Politisk behandling NY BUDSJETTBEHANDLING PGA FYLKESMANNENS UNDERKJENNING AV KOMMUNESTYRETS VEDTAK AV

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Politisk behandling NY BUDSJETTBEHANDLING PGA FYLKESMANNENS UNDERKJENNING AV KOMMUNESTYRETS VEDTAK AV 12.12.2013"

Transkript

1 NOTODDEN KOMMUNE Politisk behandling Behandlet i KOMMUNESTYRET Sak nr: 20/14 Møtedato: Arkivsak: 14/230 SAKSPROTOKOLL ÅRSBUDSJETT ØKONOMIPLAN NY BUDSJETTBEHANDLING PGA FYLKESMANNENS UNDERKJENNING AV KOMMUNESTYRETS VEDTAK AV Kommunestyrets vedtak: 1. s forslag til mål og tiltak for 2014, for kommunen og den enkelte seksjon, vedtas. 2. s forslag til års for 2014 av vedtas med foreslåtte inntekts- og utgiftsforutsetninger og med de endringer som framgår av kommunestyrets behandling og rådmannens endringer i tt forslag av med kommunestyrets endringer av s forslag til økonomiplan for vedtas med foreslåtte inntekts- og utgiftsforutsetninger og med de endringer som framgår av kommunestyrets behandling og rådmannens endringer i tt forslag av med kommunestyrets endringer av s forslag til investeringsprogram i 2014 og i økonomiplanperioden vedtas med foreslåtte inntekts- og utgiftsforutsetninger og med de endringer som framgår av kommunestyrets behandling og rådmannens endringer i tt forslag av med kommunestyrets endringer av Gebyrer og egenbetalinger som foreslått i vedlegg 2 med undervedlegg 1-3 vedtas. 6. For byggesak, plan og oppmåling vedtas 100 % dekning av selvkost i Eiendomsskatt i kommunen skrives ut som følger: 7.1. For eiendomsskatteåret 2014 skal det skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen, jf. eigedomsskattelova (esktl.) 3 første ledd bokstav a Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2014 er 7 promille, jf. esktl. 11 første ledd Eiendomsskatten blir skrevet ut i 4 terminer, jf. esktl. 25 første ledd Takstvedtekter for eiendomsskatt i Notodden kommune vedtatt i kommunestyret skal gjelde for eiendomsskatteåret 2014, jf. esktl Utskriving av eiendomsskatt for skatteåret 2014 er basert på takster fastsatt ved siste alminnelige taksering gjennomført i 2006, med utvidelser i 2007 og Med bakgrunn i kommunens økonomiske situasjon avslås eksterne søknader om økonomisk støtte/tilskudd. 9. Kommunen vil i hvert av årene 2014, 2015 og 2016 bosette 40 flyktninger dersom det ikke etableres asylmottak i kommunen. I tillegg kommer familiegjenforeninger. Kommunen vil ha bosatt inntil 20 enslige mindreårige flyktninger til en hver tid.

2 Verbalvedtak: 1. Lisleherad skole legges ned og flyttes midlertidig til Tinnesmoen i påvente av felles barneskole på Sætre. Formålet til bygget endres og det skal ikke leies ut, avhendes eller selges til foretak som har fortsatt skoledrift som formål. 2. Strukturendringer som skal gjøres for å redusere driftsnivået i kommunen eller andre store investeringsprosjekter over 10 millioner kroner, skal være betryggende planlagt og konsekvensutredet, med dokumentert måloppnåelse, når de i prosesser legges inn i rådmannens økonomiplan. Det skal legges vekt på å finne de alternativer som gir best ressursutttelse. 3. AMU s uttalelse/anbefalinger fra møte følges: Budsjettforslaget vil gi store utfordringer når det gjelder stillinger og ansatte. For å ivareta de ansatte i prosessen, bør det foreligge en risiko/konsekvensanalyse av innsparingsforslagene når forslagene skal behandles politisk. En nedbemanningssituasjon er en tidkrevende prosess i organisasjonen. Det er viktig at denne prosessen blir gjort på en slik måte at den ivaretar de ansatte. Målet er å unngå oppsigelser av fast ansatte. 4. Det opprettes ingen e prosjekt, må eventuelt politisk behandles. Innenfor hver virksomhet kan man søke, men det skal gjøres innefor de rammene hver virksomhet har. 5. Kommunen selger Skolegata 3,5 og 7 (om det blir ledig) med krav om rehabilitering. Det må inngås forpliktende avtale med kjøper om dette. 6. Det er stor enighet om å få bygd en felles barneskole på Vidar. Forutsetningen for å gjøre det, er at det blir utarbeidet en reguleringsplan for området. Vi ber rådmann sørge for at det startes arbeid med dette så raskt som mulig. Gjennomføres etter ferdigstillelse på Sætre

3 Budsjett 2014 Tall i 1000 kroner Torgeir Fossli foreslo på vegne av H, V, KrF og FrP: Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre statstilskudd: Investeringskomp. reform ' Momskompensasjon fra investeringsutg Komp.tilskudd handl.plan eldreomsorg Tilskudd ressurskrevende tjenester Integreringstilskudd flyktninger Rentekompensasjon skoleanlegg Rentekompensasjon kirker Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte 7.1 Renteinntekter Avkastning næringsfond Renteinntekter formidlingslån Renteinntekter ansvarlige lån Utbytte Notodden Energi AS Andre rente-/utbytteinntekter Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Renteutgifter Avdrag på lån Avdrag på lån

4 10 Netto finansutgifter/-inntekter Til ubundne avsetninger 12.1 Avsetning til disposisjonsfond Avsetning til pensjonsfond Avsetning til næringsfond NUAS Avsetning til næringsfond investering flyplass Tall i 1000 kroner Bruk av tidl. års regnskapsm. mindreforbruk v Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundet fond Netto avsetninger Overført investeringsregnskapet Til fordeling drift Rammer fordelt ut på seksjonene Felles Sentraladministrasjon Oppvekst Kultur og stedsutvikling Helse og omsorg Sosial og flyktninger Samfunnsutvikling og tekniske tjenester Sum forbruk seksjonene Merforbruk (+)/mindreforbruk (-)

5 Tall i 1000 kroner Felles: Endret tilskudd til Notodden Flyplass (utbet NUAS) Økt tilskudd Notodden Lufthavn Nedlegge Kultur- og Stedsutviklingsutvalget Opprusting av grusbanen på Sport (renter og avdrag) Sum netto driftsutgifter Sentraladministrasjonen: Sum netto driftsutgifter Oppvekst: Reduksjon Kulturskolen Endret skolestruktur - Nordbygda til Yli - Tinnesmoen til Lisleherad - barnehage på Tinnesmoen skole Avvikle leirskole Slå sammen Tinnesmoen og Lisleherad på Tinnesmoen Tinnesmoen, Lisleherad og Sætre til Nye Notodden Barneskole Slå sammen Rygi, Yli og Nordbygda skoler på Rygi Slå sammen Yli og Nordbygda skoler Økt kapitaltilskudd Private Barnehager Sum netto driftsutgifter

6 Kultur og stedsutvikling: Kutt tilskudd Telemarkskanalen regionalpark Sum netto driftsutgifter Helse og omsorg: Avvikle alle heldøgns omsorgsplasser Gransherad - åpne 10 plasser avd D Haugmotun NOS avd 2 legges ned 15 plasser Nybygg Haugmotun - all døgnomsorg samles her Sum netto driftsutgifter Sosial og flyktninger: Sum netto driftsutgifter Samfunnsutvikling og tekniske tjenester: Faktureringsrutiner Gatevarme Sum netto driftsutgifter Investeringset: Grusbanen på Sætre flyttes fram til Tilbygg for 50 e boenheter på Haugmotun med nødvendige fellesarealer og oppgradering av eksisterende bygningsmasser inkl. tekniske installasjoner, kr eks mva, tas inn i investeringset. Det forventes et statlig tilskudd på ca 50% av investeringsbeløpet. Prosjektet erstatter investeringsprosjektet Haugmotun Omsorgssenter som hadde en ramme på 7,25 mill i Nye rammer:

7 1.1 DRIFT Torgeir Bakken foreslo på vegne av AP, SOL, SP og Uavh.: Tall i 1000 kroner Budsjett Økonomiplan Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre statstilskudd: 5,1 Investeringskomp. reform ' ,2 Momskompensasjon fra investeringsutg ,3 Komp.tilskudd handl.plan eldreomsorg ,4 Tilskudd ressurskrevende tjenester ,5 Integreringstilskudd flyktninger ,6 Rentekompensasjon skoleanlegg ,7 Rentekompensasjon kirker Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte 7,1 Renteinntekter ,2 Avkastning næringsfond ,3 Renteinntekter formidlingslån ,4 Renteinntekter ansvarlige lån ,5 Utbytte Notodden Energi AS Andre rente-/utbytteinntekter Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 8,1 Renteutgifter Avdrag på lån 9,1 Avdrag på lån Netto finansutgifter/-inntekter Til ubundne avsetninger 12.1 Avsetning til disposisjonsfond ,2 Pensjonsfond Avsetning til bundne driftsfond Bruk av tidl. års regnskapsm. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundet fond Netto avsetninger Overført investeringsregnskapet Til fordeling drift Rammer fordelt ut på seksjonene Felles Notodden Lufthavn

8 Sentraladministrasjon Oppvekst Reversert rådmannens forslag endret skolestruktur Yli/Nordbygda til Rygi Opprettholde Tinnesmoen i to år Tinnesmoen til Notodden barneskole Leirskole Kjøp av skoleplass, Kongsberg Kulturskolen Økt kapitaltilskudd Private barnehage til kr Kultur og stedsutvikling Telemarkskanalen regpark Helse og omsorg Gransherad Bygdeheim Internat Seljord Reduksjon NOS 2-15 plasser NOS avd plasser Støttekontakt / avlastning Tildelingskontoret Styrking hjemmebaserte tjenester/teletunet Frisklivssentral Sosial og flyktninger Samfunnsutvikling og tekniske tjenester Gatevarme/fakturering sentrum Sum forbruk seksjonene Merforbruk (+)/mindreforbruk (-) INVESTERINGSBUDSJETT Not. barneskole og NUSK skal prosjekteres samtidig på Sætre Forprosjektering Vidar felles barneskole Opprusting Grusbanen kommunal andel investeringset Økte/reduserte renter og avdrag investeringer

9 Verbale forslag: 1. Reduksjon i vask innebærer ikke konkurranseutsetting. 2. Framtidig drift av flyplassen forutsetter statlige tilskudd. Forutsetter avklaring i stats for Viser til uttalelse fra AMU og anbefalinger derfra følges. 4. Det opprettes ingen e prosjekt, må eventuelt politisk behandles. Innenfor hver virksomhet kan man søke, men det skal gjøres innefor de rammene hver virksomhet har. 5. Lisleherad skole skal opprettholdes som kommunal skole. 6. Vi ber om at rådmannen sørger for at Utvalget for Kultur og Stedsutviklingsutvalget får en sentral rolle i utarbeidelsen av samfunnsdelen Mål for utvikling i den e Kommuneplanen som påbegynnes i Kommunen selger Skolegata 3,5 og 7 (om det blir ledig) med krav om rehabilitering. Det må inngås forpliktende avtale med kjøper om dette. 8. Det er stor enighet om å få bygd en felles barneskole på Vidar. Forutsetningen for å gjøre det, er at det blir utarbeidet en reguleringsplan for området. Vi ber rådmann sørge for at det startes arbeid med dette så raskt som mulig. Gjennomføres etter ferdigstillelse på Sætre.

10 Nils Bjørnflaten (FrP) foreslo: 1. Notodden kommune tar ikke opp lån til bygging av terminal ved Notodden lufthavn før en får svaret fra Samferdselsdepartementet i forbindelse med framleggelse av stats for 2015 om statlig støtte til driften av Notodden Lufthavn AS. 2. I forbindelse med statens godkjenning av Montessorriskole i Lisleherad, ser Notodden kommunestyre positivt på en søknad om leie av ledige lokaler til nevnte formål. En leieavtale må baseres på markedspris. Torgeir Fossli forslo på vegne av H, V og KrF: Lisleherad skole legges ned og flyttes midlertidig til Tinnesmoen i påvente av felles barneskole på Sætre. Formålet til bygget endres og det skal ikke leies ut, avhendes eller selges til foretak som har fortsatt skoledrift som formål. Åslaug Sem-Jacobsen (SP) foreslo: Strukturendringer som skal gjøres for å redusere driftsnivået i kommunen eller andre store investeringsprosjekter over 10 millioner kroner, skal være betryggende planlagt og konsekvensutredet, med dokumentert måloppnåelse, når de i prosesser legges inn i rådmannens økonomiplan. Det skal legges vekt på å finne de alternativer som gir best ressursutttelse.

11 Votering: 1. Fellesforslaget fra H, V, KrF og FrP ble vedtatt med 25 mot 16 stemmer som ble avgitt for fellesforslaget fra AP, Sol, SP og Uavh. Verbalforslagene: 2. fra H, V og KrF (Lisleherad skole legges ned og bygningene leies ikke ut) ble vedtatt med 21 mot 20 stemmer som ble avgitt for Nils Bjørnflatens forslag 2 (skolelokaler i Lisleherad leies ut til Montessoriskole). 3. Nils Bjørnflatens forslag 1 (ikke ta opp lån til flyplassterminal før statlig støtte er i orden) falt med 21 mot 20 stemmer. 4. Åslaug Sem-Jacobsens forslag (strukturendringer og store investeringer) ble vedtatt med 21 mot 20 stemmer. 5. Verbalforslagene fra AP, SOL, SP og Uavh.: 1. Konkurranseutsetting av vask falt med 21 mot 20 stemmer 2. Framtidig drift av flyplassen Utgår (se votering nr 1 ovenfor tilskudd til Notodden flyplass ligger inne i fellesforslaget fra H, V, KrF og FrP) 3. Følge AMU s anbefalinger fra møte vedtatt med 21 mot 20 stemmer 4. Nye prosjekter enstemmig vedtatt 5. Lisleherad skole - utgår (se votering nr 1 ovenfor slå sammen Lisleherad og Tinnesmoen på Tinnesmoen) 6. Kultur- og stedsutviklingsutvalget - utgår (se votering 1 ovenfor der utvalget er vedtatt nedlagt) 7. Selge Skolegata 3,5 og 7 vedtatt med 40 mot 1 stemme 8. Barneskole på Vidar enstemmig vedtatt 6. Deretter ble rådmannens forslag til års for 2014 og økonomiplan for av med endringer som vedtatt i kommunestyret og rådmannens e forslag av med endringer som framgår av kommunestyrets votering i pkt 1-5 ovenfor enstemmig vedtatt.