Årsmelding. for året driftsår VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding. for året 2012. 72. driftsår VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS"

Transkript

1 VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS Årsmelding for året driftsår Ombygging av gamle mastetrafoar og utbygging av fiber var viktige arbeidsoppgåver i På bilete Særen trafo med fibernode. Foto: Aslak Bekhus

2

3 VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS HISTORISK OVERSYN Vest Telemark Kraftlag vart stifta 13. september 1940 som eit selskap der deltakarane hadde avgrensa økonomisk ansvar (BA). I 1981 vart Kilen Kraftlag i Kviteseid overteke og i 2000 vart Nissedal Kommunale Elverk (NKE) innfusjonert. Nissedal kommune gjekk då inn på eigarsida i VTK i høve til dei verdiane som låg i verksemda. NKE var stifta i Som fylgje av lovendring (lov om interkommunale selskap 41) vart VTK (BA) omorganisert til aksjeselskap (VTK AS) med verknad frå Omorganiseringa skjedde ved namneendring og nye vedtekter. Aksjekapitalen på 100 mill.kr vart fordelt i same høve som andelskapitalen i BA-et. Eigarane har inngått avtale som regulerar aksjeomsetning og styrevalg m.m. Vedtaket om omorganisering vart gjort i representantskapet og var samrøystes. EIGARSKAP OG FØREMÅL VTK er eigd av Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje kommunar. Nissedal eig 5 %, dei andre 19 % kvar. Aksjekapitalen er på 100 mill.kr. Konsesjonsområdet dekker dei same kommunane med unntak av Fjågesund i Kviteseid, Felle og Haugsjå i Nissedal og Rauland i Vinje. Området utgjer omlag 40 % av Telemark fylkes areal. VTK har forretningskontor i Høydalsmo i Tokke kommune, og ei avdeling i Treungen. Føremålet med selskapet er elnett, kraftproduksjon, kraftomsetning, elektroinstallasjon, teletenester og liknande. VTK er medeigar i produksjonsselskapa Skafså Kraftverk ANS (67 %), Sundsbarm Kraftverk (8,5 %) og Grunnåi Kraftverk AS (15 %). Til saman gjev dette 240 GWh i eigenproduksjon. Vidare har VTK 40 % i breibandselskapet Telefiber AS. HOVUDTAL VTK har over nettkundar og talet aukar med i året, i hovudsak hytter. I høve til talet på abonnentar har VTK eit omfattande nett: 89 km regionalnett 7 transformatorstajonar 1042 km høgspentnett 6 koplingsstasjonar 1794 km lågspentnett 915 nettstasjonar VTK sine aktivitetar sysselset ved utgangen av året 63 personar (59 årsverk), av desse er 6 årsverk tilknytta produksjonselskapa. 1 1

4 OVERSIKT OVER EIGARSKAP pr Vest-Telemark Kraftlag AS Skafså Kraftverk ANS (67 %) VTK Pensj.kasse (100 %) Sundsbarm Kraftverk (8,5 %) Grunnåi Kraftverk AS (15 %) Telefiber AS (40 %) Rekneskapsmessig inkludert i VTK Konsern. Eigne skattesubjekt. Ikkje inkludert i VTK. ORGANISASJON OG LEIING Vest-Telemark Kraftlag AS Generalforsamling Styret 8 medlemmer Adm. direktør Ketil Kvaale PRODUKSJON m.m. Energisjef Aslak Ofte NETT Nettsjef Gunnar Snarteland ØKONOMI/KONTOR Kontorsjef Terjei Mjaaland DLE Tilsynsleiar Tor Ivar Berge IKT Avd.leiar Thor Arne Heggtveit DL Skafså KV Nettdrift Økonomi DLE IKT, system og drift Kraftomsetning Nyanlegg Måling og avrekning Målarar IKT, sikkerhetsledar Energiutgreiing Entreprenørtenester Kraftsalg detalj Ny produksjon Fiber Kontortenester Personal Styreleiar: Rolf Normann (Åse Wrålid) Tokke Styrets nestleiar: Guro Libjå (Olav Gisle Noraberg) Fyresdal Styremedlemer: Bjørg K. Staaland (Magne Wraa) Kviteseid Magne Reinstaul (Iselin B. Stundal) Seljord Torgrim Thomassen (Kari Rustberggard) Vinje Kari-Anne Nordbø (Kåre Rønningen) Nissedal Aslak Bekhus (Tor Ivar Berge) (vald av tilsette) Jarle Solbu (Rune Aalandslid) (vald av tilsette) Dagleg leiar: Adm.direktør Ketil Kvaale Revisor: Revisorteam Vest-Telemark A/S v/reg.revisor Vetle H. Olsnes. (Namna i parantes er personlege varamedlemer). 2 2

5 STYRETS ÅRSMELDING GENERELT OM ÅRET Samandrag År 2012 var i Noreg eit nedbørsår 5% over normalen, særleg var sommarnedbøren høg. Med oppfylte magasin frå det svært våte året 2011, mykje nedbør vår/sommar og redusert etterspørsel frå utlandet fall spotprisen som ein stein i løpet av sommaren 2012 og har etter dette lege lågt i høve til prisnivået åra før. Dette gav låg verdiskaping i VTK sine kraftverk. Dette saman med store vedlikehaldsprosjekt gav dårleg økonomisk resultat. I nettverksemda var det nyanlegg til hytter, ombygging av mastarrangement og skogrydding som stod i fokus. Nytt 66kV fjordspenn over Vråvatn og utviding av Lio trafostasjon var dei største enkeltprosjekta i regionalnettet. Stabile værforhold og relativt lite feil gav god leveringskvalitet. Lågare forbruk og uendra nettleige gav stor mindreinntekt. Utbygging av fiber til sluttkundar kom i gang for fullt. Resultatmessig var 2012 det dårlegaste året sidan 2003, med eit resultat etter skatt på 14,5 mill.kr. Produksjon og kraftsalg engros I 2012 var det i Skafsåvassdraget normalt med nedbør(101%) og vesentleg mindre enn året før (- 22%). Mykje av nedbøren kom i sommarhalvåret. Tilsiget var 108% av normalen. Dette saman med noko reduksjon av magasinet gav eit produksjonsvolum på 300 GWh totalt, som er noko meir enn normalt og 5 GWh meir enn i I tillegg hadde Skafså eit vasstap på 30 GWh (6,6 mill.kr)som fylgje av flaum og driftsstans for utskifting av komponentar i turbinen og anna ekstraordinært vedlikehald. I alt vart det kosta på 17,4 mill.kr i ekstraordinært vedlikehald og fornying i Skafså Kraftverk i I Sundsbarm Kraftverk var produksjonen 11% høgare enn normalt men likevel noko lågare enn året før. Elles var det eit driftsår utan spesielle hendingar eller større påkostningar. VTK sin andel av produksjonen i Skafså kraftverk og Sundsbarm kraftverk vart 240 GWh mot 239 GWh i 2011 (214 GWh i 2010 og 252 GWh i 2009). Spotprisen i 2012 var den lågaste på mange år og berre om lag halvparten av prisnivået i 2006 og Prisen i løpet av året fylgde normal utvikling med 10 øre/kwh som lågaste månadsmiddel ( juli) og 34 øre/kwh som høgast månadsmiddel (februar); - i snitt 22 øre/kwh mot 36 øre/kwh i Sjølv med 35% prissikring gav spotprisnedgangen ein inntektssvikt på ca 19 mill.kr. Dette, saman med ein netto kostnadsauke på ca 5 mill.kr, gav ei resultatforverring på ca 24 mill.kr i høve til Netto kostnadsauke er grovt sett samansett av 10 mill i auka kostnader(8 mill.kr til nytt løpehjul Osen og 2 mill.kr til arbeid med nye prosjekt) og 5 mill.kr i reduserte kostnader ( 3,3 i reduserte avskrivingar og 1,7 i redusert nettleige). Produksjon /omsetning bidreg med om lag 70 % av driftsresultatet i 2012 (21,5 mill.kr) mot 90% i fjor (45,8 mill.kr). Etter skatt er andelen noko lågare, då skattenivået er vesentleg høgare på produksjon enn nett. VTK sin 15 %-eigardel i Grunnåi Kraftverk AS er ikkje med i desse tala då dette selskapet rekneskapsmessig står på eigne bein. Selskapet hadde i 2012 eit resultat etter skatt på 0,4 mill.kr (1,8 mill.kr i 2011). Resultatet går ned pga prisnedgang og at selskapet frå 2011 har betalt grunnrenteskatt. 3

6 Kraftproduksjon (GWh) Spotpris ref Oslo/Kristiansand (øre/kwh) Kraftsalg til sluttbrukarar VTK sel berre til sluttbrukarar i eigarkommunane. Marknadsandelen målt i volum er 89 % (90% i 2011). Vi har 95% av antal kundar, som i Dei kundane VTK ikkje har, er stort sett landsdekkande selskap som har sentrale avtaler med ein leverandør og utanbygds hyttekundar. Også nokre fastbuande let seg overtale av pågåande seljarar. Med den prispolitikken VTK har er det vanskeleg å sjå at andre kan levere til lågare pris over tid. Prispolitikken til VTK er å selje til sjølvkost, dvs vekta innkjøpspris + påslag for elsertifikatordninga som kom i Dette gav ein pris i 2012 ca 1 øre/kwh over midlare spotpris pr.månad. Denne prispolitikken gjer at kraftsalg til sluttbrukarar går med ca 2 mill.kr i underskot. Dette underskotet er med i resultattala for produksjon/engrosomsetjing i avsnittet over. For levering til Tokke og Vinje kommunar kjøper VTK kraft frå kommunane. Prisen i 2012 var vekta spotpris pr månad med eit tak på 36 og 25 øre/kwh + elsertifikat.. Båe kommunane har auka prisen mykje dei seinare år. Utviklinga skuldast ikkje auka pris på Særavtalekrafta inn til kommunane, men heller eit ynskje frå kommunane om større inntekter frå denne kraftavtala. VTK sel krafta vidare utan anna påslag enn pliktig kjøp av elsertifikat. For forsyning av dei andre kommunane vert det kjøpt inn kraft i marknaden. Vekta middelpris (inklusiv elsertifikat) i 2012 var 24 øre/kwh mot 38 øre/kwh året før. 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 Salg til sluttkundar (GWh) Avrekna kraftpris kundar (ekskl. mva) FKNS Tokke Vinje Nett I 2012 var det nyanlegg til hytter, ombygging av mastearrangement og ekstraordinært vedlikehald som stod i fokus. I regionalnettet vart det 60 år gamle fjordspennet over Vråvatn ved Vråliosen fornya til ein kostnad av 6,4 mill.kr (900 m). Lio trafostasjon vart utvida og ombygd. Det vart bygd 4 km 22 kv jordkabel, 3 nye nettstasjonar og 26 km lågspent jordkabel. Målsetjinga er å nytte jordkabel ved alle nyanlegg og fornyingar i høgspent- og lågspentnettet. 4

7 Andel jordkabel i høgspentnettet auka frå 21,7 % til 22,1 % og i lågspentnettet frå 41,7 % til 42,7 %. Alle mastearrangement skal, som fylgje av forskriftskrav, vera ombygd slik at eventuelle sikringsskifte kan utførast frå bakken. I 2005 hadde VTK 370 slike anlegg. Ved utgangen av 2012 stod det att 235 anlegg å bygge om. Ombyggingsaktiviteten var stor i 2012 og arbeidet vil bli prioritert slik at fristen vert halden. Andel jordkabel (i % av km nett) Fiberkabel (km) I 2002 vart VTK, som dei fleste andre nettselskap, pålagt ekstraordinær skogrydding i og langs alle linjegater. I perioden 2002 til 2010 vart det rydda både høgspent- og lågspentnett til ein samla kostnad på om lag 25 mill.kr. I 2012 vart det rydda for 3,5 mill.kr i regional- og distribusjonsnettet. Mesteparten av dette (77%) vart utført av innleigde firma. VTK er godt i rute i høve til ryddeplan. Talet på nettkundar auka med 193 mot 136 året før, og var ved årsskiftet Auken i nye hyttekundar var 152 mot 183 i Dette er ein nedgang i høve til toppåra for 5-6 år sidan, men likevel ein monaleg årleg vekst. Forbruket hjå VTK sine kundar var 251 GWh. Dette er ein auke på 2 %. Nettkundar, totalt og hytter Kraftforbruk ref kunde (GWh) Driftsregulariteten var opp mot det beste VTK nokon gong har levert; -, med 99,96% oppetid. Dette tilsvarer berre 3,5 timar straumlaust i gjennomsnitt mot 12 timar i Årsaken til forbetringa ligg i hovudsak i at vi 2012 ikkje hadde stormar og heller ikkje mykje anna uvær. 5 5

8 KILE-kostnad (kr/kwh) Leveringsregularitet. Midlare utkoplingstid. (timar) Nettleiga vart ikkje sett opp i 2011 og heller ikkje i Midlare nettleige heldt seg difor på same nivå ; 34,4 øre/kwh + offentlege avgifter. Avrekna nettinntekter frå forbrukarar auka med 1,3 mill.kr (1,5%) til 86,3 mill.kr. Årsaken er litt høgare forbruk. Nettleiga frå produsentane gjekk ned 2,3 mill.kr pga låge energiledd som fylgje av låg spotpris. Totalt gjekk difor avrekna nettinntekter ned med 1 mill.kr (1%). Inntektene vart 3,9 mill.kr lågare enn ramma. Dette saman med ein korreksjon frå NVE på 2,7 mill.kr gav ei mindreinntekt 6,6 mill.kr. Dei totale bokførte nettinntektene vart 100,0 mill.kr mot 102,4 i Denne nedgangen skuldast redusert ramme på heile 12,6 mill.kr, men som pga kraftig reduksjon i KILE-kostnader og korreksjon frå året før ikkje slo ut med meir enn 2,4 mill.kr i rekneskapen (jfr note 19). VTK fekk redusert sin effektivitetsscore frå 106% til 100%, dvs på gjennomsnittsnivå i landet. Målet er å ligge over 100%; - det vart altså ikkje nådd i I realiteten er det effektiviteten 2 år før som vert lagt til grunn, dvs Driftsresultatet for nettdrifta (inkl. breiband) vart ca 10 mill.kr eller om lag 30% av det totale driftsresultatet. Av dette utgjer breibandaktiviteten ca 1,5 mill.kr. Dette er ein auke på 5 mill.kr i høve til år Årsaken er låge KILE-kostnader og større grad av aktivering både på løn og materiell KILE-kostnad Nettleige inkl. fastbeløp, ekskl. off. avgifter (øre/kwh) 1000 kr

9 Anna verksemd Breiband VTK eig 40 % av Telefiber AS. Selskapet vart stifta og held til i VTK-bygget med 3 tilsette. Selskapet leverar breibandtenester i Vest-Telemark + Hjartdal, eit område som krev store investeringskostnader pr kunde. Selskapet har ca 2000 kundar. Selskapets økonomi er god og i 2012 vart det overskot for 4. året på rad. Av ei omsetning på 15,6 mill.kr vart det eit resultat før skatt på 1,6 mill.kr. VTK si rolle er å eige, bygge og drive fibernettet og fylgje opp vår eigarrolle i Telefiber AS. Fibernettet vart i 2012 bygd vidare ut med 41 km, slik at samla lengde ved utgangen av året er 661 km. Av desse er ca 300 km delfinansiert gjennom offentlege anbod via VTNU. VTK hadde i 2012 i overkant av 3 mill.kr i årlege leigeinntekter frå utleige av fiberkablar til Telefiber. Leigeinntektene dekker drift, avskrivingar og avkasting (renter). I 2012 starta VTK opp med planlagt utbygging av fiber til sluttkundar etter tinging frå Telefiber. Dette vil halde fram for fullt i 2013 og i mange år framover. Sjå meir om dette under punkt Strategi under. Kontortenester m.m. I VTK-bygget har Vest-Telemark Brannvesen IKS (VTBV)og Telefiber AS kontorplass. VTK leverer også diverse økonomi- og kontortenester til desse to selskapa. Skafså Kraftverk ANS vert administrert av VTK og dagleg leiar held til i VTK-bygget. VTK har eigen Pensjonskasse. Den vert administrert av VTK og har VTK, Skafså Kraftverk og Telefiber som medlemsbedrifter. Samla fondskapital er på 92 mill.kr. ØKONOMISK RESULTAT OG FINANSIELLE FORHOLD Generelt Resultatet er svakare enn 2011 og mykje dårlegare enn dei gode åra Vi må tilbake til 2003 for å finne eit dårlegare resultat etter skatt. Årsakene er primært kraftig fall i kraftprisane, men høg investeringstakt og høge pålagte vedlikehaldskostnader slår også ut. Gjennomgangen under refererer seg til KONSERN-tala. Resultatrekneskapen Driftsinntektene er 205,9 mill.kr, som er ein nedgang på 26,2 mill.kr (11%)i høve til 2011 (og 46,2 mill.kr i høve til 2010). Den viktigaste årsaken er lågare kraftprisar. Denne brutto inntektssvikten vert til ein viss grad kompensert med reduserte kraftkjøpskostnader (sjå under). Kraftkjøp og anna varekjøp er 59,8 mill.kr, som er ein nedgang på 15 mill.kr (20%) i høve til Reduksjonen skuldast i hovudsak lågare prisar på innkjøpt kraft og lågare overføringskostnader. Jfr note 4. Postane over gjev eit dekningsbidrag på 146,1 mill.kr som er ein nedgang på 11,2 mill.kr (7,1%). Nedgangen skuldast produksjon/omsetning; - nettaktiviteten har ein liten framgang etter eit svakt år i Jfr note 4b. Personalkostnadene til drift går ned med 1,4 mill.kr (3,4%). Dette skuldast høgare andel aktiverte personalkostnader enn året før. Pensjonskostnadene har ein liten nedgang etter eit betre avkastningsår i Pensjonskassa. Jfr note

10 Avskrivingane aukar med 5% som fylgje av relativt store investeringar i 2012 innanfor alle typer anleggsmidlar. Jfr note 11 og finansielle forhold under. Andre driftskostnader aukar med 9,8 mill.kr (21 %). Den relative kostnadsveksten er størst i Skafså Kraftverk og har sin årsak i nytt løpehjul i Osen kraftverk og andre ekstraordinære vedlikehaldsoppgåver (ca 11 mill.kr). Andre ekstraordinære postar er 2,1 mill.kr til juridisk og finansiell hjelp i samband med forsøk på kjøp av Vrangfoss kraftverk. Jfr note 6. Driftsresultatet går som fylgje av dette ned med 20,7 mill.kr til 31,3 mill.kr. Driftsresultat (mill.kr) Talet på årsverk, VTK -konsern Netto finanskostnader aukar med 1,2 mill.kr (23%) som fylgje av auka gjeld og høgare rente. Gjeldsauken skuldast utbetaling av relativt høgt utbytte og store investeringar i Jfr note 7 og 8. Resultat før skatt vert då redusert med 21,9 mill.kr (46%) til 25,1 mill.kr, noko som er det dårlegaste resultatet på 10 år. Resultatet er 40 mill.kr lågare enn i Skattekostnadene får ein kraftig relativ nedgang frå 50% til 42% av resultat før skatt. Hovudårsaken til dette er at kraftproduksjonen utgjer ein relativt sett mindre del av resultatet enn i 2011, og sidan kraftproduksjonen har om lag dobbelt så høg skatteprosent som nett får dette slikt utslag. Jfr note 9. I tillegg vert det betalt 7,6 mill.kr i eigedomskatt, men den er ført som andre driftskostnader. Årsresultatet vert med dette 14,5 mill.kr, som er ein nedgang på 9,2 mill.kr eller 39%. Finansielle forhold Investeringar Det er i året investert for 43,4 mill.kr. Av dette er 5,9 mill.kr finansiert av kundar o.a. Netto aktiverte investeringar vert då 37,5 mill.kr mot 51,8 i Reduksjonen er frå eit svært høgt nivå i 2011 og investeringsbehovet er framleis stort. Kraftverk 1,6 mill.kr (8,4). Adm.bygg, turbin (effektauke), Indre dammar m.m. Regionalnett 11,0 mill.kr (12,5). Fjordspenn Vråliosen 6,4 og Lio trafostasjon 4,6 mill.kr. Distribusjonsnett 15,8 mill.kr (21,3). Høgspent 5,1, nettstasjonar 3,9 og lågspent 6,8 mill.kr Fiber 3,1 mill.kr (1,5). FTTH i Treungen sentrum og diverse stader i Tokke og Vinje. Diverse 6,0 mill.kr (8,1). Transportmidlar 4,1, Fiber eget bruk 1,1, og Lagerbygg 0,8 mill.kr. 8 8

11 Investeringane er finansiert med avskrivingar, gjeldsauke og overskotsdiponering. Totalkapitalen (Sum eigendelar) aukar med 32,6 mill.kr til 511,3 mill.kr som fylgje av store investeringar og auke i kundekrav som til dømes mindreinntekt. Denne auken set press på EK-%. Akkumulert mindreinntekt i nettet inkl. renter er 30 mill.kr ved utgangen av året. Dette er ein auke på 7,5 mill.kr og skuldast korreksjonar frå året før og at avrekna nettinntekter var lågare enn tildelt ramme gav rom for; - jfr note 14, 2 og 19. Nettleiga er sett opp 10% for 2013; - etter 3 år med same pris. Dette for å starte innhentinga av dette kravet mot kundane. Langsiktig gjeld auka 40 mill.kr i Årsaken var store investeringar, høge utbytte dei siste åra og auke i mindreinntekt. Jfr note 17. Eigenkapitalen i selskapet (konsernet) er ved utgangen av året 262,2 mill.kr (51,3%) før avsetjing til utbyte. Med eit utbyte på 10 mill.kr vert eigenkapitalen 252,2 mill.kr (49,3 %). Jfr note 16. Avkastning på totalkapitalen før skatt: 6,6 % (11,1%) Avkastning på eigenkapitalen før skatt: 9,8 % (18,4 %) Avkastning på eigenkapitalen etter skatt: 5,7 % (9,3 %) Balanse 2012 Aktiva Passiva Aksjekapital Overkursfond Fri eigenkap. Gjeld Anleggsmidlar Varelager Krav Pengar DISPONERING AV ÅRSRESULTATET Styrets framlegg: Overføring til fri eigenkapital 4,5 mill.kr Utbytte 10,0 mill.kr Sum disponering 14,5 mill. kr Samla utbytte til eigarane sidan 1999 har då kome opp i 319 mill.kr. 9 9

12 Utbytte pr år (mill.kr) 350,0 Utbytte, akkumulert (mill. kr) 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 TILSETTE VTK hadde ved utgangen av året 56 tilsette (53 årsverk). I tillegg kjem omlag 6 årsverk i kraftverka som også er med i personalkostnadene. LIKESTILLING Styret har 8 medlemer med personlege varamedlemer. Dei 6 eigarkommunane har rett til ein styreplass kvar. Frå dei tilsette vert det vald 2 medlemer. Etter valet på generalforsamlinga i 2011 har styret 50/50-fordeling på menn og kvinner når det gjeld dei eigarvalde styremedlemene; - slik lova krev. Varamedlemene er kjønnsfordelt på same måte. Av dei ca 60 årsverka totalt vert omlag 7,5 utført av kvinner (9 personar). Kvinnene er tilsett i kontor- og reinhaldsfunksjonar og er innanfor desse arbeidsområda i stort fleirtal. Avtaleverket og lønssystemet er kjønnsnøytralt, slik at det er lik løn for likt arbeid. I 2012 tok VTK for fyrste gong inn ei jente som lærling. VTK har ingen vedteken strategi for å auke talet på kvinner utover det som fylgjer av det generelle avtaleverket innafor KS Bedrift sitt virkeområde. HMS OG BEREDSKAP Internkontroll i samsvar med forskrifter er i drift. Arbeidsuhell, farlege tilhøve og andre HMSavvik vert registrert og fylgd opp. Alle avvik vert analysert og tiltaksvurdert. I 2012 var det ingen arbeidsuhell med fråvær. Sjukefråværet i VTK AS var 2,4% mot 3,0% i Gjennomsnittet siste 10 år er 3,2 %. Som IA-bedrift er VTK pålagt å tilrettelegge for at tilsette kan halde fram i jobb sjølv om dei slit med sjukdom og kroniske plager. Fråvær frå slike personar er inkludert i tala over. VTK er tilknytta bedriftshelsetenesten SAMT (Senter for ArbeidsMiljø i Telemark) og gjennomfører ymse systematiske undersøkingar i regi av dei. Risiko og sårbarhet (ROS) for VTK si totale verksemd er analysert og tiltaksvurdert. Beredskapsplan og internkontroll er ein del av dette. VTK sine beredskapsressursar baserer seg i stor grad på eigne fast tilsette, men vi har også viktige samarbeidspartnarar eksternt (helikopter, tungtransport, skogrydding, materiell, mannskap). STRATEGI OG FRAMTIDSUTSIKTER Rett etter årtusenskiftet endra VTK sin prisstrategi frå å tilbakeføre verdiskapinga i selskapet til kundane gjennom så låge prisar som råd, til å ha ein prispolitikk som gjev rom for utbyte, sjølv om maksimalt overskot ikkje skal vera målet. Prinsippvedtaket om dette vart gjort på generalforsamlinga i 2002 og utforma i detalj på generalforsamlinga i Konsekvensen av dette vedtaket vart å ta ut maksimalt frå nett og produksjon. Kraftsalg til kundar i eigarkommunane skulle skje til engrospris (innkjøpspris). I alle år seinare er denne strategien fylgd opp av selskapet. Dette har gjeve gode økonomiske resultat som har gjeve rom for årleg utbytte til eigarane, noko som også var bakgrunnen for endringa i prisstrategien. 10

13 VTK har som mål å auke eigenproduksjonen ved å kjøpe kraftverk eller ta del i lønsame utbyggingar av små og mellomstore kraftverk. VTK sende i august 2007 konsesjonssøknad for utbygging av Lårdalsåi. I 2010 sendte vi ein justert søknad etter oppmoding frå NVE. På delar av fallet er det 2 søknader noko som har forpurra sakshandsaminga. Det er no gjennomført bruksordningssak i regi av jordskifteretten i nedre del av fallet og revidert søknad vil bli sendt straks nødvendige ekstra miljøkartleggingar er gjennomført på barmark. I regi av Skafså Kraftverk ANS vert det arbeida med planer om utbygging av restfall i Skafså-vassdraget. Lønsemda innom produksjon av elektrisk kraft har gått kraftig ned det siste året og marknaden trur p.t. ikkje på prisar over 27 øre/kwh dei neste 5 åra. Årsakene til dette finn ein både på tilgangs- og etterspørselssida. På tilgangsside er det særleg kraftig utbygging av vind- og solkraft i Tyskland (og andre land), subsidiert fornybarutbygging i Noreg og Sverige(elsertifikatordninga) og ny finsk kjernekraft som slår ut. Prisnedgang på kol, og til dels på olje og gass, gjer det billigare å produsere elkraft i slike anlegg. Dette saman med kollaps i CO2-kvoteprisen styrker tilgangen av fossil basert elkraft. På etterspørselssida slår generell konjunkturnedgang i Europa ut saman med utflagging av industriproduksjon til Asia og andre stader. Kraftomsetninga til sluttbrukarar vert handtert uavhengig av kraftproduksjonen. Kraftoppdekkinga vert ordna gjennom marknaden og ved direkte kjøp frå Tokke og Vinje kommunar. Styret legg til grunn at kraftomsetninga framleis skal skje utan dekningsbidrag, dvs salg til innkjøpspris. Kostnader til pliktig elsertifikatkjøp frå 2012 og profilkostnader vil bli rekna som ein del av innkjøpsprisen i den samanheng. Nettverksemda har som mål å halde sin posisjon som rimeleg effektiv etter NVE sin målestokk, og meir effektiv enn gjennomsnittet. Denne målsetjinga blei oppfylt til og med I 2012 blei VTK målt til 100% (dvs akkurat på gjennomsnittet). Dette sikrar ei inntektsramme som gjev rom for god avkastning på kapitalen. Det har i mange år no vore stor aktivitet i utbygging av straum til gamle og nye hyttefelt. Etter finanskrisa i 2008 har aktiviteten blitt om lag halvert i høve til toppåra. Mykje av VTK sitt høgspentnett vart bygd ut på 40-, 50- og 60-talet og behovet for vedlikehald og fornying aukar på. Desse anlegga er systematisk vurdert og rangert som grunnlag for årlege fornyingsplanar. Alle sikringsanlegg i mastetrafoar må byggast om for bakkebetjening innan Vi er no godt i gang med dette, og dei fleste vert ombygd på enklaste måte med nedbygging av sikringsarrangement og vidareføring av trafo i mast. For å redusere KILE-kostnadene, og dermed auke leveringskvaliteten, vil vidare utbygging av overvakings- og fjernstyringssystem vera eit prioritert område framover. VTK vil også dei næraste åra få store investeringar både i regional- og distribusjonsnettet. Kan her nemne ny transformator og koplingsanlegg i Kjela trafostasjon og forsterking til Vågslid, ny transformator i Seljord trafostasjon, ny trafostasjon i Nissedal, mogeleg reserveløysing over til Hovden og ombygging til 66/300 kv i Lio trafostasjon. I tillegg kjem pålagt utskifting av heile målarparken innan (AMS), kostnadsrekna til 50 mill.kr. Inntektsrammesystemet synest å gje VTK tilfredsstillande økonomiske vilkår i åra framover, noko som bør kunne sikre stabil drift og finansiering av nødvendig fornying og forbetring av nettet. Ved utgangen av 2012 er akkumulert inntektsført mindreinntekt ca 30 mill.kr. Dette står oppført i balansen som eit krav mot våre nettkundar (bokført men ikkje fakturert inntekt); - jfr note 14 og 19. Kravet kan berre hentast inn gjennom høgare nettleige i ein periode. Dette vil koma i tillegg til tariffauke som fylgje av dei (pålagte) nettinvesteringane som er nemnd over. Å avskrive inntektsført mindreinntekt vil i tilfelle medføre ein tilsvarande resultatreduksjon i det året avskrivinga vert gjort. Det er berre generalforsamlinga som eventuelt kan gjera vedtak om slik avskriving. Felles nasjonal tariff for regionalnettet, som skulle innførast frå , vart trekt tilbake av OED i februar Fleire årsaker til dette, men problemstillingar knytt til EU sit regelverk om transmisjon og distribusjon av elektrisk kraft, samt frykta for å sementere dagens selskapsstuktur, 11 11

14 var nok dei tyngste argumenta. Denne omgjeringa gjer at nettkundane i VTK ikkje får den kostnadsreduksjonen på fleire millionar som felles nasjonal regionalnettstariff ville ha utløyst. I vedtaket varsla OED sterkare fokus på strukturen i bransjen, noko dei har fylgd opp ved å opprette ei ekspertgruppe som skal vurdere nettstruktur, organisering og tiltak for å oppnå ein mest mogeleg rasjonell nettorganisering i landet. Kva for konsekvenser dette vil få for VTK er sjølvsagt for tidleg å seia noko om, men styret vil fylgje denne saka nøye framover. Dagens tiltak, med tariffutjamningsmidlar over statsbudsjettet, har i praksis vist seg å bli ei ordning for å dele ut offentlege midlar til små/urasjonelle nettselskap. Dette har auka overlevingsevnen for desse og redusert/fjerna behovet for strukturendringar, stikk i strid med energilovens mål om rasjonell energiforsyning. Sterke krefter, både innom bransjen, EU-systemet og nasjonale styresmakter, pressar stadig på for å innføre leverandørsentrisk kundekontakt og fakturering. Det vil seia at kraftomsetningsselskapet skal sende felles faktura for nett og kraft og ta seg av all kundekontakt. Sidan alle eigenskapar ved produktet straum vert bestemt av nettselskapet synest dette å vera lite fornuftig. I tillegg utløyser dette behov for standardisert automatisk måleverdiinnsamling (AMS) og sentral datalagring av måleverdiar og avrekningsdata (nettariffar). Store ressursar vert no nytta på å greie ut dette. Det er vanskeleg å sjå at nytten er større enn kostnaden sett frå kundens ståstad, men det synest heller ikkje å vera avgjerande for dei kreftene som pressar på i desse sakene. Utbygging av ny fornybar kraft og elektrifisering av sokkelen utløyser store nettinvesteringar i sentral- og regionalnettet. Det ser ut til at mesteparten av rekninga for dette også havnar på nettleiga til vanlege forbrukarar. Det er difor grunn til å rekne med større auke i nettleiga i åra framover enn generell kostnadsutvikling skulle tilseia. Nett + kraft ekskl. avgifter Forbruk pr kunde (kwh/år) øre/kwh Sidan 1995 har VTK bygd ut fibersamband til eige bruk. På generalforsamlinga i 2004 gav eigarane styret fullmakt til å setja i gang utbygging av eit breibandnett til allmenn bruk. Grunngjevinga var mellom anna at god breibandsdekning til ein akseptabel pris er ein føresetnad for næringsutvikling, undervisning, nyskaping, gode offentlege tenester og interkommunalt samarbeid i Vest-Telemark i åra framover. Ved utgangen av 2012 har VTK 661 km fibernett i drift. Den kommersielle utnyttinga av dette nettet er Telefiber sitt ansvar. Etter å ha sikra minimum breibandsdekning til (nesten) alle i Vest-Telemark, starta Telefiber i 2012 opp med å bygge ut FTTH (Fiber To The Home) med leveranse av Altibox. Denne strategien er forankra i føringar frå everka og deira eigarar. Dette vil medføre store investeringar for VTK og dei andre everka i Telefiber; - storleiksorden 50 mill.kr neste 5 år før frådrag for statstilskot (via VTNU). I 2012 vart fleire smågrender i Tokke og Vinje bygd ut, samt Treungen i Nissedal. I 2013 blir etter planen Vråliosen/Austheii, Bøgrend- Smørklepp, Åmot sentrum, Kviteseid sentrum og Fyresdal sentrum bygd ut. 12

15 VTK har ein svært stabil arbeidsstokk. Dette er viktig når så mykje av aktiviteten krev oversikt over, og lokalkunnskap om, eit svært stort geografisk område med tilhøyrande tekniske anlegg. Styret vil ha fokus på å behalde og rekruttere personell gjennom å syte for at VTK er ein attraktiv arbeidsplass. I 2008 er det innført seniorpolitiske tiltak med positiv effekt. Styret takkar alle tilsette for god innsats i Styret meiner at VTK har ei stabil utvikling og ein solid økonomi, og bør difor, innanfor dei rammer som kraftmarknaden, regelverk og reguleringsregime gjev, kunne oppfylle dei mål som eigarane til ei kvar tid har for selskapet. Føresetnaden for halde fram drifta er difor til stades. Høydalsmo Høydalsmo 31. desember juni 2013 / 7. juni 2013 Rolf Normann (leiar) Guro Libjå (nestleiar) Bjørg K. Staaland Torgrim Thomassen Magne Reinstaul Kari-Anne Nordbø Aslak Bekhus Jarle Solbu Ketil Kvaale (adm.dir.) 13 13

16 RESULTATREKNESKAP 2012 (Tal i 1000 kr.) Konsern Konsern Tekst Note VTK AS VTK AS Kraftsalg Nettinntekter Andre driftsinntekter Driftsinntekter Kraftkjøp og anna varekjøp Personalkostnader Avskrivingar Andre driftskostnader Driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Netto finanskostnader Resultat før skattar Skattekostnad ÅRSRESULTAT Overført til fri eigenkapital Avsett til utbyte SUM DISPONERINGAR

17 BALANSE (1000 kr) (1000 kr) Konsern Konsern Tekst Note VTK AS VTK AS EIGENDELAR Immaterielle eigendelar Varige driftsmidlar Finansielle anleggsmidlar Sum anleggsmidlar Varelager Kortsiktige krav Pengemidlar Sum omløpsmidlar SUM EIGENDELAR EIGENKAPITAL OG GJELD Innskoten eigenkapital Opptent eigenkapital Sum eigenkapital Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EIGENKAPITAL OG GJELD Styret i VTK, 7.juni, 2013 Styret i VTK 25. juni 2013 Rolf Normann Kari-Anne Guro Libjå Nordbø Bjørg Guro K. Ståland Libjå (styreleiar) (nestleiar) Magne Reinstaul Torgrim Thomassen Kari- Anne Nordbø Aslak Bekhus Jarle Solbu Ketil Kvaale (adm.direktør) 15

18 KONTANTSTRAUMOPPSTILLING Konsern Konsern Tekst VTK AS VTK AS Tilgang av midlar: Årets overskot Ordinære avskrivingar Avskriving på kraftkontrakt Opptak av lån Endring i utsett skattefordel Sum tilgang Disponering av midlar: Aktiverte investeringar Avgang anleggsmidlar/aksjar Avdrag på lån Kjøp av aksjar/andelar Utbytte Sum disponering Endring i arbeidskapital Spesifikasjon av endring i arbeidskapital: Endring varelager Endring kortsiktige krav Endring betalingsmidlar Endring omløpsmidlar Endring kortsiktig gjeld Endring arbeidskapital

19 ØKONOMISKE HOVUDTAL Konsern Konsern Tekst VTK AS VTK AS Lønsemd: 15,8 22,9 A) Resultatgrad % 16,1 23,3 0,4 0,5 B) Kapitalens omløpstid 0,4 0,5 6,6 11,1 C) Totalrentabilitet = A*B % 6,6 11,1 Finansiering: 1,02 94,8 Anleggsmidlanes finansiering % 1,02 94,9 Soliditet: 49,3 51,8 Eigenkapital % 49,4 51,8 Likviditet: 1,11 0,73 Grad 1 1,11 0,73 0,97 0,62 Grad 2 0,97 0,62 Resultatgrad = (Driftsresultat + finansinntekter) / Driftsinntekter Kapital. oml. = (Driftsinntekter / Gj.snittleg totalkapital Totalrentabil. = (Driftsresultat + finansinntekter) / Gj.snittleg totalkapital Anl.midl. fin. = (Langsiktig gjeld + eigenkapital)/anleggsmidlar Grad 1 = Omløpsmidlar/kortsiktig gjeld Grad 2 = (Bet.midlar + kortsiktige krav)/kortsiktig gjeld 17

20 NOTER TIL REKNESKAPET OG BALANSEN Rekneskapsprinsipp Årsrekneskapen er sett opp i samsvar med rekneskapslova og norske rekneskapsstandardar. Klassifisering Eigedelar bestemt til varig eige eller bruk samt eigedelar som forfell meir enn eitt år etter balansedagen er klassifisert som anleggsmidlar. Andre eigedelar er klassifisert som omløpsmidlar. Anleggsmidlar er oppført til kostpris. Anleggsmidlar med avgrensa økonomisk levetid er avskrivne planmessig. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterium lagt til grunn. Immaterielle eigedelar Selskapet har ein stor utsett skattefordel som skuldast skilnad mellom bokførte verdiar og skattemessig fastsette verdiar på kraftanlegg og nettinstallasjonar. Sjå eigen skattenote. Balanseført goodwill stammar frå kjøpet av Nissedal Kommunale Elverk i 2000 samt næringsfond ved omgjering til tidsuavgrensa konsesjon for Åmdal og Osen kraftverk. Kjøpt goodwill blir avskriven over 5 år, medan næringsfond ikkje vert avskrive. Varige driftsmidlar Varige driftsmidlar er avskrivne over forventa økonomisk levetid. Anleggsmidlar tilhøyrande nett er avskrivne lineært i samsvar med retningsliner frå NVE. Viser til eigen note. Andelar Eigardelar i Skafså Kraftverk ANS (67 %) og Sundsbarm Kraftverk (8,5 %) er vurdert etter bruttometoden for resultat og nettometoden for balansen. Andel av inntekter, kostnader, eigedelar og gjeld er innarbeidd linje for linje i rekneskapet. Aksjar Aksjar i andre selskap er vurdert til å vera anleggsmidlar og er difor oppført til kostpris, men vert nedskrive til verkeleg verdi ved varig verdifall. Varelager Varelager er verdsett til lågast verdi av verkeleg pris og innkjøpspris. Ein del av varelageret (3,5 mill. kr) er rekna som beredskapslager og oppført som anleggsmiddel under nettanlegg. Fordringar Kundefordringar og andre fordringar er ført opp til pålydande etter frådrag for avsetjing til forventa tap. Pensjonar VTK har eigen pensjonskasse. Ordninga omfattar alle tilsette med arbeidstid over 15 t/veke i VTK AS, Skafså Kraftverk ANS og Telefiber AS. Storleiken på framtidige ytingar er avhengig av talet på oppteningsår, lønsnivå ved pensjonsalder og storleiken på ytingane frå folketrygda. Pensjonsforpliktingane er aktuarberekna til 80 mill. kr med 100 % dekningsgrad og ei grunnlagsrente på 3 % (realrente)

VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS. Årsmelding. for året 2011. 71. driftsår. Nytt Bandakspenn sett frå Flekstveitsida, 66 kv 2200 m.

VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS. Årsmelding. for året 2011. 71. driftsår. Nytt Bandakspenn sett frå Flekstveitsida, 66 kv 2200 m. VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS Årsmelding for året 2011 71. driftsår Nytt Bandakspenn sett frå Flekstveitsida, 66 kv 2200 m. Foto: Aslak Bekhus VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS HISTORISK OVERSYN Vest Telemark Kraftlag

Detaljer

VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS. Årsmelding. for året 2009. 69. driftsår. Trafokiosk i Listøyl hyttefelt, Vågslid

VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS. Årsmelding. for året 2009. 69. driftsår. Trafokiosk i Listøyl hyttefelt, Vågslid VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS Årsmelding for året 2009 69. driftsår Trafokiosk i Listøyl hyttefelt, Vågslid Foto: Aslak Bekhus VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS HISTORISK OVERSYN Vest Telemark Kraftlag vart stifta

Detaljer

Note 1 Resultatrekneskap med fordeling

Note 1 Resultatrekneskap med fordeling Note 1 Resultatrekneskap med fordeling Fordelt driftsoverskot: (tal i tusen) Kraftomsetjing: kr. 5.741 kr. 5.241 Nett kr. 619 kr. 1.013 Anna kr. 71 kr. 97 Breiband kr. 64 kr. 70 Sum kr. 6.495 kr. 6.422

Detaljer

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS Årsrekneskap 2013 for Rong Fjellstove Rongastovo AS Org. Nr. 986 549 579 Styret si årsmelding for 2013 Verksemda si art Selskapet driv med overnatting og matservering i Voss kommune. Rettvisande oversikt

Detaljer

RESULTATREKNESKAP JAKOB SANDE-SELSKAPET. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

RESULTATREKNESKAP JAKOB SANDE-SELSKAPET. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note RESULTATREKNESKAP DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemsinntekter 82 050 82 000 Sal bøker, Cd, Jakob Sande-materiell 146 466 70 490 Salsinntekt, kafè og servering 87 178 92 417 Leigeinntekter

Detaljer

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 Svak resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal NOK 2,5 mill. mot NOK 41,2 mill.i tredje kvartal 2003. I dei første ni månadar av 2004 var HSD

Detaljer

Sogn og Fjordane Energi AS

Sogn og Fjordane Energi AS 2011 2012 2013 (Tal i 1000 kr) Note 2013 2012 2011 Driftsinntekter: 1 146 243 857 615 959 260 Sal av kraft 2,15,22,23 0 0 0 195 673 257 581 373 170 Sal av overføringstenester 3,23 0 0 0 44 462 44 776 43

Detaljer

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014 ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014 Etne Elektrisitetslag. Nyvoll, 5590 Etne www.etneelag.no 1 Etne El-lag Årsmelding frå styret VALNEMND Valnemnda har i 2014 vore følgjande: Torunn Stålesen leiar. Alf Ove Birkenes

Detaljer

Årsmelding frå styret ---16. ordinære driftsår---

Årsmelding frå styret ---16. ordinære driftsår--- Sandøy Vindkraft AS Årsmelding 213 Årsmelding frå styret ---16. ordinære driftsår--- Sandøy Vindkraft AS har sin produksjon og administrasjon på Harøya i Sandøy Kommune, Møre og Romsdal. Sandøy Vindkraft

Detaljer

Norsk Bane AS Resultatrekneskap

Norsk Bane AS Resultatrekneskap Resultatrekneskap Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salsinntekter 1.903.527 2.097.390 Sum driftsinntekter 1.903.527 2.097.390 3 Lønskostnader m.m. 1.723.800 1.876.928 3 Annan driftskostnad

Detaljer

RESULTATREKNESKAP. SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN Beløp i 1000 kr. Sogn og Fjordane Energi AS

RESULTATREKNESKAP. SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN Beløp i 1000 kr. Sogn og Fjordane Energi AS RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN Konsern Årsrekneskap 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår Årsrekneskap 2012 2012 2013 Note 2013 2012 2012 Driftsinntekter: 857 615 447 032 448 515 Sal

Detaljer

Utgreiing om framtidig strategival for nettverksemda

Utgreiing om framtidig strategival for nettverksemda Utgreiing om framtidig strategival for nettverksemda Grunnlag: Rapport av 20. oktober 2010 Eirik Jørum, ECgroup Trondheim Innhald 1. Innleiing 2. Hovudpunkt frå strategiarbeid våren 2010 3. Utfordringar

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013 NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap - Sentralforvaltningen Til denne saka ligg desse dokumenta føre: Årsregnskap for (resultatregnskap, balanse og noter) Revisjonsberetning

Detaljer

Fjordly Ungdomssenter

Fjordly Ungdomssenter Fjordly Ungdomssenter Resultatrekneskap 2016 Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salsinntekter 1 148 220 1 105 521 Gåver 3 147 392 627 396 Innsamla gåver til Seljehytta 3 463 997 0 Innsamla

Detaljer

VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS. Årsmelding. Årsmelding. for året driftsår. driftsår. Foto: Gunnar Snarteland

VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS. Årsmelding. Årsmelding. for året driftsår. driftsår. Foto: Gunnar Snarteland VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS Årsmelding Årsmelding for året 2016 for 2016 76. driftsår driftsår 76. Kabellegging i Kvervesjåhaddi, på anlegget Samarbeidsprosjekt Agder Energi Nett

Detaljer

Varamedlemer møter berre dersom dei vert særskild innkalla. Saksdokumenta vert likevel utsendt til dei første av varamedlemene.

Varamedlemer møter berre dersom dei vert særskild innkalla. Saksdokumenta vert likevel utsendt til dei første av varamedlemene. GENERALFORSAMLING I KVINNHERAD ENERGI AS Side 1 vert halde i Rådhuset i Rosendal. Torsdag, kl 1500. Varamedlemer møter berre dersom dei vert særskild innkalla. Saksdokumenta vert likevel utsendt til dei

Detaljer

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 INNHALD INNHALD... 1 DRIFTSREKNESKAP... 2 INVESTERINGSREKNESKAP... 2 BALANSEREKNESKAP... 4 NOTER... 5 SIGNATURAR... 8 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 DRIFTSREKNESKAP

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2015/2106 Løpenr.: 18241/2015 Arkivkode: 150 Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret Sakshandsamar: Gry Åsne Aksvik Forvalting av særavtalekraft

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Årsrapport for Kvinnherad Energi AS 2011

Årsrapport for Kvinnherad Energi AS 2011 ÅRSRAPPORT 2011 Årsrapport for Kvinnherad Energi AS 2011 Innhald: Årsmelding frå styret: side: 3 Resultatrekneskap og balanse side: 9 Kontrantstraumoppstilling side: 13 Noter til rekneskapen side: 14 Melding

Detaljer

Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14

Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14 Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14 Bank Sparing Forsikring Du er velkommen innom Delårsrapport 1. kvartal 2014. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen for 2013. Delårsrekneskap

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

Etablering og drift av kraftselskap

Etablering og drift av kraftselskap Etablering og drift av kraftselskap Småkraftseminar i Målselv 02.06.2010 Målselv 02.06.2010 1 Vi får Norge til å gro! Kva for selskapstypar er aktuelle? Aksjeselskap er den vanlegaste selskapstypen Nesten

Detaljer

59,1 DRIFTSRESULTAT (99,6) 28,1 RESULTAT FØR SKATT TERTIALRAPPORT KRAFTPRODUKSJON GWh (312,9) 394,5 OMSETNING (528,5) 531,0

59,1 DRIFTSRESULTAT (99,6) 28,1 RESULTAT FØR SKATT TERTIALRAPPORT KRAFTPRODUKSJON GWh (312,9) 394,5 OMSETNING (528,5) 531,0 TERTIALRAPPORT 2 59,1 DRIFTSRESULTAT (99,6) 28,1 RESULTAT FØR SKATT (72,1) KRAFTPRODUKSJON GWh (312,9) 394,5 OMSETNING (528,5) 531,0 TOTALKAPITAL (2 166,5) 2 665,0 NETTO FINANS (-27,5) -30,9 Beløp i mill.

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Periodens resultat ble 98 millioner kroner, noe som er 22 millioner kroner bedre enn 1. halvår 2012.

Periodens resultat ble 98 millioner kroner, noe som er 22 millioner kroner bedre enn 1. halvår 2012. NTE Holding konsern Første halvår 2013 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS er et energikonsern eid av Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Etter en omorganisering i 2013 har konsernet tre forretningsområder,

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Dill AS

Årsregnskap 2015 for Dill AS Årsregnskap 2015 for Dill AS Organisasjonsnr. 994085956 Utarbeidet av: Datahjelp AS Autorisert regnskapsførerselskap Røo 91 5457 HØYLANDSBYGD Årsberetning 2015 Om verksemda og kor denne vert driven Dill

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

40,0 DRIFTSRESULTAT (70,3) 24,4 RESULTAT FØR SKATT , ,0-15,6 TERTIALRAPPORT KRAFTPRODUKSJON GWh (198) OMSETNING (309,2)

40,0 DRIFTSRESULTAT (70,3) 24,4 RESULTAT FØR SKATT , ,0-15,6 TERTIALRAPPORT KRAFTPRODUKSJON GWh (198) OMSETNING (309,2) TERTIALRAPPORT 1 2014 40,0 DRIFTSRESULTAT (70,3) KRAFTPRODUKSJON GWh (198) OMSETNING (309,2) 24,4 RESULTAT FØR SKATT (55,2) TOTALKAPITAL (2 236,9) NETTO FINANS (-15,1) Beløp i mill. kroner. Tilsvarande

Detaljer

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune.

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune. NTE Holding konsern Første halvår 2015 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune. Konsernet har tre forretningsområder: NTE Energi, som

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2015

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2015 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2015 Det vert halde ekstraordinært årsmøte i Fitjar Kraftlag SA onsdag 16. desember kl. 19.00 i Fitjar Kultur- og Idrettsbygg, kultursalen. Registrering: Fitjar Kultur- og Idrettsbygg:

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12.

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014 Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane

Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane Frå 1. juli i år vert det innført eit nytt regelverk for regionalstøtte i EØS-området, noko som krev

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2015 ort

Delårsrapport 3. kvartal 2015 ort Delårsrapport 3. kvartal 2015 ort 3. kvartal 2015 Bank Sparing Forsikring Du er velkommen innom Delårsrapport 3. kvartal 2015. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen

Detaljer

RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN UTVIDA RESULTAT SFE KONSERN. Konsern. Driftsinntekter:

RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN UTVIDA RESULTAT SFE KONSERN. Konsern. Driftsinntekter: RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN (Beløp i 1000 kr.) 2014 2013 Driftsinntekter: Sal av kraft 782 893 971 088 Sal av overføringstenester 273 720 294 210 Andre driftsinntekter 56 326 49

Detaljer

RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI KONSERN

RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI KONSERN RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI KONSERN Tal etter International Financial Reporting Standards (IFRS) Driftsinntekter 2016 2015 Sal av kraft 836 917 668 416 Verdiendringer energikontrakter -43

Detaljer

RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI KONSERN

RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI KONSERN RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI KONSERN Tal etter International Financial Reporting Standards (IFRS) Driftsinntekter 2016 2015 Sal av kraft 836 917 668 416 Verdiendringer energikontrakter -43

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.06.2013 Dykkar dato 18.12.2012 Vår referanse 2012/16386 331.1 Dykkar referanse 12/2669 Askøy kommune Postboks 323 5323 Kleppestø ASKØY KOMMUNE

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010 Voss, 20. april 2010 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no DELÅRSRAPPORT

Detaljer

Årsregnskap VELLEDALEN I BALANSE AS STRAUMGJERDE. Org.nr

Årsregnskap VELLEDALEN I BALANSE AS STRAUMGJERDE. Org.nr Årsregnskap 2011 VELLEDALEN I BALANSE AS STRAUMGJERDE Org.nr. 867 177 922 Resultatrekneskap VELLEDALEN I BALANSE AS Note 2011 2010 Driftsinntekter og driftskostnader Salsinntekter 5 658 208 5 358 370 Andre

Detaljer

2017 Kvartalsrapport 1.kvartal

2017 Kvartalsrapport 1.kvartal 2017 Kvartalsrapport 1.kvartal www.sb1ls.no REGNSKAP PR. 31.03.17 Tall i hele tusen I % av gj.snitt. forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 31.03.2017 31.03.2016 2016 31.03.2017 31.03.2016 2016 Renteinntekter

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2014

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2014 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2014 Stad: Tysnes bedehus Tid: Måndag 5. mai kl. 19:00 Sakliste 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Val av møteleiar, referent og 2 medlemer til å skriva under møteboka

Detaljer

Halvårsrapport pr. 30.06.2010

Halvårsrapport pr. 30.06.2010 Halvårsrapport pr. 30.06.2010 Luster Sparebank, Sentrum, 6868 GAUPNE LUSTER SPAREBANK Normtal RESULTATREKNESKAP 30.06.10 % av 30.06.09 % av 2. kv.10 % av 2. kv.09 % av 2009 % av saml.ba ( 1.000 KR ) GFK

Detaljer

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser Pressemelding E-CO Energi Holding AS Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Per.Storm-Mathisen@e-co.no Telefon: 241 16591 Mobil: 98255406 Telefaks: 24 11 65 01 Org. nr.: NO 976 894 871 MVA Dato: 18. mars 2016

Detaljer

Årsrekneskap 2016 Sparebankstiftinga Time og Hå

Årsrekneskap 2016 Sparebankstiftinga Time og Hå Årsrekneskap 2016 Sparebankstiftinga Time og Hå Årsmelding frå styret Resultatrekneskap Balanse Noter Revisors melding Org.nr.: 913 301 439 RESULTATREKNESKAP SPAREBANKSTIFTINGA TIME OG HÅ DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

Årsregnskap. Velledalen i Balanse AS. Org.nr

Årsregnskap. Velledalen i Balanse AS. Org.nr Årsregnskap 2014 Velledalen i Balanse AS STRAUMGJERDE Org.nr. 867 177 922 Resultatrekneskap Velledalen i Balanse AS Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salsinntekter 6 056 929 6 132 217

Detaljer

RESULTATREKNESKAP PR. 31.12.2013

RESULTATREKNESKAP PR. 31.12.2013 5470 ROSENDAL (Fnr. 962979327) RESULTATREKNESKAP PR. 31.12.2013 2013 2012 Note: Driftsinntekter 3 1.028.661 895.201 Kommunal underskotsgaranti Sum inntekter 1.028.661 895.201 Vederlag drift 29.572 18.733

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008 Kvinnherad Sparebank. Bank. Forsikring. Og deg.

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008 Kvinnherad Sparebank. Bank. Forsikring. Og deg. Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Kvinnherad Sparebank Bank. Forsikring. Og deg. Kvartalsrapport frå styret Banken sitt resultat før skatt per 31.03.2008 vart 1,7 mill. kroner I same periode i fjor var resultatet

Detaljer

RESULTATREKNESKAP PR. 31.12.2014

RESULTATREKNESKAP PR. 31.12.2014 5470 ROSENDAL (Fnr. 962979327) RESULTATREKNESKAP PR. 31.12.2014 2014 2013 Note: Driftsinntekter 3 452.372 1.028.661 Kommunal underskotsgaranti 84.164 Sum inntekter 536.536 1.028.661 Vederlag drift 14.287

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE KAP. 1. FIRMA, KONTORKOMMUNE, FORMÅL 1-1 SpareBank 1 Søre Sunnmøre er skipa den 17. september 1853. Vedtektene vart godkjende første gongen ved høieste Resolution

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2011

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2011 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2011 Voss, 27. april 2011 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no DELÅRSRAPPORT

Detaljer

Side 1 av 6. Vår dato Vår referanse Årdal Energi KF 09.01.2004 NET-2004-00864 Revisjon Retningslinjer for anleggsbidrag 3

Side 1 av 6. Vår dato Vår referanse Årdal Energi KF 09.01.2004 NET-2004-00864 Revisjon Retningslinjer for anleggsbidrag 3 Side 1 av 6 Utarbeida av: Frank Robert Simon Nettsjef Årdal Energi Side 2 av 6 1. Regelverk 3 2. Forskrifta sin ordlyd 3 3. Kontrollmynde ved klage 3 4. Informasjon til kunde 3 5. Praktisering av anleggsbidrag

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR 2015 VOLDA TI FOTBALL Volda

ÅRSREKNESKAP FOR 2015 VOLDA TI FOTBALL Volda ÅRSREKNESKAP FOR 2015 VOLDA TI FOTBALL 6100 Volda INNHALD: Resultatrekneskap Balanse Noteopplysningar Resultatrekneskap 01.01-31.12 Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Salsinntekter 1 3 619

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2005

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2005 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2005 Voss, 20. april 2005 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no DELÅRSRAPPORT

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Presentasjon av SFE-konsernet. Fylkestinget, 7.6.2011

Presentasjon av SFE-konsernet. Fylkestinget, 7.6.2011 Presentasjon av SFE-konsernet Fylkestinget, 7.6.2011 Denne presentasjonen Finansielle nøkkeltal og verdiskaping Rekruttering og investering i kompetanse Medarbeidertilfredsheit og sjukefråvær Kjøpet av

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

Generalforsamling Voss Veksel- og Landmandsbank ASA 20. april 2016

Generalforsamling Voss Veksel- og Landmandsbank ASA 20. april 2016 Generalforsamling Voss Veksel- og Landmandsbank ASA 20. april 2016 Sakliste 1. Registrering 2. Val av møtestyrar 3. Orientering om årsrekneskapen for 2015 4. Godkjenning av årsrekneskapen, årsmeldinga

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.02.2012 Dykkar dato 16.01.2012 Vår referanse 2012/1088 331.1 Dykkar referanse Ullensvang herad Heradshuset 5780 Kinsarvik ULLENSVANG HERAD

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17.desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17.desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 09.03.2016 Dykkar dato 17.02.2016 Vår referanse 2016/2204 331.1 Dykkar referanse 16/1122 Askøy kommune, Postboks 323, 5323 KLEPPESTØ ASKØY KOMMUNE

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Modum Kraftproduksjon KF

Modum Kraftproduksjon KF Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 Årsberetning Årsregnskap 2014 Vedtatt i styremøte 14.04.2015 Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 RESULTATREGNSKAP Resultatregnskap 01.01-31.12. Regnskap

Detaljer

Sparebankens eigardelskapital er på kr fordelt på eigenkapitalbevis pålydande kr 104 fullt innbetalt.

Sparebankens eigardelskapital er på kr fordelt på eigenkapitalbevis pålydande kr 104 fullt innbetalt. VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE KAP. 1 FORETAKSNAMN. FORRETNINGSKONTOR. FØREMÅL. 1-1. Foretaksnamn og forretningskontor SpareBank 1 Søre Sunnmøre vart skipa den 17. september 1853. Vedtektene vart

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

Sogn og Fjordane Energi AS Overgang til IFRS. Generelt. Grunnlaget for implementering av IFRS

Sogn og Fjordane Energi AS Overgang til IFRS. Generelt. Grunnlaget for implementering av IFRS Sogn og Fjordane Energi AS Overgang til IFRS Generelt Det er av EU vedtatt at alle børsnoterte selskap innanfor EU området må ta i bruk International Financial Reporting Standards (IFRS) i konsernrekneskapet.

Detaljer

76 DRIFTSRESULTAT (115) 71 RESULTAT FØR SKATT ,9 TERTIALRAPPORT KRAFTPRODUKSJON GWh (450) OMSETNING (556) TOTALKAPITAL (2 284)

76 DRIFTSRESULTAT (115) 71 RESULTAT FØR SKATT ,9 TERTIALRAPPORT KRAFTPRODUKSJON GWh (450) OMSETNING (556) TOTALKAPITAL (2 284) TERTIALRAPPORT 2 2017 76 DRIFTSRESULTAT (115) KRAFTPRODUKSJON GWh (450) OMSETNING (556) 71 RESULTAT FØR SKATT (86) TOTALKAPITAL (2 284) EIGENKAPITALPROSENT (35,9) Beløp i mill. kroner. Tilsvarande tal

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

SKATT FRÅ KRAFTSELSKAP

SKATT FRÅ KRAFTSELSKAP SKATT FRÅ KRAFTSELSKAP Eigedomsskatt Naturressursskatt Konsesjonskraft Konsesjonsavgifter I tillegg Grunnrenteskatt og overskotsskatt. Dette er skattar som i sin heilheit går til staten. - Side 1 - Eigedomsskatt

Detaljer

Erfaring med KILE rapportering FASIT-dagene 2010. Ved Tor Bjarne Smedsrud FASIT ansvarleg i Suldal Elverk

Erfaring med KILE rapportering FASIT-dagene 2010. Ved Tor Bjarne Smedsrud FASIT ansvarleg i Suldal Elverk Erfaring med KILE rapportering FASIT-dagene 2010 Ved Tor Bjarne Smedsrud FASIT ansvarleg i er lokalisert på vestlandet, nord/aust i Rogaland Geografisk Høgspentnett Høgspentnett Historikk Starta 1916 Kommunalt

Detaljer

Vedtekter for Fusa Kraftlag

Vedtekter for Fusa Kraftlag - 1 - Vedtekter for Fusa Kraftlag Gjeldane frå 01.01.2011 1 Namn Føretaket sitt namn er Fusa Kraftlag SA. 2 Føremål. Fusa Kraftlag SA er eit ålmennyttig samvirke med skiftande medlemstal og kapital. Føremålet

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Rekneskap for 1. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank

Rekneskap for 1. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank Rekneskap for 1. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank Kommentarar til rekneskapen RESULTAT (morbanken) Banken sitt resultat før kalkulert skatt i første kvartal 2010 vart kr 3,6 mill, mot kr 3,9 mill

Detaljer

FJORDVARMENYTT. Kjære kundar! Her kjem juleavisa vår! Informasjon om drifta av fjordvarmeanlegget. Statistikk og økonomi:

FJORDVARMENYTT. Kjære kundar! Her kjem juleavisa vår! Informasjon om drifta av fjordvarmeanlegget. Statistikk og økonomi: Nordfjordeid, 23.desember 2014 FJORDVARMENYTT Kjære kundar! Her kjem juleavisa vår! Informasjon om drifta av fjordvarmeanlegget Statistikk og økonomi: Det er no 50 varmepumper i drift i fjordvarmeanlegget.

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER Pr. 3 kvartal 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for årets 3 første kvartaler utgjorde 509 millioner kroner mot 574 millioner kroner i tilsvarende periode

Detaljer

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for de tre første kvartalene var på 574 millioner kroner mot 826 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012.

Detaljer

Regionrådet Nordhordland IKS

Regionrådet Nordhordland IKS Økonomisk oversikt 2010 Driftsinntekter: Note Rekneskap 2010 Regnskap 2009 Honorar og andre driftsinntekter 11 664 230 10 898 759 Merverdiavgiftskompensasjon og refusjon sykelønn 916 482 687 698 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

RESULTATREKNESKAP PR. 31.12.2015

RESULTATREKNESKAP PR. 31.12.2015 5470 ROSENDAL (Fnr. 962979327) RESULTATREKNESKAP PR. 31.12.2015 2015 2014 Note: Driftsinntekter 3 989.504 452.372 Kommunal underskotsgaranti 28.705 84.164 Sum inntekter 1.018.209 536.536 Vederlag drift

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4 Arkiv: Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus * Tilråding: Sogndal Kulturhus AS vert vidareførd som eit heileigd kommunalt aksjeselskap.

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 Kraftfondet - alternativ plassering TILRÅDING: Kommunestyret vedtek å la kapitalen til kraftfondet stå i ro inntil vidare

Detaljer

2017 Kvartalsrapport 2.kvartal

2017 Kvartalsrapport 2.kvartal 2017 Kvartalsrapport 2.kvartal www.sb1ls.no Tall i hele tusen REGNSKAP PR. 30.06.17 I % av gj.snitt forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 30-jun-17 30-jun-16 2. kvart 17 2. kvart 16 2016 30-jun-17 30-jun-16

Detaljer

Selskapsavtale for Sogn og Fjordane Revisjon IKS Gjeldande frå

Selskapsavtale for Sogn og Fjordane Revisjon IKS Gjeldande frå Selskapsavtale for Sogn og Fjordane Revisjon IKS Gjeldande frå 1.01.2014 1. Selskapet Sogn og Fjordane revisjon IKS (SF revisjon IKS) er eit interkommunalt selskap oppretta med heimel i Lov om interkommunale

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2010 66. DRIFTSÅR

ÅRSRAPPORT 2010 66. DRIFTSÅR ÅRSRAPPORT 2010 66. DRIFTSÅR Forsand Elverk KF STYRET SI MELDING. ORGANISASJON. Forsand Elverk vart starta i 1944. Elverket er eit kommunalt føretak som Forsand Kommune eig med kommunestyret som øvste

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

SOGN OG FJORDANE ENERGI

SOGN OG FJORDANE ENERGI SOGN OG FJORDANE ENERGI Johannes Rauboti, konsernsjef Fylkestinget, Loen, 13. juni 2017 Denne presentasjonen Om SFE og resultatet 2016 Investeringsplanar og emisjon i SFE Utgreiingar med andre selskap

Detaljer

Rekneskap for 2. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank

Rekneskap for 2. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank Rekneskap for 2. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank Kommentarar til rekneskapen RESULTAT (morbanken) Banken sitt resultat før kalkulert skatt i første halvår 2010 vart kr 28,8 mill, mot kr 12,2 mill

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Innkalling. til. Ordinert Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG SA. Onsdag 27. april 2016 KL. 1900, SØK sitt kontor i Skånevik.

Innkalling. til. Ordinert Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG SA. Onsdag 27. april 2016 KL. 1900, SØK sitt kontor i Skånevik. Innkalling til Ordinert Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG SA Onsdag 27. april 2016 KL. 1900, SØK sitt kontor i Skånevik. Sakliste: 1. Opning av møtet, godkjenning av innkalling og sakliste. 2. Val av 2 personar

Detaljer