Delårsregnskap 1. kvartal Høland og Setskog Sparebank

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Delårsregnskap 1. kvartal 2011 01.01.2011 31.03.2011. Høland og Setskog Sparebank"

Transkript

1 Delårsregnskap 1. kvartal Høland og Setskog Sparebank

2 Høland og Setskog Sparebank Delårsrapport 1. kvartal 2011 Generelt Regnskapet er fra og med 2011 utarbeidet etter (International Finance Reporting Standard), kfr. note 1 og utfyllende informasjon i eget overgangsdokument børsmeldt ifm regnskapsavleggelsen for 1. kvartal. Regnskapet er revidert. Fusjonen, kfr. note 2, mellom Setskog Sparebank og Høland Sparebank er regnskapsmessig etter gjennomført pr Kommentarer til regnskapet sammenlignet med fjorår er gjennomført med basis i PRFRMA 1. kvartal 2010, tall konsolidert for begge banker. Resultat Driftsresultat før skatt er 7,1 mill (6,7 mill). Resultatet er i tråd med forventningene. Underliggende bankdrift er solid og lønnsom, men regnskapet preges fortsatt av større tap på utlån enn historisk gjennomsnitt. Rentenettoen er 18,9 mill (16,2 mill) hvilket tilsvarer 1,88 % (1,69 %) av forvaltningskapitalen. Provisjonsinntektene øker med 19 % til 4,1 mill etter bevisst satsing fra banken. Netto gevinst ved verdipapirer er 0,9 mill (1,7 mill), jfr. note 7. Driftskostnadene utgjør 14,2 mill (11,8 mill). Det er i 2010 tilbakeført 1,2 mill i kostnader (IT) knyttet til avklaring av en mva-diskusjon (i Terra-Gruppen), og hensyntatt dette øker kostnadene med 9 %. Banken har fokus på kostnadene framover. Tap og tapsavsetninger hittil i år er 2,0 mill (2,3 mill). Styret mener det er foretatt tilstrekkelige bokførte nedskrivninger. Forvaltningskapital Forvaltningskapitalen er 4.022,8 mill og øker hittil i år med 2 %. Økningen siste 12 mnd er 3,5 %, som følge av økte utlån. Soliditet Netto ansvarlig kapital er 401,1 mill, beregnet 17,0 % vektet kapitaldekning. Kjernekapitalen er på 338,4 mill, beregnet kjernekapitaldekning 14,3 %. Styret vurderer bankens stilling som meget solid. Banken har som følge av fusjonen 1,94 % av egenkapitalbevisene i eget eie. Innskudd Totale innskudd fra kunder øker hittil i år med 3 %, og siste 12 måneder med 17 % etter en målbevisst satsing fra banken. Innskuddsdekningen er 71 %. Utlån Totale utlån øker hittil i år med 3 %, og siste 12 måneder med 10 %. Veksten er i tråd med målsetningen. Banken benytter i liten grad Terra Boligkreditt, porteføljen er 217,7 mill, noe som tilsvarer 6 % av utlån i egne bøker. TBK-porteføljen hittil i år er marginalt ned, jfr. note 8. Andel næringslån er 31,6 %, opp fra 30,6 % ved inngangen til dette året. Risikoforhold Risikoforholdene overvåkes gjennom kontinuerlige analyser av aktuelle risikoer. Risikoanalysene inngår som integrert del av bankens kvalitetssikringssystem og ICAAP. Kredittrisiko Kredittrisiko knyttet til utlån er det største risikoelement i bankens virksomhet. Tap på utlån skyldes i det vesentligste kundenes manglende evne til å betjene gjeld og at realisasjonsverdien av pantesikkerheten er noe lavere enn antatt. Bankens utlån er i hovedsak sikret med pant i eiendeler, fortrinnsvis fast eiendom innenfor 60/80 % av takst, samt i fordringer. Banken benytter SDC s risikoklassifiseringssystem for overvåkning av risiko i utlånsmassen. Renterisiko Renterisikoen er begrenset da banken i all hovedsak har flytende rente både på lån og

3 innskudd. Egne obligasjonslån løper til flytende rente eller er sikret med renteswaper. Valutarisiko Banken har ikke lån i utenlandsk valuta. Bankens risiko i forbindelse med valutalån til kunder er ubetydelig idet disse har gode pantesikkerheter. Kursrisiko Bokført verdi av bankens beholdning av børsnoterte aksjer og egenkapitalbevis utgjør en svært liten del av bankens forvaltningskapital. Likviditetsrisiko Banken har i sin risikostyring basert seg på Finanstilsynets likviditetsindikator. Banken har likviditetsreserver som overstiger grensen med god margin. Administrasjonen overvåker likviditetssituasjonen daglig, og styret mottar regelmessig rapport om status. Styret anser likviditeten som meget god og langsiktig forfallsstruktur er godt tilpasset bankens strategi. Utsiktene framover Utlånsveksten forventes å bli på nivå med fjoråret. Fjorårets fusjon stiller ekstra krav til alle ansatte og styret vektlegger utvikling av organisasjonen og har fokus på effektivisering og god langsiktig lønnsomhet. Kunder og egenkapitalbeviseiere skal oppleve fusjonen som et godt skritt framover. Bankens tradisjonelle primærmarked boliglån vil gi lavere marginer framover. Konkurransen med de store bankene gjennom boligkredittselskapene stiller banken overfor nye utfordringer da vi ikke vil kunne oppnå like gunstige innlån som boligkredittselskapene, og vi forventer å benytte TBK i noe større utstrekning framover. Presset på marginene stiller nye krav til inntjening på andre områder, noe banken har stort fokus på og forventes å lykkes med. Erklæring iht Verdipapirhandelloven Det foreligger ingen transaksjoner gjennomført av nærstående som har vesentlig betydning for virksomhetens stilling eller resultat i løpet av rapporteringsperioden. Vi bekrefter herved at delårsberetning og delårsregnskap etter vår beste overbevisning gir et rettvisende bilde av viktige begivenheter i regnskapsperioden, og at regnskapet er utarbeidet i samsvar med gjeldende regnskapsstandard og at opplysningene gir et rettvisende bilde av bankens finansielle stilling og resultat. Bjørkelangen, 31. mars / 26. april 2011 Jarle Bergsjø Per B. Jacobsen Unni Nadden Ane K. Haugen Siri Hidle Styrets leder John-Ivar Udnesseter Åsmund Krogstad Øystein Heggedal John Sigurd Bjørknes Adm. banksjef

4 I Høland og Setskog Sparebank (kun Høland Sp. bank) RESULTATREGNSKAP (i hele tusen kroner) NTE %av forvaltnings kapital Aret 2010 %av forvaltnings kapital Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader ,16 2, ,57 2,74 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter , ,83 Utbytte oa inntekter av verdipapirer med var avkastning Provisjonsinntekter og inntekter fra bankljenester Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Netto gevinst tap av valuta og verdipapirer 7 Andre driftsinntekter ,36-0,13 0,20 0, ,04 0,40-0,12 0, Netto driftsinntekter ekskl renteinntekter Lønn og sosiale kostnader Generelle administrasjonskostnader Avskrivninger I nedskrivninger Andre driftskostnader "7~~5.,,:."å,73 v,,.3,806 ~\~;;',38,,.r ',' 421,1 0,04 ". ;. t' '2 661;i!;5 ir: ,51 0,69 0,19 0,02 0, , , ,32 Sum driftskostnader , ,45 BEREGNET RESULTAT FØR TAP pa UTLAN , ,83 Tap på utlån, garantier mv ,20 RESULTAT FØR SKATT Skattekostnad,;}6','2100,,' : '-: -' ':: :;><~" 'c: ~~:/:. 9,i~i~'" ,74 0, , RESULTAT ETTER SKATT 0, , ,45 UTVIDET RESULTATREGNSKAP Periodens resultat Investeringer hold for salg - Netto endring verdipapirer vurdert til virkelig verdi - Netto endring verdipapirer overført resultat ved real TTALRESULTAT HVEDTALL/NØKKELTALL Gjennomsnittlig forvaltningskapital Innskuddsdekning Egenkapitalrentabilitet etter skatt Egenkapitalbevisbrøk Resultat pr egenkapitalbevis (ved utgangen av per.) Utvannet resultat pr egenkapitalbevis (ved utgangen av per.) Kostnadsprosent (driftskostnader/sum inntekter) % 1,94% 21,72% ,98 53,3 % % 6,03 % 24,53 % 5,92 5,92 63,5 % Høland og Setskog Sparebank - Q1 2011

5 I Høland og Setskog Sparebank RESULTATREGNSKAP (i hele tusen kroner) NTE (kun Høland Sp. bank) Q12010 %av forvaltnings kapital Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader ,16 2,57 Netto rente og kredittprovisjonsinntekter ,59 Utbytte oa inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Netto gevinst tap av valuta og verdipapirer Andre driftsinntekter ,02 0,36-0,13 0,20 0,04 Netto driftsinntekter ekskl renteinntekter ,51 Lønn og sosiale kostnader Generelle administrasjonskostnader Avskrivninger I nedskrivninger Andre driftskostnader '~- ~;~~~:", '~--)~\~- --" ,69 0,19 0,02 0,22 Sum driftskostnader ,12 BEREGNET RESULTAT FØR TAP pa UTLAN 815 0,98 Tap på utlån, garantier mv ,24 RESULTAT FØR SKATT ,74 Skattekostnad ,19 RESULTAT ETTER SKATT ,55 UTVIDET RESULTATREGNSKAP Periodens resultat Investeringer hold for salg - Netto endring verdipapirer vurdert til virkelig verdi - Netto endring verdipapirer overført resultat ved real TTALRESULTAT 4568 HVEDTALL/NØKKELTALL Gjennomsnittlig forvaltningskapital Innskuddsdekning Egenkapitalrentabilitet etter skatt Egenkapitalbevisbrøk Resultat pr egenkapitalbevis (ved utgangen av per.) Utvannet resultat pr egenkapitalbevis (ved utgangen av per.) Kostnadsprosent (driftskostnader/sum inntekter) % 1,94 % 21,72% 1,98 1,98 53,3 % Høland og Setskog Sparebank - Q1 2011

6 I Høland og Setskog Sparebank (kun Høland) BALANSE (i hele tusen kroner) EIENDELER NTE,-:", "-" c..';;;,;',:f,;;',,,', ~~~<:~_., Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlan til og fordringer på kredittinstituasjoner Brutto utlån til og fordringer på kunder Individuelle nedskrivninger på utlån Nedskrivninger på grupper av utlån Netto utlån til og fordringer på kunder 3, Rentebærende verdipapirer Aksjer, andeler og egenkap.bevis Rentebærende verdipapirer - til virkelig verdi over resultat Andre verdipapirer - til virkelig verdi over resultat Andre verdipapirer - til virkelig verdi over egenkapital Investeringer i tilknyttede selskaper Varige driftsmidler Investeringseiendommer Finansielle derivater Eiendeler holdt for salg Andre eiendeler Forskuddsbetalinger og oppljente inntekter Eiendel ved utsatt skatt " 40.36~ <28983,', <1' }80 ) SUM EIENDELER GJELD G EGENKAPITAL Gjeld Gjeld til kredittinstituasjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Finansielle derivater Annen gjeld Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser Ansvarlig lånekapital Sum gjeld Egenkapital Innskutt egenkapital pptjent egenkapital Periodens resultat Sum egenkapital t ~ ;~'J25 757,,t.,'~>:10370 '; ~'::k1:04 953' <~~~<- t«"-~- '68221,' "'; ' '{;'5044' SUM GJELD G EGENKAPITAL Høland og Setskog Sparebank - ai 2011

7 I Høland og Setskog Sparebank KNTANTSTRØMPPSTILLING (i hele tusen kroner) Arets avdrag på nedbetalingslån mv til kunder Neddiskonterte nedbetalingslån mv i året til kunder Endring i saldo på kreditter Rente- og provisjonsbetalinger på ulån Inngått på tidligere års konstaterte tap på utlån Netto kontantstrøm fra eiendeler holdt for sal Kontantstrøm fra utlånsvirksomheten Endring i saldo på innskudd fra kunder uten avtalt løpetid Endring i saldo på innskudd fra kunder med avtalt løpetid Renteutbetalinger til kunder Kontantstrøm fra innskuddsvirksomheten Netto kontantstrøm fra verdipapirer som holdes på kort sikt Kontantstrøm knyttet til kursgevinster/-tap på verdipapirer som holdes på kort sikt Renteinnbetalinger på obligasjoner og sertifikater Mottatt aksjeutbytte på aksjer som holdes på kort sikt Kontantstrøm fra verdipapirinvesteringer Renteinnbetalinger fra innskudd j kredittinstitusjoner Kontantstrøm fra innskudd i kredittinstitusjoner Andre inntekter Betalbare driftskostnader Betaling av skatter Betaling av utbytte Gaver Netto kontantstrøm fra endringer i andre eiendeler Netto kontantstrøm fra endring i periodiseringer Netto kontantstrøm fra endrin er i annen 'eld Resterende kontantstrøm fra løpende drift Dette kvartal (kun Høland) KNTANTSTRØM FRA RIFTEN Endring i innskudd fra kredittinstitusjoner Innbetalinger ved utstedelse av verdipapirer Utbetalinger ved innfrielse av verdipapirgjeld Renteutbetaling på finansiering Fusjon Setskog Sparebank Kontantstrøm fra finansiering Investert i varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Kjøp av langsiktige verdipapirer Salg av langsiktige verdipapirer Kontantstrøm fra investeringer i driftsmidler NETT ENDRING I LIKVIDER Beholdning av likvider periodestart Beholdning av likvider periodeslutt ital Egenkapital i hele tusen kroner bevis Egenkapital NGAAP marbeidelse tillfrs Totalresultat Fusjon Setskog Sparebank *) Ervervet egne egenkapitalbevis Utdelt utbytte for 2009 Utdelt aver for 2009 E enka itai EgenkapitaI Totalresultat Utdelt utbytte for 2010 Utdelt aver for 201 E enka itai verkursfond Fond for vurd Fond for ureal Utjevningsfond Grunnfonds kapital forskjeller gevinster *) Emisjonskostnader er fratrukket med kr 750 Antall egenkapital bevis a NK 100 Antall bevis Antall bevis Antall bevis Antall bevis Antall bevis Høland og Setskog Sparebank - Q1 2011

8 Høland og Setskog Sparebank NTER Bankens regnskapsrapportering følger fra og med regnskapsåret 2011 International Financial Raporting Standards (). Regnskapet for 1. kvartal 2011 er første delårsregnskap utarbeidet etter, herunder las 34 Delårsrapportering. Regnskaptall for 2010 er omarbeidet tillfrs iht tilvarende prinsipper. Kort informasjon om overgangen fra NGAAP tillfrs er beskrevet i Note 1 Viser for øvrig til mer utfyllende informasjon i eget overgangsdokument ta!! inn som vedlegg i børsmelding av 27.apriI2011. Regnskapmessig hovedprinsipp er at historisk kost/amortisert kost er lagt til grunn, med unntak av: - Investeringer som er kjøp i markedsøyemed eller er tilgjengelig for salg er vurdert til virkelig verdi - Finansielle derivater, sikring av virkelig verdi og fastrenteposisjoner er vurdert til virkelig verdi Alle tall er i hele tusen om ikke annet er angitt. Funksjonell valuta og presentasjonsvaluta er NK. Som en følge av gjennomført virksomhetssammenslutning beskrevet i Note 2 er enkelte fjorårstall ikke direkte sammenlignbare, viser til info gitt i note 2. Bankens kvartalsregnskap 1/2011 er bankens første delårsrapportering iht. Relevante regnskapsprinsipper og beskrivelse av overgangsvirkninger er beskrevet i egen børmelding vedlagt eget overgangsdokument. For å gi relevante sammenligningstall 2010 er bankens overgangsdato fra NGAAP tillfrs Alle tall for perioder frem tom gjelder tidligere Høland Sparebank, som er overtakende bank i fusjonen pr med Setskog Sparebank. Nedenfor er gi!! et kortfattet sammendrag av effekten av overgangen. I RESULTATREGNSKAP Q12010 NGAAP Endring I Netto renteinntekter Netto renteinntekter eks driftsinntekter Sum driftskostnader Driftsresultat før tap Tap på utlån og garantier Resultat før skatt Ska!!ekostnad Periodens resultat I RESULTATREGNSKAP ARET 2010 NGAAP Endring I Netto renteinntekter Ne!!o renteinntekter eks driftsinntekter Sum driftskostnader Driftsresultat før tap Tap på utlån og garantier Resultat før skatt Skattekostnad Periodens resultat lavstemming av resultatforskjeller ved overgangen tii: Q12010 Aret Akkumulert resultat iht NGAAP Aksjer og obligasjoner til virkelig verdi Gevinst aksjer til virkelig verdi over egenkapital Gevinst aksjer inn regnet til virkelig verdi på fusjonstidspkt -600 Finansielle derivater til virkelig verdi Verdiendring fastrenteinnlån Resultat før skatt før for innfusjonert bank Emisjonskostnader ved fusjon ført direkte mot egenkapitalen 750 Nedskrivning fast eiendom innregnet til virkelig verdi på fusjonstidpkt 228 Korrigerte pensjonskostnader iht beregning -115 Skattevirkning av reverserte verdijusteringer Skatt resultat innfusjonert bank før Akkumulert resultat iht Høland og Setskog Sparebank Noter Q1 2011

9 Høland og Setskog Sparebank NTER I BALANSE PR NGAAP Endring I EIENDELER Kontanter og plassering i kredittinstitusjoner Netto utlån til kunder Aksjer, obligasjoner og andre verdipapirer Aksjer i tilknyttet selskap Varige driftsmidler, overtatte og andre eiendeler Fordringer og utsatt skattefordel SUM EIENDELER GJELD Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Verdipapirgjeld og derivater Annen gjeld og pensjonsforpliktelser Ansvarlig lånekapital SUM GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital pptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL SUM GJELD G EGENKAPITAL IBALANSE PR NGAAP Endring I EIENDELER Kontanter og plassering i kredittinstitusjoner Netto utlån til kunder Aksjer, obligasjoner og andre verdipapirer Aksjer i tilknyttet selskap Varige driftsmidler, overtatte og andre eiendeler Fordringer og utsatt skattefordel SUM EIENDELER GJELD Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Verdipapirgjeld og derivater Annen gjeld og pensjonsforpliktelser Ansvarlig lånekapital SUM GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital pptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL SUM GJELD G EGENKAPITAL lavstemming av egenkapital ved overgangen tii: Egenkapital iht NGAAP Innarbeidet økt pensjonsforpliktelse, nullstilling esimatavvik mv Aksjer og obligasjoner til virkelig verdi over resultat Aksjer og obligasjoner til virkelig verdi over egenkapital Finansielle derivater til virkelig verdi over resultat Verdiendring fastrenteinnlån Mer-/mindreverdi fast eiendom ved fusjon 153 Skattevirkning av omarbeidelse og fusjon Tilbakeføring av avsatt utbytte og gaver Egenkapital iht r~qt~.~ 'iii,.~~dn;h~ts~~mm'åll~ru.tiji!lg For å styrke bankenes posisjon og konkurranseevne fusjonerte Høland Sparebank og Setskog Sparebank i Den sammenslåtte bankens navn ble samtidig endret til Høland og Setskog Sparebank. Høland Sparebank ble identifisert som den overtakende part i fusjonen. Fusjonen ble gjennomført med regnskapsmessig virkning fom Ved fusjonen ble det gjennomført en kapitalforhøyelse ved tingsinnskudd fra overdragende bank. Som vederlag for innmaten i Setskog Sparebank ble det utstedt nye egenkapitalbevis. Verdivurdert egenkapital i den overdragende bank var pr overtakelsestidpunkt NK Fusjonen innebar erverv av egne egenkapitalbevis. 2 Høland og Setskog Sparebank Noter

10 Høland og Setskog Sparebank NTER Apningsbalanse ved fusjonen pr viste følgende hovedtall: Sum eiendeler Sum gjeld Egenkapital Regnskap for innfusjonert bank er omarbeidet tillfrs-tali på fusjonsdato. Utover justeringer, identifiserte man i transaksjonen ikke vesentlige merverdier. Alle fjorårstall for 1. kvartal omfatter kun tidligere Høland Sparebank. Regnskapstallene for hele regnskapsåret 2010 omfatter virksomheten etter fusjonsdato, dvs kun 6 måneders drift for overtatt bank. Av informasjonshensyn er det derfor utarbeidet proforma regnskaper som viser resultat- og balansetall som om de to banker var fusjonert med virkning fra IMiSli9hoidte lån Brutto misligholdte lån over 90 dager Individuelle nedskrivninger på misligholdte lån Netto misligholdte lån ITapsutsatte lån Øvrige brutto tapsutsatte lån Individuelle nedskrivninger på tapsutsatte lån Netto tapsutsatte lån ITap og nedskrivninger på lån Kvartalet Periodens endring i individuelle nedskrivninger Periodens endring i spesifiserte tapsavsetninger på garantier Periodens endring i gruppenedskrivninger Periodens konstaterte tap det tidligere år er nedskrevet for Periodens konstaterte tap det tidligere år er avsatt spesifiserte tapsavsetninger for på garantier Periodens konstaterte tap som det tidligere år ikke er nedskrevet for Periodens konstaterte tap det tidligere år ikke er avsatt spesifiserte tapsavsetninger for på garantier Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap på utlån Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap på garantiel Periodens taps kostnader Note 4~ 11.s«9tiHå~f()r~eltpås~j(t()l'()g næri n9 IUtlån msetning og drift av fast eiendom Bygg, anlegg, kraft, vann Jord- og skogbruk Handel, hotell og restaurantvirksomhet Transport og kommunikasjon Øvrige næringer SUM NÆRING Sum lønnstakere og lignende SUM BRUTT UTLAN linnskudd msetning og drift av fast eiendom Bygg, anlegg, kraft, vann Jord- og skogbruk Handel, hotell og restaurantvirksomhet Transport og kommunikasjon Øvrige næringer SUM NÆRING Sum lønnstakere og lignende SUM INNSKUDD FRA KUNDER Høland og Setskog Sparebank Noter Q1 2011

11 Høland og Setskog Sparebank NTER I Rentebærende verdipapirer med verdiendring over resultat Pålydende Kostpris Virkelig verdil Utstedt av kommuner Utstedt av MF Utstedt av banker Utstedt av andre Ansvarlig lån SUM IGevinst I tap Verdiendring aksjer og egenkapitalbevis Verdiendring obligasjoner Realisert kursgevinst/-tap obligasjoner Realisert kursgevinst/-tap aksjer Verdiendring finansielle derivater Kursgevinst/-tap valuta Sum gevinst/tap Kvartalet IGarantier Lånegarantier Garantiansvar Terra Boligkreditt Betalingsgarantier Kontraktsgarantier Bankenes Sikringsfond SUM Portefølje i Terra Boligkreditt Dep. For mulige F-Iån i Norges bank I Gjeld til kredittinstitusjoner med avtalt løpetid Kredittforening for Sparebanker Bank F-Iån Verdijusteringer SUM f':ipte 10VerdipaplrgjeJd,. Setifikatgjeld nominell verdi bligasjonsgjeld nominell verdi Verdijusteringer SUM Fondsobligasjoner, evigvarende Ansvarlig obligasjonslån med avtalt løpetid Verdijusteringer SUM 4 Høland og Setskog Sparebank Noter

12 Høland og Setskog Sparebank NTER Det var 545 egenkapitalbeviseiere pr , de 20 største er: I ETTERNAVN FRNAVN BEHLDNING Eierandeli TAAJE FINN JØRGEN ,62% TERRA UTBYTTE VPF ,30% HØLAND G SETSKG ELVERK ,91 % BANKINVEST KS ,72% BLSTAD TVEMAGNÆS ,66 % RGSTAD JN DDVAR ,66 % JENS J. FALLET INVEST AS ,54% BUNÆS KJELL ,53% SØBY BIRGER ,49 % HLMBR BJØRN EILERT ,47 % MALMAG CAPITAL AS ,45 % NRDBY KARI ,45 % PHIL/BERT THMAS CHRISTIAN ,40 % DAHL NARVE ,40 % HLMEDAHL LAV ,32 % MØLLER JN HENRIK ,31 % SUNDBY STEINAR GABRIEL ,18 % RKDAL SPAREBANK ,16% TINN SPAREBANK ,16% BRAATHEN HRAR ,09% SUM 20 STØRSTE ,80 % Egne egenkapitalbevis ,94% Øvrige egenkapitalbeviseiere ,26 % Totalt antall egenkapitalbevis (pålydende kr 100) ,00 % Regnskapsåret 2010 i de offisielle regnskapsrapportene omfatter 6 måneders virksomhet for tidligere Høland Sparebank, og 6 måneder for den fusjonerte banken Uuli - des). Alle fjortall i denne kvartalsrapporten gjelder tidligere Høland Sparebank. I tillegg til den offisielle kvartalsrapporten er det derfor utarbeidet proforma kvartalsregnskap som viser resultat- og balansetall som om de to bankene var fusjonert med virkning fra 1. januar Revurdert anskaffelseskost pr er satt til kr Proforma resultat- og balanseregnskap følger som eget vedlegg. 5 Høland og Setskog Sparebank Noter

13 I Høland og Setskog Sparebank PRFRMA RESULTATREGNSKAP (i hele tusen kroner) Aret 2010 %av %av forvaltnings forvaltnings kapital kapital Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader o li nende kostnader ,61 2, ,73 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter , ,87 Utbytte oa inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjons kostnader og kostnader ved banktjenester Netto gevinst tap av valuta og verdipapirer Andre driftsinntekter , ,05 0, ,39-0, ,12 0, ,07 0, ,04 Netto driftsinntekter ekskl renteinntekter , ,44 Lønn og sosiale kostnader Generelle administrasjonskostnader Avskrivninger I nedskrivninger Andre driftskostnader , ,75 0, ,37 0, ,04 0, ,33 Sum driftskostnader , ,48 BEREGNET RESULTAT FØR TAP pa UTLAN , ,83 Ta , ,21 RESULTAT FØR SKATT , ,62 Skattekostnad , ,19 RESULTAT ETTER SKATT ,44 UTVIDET RESULTATREGNSKAP Periodens resultat Investeringer hold for salg - Netto endring verdipapirer vurdert til virkelig verdi - Netto endring verdipapirer overført resultat ved real. >"<,:::/>.:J~" "~o' TTALRESULTAT HVEDTALL I NØKKELTALL ;---~--,::- _;:;:l(::-::'--~-~:v:?:,::{~:;-~;: -~. ; Gjennomsnittlig forvaltningskapital j>i~&~~~~i Høland og Setskog Sparebank - Q1 2011

14 I Høland og Setskog Sparebank PRFRMA RESULTATREGNSKAP (i hele tusen kroner) Q12010 %av forvaltnings kapital Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Utbytte oa inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Netto gevinst tap av valuta og verdipapirer Andre driftsinntekter Netto driftsinntekter ekskl renteinntekter Lønn og sosiale kostnader Generelle administrasjonskostnader Avskrivninger I nedskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader , , , , , , , , , , , , , ,23 BEREGNET RESULTAT FØR TAP pa UTLAN Tap på utlån, garantier mv RESULTAT FØR SKATT Skattekostnad RESULTAT ETTER SKATT , , , ,18 /'\-:.:./"'" ~0, ,52 UTVIDET RESULTATREGNSKAP Periodens resultat Investeringer hold for salg - Netto endring verdipapirer vurdert til virkelig verdi - Netto endring verdipapirer overført resultat ved real. TTALRESULTAT >5044, HVEDTALL I NØKKELTALL Gjennomsnittlig forvaltningskapital Høland og Setskog Sparebank - Q1 2011

15 I Høland og Setskog Sparebank PRFRMA BALANSE (i hele tusen kroner) EIENDELER Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlan til og fordringer på kredittinstituasjoner Brutto utlån til og fordringer på kunder Individuelle nedskrivninger på utlån Nedskrivninger på grupper av utlån Netto utlån til og fordringer på kunder 6,,9li3" ~~6~~1.... i.:. ::147', Rentebærende verdipapirer - til virkelig verdi over resultat Andre verdipapirer - til virkelig verdi over resultat Andre verdipapirer - til virkelig verdi over egenkapital Investeringer i tilknyttede selskaper Varige driftsmidler Investeringseiendommer Finansielle derivater Eiendeler holdt for salg Andre eiendeler Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter Eiendel ved utsatt skatt 342li ~4 28'952 "JI);:9$5 ;s]i~52.;i(j~: 2~~! SUM EIENDELER ' GJELD G EGENKAPITAL Gjeld Gjeld til kredittinstituasjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Finansielle derivater Annen gjeld Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser Ansvarlig lånekapital Sum gjeld ~ ':' Egenkapital Innskutt egenkapital pptjent egenkapital Periodens resultat Sum egenkapital SUM GJELD G EGENKAPITAL ' Høland og Setskog Sparebank - Q1 2011