Kretsting Vest-Agder Gymnastikk- og Turnkrets. Lørdag 22. mars Rica Dyreparken Hotel Kristiansand

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kretsting Vest-Agder Gymnastikk- og Turnkrets. Lørdag 22. mars 2014. Rica Dyreparken Hotel Kristiansand"

Transkript

1 Vest-Agder Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting Vest-Agder Gymnastikk- og Turnkrets Lørdag 22. mars 2014 Rica Dyreparken Hotel Kristiansand

2 SAKSLISTE 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av fullmakter 4. Godkjenning av saksliste 5. Konstituering Valg av dirigent Valg av to sekretærer Valg av to til å underskrive protokoll 6. Årsberetning for Regnskap for Innkomne forslag 9. Budsjett 2014/ Valg Leder og nestleder Styremedlemmer og varamedlemmer Revisorer Valgkomité Representanter til ting i overordnete organisasjoner 11. Arrangementer Terminliste

3 6. Årsberetning for 2013 Styret Leder: Nestleder: Styremedlem: Styremedlem: Varamedlem: Revisor: Antje Hüfner, Vennesla Cheer- og Turnforening Pål Henning Nygaard, Flekkefjord Turnforening Per Reiner Reinertsen, Mandals Turnforening Liv Ulriksen, Mandals Turnforening Hege Syrtveit, Kristiansands Turnforening Rune Reinertsen, Kristiansands Turnforening Petra Roszinski, Søgne Turnforening Styret har hatt 6 møter i løpet av året og behandlet 36 saker. Anne-Kristin Sollid er ansatt som kretskonsulent for Vest-Agder, Aust-Agder og Rogaland. Hun har kontor på Idrettens Hus i Stavanger, Rogaland. Medlemstall Antall medlemmer i Vest Agder Gym- og Turnkrets har økt med 221 medlemmer fra 2012 til K M TOTAL K M TOTAL Vest Agder Gym- og Turnkrets Farsund Turnforening Feda IL Flekkefjord Turnforening Hånes Turnforening Kristiansands Turnforening Kvinesdal Turnforening Lista IL Lyngdal Turnforening Mandals Turnforening Søgne Turnforening Vennesla Cheer, Turn og Fitness Vågsbygd Turn IL

4 Hjemmeside Siden finnes på her velger man Vest Agder. Siden har oppdatert aktivitetsoversikt for kretsen. Denne viser planlagte stevner, kurs og andre arrangement. Vi skulle likevel gjerne sett at det var en mer levende side. Vi oppfordrer derfor til å sende inn bilder og skriftlige bidrag av ting som skal skje, eller har skjedd i ditt lag til Anne-Kristin Utdanning Her en oversikt over kursaktivitet 2013 i regi av Vest Agder Gym- og Turnkrets: Kurs Dato Sted Kurslærer Antall påmeldte/godkjente: Troppsgymnastikk Mandal Trond Grønås 15/14 sikringskurs trampett mars Kretsdommerkurs juni Kristiansand Antje Hüfner 12/7 Turn kvinner Nadia Tarvida Trener 1, ny modell okt nov. Vennesla Dirk Gläser 14/9 Ny trener 1: NGTF nye trener 1 utdanning ble lansert høsten 13. I Vest-Agder satte vi opp ett kurs i Vennesla. Vi kan gratulere Kristiansand Turnforening med 5 trenere med Trener 1 kompetansen. Dette er: Amalie Eidsvig, Sigrid Hoel, Siri Kvinen Gjertsen, Synne Josephsen og Juni Josephsen. I tillegg er disse godkjent med ny trener 1 kompetanse: Jurijus Tjunevs, Natalia H.C. Lindal, Vågsbygd IL turn og Henrik Mandius Omdahl, Søgne. Antje Hüfner og Dirk Gläser fra Vest-Agder Gymnastikk- og Turnkrets er godkjente som kurslærere, basert på gjennomført kurslærerkurs i regi av NGTF. De med tidligere Trener 1 kompetanse, ble av NGTF oppfordret til å søke om godkjenning av denne, til ny trener 1 kompetanse. Av de som søkte innen fristen 1. mars 2014, ble 8 fra Vest-Agder tildelt slik kompetanse. På Norges Gymnastikk- og Turnforbunds Ting i 2012, ble det i vedtatt Langtidsplan formulert følgende målsetning: M2016-1B: Alle trenere med hovedtreneransvar i sal skal ha trener 1 kompetanse eller tilsvarende innen 2016.

5 Dommere: NGTF har i 2013 gjennomført forbundsdommerkurs i alle grener. Disse er godkjente som forbundsdommere i troppsgymnastikk: Antje Hüfner, Mina Fredrikke Bohne og Anniken Røksland. Siri Eidem og Håvard Bamle tok kretsdommerkurs i regi av Aust-Agder Gymnastikk- og Turnkrets. Dirk Gläser, Raymond Holseter og Lasse Rugland ble godkjente som forbundsdommere for Turn menn. Antje Hüfner og Nadia Tarvida ble godkjente som forbundsdommere for Turn kvinner. Tina Mari Andersen og Thea Sofie Fredriksen ble godkjente som kretsdommere for Turn kvinner. Aktiviteter Barneturnstevnet ble vel gjennomført i Mandal april Det ble gjennomført kretsmesterskap i troppsgymnastikk i februar i Mandal. Her ble det kåret kretsmestere i junior og rekruttklassen i tumbling og trampett. I tillegg var det aspirantkonkurranse uten rangering. I november arrangerte Flekkefjord en kretskonkurranse i troppsgymnastikk hvor junior, rekrutt og aspiranter konkurrerte på tumbling og trampett. På barneturnstevnet var det rekrutt og junior som konkurrerte i to forskjellige vanskelighetsklasser. I apparatturn ble det arrangert Sørlandsmesterskap i Kristiansand i oktober. I tillegg ble det gjennomført «vårkonkurransen» i apparatturn i mars. Et godt initiativ av Mandals Turnforening! Tradisjonelt ble det avholdt åpen treningshelg i januar i Flekkefjord, hvor gymnaster fra tre foreninger (Flekkefjord, Vågsbygd og Farsund) deltok. Pål Henning Nygaard, Per Reiner Reinertsen og Antje Hüfner deltok på Kretsens seminar september på Gardermoen arrangert av Norges Gymnastikk- og Turnforbund.

6 Økonomi 2013 viser et overskudd på kr ,- Jeg vil benytte anledningen til å takke alle i styret for en god jobb, og kretsens foreninger for samarbeidet i året som gikk. For styret i Vest Agder Gym- og Turnkrets Antje Hüfner leder

7 7. Regnskap 2013 Vest-Agder Gymnastikk og Turnkrets Resultatregnskap 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE INNTEKTER Offentlige tilskudd Andre inntekter Sum driftsinntekter KOSTNADER Lønns- og personalkostnader Tilskudd Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansposter Finansinntekter Sum finansposter ÅRSRESULTAT Disponering av årets resultat Til egenkapital Sum disponering

8 Vest-Agder Gymnastikk og Turnkrets Balanse per 31. desember 2013 EIENDELER NOTE Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Annen egenkapital Egenkapital Årsresultat Sum annen egenkapital Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD

9 Kristiansand Antje Hüfner Pål Henning Nygaard Liv Ulriksen Kretsleder Nestleder Styremedlem Per Reinhardt Reinertsen Styremedlem Anne-Kristin Sollid Kretskonsulent

10 Vest-Agder Gymnastikk og Turnkrets Noter til regnskapet 2013 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassfisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilvsvarende kriterier lagt til grunn. Omløpsmidler er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. Bankinnskudd, kontanter o.l. Bankinnskudd, kontanter o.l. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse. Inntektsføringsprinsipper Driftsinntekter og offentlige tilskudd inntektsføres når de er opptjent. Periodiseringsregler Utgifter kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt For prosjekter som har øremerkede midler der aktiviteten ikke er fullført ved periodens utløp, foretas det inntektsavsetninger. Endring av sammenligningstall Presentasjon av resultatregnskapet er endret fra 2012 til Ny mal er tatt i bruk. Skatter Vest-Agder Gymnastikk og Turnkrets driver ikke skattepliktig virksomhet og er derfor ikke skattepliktig. Note 2 Offentlige tilskudd Regnskapsposten består av: NGTF - kretsens seminar Andre tilskudd Sum Note 3 Andre inntekter Regnskapsposten består av: Kretskontigenter Kretskonkurranser Kursinntekter Momskompensasjon Andre inntekter Sum Note 4 Lønns- og personalkostnader Regnskapsposten består av: Lønn fakturert fra NGTF Andre lønns- og personalkostnader Sum

11 Antall årsverk 0,15 0,15 Fra 2005 blir alle lønnskostnader i turnkretsen ført brutto i NGTFs regnskap og viderefakturert kretsen. NGTF har det formelle arbeidsgiveransvaret for ansatte i turnkretsen og kostnaden presentert i kretsens 2013-regnskap utgjør viderefaktureringen av lønn fra NGTF. Kretskonsulents lønnsutgifter blir ikke belastet kretsen. Det er ikke utbetalt honorar eller annen godtgjørelse til kretsleder eller styret i Det er ikke gitt lån til ansatte pr Antall årsverk reflekterer antall årsverk som er utført av kretskonsulent for kretsen i regnskapsåret. Note 5 Tilskudd Regnskapsposten består av: Tilskudd til idrettslag Tilskudd til andre Sum Note 6 Andre driftskostnader Regnskapsposten består av: Kontor- og administrasjonskostnader Møtekostnader Kurs- og idrettsutstyr Idrettsfaglig bistand Reise- og oppholdskostnader Sum Note 7 Kundefordringer Debitormassen er oppført til pålydende uten fradrag for usikre fordringer. Note 8 Andre kortsiktige fordringer Balanseposten består av: Forskuddsbetalte kosntader Sum Note 9 Bankinnskudd Av likvide midler på kr er ingen midler bundet til skattetrekk e.l. Note 10 Egenkapital Egenkapital med Annen Sum selvpålagte restriksjoner egenkapital egenkapital Egenkapital pr Årets endring i egenkapital: Årets resultat til annen egenkapital Avsetning/selvpålagte restriksjoner Egenkapital pr

12 Regn. res. hittil 10 - Administrasjon Administrasjon Maskiner og utstyr Inntekter medlemskontingent Varesalg/varekjøp Lønnskostnader, honorarer og godtgjørelser Telefon Sum Møtekostnader Kretsting/Ledermøte/Fagligseminar Styremøter / AU-møter Styrets deltakelse i andre møter Møter NGTF Sum Utdanning Kurs utdanning Sum Turn kvinner Konkurranser Kurs utdanning Sum Troppsgymnastikk Lønnskostnader, honorarer og godtgjørelser Konkurranser Kurs utdanning Konkurranseavgifter Sum Aktivitet, idr.politiske satn.områder Stevner Tilskudd utøver/lag Sum Totalt

13

14 8. Innkomne forslag Styret i Vest Agder Gym og Turnkrets ønsker fra og med 2014 å avholde sitt kretsting annen hvert år. Dette er vanlig praksis i mange kretser. Det betyr at neste kretsting i Vest Agder Gym- og Turnkrets finner sted i 2016.

15 9. Budsjett 2014 og 2015 Konto nr. Navn VO-midler Konkurranseavgift Kursavgift Kretskontingent Momskompensasjon Sum driftsinntekter Viderefakturerte lønnskostnader NGTF Leie av lokaler/hall/møterom Data kostnader Idrettsfaglig bistand Kontorrekvisita Kopiering Bøker, hefter, kursmateriell Møter, kurs, oppdatering og lignende Telefon Porto Viderefakturerte reisekostnader fra NGTF Flyreiser Hotell Andre reisekostnader Bevertning Påmelding konkurranser Gaver, premier og medaljer Tilskudd idrettsklubber Forsikringspremie Bank og kortgebyrer, innkasso Diverse kostnader Sum driftskostnader Renteinntekter, skattefrie Driftsresultat etter finansposter

16 10. Valg Leder og nestleder Styremedlemmer og varamedlemmer Medlem Liv Ulriksen ( ) Medlem Varamedlem Hege Syrtveit ( ) Revisorer Rune Reinertsen ( ) Petra Roszinski ( ) Valgkomité Per Reiner Reinertsen ( ) Rune Reinertsen ( ) Representanter til ting i overordnete organisasjoner Forbundsting NGTF: Hege Syrtveit

17 11. Arrangement Terminliste Barnekretsturnstevnet Resultater Terminliste 2014 måned Dato Arrangement Sted Januar Styremøte Mandal 18./19. Treningshelg Flekkefjord Februar Styremøte Skagen Kretsmesterskap troppsgymnastikk Kristiansand Hjelpetrenerkurs Kristiansand Mars 21./ Kretsting Kristiansand April 4./5. Barneturnstevnet Flekkefjord Mai / Trener 1 kurs Flekkefjord (?) 24. Agder konkurransen apparatturn Grimstad 25. Guttesamling Agder apparatturn Grimstad September Kretsdommerkurs troppsgymnastikk 20./ Kretsens seminar n.n. Oktober Sørlandsmesterskap tropp Mandal Trener 1 1? November Troppskonkurranse Flekkefjord Sørlandsmesterskap apparatturn Grimstad Trener 1 2? Det skal settes sted og dato for et kretsmesterskap apparatturn.

18 ARRANGØRER AV BARNEKRETSTURNSTEVNE 1984 Mandals Turnforening 1985 Lista I.L. Turngruppe 1986 Flekkefjord Turnforening 1987 Søgne Turnforening 1988 Mandals Turnforening 1989 Kristiansands Turnforening 1990 Farsund Turnforening 1991 Lista I.L. Turngruppe 1992 Vennesla Turnforening 1993 Søgne Turnforening 1994 Flekkefjord Turnforening 1995 Mandals Turnforening 1996 Mandals Turnforening 1997 Søgne Turnforening 1998 Flekkefjord Turnforening 1999 Mandals Turnforening 2000 Kristiansands Turnforening 2001 Farsund Turnforening 2002 Flekkefjord Turnforening 2003 Mandals Turnforening 2004 Søgne Turnforening 2005 Kristiansands Turnforening 2006 Flekkefjord Turnforening 2007 Kristiansands Turnforening 2008 Mandals Turnforening 2009 Flekkefjord Turnforening 2010 Farsund Turnforening

19 2011 Flekkefjord Turnforening 2012 Kristiansands Turnforening 2013 Mandals Turnforening Resultater KM Troppsgymnastikk 2013, 10.februar - Mandal: (De tre beste i hver klasse) Rekrutt trampett 1 KTF rekrutt gutter 2 2 Vennesla Cheer og Turn 1 3 Hildes jenter og gutter Junior Trampett Jenter KTF kvinner 1 Vennesla Cheer og turn Flekkefjord junior 1 Mix KTF Mix Mandal junior mix Søgne turn junior mix Gutter KTF herrer Flekkefjord gutter junior

20 Resultater SM i Apparatturn, Kristiansand (Vi presenterer de tre beste i hver klasse) Gutter år: 1. Max Lohne, Mandal TF 2. Krister Sørstrand, KTF 3. Georg Lagerhus, KTF Gutter kl. 2: 1. Sander Mangseth Johnsen, KTF 2. Sævar Ingi Sigurdson, KTF 3. Benjamin Ørum Pettersen, KTF Jenter 11 år: 1. Ingrid Reed, KTF 2. Ulrikke Johannessen, KTF 3. Camilla Karlsen, KTF 3. Sandra Marmo Christensen, KTF Jenter 12 år: 1. Jesine Aateigen, KTF 2. Tomine Byremo, KTF 3. Mora Syvertsen, KTF Jenter kl. 1: 1. Sofie Aateigen Nilsen, KTF 2. Kristine Naro, Grimstad TF 3. Marie Mortensrud, Grimstad TF

21 Resultater SM i Troppsgymnastikk, 13. oktober - Arendal