ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA"

Transkript

1 Vår dato Til medlemmene i Utdanningsforbundet Alta ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Tid: Torsdag 19.mars Sted: Thon hotell Vica, låven. Vedlagt følger innkallingen til årsmøtet i lokallaget. Det er viktig at innkallingen blir synliggjort overfor alle medlemmene ved virksomheten/arbeidsplassen. Årsmøtepapirer kan lastes ned fra Dersom det er klubber/medlemmer som ønsker å komme med resolusjoner eller pressemeldinger sendes dette til lokallagskontoret innen mandag 16.mars Det blir servering av kaffe og noe å bite i ved møtestart, og middag når møtet er over. NB! Det er nødvendig med påmelding til middagen i etterkant av årsmøtet! Påmelding til innen tirsdag 9.mars 2015 Vi ønsker alle våre medlemmer hjertelig velkommen! Med vennlig hilsen Anette Berger Leder Utdanningsforbundet Alta Adresse Postboks ALTA E-post/Internett Telefon Ht-g Leder Barnehage Telefaks Org.nr Bankkonto

2 Side 2 Årsmøte i Utdanningsforbundet Alta Møtetid: Start: Slutt: Møtested: Thon Hotell Vica Åpning velkommen v/lokallagsleder Anette Berger Kulturelt: Musikklinjekoret fra Alta vgs. Sentralstyremedlem Brit-Helen Russdal-Hamre Fylkesstyremedlem Arnt Holger Jensen Innlegg v/ kommunalleder Mads Stian Hansen Saksliste: 1. Konstituering ( ) 1.1 Godkjenning av innkalling 1.2 Godkjenning av saksliste 1.3 Valg av dirigenter 1.4 Valg av referenter 1.5 Valg av protokollunderskrivere 1.6 Valg av tellekorps 1.7 Valg av redaksjonskomite 1.8 Møte- og valgreglement 2. Rekruttering 3. Årsmelding for årsmøteperioden 2014/ Regnskap for årsmøteperioden Lærerspesialist 6. Retningslinjer for arbeidet i kommende årsmøteperiode 7. Budsjett Rammebudsjett Valg innenfor vedtektene 9. Saker til fylkesårsmøtet 10. Nominasjoner til verv på fylkesnivå 11. Nominasjoner til sentrale verv 12. Uttalelser/resolusjoner Årsmøtet slutt

3 Side 3 Sak 1/15 Konstituering 1.1 Godkjenning av innkalling Innkallingen godkjennes. 1.2 Godkjenning av saksliste Sakslisten vedtas. 1.3 Valg av dirigenter Dirigenter er; Bjørnar Mjøen og Astrid Kvangarsnes 1.4 Valg av referenter Referenter er; Ingvild Pharm Bull og Trude Brobakk 1.5 Valg av protokollunderskrivere Protokollunderskrivere er; 1.6 Valg av tellekorps Tellekorpset består av; Tom Henry Elvedal-Johansen Veronica Johansen 1.7 Valg av redaksjonskomite Redaksjonskomite består av; Jon Vidar Bull XXXXX 1.8 Gjennomgang av møte- og valgreglement Møte- og valgreglementet vedtas.

4 Side 4 Forslag til Valgreglement for årsmøte Generelt om valgene Valgene gjelder for to år med virkningsdato fra 1. august etter årsmøtet, så sant ikke annen ordning blir vedtatt av årsmøtet forut for valgene. 1 Alle valg skal være skriftlige. Møtelederen kan likevel, i samråd med årsmøtet, gjennomføre åpen avstemning, dersom det er et enstemmig forslag fra valgkomiteen og ingen andre forslag foreligger. Det kan ikke stemmes på andre enn de kandidatene det er fremmet forslag om og som har sagt ja til å stille til valg. Stemmesedler som inneholder andre navn, blir forkastet. Kandidater som det er fremmet forslag på, er: 1. Forslag fra valgkomiteen (pkt. 1 5 og 7 8) / lokallagsstyret (pkt. 7.6) 2. Kandidater som det fremmes forslag på under selve årsmøtet (benkeforslag). Blank stemmeseddel blir regnet som avgitt stemme. Gjennomføring av valgene på årsmøtet Valgene gjennomføres i den rekkefølgen som framkommer i nummereringen nedenfor: 1. Valg av lokallagsleder (plenum) Lederen blir valgt først og ved særskilt valg. Den kandidaten som får minst halvparten av stemmene, er valgt. Om ingen av kandidatene får halvparten av stemmene, skal det holdes nytt valg mellom de kandidatene som har fått stemmer i første valgomgang. Kandidatene blir satt opp etter stemmetall. Dersom det er flere enn to kandidater, går kandidaten med lavest stemmetall ut. Nytt valg blir holdt mellom de kandidatene som står igjen. Dette prinsippet følges til bare to kandidater står igjen. Ved omvalg mellom de to gjenstående kandidatene er den valgt som har fått flest stemmer. Får kandidatene likt stemmetall i to valgomganger trekkes det lodd mellom kandidatene. 2. Valg av nestleder i lokallaget (plenum) Her gjelder de samme valgreglene som i punkt 1. 1 Jf. avsnittet Årsmøteperiode og valgperiode i retningslinjene foran.

5 3. Særmøter på årsmøtet for valg av hovedtillitsvalgte i virksomheter på kommunenivå 2 ( ) jf. pkt. 9 ovenfor. Side 5 Valgkomiteen fremmer forslag på hovedtillitsvalgt(-e) for de aktuelle tariffområdene innenfor lokallaget. Valgene gjennomføres som særskilte valg i særmøter for årsmøtedeltakere innenfor de aktuelle tariffområdene på samme måte som for leder og nestleder i lokallagsstyret, jf. pkt Valg av styrerepresentanter (plenum) Her velges det antall medlemmer av styret som gjenstår etter valg av leder og nestleder. Ved valg av øvrige medlemmer av lokallagsstyret skal stemmeseddelen inneholde navn på det antall kandidater som skal velges. Ut fra sammensetningen av de som allerede er valgt (antall kvinner/menn), opplyses årsmøtet om hvilken sammensetning etter kjønn som må ivaretas for å komme ut med riktig kvotering for resten av lokallagsstyret. I henhold til vedtektene 15.2 skal lokallagsstyret ( )settes sammen med en rimelig representasjon fra de ulike medlemsgruppene og minst én lederrepresentant». Deretter gis årsmøtet beskjed om at hver stemmeseddel skal inneholde den fordelingen som ivaretar disse kravene. Stemmesedler som ikke fyller alle disse kravene, forkastes. Ved opptellingen rangeres kandidatene etter stemmetall, men likevel slik at kvinnelige kandidater med lavere stemmetall går foran når kjønnskriterium krever det. 5. Valg av varamedlemmer til lokallagsstyret (plenum) Det velges tre varamedlemmer i prioritert rekkefølge. Disse velges fritt (uavhengig av tilhørighet til medlemsgruppe) i særskilte valg etter samme regler som for leder (pkt. 1). 6. Valg av valgkomité Jf. 64.1: Årsmøtet velger en valgkomité med minimum tre medlemmer. Valgkomiteen er sammensatt i samsvar med gjeldende kvoteringsregler, jf. 15. Valgkomiteen konstituerer seg selv, eventuelt med et arbeidsutvalg. Lokallagsstyret fremmer forslag på et antall medlemmer og varamedlemmer til ny valgkomité for årsmøteperioden. 2 Lokallagsstyret må på tidligst mulig tidspunkt varsle valgkomiteen dersom det er andre hovedtillitsvalgte som skal velges på denne måten.

6 Valgkomiteen velges på samme måte som for (øvrige) medlemmer av lokallagsstyret. Varamedlemmer velges på samme måte som varamedlemmer av lokallagsstyret. Side 6 Forslag til Møtereglement for årsmøtet 1. Leder åpner møtet og leder forhandlingene under godkjenning av innkalling og valg av funksjonærer. Dirigentene leder de videre forhandlingene. 2. Årsmøtet er åpent såfremt møtet ikke gjør noe annet vedtak. 3. Taletida begrenses til 3 minutter. Saksinnlederne kan få utvidet taletid. 4. Møtedeltakere som ønsker ordet, gir melding om dette til dirigentene ved å vise tegn. Saksinnledere og medlemmer av lokallagsstyret kan få ordet utenom talelista for å svare på spørsmål eller gi saksopplysninger. Replikker til innlegg er på maks 1 minutt. De som ønsker ordet må tale fra talerstolen. Alle som ber om ordet til dagsorden eller forretningsorden får ordet straks. De har maks 1 minutts taletid. 5. Signalene som brukes overfor dirigentene er slik: Stemmegivning og når en ønsker oppmerksomhet: Rekke ei hand i været. Ber om replikk: Vise V-tegn med to fingrer. Ber om ordet til dagsorden/forretningsorden/saksopplysning: Time-out signal. 6. Dirigenter og representanter kan komme med forslag om ytterligere begrenset taletid eller om at strek settes. Slike forslag tas straks opp til avstemming. 7. Alle forslag leveres skriftlig og skal være undertegnet med navn. Alle forslag skal være referert før strek settes. Nye forslag kan ikke fremmes i en sak etter at det er gjort vedtak om at strek er satt. 8. Medlemmer av Utdanningsforbundet Hammerfest har stemmerett. I følge vedtektene har ikke lokallagsstyret stemmerett i forbindelse med Årsmelding og Regnskap. 9. Vedtak blir gjort med vanlig flertall i saker der ikke annet er fastsatt. 10. Møtet avgjør voteringsmåten.

7 Side 7 Sak 2/15 Rekruttering Utviklinga over de siste åra viser at rekrutteringa til både barnehagelærer- og grunnskolelærerutdanningene ikke er god nok til å dekke det behovet som er for lærere i skoler og barnehager framover. Økte krav i forhold til kompetanse medfører også at vi i større grad får ufaglærte i klasserommene. Det er et stort sprik mellom utdanningen dagens unge velger og de jobbene Norge trenger i framtida. SSB beregner en mangel på lærere i I Alta kommune kan nesten 40 lærere gå av med pensjon inneværende år. Samtidig vil det være et overskudd på hele ferdigutdannede studenter innen økonomi og administrasjon i 2025 i Norge. Det er altså ikke samsvar mellom hva dagens unge velger og hva samfunnet har behov for. - Hva kan være tiltak for å øke rekrutteringa til lærerutdanningene? - Hva kan være hensiktsmessige tiltak for å øke rekrutteringa til ledige stillinger i skoler og barnehager i Finnmark? Hva kan kommunene gjøre? Hva bør være statlig ansvar? Sak 3/15 Årsmelding for årsmøteperioden 2014/2015 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning 2. Oversikt over styresammensetning og verv 3. Årsmelding fra lokallaget 4. Årsmelding fra hovedtillitsvalgt 5. Årsmelding fra barnehageansvarlig 6. Årsmelding fra Hovedverneombud Oppvekst og Kultur

8 1. Innledning Utdanningsforbundet Alta har 921 medlemmer per , noe som innebærer en økning på 5 medlemmer fra sist år. Den daglige driften ble ivaretatt av Anette Berger (Leder.) Marit Lundgren har fungert som hovedtillitsvalgt i årsmøteperioden. I tillegg har Tone Romsdal Lillemoen (Barnehageansvarlig) vært på kontoret 2 dager i uken i årsmøteperioden. Det har vært flere saker som har vært i fokus i denne perioden, men streiken i tariffoppgjøret må sies å være det som har hatt størst fokus. I tillegg har UDF deltatt på nesten alle hovedutvalg og kommunestyremøter og kjørt lokale forhandlinger. Et kontinuerlig fokus har vært å få til et godt og tett samarbeid med de tillitsvalgte ute på arbeidsplassene. Vi har gjennomført AT-samlinger for barnehage og skole. Vi har også arrangert et seminar for de tillitsvalgte og lokallagsstyret sammen. I årsmøteperioden har vi hatt et stort medlemsfokus. Vi har prioritert besøk i barnehager og skoler, samt deltatt på mange klubbmøter. Dette er en fin måte å treffe medlemmene på og noe vi vil ha fokus på og prioritere videre Foruten om dette har vi avholdt og deltatt på en del kurs/skolering. (Se nærmere under årsmelding for lokallaget) Side 8 2. Oversikt over styresammensetning og verv Lokallagsstyre Verv Navn Frikjøp vår 2014 Frikjøp høst 2014 Leder: Anette Berger, Gakori skole 88 % sentralt 12 % lokalt 88 % sentralt 12 % lokalt Nestleder: Styremedlemmer: Vara styremedlem Marit Lundgren, Saga skole Tone Lillemoen, Åsen bhg (Barnehageansvarlig) Lisa Bellika, (G) Gakori skole Finn Skjoldbjærg, (V) Alta vgs. Knut Einar Kristensen, (L) Alta vgs. Veronica Johansen, (G) Bossekop skole Tom Henry Elvedal-Johansen,(G) Bossekop skole Kai Olsen, (G) Alta ungd.skole Mette Kjelsberg, (B) Sentrum bhg Jon Vidar Bull, (V) Alta vgs. 40% lokalt 40% lokalt

9 Side 9 Linda Heitmann, (FAS) PPT Web-ansvarlig Anette Berger Regnskapsansv. Anette Berger /Vanja Yksel (UDF Finnmark) Hovedtillitsvalgt Marit Lundgren 100 % Alta kommune Vara-HT Anette Berger Hovedverneombud Tove Lampe Barosen, Bossekop skole 15 % Alta kommune Vara Pål Brekke, Komsa skole hovedverneombud 100 % Alta kommune 15 % Alta kommune Forhandlingsutvalg Leder Nestleder Medlem Marit Lundgren Anette Berger Lisa Bellika, Veronica Johansen, Morten Fugelli, Linda Heitmann Nettverk Barnehage Grunnskole Videregående Ledere FAS Samiske pedagoger Tone R. Lillemoen Veronica Johansen Finn Skjoldbjærg Jon Vidar Bull Linda Heitmann Monika Skum Buljo 3. Årsmelding fra lokallaget Et av hovedfokusene for vår og høst 2014 var tariffoppgjøret. Vi startet allerede i februar med kursing i forhold til tariffoppgjøret. I og med at Alta var tatt ut i beredskap, ble det gjennomført omfattende forarbeid med tanke på en eventuell streik både når det gjaldt organisering, medlemslister, medietrening og så videre. Vi ble først tatt ut i forbindelse med en UNIO streik hvor leder i Utdanningsforbundet også ble leder i UNIO sammenslutningen. Gjennom forhandlinger ble det enighet med alle andre forbund i UNIO bortsett fra Utdanningsforbundet. Dermed var konflikten et faktum fra og med juni. Utdanningsforbundet Alta ble tatt ut i streik 11.august og gjennom

10 Side 10 opptrapping hadde vi ved streikeslutt 200 medlemmer i streik. Etter streikeslutt 1.september måtte arbeidet sluttføres med utbetalinger, opprydding og evalueringer. Når det gleder andre aktuelle saker har skolestrukturdebatten fortsatt. Dette en debatt som har pågått lenge i Alta kommune. Allerede fra 2010 har vi gjennomført medlemsmøter knyttet til dette temaet. Likevel har vi hatt en omfattende runde med blant annet vedtak om kutt i skolebudsjettene, nedleggelser av klasser og kutt i lærerstillinger. Utdanningsforbundet Alta har deltatt på kommunestyremøter og hovedutvalgsmøter hvor dette har vært tema. Vi har også jobbet med synliggjøring av kvalitet i skolen både gjennom media, møter med politiske partier og på mange klubbmøter. Lokallaget har gjennomført tre AT samlinger og et AT- og styreseminar i årsmøteperioden. To samlinger for skolen og en for barnehage. Det har vært god deltakelse på skolesiden, noe mindre på barnehage. Saker som IA avtalen, hovedavtalen, skolestruktur, tariff, leirskoleavtalen og barnehageoffensiven vært tema. AT- og styreseminaret hadde veldig stor oppslutning. Over 30 deltakere deltok på Vikingsillju i Rafsbotn. Lokallaget har også gjennomført tillitsvalgtskolering, såkalt modul 1. Når det gjelder skolelederforum og styrerforum har vi ikke lyktes i like stor grad med å få deltakere, så dette må vi jobbe videre med. Utdanningsforbundet har vært representert i AMU og ADM. utvalget i Alta kommune. Det har vært 5 møter i AMU hvor saker som IA avtalen, seniorpolitikk, medarbeiderundersøkelsen og nærværsarbeid har vært tatt opp. Utdanningsforbundet har også sittet i arbeidsgruppen som har utarbeidet den overordnede IA planen i Alta kommune. Lokallaget har et stort medlemsfokus og har et mål om å være synlig både for medlemmer og ellers i samfunnet. Utdanningsforbundet har deltatt på de fleste kommunestyremøter og hovedutvalgsmøter for oppvekst og kultur hvor saker som angår våre medlemmer har vært på agendaen. Vi har vært omtalt i 34 saker i Altaposten, og i NRK radio 21 ganger. I tillegg har det vært mange ulike saker på NRK nett og Finnmark Dagblad. Vi har besøkt eller hatt klubbmøte på nesten alle skoler og barnehager i Alta kommune. For å være synlig for våre medlemmer har vi månedlige nyhetsbrev og postet 90 ulike saker på Facebook. Gjennom streiken og medlemsbesøk har vi fått tettere kontakt med våre medlemmer innen videregående opplæring og voksenopplæringen enn tidligere. Lokallagsstyret har i 2014 avholdt 10 styremøter og behandlet 97 saker. Oppmøtet på styremøtene har vært veldig bra. Vi har hatt mange gode diskusjoner, et godt miljø og et veldig godt samarbeid gjennom hele årsmøteperioden.

11 Side Alta, Rica HT kurs Alta Kontaktforum grunnskole 7.3 Alta, Rica Læringslivet - konferanse 10.3 Alta, gamle posten Styremøte Udf Alta Kautokeino Nettverk for samiske pedagoger Alta RSK samling 20.3 Alta Impulssamling 2.4 Alta, gamle posten Skolelederforum København Leder- /HT møte 7.4 Alta, gamle posten Styremøte Udf Alta 28.4 Alta, Thon AT samling skole 5.5 Alta, gamle posten Styremøte Udf Alta 6.5 Oslo Media kurs Kirkenes Barnehagekonferanse Alta Veilederkorpset Karasjok Leder- /HT møte 22.5 Alta vgs. kantina Medlemsmøte UNIO 3.6 Oslo SEK kurs tariff 4.6 Kantina AUSK Medlemsmøte tariff 10.6 Alta, gamle posten Styremøte Udf Alta Oslo SEK kurs forhandlingsledelse 16.6 Alta, gamle posten Modul 1 kurs Øksfjord RSK samling 14.8 Oslo Streikemøte Alta, Rica Leder- /HT møte 4.9 Alta vgs. kantina Medlemsmøte 9.9 Alta, Rica Beregningskurs lokale forhandlinger Alta, Rica Kurs lokale forhandlinger 15.9 Alta, gamle posten Styremøte Udf Alta 30.9 Alta, kommunestyresalen Tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Alta, gamle posten Styremøte Udf Alta Alta, Thon AT samling skole Alta, gamle posten Styremøte Udf Alta Alta Leder-/HT møte Alta Fagsamling fylkesmannen ang. barnehage Alta Fagforum ressurspedagoger Alta AT samling barnehage Alta, Thon Vica Møte og julebord pensjonistene Kirkenes RSK samling 2.12 Alta Styremøte Udf Alta Tromsø Temakurs Udf Finnmark Oslo SEK kurs tariff 12.1 Alta Styremøte Udf Alta Oslo Konferanse: barnehagepolitisk offensiv Alta Grunnkurs HMS Oslo HTV kurs Alta Leder- /HT møte Oslo Forhandlingsledelse 9.2 Alta, gamle posten Styremøte

12 Side Vikingsillju AT- og lokallagsstyre samling 18.2 Alta, kommunestyresalen Grunnkurs HMS 18.2 Alta, Scandic Fagdag fylkesmannen 19.2 Lakselv Felles skolering SFS Alta Dialogmøte IA Anette Berger Leder Utdanningsforbundet Alta 4. Årsmelding fra hovedtillitsvalgt I denne årsmøteperioden har HTs arbeidstid gått med til drøftinger med arbeidsgiver, deltakelse i diverse arbeidsgrupper i kommunen, hjelp og rådgivning til tillitsvalgte på arbeidsplassene og til enkeltmedlemmer. De tillitsvalgte på arbeidsplassene har til dels store oppgaver de skal delta i medbestemmelse om. Skolering og møter med AT-ene er derfor nødvendig. Lokallaget har avholdt 1kurs for nye lokale tillitsvalgte, 4 samlinger for arbeidsplasstillitsvalgte og 4 medlemsmøter. I. Frikjøp og ansvarsområder HT for Utdanningsforbundet Alta er Marit Lundgren. Vara-HT er Anette Berger. Begge kommer fra medlemsgruppe grunnskole. Siden avtaleverket nå bare åpner for å ha en felles HT for kommunalt ansatte, må vi jobbe lokalt for å holde kontakt med barnehagepersonale og ledere også gjennom de nettveksansvarlige i lokallaget. HT har god hjelp og godt samarbeid med barnehageansvarlig i lokallaget, Tone R. Lillemoen Frikjøp for HT er etter dagens avtale 100 %. Vi har ikke foretatt noen oppdeling av ressursen mellom HT og vara på grunn av at de samme personene også er hhv. nestleder og leder. Vi gjør det arbeidet som må gjøres uten å forholde oss til prosentvis andel av arbeidstida. II. Representasjon i faste utvalg HT er fast representant i Administrasjonsutvalget (politisk utvalg) og vara-ht er vararepresentant i utvalget. Det har i 2014 vært 8 møter i administrasjonsutvalget. Saker som har vært til behandling er blant annet: Budsjett og økonomiplan( ), Arbeidsgiverpolitikk, seniorpolitikk, IA-avtalen, vikartjenesten og revisjon av permisjonsreglementet.

13 Side 13 Vara-HT er fast representant i Arbeidsmiljøutvalget (administrativt utvalg) og HT er vara. Hovedtillitsvalgte er også medlem av tilsettingsutvalg for Barn og unge-sektoren som har ansvar for tilsetting av skoleledere, styrere, undervisningspersonale, pedagogisk personale i barnehagene og SFO, samt i Barn og unge-tjenesten inkl. PPT. Det har vært 11 møter hvor det er tilsatt rundt 250 personer. Fortsatt er det god søknad til hoved utlysningen av lærerstillinger. Men allerede ved skolestart begynner det å bli mangel på kvalifiserte lærere. Til stillinger som pedagogiske ledere i barnehagen og stillinger i barne- og ungetjenesten var det i 2014 godt med kvalifiserte søkere. III. Representasjon i andre utvalg/grupper HT er ofte representert i ulike ad hoc-grupper. Dette dreier seg om partssammensatte grupper med avgrensede oppdrag over kortere eller lengre perioder. I inneværende periode har HT fra Utdanningsforbundet, sykepleierforbundet, Delta og Fagforbundet sammen med personalsjef og firerepresentanter fra arbeidsgiver laget forslag til revisjon av arbeidsgiverpolitikken HT i Alta har deltatt i styremøter til RSK- Vest. Fra januar 2015 er det Utdanningsforbundet Finnmark som deltar på møter i regi av RSK-vest. IV. Drøftinger/informasjon HT har hatt 9 drøftingsmøter med kommunalleder for tjenesteområdet oppvekst og kultur. I møtene gis det gjensidig informasjon og drøftes/avklares saker meldt inn fra partene. Saker som er tatt opp er bl.a. budsjett 2015 og budsjettreduksjon innenfor oppvekst og kultur, lokale arbeidstidsavtaler for skolene, kompetanseplan og kartlegging, etter- og videreutdanning, lokale forhandlinger, skolerute. HT har deltatt på de fleste rektormøtene i 2014 og barnehagekontakt, Tone R. Lillemoen, har deltatt på styrermøtene. En del saker ang. lønns- og arbeidsvilkår og tilsettingsvilkår samt personalsaker drøftes og avklares med personalkontoret.

14 Side 14 Det har i denne perioden ikke vært sendt saker til sentral tvistebehandling p.g.a. uenighet om avtaleforståelse. V. Forhandlinger 2014 var et hoved tariffoppgjør og innebar også lokale forhandlinger for kap. 4 (medarbeidere ute på tjenestenivå). Resultatet av det sentrale oppgjøret ble 3,3 %, der lokal andel utgjør 1,0 %. Det ble forhandlet om en pott på 1 %, som i Alta utgjorde ca. 5,2 mill. kr. Der kom vi ut med et resultat litt under pro rata for våre medlemmer. Det er sendt ut informasjon til arbeidsplassene om resultatet for de enkelte. For kap. 3 (sektor- og virksomhetsledere), og kap. 5 (andre ledere, konsulenter og rådgivere) er det ingen sentrale forhandlinger, kun lokale. Resultatet for kap ble på 2,7 % og for kap.5 ble det 2 % Marit Lundgren 5. Årsmelding fra barnehageansvarlig. Barnehage ansvarlig er frikjøpt 40% til å jobbe med barnehage saker for lokallaget Alta. Dette er en frikjøpsordning som man ser nytte av å ha. I Alta har vi totalt 27 barnehager, 14 private og 13 kommunale. Vi har medlemmer i alle barnehager. Lokallaget har hatt som mål i 2014 å bli mer synlig for våre medlemmer. På bakgrunn av tilbakemeldinger fra medlemmer i barnehagene, ser vi at vi er kommet godt i gang med dette. De setter pris på at vi kommer på besøk rundt i virksomhetene, vi får også et godt innblikk i hvordan hverdagen er i de ulike barnehagene. I løpet av 2014 har barnehageansvarlig deltatt på ulike møtearenaer som styrer møter/forumer, Kommunestyremøter og fagform. Vi på lokalkontoret har også invitert og kjørt egne møter med ressurspedagogene og de kommunale styrerne. Vi har ikke helt lyktes å komme i gang med våre medlemmer blant de private styrerne, men vi er i en prosess nå, hvor vi holder på å få dette også opp å gå.

15 Side 15 Mange arbeidsplass tillitsvalgte rundt i barnehagene har gitt uttrykk for at det er vanskelig å få opp klubb aktiviteten på arbeidsplassen. Det er to årsaker til dette, man er få medlemmer og all møte tid må skje på kveldstid. Ut fra disse tilbakemeldingene gjorde vi et forsøk på å kjøre felles klubb møter mellom flere barnehager, der vi på lokalkontoret sto for innkalling og var møte ansvarlige. Der vi fikk dette til var tilbakemeldingene at dette var bra og et ønske om at vi måtte fortsette med denne type klubbmøter. Etter besøk i flere barnehager kom samme problematikk rundt minoritetsspråklige opp som tema. Personalet opplever det som utfordrende når det blir mange minoritetsspråklige i samme barnehage, uten at det følger ekstra ressurser med. De minoritetsspråklige barna kommer i barnehagen og møter en helt ny kultur og et språk de ikke forstår. En naturlig reaksjon for barn som opplever dette er blant annet utagerende adferd som går utover andre barn og personalet. Personalet føler at man ikke får ivaretatt noen av barna på avdelingene godt nok, hverken de som strever i hverdagen eller de andre barna. Problematikken er tatt opp med barnehage ansvarlige i kommunen. Kommunen skal fordele barna på flere barnehager slik at det ikke blir en opphopning i de sentrumsnære barnehagene slik det er i dag. Vi på lokalkontoret har også fått til et møte med leder i Sv, Tommy Berg, der to styrere fikk lagt fram problemstillingene knyttet til minoritetsspråklige barn. Man ser også nå på andre løsninger i kommunen for å gjøre integreringen lettere for barnehager og minoritetsspråklige barn og deres familier. Som barnehageansvarlig har man gjennom året små og store oppgaver. Man skal holde seg oppdatert fra sentralt, videresende informasjon og linker til AT på virksomhetene, være med å holde kurs for tillitsvalgte. Hente kaffe til Leder og HT Når man ser tilbake på 2014 ser vi at vi får ting til å skje, selv om det ikke går fort, så har vi klart å så spirer som etter hvert gir ringvirkninger. Framover skal vi fortsette å være synlig og oppsøkende for våre medlemmer. Et mål for 2015 må være å klare å nå flere politikere med våre budskap Tone R. Lillemoen

16 Side Årsmelding fra Hovedverneombud Oppvekst og Kultur Alta kommune har pr.dd ett hovedverneombud (HVO) i 100% stilling. Fagforbundet innehar denne stillingen og Utdanningsforbundet har vara hovedverneombuds stillingen. Denne fordelingen er gjort i forhold til hvilke fagforeninger i Alta kommune som har flest medlemmer.stillingen skulle gjelde fra oktober 2014 med varighet i to år. Av ulike grunner ble overgangen til ny ordning utsatt. Valget av HVO og vara ble gjort blant verneombudene 27. november Nils Arne Skum ble valgt som HVO og Tove Lampe Barosen som vara. Vara hovedverneombudet har ingen frikjøp og dermed ikke kontortid. Den nye ordningen trådde i kraft HVO`s rolle og oppgaver er omtalt i arbeidsmiljøloven og forskrifter til denne. Den sentrale oppgaven er å samordne verneombudenes virksomhet. Valg av verneombud og vara verneombud skjer nesten kontinuerlig med mellom 60 og 70 verneområder i kommunen. Det er en tidkrevende oppgave å holde seg oppdatert på hvem som innehar de ulike rollene ute på virksomhetene. Kontakten med de ulike går i hovedsak via mail. Vi har også en profil på Facebook som etter hvert flere og flere benytter. Her legges ut en del nyttig info og tips til linker og artikler. Arbeidsoppgaver: Siste periode ble brukt til flytting ut av Altagård og inn i nye lokaler på rådhuset. Kontoret til hovedverneombudet ligger i toppetasjen på rådhuset. (4.etg i det gamle bygget) Hovedverneombudet deler lokalene med hovedtillitsvalgte for Utdanningsforbundet og Delta. April: Samarbeidsmøter med Hero, bosetting av mindreårige flyktninger og lokallagets barnehage ansvarlig. Mai: Seniorpolitikken ut på høring. Åpen dag på kontoret. Nye verneombud. Arbeid for å få til et samarbeid med barnehagene Hero bosettingsavdelingen. Tilsyn sammen med arbeidstilsynet. Juni: Arbeid med personalsak.

17 Side 17 Arbeidsmiljøutvalget. Juli August: Ferie September: Verneombuds konferanse i regi av UNIO Rydding/avvikling av kontoret. Møte med bygg/drift ang inneklima på skole. Arbeid med IA avtalen. Oppfølging av personalsak. Oktober: Møte med bygg/drift inneklima Oppsummering av seniorpolitikk arbeidet. Verneombudssamling. November: Arbeid med en personalsak. Oppfølging av rapporter fra arbeidstilsynet Arbeidsmiljøutvalget. Oppvekst og kultursektorens disponering av grunnpakken fra Hemis. Valg av HVO Desember: Arbeid med to personalsaker. Ferdigstilling av IA-planen for Alta kommune. Som hovedverneombud var jeg medlem av lokallagsstyret, og deltok på styremøtene. Plan og byggekomiteen har hatt jevnlige møter. Det har ikke vært saker som har berørt mitt arbeidsfelt, så jeg har ikke deltatt på noen møter i det utvalget denne perioden. Januar: Som varahovedverneombud er jeg fast medlem i arbeidsmiljøutvalget i kommunen. Det har vært ett møte i januar. Tove Lampe Barosen Årsmelding for årsmøteperioden 2014/2015 vedtas.

18 Side 18 Sak 4/15 Regnskap for årsmøteperioden 2014 Årsoppgjøret er utarbeidet av: Anette Berger leder og Vanja Yuksel Utdanningsforbundet Finnmark Regnskap ALTA RESULTAT Forslag ramme budsjett 2016 Regnskap HiÅ Budsjett HiÅ Budsjett 2015 INNTEKTER 3290 Kontingentinntekter FY/LOK , Andre driftsinntekter (fri) , Refusjon SPK-midler , Sum Driftsinntekter , KOSTNADER 6010 Avskrivninger utstyr 0, Leie kontorlokaler , Renhold , Kontorforsikringer 3 419, Leie/service kontormaskiner 0, Leie datasystemer 4 011, Inventar, innkjøp 0, Kontorteknisk utstyr , Service kontormaskiner , Service/lisenser IKT 9 534, Honorar-Øk.Tjenester -Lån 0, Frikjøpsordninger , Honorar uten oppg.plikt , Kontorrekvisita 2 721, Konvolutter 0, Edb programvare over drift 2 873, Kopipapir 0, Trykksaker 1 747, Aviser og abonnementer kontoret , Diverse kontor- og adm.kostnader 5 581, Telefon , Linjekostnader IKT 9 858, Portokostnader, postboksleie 1 244,

19 Side 19 Sum , Bilgodtgjøring - trekk- og avgiftsfri 0, Flybilletter , Andre reiseutgifter , Hotell , Leie kurslokale/møterom , Bevertning ved møter , Deltakeravgift møter/kurs 5 600, Andre kurs/møte kostnader , Annonser markedsføring 1 664, Profileringsmateriell , Støtte andre organisasjoner 9 990, Representasjon, gaver , Sum , DRIFTSRESULTAT 5 449, FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER 8040 Renteinntekter bank , Bankgebyr 1 814, Dispon. årsresult fri egenkapital 0, Sum Finansposter -847, Ordinært Resultat før skatt 4 601, , ,00 Ordinært Resultat 4 601, Regnskap 2014 vedtas.

PROTOKOLL ÅRSMØTE 2016 UTDANNINGSFORBUNDET ALTA

PROTOKOLL ÅRSMØTE 2016 UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Vår dato 5.4.16 PROTOKOLL ÅRSMØTE 2016 UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Møtetid: 5.april 2016 kl. 1800-2100 Møtested: Thon hotell sentrum Tilstede: Antall stemmeberettigede: 32 Saksliste: 1. Konstituering ( 58.1.1)

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Vår dato 30.03.2016 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler Rødøy Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon Alle medlemmer i Utdanningsforbundet Rødøy Innkalling til årsmøte Styret for Utdanningsforbundet

Detaljer

Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (allmøte)

Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (allmøte) Retningslinjer, Utdanningsforbundet Mars 2013 Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (allmøte) Disse retningslinjene omhandler ordinære årsmøter der alle medlemmer

Detaljer

Retningslinjer og vedtekter for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement

Retningslinjer og vedtekter for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement Retningslinjer, Årsmøter lokallag Desember 2014 Retningslinjer og vedtekter for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement Innledningsvis er det i korthet skissert hva som gjelder for lokallag

Detaljer

Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (delegatmøte)

Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (delegatmøte) Retningslinjer, Utdanningsforbundet Mars 2013 Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (delegatmøte) Disse retningslinjene omhandler delegatårsmøter, en årsmøteform som

Detaljer

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Vår dato 9.4.14 Til medlemmene i Utdanningsforbundet Alta ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Tid: Onsdag 9.april 2014 18.00-21.00 Sted: Best Western Nordlys hotell Alta Vedlagt følger innkallingen til

Detaljer

Valgreglement for fellesmøtet og særmøtene

Valgreglement for fellesmøtet og særmøtene Årsmøte 30. 31. mars 2009 Sak F1.6 Valgreglement for fellesmøtet og særmøtene Styrets innstilling til vedtak: 1. Årsmøtet godkjenner valgreglementet for valgene på F-årsmøtet og S-årsmøtene. 2. Årsmøtet

Detaljer

1.2 VALG AV MØTEDIRIGENTER OG MØTELEDER I SÆRMØTE

1.2 VALG AV MØTEDIRIGENTER OG MØTELEDER I SÆRMØTE SAK 1 KONSTITUERING 1.1 GODKJENNING AV INNKALLING Innkalling er sendt årsmøtedelegatene i uke 17 Årsmøtet godkjenner innkallinga. 1.1.1 GODKJENNING AV FULLMAKTER Det er utstedt fullmakter ved møtets start.

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6.-8. mai 2015 SAK 01 KONSTITUERING 1.1. Godkjenning av innkalling 1.2. Valg av dirigenter 1.3. Valg av referenter 1.4. Godkjenning av delegater 1.5. Godkjenning

Detaljer

INNKALLING MED SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA

INNKALLING MED SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Vår dato 06.03.12 Til medlemmene i Utdanningsforbundet Alta INNKALLING MED SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Tid: Torsdag 11.april 2013 18.00-21.00 Sted: Rica Alta hotell Vedlagt følger

Detaljer

Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement

Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement Retningslinjer, Utdanningsforbundet September 2014 Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement De reviderte retningslinjene tar hensyn til endringer i vedtektene på landsmøtet

Detaljer

SAKSPAPIRER. ÅRSMØTE Utdanningsforbundet Lier

SAKSPAPIRER. ÅRSMØTE Utdanningsforbundet Lier SAKSPAPIRER ÅRSMØTE Utdanningsforbundet Lier Haugestad 17.april 2013 Side 2 SAK 1 KONSTITUERING SAK 1 A Møteledelse a) VALG AV MØTEDIRIGENT Lisbet Grøvdal. Årsmøtet gir dirigent fullmakt til å lede årsmøtet

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/12 Dato: 15.2.2012 Sted: Quality hotell, Fredrikstad

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/12 Dato: 15.2.2012 Sted: Quality hotell, Fredrikstad Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/12 Dato: 15.2.2012 Sted: Quality hotell, Fredrikstad Tilstede: Morten Breivik, Eli Gulbrandsen, Ulrika Hanssen, Ole Jørgen Christiansen, Anne

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET AURSKOG-HØLAND inviterer til ÅRSMØTE Leikvin Torsdag 15.mars kl Middag serveres kl 18.00

UTDANNINGSFORBUNDET AURSKOG-HØLAND inviterer til ÅRSMØTE Leikvin Torsdag 15.mars kl Middag serveres kl 18.00 UTDANNINGSFORBUNDET AURSKOG-HØLAND inviterer til ÅRSMØTE 2012 Leikvin Torsdag 15.mars kl 18.00 Middag serveres kl 18.00 Saksliste Sak 1 Konstituering, møtereglement, valgreglement Sak 2 Årsmelding fra

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015 ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015 Møtested: Oppdal ungdomsskole Dato: 25.3.2015 Tilstede: 17 stemmeberettigede(6 barnehage, 9 grunnskole, 2 vgs.) Årsmøtet startet med sang og musikk fra

Detaljer

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014 ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.14 31.12.14 Medlemstall: Januar 2014: Totalt 492 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum

Detaljer

FORBREDELSER TIL ÅRSMØTET 2015:

FORBREDELSER TIL ÅRSMØTET 2015: UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Innkalling til styremøte Nr. 9 14/15 Sted: Fagforeningskontoret. Tid: torsdag 06.03.14 kl. 08.00-15.30 og fredag 07.03.14 kl. 08.00 15.00 Bevertning: Pizza på torsdag kl.

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 04/12 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 04/12 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 04/12 Dato: 4.6.2012 Sted: Stallen, Lykkeberg Tilstede: Forfall: Møteledelse: Ved protokollen: Morten Breivik, Eli Gulbrandsen, Ulrika Hanssen,

Detaljer

ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12

ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12 Medlemstall: Januar 2012: Totalt 471 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum barnehage:26(kommunale) og 34 (private)

Detaljer

Kalender Vår Medbestemmelse og klubbarbeid i grunnskolen

Kalender Vår Medbestemmelse og klubbarbeid i grunnskolen Kalender Vår Medbestemmelse og klubbarbeid i grunnskolen Aktivitetskalender vår Utdanningsforbundet Alta ønsker godt nytt år! Som før vil du finne en veiledende liste over saker og tema det kan være lurt

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Dette er en kort innføring i hva

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2015

Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2015 Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2015 Viken folkehøgskole Onsdag 18. mars kl. 18:00 Barnas utdanning starter i barnehagen! Program Åpning ved leder Aud Heiberg Allsang: Din tanke er fri Besøk fra Utdanningsforbundet

Detaljer

ÅRSMØTE UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2012

ÅRSMØTE UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2012 ÅRSMØTE UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2012 Fru Haugans Hotell 29. mars 2012 ÅRSMØTET 2012 Utdanningsforbundet Vefsn har årsmøte på Fru Haugans hotell torsdag 29. mars kl. 19.00. Sakliste: 1. Åpning 2. Innlegg

Detaljer

HEMNES. Årsmøte. 7. april 2016 kl. 18.00. Bjerka barnehage

HEMNES. Årsmøte. 7. april 2016 kl. 18.00. Bjerka barnehage Årsmøte 7. april 2016 kl. 18.00 Bjerka barnehage Innhold: Sak 1: Konstituering og møtereglement.... 3 Sak 1.1: Godkjenning av innkalling... 3 Sak 1.2 Valg av dirigent... 3 Sak 1.3 Valg av referent... 3

Detaljer

Utdanningsforbundet Rælingen Årsmøte 2016 Protokoll

Utdanningsforbundet Rælingen Årsmøte 2016 Protokoll Utdanningsforbundet Rælingen Årsmøte 2016 Protokoll Sak 1/16 Konstituering Sak 2/16 Årsmelding for utdanningsforbundet Rælingen 2015 Sak 3/16 Regnskap for Utdanningsforbundet Rælingen 2015 Sak 4/16 Retningslinjer

Detaljer

ÅRSMELDING UTDANNINGSFORBUNDET HAUGESUND

ÅRSMELDING UTDANNINGSFORBUNDET HAUGESUND ÅRSMELDING UTDANNINGSFORBUNDET HAUGESUND 2011 ÅRSMELDING 2011 Styrets sammensetning Årsmelding fra Hovedtillitsvalgt Haugesund kommune Årsmelding fra Regionstillitsvalgt videregående skole Møtevirksomhet

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012

REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012 Vår dato: 21.3.2012 REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012 Tid: Onsdag 21.mars 2012, kl.19.00. Sted: Nordkjosbotn videregående skole. Leder ønsket velkommen til årsmøtet. Det var 19 medlemmer

Detaljer

LM-SAK 1-16 Konstituering

LM-SAK 1-16 Konstituering LM-SAK 1-16 Konstituering LM-sak 1.1-16 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg 1) Godkjenning av dagsorden (vedlegg 2)

Detaljer

FELLESPLAN FOR NEDLEGGELSE AV LOKALLAGENE BØ OG SAUHERAD OG OPPRETTELSE AV NYTT LOKALLAG MIDT-TELEMARK

FELLESPLAN FOR NEDLEGGELSE AV LOKALLAGENE BØ OG SAUHERAD OG OPPRETTELSE AV NYTT LOKALLAG MIDT-TELEMARK FELLESPLAN FOR NEDLEGGELSE AV LOKALLAGENE BØ OG SAUHERAD OG OPPRETTELSE AV NYTT LOKALLAG MIDT-TELEMARK Bakgrunn sammenslåing av lokallagene Stortinget har vedtatt at det skal gjennomføres en kommunereform.

Detaljer

Årsmøtet velger Kjetil Sæther til møteleder. -Vedtak: Innstilling fra styret i Utdanningsforbundet Rauma:

Årsmøtet velger Kjetil Sæther til møteleder. -Vedtak: Innstilling fra styret i Utdanningsforbundet Rauma: Årsmøte i Utdanningsforbundet Rauma Grand Hotel mandag 23.3.15 Sakliste med saksopplysninger og innstillinger Sakliste Sak 1 Konstituering 1.1 Godkjenning av innkalling Kunngjøring ble sendt klubber og

Detaljer

Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement

Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement Retningslinjer, Utdanningsforbundet Desember 2008 Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement Retningslinjene ble behandlet og vedtatt i SST 208/08, 12. desember 2008.

Detaljer

Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik!

Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Dette er en kort innføring i hva og hvordan for nye tillitsvalgte i vårt lokallag. Den videre kursing vil foregå

Detaljer

LM-SAK 1-13 Konstituering

LM-SAK 1-13 Konstituering LM-SAK 1-13 Konstituering LM-sak 1.1 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg) Godkjenning av dagsorden Valg av referenter

Detaljer

Protokoll fylkesstyremøte nr. 11 11/12

Protokoll fylkesstyremøte nr. 11 11/12 Vår dato: 09. 04.12 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler: Torodd Eriksen Deres referanse Arkivkode Direkte telefon: 915 24 542 Protokoll fylkesstyremøte nr. 11 11/12 Sted: Fylkeskontoret Dato: Tirsdag

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 1/11 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 1/11 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 1/11 Dato: 7.2.2011 Sted: Stallen, Lykkeberg Tilstede: Ann Heidi Jensen, Guro S. Vatn, Odd Gunnar Erikstad, Arild Larsen, Anne Karin Røtne, Inger

Detaljer

3.2 REGNSKAP. Innledning ved Ellen Stigum

3.2 REGNSKAP. Innledning ved Ellen Stigum 3.2 REGNSKAP Innledning ved Ellen Stigum Kommentar til regnskapene Regnskapene er gjennomgått av fylkeskontoret uten særskilte merknader og er godkjent av revisor. Pga. omlegging av regnskapssystemet er

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 07/11 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 07/11 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 07/11 Dato: 15.11.2011 Sted: Stallen, Lykkeberg Tilstede: Forfall: Møteledelse: Ved protokollen: Morten Breivik, Eli Gulbrandsen, Ulrika Hanssen,

Detaljer

Årsmøte. Utdanningsforbundet Froland. Blakstad videregående skole 21.03.2012. klokka 19.00 20.30

Årsmøte. Utdanningsforbundet Froland. Blakstad videregående skole 21.03.2012. klokka 19.00 20.30 Årsmøte Utdanningsforbundet Froland Blakstad videregående skole 21.03.2012 klokka 19.00 20.30 Side 1 Tilstede: 15 Hanne Hansson møtte fra fylkesstyret SAKSLISTE 1. Konstituering 2. Årsmeldinger og regnskap

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland Årsmøtet ble avholdt på Kjelle videregående skole 24. april kl. 18.

Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland Årsmøtet ble avholdt på Kjelle videregående skole 24. april kl. 18. Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2014. Årsmøtet ble avholdt på Kjelle videregående skole 24. april kl. 18.00 Saksliste Sak 1 Konstituering, møtereglement, valgreglement Sak 2

Detaljer

Forretningsorden for landsmøte 2014

Forretningsorden for landsmøte 2014 LS 07/14 Vedlegg 1: Arbeidsutvalgets innstilling til forretningsorden for landsmøte 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 01.08.2011-31.07.2013 1. Lønns- og arbeidsvilkår Hovedmål: Bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, sikre framtidig lønnsutvikling Sikre reell medbestemmelse og et godt arbeidsmiljø Arbeidsmål

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 1.8.2013-31.7.2015 1. Lønns- og arbeidsvilkår Bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, sikre framtidig lønnsutvikling Sikre reell medbestemmelse og et godt arbeidsmiljø Følge opp sentrale

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 2/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Februar 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret

PROTOKOLL STYREMØTE 2/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Februar 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Vår dato 12-mar-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 2/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Februar 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2013

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2013 ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2013 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.13 31.12.13 Medlemstall: Januar 2013: Totalt 477 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum

Detaljer

Retningslinjer for lokallaget i Oslo kommune

Retningslinjer for lokallaget i Oslo kommune Vedtatt av Årsmøtet i lokallaget i Oslo kommune. Bakgrunn/hjemmel Hjemmel for retningslinjer for lokallag i Akademikerforbundet går fram av forbundets vedtekter 12.1 Oslo kommune er organisert i bydeler,

Detaljer

Forberedelser til årsmøte - saksforberedelse, mobilisering og møteledelse. Årsmøteforberedende kurs

Forberedelser til årsmøte - saksforberedelse, mobilisering og møteledelse. Årsmøteforberedende kurs - saksforberedelse, mobilisering og møteledelse Årsmøteforberedende kurs 8.12.2015 Gode forberedelser er viktig! Årsmøteforberedelser bør være sak på alle styremøter Hold styr på alle frister Styret har

Detaljer

Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Våren 2012

Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Våren 2012 Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen Våren 2012 Aktivitetskalender våren 2012 Utdanningsforbundet Trondheim ønsker velkommen til nytt arbeidsår som arbeidsplasstillitsvalgt. I denne

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015/2016

HANDLINGSPLAN 2015/2016 HANDLINGSPLAN 2015/2016 Mål for arbeidet 2015/2016 Oppdatert 11/1-16 1. LØNNS- OG ARBEIDSFORHOLD Utdanningsforbundet Porsgrunn vil aktivt arbeide for å bedre lønns- og arbeidsforholdene for sine medlemmer.

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2012

Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2012 Saksliste Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2012 Årsmøtet ble avholdt på Leikvin 15. april, kl. 18.00 Sak 1 Konstituering, møtereglement, valgreglement Sak 2 Årsmelding fra styret

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 22.januar 2010 TID: Kl STED: Lø skole

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 22.januar 2010 TID: Kl STED: Lø skole Vår dato 12-feb-10 Steinkjer PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 22.januar 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Lø skole Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Einar Haug, Monica

Detaljer

ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET LEVANGER

ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET LEVANGER ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET LEVANGER 1.3.2015 29.2.2016 Tillitsvalgte i Utdanningsforbundet Levanger: Styret: Leder: Kirsti Wallum Alstad Nestleder: Mina Birgithe Rudi Kasserer og sekretær: Heidi

Detaljer

Forretningsorden for landsmøte 2011

Forretningsorden for landsmøte 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Vedlegg: Innstilling til forretningsorden for landsmøtet 2011 Forretningsorden for

Detaljer

SAK 2: KONSTITUERING. Det vises til vedtektene Forhandlingene i sak blir ledet av Ellen Stigum. Deretter overtar dirigentene.

SAK 2: KONSTITUERING. Det vises til vedtektene Forhandlingene i sak blir ledet av Ellen Stigum. Deretter overtar dirigentene. SAK 2: KONSTITUERING Det vises til vedtektene 58.1.1 Forhandlingene i sak 2.1.1-2.1.3 blir ledet av Ellen Stigum. Deretter overtar dirigentene. 2.1.1 Godkjenning av innkalling 2.1.2 Godkjenning av fullmakter

Detaljer

Referat konstituerende styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad Dato: Sted: Institutt for journalistikk

Referat konstituerende styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad Dato: Sted: Institutt for journalistikk Referat konstituerende styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad Dato: 27.4.2011 Sted: Institutt for journalistikk Tilstede: Morten Breivik, Ann Heidi Jensen, Hanne Merete Jensen, Guro Vatn, Ulrika Hanssen,

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

PROTOKOLL: Fylkesstyremøte nr. 02 11/12

PROTOKOLL: Fylkesstyremøte nr. 02 11/12 Vår dato: 23. 09. 2011 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler: Torodd Eriksen Deres referanse Arkivkode Direkte telefon: 915 24 542 PROTOKOLL: Fylkesstyremøte nr. 02 11/12 Sted: Fylkeskontoret Dato:

Detaljer

Utdanningsforbundet Asker Å rsmøte 2016

Utdanningsforbundet Asker Å rsmøte 2016 Utdanningsforbundet Asker Å rsmøte 2016 Tirsdag 12. april kl. 18.00 på Asker Videregående skole Årsmøtesaker: 1. Konstituering 2. Godkjenning av årsmeldingen for 2015 3. Godkjenning av regnskapet for 2015

Detaljer

Årsmøte. 30. mars 2017 kl Hemnes sentralskole

Årsmøte. 30. mars 2017 kl Hemnes sentralskole Årsmøte 30. mars 2017 kl. 18.00 Hemnes sentralskole Innhold: Sak 1: Konstituering og møtereglement.... 3 Sak 1.1: Godkjenning av innkalling... 3 Sak 1.2 Valg av dirigent... 3 Sak 1.3 Valg av referent...

Detaljer

Årsmelding for Utdanningsforbundet Rauma 23.3.15-19.4.16

Årsmelding for Utdanningsforbundet Rauma 23.3.15-19.4.16 Årsmelding for Utdanningsforbundet Rauma 23.3.15-19.4.16 Medlemstall per avtaleområde/arbeidsstedstype mars 13 april 14 mars 15 april 16 Medlemmer i lokallaget 225 223 228 230 avtaleområder KS bhg 23 25

Detaljer

Årsmøte 2012. Onsdag 7. mars klokken 1800. Quality Hotel Grand Royal

Årsmøte 2012. Onsdag 7. mars klokken 1800. Quality Hotel Grand Royal Årsmøte 2012 Onsdag 7. mars klokken 1800 Quality Hotel Grand Royal Innhold Innhold... 2 1 Årsmøtesak 1 2011 Godkjenning av innkalling... 4 2 Årsmøtesak 2 2011 Konstituering... 4 2.1 Valg av dirigent...

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

ÅRSMØTE UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2016

ÅRSMØTE UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2016 ÅRSMØTE UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2016 Fru Haugans Hotel 13.04.16 kl. 19.00 ÅRSMØTET 2015 Sakliste: 1. Åpning ved leder. 2. Konstituering, møte- og valgreglement. 3. Rettelse av årsmøteprotokoll 2015.

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/13. Dato: Tid: 09:00-15:00 Sted: Stallen, Lykkeberg

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/13. Dato: Tid: 09:00-15:00 Sted: Stallen, Lykkeberg Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/13 Dato: 14.3.2013 Tid: 09:00-15:00 Sted: Stallen, Lykkeberg Tilstede: Morten Breivik, Ulrika Hanssen, Ole Jørgen Christiansen (fra sak 11/13),

Detaljer

Deres dato. Deres referanse

Deres dato. Deres referanse Vår dato 03.11.14. 14 Vår referanse Deres dato Deres referanse Vår saksbehandler Synnøve T. Danielsen Direkte telefon 23 13 84 30 Møte/kursplan våren 2015. Sist revidert. 08.12.14 Mnd Dato Kurs i fylkeslaget

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

Sist endret VEDTEKTER

Sist endret VEDTEKTER VEDTEKTER 1 FORMÅL 2 ORGANISASJON 3 MEDLEMSKAP 4 KONTINGENT 5 TILLITSVALGTE 6 KLUBBENS ORGANER 7 ÅRSMØTE 8 ÅRSMØTE - VALG 9 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 10 KLUBBSTYRET 11 ARBEIDSUTVALG 12 UNGDOMSUTVALG 13 VALGKOMITE

Detaljer

a. Valg av ordstyrer Fylkesstyrets innstilling: Lage Nøst, de to siste vli bli presentert på årsmøtet

a. Valg av ordstyrer Fylkesstyrets innstilling: Lage Nøst, de to siste vli bli presentert på årsmøtet SAK 1 KONSTITUERING 4 / 64 a. Valg av ordstyrer Fylkesstyrets innstilling: Lage Nøst, de to siste vli bli presentert på årsmøtet b. Valg a referent c. Godkjenning av innkalling Første innkalling ble sendt

Detaljer

Kalender. Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Våren 2013. Våren 2014

Kalender. Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Våren 2013. Våren 2014 Kalender Våren 2014 Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen Våren 2013 Aktivitetskalender våren 2014 Utdanningsforbundet Trondheim ønsker velkommen til nytt arbeidsår som arbeidsplasstillitsvalgt. I

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2014/2015

HANDLINGSPLAN 2014/2015 HANDLINGSPLAN 2014/2015 Virksomheten i Utdanningsforbundet Porsgrunn bygger på Utdanningsforbundets vedtekter og programmer samt lokale mål formulert innenfor 4 programområder; 1. Lønns og arbeidsforhold.

Detaljer

PROTOKOLL: Fylkesstyremøte nr /12

PROTOKOLL: Fylkesstyremøte nr /12 Vår dato: 09. 04.12 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler: Torodd Eriksen Deres referanse Arkivkode Direkte telefon: 915 24 542 PROTOKOLL: Fylkesstyremøte nr. 10 11/12 Sted: Fylkeskontoret Dato: Tirsdag

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy.

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Monica Rakvåg, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00.

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer

Detaljer

Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Våren 2011

Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Våren 2011 Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen Våren 2011 Aktivitetskalender våren 2011 Utdanningsforbundet ønsker velkommen til nytt arbeidsår som arbeidsplasstillitsvalgt. I denne kalenderen

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2013/2014 REDIGERT

HANDLINGSPLAN 2013/2014 REDIGERT HANDLINGSPLAN 2013/2014 REDIGERT 22.11.2013 Virksomheten i bygger på Utdanningsforbundets vedtekter og programmer samt lokale mål formulert innenfor 4 programområder; 1. Lønns og arbeidsforhold. 2. Budsjett

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 2/11 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 2/11 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 2/11 Dato: 10.3.2011 Sted: Stallen, Lykkeberg Tilstede: Ann Heidi Jensen, Guro S. Vatn, Odd Gunnar Erikstad (til sak 17/11), Arild Larsen, Anne

Detaljer

Årsmøte mai 2015

Årsmøte mai 2015 Årsmøte 5.-7. mai 2015 Saksnummer: 13/2015 For at saker skal kunne tas opp på fylkesårsmøtet må de være sendt fylkesstyret innen 15.april (vedtektene 44.6). Fylkesstyret har imidlertid i kurs og på e-post

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 5/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Torsdag 10. Juni 2010 TID: Kl STED: Berg gård

PROTOKOLL STYREMØTE 5/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Torsdag 10. Juni 2010 TID: Kl STED: Berg gård Vår dato 5-jul-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 5/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Torsdag 10. Juni 2010 TID: Kl. 18.00 STED: Berg gård Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

Kalender Medbestemmelse/klubbarbeid i barnehage

Kalender Medbestemmelse/klubbarbeid i barnehage Kalender 2016-2017 Medbestemmelse/klubbarbeid i barnehage Medbestemmelseskalender 2016 2017 Utdanningsforbundet Bergen ønsker velkommen til nytt arbeidsår som tillitsvalgt. Denne kalenderen baserer seg

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 3. mars 2014. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø. Tid: 3. mars kl. 10.30-15.

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 3. mars 2014. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø. Tid: 3. mars kl. 10.30-15. FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 3. mars 2014 Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø PROTOKOLL Tid: 3. mars kl. 10.30-15.30 Til stede fra styret: Forfall Thomas Nordgård Jon Arvid

Detaljer

Tirsdag 15. mars kl. 18.00 pa Ra dhuset

Tirsdag 15. mars kl. 18.00 pa Ra dhuset Vår dato 09.03.2016 Tirsdag 15. mars kl. 18.00 pa Ra dhuset Saksliste: 1.0 Konstituering 2.0 Årsmelding for 2014 og 2015 3.0 Regnskap og budsjett 4.0 Andre årsmøtesaker 5.0 Valg av lokallagsstyre og hovedtillitsvalgt

Detaljer

Aust-Agder 16. januar 2007

Aust-Agder 16. januar 2007 . Postadresse: Tlf. 38042547 Pb.381 Fax. 38047485 4664 Kristiansand E-post: austagder@fobsv.no Aust-Agder 16. januar 2007!" # $% & $ ' & &! ( & & ' ) * + & +, - #. / -#. # *! & /............................

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden.

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Dato: Fredag 27. mars Tid for møte: 18.00 20.00 Sted: Sal 4 og 5 i sentrumsbygg, inngang hotellet. Foreløpig sakliste 1. Konstituering, møte- og valgreglement 2.

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad protokoll nr. 3/14. Dato: 26.3.2014 Tid: 11:00 15:00 Sted: Litteraturhuset

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad protokoll nr. 3/14. Dato: 26.3.2014 Tid: 11:00 15:00 Sted: Litteraturhuset Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad protokoll nr. 3/14 Dato: 26.3.2014 Tid: 11:00 15:00 Sted: Litteraturhuset Tilstede: Forfall: Møteledelse: Ved protokollen: Odd Espen Høili, Vidar Magnussen,

Detaljer

Referat fra utvidet styremøte i Utdanningsforbundet 21.januar

Referat fra utvidet styremøte i Utdanningsforbundet 21.januar Referat fra utvidet styremøte i Utdanningsforbundet 21.januar Disse møtte: S. Sivertsen Ingjerd Nygård Kjersti Drevsjømoen Often Bente Hugdal Grethe Nyrønning Ingrid Linna Gunn Toril Ryen Kari Vårhus Turid

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset INNKALLING Årsmøte i Sola Golfklubb Torsdag 26 Februar kl. 19:00 I Klubbhuset Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 12.februar 2015. Saker kan sendes til post@solagk.no

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Bergen avd 081 Vedtatt på årsmøtet den 26.01.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

Struktur for bydelslagene i Utdanningsforbundet Oslo med virkning fra 1.8.2010

Struktur for bydelslagene i Utdanningsforbundet Oslo med virkning fra 1.8.2010 Struktur for bydelslagene i Utdanningsforbundet Oslo med virkning fra 1.8.2010 Bydelslag i Utdanningsforbundet Oslo Utdanningsforbundet Oslo, bydel Gamle Oslo Utdanningsforbundet Oslo, bydel Grünerløkka

Detaljer

NTL Forskningsinstitutter. Styrets innstilling

NTL Forskningsinstitutter. Styrets innstilling NTL Forskningsinstitutter Styrets innstilling til Representantskapsmøte 20.- 21.09. 2012 1 Sak 1. Åpning Sak 2. Konstituering 2.1. Innkalling 2.2. Saksliste Styret innstiller overfor representantskapet

Detaljer

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag ÅRSMØTESAK 1 C) FORRETNINGSORDEN FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag Fylkesstyrets innstilling til fylkesårsmøtet: Fylkesårsmøtet godkjenner forretningsorden med følgende endring i punkt

Detaljer

01G Godkjenning av forretningsorden

01G Godkjenning av forretningsorden 1 01G Godkjenning av forretningsorden Sak: LM 01/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Silje Marie Bentzen Sted: Sundvolden 1 2 4 Under konstitueringen skal møtet vedta en forretningsorden. En forretningsorden

Detaljer

Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet. en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer

Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet. en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer Innhold Forord...3 Forslags- og nominasjonsprosedyrer 6 Valgkomiteens oppgaver og ansvar...4 Kombinasjon av

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Innhold

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Vedtekter for Pedagogstudentene

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden.

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Dato: Torsdag 22. mars Tid for møte: 18.00 20.00 Sted: Brattrein hotell 1 Sakliste 1. Konstituering, møte- og valgreglement 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning

Detaljer

Forslag til budsjett for Utdanningsforbundet Oslo for perioden 2015-2019

Forslag til budsjett for Utdanningsforbundet Oslo for perioden 2015-2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Årsmøtet tar rammebudsjett for perioden 2015-2019 til orientering. Forslag til budsjett for Utdanningsforbundet

Detaljer

2014/2.2 KONSTITUERING Godkjenning av forretningsorden for landsmøtet

2014/2.2 KONSTITUERING Godkjenning av forretningsorden for landsmøtet NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVI VUONA SÁMIJ RIJKASIEBRRE NØØRJEN SAEMIEJ RIJHKESIEBRIE NORSKE SAMERS RIKSFORBUND ÁŠŠEČILGEHUS SAKSFRAMLEGG čoahkkin møte beaivi ja báiki tid og sted áššenummar saksnummer áššemeannudeaddji

Detaljer

Protokoll årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik

Protokoll årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik Protokoll årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik Viken folkehøgskole Torsdag 15. mars kl. 17:30 Program Åpning ved leder Foredrag: Forfriskning mer alvor enn lavkarbo? Ine Wigernæs Allsang: Din tanke er

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Vedtekter

Detaljer