Styret. Styrets beretning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styret. Styrets beretning"

Transkript

1 Årsrapport 2012

2 Styret Selskapets virksomhet ledes av styret i samsvar med aksjeloven, vedtektene og generalforsamlingens vedtak. Styret består av 5 medlemmer og 1 observatør. 1 styremedlem og observatøren velges blant ansatte. Observatøren er varamedlem for styremedlem valgt av de ansatte. De andre varamedlemmene for representanter valgt av ansatte er rangert i nummerorden. Styret har i 2012 hatt nedenstående sammensetning: Styremedlemmer: Arne Hop (Styreleder) Magnhild Vik Sigrun Nelly Vevang Parley Augustson Alf Inge Remen Varamedlemmer: Marit Valde Singelstad Gudrun Herje Langseth Arne Hoem Kjell Krohn John Kjell Reiten Observatør: John Kjell Reiten Foran fra venstre: Magnhild Vik, Arne Hop, Sigrun Nelly Vevang. Bak fra venstre: Alf Ingen Remen, Parley Augustson, Alf Vee Midtun, Levi B. Mikalsen. Styrets beretning VIRKSOMHETENS ART har avsluttet sitt nittende år som aksjeselskap etter at det ble omorganisert 1. januar Selskapet driver nettvirksomhet som er drift og vedlikehold av høy- og lavspent distribusjonsnettet til og med 24 kv i Rauma kommune, i tillegg til kraftproduksjon i Verma kraftstasjon og Berild kraftverk. Administrasjon, driftssentral og montørstasjon er lokalisert på Øran på Åndalsnes. RAUMA ENERGI AS HAR TRE HELEIDE DATTERSELSKAPER: Rauma Energi Kraft AS Selskapet ble opprettet , og er et rent kraftomsetningsselskap som fremstår som den naturlige kraft- og energileverandøren i Rauma kommune og i tillegg være landsdekkende på utvalgte produkter. Selskapet hadde et godt resultat i Antall kunder utenfor område er blitt redusert siste tiden, samtidig som andre aktører tar større markedsandeler i Rauma. Dette er trend vi må jobbe aktivt for å snu. Kraftomsetningen er eksponert for prisendringer i kraftmarkedet. Selskapet har sikringsstrategier som gir tilfredsstillende styring med den finansielle risiko. Rauma Energi Bredbånd AS Selskapet ble opprettet og driver salg og drift av bredbåndstjenester i Rauma kommune. Selskapet har som mål å dekke kundene sine behov for kommunikasjon og samhandling gjennom en framtidsretta bredbåndsteknologi. Bredbåndsselskapet har hatt en fin utvikling i antall fiberkunder i løpet av fjoråret med fokus på utbygging i boligfelt i Innfjorden, i tillegg ble det en vekst i bedriftsmarkedet. Selskapet hadde et positivt resultat også i Rauma Energi Eiendom AS Selskapet ble opprettet og er et rent eiendomsselskap som driver utleie til forretning og næringsvirksomhet. Selskapet har god likviditet, og resultatet var tilfredsstillende i

3 Styrets beretning Andre eierforhold har eierandeler i selskapene Energi 1 Kraft, Smart HUB AS, Trønderkraft, Langfjords tunnelen, Vengåkraft og samt noen lokale vassverk. Bokført verdi på andre eierforhold beløper seg til ca. kr FORTSATT DRIFT Regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. ARBEIDSMILJØ OG PERSONALE Sykefraværet var på 6,4 % i 2012, en økning på 0,4 % sammenlignet med fjoråret. Av totalt 34 mulige årsverk gikk om lag 2,2 årsverk tapt som følge av sykefravær. Målet har vært at sykefraværet skal være under 4 % i perioden For å ivareta ansvaret som inkluderende arbeidslivsbedrift, IA-bedrift, legger bedriften stor vekt på systematisk arbeid for å redusere sykefraværet. Dette gjøres ved å tilrettelegge arbeidssituasjonen for medarbeidere med behov for spesiell tilpasning og følge opp langtidssykemeldte. Avgangsalderen skal økes i samsvar med selskapets seniorpolitikk. Helse-miljø og sikkerhetsarbeid skal planlegges, rapporteres og prioriteres på lik linje med den daglige drift. HMS er en fast agenda på ledermøtene. Det ble i 2012 registrert en skade som førte til fravær i bedriften. Hendelsen ble meldt til NAV. Selskapet er medlem av Bedriftshelsetjenesten Vestnes/Rauma. I 2012 er kurs og opplæring gjennomført med fokus på driftsavdelingen. BHT har gjennomført helsekontakt og vernerunde. Gjennomsnittsalderen på ansatte i Rauma Energi er 45,5 år. Vi har nå kommet på en gjennomsnittsalder som er på nivå med bransjen ellers. Samme tall for bransjen er 45 år. Prosessen med rekruttering er vi inne i for fullt, den vil også pågå de nærmeste årene. Så langt har rekrutteringen av nye medarbeidere gått bra. Arbeidsmiljøutvalget i selskapet består av to representanter fra arbeidstakerne og to fra arbeidsgiver. AMUs årsrapport viser at det er behandlet 14 saker. De viktigste: Mål og handlingsplan for IA arbeidet ved, arbeidsplan for BHT og AMU, og behandling av avviksmeldinger. Det gjennomføres regelmessige allmannamøter og bedriften har en aktiv personalforening som legger til rette for aktiviteter og arrangerer personalturer. LIKESTILLING Selskapet har som mål å være en arbeidsplass der det er full likestilling mellom kvinner og menn. Bransjen har historisk sett hatt et overtall av menn blant de ansatte. Av selskapets 34 ansatte er 5 kvinner. Av styrets 5 medlemmer er 3 menn og 2 kvinner. Av like mange varamedlemmer er det 2 kvinner. MILJØRAPPORT Selve hovedproduktet elektrisitet forurenser ikke det ytre miljø, men virksomheten med å produsere og transportere produktet frem til sluttbruker har miljømessige konsekvenser med hensyn til berøringsfare. Aktivitetene drives i henhold til de krav som myndighetene og selvpålagt internkontrollsystem stiller. FRAMTIDIG UTVIKLING Søknaden til NVE om opprustning av Verma Kraftverk fra juni 2008 er ferdigbehandlet av NVE og oversendt til Olje- og Energidepartementet (OED) til sluttbehandling. Ordfører, varaordfører, styreleder og adm. direktør var i mai måned i møte med OED i Oslo for å belyse nærmere tidligere innstilling fra NVE og besvare uklarheter i forbindelse med videre saksgang. Statssekretæren i OED møtte også i dette møtet. OED fulgte opp i ettertid med befaring i juni måned på Verma, flere av de som har gitt høringskommentarer var til stede. I oktober ble det satt i gang en prosess av Fylkesmannen for justering av vernegrensen for Vermedalen naturreservat etter pålegg fra MD og DN. Høringsfrist på justering av vernegrensen er satt til 11. mars Det foreligger nå en tilrådning fra Fylkesmannen som dessverre ikke er positiv for oss. Vi har likevel tro på at vi skal kunne få justert vernegrensen tilsvarende høyde på ny dam. Dette er selve akillesen i konsesjonsprosessen. Den 11.mai 2009 ga NVE konsesjon på utbygging av Herje kraftverk. Møre og Romsdal fylke klaget på konsesjonsvedtaket og ba om at en i konsesjonsvilkåra sikret en løsning som gir stabil vannføring til Herje smoltanlegg. NVE sendte klagen over til OED. Etter flere konstruktive møter med Fylkesmannen, har Rauma Energi AS og Fylkesmannen kommet frem til et felles forslag til hvordan utbyggingen kan gjennomføres slik at den sikrer både kraftverkets og smoltanleggets vannbehov. Saken er nå under sluttbehandling i OED. Rauma Energi m/ styrerepresentanter og representanter fra Fylkesmann har hatt møte med OED for å belyse nærmere løsning på vannbehovet. Våren 2011 fikk tillatelse for utvidelse av Berild kraftverk med en ekstra turbin. Anleggsarbeidet ble oppstartet sommeren Den lokale entreprenøren M. Kristiseter AS har stått for det byggetekniske. Det elektromekaniske utstyret med installasjoner blir utført av Vaasa Engineering AS og Spetals Verk AS. Anlegget skal være i drift til vårflommen i Prosjektet ligger innenfor budsjetterte kostnader og helt etter fremdriftsplan. Konsesjonssøknad for bygging av nytt kraftverk i Kavlifossen ble sendt til NVE 11.september. Tafjord Kraftproduksjon AS har utarbeidet søknaden. Det gamle Kavlifoss minikraftverk ble satt ut av drift i 1952 og det planlegges nå reetablering av kraftproduksjonen. Årlig forventet produksjon blir 3,4 GWh, fordelt med 0,9 GWh vinterkraft og 2,5 GWh sommerkraft. Fremleggelse av strømforsyning til etablert hyttefelt i Skorgedalen er blitt konkretisert og det er inngått avtale om bygging av høyspentlinje i første del av traseen. Anleggsstart vil være våren Det største hyttefeltet i kommunen vil da etter hvert bli elektrifisert, til stor glede for brukerne. Det vil også innebære langt større aktivitet i dalen både med tanke på rehabiliteringsarbeid og nybygging. Rauma Energi har opparbeidet et godt samarbeid med andre selskaper i regionen, og dette bidrar til en merverdi for selskapet. Samarbeidet med de andre selskapa er stadig i utvikling og flere fagområder blir implementert til beste for alle parter. I tillegg til avregning mot kraftbørsen og innkjøpssamarbeid, samarbeider vi også på områdene kundeinformasjons- og regnskapssystem. Myndighetene har pålagt nettselskaper å innføre avanserte måleog styringssystemer (AMS) innen 1. januar Det er forventninger om forbedrede markedsmekanismer, effektivisert nettdrift, mer effektiv energibruk og bedre løsninger for lokal kraftproduksjon. Innføringen vil være krevende og driftsfasen vil kreve ny kompetanse, endring av systemer, prosesser og organisasjon. Høsten 2011 vedtok styret i Energi1 Kraft AS (E1K) et prosjektmandat for samarbeid om felles anskaffelse av AMS og utredning av felles driftsløsning for innsamlingssystem. Som en del av prosjektforberedelsene ble det bestemt at også andre nettselskap i fylket, utenom eierne av E1K, skulle få muligheten til å bli med i samarbeidet. Prosjektet ble så gitt navnet «Smart Strøm Nordvest» og består av alle nettselskap i Møre og Romsdal, med unntak av Svorka Energi og Tafjord Kraft. Innføring av AMS er en meget stor investering og er anslått til ca. 9 mrd. kr. for hele energibransjen. For Rauma Energi vil kostnadene med AMS-utbyggingen utgjøre i størrelsesorden rundt 18 mill. kr. Innføring av AMS innebærer at alle husstander får en såkalt «smart-måler» som registrerer forbruket på timebasis og sender automatisk informasjon om forbruket til nettselskapet. Dette vil gi raskere og riktigere innhenting av måleverdier og et bedre grunnlag for fakturaen. Det er lite ønskelig å ha en server for innhenting og lagring av data på hvert «ett nes». Derfor er det besluttet å etablere et felles eid selskap som skal stå for innhenting og lagring av måleverdier felles driftsløsninger. Selskapet har fått navnet Smarthub. I august 2012 ble det besluttet å gå til anskaffelse av nytt kundeinformasjonssystem. Gjennom lengre tid har selskapet sett et behov for å effektivisere måten det arbeides på, og vi har ment at 3

4 Styrets beretning et moderne kundeinformasjonssystem brukt på den rette måten vil bidra til økt effektivitet, bedre arbeidsmetoder, mindre feil og dermed bedre kundebehandling. Det ble tegnet avtale med Enoro AS, som benyttes av 90 andre kraftleverandører i Norge. Det nye systemet ble satt i drift i slutten av november Etter mange år med relativt lavt investeringsnivå, står nettselskapene foran store investeringer på alle nettnivå. Statnetts nettutviklingsplan 2011 antydet et investeringsbehov i sentralnettet på milliarder kroner for det nærmeste tiåret. Bransjen har selv anslått et investeringsvolum i samme størrelsesorden for regionalog distribusjonsnettet. Drar vi paralleller til Rauma Energi ser vi store fremtidige investeringsbehov i linjenettet og da særlig i utkantene av kommunen. Videre vil utbygging av ny småkraftproduksjon kreve tilknytning til distribusjonsnettet. Nettforsterkningen stiller krav både med tanke på kompetanse og finansiering. Sentralskattekontoret har gjort et vedtak om endring av ligningen for for inntektsårene Spørsmål i saken er hvorvidt kapital som er ytt fra Rauma kommune til Rauma Energi AS skal klassifiseres som lån eller egenkapital. Sentralskattekontoret har i vedtaket nektet fradrag for renter på ansvarlig lån i Rauma kommune, en avtale som ble inngått i hevder at Sentralskattekontorets kontorvedtak er uriktig og har påklaget kontorvedtaket. Vi mener at det er sannsynlighetsovervekt for at vi vil få gjennomslag for vårt syn. Det er derfor ikke gjort regnskapsmessige avsetninger i denne sammenhengen. Et annet stort økonomisk utslag for fjoråret var ellers avsetning til konsesjonsavgift for Verma kraftverk. Først i november 2012 kom NVE med utkast til fastsettelse av konsesjonsavgift og pålegg om å avstå konsesjonskraft for Verma kraftverk, etter at fikk ervervskonsesjon på fallrettighetene i Endelig størrelse på konsesjonsavgift og konsesjonskraft er ikke fastsatt. I årsregnskapet er det satt av 3, 898 mill.kr. for påregnelig konsesjonsavgift. Av dette beløpet vil om lag 3,4 mill. kr. tilfalle Rauma kommune og resterende tilfalle staten. Avsetningen for konsesjonsavgift vil komme til utbetaling når NVE har fattet endelig vedtak. Behandling av konsesjonskraften må en avklare med Rauma kommune når NVE kommer med sin endelige fastsettelse. STILLING OG RESULTAT Etter prisrekordåret i 2010 har prisen falt sammenhengende i to år. Gjennomsnittlig spotpris for fjoråret ble 24 øre per kilowattime, en prisreduksjon på 13 øre eller 35 % i forhold til I forhold til tørråret 2010 ble det en prisreduksjon på hele 49 %. Når spotprisene blir såpass lave, så gir det store utslag på selskapets omsetning og inntjening. Resultatet for selskapet i 2012 ble dårligere enn det som var budsjettert og forventet. Bakgrunn for dette er markert nedgang i kraftprisen, videre hadde nettdriften et negativt resultat. Negativt resultat på nettdriften kom som en følge av vesentlig lavere ramme fra NVE for 2012, dette i tillegg til økte pensjonskostnader og høyere avbruddskostnader enn normalt. Varslet inntektsramme for 2013 er vesentlig større enn i Rauma Energi hadde i 2012 er omsetning på 69,1 mill. kroner. For konsernet ble omsetningen på 96,5 mill. kroner. Dette er en reduksjon på ca. 25 % i konsernet, mens omsetningen i morselskapet er redusert med 20 %. Driftsresultatet i 2012 ble på 10,9 mill. kroner i morselskapet, og 17,7 mill. kroner i konsernet. Dette er henholdsvis 19,9 mill. kroner lavere i morselskapet og 21,6 mill. kroner lavere i konsernet enn i Resultatet etter skatt i morselskapet ble 4,0 mill. kroner og i konsernet 4,4 mill. kroner. Den langsiktige lånegjelden i konsernet er på 39,4 mill. kroner. I tillegg har RE et ansvarlig lån i Rauma kommune på 60 mill. kroner. Dette lånet forrentes med 7 % pro anno, noe som ga en renteinntekt på 4,2 mill. kroner til Rauma kommune i Investeringene i varige driftsmidler var på 20 mill. kroner mot 22,7 mill. kroner i Investeringen er finansiert via drift og låneopptak på 10 mill. kroner. Bokført verdi av varige driftsmidler i morselskapet var på 192 mill. kroner og 205 mill. kroner i konsernet. Selskapets frie egenkapital er på kr per Produksjonen er solgt i henhold til vedtatt prissikringsstrategi for egenproduksjonen. Eieren av Rauma Energi har de siste årene har tatt en større andel av overskuddet som utbytte. Selskapet har et betydelig kapitalbehov i fremtiden, som krever at eieren demper fremtidige utbyttekrav i kommende år. Nåværende utbyttepraksis vil gjøre det vanskelig å bygge opp nødvendig egenkapital til å møte kommende investeringer. Regnskapet er ført i henhold til prinsippene i gjeldende regnskapslov, og gir etter styrets vurdering et rettvisende bilde av og konsernets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Revisjonen er utført av KPMG avdeling Ålesund. Oppdragsansvarlig er statsautorisert revisor Rune I. Grøvdal. Finansiell risiko: Markedsrisiko Selskapet er eksponert for endringer i markedsprisen på kraft, da en vesentlig del av egenproduksjonen blir solgt i spotmarkedet. Resterende mengde blir prissikret som terminkontrakter hos Nord Pool før en går inn i leveringsperioden. Kredittrisiko Risiko for at motparten ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses som lav. DISPONERING AV ÅRSRESULTAT Styret foreslår følgende disponering av overskuddet i som er på kr : Foreslått utbytte kr Avsatt til annen egenkapital kr

5 Resultatregnskap Resultatregnskap - mor/konsern Morselskap Konsern Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt nett Salg egenproduksjon kraft Andre salgsinntekter Leieinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter 2, Kjøp av overf.tj/elkraft Nettap Varekostnader Lønnskostnader 3, Avskrivning på driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Inntekt på investering i datterselskap Renteinntekt fra foretak i samme konsern Annen renteinntekt Annen finansinntekt Annen rentekostnad Annen finanskostnad Resultat av finanskostnader Resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat 5, Årsoverskudd Overføringer Avsatt til utbytte Avsatt til annen egenkapital Overført fra annen egenkapital Sum disponert

6 Balanse Balanse - mor/konsern Morselskap Konsern Eiendeler Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Fallrettigheter Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger o.a. fast eiendom Maskiner og anlegg/driftsløsøre Sum varige driftsmidler 10, Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Lån til foretak i samme konsern Investeringer i aksjer og andeler Obligasjoner og andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Lager av varer og annen beholdning Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Akkumulert mindreinntekt Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l. 9, Sum omløpsmidler Sum eiendeler Side 1

7 Balanse Balanse - mor/konsern Egenkapital og gjeld Note Innskutt egenkapital Aksjekapital 6000 à Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Ansvarlig lån Gjeld til kredittinstitusjoner Sum annen langsiktig gjeld 10, Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt 5, Skyldig offentlige avgifter Utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Åndalsnes, 17. april 2013 Alf Vee Midtun Arne Hop Magnhild Vik adm.dir. styreleder styremedlem Parley Albert Augustsson Alf Inge Remen Sigrun Nelly Vevang styremedlem styremedlem styremedlem 7 Side 2

8 Kontantstrømanalyse Kontantstrømsoppstilling Rauma Energi Konsern Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler Ordinære avskrivninger Endring i varelager Endring i kundefordring Endring i leverandørgjeld Endring i pensjonsmidler/-forpliktelse Poster klassifisert som inv.- eller fin.aktiviteter Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av aksjer/andeler i andre foretak Utbetalinger på andre lånefordringer (korts./langs) Innbetalinger på andre lånefordringer (korts./langs) Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Utbetalinger av utbytte Inn-/utbetalinger av konsernbidrag Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter

9 Note 11 - Regnskapsprinsipper - mor - og mor konsern og konsern Generelt Klassifisering Noter til regnskapet 2012 Noter Regnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapsloven, god regnskapsskikk og regnskapsforskrifter i medhold av energiloven. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, samt fordringer med forfall mer enn ett år etter balansedagen er medtatt som anleggsmidler. Øvrige eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Gjeld som forfaller senere enn et år etter regnskapsperiodens utløp er oppført som langsiktig gjeld. Neste års avdrag på langsiktig gjeld er ikke utskilt som kortsiktig gjeld. Varige driftsmidler og avskrivninger Varige driftsmidler er vurdert til historisk kost etter fradrag for bedriftsøkonomiske avskrivninger som er beregnet på grunnlag av kostpris og antatt økonomisk levetid. Varelager Varelager er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi for innkjøpte ferdigvarer. Aksjer m.m. Aksjer er vurdert til det lavest av kostpris og virkelig verdi. Mottatt konsernbidrag fra datterselskap føres som finansinntekt. Fordringer/Kundefordringer Fordringer er oppført i balansen med fordringens pålydende etter fradrag for konstaterte og forventede tap. Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser Selskapet finansierer sine pensjonsforpliktelser overfor de ansatte gjennom en kollektiv pensjonsordning. I tillegg har selskapet en ordning for avtalefestet pensjon. Basert på forsikringstekniske prinsipper beregnes nåverdien av antatt fremtidige pensjonsytelser. Den beregnede påløpte forpliktelsen sammenholdes med verdien på innbetalte og oppsparte pensjonsmidler. Differansen føres som netto pensjonsforpliktelser eller midler. Det vises også til note 4. Periodens netto pensjonskostnad inngår i posten lønnskostnader i resultatregnskapet. Pensjonskostnaden består av nåverdien av periodens pensjonsopptjening, rentekostnad på pensjonsforpliktelsene, forventet avkastning på pensjonsmidlene, estimatavvik og forskjellen på faktisk og forventet avkastning på pensjonsmidlene. Driftsinntekter og kostnader Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter kostnadene kan sammenstilles med. Nettinntektene inntektsføres ihht regelverk gitt fra styresmaktene ved NVE, som fastsetter årlig inntektsramme for selskapet. Inntekstrammen skal gi dekning for netteier sine faktiske kostnader, og en rimelig avkastning på investert kapital. Hvert år blir avviket mellom faktiske tariffinntekter og godkjent inntekt utregnet i form av en mer-/mindreinntekt. Akkumulert mer/-mindreinntekt blir regnskapsført som enten en gjeld til nettkunder eller en fordring på nettkundene. Av akkumulert mer-/mindreinntekt blir det beregnet renter, basert på en rentesats fastsatt av NVE. Skattekostnad og utsatt skatt Skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat og består av betalbar skatt og endring i netto utsatt skatt. Noter til regnskapet 2012 Betalbar skatt beregnes på grunnlag av årets skattemessige resultat. I tillegg beregnes skatt på grunnrenteinntekt, og naturressursskatt. Grunnrenteinntekten blir beregnet på grunnlag av produksjon time for time, multiplisert med spotprisen i den korresponderende timen. Denne beregnede inntekten reduseres med faktiske driftskostnader, avskrivninger og friinntekt for å komme fram til skattegrunnlaget netto grunnrenteinntekt. Grunnrenteskatten utgjør 30 % av netto grunnrenteinntekt. Naturressursskatt er en overskuddsuavhengig skatt, og beregnes på grunnlag av gjennomsnittlig produksjon de siste sju årene. Skatten er satt til 1,3 øre pr kwh. Naturressursskatten utlignes mot overskuddskatten. Utsatt skatt i resultatregnskapet er skatt beregnet på endringer i midlertidige forskjeller mellom skattemessige og regnskapsmessige verdier. I stedet for å vise årets skattemessige disposisjoner brutto i regnskapet, bokføres skatteeffekten som en del av årets skattekostnad. Utsatt skatt avsettes som langsiktig gjeld i balansen. I den grad utsatt skattefordel overstiger utsatt skatt, medtas utsatt skattefordel i balansen ihht god regnskapsskikk. Se for øvrig note 5. Det blir også avsatt for utsatt skatt vedr grunnrenteskatt, beregnet på midliertidige forskjeller på driftsmidler i kraftverkene. Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet viser konsernets økonomiske situasjon når konsernselskapene betraktes som en regnskapsmessig enhet. Det konsoliderte regnskapet omfatter morselskapet og datterselskapene Rauma Energi Kraft AS, Rauma Energi Bredbånd AS og Rauma Energi Eiendom AS, hvor morselskapet har direkte kontrollerende eierinteresser. Alle transaksjoner og mellomværende mellom konsernselskapene er eliminert. Notene gjelder for både morselskapet () og for konsernet Rauma Energi. 9

10 konsernselskapene er eliminert. Notene gjelder for både morselskapet () og for konsernet Rauma Energi. Noter Note 22 Inntekter Inntekter sin prissetting og effektivitet innen nettvirksomhet er kontrollert av NVE. Det vises til note 6 når det gjelder hvordan dette er tatt hånd om i regnskapet og i NVE-rapport med hensyn til mer-/mindreinntekt. Tall i 1000 SEGMENT-REGNSKAP 2012 Produksjon Regional nett Distribusjonsnett Televirksomhet Øvrig virksomhet Avstemming Eliminering Sum selskap DRIFTSINNTEKTER Energisalg Nettinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Nettap Kjøp av overføringstjenester Lønnskostnader Andre driftskostnader Av- og nedskrivninger Sum driftskostnader Noter til regnskapet 2012 DRIFTSRESULTAT Note 33 Lønnskostnader, - Lønnskostnad, antall antall ansatte, ansatte, godtgjørelse, godtgjørelser, lån til ansatte lån til m.m. ansatte mm All lønn og styrehonorar kostnadsføres og utbetales i og faktureres datterselskaper som administrasjonstjenester etter fordelingsnøkler. Lønnskostnader Lønn og feriepenger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum før aktivering av eget arbeid Aktivering av eget arbeid Sum lønnskostnader Antall årsverk 32 32,5 Ytelser til adm. dir. Lønn Annen godtgjørelse Sum Adm. dir. er medlem i selskapets ordinære pensjonsordning i KLP, og oppebærer årlig ytelse via denne ordningen. Det er ikke inngått avtaler om andre særskilte ytelser til adm. dir. Adm.dir. har vanlig 3 måneders oppsigelsestid. Hvis adm. dir. blir oppsagt har han rett på 12 måneders etterlønn med eventuelt fradrag for lønn fra ny arbeidsgiver. Godtgjørelser til styret Datterselskap Revisor Kostnadsført revisjonshonorar (ekskl. mva) fordeler seg som følger: Morselskap Konsern Lovpålagt revisjon Andre attestasjonstjenester Skattemessig bistand Andre tjenester Sum Note 4 Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser

11 Skattemessig bistand Andre tjenester Sum Note 44 - Pensjonskostnader, -midler -midler og -forpliktelser og -forpliktelser Kollektiv pensjonsforsikring/ AFP-ordning Noter Foretakets pensjonsansvar i forhold til den ordinære tariffestede tjenestepensjonsordningen er dekket gjennom pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse. Denne ordningen gir en definert ytelse i henhold til tariffavtalen i kommunal sektor. Fordi det foretas en fordeling av den aktuarmessige risiko mellom alle foretakene, kommunene og fylkeskommunene som deltar i ordningen, tilfredsstiller den kriteriene for det som betegnes som en Multiemployer-plan. Pensjonsordningen tilfredsstiller kravene til Obligatorisk Foretakspensjon. Pensjonsforpliktelse inklusive arbeidsgiveravgift Pensjonsforpliktelse inklusive arbeidsgiveravgift Økning i Noter til regnskapet 2012 Inkludert i selskapets pensjonsforpliktelser er kr som gjelder pensjonsforpliktelse ifølge arbeidsavtale for tidligere adm.dir. Sammensetning av årets pensjonskostnad: Årets pensjonsopptjening Rentekostnad Forventet avkastning Resultatført virkning av planendring 0 0 Arbeidsgiveravgift Resultatført andel av estimatavvik Årets beregnede pensjonskostnad Økonomiske forutsetninger: Forventet avkastning 4,00 % 4,10 % Diskonteringsrente 4,20 % 3,80 % Årlig lønnsvekst 3,50 % 3,50 % Årlig økning i grunnbeløp 3,25 % 3,25 % Uttakstilbøyeligheten i ordningen er satt til 45% på aldersgruppen år. Medlemsstatus per i selskapets pensjonsordning: Antall aktive: 34 Antall pensjonister: 26 Note 55 - Skattekostnad - morselskap Årets skattekostnad: Resultatført skatt på ordinært resultat: Betalbar skatt på årets skattepliktige resultat Grunnrenteskatt Naturressursskatt Endring i utsatt skatt ihht forskjellsskjema Årets endring utsatt skattefordel grunnrente Naturressursskatt til fradrag i årets fellesskatt til staten Endring tidligere skatteoppgjør 19 - Total skattekostnad resultat Betalbar skatt i årets skattekostnad: Ordinært resultat før skatt Permanente forskjeller inkl mottatt utbytte Endring i midlertidige forskjeller Grunnlag for betalbar skatt i resultatregnskapet Betalbar skatt på årets skattepliktige inntekt (28 %) Betalbar grunnrenteskatt (30 % av positiv grunnrenteinntekt) Betalbar skatt avsatt ihht bokettersyn Sum betalbar skatt i balansen

12 Årets endring utsatt skattefordel grunnrente Naturressursskatt til fradrag i årets fellesskatt til staten Endring tidligere skatteoppgjør Noter 19 - Total skattekostnad resultat Betalbar skatt i årets skattekostnad: Ordinært resultat før skatt Permanente forskjeller inkl mottatt utbytte Endring i midlertidige forskjeller Grunnlag for betalbar skatt i resultatregnskapet Noter til regnskapet 2012 Betalbar skatt på årets skattepliktige inntekt (28 %) Betalbar grunnrenteskatt (30 % av positiv grunnrenteinntekt) Betalbar skatt avsatt ihht bokettersyn Sum betalbar skatt i balansen Friinntekt ved beregning av grunnrenteinntekt Verma Kraftverk Berild Kraftverk Normrente ved beregning av friinntekt 1,50 % 2,10 % Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt Endring Varige driftsmidler Fordringer Gevinst og tapskonto Avsetninger mv Pensjonsforpliktelse Pensjonsmidler Mindreinntekt Urealisert gevinst/tap trading Sum Grunnlag for beregning av utsatt skatt Utsatt skattefordel (28 %) Forskjeller knyttet til driftsmidler i kraftverk som er i posisjon for grunnrentebeskatning Utsatt skattefordel (30 %) Sum utsatt skattefordel i balansen konsern Betalbar skatt Skattekostnad Rauma Energi Kraft AS Rauma Energi Bredbånd AS Rauma Energi Eiendom AS Effekt av eliminering interngevinst og konsernbidrag SUM

13 Noter Note 66 - Mer-/mindreinntekt Årets endring fremkommer slik: MER-/MINDREINNTEKT 2012 INNGÅENDE SALDI Inngående saldo mindreinntekt Inngående saldo renter mindreinntekt ÅRETS BEVEGELSER MER-/MINDREINNTEKT Årets mindreinntekt Årets avsetning renter merinntekt Årets avsetning/tilbakeføring renter mindreinntekt UTGÅENDE SALDO Utgående saldo merinntekt Utgående saldo renter mindreinntekt INNTEKTSRAMME OG AVKASTNINGSGRUNNLAG Inntektsramme Avkastningsgrunnlag Note 77 - Datterselskap har eierandeler i følgende selskap, som alle har forretningskontor i Åndalsnes: Firma Ansk. tidspunkt Eierandel stemmeandel Selskapets egenkapital Selskapets resultat Balanseført verdi i mor Rauma Energi Kraft AS % Rauma Energi Eiendom AS % Rauma Energi Bredbånd AS % Sum aksjer i datterselskap Note 8 8 Aksjer, - Aksjer verdipapirer og verdipapirer og andeler og andeler i andre foretak i andre m.v. foretak m.v. Investering skjer i morselskapet, ingen aksjer eller verdipapir i underliggende selskap. Anleggsmidler Anskaffelseskost Balanseført verdi Noter til regnskapet 2012 Diverse aksjer Note 9 nr 9 - Mellomværende med selskap med i selskap samme konsern i samme m.v. konsern - morselskapet m.v. - morselskapet Konsernet har en konsernkonto-ordning. Samlet innskudd på konsernkontoordningen er medtatt som bankinnskudd i morselskapet, og inngår i mellomværende med datterselskapene Langsiktig fordring konsernet Kundefordringer Andre fordringer inkl. utbytte og konsernbidrag Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld Note 10 Pantstillelser og garantier Bokført gjeld som er sikret ved pant og lignende: Gjeld til kredittinstitusjoner: 13

14 Andre fordringer inkl. utbytte og konsernbidrag Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld Note 10 nr Pantstillelser 10 - Pantstillelser og garantier og garantier m.v. Noter Bokført gjeld som er sikret ved pant og lignende: Gjeld til kredittinstitusjoner: Konsernet Bokført verdi av eiendeler som er stilt som sikkerhet for bokført gjeld: Bygninger, maskiner med mer (Berild) Påkravsgaranti overfor Nasdaq med selvskyldner kausjon på kr med pant i fast eiendom, fordringer og driftstilbehør. Note 11 nr Bundne 11 - Bundne midler midler Det er i avsatt midler på særskilt bankkonto til skattetrekk, kr Garantistillelser for krafthandel er dekket ved bankgaranti. Rauma Energi Kraft AS er Clearingkunde hos Nasdaq og skal ha tre ukers netto kjøp i markedet som sikkerhet stående på konto. Eventuell disponering av overskytende beløp på konto må avtales med Nasdaq. Depotkonto utgjør per kr I tillegg har selskapet en depotkonto med et sperret beløp på kr som sikkerhet for handel med regulerkraft. Noter til regnskapet 2012 Note 12 nr Varige 12 - Oversikt driftsmidler over og varige immaterielle driftsmidler eiendelerog immaterielle eiendeler Datter Konsern Konsern Maskin, Fallrettigheter inventar og lignende. Anlegg og bygninger Bygninger, løsøre, tomt Merverdi Totalt avskrivbare Anskaffelseskost Tilgang i året Avgang i året Anskaffelseskost Akk. avskrivninger Akk. avskrivninger Bokført verdi pr Årets avskrivninger Økonomisk levetid 5-15 år år 5-20 år 5 år Avskrivningsplan Ingen Lineær Lineær Lineær Lineær Note Langsiktig - Langsiktig gjeld gjeld Gjeld som forfaller mer enn 5 år etter regnskapsårets slutt. Alle eksterne låneopptak gjøres i morselskapet. og konsern Gjeld til kredittinstitusjon Ansvarlig lån Finansielle instrumenter For finansiering av Berild Kraftverk inngikk i 2002 en renteswapavtale som løper til januar Avtalen gjelder restlån som per utgjør kr , og avtalt rente er på 6, 43%. Note 14 Aksjekapital og aksjonærinformasjon 14 Aksjonærene i per : Antall Pålydende per

15 Finansielle instrumenter For finansiering av Berild Kraftverk inngikk i 2002 en renteswapavtale som løper til januar Avtalen gjelder restlån som per utgjør kr , og avtalt rente er på 6, 43%. Note Aksjekapital og aksjonærinformasjon og aksjonærinformasjon Aksjonærene i per : Antall Noter Noter til regnskapet 2012 Noter til regnskapet 2012 Pålydende per aksjer Eierandel Stemmeandel aksje Rauma Kommune % 100 % Note 15 Egenkapital Note Egenkapital - Endring egenkapital Aksjekapital Annen EK Sum Egenkapital Aksjekapital Annen EK Sum Egenkapital Årets resultat Årets resultat utbytte Årets Egenkapital utbytte Egenkapital Konsernet Konsernet Aksjekapital Annen EK Sum Egenkapital Aksjekapital Annen EK Sum Egenkapital Årets resultat Årets resultat utbytte Årets Egenkapital utbytte Egenkapital Note 16 Usikre forpliktelser Note Usikre - Usikre forpliktelser forpliktelser Det har vært avholdt et bokettersyn av selskapet i 2009, og det er i 2013 mottatt et vedtak om endring av ligningen fra skattemyndighetene. Den vesentligste endringen er at skattemyndighetene vil omklassifisere renter på ansvarlig lån til Det har vært avholdt et bokettersyn av selskapet i 2009, og det er i 2013 mottatt et vedtak om endring av ligningen fra utbytte. Vedtaket er påklaget, og selskapet mener det sannsynligvis vil få aksept for sin vurdering. Et eventuelt endelig skattemyndighetene. Den vesentligste endringen er at skattemyndighetene vil omklassifisere renter på ansvarlig lån til vedtak i samsvar med varselet vil kunne representere en vesentlig fremtidig skattebelastning for selskapet. utbytte. Vedtaket er påklaget, og selskapet mener det sannsynligvis vil få aksept for sin vurdering. Et eventuelt endelig vedtak i samsvar med varselet vil kunne representere en vesentlig fremtidig skattebelastning for selskapet. Usikre forpliktelser som er regnskapsført Etter bokettersynet ble det i 2009 avsatt kr i skatt for 2002, og dette var også i samsvar med varsel om endring Usikre forpliktelser som er regnskapsført av ligning mottatt i 2011, og gjelder for mye betalte renter som omklassifiseres til utbytte. Det er ikke avsatt for Etter bokettersynet ble det i 2009 avsatt kr i skatt for 2002, og dette var også i samsvar med varsel om endring eventuelle renter/tilleggsskatt. Det er ikke gjort endringer i denne avsetningen i 2012, og selskapet mener at det er av sannsynlighetsovervekt ligning mottatt i 2011, for og at gjelder denne usikre for mye forpliktelsen betalte renter kommer som omklassifiseres til oppgjør etter endelig til utbytte. vedtak. Det er ikke avsatt for eventuelle renter/tilleggsskatt. Det er ikke gjort endringer i denne avsetningen i 2012, og selskapet mener at det er sannsynlighetsovervekt for at denne usikre forpliktelsen kommer til oppgjør etter endelig vedtak. Usikre forpliktelser som ikke er regnskapsført I vedtak om endring av ligningen for tidligere år, er det angitt en inntektsøkning for årene som vil gi Usikre forpliktelser 326 i økt skatt som utover ikke er det regnskapsført som er regnskapsført. I tillegg er det ilagt tilleggsskatt med kr Vedtaket I bygger vedtak på om at endring ansvarlig av lån ligningen til Rauma for Kommune tidligere år, ikke er godkjennes det angitt en som inntektsøkning lån, slik at det for ikke årene gis fradrag for renter som vil som gi er kr betalt i perioden. 326 i økt Det skatt er utover fulgt samme det som prinsipper regnskapsført. for behandling I tillegg av er dette det i ilagt tilleggsskatt som for med tidligere kr år, 600. og det Vedtaket er bygger heller ikke på at regnskapsført ansvarlig lån avsetning til Rauma for Kommune mulig skatteforpliktelse ikke godkjennes knyttet som til lån, disse slik årene. at det ikke gis fradrag for renter som er betalt Selskapet i perioden. mener at Det det er er fulgt sannsynlighetsovervekt samme prinsipper for at behandling denne usikre av dette forpliktelsen i eller eventuell som for tidligere økning av år, forpliktelsen og det er heller som følge ikke av regnskapsført vedtaket ikke avsetning kommer for til oppgjør. mulig skatteforpliktelse Etter NRS 13 Usikre knyttet forpliktelser til disse årene. og betingede eiendeler skal da Selskapet forpliktelsen mener ikke at balanseføres. det er sannsynlighetsovervekt for at denne usikre forpliktelsen eller eventuell økning av forpliktelsen som følge av vedtaket ikke kommer til oppgjør. Etter NRS 13 Usikre forpliktelser og betingede eiendeler skal da forpliktelsen ikke balanseføres. Note Obligasjoner og andre og fordringer andre fordringer Note I regnskapslinjen 17 Obligasjoner "Obligasjoner og andre og fordringer andre fordringer" inngår følgende poster: I Egenkapitaltilskudd regnskapslinjen "Obligasjoner KLP og andre fordringer" inngår følgende poster: Egenkapitaltilskudd KLP Note Konsesjonsavgift Note Selskapet 18 Konsesjonsavgift har fått varsel om etterberegning av konsesjonsavgift for Verma Kraftverk for perioden Det er avsat i regnskapet 3,9 mill kroner for dette kravet. Selskapet har fått varsel om etterberegning av konsesjonsavgift for Verma Kraftverk for perioden Det er avsat i regnskapet 3,9 mill kroner for dette kravet. 15

16 16

17 17

18 Nøkkeltall KONSERN Totalrentabilitet 7,7 8,8 10,2 14,6 12,2 18,5 13,3 14,1 13,3 5,9 Egenkapitalrentabilitet 6,0 7,0 10,0 14,1 12,3 17,8 10,3 11,4 10,0 2,8 Egenkapitalprosent 40,3 39,5 41,1 41,2 45,4 45,4 48,0 50,5 50,9 51,6 Driftsmargin 24,4 32,5 34,7 38,2 36,1 46,3 37,7 30,8 31,9 19,3 Lividitetsgrad 1 0,5 0,5 0,5 0,7 0,6 0,7 0,7 0,6 0,6 0,5 Salgspris egenproduksjon (kr/kwh) 0,28 0,24 0,23 0,38 0,23 0,42 0,32 0,43 0,35 0,22 Skattesats konsern 55 % 51 % 44 % 51 % 47 % 52 % 58 % 51 % 55 % 61 % KONSERN Driftsinntekter Driftsresultat Finanskostnad Resultat før skattekost Skattekostnad Årsresultat Anleggsmidler Omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital Gjeld Sum egenkapital og gjeld Utbytte til eier Egenproduksjon 104,4 121,1 131,5 114,7 131,6 123,0 124,0 89,7 120,7 126,7 Salgsinntekter egenproduksjon (MNOK) 29,0 29,4 30,8 44,0 30,5 51,6 39,9 38,6 42,8 28, Totalrentabilitet Totalrentabilitet TOTALRENTABILITET 2 Viser 0 avkastning på den totale kapitalen som er bundet i bedriften Egenkapitalprosent Avkastningskravet er minimum markedsrente + risikokrav, % regnes 60 som godt. Avkastning i ne,dri/en 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % % - 4 % AVKASTNING I NETTDRIFTEN Tabellen viser driftsresultat i nettdriften i prosent av bokførte verdier på nettanlegg. Sammens2lling av forbruk og produksjon i Rauma Forbruk i RE's ne; (GWh) Produksjon i RE's ne; (GWh) ,25 0, , , ,05 0 0, ,50 0,35 0,50 0,30 0, ,25 0,40 0,20 0,35 0,15 0,30 Egenkapitalprosent , , , ,35 0,30 Salgspris egenproduksjon (kr/kwh) 180 Salgspris egenproduksjon (kr/kwh) SOLIDITET (Egenkapitalprosent) Soliditet/Egenkapitalprosent 0,45 viser hvor stor del av eiendelene som er finansiert med egenkapital i forhold til totalkapitalen. Stor andel EK styrker 0,40 bedriftens Salgspris mulighet egenproduksjon for å oppnå gode (kr/kwh) lånebetingelser, noe som er en forutsetning ved finansiering av kapitalkrevende utbygginger. Gjennomsnitt for kraftbransjen er overkant av 50%.

19 Administrerende direktør har ordet oppnådde et resultat for 2012 i underkant av det vi hadde forventet. Resultatet for selskapet i 2012 ble svakere på bakgrunn av markert nedgang i kraftprisen, videre hadde nettdriften et negativt resultat. Negativt resultat på nettdriften kom som en følge av vesentlig lavere inntektsramme fra NVE for 2012, dette i tillegg til økte pensjonskostnader og høyere avbruddskostnader enn normalt. Alf Vee Midtun Et annet stort økonomisk utslag for fjoråret var ellers avsetning til konsesjonsavgift for Verma kraftverk, avsetningen beløp seg til 3,9 mill.kr. og gjelder for perioden Av dette beløpet vil om lag 3,4 mill. kr tilfalle Rauma kommune og resterende tilfalle staten. Høyere inntektsramme og forventingene om bedre kraftpriser vil bidra til resultatforbedring i Sentralskattekontoret har gjort et vedtak om endring av ligningen for Rauma Energi for inntektsårene Spørsmål i saken er hvorvidt kapital som er ytt fra Rauma kommune til Rauma Energi skal klassifiseres som lån eller egenkapital. Sentralskattekontoret har i vedtaket nektet Rauma Energi fradrag for renter på ansvarlig lån i Rauma kommune, en avtale som ble inngått i Sammenlignbare avtaler med eieren finner man i andre energiselskaper og ellers i finansmarkedet. Sentralskattekontoret sitt kontorvedtak harmonerer heller ikke med det syn Finansdepartementet gir uttrykk for i en tidligere sak, og heller ikke med to sentrale høyesterettsavgjørelser på området. Rauma Energi hevder at Sentralskattekontorets kontorvedtak er uriktig når det er lagt til grunn at kapitalen skal anses som egenkapital og vedtaket er således påklaget. Kraftproduksjonen i Verma og Berild var veldig bra og vi oppnådde faktisk et topp tre år i gamle Verma kraftstasjon. Det ble samlet produsert 6 millioner kilowattimer mer enn i 2011 og 37 millioner kilowattimer mer enn i Det var ikke bare Rauma Energi som fikk mer tilsig i magasinene, dette gjaldt for langt flere. Ett forholdsvis vått år førte til ytterligere reduserte priser på den Nordiske kraftbørsen (Nordpool). Etter prisrekordåret i 2010 har prisen falt sammenhengende i to år. Gjennomsnittlig spotpris for fjoråret i vårt område ble 24 øre per kilowattimen, en prisreduksjon på 13 øre eller 35 % i forhold til I forhold til tørråret 2010 ble det en prisreduksjon på hele 49 %. Når spotprisene blir såpass lave så gir det store utslag på selskapets inntjening. En endring i spotprisen på ett øre utgjør en endring i omsetningen på 1,2 millioner kroner. Toppår for norsk vannkraftproduksjon i 2012, aldri har det vært produsert mer strøm i Norge i løpet av ett år. Den samlende norske kraftproduksjonen var om lag 148 milliarder kilowattimer (TWh). Det er en økning fra året før på 15 prosent og det høyeste nivået som noen sinne er registrert. Det meste av kraftproduksjonen kom fra vannkraft. Vindkraft utgjorde bare 1,5 TWh av den samlende produksjonen, mens varmekraft bidro med rundt 3,5 TWh. Leverandørsentrisk modell er et nytt begrep å ta stilling til for bransjen. I praksis innebærer dette en modell der nettselskapet må overlate innkreving og administrasjon av fakturering til kraftleverandøren. Den såkalte ènfakturamodellen innebærer at kraftselgeren skal fakturere hele kostnaden, inklusiv nettleien. Det synes å være økende interesse blant forbrukerne for å motta en felles strømfaktura. Myndighetene er pådriver for ènfakturamodellen og ser det som en del av veien mot en harmonisering av et Nordisk felles marked. Selv i et større marked vil de mindre selskapene også i fremtiden ha en viktig rolle i strømmarkedet for å opprettholde konkurransen og holde prisene lave for kundene. Bransjen planlegger store investeringer i kraftsystemet kommende år. Dersom prognosene slår til, vil investeringene i kraftforsyningen for første gang passere industrien, ifølge SSB. Investeringene vil gi økt tilgang på klimavennlig energi, bedre forsyningssikkerhet og verdiskaping over hele landet. Hovedutfordringer for å kunne gjennomføre planene er rekruttering i et stramt arbeidsmarked, effektive konsesjonsprosesser og et betydelig behov for kapital som krever at offentlige eiere demper utbyttekravene sine. Et generasjonsskifte er på gang for fullt i Rauma Energi. Et knippe medarbeidere som har tilbragt hele sitt voksne yrkesliv i selskapet er gått av med pensjon, eller går av i nærmeste fremtid. Rekrutteringen hittil har gått bra og vi har fått tak i nye gode folk. Rauma Energi er en attraktiv lokal arbeidsplass, med mange kompetansearbeidsplasser innenfor et vidt fagfelt. Dyktige medarbeidere er en dyd av nødvendighet for å ta selskapet videre inn i fremtidige utfordringer og muligheter. Avgang og tilgang Gunnar Gridset Gridset gikk av med pensjon i 2012 etter over 30 års fartstid i selskapet. Han gikk gradene fra spesialarbeider og opp til energiingeniør i sin tid i bedriften. Mwanya Mulonda Mulonda sa opp sin stilling som driftsingeniør på sommeren 2012 til fordel for tilsvarende stilling i Hafslund Nett på Østlandet. Ketil Røberg Røberg fungerte som markedssjef i Rauma Energi fra 2010 til 2012 og gikk deretter over til en stilling i administrasjonen ved Fjord1 sitt kontor i Molde. Knut Peder Voldset Voldset ble ansatt i en nyopprettet stilling som byggingeniør og prosjektleder i august Han kom fra stillingen som daglig leder i Betongpartner AS. Oddbjørn Bergli Bergli ble ansatt i som driftsingeniør i stillingen som ble ledig etter Mwanya Mulonda. Han kom fra stilling som Prosjektleder i Istad Nett AS. Sverre Njål Bersås Bersås begynte i jobben som markedssjef i september Han tok over etter Ketil Røberg. Bersås kom fra stilling som Utviklingssjef i Wonderland. Jim André Fagerberg Hoem Hoem begynte i stilling som lærling i august Han har tatt sin teoretiske utdanning ved Rauma videregående skole. 19

20 Nettdrift Distribusjon - drift har områdekonsesjon for Rauma kommune. Distribusjonsnettet med 22 kv spenning er tilknyttet sentralnettet i Grytten og Bø transformatorstasjoner. Bø transformatorstasjon eies og driftes av, og er tilknyttet 132 kv sentralnett i Innfjorden. Stasjonen gir reduserte nettap for produksjon og økt leveringskvalitet i området den forsyner. Den gir også en viss reserve mot det nettet som normalt er forsynt fra Grytten Transformatorstasjon. Vedlikehold i nettet utføres på basis av tilstandskontroller og anbefalinger fra REN. Skog blir en stadig større utfordring og kostnad etter hvert som plantefelt med gran vokser, og stadig større arealer gror igjen. I 2012 er det utført et omfattende opprydningsarbeid, og fjerning av svekket skog etter ekstremværet «Dagmar». Feil og avbrudd Total rapportert avbruddskostnad i eget nett for 2012 er kr Erfaringsmessig vil en få økt skadefrekvens i nettet i tiden etter feilsituasjoner forårsaket av ekstremvær. Et stort antall utkoblinger under uværet julen 2011 ga ekstra påkjenninger på komponenter i nettet. I fire tilfeller av feil på 22 kv kabler var påkjenninger fra «Dagmar» trolig utløsende faktor. Også en del avbrudd på grunn av trefall var trolig forårsaket av at trær eller rotssystem var svekket av «Dagmar». Sammen med mulighet for innmating fra Nesset Kraft, reduserer fjernkontrollerte brytere avbruddstiden ved feil i området betydelig. Grøftearbeider for ombygging kabelanlegg på industriområdet Øran Vest fullført. Ny koblingsstasjon Kammen prosjektert og bestilt. Anleggene må samordnes og deler av montasje må utføres i fellesferien Strømforsyning til hytter i Skorgedalen har krevd mye saksbehandling, men i løpet av året kom de siste tillatelser på plass, og det ble innhentet tilbud på montering av første del som skal bygges som luftlinje med hengekabel. Kabelanlegget i hyttefeltet legges ut på anbud våren 2013 med utførelse i løpet av året. To 24 kv kabelstrekk måtte skiftes etter havari. Denne kabeltypen er utsatt for vanninntrengning, og havarerte som følge av «Dagmar». Utskifting av mastetrafoer med plattform fortsetter. For å fullføre prosjektet innen tidsfrist og akseptable investeringsrammer må enkle løsninger velges. Bemanning drift Krav til beredskap og kompetanse er styrende kriterier for bemanningen. Driftsavdelingens administrative personell har, i tillegg til drifts- og planoppgaver i nett, gatelys og bredbånd, ansvar for en stor del av bedriftens fellesfunksjoner, som lager/ innkjøp og bygningsvedlikehold. I løpet av året gikk en ingeniør av med pensjon, og en annen sa opp sin stilling. En ingeniør ble tilsatt i løpet av året. Vakans og rotasjon i stillinger gir store utfordringer. Ved årsskiftet var det 5 ansatte ved administrativ og 9 ved utførende funksjon. Videre er 1 lærling under opplæring, og det blir tatt inn en ny lærling sommeren Administrative system Nettdriftens hovedverktøy innen planlegging og dokumentering er Netbas. I løpet av året har systemet fått en forbedret kvalitet, men det gjenstår mye arbeid før alt nett er korrekt registrert. Innføring av nytt kundeinformasjon i slutten av året har gitt mye arbeid i grenseskillet mellom dette og Netbas. Arbeidsordresystemet ELA er utvidet med funksjonalitet for oppgaveplanlegging og risikovurdering. Det er bygget eget sikret maskinrom for fjernkontrollanlegg og det arbeides med utvidet funksjonalitet i forbindelse med ny produksjon fra Berild. Prosjekt/nyanlegg 2012 Bø transformatorstasjon ble satt i drift i november I 2012 ble siste del av ombygging 22 kv linjenett i Bø, og etablering av Berild koblingsstasjon foretatt. Dermed kan 6,5 km 22 kv luftledning mellom Bø og Berild fjernes, og generator Berild 2 tilkobles kabelnettet. Koblingsstasjon med 4 fjernstyrte brytere montert på Mittet. Hakkespett ødelegger mang en stolpe i løpet av et år. 20

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Modum Kraftproduksjon KF

Modum Kraftproduksjon KF Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 Årsberetning Årsregnskap 2014 Vedtatt i styremøte 14.04.2015 Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 RESULTATREGNSKAP Resultatregnskap 01.01-31.12. Regnskap

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

! t. Årsregnskap. Finnbergåsen. Eiendom AS

! t. Årsregnskap. Finnbergåsen. Eiendom AS ! t j t Årsregnskap I 2010 Finnbergåsen Eiendom AS \ .,.... I;:.r,ll'",,:.r!...:.:r.rr.r..ti:tlt#tt::il:\: a: l r a. rt,,:t l!11!r::::: i1:::;:1::lirilil '.:, 1 Finnbergåsen Eiendom AS Eiendeler Note 2010

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN ÅRSREGNSKAP 2012 Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN Resultatregnskap Note Budsjett 2012 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter

Detaljer

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av overføringstjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Budsjett 2013 Vannavgifter 1 094 135 1 079 280 1 100 000 Andre driftsinntekter 0 58 625 0 Sum driftsinntekter 1 094 135 1 137 905 1 100

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr Årsoppgjør 2014 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 373 563 1 988 995 Annen driftsinntekt 42

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer