ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA"

Transkript

1 Vår dato Til medlemmene i Utdanningsforbundet Alta ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Tid: Torsdag 19.mars Sted: Thon hotell Vica, låven. Vedlagt følger innkallingen til årsmøtet i lokallaget. Det er viktig at innkallingen blir synliggjort overfor alle medlemmene ved virksomheten/arbeidsplassen. Årsmøtepapirer kan lastes ned fra Dersom det er klubber/medlemmer som ønsker å komme med resolusjoner eller pressemeldinger sendes dette til lokallagskontoret innen mandag 16.mars Det blir servering av kaffe og noe å bite i ved møtestart, og middag når møtet er over. NB! Det er nødvendig med påmelding til middagen i etterkant av årsmøtet! Påmelding til innen tirsdag 9.mars 2015 Vi ønsker alle våre medlemmer hjertelig velkommen! Med vennlig hilsen Anette Berger Leder Utdanningsforbundet Alta Adresse Postboks ALTA E-post/Internett Telefon Ht-g Leder Barnehage Telefaks Org.nr Bankkonto

2 Side 2 Årsmøte i Utdanningsforbundet Alta Møtetid: Start: Slutt: Møtested: Thon Hotell Vica Åpning velkommen v/lokallagsleder Anette Berger Kulturelt: Musikklinjekoret fra Alta vgs. Sentralstyremedlem Brit-Helen Russdal-Hamre Fylkesstyremedlem Arnt Holger Jensen Innlegg v/ kommunalleder Mads Stian Hansen Saksliste: 1. Konstituering ( ) 1.1 Godkjenning av innkalling 1.2 Godkjenning av saksliste 1.3 Valg av dirigenter 1.4 Valg av referenter 1.5 Valg av protokollunderskrivere 1.6 Valg av tellekorps 1.7 Valg av redaksjonskomite 1.8 Møte- og valgreglement 2. Rekruttering 3. Årsmelding for årsmøteperioden 2014/ Regnskap for årsmøteperioden Lærerspesialist 6. Retningslinjer for arbeidet i kommende årsmøteperiode 7. Budsjett Rammebudsjett Valg innenfor vedtektene 9. Saker til fylkesårsmøtet 10. Nominasjoner til verv på fylkesnivå 11. Nominasjoner til sentrale verv 12. Uttalelser/resolusjoner Årsmøtet slutt

3 Side 3 Sak 1/15 Konstituering 1.1 Godkjenning av innkalling Innkallingen godkjennes. 1.2 Godkjenning av saksliste Sakslisten vedtas. 1.3 Valg av dirigenter Dirigenter er; Bjørnar Mjøen og Astrid Kvangarsnes 1.4 Valg av referenter Referenter er; Ingvild Pharm Bull og Trude Brobakk 1.5 Valg av protokollunderskrivere Protokollunderskrivere er; 1.6 Valg av tellekorps Tellekorpset består av; Tom Henry Elvedal-Johansen Veronica Johansen 1.7 Valg av redaksjonskomite Redaksjonskomite består av; Jon Vidar Bull XXXXX 1.8 Gjennomgang av møte- og valgreglement Møte- og valgreglementet vedtas.

4 Side 4 Forslag til Valgreglement for årsmøte Generelt om valgene Valgene gjelder for to år med virkningsdato fra 1. august etter årsmøtet, så sant ikke annen ordning blir vedtatt av årsmøtet forut for valgene. 1 Alle valg skal være skriftlige. Møtelederen kan likevel, i samråd med årsmøtet, gjennomføre åpen avstemning, dersom det er et enstemmig forslag fra valgkomiteen og ingen andre forslag foreligger. Det kan ikke stemmes på andre enn de kandidatene det er fremmet forslag om og som har sagt ja til å stille til valg. Stemmesedler som inneholder andre navn, blir forkastet. Kandidater som det er fremmet forslag på, er: 1. Forslag fra valgkomiteen (pkt. 1 5 og 7 8) / lokallagsstyret (pkt. 7.6) 2. Kandidater som det fremmes forslag på under selve årsmøtet (benkeforslag). Blank stemmeseddel blir regnet som avgitt stemme. Gjennomføring av valgene på årsmøtet Valgene gjennomføres i den rekkefølgen som framkommer i nummereringen nedenfor: 1. Valg av lokallagsleder (plenum) Lederen blir valgt først og ved særskilt valg. Den kandidaten som får minst halvparten av stemmene, er valgt. Om ingen av kandidatene får halvparten av stemmene, skal det holdes nytt valg mellom de kandidatene som har fått stemmer i første valgomgang. Kandidatene blir satt opp etter stemmetall. Dersom det er flere enn to kandidater, går kandidaten med lavest stemmetall ut. Nytt valg blir holdt mellom de kandidatene som står igjen. Dette prinsippet følges til bare to kandidater står igjen. Ved omvalg mellom de to gjenstående kandidatene er den valgt som har fått flest stemmer. Får kandidatene likt stemmetall i to valgomganger trekkes det lodd mellom kandidatene. 2. Valg av nestleder i lokallaget (plenum) Her gjelder de samme valgreglene som i punkt 1. 1 Jf. avsnittet Årsmøteperiode og valgperiode i retningslinjene foran.

5 3. Særmøter på årsmøtet for valg av hovedtillitsvalgte i virksomheter på kommunenivå 2 ( ) jf. pkt. 9 ovenfor. Side 5 Valgkomiteen fremmer forslag på hovedtillitsvalgt(-e) for de aktuelle tariffområdene innenfor lokallaget. Valgene gjennomføres som særskilte valg i særmøter for årsmøtedeltakere innenfor de aktuelle tariffområdene på samme måte som for leder og nestleder i lokallagsstyret, jf. pkt Valg av styrerepresentanter (plenum) Her velges det antall medlemmer av styret som gjenstår etter valg av leder og nestleder. Ved valg av øvrige medlemmer av lokallagsstyret skal stemmeseddelen inneholde navn på det antall kandidater som skal velges. Ut fra sammensetningen av de som allerede er valgt (antall kvinner/menn), opplyses årsmøtet om hvilken sammensetning etter kjønn som må ivaretas for å komme ut med riktig kvotering for resten av lokallagsstyret. I henhold til vedtektene 15.2 skal lokallagsstyret ( )settes sammen med en rimelig representasjon fra de ulike medlemsgruppene og minst én lederrepresentant». Deretter gis årsmøtet beskjed om at hver stemmeseddel skal inneholde den fordelingen som ivaretar disse kravene. Stemmesedler som ikke fyller alle disse kravene, forkastes. Ved opptellingen rangeres kandidatene etter stemmetall, men likevel slik at kvinnelige kandidater med lavere stemmetall går foran når kjønnskriterium krever det. 5. Valg av varamedlemmer til lokallagsstyret (plenum) Det velges tre varamedlemmer i prioritert rekkefølge. Disse velges fritt (uavhengig av tilhørighet til medlemsgruppe) i særskilte valg etter samme regler som for leder (pkt. 1). 6. Valg av valgkomité Jf. 64.1: Årsmøtet velger en valgkomité med minimum tre medlemmer. Valgkomiteen er sammensatt i samsvar med gjeldende kvoteringsregler, jf. 15. Valgkomiteen konstituerer seg selv, eventuelt med et arbeidsutvalg. Lokallagsstyret fremmer forslag på et antall medlemmer og varamedlemmer til ny valgkomité for årsmøteperioden. 2 Lokallagsstyret må på tidligst mulig tidspunkt varsle valgkomiteen dersom det er andre hovedtillitsvalgte som skal velges på denne måten.

6 Valgkomiteen velges på samme måte som for (øvrige) medlemmer av lokallagsstyret. Varamedlemmer velges på samme måte som varamedlemmer av lokallagsstyret. Side 6 Forslag til Møtereglement for årsmøtet 1. Leder åpner møtet og leder forhandlingene under godkjenning av innkalling og valg av funksjonærer. Dirigentene leder de videre forhandlingene. 2. Årsmøtet er åpent såfremt møtet ikke gjør noe annet vedtak. 3. Taletida begrenses til 3 minutter. Saksinnlederne kan få utvidet taletid. 4. Møtedeltakere som ønsker ordet, gir melding om dette til dirigentene ved å vise tegn. Saksinnledere og medlemmer av lokallagsstyret kan få ordet utenom talelista for å svare på spørsmål eller gi saksopplysninger. Replikker til innlegg er på maks 1 minutt. De som ønsker ordet må tale fra talerstolen. Alle som ber om ordet til dagsorden eller forretningsorden får ordet straks. De har maks 1 minutts taletid. 5. Signalene som brukes overfor dirigentene er slik: Stemmegivning og når en ønsker oppmerksomhet: Rekke ei hand i været. Ber om replikk: Vise V-tegn med to fingrer. Ber om ordet til dagsorden/forretningsorden/saksopplysning: Time-out signal. 6. Dirigenter og representanter kan komme med forslag om ytterligere begrenset taletid eller om at strek settes. Slike forslag tas straks opp til avstemming. 7. Alle forslag leveres skriftlig og skal være undertegnet med navn. Alle forslag skal være referert før strek settes. Nye forslag kan ikke fremmes i en sak etter at det er gjort vedtak om at strek er satt. 8. Medlemmer av Utdanningsforbundet Hammerfest har stemmerett. I følge vedtektene har ikke lokallagsstyret stemmerett i forbindelse med Årsmelding og Regnskap. 9. Vedtak blir gjort med vanlig flertall i saker der ikke annet er fastsatt. 10. Møtet avgjør voteringsmåten.

7 Side 7 Sak 2/15 Rekruttering Utviklinga over de siste åra viser at rekrutteringa til både barnehagelærer- og grunnskolelærerutdanningene ikke er god nok til å dekke det behovet som er for lærere i skoler og barnehager framover. Økte krav i forhold til kompetanse medfører også at vi i større grad får ufaglærte i klasserommene. Det er et stort sprik mellom utdanningen dagens unge velger og de jobbene Norge trenger i framtida. SSB beregner en mangel på lærere i I Alta kommune kan nesten 40 lærere gå av med pensjon inneværende år. Samtidig vil det være et overskudd på hele ferdigutdannede studenter innen økonomi og administrasjon i 2025 i Norge. Det er altså ikke samsvar mellom hva dagens unge velger og hva samfunnet har behov for. - Hva kan være tiltak for å øke rekrutteringa til lærerutdanningene? - Hva kan være hensiktsmessige tiltak for å øke rekrutteringa til ledige stillinger i skoler og barnehager i Finnmark? Hva kan kommunene gjøre? Hva bør være statlig ansvar? Sak 3/15 Årsmelding for årsmøteperioden 2014/2015 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning 2. Oversikt over styresammensetning og verv 3. Årsmelding fra lokallaget 4. Årsmelding fra hovedtillitsvalgt 5. Årsmelding fra barnehageansvarlig 6. Årsmelding fra Hovedverneombud Oppvekst og Kultur

8 1. Innledning Utdanningsforbundet Alta har 921 medlemmer per , noe som innebærer en økning på 5 medlemmer fra sist år. Den daglige driften ble ivaretatt av Anette Berger (Leder.) Marit Lundgren har fungert som hovedtillitsvalgt i årsmøteperioden. I tillegg har Tone Romsdal Lillemoen (Barnehageansvarlig) vært på kontoret 2 dager i uken i årsmøteperioden. Det har vært flere saker som har vært i fokus i denne perioden, men streiken i tariffoppgjøret må sies å være det som har hatt størst fokus. I tillegg har UDF deltatt på nesten alle hovedutvalg og kommunestyremøter og kjørt lokale forhandlinger. Et kontinuerlig fokus har vært å få til et godt og tett samarbeid med de tillitsvalgte ute på arbeidsplassene. Vi har gjennomført AT-samlinger for barnehage og skole. Vi har også arrangert et seminar for de tillitsvalgte og lokallagsstyret sammen. I årsmøteperioden har vi hatt et stort medlemsfokus. Vi har prioritert besøk i barnehager og skoler, samt deltatt på mange klubbmøter. Dette er en fin måte å treffe medlemmene på og noe vi vil ha fokus på og prioritere videre Foruten om dette har vi avholdt og deltatt på en del kurs/skolering. (Se nærmere under årsmelding for lokallaget) Side 8 2. Oversikt over styresammensetning og verv Lokallagsstyre Verv Navn Frikjøp vår 2014 Frikjøp høst 2014 Leder: Anette Berger, Gakori skole 88 % sentralt 12 % lokalt 88 % sentralt 12 % lokalt Nestleder: Styremedlemmer: Vara styremedlem Marit Lundgren, Saga skole Tone Lillemoen, Åsen bhg (Barnehageansvarlig) Lisa Bellika, (G) Gakori skole Finn Skjoldbjærg, (V) Alta vgs. Knut Einar Kristensen, (L) Alta vgs. Veronica Johansen, (G) Bossekop skole Tom Henry Elvedal-Johansen,(G) Bossekop skole Kai Olsen, (G) Alta ungd.skole Mette Kjelsberg, (B) Sentrum bhg Jon Vidar Bull, (V) Alta vgs. 40% lokalt 40% lokalt

9 Side 9 Linda Heitmann, (FAS) PPT Web-ansvarlig Anette Berger Regnskapsansv. Anette Berger /Vanja Yksel (UDF Finnmark) Hovedtillitsvalgt Marit Lundgren 100 % Alta kommune Vara-HT Anette Berger Hovedverneombud Tove Lampe Barosen, Bossekop skole 15 % Alta kommune Vara Pål Brekke, Komsa skole hovedverneombud 100 % Alta kommune 15 % Alta kommune Forhandlingsutvalg Leder Nestleder Medlem Marit Lundgren Anette Berger Lisa Bellika, Veronica Johansen, Morten Fugelli, Linda Heitmann Nettverk Barnehage Grunnskole Videregående Ledere FAS Samiske pedagoger Tone R. Lillemoen Veronica Johansen Finn Skjoldbjærg Jon Vidar Bull Linda Heitmann Monika Skum Buljo 3. Årsmelding fra lokallaget Et av hovedfokusene for vår og høst 2014 var tariffoppgjøret. Vi startet allerede i februar med kursing i forhold til tariffoppgjøret. I og med at Alta var tatt ut i beredskap, ble det gjennomført omfattende forarbeid med tanke på en eventuell streik både når det gjaldt organisering, medlemslister, medietrening og så videre. Vi ble først tatt ut i forbindelse med en UNIO streik hvor leder i Utdanningsforbundet også ble leder i UNIO sammenslutningen. Gjennom forhandlinger ble det enighet med alle andre forbund i UNIO bortsett fra Utdanningsforbundet. Dermed var konflikten et faktum fra og med juni. Utdanningsforbundet Alta ble tatt ut i streik 11.august og gjennom

10 Side 10 opptrapping hadde vi ved streikeslutt 200 medlemmer i streik. Etter streikeslutt 1.september måtte arbeidet sluttføres med utbetalinger, opprydding og evalueringer. Når det gleder andre aktuelle saker har skolestrukturdebatten fortsatt. Dette en debatt som har pågått lenge i Alta kommune. Allerede fra 2010 har vi gjennomført medlemsmøter knyttet til dette temaet. Likevel har vi hatt en omfattende runde med blant annet vedtak om kutt i skolebudsjettene, nedleggelser av klasser og kutt i lærerstillinger. Utdanningsforbundet Alta har deltatt på kommunestyremøter og hovedutvalgsmøter hvor dette har vært tema. Vi har også jobbet med synliggjøring av kvalitet i skolen både gjennom media, møter med politiske partier og på mange klubbmøter. Lokallaget har gjennomført tre AT samlinger og et AT- og styreseminar i årsmøteperioden. To samlinger for skolen og en for barnehage. Det har vært god deltakelse på skolesiden, noe mindre på barnehage. Saker som IA avtalen, hovedavtalen, skolestruktur, tariff, leirskoleavtalen og barnehageoffensiven vært tema. AT- og styreseminaret hadde veldig stor oppslutning. Over 30 deltakere deltok på Vikingsillju i Rafsbotn. Lokallaget har også gjennomført tillitsvalgtskolering, såkalt modul 1. Når det gjelder skolelederforum og styrerforum har vi ikke lyktes i like stor grad med å få deltakere, så dette må vi jobbe videre med. Utdanningsforbundet har vært representert i AMU og ADM. utvalget i Alta kommune. Det har vært 5 møter i AMU hvor saker som IA avtalen, seniorpolitikk, medarbeiderundersøkelsen og nærværsarbeid har vært tatt opp. Utdanningsforbundet har også sittet i arbeidsgruppen som har utarbeidet den overordnede IA planen i Alta kommune. Lokallaget har et stort medlemsfokus og har et mål om å være synlig både for medlemmer og ellers i samfunnet. Utdanningsforbundet har deltatt på de fleste kommunestyremøter og hovedutvalgsmøter for oppvekst og kultur hvor saker som angår våre medlemmer har vært på agendaen. Vi har vært omtalt i 34 saker i Altaposten, og i NRK radio 21 ganger. I tillegg har det vært mange ulike saker på NRK nett og Finnmark Dagblad. Vi har besøkt eller hatt klubbmøte på nesten alle skoler og barnehager i Alta kommune. For å være synlig for våre medlemmer har vi månedlige nyhetsbrev og postet 90 ulike saker på Facebook. Gjennom streiken og medlemsbesøk har vi fått tettere kontakt med våre medlemmer innen videregående opplæring og voksenopplæringen enn tidligere. Lokallagsstyret har i 2014 avholdt 10 styremøter og behandlet 97 saker. Oppmøtet på styremøtene har vært veldig bra. Vi har hatt mange gode diskusjoner, et godt miljø og et veldig godt samarbeid gjennom hele årsmøteperioden.

11 Side Alta, Rica HT kurs Alta Kontaktforum grunnskole 7.3 Alta, Rica Læringslivet - konferanse 10.3 Alta, gamle posten Styremøte Udf Alta Kautokeino Nettverk for samiske pedagoger Alta RSK samling 20.3 Alta Impulssamling 2.4 Alta, gamle posten Skolelederforum København Leder- /HT møte 7.4 Alta, gamle posten Styremøte Udf Alta 28.4 Alta, Thon AT samling skole 5.5 Alta, gamle posten Styremøte Udf Alta 6.5 Oslo Media kurs Kirkenes Barnehagekonferanse Alta Veilederkorpset Karasjok Leder- /HT møte 22.5 Alta vgs. kantina Medlemsmøte UNIO 3.6 Oslo SEK kurs tariff 4.6 Kantina AUSK Medlemsmøte tariff 10.6 Alta, gamle posten Styremøte Udf Alta Oslo SEK kurs forhandlingsledelse 16.6 Alta, gamle posten Modul 1 kurs Øksfjord RSK samling 14.8 Oslo Streikemøte Alta, Rica Leder- /HT møte 4.9 Alta vgs. kantina Medlemsmøte 9.9 Alta, Rica Beregningskurs lokale forhandlinger Alta, Rica Kurs lokale forhandlinger 15.9 Alta, gamle posten Styremøte Udf Alta 30.9 Alta, kommunestyresalen Tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Alta, gamle posten Styremøte Udf Alta Alta, Thon AT samling skole Alta, gamle posten Styremøte Udf Alta Alta Leder-/HT møte Alta Fagsamling fylkesmannen ang. barnehage Alta Fagforum ressurspedagoger Alta AT samling barnehage Alta, Thon Vica Møte og julebord pensjonistene Kirkenes RSK samling 2.12 Alta Styremøte Udf Alta Tromsø Temakurs Udf Finnmark Oslo SEK kurs tariff 12.1 Alta Styremøte Udf Alta Oslo Konferanse: barnehagepolitisk offensiv Alta Grunnkurs HMS Oslo HTV kurs Alta Leder- /HT møte Oslo Forhandlingsledelse 9.2 Alta, gamle posten Styremøte

12 Side Vikingsillju AT- og lokallagsstyre samling 18.2 Alta, kommunestyresalen Grunnkurs HMS 18.2 Alta, Scandic Fagdag fylkesmannen 19.2 Lakselv Felles skolering SFS Alta Dialogmøte IA Anette Berger Leder Utdanningsforbundet Alta 4. Årsmelding fra hovedtillitsvalgt I denne årsmøteperioden har HTs arbeidstid gått med til drøftinger med arbeidsgiver, deltakelse i diverse arbeidsgrupper i kommunen, hjelp og rådgivning til tillitsvalgte på arbeidsplassene og til enkeltmedlemmer. De tillitsvalgte på arbeidsplassene har til dels store oppgaver de skal delta i medbestemmelse om. Skolering og møter med AT-ene er derfor nødvendig. Lokallaget har avholdt 1kurs for nye lokale tillitsvalgte, 4 samlinger for arbeidsplasstillitsvalgte og 4 medlemsmøter. I. Frikjøp og ansvarsområder HT for Utdanningsforbundet Alta er Marit Lundgren. Vara-HT er Anette Berger. Begge kommer fra medlemsgruppe grunnskole. Siden avtaleverket nå bare åpner for å ha en felles HT for kommunalt ansatte, må vi jobbe lokalt for å holde kontakt med barnehagepersonale og ledere også gjennom de nettveksansvarlige i lokallaget. HT har god hjelp og godt samarbeid med barnehageansvarlig i lokallaget, Tone R. Lillemoen Frikjøp for HT er etter dagens avtale 100 %. Vi har ikke foretatt noen oppdeling av ressursen mellom HT og vara på grunn av at de samme personene også er hhv. nestleder og leder. Vi gjør det arbeidet som må gjøres uten å forholde oss til prosentvis andel av arbeidstida. II. Representasjon i faste utvalg HT er fast representant i Administrasjonsutvalget (politisk utvalg) og vara-ht er vararepresentant i utvalget. Det har i 2014 vært 8 møter i administrasjonsutvalget. Saker som har vært til behandling er blant annet: Budsjett og økonomiplan( ), Arbeidsgiverpolitikk, seniorpolitikk, IA-avtalen, vikartjenesten og revisjon av permisjonsreglementet.

13 Side 13 Vara-HT er fast representant i Arbeidsmiljøutvalget (administrativt utvalg) og HT er vara. Hovedtillitsvalgte er også medlem av tilsettingsutvalg for Barn og unge-sektoren som har ansvar for tilsetting av skoleledere, styrere, undervisningspersonale, pedagogisk personale i barnehagene og SFO, samt i Barn og unge-tjenesten inkl. PPT. Det har vært 11 møter hvor det er tilsatt rundt 250 personer. Fortsatt er det god søknad til hoved utlysningen av lærerstillinger. Men allerede ved skolestart begynner det å bli mangel på kvalifiserte lærere. Til stillinger som pedagogiske ledere i barnehagen og stillinger i barne- og ungetjenesten var det i 2014 godt med kvalifiserte søkere. III. Representasjon i andre utvalg/grupper HT er ofte representert i ulike ad hoc-grupper. Dette dreier seg om partssammensatte grupper med avgrensede oppdrag over kortere eller lengre perioder. I inneværende periode har HT fra Utdanningsforbundet, sykepleierforbundet, Delta og Fagforbundet sammen med personalsjef og firerepresentanter fra arbeidsgiver laget forslag til revisjon av arbeidsgiverpolitikken HT i Alta har deltatt i styremøter til RSK- Vest. Fra januar 2015 er det Utdanningsforbundet Finnmark som deltar på møter i regi av RSK-vest. IV. Drøftinger/informasjon HT har hatt 9 drøftingsmøter med kommunalleder for tjenesteområdet oppvekst og kultur. I møtene gis det gjensidig informasjon og drøftes/avklares saker meldt inn fra partene. Saker som er tatt opp er bl.a. budsjett 2015 og budsjettreduksjon innenfor oppvekst og kultur, lokale arbeidstidsavtaler for skolene, kompetanseplan og kartlegging, etter- og videreutdanning, lokale forhandlinger, skolerute. HT har deltatt på de fleste rektormøtene i 2014 og barnehagekontakt, Tone R. Lillemoen, har deltatt på styrermøtene. En del saker ang. lønns- og arbeidsvilkår og tilsettingsvilkår samt personalsaker drøftes og avklares med personalkontoret.

14 Side 14 Det har i denne perioden ikke vært sendt saker til sentral tvistebehandling p.g.a. uenighet om avtaleforståelse. V. Forhandlinger 2014 var et hoved tariffoppgjør og innebar også lokale forhandlinger for kap. 4 (medarbeidere ute på tjenestenivå). Resultatet av det sentrale oppgjøret ble 3,3 %, der lokal andel utgjør 1,0 %. Det ble forhandlet om en pott på 1 %, som i Alta utgjorde ca. 5,2 mill. kr. Der kom vi ut med et resultat litt under pro rata for våre medlemmer. Det er sendt ut informasjon til arbeidsplassene om resultatet for de enkelte. For kap. 3 (sektor- og virksomhetsledere), og kap. 5 (andre ledere, konsulenter og rådgivere) er det ingen sentrale forhandlinger, kun lokale. Resultatet for kap ble på 2,7 % og for kap.5 ble det 2 % Marit Lundgren 5. Årsmelding fra barnehageansvarlig. Barnehage ansvarlig er frikjøpt 40% til å jobbe med barnehage saker for lokallaget Alta. Dette er en frikjøpsordning som man ser nytte av å ha. I Alta har vi totalt 27 barnehager, 14 private og 13 kommunale. Vi har medlemmer i alle barnehager. Lokallaget har hatt som mål i 2014 å bli mer synlig for våre medlemmer. På bakgrunn av tilbakemeldinger fra medlemmer i barnehagene, ser vi at vi er kommet godt i gang med dette. De setter pris på at vi kommer på besøk rundt i virksomhetene, vi får også et godt innblikk i hvordan hverdagen er i de ulike barnehagene. I løpet av 2014 har barnehageansvarlig deltatt på ulike møtearenaer som styrer møter/forumer, Kommunestyremøter og fagform. Vi på lokalkontoret har også invitert og kjørt egne møter med ressurspedagogene og de kommunale styrerne. Vi har ikke helt lyktes å komme i gang med våre medlemmer blant de private styrerne, men vi er i en prosess nå, hvor vi holder på å få dette også opp å gå.

15 Side 15 Mange arbeidsplass tillitsvalgte rundt i barnehagene har gitt uttrykk for at det er vanskelig å få opp klubb aktiviteten på arbeidsplassen. Det er to årsaker til dette, man er få medlemmer og all møte tid må skje på kveldstid. Ut fra disse tilbakemeldingene gjorde vi et forsøk på å kjøre felles klubb møter mellom flere barnehager, der vi på lokalkontoret sto for innkalling og var møte ansvarlige. Der vi fikk dette til var tilbakemeldingene at dette var bra og et ønske om at vi måtte fortsette med denne type klubbmøter. Etter besøk i flere barnehager kom samme problematikk rundt minoritetsspråklige opp som tema. Personalet opplever det som utfordrende når det blir mange minoritetsspråklige i samme barnehage, uten at det følger ekstra ressurser med. De minoritetsspråklige barna kommer i barnehagen og møter en helt ny kultur og et språk de ikke forstår. En naturlig reaksjon for barn som opplever dette er blant annet utagerende adferd som går utover andre barn og personalet. Personalet føler at man ikke får ivaretatt noen av barna på avdelingene godt nok, hverken de som strever i hverdagen eller de andre barna. Problematikken er tatt opp med barnehage ansvarlige i kommunen. Kommunen skal fordele barna på flere barnehager slik at det ikke blir en opphopning i de sentrumsnære barnehagene slik det er i dag. Vi på lokalkontoret har også fått til et møte med leder i Sv, Tommy Berg, der to styrere fikk lagt fram problemstillingene knyttet til minoritetsspråklige barn. Man ser også nå på andre løsninger i kommunen for å gjøre integreringen lettere for barnehager og minoritetsspråklige barn og deres familier. Som barnehageansvarlig har man gjennom året små og store oppgaver. Man skal holde seg oppdatert fra sentralt, videresende informasjon og linker til AT på virksomhetene, være med å holde kurs for tillitsvalgte. Hente kaffe til Leder og HT Når man ser tilbake på 2014 ser vi at vi får ting til å skje, selv om det ikke går fort, så har vi klart å så spirer som etter hvert gir ringvirkninger. Framover skal vi fortsette å være synlig og oppsøkende for våre medlemmer. Et mål for 2015 må være å klare å nå flere politikere med våre budskap Tone R. Lillemoen

16 Side Årsmelding fra Hovedverneombud Oppvekst og Kultur Alta kommune har pr.dd ett hovedverneombud (HVO) i 100% stilling. Fagforbundet innehar denne stillingen og Utdanningsforbundet har vara hovedverneombuds stillingen. Denne fordelingen er gjort i forhold til hvilke fagforeninger i Alta kommune som har flest medlemmer.stillingen skulle gjelde fra oktober 2014 med varighet i to år. Av ulike grunner ble overgangen til ny ordning utsatt. Valget av HVO og vara ble gjort blant verneombudene 27. november Nils Arne Skum ble valgt som HVO og Tove Lampe Barosen som vara. Vara hovedverneombudet har ingen frikjøp og dermed ikke kontortid. Den nye ordningen trådde i kraft HVO`s rolle og oppgaver er omtalt i arbeidsmiljøloven og forskrifter til denne. Den sentrale oppgaven er å samordne verneombudenes virksomhet. Valg av verneombud og vara verneombud skjer nesten kontinuerlig med mellom 60 og 70 verneområder i kommunen. Det er en tidkrevende oppgave å holde seg oppdatert på hvem som innehar de ulike rollene ute på virksomhetene. Kontakten med de ulike går i hovedsak via mail. Vi har også en profil på Facebook som etter hvert flere og flere benytter. Her legges ut en del nyttig info og tips til linker og artikler. Arbeidsoppgaver: Siste periode ble brukt til flytting ut av Altagård og inn i nye lokaler på rådhuset. Kontoret til hovedverneombudet ligger i toppetasjen på rådhuset. (4.etg i det gamle bygget) Hovedverneombudet deler lokalene med hovedtillitsvalgte for Utdanningsforbundet og Delta. April: Samarbeidsmøter med Hero, bosetting av mindreårige flyktninger og lokallagets barnehage ansvarlig. Mai: Seniorpolitikken ut på høring. Åpen dag på kontoret. Nye verneombud. Arbeid for å få til et samarbeid med barnehagene Hero bosettingsavdelingen. Tilsyn sammen med arbeidstilsynet. Juni: Arbeid med personalsak.

17 Side 17 Arbeidsmiljøutvalget. Juli August: Ferie September: Verneombuds konferanse i regi av UNIO Rydding/avvikling av kontoret. Møte med bygg/drift ang inneklima på skole. Arbeid med IA avtalen. Oppfølging av personalsak. Oktober: Møte med bygg/drift inneklima Oppsummering av seniorpolitikk arbeidet. Verneombudssamling. November: Arbeid med en personalsak. Oppfølging av rapporter fra arbeidstilsynet Arbeidsmiljøutvalget. Oppvekst og kultursektorens disponering av grunnpakken fra Hemis. Valg av HVO Desember: Arbeid med to personalsaker. Ferdigstilling av IA-planen for Alta kommune. Som hovedverneombud var jeg medlem av lokallagsstyret, og deltok på styremøtene. Plan og byggekomiteen har hatt jevnlige møter. Det har ikke vært saker som har berørt mitt arbeidsfelt, så jeg har ikke deltatt på noen møter i det utvalget denne perioden. Januar: Som varahovedverneombud er jeg fast medlem i arbeidsmiljøutvalget i kommunen. Det har vært ett møte i januar. Tove Lampe Barosen Årsmelding for årsmøteperioden 2014/2015 vedtas.

18 Side 18 Sak 4/15 Regnskap for årsmøteperioden 2014 Årsoppgjøret er utarbeidet av: Anette Berger leder og Vanja Yuksel Utdanningsforbundet Finnmark Regnskap ALTA RESULTAT Forslag ramme budsjett 2016 Regnskap HiÅ Budsjett HiÅ Budsjett 2015 INNTEKTER 3290 Kontingentinntekter FY/LOK , Andre driftsinntekter (fri) , Refusjon SPK-midler , Sum Driftsinntekter , KOSTNADER 6010 Avskrivninger utstyr 0, Leie kontorlokaler , Renhold , Kontorforsikringer 3 419, Leie/service kontormaskiner 0, Leie datasystemer 4 011, Inventar, innkjøp 0, Kontorteknisk utstyr , Service kontormaskiner , Service/lisenser IKT 9 534, Honorar-Øk.Tjenester -Lån 0, Frikjøpsordninger , Honorar uten oppg.plikt , Kontorrekvisita 2 721, Konvolutter 0, Edb programvare over drift 2 873, Kopipapir 0, Trykksaker 1 747, Aviser og abonnementer kontoret , Diverse kontor- og adm.kostnader 5 581, Telefon , Linjekostnader IKT 9 858, Portokostnader, postboksleie 1 244,

19 Side 19 Sum , Bilgodtgjøring - trekk- og avgiftsfri 0, Flybilletter , Andre reiseutgifter , Hotell , Leie kurslokale/møterom , Bevertning ved møter , Deltakeravgift møter/kurs 5 600, Andre kurs/møte kostnader , Annonser markedsføring 1 664, Profileringsmateriell , Støtte andre organisasjoner 9 990, Representasjon, gaver , Sum , DRIFTSRESULTAT 5 449, FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER 8040 Renteinntekter bank , Bankgebyr 1 814, Dispon. årsresult fri egenkapital 0, Sum Finansposter -847, Ordinært Resultat før skatt 4 601, , ,00 Ordinært Resultat 4 601, Regnskap 2014 vedtas.

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Vår dato 30.03.2016 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler Rødøy Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon Alle medlemmer i Utdanningsforbundet Rødøy Innkalling til årsmøte Styret for Utdanningsforbundet

Detaljer

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Vår dato 9.4.14 Til medlemmene i Utdanningsforbundet Alta ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Tid: Onsdag 9.april 2014 18.00-21.00 Sted: Best Western Nordlys hotell Alta Vedlagt følger innkallingen til

Detaljer

SAKSPAPIRER. ÅRSMØTE Utdanningsforbundet Lier

SAKSPAPIRER. ÅRSMØTE Utdanningsforbundet Lier SAKSPAPIRER ÅRSMØTE Utdanningsforbundet Lier Haugestad 17.april 2013 Side 2 SAK 1 KONSTITUERING SAK 1 A Møteledelse a) VALG AV MØTEDIRIGENT Lisbet Grøvdal. Årsmøtet gir dirigent fullmakt til å lede årsmøtet

Detaljer

INNKALLING MED SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA

INNKALLING MED SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Vår dato 06.03.12 Til medlemmene i Utdanningsforbundet Alta INNKALLING MED SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Tid: Torsdag 11.april 2013 18.00-21.00 Sted: Rica Alta hotell Vedlagt følger

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/12 Dato: 15.2.2012 Sted: Quality hotell, Fredrikstad

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/12 Dato: 15.2.2012 Sted: Quality hotell, Fredrikstad Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/12 Dato: 15.2.2012 Sted: Quality hotell, Fredrikstad Tilstede: Morten Breivik, Eli Gulbrandsen, Ulrika Hanssen, Ole Jørgen Christiansen, Anne

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015 ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015 Møtested: Oppdal ungdomsskole Dato: 25.3.2015 Tilstede: 17 stemmeberettigede(6 barnehage, 9 grunnskole, 2 vgs.) Årsmøtet startet med sang og musikk fra

Detaljer

FORBREDELSER TIL ÅRSMØTET 2015:

FORBREDELSER TIL ÅRSMØTET 2015: UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Innkalling til styremøte Nr. 9 14/15 Sted: Fagforeningskontoret. Tid: torsdag 06.03.14 kl. 08.00-15.30 og fredag 07.03.14 kl. 08.00 15.00 Bevertning: Pizza på torsdag kl.

Detaljer

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014 ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.14 31.12.14 Medlemstall: Januar 2014: Totalt 492 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum

Detaljer

ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12

ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12 Medlemstall: Januar 2012: Totalt 471 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum barnehage:26(kommunale) og 34 (private)

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2015

Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2015 Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2015 Viken folkehøgskole Onsdag 18. mars kl. 18:00 Barnas utdanning starter i barnehagen! Program Åpning ved leder Aud Heiberg Allsang: Din tanke er fri Besøk fra Utdanningsforbundet

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012

REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012 Vår dato: 21.3.2012 REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012 Tid: Onsdag 21.mars 2012, kl.19.00. Sted: Nordkjosbotn videregående skole. Leder ønsket velkommen til årsmøtet. Det var 19 medlemmer

Detaljer

Årsmøtet velger Kjetil Sæther til møteleder. -Vedtak: Innstilling fra styret i Utdanningsforbundet Rauma:

Årsmøtet velger Kjetil Sæther til møteleder. -Vedtak: Innstilling fra styret i Utdanningsforbundet Rauma: Årsmøte i Utdanningsforbundet Rauma Grand Hotel mandag 23.3.15 Sakliste med saksopplysninger og innstillinger Sakliste Sak 1 Konstituering 1.1 Godkjenning av innkalling Kunngjøring ble sendt klubber og

Detaljer

Årsmøte. Utdanningsforbundet Froland. Blakstad videregående skole 21.03.2012. klokka 19.00 20.30

Årsmøte. Utdanningsforbundet Froland. Blakstad videregående skole 21.03.2012. klokka 19.00 20.30 Årsmøte Utdanningsforbundet Froland Blakstad videregående skole 21.03.2012 klokka 19.00 20.30 Side 1 Tilstede: 15 Hanne Hansson møtte fra fylkesstyret SAKSLISTE 1. Konstituering 2. Årsmeldinger og regnskap

Detaljer

Protokoll fylkesstyremøte nr. 11 11/12

Protokoll fylkesstyremøte nr. 11 11/12 Vår dato: 09. 04.12 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler: Torodd Eriksen Deres referanse Arkivkode Direkte telefon: 915 24 542 Protokoll fylkesstyremøte nr. 11 11/12 Sted: Fylkeskontoret Dato: Tirsdag

Detaljer

LM-SAK 1-13 Konstituering

LM-SAK 1-13 Konstituering LM-SAK 1-13 Konstituering LM-sak 1.1 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg) Godkjenning av dagsorden Valg av referenter

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Dette er en kort innføring i hva

Detaljer

3.2 REGNSKAP. Innledning ved Ellen Stigum

3.2 REGNSKAP. Innledning ved Ellen Stigum 3.2 REGNSKAP Innledning ved Ellen Stigum Kommentar til regnskapene Regnskapene er gjennomgått av fylkeskontoret uten særskilte merknader og er godkjent av revisor. Pga. omlegging av regnskapssystemet er

Detaljer

Utdanningsforbundet Asker Å rsmøte 2016

Utdanningsforbundet Asker Å rsmøte 2016 Utdanningsforbundet Asker Å rsmøte 2016 Tirsdag 12. april kl. 18.00 på Asker Videregående skole Årsmøtesaker: 1. Konstituering 2. Godkjenning av årsmeldingen for 2015 3. Godkjenning av regnskapet for 2015

Detaljer

Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Våren 2012

Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Våren 2012 Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen Våren 2012 Aktivitetskalender våren 2012 Utdanningsforbundet Trondheim ønsker velkommen til nytt arbeidsår som arbeidsplasstillitsvalgt. I denne

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 2/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Februar 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret

PROTOKOLL STYREMØTE 2/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Februar 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Vår dato 12-mar-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 2/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Februar 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

Årsmøte 2012. Onsdag 7. mars klokken 1800. Quality Hotel Grand Royal

Årsmøte 2012. Onsdag 7. mars klokken 1800. Quality Hotel Grand Royal Årsmøte 2012 Onsdag 7. mars klokken 1800 Quality Hotel Grand Royal Innhold Innhold... 2 1 Årsmøtesak 1 2011 Godkjenning av innkalling... 4 2 Årsmøtesak 2 2011 Konstituering... 4 2.1 Valg av dirigent...

Detaljer

PROTOKOLL: Fylkesstyremøte nr. 02 11/12

PROTOKOLL: Fylkesstyremøte nr. 02 11/12 Vår dato: 23. 09. 2011 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler: Torodd Eriksen Deres referanse Arkivkode Direkte telefon: 915 24 542 PROTOKOLL: Fylkesstyremøte nr. 02 11/12 Sted: Fylkeskontoret Dato:

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2012

Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2012 Saksliste Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2012 Årsmøtet ble avholdt på Leikvin 15. april, kl. 18.00 Sak 1 Konstituering, møtereglement, valgreglement Sak 2 Årsmelding fra styret

Detaljer

Deres dato. Deres referanse

Deres dato. Deres referanse Vår dato 03.11.14. 14 Vår referanse Deres dato Deres referanse Vår saksbehandler Synnøve T. Danielsen Direkte telefon 23 13 84 30 Møte/kursplan våren 2015. Sist revidert. 08.12.14 Mnd Dato Kurs i fylkeslaget

Detaljer

Tirsdag 15. mars kl. 18.00 pa Ra dhuset

Tirsdag 15. mars kl. 18.00 pa Ra dhuset Vår dato 09.03.2016 Tirsdag 15. mars kl. 18.00 pa Ra dhuset Saksliste: 1.0 Konstituering 2.0 Årsmelding for 2014 og 2015 3.0 Regnskap og budsjett 4.0 Andre årsmøtesaker 5.0 Valg av lokallagsstyre og hovedtillitsvalgt

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2014/2015

HANDLINGSPLAN 2014/2015 HANDLINGSPLAN 2014/2015 Virksomheten i Utdanningsforbundet Porsgrunn bygger på Utdanningsforbundets vedtekter og programmer samt lokale mål formulert innenfor 4 programområder; 1. Lønns og arbeidsforhold.

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet. en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer

Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet. en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer Innhold Forord...3 Forslags- og nominasjonsprosedyrer 6 Valgkomiteens oppgaver og ansvar...4 Kombinasjon av

Detaljer

Forslag til budsjett for Utdanningsforbundet Oslo for perioden 2015-2019

Forslag til budsjett for Utdanningsforbundet Oslo for perioden 2015-2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Årsmøtet tar rammebudsjett for perioden 2015-2019 til orientering. Forslag til budsjett for Utdanningsforbundet

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden.

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Dato: Fredag 27. mars Tid for møte: 18.00 20.00 Sted: Sal 4 og 5 i sentrumsbygg, inngang hotellet. Foreløpig sakliste 1. Konstituering, møte- og valgreglement 2.

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy.

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Monica Rakvåg, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

Protokoll fra styremøte 05-10/11 i lokallag AFK Utdanningsforbundet Akershus

Protokoll fra styremøte 05-10/11 i lokallag AFK Utdanningsforbundet Akershus Vår dato 19.09.2011 Oslo, 2011.1.25 J.nr.: Arkiv: Protokoller Innkalt styremedlemmer med alle vara Geir Lyngstad HTV 1, Ine-Lill H. Gabrielsen HTV 2 Protokoll fra styremøte 05-10/11 i lokallag AFK Utdanningsforbundet

Detaljer

Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Våren 2011

Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Våren 2011 Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen Våren 2011 Aktivitetskalender våren 2011 Utdanningsforbundet ønsker velkommen til nytt arbeidsår som arbeidsplasstillitsvalgt. I denne kalenderen

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 3. mars 2014. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø. Tid: 3. mars kl. 10.30-15.

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 3. mars 2014. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø. Tid: 3. mars kl. 10.30-15. FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 3. mars 2014 Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø PROTOKOLL Tid: 3. mars kl. 10.30-15.30 Til stede fra styret: Forfall Thomas Nordgård Jon Arvid

Detaljer

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag ÅRSMØTESAK 1 C) FORRETNINGSORDEN FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag Fylkesstyrets innstilling til fylkesårsmøtet: Fylkesårsmøtet godkjenner forretningsorden med følgende endring i punkt

Detaljer

Kalender. Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Våren 2013. Våren 2014

Kalender. Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Våren 2013. Våren 2014 Kalender Våren 2014 Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen Våren 2013 Aktivitetskalender våren 2014 Utdanningsforbundet Trondheim ønsker velkommen til nytt arbeidsår som arbeidsplasstillitsvalgt. I

Detaljer

Protokoll årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik

Protokoll årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik Protokoll årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik Viken folkehøgskole Torsdag 15. mars kl. 17:30 Program Åpning ved leder Foredrag: Forfriskning mer alvor enn lavkarbo? Ine Wigernæs Allsang: Din tanke er

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 21. februar 2012. Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 21. februar 2012. Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25 FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 21. februar 2012 Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25 Møteleder: Anita Richardsen PROTOKOLL Tid: 21. februar 2012 kl. 10.30-16.30 Til stede

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden.

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Dato: Torsdag 22. mars Tid for møte: 18.00 20.00 Sted: Brattrein hotell 1 Sakliste 1. Konstituering, møte- og valgreglement 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning

Detaljer

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00.

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

SAK 1: Åpning og konstituering

SAK 1: Åpning og konstituering Sakspapir SVs 19. ordinære landsmøte 25. 27. mars 2011 Lillestrøm SAK 1: Åpning og konstituering Forslagsnummer 1.01: Saksliste Forslagsnummer 1.02: AUs forslag til dagsorden Forslagsnummer 1.03: Landsstyrets

Detaljer

Kort presentasjon av styret og diverse opplysninger og forventninger til styrejobben.

Kort presentasjon av styret og diverse opplysninger og forventninger til styrejobben. UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte Nr. 1 12/13 Sted: Møterommet 3. etg. fagforeningskontoret. Tid: fredag 24.08.12 kl 13.00 15.00. Bevertning: Pizza Møteleder: Geir Evensen Ordstyrer: Kristian

Detaljer

Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund

Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Tirsdag 6. mars 2011 kl. 18.30 på Grendehuset i Fevang (se vedlagt veibeskrivelse) Innkalling sendes kun til gruppenes

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad protokoll nr. 3/14. Dato: 26.3.2014 Tid: 11:00 15:00 Sted: Litteraturhuset

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad protokoll nr. 3/14. Dato: 26.3.2014 Tid: 11:00 15:00 Sted: Litteraturhuset Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad protokoll nr. 3/14 Dato: 26.3.2014 Tid: 11:00 15:00 Sted: Litteraturhuset Tilstede: Forfall: Møteledelse: Ved protokollen: Odd Espen Høili, Vidar Magnussen,

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Arbeidsmiljøutvalget. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.02.2014 Tid: 12:00 13:50

Alta kommune. Møteprotokoll. Arbeidsmiljøutvalget. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.02.2014 Tid: 12:00 13:50 Alta kommune Møteprotokoll Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.02.2014 Tid: 12:00 13:50 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall Leder Grete Johanne Thomassen Nestleder Bjørn-Atle

Detaljer

Overordnet IA-plan 2015-2018

Overordnet IA-plan 2015-2018 Overordnet IA-plan 2015-2018 IA-mål Alta kommune 2015 2018 Alta kommune har fornyet samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter om å være en inkluderende arbeidslivsbedrift i perioden 2014 2018. Inngåelse

Detaljer

Kalender 2015-2016. Medbestemmelse/klubbarbeid i barnehage

Kalender 2015-2016. Medbestemmelse/klubbarbeid i barnehage Kalender 2015-2016 Medbestemmelse/klubbarbeid i barnehage Medbestemmelseskalender 2015 2016 Utdanningsforbundet Bergen ønsker velkommen til nytt arbeidsår som tillitsvalgt. Denne kalenderen baserer seg

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Vår dato 16-apr-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

HANDLINGSPLAN 1.8.2015-31.7.2017

HANDLINGSPLAN 1.8.2015-31.7.2017 HANDLINGSPLAN 1.8.2015-31.7.2017 Handlingsplan 1. Lønns- og arbeidsvilkår Lønnspolitikk Arbeide for at kompetanse og utdanning skal gi lønnsmessig uttelling Følge opp organisasjonens politikk ved lokale

Detaljer

2014/2.2 KONSTITUERING Godkjenning av forretningsorden for landsmøtet

2014/2.2 KONSTITUERING Godkjenning av forretningsorden for landsmøtet NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVI VUONA SÁMIJ RIJKASIEBRRE NØØRJEN SAEMIEJ RIJHKESIEBRIE NORSKE SAMERS RIKSFORBUND ÁŠŠEČILGEHUS SAKSFRAMLEGG čoahkkin møte beaivi ja báiki tid og sted áššenummar saksnummer áššemeannudeaddji

Detaljer

Statlig tariffområde. Tariffhøring 2012. Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

Statlig tariffområde. Tariffhøring 2012. Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 Statlig tariffområde Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de ulike lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 6 13/14

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 6 13/14 Sted: Fagforeningskontoret Tid: fredag 10.01.14 kl. 12.00 15.00 Møteleder: Geir Evensen Ordstyrer: Kjersti Thommesen Referent: Astrid Danbolt/Kristian Lilleskaret UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 13.-14. april 2015. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 13.-14. april 2015. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 13.-14. april 2015 Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø PROTOKOLL Tid: 13.-14. april kl 10:30 15:30 Til stede fra styret: Thomas Nordgård Anita Richardsen

Detaljer

PROTOKOLL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 22. 24. august 2013 STED: OSLO-KIEL-OSLO

PROTOKOLL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 22. 24. august 2013 STED: OSLO-KIEL-OSLO Vår saksbehandler: Elin Britt S. Hansen Steinkjer Direkte telefon 90993064 PROTOKOLL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 22. 24. august 2013 STED: OSLO-KIEL-OSLO Tilstede: Forfall: Paul

Detaljer

Årsmøte 2012. Onsdag 27. juni 2012 Kl.14.00 16.00 Høgskolen i Harstad DAGSORDEN OG SAKSPAPIRER

Årsmøte 2012. Onsdag 27. juni 2012 Kl.14.00 16.00 Høgskolen i Harstad DAGSORDEN OG SAKSPAPIRER Årsmøte 2012 Onsdag 27. juni 2012 Kl.14.00 16.00 Høgskolen i Harstad DAGSORDEN OG SAKSPAPIRER FORRETNINGSORDEN VED ÅRSMØTET 1 Møtet ledes av en møteleder som velges av årsmøtet. 2 Representanter som ønsker

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ENDRET VED: Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ÅRSMØTE 16. OKTOBER 2003, REVIDERT 25. OKTOBER 2006, REVIDERT 24. OKTOBER 2007, REVIDERT 18. OKTOBER 2012, IKKE ENDRET 23. OKTOBER 2013, REVIDERT

Detaljer

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri LARVIK Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014 Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri torsdag 13. februar og begynner kl. 19:00 Sakliste: 1. Godkjenne

Detaljer

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet.

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet. 21. januar 2015 - Årsmøtepapirer VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE 6. FEBRUAR 2015 Tekna Forskernes årsmøte avholdes fredag 6. februar kl. 11.00 12.00 på Radisson Blu Hotel Nydalen, i forbindelse

Detaljer

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR PORSGRUNN ORIENTERINGSLAG Vedtatt på ekstraordinært årsmøtet 18.2.1993 Godkjent av Norges Idrettsforbund 1.6.1993 Revidert på årsmøte 4.11 1994, 16.11.1998, 27.11.2002, 30.11.2006, 29.11.2007 og

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 05/11 Dato: 9.9.2011 Sted: Hotell Quality Spa & Resort, Strömstad

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 05/11 Dato: 9.9.2011 Sted: Hotell Quality Spa & Resort, Strömstad Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 05/11 Dato: 9.9.2011 Sted: Hotell Quality Spa & Resort, Strömstad Tilstede: Morten Breivik, Odd Espen Høili, Eli Gulbrandsen, Ulrika Hanssen,

Detaljer

VEDTEKTER. 1.1 Industri Energi klubben ESS er tilsluttet Industri Energi og er underlagt dette forbundet og LO s vedtekter og bestemmelser.

VEDTEKTER. 1.1 Industri Energi klubben ESS er tilsluttet Industri Energi og er underlagt dette forbundet og LO s vedtekter og bestemmelser. VEDTEKTER 1 FORMÅL 2 ORGANISASJON 3 MEDLEMSKAP 4 KONTINGENT 5 TILLITSVALGTE 6 KLUBBENS ORGANER 7 ÅRSMØTE 8 ÅRSMØTE - VALG 9 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 10 KLUBBSTYRET 11 ARBEIDSUTVALG 12 UNGDOMSUTVALG 13 VALGKOMITE

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Til alle medlemmer av Utdanningsforbundet Ullensaker Innkalling til årsmøte Jessheim 3. mars 2015 Det kalles herved inn til årsmøte i Utdanningsforbundet Ullensaker. Vi server kinesisk fra 17:00, og årsmøtet

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Årsmøteprotokoll 28.03.08

Årsmøteprotokoll 28.03.08 Notodden Årsmøteprotokoll 28.03.08 Årsmøteprotokoll Sak 1 Konstituering, møte- og valgreglement Valg av møteleder. Forslag: Marit Holm Marit Holm valgt Valg av referent: Forslag: Tove Pedersen. Tove Pedersen

Detaljer

Vedtekter for KS Bedrift

Vedtekter for KS Bedrift Vedtekter for KS Bedrift Vedtatt av generalforsamlingen 22. april 2015 1 Formål 1.1 KS Bedrift er en selvstendig og medlemsstyrt forening som skal ivareta medlemmenes interesser i arbeidsgiver- og næringspolitiske

Detaljer

Kalender 2013-2014. Medbestemmelse/klubbarbeid i barnehage

Kalender 2013-2014. Medbestemmelse/klubbarbeid i barnehage Kalender 2013-2014 Medbestemmelse/klubbarbeid i barnehage Medbestemmelseskalender 2013 2014 Utdanningsforbundet Bergen ønsker velkommen til nytt arbeidsår som tillitsvalgt i barnehagen i Bergen. I denne

Detaljer

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene LANDSMØTET 2015 LANDSMØTET 2015 2. 5. november Bakgrunnsdokument til landsmøtesak 6.4/15 Organisasjonen i utvikling Et blikk på organisasjonen Dette bakgrunnsdokumentet er ment å gi et innblikk i organisasjonens

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet.../... 20... og godkjent av... fylkeshusflidslag.../... 20...... husflidslag er stiftet.../... 20... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag og Norges Husflidslag.

Detaljer

Aust-Agder 16. januar 2007

Aust-Agder 16. januar 2007 . Postadresse: Tlf. 38042547 Pb.381 Fax. 38047485 4664 Kristiansand E-post: austagder@fobsv.no Aust-Agder 16. januar 2007!" # $% & $ ' & &! ( & & ' ) * + & +, - #. / -#. # *! & /............................

Detaljer

Årsmøteprotokoll 27.03.09

Årsmøteprotokoll 27.03.09 Notodden Årsmøteprotokoll 27.03.09 Innholdsfortegnelse Sak 1 Konstituering, møte- og valgreglement... 3 Sak 2 Godkjenning av innkalling.... 4 Sak 3 Godkjenning av sakliste... 4 Sak 4 Årsmelding for Utdanningsforbundet

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet...

Detaljer

Klubblov Bodø Golfklubb

Klubblov Bodø Golfklubb Klubblov Bodø Golfklubb Paragrafer 1 Formål og navn Klubbens navn er Bodø Golfklubb. Formålet er å drive golfidrett organisert i Norges Idrettsforbund knyttet til Bodø Golfklubb og banen klubben disponerer.

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) LOV FOR NORGES RUGBYFORBUND Stiftet 15. februar 1982 Side 1 av 6 Versjon ajourført etter årsmøtet 27. februar 2011 1 Overordnet mål Norges Rugbyforbunds

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

Vedtekter for Larvik Husflidslag

Vedtekter for Larvik Husflidslag Vedtekter for Larvik Husflidslag Sist revidert og godkjent på årsmøtet i Larvik Husflidslag 6. februar 2014. Larvik Husflidslag er stiftet 18.10-1900 og er medlem av Vestfold Husflidslag som er tilsluttet

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq IKM ANSATTES FORENING wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui 2012 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Detaljer

Obligatorisk kurs for ATV

Obligatorisk kurs for ATV Storgt.141 3915 Porsgrunn Telefon: 35 54 78 78 Mob: 90 72 00 25 Telefaks: 35 54 72 10 post@porsgrunn.utdanningsforbundet.no PORSGRUNN Obligatorisk kurs for ATV i barnehager og skoler Tid: torsdag 28.november

Detaljer

Vedtekter for Forleggerforeningens servicekontor stiftet 15. juni 2004 1

Vedtekter for Forleggerforeningens servicekontor stiftet 15. juni 2004 1 Vedtekter for Forleggerforeningens servicekontor stiftet 15. juni 2004 1 1 Navn selskapsform Virksomhetens navn er Forleggerforeningens servicekontor. Forleggerforeningens servicekontor er en forening

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG Innkalling til fylkesårsmøte 2011 Det kalles med dette inn til fylkesårsmøte for Senterpartiet i Nord-Trøndelag Årsmøtet holdes på Quality Grand Hotel / Steinkjer rådhus fredag 18. - lørdag 19. februar

Detaljer

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning.

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning. Vedtekter for foreningen Teknikum 1 Foreningens navn, logo og farger Foreningens navn er Teknikum linjeforeningen for instituttet for matematiske realfag og teknologi, og ble stiftet i 14.06. 2005. Foreningens

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE 2010 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER. Torsdag 22.april 2010 kl. 19.00

PROTOKOLL ÅRSMØTE 2010 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER. Torsdag 22.april 2010 kl. 19.00 PROTOKOLL ÅRSMØTE 2010 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Torsdag 22.april 2010 kl. 19.00 Steinkjer Kurssenter SAKSLISTE: SAK 1: ÅPNING SAK 2: KONSTITUERING, MØTE OG VALGREGLEMENT SAK 3: ÅRSMELDING, OG REGNSKAP

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

Vennesla. Sang av Bjøro Hildebrandt Besøk av Svein Ove Olsen (Fylkeskontoret) Årsmøtesaker Valgmøte etter årsmøtet Møtet avsluttes med tapas

Vennesla. Sang av Bjøro Hildebrandt Besøk av Svein Ove Olsen (Fylkeskontoret) Årsmøtesaker Valgmøte etter årsmøtet Møtet avsluttes med tapas Vennesla Årsmøte 2012 Torsdag 22. mars kl.19.00 på Digg (Kulturhuset) Sang av Bjøro Hildebrandt Besøk av Svein Ove Olsen (Fylkeskontoret) Årsmøtesaker Valgmøte etter årsmøtet Møtet avsluttes med tapas

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2013

Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2013 Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2013 Viken folkehøgskole Onsdag 24. april kl. 18:00 Program Åpning ved leder Underholdning/foredrag: Koret Marmor Allsang: Din tanke er fri Årsmøtet i Utdanningsforbundet

Detaljer

Protokoll: Fylkesstyremøte nr. 04 11/12

Protokoll: Fylkesstyremøte nr. 04 11/12 Vår dato: 31.10. 2011 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler: Torodd Eriksen Deres referanse Arkivkode Direkte telefon: 915 24 542 Protokoll: Fylkesstyremøte nr. 04 11/12 Sted: Fylkeskontoret Dato:

Detaljer

6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder:

6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: 6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: Landsstyret Vedtakssak Landsmøtet må godkjenne vedtektene for det nystartede/gjenstartede

Detaljer

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter Trøndelag fylkesavdeling Årsmøte 2013 Årsmøtedokumenter Medlemstallet i Trøndelag har fra januar 2005 til april 2013 økt fra 348 til 759. Dette er en økning på 411 medlemmer Årsmøte Trøndelag fylkesavdeling

Detaljer

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE Side 1 av 9 TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE 1 Side 2 av 9 1 BAKGRUNN...3 2 OMFANG...3 3 BEGREPSAVKLARINGER...3 4 FORMÅL...4 5 FORMER FOR MEDBESTEMMELSE...5 6 OMSTILLING OG UTVIKLING...5 7 RETTIGHETER

Detaljer

Se egen invitasjon med påmelding til årsmøtemiddag, Hotell Continental, Stortingsgt. 24. lørdag 24. januar kl. 19.30.

Se egen invitasjon med påmelding til årsmøtemiddag, Hotell Continental, Stortingsgt. 24. lørdag 24. januar kl. 19.30. Til: Kopi: Representantskapets medlemmer vararepresentanter (til orientering) Oslo, 9. januar 2015 Det innkalles med dette til Oslo Høyres årsmøte 2015: FREDAG 23. JANUAR KL. 17.00 20.30 LØRDAG 24. JANUAR

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG Steinkjer 15.1.10 Innkalling til fylkesårsmøte 2010 Det kalles med dette inn til fylkesårsmøte for Senterpartiet i Nord-Trøndelag Årsmøtet holdes på Stiklestad Hotell / Stiklestad Nasjonale Kultursenter

Detaljer

Innkalling til NBFs Årsmøte 2016

Innkalling til NBFs Årsmøte 2016 6. januar 2016 Innkalling til NBFs Årsmøte 2016 Kjære NBF-medlem, du innkalles herved til Billedhoggerforeningens Årsmøte 2016 Tid: Torsdag 10. mars 2016, kl. 14.00 Sted: Billedhoggerforeningens Hus, Hekkveien

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

HEMNES. Årsmøte. 19. mars 2015 kl. 19.00. Korgen gjestegård

HEMNES. Årsmøte. 19. mars 2015 kl. 19.00. Korgen gjestegård Årsmøte 19. mars 2015 kl. 19.00 Korgen gjestegård Side - 2 - SAKSLISTE: Sak 1: Konstituering og møtereglement.... 4 Sak 2: Årsmeldinger... 5 Årsmelding for styret i Utdanningsforbundet Hemnes.... 5 Årsmelding

Detaljer