer

Boligsosialt arbeid i Flora en foranalyse

Boligsosialt arbeid i Flora en foranalyse NIBR-rapport 2013:29 Helge Renå Camilla Lied Boligsosialt arbeid i Flora en foranalyse Boligsosialt arbeid i Flora en foranalyse Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2013:8 NIBR-rapport 2012:15 NIBR-rapport

Detaljer

Hvordan påvirker statlige juridiske og pedagogiske styringsvirkemidler prioriteringene i den kommunale omsorgssektoren?

Hvordan påvirker statlige juridiske og pedagogiske styringsvirkemidler prioriteringene i den kommunale omsorgssektoren? NIBR-rapport 2012:26 Gro Sandkjær Hanssen Marit K. Helgesen Hvordan påvirker statlige juridiske og pedagogiske styringsvirkemidler prioriteringene i den kommunale omsorgssektoren? Hvordan påvirker statlige

Detaljer

Fastlegenes oppfølging av de berørte etter tsunamien

Fastlegenes oppfølging av de berørte etter tsunamien Ole K. Hjemdal Fastlegenes oppfølging av de berørte etter tsunamien Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s Publikasjonsserie fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2011

Gjesteundersøkelsen 2011 Eivind Farstad Arne Rideng Iratxe Landa Mata TØI rapport 1166/2011 Gjesteundersøkelsen 2011 Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge TØI rapport 1166/2011 Gjesteundersøkelsen 2011 Utenlandske ferie-

Detaljer

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Institutt for bygg, anlegg og transport

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Institutt for bygg, anlegg og transport NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Institutt for bygg, anlegg og transport Max Ingar Mørk Før tårnene faller Om forvaltning, drift, vedlikehold

Detaljer

Mellom konflikt og integrasjon. En evaluering av Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene

Mellom konflikt og integrasjon. En evaluering av Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene Loughborough University Institutional Repository Mellom konflikt og integrasjon. En evaluering av Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene This item was submitted to Loughborough University s

Detaljer

Effektvurdering av store statlige investeringsprosjekter

Effektvurdering av store statlige investeringsprosjekter 1 Concept-programmet 2007 Effektvurdering av store statlige investeringsprosjekter Bjørn Andersen, Svein Bråthen, Tom Fagerhaug, Ola Nafstad, Petter Næss og Nils Olsson ISSN: 0803-9763 (papirversjon) ISSN:

Detaljer

Et uverdig sjansespill om asyl i europa

Et uverdig sjansespill om asyl i europa Et uverdig sjansespill om asyl i europa Asylprosessen i Hellas og Dublin II-forordningen Foto: Sylo Taraku, NOAS Politifolkene slo meg i ansiktet og i bakhodet helt til jeg begynte å slå meg selv for å

Detaljer

Den europeiske patentkonvensjonen 2000. Den europeiske patentkonvensjonen 2000 (European Patent Convention 2000, EPC)

Den europeiske patentkonvensjonen 2000. Den europeiske patentkonvensjonen 2000 (European Patent Convention 2000, EPC) Den europeiske patentkonvensjonen 2000 Den europeiske patentkonvensjonen 2000 (European Patent Convention 2000, EPC) European Patent Convention 2000 as adopted by decision of the Administrative Council

Detaljer

Mer enn bare fotball... More than just football... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball. An evaluation of the Salvation Army s Street soccer

Mer enn bare fotball... More than just football... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball. An evaluation of the Salvation Army s Street soccer Mer enn bare fotball... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball More than just football... An evaluation of the Salvation Army s Street soccer Lena Sayed 1 Forord Frelsesarmeens gatefotball er et lavterskeltilbud

Detaljer

Anniken Hagelund, Hanne C. Kavli og Kaja Reegård. «Jeg følte det var min dag» Om deltakere og deltakelse i statsborgerseremonier 2006 2008

Anniken Hagelund, Hanne C. Kavli og Kaja Reegård. «Jeg følte det var min dag» Om deltakere og deltakelse i statsborgerseremonier 2006 2008 Anniken Hagelund, Hanne C. Kavli og Kaja Reegård «Jeg følte det var min dag» Om deltakere og deltakelse i statsborgerseremonier 2006 2008 Anniken Hagelund, Hanne C. Kavli og Kaja Reegård «Jeg følte det

Detaljer

Forklaringer på bostedsløshet

Forklaringer på bostedsløshet NIBR-rapport 2013:6 Evelyn Dyb Katja Johannessen Camilla Lied Torunn Kvinge Forklaringer på bostedsløshet Forklaringer på bostedsløshet Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2013:5 NIBR-rapport 2013:8

Detaljer

Når skal jeg flytte hjemmefra?

Når skal jeg flytte hjemmefra? Marit Ekne Ruud Siri Nørve Når skal jeg flytte hjemmefra? Erfaringer med boliganskaffelse for ungdom med utviklingshemming Når skal jeg flytte hjemmefra? Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2008:15

Detaljer

Et nasjonalt sjøfuglprogram for styrket beslutningsstøtte i marine områder

Et nasjonalt sjøfuglprogram for styrket beslutningsstøtte i marine områder 1 Et nasjonalt sjøfuglprogram for styrket beslutningsstøtte i marine områder Tycho Anker-Nilssen Jan Ove Bustnes Kjell Einar Erikstad Per Fauchald Svein-Håkon Lorentsen Torkild Tveraa Hallvard Strøm Robert

Detaljer

Organisasjoner for identitet og integrering

Organisasjoner for identitet og integrering Svein Ingve Nødland, Knut Hidle og Gro Kvaale Organisasjoner for identitet og integrering Evaluering av tilskuddsordning for lokale innvandrerorganisasjoner og lokalt frivillig virke Rapport IRIS - 2007/064

Detaljer

Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen

Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen Rapporter Reports 12/2013 Pål Nordby, Sølve Mikal Nerland og Helge Næsheim Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen Rapporter 12/2013 Pål Nordby, Sølve Mikal Nerland og Helge Næsheim Yrkesaktivitet

Detaljer

Helhetlig risikostyring et integrert rammeverk

Helhetlig risikostyring et integrert rammeverk Helhetlig risikostyring et integrert rammeverk Sammendrag September 2004/ Oktober 2005 The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission Helhetlig risikostyring et integrert rammeverk

Detaljer

Nye lokale forvaltningsregimer i arbeidet for et bærekraftig reiseliv

Nye lokale forvaltningsregimer i arbeidet for et bærekraftig reiseliv Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-rapport 8/99 Nye lokale forvaltningsregimer i arbeidet for et bærekraftig reiseliv internasjonale erfaringer med

Detaljer

ITIL-ordliste og forkortelser. på norsk

ITIL-ordliste og forkortelser. på norsk ITIL norsk ordliste, v1.0, 1. oktober 2012 basert på engelsk ordliste v1.0, 29. juli 2011 ITIL-ordliste og forkortelser på norsk Denne ordlisten kan lastes ned gratis. Se www.itil-officialsite.com/internationalactivities/itilglossaries.aspx

Detaljer