IFRS børsnoterte banker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IFRS børsnoterte banker"

Transkript

1 IFRS børsnoterte banker Kort status IFRS 9 Nærmere om forslaget til nye regler for nedskriving iht IFRS 9 Kort om kvartalsrapporteringen 23. september 2013

2 Innhold Slide 3 Innledning 6 Utvikling IFRS 9 9 Nedskriving 15 Måling og klassifisering 18 Sikring 19 Kvartalsrapporteringer Vedlegg IFRS, risikoutvikling Utvikling i sentrale lover og regler, herunder RL 3-3c om bærekraftsrapportering

3 Verden i endring muligheter for banker Bankenes rammebetingelser General Asset Management Banking & Capital Markets Insurance Towards a Single market INTERNATIONAL MAD Infrastructure for BCM and AM FMI AIFM DGS UCITS IV UCITS V IGS MiFID II PRIPs Distribution/Provision EMIR FICOD General Management Europeand Crisis Management Framework EU Corporate Governance Framework NORWAY Banklovkommisjonen IMD CRA FATCA Setting standards for the entire sector Reporting & Accounting Basel III Solvency II (Omnibus II) EU IFRS 9 COREP IFRS 4 IFRS 10 IAS 17

4 Bruk av informasjonskilder for investeringsbeslutninger Samarbeidsprosjekt mellom EY og Finansanalytikerforeningen Årsrapport viktig informasjonsgrunnlag for investeringsbeslutninger Noteopplysningene tillegges stor informasjonsverdi Spørreundersøkelsen ble sendt til samtlige medlemmer av Finansanalytikerforeningen. Questback Spørreundersøkelsen ble utført våren og sommeren respondenter Informasjonskilders nytteverdi Gj.snt. Median Std.avvik En-til-en møter 4,82 5 1,31 Årsrapporten 4,54 5 1,23 Analytikerpresentasjoner / Kapitalmarkedsdag o.l 4,43 5 1,22 Prospekter / informasjonsmemorandum 4,27 4 1,32 Delårsrapport 4,18 4 1,24 Børsmeldinger 4,02 4 1,23 Investor roadshow 3,90 4 1,27 Mediedekning og intervjuer 3,11 3 1,18 Årsrapportens bestanddelers nytteverdi Gj.snt. Median Std.avvik Noter 4,94 5 1,26 Balanseoppstilling 4,70 5 1,08 Resultatoppstilling 4,69 5 1,08 Kontantstrømoppstilling 4,61 5 1,22 Egenkapitaloppstilling 4,05 4 1,22 Ledelsesrapportering (ut over årsberetningen) 4,04 4 1,27 Årsberetningen 3,92 4 1,22 (Vekter; 6 nivåer: 1=ikke nyttig, 2, 3, 4, 5, 6= svært nyttig)

5 Finanstilsynet og ESMA IFRS Enforcement Kontinuerlig fokus på konsistent anvendelse av IFRS økt fokus på informasjon omkring skjønnsmessige vurderinger Område Finanstilsynet fokusområder Finanstilsynet - Offentliggjorte brev i 2013 Kommentar Business combinations vs kjøp av eiendeler Avskrivinger/residual verdier Impairment evaluations og note opplysninger Segmenter R&D Brev blir offentliggjort - omfatter områder som er vurdert og områder berettiger rettelser Norske Skog - verdifall betraktninger Ekornes - sikring -> korrigering av tidligere perioder Solvang - egenkapital uttalelse, avsløringer og korrigering av tidligere perioder Norske Energy Company (Noreco) - svekkelse, hendelser etter balansedagen, holdt for salg, avhendelser Krav om korreksjoner årsrapport Clavis Pharma - inntektsføring, lisens, avsløringer Transeuro Energy Corp - Norske krav til utenlandske selskaper ESMA 2012 fokusområder Finansielle instrumenter Impairment Pensjon Noteopplysninger

6 IFRS oversikt Relativt omfattende implementering av nye regler som påvirker regnskapsrapporteringen Aktiv oppfølging fra omverdenen (Vedr IFRS 9 ikrafttredelse - implementeringsdato utsatt) 6

7 IFRS 9 oversikt Standarden gjenstand for endring fremdeles Tidsfrist for implementering utsatt av IASB Mulighet for tidligimplementering diskutert for «egen kreditrisiko» selv om ikke hele IFRS er klar IFRS 9 Financial instruments (replacement of IAS 39) Classification and measurement Mandatory effective date of IFRS 9 and transition disclosures Classification and measurement (limited amendments comments due 28 Mar 2013) IFRS Q1 IFRS 2013 Q Q Q4 Effective Date 2016/17? Impairment (Comments due 5 July 2013) ED SD ED R 2016/17? General hedge accounting ED RD IFRS 2016/17? Accounting for macro hedging Macro hedging DP? Other financial instrument and related projects Offsetting disclosures (amendments to IFRS 7) IFRS 2013 ED R Offsetting (amendments to IAS 32) IFRS 2014 Novation of derivatives and continuation of hedge accounting (amendments to IAS 39 and IFRS 9) Conceptual framework (comments due 14 January 2014) IFRS 2014 DP? Note: DP: discussion paper SD: supplementary document ED: exposure draft RD: review draft IFRS: final standard R: Redeliberations 7

8 IFRS 9 Nedskrivinger Tidslinje Nye regler for tapsavsetninger foreslått i mars 2013 Omfatter utlån og enkelte andre eiendeler November 2009 ED Lifetime losses built into effective interest rate January 2011 SD Good book and bad book April 2011 Three-bucket expected loss model March 2013 ED Expected credit loss model (comments due 5 July) Erstatte nedskrivinger fra dagens incurred losses til expected losses IASB FASB May 2010 ED IASB/ FASB IASB/ FASB FASB December 2012 ED IASB Lifetime expected losses on origination Current expected credit loss model (comments due 31 May) 8

9 IFRS 9 Nedskrivinger Nivået på tapsavsetninger vil kunne øke (betydelig) Økt resultatvolatilitet Endring i interne prosesser for å overvåke risikoutvikling Økt grad av skjønn og potensiale for mindre sammenlignbarhet Erstatte nedskrivinger fra dagens incurred losses til expected losses Bedre sammenheng mellom prising av lån og regnskapsføring av lån Bedre matching mellom renteinntekter og forventede tap på utlån Sikre at regnskapsføring av tap ikke skjer for sent Endring i systemer for å kunne håndtere rapporteringskrav Allowance: Crit erion: Interest revenue based on: Initial recognition (wit h except ions) Performing Under-performing Non-performing 12-month expected credit losses Gross carrying amount Lifet ime expect ed credit losses The credit risk has increased significantly since init ial recognit ion + Objective evidence of impairment Gross carrying amount Net carrying amount Change in credit quality since init ial recognit ion improvement deteriorat ion 9

10 IFRS 9 Nedskrivinger Modellen er basert på forverring Når betydelig forverring forventes å skje, flytter et lån fra "12-måneders tap" kategori til "levetids tapsavsetning" kategori IASB har satt et skille mellom " investment grade" og i"kkeinvestment grade" "Forverring" Når en eiendel flyttes innenfor "investment grade" kategorien vil det ikke ha skjedd en betydelig forverring (IASB) Når en eiendel flyttes fra "investment grade" til "non-investment grade" vil normalt "betydelig forverring" anses å ha skjedd Skjønn vil være nødvendig i anvendelse av prinsipper Threshold Investment grade Non-investment grade S&P AA+ A BBB+ BBB- BB B+ B B- CCC/C D 12-mth PD* 0% 0.08% 0.15% 0.37% 0.76% 2.50% 5.46% 8.64% 26.82% 100% Allowance 12-month 12-month or lifetime Implementeringsutfordringer Tracking av kredit risiko fra transaksjonstidspunkt Utvikling av "absolutte" mål på kreditrisiko Mapping av interne modeller mot ekstern rating og/eller sannsynlighet for tap (PD- probabilities of default) Bruk av "misligholds"eller "mer enn 30 dager" over forfall kriterier Segmentering av porteføljer med samme risikoprofil * Probabilities of default (PD) are based on S&P Global Corporate Average Cumulative Default Rates By Rating Modifier ( ) 10

11 IFRS 9 Nedskrivinger Sannsynlighetsveid utfall Forventet tap (Expected Credit Loss- ECL) er forventet manglene i de kontraktsmessige kontantstrømmer 12 måneders forventede kredittap er levetids tap som vil oppstå på en eiendel vektet med sannsynligheten for at mislighold oppstår de neste 12 månedene Historisk informasjon 12 mnd ECL avsetning Beste tilgjengelige informasjon Dagens informasjon + + The time value of money PD x LGD x EAD Rimelige forventninger 0.15% x 25% x NOK = 375 NOK Lån pålydende 1 MNOK, dette er "exposure at default" (EAD) 25% tap av bruttolån dersom lån misligholdes, detter "loss given default" (LGD) 0.15% "probability of a default" (PD) neste 12 måneder 11 Utfordringer Korrelasjon mellom PD og LGD Pålitelighet til informasjon omkring rating Individuell vs. gruppevurdering

12 IFRS 9 Nedskrivinger Tilsvarende beregning for livstids ECL avsetning Livstid ECL avsetning Days past due (DPD) Over 90 Pålydende MNOK 800,000 MNOK 200,000 MNOK 50,000 Lifetime ECL rate 1% 5% 10% Lifetime ECL MNOK 8,000 MNOK 10,000 MNOK 5,000 Utfordringer Portefølje med lån kategorisert basert på felles risikoprofil Handelsportefølje med fordringer kategoriesert basert på felles risikoprofil Justere historiske tap med estimater knyttet til fremtiden 12

13 IFRS 9 Nedskrivinger Svært forenklet eksempel Eksempel: Lån 100, renteinntekt 10 %, forventet tap 2 % år 1, forventet løpetid 5 år (totale forventede tap = 10), funding rente 5 %, antar ingen endringer i forventede tap Må sette av for 12 mnd forventet tap - det gjør man ikke i dag (med incurred loss) Full "lifetime" tapsavsetning skal foretas ved vesentlig svekkelse av kreditt - uavhengig av om det er objektive bevis for at et tap har inntruffet Incurred loss model Good times Interest revenue 10 - Incurred loss 0 - Interest cost 5 = Net 5 Bad times Interest revenue 10 - Incurred loss 10 - Interest cost 5 = Net after losses -5 Expected loss model ( Good times ) Gross interest revenue (contract) 10 - Allocation of Exp. Loss*) 2 = Net Interest Revenue 8 - Changes in Exp. Loss 0 - Interest cost (funding) 5 = Net revenue 3 *) Losses are accrued for and results in income only if expected losses becomes lower than expected at inception 13

14 IFRS 9 Nedskrivinger Vi vil forvente større volatilitet knyttet til endring fra en rapporteringsperiode til en annen av anslag for 12 måneders forventede tap Mer skjønn og mangfold i implementering av systemer Estimering ECL Vurdere når levetids ECL er nødvendig Sannsynligvis føre til tidligere regnskapsføring av kredittap Kan øke kredittapen størrelse Avhenger varigheten og kvaliteten på finansielle instrumenter Avhenger av hvordan av gjeldende IAS 39 modell er anvendt Potensiell volatilitet på grunn av endring i estimater 'Cliff-effekten' når finansielle instrumenter beveger seg mellom 12-måneders ECL og levetids ECL og vice versa Modifisering av dagens risikostyring av kredit og for systemer for finansiell rapportering 14

15 IFRS 9 Klassifisering og måling Finansielle eiendeler omfatter 1. gjeldsintrumenter 2. derivater 3. egenkapitalinstr. Det foreligger i tillegg et forslag om føring av gjeldsinstrumenter mot OCI To hovedkategorier for finansielle eiendeler Også mulighet for føring mot OCI (totalresultat) Gjeldsinstrumenter Derivativer Egenkapitalinstr. Styrt basert på kontraktsmessige kontantstrømmer?" Yes Lån med normale lånevilkår?" Nei Nei Ja Nei Held - for - trading? Nei Fair value through OCI option? Yes Fair Value Option (FVO)? No Ja Ja Amortisert kost Fair value through profit or loss Fair value through OCI 15

16 IFRS 9 Klassifisering og måling Målekategorien finansielle eiendeler til virkelig verdi med verdiendringer over OCI til egenkapitalen; renter til resultat Debt instruments Characteristics of the asset test Pass Fail Tentativt besluttet av IASB Hold to collect contractual cash flows Business model test Both (a) to hold to collect contractual cash flows; and (b) to sell financial assets Neither (1) nor (2) No Fair value option elected? No Yes Amortised cost Fair value through OCI Fair value through profit or loss 16

17 IFRS 9 Klassifisering og måling Finansielle forpliktelser Frivillig tidligimplementering av regnskapsføring av endring i egen kreditrisiko er forelslått Held-for-trading? No FVO used? (three qualifying criteria in IAS 39) No Yes Yes Changes due to own credit Other fair value changes OCI P&L Includes embedded derivatives? Yes Separate embedded derivative using IAS 39 No Host debt Embedded derivative Amortised cost Fair value through profit or loss 17

18 Sikring Område IAS 39 IFRS 9 Mål IFRS 9: Reflektere selskapets risikostyringsaktiviteter i regnskapet Et skifte i fokus fra sikringsobjekter til sikrede risikoer Generell sikring Vanskelig å kvalifisere seg for bruk av sikringsbokføring og å forbli kvalifisert Detaljert og regelbasert Kravet om % effektivitet Bygger på dagens modell for virkelig verdi og kontantstrømsikring Fjerning av kravet om pst. effektivitet; nye vurderingskriterier Risikokomponenter tillatt sikret også for ikke-finansielle objekter Bør resultere i at flere risikoer er mulige sikringsobjekter Flere økonomiske sikringer bør kvalifisere for sikringsbokføring Konsekvens Mange selskaper dropper bruk av sikringsbokføring Ikke kvalifisert for bruk av sikringsbokføring For kostbart administrativt Bruk av sikring kan redusere regnskapsmessig risiko Benytter i stedet for non-gaap measures for å forklare effekt av sikring Åpner for sikring av nettoposisjoner Lettere å sikre grupper av transaksjoner Aggregerte eksponeringer kan sikres EK instrumenter til FV over OCI kan sikres Frivillig avslutning av sikring uten endring i risikostyringsstrategi ikke lenger tillatt Mer opplysninger 18

19 Kvartalsrapportering i 2013 Delårsrapporter anses å være relevant informasjon for interessenter Formålet med en delårsrapport er å gi relevant og pålitelig informasjon som gir investorer, låntakere og andre interessenter muligheten til å forstå en utsteders evne til å generere inntekter, kontantstrømmer, likviditet og finansielle situasjon Antar at alle som leser et foretaks delårsrapport også har tilgang til dets siste årsrapport Det er i hovedsak ikke krav om å ajourføre eller gjenta notene til årsregnskapet i delårsrapporten Kravene til delårsrapporten (IAS 34) er hovedsakelig å gi en forklaring av de hendelser og endringer som er betydelige for å forstå endringene i foretakets finansielle stilling og inntjening siden forrige årsrapport Minstekravet til innhold i en delårsrapport er en sammendratt oppstilling av finansiell stilling, en sammendratt oppstilling av totalresultat, en sammendratt kontantstrømoppstilling, en sammendratt oppstilling som viser endringer i egenkapital, samt utvalgte forklarende noter 19

20 Kvartalsrapportering i 2013 Problemstilling knyttet til omfang av informasjon omkring regnskapsprinsipper Krevende regler for opplysninger om nye standarder som er tatt i bruk Skal opplyse om art og virkning av nye standarder Dersom sammendratte oppstillinger i kvartalsrapporten skal det kun være en tredje balanse i årsrapporten Samme regnskapsprinsipper som siste årsregnskap Bortsett fra endringer som vil bli gjenspeilet i neste årsregnskap (IAS 34.28) Endring i regnskapsprinsipp omarbeide tidligere delår (IAS 34.43) Opplysningskrav Kan forekomme unntak (sjelden) Beskrivelse av arten og virkningen av endringene (IAS 34.16A (a)) Ikke eksplisitte krav til ytterligere opplysninger i IAS 34 IAS 1.17 gjelder (jf. IAS 1.4) ytterligere opplysninger hvis nødvendig for å forstå virkningen av transaksjoner, hendelser eller andre forhold Kan være hensiktsmessig å se hen til IAS 8.28 Tredje balanse Ikke krav hvis sammendratte oppstillinger (IAS 1.4, IAS 1 BC 33) Krav hvis fullstendig regnskap (IAS 34.5 og 34.9) 20

21 Kvartalsrapportering i 2013 Flere selskaper har tidligimplementert IFRS 10, 11 og 12 i 2013 IAS 19 A og IFRS 13 krever mye og ny informasjon i delårsrapport fra Tidspunkter Fleksibilitet ift implementering av nye standarder: Standard Rekkefølgekrav IAS 19 Employee Benefits Må NA Nei IFRS 10 Consolidated financial statements Kan Må Ja, må implementeres sammen med IFRS 11 IFRS 11 Joint Arrangements Kan Må Ja, må implementeres sammen med IFRS 10 IFRS 12 Disclosure of interests in other investments Kan Må Ja, som over IFRS 13 Fair Value Measurement Må NA Nei 21

22 Kvartalsrapportering i % opplyser om implementering av IAS 19R i q1 13 Ved netto negativ rentekostnad vil EBIT øke som følge av endret presentasjon fra drift til finans Uklart i de aller fleste tilfeller om det er innhentet aktuarberegning per q1 og om K2013 er benyttet Kun to selskaper hadde estimatavvik i OCI 93% av utvalget presenterte i årsregnskapet rentekostnaden på pensjonsforpliktelsen under driftskostnader, resterende under finans. 17% opplyste at de hadde endret presentasjon av rentekostnad ifm implementering av IAS 19R i Q

23 Kvartalsrapportering i 2013 Kravene til tilleggsopplysninger i delårsrapporter øker vedr finansielle instrumenter IFRS 13 og IFRS 7 Kravene til opplysninger om finansielle instrumenter er de mest krevende å oppfylle IAS 34.16A utvidet med omfattende krav til virkelig verdi informasjon fom første kvartal 2013 For øvrig har IASB ved innføring av utvidede krav til tilleggsopplysninger om motregning i IFRS 7 forutsatt at tilsvarende informasjon skal gis i første (alle) delårsrapport(er) i 2013, og tilsvarende tilleggskrav for første delår i 2013 er antydet i IFRS 13 men uten at IAS 34 er oppdatert tilsvarende IAS 34.16A (i) Gammel (j) ny 23

24 Kvartalsrapportering i 2013 Kun 15 % opplyste i delårsregnskapet for første kvartal 2013 om at IFRS 13 var implementert. Lite informasjon om hvorvidt IFRS 13 er implementert I tillegg var det 7 % som ga opplysninger som kan forstås slik at IFRS 13 var implementert. Eksempelvis at «nye standarder har hatt uvesentlig effekt». Til sammenligning var det 88 % som opplyste om IFRS 13 i årsregnskapet for Resterende andel (78 %) ga ingen opplysninger om IFRS 13 i delårsregnskapet for første kvartal. For flertallet av foretakene er det uklart om IFRS 13 påvirker målingen. 24

25 Kvartalsrapportering i 2013 Krav om å vise virkelig verdi hierarki i delår fra Krav om å vise virkelig verdi hierarkiet i note til delårsregnskapet Lite kvantitativ informasjon 83 % hadde finansielle instrumenter til virkelig verdi i årsregnskapet for 2012 Samtlige presenterte virkelig verdi-hierarkiet i årsregnskapet. Kun 18 % av disse presenterte virkelig verdi-hierarkiet i delårsregnskapet for første kvartal. 79 % av opplyste om virkelig verdi for klasser av finansielle instrumenter som gjorde det mulig å sammenligne den med bokført verdi i årsregnskapet for 2012 Kun 10 % av disse presenterte tilsvarende opplysninger i delårsregnskapet for første kvartal. 25 Kilde: Nordea 2013

26 Kvartalsrapportering i 2013 Skille mellom poster som senere ikke blir omklassifisert til resultat eller ikke viktig etter fjerning av korridor for pensjoner Poster i OCI skal fra (regnskapsår som starter senere enn ) grupperes og presenteres etter hvorvidt de senere vil bli omklassifisert til resultatet eller ikke. Kun 21 % hadde foretatt slik gruppering i delårsregnskapet for første kvartal

27 IFRS børsnoterte banker Vedlegg 1 Utvikling i sentrale lover og regler

28 Endring i IFRS Enkelte endringer i IFRS Område Endringer fremover Leieavtaler Finansielle instrumente Inntektsføring Endringer i regnskapsprinsipper for 2013 Kommentar Alle leieavtaler blir reflektert i balansen - i henhold til den nye ED publisert i mai 2013 er fordeling av leie (operativ) tillatt alternativ for utleiere Vurdering av om en avtale er en leieavtale er kritisk Effektiv dato er usikkert Endringer i klassifisering og måling av finansielle eiendeler og sikringsbokføring (forenklinger). ED impairment kom i mars ED sikringsbokføring i Effektiv 2017? Nye forslag andre halvår den nye standarden forventes i q3 2013, effektiv 2017? IAS 19R - korridor er ikke lenger tillatt og estimatavvik er ført som andre inntekter og kostnader i egenkapital. Avkastning på pensjonsmidlene er beregnet ved hjelp av diskonteringsrenten. Flere presenterer netto rentebeløp som en finansiell post i resultatregnskapet IFRS 10, 11, 12 og 13 kan tas i bruk de nye standardene med effekt for regnskapet IFRS 10 innebærer mer skjønn ved vurdering av om det foreligger kontroll. IFRS 11 innebærer mer skjønn knyttet til regnskap for felles arrangementer. IFRS 12 har innført visse tilleggsopplysninger krav, dvs. grunnlag for kontroll vurdering. Implementering av IFRS 13 krever mer omfattende opplysninger i års- og delårsrapport om virkelig verdi estimater.

29 Nye rapporteringskrav om samfunnsansvar Nytt krav i regnskapslovens 3-3c til innehold i årsberetningen Omfattes av styrets underskrift Omfattes av revisors konsistenssjekk Selskapsrapportering er i endring, både i Norge og internasjonalt: Nytt krav i regnskapsloven til rapportering på samfunnsansvar trer i kraft 1. juni Det globale rapporteringsinitativet (GRI) presenterer en ny versjon av sine retningslinjer for bærekraftsrapportering (G4) International Integrated Reporting Council (IIRC) har lagt frem et nytt rammeverk for integrert selskapsrapportering Nytt krav i regnskapsloven for regnskapsåret 2013 for store foretak ift regnskapslovens krav Formål Lovendring om krav til bærekraftsrapportering i regnskapsloven Krav til rapportering på policy, implementering, resultater og ambisjoner for samfunnsansvar Å bidra til at næringslivet i større utstrekning fokuserer på og integrerer samfunnsansvar i sin styring av virksomheten. Rapportering på samfunnsansvar bør integreres i den overordnede virksomhetsstyringen med fokus på forretningskritiske bærekraftutfordringer.

30 Endring i selskapslovginingen (Allmennaksjeselskap, aksjeselskap) Forenklinger gjennomført som gir enkelte banker muligheten til en mer fleksibel organisasjon og enklere saksbehandling Område Mer fleksible regler for utdeling av utbytte Kommentar Ved beregning av utbyttegrunnlag er det ikke lenger krav til å trekke ut postene goodwill, FoU og utsatt skattefordel, og det gjelder heller ingen ti prosent grense Utbytte kan fortsatt bare deles ut dersom selskapets netto eiendeler gir dekning for aksjekapitalen og øvrig bundet kapital (fond for vurderingsforskjeller og fond for urealiserte gevinster), men det stilles nå et konkret krav om at egenkapitalen og likviditeten må være forsvarlig for at utbytte kan utdeles Selskapet kan i regnskapsåret dele ut ekstraordinært utbytte på grunnlag av en mellombalanse Forenklinger knyttet til styrearbeide Ikke krav om fysisk styremøte for å behandle årsregnskapet Alle aksjeselskaper kan ha ett styremedlem, og behøver ikke ha daglig leder eller varamedlem til styret. Enklere regler for stiftelse og nye krav til sammensetning av kapital Reglene om overkursfond oppheves og overkurs ved aksjetegning anses ikke lenger som bundet kapital. Som en konsekvens av dette er det også foreslått en endring i regnskapsloven hvor overkursfond utgår fra oppstillingsplanen. Forbudet mot å yte finansiell bistand til tredjepersons erverv av aksjer i selskapet oppheves. Opphevelse av krav til åpningsbalanse ved kontantstiftelser Elektronisk stiftelse av aksjeselskaper

31 Risikoutvikling CFO undersøkelse Økt risiko knyttet til nye reguleringer og makroutvikling - kan bla påvirke tilgang til ulike finansieringskilder og markeder Forventet økt fokus fremover på IT sikkerhet

32 Ernst & Young Assurance Tax Transactions Advisory Om Ernst & Young Ernst & Young er en ledende global aktør innen revisjon, skatt og avgift, transaksjoner og rådgivning. Våre ansatte verden over i Norge - har et sterkt fellesskap bygget på felles verdier og et kontinuerlig fokus på kvalitet. Vi bidrar til at våre medarbeidere, kunder og samfunnet rundt oss realiserer sitt potensial Ernst & Young AS All Rights Reserved

Nærmere om forslaget til ny regnskapsrapportering. Hvordan forberede seg på overgangen?

Nærmere om forslaget til ny regnskapsrapportering. Hvordan forberede seg på overgangen? Nærmere om forslaget til ny regnskapsrapportering for unoterte banker Hvordan forberede seg på overgangen? Høstkonferansen 2012 Sissel Krossøy Hva ønsker jeg å oppnå? Øke kunnskapen om forslaget hvor finner

Detaljer

Bankenes sikringsfond - Høstkonferanse

Bankenes sikringsfond - Høstkonferanse Bankenes sikringsfond - Høstkonferanse Vurdering og presentasjon av utlån i regnskapet ny foreslått nedskrivningsmodell noteopplysninger IFRS 7 20. september 2010 PwC Agenda 1. IFRS 9 med vekt på vurdering

Detaljer

Forslaget fra Finanstilsynet om IFRS-tilpasning for unoterte banker

Forslaget fra Finanstilsynet om IFRS-tilpasning for unoterte banker Forslaget fra Finanstilsynet om IFRS-tilpasning for unoterte banker Fagseminar nytt om bankregnskap og IFRS KS Agenda, 8. November Fagdirektør Sissel Krossøy Bankenes sikringsfond Innhold Bakgrunn for

Detaljer

IFRS Transition Document

IFRS Transition Document 1 IFRS Transition Document Innledning... 3 Effekter av overgangen til IFRS... 4 Endringer i regnskapsprinsipper...5 Regnskapsprinsipper under IFRS... 6 Balanse IFRS 01.01.2007... 8 Balanse IFRS 31.12.2007...

Detaljer

NGAAP unoterte banker

NGAAP unoterte banker www.pwc.no NGAAP unoterte banker Status regelverksutvikling og konsekvenser for regnskapet 20. september 2016 Agenda Status regelverksutvikling for IFRS-tilpasning Endringer i vurderingsreglene ved IFRS-tilpasning,

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2017

Delårsrapport 3. kvartal 2017 Delårsrapport 3. kvartal 2017 Foto: istock Resultatregnskap 3. kvartal 13. kvartal Året Alle beløp i NOK 1.000 Noter 2017 2016 2017 2016 2016 Renteinntekter 146.228 123.062 411.587 357.202 483.292 Rentekostnader

Detaljer

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Innhold Side 1. Generell informasjon 3 2. Forskjeller mellom NGAAP og IFRS 4 3. Avstemming resultatregnskap 2004 6 4. Avstemming balanse

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim. Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013

ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim. Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013 ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013 Dagens tema Betydelige endringer av aksjelovgivningen trådte i kraft den 1. juli 2013 Innebærer

Detaljer

Oversikt over endringer i IFRS pr. 11. april 2016:

Oversikt over endringer i IFRS pr. 11. april 2016: Oversikt over endringer i IFRS pr. 11. april 2016: Vi gjør oppmerksom på at nye og endrede standarder og tolkningsuttalelser må godkjennes av EU før de kan tas i bruk. I enkelte tilfeller kan EU ha innvendinger

Detaljer

Eksempler på praktiske konsekvenser ved overgangen fra FAS 133

Eksempler på praktiske konsekvenser ved overgangen fra FAS 133 Juni 7, 2005 Eksempler på praktiske konsekvenser ved overgangen fra FAS 133 Ole Martin Røine, Head of Accounting and Internal Controls Norsk Hydro ASA, Oil & Energy Dagens situasjon FAS 133 Accounting

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2016

Rapport for 3. kvartal 2016 Rapport for 3. kvartal 2016 Rapport for 3. kvartal 2016 Folkefinans er et finansieringskonsern i Norden og Baltikum for hverdagsnære finansielle tjenester. Folkefinans tilbyr kortsiktige- og lengre fleksible

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal Resultatregnskap Resultatregnskap (Beløp i tusen kr) Renteinntekter og lignende inntekter 61 767 70 457 266 616 Rentekostnader og lignende kostnader 40 154 57 665 200 426 Netto

Detaljer

IFRS Oppdatering. 22. oktober 2008

IFRS Oppdatering. 22. oktober 2008 IFRS Oppdatering. 22. oktober 2008 Nytt og obligatorisk fra 2008-regnskapet 2008-REGNSKAPET For regnskapsår som begynner fra og med Amendments to IAS 39 og IFRS 7: Reclassification of financial assets

Detaljer

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER Generell informasjon Ferd AS er et norsk familieeid investeringsforetak med hovedkontor i Strandveien 50,Lysaker. Selskapet utøver langsiktig og aktivt

Detaljer

Alternative resultatmål

Alternative resultatmål Alternative resultatmål - Tegner du et riktig bilde? November, 2016 Alternative resultatmål nye krav Innledning Regnskapsreglene, eksempelvis IFRS, dekker ikke alle rapporteringsønsker foretakene har.

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kv 2014

Kvartalsrapport 1. kv 2014 Kvartalsrapport 1. kv 2014 Resultatregnskap, balanse og noter RESULTATREGNSKAP Tusen kroner 1. kvartal 2014 30.10.2013-31.12.2013 Renteinntekter og lignende inntekter 160 3 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 5,3 13,9 8,8 15,0 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,3 24,3 36,6 51,2 14,5 7,2 14,2 21,5 30,1 7,8 0,0 0,1 0,2 0,2 0,1 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Kvartalsrapport 1. kv 2014 Resultatregnskap, balanse og noter KLP BK Prosjekt AS RESULTATREGNSKAP KLP BK Prosjekt AS Tusen kroner 1. kvartal 2014 30.10.2013-31.12.2013

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2017

Rapport for 1. kvartal 2017 Rapport for 1. kvartal 2017 Rapport for 1. kvartal 2017 Folkefinans AS og dets filialer tilbyr enkle hverdagslige finansielle tjenester i Norge og Sverige til faste priser og for kundene tydelige vilkår.

Detaljer

Delårsrapport - 1.halvår 2016

Delårsrapport - 1.halvår 2016 Delårsrapport - 1.halvår 2016 Alle foto: Stocksy Delårsrapport 2016 Resultatregnskap 2. kvartal Alle beløp i NOK 1.000 Noter 2016 2015 2016 2015 2015 Renteinntekter 121.162 91.492 234.140 174.251 379.022

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012

KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 Kvartalsrapport Q1 2012 1 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand. Selskapet har

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2016 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig SAK TIL KONSERNSTYRET FOR JERNBANEPERSONALETS BANK OG FORSIKRING SAK: Regnskap 2. kvartal

Detaljer

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009 RESULTATREGNSKAP Q4 2009 Q4 2008 2009 2008 NOK 1000 IFRS IFRS IFRS IFRS Fraktinntekter 60 207 53 423 217 197 186 205 Andre driftsinntekter 6 436 998 3 688 2 908 Sum driftsinntekter 66 643 54 421 220 886

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

Delårsrapport SpareBank 1 Gruppen Finans AS Per 2. kvartal 2016

Delårsrapport SpareBank 1 Gruppen Finans AS Per 2. kvartal 2016 Delårsrapport Per 2. kvartal 2016 1 Rapport per 2. kvartal 2016 har sin virksomhet innen finansiell factoring, porteføljekjøp og porteføljeforvaltning. UTVIKLING I RESULTAT OG STILLING Selskapet kan vise

Detaljer

Accounts. International Democrat Union

Accounts. International Democrat Union Accounts International Democrat Union 2011 Income statement NOTE OPERATING INCOME AND OPERATING EXPENSES 2011 2010 Membership subscriptions 2 424 179 2 450 015 Total operating income 2 424 179 2 450 015

Detaljer

Utbyttegrunnlaget når selskapsregnskapet avlegges etter IFRS

Utbyttegrunnlaget når selskapsregnskapet avlegges etter IFRS Utbyttegrunnlaget når selskapsregnskapet avlegges etter IFRS Forfattere: Anne-Cathrine Bernhoft, Anfinn Fardal Publisert: 2/2007 - Høringsutkast til veiledning for fond for urealiserte gevinster Norsk

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2012

Rapport for 1. kvartal 2012 Rapport for 1. kvartal 2012 Rapport for 1. kvartal 2012 Folkia-konsernet er et ledende finansieringkonsern i Norden og Baltikum for hverdagsnære finansielle tjenester. I 2011 har konsernets tjenester hovedsakelig

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 BB Finans AS Delårsrapport for 2. kvartal 2016 BB Finans AS er inne i sitt 32. driftsår. Selskapet er et finansieringsforetak og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

Delårsrapport SpareBank 1 Gruppen Finans AS Per 3. kvartal 2016

Delårsrapport SpareBank 1 Gruppen Finans AS Per 3. kvartal 2016 Delårsrapport Per 3. kvartal 2016 1 Rapport per 3. kvartal 2016 har sin virksomhet innen finansiell factoring, porteføljekjøp og porteføljeforvaltning. UTVIKLING I RESULTAT OG STILLING Selskapet kan vise

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2013. Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 1/2013. Resultatregnskap og balanse - Noter Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 4 Kontantstrømoppstilling 5 Egenkapitaloppstilling 5 Note 1 Regnskapsprinsipper 6 Note 2 Pensjon egne ansatte 6 Note 3 Premieinntekt

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 133 539 116 772 265 315 255 950 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 112 731 113 777 378 046 369 727 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2017

Rapport for 2. kvartal 2017 Rapport for 2. kvartal 2017 Rapport for 2. kvartal 2017 Folkefinans AS og dets filialer tilbyr enkle hverdagslige finansielle tjenester i Norge og Sverige. Folkefinans tilbyr kortsiktige- og lengre fleksible

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 8.8 15.0 9.2 20.2 35.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.6 51.2 14.5 29.6 42.9 21.5 30.1 7.8 14.9 22.0 0.2 0.2 0.1 0.2 0.3 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 2 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 2. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

Årsoppgjøret 2013 for pensjonskasser. Knut Aker

Årsoppgjøret 2013 for pensjonskasser. Knut Aker Årsoppgjøret 2013 for pensjonskasser Knut Aker Agenda Erfaringer fra forrige regnskapsår Foreslåtte forskriftsendringer Oppreservering og tariffskifte Noteopplysninger Skattemessige forhold Side 2 Erfaringer

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 13,9 8,8 15,0 9,2 20,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,3 36,6 51,2 14,5 29,6 14,2 21,5 30,1 7,8 14,9 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

Pålitelige regnskaper Regnskapsrapportering og revisjon Finanstilsynets erfaringer. Anne Merethe Bellamy 9. september 2014

Pålitelige regnskaper Regnskapsrapportering og revisjon Finanstilsynets erfaringer. Anne Merethe Bellamy 9. september 2014 Pålitelige regnskaper Regnskapsrapportering og revisjon Finanstilsynets erfaringer Anne Merethe Bellamy 9. september 2014 Fra Finanstilsynets strategi delmål 6 Tilstrekkelig og pålitelig finansiell rapportering

Detaljer

Noter til regnskapet for første kvartal 2008

Noter til regnskapet for første kvartal 2008 Note 1 Generell informasjon SpareBank 1 Boligkreditt AS implementerte IFRS per 1. januar 2007. Dato for åpningsbalansen etter IFRS var 1. januar 2006 og det er således utarbeidet sammenlignbare tall etter

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2016

Rapport for 2. kvartal 2016 Rapport for 2. kvartal 2016 Rapport for 2. kvartal 2016 Folkefinans er et finansieringskonsern i Norden og Baltikum for hverdagsnære finansielle tjenester. Folkefinans tilbyr kortsiktige- og lengre fleksible

Detaljer

Nemi Forsikring AS. Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012. i 1000 NOK

Nemi Forsikring AS. Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012. i 1000 NOK Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 131 776 139 178 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier -64 836-51 656-150 242 Forfalt

Detaljer

Høringsnotat. Høringsnotatom endringeri årsregnskapsforskriftene for forsikringsselskaperog pensionsforetak. Tiipas ing tuendn ge IFRS

Høringsnotat. Høringsnotatom endringeri årsregnskapsforskriftene for forsikringsselskaperog pensionsforetak. Tiipas ing tuendn ge IFRS FINANSTILSYNET THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY OF NORWAY Høringsnotat Høringsnotatom endringeri årsregnskapsforskriftene for forsikringsselskaperog pensionsforetak Tiipas ing tuendn ge IFRS 2 I Finanstilsynet

Detaljer

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.168 2.065 6.955 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Kvartalsrapport Q2 2011

Kvartalsrapport Q2 2011 Kvartalsrapport Q2 2011 Resultatregnskap, balanse og noter -760906 KLP Kommunekreditt AS KLP KOMMUNEKREDITT AS KVARTALSREGNSKAP 2/2011 FORMÅL OG EIERFORHOLD. Selskapets formål er langsiktig finansiering

Detaljer

Jf Asl 3-4: Grunnleggende krav til Forsvarlig egenkapital (Reelle verdier)

Jf Asl 3-4: Grunnleggende krav til Forsvarlig egenkapital (Reelle verdier) 8-1. Hva kan utdeles som utbytte (1) Som utbytte kan bare deles ut årsresultat etter det godkjente resultatregnskapet for siste regnskapsår og annen egenkapital etter fradrag for udekket underskudd; balanseført

Detaljer

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04.

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04. Oslo, 25.04.2014 1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2017

Delårsrapport 1. kvartal 2017 Styrets beretning SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper som i Årsrapporten for 2016, i samsvar med forenklet IFRS etter regnskapsloven 3-9, og IAS 34 er benyttet.

Detaljer

Note 1 GENERELLE PRINSIPPER Regnskapet for 2009 er avlagt i samsvar med Finansdepartementets årsregnskapsforskrift 1-5 om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder, IFRS. Ved bruk av forenklet

Detaljer

BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 3/2014

BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 3/2014 BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 3/2014 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold KLP Boligkreditt AS Kvartalsregnskap 3/2014 3 Resultatregnskap 4 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 6 Kontantstrømoppstilling 7

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2015. Marker Sparebank

Rapport for 1. kvartal 2015. Marker Sparebank Rapport for Rapport for RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift utgjør per 1. kvartal i år kr 10,7 mill. eller 1,20 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot kr 10,5 mill. og 1,25 % i fjor. Resultat

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0301.sd OJ L 90/13, p. 78-85 COMMISSION REGULATION (EU) No 301/2013 of 27 March 2013 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2012

Rapport for 3. kvartal 2012 Rapport for 3. kvartal 2012 Rapport for 3. kvartal 2012 Folkia-konsernet er et ledende finansieringkonsern i Norden og Baltikum for hverdagsnære finansielle tjenester. I 2011 har konsernets tjenester hovedsakelig

Detaljer

Nedskriving av utlån hvilke endringer forventes? Erfaringer fra tilsyn regnskaps- og revisjonsområdet. Direktør Anne Merethe Bellamy

Nedskriving av utlån hvilke endringer forventes? Erfaringer fra tilsyn regnskaps- og revisjonsområdet. Direktør Anne Merethe Bellamy Nedskriving av utlån hvilke endringer forventes? Erfaringer fra tilsyn regnskaps- og revisjonsområdet Direktør Anne Merethe Bellamy Regnskap 2 16. september 2011 Endres i topp-/bunntekst Gjeldende tapsregler

Detaljer

Årsregnskap 2013. Resultatregnskap, balanse og noter. KLP BK Prosjekt AS

Årsregnskap 2013. Resultatregnskap, balanse og noter. KLP BK Prosjekt AS Årsregnskap 2013 Resultatregnskap, balanse og noter KLP BK Prosjekt AS RESULTATREGNSKAP KLP BK Prosjekt AS Tusen kroner Noter 30.10.2013-31.12.2013 Renteinntekter og lignende inntekter 3 Rentekostnader

Detaljer

Kvartalsrapport Q1 2011

Kvartalsrapport Q1 2011 Kvartalsrapport Q1 2011 Resultatregnskap, balanse og noter -760906 KLP KOMMUNEKREDITT AS KVARTALSREGNSKAP 1/2011 FORMÅL OG EIERFORHOLD. Selskapets formål er langsiktig finansiering av kommuner, fylkeskommuner

Detaljer

IFRS 7 noen refleksjoner etter ett år

IFRS 7 noen refleksjoner etter ett år Regnskap Del I: IFRS 7 noen refleksjoner etter ett år IFRS 7 instrumenter opplysninger ble obligatorisk for IFRS-rapporterende foretak for 2007. Bakgrunnen for denne artikkelen er en gjennomgang av 2007-årsrapportene

Detaljer

Kvartalsrapport Q1 2013

Kvartalsrapport Q1 2013 Kvartalsrapport Q1 2013 Resultatregnskap, balanse og noter KLP Kreditt AS RESULTATREGNSKAP KLP Kreditt AS Tusen kroner Noter 1. kvartal 2013 1. kvartal 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 9

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2012

Rapport for 3. kvartal 2012 Rapport for 3. kvartal 2012 Rapport for 3. kvartal 2012 Folkia-konsernet er et ledende finansieringkonsern i Norden og Baltikum for hverdagsnære finansielle tjenester. I 2011 har konsernets tjenester hovedsakelig

Detaljer

Kvartalsrapport - 1.Kvartal ya Bank AS

Kvartalsrapport - 1.Kvartal ya Bank AS Kvartalsrapport - 1.Kvartal 2016 Resultatregnskap Alle beløp i NOK 1.000 Noter 2016 2015 2015 Renteinntekter 112.9 77 82.759 379.022 Rentekostnader 21.893 21.352 84.597 Netto renteinntekter 91.085 61.408

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2017

Delårsrapport 3. kvartal 2017 Styrets beretning SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper som i Årsrapporten for 2016, i samsvar med forenklet IFRS etter regnskapsloven 3-9, og IAS 34 er benyttet.

Detaljer

Kvartalsrapport KLP Kommunekreditt AS

Kvartalsrapport KLP Kommunekreditt AS Kvartalsrapport 3 2011 KLP Kommunekreditt AS Innhold Kvartalsregnskap 3/2011 3 Resultatregnskap 4 Balanse 5 Kontantstrømoppstilling 6 Egenkapitaloppstilling 7 Noter til regnskapet 8 Note 1 Generell informasjon

Detaljer

KLP BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 4/2014

KLP BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 4/2014 KLP BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 4/2014 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold KLP Boligkreditt AS Kvartalsregnskap 4/2014 3 Resultatregnskap 4 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 6 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 4 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 4. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

Nordic Financials ASA 3. kvartal 2015

Nordic Financials ASA 3. kvartal 2015 Om selskapet Nordic Financials ASA er et norsk allmennaksjeselskap som ble stiftet som et aksjeselskap ved utfisjonering fra Nordisk Finans Invest AS den 28. september 2011, og omdannet til allmennaksjeselskap

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2017

Delårsrapport 2. kvartal 2017 Delårsrapport 2. kvartal 2017 Foto: istock Resultatregnskap 2. kvartal 1.halvår Året Alle beløp i NOK 1.000 Noter 2017 2016 2017 2016 2016 Renteinntekter 137.499 121.162 265.359 234.140 483.292 Rentekostnader

Detaljer

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 123 616 131 776 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier -57 013-64 836-162 004 Forfalt

Detaljer

TREDJE KVARTALSRAPPORT DNB Forsikring. Et selskap i DNB-konsernet

TREDJE KVARTALSRAPPORT DNB Forsikring. Et selskap i DNB-konsernet TREDJE KVARTALSRAPPORT 2016 3 DNB Forsikring Et selskap i DNB-konsernet 2 DNB FORSIKRING AS 3. KVARTAL 2016 STYRETS BERETNING 3. KVARTAL 2016 STYRETS BERETNING 3. KVARTAL 2016 REDEGJØRELSE FOR RESULTATET

Detaljer

Kvartalsrapport Q4 2012 (urevidert)

Kvartalsrapport Q4 2012 (urevidert) Kvartalsrapport Q4 2012 (urevidert) KVARTALSRAPPORT PR. 31.12.2012 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand. Selskapet

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 2. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 23.569 26.668 48.587 52.791 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 10.148 14.002 22.556 27.195 56.372 Netto

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

Nr. 36/284 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1165/2009. av 27. november 2009

Nr. 36/284 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1165/2009. av 27. november 2009 Nr. 36/284 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 25.6.2015 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1165/2009 2015/EØS/36/30 av 27. november 2009 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2012

Rapport for 2. kvartal 2012 Rapport for 2. kvartal 2012 Rapport for 2. kvartal 2012 Folkia-konsernet er et ledende finansieringkonsern i Norden og Baltikum for hverdagsnære finansielle tjenester. I 2011 har konsernets tjenester hovedsakelig

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 1. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 1. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 1. KVARTAL 2016 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig SAK TIL KONSERNSTYRET FOR JERNBANEPERSONALETS BANK OG FORSIKRING SAK: Regnskap 1. kvartal

Detaljer

2. KVARTAL 2013 SPAREBANK 1 SR-FINANS

2. KVARTAL 2013 SPAREBANK 1 SR-FINANS 2. KVARTAL 2013 SPAREBANK 1 SR-FINANS Godt resultat og styrket egenkapital 2. kvartal 2013 Resultat før skatt: 81,7 mill kroner (51,7 mill kroner) Resultat etter skatt: 58,8 mill kroner (37,1 mill kroner)

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2016 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 6,7 mill. kr eller 0,63 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Side 2 av 15. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT

Side 2 av 15. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT Side 2 av 15 Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT 2.KVARTAL 2017 Innhold KVARTALSRAPPORT 30.06.2017... 3 Sammendrag... 3 Premier... 3 Finansinntekter... 3 Erstatninger... 3 Driftsutgifter...

Detaljer

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Fana Sparebank.

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS Rapport 1. kvartal 2012 BN Boligkreditt AS BN Boligkreditt AS 1. kvartal 2012 Styrets beretning Oppsummering for 1. kvartal 2012 Resultat etter skatt i 1. kvartal 2012 ble 7 millioner kroner mot 6 millioner

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

SAMFUNNSANSVAR SETT FRA EKSTERN REVISORS STÅSTED

SAMFUNNSANSVAR SETT FRA EKSTERN REVISORS STÅSTED SAMFUNNSANSVAR SETT FRA EKSTERN REVISORS STÅSTED Per Hanstad, adm. direktør i Den Norske Revisorforening Den norske Revisorforening Vektlegge hva som er god foretaksrapportering Markedets forventninger

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012 Kvartalsrapport (Beløp i tusen kr) Renteinntekter og lignende inntekter 63 803 59 753 199 498 158 700 225 502 Rentekostnader og lignende kostnader 48 548 49 615 155 737 135 723 193 902 Netto rente- og

Detaljer

Delårsrapport pr. 31.3.2011 Nordea Eiendomskreditt AS

Delårsrapport pr. 31.3.2011 Nordea Eiendomskreditt AS Delårsrapport pr. 31.3.2011 Nordea Eiendomskreditt AS 1 2 Nordea Eiendomskreditt AS (Tallene i parentes er fjorårets tilsvarende tall for selskapet) Nordea Eiendomskreditts formål er å yte og erverve bolighypoteklån,

Detaljer

NFFs Komite for Finansiell Informasjon Uttalelse 2011 - andre temaer

NFFs Komite for Finansiell Informasjon Uttalelse 2011 - andre temaer NFFs Komite for Finansiell Informasjon Uttalelse 2011 - andre temaer Utsatt skatt og investeringseiendommer Pensjoner 4q rapportene vs. endelig årsresultat Peter Hermanrud, First Securities Geir Bjørlo,

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 3

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 3 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 3 Spesifikasjon av særlige poster, korrigering av feil og virkning av prinsippendring og Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...3 Definisjoner...3

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0313.sd OJ L 95/13, p. 9-16 COMMISSION REGULATION (EU) No 313/2013 of 4 April 2013 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2017

Rapport for 3. kvartal 2017 Rapport for 3. kvartal 2017 Rapport for 3. kvartal 2017 Folkefinans AS og dets filialer tilbyr enkle hverdagslige finansielle tjenester i Norge og Sverige. Folkefinans tilbyr kortsiktige- og lengre fleksible

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 539 521 1.831 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Kvartalsrapport Q (urevidert)

Kvartalsrapport Q (urevidert) Kvartalsrapport Q4 2013 (urevidert) 1 KVARTALSRAPPORT FRA STYRET PR. 31.12.2013 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, som fusjonerte med Sparebanken Sør og endret

Detaljer

Forskrift om endringer i forskrift om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder og enkelte andre forskrifter

Forskrift om endringer i forskrift om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder og enkelte andre forskrifter Forskrift om endringer i forskrift om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder og enkelte andre forskrifter Fastsatt av Finansdepartementet 3. november 2014 med hjemmel i lov 17. juli

Detaljer