RAMMESAK Kommuneplanens handlingsdel Budsjett 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014"

Transkript

1 RAMMESAK 2014 Kmmuneplanens handlingsdel Budsjett 2014

2 Det vises til sak 34/13 til behandling i kmmunestyrets møte

3 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 INNLEDNING... 5 Hva er Rammesaken?... 5 Kmmuneplanens samfunnsdel gjennmføringskraft... 5 Øknmiske rammebetingelser... 6 Beslutningsgrunnlag g videre arbeid... 6 BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 ANALYSER...10 SVELVIK KOMMUNES ØKONOMISKE POLITIKK...11 Kmmuneprpsisjnen Eiendmsskatt...13 Investeringer Budsjettallkering utfrdringer...16 UTFORDRINGER OG MULIGHETSROM...18 Krise g endringskraft...18 Øknmien har vært dårlig hele den siste 10-års periden...18 Utgiftsnivået er fr høyt...18 Ressursinnsatsen er i utakt med tjenestebehvene...19 KJENNETEGN VED DAGENS TJENESTEPRODUKSJON...20 Helse g ssial...20 Utdanning...20 Samfunnsutvikling, kultur g tekniske tjenester...20 Tjenestebehv g demgrafi...21 PROFIL OG PRIORITERINGER...22 Rådmannen freslår følgende pririteringer i planperiden :...22 SAMSKAPING OG VIDERE ARBEID...26 Beslutningsgrunnlag...26 Tilgjengelige virkemidler

4 Planstrategi...26 Frenkling g samhandling

5 INNLEDNING Hva er Rammesaken? Rammesaken skal skape en best mulig dialg mellm administrasjn g kmmunestyret i frkant av administrasjnens arbeid med utfrming av kmmende kmmuneplanens handlingsdel ; Budsjett Rammesaksdkumentet innehlder ppdaterte pplysninger m tjenester g øknmi, med utgangspunkt i sist vedtatte budsjett g ajurført med nyere statlige frutsetninger fra kmmuneprpsisjnen fr I rammesaken er det rm fr å gi plitiske styringssignal både med hensyn til samfunnsutvikling, tjenestemråder g øknmifrvaltningen. Rammesaken har til hensikt å legge til rette fr en bærekraftig g langsiktig øknmifrvaltning. Saken innebærer grvt sett at kmmunen setter seg mål på et begrenset gjeldsnivå på lån, eks. VAR-lån g frmidlingslån fra Husbanken, beskriver investeringsnivået, bevilgningene til bygningsvedlikehld, rammer fr selskaps- g eiendmsfrvaltning g mål fr nett driftsresultat g lignende fr å på sikt kunne skape rm fr større egenkapitalfinanisering av investeringer g frutsigbare rammer fr tjenesteprduksjnen. Saken berører frventet nivå på pensjnskstnader g inntekter. Fr Svelvik er det naturlig at saken gså beskriver føringer/frventninger fra Fylkesmannen vedr. ROBEK. Rådmannen vil i denne saken søke å avklare frhldet til større struktur- g rammesaker, sm fr eksempel frhldet til eiendmsskatt, framtidig skle g barnehagestruktur, slik at budsjettarbeidet fr 2014 får så frutsigbare rammer sm mulig. Saken vil gså avklare hvedrammer vedr. priritering av ppfølging mht kmmuneplanens samfunnsdel. Kmmuneplanens samfunnsdel gjennmføringskraft Rammesaken er starten på arbeidet med å sette gjennmføringskraft bak de mål g strategier sm er satt i Kmmuneplanens samfunnsdel g gi grunnlag fr videre tjenesteprduksjn g samfunnsutvikling. Kmmunestyret gis mulighet til å signalisere hvilke pririteringer de vil rådmannen skal frhlde seg til i utarbeidelsen av budsjettet g i ppfølgingen av mål g strategier satt i kmmuneplanens samfunnsdel. Selve budsjettfrslaget; kmmuneplanens handlingsdel , legges frem i begynnelsen av nvember. Kmmuneplanens handlingsdel skal være et instrument fr kmmunen til å freta pririteringer av virkemidler g ressurser til ulike frmål. Kmmuneplanens handlingsdel skal priritere Svelvik kmmunes innsats fr planperiden , der budsjett g øknmiplan skal ta utgangspunkt i dagens øknmiske situasjn g gi realistiske anslag på fremtidige inntekter g utgifter. Rådmannen fremmer frslag m å hlde retningen i samfunnsutviklingen slik denne er nedfelt i kmmuneplanens samfunnsdel, med de priritering sm framkmmer i saken. Se kap. Prfil g pririteringer. 5

6 Øknmiske rammebetingelser Kmmuneprpsisjnen ble lagt frem tirsdag 7. mai g der presenterte regjeringen sin plitikk verfr kmmunene g det øknmiske pplegget fr kmmunesektren det kmmende året. Rådmannen vil med dette be kmmunestyret m å gså sette ambisjner fr den øknmiske plitikken sm skal legges til grunn fr arbeidet med kmmuneplanens handlingsdel fr , inkludert budsjett fr Rådmannen vurderer det sm kritisk, g sm en frutsetning fr å få nødvendig plitisk g faglig handlingsrm i 2014, at vi lykkes med g får effekt av de salderingstiltak sm er vedtatt , g sm ligger til behandling til kmmunestyrets møte den Beslutningsgrunnlag g videre arbeid Saken innehlder beskrivelse av større prsesser sm rådmannen har tenkt å iverksette fr å få et best mulig beslutningsgrunnlag frem til kmmunestyret, til den endelige behandlingen av saken. Dette gjelder bl.a. Svelviksklen g fremtidig skle- g barnehagestruktur, eiendmsskattenivået i Svelvik kmmune, framtidens msrgstjenester, en aktiv eierskapsplitikk g bligssialt arbeid. Beflkningsutvikling g ssiøknmiske utviklingstrekk er viktige premisser fr utfrmingen av fremtidens plitikk g behandles i et eget kapittel. Kmmunebarmeteret g ulike analyser på tjenestenivå ligger til grunn fr saken Gr Herheim Rådmann Svelvik kmmune 6

7 BEFOLKNINGSUTVIKLING I beflkningsprgnsene frem mt år 2030 er siste tilgjengelige prgnse lagt til grunn, sm har reelle tall t..m 2012 g prgnse fra Alternativene sm er benyttet er det såkalte lav vekst alternativet, middels vekst alternativet g høy vekst alternativet Beflkningsprgnse Ttalt Lav Ttalt Med. Ttalt Høy Svelvik har hatt en meget lav beflkningsvekst de siste 10 årene med en akkumulert vekst på 2,1 % samlet g fra 2012 til 2013 var det en liten nedgang, ne sm betyr at frutsetningen fr beflkningsfremskrivningen allerede er brutt. Lav vekst frem mt år 2020 indikerer en vekst på 6,5 %, middels vekst 9,2 % g høy vekst innebærer en vekst med 11,4 %. En vekst på 11,4 % vil i så fall innebære 750 flere innbyggere i 2020, mens lav vekst innebærer 427 innbyggere. (I kmmuneplanens samfunnsdel er det satt mål m 8000 innbyggere i 2024.) Hvrdan veksten er sammensatt aldersmessig vil selvsagt ha en str betydning fr inntektsutviklingen i Svelvik kmmune g hvrdan infrastrukturen skal bygges pp. Uavhengig av m Svelvik vil få en lav eller høy vekst de neste årene vil sammensetningen av beflkningen endre seg betydelig g med akselererende fart i frhld til utviklingen de seneste årene. Dette vil stille stre krav til mstillingsevnen til Svelvik kmmune g samfunnet rundt. 7

8 1000 Beflkningsprgnse 0-15 år til år Lav 0-5 år Med. 0-5 år Høy 6-15 år Lav 6-15 år Med år Høy Endringen i barnebeflkningen har vært dramatisk de siste 10 årene med en sterkt nedadgående kurve g denne utviklingen er ventet å frtsette frem til etter 2020 når det begynner å gå svakt ppver igjen. I 2027/2028 er det i høy vekst alternativet frventet å være tilbake på nivået sm den sklepliktige delen av beflkningen var på i I frhld til aldersgruppen 0-5 år er det ventet en svak vekst i årene fremver, men selv med høy vekst alternativet vil ikke antallet i denne aldersgruppen i 2017 være høyere enn det var i 2004/2005. Den samlede nedgangen i aldersgruppen 0-15 år er utfrdrende fr Svelvik kmmune frdi denne gruppen er den sm gir høyest uttelling i verføringssystemet fra staten. Reduksjnen i aldersgruppen 6-15 år vil ved å legge middelalternativet til grunn gi ca. 5,0 milliner krner mindre i 2017 i årlige verføringer fra staten enn i I frhld til 2004 når aldersgruppen var på sitt største vil det i 2017 være ca. 17 milliner krner mindre i årlige verføringer fra staten. Med den tjenestestrukturen g rammefrdelingen sm Svelvik kmmune har i dag må dette påregnes å ta inn ved reduksjn i tilbudet til disse aldersgruppene. 8

9 Beflkningsprgnse 67 år+ til år + Lav 67 år + Med. 67 år + Høy Aldersgruppen 67 år+ har vkst betydelig fra 2004 g frem til 2013 g denne veksten er frventet å øke ekspnentielt de neste årene. Selv m lav vekst alternativet legges til grunn vil eldrebeflkningen i 2017 være 26 % høyere enn i 2012 g vil i 2030 være 75 % høyere. Hvis det skal benyttes like stre ressurser til denne aldersgruppen i 2017 sm i dag vil dette kreve økt budsjettramme med 23 milliner krner. 9

10 ANALYSER Rådmannen varslet i kmmunestyret 4. mars g 9. april at det er behv fr å få et bredere kunnskapsgrunnlag m Svelvik kmmune g analyser sm kan skape en gd plattfrm fr plitiske pririteringer. Kmmunerganisasjnen selv har gså mye kmpetanse på analyser g har et bredt kunnskapsgrunnlag sm kan benyttes frem mt budsjett Det har i 2013 vært innhentet eller skal innhentes følgende analyser: KS ved Trnd Hjelmervik Hansen Svelvik kmmune: Regnskap, utgiftsbehv, ressursbruk, tjenesteprduksjn g effektivitet Kmmunebarmeteret Kmmunal Rapprt Tjenesteanalyse Svelvik kmmune HATO Analyse Analyse av inntektsptensial Kmmunal Rapprt/Bjørn Brx bestilles når frnyingsmidler fra fylkesmannen er frdeles i juni 2013 Rådmannen ser det sm mest hensiktsmessig å legge frem analysene/utredningene i eget møte hvr det er tid til å gjennmgå rapprtene på en grundig måte. Rådmannen vil i samarbeid med rdfører planlegge budsjettseminar i august 2013 hvr disse rapprtene blir gjennmgått. Kmmunebarmeteret følger vedlagt. 10

11 SVELVIK KOMMUNES ØKONOMISKE POLITIKK Kmmuneprpsisjnen 2014 Kmmuneprpsisjnen er regjeringens øknmiske pplegg fr påfølgende år g ble lagt frem 7. mai I tillegg til de øknmiske rammene fr 2014 trekker den pp de viktigste utviklings- g satsningsmrådene. Kmmunene spiller en viktig rlle sm lkaldemkratisk arena, tjenesteyter, myndighetsutøver g samfunnsutvikler. Regjeringen ønsker gde lkalsamfunn i hele landet, g kmmuner sm kan gi gde tjenester til sine innbyggere. Kmmunesektren frvalter en betydelig del av de øknmiske ressursene i nrsk øknmi. Målt i frhld til BNP fr Fastlands-Nrge utgjrde kmmunesektrens inntekter 18 pst. i At ansvaret fr velferdstjenester i str grad er kmmunenes ansvar understrekes av at én av fem sysselsatte i landet er ansatt i kmmunesektren. 1 Regjeringen legger pp til realvekst i kmmunesektrens samlede inntekter i 2014 på mellm 6 g 6½ mrd. krner. Av veksten i samlede inntekter legges det pp til at mellm 5 g 5½ mrd. krner er frie inntekter. Dette tilsvarer en realvekst i frie inntekter på mellm 1,6 g 1,8 pst. Den varslede inntektsveksten må ses i sammenheng med knsekvenser av den demgrafiske utviklingen fr kmmunesektren. Beregninger utført av Det tekniske beregningsutvalg fr kmmunal g fylkeskmmunal øknmi (TBU) indikerer at kmmunesektren kan få merutgifter i 2014 på m lag 3,3 mrd. krner knyttet til den demgrafiske utviklingen. Departementet anslår at m lag 2,8 mrd. krner må finansieres av frie inntekter. Anslagene er basert på uendret standard, dekningsgrad g effektivitet i tjenesteytingen, g er gitt disse frutsetningene et uttrykk fr hva det vil kste kmmunesektren å bygge ut tjenestetilbudet fr å hlde tritt med beflkningsutviklingen. Det understrekes at anslagene er usikre. 2 Regjeringen varsler at kmmunesektren får en vekst i de frie inntektene på 4-4,5 milliarder krner i 2014 g Svelvik kmmune har en andel på ca. 0,11 % av rammen til kmmunesektren. Dette betyr således en økning i de frie inntektene fr Svelvik med ca. 4,5 milliner krner, men regjeringen varsler samtidig at 2,8 milliarder krner av økningen spises pp av demgrafiske endringer. Samtidig øker kmmunesektrens pensjnsutgifter år fr år g resterende del av økningen i frie inntekter vil bli spist pp. Dette betyr i realiteten at rm fr økt kmmunal velferd må skapes i den enkelte kmmune gjennm effektivisering g nyskapning. 1 Kmmuneprpsisjnen 2014 s. 1 2 Kmmuneprpsisjnen 2014 s

12 1000 kr Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) Utgiftsutjevning Overgangsrdninger (INGAR fra 2009) Saker særskilt frd (fysiterapi/kvalifiseringsprg) Ordinært skjønn inkl brtfall av dif.arb.avg Skjønn til skattesvake km i Sør-Nrge (2009) Ekstra skjønn tildelt av KRD desember 2011 Feil inntektsutj 2007/Kmp Fysiterapautmidler 09 Tiltakspakken 2009/1 mrd mer frie inntekter 2010 med mer RNB2009 / RNB2010 / Prp 59S / RNB Sum rammetilsk uten inntektsutj "Bykletrekket" (anslag etter 2010) Nett inntektsutjevning Sum rammetilskudd Rammetilskudd - endring i % 12,2-1,0-1,4 0,8 0,5 0,9 Skatt på frmue g inntekt Skatteinntekter - endring i % 2,7 8,00 3,50 3,50 3,50 3,50 Andre skatteinntekter (eiendmsskatt) Sum skatt g rammetilskudd (avrundet) Sum - endring i % 7,7 3,1 0,9 2,1 2,0 2,2 Tabell ver viser inntektsutviklingen fr Svelvik kmmune fr periden Basert på de frutsetninger sm er lagt til grunn i Kmmunenes Sentralfrbunds beregningsmdell, på bakgrunn av Kmmuneprpsisjnen sm ble lagt frem 7. mai. Tallene er i 2013-priser. Innbyggertilskudd Dette er et likt beløp pr. innbygger g er i 2013 kr ,- pr. innbygger. Utgiftsutjevning Denne tar hensyn til at det er et ulikt utgiftsbehv i kmmunene, basert på et sett med kriterier. Årsaken til at Svelvik kmmune får et større trekk i rammen år fr har sammenheng med den demgrafiske utviklingen, hvr de aldersgruppene (0-5 år g 6-15 år) sm har størst vekt i inntektssystemet er synkende g i terien er dermed Svelvik utgiftsbehv synkende. Veksten i eldrebeflkningen kmpenserer ikke fr nedgangen i den yngste delen av beflkningen. Ingar (Inntektsgarantirdningen) Dette er en rdning sm skal sikre at kmmuner skal sikres en minimumsvekst i de frie inntektene fra et år til et annet, selv m demgrafiske endringer tilsier at rammen skal gå ned. Svelvik kmmune fikk i 2012 g 2013 kmpensasjn på henhldsvis 1,2 g 2,4 milliner krner fr å kunne mstille i takt med den demgrafiske utviklingen, men fra 2014 brtfaller disse inntektene. Nett inntektsutjevning Dette er en rdning sm sikrer at kmmuner ikke har skatteinntekter sm ligger under 90% av landsgjennmsnittet. I 2013 er det ventet en vekst i skatteinntektene på landsbasis med 5%, mens Svelvik har en vekst hittil i år på 8 %. Siden Svelvik kmmune er en lavinntektskmmune med under 90 % av inntektene til landsgjennmsnittet har Svelvik vært kmpensert gjennm inntektsutjevningen. I 2012 mttk Svelvik kmmune 19,2 milliner krner, mens dette faller til 14,5 milliner krner i 2013 frdi Svelvik har en sterkere 12

13 inntektsvekst enn landet i gjennmsnitt. Slik sett kan det sies at Svelvik ikke får ne særlig effekt av økte skatteinntekter før man når 90 % av landsgjennmsnittet. Kmmuneprpsisjnen gir ikke grunnlag fr nen vekst i den ffentlige velferden i årene fremver hvis det ikke skapes rm fr dette gjennm eget mstillingsarbeid g effektiviseringsarbeid. Eiendmsskatt Eiendmsskatten er en frivillig kmmunal skattefrm. Det er kmmunestyret sm avgjør m kmmunen skal ha eiendmsskatt. Det er gså pp til den enkelte kmmune å bestemme utfrmingen av eiendmsskatten innenfr rammene fastsatt i eigedmsskattelva. Satsen fr eiendmsskatten skal være mellm 2 g 7 prmille av takstgrunnlaget. Fr kraftverk gjelder egne takseringsregler, sm baserer seg på verdien av prduksjnen. Svelvik kmmune innførte eiendmsskatt i 2010 med en skattesats på 2 prmille. Det ble fastsatt et frsiktig takstgrunnlag fr bjektene sm mfattes. I 2012 hadde Svelvik kmmune 8,1 milliner krner i brutt inntekter knyttet til eiendmsskatt g 7,8 milliner krner i nett inntekter. Figuren ver viser hva inntekten fra eiendmsskatt blir ved ulike skattesatser g ved maksimal skattesats vil dette gi 28,3 milliner krner i årlige inntekter. Eiendmsskatten ble innført i Svelvik kmmune med begrunnelsen at det skulle være med å behlde eksisterende sklestruktur g være med å nedbetale akkumulert underskudd før den skulle avvikles. 13

14 Rådmannen vil i utgangspunktet ikke fremme en økning av eiendmsskatten i budsjett fr 2014 g vil arbeide fr at den kan avvikles så snart akkumulert underskudd er nedbetalt. Begrunnelsen fr dette er: Hindrer nødvendig mstilling g utvikling Vender kmmunerganisasjnen til et høyere inntektsnivå enn det sm staten legger til grunn at kmmunen skal drive sine tjenester fr. Omdømmemessig lite gunstig når mkringliggende kmmuner ikke har eiendmsskatt Lite næringsvennlig g vekstfremmende Svelvik kmmune har en ekstremt sårbar øknmi g er avhengig av å snu den øknmiske utviklingen fr å få en bedret likviditetssituasjn g kunne få en bærekraftig øknmi sm både kan delfinansiere nødvendige investeringer g tåle svingninger i utgiftsnivået innenfr enkelttjenester. Rådmannen vurderer det sm uaktuelt på nåværende tidspunkt å fremme en endring av eiendmsskatten i budsjett 2014, men må se an effekten av innsparingstiltakene sm er fremmet i 2013 før endelig knklusjn trekkes. Investeringer Brutt investeringer eks. VA Svelvik kmmune hadde i periden et veldig høyt investeringsnivå g i løpet av 3 år var de brutt investeringsutgiftene på til sammen 190,3 milliner krner ekskl. investeringer til vann g avløp. 14

15 Inv.mva i driftsregnskapet I periden med høye investeringer ble investeringsmms i sin helhet inntektsført i driftsregnskapet g det var i periden 29,3 milliner krner i midlertidige inntekter sm ble benyttet til å ppretthlde et unaturlig høyt aktivitetsnivå. Etter at investeringene har kmmet ned på et mer naturlig nivå i periden har de samlede inntektene i driftsregnskapet vært på til sammen 2,97 milliner krner. Investeringene i periden har ført til at Svelvik kmmune har tømt alle investeringsfnd, øket lånegjelden betraktelig, har en lite effektiv infrastruktur g betaler langt mer i renter g avdrag enn det gjennmsnittet i landet gjør. Rådmannen vurderer det slik at dispneringene i periden vil legge sterke begrensninger på kmmunens evne til investeringer i hele neste øknmiplanperide g vil legge vekt på følgende: Investeringer til vann- g avløpssektren hldes utenfr vurderingen av anbefalt investeringsnivå Priritering av prsjekter sm har en driftsmessig psitiv effekt; ref. Bligssial Handlingsplan Årlige investeringer skal ikke verstige det kmmunen betaler i avdrag på eksisterende investeringsprtefølje Svelvik kmmune er avhengig av å lånefinansiere investeringer fullt ut g det er en risik fr at kmmunen ikke får tilsagn m lån til investeringer i årene fremver. Det må derfr pririteres å bygge pp egne investeringsfnd, dispsisjnsfnd g rentefnd etter at akkumulert driftsunderskudd er nedbetalt. 15

16 Budsjettallkering utfrdringer De stre beflkningsendringene sm Svelvik står verfr vil kreve stre endringer i frdelingen av ressurser mellm sektrene i årene sm fremver. Indikatr Svelvik Kmmunegruppe 07 Barnehager, pr. innbygger 1-5 år Grunnskle, per innbygger 6-15 år Kmmunehelsetjeneste pr. innb Pleie- g msrg, pr. innbygger Ssialtjenesten, pr. innb år Barnevern, pr. innb år Tabellen ver viser KOSTRA-tall fr Svelvik kmmune g referansekmmunene i KOSTRA-tallene kan være unøyaktige i en sammenligningssammenheng ved at kmmunene regnskapsfører ulikt g tlker KOSTRA-frskriften ulikt. Til trss fr denne usikkerheten kan KOSTRA-tallene gi en indikasjn på hvr effektivt tjenestetilbudet til beflkningen prduseres. Nen kjennetegn ved tjenesteprduksjnen i Svelvik kmmune: Lite effektiv struktur Tjenestetilbudet lite differensiert; få trinn i msrgstrappa Hvis et gjennmsnitt i referansekmmunene innen kstragruppe 7 skal legges til grunn ville dette krevet stre endringer i budsjettfrdelingen i Svelvik kmmune: Barnehage- g sklevirksmheten måtte redusert utgiftsnivået med milliner krner Pleie- g msrgsutgiftene måtte redusert utgiftene med 5-6 milliner krner Ssialtjenesten måtte redusert utgiftene med 4-4,5 milliner krner Barnevern måtte redusert utgiftene med 5-5,5 milliner krner. Selv m det kan være unøyaktigheter mellm de ulike tjenestene gir dette et gdt bilde på den utfrdringen Svelvik kmmune står i g ikke minst en gd pekepinn på at de 40 milliner krnene sm det er varslet at må kuttes i 2013-budsjettet er relativt nøyaktig. 16

17 Figur 1 HATO Analyse Figuren ver fra HATO Analyse viser med tydelighet den utfrdringen Svelvik kmmune står ppe i. Svelvik kmmune har kun hatt driftsverskudd 1 av de siste 10 år g det var i 2006 når det i var ekstrardinære verføringer til kmmunesektren. Ubalansen i øknmien har bygd seg pp år fr år g alle reserver i frm av fnd er brukt pp, slik at tunge utgiftskutt er det eneste sm gjelder. Utfrdringen fr Svelvik kmmune i de nærmeste årene er at det ikke først g fremst er en ny ressursfrdeling mellm sektrene sm må til, men en varierende grad av kstnadskutt i tjenestene. Tidligere år har pleie- g msrgssektren vært klart underpriritert, men i 2012 km gså denne sektren ver behvsnivået. 17

18 UTFORDRINGER OG MULIGHETSROM Den øknmiske situasjnen i Svelvik kmmune er svært anstrengt. Kmmunen bruker mer penger enn den har råd til, g har ikke reserver fr å møte ufrutsette utgifter eller behv fr egenkapital ved investeringer. Kmmunen bør ta sikte på å frbedre øknmien med m lag 40 mill.kr. sammenlignet med Dette frdrer en str mstilling i all tjenesteprduksjn, eiendmsmasse, rganisering g arbeidsfrm. Kstnadsnivået fr de kmmunale tjenestene i Svelvik er m lag 35 milliner krner høyere enn beflkningssammensetningen i kmmunen skulle tilsi når vi sammenligner med gjennmsnitt av landets kmmuner. Svelvik brukte i 2012 m lag 5000 krner mer per innbygger til tjenesteprduksjn enn landet fr øvrig etter at vi har krrigert fr frskjeller i behv g inntekter mellm kmmunene. I tillegg kmmer et merfrbruk i eiendmsfrvaltningen på 5 mill, knyttet til en mfattende infrastruktur/bygningsmasse, i frhld til innbyggere. Krise g endringskraft Det ligger mye endringskraft i en situasjn der rganisasjnen presses til å vurdere andre alternative arbeids- g driftsfrmer. Hvedfkus i rganisasjnen rettes nå mt hvrdan best benytte de 370 millinene Svelvik kmmune har å levere gde tjenester fr, g ikke de 40 mill. i merfrbruk Selv m mstilling er krevende gir det mtivasjn å priritere arbeid med gd fag-, tjeneste- g kmpetanseutvikling, utarbeidelse av gde prsesser g tjenestebeskrivelser. All frskning g erfaring viser at dette gir økt medarbeidertilfredshet, gde tjenester, tilfredse brukere g effektiv ressursbruk. Øknmien har vært dårlig hele den siste 10-års periden Svelvik kmmune har hatt svake øknmiske resultater. De siste 10 årene har kmmunen gått med underskudd hvert år unntatt i 2006, takket være særlig stre verføringer til nrske kmmuner det året. Brutt utgifter har vært høyere enn inntektene. Gjennmsnitt fr landet i denne periden er at kmmunene har hatt et krrigert driftsresultat på 1% mens Svelvik har hatt underskudd på 5-6 % av inntektene. Kr ppsummert kan status fr Svelvik kmmunes øknmiske situasjn beskrives slik: Den øknmiske statusen er langt dårligere inn i andre kmmuner Likviditeten i kmmunen er mer enn bunnskrapet Frmuen er lav g synker videre Utgiftsnivået er fr høyt Svelvik kmmune må tilpasse sin tjenesteprduksjn til et nivå sm er mtrent likt det gjennmsnittskmmunen har fr å få en sunn øknmi g frdele rammene mellm tjenestemrådene i henhld til det behv innbyggerne har fr tjenester, fr å få et realistisk budsjett. I frhld til andre sammenlignbare kmmuner vurderes det at Svelvik kmmune har et strt ptensial fr effektivisering g bedret driftsresultat. Ser en nærmere på tallene så er det tydelig at en slik effektivisering g mstilling er avhengig av en relativt presis tilnærming, 18

19 vedr. ptensiale fr effektivisering. Det er kritisk at nødvendig saldering skjer innen de sektrer/virksmheter sm har et mfattende merfrbruk sammenlignet med andre kmmuner. Og at denne salderingen g justering av aktivitets- g utgiftsnivået må skje FØR innsatsen på andre mråder økes. Ressursinnsatsen er i utakt med tjenestebehvene Behvet fr tjenester er i knstant endring, g i Svelvik har denne endringen vært str, bare i det økende antall sm trenger msrgstjenester g i færre barn g unge sm trenger barnehage g skle. Faktisk priritering i skle-, barnehagestruktur g msrgstjenester tilsier at denne demgrafiske endringen i behv ikke er lagt til grunn i vedtatte budsjetter. Ma Behvet fr tjenester har endret seg på flere tjenestemråder de siste årene. Kmmunen har ikke i samme grad dreid ressursbruken. Det er en ubalanse mellm behv g ressursbruk fr viktige tjenstemråder. Antall brukere synes å ha gått ned mens antall årsverk har økt. Gjennmgående yter Svelvik kmmune tjenester til langt flere innbyggere enn andre kmmuner. Det er derfr viktig å skape trygghet fr at selv m Svelvik kmmune må redusere de årlige driftsutgiftene med ca milliner, så vil ikke dette bety at det på sikt vil være redusert kvalitet på kmmunens tjenester, jf andre sammenlignbare kmmuner. 19

20 KJENNETEGN VED DAGENS TJENESTEPRODUKSJON Helse g ssial Pleie g msrg gir tjenester til flere innbyggere enn andre kmmuner, særlig innen institusjnsbaserte tjenester. Institusjnsplassene driftes effektivt. Det br færre eldre i Svelvik, enn i landet fr øvrig. Andelen innbyggere i alder 0-66 år sm mttar tjenster har økt betydelig. Prduktiviteten i pleie- g msrgstjenestene er høy. Brukerbetalingene er ne lavere enn i sammenlignbare kmmuner g refusjn fr brukere med mfattende msrgsbehv er ne lavere enn i andre kmmuner. Behvet fr ssialtjenester i Svelvik kmmune er lavt g ble fr 2012 antatt å være 19% lavere enn landsgjennmsnittet. Ssialtjenesten ble priritert 40% høyere enn i andre kmmuner g langt fler mttk ssialhjelp enn i andre kmmuner. Kmmunehelsetjensten er lavt priritert. Behvet fr helsetjenester er høyere i Svelvik enn i andre kmmuner. Barnevernstjenesten har langt høyere utgifter enn i andre kmmuner g gir tjenester til langt flere innbyggere enn i andre kmmuner. Utdanning Sklene er små (1 g 2 paralleller) g kapasiteten utnyttes ikke. Det er få elever pr skle g høye driftsutgifter pr. elev fr sklelkaler. Svelvik har en str andel elever med spesialundervisning g høy kmmunal finansiering av SFO. Sklene har gde resultater. Frskning viser at dette i hvedsak skyldes gd klasseledelse. Barnehagene har høye driftsutgifter, i hvedsak grunnet mange små enheter. Behvet fr barnehage er lavt, pga et synkende barnetall. Barnehagene har høyt kvalitfiserte ledere g pedaggisk persnale. Samfunnsutvikling, kultur g tekniske tjenester Svelvik kmmune bruker mindre på kmmunale bliger, kvalifiseringsprgram g bistand til etablering g ppretthldelse av egen blig enn sammenligbare kmmuner. Svelvik kmmune bruker mer til ppmåling g naturfrvaltning g mindre til kulturfrmål enn sammenlignbare kmmuner. Svelvik kmmune bruker mer til kirke, brannvern g mindre til veier g bligfrmål enn sammenlignbare kmmuner. 20

21 Svelvik kmmune har dbbelt så stre arealer/bygg fr kultur/idrett sm resten av landet målt i m2 per innbygger. Fr sklelkaler er arealene per elev 30% større. Prduktiviteten i eiendmsfrvaltningen er høy, men vedlikehld er ikke en øknmisk priritet. Tjenestebehv g demgrafi Krt ppsummert kan følgende beskrive situasjnen vedr. behv g faktisk priritert tjenester i Svelvik kmmune: Antall barn i grunnsklen går ytterligere ned mt 2022 Andelen persner ver 80 år (ptensielt pleietrengende) har vært g frventes å stige ytterligere. Behvet fr å vurdere hele skle- g barnehagestrukturen i Svelvik kmmune har vært drøftet med hvedtillitsvalgte i møte , i sak 73/13: Vurdering av ny skle g barnehagestruktur Drøfting av mulig utredning av ny skle- g barnehagestruktur på bakgrunn av infrmasjnsskriv sendt pr e-pst Møtebehandling: Fr å kunne få et realistisk budsjett fr , er det nødvendig å se på skle- g barnehagestruktur. Her er det tenkt effekt fra høsten 2014, g det gir mulighet fr annen type prsess enn det sm gjennmføres i frhld til salderingstiltak. Prsessene rundt Svelvik barnehage g Ebbestad skle inngår i tiltak Utredningsgruppe fr Ebbestad er nedsatt. Infrmasjn m prsess, mandat etc. vil bli sendt ut like etter pinse. UDF: I den videre prsessen understreker UDF betydningen av å ta hensyn til faktrer sm hastighet/ kvalitet, arbeidsmiljø/ krtsiktige mål, helhet/ deler. Knklusjn: Partene er enige m at videre prsess g mandat i saken skal drøftes med de hvedtillitsvalgte. 21

22 PROFIL OG PRIORITERINGER Mål g strategier vedtatt i Kmmuneplanens samfunnsdel er førende fr arbeidet med Kmmuneplanens handlingsdel Kmmuneplanens samfunnsdel er i str grad basert på kmmunens største utfrdringer. Dette bidrar til at mange av målene g strategiene nettpp kan bidra psitivt i frhld til den øknmiske situasjnen kmmunen er kmmet i. Det vil være av str betydning å priritere krtsiktige tiltak, men gså tiltak sm vil bidra til psitiv utvikling på sikt. Derfr freslås det både å priritere tiltak sm bidrar til å redusere levekårsutfrdringene, gi gde ppvekst- g msrgstjenester, tiltak sm vil bidra til en bedre g mer rbust kmmunerganisasjn, g tiltak sm bidrar til vekst. Tidligere plitiske vedtak, begrunnelse m.v, vil legges inn i mandatet fr de ulike arbeidene. Arbeidet må derfr balansere sin innsats mellm: Justere driften fr å ivareta en bærekraftig øknmistyring basert på et realistisk budsjett. Omstilling g utvikling av tjenester med fkus på implementering av kvalitets- g tjenestebeskrivelser. Omstilling g utvikling av rganisasjnen med fkus på internkntrll, medarbeider- g lederskap. Sikre framtidige inntekter gjennm priritering av virkemidler fr vekst g verdiskaping. Rådmannen freslår følgende pririteringer i planperiden : Svelviksklen, Skle- g barnehagestruktur Fr å sikre øknmisk handlingsrm til nødvendig tjenesteprduksjn, herunder utvikling av Svelviksklen, vurderer rådmannen at det må bli bedre samsvar mellm behv fr utdanningstjenester, det tilbudet sm gis g tilgjengelig øknmi. Det gjennmføres et mfattende innsparingsarbeid ved alle sklene g barnehagene i Svelvik fr å minimere drifts-kstnadene. Dette mfatter både FDV-kstnader, persnell- g andre driftskstnader. Analyser viser at det er små gevinster å hente gjennm en ytterligere (g lvlig) marginalsering av driftsmidler innen både utdanning g msrgs-sektren, g at det kun gjennm en mlegging av skle- g barnehagestruktur vil være mulig å frigjøre nødvendige ressurser, i det mfang g behv fr ytterligere mstilling/kutt sm er beskrevet; ca 15 mill. Rådmannen freslår derfr i tråd med bestemmelsene i pplæringslva m.v. å starte en utredning g se på hele skle- g barnehagestrukturen i Svelvik kmmune. Hensikten er å utrede alternative mdeller sm grunnlag fr valg av en mer ressurseffektiv skle- g barnehagestruktur, med unntak av Ebbestad skle g Svelvik barnehage, der det er g freslås iverksatt utredningsarbeid g beslutningsprsesser med håp m øknmisk effekt allerede i 2013 g tidlig i

RAM M ESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel Budsjett 2014

RAM M ESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel Budsjett 2014 RAM M ESAK 2014 Kmmuneplanens handlingsdel Budsjett 2014 2014 2017 Det vises til sak 34/13 til behandling i kmmunestyrets møte 10.06.13. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 INNLEDNING... 5 Hva

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

Økonomiplan

Økonomiplan Øknmiplan 2018-2021 Status i arbeidet v/trnd Julin 19.09.2017 1 Felles handlingsregler fr Drammen, Svelvik g Nedre Eiker kmmuner i 2018-2019 Fellesnemda har freslått følgende handlingsregler fr de tre

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

KOMMUNEØKONOMI - kommunale inntekter, eiendomsskatt, rammeoverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer og Lillehammer

KOMMUNEØKONOMI - kommunale inntekter, eiendomsskatt, rammeoverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer og Lillehammer Sammen gjør vi Lillehammer-reginen bedre fr alle Kmmunestrukturprsjektet Tema 13 KOMMUNEØKONOMI - kmmunale inntekter, eiendmsskatt, rammeverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer g Lillehammer

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune Plan fr frvaltningsrevisjn 2014-2015 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunstyret 25.3.2014 i sak 13/14 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.12.2016, sak 109/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.11.2016 i sak 89/16 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Utkast til kntrllutvalgets møte 24.11.2016, sak XX/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Selbu kmmune Vedtatt i sak 10/17 i kmmunestyrets møte 24.4.2017. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STEINKJER KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Nye Asker kommune. Handlingsprogram og budsjett for Røyken, Hurum og Asker

Nye Asker kommune. Handlingsprogram og budsjett for Røyken, Hurum og Asker Nye Asker kmmune Handlingsprgram g budsjett fr Røyken, Hurum g Asker Beflkningsutvikling Beflkningsutvikling Frie inntekter Nett driftsresultat Lånegjeld Dispsisjnsfnd Tjenestemrådene Pensjn Asker Hurum

Detaljer

Statsbudsjettet 2016. Rådmannens foreløpige vurderinger. Sendt formannskapets medlemmer 10. oktober 2015 (Oppdatert 12.10.2015)

Statsbudsjettet 2016. Rådmannens foreløpige vurderinger. Sendt formannskapets medlemmer 10. oktober 2015 (Oppdatert 12.10.2015) Statsbudsjettet 2016 Rådmannens freløpige vurderinger Sendt frmannskapets medlemmer 10. ktber 2015 (Oppdatert 12.10.2015) Kmmunepplegget 2016 Vekst i samlede inntekter 7,3 milliarder krner Vekst i frie

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - VERRAN KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2 3

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR SLUTTRAPPORT ROR 2011-2013 Redigert 25.04.2013 Sluttrapprt Prsjekt Samhandlingsrefrm fr ROR 01.05.2011-01.05.2013 v/hege-beate Edvardsen Prsjektleder/krdinatr ROR Prsjektet skulle etter planen avsluttes

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 20/10

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 20/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 20/10 Sakstittel: UTBYGGING - FORNYING AV UNGDOMSSKOLEN I FROGNER Arkivsaknr: 08/2937 Saksbehandler: GSK//TPLEY Trbjørg Jram Pleym K-kde:

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret 30.10.2012 i sak 115/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 (UTKAST) Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 PLANPROGRAM Sammen m utviklingen av Karlsøy-samfunnet - hva er våre viktigste utfrdringer? Karlsøy kmmunes beflkning inviteres til flkemøter iht. følgende møteplan:

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

STYREMØTE 30. juni 2010 Side 1 av 5. Plan og budsjett SØ 2010

STYREMØTE 30. juni 2010 Side 1 av 5. Plan og budsjett SØ 2010 STYREMØTE 30. juni 2010 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: Plan g budsjett SØ 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfld HF (SØ) må i 2011 freta kstnadskutt på til sammen 19 mill. krner fr å følge

Detaljer

PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2025

PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2025 PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2025 RØYKEN KOMMUNE HØRINGSUTKAST Planprgram Kmmuneplanens samfunnsdel 1 INNHOLD 1 Frmålet med planarbeidet... 3 1.1 Utviklingstrekk i røyken kmmune... 3 1.2

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Liv Hansen 12/2045 Arkiv: D10 UTREDNING - FLYTTING AV BIBLIOTEK TIL HERØY SKOLE UTTALELSE FRA RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådets uttalelse:

Detaljer

Revisjon av kommuneplan for Kongsvinger. Erik Dahl, kommunalsjef Samfunn Kongsvinger kommune

Revisjon av kommuneplan for Kongsvinger. Erik Dahl, kommunalsjef Samfunn Kongsvinger kommune Revisjn av kmmuneplan fr Kngsvinger. Erik Dahl, kmmunalsjef Samfunn Kngsvinger kmmune Dette er et åpent møte m K planen, sm er under arbeid. Kngsvinger har en kmmuneplan fra 2003. Kmmuneplanens arealdel

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Geir Berglund 12/1196 Arkiv: D10 UTREDNING - FLYTTING AV BIBLIOTEK TIL HERØY SKOLE Rådmannens innstilling: 1) Herøy flkebiblitek samlkaliseres med

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1459-41 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1459-41 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Britt Jnassen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1459-41 Klageadgang: Nei ADMINISTRASJONSSJEFENS UTREDNING - KOMMUNEREFORM Administrasjnssjefens innstilling: :::

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Planutvalget Kommunestyret

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Planutvalget Kommunestyret Saksdkument Saksmappenr: 2015/5271 Saksbehandler: Rannveig Kildal Ramtvedt Arkivkde: 140 Behandles av: Utvalg Møtedat Utvalgssaksnr. Frmannskapet 24.11.2015 Planutvalget 02.12.2015 Kmmunestyret 17.12.2015

Detaljer

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedat: 16.06.2005 Klkkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt frfall meldes på tlf. 78 94 23 13. Fr varamedlemmenes vedkmmende gjelder sakslista

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 17.03.2014 Fjellreginsamarbeidet Visjn Levende g livskraftige bygder i fjellmråda Frmål Fjellreginsamarbeidet (FRS) er et plitisk nettverk. FRS er pådriver fr en plitikk sm sikrer

Detaljer

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14 Farsund kmmune Rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund - Lista Planprgram Høringsfrslag 10.10.14 1 Innledning Farsund kmmune har igangsatt rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund- Lista.

Detaljer

Gausdal kommune inn mot 2026

Gausdal kommune inn mot 2026 Kmmuneplanens samfunnsdel Gausdal kmmune inn mt 2026 «Sammen får vi det til.» Frslag til høringsutkast Alle kmmuner skal ha en kmmuneplan. Planen gir rammer fr utvikling av kmmunesamfunnet, g viser hvrdan

Detaljer

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Trndheim 14. nvember 2011 Til Helse- g msrgsdepartementet Kmmunetjenesteavdelingen Pstbks 8011 Dep 0030 Osl. (pstmttak@hd.dep.n) Høring

Detaljer

Våler kommune. Boligsosial handlingsplan. for perioden 2010-2015

Våler kommune. Boligsosial handlingsplan. for perioden 2010-2015 Våler kmmune Bligssial handlingsplan fr periden 2010-2015 Vedtatt i kmmunestyret 28.03.2011 Bligssial handlingsplan fr Våler kmmune Innhldsfrtegnelse 1.Bakgrunn...4 1.1 Hva er en bligssial handlingsplan?...4

Detaljer

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål Ntat m franalysene Bakgrunn fr presentasjn av franalysene i Bligssialt utviklingsprgram fr kmmunene Bærum, Hamar, Lillehammer g Lørenskg Fellestrekk g refleksjnsspørsmål Husbanken Regin øst 2.september

Detaljer

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi RÅDMANN Kmmunikasjnsstrategi 01.03.2013 Vi trr på muligheter 4 Vi trr på muligheter Innhld 1. Om dkumentet g kmmunikasjnsstrategien... s.5 1.1 Strategidkumentet... s.5 1.2 Tiltaksplaner (kmmunikasjnsplaner)...

Detaljer

Saksbehandler: Øystein Hagerup Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 15/1656. Formannskapet 12.05.2015 Kommunestyret 12.05.2015

Saksbehandler: Øystein Hagerup Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 15/1656. Formannskapet 12.05.2015 Kommunestyret 12.05.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øystein Hagerup Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 15/1656 Sign: Dat: Utvalg: Frmannskapet 12.05.2015 Kmmunestyret 12.05.2015 TILTAK FOR Å BEDRE DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN Rådmannens

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - TILTAK FOR Å BEDRE DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN

SAKSPROTOKOLL - TILTAK FOR Å BEDRE DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN SAKSPROTOKOLL - TILTAK FOR Å BEDRE DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN Frmannskapet behandlet saken den 12.05.2015, saksnr. 60/15 Behandling: Knutsen (KrF) fremmet følgende fellesfrslag fra KrF, H, Ap g Frp til

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - INDERØY KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2 3

Detaljer

Forslag til. Planprogram. for revisjon av Kommuneplanens samfunnsdel

Forslag til. Planprogram. for revisjon av Kommuneplanens samfunnsdel Vennesla kmmune Frslag til Planprgram fr revisjn av Kmmuneplanens samfunnsdel 20-2026 Vedtak m ffentlig høring i plan- g øknmiutvalget 13.05.20 Vedtatt av kmmunestyret xx.xx.xxxx Sist revidert: 28.4.20

Detaljer

Status Trøndelagsprosessen

Status Trøndelagsprosessen Status Trøndelagsprsessen KS Vårknferanse 20.05.15 Odd Inge Mjøen, fylkesrådmann Bakgrunn Strtinget fastsl i juni 2014 at det skal være et flkevalgt mellmnivå. Regjeringen har fulgt pp dette med Utredninger

Detaljer

Premissene for god økonomistyring og internkontroll

Premissene for god økonomistyring og internkontroll Premissene fr gd øknmistyring g internkntrll Flkevalgtpplæring Nvember 2015 Lars-Andrè Hanssen g Alf-Erlend Vaskinn KmRev NORD IKS Interkmmunalt revisjnsselskap Hvedkntr i Harstad 34 eiere Trms g Nrdland

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Britt Jnassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei ORGANISASJONSSTRUKTUR LEIRFJORD KOMMUNE Administrasjnssjefens innstilling: ::: &&& Sett inn

Detaljer

Kollektivtransport og kostnader

Kollektivtransport og kostnader Kllektivtransprt g kstnader Tre alternative mdeller fr finansiering av kllektivtransprten TØI-rapprt 1176/2011 Silvia Olsen, Transprtøknmisk institutt Utfrdringene Dagens finansieringsnivå er utilstrekkelig

Detaljer

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1 19.2.08 1/08 Referater, rienteringer g Kntrllutvalget tar referatene g rienteringen til etterretning. diskusjner. 2/08 Samtale med rdføreren. Samtalen utsettes til neste møte. 3/08 Samtale med rådmannen.

Detaljer

Ny arbeidstaker-organisasjon

Ny arbeidstaker-organisasjon Ny arbeidstaker-rganisasjn Sm tidligere nevnt har det blitt ført samtaler m en mulig ny arbeidstakerrganisasjn fr ansatte innen diakni, prestetjeneste g kirkelig undervisning. De tre freningene har nå

Detaljer

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt Olderskg Side 1 28.11.2011 Innledning 01.01.07. ble Olderskg skle/sfo g Olderskg barnehage til: Olderskg ppvekstsenter. Dette har ført til en mer helhetlig pplæring av barna fra de starter i barnehagen

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Agdenes kmmune Vedtatt i kmmunestyre, sak xx/xx Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

Handlingsplan med budsjett for 2013 - Hå kommune

Handlingsplan med budsjett for 2013 - Hå kommune Handlingsplan med budsjett fr 2013 - Hå kmmune Hå kmmune er i gang med versiktsarbeidet, men har fr 2013 basert handlingsplanen fr flkhelsearbeidet på tall fra flkehelsebarmeteret. Nen sentrale trekk ved

Detaljer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer Helsestasjn Mål g målppnåing 2015: Mål: Mål i rd: Nådd? Årsak til avvik: Helsestasjn Auka medvet g kmpetanse i frhld JA til rus i svangerskap g barseltid Helsefremmande ppvekst g livsstil Persnalet har

Detaljer

Aksjonærbrev nr. 2/2002

Aksjonærbrev nr. 2/2002 88APP APPLIED PLAsMA PHYSICS ASA Aksjnærbrev nr 2/2002 Øknmi Det vises til vedlagte ureviderte halvårsresultat fr selskapet Sm det fremgår her, hadde selskapet msetning i 1 halvår på 5,1 MNK g et underskudd

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

Tallforslag fra Akershus Høyre, FrP, Venstre, Sp og KrF 2016-19

Tallforslag fra Akershus Høyre, FrP, Venstre, Sp og KrF 2016-19 Tallfrslag fra Akershus Høyre, FrP, Venstre, Sp g KrF 2016-19 Drift 2016 2017 2018 2019 Fylkesveier vedlikehld 30 Vestmarksveien 20 Avsetning miljøfnd 30 Sammenslåing sne 3s g 2S 10 Oscarsbrgperaen 0,25

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hvedutvalg fr barn g unge har møte Trsdag 27. nvember 2008 kl. 10.00 i møterm v/barn- g unge sektr i Markveien 26. Eventuelle frfall meldes til tlf. 78455193. Varamedlemmer

Detaljer

Tannhelsetjenesten - behov for justering av takstnivået i 2014

Tannhelsetjenesten - behov for justering av takstnivået i 2014 Saknr. 14/2828-1 Saksbehandler: Claes Næsheim Tannhelsetjenesten - behv fr justering av takstnivået i 2014 Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken

Detaljer

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU Det integrerte universitetssykehuset O-SAK 23-16 Orientering m Felles støttefunksjner fr frskning, innvasjn g utdanning - FIU 1 Det integrerte universitetssykehuset Overrdnet strategisk målsetting, mai

Detaljer

Drammen Eiendom KF forslag til ny eierstrategi

Drammen Eiendom KF forslag til ny eierstrategi SAKSFRAMLEGG Saksbehandler Rar Paulsen Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 13/15465-5 Dat: 21.10.2014 Drammen Eiendm KF frslag til ny eierstrategi â INNSTILLING TIL: Frmanskapet/Bystyret Rådmannens frslag til vedtak:

Detaljer

Venstres innspill til politiske samtaler om asylfeltet

Venstres innspill til politiske samtaler om asylfeltet Strtinget, 11.11.15 Venstres innspill til plitiske samtaler m asylfeltet I. Bred enighet m langsiktige løsninger Venstre går inn i frhandlingene m frlik på asylfeltet, med en ambisjn m å ppnå bred enighet

Detaljer

Drifts- og ressursanalyse av tjenestene i helse og velferd

Drifts- og ressursanalyse av tjenestene i helse og velferd Nes kmmune Drifts- g ressursanalyse av tjenestene i helse g velferd Rapprt. februar 2015 Oppdragsgiver: Rapprtnr.: Rapprtens tittel: Ansvarlig knsulent: Kvalitetssikret av: Nes kmmune R8704 Drifts- g ressursanalyse

Detaljer

Kommuneplanen for Vennesla 2011-2023

Kommuneplanen for Vennesla 2011-2023 Hefte 1 Kmmuneplanen fr Vennesla 2011-2023 Samfunnsdel Vedtatt av kmmunestyret 16.06.2011 Kmmuneplanen 2011-2013 består av en samfunnsdel (Hefte 1), beskrivelse av arealdel (Hefte 2A), planbestemmelser

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008 Oppfølging av funksjnskntrakter Regelverk g rutiner fr kntraktppfølging, avviksbehandling g sanksjner finnes i hvedsak i følgende dkumenter: Kntrakten, bl.a. kap. D2 pkt 38 Sanksjner Instruks fr håndtering

Detaljer

Kommuneplanen for Vennesla 2015-2026

Kommuneplanen for Vennesla 2015-2026 Hefte 1, revidert Kmmuneplanen fr Vennesla 2015-2026 Samfunnsdel revidert 2015 Vedtatt plan i kmmunestyret 21.05.2015 Kmmuneplanen 2011-2023 består av en samfunnsdel (Hefte 1), beskrivelse av arealdel

Detaljer

Lovgrunnlag og reguleringer for skolemønster i en kommune

Lovgrunnlag og reguleringer for skolemønster i en kommune Oppvekst g kultursektren Kmmunalleder NOTAT OM FORMKRAV KNYTTET TIL ENDRING AV SKOLEMØNSTER Lvgrunnlag g reguleringer fr sklemønster i en kmmune Innledningsvis presenteres det lvgrunnlag sm gir bestemmelser

Detaljer

REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- og styringssystemer

REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- og styringssystemer REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- g styringssystemer Sted: Dat: Tid: Referent: Grønt møterm, rådhuset 19.11.12 10:00 12:00 Bjørn Dkken Til stede: Ikke til stede: Referat sendes:

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellm Sørlandets sykehus HF g Lund kmmune Delavtale nr. 10 Samarbeid m frebygging Gdkjent av Lund kmmunestyre 27.9.2012 0 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF g Lund

Detaljer

DESENTRALISERING AV SPESIALISTHELSETJENESTEN - OPPFØLGING

DESENTRALISERING AV SPESIALISTHELSETJENESTEN - OPPFØLGING Styresaknr. 42/05 REF: 2005/000199 DESENTRALISERING AV SPESIALISTHELSETJENESTEN - OPPFØLGING Saksbehandler: Jørn Stemland Dkumenter i saken: Trykt vedlegg : Oppsummering av Helse Nrd sin behandling av

Detaljer

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN LÆRINGS- g GJENNOMFØRINGSPLAN Fagkurs i infrmasjnssikkerhet g persnvern fr kmmuner basert på Nrmen Planen er et støttedkument til Nrm fr infrmasjnssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjn 0. 9 www.nrmen.n

Detaljer

Handlingsprogram 2016-2019

Handlingsprogram 2016-2019 Handlingsprgram 2016-2019 HP-seminar fr frmannskapet 13. g 14. mars 2015 Agenda 1. Øknmiske utfrdringer nasjnalt g internasjnalt v/ Ernst Hagen fra Gabler Investment Cnsulting 2. Status g utfrdringer i

Detaljer

Slik skal planarbeidet gjøres! Planprogram

Slik skal planarbeidet gjøres! Planprogram Lppa kmmune Slik skal planarbeidet gjøres! Planprgram fr Kmmuneplanens samfunnsdel 2013-2024 Innhld 1. Bakgrunn fr planarbeidet... 3 1.1 Kmmuneplan... 3 1.1.1 Planprgram... 3 1.1.2 Kmmuneplanens samfunnsdel...

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift Formannskapet Kommunestyret Trysil kmmune Saksframlegg Dat: 20.09.2016 Referanse: 20927/2016 Arkiv: 614 Vår saksbehandler: Bjørn Myhre/Ståle Elgshøen Mulighetsstudie fr nytt svømmebasseng Saksnr Utvalg Møtedat Hvedutvalg fr frvaltning

Detaljer

Jakten på tidstyvene i Asker

Jakten på tidstyvene i Asker Jakten på tidstyvene i Asker Jakten på tidstyvene > Rådmannen initierer i 2015 et strategisk prsjektet: «Jakten på tidstyvene». > Å fjerne tidstyver handler sm regel m å spare tid til å kunne priritere

Detaljer

HMS-plattform Kongsvinger kommune Hovedarbeidsmiljøutvalget

HMS-plattform Kongsvinger kommune Hovedarbeidsmiljøutvalget HMS-plattfrm 2010 Kngsvinger kmmune Hvedarbeidsmiljøutvalget 04 02 10 Fra: Persnalkntret Til: Ledere, tillitsvalgte, vernembud Dat: 08 02 2010 AKTUELL SITUASJON Ntatet er en ppfølging av Hvedarbeidsmiljøutvalgets

Detaljer

Steigen kommune. o KS KONSULENT. KOSTRA-tall for barnehage og skole. Seniorrådgiver Chnss Madsen, KS-Konsulent as. http ://www. ksko ns u le nt.

Steigen kommune. o KS KONSULENT. KOSTRA-tall for barnehage og skole. Seniorrådgiver Chnss Madsen, KS-Konsulent as. http ://www. ksko ns u le nt. Steigen kmmune KOSTRA-tall fr barnehage g skle Senirrådgiver Chnss Madsen, KS-Knsulent as http ://www. ksk ns u le nt. n / Barnehage Utgangspunkt: Steigen har et beregnet utgiftsbehv på 66 % av landsgjennms

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

VEDTATT BUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2011-2014. Lillesand kommune

VEDTATT BUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2011-2014. Lillesand kommune VEDTATT BUDSJETT g ØKONOMIPLAN 2011-2014 Lillesand kmmune Ft: Finn Jhansen Visjn: Lillesand unik, trygg g skapende! Hvedmål: Sikre en bærekraftig utvikling g ressursfrvaltning Sikre trygghet, livskvalitet

Detaljer

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen IKT-Strategi g handlingsplan 2013-2016 Fr felles IKT-satsning i Gjøvikreginen Side 1 Innhld 1 Bakgrunn... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Dispsisjn g ppbygning... 3 1.3 Sektrmål, suksessfaktrer g frutsetninger...

Detaljer

Realfagskommuner Gardermoen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektoratet

Realfagskommuner Gardermoen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektoratet Realfagskmmuner Gardermen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektratet Bakgrunn plitisk frankret Kunnskapsdepartementet har satt av midler på 2015-budsjettet til etablering g gjennmføring av rdningen

Detaljer

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020.

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020. Sak 8: Handlingsplan fr AV-OG-TIL 2016 Handlingsplan fr 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi fr AV-OG-TIL 2016-2020. Handlingsplanen skal danne grunnlaget fr arbeidet til AV-OG-TIL i 2016. Styrets

Detaljer

Stikkord fra cafedialogen i Glåmdalen 20.04.16 med alle formannskapsmedlemmer.

Stikkord fra cafedialogen i Glåmdalen 20.04.16 med alle formannskapsmedlemmer. 1 Stikkrd fra cafedialgen i Glåmdalen 20.04.16 med alle frmannskapsmedlemmer. Arbeidet var rganisert med 7 cafebrd g der deltagerne deltk 15 minutter pr spørsmål. Frmannskapsmedlemmer fra alle kmmunene

Detaljer

Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter politikkområder i Statens personalhåndbok

Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter politikkområder i Statens personalhåndbok Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter plitikkmråder i Statens persnalhåndbk 1. Bemanning 1.1 Spørsmål g svaralternativer 1. Hvilken type virksmhet arbeider du i nå? (ett svar mulig)

Detaljer

Overgangen mellom spesialist- og kommunehelsetjeneste. Hva er samhandlingsreformen? Mitt ønske

Overgangen mellom spesialist- og kommunehelsetjeneste. Hva er samhandlingsreformen? Mitt ønske Overgangen mellm spesialist- g kmmunehelsetjeneste HVORDAN FUNGERER DET I PRAKSIS? Ann Helene Arnestad, virksmhetsleder Asker kmmune Hva er samhandlingsrefrmen? Hva betyr samhandlingsrefrmen fr flk flest?

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2014-2034

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2014-2034 RØYKEN KOMMUNE KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2014-2034 HØRINGSUTKAST Høringsfrist: 1. juli 2014. Røyken kmmune Siste redigering (pkt. 7.5 ppvekst g utdanning/strategier) fretatt 3. juni 2014. Ref.nr.: 13/1483

Detaljer

Horten videregående skole Utviklingsplan 2011-2014

Horten videregående skole Utviklingsplan 2011-2014 KVALITETSSYSTEM Område: Ledelse, strategi g styringsdkumenter Kapittel: Dkument nr: 01 01.02.01 Organisasjnsnivå: Hele virksmheten Dkumentnavn: Utviklingsplan 2011-2014 Gdkjent dat: Gdkjent av: August

Detaljer

Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen

Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen Utarbeidet av: Avdeling fr fag- g yrkespplæring Ntat Dat: 7.1.2015 Saksnummer: 2014/2309 Til: Partene i arbeidslivet ved SRY g faglige råd Fylkeskmmunene ved Frum fr fylkesutdanningssjefer (FFU) Sametinget

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud)

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud) Ntat Prsjektbeskrivelse Reginal areal- g transprtplan fr Buskerud (ATP Buskerud) Hensikt med prsjektbeskrivelsen: 1. Gi en krtfattet beskrivelse av prsjektet mht. målsettinger, rganisering, framdrift g

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 28.11.2007 kl. 11.00 i Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 28.11.2007 kl. 11.00 i Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Frmannskapet har møte den 28.11.2007 kl. 11.00 i Frmannskapssalen Eventuelle frfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tilleggs Saksliste Saksnr.

Detaljer

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING.

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. SAK 63/08 FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. Sakspplysning I samband med sak 49/08 gjrde Reginrådet slikt vedtak: 1. Reginrådet fr Hallingdal ser

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon...2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon...2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - VERDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn...2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn...2 3 Hvrdan

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE. Fredag den 24. oktober 2014 klokken 09.30 10.00 i Spydeberg, Kommunestyresalen.

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE. Fredag den 24. oktober 2014 klokken 09.30 10.00 i Spydeberg, Kommunestyresalen. Tlf: 69 87 87 17 pst@indrestfld.n www.indrestfld.n Representantskapets medlemmer Representantskapets varamedlemmer INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE Fredag den 24. ktber 2014 klkken 09.30 10.00 i Spydeberg,

Detaljer

Rus/ Psykiatri Prosjektrapport

Rus/ Psykiatri Prosjektrapport Hitra kmmune Frøya kmmune > Rus/ Psykiatri Prsjektrapprt Nvember 2011 Mai 2012 Innhld 1.0 Bakgrunn:... s. 1 2.0 Hvedmål:... s. 1 2.1 Delmål:...s. 1 3.0 Rammer:...s. 2 4.0 Avgrensning:...

Detaljer

Kopi til: Torger Aarvaag Svein Johny Forren Fellesbruker Revisjon Gunn Hege Kjørsvik

Kopi til: Torger Aarvaag Svein Johny Forren Fellesbruker Revisjon Gunn Hege Kjørsvik Til: Elin Bndhus Bakken Kpi til: Trger Aarvaag Svein Jhny Frren Fellesbruker Revisjn Gunn Hege Kjørsvik 13/804-72 145 HK/RÅD/IST 16.01.2014 ÅRSBUDSJETT 2014 - MÅL OG RAMMER -VINJE BARNEHAGE Kmmunestyret

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Ingrid Olsen Arkiv: Unntatt ffentlighet Arkivsaksnr.: 17/553-6 Orientering m g status i prsjektet Digitale dmstler Direktørens sakssammendrag: Styret ble gitt en

Detaljer