VINTER I RøRVIK.I9sO.TALLET 8ildct cr tia Kjopmannseall. Vi\rrPo\thuser. PetaElrarscn husct. Ro ik Fnrgchrndclog Adolf Hcrlik\ Brkcn.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VINTER I RøRVIK.I9sO.TALLET 8ildct cr tia Kjopmannseall. Vi\rrPo\thuser. PetaElrarscn husct. Ro ik Fnrgchrndclog Adolf Hcrlik\ Brkcn."

Transkript

1 )Vt,,',* 23. Utgave

2 VINTER I RøRVIK.I9sO.TALLET 8ildct cr tia Kjopmannseall. Vi\rrPo\thuser. PetaElrarscn husct. Ro ik Fnrgchrndclog Adolf Hcrlik\ Brkcn. å

3 f anuar Uke Manlas TiEdaa Orudåg To6d.g Frcd.8 Irrdåg søndåg I 2 '' 4 5 6i ,0 LL' t4 15 t '20 2l " l VDD ROKKEN Bilder liser Karoline Presrrik.( ?) t. Pede$en. Hun var nor ril OluI Prc$il som bqlde

4 NYVETEN -RøRVI( {A. TqO Bildel virr bl.a. skjrmes-htrser, StjmelbrygSa og Mæ-Bryega. M er osså!ådio nasta Telegrdby8Aet os ren.isbmcn. r e.då itle salt opp. Ronik syk slue kan ri osså se. Deo ble pl haugen øve^t t.v. D n andre Bdio'nsta som srod nellon

5 Februar Uke Mandaa Tircdag ONdag To6dåg Fr dåg Lord.g Sond.g 5 l2' '1L 7 t2 13 T4 15 t6 17'18 8 t9 20 2t " 25 EKTEPAR FRAKVAI,øIA D tre hilder vi\erlohrn Ol\en Xvrld I Of{l(j os hanr hu{ru Anne(Ane) Mlne f llun lom fra Heinsne\ i NæeJlohan dode i 1925 oe Anne I r9l

6 F'RA NORDøYAN-CA.I93O Skreili\ket hrr \tlner Kjenn ' ikkc * h:jl

7 Mars Ute M:ndig Tir8itåA O.!dag Torid.g Irtd.g L.tdrr srndra a t1 12" L I FINSTASEN H r er vi Liuriu Gabrielen Hatl d og h{s nustu Alvbilde Nilsdr. Hatlaod. Laurilz ve D flint håndverter os bøkke(en en lasde sildelønneri ' t_ 31 25"

8 "LANGST]NDBRUA" UNDER BY(;(;INC.I97I Ldig\un{l.r b r. \,nr tiirbnue'yre..! mdltdn Vikn!. Irn (r{! lrlthr \.n aujhtr n\rr, JFI tlrl

9 April tfte Måndig Tir3itaA Orl!.tåg Tor8daa FrGd.g t"'d.c srndåg 1i I L0n tt t2 t3 ' ' l 22 MøLLEREN OG HANS TRTJ NihOlsen. i 1842 ivemlddi Svens, ble i 1889 lilsu $n nøller på Austaiord os fikl husmanns' feste på Belsens øvc. Hd v gii ned Mæn Ame\dr. Schuhud f l 33? i Gru i Soldr De fikl ril "

10 CRøNNRUSS}I,]IRING I RøRVIK,I?. MAI I959 Dcn. bildct vis$cr.v efnnrussens Ban\ke ridsakruelle dfunn l7 nri 1959 pl -prviljonghnuscn i Rorvik Fr!!en{r : St.,ndTv1bcr8. Olnv Pre{vik. Jao ^rdrcr\sctr oe l\.r Sr.in.

11 Mai Uk Måndåg Tirsdåg Onsdåg Tor5dåg Fredåg Lord.8 Sønd.g I n 11 t '17 18 t T 23', RøAVtX-t tngf.l-aa_ l9lrt I vosnr sitrcr S18rid (t th.) Htruse tsd iv ser vi h.trnci brodrc Ju{in o! Kilr. Lorhe.

12 I Il. f fl. skot,ub,de FRI OFSTAn r95 r l]rld.r\i\.' Lt.\)n g ll \rr\l.l.d lrl()l\rx(l' l()5.l Sl.l.D \rr r J.lr trtlrn(id.n V,\.r'bxl.. r.\.nnxd.a,d.l.\.nnr(1.-nrf(nnc\ql:rturjiihn(j(\rng vldtr rdll.lir vci{ru Krdr Iitri.s. ir.: lll\x F:\.n{rd AnriJ Frn,.\ Rrrd' Prrn\Ll.r \ilh..! Iitrr.\ Shl!hu'{ L hr!rutrn.tr. 'liotrd I.oar.\. Sitmuni F\.nnrd. a)rlltvr ll$ndnn Sorrun.r Sin.nd. tnrrn kr tn

13 f uni Llk Måndå8 Tirsdåg Onsdåg TorBdåg Fredag Lrrdåa Ssndrg 22 1" "9 24 tt t2 t t4 L5' L6 2t 22' " J Her{irKjell Noidli.\onnrvJennyoeEvaklNordli i Rørvik. Curten i korir er Arild len$en. $nn av lenny os Hrrufi ien\sen.

14 SO}IMERSTE}ININ(; I'RA STANGRIN(;A -CA. I945 Sr.nnnrrsbildc fr. Stunrnnxn Dcd StanArins-hopcn i bdxnn.cr. Vi *r l! Ollva(L1va) Sratrrnnc snnnnctr mcd rtrc ro bmcbm Ktrolire of Reidd Sungnne.

15 juli Uke Mindig Tirsdig ONdag ToFdå8 Fredag Lsrdag Søndaa 26 T 27 2 J n t6 10 1L L '1. 14'15 22" JOITANNA WOXENG Johannd U{ad. f 1890 i Orkdnl. blc 8ift rn d Pdl Woxcng Oe bodde i Bfg\novd. D. l,kk t brm samm.n. rejcnt ri l.end l{rhrnnr. Guri VrlborS og :r 30"

16 FRAHøYONN I HANSVIKA,CA- I94{I viserforan fra renstf: Anne Li\e(Moe) Pe e6en, Per Jan Mæ. Jen! I-olhe, Kåre Lorhe. Turid (rithe) relke lra vennre: Cunnar Ldhe. Signd(Lnhe) Huuse. B*e^r fra venlr : Ju!i. Lothe, Sofie Hesvik. ''Gisk llind Je.sn) Grande. Midte

17 August MandaA Tir daa Onsdag Tor6dåg Fr dag Lørdry Søndag 't 't4 t6 13' tl L8 t2 t9 5n " g',' PROSTTJN O(; KJøRTJTøYET Hcrpos.r.rpnrt.B$!n.trc{,V,knx.l-ronBr \il \cd kior.rolcr 'n Bild.r.r ruli r \ rrtr '.d 'lbrkclv.ncr tl M.llon Viknr

18 å EJ R.rt f'r F v \ Il0R(;a\-F()LK-CA. t9,17-t8

19 September Mandaa Ti6dåa Onsdå8 Tol5dig Fredåg Løldaa Sdndaa 35 t ' T T9" 20 2t RA(iNA o(i PEDER JFJ\TOFT Hcr \rr vi Rrgnr og Peder.,enk,n $m bodde i Ronil Rrgnr. f Ho e. ble lidr i llun \d dlrcrrv snren Roc\en H.vdc o! Mrnr c,rbri.lslr Bc$c dn\c [om tia O'lr.n i Ronr{hl Rx-gna bl. lili hcd Ped.r i 1r)05 Hrnlrrli{lrll38l o!kum lir RoJd\ kommunc i \ortllnd ',

20 FRA EVDNSTAD {Å. T956 Kli(Prcsvik) sodmo rjøe hest os vosn. vsnskje nun he væn nede i iæa og henier rd8? H.den n i Max

21 Oktober Uk M.nd.A TirEdåa On6då8 To6dåg Fredic Lørdåg Søndåg 40 'L 2 3n ll' t t6 t7 18 t9 o 20 2l Vi ser ll vennre Gisk ll-ind Jen\enrCrrnde Solie Hmsvik oa Agnes (M{E) Manin\en

22 BRYI-LUP- I9'9 Ffl VrllxrC og Hdvlk Dckkcrhus sin bryllup i drei Vilhcln! Hanvi* op valborf Dekkelnu\ l9l9 Brk lrr rcnfte: Amr Bcmr$.. JohM Jenrn. DMiel of Anna Ryun og Edvard Hamid. Foian fra ven

23 November Uk M.nd.g Tir,dåg Onrdrg Tor!daa Fr!då8 Lord.g sond.g 44 Ln 23l L0'1L t " t t " 25 ALFRED TÅMSTAD Alfrcd Rmsrad hle født i Hd bre gift ne<t Sig.e veneho frå Olerh,lla, rør 1890, Hln lar i nmge år besryer a! Karestova i Ronit. Aliied drcv heæko.fe*ijo. og skororetning i Røryi* der hvor Sivedsen bolder il i dag. Altted Ransbd vd Storlsjem n. Bildet er nuligens ot i anlcdnins av

24 \tor (x: ToIl IlaRN -t956

25 Desember Uke Måndåg Tiisdåg Onsdåg Torsdåg Fredig Lordåg Sondåg 18 1" ' t T4 t " T8 20 2T " ' 30 TJLISD OG EDVIN LAU(;EN Ll1s. (Kfflsdt) I 188,1. d q Ld\in LugcD. illl?8.d 1956 Dc tikt matrgc bmr og hrr {or e(er 31',

26 GAMMEIjTI'A Slhkålijm oe snrdsfsr Eft vind d foll os o*s or kf og fftll d ein fodm m latdd shllm, d*f rub i km D. vå liv og MEls på lad eir s*ag dd ein ndelb ongslotl vd født. Den vo&s opp 03 gjekl t.in E B tk,r q eonp rfd mu$l på. ior baj{ve n dæm *on ld3reisfd Dc vr p$rtdtd q.kpedisjm oc lue.in ivm.s distasjd, *jika pd klo*b os hl'm q rød. Dcm leir pd vår Heft Nralr d r d.o på1m4 i båb i heiftn oa ld.rla Dæm sbeiv sin sga 'lb no e {l:n de v.beft s&n I Klmhu va e Å lå kr i dorti' rok oei* drsa brumkke. og sjokolå{gmus, 03 lrg{rdr sd fe. nin øa B&rc havbån bryr owr s*jæa sn t.. H. åd n& sndhvin 1& i 6B no'd o'n smma-krcillm dtr hø)'i.ir sds ftå fed.8j.sb i mnwhs. På brlg8a ds lokb d.r 3jø 03 do oc og 8mo. Ei.il oi slia blsding d alt. koplen sm $o alfu døå. ein ftldig talu e_ dønr l! Å do.

27 tt ttt daf? qad. du2 6 tb ra w pt M tu, ud. b pl o. &tr'np ø..'fudfu''e.q tulmtutud'ttdosttu. h ø,b4t dntq &. b'dt ttu,.tdbfyawd, fu.dø.y14'g.l']/t'l,4d.fusie1dkl.l.' VIKNA HISTORIELAG og Kystmuseet i Nord-Trøndelag WO)GNGS SAMLINGER 't

Måned: November Treningsform Tid Forklaring Treningssone. Uke 4 Dag 1 Styrketråkk 1.5t 2x15min styrketråkk, 4 min pause. Sone 2

Måned: November Treningsform Tid Forklaring Treningssone. Uke 4 Dag 1 Styrketråkk 1.5t 2x15min styrketråkk, 4 min pause. Sone 2 Måned: November Uke 1 Dag 1 Styrketråkk 1.5t 2x15min styrketråkk, 4 min pause. Sone 2 Nivå: 4-6 timer Dag 2 Intervall 1.5t 4x4min intervall, 3 min pause. Sone 3 Uke 2 Dag 1 Styrketråkk 1.5t 2x15min styrketråkk,

Detaljer

TRE KOK NOT ISE R FRA STA V ANG E R OMEGN I ARENE 1940-1944

TRE KOK NOT ISE R FRA STA V ANG E R OMEGN I ARENE 1940-1944 Stavanger Museums Årshefte, Årg. 55(1954), s. 118-129 TRE KOK NOT ISE R FRA STA V ANG E R OMEGN I ARENE 1940-1944 Ap A. BERNHOFT-OSA Etterfølgende dagboksnotiser vil ikke kunne gi noe fullstendig billede

Detaljer

!u! I BUTIE. lr 4 10. mai Redaktør: Kampprogram. Olrud Rica Hotel. Resu. Harnar lett. 'l. Akademisk BK 2. Tønsberg BK.

!u! I BUTIE. lr 4 10. mai Redaktør: Kampprogram. Olrud Rica Hotel. Resu. Harnar lett. 'l. Akademisk BK 2. Tønsberg BK. ! Hrnr lett!u! I BUTIE T! DT Olrud Ric Hotel Brurnunddl Bt( BK Hein 45 lr 4 10. mi Redktør: Tommy H.S.Sendsmrk STILLIN GEN FØR SISTE RU N DE: 'l. Akdemisk BK 2. Tønsberg BK. 3. Forcingklubben. 4. Bergens

Detaljer

SANNIDAL KIRKE 225 AR

SANNIDAL KIRKE 225 AR Nr 50 211997 17. Argsng ISSN 0800-2347 MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG o SANNIDAL KIRKE 225 AR Glimt fra Sannidal kirkehistorie H0sten 1772 ble Sannidal navre rende kirke tau i bruk, og 225-arsjubileet

Detaljer

«En Hrederstnand i all sin FrerID>

«En Hrederstnand i all sin FrerID> Nr.27 3/ 1989 9. argang ISSN 0800-2347 MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG «En Hrederstnand i all sin FrerID> Peder Jacob Thomassen Ncesland bonde, lcerer, ordfnrer og visedikter Overskrifien Iii denne

Detaljer

1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg. Hverdagsmatte. Praktisk regning for voksne Del 2 Året og klokka

1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg. Hverdagsmatte. Praktisk regning for voksne Del 2 Året og klokka ,0 kg, kg,0 kg Hverdagsmatte Praktisk regning for voksne Del Året og klokka Innhold Del, Året og klokka Et år har måneder Måneder, uker og dager Kalender og ukenummer Kvartaler Temperatur Klokka Hverdagsmatte

Detaljer

«For a forsta fremtiden, ma man kjenne fortiden» Nok en gang suksess for Bygdetundagen

«For a forsta fremtiden, ma man kjenne fortiden» Nok en gang suksess for Bygdetundagen Nr 71 2/2004 24. argang ARVEN ISSN 0800-2347 MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG «For a forsta fremtiden, ma man kjenne fortiden» Nok en gang suksess for Bygdetundagen Akt rene pa seen en etter avslutningen

Detaljer

Kultur som næring møter som sammenstøter?

Kultur som næring møter som sammenstøter? 22 fagartikler MAGMA 0909 Kultur som næring møter som sammenstøter? Eli sa beth Fosseli Ol sen Britt Kram vig Kul tur næ rin gen blir reg net som en vekst næ ring som både skal ge ne re re øko no mis ke

Detaljer

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Fag ar tik kel Per-Ei nar Binder Jon Vøllestad In sti tutt for kli nisk psy ko lo gi Uni ver si te tet i Ber gen Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Kan opp merk somt nær

Detaljer

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Fag ar tik kel Per-Ei nar Binder Jon Vøllestad In sti tutt for kli nisk psy ko lo gi Uni ver si te tet i Ber gen Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Kan opp merk somt nær

Detaljer

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.»

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.» MAGMA 0310 fagartikler 43 Kina før, under og etter finanskrisen ARNE JON ISACHSEN er professor ved Handelshøyskolen BI og leder for Centre for Monetary Economics Sam men drag Den økonomiske politikken

Detaljer

Norwegian Appendices. Contents

Norwegian Appendices. Contents Norwegian Appendices Contents A. Orthographic and Phonotypical Transcriptions B. Details about the Subjects A. Orthographic and Phonotypical Transcriptions The Numbers Text block N1 658 sekshundre-og-femtiåtte

Detaljer

Im ple men te rings kva li tet om å få til tak til å vir ke: En over sikt

Im ple men te rings kva li tet om å få til tak til å vir ke: En over sikt Sørlie e Fag ar tik kel Mari-Anne Sør lie, Ter je Ogden, Roar Sol holm og As geir Røyr hus Ol seth Norsk sen ter for stu dier av pro blem atferd og in no va tiv prak sis (At ferds sen te ret) Im ple men

Detaljer

Del I Teo re tisk ram me verk: Kon sep tu ell mo dell for ut led ning av egenkapitalverdi

Del I Teo re tisk ram me verk: Kon sep tu ell mo dell for ut led ning av egenkapitalverdi Del I Teo re isk ram me verk: Kon sep u ell mo dell for u led ning av egenkapialverdi Arikkelen er forfae av: Sas au o ri ser re vi sor Bjar e M. Jo nas sen Se ni or man ager De loi e S a v a n g e r Han

Detaljer

Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt

Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt 42 fagartikler MAGMA 0612 Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt Lasse B. Lien er professor ved Institutt for Strategi og Ledelse ved NHH. Leder for delprosjektet «Darwin: Bedrifter og Bransjer»

Detaljer

Tida ble skrudd 150 ar tilbake

Tida ble skrudd 150 ar tilbake Nr 36 3/1992 12. Argang ISSN 0800 2347 MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG Tida ble skrudd 150 ar tilbake Bygdefolk srjjrget for en svcert minnerik Bygdetundag for elevene ved Sannidal ungdomsskole.

Detaljer

Bok og nettside som integrert læreverk F

Bok og nettside som integrert læreverk F faglige perspektiver MAGMA 0312 fagartikler 63 Bok og nettside som integrert læreverk F Øy vind Bøh ren er professor i finansiell økonomi ved Handelshøyskolen BI, hvor han leder Senter for eierforskning

Detaljer

TorkeU Arnold Tande 1901-2001

TorkeU Arnold Tande 1901-2001 Nr 61 1/2001 21.lIrgang ARVEN ISSN 0800-2347 MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG TorkeU Arnold Tande 1901-2001 Grunnleggeren av Sannidal Historielag og Bygdetun er gatt bort Det var med stor sorg vi

Detaljer

SAMMENDRAG AV BISKOP HALVOR BERGANS VISITASFOREDRAG HO LD T I F ROLAND KIRKE 27.SEPTEMBER 1987

SAMMENDRAG AV BISKOP HALVOR BERGANS VISITASFOREDRAG HO LD T I F ROLAND KIRKE 27.SEPTEMBER 1987 SAMMENDRAG AV BISKOP HALVOR BERGANS VISITASFOREDRAG HO LD T I F ROLAND KIRKE 27 SEPTEMBER 1987 Siste visitas : januar 1973 ved biskop Kaa re Støylen I Myk l a nd 2 å r før, som da hørte til Birkenes, men

Detaljer

Mete med den gamle Kongsveien!

Mete med den gamle Kongsveien! Nr. 1 1983 ARVEN-- ---------.J-.- 3o- Ar-gS-ng MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG _., Mete med den gamle Kongsveien! Nu skal vi spandere en dag pa en tur gjennem hele San nidal. Og vi kan jo pr0ve a

Detaljer

Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten?

Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten? MAGMA 313 fagartikler 5 Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten? Laila Potoku Ansatt i Dovre, har utdanningspermisjon for å ta en mastergrad innenfor Organisasjon og ledelse. Har års arbeidserfaring

Detaljer

Hvor dan går det med ungdommens etablering på boligmarkedet? 1

Hvor dan går det med ungdommens etablering på boligmarkedet? 1 Hvor dan går det med ungdommens etablering på boligmarkedet? 1 Hans Christian Sandlie Artikkelen setter søkelys på utviklingslinjene i ungdommens boligetablering. Internasjonalt peker nyere studier i retning

Detaljer

TørRskodd trivsel i Bergen

TørRskodd trivsel i Bergen TørRskodd Ber gen har alt, unn tatt sta bilt god vær. Men væ ret bør ikke hind re noen i å ha et her lig opp hold i Vest lan dets hovedstad. Mange av stedene hvor du kan gå inn for å kose deg, er reisemål

Detaljer

Lengde. Hverdagsmatte Del 1, side 56. 1 cm = 10 mm 1 dm = 10 cm 1 m = 100 cm. Når vi skal måle lengder kan vi bruke linjal.

Lengde. Hverdagsmatte Del 1, side 56. 1 cm = 10 mm 1 dm = 10 cm 1 m = 100 cm. Når vi skal måle lengder kan vi bruke linjal. Hverdagsmatte Del 1, side 56 Lengde Når vi skal måle lengder kan vi bruke linjal. 1 cm = 10 mm 1 dm = 10 cm 1 m = 100 cm Korte lengder måler vi i milli-meter, centi-meter, desi-meter og meter. Vi skriver

Detaljer

Privatarkiv nr. I. Folkeaksjonen mot utbygging av AIta- Kautokeinovassdraget ARKIVKATALOG

Privatarkiv nr. I. Folkeaksjonen mot utbygging av AIta- Kautokeinovassdraget ARKIVKATALOG Privatarkiv nr. I Folkeaksjonen mot utbygging av AIta Kautokeinovassdraget ARKIVKATALOG AIta Museum 2003 Innhold 1. Historikk I Om arkivskaper 2. Om arkivet og arkivordningen 3. Vediegg i : Utkast til

Detaljer

Vår forening - som består av Ber gens- bor ere, f øtt i Sandviken og interesseret for denne vår bydels trivsel - till ater s ig herved

Vår forening - som består av Ber gens- bor ere, f øtt i Sandviken og interesseret for denne vår bydels trivsel - till ater s ig herved 10/10/41. bygartneren i Ber gen. Vår forening - som består av Ber gens- bor ere, f øtt i Sandviken og interesseret for denne vår bydels trivsel - till ater s ig herved å h nler'e hr. bygartnerens opmerksomhet

Detaljer

Finnes en ideell stemmerettsalder?

Finnes en ideell stemmerettsalder? Finnes en ideell stemmerettsalder? En analyse av debatter og forskning rundt stemmerett for 16-åringer 1 Guro Ødegård Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor (In sti tutt for sam funns

Detaljer

90 % av isfjellet ligger under vann. Hvordan kan du skrive det med desimaltall?

90 % av isfjellet ligger under vann. Hvordan kan du skrive det med desimaltall? 90 % av isfjellet ligger under vann. Hvordan kan du skrive det med desimaltall? 3 Hm, hva må jeg betale da? Prosent og desimaltall MÅL I dette kapitlet skal du lære om prosentbegrepet brøk og prosent prosentvis

Detaljer

i] il \/ [illa trt ii6[er h-an er larrgf _f ia irene --som om--de[ -ledet *uei:*;i' - oppsdker ggphue ' Y ' pqst A;T e av_ t iflen f lb" elqit en

i] il \/ [illa trt ii6[er h-an er larrgf _f ia irene --som om--de[ -ledet *uei:*;i' - oppsdker ggphue ' Y ' pqst A;T e av_ t iflen f lb elqit en tr''l J I \ #F@-%. \ i,lr' -@3:*ffi.ffi.:::swr** t,t,l' /" """' i] il \/ [illa trt Av $ophus lvygaard. 7 " Qslo n*s_ lags histogie skal nedtesnes. I{va er vel da naturligere enn a iienvenoe-ses-tii han

Detaljer