Årsmelding Tilsyn (DLE) Driftsavdelinga. Arbeidsmiljø

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2010. Tilsyn (DLE) Driftsavdelinga. Arbeidsmiljø"

Transkript

1 Årsmelding 2010

2 Årsmelding 2010 Ørskog Energi AS blei omdanna til aksjeselskap frå og då med føremål på eiga hand eller i samarbeid med andre, å planlegge, prosjektere, oppføre og drive energianlegg på ein rasjonell måte, samt drive verksemd som står i naturleg samanheng med dette, eller anna verksemd som kan styrke selskapet sin økonomi og innteningsevne. Ørskog Energi AS er eigd av kommunane Skodje (48,7%), Stordal (20,0%) og Ørskog (31,3%), og er lokalisert i Sjøholt sentrum i Ørskog Kommune der alle avdelingar er samla i eige bygg. Selskapet har no avslutta sitt 11. drifts år. Selskapet har ein visjon om at lokalsamfunnet i forsyningsområdet skal oppleve selskapet som den best eigna forvaltaren av energiforsyninga og som den naturlege kompetansebedrifta i energispørsmål. Ørskog Energi er eit reint nettselskap og har ansvaret for alle nettaktivitetar avgrensa til eigarkommunane. Selskapet er organisert i 3 avdelingar, merkantil avdeling, driftsavdeling, og det lokale eltilsynet (DLE). Kraftomsetninga har frå 1997 vore skild ut i Nordvest Kraft AS, der vi saman med fire andre nettselskap er eigarar. Ørskog Energi har her ein eigardel på 24,3 %. Innan lokalt Eltilsyn (DLE) har vi gjennom selskapet Elsikkerhet Møre AS eit utstrakt samarbeid med andre selskap i nærområdet. Fleire av DLE sine pålagde oppgåver blir kjøpt frå dette selskapet, som utfører tilsynsarbeidet for eit kundegrunnlag på kundar. Ørskog Energi AS eig 6,03 % i Elsikkerhet Møre AS. Selskapet har i tillegg aksjer i Ørskog Breiband AS(22,73%) og Arena Overøye AS(0,37%). Styret Styret leier verksemda etter aksjelova sine retningsliner, vedtektene til selskapet og etter generalforsamlinga sine vedtak. Styret i Ørskog Energi har seks medlemmer. Av medlemene er ei kvinne og fem menn. Eit styremedlem er valt av og blant dei tilsette i selskapet. Styret har i 2010 halde 6 møter og handsama 31 protokollførde saker. I 2010 har styret hatt denne samansettinga: Helge Haram (styreleiar), Osvald Ringstad(styrets nestleiar), Lidvar Giskeødegård (styremedlem), Åse Karin Gjære (styremedlem), Rune Støversten (styremedlem), Kjell Søvik (styremedlem tilsette). Arbeidsmiljø Ørskog Energi er tilknytta Medi-3 Bedriftshelseteneste. Arbeidsstokken i selskapet har vore stabil og arbeidsmiljøet i selskapet vurderast som godt. Det er ikkje registrert ulykker av alvorlege karakter i Sjukefråværet var 4,7 %, mot 5,2 % året før. Kortidsfråveret er svært lågt. Talet på tilsette ved årsskiftet var 16 (15 menn og 1 kvinne), noko som tilsvarer 16 årsverk. Det er i tillegg leigd inn arbeidskraft i den grad dette har vore naudsynt. Pensjonsforpliktelsane er dekka gjennom medlemskap i kommunal Landspensjonskasse KLP. Arbeidsgjevaransvaret er dekka gjennom medlemskap i Kommunenes Sentralforbund. Samarbeidspartnar for den faglege delen av verksemda er Energi Norge, som driv forsking og utvikling innanfor energibransjen. Samarbeidet med fagorganisasjonane har vore godt, og bidrege positivt til drifta av selskapet. Ytre miljø Selskapet sitt hovudprodukt, elektrisk energi, forureinar ikkje det ytre miljø. Ved bygging og drift av elektriske anlegg oppstår det likevel ein del avfall frå elektriske og elektroniske produkt. (EE-avfall). For handtering av slikt avfall er det inngått avtale med godkjent firma. Tilsyn (DLE) Selskapet er gjennom Direktoratet for samfunnssikkerheit og beredskap (DSB) pålagt å drive systematisk kontroll av elektriske anlegg innan forsyningsområdet. For å gjennomføre årlege tilsyn som var føresett i tilsynsplanen for 2010, har det vore leigd inn tilsynstenester frå Elsikkerhet Møre AS. Pålagde oppgåver i følgje rammebrev og tilsynsplan for 2010 er gjennomført som planlagd. Totalt 187 installasjonar er kontrollerte, mot 149 i Det er også gjennomført informasjonstiltak i grunnskulen. Driftsavdelinga. I 2010 hadde selskapet totalt 30 straumbrot. Det har vore relativt få linjefeil, men vi hadde to større avbrot som skuldast skade på høgspentleidning/kabel påført av 3. part. For å få ned talet på avbrot har det vore arbeida målbevisst og lagt ned store ressursar i skogrydding. Det er eit mål at dette arbeidet skal halde fram komande år. Aktiviteten innan bygg og anlegg har vore stor også dette året. Investeringane i fordelingsnettet gjekk opp frå 2,9 mill i 2009 til 3,9 mill i Oppdrag som var planlagt utført i 2010, og andre oppdrag som er kome til gjennom året, er utførd på ein god måte. Selskapet har no i fleire år satsa på sal og service av varmepumper. Det har så langt vore positive erfaringar 2

3 med dette, og vi vil halde fram med dette tilbodet til våre kundar. Ørskog Energi har sidan 2006 hatt ansvaret for beredskap og drift av VA-anlegga til Ørskog kommune. I tillegg til dette tek vi også andre oppdrag frå Kommunen etter bestilling. Dette samarbeidet har fungert godt og vi ser fram til ei vidare utvikling av dette samarbeidet. Oversikt over elektriske anlegg pr Objekt Pr Tilgang Pr Kabel 22 Kv (km) 48,733 3,269 52,002 Luftnett 22 Kv (km) 120,913 0, ,439 Lågspent kabel (km) 243,801 5, ,993 Lågspent luftnett (km) 410,903 3, ,522 Transformatorar (stk) Trafoyting (KVA) Fibernett (km) 23, ,500 Kondensatorbatteri (stk) Transport og sal av elektrisk energi Overført energi inn i forsyningsområdet var i 2010 på 104,617, som er 11,321 GWh høgare enn året før. Dette utgjer ei auke på 12,1%. Av overført energi inn i området er det registrert eit forbruk på 97,190 GWH. Resten er registrert som tap. Dette tilsvarer eit tap i linenettet på på 7,1 %. Vi vurderer dette som akseptabelt sett i høve til belastninga på linjenettet dette året. Prisen på nettapet vart på 52,30 øre/kwh mot 32,47 øre/kwh i Ørskog Energi hadde ved utgangen av året nettkundar. Dette er ei auke på 1,7% frå året før, auken i 2009 var på 2,2%. Nettleige for 2010 vart justert med verknad frå årsskiftet, då med bakgrunn i forventa inntektsramme for Vi innførte dette året også ei differensiering i tariffane med installert effekt som kriterium. Dette har vore godt mottatt hjå våre kundar og oppfattast som rettferdig. Sjølv om vi hadde eit rekordstort forbruk, førde ein høgare pris på nettapet samt ein betydeleg auke i kostnader ved overliggjande nett til at vi opparbeidde ei mindreinntekt på NOK 1,762 mill. Det vart ikkje gjort endringar i nettleiga gjennom året. Selskapet sel ikkje kraft til sluttbrukar, men som nettselskap er det vi som har ansvaret for registrering av kundar, og kundar som skiftar kraftleverandør gjennom året. Vår erfaring er at denne aktiviteten ikkje er stor i området. Myndigheitene ved NVE har ei målsetjing om at ein gjennom strammare reguleringar av nettselskapa sin kraftomsetningsaktivitet, og ved informasjon, skal få denne marknaden til å fungere betre. Den dominerande leverandøren i vårt område er Nordvest Kraft AS. Vi har framleis eit relativt høgt prisnivå på elektrisk kraft, noko som har ført til ein relativt stor omsetningsauke på heile 27,4%. Prisane er no i like stor grad er linka opp mot internasjonal kull- og oljepris som av fyllingsgraden i vassmagasina i Noreg og Norden. Økonomi Rekneskapen er ført i samsvar med rekneskapslova og aksjelova og under føresetnad av fortsatt drift av selskapet. Selskapet hadde i 2010 ei omsetning på kr. 34,933 mill. Etter finansielle postar inkl. renter av ansvarlige lån frå eigarane og skatt, vart årets resultat kr. 2,667 mill, mot kr. 1,790 mill. i Soliditeten pr er 41,3 %, mot 44,6% året før. Medrekna ansvarlege lån er soliditeten 76,5 %. Den frie eigenkapitalen utgjer ved utgangen av året kr. 5,699 mill. Totalkapitalen i selskapet er pr kr. 85,270 mill. mot kr. 76,652 mill. året før. Til eigarane av Ørskog Energi er det i 2010 utbetalt kr. 1,443 mill. i renter på ansvarlege lån, mot kr. 2,649 mill. året før. Netto investeringar utgjer NOK 7,422 mill. mot NOK. 4,248 mill. i Styret meiner at rekneskapen med balanse og notar gjev rett informasjon om drifta av selskapet i 2010 og selskapet si stilling ved årsskiftet. Etter det styret kjenner til er det ikkje kome fram forhold etter avslutninga av rekneskapen som har betyding for bedømminga av selskapet. Disponering av resultat Styret rår til følgjande disponering av årets resultatet etter skattekostnader: Utbytte kr ,- Annan eigenkapital kr ,- Resultat etter skatt kr ,- Fortsatt drift Styret kjenner ikkje til forhold som endrar det biletet som rekneskapen for 2010 gjev, og meiner difor at føresetnadane for vidare drift av selskapet er til stades. Dette er lagt til grunn for årsrekneskapen Utsiktene framover Selskapet har vist at ein har greidd å tilpasse seg dei økonomiske rammene som ligg til grunn for drifta og oppnådd ei rasjonell og effektiv drift, med eit effektivitetsnivå blant dei beste nettselskapa. Sjølv om hovudfokus er nettdrifta innan selskapet, er 3

4 selskapet aktiv innan andre forretningsområder som samla gjev eit positivt bidrag til drifta. Vi ser også at det samarbeidet vi på fleire områder har med andre nettselskap i området gjev positive utslag på drifta av Ørskog Energi og for gruppa samla. Selskapet og bransjen generelt står ovanfor store utfordringar i tida framover. Med bakgrunn i den teknologiske utviklinga i samfunnet totalt sett, vert krava til leveringskvalitet og stabilitet i straumforsyninga stadig sterkare. Ørskog Energi vil arbeide for å løyse dei utfordringane som dette gir oss. Med ein dyktig og stabil arbeidsstokk, høg kompetanse og ein solid økonomi, meiner vi at selskapet står godt rusta til å møte dei komande åra på ein god måte. Vi takkar alle tilsette for å ha gjort ein flott innsats gjennom året. Ørskog den 25. mai 2011 Helge Nils Haram Styreleiar Osvald Ringstad Styrets nestleiar Kjell Søvik Åse Karin Gjære Lidvar Giskeødegård Rune Støversten Runar Karl Stette Adm. direktør 4

5 Resultatregnskap Noter Salgsinntekt 8, 11, Annen driftsinntekt Sum driftsinntekt Varekostnader Lønnskostnader m.m. 7, Avskrivning Annen driftskostnad Sum driftkostnad Driftsresultat Inntekt fra investering i annet selskap Annen renteinntekt Annen finansinntekt Annen rentekostnad Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat Årsresultat Opplysninger om: Foreslått utbytte Avsatt til annen egenkapital Sum overført

6 Balanse pr Eiendeler Noter Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Tariffapparat Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l Sum varige driftsmidler Finansielle enleggsmidler Investeringer i aksjer og andeler Obligasjoner og andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler

7 Balanse pr Egenkapitalog gjeld Noter Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital (2000 aksjer á kr 10000) 4, Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Annen langsiktig gjeld Øvrig langsiktig gjeld 2, Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Ørskog den 25. mai 2011 Helge Nils Haram Styreleiar Osvald Ringstad Styrets nestleiar Kjell Søvik Åse Karin Gjære Lidvar Giskeødegård Rune Støversten Runar Karl Stette Adm. direktør 7

8 Kontantstraumanalyse (1000 kr.) Verksemda Tilført i året (resultat før skatt) Skattekostnad Avskriving driftsmiddel Endring beholdningar Endring uteståande krav Endring kreditorar Endring andre tidsavgrensa postar A. Netto likviditetsendring frå drifta INVESTERINGAR B. Netto likviditetsendring, investeringar FINANSIERING Utbetalt eigarutbytte C. Netto likviditetsendring, finansiering LIKVIDITETSBEHOLDNING A-B+C Netto endring i likvider Likvider pr Likvider pr Verdirekneskap (1000 kr.) Verdiskapning Inntekter Eigne investeringsarbeid Kjøp varer og tenester Bto verdiskaping eiga verksemd: Kapitalslit (avskriving) Netto verdiskaping eiga verksemd: Finansinntekter 660 Verdiar til fordeling i eiga verksemd Tilskot -653 Verdiar til fordeling: Nøkkeltall Fordeling av verdiskapinga Tilsette Løn og sosiale ytingar Kapitalinnskytarane Renter til eigarane Verksemda Utbytte tiol eigarane Tilført eigenkapitalen Stat og kommune Skattar og avgifter 897 Sum fordelte verdiar: Rentabilitet (f.skatt) Eigenkapitalens rentabilitet 10,3 % 7,3 % 5,8 % 9,6 % 10,7 % Totalkapitalens rentabilitet 6,2 % 6,8 % 5,5 % 6,5 % 6,6 % Resultatgrad 14,4 % 19,0 % 16,7 % 16,3 % 14,8 % Soliditet Egenkapital % 41,3 % 44,6 % 44,1 % 43,8 % 43,3 % Utbytte 11% Renter eigarane 10% Tilf. eigenklap. 7%. Skatt/avgift 6% Løn/sos. yting 65% 8

9 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etterhvert som de leveres. Selskapet selger elektrisk kraft på kommisjonsbasis. Provisjonsinntektene er presentert netto. Klassifisering og vurdering av balanseposter Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Eiendeler som er tilknyttet varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år etter utbetalingstidspunktet. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Investeringer i andre selskaper Investeringer i andre selskaper vurderes etter kostmetoden. Mottatt utbytte registreres som inntekt i det året som det mottas. Varebeholdninger Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO- prinsippet og virkelig verdi. Det foretas nedskriving for påregnelig ukurans. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler som forringes i verdi avskrives lineært over forventet økonomisk levetid. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld i norske kroner med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes forventede levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader. Påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold og påkostning/forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand ved kjøp av driftsmidlet. Pensjoner Forpliktelser/pensjonsmidler knyttet til kollektiv pensjonsordning er ikke balanseført, det vil si at pensjonskostnaden er lik årets pensjonspremie, samt innbetaling til premiefond med fradrag for avkastning. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt eventuelt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Netto utsatt skattefordel balanseføres ikke, i samsvar med unntaksreglene for små foretak. 9

10 Noter Note 1: Varige driftsmidler Høgspent- Nett- Lavspent- Tariff- Transport nett stasjoner nett apparat middel Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Oppskrevet tidligere - Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi pr Årets avskrivninger Inventar- Data- Fast og utstyr anlegg eiendom Totalt Anskaffelseskost Tilgang Avgang - Anskaffelseskost Oppskrevet tidligere - Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi pr Årets avskrivninger Note 2: Fordringer og gjeld Fordringer med forfall senere enn ett år 1) Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år 2) ) Fordringen gjelder ansvarlig lån til Nordvest Kraft AS 2) Beløpet gjelder i sin helhet ansvarlig lånekapital frå eierkommunene Note 3: Bundne midler I posten inngår bundne bankinnskudd med kr Note 4: Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen på kr består av 2000 sksjer á kr Alle aksjer har like rettigheter Navn Antall aksjer Eierandel Skodje kommune ,7 % Stordal kommune ,0 % Ørskog kommune ,3 % Sum % Note 5: Pantstillelser og garantier m.v. Selskapet har ikke langsiktig gjeld som er sikret ved pant. 10

11 Note 6: Skattekostnad Årets skattekostnad består av Betalbar skatt på selskapets inntekt For lite/mye avsatt tidligere - - Samlet betalbar skatt Endring utsatt skatt Netto skattekostnad Betalbar skatt i balansen Betalbar skatt på selskapets inntekt Samlet betalbar skatt i balansen Utsatt skatt Endring Netto negative midlertidige forskjeller Underskudd til fremføring - Grunnlag for utsatt skatt/skattefordel Utsatt skatt/skattefordel (28 %) Herav ikke balanseført Utsatt skatt/skattefordel i regnskapet Note 7: Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjkørelser, lån til ansatte m.v. Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre lønnsrelaterte ytelser Sum Antall sysselsatte årsverk har i regnskapsåret vært 16. Ytelser til ledende personer Daglig leder Styret Lønn daglig leder Pensjonsutgifter daglig leder Annen godtgjørelse daglig leder Godtgjørelse til styret Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styreformann eller andre nærstående parter. Revisor Kostnadsført godtgjørelse til revisor fordeler seg slik: - revisjon ekskl. mva - honorar for utarbeidelse av ligningspapirer ekskl. mva - andre attestasjonstjenester ekskl. mva Sum godtgjørelse til revisor ekskl. mva 11

12 Note 8: Poster som er slått sammen i resultatregnskapet Posten Salgsinntekt er slått sammen av: Kommisjonsinntekter energi Salg av overføringstjenester Tilbakeført mer (-) / mindre (+)-inntekt og renter, korrigert inntektsavvik fra tidligere Årets mer-/mindreinntekt Avgiftsfritt salg Kommisjonssalg av elektrisk kraft er presentert netto i regnskapet. Posten Varekjøp er slått sammen av: Kjøp av varer for videresalg Kjøp av nettap Kjøp av overføringstjenester Note 9: Egenkapital Aksje- Overkurs- Annen Sum kapital fond egenkapital Egenkapital Årets resultat Avsatt utbytte Egenkapital Note 10: Pensjonsforpliktelser Alle ansatte i Ørskog Energi AS omfattes av selskapets pensjonsavtale med Kommunal Landspensjonskasse. Pensjonsforsikringen gir rett til definerte fremtidige ytelser og tilfredsstiller kravene til obligatorisk tjenestepensjon. Note 11: Inntektsavvik, nettdriften Merinntekt (+) / mindreinntekt (-) per Justert IB, vedtak fra NVE Tilbakeført mindreinntekt gjennom økning av nettariffen Tilbakeført merinntekt gjennom reduksjon av nettariffen Årets merinntekt (+) / mindreinntekt (-) Merinntekt (+) / mindreinntekt (-) per Årets mer-/mindreinntekt: Justert tillatt inntekt fastsatt av NVE KILE-resultat Kostnader i overliggande nett Nettinntekt innkrevd i året Tilbakeført mindreinntekt og renter Avvik mellom årets avskrivninger og avkastning ifht Årets merinntekt (+) / mindreinntekt (-)

13 Note 12: Regnskap fordelt på forretningsområder kommisj. Felles Distrib.nett salg kraft Øvrig Totalt Driftsinntekter Provisjonsinntekter energisal Pliktlevering Nettinntekt Endring mindreinntekt - Tilskot og refusjonar Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekjøp Energikjøp Kjøp av overføringstjenester Personalkostnader Andre driftskostnader Tap på krav Avskrivning Sum driftskostnader Fordeling felleskostnader Driftsresultat Distribusjonsnett Konkurranseutsatt Total Høyspentnett Nettstasjoner Lavspentnett Tariffapparat Transportmiddel Fibernett Inventar og utstyr Data-anlegg Fast eiendom Balanseført verdi pr Avkastningsgrunnlag Nettanlegg Nettanlegg Gjennomsnitt % påslag Avkastningsprosent for nettvirksomheten 8,25% Note 13: Aksjer og andeler i andre selskaper Balanseført Selskapets Selskapets verdi eierandel antall aksjer Nordvest Kraft AS, Ørskog Kommune ,30 % 206 Ørskog Breiband, Ørskog Kommune ,73 % 15 Elsikkerhet Møre AS, Ørskog Kommune ,03 % 181 Arena Overøye AS, Stordal Kommune ,37 % 20 Sum investering i aksjer og andeler

14

15 Ørskog Energi AS Postboks 220, 6249 Ørskog Telefon: Telefax: E-post: Melding om utandørs feil: I arbeidstida: Etter arbeidstid: