Verdal Fjellstyre 90 år

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Verdal Fjellstyre 90 år 1921-2011"

Transkript

1 Verdal Fjellstyre 90 år

2 Forord. Første møte i Verdal Fjellstyre vart holdt den 19.mars Det var med bakgrunn i Fjelloven av , at Verdal herredstyre den hadde valgt følgende medlemmer til Fjellstyret: Edvard O. Suul formann, videre Gunnar Kvaal og Martin Blybakken som medlemmer. Slik vi kjenner til er det ikke mange andre kommuner i Nord-Trøndelag, eller landet for øvrig, som har hatt Fjellstyre så lenge som i 90 år. Vi kan med visshet påstå at verdalingene var blant pionerene angående innføringen av Fjellstyreordningen, som lokal forvalting av bruksretter som bygdene hadde hatt fra gammel tid, i Statsallmenningene. Fjelloven ga føringer om hvordan rettighetene til jakt og fiske skulle forvaltes. I hovedsak er det inntektene fra disse aktiviteter opp gjennom årene, som har gitt grunnlaget for Fjellstyrets selvstendige økonomi. Med hjemmel i Fjelloven ble det etter hvert ansatt oppsynsmenn, som fikk ansvar for å påse at utøvelsen av jakt og fiske forgikk i henhold fastsatte bestemmelser. Ansvaret for å forvalte beite og seterbruk er annen oppgave som Fjellstyret ble satt til å forvalte, i henhold til bestemmelsene i Fjelloven. Fjellstyrets inntekter har gitt grunnlag for at det har kunnet yte økonomisk støtte til bruksberettigede bønder som har villet utnytte beiteressursene i statsallmenningene. I sum er det store beløp som opp gjennom årene har gått fra fjellkassen og som har kommet de beiteberettigede til gode i form av tilskudd til ulike formål. Bygging av hytter på bygsla tomter i statsallmenningene kom i gang tidlig på 1930-tallet og har forsatt fram til utgangen av 1990-åra. Det var, og er fortsatt grunneier (Statskog,) som har ansvaret for utbyggig av arealer for hytter, men Fjelloven har hele tiden hjemlet at Fjellstyret skal ha halvparten av bygselinntektene. Sammen med inntektene fra jakt (småvilt og storvilt) og fiske har dette medført at Fjellstyrets økonomi har vært jevn og stabil. Stabilitet i Fjellstyrets inntekter var, og er fortsatt nødvendig med bakgrunn i rollen som arbeidsgiver. I 1986 Fjellstyret gikk til det skritt å ansette fast Fjelloppsyn med ansvar for Fjellstyrets daglig drift og oppsynsarbeid. Målt i statsallmenningsareal (totalt ca da) og økonomisk omsetning (ca 1 mill. kr de senere årene) er Verdal Fjellstyre et middels stort fjellstyre, målt på landbasis. Verdal er den kommunen i landet med flest enkelt allmenninger innen sitt forvaltingsområde, med hele 11 stk. Disse har følgende navn: Ramsås, Hoås, Tromsdal, Inndal, Svarthovd, Inn, Kverndal, Småseteråsen, Malså, Leksdal og Volhaug. I denne jubileumsskriften har Fjellstyret valgt å ta et tilbakeblikk i gamle protokoller, og prøvd å plukke ut spesielle saker som har blitt behandla fra starten i 1921 og fram til i ut Navna på samtlige personer som har vært innvalgt som medlemmer i Fjellstyret er også gjengitt Verdal Fjellstyre Bjørn Aarstad Fjellstyreleder Fjelloven- Fjellstyre. Historisk oversikt.

3 De første som bosatte seg og levde her i landet, levde et nomadisk liv og ernærte seg av jak, fiske og fangst. Senere kom dyrking av jord som med fehold og åkerbruk, noe som medførte at befolkningen ble mer stasjonær. Ved okkupasjon av jord oppstod det bosettinger og gårder som ble ryddet og som fikk en eksklusiv eiendomsrett for familiene som levde der. Flere gårder i samme område dannet etter hvert en grend eller bygd. Utenom disse grendene lå det store områder med skog, vann og fjellvidder som ikke var underlagt eksklusiv eiendomsrett. Innenfor bestemte avgrensa strekninger i disse områdene ble etter hvert brukt som felles ernæringsområder for folket fra gårdene og bygdene som lå nærmeste naturlig til. Bygdefolket sikret seg overfor andre bygder enerådigheten til vedkommende landområde. Her kunne de jakte, fiske, hogge tømmer og ved og ha sine dyr på beite. Disse landområdene ble kalt allmenninger. Regler for utnyttelsen av allmenningene ble bestemt og vedtatt på bygdetingene, og allmenningsretten er med dette den eldste rettsinstitutt som kjennes (bortsett fra oldelsretten). Senere ble allmenningsreglene fastsatt på fylkestingene og til sist på fylkenes felles lovting. De første skrevne regler om allmenninger er fra midten av det 12.århundrede. Av de norske landskapslover er det særlig Gulatingsloven og Frostatingsloven som hadde bestemmelser om allmenninger. Disse ble tatt inn i Magnus Lagabøters Landslov av I 1604 ble Landsloven oversatt til dansk og ble kalt Christian IV`s Norske Lov. I 1687 ble denne avløst av Christian V`s Norske Lov, kalt Norsk Lov. Allmenningsbestemmelsene i Norsk Lov stammer dermed fra eldre rett, men fikk som følge av feil oversetting fra norsk til dansk ny form og til dels annet innhold enn de gamle norske lover. På 16.hundretall av forholdene på bygdene enkle og loven hadde bare noen få alminnelige og kortfattede regler om allmenningene. Etter hvert som forholdene utviklet seg ble det behov for mer detaljerte regler for utnyttelsen. For utnyttelsen av allmenningsrett i skog vart Norsk Lov supplert med Lov indeholdene Bestemmelser om Almenningsskove av og Lov om Skovvæsenet av , kap 4. Med økende befolkning og sterkere utbygging i bygdene steg også interessen og behovet for utnyttelsen av fjellområdene. Uklarheter omkring rettighetenes innhold og avgrensinger førte til en rekke rettstvister. Særlig ble det tvister om beite og fiske, samt jakt som etter hvert fikk økende interesse. I lov om jakt og fangst av ble det inntatt bestemmelser om jakt og fangst i statsallmenningene, og tilsvarende bestemmelser om fiske ble gitt i lov om laks og sjøørretfiske av Det kom imidlertid sterke krav om en lovgivning av bruksforholda i fjellet for at disse kunne utnyttes på en økonomisk og betryggende måte for bygdene. Dette kravet ble imøtekommet ved at det i 1912 vart nedsatt en komite med oppgave å utarbeide utkast med motiver til lov om bygdenes beite, jakt og fiske i fjellallmenninger i statens eie. Under sitt arbeid fant komiten at det ikke var praktisk mulig å trekke noen grense mellom fjellallmenninger og andre allmenninger. Innstillen som ble avgitt i 1916, inneholdt utkast til Lov om bygdenes utnyttelse av bruksrettigheter til beite, fiske, jakt og fangst m.v i statens almenninger. Saken ble behandlet av Stortinget i 1920 og Lov om utnyttelse av rettigheter til beite, fiske, jakt og fangst m.v i statens almenninger, populært kalt FJELLOVEN av Loven berører ikke bruksretten til skog, men er ment å regulere de bruksberettigedes utnytelse av statsallmenningene jfr. lovens tittel. Til å forvalte bestemmelsene gitt etter loven, gis det lokale Fjellstyret myndighet. Loven angir hvordan fjellstyret skal oppnevnes (av herredstyret og bestående av tre medlemmer med varamedlemmer). Ved revisjon av loven, og ny Fjellov av ble det bestemt at fjellstyret skal bestå av fem medlemmer med varamedlemmer, valgt av kommunestyret. Fjellstyremedlemmer i Verdal. Periode Ny periode Virketid Merknad

4 Navn Medlem fra år t.o.m år Fra år til år År som medl Edvard O. Suul Formann Gunnar Kvaal Martin Blybakken Ole A. Indal Bernt A. Haug Johannes Musum Formann Georg Tromsdal Anders P. Ward Del av ,5 Wilhelm Segtnan Olav J. Kvelstad Evald Kvernmo første halvår ,5 Georg Josve Formann Rudolf Langdal Ola Myhre Form Reidar Prestmo Knut Bjørgvik høst ,75 Form Jon Woll Fm. høst 83 Leiv Myklebust Harry Stormo Sigmund Dahle Arvid Pedersen Bjørg Karlgård Kjetil Aarstad høsten ,25 Bjørn Aarstad F L.00- Målfrid Garli Olav Tiller Fredrik Østerås Leder Anne Lise Steinsli Gerd Marken Haldorsen Torgeir Røstad Leder Håkon Lyngsmo Bjørn Steinsli Sigrun Lyngsaunet Mette Karlgård Ragni E. Bye Einar A. Tromsdal Sissel B. Krokstad Signar Musum Inga Berit Lein Fjellstyrer - Valgår Fjellov av Edvard O. Suul Edvard O. Suul Edvard O. Suul 12/ Gunnar Gunnar Martin Blybakken

5 Kvaal Martin Blybakken Kvaal Ole A. Indal Bernt A. Haug Johannes Musum Johannes Musum Johannes Musum Bernt A. Bernt A. Haug Haug Anders P. Ward Georg Tromsdal Anders P. Ward Wilhelm Segtnan Johannes Musum Johannes Musum Johannes Musum Wilhelm Segtnan Wilhelm Segtnan Wilhelm Segtnan Olav J. Kvelstad Evald Kvernmo Anders P. Ward Georg Josve Georg Josve Ola Myhre Wilhelm Segtnan Rudolf Langdal Rudolf Langdal Rudolf Langdal Ola Myhre Reidar Prestmo Fjellstyre Ny fjellov av 6/6-75 Ola Myhre Ola Myhre Knut Bjørgvik Rudolf Langdal Knut Bjørgvik Jon Woll Knut Jon Woll Harry

6 Bjørgvik Stormo Jon Woll Leiv Myklebust Sigmund Dahle Harry Leiv Myklebust Stormo Arvid Pedersen 1982 høst Knut Bjørgvik Jon Woll Bjørn Aarstad Jon Woll Kjetil Aarstad Sigmund Dahle Sigmund Dahle Sigmund Dahle Jon Woll Arvid Pedersen Arvid Pedersen Bjørg Karlgård Bjørg Karlgård Bjørg Karlgård Målfrid Garli Bjørn Aarstad Fredrik Østerås Torgeir Røstad Sigmund Dahle Bjørn Aarstad Håkon Lyngsmo Målfrid Garli Arvid Pedersen Arvid Pedersen Olav Tiller Anne Lise Steinsli Sigrun Lyngsaunet Bjørn Arvid Pedersen Gerd Marken Haldorsen Steinsli Fredrik Østerås Bjørn Aarstad Bjørn Aarstad Arvid Pedersen Håkon Lyngsmo Mette Karlgård Håkon Lyngsmo Arvid Pedersen Arvid Pedersen Sigrun Lyngsaunet Mette Karlgård Einar A. Tromsdal Mette Karlgård Ragni E. Bye Sissel B. Krokstad 2008 Bjørn Aarstad Einar A. Tromsdal Mette Karlgård Signar Musum Inga Berit Lein Verdal Fjellstyre

7 F.v: Inga Berit Lein, Mette Karlgård, Bjørn Aarstad (fjellstyreleder), Signar Musum, Einar A. Tromsdal og Jon Stamnes (Fjelloppsyn, daglig leder).

8 Edvard O. Suul Gunnar Kvaal Formann Martin Blybakken

9 Johannes Musum Bernt A. Haug Formann Anders P. Ward Siste halvår av 1945

10 Georg Josve Rudolf Langdal Formann Ole Myhre Formann

11 Knut Bjørgvik Jon Woll Formann Formann høst høst Sigmund Dahle

12 Arvid Pedersen Bjørg Karlgård Første kvinne i Fjellstyre Bjørn Aarstad Leder Fredrik Østerås Leder Formann d.d. Leder 2000 d.d

13 Torgeir Røstad Håkon Lyngsmo Leder Sigrun Lyngsaunet Aar 1921 den 19.mars holdes paa Verdalsøren møte i Verdal fjellstyre. De i Verdal herredstyremøte den 25/10-20 valgte medlemmer G.Kvaal, M. Blybakken og E.O. Suul var tilstede.

14 1. Avgift for jakt med hund paa smaavildt for innenbygdsboende fastsettes til kr. 10,00. Jfr fjellovens Avgift for samme jaktmaate for utenbygdsboende fastsettes til kr. 70,00. Jfr. lovens Avgift for jakt paa smaavildt for utenbygdsboende uten hund fastsettes til kr. 10, Avgift for fiske med faststaaende redskap for innenbygdsboende fastsettes til kr 4, Avgift for fiske uten faststaaende redskap for utenbygdsboende fastsettes til kr. 5,00. Ovenanførte beslutninger gjelder indtil annerledes bestemmes. Der bestuttes at anskaffe fra forlegger Rich Andvord, Kristiania 500 s jaktkort efter tilsendt chema 500 s fiskekort efter tilsendt chema. E.O.Suul G. Kvaal M. Blybakken Aar 1922 den 5/8 holdtes paa Verdalsøren møte i Verdal fjellstyre hvorav samtlige styremedlemmer var tilstede. Hvor da Behandledes regnskap for 1921 som viser samlet indtekt kr. 145,00 samlet utgift kr. 59,25 fiskeinntekten = kr. 8,00 åtte kroner. restbeholdnng kr. 85,75 derfra gaar statens andel 1/5 av 2. Fatsettes følgende avgifter for utøvelse av a. for fiske i statasllmenning som forrige aar. b. Jakt for innenbygdsboende med hund kr. 5,00 for utenbygdsboende uten hund kr. 5,00 for utenbygdsboende med hund kr. 40, Omhandles avgifter bekjentgjøres 1 gang i Innherreds Folkeblad. E.O.Suul M. Blybakken G. Kvaal 1924 den 1.mars møte i Verdal fjellstyre 1. Oversendt fra Verdal herredstyre en skrivelse av 11/12-23 fra Skogdirektøren en sådan fra Frol herredstyre av 27/11 hvori Frol gjør krav paa en paastaat ret til havning, fjellslaat, jakt og

15 fiske i Ramsaas og Hoaas statsallmenninger. Likesom der stilles krav om å faa adgang tilefter fjellovens 4 aa etablere fjellstyre sammen med Verdal. Beslutning: Tilbakesendes Verdal Herredstyre med saadan uttalelse: Fjellstyret kan ikke av videresendte skrivelse fra Frol finne nogen bestemt paaropt grund hvorpaa den fremførte paastand bygges. Heller ikke kjenner Fjellstyret til at nogen saadan rettighet som nævnt tilliger nogen av de i Frol beliggende eiendommer, likesom der heller ikke i følge allmenningskom. bekrivelse av statsallm. i N. Thjems amt av 1864 fremgaar noget som tyder derpaa. Med hensyn til paastanden at en del av Hoaas almenning skulle være beliggende i Frol finner Fjellstyret i Verdal ikke aa være tilfellet, dette synes ogsaa aa fremgaa av ovenfor omhandles almenningsbeskrivelse. Møtet slutt. E.O.Suul G. Kvaal M. Blybakken 1925 i møte i Verdal Fjelltyre den 31.januar. 1. Aarsregnskap for 1924 viser en beholdning ved aarets utgang stor kr. 996, Besluttes at avgift for fiske og jakt paa småvildt for 1925 forblir som forrige aar. E.O.Suul G. Kvaal M. Blybakken Den 4.februar 1926 holdes møte i Verdal Fjellstyre 1. Avsluttes aarsregnskap for 1925 som viser en beholdning stor kr. 1370,52 2. Besluttes at avgifter for fiske og jakt paa småvildt i 1926 forblir som forrige aar. 3. Forelagdes skrivelse fra Skogn-Frol og Levanger jæger og grundeierf. Ang. etablering av et felles opsyn med politimyndighet. Beslutning: Da fjellstyret i Verdal har under overveielse å etablere eget opsyn med politimyndighet for Verdal kan man for tiden ikke fatte beslutning om å delta i saadan fellesordning som antydet i den forelagte skrivelse. Møtet slutt E.O.Suul G. Kvaal Ole Indal M. Blybakken E.S: Som nyt medlem i fjellstyret møtte O. Indal og M. Blybakken er nu uttjent. I Fjellstyrets møte 15/7-26 besluttedes for jaktretten med hund for utenbygdsboende nedsettes avgiften indtil videre fra kr 40,- til kr. 25,- De øvrige avgifter som før. E.O.Suul G. Kvaal Den 15/ holdes møte i Verdal Fjellstyre hvor da avsluttedes regnskap for Beholdning ved aarets utgang kr. 2123,51 E.O.Suul G. Kvaal Ole Indal

16 I fjellstyremøte den 28/ Refferes skr. av 8/10-27 fra Sparbu Fjellstyre, om rett til å utstede jaktkort til en del opsiddere i Sparbu til Leksda l almenning. Det av formannen oversendte svar av 10/11-27 hvori Verdal Fjellstyre forbeholdes eneretten til å utstede jakt- og fiskekort i Leksdal almenning godkjentes. I fjellstyremøte den 26.januar avsluttedes regnskap for 1928 som viser samlet beholdning ved aarets utgang kr. 3459, Behandledes skriv fra Inderøy fiskeristyrelse ang bidrag til utklekking av laks og ørretyngel. Besluttes for tiden ikke å yde noget bidrag. 3. Referertes skriv fra Nord-Trøndelag elgvern. Besluttes for tiden å ikke yde tilsudd til dette til trods for det gode formål. 4. Referertes en skriftveksel mellem fjellstyret og skogforvaltningen ang utstedelsen av jaktkort for Inns statsallmenning eller av skogforvaltningen kaldt statskog. Besluttedes at fjellstyret for tiden ikke å gå med på forvaltningens antydede ordning med å på jaktkortene for smaavildt å unnta Inns statsallmenning, da fjellstyret med det synes å ville bidra til at en eldgammel rettighet for bygdefolket vil bortfalle. E.O.Suul G. Kvaal Ole Indal Regnskapet for 1929 viser samlet beholdning kr. 3768, (Ingen dato) *Ad. Søknad fra J.Overnesset av 4/12-29 om tilladelse til aa opføre en jakthytte i Kverndals statsallmenning. Fjellstyret har ved skrivelse av 27/ til Statens skogforvaltning gaat med paa søknaden, med det forbehold at et rum er tilgjengelig for folk som i nødsfald maa søke husly uten aa frites til aa bruke vold. Ovenfor nevnte forbehold er ved tidligere konferance medelt søkerne. 19/ * Behandles spørsmålet om å forby fiske med garn. Besluttes å forby fikse med garn i samtlige fjellvann beliggende i stasallmenningene i Verdal for et tidsrum av inntil 5 år og inngå til landsbruksdep. og søke godkjennelse på denne beslutning. * Behandledes spørsmålet om småviltjakten i Inns statskog. Fjellstyret blev enig om å unnta Inns statskog på jaktkortene inntil videre, dog uten å opgi sin principale ret til jagyen i denne statsallmenning. Besluttedes å oversende til stortingsmann Muller en skriftveksel mellem fjellstyret og Stjør og Verdal skogforvaltning ang. jagten på småvildt i Inns statkog, samt be ham forsøke en henvendelse til landbruksdep. for å få saken opklarert. 20/ * Behandledes spørsmålet om å ansette opsyn for jagt og fiske i statsalmmeningene i henhold til fjellovens 46. Det besluttes å ansette 2 opsynmenn, en for Leksdal og Malså og en for de øvrige statsallmenninger i Verdal. Det besluttes å tilby en løn til hver på kr. 100,- hvorav det forutsettes at

17 staten yder det halve. Det besluttes å tilby skogvokterne O.Tufset og G.Tromsdal disse poster. Nærmere instruks blir å utferdige og vedlegge når der søkes om statsbidrag til løn. 28/ * Gjennomgang av årsregnskap for Regnskapet viser en beholdning av kr 4639,37. * Vedtakes instruks for opsynsmenn. * Besluttedes å beholde samme avgift for jakt og fiskekort som for * Besluttedes å henstille til herredsstyret om å bringe valget av fjellstyre i lovlig orden. 8/ * Utvisning av havneområde til Landfald sæter i Leksdal statsallmenning. Følgende grenser for havneområdet ble enstemmig vedtat: Fra Middagsberget øst for Fånettvand går grensen til Mevassbekkens utløp av Store Mevann. Herfra forsetter grensen i nordøstlig retning mot Hultjernbekkens utløp ab Hultjern inntil et punkt ca 800 meter fra Hultjern. Fra dette punkt går gensen i ret linje østover til Svarttjernsbekkens utløp av Svarttjern. Derfra i buet linje langs høidedraget sørover til myrene ret øst for Lille Mevand. Herfra videre syd-sydvestover til Korphustjern, videre sydvest til Grundtjern derfra i nordvest til Middagsberget. Denne utvisning er foretat med forbehold om at mulige retigheter til fjellslåtter inden havneområdet respekteres. 22/ * Utvisning av havneområde for Haugsvolden i Hoås statsallmenning. Bestemtes følgende havneområde for Haugsvolden.: Fra Jensåsbekkens utløp i Grønningen følger grensen bekken opover (vestover) til øverste foss i denne bek. Derfra i ret linje vest-sydvest til toppen av Haugsvola til det punkt Heståen krysser grensen mot Reinsjø statsallmenning. Denne utvisning er foretat med forbehold om at mulige rettigheter til fjellslåtter inden området respekteres. Beslutningen var enstemmig. 12/ * Forelå søknad fra S.Efskind og Marta Efskind om å få opta Efskinseteren i Kverndal statsallmenning. Den nevnte seter har også tidligere tilligget disse gårde. Siste år disse gårde holdt seter der var efter det oplyste i Fjellstyret vil på det beste anbefale at Efskindgårdene får opta nevnte seter da fjellstyret finder at det er så stor avstand til naboseterene at det ikke er til hinder for noen av disse. 30/ * Til behandling forelå søknad fra Olaf E. Indal om kjøp av en parsell av Inndal statsallmenning i Verdal. Søknaden er oversendt fra styret i Inndal almmenning til uttalelse. Fjellstyrets beslutning: Under forutsetning av at Verdal jordstyre finder jorden av en sådan beskaffelse at opdyrking anses forsvarlig vil Verdal fjellstyre anbefale søknaden på det beste. Fjellstyret vil støtte styret for Inndal

18 almenning i deres krav om at salgsum bli tillagt almennningskassen. Fjellstyret finder det som en selvfølge at eiendommen får bruksret i Inndal allmenning. 24/ * Behandles en fra herredsstyret oversendt skrivelse fra lappefogden i Nord-Trøndelag ang. inndeling i reinsogn og reinbeitedistrikter. Verdal fjellstyre vil tilrå for herredsstyret at lappefogden forslag til reinsogn tilrådes, dog vi finder det heldig om navnet hadde vært Snåsa og Verdal istedenfor Snåsa. Likeså erklærer man seg enig i forslaget om inndeling i reinbeitedistriktene Færen og Skjækerfjell og de angitte grenser. 6/ * Refereres regnskap for 1935 som viser en beholdning av kr 5452,99. * Enstemmig besluttet å søke Landbruksdep. om å få samtlige fjellvann i Verdal herreds statsallmenninger fredet for garnfiske i yderligere 5 år, regnet fra 1.jan 1937 da den nuværende fredning utløper. 24/ * Utvisning av havneområde for Efskindseteren Kverndal statsallmenning. Havneområdet begrenses således: Mot øst går havneområdet fra østre ende av Langtjernet nedover Kløftrokdalen over Kverna elv og på nordsiden av Kverna begrenses området av Kalvdalens østre kant og følger denne til toppen av Hegvola. Derfra vestover til vestre Gråvolbæk og nedover langs den gamle grense mellom Vuku seter og Efskindseter til et kryss i berget ved Kverna. Videre mot vest til toppen av Skavhaugvola. Denne utvisning er foretat med forbehold av at mulige rettigheter til fjellslåtter respekteres. Beslutningen var enstemmig. 5/ * Behandles en protestskrivelse fra Johs. Overneset m. flere mot yderligere fredning av garnfiske i statsallmenningene i 5 år. Fjellstyret fastholder enstemmig sin søknad om å få forbud mot garnfiske forlenget yderligere i 5 år regnet fra 1/ / * Meddelese fra Landbruksdep. gjennom fylkesmann om i Nord-Trøndelag om at fjellstyrets beslutning av 6.jan 1936 om fredning for garnfiske i samtlige fjellvann i statsallmenningene i Verdal i 5 år fra 1/ repeteres. Vedtaket blir å kunngjøre i Innherreds Folkeblad. 22/ * Refereres regnskap for 1936, som viser en beholdning på kr. 5780,46. * Besluttes å tinge 3000 ørretyngel fra Holtålen til slipping i fisketomme tjern og vann.

19 * Behandledes søknad fra stasjonsbetjent Ole Veiseth om å få sette opp hytte ved Grønningen, Hoås statsallmenning. I betraktning av at søkeren har hele sin tid optat i tjenesten, unntagen i ferien og enkelte helligdager, vil fjellstyret anbefale søknaden. 26/ * Skriv fra Verdal Idrettslag om tillatelse om å oppføre en skihytte på Volhaug allmening ved Haukåvatnets østre ende. Beslutning: Verdal fjellstyre anbefaler søknaden. * Refereres svar fra fylkesmannen på Fjellstyrets forespørsel om bruk av fjellkassemidler til oppførelse av jakt og fiskehytter. Fylkesmannens svar lyder at med hjemmel i fjellovens 45 antas at det måtte være adgang til å bruke av fjellkassens overskudd tiloppførelse av jakt og fiskehytter i allmenningen. 4/ * Gjennemgikkes Fjellstyrets regnskap for Beholdning kr. 5796,88. *Da den nuværende opsynsmann G. Tromsdal har opsgat sin stiling som jakt og fiskeopsyn for Fjellstyret, besluttes å ansette Albert Tromsdal i hans sted for de same almenninger med løn av kr. 120,- pr.år fra 1/1-39. *Under forutsetning av at det kan brukes penger fra fjellkassen, besluttes å yde skutpremie for hønsehauk og kråke. Skuddpremie for hauk fastsettes til kr. 2,00 og for kråke kr. 0,25. Betingelsen er at fuglene er fanget innen bygdens grenser. 25/ *Søknad fra Verdal Turistforening, anbefalt av herredsstyret, bevilger Fjellstyret kr.500 til utklekkingsanstalten. *Søknad fra Rikard Kristiansen om tillatelse til å sette opp en hytte i Inndal statsallmenning ved Svarthuvatnet. Søknaden anbefales. * I anledning skriv fra AS Værdalsbruket ved forstkandidat Lykke, om et felles jaktopsyn for hindre ulovlig elgjakt. Pålegges formannen en konferanse med A/S Værdalsbruket. 5/ *Gjennomgikkes fjellstyrets regnskap for Beholdning kr. 7948,08. *Ang. en innsendt søknad fra Georg Tromsdal og Gustav Lundbakken om opdemming av Lyngstjønna, en søknad som er anbefalt, besluttedes å betale den årlige avgift på kr. 1. *Besluttes å bestille 3000 ørretyngel for / *Besluttes å søke skogdirektørene om å få anledning til å skyte elg på statsallmenningene også i år, da det vil ha stor betydning for fjellkassens økonomi. 22/

20 *Gjennomgåelse av fjellstyrets regnskap for Samlet beholdning kr 7053,39. *Besluttes å bestille 3000 ørretyngel til slipping i fisketomme tjern sommeren *Ref. skriv fra Arne Vardehaug som har fått kontrakt med Alf Grunnan på leie av Kverndalsvollen i 30 år til utgangen av 1970 til oksehavn og evenuelt sauehavn. Vedtak: Fjellstyret har intet å innvende mot denne ordning. 27/ *Behandles søknad fra S. Efskind om utsettelse i 2 år med å føre opp hus på den gjenopptatte seter Auskinsvolden. Vedtak: På grunn av forholdene med vanskeligheter for å få i arbeidsfolk vil fjellstyret anbefale søknaden. 15/ *Behandlet skrivelse fra Ola Lefstad, Lefstad sportsforetning, Trondheim om at han akter å kjøpe ing. H. Musukulus`s hytte ved Grønningen i Hoås. Vedtak: Fjellstyret har intet å innvende mot at hytten overdrages til herr. Lefstad. 25/ *Vedtok å opprette følgende overenskomst for Kverndalsvolden: Undertegnede Alf Grunnan og Nord-Trøndelag landbruksselskap er blitt enige om følgende: Alf Grunnan som har bruksret til Kverndalsseteren med havneområde i Kverndal statsallmenning overdrar til herved sine rettigheter til Nord-Trøndelag landbruksselskap fra 1941 til utgangen av Landbrukselskapet skal bruke seter og havneområde til avlsoksehavn og eventuelt sauhavn. Der tenkes opparbeidet vei fra Spjeldberget såpass at den kan trafikers med lass på 100 a 200kg. 5/ *Behandlet fjellstyrets regnskap for 1941 som viser beholdning kr * Vedtakes å forsøke å få oppsatt en hytte for fjellstyrets regning ved Fånettvann i Leksdal statsallmenning. *Søknad fra Sparbu saubeitelag om å få sauehavn i Hervola. Vedtak: Det blir å avertere om noen har noget å innvende av dem som bruker beite der.hvis ingen har innvendinger anbefaler fjellstyret at laget får nytte Hervola som sauehavn for inntil 10 år. Det forutsettes at saueiere i Verdal som ønsker det skal få ha med sine sauer der. 25/ *Bygging av hytte ved Fånettvann. Fjellstyret har søkt Leksdal statsallmenning om å få kjøpe virke, og fått innvilget denne søknad til en pris av kr.5/m3. Det vedtakes å søke hytten oppført av rundtømmer med lengde 6 meter og 4,5 m bredde. Hytten tekkes med torv. Der innsettes 2 vinduer. Gulv av 1 ½ toms bord. 2 ½ m avdeles til vedbod. Dører innsettes. 2 sengsteder. 1 bord. 2 krakker.

21 * Angående utvidet opsyn med fiske i allmenningene. Det vedtakes å ansette 2 nye opsynsmenn for fiske. Lønnen blir nu for de forskjellige opsynsmenn slik: O.Tufset kr. 200 med Leksdal statsallm til virkeområde. Albert Tromsdal kr. 150 med Ramsås, Hoås, Tromsdal og Inndal allmenninger som område. Odin Bratli ny med kr. 150 i lønn og Svarthovd og Kverndal som virkeområde. Olaf Tosteigan ny med kr. 100 med Malså allmennng som virkeområde+høysjøen i Leksdal. Instruks for opsynsmennene blir å utarbeide. Det blir videre å søke om statsbidrag for oppsynsmennene, samt å få politimyndighet for de ansatte. 18/ *Behandledes fjellstyrets regnskap for Beholdning kr.7641,50. * Refereres rapport fra 2 av opsynsmennene. Rapportene viser at det har foregåt lite fiske i vannene, og rypekullene er få og små med 1-8 unger i hvert kull. Elg ser det ut til å være bra med, særlig i Malsådalen. * Søknad fra Ole Iversen Aksnes om å få ta opp Aksneseteren som seter for sin eiendom Aksnes nordre. Vedtak Sendes landbruksdep. med anbefaling. * Tilbehandling foelå søknad fra Lasse O.Green eier av 177/3 Blokhaug om å få ta opp Krogsseter i Malså statsallm.. Landbruksdep. har i skriv av 16/3-43 git tillatelse til opptagelsen på betingelse av der ikke havnes med gjet. Fastsettelse av havneområde således: Fra toppen av Stortjernfjellet sydover til østre ende av Fiskløsningen. Videre vestover på nordre side av denne til omtrent på midten. Derfra nordover til Svartjern og Lille-Langdalstjern. Derfra i vestlig retning til toppen av Gruvstueberget, videre nordover til herredsgrensen mot Ongdal. Denne utvisning er foretat med det forbehold om at mulig rettigheter til fjellsletter respekteres. 9/ *Utvisning av havneområde for Tillerseter i Leksdal statsallm. Landbr.dep har i skriv av 19/4-44 git tillatelse til at 66/13 Tiller nedre får opta nevnte seter. Havneområdet begrenses således: Fra allm.grense ved Lundselven (Nordelva) følger grensen denne elv til Storvekken, følger så denne bek til den svinger nordvest for Lomtjern. Videre vestover til nordre kant av Tillerfatet. Derfra i samme retning til en stenrøis ca 600 m. nord for Tillerknoppen ved allmenningsgrensen. Utvisning er med forbehold av at mulige rettigheter til fjellsletter respekteres. *Utvisning av havneområde til Aksnesseter i Leksdal statsallm. Landbr.dep har i skriv av 8/11-43 git tillatelse til at Aksnes nordre 65/1 får opta denne seter. Havning med gjeit ikke tillatt. Havneområde begrenses således: Fra steinrøis ved allm.grensen ca. 600m. nord for Tillerknoppen går grensen østover til nordre kant av Tillerfatet. Videre i samme retning til Storbekken der den svinger nordvest for Lomtjern. Derfra går grensen langs Storbekken sydover ca 400 m. Videre i øst-nordøstlig retning i Høgåsen øvre kant til Blååsbekken, følger så denne til grensen mot Båbu statsallm. Utvisning er med forbehold av at mulige rettigheter til fjellsletter respekteres. *Søknad fra Gustav Lundbakken om tillatelse til å sette opp en hytte ved Lyngstjernet. Søknaden anbefales. 5/

22 * Rapport fra Odin Bratli om hans virksomhet som opsyn. Han har revet opp en hel del snarer sat op for harer og skogsfugl. 4/ * Søknad fra Johs.J.Nonset om å få opta Lunnaseteren i Kverndal statsallm. som seter for sin gård Elnes nordre. Vedtak: Søknaden anbefales. * I 1945 blev sluppet ørretyngel således: ca 500 i Haugsvoltjern i Jensåstjern, 3500 i Langtjern i Kverndalen i Breivatn i Leksdal og 1500 i Grunntjern samt et lite tjern syd for store Mevatn. 6/ * På grunn av at bæretillatelsen for gevær ikke er i orden for Verdal, vedtar fjellstyret ikke å utstede jaktkort til utenbygdsboende før bæretillatelsen for innenbygdsboende er i orden. * Verdal fjellstyre vil henstille til Landbruksdep. å gi tillatelse til å forby småviltjakten en uke før og under elgjaktiden. Dette blev gjort i alle år tyskerne hadde jaktret og fjellstyret finder det rimelig at dette hensyn blir tat til elgjegerne nu også. 7/ *Refereres regnskap for Beholdning kr ,88. * Refereres beretning fra oppsynsmennene. I følge disse er der sat igjen en hel del snarer etter fangsttidens utløp. En av oppsynmennene melder således å ha tat op ca 300 snarer. Likeså er det meldt om ulovlige snarer for barfugl. Disse er også tat opp. *Utvisning av havneområde for Lunnaseteren i Kverndal statsallm. Landbr.dep har i skrivelse av 13/11-45 gått med på at Johs. Nonset for oppta nevte seter for sin gård 183/1 Elnes nordre. Havneområde begrenses slik: Fra toppen av Snusvola efter vannskillet i sydøstlig retning optil Spjeldbergdaleb (Spjeldbergtjønna) videre i samme retning mot Storfagerlitjønna. Derfra i vest vannskillet vest nordvest mot Blåstøyten, videre i same retning til Merkesdalen og videre i nordlig retning til utgangspunktet. Utvisningen er foretatt med forbehold om at rettigheter til fjellsletter respekteres. *Slipping av fiskeyngel. Grønningen med flere Kverndal Leksdal Fånettvann og Rollsjøene 1500 det halve i hvert vann. * Hevelse av skuddpremie på Hønsehauk. Besluttes at underhandle med Værdalsbruket om at fjellstyre betaler kr. 2,- for hønshauk, kr. 1,- for spurvehauk og kr.1- for lom og at Værdalsbruket betaler likedan. 1/ * Angående ulovlig opdemning av Breivatn i Leksdal statsallm. Beslutning: Da dammen er ulovlig opsat og det foreligger skarp protest fra opsitere i Leksdal, og da disse efter flertallets mening har vanskelig for at komme på andre fjelstrekninger, synes vi det må takes til følge at dammen blir fjernet inden 15.juli Beslutningen blev bifaldt av Georg Josve og Wilhelm Segnan, mot stemte Rudolf Langdal.

Eresfjord og Vistdal Statsallmenning

Eresfjord og Vistdal Statsallmenning Eresfjord og Vistdal Statsallmenning Nesset Fjellstyre Nesset Fjellstyre administrerer bruksretter og herligheter (lunnende) i Eresfjord og Vistdal Statsallmenning (EVS). Statskog SF er hjemmelshaver og

Detaljer

Godkjenning av innkalling og sakliste

Godkjenning av innkalling og sakliste Sak nr.: 01/15 Møtedato: 02.02.15 Saksbehandler: Vidar Formo Arkiv nr. 012.1 Godkjenning av innkalling og sakliste Saksopplysninger: Møteinnkalling og sakliste er utsendt på e-post før møtet. Kopierte

Detaljer

ÅLEN OG HALTDALEN FJELLSTYRER. Muligheter for jakt og fiske

ÅLEN OG HALTDALEN FJELLSTYRER. Muligheter for jakt og fiske ÅLEN OG HALTDALEN FJELLSTYRER Muligheter for jakt og fiske Jakt og fiske på statsallmenning reguleres av fjelloven med forskrifter Jakt: - 23 Lik rett for de som siste året har vært og fortsatt er fastboende

Detaljer

Utredning av rettigheter og forvaltning i statsallmenninger skogbruk, beite, setring og tilleggsarealer, jakt og fiske

Utredning av rettigheter og forvaltning i statsallmenninger skogbruk, beite, setring og tilleggsarealer, jakt og fiske Utredning av rettigheter og forvaltning i statsallmenninger skogbruk, beite, setring og tilleggsarealer, jakt og fiske Desember 2014 Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen Innhold INNLEDNING... 3 1.

Detaljer

av Irene Runningen 1

av Irene Runningen 1 av Irene Runningen 1 Det var en gang Stedfast bosetting befolkningsvekst konkurranse om naturressursene Lovverket Landsdelslovene; Gulatingsloven, Frostatingsloven Kvar mann skal nytta vatn og ved i ålmenning

Detaljer

LOV 1975-06-06 nr 31: Lov om utnytting av rettar og lunnende m.m. i statsallmenningane (fjellova).

LOV 1975-06-06 nr 31: Lov om utnytting av rettar og lunnende m.m. i statsallmenningane (fjellova). LOV 1975-06-06 nr 31: Lov om utnytting av rettar og lunnende m.m. i statsallmenningane (fjellova). Bruk av basen forutsetter at du samtykker i betingelsene i brukeravtalen. DATO: LOV-1975-06-06-31 DEPARTEMENT:

Detaljer

Statsallmenning. Alle får noe ingen får alt

Statsallmenning. Alle får noe ingen får alt Statsallmenning Alle får noe ingen får alt 1. Fjellstyrene og forvaltningen av statsallmenningene 2. Fjellstyrene og SRUII Norges Fjellstyresamband - NFS Fellesorganisasjon for norske fjellstyrer Mål:

Detaljer

Godkjenning av innkalling og sakliste

Godkjenning av innkalling og sakliste Sak nr.: 06/15 Møtedato: 07.04.15 Saksbehandler: Arkiv nr. 012.1 Godkjenning av innkalling og sakliste Møteinnkalling og sakliste er utsendt på e-post før møtet. Kopierte møtepapirer er ettersendt i posten.

Detaljer

Verdal kommune Møteprotokoll

Verdal kommune Møteprotokoll Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Utmarksnemnda i Verdal kommune Møtested: Møterom i 3 etg, Rådhuset i Verdal Dato: 22.06.2011 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Magnus

Detaljer

Godkjenning av innkalling og sakliste

Godkjenning av innkalling og sakliste Sak nr.: 23/15 Møtedato: 30.11.15 Saksbehandler: Arkiv nr. 012.1 Godkjenning av innkalling og sakliste Saksopplysninger: Møteinnkalling og sakliste er utsendt på e-post før møtet. Møteinnkalling og sakliste

Detaljer

Hardangerrådet 13.02.15. Fjellrettane i kommunereforma dagleg leiar Jan Borgnes Norges Fjellstyresamband

Hardangerrådet 13.02.15. Fjellrettane i kommunereforma dagleg leiar Jan Borgnes Norges Fjellstyresamband Hardangerrådet 13.02.15 Fjellrettane i kommunereforma dagleg leiar Jan Borgnes Norges Fjellstyresamband Hva er et fjellstyre? Fjellstyrenes virksomhet er hjemlet i fjelloven. I hver kommune der det er

Detaljer

Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning. Kapittel I. Generelle bestemmelser

Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning. Kapittel I. Generelle bestemmelser Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning Hjemmel: Fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning 8. mars 2004 med hjemmel i lov 6. juni 1975 nr. 31 om utnytting av rettar og lunnende

Detaljer

Møtebok for Vestre Slidre fjellstyre

Møtebok for Vestre Slidre fjellstyre Møtebok for Vestre Slidre fjellstyre Arkiv nr: S573 Sak nr 15/2014 Møtedato: 2.4.14 Møtestad: Slidretun Saksbehandlar: Harald Ranum S573, Gilen tilleggsjord falt i det fri Gerd Westerheim skriv i brev

Detaljer

MØTEBOK. Desse møtte: Halvor Fehn, Jarle Nordjordet, Tor Aage Dale, Marit Jordtveit

MØTEBOK. Desse møtte: Halvor Fehn, Jarle Nordjordet, Tor Aage Dale, Marit Jordtveit MØTEBOK Tidspunkt: Måndag 4 november 2013 kl 1800 Stad: Rauland Kraftforsyningslag Desse møtte: Halvor Fehn, Jarle Nordjordet, Tor Aage Dale, Marit Jordtveit Meldt forfall: Dorthe Huitfeldt Andre til stades

Detaljer

Kommune Styre, råd, utval Møtestad Møtedato Frå kl. 19.30 Til kl. 22.00. Erling Nesbø, May Britt Martinsen, Bente Steine, Bjørn Ebne, John Håland.

Kommune Styre, råd, utval Møtestad Møtedato Frå kl. 19.30 Til kl. 22.00. Erling Nesbø, May Britt Martinsen, Bente Steine, Bjørn Ebne, John Håland. Kommune Styre, råd, utval Møtestad Møtedato Frå kl. 19.30 Til kl. 22.00 Aurland fjellstyret Fjordsenteret 7.2.13 TIL STADES PÅ MØTET Medlemar Erling Nesbø, May Britt Martinsen, Bente Steine, Bjørn Ebne,

Detaljer

Møteinnkalling. Sakliste. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/08 05/503 SØKNAD OM GODKJENNING AV BESTANDPLAN FOR ELG I SALANGSDALEN OG FOSSBAKKEN

Møteinnkalling. Sakliste. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/08 05/503 SØKNAD OM GODKJENNING AV BESTANDPLAN FOR ELG I SALANGSDALEN OG FOSSBAKKEN Utvalg: VILTNEMNDA Møtested: Lille Møtesal Møtedato: 11.06.2008 Tid: 1600 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møteinnkalling Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Klage på vedtak - 1721/254/3/4 - Verdal Jeger- og Fiskeforening - Omlegging av veg og endret plassering av sikkerhetsvoller ved skytebane - Tromsdalen Saksbehandler: E-post: Tlf.:

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 23.11.2010 059/10 KJF Sakshandsamar: Kjersti Finne Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 10/79 Søknad om oppstart av detaljregulering

Detaljer

RAULAND FJELLSTYRE ÅRSMELDING 2011

RAULAND FJELLSTYRE ÅRSMELDING 2011 RAULAND FJELLSTYRE ÅRSMELDING 2011 INNHALD: 1. Rauland statsallmenning 2. Rauland fjellstyre - samansetjing m. v. 3. Rauland fjellstyre sine hytter. 4. Villreinjakt 5. Småviltjakt. 6. Fiske. 1. Rauland

Detaljer

VILTSTELL PLAN FOR SKRAUTVÅL SAMEIE

VILTSTELL PLAN FOR SKRAUTVÅL SAMEIE - 1 - VILTSTELL PLAN FOR SKRAUTVÅL SAMEIE Innhold VILTSTELL PLAN FOR SKRAUTVÅL SAMEIE... 1 1 ORGANISERING... 1 2 MÅLSETTING... 1 3 JAKTSTYRETS OPPGAVER... 1 4 JAKTPRODUKTER... 3 STORVILTJAKT... 3 SMÅVILTJAKT...

Detaljer

SÆRUTSKRIFT. GODKJENNING AV ENDRING AV KOMMUNEDELPLAN FOR EIKEN HEIEMARK, LANDDALEN.

SÆRUTSKRIFT. GODKJENNING AV ENDRING AV KOMMUNEDELPLAN FOR EIKEN HEIEMARK, LANDDALEN. Melding om vedtak Stein Erik Watne Hobbesland 4596 EIKEN DYKKAR REF: VÅR REF: SAKSHANDSAMAR: ARKIVKODE: DATO: 2012/597-34 Marit Eiken Direkte tlf.: 38 34 91 04 77 og 78 05.05.2015 SÆRUTSKRIFT. GODKJENNING

Detaljer

Innstillinger og vedtak i Engerdal fjellstyres møte 05.02.14.

Innstillinger og vedtak i Engerdal fjellstyres møte 05.02.14. Innstillinger og vedtak i Engerdal fjellstyres møte 05.02.14. Etter spørsmål fra møtets leder ble innkallinga til møtet godkjent. Sak 03.14 Ark 012.1 Godkjenning av innkalling og møtereferat fra møte den

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Utvalg: VILTNEMNDA Møtested: Møterom Lidalsbygget Møtedato: 16.11.2006 Tid: kl 19.00 MØTEINNKALLING Mulige forfall meldes snarest til Rådmannskontoret tlf. 72 46 00 00. Saksliste blir også utsendt til

Detaljer

I forbindelse med den bebudede kommunereformen la rådmannen i slutten av møtet - fram 1. utgave av utvalgte nøkkeltall. Se vedlegg.

I forbindelse med den bebudede kommunereformen la rådmannen i slutten av møtet - fram 1. utgave av utvalgte nøkkeltall. Se vedlegg. Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 18.09.2014 Tid: 09:00-11:20 Til stede: 9 representanter Oppdatert sakliste ble utdelt i møtet. I

Detaljer

V E D T E K T E R. f o r BORETTSLAGET BØHMERGATEN 37

V E D T E K T E R. f o r BORETTSLAGET BØHMERGATEN 37 V E D T E K T E R f o r BORETTSLAGET BØHMERGATEN 37 1. Navn, lagsform og forretningskontor. Borettslaget Bøhmergaten 37 er et borettslag som har til formål å skaffe de fremtidige andelseierne bolig ved

Detaljer

* Kartlegge viltresursene av de jaktbare arter og foreslå kvoter for hvert år /jaktperiode.

* Kartlegge viltresursene av de jaktbare arter og foreslå kvoter for hvert år /jaktperiode. Viltstell plan for Skrautvål sameie 1 ORGANISERING Jakten i Skrautvål sameie forvaltes av et jaktstyre på 3 medlemmer (sameiere) og 1 varamann, som velges på årsmøtet i sameiet for 3 år om gangen. Ett

Detaljer

Tilleggsinnkalling til Formannskapet

Tilleggsinnkalling til Formannskapet Tilleggsinnkalling til Formannskapet Møtedato: 27.10.2015 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 09:00 - Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er, tlf. 57

Detaljer

Organ Møtested Møtedato Kl. Torpa Fjellstyre Nordre Land rådhus, Dokka 13.04.2016 11:30

Organ Møtested Møtedato Kl. Torpa Fjellstyre Nordre Land rådhus, Dokka 13.04.2016 11:30 Møtebok Organ Møtested Møtedato Kl. Torpa Fjellstyre Nordre Land rådhus, Dokka 13.04.2016 11:30 de 1 Til stede på møtet: Styret: Bernt Øistad (leder), Per Ole Lunde, Marit M. Rønningen, Sigbjørn Nydahl

Detaljer

Forskrift om seter og tilleggsjord m.m. i statsallmenning.

Forskrift om seter og tilleggsjord m.m. i statsallmenning. Landbruks- og matdepartementet Forskrift om seter og tilleggsjord m.m. i statsallmenning. Fastsett ved kgl.res. av 22. juni 1984 med heimel i lov av 6. juni 1975 nr. 31 om utnytting av rettar og lunnende

Detaljer

Møtereferat Vulufjell Fjellstyre 24.01.2012.

Møtereferat Vulufjell Fjellstyre 24.01.2012. Møtereferat Vulufjell Fjellstyre 24.01.2012. Tilstede: Medlemmer: Jan Petter Stebergløkken, 2647 Brit Dalseg, 2647 Gunnar Tore Stenseng, 2642 Kvam Ole O. Brandvold, 2640 Vinstra Ingunn Bakken, 2640 Vinstra

Detaljer

Statsallmenning. -litt mitt, litt ditt

Statsallmenning. -litt mitt, litt ditt Statsallmenning Dorthe Huitfeldt Nestleder i Norges Fjellstyresamband Foredrag på Konferanse om allemannsrettens og friluftslivets framtid 26. og 27 november 2007 arrangert av FRIFO -litt mitt, litt ditt

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING STAD: Høgteknologisenteret, Thormøhlensgate 55 DATO: 20.01 2011 TIL STADES: 18 Sak 1 Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling var tilgjengeleg ifrå 20.

Detaljer

Kommune Styre, råd, utval Møtestad Møtedato Frå kl. 19.00 Til kl. 21.30 Aurland fjellstyret Fjordsenteret 5.11.14

Kommune Styre, råd, utval Møtestad Møtedato Frå kl. 19.00 Til kl. 21.30 Aurland fjellstyret Fjordsenteret 5.11.14 MØTEBOK Kommune Styre, råd, utval Møtestad Møtedato Frå kl. 19.00 Til kl. 21.30 Aurland fjellstyret Fjordsenteret 5.11.14 TIL STADES PÅ MØTET Medlemar Erling Nesbø, John Håland, Bjørn Ebne, May Britt Martinsen,

Detaljer

VEDTEKTER FOR MELDAL GRUNNEIERLAG

VEDTEKTER FOR MELDAL GRUNNEIERLAG Meldal Grunneierlag VEDTEKTER FOR MELDAL GRUNNEIERLAG Tilpasset bestemmelsene i lov om samvirkeforetak av 29. juni 2007 - Samvirkelova Vedtektsendring Disse nye vedtekter vedtas i lovlig innkalt årsmøte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 21.10.2009 Tid: kl.09.00. Reidar Eriksen, Anne-Marte Aslesen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 21.10.2009 Tid: kl.09.00. Reidar Eriksen, Anne-Marte Aslesen Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 21.10.2009 Tid: kl.09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Gerd A. Myklebust Wang, Erik Bjørnsveen,

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Linn Beate Tromsdal MEDL AP-KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Linn Beate Tromsdal MEDL AP-KRF Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Komité plan og samfunn i Verdal Møtested: Møterommet i 3. etasje, Herredshuset Dato: 22.05.2012 Tid: 09:00. Det ble gjennomført befaring fra kl. 09.00 til kl. 13.00.

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT

DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT INNKALLING TIL ÅRSMØTE På Husflidslagets hus i Dåfjord Fredag 7.februar 2014 Kl. 18.00 Saksliste: 1. Velge ordstyrer og protokollfører. 2. Godkjenne innkalling, fullmakter og

Detaljer

beste helsing Jon Tvilde // USF Verftet kulturhussjef +47 95 89 90 26/55 30 74 11 jon.tvilde@usf.no www.usf.no

beste helsing Jon Tvilde // USF Verftet kulturhussjef +47 95 89 90 26/55 30 74 11 jon.tvilde@usf.no www.usf.no Fra: Misje, Sendt: 23. oktober 2013 10:55 Til: Postmottak byr. finans, eiendom og eierskap Emne: VS: Søknad 2.10.2013 om utvidet garantibeløp for lån til USF Vedlegg: PastedGraphic-6.pdf Kan denne e-posten

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Endring av veiledende skoleområder i Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Randi Segtnan randi.segtnan@verdal.kommune.no 740 48290 Arkivref: 2009/2510 - /B12 Saksordfører:

Detaljer

NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALDE

NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALDE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201208607-8 Arkivnr. 025 Saksh. Jon Rune Smørdal Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 25.09.2013-26.09.2013 15.10.2013-16.10.2013 NY PENSJONSORDNING

Detaljer

VEDTEKTER FOR HØNEFOSS SPAREBANK.

VEDTEKTER FOR HØNEFOSS SPAREBANK. VEDTEKTER FOR HØNEFOSS SPAREBANK. Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 Hønefoss Sparebank er opprettet den 6. mai 1876. Sparebanken skal ha sitt sete i Ringerike kommune. Den har til formål å fremme

Detaljer

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009 Revisjon. 2009 LAGSNAMN Laget sitt fulle namn er Stord Idrettslag (Forkorta til S.I.L) 1 FØREMÅL LOVHEFTE FOR Laget er sjølveigande og firttståande med berre personlege medlemmer. Laget sitt føremål er

Detaljer

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund 1 Formål Folkets Hus Landsforbund har til formål: a) å være en interesseorganisasjon for Folkets Hus-foreninger hvor arbeiderbevegelsens organisasjoner eier eller arbeider

Detaljer

Tilskott til jord- og skogbruk, Bykle kommune.

Tilskott til jord- og skogbruk, Bykle kommune. Tilskott til jord- og skogbruk, Bykle kommune. Vedteke i kommunestyret den 27.04.2011. Mål: Bykle kommune har som mål å stø opp om dei brukarane som vil utvikle garden til ein deltids- eller fulltids arbeidsplass.

Detaljer

Øvre Sunndal hjortevilt-vald

Øvre Sunndal hjortevilt-vald Øvre Sunndal hjortevilt-vald Vedtekter Utkast 0.3 Version: 0.3 Side: 1 of (5) VEDTEKTER FOR ØVRE SUNNDAL HJORTEVILTLAG 1. Laget Laget er en sammenslutning av grunneiere og andre rettighetshavere med jaktrett

Detaljer

Levanger Viltnemnd Møte (fjernsaker) tirsdag 08.05.07

Levanger Viltnemnd Møte (fjernsaker) tirsdag 08.05.07 Levanger Viltnemnd Møte (fjernsaker) tirsdag 08.05.07 Sted: Saker er utsendt på mail til medlemmer i viltnemda 04.05.07. Medlemmer som har mottatt vedtakene Henrik Alstad, leder Torbjørn Sirum, nestleder

Detaljer

Lover / vedtekter for Saltnes Båtforening (Stiftet 13. Juli 1968)

Lover / vedtekter for Saltnes Båtforening (Stiftet 13. Juli 1968) Saltnes Båtforening Lover / vedtekter for Saltnes Båtforening (Stiftet 13. Juli 1968) Disse lover er vedtatt på årsmøte 9. Juli 1983, senere endret på årsmøtet 12. Juni 2013 og erstatter Lover vedtatt

Detaljer

Det innkalles med dette til fjellstyremøte på Fredheim Vel, Aust-Torpa, tirsdag 28.04.2015 kl. 10:00. Det vil bli servert lunsj under møtet.

Det innkalles med dette til fjellstyremøte på Fredheim Vel, Aust-Torpa, tirsdag 28.04.2015 kl. 10:00. Det vil bli servert lunsj under møtet. Fjellstyremedlemmer m/vara Innkalling til fjellstyremøte tirsdag 28.04.2015 Torpa den, 23.04.15 Ark. 012.1 d Det innkalles med dette til fjellstyremøte på Fredheim Vel, Aust-Torpa, tirsdag 28.04.2015 kl.

Detaljer

Dato: 14.2.2015 Deltakere: Oddgeir Løken, Tore Sylte, Stein Eldar Langlo, Bjørn Skaar, Odd Christian Øverland Forfall:

Dato: 14.2.2015 Deltakere: Oddgeir Løken, Tore Sylte, Stein Eldar Langlo, Bjørn Skaar, Odd Christian Øverland Forfall: STYREPROTOKOLL 2015-1 Dato: 14.2.2015 Deltakere: Oddgeir Løken, Tore Sylte, Stein Eldar Langlo, Bjørn Skaar, Odd Christian Øverland Forfall: SAK 62: NY BRØYTE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE (Saken er behandlet

Detaljer

BRUK AV JORDSKIFTERETTEN FOR FASTSETTELSE AV REGULERENDE VEDTAK FOR VEGEN

BRUK AV JORDSKIFTERETTEN FOR FASTSETTELSE AV REGULERENDE VEDTAK FOR VEGEN Saksfremlegg Saksnr.: 10/4267-1 Arkiv: Q11 Sakbeh.: Trond Einar Uglebakken Sakstittel: BOLLOVEGEN BRUK AV JORDSKIFTERETTEN FOR FASTSETTELSE AV REGULERENDE VEDTAK FOR VEGEN Planlagt behandling: Hovedutvalg

Detaljer

Samkommunestyret INNHERRED SAMKOMMUNE MØTEINNKALLING. TID: 17.06.2004 Kl. 13:30 STED: Stiklestad Nasjonale kultursenter Merk!! Møtested.

Samkommunestyret INNHERRED SAMKOMMUNE MØTEINNKALLING. TID: 17.06.2004 Kl. 13:30 STED: Stiklestad Nasjonale kultursenter Merk!! Møtested. INNHERRED SAMKOMMUNE MØTEINNKALLING Samkommunestyret TID: 17.06.2004 Kl. 13:30 STED: Stiklestad Nasjonale kultursenter Merk!! Møtested. NB!!! Befaring fra kl. 08.00 til kl. 18.15. Se vedlagt program. De

Detaljer

Misje, Geir Ove Sendt: 23. oktober 2013 10:54 Postmottak byr. finans, eiendom og eierskap Søknad om utvidet garanti for lån til USF

Misje, Geir Ove Sendt: 23. oktober 2013 10:54 Postmottak byr. finans, eiendom og eierskap Søknad om utvidet garanti for lån til USF Fra: Misje, Sendt: 23. oktober 2013 10:54 Til: Postmottak byr. finans, eiendom og eierskap Emne: Søknad om utvidet garanti for lån til USF Kan denne e-posten legges inn på sak 201200047? Vennlig hilsen

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

BEBYGGELSESPLAN FOR B3, KVERNEVATN AUST - 2. GONGS HANDSAMING. Føresegner til bebyggelsesplan for felt B3 - Kvernevatn Aust

BEBYGGELSESPLAN FOR B3, KVERNEVATN AUST - 2. GONGS HANDSAMING. Føresegner til bebyggelsesplan for felt B3 - Kvernevatn Aust Åseral kommune Arkiv: L13 Saksmappe: 06/00596-12 Sakshandsamar: Astrid Marie Engeli Dato: 08.05.2007 BEBYGGELSESPLAN FOR B3, KVERNEVATN AUST - 2. GONGS HANDSAMING Føresegner til bebyggelsesplan for felt

Detaljer

Utskrift fra møtebok

Utskrift fra møtebok Møtedato: Onsdag 12.11.14 kl. 19.00 Vollan Antall sider i denne utskrift: 3 Tilstede på møtet Møtende medlemmer: Fraværende medlemmer: Møtende varamedlemmer: Andre: Behandlede saker Sak.nr.år Sak 10.14

Detaljer

HYTTETOMTER TIL SALGS!

HYTTETOMTER TIL SALGS! Ledige tomter Ta kontakt for trivelig visning! TILBAKE TIL RØTTENE: Byggeklare hyttetomter i nord-trøndersk villmark. BJØRKVASSHATTEN BLÅFJELLA AALLEJEGAEJSIE GJEVSJØHATTEN RAUDBERGLIA ISMENNINGEN Vei

Detaljer

Utval Utvalssak Møtedato Hovedutval for teknikk, miljø og næring 62/12 30.08.2012 Kommunestyret 73/12 13.09.2012

Utval Utvalssak Møtedato Hovedutval for teknikk, miljø og næring 62/12 30.08.2012 Kommunestyret 73/12 13.09.2012 Arkiv: 20110009 Arkivsaksnr: 2011/1865-21 Saksbehandlar: Håvard Stensønes Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Hovedutval for teknikk, miljø og næring 62/12 30.08.2012 Kommunestyret 73/12 13.09.2012 Vedlegg

Detaljer

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Vedteke i kommunestyret 12.12.2013, sak K 13/169 Endra i kommunestyret 27.8.2015, sak K 15/96 Gjeldande frå ny kommunestyreperiode 2015-2019 INNHALD:

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Medlem Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Medlem Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 30.06.2015 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Per Hansen

Detaljer

Utskrift fra møtebok

Utskrift fra møtebok Møtedato: Onsdag 9.4.14 kl. 19.00 Vollan Antall sider i denne utskrift: 8 Tilstede på møtet Møtende medlemmer: Fraværende medlemmer: Møtende varamedlemmer: Andre: Behandlede saker Sak.nr.år Sak 1.14 9.14

Detaljer

FORMANNSKAP 21.08.12. Rådmannens forslag til VEDTAK:

FORMANNSKAP 21.08.12. Rådmannens forslag til VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: 13.08.12 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Lisa Grenlund Langebro Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 21.08.12 Saknr.

Detaljer

Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010.

Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010. Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010. Sakliste 1. Godkjenning av innkallinga. 2. Godkjenning av sakliste. 3. Val av teljekorps. 4. Val av to personar til å skrive

Detaljer

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 09.10.2007 Tid: 13:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

RAULAND FJELLSTYRE ÅRSMELDING 2014

RAULAND FJELLSTYRE ÅRSMELDING 2014 RAULAND FJELLSTYRE ÅRSMELDING 2014 INNHALD: 1. Rauland statsallmenning 2. Rauland fjellstyre - samansetjing m. v. 3. Rauland fjellstyre sine hytter. 4. Villreinjakt 5. Småviltjakt. 6. Fiske. 2014 vart

Detaljer

Møteprotokoll. Ålfotbreen verneområdes tyre

Møteprotokoll. Ålfotbreen verneområdes tyre Møteprotokoll Utval: Møtes tad: Dato : Tids punkt: Ålfotbreen verneområdes tyre Rådhuset, Svelgen 12.11.2012 10:30 Følgjande fas te medle mmar mø tte : Namn Funksjon Representerer Ola Tarjei Kroken Medlem

Detaljer

Å dyrke rettferd. Ragnhild Henriksen

Å dyrke rettferd. Ragnhild Henriksen Å dyrke rettferd. Manden kommer gående mot nord. Han bærer en sæk, den første sæk, den indeholder niste og nogen redskaper. ( ) Hvad går han efter? Efter land, efter jord? ( ) Han kom en dag med sin tunge

Detaljer

Bruksregler for Oppdal Bygdeallmenning

Bruksregler for Oppdal Bygdeallmenning Bruksregler for Oppdal Bygdeallmenning INNLEDNING Disse bruksregler er gitt med hjemmel i lov av 1992 nr. 59 om bygdeallmenninger 3-7, og er godkjent av Landbruksdepartementet etter bestemmelsene i samme

Detaljer

I forkant av formannskapets møte ble det avviklet generalforsamling i Verdal Boligselskap AS.

I forkant av formannskapets møte ble det avviklet generalforsamling i Verdal Boligselskap AS. Verdal kommune Møteprotokoll - Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 18.04.2013 Tid: Kl 10:15-13:20 Til stede: 9 representanter. Representanten Karl B. Hoel ble innvilget

Detaljer

VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011

VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011 Side 1 av 6 VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011 1. Navn Foreningen ble stiftet 20.01.2009 og foreningens navn er Nye Prestegårdsskogen Velforening. 2. Formål og virkemidler

Detaljer

EIDFJORD KOMMUNE Arkiv: K1-, K2-L00. Godkjenning av sti- og løypeplan for Sysendalen. Arkivsak ID: 11/872-24 Journalpost ID: 13/2948 Saksh.

EIDFJORD KOMMUNE Arkiv: K1-, K2-L00. Godkjenning av sti- og løypeplan for Sysendalen. Arkivsak ID: 11/872-24 Journalpost ID: 13/2948 Saksh. EIDFJORD KOMMUNE Arkiv: K1-, K2-L00 Arkivsak ID: 11/872-24 Journalpost ID: 13/2948 Saksh.: Gunnar Elnan Dato: 23.08.2013 SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksh. Eidfjord formannskap 02.09.2013

Detaljer

Til: Sverre Benum, Thomas Austad, Bjørnar Svendsen og Einar Hansen SAK 1/2013. GODKJENNING AV REFERAT FRA STYREMØTETE 6.

Til: Sverre Benum, Thomas Austad, Bjørnar Svendsen og Einar Hansen SAK 1/2013. GODKJENNING AV REFERAT FRA STYREMØTETE 6. SOLTINDDALEN SAMEIE Dåfjord 9130 HANSNES Til: Sverre Benum, Thomas Austad, Bjørnar Svendsen og Einar Hansen INNKALLING TIL STYREMØTE I SOLTINDDALEN SAMEIE STED: Turistveien 94, 9020 Tromsdalen DATO: Lørdag

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 7/11 10/582 PROTOKOLL: SØKNAD OM FRITAK FOR EIGEDOMSSKATT - DE HEIBERGSKE SAMLINGER - SOGN FOLKEMUSEUM

MØTEINNKALLING SAKLISTE 7/11 10/582 PROTOKOLL: SØKNAD OM FRITAK FOR EIGEDOMSSKATT - DE HEIBERGSKE SAMLINGER - SOGN FOLKEMUSEUM MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 05.05.2011 Tid: 16.30 17.10 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 7/11 10/582 PROTOKOLL:

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Johannes Rosvold MEDL FRP/VENSTRE

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Johannes Rosvold MEDL FRP/VENSTRE Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Komité plan og samfunn i Verdal Møtested: Møterommet i 3. etasje, Herredshuset Dato: 14.02.2012 Tid: 09:00-12:40 Til stede: 9 representanter. Repr. Kjetil Aarstad ble

Detaljer

UTKAST PJA VEDTEKTER FOR RINNLEIRET MUSEUM SA

UTKAST PJA VEDTEKTER FOR RINNLEIRET MUSEUM SA 1 UTKAST PJA VEDTEKTER FOR RINNLEIRET MUSEUM SA Vedtatt på stiftelsesmøte den.. 1 2 1 Selskapsform Rinnleiret Museum SA, er ett andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset ansvar, vekslende kapital

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling

Ekstraordinær Generalforsamling Ekstraordinær Generalforsamling SØNDRE HURUM JEGER OG FISKERFORENING Fuglemyr Skytebaneanlegg, onsdag 14. mai 2014 kl 19:00 DAGSORDEN 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av ordstyrer, sekretær

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.01.2014 Kl. 17.15 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/787-21317/14 Saksbeh.: Arkivkode: Saksnr.: Utval Møtedato 70/14 Formannskap/ plan og økonomi 28.08.2014 60/14 Kommunestyret 18.09.2014 Magnhild Gjengedal PLAN

Detaljer

Utskrift av møtebok for Soltinddalen sameie. Styremøte lørdag 11. Januar 2014 kl. 14.00.

Utskrift av møtebok for Soltinddalen sameie. Styremøte lørdag 11. Januar 2014 kl. 14.00. Utskrift av møtebok for Soltinddalen sameie. Styremøte lørdag 11. Januar 2014 kl. 14.00. Avholdt hos Karin Svendsen, Dåfjord Tilstede: Steinar Pettersen, Karin Svendsen og Thomas Austad på telefon fra

Detaljer

Verdal kommune Kontrollutvalget

Verdal kommune Kontrollutvalget Verdal kommune Kontrollutvalget Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL... 3

Detaljer

FILEFJELL GRAMSTØLEN HYTTEGREND VEDTEKTER. GRAMSTØLEN GRENDELAG (godkjent på stiftelsesmøte 31.01.2004)

FILEFJELL GRAMSTØLEN HYTTEGREND VEDTEKTER. GRAMSTØLEN GRENDELAG (godkjent på stiftelsesmøte 31.01.2004) FILEFJELL GRAMSTØLEN HYTTEGREND VEDTEKTER for GRAMSTØLEN GRENDELAG (godkjent på stiftelsesmøte 31.01.2004) 1 Grendelaget Gramstølen Grendelag (senere Laget) er en sammenslutning av de som har bruksrettigheter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 16.12.2009 Tid: kl.09.00. Reidar Eriksen, Anne-Marte Aslesen,

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 16.12.2009 Tid: kl.09.00. Reidar Eriksen, Anne-Marte Aslesen, Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 16.12.2009 Tid: kl.09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Gerd A. Myklebust Wang, Erik

Detaljer

26/10 Godkjenning av protokoll frå møte 23.04.10 og telefonmøter 06.05.10 og 19.05.10

26/10 Godkjenning av protokoll frå møte 23.04.10 og telefonmøter 06.05.10 og 19.05.10 Tyssneess kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.09.10 Kl.: 10.00 12.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/10 31/10 MØTELEIAR Kjetil Hestad (Ap) DESSE MØTTE John Martin Dale (T) FORFALL Britt

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset 13.11.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset 13.11.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset 13.11.2008 FRA SAKSNR: 108/08 FRA KL: 18.00 TIL SAKSNR: 115/08 TIL KL: 21.30 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Vedtekter for Ensliges Landsforbund Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Ensliges Landsforbund: side 2 9 Ensliges Landsforbunds lokalavdelinger: side 10-15) VEDTEKTER FOR ENSLIGES LANDSFORBUND Ensliges

Detaljer

KOMMUNESTYRE 12.12.13. 82/13 Godkjenning av selskapsavtale Nord-Trøndelag krisesenter IKS VEDTAK:

KOMMUNESTYRE 12.12.13. 82/13 Godkjenning av selskapsavtale Nord-Trøndelag krisesenter IKS VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Beathe Mårvik Saksgang: Utvalg Møtedato KOMMUNESTYRE 12.12.13 Saknr. Tittel: 82/13 Godkjenning av selskapsavtale Nord-Trøndelag krisesenter IKS

Detaljer

Utkast til vedtekter for SAMEIET HEIMHUG. Gnr.: 21 bnr.:8 i Bergen Kommune

Utkast til vedtekter for SAMEIET HEIMHUG. Gnr.: 21 bnr.:8 i Bergen Kommune Utkast til vedtekter for SAMEIET HEIMHUG Gnr.: 21 bnr.:8 i Bergen Kommune 1 Navn Sameiets navn er SAMEIET HEIMHUG og omfatter 3 bygningsrekker bestående av totalt 18 rekkehus/eierseksjoner med adresse

Detaljer

Andel i sameige/sams jakt

Andel i sameige/sams jakt Strandsone-innmark-utmark Andel i sameige/sams jakt Nordfjord jordskifterett Fagdag 3. og 4. april 2013 Strandsona Historisk sterk rett til utnytting av området ut frå eige land. Landslott- avgift til

Detaljer

VEDTEKTER FOR YTRE HAMARØY GRUNNEIERLAG SA

VEDTEKTER FOR YTRE HAMARØY GRUNNEIERLAG SA VEDTEKTER FOR YTRE HAMARØY GRUNNEIERLAG SA Tilpasset bestemmelsene i lov om samvirkeforetak av 29.juni 2007 - Samvirkelova Vedtatt på ordinært årsmøte 20. juni 2015. 1 Grunneierlaget Ytre Hamarøy grunneierlag

Detaljer

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale.

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 16. februar 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Lierne kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.12.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Kjetil Aarstad MEDL AP-KRF Knut Snorre Sandnes MEDL H-V

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Kjetil Aarstad MEDL AP-KRF Knut Snorre Sandnes MEDL H-V Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Komité plan og samfunn i Verdal Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 09.12.2014 Tid: 09:00-11:00 Til stede: 9 representanter. Repr. Tor-Petter Abelsen ble

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Strid MEDL DNA/SP/KRF Tove Irene Løvås MEDL DNA/SP/KRF Arman Rad MEDL DNA/SP/KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Strid MEDL DNA/SP/KRF Tove Irene Løvås MEDL DNA/SP/KRF Arman Rad MEDL DNA/SP/KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: 1008 (1. etg.), Levanger Rådhus Dato: 24.08.2011 Tid: 14:00-16:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

fra ÅRSMØTET torsdag 4. desember 2014, Rødekors huset

fra ÅRSMØTET torsdag 4. desember 2014, Rødekors huset 1 REFERAT fra ÅRSMØTET torsdag 4. desember 2014, Rødekors huset 15 medlemmer var tilstede. Agenda: 1. Konstituering 2. Årsberetning 2014 3. Regnskap 2014 Kaffe med noe attåt 4. Kontingent og avgifter for

Detaljer

V E D T E K T E R FOR. SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201. 1 Formål. 2 Sameier fysisk råderett. 3 Sameier rettslig råderett

V E D T E K T E R FOR. SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201. 1 Formål. 2 Sameier fysisk råderett. 3 Sameier rettslig råderett V E D T E K T E R FOR SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201 Reviderte vedtekter vedtatt på ordinært sameiermøte 22.04.03, sist endret 21.04.05, sist endret på ordinært årsmøte 30.04.2012. Sameiet

Detaljer

ØYGARDEN KOMMUNE SAKSPAPIR

ØYGARDEN KOMMUNE SAKSPAPIR ØYGARDEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG R.f. Styre, råd, utval m.v. Møtedato Saksnr KTEK Komité for Teknikk 20.02.2012 013/12 FS Formannskapet 22.02.2012 018/12 KS Kommunestyret 28.03.2012 017/12 Arkiv: K2-Q13

Detaljer

Innherred Samkommune Møteprotokoll. Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 14.06.2012 Tid: 10:00 11:25

Innherred Samkommune Møteprotokoll. Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 14.06.2012 Tid: 10:00 11:25 Innherred Samkommune Møteprotokoll Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 14.06.2012 Tid: 10:00 11:25 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Iversen

Detaljer

Vår ref. 2011/134-10. Særutskrift - Dispensasjon frå kommunedelplanen - 131/6 - Uskedalen - Gunnar og Edit Kjærland

Vår ref. 2011/134-10. Særutskrift - Dispensasjon frå kommunedelplanen - 131/6 - Uskedalen - Gunnar og Edit Kjærland Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll. Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalparkstyret

Møteprotokoll. Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalparkstyret Møteprotokoll Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalparkstyret Utvalg: Møtested: Finsås, Snåsa kommune Dato: 21.03.2012 Tidspunkt: 10:00 12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Alf

Detaljer

Foto Knut Nylend. HARDANGERVIDDA VILLREINOMRÅDE Oppsynsrapport for villreinjakta 2015

Foto Knut Nylend. HARDANGERVIDDA VILLREINOMRÅDE Oppsynsrapport for villreinjakta 2015 Foto Knut Nylend. HARDANGERVIDDA VILLREINOMRÅDE Oppsynsrapport for villreinjakta 2015 Innhald: Oppsynsorganisering/miljøovervaking. Statistikk. Kommentarar frå jakta 2015. 1.0 Oppsynsorganisering Villreinjaktoppsynet

Detaljer