Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING"

Transkript

1 Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: Tid: Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall meldes til servicetorget, tlf: snarest mulig. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling. SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel 171/10 09/1487 HOV MØBEL EIENDOM AS- SØKNAD OM LÅN 172/10 10/918 FORDELING AV KULTURMIDLER FOR /10 10/887 KJØP AV AREAL TIL VEIGRUNN FRA GNR 65 BNR /10 10/1327 SØKNAD OM TILTAK - GARASJE - GBNR. 65/57 175/10 10/1343 SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING - CHARLIES HOV 176/10 10/1425 REVIDERT SELSKAPSAVTALE - SMISO Postadresse: Besøksadresse: Hovsbakken 1 Hovsbakken 1 Telefon: HOV HOV Telefaks:

2 177/10 10/1426 AKSJON TRYGGE SKOLER 178/10 10/3 REFERATER FORMANNSKAPET MØTE DEN

3 Sak 171/10 HOV MØBEL EIENDOM AS- SØKNAD OM LÅN Saksbehandler: Morten Normann Arkiv: 006 Arkivsaksnr.: 09/1487 Saksnr.: Utvalg Møtedato 20/10 Formannskapet /10 Kommunestyret /10 Formannskapet / Kommunestyret Innstilling: Kommunestyret vedtar at det gis et lån til Hov Møbel Eiendom AS på inntil kr, for å dekke løpende kostnader med selskapets eiendom. Beløpet overføres fra disposisjonsfondet som inkl tilsagn reduseres fra kr til kr Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 20/10 Behandling: Tom Jevnesveen og Kai W Evensen deltok ikke ved behandling av saken på grunn av innhabilitet som følge av medlemmer i styret for Hov Møbel eiendom. Formannskapet ber om at det i kommunestyrets møte blir orientert om selskapets driftsutgifter. Formannskapet ber om at det blir avholdt et eiermøte før kommunestyrets møte. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Formannskapets medlemmer tar forbehold om politisk behandling før kommunestyrets møte. Vedtak: Kommunestyret vedtar at det gis et lån til Hov Møbel Eiendom AS på inntil kr, for å dekke løpende kostnader med selskapets eiendom. Beløpet overføres fra disposisjonsfondet som inkl tilsagn reduseres fra kr til kr Behandling/vedtak i Kommunestyret den sak 7/10 Behandling: Side 3 av 23

4 Sak 171/10 Kommunestyret vedtok enstemmig at styremedlemmene i Hov Møbel eiendom: Tom Jevnesveen, Kai W. Evensen og Rita Bratterud ansees som innhabile i henhold til forvaltningslovens 6, 2. ledd. Som varamedlemmer deltok Oddbjørn Solhaug for Tom Jevnesveen og Helge Røyne for Kai W Evensen. Styreleder i Hov Møbel eiendom Tom Jevnesveen orienterte om saken Kopi av regnskapsoversikter ble utdelt. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Kommunestyret vedtar at det gis et lån til Hov Møbel Eiendom AS på inntil kr, for å dekke løpende kostnader med selskapets eiendom. Beløpet overføres fra disposisjonsfondet som inkl tilsagn reduseres fra kr til kr Bakgrunn: SØNO AS, og senere Hov Møbel Eiendom AS ble etablert som et ledd i å bedre forutsetningene til HMDM AS sin drift. Leieavtale ble inngått og organisering i Hov Møbel Eiendom AS ble tilpasset i forhold til dette. I løpet av sommer/høst i 2009 oppsto en ny situasjon. HMDM AS gikk konkurs. Grunnlaget for videre drift i Hov Møbel Eiendom AS er med dette borte. Siden konkursen hos HMDM AS skjedde har selskapet hatt flere betydelige utfordringer. Dette gjelder både i forhold til økonomiske forutsetninger for videre drift og kapasitet til å ivareta selskapets interesser. Kommunen innvilget i fjor høst et lån på ,- og i vinter et lån på ,- for å sikre fortsatt drift av selskapet. Selskapet fikk i 2009 et resultat på ,-. Saldo pr.d.d er ,-. Resultatregnskap for 2009 følger vedlagt. Vurdering: Rådmannen viser til tidligere behandling i kommunestyre og orienteringer gitt av styrets leder. Det har til nå ikke lyktes med å selge eiendommen. Det har heller ikke kommet på plass noen leietaker av en slik størrelse at leieinntekter alene kan bidra til å sikre fortsatt drift. Selskapet har derfor fortsatt behov for tilførsel av kapital for å unngå konkurs. Det presiseres at selskapet fortsatt ikke har egne ressurser til å jobbe best mulig for å sikre fortsatt drift. Dette gjelder både i forhold til salg, og potensielle leietakere. Konklusjon - forslag: Rådmannen tilrår at kommunstyret vedtar at det gis et lån til Hov Møbel Eiendom AS på inntil kr, for å dekke løpende kostnader med selskapets eiendom. Beløpet overføres fra disposisjonsfondet som inkl tilsagn reduseres fra kr til kr Side 4 av 23

5 Sak 172/10 FORDELING AV KULTURMIDLER FOR 2010 Saksbehandler: Dag Johansen Arkiv: C00 Arkivsaksnr.: 10/918 Saksnr.: Utvalg Møtedato 172/10 Formannskapet Innstilling: 1) Formannskapet vedtar følgende fordeling av kulturmidlene til Lag og foreninger på ansvarsområdet i følgende rammeområader og med følgende fordelingsnøkkel. Oppsummering 2009 tildelt 2010 forslag Barn og ungdom Idrettslag Skytterlag Grendehus og velforeninger Sang og musikk Pensjonistforeninger Interesseorganisasjoner Skiløyper Randsfjordsmuseene, kommunalt driftstilskudd Religiøse organisasjoner Reserve for inndekning av tapte leieinntekter Sum ) På bakgrunn av idrettsrådets innstilling foretar kultursjefen fordeling av midlene på rammeområde idrettslag. 3) Kultursjefen foretar fordeling av kulturmidlene på de andre rammeområdene på bakgrunn av innkomne søknader. 4) Ansvar 15360, Lag og foreninger styrkes ved at det ved en budsjettjustering overføres kr 23000,- fra ansvar Barn og unge Denne overføringen dekker opp tildeling av rammeområde Barn og ungdom. Bakgrunn: For budsjettåret 2010 er kulturmidlene til Lag og foreninger, ansvar på kr ,-. Kulturmidlene fordeles til frivillige lag og forenigner i Søndre Land på bakgrunn av søknad. Side 5 av 23

6 Sak 172/10 Tradisjonelt har kulturmidlene blitt fordelt i følgende rammeområder: Barn og ungdom, Idrettslag, Skytterlag, Grendehus og velforeninger, Sang og musikk, Pensjonistforeninger, Interesseorganisasjoner, Skiløyper, Kulturarv og museer og Reserve. Når det gjelder tilskudd til Idrettslag, lag tilsluttet Norges Idrettsforbund, så har idrettslagene rett til å komme med innstilling til fordeling i sitt rammeområde via sitt organ; idrettsrådet. Idrettsrådet har hatt saken til behandling. Idrettsrådet har innstilt på en fordeling idrettslagene imellom som er i samavar med forslaget i innstilling til vedtak. Idrettsrådet har i sin vurdering tatt hensyn til at lagene nå har gratis leie i Søndre Land hallen. Budsjettet for kulturmidlene 2010 ligger ansvar Lag og foreninger. Foruten kulturmidler til lag og foreninger, skal dekke kommunalt driftstilskudd til Randsfjordmuseene. Støtte til religiøse organisasjoner er fra 2010 overflyttet til et annet ansvar. Fra budsjettansvar 15360: Lag og foreninger Fra budsjettansvar 15450: Barn og unge SUM til fordeling Krav og hensyn: Vedtatt budsjett for 2010 legges til grunn for fordelingen av kulturmidler. Vurdering: Kulturmidler til lag og foreninger skal være et stimuleringstiltak, og være et symbol på at samfunnet verdsetter det frivillige arbeidet som gjøres i de mange lag og foreninger. Lag og foreninger, enten det er idrettslag, sang og musikk eller andre organisasjoner bidrar til at mange mennesker opplever økt livskvalitet og glede. Det er også viktig å understreke det forebyggende aspektet overfor barn og unge. Det er derfor viktig at tildelingen får en profil som særlig kommer ban og unge tildel. Det er også begrunnelsen for at det foreslås en økning av budsjettet ved å overføre kr fra 15450, nettopp for å styrke det frivillige arbeidet som gjøres overfor barn og unge. Vi ser også at driftstilskuddet til Randsfjordsmuseene øker forholdsvis mye mer enn budsjettet totalt. For 2009 var tildelingen på mens tildelingen for 2010 er økt til Det vil si en økning på Det er generalforsamlingen i Randsfjordsmuseene som fastsetter det årlige driftstilskuddet for den enkelte kommune. Et vedtak vi bare må ta til etterretning. Konklusjon - forslag: Formannskapet følger innstillingen til vedtak for fordeling av kulturmidler for Side 6 av 23

7 Sak 173/10 KJØP AV AREAL TIL VEIGRUNN FRA GNR 65 BNR 41 Saksbehandler: Anette Sand Arkiv: GBNR 65/41 Arkivsaksnr.: 10/887 Saksnr.: Utvalg Møtedato 173/10 Formannskapet Innstilling: Formannskapet vedtar: Kjøp av 582 kvadratmeter fra Bjørg Perstuen, for bruk til kommunal veggrunn. Perstuen tilbys 30 kroner pr kvadratmeter, og kommunen dekker omkostninger ved overdragelse av arealet. Kostnader ved kjøp av 582 kvadratmeter veggrunn (ca kroner) finansieres ved opptak av lån. Bakgrunn: Kartutsnittet er tatt i Fall, langs Stenersgata opp mot Fall stasjon. Kartutsnittet viser et areal som Bjørg Perstuen ønsker å selge til Søndre Land kommune. Arealet som ønskes solgt er markert som lyseblått, og er på 582 kvadratmeter (65/41) Arealet grenser mot vegen Lykkjekroken, kommunalt eid veg med gnr 65 bnr 104, som også innbefatter vegen Fallslia. Vegen er kommunal fordi den er laget i forbindelse med reguleringsplanen for Øvre Fald. Kommunen har 3 ubebygde tomter som ikke er solgt i Fallslia. I tillegg eier kommunen gnr 65 bnr 193 med kommunale boliger. Plansituasjon: Reguleringsplan for Øvre Fald gjelder for området vist i kartutsnitt. Arealet som ønskes solgt er et typisk restareal, som har blitt liggende igjen etter at kommunen har ervervet areal til utbygging fra gnr 65 bnr 1 og gnr 65 bnr 41. I reguleringsplanen fra 1979 er deler av det blåmerkede området lagt ut til formål veg, og resterende til formål bolig. Bruken av arealet framstår i dag omtrent slik det var regulert i Side 7 av 23

8 Sak 173/10 Kartutsnitt fra web innsyn. Gjeldende reguleringsplan Øvre Fald vedtatt 1979 Side 8 av 23

9 Sak 173/10 Perstuen ønsker å selge arealet fordi avkjøringa til vegen Lykkjekroken spiser seg inn på arealet, slik det er i dag. I tillegg har naboene (gnr 65 bnr 127) anlagt plen på det arealet Perstuen vil selge. Naboene ønsker ikke å kjøpe noe av arealet, men vil gjerne bruke det slik de gjør i dag. (Muntlig meddelelse Bjørg Perstuen) Krav og hensyn: Tomtepriser, vedtatt i kommunestyret Reguleringsplan for Øvre Fald av 1979 Alternative løsninger: Vurdering: I følge Teknisk drift er det riktig at avkjøringen til vegen Lykkjekroken har vokst seg inn på arealet som Perstuen ønsker å selge til kommunen. Dette er ikke gjort bevisst, men har oppstått gjennom bruk og vedlikehold av vegen. For at kommunen skal beholde veglegemet på egen grunn, slik det delvis er skissert i reguleringsplan for Øvre Fald, bør Perstuens ønske om at kommunen kjøper arealet imøtekommes. Side 9 av 23

10 Sak 173/10 Pris: Kommunen tilbyr Perstuen den prisen som Tomtepriser fastsetter for salg av kommunal eiendom. Reguleringsformålet i området: regulert til bolig, men uten investeringer. Pris pr kvadratmeter for tilleggsarealer er satt til 30 kroner. Omkostninger ved kjøp: Belastes kommunen, etter samme prinsipp som kommunen har i sine Tomtepriser Oppmålingen kan gjøres som en grensejustering, og tinglysingsgebyr bortfaller. Økonomi: Kommunen har ikke et eget fond hvor tomtesalgsinntekter blir avsatt. Inntekter fra tomtesalg går direkte til investering. Det finnes ingen midler til formål kjøp av grunn i budsjettet i dag. Det må derfor opptas lån for å finansiere kjøpet av veggrunn. Konklusjon - forslag: Kommunen kjøper 582 kvadratmeter til en pris av 30 kroner pr kvadratmeter, til sammen kroner. Kommunen dekker også omkostninger ved kjøp og grensejustering. Side 10 av 23

11 Sak 174/10 SØKNAD OM TILTAK - GARASJE - GBNR. 65/57 Saksbehandler: Bente Myhre Borgan Arkiv: GBNR 65/57 Arkivsaksnr.: 10/1327 Saksnr.: Utvalg Møtedato 174/10 Formannskapet Innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningsloven 20-2 samt gjeldende kommunedelplan for Trevatn godkjenner Søndre Land kommune oppføring av en 30 m 2 garasje på fritidseiendommen gnr 65 bnr 57, Bysvegen 44. Tiltakshaver har selv ansvar for at byggearbeidene blir fagmessig utført og at tiltaket oppfyller tekniske krav, jf pbl Tiltakshaver må selv sørge for nødvendige sikringstiltak ved byggearbeidet, jf pbl Dersom tiltaket ikke settes i gang i løpet av tre år, eller at arbeidet innstilles i lengre tid enn to år, faller tillatelsen bort jf pbl Fristen kan ikke forlenges. Tiltakshaver må selv påse at tiltaket ikke kommer i konflikt med øvrige lover og bestemmelser, så som elektriske kabler, telekabler, vann- og avløpsledninger o.l. Før tiltaket kan tas i bruk skal det foreligge ferdigattest, jf pbl Bakgrunn: Eiendom : Gnr 65 bnr 57, Bysvegen 44, 2864 FALL Søker/tiltakshaver : Sigmund Sætra Tiltak : Nybygg - garasje Areal : 30 m 2 Beliggenhet : Østsiden av Trevatn, se kart neste side Side 11 av 23

12 Sak 174/10 65/57 Oversiktskart over deler av Trevatn. Gnr 65 bnr 57 er markert med rød sirkel i kartet. Side 12 av 23

13 Sak 174/10 65/57 65/70 Utsnitt av kommunedelplan for Trevatn. Eiendommen gnr 65 bnr 57 er ikke regulert, men bebyggelsen på eiendommen er i kommunedelplanen markert som eksisterende byggeområde (oransje sirkler i kartet). Side 13 av 23

14 Sak 174/10 Eksisterende uthus Planlagt garasje 65/57 Eksisterende hytte 65/70 Eksisterende anneks Situasjonsplan m/flyfoto over eiendommen gnr 65 bnr 57. Eiendommen er på 8,1 daa og er i dag bebygd med hytte, anneks og uthus. Side 14 av 23

15 Sak 174/10 Krav og hensyn: Kommunedelplan for Trevatn, vedtatt i kommunestyret , sak 52/05. Planen har noen generelle bestemmelser. I punkt 1 a (som er juridisk bindende) står det: I byggeområdene kan arbeid og tiltak som nevnt i PBL 81, 86 a, 86 b og 93, samt fradeling til slike formål, bestemte bygge- og anleggstiltak, ikke finne sted før områdene blir regulert med reguleringsplan, jfr. PBL 20-4 andre ledd punkt a. Planen har også noen egne bestemmelser som gjelder for byggeområder. I punkt 2 andre avsnitt (som er juridisk bindende) står det: Enkelttomter for eksisterende spredte bolig- og fritidsboligtomter, markert som eksisterende byggeområder på plankartet. Tilbygg inntil 50 m 2 og anneks/uthus/garasje inntil 30 m 2 tillates i hht melding sendt Søndre Land kommune. I tillegg er det tatt med noen krav til reguleringsplan hvis dette utarbeides: Byggeområdene for fritidsbebyggelse skal i reguleringsplanene angis med maksimal utnyttingsgrad i prosent bebygd areal (%BYA) eller tillatt bruksareal (T-BRA). I strandsonen i 50-metersonen: BYA = 10 % / T-BRA = 100 m 2, med krav om at tilbygg ikke plasseres nærmere vannet enn eksisterende bebyggelse. For øvrig i byggeområder med større avstand enn 50 meter fra strandsonen: BYA = 12 % / T-BRA = 120 m 2. Maksimal byggehøyde fastsettes til mønehøyde lik 6,0 meter, maksimal gesimshøyde 3,5 meter og maksimal gjennomsnitt grunnmurshøyde er 0,7 meter, alle mål over gjennomsnittlig planert terreng rundt bygget. I tillegg har planen noen retningslinjer (som ikke er juridisk bindende). For fritidsbebyggelse står det følgende: Det tilrådes bebyggelse på hver tomt fordelt på 2 eller maksimalt 3 bygninger, gjerne i tun. Retningslinjer for størrelse på anneks/uthus/garasje er inntil 30 m 2. Takform skal fortrinnsvis være saltak med takvinkel i hht byggeskikk takvinkel 1:2 (tømmermannsløftet), 26 grader. Alternative løsninger: Omsøkte bygning bryter med retningslinjene i kommunedelplanen for Trevatn, når det gjelder antall bygninger per tomt og anbefalt maksimal utnyttingsgrad. På bakgrunnen av dette kan kommunen velge å avslå omsøkte tiltak. Retningslinjene er ikke juridisk bindende og i følge bestemmelsene kan garasje inntil 30 m 2 godkjennes ved å sende melding til kommunen. Ved en totalvurdering av tomten og dens bebyggelse kan likevel kommunen velge å godkjenne garasjen som omsøkt. Vurdering: Hytteeiendommen gnr 65 bnr 57 ligger på østsiden av Trevatn, like nord for Ringstad og By skog hyttefelt. Eiendommen er ikke regulert, men må forholde seg til bestemmelsene i Side 15 av 23

16 Sak 174/10 kommunedelplan for Trevatn. I utgangspunktet krever byggetiltak at området reguleres, jf planens generelle bestemmelser. På enkelttomter for spredt bolig- og fritidsbebyggelse er det likevel tillatt med tilbygg inntil 50 m 2 og uthus/anneks/garasje inntil 30 m 2 uten krav til reguleringsplan, jf bestemmelsene knyttet til byggeområder. Dersom området reguleres stills det krav om at tomtene i strandsonen skal ha maksimal utnyttingsgrad % BYA = 10 % eller T-BRA = 100 m 2. Selv om området i dag ikke er regulert, vil dette være retningsgivende for hva som er tillatt i området. Bebyggelsen på tomten utgjør i dag et bebygd areal på ca 192 m 2 (hytte 100 m 2, anneks 42 m 2 og uthus 50 m 2 ). Dette er bare 2,3 % av tomtearealet. På grunn av en del takoverbygg er bruksarealet noe mindre, men overstiger det anbefalte maksimalkravet på 100 m 2 betraktelig. Videre tilrådes det maksimalt 3 bygninger per tomt. Omsøkte garasje blir den 4. bygningen på tomten. Gnr 65 bnr 57 er en av de eldste hyttetomtene i området, etablert i Tomta er på hele 8,1 daa og har ei strandlinje på ca 200 meter. I tillegg eier søker gnr 65 bnr 70, ei ubebygd tomt på ca 5 daa som grenser inntil gnr 65 bnr 57. Omsøkt garasje er tenkt plassert øst for dagens uthus, og dermed lenger unna vannet enn eksisterende bebyggelse. Avstanden til vannet blir ca 35 meter. På grunn av tomtens størrelse vil ikke garasjen virke verken ruvende eller skjemmende på tomten. Konklusjon - forslag: I følge bestemmelsene knyttet til planens byggeområde kan garasje inntil 30 m 2 tillates i henhold til melding sendt Søndre Land kommune. Det er imidlertid gitt en del retningslinjer i forhold til antall bygninger på tomtene og maksimal utnyttingsgrad. Omsøkte garasje bryter med disse retningslinjene, men på grunn av tomtas størrelse og garasjens beliggenhet mener administrasjonen at bygningen kan godkjennes som omsøkt. Side 16 av 23

17 Sak 175/10 SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING - CHARLIES HOV Saksbehandler: Knut Viset Arkiv: U62 Arkivsaksnr.: 10/1343 Saksnr.: Utvalg Møtedato 175/10 Formannskapet / Kommunestyret Innstilling: 1. Med hjemmel i serveringslovens 3, innvilges det serveringsbevilling for Charles Raufoss v/bashir Begum i lokalene til Bjørgo AS, Hovlandsveien 4 på Hov. 2. Åpningstiden fastsettes fra kl 0900 til kl Ahmed Khalil godkjennes som daglig leder. 4. Bevillingen betinger at vilkårene etter serveringslovens bestemmelser til enhver tid er oppfylt, og at det foreligger godkjenning fra Mattilsynet. 5. Det stilles også som vilkår for bevillingen at atkomsten til serveringslokalene og toalett er tilpasset for funksjonshemmede. Serveringsbevillingen betinger at det foreligger brukstillatelse til serveringsformål. Bakgrunn: Charles Raufoss v/ Bashir Begum, organisasjonsnr (enkeltpersonsforetak) søker om serveringsbevilling i lokalene til Bjørgo AS, Hovlandsveien 4 på Hov. Det er inngått leiekontrakt med Bjørgo AS om å drive kafévirksomhet. Skisse og beskrivelse av lokalene følger som vedlegg. Søknaden omfatter ordinær serveringsbevilling, jfr. serveringslovens 3, med en åpningstid fra kl 0900 til kl 2300 hele året. Serveringsstedet vil få navnet Charlies Hov. Bevillingssøker driver også kafévirksomhet bl.a. på Raufoss. Daglig leder iht. serveringslovens 4 er oppgitt å være Ahmed Khalil, bostedsadresse i Raufoss. Han har gjennomført og bestått etablererprøven, jfr. serveringslovens 5. Bashir Begum, som også er innehaver av søknaden, er oppgitt å være stedfortreder. Han har også bostedsadresse i Raufoss. Side 17 av 23

18 Sak 175/10 Krav og hensyn: For å ha tillalelse til å etablere et serveringssted, heter det i serveringslovens 3 at Den som vil gjøre seg næring av å drive serveringssted må ha serveringsbevilling gitt av kommunen. Det fremgår av serveringslovens 4 at serveringsstedet skal ha en daglig leder som har det reelle ansvaret for den daglige driften. Det er krav om at daglig leder må ha gjennomført etablererprøve, jfr. serveringslovens 5. I serveringslovens 6 er det stilt krav til vandel, både for bevillingshaver, daglig leder og personer som har vesentlig innflyteles på virksomheten. Det er i den forbindelse innhentet uttalelse fra Lensmannen i Søndre Land, jfr. serveringslovens 9. Lensmannen har intet å bemerke til daglig leder eller stedfortreder, og anbefaler søknaden. I serveringslovens 8 er det listet opp følgende krav til søknad om serveringsbevilling. I tillegg til det som fremgår ovenfor, vil dette gjelde: Skatteattester for den for hvis regning serveringsstedet skal drives (dvs. innehaver). Det er fremlagt skatteattester som viser at det ikke foreligger restanser på skatt og avgift m.v. I tillegg kan kommunen om påkrevet kreve fremlagt leiekontrakter, finansieringsplan, samt drifts- og likviditetsbudsjett. Da det i dette tilfelle dreier seg om virksomhet i leide lokaler og ikke bygging av nytt serveringssted, har en kun funnet det påkrevd å innhente leiekontrakt. Alternative løsninger: Kommunestyret kan enten avslå søknaden, sette vilkår om begrenset åpningstid eller andre vilkår. Det er fylkesmannen som er klageinstans. Vurdering: En innvilgelse av søknaden vil altså innebære at det vil bli etablert et nytt serveringssted i kommunen. Rådmannen finner det ikke som sin rolle å foreta noen vurdering av hvorvidt det vil være markedsgrunnlag for et nytt serveringssted på Hov. Bevillingssøker har inngått leiekontrakt som gir han rett til å drive kafévirksomhet i angjeldende lokaler. Det vil da være eier/utleier som må sørge for at det foreligger nødvendig brukstillalese til kafévirksomhet. Kommunens byggesaksmyndighet har gjort eier av lokalene oppmerksom på at det i dette tilfelle må søkes om bruksendring da de aktuelle lokalene for det omsøkte serveringsstedet tidligere har vært godkjent som butikkvirksomhet. Side 18 av 23

19 Sak 175/10 Serveringsloven inneholder ingen bestemmelser knyttet til bygningsmessig utforming av et serveringssted. Imidlertid vil plan- og bygningsloven i noen grad kunne komme til anvendelse med tanke på krav om universell utforming. Rådmannen mener at det da bør stilles krav om at atkomst og toalettforhold er tilpasset for funksjonshemmede. Konklusjon - forslag: Rådmannen tilrår at søknaden imøtekommes, men at det stilles krav om å legge til rette for atkomst for funksjonshemmede og at det foreligger brukstillatelse. Side 19 av 23

20 Sak 176/10 REVIDERT SELSKAPSAVTALE - SMISO Saksbehandler: Knut Viset Arkiv: F73 Arkivsaksnr.: 10/1425 Saksnr.: Utvalg Møtedato 176/10 Formannskapet / Kommunestyret Innstilling: Kommunestyret godkjenner foreliggende forslag til revidert selskapsavtale for SMISO iks. Bakgrunn: Kommunestyret vedtok i møte den , sak 36/07, at det ble inngått selskapsavtale med SMISO iks. Selskapet er organisert som et interkommunalt IKS, og har som formål å være et støttesenter mot incest og seksuelle overgrep. Søndre Land kommune er representert i styret ved kommuneoverlege Jens A Mørch som også er styreleder. Ordføreren er valgt som kommunens representant til representantskapet. Representantsskapet har behandlet og vedtatt en revidert selskapsavtale som nå er oversendt deltakerkommunene til godkjenning. Oversendingen vedlagt forslag til revidert selskapsavtale, samt protokoll fra representantsskapets møte følger vedlagt. Krav og hensyn: I forhold til gjeldende avtale, er det foreslått følgende endringer relatert til de aktuelle paragrafene: Ad 2 Angivelse av deltagere her er det foreslått å innarbeide bestemmelser om utvidelse av selskapet. Ad 5 Styret her er det foreslått presiseringer om at styret har ansvaret for ansettelse av daglig leder, samt at budsjett og regnskap skal fremlegges til representantskapet for godkjenning. I 6 Deltagernes innskuddplikt og plikt til å foreta ytelser overfor selskapet, er det innarbeidet en setning som beskriver driftsgrunnlaget. Side 20 av 23

21 Sak 176/10 Ad 8 Representantskapet er det forslått at representantskapet skal holdes innen utgangen av mars i stedet for april. Videre er det foreslått en tilføyelse om at deltagerkommunene kan kreve ekstraordinært representantskap dersom grunnlag for Selskapsavtalen og deltageransvar endres. I 9 Samrådingsmøter er det foreslått at også leder for representantskapsmøte kan delta. Ad 11 Deltakerforpliktelse ved utreden fra IKS er det innarbeidet et forslag på en ny bestemmelse om autmatisk forlengelse av avtalen med 3 nye år med mindre avtalen sies opp. I 12 Endringer av vedtekter/selskapsavtale er det foreslått en tydeliggjøring om at endringer i selskapsavtalen skal godkjennes av deltagerkommunenes kommunestyret ved at setningen Supplering av punkter i selskapsavtalen er gyldig med representantskapets vedtak er foreslått fjernet. Vurdering: Rådmannen har ingen merknader til de foreslåtte endringer i selskapsavtalen og tilrår at kommunestyret godkjenner den reviderte avtalen slik det fremgår av vedlagte forslag fra representantskapet. Side 21 av 23

22 Sak 177/10 AKSJON TRYGGE SKOLER Saksbehandler: Fred Sørensen Arkiv: B36 Arkivsaksnr.: 10/1426 Saksnr.: Utvalg Møtedato 177/10 Formannskapet Innstilling: Formannskapet tar saken om Aksjon trygge skoler til orientering. Bakgrunn: Som det ble orientert om i formannskapets møte den , har kommunen mottatt henvendelse om aksjon trygge skoler, jfr. vedlegg. Aksjonen er igangsatt av en foredlregruppe med Tore Sveum som initiativtaker, og har fått navnet Stopp mobbingen. Henvendelsen er sendt til alle landets kommuner, og er stilet til kommunestyre, ordfører og skoleansvarlige. Aksjonen har bedt om en tilbakemelding fra kommunene på de spøsmålene som er reist. Vedlagt følger tilbakemeldingen fra Søndre Land kommune, jfr. skolesjefens brev av Videre er det anmodet om økonomisk støtte fra kommunene. Vurdering: Når det gjelder Søndre Land kommunes arbeid i forhold til mobbing, så er dette nærmere redegjort for i skolesjefens brev av Rådmannen har intet å bemerke utover dette. Når det gjelder anmodningen om økonomisk støtte, finnen rådmannen ikke grunnlag for å anbefale dette. Dette med bakgrunn i at det arbeidet som kommunen selv har initiert på dette området synes å være ivaretatt på en tilfredsstillende måte. Dernest vil rådmannen frarå slik støtte vurdert utfra budsjettmessige hensyn. Dessuten mener rådmannen at det på prinsipielt grunnlag vil være betenkelig å innvilge økonomisk støtte til denne aksjonen særskilt med tanke på likebehandling for andre tilsvarende aksjoner. Rådmannen anbefaler etter dette at formannskapet tar saken til orientering. Side 22 av 23

23 Sak 178/10 REFERATER FORMANNSKAPET MØTE DEN Saksbehandler: Knut Viset Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 10/3 Saksnr.: Utvalg Møtedato 178/10 Formannskapet Innstilling: Referatsakene tas til orientering. Bakgrunn: Det fremlegges følgende referatsaker: 1. Møteprotokoll formannskapets møte (følger vedlagt) 2. Korrenspondanse med Odnes Vel vedr. Odnesboka, jfr. vedtak i formannskapets møte , sak 118/10 (saksprotokoll og etterfølgende korrespondanse følger vedlagt) 3. Protokoll fra fylkestingets behandling av saken om bompengefinansiering av GV 34 Grime Vesleelva, herunder spørsmålet om plassering av bomstasjonen (følger vedlagt) Side 23 av 23