NSA Annual Report 2008 Norway

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NSA Annual Report 2008 Norway"

Transkript

1 NSA Annual Report 2008 Norway 1

2 Table of content: A.1. Omfanget av rapporten... 3 A.2. Executive Summary of the report... 3 B. Introduksjon... 4 B.1. Introduksjon til rapporten... 4 B.2. Informasjon om jernbanenettet... 4 B.3. Sammendrag generell trend analyse... 4 C. Organisasjon... 4 C.1. Innledning til rapporten... 4 C.2. Organisasjonskart for Statens jernbanetilsyn... 5 D. Utvikling av sikkerhet på jernbanen... 5 D.1. Initiativ for å opprettholde/forbedre sikkerhetsnivået... 5 D.2. Trend analyse... 6 D.2.1 CSI data... 6 D.2.2 Nasjonal hendelses analyse Statens jernbanetilsyns database... 6 D.3 Resultater sikkerhetstilrådninger... 8 E. Viktige endringer i lovgivningen... 9 F. Utvikling vedrørende sikkerhetssertifisering og autorisering... 9 F.1. Nasjonalt regelverk oppstartdatoer - tilgjengelighet... 9 F.2. Numerical data (Annex E)... 9 F.3. Aspekter ved prosedyre... 9 F.3.1. Safety Certificates Part A... 9 F.3.2. Safety Certificates Part B F.3.3. Safety Authorisations G. Tilsyn med jernbanevirksomheter H. Rapportering av innføring av CSM på risikovurdering I. Tilsynets konklusjoner og prioriteringer med bakgrunn i rapporteringsåret J. Kilder K. Annexes ANNEX A: Railway Structure Information A.1 Network Map A.2 Oversikt over jernbanevirksomheter og infrastrukturforvaltere A.2.1. Infrastrukturforvaltere A.2.2 Jernbanevirksomheter Vedlegg B: Organisasjonskart for Statens jernbanetilsyn B.1. Kart intern organisasjon B.2. Kart: Relasjoner med andre myndigheter nasjonalt VEDLEGG C: Detaljert trend analyse VEDLEGG D: Viktige endringer i lovgivningen ANNEX E: The development of safety certification and authorisation Numerical Data E.3. Safety Authorisations according to Directive 2004/49/EC E.4. Procedural aspects Safety Certificates part A E.5. Procedural aspects Safety Certificates part B E.6. Procedural aspects Safety Authorisations

3 A.1. Omfanget av rapporten Statens jernbanetilsyn (SJT) er tilsynsmyndighet for jernbane i Norge, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbaner mv. Denne rapporten dekker det nasjonale jernbanenettet i Norge, sporvei og tunnelbaner er ikke en del av dette. Tilsynet er ansvarlig for å påse at aktørene på jernbanen følger de forutsetninger og bestemmelser som gjelder i medhold av jernbanelovgivingen. Tilsynet er også ansvarlig for å fastsette forskrifter, tildele lisens og sikkerhetssertifikater for jernbanevirksomhet og for å utstede tillatelser til å ta i bruk infrastruktur og rullende materiell. A.2. Executive Summary of the report The following parts of NSA Norway Annual Report 2008 are written in English: 1. Executive Summary 2. F2. ANNEX E: The development of safety certification and authorisation Numerical Data 3. F3.1 Safecert part 3 4. F3.2. Safety Certificates Part B 5. F3.3. Safety Authorisations The number of railway accidents in Norway have increased from 13 to 14 from There were no fatalities amongst passengers on the network in There was one fatality in the category other. There was one serious injury amongst passengers in Both incidents were caused by rolling stock in motion.there were no collisions of trains in Norway in 2008, which is the same figure as There were no fatalities or seriously injured on level crossings on the Norwegian network in One challenge remaining on the Norwegian network is incidents caused by climate related factors such as landslides causing obstruction to trains. The Norway NSA performed four audits in None of these led to loss of certificates. One recurring issue found during these audits was that there was room for improvement within risk management. Overall there has been small annual variations in the figures according the CSI standards. Even taking into account year by year variations in train kilometres and passenger kilometres the figures remain stable. 3

4 B. Introduksjon B.1. Introduksjon til rapporten Denne rapporten er utarbeidet av Statens Jernbanetilsyn og inneholder sikkerhetsrelatert informasjon om jernbanevirksomhetene og resultater for parametere innen jernbanesikkerhet for Rapporten er utarbeidet i tråd med retningslinjene fra Det europeiske jernbanebyrået (ERA) og møter kravene til rapportering av sikkerhetsrelaterte parametere og indikatorer i Sikkerhetsdirektivet, som også er implementert i norsk rett. Det presiseres at det er knyttet usikkerhet til vurderingene knyttet til økonomisk konsekvens av forsinkelser og ulykker, fordi det tilgjengelige datagrunnlaget er usikkert. B.2. Informasjon om jernbanenettet Se vedlegg A B.3. Sammendrag generell trend analyse Sikkerhetsnivået på norsk jernbane har hatt en stabil utvikling. Fortsatt er hovedutfordringene knyttet til planoverganger og PASS hendelser med potensiale for tog-tog kollisjoner. Som i 2007 er hendelser knyttet til ras også en stor utfordring. Statens jernbanetilsyn har hatt høy fokus på dette, fordi disse hendelsene ofte har et betydelig storulykkespotensiale. I forbindelse med prosessen med å gi sikkerhetsgodkjenning til den største infrastrukturforvalteren på det nasjonale jernbanenettet og i forbindelse med tildeling av lisens og sikkerhetssertifikater, har det vist seg nødvendig å ha økt fokus på selskapenes etterlevelse av egne sikkerhetsstyringssystemer. C. Organisasjon C.1. Innledning til rapporten Statens jernbanetilsyn ble opprettet 1. oktober 1996, og er en uavhengig etat underlagt Samferdselsdepartementet. Tilsynets aktiviteter blir finansiert over det ordinære statsbudsjettet. Per har tilsynet 34 ansatte med variert bakgrunn fra offentlig og privat sektor. Den daglige ledelse av Statens jernbanetilsyn utøves av en direktør. Direktøren beskikkes av Kongen etter innstilling fra samferdselsministeren. Tilsynet er organisert i fire avdelinger: administrasjon, juridisk, sikkerhet og teknikk og revisjon. Hver avdeling ledes av en avdelingsdirektør. Direktøren og avdelingsdirektørene utgjør ledergruppen og kriseberedskapsgruppen i tilsynet. 4

5 C.2. Organisasjonskart for Statens jernbanetilsyn Se vedlegg B. D. Utvikling av sikkerhet på jernbanen Sikkerhetsdirektivet er fullt implementert i norsk rett gjennom følgende lover og forskrifter: Lov 3. juni 2005 nr. 34 om varsling, rapportering og undersøkelse av jernbaneulykker og jernbanehendelser m.m. (jernbaneundersøkelsesloven) o Forskrift 31. mars 2006 nr. 378 om offentlige undersøkelser av jernbaneulykker og alvorlige jernbanehendelser m.m. (jernbaneundersøkelsesforskriften) o Forskrift 31. mars 2006 nr. 379 om varslings- og rapporteringsplikt i forbindelse med jernbaneulykker og jernbanehendelser (varslings- og rapporteringsforskriften) Forskrift 5. februar 2003 nr. 135 om fordeling av jernbaneinfrastrukturkapasitet og innkreving av avgifter for bruk av det nasjonale jernbanenettet (fordelingsforskriften) Forskrift 16. desember 2005 nr om lisens, sikkerhetssertifikat og om tilgang til å trafikkere det nasjonale jernbanenettet, samt om sikkerhetsgodkjenning for å drive infrastruktur (lisensforskriften) Forskrift 19. desember 2005 nr om krav til jernbanevirksomhet på det nasjonale jernbanenettet (sikkerhetsforskriften) D.1. Initiativ for å opprettholde/forbedre sikkerhetsnivået Statens Jernbanetilsyn fokuserer på jernbaneforetakenes ansvar for å drive sin virksomhet sikkert. Statistikk over uønskede hendelser brukes systematisk i oppfølgingen av foretakene og i planleggingen av tilsyn. I tilsynets virksomhetsplanlegging ble det for 2008 etablert hovedfokusområder for å sørge for en målrettet fokus på de områdene som har størst betydning for å ivareta jernbanesikkerheten. Tilsynsaktivitetene baseres blant annet på en konkret vurdering av risikonivået det enkelte foretaket representerer. For 2008 var relevante hovedfokusområder: Sikkerhetsstyring - særlig behandling av uønskede hendelser, akseptkriterier og leverandørstyring samt autorisasjon av førere Gjennomgang av innrapporterte hendelser med spesiell fokus på å påse at uønskede hendelser med storulykkespotensiale blir tilstrekkelig ivaretatt hos aktørene, herunder også oppfølging av granskingsrapporter fra havarikommisjonen. Kommunikasjon med jernbaneforetakene om den daglige sikkerhetsstyringen i virksomhetene gjennom jevnlige møter med sikkerhetsstyring som fokus Standardisering og internasjonalt samarbeid Statens Jernbanetilsyn har i sitt arbeid i stor grad vektlagt at det er jernbaneforetakene som gjennom sine sikkerhetsstyringssystemer skal gjennomføre nødvendige tiltak etter ulykker eller nestenulykker, for å hindre gjentagelse. Det er kun i meget spesielle tilfeller det har vært nødvendig å bruke sanksjonsmidler. Tilsynet følger dessuten opp at alle anbefalinger etter granskingsrapporter fra 5

6 Statens Havarikommisjon for Transport og påser at aktørene gjør de nødvendige vurderingene og eventuelt gjennomfører tiltak som er dekkende. D.2. Trend analyse D.2.1 CSI data Registrering av sikkerhets indikatorer (CSI) I henhold til sikkerhetsdirektivet startet I 2007 med 2006 som referanse. Kostnader som følge av ulykker er direkte rapporterte kostnader rapportert av aktørene på det nasjonale nett. I 2008 ble rapportert 14 ulykker I henhold til sikkerhets indikator standarden. I Norge også kjent som jernbaneulykke. En person omkom og en person ble alvorlig skadd i Kategorien med flest jernbaneulykker er sammenstøt med gjenstand. I 2008 var det ingen kollisjoner mellom to tog. Oppsummering av sikkerhetsindikatorer for 2008: Antall jernbaneulykker; 14 Antall omkomne; 1 Alvorlig personskader; 1 Antall tilløp til ulykker 132 Kostnader av ulykker NOK (usikkerhetsfaktor) D.2.2 Nasjonal hendelses analyse Statens jernbanetilsyns database Denne delen av rapporten tar for seg hendelser rapportert til Statens Jernbanetilsyn. Når man leser denne delen må man være oppmerksom på at det som her nevnes som ulykke, er i henhold til CSI definisjon og i Norge kjent som jernbaneulykke. Den nasjonale lovgivningen i Norge krever rapportering av alvorlige jernbanehendelser og jernbaneulykker til Statens jernbanetilsyn og Statens havarikommisjon for sivil transport innen 72 timer. Alle andre uønskede hendelser som påvirker jernbanesikkerheten (Jernbanehendelse) skal rapporteres til Statens jernbanetilsyn innen 8 dager. Rapportene kommer til Statens jernbanetilsyn elektronisk via skjema på vår hjemmeside og via import funksjon i Synergi, som brukes av Statens jernbanetilsyn og de største aktørene i Norge. Statens Jernbanetilsyn mottok 7578 rapporter om uønskede hendelser og tilstander i 2008 fra aktørene på det nasjonale jernbanenett, det er en økning på ca 1000 rapporterte hendelser fra Det har vært en jevn økning i rapporteringen de siste tre år fra aktørene på det nasjonale jernbanenett. 90% av de uønskede hendelsene og tilstandene som er rapportert i 2008,er jernbanehendelser. Det vil si hendelser med lavere konsekvens eller skadepotensial en sykehusinnleggelse i 24 timer, materielle skader under 1,3 millioner kr eller stans i trafikken over 6 timer som er definisjonen på en jernbaneulykke. 9,8 % av de uønskede hendelsene og tilstandene som er rapportert, er alvorlige jernbanehendelser. Det vil si hendelser med lavere konsekvens men et skadepotensial under litt endrede forutsetninger som en 6

7 jernbaneulykke. en sykehusinnleggelse i 24 timer, materielle skader under 1,3 millioner kr eller stans i trafikken over 6 timer som er definisjonen på en jernbaneulykke. Jernbaneulykkene utgjør 0,2 % av de rapporterte uønskede hendelsene. I 2008 var det 14 jernbaneulykker mot 13 i Jernbanehendelse og alvorlig jernbanehendelse fordelt på kategori Annet nivå 1 Av-/påstigningsulykke Avsporing Brann/røykutvikling i rullende materiell Brann/røykutvikling ved spor/stasjon Lastsikring Planovergangsulykker Sammenstøt med gjenstand (stein, ras o.l) Sammenstøt med person Sammenstøt med rullende materiell Alvorlig jernbanehendelse Jernbanehendelse Fleste parten av disse hendelsene er tilløp til uhell med lavere skade potensial en jernbaneulykke. Som for eksempel sammenstøt rullende materiell som i hovedsak er signal som går fra rødt til grønt lys pga teknisk feil og utgjorde ingen umiddelbar fare for sammenstøt. Kategori annet er i hovedsak viljeshandlinger fra reisende og tredjeperson eller hendelser som ikke passer i en av de andre kategoriene. Utvikling i rapporteringen siste tre år etter kategori 7

8 Annet nivå 1 Av-/påstigningsulykke Avsporing Brann/røykutvikling i rullende materiell Brann/røykutvikling ved spor/stasjon Lastsikring Planovergangsulykker Sammenstøt med gjenstand (stein, ras o.l) Sammenstøt med person Sammenstøt med rullende materiell Det er kun lastsikring og sammenstøt med gjenstand som viser en nedgang i antall rapporterte hendelser. Økningen i rapporteringen skyldes i stor grad fokus på registrering og rapportering til Statens jernbanetilsyn og ikke nødvendigvis Jernbaneulykker fordelt på kategori sist tre år Sammenstøt mellom tog Sammenstøt med gjenstad (ras, trær osv) Planovergangs ulykker Ulykker som følge av tog i bevegelse Avsporinger Brann i togmateriell Andre typer ulykker Totalt I 2008 var det 14 jernbaneulykker det er 1 mer en i 2007 men to færre en Til tross for en nedgang i antall rapporterte tilløp og mindre uhell med sammenstøt med gjenstand, så var det den kategorien med flest jernbaneulykker i 2008 som også i 2006 og Det er rapportert 1 alvorlig personskade og en omkommen i Det er en nedgang fra på en omkommen fra D.3 Resultater sikkerhetstilrådninger Utarbeides av Statens havarikommisjon for transport. 8

9 E. Viktige endringer i lovgivningen Det er ikke foretatt vesentlige endringer i lovgivningen i 2008, se vedlegg D for detaljer. F. Utvikling vedrørende sikkerhetssertifisering og autorisering F.1. Nasjonalt regelverk oppstartdatoer - tilgjengelighet Utstedelse av sikkerhetssertifikater ble i Norge iverksatt gjennom forskrift 16. desember 2005 nr om lisens, sikkerhetssertifikat og om tilgang til å trafikkere det nasjonale jernbanenettet, samt om sikkerhetsgodkjenning for å drive infrastruktur (lisensforskriften) som trådte i kraft 1. januar Nasjonale sikkerhetsregler og annen relevant lovgivning er tilgjengelig for alle på Statens jernbanetilsyns hjemmeside For jernbaneforetak og infrastrukturforvalter er det også tilgjengelig opplysninger om dokumentasjonskrav i forbindelse med søknader m.v. her. - relevant lovgivning fines også på Lovdatas hjemmesider F.2. Numerical data (Annex E) F.3. Aspekter ved prosedyre Det ble i 2008 utstedt tre nye del A og del B sertifikater til hhv. persontransport (Ofotbanen AS) og godstransport (Malmtrafikk AS og Carglink). Driften av Ofotbanen AS opphørte senere pga. økonomisk konkurs. Fire svenske selskaper fikk nye del B sertifikat herav ett til persontransport (SJ AB) og øvrige til godstransport (Hector Rail AB, Tågåkeriet i Bergslagen AB og Railcare Tåg AB). Dessuten ble tre del B sertifikater til andre svenske godsselskaber endret. F.3.1. Safety Certificates Part A Reasons for updating/amending Part A Certificates (e.g. variation in type of service, extent of traffic, size of company) - Not applicable in

10 Main reasons if the mean issuing time for Part A Certificates (restricted to these mentioned in Annex E and after having received all necessary information), was more than the 4 months foreseen in Article 12(1) of the Safety Directive - Not happened in Overview of the requests from other National Safety Authorities to verify/access information relating the Part A Certificate of a Railway Undertaking that has been certified in your country, but applies for a Part B certificate in the other Member State - No such requests Summary of problems with the mutual acceptance of the Community wide valid Part A Certificate - No problems NSA Charging fee for issuing a Part A Certificate (Yes/No Cost) - No cost Summary of the problems with using the harmonised formats for Part A Certificates, specifically in relation to the categories for type and extent of service - Formats were implemented in Norway from December No problems experienced Summary of the common problems/difficulties for the NSA in application procedures for Part A Certificates. - No problems Summary of the problems mentioned by Railway Undertakings when applying for a Part A Certificate - No problems encountered Feedback procedure (e.g. questionnaire) that allows Railway Undertakings to express their opinion on issuing procedures/practices or to file complaints - According to Norwegian legislation it is possible to file a complaint if they don t agree with a decision from the Norwegian NSA. We don t have any feedback procedures for them to state their opinion on the process. F.3.2. Safety Certificates Part B Reasons for updating/amending Part B Certificates (e.g. variation in type of service, extent of traffic, lines to be operated, type of rolling stock, category of staff, etc.) - New lines to be operated Main reasons if the mean issuing time for Part B Certificates (restricted to these mentioned in Annex E and after having received all necessary information), was more than the 4 months foreseen in Article 12(1) of the Safety Directive - Not happened in NSA Charging fee for issuing a Part B Certificate (Yes/No Cost) 10

11 - No cost Summary of the problems with using the harmonised formats for Part B Certificates, specifically in relation to the categories for type and extent of service - No problems Summary of the common problems/difficulties for the NSA in application procedures for Part B Certificates. - No problems Summary of the problems mentioned by Railway Undertakings when applying for a Part B Certificate - Some minor problems with understanding some national requirements because of differences between the home Member State and the Part B Member State Feedback procedure (e.g. questionnaire) that allows Railway Undertakings to express their opinion on issuing procedures/practices or to file complaints - According to Norwegian legislation it is possible to file a complaint if they don t agree with a decision from the Norwegian NSA. We don t have any feedback procedures for them to state their opinion on the process. F.3.3. Safety Authorisations Reasons for updating/amending Safety Authorisations - no such cases in Norway in Main reasons if the mean issuing time for Safety Authorisations (restricted to these mentioned in Annex E and after having received all necessary information), was more than the 4 months foreseen in Article 12(1) of the Safety Directive - see Summary of the regularly problems/difficulties in application procedures for Safety Authorisations - no procedural problems experienced. G. Tilsyn med jernbanevirksomheter Tre revisjoner av jernbanevirksomheter mot fire planlaget. To ledelsesemøter mot tre planlagte. Det var 4 planlagte revisjoner. Utstedelse av jernbanevirksomheters årlige sikkerhetsrapport ble mottatt iht frist artikkel 9(4) i sikkerhetsdirektivet. Et antall avvik ble avdekket gjennom revisjoner. Det ble gitt pålegg om å korrigere avvikene og de viktigste korrigerende tiltakene ble fulgt opp via korrespondanse og/eller andre stikkprøver. 11

12 H. Rapportering av innføring av CSM på risikovurdering CSM er ikke implementert i Norsk lovgivning, så det ingen erfaringer så langt. I. Tilsynets konklusjoner og prioriteringer med bakgrunn i rapporteringsåret 2008 For resultatene for 2008 vises det til sammendraget i kapittel B3. Dette har blant annet vært underlag for Statens Jernbanetilsyns virksomhetsplanlegging for Her er det satt opp mål for virksomheten og planlagt relevante aktiviteter for å nå disse. Flere av målene har direkte relevans til sikkerhet på jernbanen: Tilsyn skal gjennomføres på en effektiv måte med særlig fokus på følgende tema: Overordnet styring og overvåking av sikkerhet (med vekt på ledelse, internrevisjon, ledelsens gjennomgang ol) Leverandørstyring/ samarbeidskonstellasjoner/ fragmentering (videreføring av fokus fra 2008) Vilkår i materiellgodkjenninger eller godkjenninger av infrastruktur Autorisering av førere og bruk av førere fra andre selskaper Revisjon hhv inspeksjon gjennomføres i løpet av 3-9 måneder etter utstedelse av sikkerhetssertifikat del A eller B. Uønskede hendelser med storulykke-potensiale følges opp individuelt. (videreført fra 2008) Ulykkesstatistikk underlag for fokusområder (Planoverganger, PASS hendelser og ras) Gjennomføre kontaktmøter med de store virksomhetene, for å påse/ påvirke til en aktiv sikkerhetsstyring hos disse. (videreført fra 2008) Avholde (videreføre) Tilsynets årlige sikkerhetsseminar for bransjen. J. Kilder Årsrapport 2008 fra; CargoNet AS Flytoget AS Green Cargo AB Hector Rail AB Malmtrafikk AS NSB Gjøvikbanen AS NSB AS Ofotbanen Drift AS Peterson Rail AB Tågåkeriet i Bergslagen AB Jernbaneverket 12

13 Statens jernbanetilsyn database samt informasjon fra politi. K. Annexes ANNEX A: Railway Structure Information A.1 Network Map 13

14 A.2 Oversikt over jernbanevirksomheter og infrastrukturforvaltere A.2.1. Infrastrukturforvaltere Name Address Website/Network Statement Link Safety Authorisation (Number/Date) Start date commercial activity Total Track Length/Gauge Electrified Track Length/Voltages Total Double/Simple Track Length Total Track Length HSL ATP equipment used Number of LC Number of Signals Jernbaneverket (the Norwegian National Rail Administration) Postboks 4350, 2308 Hamar, Norway December Track length 4043 km/ Gauge 1435 mm Electrified track 2509 km/ Voltage Double 214 km/ Simple 3829 Km 66 km 90 % DATC, 10% FATC 3254 A.2.2 Jernbanevirksomheter Name Address Website Safety Certificate 2001/14/EC (Number/Date ) Safety Certificate A-B 2004/49/EC (Number/Date) Star t date com mer cial acti vity Traffic Type (Freight, ) Number of Locomoti ves Numb er of Railcar s/multi ple Unitsets Number of Coaches/ Wagons Number of train drivers/s afety crew Volum e of passe nger transp ort Volum e of freight transp ort CargoNet AS 0048 OSLO, Norway NO / Freight Flytoget AS Postboks 19 Sentrum, 0101 OSLO, Norway NO / NO / NO / Passen ger Green Cargo AB Hector Rail AB Green Cargo AB, Box 39, SE SOLNA, SWEDEN Hector Rail AB Svärdvägen 13 om NO / NO / Freight Freight 14

15 Malmtrafikk AS SE DANDERYD SWEDEN Malmtrafikk AS Postboks NARVIK, Norway NA NO / NO /19/ Freight NSB Gjøvikbanen AS NSB AS NSB Gjøvikbanen AS Prinsens gate OSLO, Norway NSB AS Prinsens gate OSLO, Norway NO / NO / NO / Passen ger Passen ger Ofotbanen Drift AS 8505 NARVIK, Norway NO / NO / Freight/ Passen ger Peterson Rail AB Göteborg, Sweden NO / Freight Tågåkeriet i Bergslagen AB Bangårdsgatan 2 SE KRISATINEHAMN, Sweden NA NO / Freight 15

16 Vedlegg B: Organisasjonskart for Statens jernbanetilsyn B.1. Kart intern organisasjon Direktør Juridisk Revisjon Sikkerhet og teknikk Administrasjo n B.2. Kart: Relasjoner med andre myndigheter nasjonalt Samferdselsdepartementet Statens jernbanetilsyn Jernbaneverket Statens havarikommisjon for transport 16

17 VEDLEGG C: Detaljert trend analyse Sendes elektronisk. VEDLEGG D: Viktige endringer i lovgivningen Nasjonale regler om sikkerheten på jernbanen Forskrift 29. februar 2008 nr. 240 om togframføring på det nasjonale jernbanenettet (togframføringsforsk riften) Forskrift 25. april 2008 nr. 412 om gjennomføring av vedtak 2006/920/EF av 11. august 2006 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne som gjelder for delsystemet «drift og trafikkstyring» i det transeuropeiske jernbanesystemet for konvensjonelle tog (TSI-drift og trafikkstyring) Forskrift 4. juli 2008 nr. 790 om gjennomføring av vedtak 2008/163/EF av 20. desember 2007 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne vedrørende sikkerhet i jernbanetunneler i det transeuropeiske jernbanesystemet for konvensjonelle tog og høyhastighetstog Juridisk referanse Statens jernbanetil syn Kommisjo nsvedtak 2006/920/ EF av 11. august 2006 Kommisjo nsvedtak 2008/163/ EF av 20. desember 2007 Ikrafttredelsesti dspunkt 13. desember 2009 Bakgrunn (spesifiser om loven/forskriften er ny eller tillegg til tidligere lovgivning) Ny Beskrivelse Både nasjonalt initiert regelverk og implementeri ng av EUregelverk? 25. april 2008 Ny Implementeri ng av EUregelverk 4. juli 2008 Ny Implementeri ng av EUregelverk 17

18 (TSI-sikkerhet i jernbanetunneler) Forskrift 6. juni 2008 nr. 550 om gjennomføring av vedtak 2007/756/EF av 9. november 2007 om vedtakelse av en felles spesifikasjon for det nasjonale vognregisteret fastsatt i artikkel 14 nr. 4 og 5 i direktiv 96/48/EF og 2001/16/EF Forskrift 5. desember 2008 nr 1311 om gjennomføring av vedtak 2008/217/EF av 20. desember 2007 om en teknisk spesifikasjon for samtrafikkevne med hensyn til delsystemet «infrastruktur» i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog (TSI-infrastrukturhøyhastighet) Forskrift 5. desember 2008 nr om gjennomføring av vedtak 2008/231/EF av 1. februar 2008 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne med hensyn til delsystemet «drift» i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog nevnt i artikkel 6 nr. 1 i direktiv 96/48/EF, og om oppheving av vedtak 2002/734/EF av 30. mai 2002 (TSIdrift-høyhastighet) Kommisjo nsvedtak 2007/756/ EF av 9. november 2007 Kommisjo nsvedtak 2008/217/ EF av 20. desember 2007 Kommisjo nsvedtak 2008/231/ EF av 1. februar juni 2008 Ny Implementeri ng av EUregelverk 5. desember desember 2008 Ny Ny Implementeri ng av EUregelverk Implementeri ng av EUregelverk 18

19 ANNEX E: The development of safety certification and authorisation Numerical Data E.1. Safety Certificates according to Directive 2001/14/EC Number of Safety Certificates issued according to in your Member State 20 Directive 2001/14/EC, held by Railway Undertakings in year 2008 being licensed in another Member State 0 E.2. Safety Certificates according to Directive 2004/49/EC New Updated / amended Renewed E.2.1. Number of valid Safety Certificates Part A held by Railway Undertakings in the year 2008 being registered in your Member State in another Member State New Updated / amended Renewed E.2.2. Number of valid Safety Certificates Part B held by Railway Undertakings in the year 2008 being registered in your Member State in another Member State E.2.3. Number of applications for Safety Certificates Part A submitted by Railway Undertakings in year 2008 being registered in your Member State for in another Member State for A R P new certificates updated / amended certificates renewed certificates new certificates updated / amended certificates renewed certificates

20 E.2.4. Number of applications for Safety Certificates Part B submitted by Railway Undertakings in year 2008 being registered in your Member State for in another Member State for A R P new certificates updated / amended certificates renewed certificates new certificates updated / amended certificates renewed certificates A = Accepted application, certificate is already issued R = Rejected applications, no certificate was issued P = Case is still pending, no certificate was issued so far E.2.5. List of countries where RUs applying for a Safety Certificate Part B in your Member State have obtained their Safety Certificate Part A E.3. Safety Authorisations according to Directive 2004/49/EC New Updated / amended Renewed E.3.1. Number of valid Safety Authorisations held by Infrastructure Managers in the year 2008 being registered in your Member State A R P E.3.2. Number of applications for Safety Authorisations submitted by Infrastructure Managers in year 2008 being registered in your Member State new authorisations updated / amended authorisations renewed authorisations A = Accepted application, authorisation is already issued R = Rejected applications, no authorisation was issued P = Case is still pending, no authorisation was issued so far 20

21 E.4. Procedural aspects Safety Certificates part A New Updated / amended Renewed Mean time after having received all necessary information between the receipt of an application and the final delivery of a Safety Certificate Part A in year 2008 for Railway Undertakings holding a licence released by your Member State a licence released by another Member State 3-4 weeks NA NA NA NA NA E.5. Procedural aspects Safety Certificates part B New Updated / amended Renewed Mean time after having received all necessary information between the receipt of an application and the final delivery of a Safety Certificate Part B in year 2008 for Railway Undertakings holding a licence released by your Member State? a licence released by another Member State? 3-4 weeks 3-4 weeks NA NA 3-4 weeks 3-4 weeks E.6. Procedural aspects Safety Authorisations New Updated / amended Renewed Mean time after having received all necessary information between the receipt of an application and the final delivery of a Safety Authorisation in year 2008 for Infrastructure Managers holding a licence released by your Member State a licence released by another Member State Case pending NA Na NA NA NA 21

22 22

Ulykkesstatistikk 2011

Ulykkesstatistikk 2011 Ulykkesstatistikk.8. Innholdsfortegnelse Innledning... Forklaring til statistikken... Ordinær jernbanevirksomhet.... Trafikktall.... Oversikt over jernbaneulykker.... Personskader.... Hendelser... 6 T-bane...

Detaljer

Sikkerhetsrapport 2014

Sikkerhetsrapport 2014 Sikkerhetsrapport 2014 Innhold 1 Sikkerhet i tall... 3 1.1 Bakgrunn for statistikk... 3 1.2 Innrapporterte hendelsestyper... 3 1.3 Jernbaneulykker og personskader... 5 1.4 Uregelmessig passering av restriktivt

Detaljer

SJT Sikkerhetsseminar 2007

SJT Sikkerhetsseminar 2007 SJT Sikkerhetsseminar 2007 Et blikk på statistikken og noen sikkerhetsmessige utfordringer sett fra Jernbanetilsynets side Utarbeidet av: Øystein Ravik Side 1 17.10.2007 Organisasjonskart Direktør Erik

Detaljer

Foreløpig ulykkesstatistikk 2013

Foreløpig ulykkesstatistikk 2013 Foreløpig ulykkesstatistikk 2013 10.01.2014 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Forklaring til statistikken... 3 3 Ordinær jernbanevirksomhet... 4 3.1 Trafikktall 2013... 4 3.2 Oversikt over jernbaneulykker...

Detaljer

Ulykkesstatistikk 2007

Ulykkesstatistikk 2007 Ulykkesstatistikk 1 Innledning...2 2 Forklaring til statistikken...2 3 Ordinær jernbanevirksomhet...3 3.1 Oversikt over jernbaneulykker...3 3.2 Trafikktall...3 3.3 Personskader...3 3.4 Uregelmessig passering

Detaljer

Sikkerhetsrapport 2016

Sikkerhetsrapport 2016 Sikkerhetsrapport 2016 Innhold 1 Sikkerhet i tall... 3 1.1 Bakgrunn for statistikk... 3 1.2 Innrapporterte hendelsestyper... 5 1.3 Jernbaneulykker og personskader... 8 1.4 Uregelmessig passering av restriktivt

Detaljer

SJT Sikkerhetsseminar Sikkerhetsnivå på norsk jernbane Blikk på statistikken. Utarbeidet av: Øystein Ravik og Marius Wold Albert

SJT Sikkerhetsseminar Sikkerhetsnivå på norsk jernbane Blikk på statistikken. Utarbeidet av: Øystein Ravik og Marius Wold Albert SJT Sikkerhetsseminar Sikkerhetsnivå på norsk jernbane Blikk på statistikken Utarbeidet av: Øystein Ravik og Marius Wold Albert Side 1 10.10.2006 Innledning Ulykkesstatistikken er et viktig bidrag til

Detaljer

Sikkerhetsrapport 2015

Sikkerhetsrapport 2015 Sikkerhetsrapport 2015 Innhold 1 Sikkerhet i tall... 3 1.1 Bakgrunn for statistikk... 3 1.2 Innrapporterte hendelsestyper....5 1.3 Jernbaneulykker og personskader... 8 1.4 Uregelmessig passering av restriktivt

Detaljer

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 15.01.2007-21.01.

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 15.01.2007-21.01. Side 1 Arkivsak/doknr. 06/682-2 U Sakstittel Høring - Utkast til ny forskrift om Mottaker Post og teletilsynet elektromagnetisk kompatibilitet for elektronisk kommunikasjon Arkivkode 1-SF2-008 Svar på

Detaljer

Statens jernbanetilsyn i Erik Ø. Johnsen Direktør Statens jernbanetilsyn

Statens jernbanetilsyn i Erik Ø. Johnsen Direktør Statens jernbanetilsyn Statens jernbanetilsyn i 2008 Erik Ø. Johnsen Direktør Statens jernbanetilsyn Statens jernbanetilsyn i 2008 Mandatet vårt, hvem er vi, rollefordeling Aktuelle utfordringer hos tilsynet og virksomhetene

Detaljer

Morgenmøte 20.01.2011. Rapportering av uønskede hendelser og sikkerhetsindikatorer

Morgenmøte 20.01.2011. Rapportering av uønskede hendelser og sikkerhetsindikatorer Morgenmøte Rapportering av uønskede hendelser og sikkerhetsindikatorer Statens jernbanetilsyn - Sikkerhet, samtrafikkevne, passasjerrettigheter og markedsovervåkning Side 1 Rapportering av uønskede hendelser

Detaljer

Veiledning for jernbaneforetak som skal søke om sikkerhetssertifikat del B i Norge (veiledning om sikkerhetssertifikat del B)

Veiledning for jernbaneforetak som skal søke om sikkerhetssertifikat del B i Norge (veiledning om sikkerhetssertifikat del B) Veiledning for jernbaneforetak som skal søke om sikkerhetssertifikat del B i Norge (veiledning om sikkerhetssertifikat del B) Utgivelsesdato: 21.03.2011 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...3 2 Generell

Detaljer

Sikkerhetsrapport 2011

Sikkerhetsrapport 2011 Sikkerhetsrapport 2011 Innholdsfortegnelse Oppsummering... 3 1 Innledning... 4 2 Anvendte definisjoner... 4 3 Oversikt over aktører... 5 4 Sikkerhet i tall... 6 4.1 Bakgrunn for statistikk... 6 4.2 Innrapporterte

Detaljer

Ulykkesstatistikk 2009

Ulykkesstatistikk 2009 Ulykkesstatistikk 9 Innholdsfortegnelse Innledning... Forklaring til statistikken... Ordinær jernbanevirksomhet.... Oversikt over jernbaneulykker.... Trafikktall 9.... Personskader.... Hendelser...6 T-bane....

Detaljer

PETERSON RAIL AB TILSYNSRAPPORT

PETERSON RAIL AB TILSYNSRAPPORT PETERSON RAIL AB TILSYNSRAPPORT Rapport nr 14-10 Peterson Rail AB TILSYNSRAPPORT Rapport nr.: 14-10 Saksnr: 10/533 SF63 Inspeksjonsdato: 4.11-5.11.2010 Foretak: Peterson Rail AB Kontaktperson: Dag Olsson,

Detaljer

Jernbaneverket Behandling av uønskede hendelser TILSYNSRAPPORT. Rapport nr 7-07

Jernbaneverket Behandling av uønskede hendelser TILSYNSRAPPORT. Rapport nr 7-07 Jernbaneverket Behandling av uønskede hendelser TILSYNSRAPPORT Rapport nr 7-07 Jernbaneverket Behandling av uønskede hendelser TILSYNSRAPPORT Rapport nr.: 7-07 Saksnr: 07/140 SF63 Revisjonsdato: 14. 15.05.07

Detaljer

Tilsynsrapport 10-10. Veolia Transport Bane AS Lapplandstoget

Tilsynsrapport 10-10. Veolia Transport Bane AS Lapplandstoget Tilsynsrapport 10-10 Veolia Transport Bane AS Lapplandstoget Tilsynsrapport 10-10 Veolia Transport Bane AS - Lapplandstoget Rapport nr.: 10-10 Saksnr: 10/386 SF63 Revisjonsdato: 08.09.2010 og 23.09.2010

Detaljer

Veiledning til årlig rapportering etter sikkerhetsstyringsforskriften 8-1 annet ledd (veiledning om årlig sikkerhetsrapport)

Veiledning til årlig rapportering etter sikkerhetsstyringsforskriften 8-1 annet ledd (veiledning om årlig sikkerhetsrapport) Veiledning til årlig rapportering etter sikkerhetsstyringsforskriften 8-1 annet ledd (veiledning om årlig sikkerhetsrapport) Utgivelsesdato: 06.04.2016 Dette er en veiledning til sikkerhetsstyringsforskriften

Detaljer

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 06.02.2006-12.02.

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 06.02.2006-12.02. Side 1 Arkivsak/doknr. 06/69-5 I Sakstittel Dok.dato 31.01.2006 Jernbaneverket - Godkjenning av Operatørhåndbok Arkivkode 1-SF2-551 Oversender operatørhåndboken med endringer - Oppdatert TU-sirkulære Arkivsak/doknr.

Detaljer

NSB AS TILSYNSRAPPORT

NSB AS TILSYNSRAPPORT NSB AS TILSYNSRAPPORT Rapport nr 03-11 NSB AS TILSYNSRAPPORT Rapport nr.: 03-11 Saksnr: 11/96 Inspeksjonsdato: 04.03. 2011 og 07.03.2011 Foretak: NSB AS Kontaktperson: Steinar Skauen, NSB AS Revisjonslag:

Detaljer

statens jernbanetilsyn LKAB Malmtrafik AB TILSYNSRAPPORT NR

statens jernbanetilsyn LKAB Malmtrafik AB TILSYNSRAPPORT NR statens jernbanetilsyn LKAB Malmtrafik AB TILSYNSRAPPORT NR. 2012-33 1 Om revisjonen 3 2 Hovedfunn 3 3 Avvikssammendrag 4 4 Avvik 4 5 Observasjoner 6 6 Andre forhold 6 7 Gjennomføring 6 8 Generelt om revisjonen

Detaljer

Ny i Norge? Sikkerhetssertifikat og tilsyn. Geir-Rune Samstad Ine Ancher Grøn Øystein Ravik

Ny i Norge? Sikkerhetssertifikat og tilsyn. Geir-Rune Samstad Ine Ancher Grøn Øystein Ravik Ny i Norge? Sikkerhetssertifikat og tilsyn Geir-Rune Samstad Ine Ancher Grøn Øystein Ravik Organisering Samferdselsdepartementet Statens Havarikommisjon for transport NSB og øvrige togselskap Jernbaneverket

Detaljer

Arbeidet i en working group. Charlotte Grøntved

Arbeidet i en working group. Charlotte Grøntved Arbeidet i en working group Charlotte Grøntved Agenda 1. Min bakgrunn 2. ERA WG SafeCert Oppgaver, arbeidsmetode, status 3. Arbeidet i gruppen 4. Lidt om det nye som kommer Bakgrunn Desember 2008: Statens

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R1078.ame OJ L 320/12, p. 8-13 COMMISSION REGULATION (EU) No 1078/2012 of 16 November 2012 on a common safety method for monitoring to be applied by railway undertakings, infrastructure managers

Detaljer

Møte med ledelsen i Tågåkeriet i Bergslagen AB

Møte med ledelsen i Tågåkeriet i Bergslagen AB Møte med ledelsen i Tågåkeriet i Bergslagen AB TILSYNSRAPPORT Rapport nr 14-05 Statens jernbanetilsyn Rapport 14-04 Side 1 av 8 Møte med ledelsen i Tågåkeriet i Bergslagen AB TILSYNSRAPPORT Rapport nr.:

Detaljer

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 01.05.2006-07.05.

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 01.05.2006-07.05. Side 1 Arkivsak/doknr. 06/170-18 U Sakstittel NJK Gamle Vossebanen - søknad om tillatelse til Mottaker Norsk Jernbaneklubb Gamle Vossebanen å drive museumsbane Garnes - Arna gamle st. - Midttun Arkivkode

Detaljer

Jernbaneverket Norsk Jernbanemuseum. Tilsynsmøte TILSYNSRAPPORT. Rapport nr 20-10

Jernbaneverket Norsk Jernbanemuseum. Tilsynsmøte TILSYNSRAPPORT. Rapport nr 20-10 Jernbaneverket Norsk Jernbanemuseum Tilsynsmøte TILSYNSRAPPORT Rapport nr 20-10 JERNBANEVERKET NORSK JERNBANEMUSEUM TILSYNSRAPPORT Rapport nr.: 20-10 Saksnr: 10/654 SF63 Dato for tilsynsmøte: 24.11.2010

Detaljer

Hector Rail AB Tilsynsrapport Rapport nr 02-11

Hector Rail AB Tilsynsrapport Rapport nr 02-11 Hector Rail AB Tilsynsrapport Rapport nr 02-11 Tilsynsrapport 02-11 Hector Rail AB Side 1 av 14 Hector Rail AB TILSYNSRAPPORT Rapport nr.: 02-11 Saksnr: 11/98 Inspeksjonsdato: 12.01.2011 13.01.2011 Foretak:

Detaljer

Årlig møte med ledelsen i Green Cargo AB TILSYNSRAPPORT

Årlig møte med ledelsen i Green Cargo AB TILSYNSRAPPORT Årlig møte med ledelsen i Green Cargo AB TILSYNSRAPPORT Rapport nr 17-05 Møte med ledelsen i Green Cargo AB TILSYNSRAPPORT Rapport nr.: 17-05 Arkivkode: 05/335 SF-632 Møtedato: 04.10.05. Foretak: Green

Detaljer

statensjernbanetilsyn Jernbaneverket TILSYNSRAPPORT Rapport nr 11-11

statensjernbanetilsyn Jernbaneverket TILSYNSRAPPORT Rapport nr 11-11 statensjernbanetilsyn Jernbaneverket TILSYNSRAPPORT Rapport nr 11-11 Jernbaneverket TILSYNSRAPPORT Rapport nr.: Saksnr: Inspeksjonsdato: Foretak: Kontaktperson: Inspeksjonslag: 11-11 11/634 SF63 19.5-31.5.2011

Detaljer

Common Safety Methods

Common Safety Methods Common Safety Methods Johan L. Aase Sikkerhets- og Kvalitetssjef Utbyggingsdivisjonen Jernbaneverket ESRA - 11.11.09 Foto: RuneFossum,Jernbanefoto.no CSM Common Safety methods Common Safety Method on Risk

Detaljer

GRENLAND RAIL AS TILSYNSRAPPORT NR. 2013-17 REVISJON AV SIKKERHETSSTYRINGSSYSTEMET

GRENLAND RAIL AS TILSYNSRAPPORT NR. 2013-17 REVISJON AV SIKKERHETSSTYRINGSSYSTEMET statens jernbanetilsyn lernbane taubane park og GRENLAND RAIL AS TILSYNSRAPPORT NR. 2013-17 REVISJON AV SIKKERHETSSTYRINGSSYSTEMET 1 Bakgrunn og mål 3 2 Konklusjon 3 3 Avvikssammendrag 4 4 Avvik 4 5 Observasjoner

Detaljer

Sikkerhetsrapport 2010

Sikkerhetsrapport 2010 Sikkerhetsrapport 2010 Innholdsfortegnelse Oppsummering... 3 1 Innledning... 4 2 Anvendte definisjoner... 4 3 Oversikt over aktører... 5 4 Sikkerhet i tall... 6 4.1 Bakgrunn for statistikk... 7 4.2 Innrapporterte

Detaljer

Gjennomføringsplan TSI OPE

Gjennomføringsplan TSI OPE Gjennomføringsplan TSI OPE Gjennomføringsplan i henhold til artikkel 3d nr. 2 i vedtak 2015/995/EU av 8. juni 2015 om endring av beslutning 2012/757/EU om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne

Detaljer

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 23.03.2009-29.03.

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 23.03.2009-29.03. Side 1 Arkivsak/doknr. 07/188-42 N Sakstittel Implementering av jernbanepakke III Mottaker Karianne N. Brønlund Arkivkode 1-SF2-008 Oppdatert prosjektbeskrivelse for den nasjonale Saksansv. DIREKTØR-JUR-ESY

Detaljer

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 05.11.2007-11.11.

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 05.11.2007-11.11. Side 1 Arkivsak/doknr. 06/123-21 U Sakstittel Jernbaneverket - Nytt dobbeltspor Sandnes - Stavanger - Godkjenning Tillatelse til å ta i bruk ny infrastruktur Jåttåvågen Saksansv. DIREKTØR-STE-MOS holdeplass,

Detaljer

Jernbaneverket i samfunnet

Jernbaneverket i samfunnet 2011 Mer på skinner! Storting Regjering Jernbaneverket i samfunnet Fiskeri- og kystdepartementet Samferdselsdepartementet Statens jernbanetilsyn Kystverket Statens vegvesen Avinor AS Togselskapene Transportetatene

Detaljer

NSB Gjøvikbanen AS Persontransport. Sikkerhetsstyring TILSYNSRAPPORT 2012-32

NSB Gjøvikbanen AS Persontransport. Sikkerhetsstyring TILSYNSRAPPORT 2012-32 statens jernbanetilsyn ja,nbane toubane parkoqtnol, NSB Gjøvikbanen AS Persontransport Sikkerhetsstyring TILSYNSRAPPORT 2012-32 1 Om revisjonen 3 2 Hovedfunn 3 3 Avvikssammendrag 4 4 Avvik 4 Avvik 1. Det

Detaljer

Sikkerhetsrapport 2013

Sikkerhetsrapport 2013 Sikkerhetsrapport 2013 Innholdsfortegnelse 1 Oppsummering... 3 2 Innledning... 3 3 Anvendte definisjoner... 4 3.1 Definisjoner på personkategorier... 4 3.2 Definisjoner på skader... 4 3.3 Definisjoner

Detaljer

Gjennomgang av jernbanevirksomhetenes utfyllende/interne bestemmelser i henhold til togframføringsforskriften

Gjennomgang av jernbanevirksomhetenes utfyllende/interne bestemmelser i henhold til togframføringsforskriften statens jernbanetilsyn. ernbane taubane park og tiv0,1 Gjennomgang av jernbanevirksomhetenes utfyllende/interne bestemmelser i henhold til togframføringsforskriften TILSYNSRAPPORT Rapport nr. 13-12 Gjennomgang

Detaljer

Dette høringsnotatet er tilgjengelig på vår nettside under Jernbane Regelverk.

Dette høringsnotatet er tilgjengelig på vår nettside  under Jernbane Regelverk. NITO Postboks 9100 Grønland 0133 OSLO Att.: Postboks 7113 St. Olavs plass NO-0130 Oslo Besøksadresse: Karl Johans gate 41 B, Oslo Telefon: 22 99 59 00 Telefaks: 22 99 59 03 post@sjt.no www.sjt.no Saksbehandler:

Detaljer

Hva er en TSI og hvilken rolle får disse fremover?

Hva er en TSI og hvilken rolle får disse fremover? Hva er en TSI og hvilken rolle får disse fremover? NEK 900 lanseringsseminar 2014-05-22 Steinar Danielsen Jernbaneverket Innhold Hva er en TSI? Hvorfor TSIer? Hvordan lages TSIer? Hvor og når gjelder TSIene?

Detaljer

Green Cargo AB. TILSYNSRAPPORT Revisjon av sikkerhetssertifikat del B for godstrafikk. Rapport nr. 2012-20. statens jernbanetilsyn

Green Cargo AB. TILSYNSRAPPORT Revisjon av sikkerhetssertifikat del B for godstrafikk. Rapport nr. 2012-20. statens jernbanetilsyn statens jernbanetilsyn re,rbane. taubane parl, ag Ovol Green Cargo AB TILSYNSRAPPORT Revisjon av sikkerhetssertifikat del B for godstrafikk Rapport nr. 2012-20 Green Cargo AB TILSYNSRAPPORT Rapport nr.:

Detaljer

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 05.06.2006-11.06.

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 05.06.2006-11.06. Side 1 Arkivsak/doknr. 06/179-4 U Sakstittel Jernbaneverket - Melding om endring, flytting av planovergang på Sørumsand Varsel om stans av av- og påstigning på midtplattformen på Sørumsand stasjon Arkivsak/doknr.

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R1077.ame OJ L 320/12, p. 3-7 COMMISSION REGULATION (EU) No 1077/2012 of 16 November 2012 on a common safety method for supervision by national safety authorities after issuing a safety certificate

Detaljer

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 29.03.2010-04.04.

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 29.03.2010-04.04. Side 1 Arkivsak/doknr. 09/274-17 U Sakstittel Kommisjonsforordning EC nr. 352/2009 om Mottaker Cargolink AS; CargoNet AS; Flytoget AS; Green Cargo AB; innføring av felles sikkerhetsmetoder for risikovurderinger

Detaljer

Workshop 22. september 2015

Workshop 22. september 2015 Workshop 22. september 2015 Rapporteringsforordning (EU) nr. 376/2014 Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.no Postadresse: Postboks 243 8001 BODØ Besøksadresse: Sjøgata

Detaljer

RAPPORT ENGLISH SUMMARY INCLUDED

RAPPORT ENGLISH SUMMARY INCLUDED RAPPORT ENGLISH SUMMARY INCLUDED Statens Havarikommisjon for Transport Postboks 213 2001 Lillestrøm Telefon: 63 89 63 00 Faks: 63 89 63 01 http://www.aibn.no E-post: post@aibn.no Avgitt dato: 26.04.2007

Detaljer

Veiledning til jernbaneundersøkelsesforskriften

Veiledning til jernbaneundersøkelsesforskriften Veiledning til jernbaneundersøkelsesforskriften Forskriften retter seg først og fremst til undersøkelsesmyndigheten, dvs. Statens havarikommisjon for transport (havarikommisjonen). Forskriften må ses i

Detaljer

Strekningskompetanse hos jernbanevirksomheter som kjører på det nasjonale jernbanenettet. Tilsynsrapport nr

Strekningskompetanse hos jernbanevirksomheter som kjører på det nasjonale jernbanenettet. Tilsynsrapport nr Strekningskompetanse hos jernbanevirksomheter som kjører på det nasjonale jernbanenettet Tilsynsrapport nr. 2014-26 TILSYNSRAPPORT Strekningskompetanse hos jernbanevirksomheter som kjører på det nasjonale

Detaljer

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 18.02.2008-24.02.

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 18.02.2008-24.02. Side 1 Arkivsak/doknr. 08/42-1 I Sakstittel Dok.dato 04.01.2008 European Railway Agency (ERA) - Avsender European Railway Agency Arbeidsgruppe SafeCert Arkivkode 1-SF2-34 ERA arbeidsgruppe - Questionnaire

Detaljer

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 05.02.2007-11.02.

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 05.02.2007-11.02. Side 1 Arkivsak/doknr. 06/396-6 N Sakstittel Jernbaneverket - Søknad om unntak fra Mottaker Sondre Bodin Jernbaneverket - Søknad om unntak fra Arkivsak/doknr. 06/796-6 N Sakstittel Oslo T-banedrift - Søknad

Detaljer

Norsk Jernbaneklubb Gamle Vossebanen TILSYNSRAPPORT. Rapport nr 8-00. Vedlegg til rapport x-00

Norsk Jernbaneklubb Gamle Vossebanen TILSYNSRAPPORT. Rapport nr 8-00. Vedlegg til rapport x-00 Norsk Jernbaneklubb Gamle Vossebanen TILSYNSRAPPORT Rapport nr 8-00 Vedlegg til rapport x-00 Norsk Jernbaneklubb Gamle Vossebanen TILSYNSRAPPORT Rapport nr.: 8-00 Arkivkode: 00/354 T631 Revisjonsdato:

Detaljer

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 22.01.2007-28.01.

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 22.01.2007-28.01. Side 1 Arkivsak/doknr. 07/11-3 N Sakstittel Dok.dato 16.01.2007 CargoNet - Søknad om unntak fra Mottaker Sondre Bodin helsekravforskriften CargoNet - Søknad om unntak fra helsekravforskriften Off.loven

Detaljer

Bergen Elektriske Sporvei TILSYNSRAPPORT

Bergen Elektriske Sporvei TILSYNSRAPPORT statens jernbanetilsyn jernbane taubane park og tivoli Bergen Elektriske Sporvei TILSYNSRAPPORT Rapport nr. 07-12 Bergen Elektriske Sporvei TILSYNSRAPPORT Rapport nr.: 07-12 Saksnr: 12/378 SF63 Revisjonsdato:

Detaljer

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 27.08.2007-02.09.

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 27.08.2007-02.09. Side 1 Arkivsak/doknr. 07/388-2 U Sakstittel Dok.dato 14.08.2007 JBV - Melding om oppgradering av Langlete holdeplass Melding om oppgradering av Langlete holdeplass Arkivsak/doknr. 07/424-2 U Sakstittel

Detaljer

Tilleggsendringer i sif i kursiv. Selve begrepene i 1-3 første ledd og overskriftene står imidlertid i kursiv i gjeldende rett.

Tilleggsendringer i sif i kursiv. Selve begrepene i 1-3 første ledd og overskriftene står imidlertid i kursiv i gjeldende rett. FORSLAG TIL SIKRINGSBESTEMMELSER I FORM AV ENDRINGER I SIKKERHETSSTYRINGSFORSKRIFTEN (sif) Tilleggsendringer i sif i kursiv. Selve begrepene i 1-3 første ledd og overskriftene står imidlertid i kursiv

Detaljer

Green Cargo AB Inspeksjon av virksomheten i Sør-Norge INSPEKSJONSRAPPORT. Rapport nr 16-10

Green Cargo AB Inspeksjon av virksomheten i Sør-Norge INSPEKSJONSRAPPORT. Rapport nr 16-10 Green Cargo AB Inspeksjon av virksomheten i Sør-Norge INSPEKSJONSRAPPORT Rapport nr 16-10 Green Cargo AB Inspeksjon av virksomheten i Sør-Norge TILSYNSRAPPORT Rapport nr.: 16-10 Saksnr: 10/620 SF 63 Inspeksjonsdato:

Detaljer

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 09.04.2007-15.04.

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 09.04.2007-15.04. Side 1 Arkivsak/doknr. 06/730-9 N Sakstittel Dok.dato 09.03.2007 NSB AS - Søknad om unntak fra Mottaker Sondre Bodin Arkivkode 1-SF2-72 NSB AS - Søknad om unntak fra Saksansv. DIREKTØR-REG-SB Off.loven

Detaljer

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 10.05.2010-16.05.

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 10.05.2010-16.05. Side 1 Arkivsak/doknr. 09/697-13 I Sakstittel Tilsyn med Veolia Transport Bane AS - Avsender Veolia Transport Bane AS Gråkallbanen Arkivkode 1-SF2-63 Dokumentasjon på tilsynsrapport 02-10 - Punkt 6 Saksansv.

Detaljer

Jernbaneverket Revisjon av leverandørstyring TILSYNSRAPPORT NR

Jernbaneverket Revisjon av leverandørstyring TILSYNSRAPPORT NR Jernbaneverket Revisjon av leverandørstyring TILSYNSRAPPORT NR. 2015-23 1 Bakgrunn og mål... 3 2 Konklusjon... 3 3 Avvikssammendrag... 4 4 Avvik... 4 5 Observasjoner... 6 6 Andre forhold... 6 7 Om tilsynet...

Detaljer

KOMMENTARER TIL FORSKRIFT 10. DESEMBER 2010 NR. 1568 OM JERNBANEVIRKSOMHET MV. PÅ DET NASJONALE JERBANENETTET (JERNBANEFORSKRIFTEN)

KOMMENTARER TIL FORSKRIFT 10. DESEMBER 2010 NR. 1568 OM JERNBANEVIRKSOMHET MV. PÅ DET NASJONALE JERBANENETTET (JERNBANEFORSKRIFTEN) KOMMENTARER TIL FORSKRIFT 10. DESEMBER 2010 NR. 1568 OM JERNBANEVIRKSOMHET MV. PÅ DET NASJONALE JERBANENETTET (JERNBANEFORSKRIFTEN) Generelt Jernbaneforskriften som avløser den tidligere lisensforskriften

Detaljer

Arbeidsgiverforeningen Spekter Postboks 7052 Majorstua 0306 OSLO. Att.:

Arbeidsgiverforeningen Spekter Postboks 7052 Majorstua 0306 OSLO. Att.: Arbeidsgiverforeningen Spekter Postboks 7052 Majorstua 0306 OSLO Att.: Postboks 7113 St. Olavs plass NO-0130 Oslo Besøksadresse: Karl Johans gate 41 B, Oslo Telefon: 22 99 59 00 Telefaks: 22 99 59 03 post@sjt.no

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 17.05.2010-23.05.

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 17.05.2010-23.05. Side 1 Arkivsak/doknr. 10/334-1 I Sakstittel Dok.dato 10.05.2010 Telematic Applications for Passengers TAP TSI Avsender European Railway Agency Arkivkode 1-SF2-34 Versjon 1.1 av TAP TSI Saksansv. DIREKTØR-STE-JAB

Detaljer

statens jernbanetilsyn NSB Gjøvikbanen AS TILSYNSRAPPORT NR. 2013-26 Sikkerhetsstyring og vedlikehold

statens jernbanetilsyn NSB Gjøvikbanen AS TILSYNSRAPPORT NR. 2013-26 Sikkerhetsstyring og vedlikehold statens jernbanetilsyn NSB Gjøvikbanen AS TILSYNSRAPPORT NR. 2013-26 Sikkerhetsstyring og vedlikehold 1 Bakgrunn og mål 3 2 Konklusjon 3 3 Avvikssammendrag 4 4 Avvik 4 5 Observasjoner 5 6 Andre forhold

Detaljer

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 19.02.2007-25.02.

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 19.02.2007-25.02. Side 1 Arkivsak/doknr. 06/774-17 I Sakstittel Dok.dato 18.02.2007 Revisjon av GM gruppen 2007 Avsender GM-Gruppen Arkivkode 1-SF2-63 Utkast til tilsynsrapport nr. 3-07 - Varsel om Saksansv. DIREKTØR-REV-SJS

Detaljer

Sikkerhetsstyringsforskriften gjelder for jernbanevirksomheter på det nasjonale jernbanenettet jf. sikkerhetsstyringsforskriften 1-1.

Sikkerhetsstyringsforskriften gjelder for jernbanevirksomheter på det nasjonale jernbanenettet jf. sikkerhetsstyringsforskriften 1-1. Veiledning og skjema til årlig rapportering av sikkerhetsindikatorer etter sikkerhetsstyringsforskriften 8-1 første ledd (veiledning om årlig rapportering av sikkerhetsindikatorer) Utgivelsesdato: 08.01.15

Detaljer

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 17.03.2008-23.03.

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 17.03.2008-23.03. Side 1 Arkivsak/doknr. 07/669-4 U Sakstittel Henvendelse om forskriftsbrudd på Mottaker Orkla Industrimuseum Thamshavnbanen Arkivkode 1-SF2-669 Uønsket hendelse Off.loven 5 a, jf. jernbaneundersøkelsesl.

Detaljer

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 16.03.2009-22.03.

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 16.03.2009-22.03. Side 1 Arkivsak/doknr. 09/141-2 N Sakstittel Dok.dato 14.03.2009 Infrastrukturregister - RINF Mottaker Trine Lise Corneliussen; Øystein Ravik Arkivkode 1-SF2-81 Register over infrastruktur (RINF) - Formelt

Detaljer

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 21.01.2008-27.01.

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 21.01.2008-27.01. Side 1 Arkivsak/doknr. 08/11-1 U Sakstittel Jernbaneverkets rapportering av uønskede hendelser - endringsmeldinger 1-SF2-69 Forespørsel om tilgang til saksnumrene i DIREKTØR-STE-ØR Jernbaneverkets synergidatabase

Detaljer

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 25.06.2007-01.07.

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 25.06.2007-01.07. Side 1 Arkivsak/doknr. 07/275-2 U Sakstittel Dok.dato 21.06.2007 Jernbaneverket - melding for oppgradering CTC Oslo og Drammen Arkivkode Saksansv. 1-SF2-521 DIREKTØR-STE-GH Jernbaneverket - melding for

Detaljer

Forskriften omfatter ibruktaking, oppgradering, fornyelse, drift og vedlikehold av kjøretøy på det nasjonale jernbanenettet.

Forskriften omfatter ibruktaking, oppgradering, fornyelse, drift og vedlikehold av kjøretøy på det nasjonale jernbanenettet. Forskrift om kjøretøy på det nasjonale jernbanenettet (kjøretøyforskriften) Innledende bestemmelser 1. Virkeområde Forskriften omfatter ibruktaking, oppgradering, fornyelse, drift og vedlikehold av kjøretøy

Detaljer

Hector Rail AB. TILSYNSRAPPORT NR Sikkerhetssertifikat del B Risikoformidling og rapportering av hendelser

Hector Rail AB. TILSYNSRAPPORT NR Sikkerhetssertifikat del B Risikoformidling og rapportering av hendelser Hector Rail AB TILSYNSRAPPORT NR. 2014-32 Sikkerhetssertifikat del B Risikoformidling og rapportering av hendelser 1 Bakgrunn og mål... 3 2 Konklusjon... 3 3 Avvik... 4 4 Observasjoner... 4 5 Andre forhold...

Detaljer

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 02.03.2009-08.03.

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 02.03.2009-08.03. Side 1 Arkivsak/doknr. 09/36-2 I Sakstittel Vedrørende rapport om alvorlig jernbanehendelse Avsender Oslo T-banedrift AS Arkivkode 1-SF2-669 Vedrørende rapport om alvorlig jernbanehendelse Offl. 13 1.ledd,

Detaljer

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 09.02.2009-15.02.

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 09.02.2009-15.02. Side 1 Arkivsak/doknr. 09/14-3 N Sakstittel Dok.dato 21.01.2009 Mottaker Sondre Bodin Arkivsak/doknr. 07/35-7 N Sakstittel Dok.dato 21.01.2009 NSB - Søknad om unntak fra Mottaker Sondre Bodin NSB - Søknad

Detaljer

Hector Rail AB TILSYNSRAPPORT NR Godstransport

Hector Rail AB TILSYNSRAPPORT NR Godstransport tc41`, statens jernbanetilsyn Hector Rail AB TILSYNSRAPPORT NR. 2013-02 Godstransport 1 Bakgrunn og mål 3 2 Konklusjon 3 3 Avvik 4 4 Observasjoner 6 5 Andre forhold 6 5.1 Sikkerhetsstyringssystem 6 5.2

Detaljer

Gjeldende samtrafikkforskrift finnes på følgende link: h : for sf sd xd html

Gjeldende samtrafikkforskrift finnes på følgende link: h :  for sf sd xd html DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT Likelydende brev Se vedlagte liste Deres ref Vår ref Dato 11/1173- EC 07.11.2011 Høring - Utkast til forskrift om endringer i forskrift om samtrafikkevnen i jernbanesystemet

Detaljer

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 16.02.2009-22.02.

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 16.02.2009-22.02. Side 1 Arkivsak/doknr. 07/670-28 U Sakstittel Revisjon av NSB Anbud AS (NSB Gjøvikbanen Mottaker NSB Gjøvikbanen AS AS) Arkivkode 1-SF2-63 Vurdering av tiltak etter revisjonsrapport 1-08. Saksansv. DIREKTØR-REV-SJS

Detaljer

Ofotbanen AS Ofotbanen AS jernbanevirksomhet TILSYNSRAPPORT. Rapport nr 5-07

Ofotbanen AS Ofotbanen AS jernbanevirksomhet TILSYNSRAPPORT. Rapport nr 5-07 Ofotbanen AS Ofotbanen AS jernbanevirksomhet TILSYNSRAPPORT Rapport nr 5-07 Ofotbanen AS Ofotbanen AS jernbanevirksomhet TILSYNSRAPPORT Rapport nr.: 5-07 Saksnr: 07/83 SF 63 Revisjonsdato: 18. 20.04.076

Detaljer

Sikkerhetsstyring for mindre virksomheter. Morgenmøte 24. november 2011

Sikkerhetsstyring for mindre virksomheter. Morgenmøte 24. november 2011 Sikkerhetsstyring for mindre virksomheter Sikkerhet, samtrafikkevne, passasjerrettigheter og markedsovervåking Morgenmøte 24. november 2011 Charlotte Grøntved - Sikkerhetsstyring og tilsyn Elisabeth Nilsen

Detaljer

Drammen stasjon - Rehabilitering av Saksansv. DIREKTØR-STE-GH

Drammen stasjon - Rehabilitering av Saksansv. DIREKTØR-STE-GH Side 1 Arkivsak/doknr. 06/585-4 I Sakstittel Dok.dato 24.05.2008 Henvendelse - Bruk av togets lydsignal Avsender Andreas Osland Arkivkode 1-SF2-68 Bruk av lydsignal Saksansv. DIREKTØR-STE-MM Arkivsak/doknr.

Detaljer

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 21.07.2008-27.07.

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 21.07.2008-27.07. Side 1 Arkivsak/doknr. 08/367-1 U Sakstittel Kopi av godkjenninger for Z71 Arkivsak/doknr. 08/368-1 I Sakstittel Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Avsender Samferdselsdepartementet Arkivkode 1-SF2-010

Detaljer

NOR/307D0153.00T OJ L 67/07, p. 13-17

NOR/307D0153.00T OJ L 67/07, p. 13-17 NOR/307D0153.00T OJ L 67/07, p. 13-17 COMMISSION DECISION of 6 March 2007 modifying Annex A to Decision 2006/679/EC concerning the technical specification for interoperability relating to the control-command

Detaljer

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 20.11.2006-26.11.

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 20.11.2006-26.11. Side 1 Arkivsak/doknr. 06/655-4 U Sakstittel Tillatelse til å ta i bruk - Anleggstraller bygget av Mottaker Jernbaneverket veidekke Tillatelse til å ta i bruk - Jernbaneverket - Saksansv. DIREKTØR-STE-LUC

Detaljer

NOR/309D0460.00T OJ L 150/09, p. 11-19

NOR/309D0460.00T OJ L 150/09, p. 11-19 NOR/309D0460.00T OJ L 150/09, p. 11-19 Commission Decision of 5 June 2009 on the adoption of a common safety method for assessment of achievement of safety targets, as referred to in Article 6 of Directive

Detaljer

2012 Mer på skinner!

2012 Mer på skinner! 2012 Mer på skinner! Storting Regjering Jernbaneverket i samfunnet Fiskeri- og kystdepartementet Samferdselsdepartementet Statens jernbanetilsyn Kystverket Statens vegvesen Avinor AS Togselskapene Transportetatene

Detaljer

Norsk Industriarbeidermuseum. Revisjon

Norsk Industriarbeidermuseum. Revisjon Norsk Industriarbeidermuseum Revisjon TILSYNSRAPPORT NR. 2017-27 Statens jernbanetilsyn Tilsynsrapport nr. 2017-27 Side 2 av 8 1 Bakgrunn og mål... 3 2 Konklusjon... 3 3 Avvik... 4 4 Observasjoner... 4

Detaljer

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 10.08.2009-16.08.

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 10.08.2009-16.08. Side 1 Arkivsak/doknr. 09/258-5 I Sakstittel Dok.dato 05.08.2009 Ledelsesmøter med Oslo Sporvognsdrift - Avsender Oslotrikken AS Oslotrikken AS - 2009 Arkivkode 1-SF2-64 Vedrørende utkast til rapport fra

Detaljer

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 30.06.2008-06.07.

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 30.06.2008-06.07. Side 1 Arkivsak/doknr. 08/112-3 N Sakstittel Dok.dato 03.04.2008 Arkivsak/doknr. 08/112-6 N Sakstittel Dok.dato 25.04.2008 Arkivsak/doknr. 08/112-7 U Sakstittel Mottaker NSB AS Unntak fra - Arkivsak/doknr.

Detaljer

Sikkerhetsrapport 2012

Sikkerhetsrapport 2012 Sikkerhetsrapport 2012 Innholdsfortegnelse Oppsummering... 3 1 Innledning... 4 2 Anvendte definisjoner... 4 3 Sikkerhet i tall... 5 3.1 Bakgrunn for statistikk... 5 3.2 Innrapporterte hendelsestyper...

Detaljer

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward C13 Kokstad Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward Norsk Innhold 1. Innledning... 2 2. Spørsmål mottatt per 28.11.12...

Detaljer

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 04.02.2008-10.02.

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 04.02.2008-10.02. Side 1 Arkivsak/doknr. 08/29-1 U Sakstittel Årsrapport - uhellsstatistikk - 2007 Mottaker Flere mottakere iht. adresseliste Arkivkode 1-SF2-612 Hendelseskategoriene i Synergi og forholdet til jernbanelovgivingen

Detaljer

OSLO HAVN KF TILSYNSRAPPORT

OSLO HAVN KF TILSYNSRAPPORT statens jernbanetilsyn jerrbane teubane park og tvo OSLO HAVN KF TILSYNSRAPPORT Rapport nr. 2012-22 OSLO HAVNKF TILSYNSRAPPORT Rapport nr.: Saksnr: Revisjonsperiode: Foretak: Kontaktperson: Revisjonslag:

Detaljer

Direktivets artikkel 1 inneholder endringer i direktiv 91/440/EF. (Henvisningene i parentes nedenfor er til direktiv 91/440.)

Direktivets artikkel 1 inneholder endringer i direktiv 91/440/EF. (Henvisningene i parentes nedenfor er til direktiv 91/440.) HØRINGSNOTAT Utkast til forskrift om endring av forskrift 16.12.2005 nr. 1490 om lisens, sikkerhetssertifikat og om tilgang til å trafikkere det nasjonale jernbanenettet, samt om sikkerhetsgodkjenning

Detaljer

NSB TILSYNSRAPPORT NR. 2013-19. Vedlikehold av kjøretøy oppfølging av revisjon 2012-21

NSB TILSYNSRAPPORT NR. 2013-19. Vedlikehold av kjøretøy oppfølging av revisjon 2012-21 statens jernbanetilsyn lembane taubane nank og uvol, NSB TILSYNSRAPPORT NR. 2013-19 Vedlikehold av kjøretøy oppfølging av revisjon 2012-21 1 Bakgrunn og mål 3 2 Konklusjon 3 3 Avvik 4 4 Observasjoner 5

Detaljer

TX Logistik AB. TILSYNSRAPPORT NR. 2013-01 Godstransport

TX Logistik AB. TILSYNSRAPPORT NR. 2013-01 Godstransport statens jernbanetilsyn jembane taubane park og tivoi TX Logistik AB TILSYNSRAPPORT NR. 2013-01 Godstransport 1 Bakgrunn og mål 3 2 Konklusjon 3 3 Avvikssammendrag 4 4 Avvik 4 5 Observasjoner 7 6 Andre

Detaljer

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 07.01.2007-14.01.

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 07.01.2007-14.01. Side 1 Arkivsak/doknr. 06/726-17 U Sakstittel Jernbanehendelser Mottaker GM-Gruppen Arkivkode 1-SF2-669 Vedr. autorisering av førere av trekkraftkjøretøy Saksansv. DIREKTØR-STE-EB Arkivsak/doknr. 06/89-13

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

NSB as Granskningsrutiner TILSYNSRAPPORT. Rapport nr Statens jernbanetilsyn. Rapport Side 1 av 11

NSB as Granskningsrutiner TILSYNSRAPPORT. Rapport nr Statens jernbanetilsyn. Rapport Side 1 av 11 NSB as Granskningsrutiner TILSYNSRAPPORT Rapport nr 10-03 Statens jernbanetilsyn. Rapport 10-03 Side 1 av 11 NSB as Granskningsrutiner TILSYNSRAPPORT Rapport nr. 10-03 Arkivkode: 03/30 T632 Møtedato: 20.05.03

Detaljer