Bodø kommune årsregnskap 2012 PS 13/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bodø kommune årsregnskap 2012 PS 13/"

Transkript

1 Bodø kommune årsregnskap 2012 PS 13/

2 Årsberetning 2012 Bodø kommune 1. Kommunens økonomiske stilling Årsregnskap for Bodø kommune for 2012 er gjort opp med et resultat (regnskapsmessig merforbruk) på -2,5 millioner. Det reelle underliggende driftsresultatet for kommunen er imidlertid i størrelsesorden -87 millioner. Driftsregnskap utvikling og sammenhenger Forbruket på tjenesteområdene ble noe verre enn prognose (tertialrapport 2) framlagt i august. Korrigert for økt skatteinngang endte dette på -42,2 millioner mot -37,9 millioner rapportert i T2. Resultatforverringen på -4,3 millioner drives i hovedsak av utfordringer innen sektoren Helse og Omsorg. Problemstillingene innenfor Helse og Omsorgssektoren er sammensatte. Men skal tjenesteområdet kunne drifte i balanse innenfor nåværende rammer, er dette ikke mulig uten å vurdere også omfang av tjenestetilbud samt prioritere tjenestekvalitet innenfor de ulike områdene på en klarere måte. Nedenfor vises en skjematisk oversikt over avvik innenfor de ulike tjenesteområdene med korte kommentarer. For utdypende forklaringer til avvik henvises det til punkt 3 i årsberetningen. (alle tall i millioner kroner) T2 estimat 2012 faktisk Avvik Kommentarer (avvik faktisk mot T2 - ikke ift total) Sentraladministrasjonen 2,5 5,5 3 Tildels vakanser iht stillingsreduksjonsprogram OK øvrig 7 5,7-1,3 Flyktningektr -2 og Barnevern -2 Kultur +2 Grunnskole 3 5,2 2,2 Voksenopplæringen samt jevnt over på alle skoler Barnehage -4,5 1,3 5,8 Spes ped 2 mill, Trålvn 2.7 mill, Tilskudd etterbetalt HS øvrig Jevnt over alle anvarsnummer Pleie og omsorg ,3-9,3 Jevnt over alle anvarsnummer Eiendomskontoret 0 0,3 0,3 Teknisk avdeling -2-1,6 0,4 Svikt inntektssiden Interne bedrifter 0-5,4-5,4-1,5 Byggservice, -3,8 Bydrift Rammeområde 8 1,1 11,1 10 Kun lokal skatteinngang oppdatert på faktisk resultat Totalt -37,9-42,2-4,3 Når det negative offisielle regnskapsresultatet blir så lite som -2,5 millioner, skyldes dette at kommunen i en situasjon med negativt resultat plikter å skyve på kostnader framover i tid. Samtidig har man i tillegg hatt en del reelle inntektsinnganger utover det som var prognostisert i T2. Nedenfor vises den videre overgangen mellom resultat meldt i T2 og det offisielle regnskapet for året. 1

3 Resultat vs budsjett Kommentar Resultat før R8 korrigeringer -42,2 Direkte sammenlignbart med T2 rapport Redusert moms overføring til inv regnskap 13,1 Iht strykningsregler for å unngå negativt resultat Premieavvik 8 Skyving v pensjonskostnader foran oss i tid Økt rammetilskudd/inntektsutjevning 6,6 Siste avregning rammetilskudd foretas først jan 2013 Høyere mva komp drift 5,6 Som en følge av kraftig overforbruk på tjenesteomr samlet Nettoresultat avsetninger 2,7 Hovedsakelig knyttet til streik 2012 Resultat finansforvaltning 3,7 Gevinst finansielle instr 9,9, renterinnt/utg og avdrag -6,2, Regnskapsmessig merforbruk -2,5 Resultat før disponeringer Økonomikontoret har gjennom regnskapsavslutningen hatt fokus på å stadfeste det reelle underliggende resultatet for kommunen i Dette er kalkulert til i underkant av -87 millioner kroner. I tabellen under illustreres det hvordan man er kommet fram til dette tallet. Reelt negativt resultat 2012 Drift Offisielt resultat ,5 nåværende negativt resultat Skyving av pensjonskostnader -8 premieavvik, utg føres over 10 år Strykningsregel pga negativt resultat -13,1 tilbakeholdt momsoverføring, økte kostnader neste 20 år -23,6 Avdragsdisp ift budsjettvedtak for reell avdragsutsettelse 2012 (7 mill vedtatt) Pensjonsdisposisjon ift budsjettvedtak for ,3 bruk av premiefond i BKP (40 mill budsjett + 21,3 reguleringspremie knyttet til lønnsoppgjør og G regulering) Reelt underliggende negativt resultat -86,9 Underliggende ubalanse mellom inntekt - og utgiftsnivå Reglene om beregning av premieavvik kan sees på som en ren regnskapsteknisk øvelse hvor en i praksis skyver pensjonskostnader foran seg i tid. Ettersom et kommuneregnskap skal avsluttes i balanse, kommer såkalte strykningsregler til bruk dersom resultat er negativt. For Bodø kommune er 13,1 millioner holdt tilbake i driftsregnskapet for å redusere merforbruk. Dette beløpet skulle vært overført Investeringsregnskap, med de praktiske konsekvenser at kommunens gjeld ville blitt mindre i årene som kommer. Beløpet består av tilbakeholdt momskompensasjon på 10,5 og en planlagt ettergivelse av lån til Bodø Glimt iht budsjettvedtak 2011 på 2,6 millioner. Ved inngangen til 2012 ble det gjennom budsjettvedtak i desember 2011 besluttet to grep for å sørge for et budsjett i balanse. Det ble vedtatt å gjøre en avdragsutsettelse på opp mot 7 millioner kroner. På grunn av kommunens løpetid i forhold til låneforfall og andel lån med fast rente visste det seg ikke mulig å realisere mer enn 2 millioner av dette vedtaket. Den andre disponeringen som ble vedtatt ved inngangen til året var å utsette betaling av pensjonskostnader i størrelsesorden 40 millioner kroner. Dette har senere vokst til over 61 millioner kroner som følge av økt reguleringspremie i forbindelse med lønnsoppgjør Kommunen har benyttet seg av tidligere avsatte midler i form av et Premiefond i Bodø Kommunale Pensjonskasse (BKP) for å dekke denne kostnaden. Den underliggende ubalansen mellom inntekter og utgifter for Bodø kommune er således i størrelsesorden -86,9 millioner kroner. Regnskapsskjema «Økonomisk oversikt - Drift» viser både kommunens «Regnskapsmessige mer/mindreforbruk (offisielt årsresultat), samt «Netto driftsresultat». Staten anbefaler 3 % netto driftsresultat for å sikre kommunene nødvendig handlefrihet på sikt. For 2012 for Bodø 2

4 kommune ville dette tilsi et resultat på 94,7 millioner. Korrekt sammenlignbart netto driftsresultat for 2012 i forhold til dette er 8,5 millioner, det vil si et avvik på -86,2 millioner. Netto driftsresultat på 62,5 millioner er da korrigert for pliktig momsoverføring på 58,3 millioner til investeringsregnskapet. For å komme opp på statens anbefaling på bakgrunn av 2012 tall må altså Bodø kommune enten øke inntekter eller redusere utgifter i størrelsesorden 170 millioner kroner. Likviditetssituasjon Det har gjennom flere år vært pekt på kommunens stadige forverrede likviditetsmessige situasjon. Dette er fortsatt en framtidig problemstilling som først vil gjøre seg gjeldene etter at ferdigstillelse av det nye Kulturkvartalet har funnet sted. Det har videre blitt påpekt at det må legges mer langsiktige planer for dette. Problemstillingen henger sammen med premieavvik og utbetaling av mer penger til pensjonsmidler enn hva som faktisk regnskapsføres. Situasjonen kan enkelt oversettes til at kommunen i 2015 står i fare for å trenge kredittkort for å betale ut lønn til sine ansatte/øvrige regninger, med dertil rentebelastning. Den enkleste medisin i forhold til en slik problemstilling er den samme som i enhver privatøkonomi. Når måneden er omme, bør det fortsatt være penger på konto det vil si inntekter må være lik eller aller helst overgå utgifter innenfor den gitte perioden. Utover dette vil økonomikontoret vurdere også andre, men langt mindre virkningsfulle mekanismer, som for eksempel betalingsbetingelser mot leverandører. Framtidskonsekvenser Ved inngangen til 2013 er Premiefond i BKP på ca 63 millioner kr. Av dette er inntil 40 millioner kroner vedtatt benyttet til dekning av pensjonskostnader i drift for I 2012 kom det imidlertid en ekstraregning på over 20 millioner i form av etterberegning av reguleringspremie (knyttet til lønnsoppgjør og G nivå). Dersom 2013 følger samme mønster vil kommunen tidlig i 2014 ha brukt opp tilgjengelige midler i BKP. Per 1/ har kommunen totalt 128,2 millioner kr i disposisjonsfond. Frie ubundne midler til drift er imidlertid kun på ca 13 millioner kroner ettersom hoveddelen av disposisjonsfondet er knyttet til premiavvik (84,9 millioner avsatt på fond med motpost 235 millioner forpliktelse). Bodø kommune forventes således å ha svært liten evne til å respondere på budsjettavvik og uforutsette utgifter fra og med 2014/ Utvikling i langsiktig gjeld og likviditet Utvikling i langsiktig gjeld og likviditet påvirker kommunens økonomiske situasjon. Langsiktig gjeld eksklusiv pensjonsforpliktelser har økt med 136,4 mill kr fra 2011 til Dette skyldes hovedsakelig økt låneopptak som for 2012 ble på 338,6 mill kr. Til sammenligning utgjør betalte avdrag for ,2 mil kr. Så lenge betalte avdrag er lavere en låneopptak vil kommunens gjeld øke. Staten anbefaler at kommunens samlende gjeld ikke overstiger 50 % av brutto driftsinntekter. Ved avslutning av regnskapsåret 2012 er dette nøkkeltallet for Bodø kommune på 99,3 %. Hvis kommunen ønsker å bedre den økonomiske handlefriheten må dette forholdet holdes uendret eller øke mindre enn frie inntekter slik at 3

5 man oppnår positivt bidrag. Kommunens totale likviditet er 97,2 mill kr dårligere i forhold til tidligere år. Dette skyldes lavere ubrukte lånemidler Sum likvider 745, ,8 962, ,3 919,3 Bundne fond 117,3 111,8 96,9 95,2 94, ,9 Skattetrekksmidler 16,4 43, ,4 53,2 53,3 60,8 Ubrukte lånemidler 232,2 206,4 250,8 225,5 364,8 337,1 215,9 Disp likviditet 379,9 406,2 582,1 594,7 620,5 616,9 * 519,7 *Av dette er 213 mill kr midler til Kulturkvartalet 3. Budsjettavvik Økonomisk oversikt drift viser avvik mellom vedtatt og regulert budsjett, samt regnskapet i 2012 og Forskrift for årsberetning krever at det redegjøres for avvik mellom regulert budsjett (budsjettfullmakt) og faktisk årsregnskap. 4

6 Økonomisk oversikt - drift. Tall i 1000 kr. Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap Avvik Avvik Driftsinntekter i kr i % 1 Brukerbetalinger ,2 2 Andre salgs- og leieinntekter ,8 3 Overføringer med krav til motytelse ,3 4 Rammetilskudd ,6 5 Andre statlige overføringer ,5 6 Andre overføringer ,8 7 Skatt på inntekt og formue ,0 8 Eiendomsskatt ,4 9 Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter ,9 Driftsutgifter 10 Lønnsutgifter ,1 11 Sosiale utgifter ,8 12 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon ,9 13 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon ,6 14 Overføringer ,3 15 Avskrivninger ,1 16 Fordelte utgifter ,5 Sum driftsutgifter ,0 Brutto driftsresultat ,6 Finansinntekter 17 Renteinntekter, utbytte og eieruttak ,1 18 Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Mottatte avdrag på utlån ,9 Sum eksterne finansinntekter ,1 Finansutgifter 20 Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg ,0 21 Tap på finanselle instrumenter (omløpsmidler) Avdragsutgifter ,0 23 Utlån ,8 Sum eksterne finansutgifter ,2 Resultat eksterne finanstransaksjoner ,9 24 Motpost avskrivninger ,1 Netto driftsresultat ,7 Interne finanstransaksjoner 25 Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk #DIV/0! 26 Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond ,4 Sum bruk av avsetninger ,1 28 Overført til investeringsregnskapet ,4 29 Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk Avsetninger til disposisjonsfond #DIV/0! 31 Avsetninger til bundne fond ,4 Sum avsetninger ,5 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk ,0 1. Brukerbetalinger er ligger 4,6 mill kr over budsjett, merinntekten kan i hovedsak kanaliseres til Helse og omsorgsavdelingen som skyldes merinntekter på pasientbetaling. 2. Andre salgs- og leieinntekter er ca 8,7 mill kr høyere enn budsjett pga bla merinntekt på 5

7 avgiftsfritt salg, utleie av lokaler og kostpenger. 3. Overføringer med krav til motytelser er 89,3 mill kr høyere enn budsjett pga økte sykeog fødselspenger (28 mill), tilskudd/refusjoner fra staten, fylke, andre (40 mill) og kompensasjon mva drift/investering (18 mill). Mye av dette har også en økt utgiftsside. 4. Rammetilskuddet ga en merinntekt på 6,6 mill kr. Dette må ses i sammenheng med skatteinntekten i kommunen, da de nasjonale og lokale skatteinngangen slår inn på rammetilskuddet i form av inntekstutjevning. 5. Andre statlige overføringer er ca 1 mill lavere enn budsjett. Dette skyldes bl a feilbudsjetterte inntekter på barnevernet som er inntektsført en annen art. 6. Andre overføringer gir en mindreinntekt på 0,5 mill kr som i hovedsak skyldes spillemidler og gaver fra andre som ikke er budsjettert. 7. Skatteinntekten ga en merinntekt på 11,2 mill kr i 2012 i forhold til regulert budsjett. Årsaken er økte skatteinntekter både nasjonalt og lokalt i forhold til forventningene i statsbudsjettet for Eiendomsskatten ga en merinntekt på 0,3 mill kr i Eiendomsskatten økte med 1,2 mill kr fra 2011, mens budsjettet kun var økt med 0,9 mill kr. 9. Andre direkte og indirekte skatter gjelder konsesjonsavgift som krafteiende kommuner får. Disse er ikke kjent før at regnskapsår er ferdig. For 2012 er konsesjonsgebyret på 0,2 mill kr. 10. Lønnsutgiftene har et merforbruk på 31,3 mill kr. Hovedårsakene er et merforbruk på HO avdelingen på 29,9 mill kr og OK avdelingen med 12,8 mill kr. SA har sammen med R8 et mindreforbruk på lønnsartene på til sammen 11,1 mill kr (2,8 mill kr SA). 11. Sosialt utgifter har et mindreforbruk på 8,9 mill kr. Dette skyldes for det meste premieavvikene (BKP, STP, KLP) som regnskapføres helt på slutten av året, og som i 2012 har bidratt til en redusert kostnad på 12,7 mill kr. 12. Kjøp av varer som inngår i tjenesteproduksjon har i 2012 bidratt med et mindreforbruk på 4,7 mill kr. 13. Kjøp av varer som erstatter tjenesteproduksjon hadde i 2012 et merforbruk på 16,5 mill kr. 14. Overføringer hadde i 2012 et merforbruk på 78,2 mill kr, dette skyldes i hovedsak at mva ikke er tilstrekkelig budsjettert, slik at avviket her er på hele 52,3 mill kr. Dette betyr 6

8 at punkt 12. og 13. nok blir fremstilt en del bedre enn hva realitetene er. Ellers har det vært et merforbruk på 13,5 mill kr på sosialhjelp og overføringer til private på 11,2 mill kr. Noe av dette må sees i sammenheng med merinntekten under punkt Avskrivninger er budsjettert etter regnskap 2011, det medfører et mindre avvik i forhold til regnskap Avviket får ingen resultateffekt, siden avskrivningene bokføres inn og ut, jfr punkt Fordelte utgifter består av interne overføringer og tilfeldig internsalg, samt fordelte utgifter/inntekter. De interne overføringene skal gå i 0, slik at differansen her skyldes i hovedsak art 16900, samt et mindre avvik på art Det er i hovedsak Bodø Bydrift og Bodø Byggservice som står for bruken av 16900, og begge virksomhetene gikk med merforbruk i 2012, noe av årsaken framkommer her, svikt i internsalget (oppdragsmengden). 17. Renteinntekter og utbytte: Renteinntekter ble noe lavere i forhold til budsjett pga lavere rente enn forutsatt i budsjettet. 18. Gevinst finansielle instrumenter: Posten viser avkastning på plasseringene, noe son ikke er mulig å vite når budsjettet utarbeides, men i regnskapet skal en eventuell gevinst spesifiseres. I 2012 ble avkastning på 9,9 mill kr og gjelder avkastning fra plasseringene i Alfred Berg likviditet, Storebrand likviditet, DnB likviditet, Storebrand Verdi og diskresjonær portefølje. 19. Her bokføres tilbakebetaling av tidligere gitte utlån til eksterne (ikke sosiale og startlån). 20. Kommunen fikk lavere rentekostnader pga lavere lånerenter enn antatt i budsjettet. 21. Tap finansielle instrumenter utgjør 1 mill kr og gjelder Grunnfondsbevis i Sparebank 1 Nord Norge. Denne post budsjetteres ikke da det ikke er mulig å vite hva resultatet blir ved årets slutt. 22. Avdragene på kommunen innlån ble 5,2 mill kr høyere enn budsjett. Bystyret vedtok avdragsutsettelse i 2012, men dette var ikke mulig å innfri pga rentebinding på lån. Dette er også kommentert i egen finansforvaltnings rapport. 23. Utlån: Her bokføres sosiale lån. Utlån er 0,5 mill kr høyere pga høyere aktivitet på området. 24. Motpost avskrivninger. Denne posten ses opp mot kommentar under post Ikke benyttet i Bruk av disposisjonsfond er ihht budsjett. Dette gjelder vedtak fra regnskapsavslutning 2011 og tertialrapportering gjennom år. 27. Bruk av bundne fond er 4,4 mill kr høyere enn budsjett. Dette skyldes bl a en tapsføring av startlån hvor midler fra tapsfondet ble brukt til å finansiere tapet. 7

9 28. Overføring til investeringsregnskapet har et mindreforbruk på 10,6 mill kr. Dette skyldes bl a strykningsreglene ifm kommunal regnskapsskikk. Mva på investeringene var store nok til at det budsjetterte beløpet kunne overføres, men siden strykningsreglene er laget for å begrense kommunenes mulighet til å gå med merforbruk, slo disse inn i dette tilfellet. 29. Ikke benyttet i Ikke benyttet i Avsetning til bundne fond er 21,9 mill kr høyere enn budsjett. Dette skyldes merinntekter på VA området som må avsettes til VA fond på 8,6 mill kr. Investeringstilskudd og ubrukte kompetansemidler barnehage 5,9 mill kr. Ubrukte skjønnsmidler felles OK 2,5 mill kr. Mindreforbruk på tilskudd til boligetablering settes av til fond, boligkontoret 1,7 mill kr. 4. Budsjettgjennomføring Bystyrets bevilgning til tjenesteyting skal være førende for budsjettgjennomføringen. I 2012 registreres det igjen store variasjoner mellom avdelingenes resultater. Helse og omsorgsavdelingen har hatt et merforbruk på (64) millioner kroner ved tidspunkt for regnskapsavslutning. Også Teknisk avdeling har hatt et merforbruk på (5,4) millioner inkludert Bodø Bydrift. Dette har i bare mindre grad kunnet oppveies av mindreforbruk innen Sentraladministrasjonen på 5,5 millioner kroner og totalt 12,2 millioner innenfor Oppvekst og kultur. På flere avdelinger er det betydelig bruttobudsjettavvik, dvs at man har merforbruk på utgiftssiden og merinntekt på inntektssiden. Totale inntekter er 137,2 millioner kroner høyere enn regulert budsjett. Av dette utgjør øremerkende midler ca 75 millioner kroner, sykepengerog fødselsrefusjoner 26,6 millioner kroner, økte momsinntekter 18 millioner kroner og økte skatteinntekter 17,7 millioner kroner. Det er lagt vekk på å forklare disse avvikene under de respektive tjenesteområdene. 8

10 9

11 Sentraladministrasjon Sentraladministrasjonen har avsluttet 2012 med et netto mindreforbruk på 5,5 mill kr. Dette er betydelig bedre enn administrasjonens tidligere prognose. Mindreforbruket skyldes blant annet vakansestillinger. Følgende kontor har oppnådd mindreforbruk: Rådmann 0,3 mill kr, Økonomikontoret 0,5 mill kr, Regnskapskontoret 0,5 mill kr, Innkjøp 0,5 mill kr, Kemner 0,9 mill kr, Politikk 1,2 mill kr HR kontor 1,3 mill kr, BHT 0,5 mill kr og Servicekontoret 0,3 mill kr. To kontor har gått utover budsjettfullmakter: Samfunnskontoret (0,2) mill kr og IKT (0,3) mill kr. Overskridelse ved Samfunnskontoret skyldes hovedsakelig utfordringer ved oppstart av kontoret. IKT kontoret har måttet skifte ut utstyr på tampen av året, noe som var planlagt å gjennomføre i 2013 og også støttet budsjettmessig i Sentraladministrasjonen har bokført 5,9 mill kr mer inntekter i forhold til regulert budsjett hvorav 2,5 mill kr er syke- og fødselspenger. Innkjøpskontoret har endret regnskapsmodell for bokføring av inntekter og utgifter knyttet til ordningen felles innkjøp i Salten. Dette har ført til at både utgifter og inntekter ble 2 mill kr høyere, uten at dette er budsjettmessig fulgt opp. Refusjoner fra Fylkeskommune ble 0,9 mill kr høyere enn budsjett som følge av bl a overføringer til prosjekter Forlengelse av kystvei fra Bodø til Steigen/Hamarøy og Vanndirektiv. OK avdelingen OK-avdelingen totalt har et netto mindreforbruk på 12,2 mill kr i Grunnskolekontorets enheter har et mindreforbruk på ca 5,2 mill kr totalt (mot ca 7,2 mill kr i 2011). Dette er i hovedsak drevet av Bodø voksenopplæring (4,0 mill kr), noe som betyr at netto overskudd for skolene samlet er på 1,2 mill kr. Skolene har i hovedsak god kontroll med økonomistyringen. Kun 2 enheter har overskredet sin ramme over 2 % (mot 1 i 2011). 5 enheter (mot 9 i 2011) går nå med underskudd på mellom 0 og 2 % av bruttoramma. Det betyr at de 20 resterende enheter går med overskudd. Bodø voksenopplæring går med et overskudd på ca 4 mill grunnet høyere aktivitet enn budsjettert. Høyere aktivitet gir større mulighet til mer effektiv undervisning som gir mer igjen på inntektssiden enn det som utgiftene øker. Ut over dette er det på grunnskole ca 10 mill kr i inntekter som ikke er budsjettert og som krever tilsvarende utgifter for å gjennomføre. Dette er hovedsakelig relatert til undervisning av elever i fosterhjemsplasseringer som andre kommuner har plassert i Bodø, diverse stillinger i frikjøp, statstilskudd til videreutdanning av lærere og diverse andre statlige tiltak som kulturskole, etterutdanning etc. Barnehagekontoret har foreløpig avsluttet regnskapet for 2012 med et mindreforbruk på 1,3 mill kr. Det er derimot stor sannsynlighet for at avregningen til de private barnehagene vil føre til at det reelle resultatet for 2012 blir lavere. En annen viktig driver til det positive resultatet er utsettelsen av oppstarten av barnehagen i Trålveien samt sykefravær med dertil refusjon innen spesialpedagogtjenesten. Av 27 barnehager går 17 med overskudd, hvorav 12 med overskudd som er høyere enn 2 %. Av de 10 barnehagene som går med underskudd vil 7 dekke sine innenfor 2 % i

12 Også for de fleste av øvrige enheter ble det et mindreforbruk, der det største mindreforbruket på 9 mill kr kommer på Flyktningkontoret. Det høye mindreforbruket skyldes i all hovedsak to faktorer. Halvparten av mindreforbruket (4,5 mill kr) skyldes overføring av overskudd fra Videre ble utbetalingene knyttet til introduksjonsprogrammet rundt 6,3 mill kr lavere enn budsjett. Det har vært merforbruk på postene dekning av husleie samt vedlikehold av bygg. Også kulturkontoret går med mindreforbruk i Dette skyldes i hovedsak stillingsvakanser. På områdene idrett og friluftsliv har det vært noe merforbruk. Helsesøstertjenesten, fellesadministrasjonen, familiesentrene og biblioteket går med mindre overskudd. Det største underskuddet kommer hos barneverntjenesten der resultatet ble (7,6) mill kr, på tross av tiltak gjort både i 2011 og Underskuddet er høyere enn tidligere år og har vært rapportert gjennom tertialrapporter selv om det er høyere enn først antatt. Merforbruket skyldes ressursbruk på institusjons- og fosterhjemsplasseringer, utgiftsdekning for barn i tiltak, økende utgifter knyttet til DUE samt kjøp av inventar til enheten. Fokus på refusjonssøking har gitt barnevernet engangsinntekter på rundt 2 mill kr i Helse og omsorg Helse- og omsorgsavdelingen hadde et samlet netto merforbruk på (64,3) mill kr i Til sammenligning var merforbruket i 2011 på (9,8) mill kr. Av avdelingens totale merforbruk utgjorde pleie og omsorg (24,3) mill kr. Merforbruket i institusjonene var på (7,3) mill kr, mens det for bokollektivene var (8,7) mill kr. Når det gjelder den ordinære hjemmetjenesten var merforbruket (9,5) mil, mens det i 2011 var et mindreforbruk på 4,1 mill kr her. Nattjenesten og dagsentrene, unntatt Bodø dagsenter og Notveien aktivitetssenter, hadde et mindreforbruk på 1,2 mill kr. Totalt forverret pleie og omsorg resultatet med (22,3) mill kr i forhold til Dette skyldes hovedsakelig ringvirkningene av Samhandlingsreformen, som har resultert i økt press på hjemmetjenesten. HO-øvrig hadde et samlet merforbruk på (40,0) mill kr. Av dette er hele (20,0) mill kr knyttet til Tildelingskontoret inkludert Rusenheten. Dette skyldes hovedsakelig veksten i særlig ressurskrevende brukere (15,5) mill kr, omsorgslønn (1,8) mill kr, samt medfinansiering av innbyggerne i Bodø kommunes sitt sykehusforbruk (3,8) mill kr. Videre hadde NAV Bodø et merforbruk på (11,8) mill kr, dette hovedsakelig på grunn av sosialhjelp bidrag livsopphold/bidrag bolig. For Kommunaldirektør/HO-stab var merforbruket (6,3) mill kr. Av dette skyldes (3,9) mill kr korrigering av refusjonskrav knyttet til ressurskrevende brukere for Refusjonskravet for ressurskrevende brukere blir beregnet året etterpå, i dette tilfellet i Deretter resultatføres dette mot avsetning på balansen. Merforbruket for Avlastningsenheten, inkludert Notveien aktivitetssenter, var (4,4) mill kr og skyldes vekst i krisevedtak, samt opprettelsen av Notveien aktivitetssenter fra september Helsekontoret hadde et merforbruk på (1,4) mill kr, noe som skyldes økte utgifter knyttet til lønn og etterbetaling av lønn. For kjøkken/vaktmester er det et mindreforbruk på 1,5 mill kr og skyldes vakanser og økte salgsinntekter. Rehabiliteringssenteret, inkludert Bodø dagsenter, hadde et mindreforbruk på 2,3 mill kr og skyldes vakanser. Boligkontoret fikk et lite 11

13 merforbruk på kr (79 000). Det er likevel store utfordringer i forhold til etterslep/uforutsette utgifter i forbindelse med vedlikehold og istandsetting av boliger ved bytte av leietakere. Krisesenteret hadde i 2012 sitt første hele driftsår som kommunal virksomhet og hadde et mindreforbruk på kr Ressurskrevende brukere: Refusjonen til ressurskrevende brukere inntektsføres (tidsavgrenses) i utgiftsår, men selve rapportering og utbetaling skjer i påfølgende år etter at regnskap for forutgående år er avlagt. Differanser som eventuelt oppstår skal i henhold til rundskrivet fra Helsedirektoratet IS-4/2013 føres mot inntektsposten i driftsregnskapet i utbetalingsår. For Bodø kommune er denne differansen på 9,6 mill kr i Korrigeringen må foretas på 2013 og har direkte resultateffekt. Til sammenligning ble denne differansen i fjor på (5,2) mill kr. Eiendom Eiendom hadde et samlet netto midreforbruk på 0,3 mill kr. Dette skyldes hovedsakelig generell besparelse på øvrige drift. Bokførte inntekter er 2,2 mill kr høyere enn budsjett. Dette skyldes bl a høyere utbetaling av forsikringsoppgjør 1,1 mill kr, sykepenger 0,3 mill kr og leieavtaler 0,4 mill kr. Teknisk avdeling Teknisk avdelings regnskap for 2012 viser et samlet netto merforbruk på (1,6) mill kr. Årsaken til underskuddet er i all hovedsak merforbruk innenfor drift av gatelys, samt svikt i gebyr innenfor parkering og plansaksbehandling. I h.h.t. avtale med Bodø Energi overføres det 6,3 mill kr til drift av gatelysnettet i Bodø kommune. Reelt forbruk utgjorde i ,2 mill kr. Overføringen fra Bodø Energi står derfor ikke i forhold til den kostnad som kreves for ordinær drift av gatelysnettet. Til tross for den store aktiviteten i byggemarkedet viser resultatet en svikt innenfor bygge-og oppmålingstjenester på (1,4) mill kr. Svikten i gebyrinntektene har sin årsak i lavere aktivitet på enkelte type av saker. En stabil vinter medførte besparelser innenfor driften av de kommunale veier. Samlet overskudd utgjorde ved årets slutt 3,2 mill kr. Det ble likevel utført til dels mye reasfaltering i løpet av sommermånedene. Skyssbåten i Helligvær hadde som følge av ekstraordinært vedlikehold en merutgift på (0,6) mill kr. I tillegg ble det innenfor avdelingen gjort opp et rettsforlik på (0,8) mill kr knyttet til eiendomsskattetaksering. Innenfor vann og avløp ble status oppgjort med overskudd. Årsaken ligger i en lavere kalkylerente fra Norges bank enn forutsatt. Overskuddet er i h.h.t. retningslinjene avsatt til fond og fremtidig benyttelse innenfor sektoren. Bodø byggservice Bodø byggservice hadde et netto merforbruk på (1,2) mill kr. Ansvar 10 (håndverker) hadde 12

14 et merforbruk på (0,7) mill kr, ansvar 30 (renhold) et merforbruk på (0,3) mill kr og ansvar 31 (administrasjon) et merforbruk (0,2) mill kr. Hovedårsak til merforbruket på tjenesteområde er for liten tilgang på oppdrag. På renhold har det vært investert i nye produkter og materiell for en mer rasjonell ressursbruk med tanke på effektivisering av tjenesten. Timeprisen for 2013 ble ikke justert. I tillegg er noen kontrakter nedjustert ut fra et behovsprøvet renhold. Bodø bydrift Bodø bydrift avsluttet 2012 med et netto merforbruk på (3,8) mill kr. Avdelingen har ikke klart å ta inn underskuddet fra Inntekter ble lavere i forhold til budsjett og skyldes for sent eller manglende fakturering. Fra og med 2013 er Bodø bydrift innlemmet i Teknisk avdelingens drift og bestiller/utfører modell innenfor område er ikke lenge i bruk. 5. Investeringer Økonomisk oversikt investering viser avvik mellom opprinnelig budsjett og regulert budsjett i forhold til faktisk regnskap. 1. Avviket skyldes forsinket framdriftsplaner for en del vedtatte investeringsprosjekter i forhold til forventet framdrift, bla. Stormen kulturkvartalet, kjøp av Plassmyra og Sølvsuper helse- og velferdssenter. 2. Utlån og forskutteringer har et merforbruk på 8,3 mill kr. Skyldes i hovedsak at startlånsbevilgningen har hatt en stor etterspørsel i 2012, og det er derfor utbetalt 8,3 mill kr utover budsjett. Ses i sammenheng bed post 8 Mottatte avdrag på lån. 3. Avdragene gjelder nedbetaling av kommunens startlån og ekstraordinære avdrag. Regnskapet tilsvarer regulert budsjett. 13

15 4. Avsetninger gir et mindreforbruk på 27,8 mill kr. Dette gjelder avsetning til både ubundne og bundne fond. Grunnen til dette avviket er at alle planlagte avsetninger til Tomteutbyggingsfondet ikke er realisert, som følge av at planlagte salg ikke er blitt gjennomført i Bruk av lånemidler viser et mindreforbruk på 57,7 mill kr. Dette skyldes forsinket fremdriftsplan. 6. Inntekter fra salg av anleggsmidler; dette gjelder i hovedsak tomtesalgsinntekter som gir en mindreinntekt på 15,1 mill kr som følge av at alle planlagte salg ikke ble gjennomført. 7. Tilskudd til investeringer ligger 6,3 mill kr lavere enn budsjettert. Avviket skyldes at 5 mill kr på prosjektet Utvidelse av parkeringssoner ikke har kommet inn i Mottatte avdrag på utlån og refusjoner: Hovedårsaken til mindreinntekten er at statstilskudd og refusjoner fra andre avviker som følge av forsinkelser på enkelte prosjekter. I tillegg budsjetterer ikke kommunen med innbetalte ekstraordinære avdrag på startlån fordi man ikke har informasjon om dens størrelse før godt ut i januar år etter. 9. Det er ikke budsjettert med andre inntekter, men det er ført 0,4 mill kr i regnskapet som følge av frikjøp utearealer. Det er inntekter som det ikke er mulig å vite om når budsjettet utarbeides. 10. Overføringer fra driftsregnskapet er lavere enn budsjett pga strøken overføring av momskompensasjon fra driftsregnskapet, dette iht strykningsregler i årsavslutningen. 11. Bruk av avsetninger. Mindreforbruket skyldes at enkelte investeringsprosjekter ikke har hatt planlagt framdrift i Her nevnes bl a Stormen med mindreforbruk på rundt 97 mill kr, Kjøp av Plassmyra 40 mill kr og Flerbrukshallen 11,3 mill. 6. Likestilling Kjønnsfordeling Fordeling av ansatte etter kjønn 2009 % 2010 % 2011 % 2012 % Kvinner , , , ,6 Menn , , , ,4 Sum , , , Tabellen viser oversikt over antall ansatte i Bodø kommune de siste årene fordelt på kjønn. Situasjonen pr er som tidligere at barnehage, skole og helsesektoren har en klar overvekt av kvinner, mens teknisk sektor har stor overvekt av menn. Det konstateres imidlertid at selv om kjønnsfordelingen fremdeles er svært skjev, så beveger tallene seg 14

16 likevel i riktig retning, om enn ikke med stormskritt. Det er ønskelig med større utjamning, og dette vil derfor fortsatt være et fokusområde for eksempel i rekrutteringssammenheng og i lønnspolitisk plan. De fleste stillingene i Bodø kommune er innen barnehage, skole og helseog omsorg. Dette er tradisjonelle kvinneyrker, og det viser seg å være utfordrende å rekruttere menn til slike stillinger. Kommunen er av den oppfatning at en bedre kjønnsfordeling vil ha positiv effekt både på arbeidsmiljø og på det generelle likestillingsarbeidet til gode for begge kjønn. Likestillingslovgivningen legger imidlertid sterke begrensninger for kommunens mulighet til å aktivt rekruttere inn menn i kvinneyrkene. Etnisk variasjon Et annet fokusområde er å rekruttere flere medarbeidere med ikke-norsk etnisk bakgrunn i alle sektorene. I årene fremover vil god integrering og økt sysselsetting av innvandrere være avgjørende for å sikre tilstrekkelig tilgang på personell. Sammen med tre andre Nordlandskommuner har Bodø kommune innledet et samarbeid med KUN (senter for kunnskap og likestilling) og LDO (likestillings- og diskrimineringsombudet). Hensikten er å jobbe med aktivitets- og rapporteringsplikten slik at det blir bedre og ens rapportering på området. Samarbeidet har ført til at Helse- og sosialavdelingen er i dialog med KUN i planleggingen av Sølvsuper Helse- og velferdssenter. KUN skal forsøke å bidra til at den nye personalgruppen har en personalsammensetning som er i samsvar med kommunens befolkningssammensetning (mangfold). Kommunen har ingen statistikk over antall ansatte med ikke-norsk etnisk bakgrunn, da denne type informasjon ikke registreres i kommunens personalsystem. Likestilling og lønn Lønnsforholdene for kvinner sammenliknet med menn er illustrert i tabell under: Lønn kvinner/menn Rådmannens ledergruppe -0,5 % -2,8 % -3,0 % -1,8 % Virksomhetsledere -5,2 % -3,2 % -4,1 % -4,6 % Akademikere -2,0 % -0,5 % -4,4 % -4,5 % Høgskole m/tilleggsutdanning -4,7 % -3,2 % -6,5 % 1,8 % Høgskole -0,6 % -1,2 % -1,0 % -1,1 % Fagarbeidere/hjelpepleiere -2,3 % -1,7 % -1,9 % -1,5 % Ufaglærte -2,1 % -0,9 % -0,2 % 4,4 % Pedagogisk personale 1,3 % 0,1 % 0,5 % 0,5 % Tabellen viser det prosentvise avviket mellom kvinners og menns gjennomsnittlige lønn i de ulike yrkeskategoriene. 15

17 Det er arbeidet bevisst med utjamning av kjønnsvise lønnsforskjeller i kommunen, og utviklingen pågår enda. Økningen i gruppen akademikere kan i grove trekk spores tilbake til lønnsoppgjøret for ingeniører, som fikk et betydelig hopp i 2011 og som i hovedsak består av menn. Deltidsansatte Antall ansatte fordelt på stillingsprosent og kjønn i kommunen Kvinner Menn ,99 % ,99 % ,99 % ,99 % % Sum Arbeidet med uønsket deltid er et viktig område å jobbe med i forhold til både rekruttering og likestilling. Over tid har det vist seg at ca. 50 % av de kvinnelige ansatte er deltidsansatte mot ca. 25 % av mennene. I tråd med tariffavtalen gis ansatte med deltidsstilling fortrinnsrett til stillinger som er hensiktsmessig, for å utvide deres arbeidsforhold. Interne undersøkelser viser imidlertid at uønsket deltid ikke er i så stort omfang som det skulle tilsi. Dette skyldes at mange kvinner som jobber i turnus ønsker å ha fleksibilitet i sitt arbeid. På grunn av et relativt konstant vikarbehov er det praksis for en del deltidsansatte å ha en stillingsstørrelse i bunnen og fylle på med ekstra vakter opp mot 100 % stilling. Dette gir dem større valgfrihet og en fleksibilitet i sin arbeidssituasjon. Det jobbes allikevel kontinuerlig med ulike turnusordninger og tilpasninger i arbeidstiden for å kunne tilby flest mulig full stilling. Behovet for arbeidskraft innenfor helse er økende og vi er derfor avhengig av å ta i bruk alle tilgjengelige ressurser. 7. Etisk standard Kommunens etiske retningslinjer ble revidert pr Disse er implementert i kommunen gjennom egne seminarer for hele ledelsen samt interne møter i de enkelte virksomheter. De etiske retningslinjene bygger på kommunens kjerneverdier som er Kvalitet, Omsorg og Respekt. Det arbeides med bevisstgjøring rundt etiske problemstillinger og dilemmaer både gjennom sentrale prosjekter og i den enkelte virksomhet. Konkret fokus gjennom opplæring på arbeidsmiljø, friskvern og tiltak mot mobbing er eksempler på 16

18 handlinger som kommunen gjennomfører. Det er vedtatt egen varslingsrutine, og egen konflikthåndteringsrutine. Det er i 2012 satt fokus på taushetsplikt gjennom utarbeiding av nytt felles skjema for taushetserklæring for både ansatte og folkevalgte. 17

19 Bodø kommune Årsregnskap 2012 Satt opp i samsvar med vedtatt budsjett 2012 PS 11/156 18

20 19

21 Bodø kommune sitt driftsregnskap for 2012 satt opp pr. rammeområde, jfr. vedtatt budsjett PS 11/156 for Regnskap Rev. bud. Oppr. bud. Regnskap Alle tall i 1000 kr Sentraladministrasjonen Grunnskole Barnehage OK øvrig Pleie- og omsorg HS øvrig Eiendomskontoret Teknisk avdeling Interne bedrifter Rammeområde 8 Total Utgifter Inntekter Netto Utgifter Inntekter Netto Utgifter Inntekter Netto Utgifter Inntekter Netto Utgifter Inntekter Netto Utgifter Inntekter Netto Utgifter Inntekter Netto Utgifter Inntekter Netto Utgifter Inntekter Netto Utgifter Inntekter Netto Utgifter Inntekter Netto

22 Regnskapsskjemaer Disse er obligatoriske og er satt opp i henhold til de kommunale regnskapsforskriftene. Regnskapsskjemaene som følger er sammenlignbare med andre kommuner, og benyttes av staten, til forskning, av finansinstitusjoner og andre som bruker kommunale regnskaper. 21

23 Regnskapsskjema 1 A - Driftsregnskapet Regnskap Reg. budsj Oppr. budsj Regnskap Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (OM) Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg Tap finansielle instrumenter (OM) Avdrag på lån Netto finansinnt./utg Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Regnskapsmessig mer/mindreforbruk Alle tall i kr. 22

24 Regnskapsskjema 1 B - Driftstregnskapet Til fordeling drift fra Regnskapsskjema 1A - driftsregnskapet Fordelt slik: Regnskap Reg. budsj Oppr. budsj Regnskap Alle tall i kr Sentraladministrasjonen Sum utgifter Sum inntekter Sum fordelt Grunnskole Sum utgifter Sum inntekter Sum fordelt Barnehage Sum utgifter Sum inntekter Sum fordelt OK øvrig Sum utgifter Sum inntekter Sum fordelt Pleie og omsorg Sum utgifter Sum inntekter Sum fordelt HS øvrig Sum utgifter Sum inntekter Sum fordelt Eiendom Sum utgifter Sum inntekter Sum fordelt Teknisk avdeling Sum utgifter Sum inntekter Sum fordelt Interne bedrifter Sum utgifter Sum inntekter Sum fordelt Rammeområde 8 Sum utgifter Sum inntekter Sum fordelt Sum fordelt Til fordeling fra skjema 1A Mer/Mindreforbruk

25 Regnskapsskjema 2 A - Investeringsregnskapet Regnskap Reg. budsj Oppr. budsj Regnskap Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på lån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert Alle tall i kr. 24

26 Regnskapsskjema 2 B - Investeringsregnskapet Spesifisert på samme nivå som Bystyrets budsjettvedtak PS 09/168 Alle tall i kr. Regnskap Rev. Bud Opp Bud Regnskap Opprusting skolegårder Div. inv. OK-avdelingen Skoleløsning Saltvern Bratten Kjærringøy skole/bhg Bankgt skole Utskifting fordeling varmeanlegg Asphaugen barnehage Saltvern SFO Bodøsjøen skole byggetrinn II Misvær skole Skoleløsning Rønvik Skoleløsning Nordsia Vestbyen/Leif Aunes vei bhg FDV Forvaltningssystem Liten brannstasjon Kjerringøy Sentrum sykehjem Sølvsuper Helse- og velferdssenter Omsorgsteknologi Sølvsuper PS 11/ Hovdejordet omsorgsbolig Hovdejordet omsorgsbolig B Sentrum generelt Bodø nye havn Utvidelse av næringsareal Valen Rehab. Heis Bibliotek Mørkved generelt Bodø havn Sikring/rydding av komm. Eiendommer Kjøp av eiendom Kompaktanlegg Bestemorenga Kirke Hunstad Innskudd kommunale boliger Bobilcamp sentrum Fortau Børtindgt Fortau Hunstadringen Fortau Grøttingveien Kollektivterminal Dr. gate Anskaffelse nytt inkassosystem IT systemer Bredbånd 300 Sum A Fullføre i gangsatte prosjekter Dr. gt. 15, ny heis Heis rådhuset Brannsikring av bygg

27 9238 Oppgradering av el-anlegg Sum B Lovpålagte oppgaver, branndokumentasjon/pcb Sum A+ B Rehabilitering sanitæranlegg, skoler Ombygging sonebase Vestbyen Asfaltspleis Veitiltak sentrum Vei og gatelys kommunal bev Sum C Nødvendig vedlikehold av bygninger, veier m.m Sum A+B+C Bodø bydrift Kjøp av Bankbygget PS 10/ Sentral bygg driftskontroll Rønvik Familiesenter Osphaugen, oppgradering, kjøp Flerbrukshall Bankgata Rehabilitering skolebygg Tverlandet Bo- og Servicesenter Boligkjøp Mørkved sykehjem - nødstrømsanlegg IKT HS Samhandlingsreformen Flyktningeboliger Forsterket botilbud rus/psykiatri Tverlandet Div. feltutbygging Andel Bodø Havn av salg Salg eiendommer ØP Kjøp Plassmyra Lille Hjertøya Kvalvikoden Bodøsjøen B Industrikai på Valen Allhus Helligvær STIMULI Skianlegg Bestemorenga Bibliotek - tyverimerking Trafikksikkerhetssenter, Bratten Buss Bratten Kunstgresspakken Kunstgresspakken Alstad Kunstgresspakke Kunstgresspakke Salten krematorium Bodin kirkegård

28 9584 Bodø Domkirke - utbedringer Ny brannstasjon Utvidelse av parkeringssoner Tiltak sentrum Misvær Vei Rønvikleira Bru Børvatnet Fortau Ripnesbakken inkl. snuplass Rassikring Kvalvika Aksjon skolevei/fortau Bodinveien G/S vei Hestdalen - Sørstrupen Junkernveien fortau Bypakke Bodø Solparken G/S Mørkvedveien Sykkelparkering/Skilting av sykkelruter Boligsikring for trafikksikkerhet Hunstadringen Unnlivei - Hunstad barneskole Konrad Klausens vei Terminalkai - Sør Frikjøp uteareal Kulturkvartalet Bibliotek Kulturkvartalet Parkering Kulturkvartalet Utomhus Kulturkvartalet driftsplan Kulturkvartalet Kulturhus Portal prosjekt Sum D Politiske vedtak/vedtatte planer Sum A+B+C+D Avsetning til tomteutbyggingsfond Utlån/aksjer/fond Videreutlån Startlån Investeringsmerverdiavgift samlet Felles finansiering av investeringer Sum Finansdisposisjoner (F) Bestemorenga vannforsyning Sjøvannsledning Burøya Sanering sentr.vann Prærien vest vann Hovedvannverket Landegode vann Nordstranda vannverk Stormyra v/city Nord Vann Vannledning Hunstadringen Hovedvannverk - klausulering Ljøsenhammeren

29 9618 Helligvær vannbehandlingsanlegg Festvåg vannbehandlingsanlegg Godøynes trykkøkning Skjerstad Utvik - Breivik Vestvatn vv - klauserering Valnes vannverk Nerbyen, Moloveien Fordelingsnett Fjell Sum Vann Tomt renseanlegg Kvalvikodden Hammersvika avløp Valen/Burøya Prærien vest avløp Bestemorenga avløpsledn Tiltak renseanlegg - akkreditering Sanering sentrum Skanseodden renseanleggm Opprydding avløp Valnes Hellesvik slamavskiller Kjerringøy, slamavskiller Stokkvika - Hunstadmoen renseanlegg Bodøsjøen Nerbyen, Moloveien avløp Bodøelv 1 etp -utsl. museet Løpsmark slamavskiller Mørkved renseanlegg Landegode avløp Skjerstad, ledn. Gradden Stormyra v/city Nord Burøya/Valen - Nyholmen 9 Sum Avløp Sum Vann/Avløp Totalt

30 Balanseregnskapet Regnskap Regnskap EIENDELER A. Anleggsmidler Herav: Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Utlån Aksjer og andeler Pensjonsmidler B. Omløpsmidler Herav: Kortsiktige fordringer Premieavvik Aksjer og andeler Obligasjoner 1 1 Kasse, postgiro, bankinnskudd SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD C. Egenkapital Herav: Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK drift Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskapsmessig merforbruk Udispinert i inv. Regnskapet 0 0 Udekket i inv. Regnskapet 0 0 Kapitalkonto D. Gjeld Langsiktig gjeld Herav: Pensjonsforpliktelser Andre lån Kortsiktig gjeld Herav: Annen kortsiktig gjeld Premieavvik

31 SUM EGENKAPITAL OG GJELD MEMORIAKONTI Memoriakonto Herav: Ubrukte lånemidler Andre memoriakonti 0 0 Motkonto for memoriakontiene Alle tall i 1000 kr. 30

32 Økonomisk oversikt - Drift Regnskap Rev. Budsj Regnskap Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak Gevinst på finansielle instrumenter (OM) Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg Tap på finansielle instrumenter (OM) Avdragsutgifter Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger

33 Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til bundne fond Avsetninger til likviditetsreserven 0 Sum avsetninger Regnskapsmessig mer/mindreforbruk Alle tall i kr. 32

34 Økonomisk oversikt - Investering Regnskap Rev. Budsj Regnskap Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum inntekter Utgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg Fordelte utgifter Sum utgifter Finanstransaksjoner Avdragsutgifter Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekket Avsetninger til ubundne investeringsfond Avsetninger til bundne fond Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov Dekket slik: Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån Salg av aksjer og andeler Bruk av tidligere års udisponert Overføringer fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Sum finansiering Udekket/udisponert Alle tall i kr. 33

35 Noter 34

36 Note 1 - Regnskapsprinsipper, momskompensasjon og premieavvik Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet fremgår av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang og bruk av midler bare i balanseregnskapet gjøres ikke. Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder også interne finansieringstransaksjoner. Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året er tatt med i årsregnskapet, enten de er betalt eller ikke. For lån er kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året ført i investeringsregnskapet. Den delen av lånet som ikke er brukt, er registrert som memoriapost, ubrukte lånemidler i balansen. I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen, registreres et anslått beløp i årsregnskapet basert på beste estimat. Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for kommunen. Andre eiendeler er omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon, samt markedsbaserte verdipapirer som inngår i en handelsportefølje er omløpsmidler. Andre markedsbaserte verdipapirer er klassifisert som omløpsmidler med mindre kommunen har foretatt investeringen ut fra næringspolitiske eller samfunnspolitiske hensyn. I slike tilfeller er verdipapirene klassifisert som anleggsmidler. Andre fordringer er omløpsmidler dersom disse forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Ellers er de klassifisert som anleggsmidler. Kommunen følger KRS (F) nr 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Standarden har særlig betydning for skille mellom vedlikehold og påkostning i forhold til anleggsmidler. Utgifter som påløper for å opprettholde anleggsmiddelets kvalitetsnivå, utgiftføres i driftsregnskapet. Utgifter som representerer en standardheving av anleggsmidlet utover standarden ved anskaffelsen, utgiftsføres i investeringsregnskapet og aktiveres på anleggsmiddelet i balansen. Bodø kommune benytter egen anleggsmodul til dette. Klassifisering av gjeld Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens 50 med unntak av likviditetstrekkrettighet/ likviditetslån jfr kl 50 nr 5. All annen gjeld er kortsiktig gjeld. Neste års avdrag på utlån inngår i anleggsmidler og neste års avdrag på lån inngår i langsiktig gjeld. Vurderingsregler Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte finansielle omløpsmidler er vurdert til virkelig verdi. Utestående fordringer er vurdert til pålydende. Bodø kommune foretar ikke avsetning til forventet fremtidig tap. 35

37 Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningene starter året etter at anleggsmidlet er anskaffet / tatt i bruk av virksomheten. Avskrivningsperioden er i tråd med 8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning. Anleggsmidler som har hatt verdifall som forventes ikke å være forbigående blir nedskrevet til virkelig verdi i balansen. Vurderingene for eiendeler gjelder tilsvarende for kortsiktig og langsiktig gjeld. Opptakskost utgjør gjeldspostens pålydende i norske kroner på det tidspunkt som gjelden oppstår. Låneomkostninger (gebyrer, provisjoner mv.), samt over- og underkurs er finansutgifter og inntekter. Over- og underkurs periodiseres over lånets løpetid som kortsiktig fordring/gjeld etter samme prinsipp som gjelder for obligasjoner som holdes til forfall. Selvkostberegninger Innefor de rammer der selvkost er satt som den rettslige rammen for hva kommunen kan kreve av brukerbetalinger, beregner kommunen selvkost etter retningslinjer gitt av Kommunal- og regionaldepartementet i dokument H-2140, januar For de tjenestene kommunen selv har valgt å kreve brukerbetalinger etter selvkostprinsippet følges samme retningslinjer. Mva-plikt og mva-kompensasjon Kommunen følger reglene i mva-loven for de tjenesteområdene som er omfattet av loven. For kommunens øvrige virksomhet krever kommunen mva-kompensasjon. Mottatt kompensasjon for betalt mva er finansiert av kommunen gjennom redusert statstilskudd i inntektssystemet. Fra 2010 kom det en endring i hvordan kommunene kan disponere momskompensasjonen fra investeringer. Endringen setter strengere grenser for bruk av inntektene, ved at momskompensasjon fra investeringer skal inntektsføres i investeringsregnskapet. Kommunen kan ikke fritt benytte disse til drift som tidligere, men de skal i fremtiden benyttes til å finanisere investeringer. Det skal foretas en opptrapping med 20 % for hvert år. Bodø kommune har for regnskapsåret 2012 overført 60 % av mottatt kompensasjon til investeringsregnskapet. Dette utgjør 54,77 mill. kroner mens det er budsjettert med overføring på 66,23 mill. kroner. Det er overført til sammen 11,5 mill. kroner mindre enn budsjettert p.g.a. at kommunens samlede driftsresultat ikke tillater at hele beløpet overføres. Premieavvik, bundne fond og ubrukte lånemidler sin betydning på kommunens arbeidskapital Arbeidskapital er summen av kommunens bankinnskudd, verdipapirer og fordringer som forfaller innen ett år fratrukket kortsiktig gjeld. Reglene om regnskapsføring av premieavviket har over flere år medført at den utgiftsførte pensjonen blir lavere enn det som faktisk er utbetalt. Enkelt forklart dreier dette seg om større utbetalinger til pensjonskassene, enn det som regnskapsføres som utgifter i kommuneregnskapet. 36

38 Siden beløpet er utbetalt, så er kommunens likviditet tilsvarende belastet. For nærmere forklaring av premieavviket vises det til note 3. Beregning av korrigert arbeidskapital: Beløp i million Omløpsmidler Kortsiktig gjeld Ubrukte lånemidler Arbeidskapital Premieavvik Korrigert Arbeidskapital Det er ved utgangen av 2012 avsatt 84,9 mill. kroner til premieavviksfond, slik at netto premieavvik utgjør nå 150,1 mill. kroner. Netto premieavvik er premieavvik fratrukket premieavviksfondet pr Arbeidskapitalen til Bodø kommune var ved utgangen av 2012 på 890 mill. kroner. Netto premieavvik utgjør 17 % av dette. Tilsvarende i 2011 var arbeidskapital på 1,1 mrd. kroner og netto premieavvik utgjorde 13 %. Arbeidskapitalen består for øvrig av 57 % bundne fondsmidler og 24 % ubrukte lånemidler. Av arbeidskapitalen utgjør 505 mill kroner i bundne fond, hvorav 213 mill. kroner er avsatt til Kulturkvartalet. Samlet er da 98 % av kommunens arbeidskapital å anse som bundne midler. Tilsvarende tall ved utgangen av 2011 var på 96 % og utgangen av 2010 var det på 90 %. Kommunen vil sannsynligvis få en likviditetsmessig utfordring når ubrukte lånemidler og planlagte investeringer er gjennomført. 37

39 Note 2 - Endring arbeidskapital - Driftsregnskapet Regnskap Regnskap Alle tall i kr Anskaffelse av midler Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Sum anskaffelse av midler Anvendelse av midler Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner Sum anvendelse av midler Anskaffelse - anvendelse av midler Endring i ubrukte lånemidler Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK drift 0 0 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK investering 0 0 Endring i arbeidskapital Avsetninger og bruk av avsetninger Avsetninger Bruk av avsetninger Til avsetning senere år Netto avsetninger Endring arbeidskapital - Balansen Regnskap Regnskap OMLØPSMIDLER Endring betalingsmidler Endring ihendehaverobl og sertifikater 0 0 Endring kortsiktige fordringer Endring premieavvik Endring aksjer og andeler ENDRING OMLØPSMIDLER KORTSIKTIG GJELD Endring kortsiktig gjeld ENDRING ARBEIDSKAPITAL

40 Avvik Arbeidskapital Forklaring: Bankinnskudd Team Bodø KF Bankinnskudd Krisesenteret 997 Bil overført Salten Brann uten innbetaling Uforklart differanse 6 Kontrollsum 0 39

41 Note 3 - Pensjon og premieavvik Bodø kommune har kollektive pensjonsordninger for sine ansatte i Bodø Kommunale Pensjonskasse (BKP), Statens pensjonskasse (SPK) og Kommunal Landspensjonskasse (KLP). Pensjonsordningen omfatter også ansatte i de kommunale foretakene. Ansatte i Bodø kommune som er i vår tjeneste ved fylte 62 år, har også rett til avtalefestet pensjon (AFP) etter bestemte regler. AFP for år er ikke fullt forsikringsmessig dekket, og det er heller ikke på annen måte samlet opp fond el.l. til dekning av fremtidige AFP-pensjoner. Forsikringstekniske beregninger foretas av SPK, BKP og KLP, og disse viser at kommunen har en samlet pensjonsforpliktelse ved utgangen av 2012 på mill. kroner. Kommunens pensjonsmidler er ved samme tidspunkt beregnet til mill. kroner. Fra og med regnskapsåret 2002 ble det i forskrift om årsregnskap og årsberetning foretatt endringer i bokføringsreglene for pensjoner. Endringen medførte at det kun skal utgiftføres en normert langsiktig pensjonskostnad som er estimert ut fra langsiktige forutsetninger om lønns- og G-vekst, samt avkastning i pensjonsordningene. Dette i motsetning til utgiftsføring av den reelle premieinnbetalingen til pensjonsordningen, og som påvirker kommunens likviditet og arbeidskapital. Denne bokføingsmåten er i strid med det kommunale regnskapsprinsippet og det kommer klart i konflikt med kommunenes styring i forhold til reelle regnskapsresultat, likviditet og endring i arbeidskapital. Reglene om regnskapsføring av premieavviket har derfor over år medført at den utgiftsførte pensjonen blir lavere enn det som faktisk er betalt. I Bodø kommune utgjør premieavviket inkludert arbeidsgiveravgift nå 235,4 mill. kroner. Beløpet er beregnet ut fra forskriftsfastsatte beregningsforutsetninger og dette er en nedgang på 9,2 mill. kroner fra Denne manglende utgiftsføringen i kommuneregnskapet har Bodø kommune fram til 2011 valgt å ta over 15 år, 40

42 men fra og med regnskapsåret 2011 må premieavvik utgiftsføres over 10 år i kommuneregnskapet. Således har innføringen av dette kostnadskorreksjonselementet medført at fokus ble tatt bort fra reell budsjettstyring og pengefokus som det kommunale regnskapssystemet baserer seg på. I stedet blir kostnadsfokus og kalkulatoriske elementer mer fremtredende. Noteopplysninger i 2012 Bodø kommunale pensjonskasse: Årets netto pensjonskostnad spesifisert Nåverdi av årets pensjonsopptjening Akkumulert premieavvik Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Premieavvik Team Bodø Brutto pensjonskostnad Årets premieavvik Forventet avkastning på pensjonsmidlene Amortisert premieavvik Administrasjonskostnader Netto pensjonskostnad inkl adm.kostnader Årets amortiserte premieavvik Samlet kostnad inkl. adm Akkumulert premieavvik Pensjonsmidler, Pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert premieavvik og beregn.forutsetninger Aktuarberegn. pensj.poster Bokførte pensj.poster Arbeidsgiveravgift Estimatavvik Pensjonsmidler Pensjonsforpliktelse Netto bokført pensjonsforpliktelse med arb.giveravgift av den Akkumulert premieavvik med arb.giveravg. av det Netto ikke bokført estimatavvik 0 minus er estimatavvik som viser merforpliktelse 41

43 Økonomiske forutsetninger og annet 2012 Avkastning på pensjonsmidler 5,50 % Innbetalt premie Diskonteringsrente 4,50 % Netto pensjonskostnad Årlig lønnsvekst 3,16 % Årets premieavvik Årlig G-regulering 3,16 % Esitimatavvik 2012 Pr Årets Amortisert Pr Estimatavvik pensjonsmidler Estimatavvik pensjonsforpliktelse Netto ikke bokført estimatavvik 0 Alle tall i 1000 kr. Noteopplysninger i 2012 KLP Årets netto pensjonskostnad spesifisert Akkumulert premieavvik 1.1 (*) Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Brutto pensjonskostnad Årets premieavvik Forventet avkastning på pensjonsmidlene Amortisert premieavvik (*) Akkumulert premieavvik Administrasjonskostnader Netto pensjonskostnad inkl adm.kostnader (*) inkl tidl Bodin sykehjem med IB og amortisering -10 Amortisert premieavvik (*) og tidl Skjerstad med IB og amortisering 148 Samlet kostnad inkl. adm Pensjonsmidler, Pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert premieavvik og beregn.forutsetninger Aktuarberegn. pensj.poster Bokførte pensj.poster Arbeidsgiveravgift Estimatavvik Pensjonsmidler Pensjonsforpliktelse

44 Netto bokført pensjonsforpliktelse med arb.giveravgift av den Akkumulert premieavvik med arb.giveravg. av det Netto ikke bokført estimatavvik 0 Økonomiske forutsetninger og annet 2012 Avkastning på pensjonsmidler 5,50 % Innbetalt premie Diskonteringsrente 4,50 % Netto pensjonskostnad Årlig lønnsvekst 3,16 % Årets premieavvik Årlig G-regulering 3,16 % Esitimatavvik 2012 Pr Årets Amortisert Pr Estimatavvik pensjonsmidler Estimatavvik pensjonsforpliktelse Netto ikke bokført estimatavvik Alle tall i 1000 kr. Noteopplysninger i 2012 SPK (Statens pensjonskasse) Årets netto pensjonskostnad spesifisert Nåverdi av årets pensjonsopptjening Akkumulert premieavvik Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Korr. tidli. år 8 Forventet avkastning på pensjonsmidlene Årets premieavvik Avregning for tidligere år 164 Amortisert premieavvik 744 Administrasjonskostnader Netto pensjonskostnad inkl adm.kostnader Amortisert premieavvik -744 Samlet kostnad inkl. adm. kostnader Akkumulert premieavvik

45 Pensjonsmidler, Pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert premieavvik og beregn.forutsetninger Aktuarberegn. pensj.poster Bokførte pensj.poster Arbeidsgiveravgift Estimatavvik Pensjonsmidler Pensjonsforpliktelse Netto bokført pensjonsforpliktelse med arb.giveravgift av den Akkumulert premieavvik med arb.giveravg. av det Netto ikke bokført estimatavvik 0 Økonomiske forutsetninger og annet 2012 Avkastning på pensjonsmidler 4,85 % Innbetalt premie Diskonteringsrente 4,50 % Netto pensjonskostnad Årlig lønnsvekst 3,16 % Årets premieavvik Årlig G-regulering 3,16 % Esitimatavvik 2012 Pr Årets Amortisert Pr Estimatavvik pensjonsmidler Estimatavvik pensjonsforpliktelse Netto ikke bokført estimatavvik 0 Alle tall i 1000 kr. 44

46 Note 4 - Kommunens garantiansvar Alle tall i kr Garantiansvar Låntager Vedtak Opptak Bank Oppr. beløp Pr Pr Barnehager/SFO Lillevollen bhg K 30/ Nordl.banken Sum barnehager/sfo Idretts- og kulturformål Tverlandshallen AL K 61/ Nordl.banken Mørkvedhallen AL K 51/ KLP Sum idretts- og kulturformål Annet Bodø kirkelige f.råd K 72/ Sparebank1 N-N IRIS/Salten Forvaltning IKS Div. lånegivere BOPRO AS 2002 KLP Kreditt AS BOPRO AS 2002 KLP Kreditt AS BOPRO AS 2003 KLP Kreditt AS BKBS K 120/ Kommunalbanken Mølnbakken borettslag K/115/ Kommunalbanken Låter Vasslag K-5/ Nordlandsbanken Helse- Miljøtilsyn Salten IKS KLP Kreditt AS Salten Brann IKS (65 %) 2008 KLP Kreditt AS Skjerstad Bygningsstift 2012 Husbanken 637 Skjerstad Samfunnshus Kommunalbanken Skjerstad Bygningsstiftelse Sparebank1 N-N Skjerstad Bygningsstiftelse Sparebank1 N-N Veipakke Salten AS KLP Veipakke Salten AS K-06/ KLP Veipakke Salten AS Nordea ASA Veipakke Salten AS Nordea ASA Bliksvær vannverk K-06/ Sparebank1 N-N Kvikstad og Ljønes Vannverk Sparebank1 N-N Bodø Spektrum AS K-07/ Kommunalbanken Sum annet Totalt garantiansvar

47 Note 5 - Kjøp fra og overføringer til interkommunalt samarbeid (IKS) og kommunale foretak (KF) Samt fordringer og gjeld til IKS og KF Alle tall i kr Andre Andre Tilskudd overf. til Tilskudd overf. til Salten Regionråd Sum Bodø Havn KF Bodø Spektrum KF Team Bodø KF (Er avviklet i 2012) Bodø Kulturhus KF Sum Kjøp fra Overf. til Kjøp fra Overf. til Salten kontrollutvalgsservice Salten interkommunale oljevernutvalg Helse- og miljøtilsynet i Salten IKS Salten kommunerevisjon IKS Salten forvaltning IKS Salten Brann IKS Sum Fordringer og gjeld til kommunale foretak og interkommunalt samarbeid. Fordringer Kortsiktig gjeld Salten Regionråd 190 Bodø Spektrum KF Bodø Kulturhus KF Team Bodø KF 0 0 Salten Brann IKS Forklaring Noten er ikke et regnskap for samarbeidet, men viser at kommunen har en forpliktelse som leseren av kommunens regnskap skal være orientert om. Tallene er hentet fra kommunens reskontro og er ikke avstemt med tilsvarende tall fra selskapene. Videre kan det hende at beløp skulle vært ompostert mellom tilskudd og overføringer, siden feil art kan være benyttet. Men det har ingen betydning for totalen. Det er viktig for leseren å være klar over at samarbeidene ovenfor både kan kreve større overføringer i fremtiden eller kan reduseres. Men dette kommer ikke frem i denne oversikten. 46

48 Note 6 - Anleggsmidler Aksjer og andeler i selskaper Aksjer /eierandeler Art: INNSKUDD BKP % Art: INNSKUDD KLP Art: EGENKAPITALINNSKUDD KLP 14 Art: INDUSTRIBYGG A/S % Art: BIBLIOTEKSENTRALEN 9 Art: BOPRO A/S % Art: HARSTAD KULTURHUS 5 Art: SALTEN KRAFTSAMBAND A/S Gamle aksjer % Art: BODØ ENERGI A/S % Art: ZAHLFJØSEN A/S % Art: SENTRUMSTERMINALEN AS % Art: SALTEN KOMMUNEREVISJON IKS % Art: SALTEN KOMMUNEREVISJON IKS SKJERSTAD 50 Art: SALTEN KRAFTSAMBAND AS Nye aksjer % Art: BANKEN AS % Art: SKJERSTAD ASVO AS % Art: LÆRLINGEKONTORET I BODØ OG OMEGN 600 Art KUNNSKAPSPARKEN BODØ AS 200 Art: BIBLIOTEKSENTRALEN AL SKJERSTAD 0 Art: BODØ INDUSTRI A/S % Art NORD NORSK SYMFONIORKESTER AS % Art: LANDEGODE HANDEL A/S % Art: SALTENS BILRUTER A/S % Art: SALTENS BILRUTER A/S SKJERSTAD 24 Art: BODØ SPEKTRUM AS % Art: BODØ BOLIGBYGGERLAG 10 Art: FISKERNES REDSKAPSFABRIKK A/S 2 Art: GALVANO-STANS A/S 3 0 % Art: NORDNORSK ELEVHJEM 4 Art: STUDENTBYEN SOGN LEIERETT 8 Art: UTB.SELSK. FOR NORD-NORGE SKJERSTAD 5 Art: NORMINOL SKJERSTAD 1 Art: SVØMMEHALLEN AL SKJERSTAD 30 Art: MØRKVEDHALLEN A/L % Art: NORDLAND REISELIV AS 30 7 % Art: BODØ HÅNDBALLKLUBB LOKALER 900 Art: VEGPAKKE SALTEN AS % Alle tall i kr I tillegg er BBL-leilighetene Bodø Kommune disponerer ført opp under andeler Informasjon om aksjeovertakeles i Aspmyra stadion AS I sak PS 11/88 ble aksjene i Aspmyra stadion AS vedtatt overtatt for kr

49 Denne eierandelen kan ikke aktiveres i kommunens balanseregnskap, siden verdien er satt til 0, men tas med som informasjon til noten vedrørende aksjer og andeler. 48

50 Note 7 - Avsetning og bruk av avsetninger Disposisjonsfond er til bystyrets frie disposisjon til drifts- og investeringsformål. I saker der bystyret har gjort konkrete bevilgningsvedtak, er midlene å anse som bundet, og i balanseregnskapet er dette disposisjonsfond som er merket med egne navn. Diponering av disse midlene i regnskapet, enten til avsatt formål eller til andre formål, krever budsjettvedtak fra bystyret. Bruk av midler fra bundet driftsfond er bundet til bestemte formål og kan ikke endres av bystyret. Bruk av slike midler bør budsjetteres, slik at det fremkommer en plan for disponering av midlene. Bruk av midler fra ubundet investeringsfond, er til bystyrets frie disposisjon til investeringsformål. I saker der bystyret har gjort konkrete bevilgningsvedtak, er midlene å anse som bundet. Dette er ubundne investeringsfond som er merket med egne navn. Diponering av disse midlene i regnskapet, enten til avsatt formål eller til andre formål, krever budsjettvedtak fra bystyret. Bruk av bundne investeringsfond er bundet til bestemte investeringsformål og kan ikke endres av bystyret Bruk av slike midler bør budsjetteres, slik at det fremkommer en plan for disponering av midlene. Se eget vedlegg bak i regnskapet som viser detaljert oversikt over fondene. Vesentlige avsetninger til og bruk av fond vedtatt i løpet av året Disposisjonsfond: Beløp Vedtak Bruk av Disposisjonsfond PS 12/59 Bruk av Disposisjonsfond i investeringsregnskapet Budsjett Vesentlige avsetninger til og bruk av bundne driftfond Bundne driftsfond: Beløp Vedtak Avsetning til vann- og avløpsfond Avsl. regnsk Ivnesteringstilskudd Barnehager Avsl. regnsk Levekårsprosjekt Avsl. regnsk Ubundet investeringsfond: Beløp Vedtak Avsetning til kapitalfondet Avsl. regnsk Avsetning til Tomteutbyggingsfondet Avsl. regnsk Bruk av fond avsatt til Kulturkvartalet, jfr budsjett Alle tall i 1000 kr Årsbudsjettet Alle fond IB Saldo alle fond Avsetninger til fond Bruk av avsetninger

51 Netto avsetninger UB Saldo alle fond Disposisjonsfond IB Avsetninger driftsregnskapet Bruk av avsetninger driftsregnskapet Bruk av avsetninger investeringsregnskapet UB Bundet driftsfond IB Avsetninger Korrigert for avsetning renter til Tilfluktsromfond/Boligtilskudd Bruk av avsetninger UB Ubundet investeringsfond IB Avsetninger Bruk av avsetninger UB Bundet investeringsfond IB Avsetninger Korrigert for avsetning renter til Tilfluktsromfond Bruk av avsetninger UB Alle tall i kr. 50

52 Note 8 - Kapitalkonto Debetposter i året: 1/ Balanse Kreditposter i året: Pensjonsmidler Salg av fast eiendom og anlegg Aktivering av fast eiendom og anlegg Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler Av- og nedskrivning av fast eiendom og anlegg Kjøp av aksjer Salg av utstyr, maskiner og transportmidler Kjøp av andeler Egenkapital Krisesenter 5 Av- og nedskrivning av Oppskriving av aksjer 0 utstyr, maskiner og og andeler transportmidler Utlån eks sosiale utlån Salg av aksjer og andeler 0 Nedskrivning av aksjer og andeler 0 Avdrag på eksterne lån Avdrag på Startlån Sosiallån Avdrag på utlån Næringsutlån -60 eks sosiale utlån Tilbakebetalt innskudd boliger 350 Nedskrivning gamle lån 270 Bruk av midler fra eksterne lån Bruk av lån Innskudd eksterne boliger 0 Balanse (kapital) Sum debet Sum kredit Alle tall i kr. 51

53 Note 9 - Anleggsmiddelgruppe Bodø kommune følger inndelingen av anleggsmidler og avskrivningsplan i hhtil regnskapsforskriftens 8. Anleggsmidlene aktiveres til anskaffelseskost og avskrives med like store årlige beløp over anleggsmiddelets økonomiske levetid. Avskrivningene starter året etter at anleggsmidlet er tatt i bruk eller anskaffet. Kommunen har pr følgende anleggsmiddelgrupper med tilhørende avskrivningsplan: Anleggsmiddelgruppe Avskr.år Eiendeler Gruppe 0 0 år: Tomter avskrives ikke. Gruppe 1 5 år: EDB-utstyr, kontormaskiner og lignende. Gruppe 2 10 år: Anleggsmaskiner, maskiner, inventar og utstyr, verktøy og transportmidler og lignende. Gruppe 3 20 år: Brannbiler, parkeringsplasser, trafikklys, tekniske anlegg (VAR), renseanlegg, pumpestasjoner, forbrenningsanlegg og lignende. Gruppe 4 40 år: Boliger, skoler, barnehager, idrettshaller, veier og ledningsnett og lignende. Gruppe 5 50 år: Forretningsbygg, lagerbygg, administrasjonsbygg, sykehjem og andre institusjoner, kulturbygg, brannstasjoner og lignende. Anleggsmiddelgruppe Totalt 52

54 Akkumulert anskaffelseskost pr Akumulerte/reverserte nedskrivninger 0 Tilgang i året Avgang i året Anskaffelseskost pr Akkumulerte avskrivninger pr Årets avskrivninger Akkumulerte avskrivninger pr Sum gevinst UB 2012 Bokført verdi Alle tall i kr Evt. gevinst ved salg av anleggsmidler i regnskapsåret skal kun bokføres i balansen i tråd med kommunale regnskapsforskrifter. Dette skjer gjennom en nedskrivning av anleggsmiddelet mot kapitalkontoen. En gevinst/et tap ved salg av anleggsmidler skal ikke resultatføres i kommunens regnskap. 53

55 Note 10 - Selvkosttjenester Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester, fastslår at gebyr for henholdsvis feiing, renovasjon samt vann og avløp innenfor en periode på 5 år skal dekke beregnet selvkost. Mer- eller mindreinntekt i forhold til beregnet selvkost skal justeres mot et selvkostfond. I tabellen vises avsetning av overskudd som tall med negativt fortegn. Feiing har Bodø kommune satt bort til Salten Brann IKS og renovasjon utføres av Iris Salten IKS. Alle tall i kr Selvkostområde VANN Bud 2012 Regn Regn Brukerbetalinger/salgsinntekt Direkte kostnader Indirekte kostnader Netto kapitalkostnader Overskudd/underskudd Selvkostandel 106,3 % 117,8 % 113,0 % Disponering til/fra bundet selvkostfond (alle beregninger eks mva) Selvkostområde AVLØP og SLAM Bud 2012 Regn Regn Brukerbetalinger/salgsinntekt Direkte kostnader Indirekte kostnader Netto kapitalkostnader Overskudd/underskudd Selvkostandel 100,0 % 103,0 % 99,6 % Disponering til/fra bundet selvkostfond (alle beregninger eks mva) Selvkostområde RENOVASJON Bud 2012 Regn Regn Brukerbetalinger/salgsinntekt Direkte kostnader Indirekte kostnader Netto kapitalkostnader

56 Overskudd/underskudd Selvkostandel 100 % 116 % 96 % Disponering til/fra bundet selvkostfond (alle beregninger eks mva) Selvkostområde KART/DELINGSFORR: Bud 2012 Regn Regn Brukerbetalinger/salgsinntekt Direkte kostnader Indirekte kostnader Netto kapitalkostnader Overskudd/underskudd Selvkostandel 73,6 % 63,0 % 52,3 % (alle beregninger eks. mva.) Selvkostområde PLAN OG BYGGESAK Bud 2012 Regn Regn Brukerbetalinger/salgsinntekt Direkte kostnader Indirekte kostnader Netto kapitalkostnader Overskudd/underskudd Selvkostandel 50,1 % 48,0 % 49,7 % 55

57 Note 11 - Årsverk Tekst Antall årsverk Antall ansatte Antall kvinner % andel kvinner 77 % 77 % 77 % 77 % Antall menn % andel menn 23 % 23 % 23 % 23 % Antall kvinner høyere stillinger % andel kvinner i høyere stillinger 69 % 67 % 67 % 68 % Antall menn i høyere stillinger % andel menn i høyere stillinger 31 % 33 % 33 % 32 % Med høyere stilling menes rådmann, kommunaldirektører, virksomhetsledere stabsstilling med rådmannen som nærmeste overordnede, øvrige lederstillinger og stabsstillinger med kommunalsjef som nærmeste overordnede. Fordeling heltid/deltid Tekst Antall heltidsstillinger Antall deltidsstillinger Antall ansatte i deltidsstillinger Antall kvinner i deltidsstillinger % andel kvinner i deltidsstillinger 86 % 85 % 86 % 86 % Antall menn i deltidsstillinger % andel menn i deltidsstillinger 14 % 15 % 14 % 14 % Lønn og godtgjøring til rådmann, ordfører og revisjon: Rådmann (regulativlønn pr ) Ordfører (regulativlønn pr ) Revisjon (regnskaps- og forvaltningsrevisjon)

58 Note 12 - Organisasjonskart 57

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Orientering Kl. 09:30 Kommuneplanens samfunnsdel v/ Kyrre Dahl og Tom Solli

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Orientering Kl. 09:30 Kommuneplanens samfunnsdel v/ Kyrre Dahl og Tom Solli Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 16.05.2013 Tidspunkt: 09:30 Rådhuset Formannskapssal Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post:

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Økonomisk oversikt - drift NOTER Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2016 budjsett budsjett 2015 Driftsinntekter Andre salgs- og leieinntekter 46 660 614,91

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

Økonomisk oversikt investeringsregnskap

Økonomisk oversikt investeringsregnskap Økonomisk oversikt investeringsregnskap Vedlegg 2 Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2007 2007 2007 2006 INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eiendom 299 0 0 454 Andre salgsinntekter 156

Detaljer

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet Årsregnskap 2009 -Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet INNHOLDSFORTEGNELSE KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...3 DRIFTSREGNSKAP...3

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

Regnskapsmessige sammenhenger i kommuneregnskapet

Regnskapsmessige sammenhenger i kommuneregnskapet , i kommuneregnskapet Foreningen for god kommunal regnskapsskikk Desember 2011 1 1.0 INNLEDNING 3 1.1 FORMÅL 3 1.2 KOMMUNESEKTORENS ØKONOMI OG REGNSKAPSFØRING 3 1.3 VIDERE FREMSTILLING 4 2.0 DEN KOMMUNALE

Detaljer

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar.. 6 Note 4: Fordringer

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012 Driftsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Overføringer med krav til motytelse 1 009 005 0 0 1 023 469 Andre overføringer 2 361 459 2 659 000 2 659 000 2 130 516 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.04.2012 23839/2012 2011/9717 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/58 Formannskapet 02.05.2012 12/59 Bystyret 24.05.2012 Årsregnskap 2011 for Bodø

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 6 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 6 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING... 7 ANSKAFFELSE

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

Årsregnskap 2014 Bodø kommune

Årsregnskap 2014 Bodø kommune Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 23.02.2015 14357/2015 2015/1255 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/51 Formannskapet 22.04.2015 15/37 Bystyret 07.05.2015 Årsregnskap 2014 Bodø kommune

Detaljer

Årsregnskap Brutto driftsresultat , , , ,61

Årsregnskap Brutto driftsresultat , , , ,61 Årsregnskap 2012 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 302 867,86 213 71 213 71 372 406,67 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2012

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2012 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2012 Regnskap Budsjett Budsjett 2010 2011 2012 Driftsinntekter Brukerbetalinger 82 922 409 83 984 000 88 900 000 Andre salgs- og leieinntekter 150 162 986 177 065

Detaljer

PS 11/ Årsregnskap 2010

PS 11/ Årsregnskap 2010 PS 11/ Årsregnskap 2010 Innholdsfortegnelse 1. Kommunens økonomiske stilling...2 2. Utvikling i langsikt gjeld og likviditet...3 3. Budsjettavvik...4 4. Budsjettgjennomføring...6 5. Investeringer... 11

Detaljer

SOGN OG FJORDANE KOMMUNEREVISORFOREINING REGNSKAPSSKJEMAENE

SOGN OG FJORDANE KOMMUNEREVISORFOREINING REGNSKAPSSKJEMAENE REGNSKAPSSKJEMAENE NOTAT REGNSKAPSSKJEMAENE FORMÅL OG INNHOLD Drøfter formålet med de ulike regnskapsskjemaene Hvilke inntekter, innbetalinger, utgifter, utbetalinger og interne finansieringstransaksjoner

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Brutto driftsresultat , , , ,96

Brutto driftsresultat , , , ,96 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 99 929,27 208 924,00 208 924,00 302 867,86 Andre salgs- og leieinntekter 35 525 759,82

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 26.04.2016 Referanse: 9483/2016 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Trysil kommune - Regnskap og årsberetning for 2015 Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Avd.697Overhalla 1. Juni2011 HØRINGSUTTALELSE SAMKOMMUNALORGANISERINGAVLØNN/ØKONOMI FagforbundetOverhallaharisittutvidetestyremøteden25.5.11diskutertsaken,og sendermeddettesinuttalelseisaken. Deleravstyretergenereltskeptisktilåflyttekommunalestillingerutavkommunen.

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Lista sokn. Årsregnskap 2016

Lista sokn. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Revidert Opprinn. Regnskap Budsjett budsjett Regnskap Note 2016 2016 2016 2015 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 313 336

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET.

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET. Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAPET... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING... 9 ANSKAFFELSER

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015 Tranby Menighetsråd Regnskap 2015 Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 272 560,00

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) (- ) Konto Ansvar Tjeneste Prosjekt Lånenummer Lånenummer brukes

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) art ansvar tjeneste prosjekt artskonto kostnadssted funksjonsområde

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer