Årsmelding. for året driftsår VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding. for året 2012. 72. driftsår VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS"

Transkript

1 VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS Årsmelding for året driftsår Ombygging av gamle mastetrafoar og utbygging av fiber var viktige arbeidsoppgåver i På bilete Særen trafo med fibernode. Foto: Aslak Bekhus

2

3 VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS HISTORISK OVERSYN Vest Telemark Kraftlag vart stifta 13. september 1940 som eit selskap der deltakarane hadde avgrensa økonomisk ansvar (BA). I 1981 vart Kilen Kraftlag i Kviteseid overteke og i 2000 vart Nissedal Kommunale Elverk (NKE) innfusjonert. Nissedal kommune gjekk då inn på eigarsida i VTK i høve til dei verdiane som låg i verksemda. NKE var stifta i Som fylgje av lovendring (lov om interkommunale selskap 41) vart VTK (BA) omorganisert til aksjeselskap (VTK AS) med verknad frå Omorganiseringa skjedde ved namneendring og nye vedtekter. Aksjekapitalen på 100 mill.kr vart fordelt i same høve som andelskapitalen i BA-et. Eigarane har inngått avtale som regulerar aksjeomsetning og styrevalg m.m. Vedtaket om omorganisering vart gjort i representantskapet og var samrøystes. EIGARSKAP OG FØREMÅL VTK er eigd av Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje kommunar. Nissedal eig 5 %, dei andre 19 % kvar. Aksjekapitalen er på 100 mill.kr. Konsesjonsområdet dekker dei same kommunane med unntak av Fjågesund i Kviteseid, Felle og Haugsjå i Nissedal og Rauland i Vinje. Området utgjer omlag 40 % av Telemark fylkes areal. VTK har forretningskontor i Høydalsmo i Tokke kommune, og ei avdeling i Treungen. Føremålet med selskapet er elnett, kraftproduksjon, kraftomsetning, elektroinstallasjon, teletenester og liknande. VTK er medeigar i produksjonsselskapa Skafså Kraftverk ANS (67 %), Sundsbarm Kraftverk (8,5 %) og Grunnåi Kraftverk AS (15 %). Til saman gjev dette 240 GWh i eigenproduksjon. Vidare har VTK 40 % i breibandselskapet Telefiber AS. HOVUDTAL VTK har over nettkundar og talet aukar med i året, i hovudsak hytter. I høve til talet på abonnentar har VTK eit omfattande nett: 89 km regionalnett 7 transformatorstajonar 1042 km høgspentnett 6 koplingsstasjonar 1794 km lågspentnett 915 nettstasjonar VTK sine aktivitetar sysselset ved utgangen av året 63 personar (59 årsverk), av desse er 6 årsverk tilknytta produksjonselskapa. 1 1

4 OVERSIKT OVER EIGARSKAP pr Vest-Telemark Kraftlag AS Skafså Kraftverk ANS (67 %) VTK Pensj.kasse (100 %) Sundsbarm Kraftverk (8,5 %) Grunnåi Kraftverk AS (15 %) Telefiber AS (40 %) Rekneskapsmessig inkludert i VTK Konsern. Eigne skattesubjekt. Ikkje inkludert i VTK. ORGANISASJON OG LEIING Vest-Telemark Kraftlag AS Generalforsamling Styret 8 medlemmer Adm. direktør Ketil Kvaale PRODUKSJON m.m. Energisjef Aslak Ofte NETT Nettsjef Gunnar Snarteland ØKONOMI/KONTOR Kontorsjef Terjei Mjaaland DLE Tilsynsleiar Tor Ivar Berge IKT Avd.leiar Thor Arne Heggtveit DL Skafså KV Nettdrift Økonomi DLE IKT, system og drift Kraftomsetning Nyanlegg Måling og avrekning Målarar IKT, sikkerhetsledar Energiutgreiing Entreprenørtenester Kraftsalg detalj Ny produksjon Fiber Kontortenester Personal Styreleiar: Rolf Normann (Åse Wrålid) Tokke Styrets nestleiar: Guro Libjå (Olav Gisle Noraberg) Fyresdal Styremedlemer: Bjørg K. Staaland (Magne Wraa) Kviteseid Magne Reinstaul (Iselin B. Stundal) Seljord Torgrim Thomassen (Kari Rustberggard) Vinje Kari-Anne Nordbø (Kåre Rønningen) Nissedal Aslak Bekhus (Tor Ivar Berge) (vald av tilsette) Jarle Solbu (Rune Aalandslid) (vald av tilsette) Dagleg leiar: Adm.direktør Ketil Kvaale Revisor: Revisorteam Vest-Telemark A/S v/reg.revisor Vetle H. Olsnes. (Namna i parantes er personlege varamedlemer). 2 2

5 STYRETS ÅRSMELDING GENERELT OM ÅRET Samandrag År 2012 var i Noreg eit nedbørsår 5% over normalen, særleg var sommarnedbøren høg. Med oppfylte magasin frå det svært våte året 2011, mykje nedbør vår/sommar og redusert etterspørsel frå utlandet fall spotprisen som ein stein i løpet av sommaren 2012 og har etter dette lege lågt i høve til prisnivået åra før. Dette gav låg verdiskaping i VTK sine kraftverk. Dette saman med store vedlikehaldsprosjekt gav dårleg økonomisk resultat. I nettverksemda var det nyanlegg til hytter, ombygging av mastarrangement og skogrydding som stod i fokus. Nytt 66kV fjordspenn over Vråvatn og utviding av Lio trafostasjon var dei største enkeltprosjekta i regionalnettet. Stabile værforhold og relativt lite feil gav god leveringskvalitet. Lågare forbruk og uendra nettleige gav stor mindreinntekt. Utbygging av fiber til sluttkundar kom i gang for fullt. Resultatmessig var 2012 det dårlegaste året sidan 2003, med eit resultat etter skatt på 14,5 mill.kr. Produksjon og kraftsalg engros I 2012 var det i Skafsåvassdraget normalt med nedbør(101%) og vesentleg mindre enn året før (- 22%). Mykje av nedbøren kom i sommarhalvåret. Tilsiget var 108% av normalen. Dette saman med noko reduksjon av magasinet gav eit produksjonsvolum på 300 GWh totalt, som er noko meir enn normalt og 5 GWh meir enn i I tillegg hadde Skafså eit vasstap på 30 GWh (6,6 mill.kr)som fylgje av flaum og driftsstans for utskifting av komponentar i turbinen og anna ekstraordinært vedlikehald. I alt vart det kosta på 17,4 mill.kr i ekstraordinært vedlikehald og fornying i Skafså Kraftverk i I Sundsbarm Kraftverk var produksjonen 11% høgare enn normalt men likevel noko lågare enn året før. Elles var det eit driftsår utan spesielle hendingar eller større påkostningar. VTK sin andel av produksjonen i Skafså kraftverk og Sundsbarm kraftverk vart 240 GWh mot 239 GWh i 2011 (214 GWh i 2010 og 252 GWh i 2009). Spotprisen i 2012 var den lågaste på mange år og berre om lag halvparten av prisnivået i 2006 og Prisen i løpet av året fylgde normal utvikling med 10 øre/kwh som lågaste månadsmiddel ( juli) og 34 øre/kwh som høgast månadsmiddel (februar); - i snitt 22 øre/kwh mot 36 øre/kwh i Sjølv med 35% prissikring gav spotprisnedgangen ein inntektssvikt på ca 19 mill.kr. Dette, saman med ein netto kostnadsauke på ca 5 mill.kr, gav ei resultatforverring på ca 24 mill.kr i høve til Netto kostnadsauke er grovt sett samansett av 10 mill i auka kostnader(8 mill.kr til nytt løpehjul Osen og 2 mill.kr til arbeid med nye prosjekt) og 5 mill.kr i reduserte kostnader ( 3,3 i reduserte avskrivingar og 1,7 i redusert nettleige). Produksjon /omsetning bidreg med om lag 70 % av driftsresultatet i 2012 (21,5 mill.kr) mot 90% i fjor (45,8 mill.kr). Etter skatt er andelen noko lågare, då skattenivået er vesentleg høgare på produksjon enn nett. VTK sin 15 %-eigardel i Grunnåi Kraftverk AS er ikkje med i desse tala då dette selskapet rekneskapsmessig står på eigne bein. Selskapet hadde i 2012 eit resultat etter skatt på 0,4 mill.kr (1,8 mill.kr i 2011). Resultatet går ned pga prisnedgang og at selskapet frå 2011 har betalt grunnrenteskatt. 3

6 Kraftproduksjon (GWh) Spotpris ref Oslo/Kristiansand (øre/kwh) Kraftsalg til sluttbrukarar VTK sel berre til sluttbrukarar i eigarkommunane. Marknadsandelen målt i volum er 89 % (90% i 2011). Vi har 95% av antal kundar, som i Dei kundane VTK ikkje har, er stort sett landsdekkande selskap som har sentrale avtaler med ein leverandør og utanbygds hyttekundar. Også nokre fastbuande let seg overtale av pågåande seljarar. Med den prispolitikken VTK har er det vanskeleg å sjå at andre kan levere til lågare pris over tid. Prispolitikken til VTK er å selje til sjølvkost, dvs vekta innkjøpspris + påslag for elsertifikatordninga som kom i Dette gav ein pris i 2012 ca 1 øre/kwh over midlare spotpris pr.månad. Denne prispolitikken gjer at kraftsalg til sluttbrukarar går med ca 2 mill.kr i underskot. Dette underskotet er med i resultattala for produksjon/engrosomsetjing i avsnittet over. For levering til Tokke og Vinje kommunar kjøper VTK kraft frå kommunane. Prisen i 2012 var vekta spotpris pr månad med eit tak på 36 og 25 øre/kwh + elsertifikat.. Båe kommunane har auka prisen mykje dei seinare år. Utviklinga skuldast ikkje auka pris på Særavtalekrafta inn til kommunane, men heller eit ynskje frå kommunane om større inntekter frå denne kraftavtala. VTK sel krafta vidare utan anna påslag enn pliktig kjøp av elsertifikat. For forsyning av dei andre kommunane vert det kjøpt inn kraft i marknaden. Vekta middelpris (inklusiv elsertifikat) i 2012 var 24 øre/kwh mot 38 øre/kwh året før. 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 Salg til sluttkundar (GWh) Avrekna kraftpris kundar (ekskl. mva) FKNS Tokke Vinje Nett I 2012 var det nyanlegg til hytter, ombygging av mastearrangement og ekstraordinært vedlikehald som stod i fokus. I regionalnettet vart det 60 år gamle fjordspennet over Vråvatn ved Vråliosen fornya til ein kostnad av 6,4 mill.kr (900 m). Lio trafostasjon vart utvida og ombygd. Det vart bygd 4 km 22 kv jordkabel, 3 nye nettstasjonar og 26 km lågspent jordkabel. Målsetjinga er å nytte jordkabel ved alle nyanlegg og fornyingar i høgspent- og lågspentnettet. 4

7 Andel jordkabel i høgspentnettet auka frå 21,7 % til 22,1 % og i lågspentnettet frå 41,7 % til 42,7 %. Alle mastearrangement skal, som fylgje av forskriftskrav, vera ombygd slik at eventuelle sikringsskifte kan utførast frå bakken. I 2005 hadde VTK 370 slike anlegg. Ved utgangen av 2012 stod det att 235 anlegg å bygge om. Ombyggingsaktiviteten var stor i 2012 og arbeidet vil bli prioritert slik at fristen vert halden. Andel jordkabel (i % av km nett) Fiberkabel (km) I 2002 vart VTK, som dei fleste andre nettselskap, pålagt ekstraordinær skogrydding i og langs alle linjegater. I perioden 2002 til 2010 vart det rydda både høgspent- og lågspentnett til ein samla kostnad på om lag 25 mill.kr. I 2012 vart det rydda for 3,5 mill.kr i regional- og distribusjonsnettet. Mesteparten av dette (77%) vart utført av innleigde firma. VTK er godt i rute i høve til ryddeplan. Talet på nettkundar auka med 193 mot 136 året før, og var ved årsskiftet Auken i nye hyttekundar var 152 mot 183 i Dette er ein nedgang i høve til toppåra for 5-6 år sidan, men likevel ein monaleg årleg vekst. Forbruket hjå VTK sine kundar var 251 GWh. Dette er ein auke på 2 %. Nettkundar, totalt og hytter Kraftforbruk ref kunde (GWh) Driftsregulariteten var opp mot det beste VTK nokon gong har levert; -, med 99,96% oppetid. Dette tilsvarer berre 3,5 timar straumlaust i gjennomsnitt mot 12 timar i Årsaken til forbetringa ligg i hovudsak i at vi 2012 ikkje hadde stormar og heller ikkje mykje anna uvær. 5 5

8 KILE-kostnad (kr/kwh) Leveringsregularitet. Midlare utkoplingstid. (timar) Nettleiga vart ikkje sett opp i 2011 og heller ikkje i Midlare nettleige heldt seg difor på same nivå ; 34,4 øre/kwh + offentlege avgifter. Avrekna nettinntekter frå forbrukarar auka med 1,3 mill.kr (1,5%) til 86,3 mill.kr. Årsaken er litt høgare forbruk. Nettleiga frå produsentane gjekk ned 2,3 mill.kr pga låge energiledd som fylgje av låg spotpris. Totalt gjekk difor avrekna nettinntekter ned med 1 mill.kr (1%). Inntektene vart 3,9 mill.kr lågare enn ramma. Dette saman med ein korreksjon frå NVE på 2,7 mill.kr gav ei mindreinntekt 6,6 mill.kr. Dei totale bokførte nettinntektene vart 100,0 mill.kr mot 102,4 i Denne nedgangen skuldast redusert ramme på heile 12,6 mill.kr, men som pga kraftig reduksjon i KILE-kostnader og korreksjon frå året før ikkje slo ut med meir enn 2,4 mill.kr i rekneskapen (jfr note 19). VTK fekk redusert sin effektivitetsscore frå 106% til 100%, dvs på gjennomsnittsnivå i landet. Målet er å ligge over 100%; - det vart altså ikkje nådd i I realiteten er det effektiviteten 2 år før som vert lagt til grunn, dvs Driftsresultatet for nettdrifta (inkl. breiband) vart ca 10 mill.kr eller om lag 30% av det totale driftsresultatet. Av dette utgjer breibandaktiviteten ca 1,5 mill.kr. Dette er ein auke på 5 mill.kr i høve til år Årsaken er låge KILE-kostnader og større grad av aktivering både på løn og materiell KILE-kostnad Nettleige inkl. fastbeløp, ekskl. off. avgifter (øre/kwh) 1000 kr

9 Anna verksemd Breiband VTK eig 40 % av Telefiber AS. Selskapet vart stifta og held til i VTK-bygget med 3 tilsette. Selskapet leverar breibandtenester i Vest-Telemark + Hjartdal, eit område som krev store investeringskostnader pr kunde. Selskapet har ca 2000 kundar. Selskapets økonomi er god og i 2012 vart det overskot for 4. året på rad. Av ei omsetning på 15,6 mill.kr vart det eit resultat før skatt på 1,6 mill.kr. VTK si rolle er å eige, bygge og drive fibernettet og fylgje opp vår eigarrolle i Telefiber AS. Fibernettet vart i 2012 bygd vidare ut med 41 km, slik at samla lengde ved utgangen av året er 661 km. Av desse er ca 300 km delfinansiert gjennom offentlege anbod via VTNU. VTK hadde i 2012 i overkant av 3 mill.kr i årlege leigeinntekter frå utleige av fiberkablar til Telefiber. Leigeinntektene dekker drift, avskrivingar og avkasting (renter). I 2012 starta VTK opp med planlagt utbygging av fiber til sluttkundar etter tinging frå Telefiber. Dette vil halde fram for fullt i 2013 og i mange år framover. Sjå meir om dette under punkt Strategi under. Kontortenester m.m. I VTK-bygget har Vest-Telemark Brannvesen IKS (VTBV)og Telefiber AS kontorplass. VTK leverer også diverse økonomi- og kontortenester til desse to selskapa. Skafså Kraftverk ANS vert administrert av VTK og dagleg leiar held til i VTK-bygget. VTK har eigen Pensjonskasse. Den vert administrert av VTK og har VTK, Skafså Kraftverk og Telefiber som medlemsbedrifter. Samla fondskapital er på 92 mill.kr. ØKONOMISK RESULTAT OG FINANSIELLE FORHOLD Generelt Resultatet er svakare enn 2011 og mykje dårlegare enn dei gode åra Vi må tilbake til 2003 for å finne eit dårlegare resultat etter skatt. Årsakene er primært kraftig fall i kraftprisane, men høg investeringstakt og høge pålagte vedlikehaldskostnader slår også ut. Gjennomgangen under refererer seg til KONSERN-tala. Resultatrekneskapen Driftsinntektene er 205,9 mill.kr, som er ein nedgang på 26,2 mill.kr (11%)i høve til 2011 (og 46,2 mill.kr i høve til 2010). Den viktigaste årsaken er lågare kraftprisar. Denne brutto inntektssvikten vert til ein viss grad kompensert med reduserte kraftkjøpskostnader (sjå under). Kraftkjøp og anna varekjøp er 59,8 mill.kr, som er ein nedgang på 15 mill.kr (20%) i høve til Reduksjonen skuldast i hovudsak lågare prisar på innkjøpt kraft og lågare overføringskostnader. Jfr note 4. Postane over gjev eit dekningsbidrag på 146,1 mill.kr som er ein nedgang på 11,2 mill.kr (7,1%). Nedgangen skuldast produksjon/omsetning; - nettaktiviteten har ein liten framgang etter eit svakt år i Jfr note 4b. Personalkostnadene til drift går ned med 1,4 mill.kr (3,4%). Dette skuldast høgare andel aktiverte personalkostnader enn året før. Pensjonskostnadene har ein liten nedgang etter eit betre avkastningsår i Pensjonskassa. Jfr note

10 Avskrivingane aukar med 5% som fylgje av relativt store investeringar i 2012 innanfor alle typer anleggsmidlar. Jfr note 11 og finansielle forhold under. Andre driftskostnader aukar med 9,8 mill.kr (21 %). Den relative kostnadsveksten er størst i Skafså Kraftverk og har sin årsak i nytt løpehjul i Osen kraftverk og andre ekstraordinære vedlikehaldsoppgåver (ca 11 mill.kr). Andre ekstraordinære postar er 2,1 mill.kr til juridisk og finansiell hjelp i samband med forsøk på kjøp av Vrangfoss kraftverk. Jfr note 6. Driftsresultatet går som fylgje av dette ned med 20,7 mill.kr til 31,3 mill.kr. Driftsresultat (mill.kr) Talet på årsverk, VTK -konsern Netto finanskostnader aukar med 1,2 mill.kr (23%) som fylgje av auka gjeld og høgare rente. Gjeldsauken skuldast utbetaling av relativt høgt utbytte og store investeringar i Jfr note 7 og 8. Resultat før skatt vert då redusert med 21,9 mill.kr (46%) til 25,1 mill.kr, noko som er det dårlegaste resultatet på 10 år. Resultatet er 40 mill.kr lågare enn i Skattekostnadene får ein kraftig relativ nedgang frå 50% til 42% av resultat før skatt. Hovudårsaken til dette er at kraftproduksjonen utgjer ein relativt sett mindre del av resultatet enn i 2011, og sidan kraftproduksjonen har om lag dobbelt så høg skatteprosent som nett får dette slikt utslag. Jfr note 9. I tillegg vert det betalt 7,6 mill.kr i eigedomskatt, men den er ført som andre driftskostnader. Årsresultatet vert med dette 14,5 mill.kr, som er ein nedgang på 9,2 mill.kr eller 39%. Finansielle forhold Investeringar Det er i året investert for 43,4 mill.kr. Av dette er 5,9 mill.kr finansiert av kundar o.a. Netto aktiverte investeringar vert då 37,5 mill.kr mot 51,8 i Reduksjonen er frå eit svært høgt nivå i 2011 og investeringsbehovet er framleis stort. Kraftverk 1,6 mill.kr (8,4). Adm.bygg, turbin (effektauke), Indre dammar m.m. Regionalnett 11,0 mill.kr (12,5). Fjordspenn Vråliosen 6,4 og Lio trafostasjon 4,6 mill.kr. Distribusjonsnett 15,8 mill.kr (21,3). Høgspent 5,1, nettstasjonar 3,9 og lågspent 6,8 mill.kr Fiber 3,1 mill.kr (1,5). FTTH i Treungen sentrum og diverse stader i Tokke og Vinje. Diverse 6,0 mill.kr (8,1). Transportmidlar 4,1, Fiber eget bruk 1,1, og Lagerbygg 0,8 mill.kr. 8 8

11 Investeringane er finansiert med avskrivingar, gjeldsauke og overskotsdiponering. Totalkapitalen (Sum eigendelar) aukar med 32,6 mill.kr til 511,3 mill.kr som fylgje av store investeringar og auke i kundekrav som til dømes mindreinntekt. Denne auken set press på EK-%. Akkumulert mindreinntekt i nettet inkl. renter er 30 mill.kr ved utgangen av året. Dette er ein auke på 7,5 mill.kr og skuldast korreksjonar frå året før og at avrekna nettinntekter var lågare enn tildelt ramme gav rom for; - jfr note 14, 2 og 19. Nettleiga er sett opp 10% for 2013; - etter 3 år med same pris. Dette for å starte innhentinga av dette kravet mot kundane. Langsiktig gjeld auka 40 mill.kr i Årsaken var store investeringar, høge utbytte dei siste åra og auke i mindreinntekt. Jfr note 17. Eigenkapitalen i selskapet (konsernet) er ved utgangen av året 262,2 mill.kr (51,3%) før avsetjing til utbyte. Med eit utbyte på 10 mill.kr vert eigenkapitalen 252,2 mill.kr (49,3 %). Jfr note 16. Avkastning på totalkapitalen før skatt: 6,6 % (11,1%) Avkastning på eigenkapitalen før skatt: 9,8 % (18,4 %) Avkastning på eigenkapitalen etter skatt: 5,7 % (9,3 %) Balanse 2012 Aktiva Passiva Aksjekapital Overkursfond Fri eigenkap. Gjeld Anleggsmidlar Varelager Krav Pengar DISPONERING AV ÅRSRESULTATET Styrets framlegg: Overføring til fri eigenkapital 4,5 mill.kr Utbytte 10,0 mill.kr Sum disponering 14,5 mill. kr Samla utbytte til eigarane sidan 1999 har då kome opp i 319 mill.kr. 9 9

12 Utbytte pr år (mill.kr) 350,0 Utbytte, akkumulert (mill. kr) 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 TILSETTE VTK hadde ved utgangen av året 56 tilsette (53 årsverk). I tillegg kjem omlag 6 årsverk i kraftverka som også er med i personalkostnadene. LIKESTILLING Styret har 8 medlemer med personlege varamedlemer. Dei 6 eigarkommunane har rett til ein styreplass kvar. Frå dei tilsette vert det vald 2 medlemer. Etter valet på generalforsamlinga i 2011 har styret 50/50-fordeling på menn og kvinner når det gjeld dei eigarvalde styremedlemene; - slik lova krev. Varamedlemene er kjønnsfordelt på same måte. Av dei ca 60 årsverka totalt vert omlag 7,5 utført av kvinner (9 personar). Kvinnene er tilsett i kontor- og reinhaldsfunksjonar og er innanfor desse arbeidsområda i stort fleirtal. Avtaleverket og lønssystemet er kjønnsnøytralt, slik at det er lik løn for likt arbeid. I 2012 tok VTK for fyrste gong inn ei jente som lærling. VTK har ingen vedteken strategi for å auke talet på kvinner utover det som fylgjer av det generelle avtaleverket innafor KS Bedrift sitt virkeområde. HMS OG BEREDSKAP Internkontroll i samsvar med forskrifter er i drift. Arbeidsuhell, farlege tilhøve og andre HMSavvik vert registrert og fylgd opp. Alle avvik vert analysert og tiltaksvurdert. I 2012 var det ingen arbeidsuhell med fråvær. Sjukefråværet i VTK AS var 2,4% mot 3,0% i Gjennomsnittet siste 10 år er 3,2 %. Som IA-bedrift er VTK pålagt å tilrettelegge for at tilsette kan halde fram i jobb sjølv om dei slit med sjukdom og kroniske plager. Fråvær frå slike personar er inkludert i tala over. VTK er tilknytta bedriftshelsetenesten SAMT (Senter for ArbeidsMiljø i Telemark) og gjennomfører ymse systematiske undersøkingar i regi av dei. Risiko og sårbarhet (ROS) for VTK si totale verksemd er analysert og tiltaksvurdert. Beredskapsplan og internkontroll er ein del av dette. VTK sine beredskapsressursar baserer seg i stor grad på eigne fast tilsette, men vi har også viktige samarbeidspartnarar eksternt (helikopter, tungtransport, skogrydding, materiell, mannskap). STRATEGI OG FRAMTIDSUTSIKTER Rett etter årtusenskiftet endra VTK sin prisstrategi frå å tilbakeføre verdiskapinga i selskapet til kundane gjennom så låge prisar som råd, til å ha ein prispolitikk som gjev rom for utbyte, sjølv om maksimalt overskot ikkje skal vera målet. Prinsippvedtaket om dette vart gjort på generalforsamlinga i 2002 og utforma i detalj på generalforsamlinga i Konsekvensen av dette vedtaket vart å ta ut maksimalt frå nett og produksjon. Kraftsalg til kundar i eigarkommunane skulle skje til engrospris (innkjøpspris). I alle år seinare er denne strategien fylgd opp av selskapet. Dette har gjeve gode økonomiske resultat som har gjeve rom for årleg utbytte til eigarane, noko som også var bakgrunnen for endringa i prisstrategien. 10

13 VTK har som mål å auke eigenproduksjonen ved å kjøpe kraftverk eller ta del i lønsame utbyggingar av små og mellomstore kraftverk. VTK sende i august 2007 konsesjonssøknad for utbygging av Lårdalsåi. I 2010 sendte vi ein justert søknad etter oppmoding frå NVE. På delar av fallet er det 2 søknader noko som har forpurra sakshandsaminga. Det er no gjennomført bruksordningssak i regi av jordskifteretten i nedre del av fallet og revidert søknad vil bli sendt straks nødvendige ekstra miljøkartleggingar er gjennomført på barmark. I regi av Skafså Kraftverk ANS vert det arbeida med planer om utbygging av restfall i Skafså-vassdraget. Lønsemda innom produksjon av elektrisk kraft har gått kraftig ned det siste året og marknaden trur p.t. ikkje på prisar over 27 øre/kwh dei neste 5 åra. Årsakene til dette finn ein både på tilgangs- og etterspørselssida. På tilgangsside er det særleg kraftig utbygging av vind- og solkraft i Tyskland (og andre land), subsidiert fornybarutbygging i Noreg og Sverige(elsertifikatordninga) og ny finsk kjernekraft som slår ut. Prisnedgang på kol, og til dels på olje og gass, gjer det billigare å produsere elkraft i slike anlegg. Dette saman med kollaps i CO2-kvoteprisen styrker tilgangen av fossil basert elkraft. På etterspørselssida slår generell konjunkturnedgang i Europa ut saman med utflagging av industriproduksjon til Asia og andre stader. Kraftomsetninga til sluttbrukarar vert handtert uavhengig av kraftproduksjonen. Kraftoppdekkinga vert ordna gjennom marknaden og ved direkte kjøp frå Tokke og Vinje kommunar. Styret legg til grunn at kraftomsetninga framleis skal skje utan dekningsbidrag, dvs salg til innkjøpspris. Kostnader til pliktig elsertifikatkjøp frå 2012 og profilkostnader vil bli rekna som ein del av innkjøpsprisen i den samanheng. Nettverksemda har som mål å halde sin posisjon som rimeleg effektiv etter NVE sin målestokk, og meir effektiv enn gjennomsnittet. Denne målsetjinga blei oppfylt til og med I 2012 blei VTK målt til 100% (dvs akkurat på gjennomsnittet). Dette sikrar ei inntektsramme som gjev rom for god avkastning på kapitalen. Det har i mange år no vore stor aktivitet i utbygging av straum til gamle og nye hyttefelt. Etter finanskrisa i 2008 har aktiviteten blitt om lag halvert i høve til toppåra. Mykje av VTK sitt høgspentnett vart bygd ut på 40-, 50- og 60-talet og behovet for vedlikehald og fornying aukar på. Desse anlegga er systematisk vurdert og rangert som grunnlag for årlege fornyingsplanar. Alle sikringsanlegg i mastetrafoar må byggast om for bakkebetjening innan Vi er no godt i gang med dette, og dei fleste vert ombygd på enklaste måte med nedbygging av sikringsarrangement og vidareføring av trafo i mast. For å redusere KILE-kostnadene, og dermed auke leveringskvaliteten, vil vidare utbygging av overvakings- og fjernstyringssystem vera eit prioritert område framover. VTK vil også dei næraste åra få store investeringar både i regional- og distribusjonsnettet. Kan her nemne ny transformator og koplingsanlegg i Kjela trafostasjon og forsterking til Vågslid, ny transformator i Seljord trafostasjon, ny trafostasjon i Nissedal, mogeleg reserveløysing over til Hovden og ombygging til 66/300 kv i Lio trafostasjon. I tillegg kjem pålagt utskifting av heile målarparken innan (AMS), kostnadsrekna til 50 mill.kr. Inntektsrammesystemet synest å gje VTK tilfredsstillande økonomiske vilkår i åra framover, noko som bør kunne sikre stabil drift og finansiering av nødvendig fornying og forbetring av nettet. Ved utgangen av 2012 er akkumulert inntektsført mindreinntekt ca 30 mill.kr. Dette står oppført i balansen som eit krav mot våre nettkundar (bokført men ikkje fakturert inntekt); - jfr note 14 og 19. Kravet kan berre hentast inn gjennom høgare nettleige i ein periode. Dette vil koma i tillegg til tariffauke som fylgje av dei (pålagte) nettinvesteringane som er nemnd over. Å avskrive inntektsført mindreinntekt vil i tilfelle medføre ein tilsvarande resultatreduksjon i det året avskrivinga vert gjort. Det er berre generalforsamlinga som eventuelt kan gjera vedtak om slik avskriving. Felles nasjonal tariff for regionalnettet, som skulle innførast frå , vart trekt tilbake av OED i februar Fleire årsaker til dette, men problemstillingar knytt til EU sit regelverk om transmisjon og distribusjon av elektrisk kraft, samt frykta for å sementere dagens selskapsstuktur, 11 11

14 var nok dei tyngste argumenta. Denne omgjeringa gjer at nettkundane i VTK ikkje får den kostnadsreduksjonen på fleire millionar som felles nasjonal regionalnettstariff ville ha utløyst. I vedtaket varsla OED sterkare fokus på strukturen i bransjen, noko dei har fylgd opp ved å opprette ei ekspertgruppe som skal vurdere nettstruktur, organisering og tiltak for å oppnå ein mest mogeleg rasjonell nettorganisering i landet. Kva for konsekvenser dette vil få for VTK er sjølvsagt for tidleg å seia noko om, men styret vil fylgje denne saka nøye framover. Dagens tiltak, med tariffutjamningsmidlar over statsbudsjettet, har i praksis vist seg å bli ei ordning for å dele ut offentlege midlar til små/urasjonelle nettselskap. Dette har auka overlevingsevnen for desse og redusert/fjerna behovet for strukturendringar, stikk i strid med energilovens mål om rasjonell energiforsyning. Sterke krefter, både innom bransjen, EU-systemet og nasjonale styresmakter, pressar stadig på for å innføre leverandørsentrisk kundekontakt og fakturering. Det vil seia at kraftomsetningsselskapet skal sende felles faktura for nett og kraft og ta seg av all kundekontakt. Sidan alle eigenskapar ved produktet straum vert bestemt av nettselskapet synest dette å vera lite fornuftig. I tillegg utløyser dette behov for standardisert automatisk måleverdiinnsamling (AMS) og sentral datalagring av måleverdiar og avrekningsdata (nettariffar). Store ressursar vert no nytta på å greie ut dette. Det er vanskeleg å sjå at nytten er større enn kostnaden sett frå kundens ståstad, men det synest heller ikkje å vera avgjerande for dei kreftene som pressar på i desse sakene. Utbygging av ny fornybar kraft og elektrifisering av sokkelen utløyser store nettinvesteringar i sentral- og regionalnettet. Det ser ut til at mesteparten av rekninga for dette også havnar på nettleiga til vanlege forbrukarar. Det er difor grunn til å rekne med større auke i nettleiga i åra framover enn generell kostnadsutvikling skulle tilseia. Nett + kraft ekskl. avgifter Forbruk pr kunde (kwh/år) øre/kwh Sidan 1995 har VTK bygd ut fibersamband til eige bruk. På generalforsamlinga i 2004 gav eigarane styret fullmakt til å setja i gang utbygging av eit breibandnett til allmenn bruk. Grunngjevinga var mellom anna at god breibandsdekning til ein akseptabel pris er ein føresetnad for næringsutvikling, undervisning, nyskaping, gode offentlege tenester og interkommunalt samarbeid i Vest-Telemark i åra framover. Ved utgangen av 2012 har VTK 661 km fibernett i drift. Den kommersielle utnyttinga av dette nettet er Telefiber sitt ansvar. Etter å ha sikra minimum breibandsdekning til (nesten) alle i Vest-Telemark, starta Telefiber i 2012 opp med å bygge ut FTTH (Fiber To The Home) med leveranse av Altibox. Denne strategien er forankra i føringar frå everka og deira eigarar. Dette vil medføre store investeringar for VTK og dei andre everka i Telefiber; - storleiksorden 50 mill.kr neste 5 år før frådrag for statstilskot (via VTNU). I 2012 vart fleire smågrender i Tokke og Vinje bygd ut, samt Treungen i Nissedal. I 2013 blir etter planen Vråliosen/Austheii, Bøgrend- Smørklepp, Åmot sentrum, Kviteseid sentrum og Fyresdal sentrum bygd ut. 12

15 VTK har ein svært stabil arbeidsstokk. Dette er viktig når så mykje av aktiviteten krev oversikt over, og lokalkunnskap om, eit svært stort geografisk område med tilhøyrande tekniske anlegg. Styret vil ha fokus på å behalde og rekruttere personell gjennom å syte for at VTK er ein attraktiv arbeidsplass. I 2008 er det innført seniorpolitiske tiltak med positiv effekt. Styret takkar alle tilsette for god innsats i Styret meiner at VTK har ei stabil utvikling og ein solid økonomi, og bør difor, innanfor dei rammer som kraftmarknaden, regelverk og reguleringsregime gjev, kunne oppfylle dei mål som eigarane til ei kvar tid har for selskapet. Føresetnaden for halde fram drifta er difor til stades. Høydalsmo Høydalsmo 31. desember juni 2013 / 7. juni 2013 Rolf Normann (leiar) Guro Libjå (nestleiar) Bjørg K. Staaland Torgrim Thomassen Magne Reinstaul Kari-Anne Nordbø Aslak Bekhus Jarle Solbu Ketil Kvaale (adm.dir.) 13 13

16 RESULTATREKNESKAP 2012 (Tal i 1000 kr.) Konsern Konsern Tekst Note VTK AS VTK AS Kraftsalg Nettinntekter Andre driftsinntekter Driftsinntekter Kraftkjøp og anna varekjøp Personalkostnader Avskrivingar Andre driftskostnader Driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Netto finanskostnader Resultat før skattar Skattekostnad ÅRSRESULTAT Overført til fri eigenkapital Avsett til utbyte SUM DISPONERINGAR

17 BALANSE (1000 kr) (1000 kr) Konsern Konsern Tekst Note VTK AS VTK AS EIGENDELAR Immaterielle eigendelar Varige driftsmidlar Finansielle anleggsmidlar Sum anleggsmidlar Varelager Kortsiktige krav Pengemidlar Sum omløpsmidlar SUM EIGENDELAR EIGENKAPITAL OG GJELD Innskoten eigenkapital Opptent eigenkapital Sum eigenkapital Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EIGENKAPITAL OG GJELD Styret i VTK, 7.juni, 2013 Styret i VTK 25. juni 2013 Rolf Normann Kari-Anne Guro Libjå Nordbø Bjørg Guro K. Ståland Libjå (styreleiar) (nestleiar) Magne Reinstaul Torgrim Thomassen Kari- Anne Nordbø Aslak Bekhus Jarle Solbu Ketil Kvaale (adm.direktør) 15

18 KONTANTSTRAUMOPPSTILLING Konsern Konsern Tekst VTK AS VTK AS Tilgang av midlar: Årets overskot Ordinære avskrivingar Avskriving på kraftkontrakt Opptak av lån Endring i utsett skattefordel Sum tilgang Disponering av midlar: Aktiverte investeringar Avgang anleggsmidlar/aksjar Avdrag på lån Kjøp av aksjar/andelar Utbytte Sum disponering Endring i arbeidskapital Spesifikasjon av endring i arbeidskapital: Endring varelager Endring kortsiktige krav Endring betalingsmidlar Endring omløpsmidlar Endring kortsiktig gjeld Endring arbeidskapital

19 ØKONOMISKE HOVUDTAL Konsern Konsern Tekst VTK AS VTK AS Lønsemd: 15,8 22,9 A) Resultatgrad % 16,1 23,3 0,4 0,5 B) Kapitalens omløpstid 0,4 0,5 6,6 11,1 C) Totalrentabilitet = A*B % 6,6 11,1 Finansiering: 1,02 94,8 Anleggsmidlanes finansiering % 1,02 94,9 Soliditet: 49,3 51,8 Eigenkapital % 49,4 51,8 Likviditet: 1,11 0,73 Grad 1 1,11 0,73 0,97 0,62 Grad 2 0,97 0,62 Resultatgrad = (Driftsresultat + finansinntekter) / Driftsinntekter Kapital. oml. = (Driftsinntekter / Gj.snittleg totalkapital Totalrentabil. = (Driftsresultat + finansinntekter) / Gj.snittleg totalkapital Anl.midl. fin. = (Langsiktig gjeld + eigenkapital)/anleggsmidlar Grad 1 = Omløpsmidlar/kortsiktig gjeld Grad 2 = (Bet.midlar + kortsiktige krav)/kortsiktig gjeld 17

20 NOTER TIL REKNESKAPET OG BALANSEN Rekneskapsprinsipp Årsrekneskapen er sett opp i samsvar med rekneskapslova og norske rekneskapsstandardar. Klassifisering Eigedelar bestemt til varig eige eller bruk samt eigedelar som forfell meir enn eitt år etter balansedagen er klassifisert som anleggsmidlar. Andre eigedelar er klassifisert som omløpsmidlar. Anleggsmidlar er oppført til kostpris. Anleggsmidlar med avgrensa økonomisk levetid er avskrivne planmessig. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterium lagt til grunn. Immaterielle eigedelar Selskapet har ein stor utsett skattefordel som skuldast skilnad mellom bokførte verdiar og skattemessig fastsette verdiar på kraftanlegg og nettinstallasjonar. Sjå eigen skattenote. Balanseført goodwill stammar frå kjøpet av Nissedal Kommunale Elverk i 2000 samt næringsfond ved omgjering til tidsuavgrensa konsesjon for Åmdal og Osen kraftverk. Kjøpt goodwill blir avskriven over 5 år, medan næringsfond ikkje vert avskrive. Varige driftsmidlar Varige driftsmidlar er avskrivne over forventa økonomisk levetid. Anleggsmidlar tilhøyrande nett er avskrivne lineært i samsvar med retningsliner frå NVE. Viser til eigen note. Andelar Eigardelar i Skafså Kraftverk ANS (67 %) og Sundsbarm Kraftverk (8,5 %) er vurdert etter bruttometoden for resultat og nettometoden for balansen. Andel av inntekter, kostnader, eigedelar og gjeld er innarbeidd linje for linje i rekneskapet. Aksjar Aksjar i andre selskap er vurdert til å vera anleggsmidlar og er difor oppført til kostpris, men vert nedskrive til verkeleg verdi ved varig verdifall. Varelager Varelager er verdsett til lågast verdi av verkeleg pris og innkjøpspris. Ein del av varelageret (3,5 mill. kr) er rekna som beredskapslager og oppført som anleggsmiddel under nettanlegg. Fordringar Kundefordringar og andre fordringar er ført opp til pålydande etter frådrag for avsetjing til forventa tap. Pensjonar VTK har eigen pensjonskasse. Ordninga omfattar alle tilsette med arbeidstid over 15 t/veke i VTK AS, Skafså Kraftverk ANS og Telefiber AS. Storleiken på framtidige ytingar er avhengig av talet på oppteningsår, lønsnivå ved pensjonsalder og storleiken på ytingane frå folketrygda. Pensjonsforpliktingane er aktuarberekna til 80 mill. kr med 100 % dekningsgrad og ei grunnlagsrente på 3 % (realrente)