Årsberetning og årsregnskap for 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning og årsregnskap for 2014"

Transkript

1 TELENOR FORSIKRING AS Årsberetning og årsregnskap for 2014 Fornebu, 12. mars 2015

2 Innhold Nøkkeltall Side 1 Årsberetning år 2014 Side 2 Resultatregnskap Side 5 Balanse Side 7 Egenkapital Side 9 Kontantstrømoppstilling Side 10 Noter til årsregnskapet Side 11 Revisjonsberetning Side 25 Aktuars erklæring Side 26 Kontrollkomiteens uttalelse Side 27 Daglig leder: Jan-Gunnar Rossvoll Revisor: Ernst & Young AS, Christian Frederiks plass 6, 0051 Oslo

3 Nøkkeltall Beløp i NOK Brutto forfalt premie Opptjent premie for egen regning Resultat av ordinær virksomhet Netto finansinntekter Solvensmarginalkapital Solvensmargin 760 % 710 % Skadeprosent for egen regning 117.4% 68.2% Kostnadsprosent for egen regning 14.1% 12.2% Combined ratio for egen regning 131.5% 80.4% Brutto forfalt premie Forvaltningskapital NOK Skadeprosent f.e.r. Kostnadsprosent f.e.r Side 1

4 2

5 3

6 4

7

8

9

10

11 Egenkapital Endring i egenkapitalen Aksjekapital Annen opptj Gar.ordning Naturskade- Opptjent Sum EK poolen EK Egenkapital Endring prinsipp pensjoner Egenkapital Årets resultat Konsernbidrag etter skatt Estimatavvik pensjoner Garantiordningen Naturskadepoolen Egenkapital Egenkapital Årets resultat Konsernbidrag etter skatt Estimatavvik pensjoner Garantiordningen Naturskadepoolen Egenkapital Egenkapital Årets resultat Konsernbidrag etter skatt Estimatavvik pensjoner Garantiordningen Naturskadepoolen Egenkapital Side 9

12 Kontantstrømoppstilling LIKVIDITET FRA FORSIKRINGSDRIFT Innbetalte premier Betalte reassuransepremier Betalte erstatninger Reassurandørenes andel erstatninger Betalt skatt - - Betalte administrasjonskostnader Netto kontantstrøm fra forsikringsdrift LIKVIDITET FRA INVESTERINGER Innbetalt finans Utbetalt finans Investert/solgt obligasjoner Investert/solgt aksjer/aksjefond Netto kontantstrøm fra investeringer LIKVIDITET FRA FINANSIERING Utbetalt konsernbidrag Netto konantstrøm fra finansiering Netto kontantstrøm i perioden Bankbeholdning ved perioden begynnelse Bankbeholdning ved periodens slutt Side 10

13 Noter til årsregnskapet Note 1 Generell informasjon Telenor Forsikring AS ble stiftet , med innbetaling av aksjekapital MNOK 50. Selskapet er et skadeforsikringsselskap eid 100% av Telenor ASA, og har konsesjon til å tegne direkte forsikring og gjenforsikring for Telenor. Selskapet tilbyr også forsikringsrelaterte tjenester tilknyttet risikostyring og risikoavlastning. Forretningsidè Telenor Forsikring er et virkemiddel innen Telenors risikostyring. Selskapets eksistensberettigelse er å sørge for at investert kapital i selskapet bidrar til en totalt sett bedre og billigere tapsberedskap, med et avkastnings-/risikoforhold minimum på nivå med alternative driftsinvesteringer. Note 2 Regnskapsprinsipper Regnskapet med tilhørende noter er satt opp etter Forskrift for Årsregnskap for forsikringsselskaper av 16. desember 1998, Lov om Årsregnskap mv. av 17. Juli 1998 samt god regnskapsskikk. Forskriften ble sist endret endret pr , og medfører en ytterligere tilpasning til de internasjonale regnskapsstandardene (IFRS). Tilpasningen gjelder spesielt innregning og måling, samt krav til opplysninger i noter. Regnskapet presenteres i NOK (hele kroner.) Premieinntekter Forsikringspremie inntektsføres i takt med forsikringsperioden. Forfalte bruttopremier omfatter alle beløp selskapet har mottatt eller har til gode for forsikringsavtaler hvor forsikringsperioden er påbegynt før regnskapsårets avslutning. Brutto premie er vist før fratrekk av eventuelle provisjoner. Finansielle eiendeler Selskapet klassifiserer sine investeringer i følgende kategorier; finansielle eiendeler vurdert til virkelig verdi over resultatet, lån og fordringer, investeringer holdt til forfall og eiendeler tilgjengelig for salg. Klassifikasjonen er avhengig av formålet med investeringen. Ved første gangs innregning kan alle finansielle eiendeler og forpliktelser klassifiseres til virkelig verdi over resultat dersom: - klassifiseringen reduserer mismatch i måling eller innregning som ellers ville opstått som følge av ulike regler for måling av eiendeler og forpliktelser - de finansielle eiendelene inngår i en portefølje som løpende måles og rapporteres til virkelig verdi. I 2014 var alle selskapets finansielle investeringer klassifisert i denne gruppen. Innregning og fraregning Finansielle eiendeler og forpliktelser innregnes i balansen når selskapet blir part i instrumentets kontraktsmessige bestemmelser. Alminnelig kjøp og salg av finansielle instrumenter er regnskapsført på transaksjonsdagen. Når en finansiell eiendel eller en finansiell forpliktelse blir førstegangsinnnregnet måles den til virkelig verdi. Førstegangsinnregningen inkluderer transaksjonsutgifter som er direkte henførbare på anskaffelsen eller utstedelse av den finansielle eiendelen/forpliktelsen, i de tilfeller den finansielle eiendelen/forpliktelsen ikke er til virkelig verdi over resultatet. Finansielle eiendeler fraregnes når de kontraktsmessige rettene til kontantstrømmene fra den finansielle eiendelen utløper, eller når foretaket overfører den finansielle eiendelen i en transaksjon hvor all eller tilnærmet all risiko og fortjenestemulighet knyttet til eierskap av eiendelen overføres. Side 11

14 Forts. Note 2 Regnskapsprinsipper Noter til årsregnskapet Virkelig verdi Virkelig verdi er det beløp en eiendel kan omsettes for eller det en forpliktelse gjøres opp med i en transaksjon på armlengdes avstand mellom velinformerte og uavhengige parter. For finansielle eiendeler som er notert på børs eller annen regulert markedsplass, settes virkelig verdi til kjøpskurs på siste handledag frem til og med balansedagen, og for en eiendel som skal anskaffes eller en forpliktelse som innehas, salgskurs. Dersom markedet for finansielt instrument ikke er aktivt, fastsettes virkelig verdi ved hjelp av verdsettingsmetoder. Verdsettingsmetoder omfatter bruk av nylig foretatte markedstransaksjoner på armlengdes avstand mellom velinformerte og uavhengige parter, dersom slike er tilgjengelige, henvisning til løpende virkelig verdi av et annet instrument som er praktisk talt det samme, diskontert kontantstrømberegning og oppsjonsprisingsmodeller. Dersom det er en verdsettingsmetode som er i vanlig bruk i markedet for å prissette instrumentet og denne metoden har vist seg å gi pålitelige estimater av priser oppnådd i faktiske markedssituasjoner, benyttes denne metode. Kontanter og kontantekvivalenter består av kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, lett omsettelige investeringer. Forsikringskontrakter Personalforsikringsprogrammet er tegnet som egenregning basert på aktuariell erfaringstariffering. Det nordiske All Risk programmet er 100% plassert eksternt, mens bunnlaget er reassurert tilbake til captivet. Gjennom avgrensinger og strukturen i selskapets forsikringskontrakter oppnår selskapet god risikostyring som en konsekvens av at katastrofehendelser er plassert eksternt både for person og tingbransjer. Statistisk sett gir risikoavlastningen således god aktuariell kontroll for både lang og korthalet risiko. For årgangene 2000 og 2001 løp stop loss dekninger frem til våren 2009 Selskapet vurderer i samarbeid med ansvarshavende aktuar løpende behovet for reassuranse av korthalet og langhalet risiko. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 27% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Forsikringstekniske avsetninger Kredittilsynet har utarbeidet minimumskrav for premieavsetning (ikke opptjent premie), erstatningsavsetning, sikkerhetsavsetning, og reassuranseavsetning. I tillegg avsettes midler til skadeforsikringsselskapenes garantiordning og til naturskadefondet. Premieavsetning Premieavsetningen består av avsetning for ikke opptjent brutto premie, med tillegg av ikke opptjent naturskadepremie. Erstatningsavsetning Avsetningen dekker skader som er oppstått og meldt ved utgangen av regnskapsåret. I tillegg skal avsetningen dekke skader som er inntruffet, men ikke meldt til selskapet. For inntrufne, ikke meldte skader avsettes det ved hjelp av statistiske metoder, beregnet av aktuaren. Erstatningsavsetning skal også omfatte indirekte skadebehandlingskostnader per Sikkerhetsavsetning Denne avsetningen er lovbestemt og skal dekke fluktuasjoner i selskapets risiko. Reassuranseavsetning i annen egenkapital Som en følge av endringene i regnskapsforskriften skal avsetningen ikke inngå som en forsikringsforpliktelse i årsregnskapet. Endringen i aktuarens beregning i perioden er ført mot egenkapitalen. Beløpsmessig konsekvens vises i oversikt over egenkapitalen. Med endringer i forskrift om årsregnskap m.m. Av 18. desember 2009 skal det ikke beregnes skatt av forsikringstekniske avsetninger klassifisert som egenkapital. Side 12

15 Noter til årsregnskapet Naturskadefond Alle norske forsikringsselskaper som tegner brannforsikring er pålagt å delta i Naturskadepoolen. Driftsoverskuddet på ordningen settes av til naturskadefondet. Avsetningen kan bare benyttes til å dekke kostnader i forbindelse med naturskader. Som en følge av endringene i regnskapsforskriften skal avsetningen ikke inngå som en forsikringsforpliktelse i årsregnskapet. Endringen i aktuarens beregning i perioden er ført mot egenkapitalen. Beløpsmessig konsekvens vises i oversikt over egenkapitalen. Med endringer i forskrift om årsregnskap m.m. Av 18. desember 2009 skal det ikke beregnes skatt av forsikringstekniske avsetninger klassifisert som egenkapital. Avsetning til garantiordning Avsetningen skal være en garanti for at forsikringstakerens krav blir oppfylt. Det skal avsettes 1% av selskapets direkte opptjente brutto premie per år. Avsetningen begrenses dog til 1,5% av de tre siste års direkte opptjente brutto premie. Som en følge av endringene i regnskapsforskriften skal avsetningen ikke inngå som en forsikringsforpliktelse i årsregnskapet. Endringen i aktuarens beregning i perioden er ført mot egenkapitalen. Beløpsmessig konsekvens vises i oversikt over egenkapitalen. Med endringer i forskrift om årsregnskap m.m. Av 18. desember 2009 skal det ikke beregnes skatt av forsikringstekniske avsetninger klassifisert som egenkapital. Gjenforsikringsandel av forsikringstekniske bruttoavsetninger Gjenforsikringsandelen ble tidligere ført som fradrag på forsikringstekniske avsetninger, men føres nå som en eiendel i balansen. Gjenforsikringsandelen omfatter de beløp som selskapet forventer å motta fra gjenforsikringsselskaper i henhold til inngåtte gjenforsikringsavtaler. Andelen skal nedskrives dersom den har falt i verdi. Verdifall inntrer da man har mottatt objektiv informasjon om at krav ikke betales, og der virkningen av dette kan måles på pålitelig måte. Prinsippendringer Regnskapet for 2014 inneholder ingen prinsippendringer. Note 3 Kritiske regnskapsestimater og vurderinger Selskapet har brukt estimater og gjort vurderinger som kan ha effekt på eiendeler og gjeld også i neste regnskapsår. Estimater og vurderinger er basert på tidligere erfaringer og andre tilgjengelige faktorer, og blir fortløpende evaluert. Vurderingene inkluderer forventninger om fremtidige hendelser som man antar har betydning for selskapet. Gjennom å ha plassert katastroferisiki i eksternmarkedet er i vesentlig grad selskapets usikkerhet redusert. Langhalet risiko for 2000/2001 årgangene med høyere langhalerisiko er frem til våren 2009 avdekket med stop loss. Selskapet har i tillegg bygget opp nødvendige buffere og risikokapital for å kunne møte forventede svinginger og usikkerhet. Selskapet har ikke finansielle eiendeler utenfor aktivt marked. Side 13

16 Note 4 Forsikringsmessig risiko Sum direkte Direkte forsikring Inngående gjenforsikring Ting/ Annen Koll ulykke Yrkesskade Naturskade Sum direkte Ting/ eiendeler Gruppeliv sykdom eiendeler og inngående gjenforsikring Total sum Bruttopremie Forfalte bruttopremier Inngående Premieav Utgående Premieavs Opptjent Premie Avgitt gjenforsikring Forfalte bruttopremier Inngående Premieav Utgående Premieavs Påløpt reasspremie Opptjent premie e.r Brutto erstatninger Betalte erstatninger Erst.avs Erst.avs Brutto erstatninger Brutto Erstatningsansvar Forsikringsrelaterte driftskostnader Administrasjonskost Brutto driftskostnader Gjenforsikringsres. Andel av bruttopremier Andel bruttoerstatn Endring erstatningsavs Andel driftskostnader Gjenforsikringsres Erstatninger f.e.r Erstatninger f.e.r Forfalt premie fordeler seg geografisk slik: Norge Sverige Danmark Finland Totalt Side 14

17 Noter til årsregnskapet forts. Note 4 Spesifikasjon av erstatningsavsetning Ting Gruppeliv Trygghets- Yrkesskade Naturskade forsikring forsikring Totalt Brutto Betalte erstatninger i 2014 for skader inntruffet i regnskapsåret Erstatningsavsetning pr for skader inntruffet i regnskapsåret Anslått erstatningskostnader for regnskapsåret Betalte erstatninger i 2014 for skader inntruffet før Erstatningsavsetning pr for skader inntruffet før Erstatningsavsetning pr for skader inntruffet før Avviklingsresultat tidligere år Sum betalte skader Sum erstatningsavsetning endring Yrkesskadeforsikring/Trygghetsforsikring (tall hele tusen) UW/YEAR Totalt rapport år år senere år senere år senere år senere år senere år senere år senere år senere år senere år senere år senere år senere år senere år senere Sum Betalte skader Denne tabellen viser selskapets evne til å beregne den totale forsikringskostnaden for forsikringsåret målt mot totalkostnaden pr Tabellens første linje viser beregnet total kostnad for selskapets langhalet forretning. Den nederste sum linjen viser totale kostnader pr pr forsikringsår. Betalte skader i perioden trekkes fra og da fremkommer brutto erstatningsavsetning for langhalet forretning pr Beløpene i tabellene er uten tillegg av indirekte skadebehandlingskostnader i erstatningsavsetningen. Metodikk Gjennom systematisk håndtering av forsikringsbare risiki i vilkår og tariffer, i nært samarbeid med ansvarshavende aktuar, anser selskapet at man på en grunnleggende måte ivaretar hensynet til metodikk og prinsipper. Selskapet har tatt aktiv del i Solvency II / QIS arbeidet og på denne måten fått en systematisk vurdering av ulike risikofaktorer og korrelerte konsekvenser ved endringer av vesentlige risiki. Gjennom å forsikre ansatte i Telenor Norge vurderes antall ansatte og geografisk spredning å gi tilfredstillende risikomessig utligning og diversifisering. Aktiv bruk av skade- og stigestatistikk gir grunnleggende informasjon for bruk av erfaringstarifferingsmodeller for å følge selskapets forsikringsrisiko før og etter eventuell gjenforsikring, noe som i særlig grad er viktig for porteføljens langhalet risiko. For tingbransjen har selskapet, gjennom å utnytte kontraktsmessige muligheter for mitigering, i stor grad eliminert storskadeeksponering. Ting-porteføljen er i sin natur, gjennom betydelig geografisk spredning og naturlig deling mellom tekniske- og administrativeanlegg, å anse som en godt diversifisert portefølje. Alle vesentlige anlegg er underlagt risikomessig gjennomgang av risikoingeniører herunder EML vurderinger. Sentrale anlegg har også i stor grad godt utbygget "early warnings-detection systems", noe som vurderes som viktig for å oppnå akseptabel og operasjonell risikostyring av porteføljen. Side 15

18 Noter til årsregnskapet forts. Note 4 Spesifikasjon av erstatningsavsetning Forsikringstekniske avsetninger klassifisert som egenkapital Brutto Utsatt Netto Avsetning Skatt Avsetning Reassuranseavsetning Garantiordningen Naturskadepoolen Totalt Avsetningen til reassuranseavsetning, garantiordning og naturskadefond i egenkapitalen gir skattemessig fradarag, men er ikke regnskapsmessig kostnad. Forskjellen mellom regnskapsmessig og skattemessig periodisering skaper midlertidig resultatforskjeller og grunnlag for utsatt skatt. Med endringer i forskrift om årsregnskap m.m av 18. desember 2009, skal det ikke beregnes skatt av forsikringstekniske avsetninger klassifisert under egenkapital eller av reassuranseavsetninger. Gjenforsikringsandel av forsikringstekniske avsetninger Det er ikke foretatt noen nedskrivning av gjenforsikringsandelen av de forsikringstekniske avsetningene, da det ikke er noe grunnlag for å tro at reassurandørene ikke vil oppfylle sine forpliktelser. Side 16

19 Noter til årsregnskapet Note 5 Skatt Årets skattekostnad fordeler seg på: Betalbar skatt Endring i utsatt skatt Skatteffekt av konsernbidrag Korrigering tidligere år 0 Sum skattekostnad Beregning av årets skattegrunnlag: Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring i midlertidige forskjeller Endringer som ikke skal inngå i grunnlag for utsatt skatt Mottatt/avgitt konsernbidrag Korreksjon estimatavvik Årets skattegrunnlag Oversikt over midlertidige forskjeller: Balanseført pensjonsforpliktelse Urealiserte gevinster/tap på verdipapirer Sum Skattemessig underskudd fremført fra tidligere år: 0 0 Grunnlag utsatt skatt % utsatt skatt (skattefordel) *) Permanente forskjeller relaterer seg i all hovedsak til realisasjoner av finansielle omløpsmidler innenfor fristaksmetoden. Test: 27% av åres resultat før skatt Årets skattekostnad Avvik Avviket skyldes: Permanente forskjeller For lite avsatt i fjor - Endringer som ikke inngår i utsatt skatt Avvik. -0 Side 17

20 Noter til årsregnskapet Note 6 Lønn og godtgjørelse Samlet godtgjørelse Sum Lønn Ledende ansatt Daglig leder Annen godtgjørelse Pensjonspremie Honorar Styret 0 Kontrollkomiteen Ketil Stene Tore Clausen Mary Brandt Gundersen Sum Det er ikke gitt lån eller stilt sikkerhet for lån, bonuser eller andre ytelser til ledende ansatte, styret eller kontrollkomite. Kostnadsført revisjonshonorar for 2014 er kr ,- eks mva. Det er fakturert kr ,- eks mva for annen bistand og attestasjonstjenester fra revisor i Gjennomsnittlig antall ansatte i 2014 er 4. Side 18

21 Noter til årsregnskapet Note 7 Kapitaldekning og egenkapital Balanse Balanse Risikovekt Bokført Risikovektet Bokført Risikovektet Bankinnskudd: 20 % Obligasjoner: Stat og statsgarantert: 0 % Statsforetak: 10 % Annen offentlig 100 % - - Kommuner/fylke: 20 % Kredittforetak OMF 10 % Finansinstitusjoner 20 % Ansvarlig lån til finansinst. 100 % Øvrige foretak 100 % Øvrige foretak 50 % Obligasjonsfond 0 % Obligasjonsfond 50 % Aksjer: - - Norske 100 % Andre tilgodehavender 100 % Gjenforsikringsandel 0 % Sum eiendeler Utsatt skattefordel - Minstekrav reassuranseavs Naturskadefondet Garantiordningen Egenkapital Netto ansvarlig kapital Tellende kapital Kapitaldekningskrav Overskudd Egenkapitaldekning 62,22 % 55,98 % Egenkapital Aksjekapitalen er kr ,- som består av 500 aksjer a kr ,-. Telenor ASA eier 100% av aksjene. Solvensmargin (tall i hele 1.000) Faktisk solvensmarginkrav Netto ansvarlig kapital Andel forsikringstekniske avsetninger Samlet solvensmarginkapital Solvensmargin 760 % 710 % Samlet solvensmargin Side 19

22 Note 8 Finansielle investeringer Obligasjoner, sertifikater og aksjer er bokført til markedsverdi pr Aksjer Antall Kostpris Markeds- Hovedlisten Aksjer verdi Aker Solution ASA Bakkefrost AS Bouvet ASA Borregaard ASA BW LPG Ltd Det norske Oljeselskap ASA DNB ASA DNO International ASA Ekornes ASA Entra ASA Gjensidige Forsikring ASA Høegh LNG Holding Ltd Marine Harvest ASA Norwegian Air Shuttle ASA Norsk Hydro ASA Olav Thon Eiendomsselskap ASA Opera Software ASA Orkla ASA Petroleum Geo Services ASA Photocure ASA Polarcus Ltd Prosafe SE Royal Caribbean Cruises Ltd REC Silicon ASA Schibsted ASA Seadrill Limited Statoil ASA Stolt Nielsen Limited Storebrand ASA Subsea 7 S.A TGS Nopec Geophysical Company ASA Tomra systems ASA Veidekke ASA Wilh Wilhelmsen ASA Yara International ASA Sum listet Oslo Børs % av aksjene er børsnotert Totalt norske aksjer Nordea stabile aksjer global etisk KLP Aksjer Global Indeks Sum utenlandske aksjefond Totalt aksjer Risikoprofil aksjeportefølje Aksjeplasseringene har hatt en risiko omtrent som referanseindeksene både pr årsslutt og gjennom året. Referanseindeksene er Oslo Børs Benchmark indeks og MSCI all country indeks. Obligasjoner og sertifikater Bokført verdi Nominell verdi Markedsverdi Stat og statsgaranterte Fylke og kommune Finans Andre foretak Statsforetak Obligasjonsfond Sum obligasjoner Side 20

23 Gjennomsnittlig effektiv rente Gjennomsnittlig effektiv rente for obligasjoner og sertifikater var 2,1%. Effektiv rente er årlig avkastning til papirets forfall. Det vil si kupongen pluss kursendring fra årets slutt til forfall. Gjennomsnittet fremkommer ved å vekte hvert papir med kostprisen. Alle investeringer er notert i norske kroner. Plasseringene i utenlandske aksjefond er notert i NOK, men har en underliggene valuta eksponering. Obligasjoner og andre verdipapirer er kategorisert som finansielle eiendeler som verdsettes til virkelig verdi over resultat. Papirene er derfor bokført til markedsverdi pr Beholdningen av obligasjoner innholder både fastrente og flytende rente. De fleste er børsnoterte. Gjennomsnittlig durasjon for renterisikoen er 1,9 år, mens gjennomsnittlig løpetid er 3,2 år. Finansiell risiko Likviditetsrisiko fordelt på tidsintervall - nominell verdi (tall i NOK) Tid til forfall Obligasjoner 0-3 måneder måneder år år og mer Sum Renterisiko fordelt på tidsintervall (tall i NOK) Løpetid rentebinding Obligasjoner 0-3 måneder måneder år år og mer Sum Porteføljen har en modifisert durasjon på 1,8 år. En renteendring på 1% medfører en endring i verdien på porteføljen på 7,1 millioner kroner. Selskapet eier kun sertifikater og obligasjoner utstedt i NOK. Selskapet eier globale aksjefond notert i norske kroner for NOK 34,5 mill. Fondenes plasseringer blir ikke valutasikret. Risikoklasse Risikovekt Finans Foretak Fond AAA 0 0 % AAA-OMF 1 10 % AA 1 20 % 20 % 50 % Sum risikoklasse 1 A 2 20 % 50 % BBB 3 20 % 100 % BB 4 20 % 100 % B 5 20 % 150 % CCC eller lavere 6 20 % 150 % Ikke kredittratet foretak % Totalt Med grunnlag i Finanstilsynet beregningsoppsett for stresstesting av investeringsporteføljen kan følgende utledes: Mnok Renterisiko 2,7 Spreadrisiko (kredittrisiko) 18,7 Konsentrasjonsrisiko 5,0 Aksjerisiko 31,4 Sum brutto markeds risiko 57,8 Diversifiseringseffekter -10,3 Sum netto markedsrisiko 47,5 Verdijustert avkastning de 5 siste årene: ,4 % 7,2 % 6,7 % 2,7 % 7,0 % Geometrisk gjennomsnittet de 5 siste årene 6,0%. Side 21