Stavanger DPS - nybygg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stavanger DPS - nybygg"

Transkript

1 Stavanger DPS - nybygg Bakgrunn Alle nye utbyggingsprosjekter skal planlegges og utredes i tråd med veileder Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter som ble utgitt i 2009 og erstattet flere rundskriv og brev samt en tidligere veileder fra Den nye veilederen beskriver at alle prosjekter skal planlegges og vurderes i tre hovedfaser. Disse fasene er Idefase Konseptfase og Forprosjektfase. Fasene inneholder fire beslutningspunkter som vist i tabellen nedenfor: Formålet med veilederen er å bidra til en effektiv og målrettet planprosess og den gir retning og anbefaling for hvilke analyser og beslutningsdokumenter som bør utarbeides før et byggeprosjekt vedtas. Prosjektet Stavanger DPS har av ulike årsaker hittil i planprosessen delvis, men ikke fullstendig, fulgt veilederen. Alle viktige analyser og utredninger er utført i tråd med anbefaling/krav i veilederen. Imdlertid er det ikke skrevet egen rapport fra idefasen og konseptfasen. I denne saken redegjøres det nærmere for det som er utført fra 2005 og hittil. Styret har hittil fått til behandling to enkeltsaker om prosjektet Stavanger DPS. Det er styresak 010/07 B Lokalisering og rammer for videre planlegging og styresak 106/07 B Kjøp av tomt på Lassa. I tillegg har styret fått orienteringer om prosjektet i de årlige utarbeidelsene av 5-årig investeringsplan og langtidsbudsjettene. Med de to styresakene som er fremlagt, mener administrerende direktør at dokumentasjon og innhold i sakene har ivaretatt beslutningspunktene B1 og B2 og at idefasen ble tilbakelagt ved disse beslutningene. Dette saksforelegget med vedlegg inneholder informasjon og dokumentasjon slik at styret kan fatte en beslutning i henhold til beslutningspunkt B3. Siden det ikke foreligger en konseptrapport som eget vedlegg, er det i denne saken gjengitt et sammendrag av historikken og hendelsene/vedtakene undervegs i idefasen og vurderinger i konseptfasen.

2 Idefase/historikk Sosial og helsedirektoratet skriver i brev av 19 mai 2005 at revidert plan for DPS-strukturen i Helse Stavanger HF nå var utarbeidet i tråd med Opptrappingsplanens intensjoner og følgelig godkjent. Følgende kan siteres fra brevet: De enheter som inngår i nye Stavanger DPS er i dag lokalisert på ulike steder i byen. For å etablere et fullverdig og godt tilbud forutsetter planen at tilbudene samlokaliseres. SH-dir deler denne oppfatningen og mener at dette bør stå helt sentralt i den videre utbygging. Det Kongelige Helse og omsorgsdepartementet (HOD) bekreftet i brev av 25 mai 2005 at Opptrappingsplanen i sin helhet godkjennes og at Helse Stavanger HF kan søke om finansiering av nytt Stavanger DPS. Helse Vest RHF bekreftet videre i brev av 27 mai 2005 at HOD har godkjent DPS-strukturen i Helse Stavanger HF. I bestillerdokumentet for 2006 var det ikke skrevet noe om finansieringen av Stavanger DPS. I brev av mottok Helse Vest RHF «Korrigering i bestillerdokument for 2006». I brevet skriver Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) : I budsjettrammene for investeringer er det tatt høyde for behovet av å etablere er nytt DPS Stavanger. Departementet forutsetter at DPS Stavanger realiseres innenfor de rammene Helse Vest trekker opp. Dissee brevene førte til starten på planleggingen av prosjektet nytt Stavanger DPS og idefasen var dermed iverksatt. Vurdering av alternative løsninger Flere alternative løsninger ble vurdert og analysert i denne tidlige fasen i Blant annet var det vurdert hele 11 alternative tomteløsninger i Stavanger. Et såkalt 0-alternativ, med ikke å bygge et nybygg for Stavanger DPS, ble ikke utredet nærmere. Eksisterende løsning var svært utilfredsstillende og ikke holdbar mer enn som en overgangsløsning og videre utredning ble også gjort overflødig ved HODs godkjenning av revidert struktur for de de distriktspsykiatriske sentra i Helse Stavanger HF i Alternativ 1 er beskrevet i styresak 010/07B. Dette gjelder valg av sted for bygging av DPS et. I denne utredningen var flere alternativer for plassering av DPS-et vurdert og grundig redegjort for i tråd med anbefalinger i veilederen. Styret gjorde følgende vedtak: Styret slutter seg til administrerende direktørs prioritering av lokaliseringsalternativer og ber administrasjonen om å videreføre planleggingen av Stavanger DPS med 50 døgnplasser. Endelig valg av lokalisering legges fram for styrets godkjenning. Styret for Helse Stavanger ber Helse Vest RHF om å stille midler til disposisjon for nødvendig kjøp av tomt til Stavanger DPS. 2

3 Etter dette styrevedtaket startet Helse Stavanger HF arbeid med kjøp av tomt på Lassa. Saken ble fremmet for styret i sak 106/07B og hadde følgende vedtak: Styret gir administrerende direktør fullmakt til å sluttforhandle kjøp av gnr. 27, bnr. 78 fra Sinnslidendes Venner innen en ramme på 13,5 mill kr. Styret legger til grunn at driftsunderskudd/overskudd for Lassatjern Ettervernshjem og restlån overtatt fra Rogaland fylkeskommune blir oppgjort i henhold til avtale. Forutsatt kjøp av eiendommen, godkjenner styret at Helse Stavanger HF overtar driftsansvaret for Lassatjern Ettervernshjem og medfølgende arbeidsgiveransvar fra 1. januar Styret legger til grunn at beboerne av Boligstiftelsens leiligheter eventuelt gis et tilbud av minst samme standard. Tomtekjøpet ble utført i henhold til styrevedtaket. Konseptfasen Etter styrevedtaket om tomtekjøp gikk planarbeidet videre i et såkalt skisseprosjekt og prosjektet gikk dermed inn i det som etter veilederen vil tilsvare konseptfasen. Dette arbeidet startet i 2008 og det var først og fremst arbeid tilknyttet reguleringsplan og skisser for maksimal utnyttelse av tomten som var viktige å få konkretisert og vedtatt. I tillegg ble det også utarbeidet et funksjonsprogram for nytt DPS. I 2009 ønsket administrerende direktør å utrede muligheten for å bygge DPS-et på den såkalte Teknikkentomten på Våland.Dette var et nytt alternativ som ikke var vurdert i idefasen. Utredningen gikk paralellt med søknad og godkjenning av reguleringsplanen på Lassa og skulle således ikke forsinke den prosessen dersom utredningen ikke ville føre til en anbefaling om endret sted for utbyggingen. I dette arbeidet gikk foretaket i dialog med Stavanger kommune for å se på muligheten for å bygge et samhandlingsprosjekt hvor Helse Stavanger HF kunne ha det nye DPS-et på en halvpart av tomten og Stavanger kommune et nybygg tilknyttet samhandlingsreformen (lokalmedisinsk senter) på den andre halvpart. Styret ble orientert om dette i styresak 061/10B og med følgende vedtak: Styret gir adm. dir. fullmakt til å gå videre med forhandlingene med Stavanger kommune med tanke på å flytte Stavanger DPS til Teknikken -tomta. Det ble senere avklart at kommunen er positivt innstillt til at Helse Stavanger HF kan komme i posisjon til å anskaffe hele «Teknikken»-tomten, med det formål å la den kunne inngå i en totalløsning for videre sykehusutbygging på Våland. Å bygge ned den eneste større tilgjengelige tomteutvidelsen på Våland med virksomhet som ikke er avhengig av umiddelbar nærhet til øvrige funksjoner på Våland ble i denne konteksten vurdert som lite ønskelig. En anskaffelse av hele «Teknikken»-tomten vil også måtte ligge noe frem i tid, Stavanger kommune hadde ikke konkretisert planene for et nybygg (lokalmedisinsk senter), reguleringsplan var ikke klar, eksisterende byggpå tomten var ikke revet og i sum ville en endelig beslutning om utbygging av DPS et på denne tomten ville kunne forsinke byggestart med flere år. Som et resultat av dette, fremla administrerende direktør ny styresak 009/11B: Revidert forslag til vedtak framsatt fra AD ble enstemmig vedtatt sålydende: 3

4 1. Styret legger til grunn at Stavanger DPS planlegges og bygges ut på Lassatjern. Administrerende direktør bes sørge for at byggeprosjektet startes opp så snart som mulig. 2. Administrerende direktør bes drøfte finansieringsgrunnlaget med Helse Vest RHF og så snart som mulig å presentere for styret konsekvenser endringer i dette kan få for fremdrift i byggeprosjektet og øvrige investeringer planlagt i 5-årig investeringsplan og langtidsbudsjettet. 3. Administrerende direktør bes fortsette dialogen med Stavanger kommune om mulighetene, forutsetningene og vilkårene for erverv av hele Teknikken-tomta. Skisseprosjekt - bygging av Stavanger DPS på Lassa Regulering av Lassa-tomten ble sluttført og ny reguleringsplan ble godkjent i Stavanger Kommunestyre Dette gikk som nevnt parallelt med den alternative utredningen på Teknikken-tomten. Hovedpunktene i reguleringsbestemmelsene er at tomten er regulert til Offentlig formål, tomten kan bebygges med maks areal m2 inkl. parkeringsplasser på terreng. Antall p- plasser på terreng er dimensjonert til 14 og antall parkeringsplasser i parkeringskjeller til 47. Leiv Nes Arkitekter AS ble engasjert til å utarbeide Skisseprosjekt på grunnlag av revidert Funksjonsprogram i samarbeid med Hospitalitet AS. Skisseprosjektet inneholder nå parkeringskjeller, noe som ikke var med i opprinnelig kalkyle hvor en kun regnet med parkeringsplasser på terreng. Parkeringskjelleren er slik blitt et krav fra Stavanger Kommune da parkering på terreng begrenses kraftig i reguleringsplanen for tomten. Dette kravet gir en økt kostnad på 20 mill. I utarbeidelsen av skisseprosjektet har en brukt Sola DPS som utgangspunkt og sammenligning. Skisseprosjektet for Stavanger DPS har likevel fått en noe annen arealfordeling enn Sola DPS. Begge DPS-er inneholder arealer for Gruppepoliklinikk og Ambulante team og er slik sammenlignbare. Stavanger DPS vil imidlertid tilby noen funksjoner for hele psykiatrisk divisjon og tar slik mer enn eget opptaksområde. Det gjelder blant annet gruppetilbud til menn med voldsbruk i nære relasjoner, tvangslidelser, og en del av de spesialiserte, plasskrevende kreative behandlingsformene. Stavanger DPS vil også ha arealer for psykiatrisk ungdomsteam. Nye offentlige byggekrav medfører nå bl.a. økt isolasjonstykkelse og større toaletter, noe som har ført til en bto./nto-faktor på 1,74 mot en tidligere målsatt faktor på 1,7. Det ble utført et betydelig arbeid med å effektivisere mulige arealer i skisseprosjektfasen. Arealet til sengepostene er f.eks effektivisert ved at 30 senger forutsettes drevet som to sengeposter, mens Sola DPS driver samme sengeantall som tre poster. Skisseprosjektet viser nå et nybygg på m2 over terreng, samt 14 p-plasser ca 200 m2. I tillegg kommer parkeringskjeller på 1500 m2, totalt 6250 m2. Tomten kan tåle ca. 500 m2 mer bygningsmasse for å oppnå full utnyttelse. 4

5 Det ble i utredningene konkludert med at full utnyttelse av tomten kunne tåle en bygningsmasse med inntil 40 senger. Av finansielle årsaker ble en endelig konklusjon å bygge Stavanger DPS til 30 senger. I tillegg inneholder skisseprosjektet arealer for poliklinikkbehandling og ambulante team. Tomten og utnyttelsen av den gir slik en mulighet til en utvidelse på et senere tidspunkt dersom behov og finansielle evner er tilstede. Entrepriseform er ikke tatt stilling til i denne saken. Prosjektet kan utføres som en totalentreprise eller som delte entrepriser. Sola DPS ble utført som en totalentreprise, mens BUPA utføres med delte entrepriser. Anbefaling fra administrerende direktør på entrepriseform vil komme etter nærmere vurderinger i forprosjektet. Med bakgrunn i styresak 009/11 B ble det i mars 2011 nedsatt en medvirkergruppe for å revidere det tidligere Funksjonsprogrammet for Stavanger DPS (datert ). Hospitalitet AS ble engasjert til å lede arbeidet. Revidert funksjonsprogram omhandler et nybygg med 30 senger, noe administrerende direktør har godkjent. Funksjonsprogram og Skisseprosjekt er vist i vedlegg 2 og 3. Helsefaglige vurderinger Målet for DPS-utbyggingen er å skape et likeverdig tilbud til pasientene i regionen i samsvar med intensjonene i opptrappingsplanen for psykisk helse. Et distriktspsykiatrisk senter er en faglig selvstendig enhet som har ansvar for de allmennpsykiatriske spesialisttjenestene innen et geografisk område. I henhold til Helsedirektoratets veileder for distriktpsykiatriske sentre skal et DPS ha ansvar for utredning og behandling av psykisk lidelse og rusmiddelavhengighet gjennom å tilby akutt- og krisetjenester, poliklinisk og ambulant behandling, dagbehandling og behandling i døgnenhet. DPS-et skal gi veiledning til kommunene, kontakt med pårørende, drive opplæring og utdanning av helsepersonell, samt forskning. Ambulante tjenester vektlegges i større grad nå enn for bare få år siden, og integrasjonen av rusrelaterte helsetjenester i det psykiatriske tjenestetilbudet innebærer også faglige utfordringer som avspeiles i bygningsmessige forhold. De døgnbaserte tjenestene har som hovedregel korttidsopphold, med samordnet oppfølgning med det kommunale tjenesteapparat hvor langtidsbehandling er nødvendig. Moderne psykiatrisk behandling stiller også krav til at sengebaserte tjenester og polikliniske tjenester er integrerte og samordnet, noe som medfører et behov for en fysisk nærhet, helst i ett bygg slik alle DPS-er per i dag planlegges og bygges. Det påpekes også at det er fritt DPS-valg for befolkningen, men utgangspunktet skal være en tilstrekkelig dekning i den enkeltes nærområde. Samhandlingsreformen forutsetter at den enkelte kommunes helse- og sosialtjenester skal ha et tett og koordinert samarbeid med sitt DPS, slik at tjenester på tvers av nivåene blir så smidige som mulig. Stavanger DPS skal gi et fullverdig DPS-tilbud til tre av Stavangers bydeler: Tasta/Eiganes, Hundvåg/Storhaug og Madla. 5

6 Normtall for dimensjoneringen av tilbudet innen psykisk helsevern var i St.prp.nr 36 ( ) satt til et behov for anslagsvis 6 døgnplasser per innbyggere over 18 år i DPS-er, og tilsvarende 9 plasser i spesialiserte plasser/sykehus. Når Samhandlingsreformen kommer i drift, vil en forvente at det blir utviklet nye samarbeidsformer mellom tjenestenivåene, og normtallene for døgnplasser i spesialisthelsetjensten kan antas å måtte revurderes. Antall døgnplasser i Helse Stavanger HFs opptaksområdet er under løpende vurdering. Vedtatt plan fra 2005 hadde en dekningsgrad på 7,2 DPS-plasser per innbyggere over 18 år i opptaksområdet. Dette var noe høyere enn daværende normtall, men på bakgrunn av at dekningen av sykehussenger bare var 6,45 pr innbyggere over 18 år, ble dette anbefalt. Utviklingen i døgnplasser de siste årene har vært preget av tilpasninger og justeringer, i tråd med endringer i behovet og kapasitetsutnyttelse. Helse Stavanger HF Jæren DPS SUM Plan 2005, antall døgnplasser Realisert 2009, antall døgnplasser Realisert 2011, antall døgnplasser Dekningsgrad Plasser per innbyggere over 18 år 6,5 8,4 6,8 Dagens dekningsgrad for Stavanger DPS område er på 6,1. Bydelene Tasta/Eiganes, Hundvåg/Storhaug og Madla får i dag sitt DPS-tilbud på fem steder: Lassatjern, Lassahagen og Randaberg gir døgn- og dagtilbud Internatbygget på Våland har poliklinikk. Gruppepoliklinikktilbudet gis både på Lassahagen og i psykiatribygget på Våland. Det nye DPS-bygget på Lassa vil gi et kvalitativt bedre tilbud med bedre samordning av de faglige ressursene. Medarbeidere i poliklinikk, ambulante tjenester og på de to nye sengepostene vil ha betydelig større mulighet for å delta i løpende fagutveksling, og det blir enklere å rådføre seg med kolleger i den daglige pasientbehandling og utredning. Lassahagen vil bli tilbakeført til Stavanger kommune, med virkning fra nybygg for Stavanger DPS står klart. Lassahagen skal benyttes til kommunale botiltak for pasienter med psykiske lidelser. De ti plassene som Stavanger DPS har benyttet på Randaberg, utgår fra , da leieavtalen med Randaberg er sagt opp av kommunen. Det var opprinnelig beregnet at behovet for døgnplasser for Stavanger DPS var 50. Ved kjøp av tomt på Lassa dimensjonerte en med 40 plasser og mente det var tilstrekkelig målt ut fra befolkningens behov. Stavanger DPS planlegges nå til 30 plasser. Det vil bety at Stavanger får ikke større sengekapasitet enn dagens. Imidlertid er en samlokalisering og et nybygg en stor fordel og vil gi positive effekter i forhold til dagens drift. Vurdert ut fra befolkningens behov og det tilbudet som vil bli gitt for Stavanger, vil likevel kapasiteten øke noe fordi Lassahagen vil overtas av kommunen og driftes i deres regi. 6

7 Økonomi Finansiering Dagens finansieringsordning som er gjeldene for nybygg i helseforetakene, medfører at det ikke gis lån til mindre byggeprosjekter, men kun til de store. Stavanger DPS regnes som et mindre bygg og må finansieres over egen økonomi med avskrivinger og overskudd. Det kan eventuelt gis interne lån fra Helse Vest RHF. Dersom det innvilges, er kravet at minimum 50 % må være egenfinansiering fra foretaket. Stavanger DPS er estimert og kalkulert til totalt 180 mill (eksklusiv tomt). I den kalkylen var det ikke planlagt å bygge parkeringskjeller. I henhold til nye krav som er gitt fra kommunen, ser vi det nå som helt nødvendig å tilrettelegge for og bygge parkeringskjeller. Dette vil fordyre prosjektet med 20 mill. I kostnadsanalysen som er utført av Hospitalitet i skisseprosjektet, er det foreslått 2 alternative løsninger til denne kostnadsøkningen. Alternativ 1: Bygget kalkuleres til 195 mill inklusiv parkeringskjeller og har beregnet en margin og reserve på 15 %. Alternativ 2: Bygget kalkuleres til 180 mill inklusiv parkeringskjeller og har en beregnet reserve og margin på 3,6 %. Begge alternativer er eksklusiv tomtekjøp som ble utført i 2007 til en sum av 13 mill. Marginer og reserver i alternativ 2 vurderes som svært lave. Adm. direktør anbefaler likevel at alternativ 2 legges til grunn i den videre planleggingen. Forutsetningen for denne anbefalingen er at forprosjektet vil gi en sikrere kalkyle og at endelig beslutning på marginer og reserve da vil tas. I konseptfasen er det utført et betydelig arbeid med å finne optimal utnyttelse av arealet og at utforming og valgte løsninger skal gi en mest mulig effektiv drift. Det gjelder både i utforming og valgte løsninger. Av den grunn kan det bli vanskelig å finne områder som kan reduseres, men det kan være noen muligheter i at virkelige priser kan bli lavere enn kalkylene. I investeringsplanen og langtidsbudsjettet for , har vi beregnet at bygget kan stå ferdig i Prosjektet er der beregnet med en framdriftsplan på 50 mill i 2012 og 100 mill i Fra og med 2007 og til og med 2011 er det beregnet å påløpe 40 mill. (inklusiv tomtekjøp). Det kan bli noe omfordeling mellom årene avhengig av når prosjektet får oppstart. Blant annet er det budsjettert med et forbruk på 17 mill i 2011, noe som ikke er realistisk i forhold til oppstartstidspunkt. Forbruket vil bli vesentlig mindre i Oppstart, framdrift og forbruk vil vurderes på nytt i forprosjektet og gir ingen hindring for den planlagte finansieringen i langtidsbudsjettet. Stavanger DPS er i investeringsprogrammet gitt prioritet nr 2 etter BUPA-prosjektet som nå er under oppføring. Sistnevnte er fullfinansiert med lån slik at Stavanger DPS har første prioritering når det gjelder å finansiere de nye byggeprosjektene. Administrerende direktør bekrefter at denne prioritering legges til grunn og vil sørge for omprioriteringer av andre prosjekter dersom detaljert kalkyle i forprosjektet vil vise at alternativ 1 må velges for å sikre nødvendige marginer, med en total kostnadsramme på inntil 195 mill. Prosjektet er som nevnt gjenspeilt i flere styresaker i de langsiktige investeringsplanene. Vi kan referere til 070/08, 005B/2009, 114/2009, 067/2010 og i 068/2011. I siste styregodkjente investeringsplan vedtok styret å finansiere bygget over egen økonomi og at det ikke søkes eller regnes med noen tilførsel av ytterligere lån. Imidlertid vil administrerende direktør 7

8 anbefale søke om internt lån i RHF-et til en total sum på mill fordi en full egenfinansiering vil legge beslag på svært mye av investeringskraften til foretaket i byggeperioden. En delvis lånefinansiering vil muliggjøre andre investeringer som bidrar til forbedret drift, i et noe raskere tempo. Driftsøkonomi Helse Stavanger HF får sin årlige rammefordeling fra Helse Vest RHF i tråd med inntektsmodellen i Helse Vest. Denne rammefordelingen er basert på helseforetaket sin befolkning og et beregnet behov for helsetjenester. Helseforetaket vil håndtere driften av nytt Stavanger DPS innenfor sine rammer. Dagens situasjon er at i mangel på egnede og funksjonelle lokaler, foregår driften på flere geografiske enheter, noe som er lite effektivt. Når nytt DPS for Stavanger blir åpnet i 2013, vil dagens drift og ansatte fra våre fem lokasjoner overføres til nytt DPS. Vi har i vårt langtidsbudsjett beregnet og tatt hensyn til økte avskrivingskostnader for bygget som vil beløpe seg til 5,2 mill årlig. Foretaket vil ikke få kostnader for renter for statlige lån, men vi vil få renter for internt lån dersom det innvilges. Dette er kalkulert til en årlig rentekostnad på 2,5 4,5 mill avhengig av om et eventuelt lån blir 50 eller 80 mill. De økonomiske årlige konsekvensene er grovt skissert til følgende: Nye avskrivinger 5,2 mill Renter på internt lån 2,5 mill (4,5 mill dersom 80 mill lånes) Bortfall av leiekostnader 1,1 mill (grovt estimert) Forbruk av ressurser 0,0 (ikke endring fra dagens aktivitet) Sum økte driftskostnader 6,6 mill Frigjøring av egne lokaler er foreløpig ikke kalkulert som gevinst da det på dette tidspunkt er usikkerhet til hvordan og til hva de best skal disponeres. På nåværende tidspunkt er det heller ikke kalkulert noen merkostnader på drift for lokalene. Det presiseres at kalkylen er svært grov. Likevel bekreftes det at økte driftskostnader vil primært være avskrivinger og renter. Andre kostnader vil være tilnærmet lik dagens. Vi ser at nytt bygg kan generere at flere pasienter får tilbud om behandling og at vi slik vil øke inntektene noe for poliklinikk. Foreløpig er ikke det estimert og tatt med i grovkalkylen. Det er heller ikke beregnet eventuelt bortfall av gamle avskrivingskostnader for andre bygg innen psykiatrien. Det vil tas hensyn til alle disse elementene i en detaljert kalkyle i forprosjektet. Driftskostnader tilknyttet bygget (strøm, renhold etc) er kalkulert til å være lik dagens og den detaljerte kalkylen i forprosjektet vil spesifisere det nærmere. Det er planlagt at foretaket skal starte et omstillingsarbeid som skal sikre at ressurser og nye lokaler/bygg tilpasses en optimal drift som igjen vil være tilpasset våre rammebetingelser. En vil gjennom detaljplanleggingen av driften i nybygget i ha et særlig fokus på en mest mulig kostnadseffektiv drift. Divisjon for psykiatri vil sikre at alle DPS-ene har like gode ressursrammer mht merkantil bemanning, bemanningsfaktor, ytre og indre infrastrukturtilbud, med et hovedfokus på at befolkningen har rett til et like godt tilbud innen alle deler av vårt opptaksområde. Driften av de 30 plassene og poliklinikk vil dekkes inn i første rekke gjennom dagens budsjett for det samme antall plasser samt 15 årsverk i gruppepoliklinikk, 85 årsverk. Med de forutsetninger som legges i funksjonsprogrammet for et tidsmessig DPS, er det behov for en 8

9 opptrapping av stillinger på lengre sikt, men administrerende direktør vil til enhver tid sikre at driften er i samsvar med rammene. Administrerende direktør presiserer igjen at de totale økte driftskostnadene for det nye bygget på anslagsvis 7 9 mill, skal hånteres innenfor eksisterende rammer. En mer detaljert kalkyle vil foreligge når planen for omstillingsarbeidet og forprosjektet er ferdig. Den videre prosess Med bakgrunn i tidligere vedtak, samt anbefalingene i det reviderte funksjonsprogrammet foreslår adm. direktør å føre prosjektet videre til forprosjektfasen. I forprosjektet skal følgende belyses: - Teknisk og funksjonell kvalitet, herunder - Planløsning og funksjonsinndeling mht. pasientbehandling, kompetanseutvikling, undervisning og forskning. - Bygningsmessig fleksibilitet mht. fremtidige endringsbehov, pasientbehandling og organisasjonsendringer, inkl. personellbehov, kompetansekrav og opplæringsbehov. Økonomi: - Driftsøkonomisk analyse og investeringskalkyle. - Identifikasjon av de største risikoelementene og mulige risikoreduserende tiltak. - Budsjettavsetning til usikkerhet og mulige kostnadsreduserende tiltak. Plan for styring og gjennomføring: - Mål for prosjektet - Kritiske suksessfaktorer og særskilte utfordringer knyttet til gjennomføringen. Forslag til vedtak Styret godkjenner at prosjektet Nytt Stavanger DPS føres videre til forprosjektfasen. Styret godkjenner revidert funksjonsprogram og skisseprosjekt som er vedlagt. Styret godkjenner en øvre utgiftsramme for Stavanger DPS på totalt 195 mill eksklusiv tomt. Styret anmoder administrerende direktør om at forprosjektet må ha som målsetning å øke marginer og reserver og samtidig oppnå en totalramme på 180 mill. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å utrede muligheter for og eventuelt søke et internt lån hos Helse Vest RHF i samsvar med saksfremstillingen. Vedlegg Vedlegg 1: Brev fra HOD Vedlegg 2: Funksjonsprogram Stavanger DPS revidert , Vedlegg 3: Skisseprosjekt med tegninger 9

Nordlandssykehuset Vesterålen - salg av bygg for psykisk helsevern i Bø i Vesterålen til Bø kommune og Andøy kommune

Nordlandssykehuset Vesterålen - salg av bygg for psykisk helsevern i Bø i Vesterålen til Bø kommune og Andøy kommune Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 13.2.2015 Styresak 16-2015 Nordlandssykehuset Vesterålen - salg av bygg for psykisk helsevern i Bø i Vesterålen

Detaljer

SAK NR 059 2013 OPPFØLGING AV MASTERPLAN BYGG 2013-2014 PSYKISK HELSEVERN VEDTAK:

SAK NR 059 2013 OPPFØLGING AV MASTERPLAN BYGG 2013-2014 PSYKISK HELSEVERN VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.09.13 SAK NR 059 2013 OPPFØLGING AV MASTERPLAN BYGG 2013-2014 PSYKISK HELSEVERN Forslag til VEDTAK: Styret godkjenner den fremlagte planen for finansiering og gjennomføring

Detaljer

Styret i Vestre Viken HF 27/ Møte Saksnr. Møtedato

Styret i Vestre Viken HF 27/ Møte Saksnr. Møtedato Saksfremlegg Dato: 22. april 2014 Saksbehandler: Frode Instanes Mandat for Konseptfasen for Nytt sykehus i Vestre Viken Møte Saksnr. Møtedato Styret i Vestre Viken HF 27/2014 28.04.2014 Vedlegg: 1. Idéfase

Detaljer

Sykehusutbygging i Helse Fonna HF

Sykehusutbygging i Helse Fonna HF Sykehusutbygging i Helse Fonna HF Økonomiske analyser og beregninger Finansieringsplan Gevinstrealisering Økonomisk bærekraft Haugesund, 14.11.14 Innhold INNHOLD 2 1 FINANSIERINGSKILDER FOR INVESTERINGER

Detaljer

Sykehusutbygging i Helse Fonna HF

Sykehusutbygging i Helse Fonna HF Sykehusutbygging i Helse Fonna HF Økonomiske analyser og beregninger Finansieringsplan Gevinstrealisering Økonomisk bærekraft Haugesund, oktober 2014 Innhold INNHOLD 2 1 FINANSIERINGSKILDER FOR INVESTERINGER

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Innstilling Styret vedtar fremlagt milepælsplan og gir administrerende direktør mandat til å gjennomføre planleggingen i tråd med denne.

SAKSFREMLEGG. Innstilling Styret vedtar fremlagt milepælsplan og gir administrerende direktør mandat til å gjennomføre planleggingen i tråd med denne. SAKSFREMLEGG Sak 28/13 Finansiering nytt bygg Østmarka Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital Hf Dato: 19.09.13 Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 10/6002-90 Arkiv: 030.1 Innstilling Styret vedtar

Detaljer

Kvalitetssikring nytt PSAbygg Sørlandet sykehus HF

Kvalitetssikring nytt PSAbygg Sørlandet sykehus HF Kvalitetssikring nytt PSAbygg Sørlandet sykehus HF Presentasjon for SSHF Kristiansand, 11/12 2014 Ole Martin Semb, Terramar Kilde: Ny Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA), konseptrapport, mottatt 27/11 2014

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - sakframstilling Dato møte: 17. desember 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans SAK 165/2010 BESLUTNINGSSAK: FRAMTIDIG LEIEFORHOLD FOR

Detaljer

Styresak. Marit Sandve Myrland Styresak 034/11 B 5-årig investeringsplan - mars

Styresak. Marit Sandve Myrland Styresak 034/11 B 5-årig investeringsplan - mars Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 30.03.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Marit Sandve Myrland Styresak 034/11 B 5-årig investeringsplan - mars Arkivsak 0 2010/5518/012

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 020-2013 UTVIKLINGSPLAN OG IDÈFASEMANDAT OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 020-2013 UTVIKLINGSPLAN OG IDÈFASEMANDAT OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 020-2013 UTVIKLINGSPLAN OG IDÈFASEMANDAT OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Forslag til vedtak: 1. Det er etter styrets oppfatning

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 04/09/08 SAK NR FULLMAKTSTRUKTUREN FOR INVESTERINGSPROSJEKTER TILPASNING TIL FASEOVERGANGER

Styret Helse Sør-Øst RHF 04/09/08 SAK NR FULLMAKTSTRUKTUREN FOR INVESTERINGSPROSJEKTER TILPASNING TIL FASEOVERGANGER Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 04/09/08 SAK NR 082-2008 FULLMAKTSTRUKTUREN FOR INVESTERINGSPROSJEKTER TILPASNING TIL FASEOVERGANGER Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

I samme sak fikk administrerende direktør ved Ahus følgende fullmakt (vedtakspunkt 4):

I samme sak fikk administrerende direktør ved Ahus følgende fullmakt (vedtakspunkt 4): Saksredegjørelse Bakgrunn Styret i Helse Sør-Øst RHF fattet i styresak 108/2008 om hovedstadsprosessen vedtak om inndeling i sykehusområder. Vedtaket innebar bl.a. at befolkningen i bydel Alna i Oslo og

Detaljer

Nybygg psykisk helse SSK revidert program. Styret har i flere møter tidligere behandlet, eller blitt orientert om, prosjekt Nybygg

Nybygg psykisk helse SSK revidert program. Styret har i flere møter tidligere behandlet, eller blitt orientert om, prosjekt Nybygg Arkivsak Dato 12.11.2015 Saksbehandler Per W. Torgersen Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 19.11.2015 Sak nr 093-2015 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Nybygg psykisk helse SSK revidert

Detaljer

STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5. Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB)

STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5. Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5 Styresak nr.: 54-12 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/989 Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) Sammendrag:

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtedato: 26. oktober 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 14.10.2011 Styresak 122-2011 Salg av eiendom ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Formål/sammendrag I denne saken foreslås

Detaljer

Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere

Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere Agenda 1. Vestre Viken i dag 2. Vi bygger for fremtiden Vestre Viken mot 2040 3. Utviklingsplanen og alternativene 4. Sykehustilbud til befolkningens beste

Detaljer

Videre utfordringer i psykisk helsevern

Videre utfordringer i psykisk helsevern Videre utfordringer i psykisk helsevern DPS- konferanse i Tromsø, Helse Nord RHF Seniorrådgiver Bjørg Gammersvik Helsedirektoratet BGA, Tromsø 2009 1 Hvor var vi? Hvor skulle vi? Hvor er vi? BGA, Tromsø

Detaljer

VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering.

VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.06.14 SAK NR 059 2014 STATUS OMSTILLING PSYKISK HELSEVERN Forslag til VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering.

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 27. april 2011 Arkivnr.: Saksbehandler/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 18.4.2011 Styresak 47-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010

Detaljer

Styret for Sørlandet sykehus HF Sak Møtedato 19. mai Teknologidirektør Per W. Torgersen

Styret for Sørlandet sykehus HF Sak Møtedato 19. mai Teknologidirektør Per W. Torgersen Styret for Sørlandet sykehus HF Sak 044-2016 Møtedato 19. mai 2016 Teknologidirektør Per W. Torgersen Tidligere styrebehandling Styre Dato Innhold / Vedtak SSHF 27.10.2011 Sak 105-2011 SSHF 26.04.2012

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 17/12 Revidert reglement for bygg og eiendomsvirksomheten for Helse Midt-Norge Saksbehandler Nils Arne Bjordal Ansvarlig direktør Torbjørg Vanvik Saksmappe 2011/601 Dato

Detaljer

Styresak 26/2015: Utviklingsplan 2025

Styresak 26/2015: Utviklingsplan 2025 Styresak 26/2015: Utviklingsplan 2025 Møtedato: 30.04.15 Møtested: Scandic Syv Søstre, Sandnessjøen VEDTAKSFORSLAG 1) a) Styret anbefaler at administrerende direktør tar med alternativ 2 og 3 i en videre

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 95/12 St. Olavs Hospital - etablering av PET CT og PET MR og innredning av Kjøkkenbygget - investeringskostnad og finansiering Saksbehandler Nils Arne Bjordal Ansvarlig

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 99/17 Konseptfase for nytt sikkerhetsbygg for St Olavs Hospital Saksbehandler Ansvarlig direktør Lars Magnussen Gunn Fredriksen Saksmappe 2017/10 Dato for styremøte 07.12

Detaljer

Styresak 57-2012 Analyse av prisstigning og byggelånsrenter Byggeprosjektene i Bodø og Vesterålen

Styresak 57-2012 Analyse av prisstigning og byggelånsrenter Byggeprosjektene i Bodø og Vesterålen Direktøren Styresak 57-2012 Analyse av prisstigning og byggelånsrenter Byggeprosjektene i Bodø og Vesterålen Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2011/1888 Dato: 05.09.2012 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg:

Detaljer

Byggeprosjekt i Finnmarkssykehuset HF: Nye Kirkenes sykehus, endret ramme

Byggeprosjekt i Finnmarkssykehuset HF: Nye Kirkenes sykehus, endret ramme Møtedato: 15. juni 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: T.A.Haug/H. Rolandsen Bodø, 3.6.2016 Styresak 84-2016 Byggeprosjekt i Finnmarkssykehuset HF: Nye Kirkenes sykehus, endret ramme Bakgrunn Forprosjektet

Detaljer

Foretaksmøtesak 22-2014 Universitetssykehuset Nord-Norge HF omregulering av tomt og salg av eiendom (Åsgårdmarka)

Foretaksmøtesak 22-2014 Universitetssykehuset Nord-Norge HF omregulering av tomt og salg av eiendom (Åsgårdmarka) Møtedato: 29. august 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 22.8.2012 Foretaksmøtesak 22-2014 Universitetssykehuset Nord-Norge HF omregulering av tomt og salg av eiendom

Detaljer

Fremtidens sykehus for innbyggere kan ta imot første pasient i

Fremtidens sykehus for innbyggere kan ta imot første pasient i Fremtidens sykehus for 600 000 innbyggere kan ta imot første pasient i 2020-21 Utviklingsplanen Vestre Viken HF Visjon: Et robust og framtidsrettet sykehustilbud for befolkningen i Vestre Viken HF Prinsipper

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato møte: 25. oktober 2012 Saksbehandler: Direktør Oslo sykehusservice Vedlegg: Utkast til leiekontrakt Nåverdiberegning SAK 75/2012 LEIEAVTALE BYGG

Detaljer

Styresak 81/11 Utbyggingsprosjektet ved Nordlandssykehuset i Bodø - usikkerhetsanalyse og rammeforutsetninger

Styresak 81/11 Utbyggingsprosjektet ved Nordlandssykehuset i Bodø - usikkerhetsanalyse og rammeforutsetninger Direktøren Styresak 81/11 Utbyggingsprosjektet ved Nordlandssykehuset i Bodø - usikkerhetsanalyse og rammeforutsetninger Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2011/1888 Dato: 28.09.2011 Dokumenter i saken:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Bygningsmessig utviklingsplan innenfor psykisk helsevern

SAKSFREMLEGG. Bygningsmessig utviklingsplan innenfor psykisk helsevern SAKSFREMLEGG Sak 19/11 Bygningsmessig utviklingsplan innenfor psykisk helsevern Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 23.06.11 Saksbehandler: Åge Lien Arkivsak: 10/6002-53 Arkiv: 030.1 Innstilling

Detaljer

VESTERÅLEN GODKJENNING AV KONSEPTRAPPORT OG OPPSTART FORPROSJEKT

VESTERÅLEN GODKJENNING AV KONSEPTRAPPORT OG OPPSTART FORPROSJEKT Saksbehandler: Tor-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 7.11.2008 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 124-2008 NYBYGG NORDLANDSSYKEHUSET

Detaljer

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 17.10.2014 Styresak 119-2014 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Formål/sammendrag

Detaljer

PROSJEKT 23207 BUPA 10 NYE DØGNPLASSER FOR BARN OG UNGDOM

PROSJEKT 23207 BUPA 10 NYE DØGNPLASSER FOR BARN OG UNGDOM Styresaknr. 56/04 REF: 2003/000081 PROSJEKT 23207 BUPA 10 NYE DØGNPLASSER FOR BARN OG UNGDOM Saksbehandler: Lars Knutsen, Knut Kaspersen, Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg, utdrag av : Forprosjekt

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. september 2015 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: Gaveerklæring vedrørende utredning av nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet

Detaljer

Styresak 17-2014 Universitetssykehuset Nord-Norge HF omregulering av tomt og salg av eiendom (Åsgårdmarka)

Styresak 17-2014 Universitetssykehuset Nord-Norge HF omregulering av tomt og salg av eiendom (Åsgårdmarka) Møtedato: 26. februar 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Bodø, 14.2.2014 Styresak 17-2014 Universitetssykehuset Nord-Norge HF omregulering av tomt og salg av eiendom (Åsgårdmarka)

Detaljer

Helse Stavanger HF Stavanger universitetssjukehus Prosjekt sykehusutbygging. Konst. adm.direktør Inger Cathrine Bryne

Helse Stavanger HF Stavanger universitetssjukehus Prosjekt sykehusutbygging. Konst. adm.direktør Inger Cathrine Bryne Helse Stavanger HF Stavanger universitetssjukehus Prosjekt sykehusutbygging Konst. adm.direktør Inger Cathrine Bryne Planer for gevinstrealisering for nye Stavanger Universitetssykehus i konseptfase. Det

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 20/02 Psykisk helsevern opptrappingsplan - investeringstiltak

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 20/02 Psykisk helsevern opptrappingsplan - investeringstiltak HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 20/02 Psykisk helsevern opptrappingsplan - investeringstiltak Saken behandles i: Møtedato Saksnr. Styret for Helse Midt-Norge RHF 11.03.02 20/02 Saksbeh.: Nils Arne Bjordal

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 016-2012 FULLMAKTSTRUKTUR FOR BYGGINVESTERINGER TILPASNING TIL ENDREDE STYRINGSKRAV

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 016-2012 FULLMAKTSTRUKTUR FOR BYGGINVESTERINGER TILPASNING TIL ENDREDE STYRINGSKRAV Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 016-2012 FULLMAKTSTRUKTUR FOR BYGGINVESTERINGER TILPASNING TIL ENDREDE STYRINGSKRAV Forslag til vedtak: Styret godkjenner

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 20. mai 2010 Dato møte: 27. mai 2010 Saksbehandler: VAD Medisin og helsefag Vedlegg: SAK 60/2010 STRATEGISK HOVEDPLAN FOR VIDERE UTVIKLING AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS

Detaljer

Styresak 75/2016: DMS Brønnøysund - videre framdrift

Styresak 75/2016: DMS Brønnøysund - videre framdrift Styresak 75/2016: DMS Brønnøysund - videre framdrift Møtedato: 03.10.16 Møtested: Mosjøen Formål: Saken viser plan for videre arbeid med distriktsmedisinsk senter i Brønnøysund. Samarbeidet mellom Brønnøy

Detaljer

TILLEGGSLISTE I FOR KOMMUNESTYRET

TILLEGGSLISTE I FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TILLEGGSLISTE I FOR KOMMUNESTYRET TID: 03.11.2014 kl. 18.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015. Bakgrunn:

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015. Bakgrunn: Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 04.06.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015

Detaljer

Tilleggsliste 2 FOR FORMANNSKAPET

Tilleggsliste 2 FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune Tilleggsliste 2 FOR FORMANNSKAPET TID: 27.10.2014 kl. 10:00 STED: EIDSVERKET, BJØRKELANGEN Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på mail til rune.holter@ahk.no Varamedlemmer

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar budsjettoppfølging til orientering.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar budsjettoppfølging til orientering. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 06.02. Saksbehandler: Saken gjelder: Bjørn Munthe Styresak 6/15 B B oppfølging budsjett Arkivsak 15/193 Forslag til vedtak 1. Styret tar

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Utvikling av Dagsykehuset Porsgrunn Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 70/2011 Konst. adm. dir. Hans Evju Beslutningssak 31.08.2011 Trykte vedlegg:

Detaljer

Styresak. Påbygg 2000 revidert forprosjekt ble behandlet av styret for Helse Førde HF 28.05.03, sak 34/03. Styret fattet følgende vedtak:

Styresak. Påbygg 2000 revidert forprosjekt ble behandlet av styret for Helse Førde HF 28.05.03, sak 34/03. Styret fattet følgende vedtak: Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 3. september 2003 Styresak nr: 077/03 B Dato skrevet: 25.08.2003 Saksbehandler: Terje Arne Krokvik/Hans Stenby Vedrørende: Påbygg 2000

Detaljer

Styresak. Helge Jørgensen Styresak 018/12 B Justert investeringsplan 2012

Styresak. Helge Jørgensen Styresak 018/12 B Justert investeringsplan 2012 Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Dato: 29.2.2012 Saksbehandler: Saken gjelder: Helge Jørgensen Styresak 018/12 B Justert investeringsplan 2012 Forslag til vedtak: Styret vedtar revidert investeringsplan

Detaljer

Byggeprosjekter i Helse Nord, felles oppfølging oppfølging av styresak

Byggeprosjekter i Helse Nord, felles oppfølging oppfølging av styresak Møtedato: 28. november 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 21.11.2012 Styresak 136-2012 Byggeprosjekter i Helse Nord, felles oppfølging oppfølging av styresak 49-2012

Detaljer

Sentral stab Økonomiavdelingen SAKSFREMLEGG

Sentral stab Økonomiavdelingen SAKSFREMLEGG Sentral stab Økonomiavdelingen SAKSFREMLEGG Sak 30/15 Psykiatriutbygging - Mulighetsstudie for psykiatrisenter på Øya Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 19.11.2015 Saksansvarlig: Jan Morten

Detaljer

Nasjonalt program stab og støtte (NPSS)

Nasjonalt program stab og støtte (NPSS) Nasjonalt program stab og støtte (NPSS) Orientering om status Spesielt om status NPSS-LØ (logistikk og økonomi) Helse Midt-Norge RHF 7.4.2011 De regionale helseforetakene har siden 2006 hatt i oppdrag

Detaljer

PLAN FOR KONSEPTFASE

PLAN FOR KONSEPTFASE Saksbehandler: Tor-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 8.5.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 45-2009 HELSE FINNMARK KIRKENES,

Detaljer

ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjonen

ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjonen ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjonen Vestre Viken HF 3004 DRAMMEN Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2013/99 EBG.. 31 02 30 30 H10 10.05.2013 Høring - Utviklingsplan for Vestre Viken helseforetak

Detaljer

Presentasjon for Østfoldkonferansen - 2006

Presentasjon for Østfoldkonferansen - 2006 Presentasjon for Østfoldkonferansen - 2006 27. januar 2006 Steinar Marthinsen Viseadm. Direktør Helse Øst RHF/ Styreleder Sykehuset Østfold HF Tema : Det nye Østfoldsykehuset på Kalnes - Status i planleggingsarbeidet

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte

Sykehuset Innlandet HF Styremøte Sykehuset Innlandet HF Styremøte 16.06.17 SAK NR 056 2017 ETABLERING AV DESENTRALISERTE SPESIALISTHELSETJENESTER PÅ HADELAND OG STYRKING AV LOKALMEDISINSK SENTER I NORD GUDBRANDSDAL OG I VALDRES Forslag

Detaljer

Styresak 13/2005 - FIOP4 Forprosjekt DPS Øst-Finnmark

Styresak 13/2005 - FIOP4 Forprosjekt DPS Øst-Finnmark Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.02.05 Versjon 1.0 Saksbehandler: Klinikksjef psykisk helsevern og rus Styresak 13/2005 - FIOP4 Forprosjekt DPS Øst-Finnmark FIOP4 Forprosjekt for DPS Øst-Finnmark i

Detaljer

VEDTAK: Styret tar foreløpige informasjon om mål og budsjett 2014 til orientering.

VEDTAK: Styret tar foreløpige informasjon om mål og budsjett 2014 til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.11.13 SAK NR 085 2013 ORIENTERING OM MÅL OG BUDSJETT 2014 Forslag til VEDTAK: Styret tar foreløpige informasjon om mål og budsjett 2014 til orientering. Brumunddal,

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013

Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 008-2013 OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF - LEIEAVTALE BYGG FOR SØNDRE OSLO DPS OG BUP OSLO SYD PÅ MORTENSRUD Forslag til

Detaljer

Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Øyvin Grongstad/90 60 30 41 Kirkenes, 09.10.2014

Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Øyvin Grongstad/90 60 30 41 Kirkenes, 09.10.2014 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Øyvin Grongstad/90 60 30 41 Kirkenes, 09.10.2014 Saksnummer 89/2014 Saksansvarlig: Drifts- og eiendomssjef Øyvin S Grongstad Møtedato:

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Sakframstilling Dato møte: 26. mai 2011 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg 1. Kommentarer til leveranse fra Oslo universitetssykehus

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 30.03.2009 SAK NR 023-2009 PSYKIATRIEN I VESTFOLD HF. NORDRE VESTFOLD DPS - ANMODNING OM OVERGANG TIL FORPROSJEKTFASE

Styret Helse Sør-Øst RHF 30.03.2009 SAK NR 023-2009 PSYKIATRIEN I VESTFOLD HF. NORDRE VESTFOLD DPS - ANMODNING OM OVERGANG TIL FORPROSJEKTFASE Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 30.03.2009 SAK NR 023-2009 PSYKIATRIEN I VESTFOLD HF. NORDRE VESTFOLD DPS - ANMODNING OM OVERGANG TIL FORPROSJEKTFASE Forslag til

Detaljer

SAK NR OPPTRAPPING AV MIDLER TIL FORSKNING - ØKONOMISK LANGTIDSPLAN

SAK NR OPPTRAPPING AV MIDLER TIL FORSKNING - ØKONOMISK LANGTIDSPLAN Sykehuset Innlandet HF Styremøte 17.06.16 SAK NR 045 2016 OPPTRAPPING AV MIDLER TIL FORSKNING - ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2017-2020 Forslag til VEDTAK: 1. Styret holder fast ved den skisserte opptrappingen

Detaljer

Helse Finnmark der sola aldri går ned...

Helse Finnmark der sola aldri går ned... Helse Finnmark der sola aldri går ned... Klinikk psykisk helsevern og rus DPS-konferanse i Tromsø 28. og 29. oktober 2009 Utviklingsperspektiv til DPSene i eget foretak v/klinikksjef Inger Lise Balandin

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 074-2012 SUNNAAS SYKEHUS HF GODKJENNING AV KONSEPTRAPPORT Forslag til vedtak: 1. Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjenner

Detaljer

Helseforetakene i Helse Midt-Norge v/adm dir

Helseforetakene i Helse Midt-Norge v/adm dir Notat Til: Helseforetakene i Helse Midt-Norge v/adm dir Fra: Helse Midt-Norge RHF v/adm dir Dato: 11.06.2009 Langtidsbudsjett 2010-2016 - drøftingspunkter Innledning I forbindelse med behandling av Sak

Detaljer

STYRET. Nye Molde sjukehus Konseptrapport (Beslutningspunkt B 3)

STYRET. Nye Molde sjukehus Konseptrapport (Beslutningspunkt B 3) STYRET ST 2008/61 Nye Molde sjukehus Konseptrapport (Beslutningspunkt B 3) Behandles i: Møtedato Saksnummer Saksbehandler: Eirik Heggemsnes Arkivreferanse: 2008/71 Saksutredning:.//. Vedlagt følger: Konseptrapport

Detaljer

Brev fra Mental Helse Nordland av 18. mars 2014 ad. uttalelse til Helse Nord RHFs styresak

Brev fra Mental Helse Nordland av 18. mars 2014 ad. uttalelse til Helse Nord RHFs styresak Møtedato: 27. mars 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/298-22/012 Bodø, 20.3.2014 Styresak 42-2014/7 Brev fra Mental Helse Nordland av 18. mars 2014 ad. uttalelse til Helse Nord RHFs styresak 31-2014

Detaljer

SiV HF Klinikk psykisk helse og rusbehandling

SiV HF Klinikk psykisk helse og rusbehandling SiV HF Klinikk psykisk helse og rusbehandling Utvikling og tilpasning av tjenestetilbudet fra 2014 Orientering til styremøte i SiV 28.02.13 Klinikksjef Finn Hall Bakgrunn for utvikling.. Strategisk utvikling

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Bygningsmessig utviklingsplan innenfor psykisk helsevern

SAKSFREMLEGG. Bygningsmessig utviklingsplan innenfor psykisk helsevern SAKSFREMLEGG Sak 40/11 Bygningsmessig utviklingsplan innenfor psykisk helsevern Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 16.12.11 Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 10/6002-63 Arkiv: 030.1

Detaljer

Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017

Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017 Direktøren Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017 Saksbehandler: Anne Kristine Fagerheim Saksnr.: 2013/2428 Dato: 12.03.2014 Dokumenter

Detaljer

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Brukerkonferanse i HMN 3. februar 2010 Gunnar Bovim, adm.dir. Disposisjon Hovedutfordringer Om strategiprosessen Verdigrunnlaget vårt Aktiviteten Behov for omstilling

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN 817 BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 10.05.2007 N- 07/8026 07/27358 Saksbehandler: Sven Evjenth Behandlingsutvalg Møtedato Saksnr. Forretningsutvalget 22.05.2007

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 51/13 St. Olavs Hospital HF - Utvikling av psykisk helsevern Saksbehandler Nils Arne Bjordal Ansvarlig direktør Torbjørg Vanvik Saksmappe 2012/561 Dato

Detaljer

STYREMØTE 24. november 2008 Side 1 av 6. Nytt østfoldsykehus revidert konseptfase

STYREMØTE 24. november 2008 Side 1 av 6. Nytt østfoldsykehus revidert konseptfase STYREMØTE 24. november 2008 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: Nytt østfoldsykehus revidert konseptfase Sammendrag: Rapport fra revidert konseptfase foreligger med anbefaling om videreføring

Detaljer

SAK NR VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET VURDERING AV MANDAT FOR IDÉFASEN VEDTAK:

SAK NR VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET VURDERING AV MANDAT FOR IDÉFASEN VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 016 2014 VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET VURDERING AV MANDAT FOR IDÉFASEN Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar orienteringen fra

Detaljer

Høringssvar - Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017

Høringssvar - Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017 Direktøren Bodø Helse Nord RHF 8038 BODØ Deres ref.: Vår ref.: 2013/2428/GAN Dato: 26.03.2014 Høringssvar - Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017 Vedlagt følger Nordlandssykehusets

Detaljer

HELSE MIDT-NORGES NYE MODELL FOR FINANSIERING AV HELSEFORETAK

HELSE MIDT-NORGES NYE MODELL FOR FINANSIERING AV HELSEFORETAK 25.09.2007 Harald Buhaug HELSE MIDT-NORGES NYE MODELL FOR FINANSIERING AV HELSEFORETAK Bakgrunn Styret for Helse Midt-Norge RHF har vedtatt at finansieringen av helseforetakene i 2008 skal baseres på en

Detaljer

Prosedyre for beslutning og gjennomføring av investeringsprosjekter. Fastsatt av styret i Helse Vest RHF 10/02-16

Prosedyre for beslutning og gjennomføring av investeringsprosjekter. Fastsatt av styret i Helse Vest RHF 10/02-16 Prosedyre for beslutning og gjennomføring av investeringsprosjekter Fastsatt av styret i Helse Vest RHF 10/02-16 Oppdatert januar 2016 INNHOLD 1 OVERORDNET BESLUTNINGS OG STYRINGSSYSTEM... 3 2 FORMÅL MED

Detaljer

Styresak. Saknsnr Utvalg Møtedato

Styresak. Saknsnr Utvalg Møtedato Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 14.10.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 15/193/012 Arild Johansen Styresak 83/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål

Detaljer

Styresak. Bjørn Tungland Styresak 081/11 B Godkjenning av protokoll fra styremøte PROTOKOLL

Styresak. Bjørn Tungland Styresak 081/11 B Godkjenning av protokoll fra styremøte PROTOKOLL Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 24.08.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Bjørn Tungland Styresak 081/11 B Godkjenning av protokoll fra styremøte 22.06.2011 Arkivsak 0

Detaljer

Administrerende direktørs orientering til styret nr. 5/2015 pkt. 8

Administrerende direktørs orientering til styret nr. 5/2015 pkt. 8 Notat GÅR TIL: Styremedlemmer FORETAK: Helse Stavanger HF DATO: 03.09.2015 FRA: Administrerende direktør SAKSBEHANDLER: Kari Gro Johanson SAKEN GJELDER: Sykehusutbyggingsprosjektet ARKIVSAK: 2015/ 193

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 55/15 Rapportering på eiers styringskrav per 1. tertial 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Torbjørg Vanvik Saksmappe 2014/498 Dato for styremøte 17. og

Detaljer

REGLEMENT FOR BYGGE- OG EIENDOMSVIRKSOMHETEN FOR HELSE MIDT-NORGE rev. 08.03.2012

REGLEMENT FOR BYGGE- OG EIENDOMSVIRKSOMHETEN FOR HELSE MIDT-NORGE rev. 08.03.2012 REGLEMENT FOR BYGGE- OG EIENDOMSVIRKSOMHETEN FOR HELSE MIDT-NORGE rev. 08.03.2012 1. GENERELT 1.1 Hjemmel Til grunn for dette reglementet ligger Lov om helseforetak av 15. juni 2001 og vedtekter for og

Detaljer

Økonomisk langtidsplan (2037) - Oppdatert med Vestby

Økonomisk langtidsplan (2037) - Oppdatert med Vestby STYREMØTE 19. juni 2017 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 17/01674 Økonomisk langtidsplan 2018-2021 (2037) - Oppdatert med Vestby Sammendrag: Inkludering av Vestby kommune i Sykehuset

Detaljer

Merknader: Innkalling til møtet ble sendt med e-post 30. november Samme dag ble saksdokumentene,

Merknader: Innkalling til møtet ble sendt med e-post 30. november Samme dag ble saksdokumentene, Side 1 av 8 Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid: 7. desember 2017 kl. 10.15-15.30 Møtested: Quality Airport hotell Værnes Saksnr.: 94/17 102/17 Arkivsaksnr.: 17/10 Møtende

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 26. juni 2014 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Mandat for Idéfase, arealtiltak på Oslo universitetssykehus,

Detaljer

Mandat for idefasen struktur og lokalisering

Mandat for idefasen struktur og lokalisering Mandat for AG6 Prehospitale tjenester Mandat for idefasen struktur og lokalisering Bakgrunn Sykehusbygg er bedt om å bistå Helgelandssykehuset HF i gjennomføringen av Idefase for Helgelandssykehuset. Første

Detaljer

Administrasjonen. Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember Møtedato: 8. desember 2011

Administrasjonen. Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember Møtedato: 8. desember 2011 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandler: Drift og eiendomssjef Øyvin Grongstad Sak nr: 69/2011 Navn på sak: Iverksettelse av forprosjektfase,

Detaljer

STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5. Nytt administrasjonsbygg på Kalnes

STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5. Nytt administrasjonsbygg på Kalnes STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07582 Nytt administrasjonsbygg på Kalnes Sammendrag: Det er gjennomført prosjektering inklusiv kalkyle for nytt administrasjonsbygg

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 017-2012 UTVIKLING AV SYKEHUSTILBUDET I VESTRE VIKEN HF Forslag til vedtak: Styret tar saken om utvikling av sykehustilbudet

Detaljer

Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal

Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Innstilling Adm. direktør Gunnar Bovim Helse MidtNorge RHF 1. november 2010 FORSLAG TIL VEDTAK 1. Styret for Helse MidtNorge RHF viser til saksfremlegg og vedlagte rapporter

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Vedlegg: SAK 10/2015 NY STORBYLEGEVAKT I OSLO Forslag til vedtak:

Detaljer

Nytt bygg for Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA), konseptutredning

Nytt bygg for Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA), konseptutredning Nytt bygg for Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA), konseptutredning Presentasjon i styremøte 11.12.2014 Sak 094-2014 Per W. Torgersen, driftsdirektør Vegard Ø. Haaland, avdelingsleder PSA Per B. Qvarnstrøm,

Detaljer

Styresak. Hans Stenby og Terje Arne Krokvik Utbygging av Solli sjukehus/fana DPS. Styresak 102/05 B Styremøte 23.11. 2005

Styresak. Hans Stenby og Terje Arne Krokvik Utbygging av Solli sjukehus/fana DPS. Styresak 102/05 B Styremøte 23.11. 2005 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato: 14.11.2005 Sakbehandlar: Saka gjeld: Hans Stenby og Terje Arne Krokvik Utbygging av Solli sjukehus/fana DPS Styresak 102/05 B Styremøte 23.11.

Detaljer

Veiledning for samarbeid mellom avtalespesialister og helseforetak/andre institusjoner

Veiledning for samarbeid mellom avtalespesialister og helseforetak/andre institusjoner Veiledning for samarbeid mellom avtalespesialister og helseforetak/andre institusjoner 1. Formål med veilederen Formålet med veiledningen er å klargjøre ansvar og roller, gi oversikt over aktuelle samarbeidspartnere,

Detaljer

Helgelandssykehuset HF. Møte med stortingsrepresentanter 25. januar 2017 Sandnessjøen

Helgelandssykehuset HF. Møte med stortingsrepresentanter 25. januar 2017 Sandnessjøen Helgelandssykehuset HF Møte med stortingsrepresentanter 25. januar 2017 Sandnessjøen To langsiktige mål og rammebetingelsene: 1. Sikre helgelendingene gode spesialisthelsetjenester nærmest mulig der de

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. juni 2015 SAK NR 045-2015 INVESTERINGSTILTAK I BYGNINGSMASSEN TIL OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. juni 2015 SAK NR 045-2015 INVESTERINGSTILTAK I BYGNINGSMASSEN TIL OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. juni 2015 SAK NR 045-2015 INVESTERINGSTILTAK I BYGNINGSMASSEN TIL OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Forslag til vedtak: 1. Basert på Oslo universitetssykehus

Detaljer

REPRESENTANTSKAPSSAK 10/14 - Representantskapets medlemmer. Representantskapsmøte

REPRESENTANTSKAPSSAK 10/14 - Representantskapets medlemmer. Representantskapsmøte REPRESENTANTSKAPSSAK 10/14 - ENDELIG GODKJENNING AV ERVERV, FINANSIERING OG EIERSKAP TIL BYGG I MUSEUMSHAVNA PÅ ODDERØYA Går til Representantskapets medlemmer Representantskapsmøte 22. september 2014 Saksbehandler

Detaljer

Ny sykehusstruktur i Innlandet

Ny sykehusstruktur i Innlandet Ny sykehusstruktur i Innlandet 1 Planprosessen 2 Spesielt om samfunnsanalysen Prosjektdirektør Roger Jenssen, Sykehuset Innlandet Innlegg for Regionrådet for Hamarregionen 01.04.2014 390.000 innbyggere

Detaljer