Dokkadeltaet nasjonale våtmarkssenter AS. Forretningsplan med kostnadsoverslag for etablering av et våtmarkssenter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dokkadeltaet nasjonale våtmarkssenter AS. Forretningsplan 2013 2015 med kostnadsoverslag for etablering av et våtmarkssenter"

Transkript

1 Dokkadeltaet nasjonale våtmarkssenter AS Forretningsplan med kostnadsoverslag for etablering av et våtmarkssenter 1

2 INNHOLDFORTEGNELSE SAMMENDRAG 1. FORRETNINGSIDÉ 2. OPPLYSNINGER OM SELSKAPET 3. BAKGRUNN OG STRATEGIER 4. PRODUKTER 5. PORTEFØLJE SWOT ANALYSE 7. FORSLAG TIL FYSISKE OG ØKONOMISKE RAMMER FOR DOKKADELTAET NASJONALE VÅTMARKSSENTER M/DRIFTSBUDSJETT

3 SAMMENDRAG Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS i Land eies av Nordre Land og Søndre Land kommuner, og har siden oppstarten i 2008 utarbeidet kompetanse og produkter under de strategiske kjerneformål naturrestaurering, formidling og bærekraftig reiseliv. Selskapet har p.t 6 ansatte (ca 3 årsverk) og en årlig omsetning på om lag 4 millioner NOK. Forretningsplanen beskriver forretningside, selskapsopplysninger, bakgrunn, målsettinger, produkter, innhold, portefølje, en enkel Swot-analyse og forslag til investeringer i eget bygg, investeringsplan og driftsbudsjett for For å kunne utnytte markedet, erfaringen, kompetansen og lønnsomheten i selskapet er det behov for følgende: Etablere et statlig autorisert våtmarkssenter med sesongbasert åpningstid med utstillingslokaler. Senteret skal tilby informasjon om Ramsar, våtmark og inneholde inne- og uteareal som kan utvikles som en attraksjon for regionen Inneha god faglig kompetanse for å videreutvikle konkurransedyktige aktiviteter og produkter innenfor formålene naturrestaurering/skjøtsel, formidling og bærekraftig reiseliv Med den erfaringene DNVAS har i markedet, er det realistisk å anta en omsetning for et våtmarkssenter i 2015 på ca 4 mill. NOK og et driftsresultat før finanskostnader på ca Investeringsbehovet er grovt anslått til ca NOK. En finansieringsplan baseres på tilskudd (evt ansvarlig lån) på 5 mill fra hver av eierkommunene og 3 mill fra Miljøverndepartementet, mens resterende sum finansieres av andre off. eller private bidragsytere og/eller ved selskapslån. 3

4 1. FORRETNINGSIDÉ Dokkadeltaet nasjonale våtmarkssenter AS tilbyr kompetanse innen økologi, skjøtsel, naturrestaurering og naturveiledning i våtmark og vassdragsnatur for hele Østlandsområdet. Dokkadeltaet nasjonale våtmarkssenter AS skal formidle informasjon om Ramsar i tråd med de såkalte CEPA retningslinjene, og skal gjennom utvikling av konseptet erfaringsfelt tilby unike naturopplevelser. Erfaringsstoler is i Ramsar området Dokkadeltaet februar 2012 Foto: Peder Istad 4

5 Styret (2012): Kjetil Bjørklund Styreleder Øystein Aas Styremedlem Liv Solveig Alfstad Styremedlem Rune Selj Styremedlem Lars Grøholt Styremedlem Jan Viggo Eidissen Styremedlem Tone Myhren Styremedlem Merete Glorvigen Styremedlem Hanne Braathen Styremedlem Stine Røen Varamedlem Lars Nybakke Varamedlem Wenche Bjor Sæthre - Varamedlem Kai Werner Evensen - Varamedlem 2. OPPLYSNINGER OM SELSKAPET Ansatte: Olaf Henke daglig leder 80% (2008 til d.d.) Inga Dansberg prosjektleder Naturarven som verdiskaper 80% (2008 til d.d.) Geir Høitomt seniorrådgiver naturrestaurering 20% (2009 til d.d.) Evy Åbø Willassen naturveiledning og informasjon 50% (2011 til d.d.) Tonje Evang Berland skjøtsel og overvåking 50% (2011 til d.d.) Monica Trondhjem naturveiledning og overvåking 30% (2011 til d.d.) 5

6 Virksomhetens lokaliteter (2012): 3 - manns kontor på Landsbyen Næringshage, Dokka (leieavtale) Samfunnshuset Fjordheim (120kvm) og pålebrygge på Våten (leieavtale) 10 plasser til erfaringsstoler (grunneieravtale) Utstillingsrom på Lands museum (kortvarige leieavtaler) Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter har sitt nettsted på Forretningsplanen skisserer et opplegg til etablering av et permanent våtmarkssenter i Odnesområdet fra sommeren BAKGRUNN OG STRATEGIER FOR SELSKAPET Forprosjektet Dokkadeltaet er et innlandsdelta der elvene Etna og Dokka møtes og danner Norges fjerde største innsjø, Randsfjorden. Området ble fredet som naturreservat i 1990 og fikk status som Ramsarområde i 2002, som et våtmarksområde med internasjonal verneverdi. Dette inspirerte Søndre og Nordre Land kommuner til å se på muligheter for et våtmarkssenter i Land og et nasjonalt Ramsarsenter. Arbeidet ble gjennomført som et forprosjekt av ledet av Lands Museum og kommunene, og omfattet blant annet arbeidsgrupper og befaringer av våtmarkssentre i utlandet. Forprosjektrapporten forelå i 2010 og resulterte i et skisse-prosjekt av et våtmarkssenter lokalisert på Odnes ved Land Sag, med utstilling, filmvisning, undervisningsrom, kontorer og kafé som innhold. Prosjektskissa la en økonomisk ramme på 85 mill. NOK (2006). Noe seinere utførte arkitektstudent Solbrekken en masteroppgave som tok for seg spørsmål som er like aktuelle i 2011 som i «A sense of place» eller hva formidler plassen og hvordan skal lokaliteten påvirke arkitektur og opplevelser i et våtmarkssenter? Forprosjektet manglet imidlertid en mulighetsstudie av innhold, oppgaver, produkter, markeder og målgrupper for et våtmarkssenter samt finansierings- og driftsplan. Erfaringene med forprosjektet bidro til at kommunene Søndre Land og Nordre etablerte det videre arbeidet med Dokkadeltaet nasjonale våtmarkssenter som et kommunalt eid aksjeselskap fra april

7 Vedtektene for selskapet fastslår følgende om virksomheten: 3 : Formål Selskapet skal drive undervisnings- og forskningsvirksomhet innen fagområdene miljø og våtmarksrestaurering o.a. fagområder som naturlig kan knyttes til denne virksomheten. Selskapet skal videre drive en aktiv informasjons- og formidlingsvirksomhet innenfor sine fagområder. Selskapet skal drives på vanlig forretningsmessig basis Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS skal bli en viktig formidler av norsk våtmark og natur gjennom naturveiledning/erfaringslære, utstillinger og informasjonsarbeid drifte senteret på en økonomisk bærekraftig måte og skape interessante arbeidsplasser i Land være et senter for verdiskaping fra naturarven vassdragsnatur være en naturlig samarbeidspartner for utvikling av naturrom og naturforvaltning i Norge utvikle vassdragsnaturen i Land til å bli en modell for formidling av biologisk mangfold, økosystemtenkning, Ramsar-konvensjonen og norske Ramsarområder. Dokkadeltaet nasjonale våtmarkssenter AS Styret i DNV AS satte umiddelbart etter oppstart i gang en prosess med henvendelse til eierne (Land kommunene 50/50) og Gjøvikregionen for å sikre midler til daglig ledelse,og satte i gang en rekrutteringsprosess for å ansette daglig ledelse. I november 2008 ble Olaf Henke ansatt som daglig leder i 50% og Inga Dansberg i 50 % som nestleder. Det var en felles politisk forståelse blant eierne om at senteret skal ligge i Odnesområdet i Søndre Land. DNV AS satte i gang arbeid med å utvikle innhold til våtmarkssenter. Det ble gjennomført en strategiplan av styret og de ansatte som oppsummerte satsningene i selskapet slik: 7

8 Visjon: Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS skal øke verdiskaping og kunnskap om økosystemer i våtmark, gjennom balansert naturbruk og ekte opplevelser. Våre verdier: Visjon, formål, forutsetninger og støttefunksjoner Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS skal øke verdiskaping og kunnskap om økosystemer i våtmark, gjennom balansert naturbruk og ekte opplevelser Basisforutsetninger Tilstrekkelige økonomiske vilkår Egnede lokaler Hensiktsmessig utstyr Prosjektplan Forretningsplan Årlig handlingsplan Budsjett/regnskap Drift av org: Kjerneformål Skjøtsel, restaurering og forvaltning Formidling Støttefunksjoner Reiseliv Naturarven som verdiskaper Etablere et institutt/ prosjektstab for faglig aktivitet, med tilknytta aktører fra forskning/forvaltning/ grunneiere Etablere besøkssenter med utstillinger, film, kafé, butikk, utleie av lokaler, organisering av utendørs aktiviteter Utvikle merkevare og produkter Danne nettverk og holde kurs innen bærekraftig turisme Utvikle metoder for, samt lede og gjennomføre prosjekter og prosesser innen skjøtsel, restaurering og forvaltning i våtmark Drive formidling av naturviten gjennom miljøundervisning og informasjonsvirksomhet Organisere og legge til rette for booking, guiding, konsulentvirksomhet Øk, adm, personal, Styre, Eiere Ta i bruk erfaringslære, erfaringselementer, eks. konstruksjoner som øker attraksjonsverdien Markedsføring /profilering Rapportering /måling Juss og revisjon Fargen repr. arbeidsområder som er felles for både naturarven og DNV AS Fargen repr. arbeidsområder som kommunene antas å ha særlige interesser i gjennom sin daglige aktivitet Figur 1. Strategiplan for DNV AS. Det lå ikke til rette for en umiddelbar etablering på Odnes i 2009 og selskapet valgte i startfasen å fokusere på oppdrag som produktutvikling og oppbygging av kompetanse for selskapet. Spisskompetansen i selskapet ligger på ledelse og formidling og det første oppdraget ble konsulenthjelp for etablering av et våtmarkssenter i Shabla/Bulgaria. Det andre oppdraget ble deltagelse som et av ti (nå femten) prosjekter i det nasjonale programmet «naturarven som verdiskaper» som ledes av Direktoratet for naturforvaltning. Deltagelsen i programmet har gitt DNV AS og Land kommunene gode finansielle forutsetninger for å jobbe med sentrale spørsmål og undersøkelser, produktutvikling, oppbygging av kompetanse, bolyst, reiseliv og naturundervisning. 8

9 I September 2011 offentliggjorde Direktoratet for naturforvaltning utredningen CEPAhandlingsplan for våtmark Planen inneholder anbefalinger og krav til innhold og oppgaver for autorisering som nasjonalt våtmarkssenter. MD har forankret det videre arbeidet med Norges våtmarksområder i stadsbudsjettet for Mest sansynlig vil det bli gjennomført en søknadsrunde for de første nasjonale våtmarkssentra i første halvdel av Utvikling av produkter og tjenester i Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS fra bygger på utredningen CEPA-handlingsplan, undersøkelser fra Telemarksforskning, statsbudsjettet og en miniutredning av andre besøkssentre som er gjennomført av DNV AS i PRODUKTER Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS har tre kjerneformål: Naturrestaurering / Skjøtsel Formidling Bærekraftig reiseliv Aktuelle forretningsområder for DNV per i dag er i hovedsak innenfor disse områdene: 1. Reiseliv: Et våtmarkssenter som en attraksjon og besøkssenter 2. Tilbud om miljøundervisning rettet mot skoler og skoleelever i regionen 3. Faglig arbeid: Management/knowledge for hire oppgaver i skjæringspunktet mellom forvaltning, kunnskapsproduksjon, skjøtsel, oppsyn og formidling mot profesjonelle aktører. 4. Arrangementer og events knyttet til 1, 2 eller 3 og kombinasjoner av disse. Lokale forutsetninger: Befolkningsgrunnlag, reisemønster, fritidsboliger, turisme, besøkstall for Hadeland/Land/Gjøvikregionen Et våtmarkssenter i Land må ta utgangspunkt i de forutsetninger (sterke og svake sider) som området besitter. Området har et gitt omland med lokalbefolkning og hyttefolk. I tillegg besøker en del turister området, selv om de store turistårene gjennom Sør-Norge i hovedsak går hhv øst og vest for Land. Land er heller ikke alt for langt unna de store befolkningsgruppene i Osloregionen. 9

10 Dokkadeltaet naturreservat er et såkalt Ramsarområde og et viktig nasjonalt og internasjonalt verneområde. Deltaet er et kjent naturområde for naturinteresserte, særlig blant fugleinteresserte. Men området er pr i dag ikke noen etablert naturattraksjon slik for eksempel kjente fosser, breer, fjelltopper og nasjonalparker i Norge er. Mange våtmarker krever skjøtsel for at verneverdiene skal sikres, og generelt er vi i en fase i naturvernet der vi skal fra en fase med fokus på å opprette verneområder til en fase med fokus på å drifte og skjøtte verneverdiene i områdene. Landregionen har i dag i liten grad velutviklede attraksjoner som har mye besøk. Dette representerer både en utfordring men også muligheter. Utfordringen er knytta til at det er relativt få turister som stopper og benytter attraksjoner i området i dag. Men det er ingen andre naturinformasjonssentre som er etablert i regionen, og dette medfører at et nytt tilbud ikke får stor konkurranse, og ringvirkningene av en ny attraksjon og besøksanlegg kan bli større enn i et område med flere etablerte attraksjoner. PRODUKTER NATURRESTAURERING / SKJØTSEL Overvåking Overvåking av vernede områder. Til innsamling av kunnskap om artsmangfoldet i vernede områder til norges naturbase, fordeler fylkesmannen oppdrag på overvåking og registrering. Utvalgte naturtyper Til bevaring av biologisk mangfold er det utarbeidet nasjonale handlingsplaner til utvalgte naturtyper. Direktoratet for naturforvaltning fordeler oppdrag på skjøtsel, tiltak og informasjonsarbeid ihh til handlingsplaner etter søknad. Prioriterte arter Til bevaring av biologisk mangfold er det utarbeidet nasjonale handlingsplaner for prioriterte arter. Direktoratet for naturforvaltning fordeler oppdrag på skjøtsel, habitatforbedring og informasjonsarbeid ihh til handlingsplaner etter søknad. 10

11 PRODUKTER FORMIDLING Naturveiledning Naturveiledning er en metode for å skape nysgjerrighet på natur, formidle kunnskap om natur og øke ferdighetsnivået i naturen. Målgrupper for naturveiledning er barnehager, skoleelever, lærere og naturinteresserte turister. Erfaringsfelt Erfaringsfelt er en metode for å utfordre menneskets sanser og øke oppmerksomheten om ulike naturfenomener. Målgruppa er barn, ungdom, lokalbefolkning og naturintresserte turister. Autorisasjon Nasjonalt Våtmarkssenter Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter skal gjennom informasjonsarbeid, naturveiledning og utstillinger med en tilstrekkelig åpningstid bli tildelt autorisasjon som nasjonalt våtmarkssenter. Oppdragsgiver er Miljøverndepartementet. PRODUKTER BÆREKRAFTIG REISELIV Guiding Guiding for turister tilrettelegger for naturopplevelser og øker attraksjonsverdien til et naturområde. Målgruppa er naturinteresserte norske turister. Utstilling / Natursti erfaringsfelt Et våtmarkssenter som erfaringsfelt skal gjennom informasjonsmateriell, erfaringselementer, kunst i natur og veiledning tilbyr en unik naturopplevelse som kun kan oppleves ved Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS. En miniutredning av norske natursenter fra 2010 maner til nøkternhet i vurdering av markedets størrelse og konkluderer med at potensialet for et våtmarkssenter i Land, ligger et sted mellom besøkende som betaler inngangs penger. 11

12 Fra miniutredning DNV 2010: Anslag på antall besøkende på et framtidig våtmarkssenter. Min Max Kritiske faktorer Lokalbefolkning Nyheter, arrangementer hytteeiere Regionen Nyheter, arrangement Osloområdet Markedsføring mot spesifikke grupper Nisjeturister (for eksempel fiskere, Gode produkter spesifikt mot gruppene fuglekikkere) Gjennomreiseturister Synlighet i lokalmiljøet og veilangs, samarbeid Sum Utleie kontor / selskapslokale Et våtmarkssenter med café, kontorer, møterom og utstillingslokale har et betydelig utleiepotensial til kompetansemiljøer som naturlig kan knyttes til et våtmarkssenter og til arrangement. En kontorplass i Land kan tilbys for 4000nkr i mnd. Et selskapslokale til 50 personer kan leies ut for 5000nkr i døgnet. Kunst i natur / utvikling av naturrom Utvikling av naturrom for opplevelser handler i stor grad om å utfordre sansene våre. Naturen i seg selv er den beste stimuli for menneskets sanser, men gjennom noen spesielle elementer og/eller form og farge er det mulig å skape nysgjerrighet eller skape kontraster. Målet er at mennesket ikke bare ferdes gjennom naturrommet, men stopper opp, opplever,sanser og erfarer. Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS tilbyr rådgivning for utvikling av naturrom og har som mål å utvikle dette til en egen nisje. 12

13 Prosjektledelse Gjennom prosjektledelse for verdiskapingsprogrammet Naturarven som verdiskaper har Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter bygd en unik kompetanse innen bred verdiskaping. Kompetansen skal tilbys i andre nasjonale satsinger knyttet til våtmark, vassdrag og formidling av natur og er svært verdifull i forhold til de øvrige punktene over. 5. PROSJEKTPORTEFØLJE DNV AS har opparbeidet seg følgende prosjektportefølge fram til og med 2012: Naturrestaurering og skjøtsel Restaurering Øktmyrene (avsluttet sept. 2010) Overvåking av Dokkadelta naturreservat (siden april 2009) Prioritert art elvemusling, tiltak knyttet til arten (siden 2009) Beverregistrering (avsluttet september 2010) Prioritert naturtype Slåttemark, tiltak knyttet til naturtypen (siden juni 2011) Restaurering av solblomeng (høst 2011) Bærekraftig reiseliv / Naturarven som verdiskaper Kunst i natur Erfaringsstoler i Økosystem Dokkadelta (siden aug. 2010) Utstilling Landevegen Lillestrøm Reiselivsmesse (januar 2011) Utstilling/arrangement Erfaringsdelta på Dokka (oktober 2010) Byggledelse/prosjektledelse pålebrygge (avsluttet aug. 2010) Byggledelse Bevegelsesrom Dokka sentrum (siden august 2011) Prosjektledelse verdiskapingsprogram Økosystem Dokkdelta ( ) Rådgivning Shabla Wetland Centre Bulgaria (avsluttet april 2011) Kamera til formidling og overvåking av Dokkadeltaet naturreservat (siden mai 2011) Prosjektledelse Undervisningsrom Fjordheim/Våten (siden september 2011) Prosjektledelse for skilting av Dokka Folkesti (avsluttet oktober 2011) Konsepttegninger for uteområdet Etnedal barnehage (august 2010) Byggledelse uteområde Hellefossen ved elva Etna (siden september 2011) 13

14 Formidling Symposium Naturarven som verdiskaper (oktober 2009) Informasjonsmateriell Levende våtmark (høst 2011) Informasjonsmateriell Fiskearter i Randsfjorden (høst 2011) Informasjonsmateriell Slåttemark som verdiskaper (høst 2011) Informasjonsmateriell Elvemusling (høst 2009) Informasjonsmateriell kart Erfaringsstoler i Økosystem Dokkadelta (siden 2010) Bok Into the Wetlands (vår 2011) Undervisningsopplegg for Torpa skole Hva er en myr? (siden høst 2011) Naturveiledning tematurer fugleturer, blomsterturer, temakvelder (siden 2009) Undervisningsopplegg for Odnes skole Hva er våtmark? (siden høst 2011) Undervisningsopplegg for Dokka barneskole Hva er en elv? (siden høst2011) Naturveiledning i Dokkadeltaet naturreservat for Valle VGS, Dokka ungdsk., Odnes skole, Landåsbygda Montessoriskole Sertifisering «våtkurs» for lærere i Land (september 2011) Symposium Økosystem Dokkadelta (oktober 2011) Ryggsvømmer Foto: Thor Østbye 6. SWOT - ANALYSE av Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS 14

15 Basert på dagens aktivitetsnivå, og de erfaringer som er høstet så langt, områdets forutsetninger og innspill fra miniutredningen av 2010, kan vi sette opp følgende SWOT kart for Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter: Sterke sider 1. Unik kompetanse på veiledning/formidling 2. Verdiskapingsprogrammet Økosystem Dokkadelta 3. Produktbredde 4. Godt utviklede produkter 5. God forankring hos oppdragsgivere 6. Nærhet til befolkningstette områder 7. Unik mangfold av nordisk vassdragsnatur Muligheter 1. Øke turiststrømmen til regionen 2. Oppbygging av unik kompetanse 3. Bærekraftig utvikling i Landregionen 4. Autorisering som våtmarkssenter Svake sider 1. Liten aktør 2. Begrensede ressurser 3. Liten turiststrøm i regionen 4. Lite lokalt kompetansemiljø 5. Utfordrende å rekruttere fagfolk 6. Begrenset offentlig transport 7. Avstand til befolkningstette områder Trusler 1. Våtmarkssenteret faller utenfor nasjonale satsinger 2. Lang og kostbar etableringstid i markedet 3. Manglende overnatting 7. FORSLAG TIL FYSISKE OG ØKONOMISKE RAMMER FOR DOKKADELTAET NASJONALE VÅTMARKSSENTER 15

16 I miniutredningen som DNV AS gjennomførte i 2010 ble det diskutert tre ulike sentre som for enkelthets skyld ble kalt lite, middels og stort. Lite våtmarkssenter: Investering 15 mill Middels: Investering 35 mill Stort senter: Investering 55 mill Utredningen synliggjorde at risikoen for ikke-bærekraftig drift av et våtmarkssenter øker med størrelsen på innvesteringen. Dette er særlig knyttet til økte finanseringskostnader ved større investeringer. I det felles formannskapsmøtet i eierkommunene som ble avholdt i desember 2011 ble det gitt viktige føringer for den videre planleggingen. Sentrale punkter fra møtet og som legges til grunn i forslagene under er: Det er et mål å etablere et senter plassert i Odnes i nærheten av deltaet Eierne forventer at det etableres et senter med en drift som ikke er avhengig av løpende kommunale tilskudd I en oppstarts- og utviklingsfase er eierne villig til å bidra med aksjekapital/ansvarlig lån til investering i et våtmarkssenter forutsatt at det også er andre bidragsytere. Innen 1. mars skal kommunene ha avklart sitt ambisjonsnivå for senteret og mulighet for nivå på bidrag til investering. Selskapets forretningsplan må foreligge som grunnlag for beslutningen. Søndre Land som vertskommune legger fram en fremdriftsplan for reguleringsplanarbeidet før 1. juni. Nordre Land kommune ser det slik at en samlet investering på ca 15 mill vil være tilstrekkelig for å etablere et senter med god kvalitet og innhold, og kan bidra med inntil 5 mill. Erfaringer fra eksisterende drift, målsettinger og produktporteføljen DNV AS har per dags dato, samt kravene som miljøvernmyndighetene vil stille til nasjonale våtmarkssentre, gir ytterligere rammer for hva et våtmarkssenter bør ha av virksomhet og inneholde av funksjoner. Funksjoner, arealbehov, planløsninger og arkitektur må imidlertid prosjekteres mer i detalj. Vi foreslår på bakgrunn av dette en utvikling av et nasjonalt våtmarkssenter i tilknytning til Dokkadeltaet slik: Bygningen 16

17 -utstillingsrom for erfaringsfelt og basisutstillinger om Dokkadeltaet og RAMSAR møterom / filmrom / bibliotek fire til seks kontorer lager / verksted / laboratorium café / kjøkken Uteområdet: minst 15 mål til etablering av natursti / uteundervisning / kunstarena høy opplevelsesverdi og mulighet for tilrettelegging av opplevelser innslag, utsikt og/eller tilgang til våtmark Spesifisering av arealbehov Skal senteret dekke nødvendige behov for den skisserte virksomheten og krav blant annet stilt av miljøvernmyndighetene for å oppnå status som nasjonalt senter, gir et grovt anslag følgende arealbehov: Kontorer: 4 5 stk a 20 kvm (inkl gangareal) = kvm Resepsjon/kafe/kjøkken = kvm Utstillingsrom = kvm Møterom/multimediarom = kvm Toalett/bad = 20 kvm Lager/lab = kvm Sum = kvm Anlegget bør for øvrig prosjekteres slik at det ligger godt til rette for utvidelser om det er driftsmessig grunnlag for dette, enten i tilbygg eller nye separate bygg på området. Dette kan for eksempel gjelde et nytt utstillingsrom, bygg med overnattingsmuligheter o.l. Foreløpige anslag for innvesteringsbehov: 17

18 Nedenforstående anslag tar utgangspunkt i antatte arealpriser, samt enkle erfaringstall på byggekostnader, og må kvalitetssikres gjennom detaljprosjektering. Planlegging, prosjektering mv Kjøp av 30 mål tomt for 30 nkr per kvm pluss omkost Utvikling av tomt Nybygg på 500 kvm à nkr per kvm Tilrettelegging for utstilling, kjøkken, café, filmrom, bibliotek Sum Investeringer Det er i anslaget over lagt inn beskjedne midler til utstillinger, uteområder mv. Det tas sikte på å utvikle dette ytterligere over tid blant annet gjennom egne prosjekter med separat finansiering. En jevnlig fornyelse på utstillings- og attraksjonssiden er uansett nødvendig for at senteret skal framstå som attraktivt over tid og sikre en viss andel gjenbesøk. Forslag til finanseringsplan for Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter Bidrag fra eierkommunene (kapitaltilskudd, ansvarlig lån) Etableringstilskudd nasjonalt våtmarkssenter (Miljøverndept) Rest finansieringsbehov (andre off. eller priv. bidragsytere, selskapslån) Sum

19 Driftsbudsjett Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS Driftsbudsjettet er basert på drift i midlertidige lokaler (Land Næringshage, Våten, Lands Museum) i perioden 2012 medio 2014, og innflytting og drift i nytt våtmarksenter på Odnes fra sommeren Videre legges det til grunn en kapasitet på til sammen tre årsverk, med til sammen 3750 salgbare timer (1500 t salgbare timer per årsverk, og 2,5 årsverk til prosjektarbeid, samt 0,5 årsverk til adm og drift). I tillegg legges det opp til tre månedsverk i cafe/resepsjon i høysesongen for besøk på senteret. PRODUKT Antall Inntekt 2013 Antall Inntekt 2014 Antall Inntekt 2015 Adm og drift 0,5 0 0,5 0 0,5 0 årsverk årsverk årsverk Prosjektarbeid 250t t t nkr/t Prosjekt Naturarven 2000t t nkr/t Naturveiledning 500t t t 550 /Guiding/Undervisning 550nkr/t Naturrestaurering, skjøtsel 400t t t nkr/t Nye fagsatsinger 600t 0 550t 0 550t 0 (akkvisisjon/ubetalt) Sum prosjekt-timer Utleie kontor nkr/året Utleie Café/Våtmarkssenter 5000nkr/døgn Nasjonalt senter driftsstøtte MD 750 MD 750 MD 750 Våtmarkssenter Utstilling Inngang 50nkr SUM inntekt kkr

20 Kostnader Lønn Kompetanse 2,5 årsverk Lønn Adm og Drift 0,5 årsverk årsverk Lønn sesongarbeid ,25 årsverk Drift kontor Forsikringer Drift av bygg Vedlikehold Utvikling av 200 anlegg/utstilling Sum kostnader Sum inntekter Resultat før finanskostnader

21 21

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE TID: 21.12.2011 kl. 08.30 STED: LANDS MUSEUM Eventuelle forfall meldes på telefon Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE: Sak nr. Innhold: MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

Detaljer

Anbefaling av søknad om sertifisering, våtmarkssenter, Kjerringøy, «Ramsalten»

Anbefaling av søknad om sertifisering, våtmarkssenter, Kjerringøy, «Ramsalten» Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 08.07.2014 45798/2014 2014/4336 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/151 Formannskapet 03.09.2014 Anbefaling av søknad om sertifisering, våtmarkssenter,

Detaljer

Trondheimsfjorden Ramsarsenter. - connecting people and nature!

Trondheimsfjorden Ramsarsenter. - connecting people and nature! Trondheimsfjorden Ramsarsenter - connecting people and nature! 20.09 2012 Bakgrunn Våtmarkers betydning for fauna og økologisk samspill satt på agendaen lokalt/regionalt ifb planer og oppfylling av molo

Detaljer

Våtmarkssentre som sentertype. Maja Stade Aarønæs, 23.10.13, Breheimsenteret

Våtmarkssentre som sentertype. Maja Stade Aarønæs, 23.10.13, Breheimsenteret Våtmarkssentre som sentertype Maja Stade Aarønæs, 23.10.13, Breheimsenteret Ramsarkonvensjonen - utgangspunkt og forankring for våtmarkssentrene Convention on Wetlands of International Importance especially

Detaljer

Autorisasjons- og re-autorisasjonssøknad

Autorisasjons- og re-autorisasjonssøknad Vedlegg a Autorisasjons- og re-autorisasjonssøknad De nasjonale retningslinjene for naturinformasjonssentre i Norge er utgangspunktet for Direktoratet for naturforvaltning sin autorisasjon av slike sentre.

Detaljer

Trondheimsfjorden Ramsarsenter. connecting people and nature. Samling for våtmarkssentra og våtmarksutstillinger Stavanger 12.-13.

Trondheimsfjorden Ramsarsenter. connecting people and nature. Samling for våtmarkssentra og våtmarksutstillinger Stavanger 12.-13. Trondheimsfjorden Ramsarsenter connecting people and nature Samling for våtmarkssentra og våtmarksutstillinger Stavanger 12.-13. mai Trondheimsfjorden Ramsarsenter SA Lokalisering Trondheimsfjorden Ramsarsenter

Detaljer

Naturarven som verdiskaper - midtveis i programmet. august 2011

Naturarven som verdiskaper - midtveis i programmet. august 2011 Naturarven som verdiskaper - midtveis i programmet. august 2011 Bakgrunn: Fjellteksten 2003 åpne for mer bruk av verneområdene. Handlingsplan for bærekraftig bruk, forvaltning og skjøtsel av verneområder

Detaljer

VEGAØYAN VERDENSARV. Ordfører/ Styreleder Vegaøyan Verdensarv og Vega verneområdestyre

VEGAØYAN VERDENSARV. Ordfører/ Styreleder Vegaøyan Verdensarv og Vega verneområdestyre VEGAØYAN VERDENSARV Ordfører/ Styreleder Vegaøyan Verdensarv og Vega verneområdestyre Vega er omgitt av ca 6500 øyer, holmer og skjær spredt over 2000 km2. Verdensarvområdet er på 1037 km2 (markert med

Detaljer

VEGAØYAN VERDENSARV. Ordfører/ Styreleder Vegaøyan Verdensarv og Vega verneområdestyre

VEGAØYAN VERDENSARV. Ordfører/ Styreleder Vegaøyan Verdensarv og Vega verneområdestyre VEGAØYAN VERDENSARV Ordfører/ Styreleder Vegaøyan Verdensarv og Vega verneområdestyre Vega er omgitt av ca 6500 øyer, holmer og skjær spredt over 2000 km2. Verdensarvområdet er på 1037 km2 (markert med

Detaljer

Autorisasjon av verdensarvsentre retningslinjer

Autorisasjon av verdensarvsentre retningslinjer Autorisasjon av verdensarvsentre retningslinjer Et verdensarvsenter er et besøkssenter for alle som ønsker informasjon om verdensarvkonvensjonen og søker aktiviteter knyttet til å oppleve verdensarven.

Detaljer

Merkevarestrategi og besøksforvaltning - kunnskap om naturgrunnlaget, de besøkende og reiselivsinteressene

Merkevarestrategi og besøksforvaltning - kunnskap om naturgrunnlaget, de besøkende og reiselivsinteressene Merkevarestrategi og besøksforvaltning - kunnskap om naturgrunnlaget, de besøkende og reiselivsinteressene Work shop besøksregistreringer, Gardermoen, 17.10.2013 Bakgrunn Regjeringens reiselivsstrategi

Detaljer

Retningslinjer for autorisasjon og re-autorisasjon av naturinformasjonssentre i Norge

Retningslinjer for autorisasjon og re-autorisasjon av naturinformasjonssentre i Norge Retningslinjer for autorisasjon og re-autorisasjon av naturinformasjonssentre i Norge 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Formål... 3 3. Målgruppe... 3 4. Lokalisering og utforming... 4 5. Bemanning og finansiering...

Detaljer

Merkevarestrategi og besøksforvaltning. Nasjonalparkkonferansen,

Merkevarestrategi og besøksforvaltning. Nasjonalparkkonferansen, Merkevarestrategi og besøksforvaltning Nasjonalparkkonferansen, 05.11.2013 Mange avsendere Mange avsendere Merkevare- og kommunikasjonsstrategi Et verktøy for å ta et helhetlig grep om kommunikasjonen

Detaljer

Opplev Marnardal. Trainee prosjekt 2014 SAMMENDRAG

Opplev Marnardal. Trainee prosjekt 2014 SAMMENDRAG Opplev Marnardal Trainee prosjekt 2014 Turistkontoret for Lindesnesregionen SAMMENDRAG Prosjektet skal gjennom samarbeid og samhandling mellom næringsdrivende i området - sammen med lag, foreninger, private

Detaljer

Naturvern i en større samanheng. Olav Nord-Varhaug Grotli,

Naturvern i en større samanheng. Olav Nord-Varhaug Grotli, Naturvern i en større samanheng Olav Nord-Varhaug Grotli, 10.06.2013 Biologisk mangfold i Norge spesielt? Langstrakt land med stor variasjon i naturtyper Stor variasjon over korte avstander et puslespill

Detaljer

Strategi for naturinformasjonssentre i Norge autorisasjon av våtmarksentre. Hege Husby Talsnes 12. september 2012

Strategi for naturinformasjonssentre i Norge autorisasjon av våtmarksentre. Hege Husby Talsnes 12. september 2012 Strategi for naturinformasjonssentre i Norge autorisasjon av våtmarksentre Hege Husby Talsnes 12. september 2012 Agenda strategi «Naturhus naturopplevelser og norsk naturarv» autorisasjon våtmark- og rovviltsentre

Detaljer

Nytt fra (Klima- og)

Nytt fra (Klima- og) Nytt fra (Klima- og) Irene Lindblad, 23.10.2013 1 Tittel på presentasjon 7. november 2013 Ny politisk ledelse Statssekretær Lars Andreas Lunde (H) Klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft (H) Politisk

Detaljer

Forretningsplan. Hovedelementer VINN, 2010

Forretningsplan. Hovedelementer VINN, 2010 Forretningsplan Hovedelementer VINN, 2010 Hva er en forretningsplan? En forretningsplan finnes i et utall varianter, - med ulike utgangspunkt, - ulike oppsett, - og med ulike prioriteringer i forhold til

Detaljer

Guovdageainnu meahcceguovddáš / natursenter. Forprosjekt 1. del

Guovdageainnu meahcceguovddáš / natursenter. Forprosjekt 1. del Guovdageainnu meahcceguovddáš / natursenter Forprosjekt 1. del 31.03. 31.08.2016 Gullgruve eller natursenter? For tre år siden spurte daværende ordfører: Når Naturvernforbundet ikke vil ha gruve, hvordan

Detaljer

Merkevarestrategi og besøksforvaltning for nasjonalparkene. Samling for autoriserte naturinformasjonssentre,

Merkevarestrategi og besøksforvaltning for nasjonalparkene. Samling for autoriserte naturinformasjonssentre, Merkevarestrategi og besøksforvaltning for nasjonalparkene Samling for autoriserte naturinformasjonssentre, 24.10.2013 Dette møter gjesten- mange budskap Dette møter gjesten- mange budskap Bakgrunn Regjeringens

Detaljer

Plattform for Norges nasjonalparklandsbyer 2009-2013

Plattform for Norges nasjonalparklandsbyer 2009-2013 Februar 2010 Plattform for Norges nasjonalparklandsbyer 2009-2013 Bakgrunn Miljøverndepartementet og Direktoratet for Naturforvaltning etablerte i 2008 ordningen med nasjonalparklandsby som et viktig virkemiddel

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 08.10.2008 Fra kl. 09.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 125/08 Til saknr.: 132/08 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte

Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte Saknr. 14/5014-3 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner prosjektet Norsk Elgfestival 2014 forenlig med Regional plan for

Detaljer

Merkevarestrategi og besøksforvaltning - nasjonalparkstyrene en nøkkelrolle

Merkevarestrategi og besøksforvaltning - nasjonalparkstyrene en nøkkelrolle Merkevarestrategi og besøksforvaltning - nasjonalparkstyrene en nøkkelrolle Samling for nasjonalpark- og verneområdeforvaltere, 06.11.2013 Nasjonalparkstyrene en nøkkelrolle Nasjonalparkstyrene får ansvar

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kjerringøy kommunedelsutvalg Møtested: Zahlfjøsen Dato: Tidspunkt: 19:30 22:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kjerringøy kommunedelsutvalg Møtested: Zahlfjøsen Dato: Tidspunkt: 19:30 22:00 Møteprotokoll Utvalg: Kjerringøy kommunedelsutvalg Møtested: Zahlfjøsen Dato: 26.04.2012 Tidspunkt: 19:30 22:00 Til stede: Navn Geir Eide Bjørn Abelsen Oddbjørn Olsen Rita A. Nohr Ida Lill Olsen Funksjon

Detaljer

Retningslinjer for autorisasjon og re-autorisasjon av besøkssenter nasjonalpark, våtmark, rovdyr og villrein i Norge

Retningslinjer for autorisasjon og re-autorisasjon av besøkssenter nasjonalpark, våtmark, rovdyr og villrein i Norge Retningslinjer for autorisasjon og re-autorisasjon av besøkssenter nasjonalpark, våtmark, rovdyr og villrein i Norge 1 Innhold 1. Innledning... 2 2. Formål... 2 3. Målgruppe... 3 4. Lokalisering og utforming...

Detaljer

ØKONOMISK VERDISKAPING MED GRUNNLAG I KULTURMINNER OG KULTURMILJØER MARIANNE HOLMESLAND, RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING

ØKONOMISK VERDISKAPING MED GRUNNLAG I KULTURMINNER OG KULTURMILJØER MARIANNE HOLMESLAND, RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING ØKONOMISK VERDISKAPING MED GRUNNLAG I KULTURMINNER OG KULTURMILJØER MARIANNE HOLMESLAND, RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING OM UTREDNINGEN Formålet med utredningen var: å avdekke hvilke forhold som fremmer

Detaljer

FORPROSJEKT VILLREIN SOM REISELIVSATTRAKSJON

FORPROSJEKT VILLREIN SOM REISELIVSATTRAKSJON FORPROSJEKT VILLREIN SOM REISELIVSATTRAKSJON Lillehammer 20 september 2011 OPPGAVE OG MANDAT Vurdere sannsynligheten for at opplevelsesutvikling knyttet til villrein kan være en fremtidig og realistisk

Detaljer

Halvveisrapport for etablererveiledningen

Halvveisrapport for etablererveiledningen Halvveisrapport for etablererveiledningen 15. august 2007 30. juni 2009 1. Etablererveileders hovedmål Etablererveileder skal hjelpe etablerere og innovatører med å utvikle levedyktige bedrifter på Hadeland.

Detaljer

Regionpark Rands.orden. Forprosjekt 2014

Regionpark Rands.orden. Forprosjekt 2014 Regionpark Rands.orden Forprosjekt 2014 Velkommen 0900-0930 Registrering, kaffe, frukt 0930-0940 Velkommen Sigmund Hagen Regionkoordinator Hadelandsregionen 0940-1010 Hva er Park? Om lokale og regionale

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 14.01.2009 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

Våtmarksrestaurering i internasjonale miljøkonvensjoner. Maja Stade Aarønæs, Direktoratet for Naturforvaltning, 15.11.11

Våtmarksrestaurering i internasjonale miljøkonvensjoner. Maja Stade Aarønæs, Direktoratet for Naturforvaltning, 15.11.11 Våtmarksrestaurering i internasjonale miljøkonvensjoner Maja Stade Aarønæs, Direktoratet for Naturforvaltning, 15.11.11 Verdien av verdens våtmarker Våtmarker bidrar med sentrale økosystemtjenester Vannsikkerhet,

Detaljer

å dele for å skape Innovasjon Nyetableringer Næringsutvikling

å dele for å skape Innovasjon Nyetableringer Næringsutvikling å dele for å skape Innovasjon Nyetableringer Næringsutvikling Valdres Næringshage Vi deler ideer og kompetanse for å skape gode løsninger for kundene våre. Valdres Næringshage skal være Valdresregionens

Detaljer

Kort og godt - opplevelsesproduksjon

Kort og godt - opplevelsesproduksjon Kort og godt - opplevelsesproduksjon Stimulere de beste prosjektene innen konseptuering av salgbare pakker av opplevelser rettet mot kortferiemarkeder Forpliktende samarbeid mellom ulike aktører for å

Detaljer

Samling av nasjonalparksentra, Breheimsenteret 24.10.2013

Samling av nasjonalparksentra, Breheimsenteret 24.10.2013 Samling av nasjonalparksentra, Breheimsenteret 24.10.2013 Nordland Nasjonalparksenter Nordland har et senter og 8 nasjonalparker. Nordland nasjonalparksenter ble åpnet i 2005. Autorisert for Saltfjellet

Detaljer

TILTAK 2006 (kroner) 2007 (kroner) Sum (kroner) Bukkerittet KIBIN

TILTAK 2006 (kroner) 2007 (kroner) Sum (kroner) Bukkerittet KIBIN Evaluering gjort av Tone Ibenholt Davoteam Davinci 6. SIVA 6.1. Organisering og aktiviteter i SIVA SIVA deltok med en ekstern konsulent i forprosjektgruppen fra oppstarten i 2006 og fram til våren 2007.

Detaljer

Strategi for bruk av midler til tiltak i verneområder

Strategi for bruk av midler til tiltak i verneområder Vedlegg 2 Strategi for bruk av midler til tiltak i verneområder 2015-2020 Det overordna målet for forvaltning av verneområder er at verneformålet og verneverdiene i det enkelte verneområde skal ivaretas.

Detaljer

Direktoratet for naturforvaltning

Direktoratet for naturforvaltning Direktoratet for naturforvaltning DIREKTØR ORGANISASJON AREALFORVALTNING (Arealvern og bruk) ARTSFORVALTNING STATENS NATUROPPSYN (SNO) ØKONOMI NASJONALPARK VILT NASJONALPARK Nord Sør PERSONAL FRILUFTSLIV

Detaljer

Nytt fra DN samling for nasjonalparksentrene. Kirsten Thyrum, DN Rosendal oktober 2012

Nytt fra DN samling for nasjonalparksentrene. Kirsten Thyrum, DN Rosendal oktober 2012 Nytt fra DN samling for nasjonalparksentrene Kirsten Thyrum, DN Rosendal oktober 2012 2012: 15 autoriserte nasjonalparksentre 35 nasjonalparker Status - forvaltere Pr dato er 35 forvaltere ansatt Etableres

Detaljer

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Saknr. 12/1921-3 Ark.nr. 223 Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim INNLANDSSKJÆRGÅRDEN - SØKNAD OM MIDLER Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Lokal forvaltning: erfaringer og forventninger. Nasjonalparkkonferansen, Otta, 31. august Janne Sollie

Lokal forvaltning: erfaringer og forventninger. Nasjonalparkkonferansen, Otta, 31. august Janne Sollie Lokal forvaltning: erfaringer og forventninger Nasjonalparkkonferansen, Otta, 31. august Janne Sollie Status verneområdestyrer 50 store verneområder aktuelle for lokal styring Ca 150 kommuner er berørt

Detaljer

Nasjonalparksenter for Jotunheimen og Reinheimen

Nasjonalparksenter for Jotunheimen og Reinheimen Nasjonalparksenter for Jotunheimen og Reinheimen Norsk Fjellmuseum Norsk Fjellmuseum opna 10. juni 1994. Eigd og drive av stiftinga Norsk Fjellmuseum. 13 stiftarar. Autorisert nasjonalparksenter for Jotunheimen

Detaljer

Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarksenter AS: EL VEMUSLING 2009.

Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarksenter AS: EL VEMUSLING 2009. r Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarksenter AS: EL VEMUSLING 2009. Oppsummering av feltaktivitet og informasjonsarbeid Januar 2010 Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS Notat utarbeidet av Kistefos Skogtjenester

Detaljer

Ørland Våtmarkssenter består av en permanent utstilling og opplevelsessenter i Ørland Kultursenter, samt naturområdene med opplevelsesscener

Ørland Våtmarkssenter består av en permanent utstilling og opplevelsessenter i Ørland Kultursenter, samt naturområdene med opplevelsesscener Ørland Våtmarkssenter består av en permanent utstilling og opplevelsessenter i Ørland Kultursenter, samt naturområdene med opplevelsesscener Ørlands kart med fjæreområdene og RAMSAR områdene tydelig fremhevet.

Detaljer

Verneområdeforvaltningens ansvar og oppgaver. Olav Nord-Varhaug, Drammen,

Verneområdeforvaltningens ansvar og oppgaver. Olav Nord-Varhaug, Drammen, Verneområdeforvaltningens ansvar og oppgaver Olav Nord-Varhaug, Drammen, 23.10.2012 Ny forvaltningsmodell Miljøverndepartementet Direktoratet for naturforvaltning Sametinget Nasjonalpark-/ verneområdestyre

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009)

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009) Handlingsprogram for 2009 2011 (vedtatt av Rådet for 9. februar 2009) 1 1. INNLEDNING Dette handlingsprogrammet beskriver s prioriteringer og tiltak i perioden 2009 2011. Programmet bygger på Strategisk

Detaljer

Prosjektmandat. Utvikingsprosjekt. Regional lufthavn på Notodden

Prosjektmandat. Utvikingsprosjekt. Regional lufthavn på Notodden Prosjektmandat Utvikingsprosjekt Regional lufthavn på Notodden Side 2 av 7 Innhold 1 Innledning/bakgrunn...3 2 Nåsituasjon...3 3 Mål og rammer...4 4 Omfang og avgrensning...5 5 Organisering...5 6 Ressursbruk...5

Detaljer

PROSESSPLAN/PROSJEKTPLAN

PROSESSPLAN/PROSJEKTPLAN Alstahaug kommune PROSESSPLAN/PROSJEKTPLAN for Arbeidet med forvaltningsplan for Åsen i Sandnessjøen September Prosessplan vedtatt av: Planutvalget den 19.09.13, sak 35/13 Prosessplan sist endret den:

Detaljer

Drøbak Akvarium. Hvor står vi - Hvor går vi? Søknad om midler til utredning av fremtidig utvikling av akvariet i Drøbak.

Drøbak Akvarium. Hvor står vi - Hvor går vi? Søknad om midler til utredning av fremtidig utvikling av akvariet i Drøbak. Drøbak Akvarium Hvor står vi - Hvor går vi? Søknad om midler til utredning av fremtidig utvikling av akvariet i Drøbak. Til: - Frogn Kommune v/rådmannen - Akershus Fylkeskommune v/avdeling for Plan, næring

Detaljer

Verdifulle opplevelser. Kontrastrike sykkelopplevelser fra Oppdal til Rauma

Verdifulle opplevelser. Kontrastrike sykkelopplevelser fra Oppdal til Rauma Verdifulle opplevelser Kontrastrike sykkelopplevelser fra Oppdal til Rauma Kartskisse med rute og alternative ruter Sammendrag - hovedprosjekt Mål - Mobilisere næringsaktører, destinasjonsselskaper og

Detaljer

Merkevare- og kommunikasjonsstrategi og besøksforvaltning for nasjonalparker. Styringsgruppemøte, Lofotodden

Merkevare- og kommunikasjonsstrategi og besøksforvaltning for nasjonalparker. Styringsgruppemøte, Lofotodden Merkevare- og kommunikasjonsstrategi og besøksforvaltning for nasjonalparker Styringsgruppemøte, Lofotodden Reine 29. april 2014 Marie Lier, Miljødirektoratet Jeg skal snakke om: Merkevare- og kommunikasjonsstrategi

Detaljer

Natursenter Meahcceguovddáš. Presentasjon Naturvernforbundet i Ávjovárri

Natursenter Meahcceguovddáš. Presentasjon Naturvernforbundet i Ávjovárri Natursenter Meahcceguovddáš Presentasjon 04.03.2017 Naturvernforbundet i Ávjovárri Guovdageaidnu kommune Norges største kommune Kommunen med mest natur De fleste innbyggere bruker naturen til reindrift,

Detaljer

Møtereferat. 1. Utvidelse av sesongen Nusfjord 2. Fiskarheimen Skjelfjord 3. Nye markeder og økt lokal verdiskapning fiskerinæringen i Flakstad

Møtereferat. 1. Utvidelse av sesongen Nusfjord 2. Fiskarheimen Skjelfjord 3. Nye markeder og økt lokal verdiskapning fiskerinæringen i Flakstad Møtereferat Styremøte Til stede Einar Benjaminsen, Kurt Atle Hansen, Tordis Berre, Miriam Berre, Trond Dekko Andersen, Kjell Ivar Vikten, Jostein Fredriksen, Rolf G Zimmermann, Hanne H. Henriksen Ikke

Detaljer

Styremøte 2/2014-15 med Mål- og strategiseminar. 2014-11-28 - Jørgen Erik Galtestad - Lysark 1

Styremøte 2/2014-15 med Mål- og strategiseminar. 2014-11-28 - Jørgen Erik Galtestad - Lysark 1 Styremøte 2/2014-15 med Mål- og strategiseminar 2014-11-28 - Jørgen Erik Galtestad - Lysark 1 Program Mjøsa og Mjøsstrendene 2014-11-28- Jørgen Erik Galtestad - Lysark 4 2014-10-20 - Jørgen Erik Galtestad

Detaljer

Naturveiledning i Statens naturoppsyn målrettet virkemiddel i miljøpolitikken v/seksjonssjef for naturveiledning i Statens naturoppsyn, Torfinn Rohde

Naturveiledning i Statens naturoppsyn målrettet virkemiddel i miljøpolitikken v/seksjonssjef for naturveiledning i Statens naturoppsyn, Torfinn Rohde Naturveiledning i Statens naturoppsyn målrettet virkemiddel i miljøpolitikken v/seksjonssjef for naturveiledning i Statens naturoppsyn, Torfinn Rohde Lov om statlig naturoppsyn [naturoppsynsloven]. 1.

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai a) Forprosjekt X Hovedprosjekt b) Videreføring av eksisterende prosjekt

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai a) Forprosjekt X Hovedprosjekt b) Videreføring av eksisterende prosjekt Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) 3. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Ekte Landsbyliv a) Forprosjekt X Hovedprosjekt

Detaljer

Symposium Økosystem Dokkadelta

Symposium Økosystem Dokkadelta Symposium Økosystem Dokkadelta - for mennesker som har lyst på natur Velkommen til et møte mellom natur og mennesker i Økosystem Dokkadelta. Her kan du lytte til foredrag innen tema økologi, naturveiledning,

Detaljer

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser.

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Handlingsprogram for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Mål for nyskaping og næringsutvikling Regional plan for nyskaping og næringsutvikling

Detaljer

Lokale og regionale parker i Norge

Lokale og regionale parker i Norge Lokale og regionale parker i Norge Verdigrunnlag mål - kriteriesystem godkjenning Nettverket for lokale og regionale natur og kulturparker Utkast pr. 28.05.2010 Kristian Bjørnstad Nettverkssekretær Aurland

Detaljer

Saknr. 6549/09. Ark.nr. 223. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes FJELLTRAINEE - ØKONOMISK STØTTE. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 6549/09. Ark.nr. 223. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes FJELLTRAINEE - ØKONOMISK STØTTE. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 6549/09 Ark.nr. 223. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes FJELLTRAINEE - ØKONOMISK STØTTE Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar å ikke gi økonomisk støtte til Fjelltrainee på nåværende

Detaljer

Magiske og verdifulle opplevelser i Nord- Trøndersk natur «MOVOINN» Erfaringskonferansen Aino Holst Oksdøl, hovedprosjektleder

Magiske og verdifulle opplevelser i Nord- Trøndersk natur «MOVOINN» Erfaringskonferansen Aino Holst Oksdøl, hovedprosjektleder Magiske og verdifulle opplevelser i Nord- Trøndersk natur «MOVOINN» Erfaringskonferansen 21.11.2013 Aino Holst Oksdøl, hovedprosjektleder «Regionalt samarbeid og langsiktig satsing gir suksess» LANGSIKTIGHET

Detaljer

Nasjonalt møtested på Kongsberg for ungdom-viten-næringsliv-kultur Industrikonferansen 2011

Nasjonalt møtested på Kongsberg for ungdom-viten-næringsliv-kultur Industrikonferansen 2011 Nasjonalt møtested på Kongsberg for ungdom-viten-næringsliv-kultur Industrikonferansen 2011 Kjell O. Solbakken prosjektleder Hvorfor Exploria? Exploria skal styrke interessen blant ungdom til å velge realfagsutdanning

Detaljer

Styre/råd/utvalg: Utviklingsfondet for kommunene Nore og Uvdal, Rollag og Sigdal Møtedato: 30.04.2015

Styre/råd/utvalg: Utviklingsfondet for kommunene Nore og Uvdal, Rollag og Sigdal Møtedato: 30.04.2015 SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Utviklingsfondet for kommunene Nore og Uvdal, Rollag og Sigdal Møtedato: 30.04.2015 TILSTEDE PÅ MØTET Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for

Detaljer

Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS

Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS Årlig klima- og miljørapport for Beskrivelse av virksomheten: Dokkadeltaet nasjonale våtmarkssenter AS ble etablert som et aksjeselskap i 28 og eies av Nordre Land

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 02.12.2009 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter

Detaljer

Europeiske villreinregioner

Europeiske villreinregioner Europeiske villreinregioner Presentasjon for nye villreinnemnder i nordre del av Sør-Norge Dovre 4. februar 2016 Av Hans Olav Bråtå Østlandsforskning E-mail: hob@ostforsk.no Europeiske villreinregioner

Detaljer

Muligheter for reiselivsutvikling i og rundt verneområder. Foredrag, Røyrvik, april 2008 Øystein Aas

Muligheter for reiselivsutvikling i og rundt verneområder. Foredrag, Røyrvik, april 2008 Øystein Aas Muligheter for reiselivsutvikling i og rundt verneområder Foredrag, Røyrvik, april 2008 Øystein Aas Paradokset næringsvirksomhet og verneområder Verneområder opprettes for å verne arealene mot menneskelig

Detaljer

Ørland Våtmarkssenter består av en permanent utstilling og opplevelsessenter i tilknytning til Ørland Kultursenter, samt flere naturscener rundt i

Ørland Våtmarkssenter består av en permanent utstilling og opplevelsessenter i tilknytning til Ørland Kultursenter, samt flere naturscener rundt i Ørland Våtmarkssenter består av en permanent utstilling og opplevelsessenter i tilknytning til Ørland Kultursenter, samt flere naturscener rundt i kommunen. Ørlands kart med fjæreområdene og RAMSAR områdene

Detaljer

Museumsplan for Fosnes bygdemuseum

Museumsplan for Fosnes bygdemuseum Museumsplan for Fosnes bygdemuseum Vedtatt i Fosnes kommunestyre 22.05.2014 Innledning Fosnes kommunestyre vedtok 28.02.96 Museumsplan for Fosnes bygdemuseum. Da museumsplanen ble utarbeidet i 1996, var

Detaljer

Sak 6/ Budsjett 2016 Nasjonalt senter for e-helseforskning Styringsgruppen Senterleder 7. mars 2016

Sak 6/ Budsjett 2016 Nasjonalt senter for e-helseforskning Styringsgruppen Senterleder 7. mars 2016 Sak: Til: Fra: Møtedato: Sak 6/2016 - Budsjett 2016 Nasjonalt senter for e-helseforskning Styringsgruppen Senterleder 7. mars 2016 Bakgrunn Budsjettet til Nasjonalt senter for e-helseforskning skal understøtte

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av næringsfondet

Retningslinjer for tildeling av næringsfondet Retningslinjer for tildeling av næringsfondet Vedtatt i styret 25.09.2015 Nordkapp Kommune / Om Kapp KF Retningslinjer for bruk av næringsfondet i Om Kapp KF Vedtatt av kommunestyret 16.05.06, med senere

Detaljer

Villreinfjellet som verdiskaper - et nytt verdiskapingsprogram Vemund Jaren, Hardangerviddarådet og Nordfjellarådet

Villreinfjellet som verdiskaper - et nytt verdiskapingsprogram Vemund Jaren, Hardangerviddarådet og Nordfjellarådet Villreinfjellet som verdiskaper - et nytt verdiskapingsprogram Vemund Jaren, Hardangerviddarådet og Nordfjellarådet 08.11.2017 Etablering av europeiske villreinregioner Forslag fra «Villrein og Samfunn»

Detaljer

Strategiplan. Utdrag fra denne ble presentert på Driftsassistanseseminaret i Hamar av styreleder Trude Bertnes.

Strategiplan. Utdrag fra denne ble presentert på Driftsassistanseseminaret i Hamar av styreleder Trude Bertnes. Strategiplan Arbeidsmøte 4 og 5 desember 2013 Utdrag fra denne ble presentert på Driftsassistanseseminaret i Hamar 22.01.2014 av styreleder Trude Bertnes. 1 Formål vedtatt 2002 at vannforsyning bygges

Detaljer

Pilot for besøksforvaltning. Rondane

Pilot for besøksforvaltning. Rondane Pilot for besøksforvaltning Rondane Raymond Sørensen, nasjonalparkforvalter Bjorli 02.03.2015 Bakgrunn brev fra Miljødirektoratet Et overordnet mål for alle norske verneområder er å ta vare på naturverdiene

Detaljer

Norwegian Travel Workshop for Hedmark

Norwegian Travel Workshop for Hedmark Saknr. 14/8950-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norwegian Travel Workshop for Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «Norwegian Travel Workshop for Hedmark» er viktig strategisk

Detaljer

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil gå fram av tilsagnsbrevet. Hamar, Svein Borkhus

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil gå fram av tilsagnsbrevet. Hamar, Svein Borkhus Saknr. 11/3505-2 Ark.nr. 243 Saksbehandler: Turid Lie IDRETT SOM NÆRING - SØKNAD OM STØTTE 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet

Detaljer

Villreinfjellet som verdiskaper - et nytt verdiskapingsprogram Vemund Jaren, konferanse Oppdal 19.september 2017

Villreinfjellet som verdiskaper - et nytt verdiskapingsprogram Vemund Jaren, konferanse Oppdal 19.september 2017 Villreinfjellet som verdiskaper - et nytt verdiskapingsprogram Vemund Jaren, konferanse Oppdal 19.september 2017 Etablering av europeiske villreinregioner Forslag fra «Villrein og Samfunn» 2005: - opprettholde

Detaljer

STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5. Nytt administrasjonsbygg på Kalnes

STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5. Nytt administrasjonsbygg på Kalnes STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07582 Nytt administrasjonsbygg på Kalnes Sammendrag: Det er gjennomført prosjektering inklusiv kalkyle for nytt administrasjonsbygg

Detaljer

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 NEDRE EIKER KOMMUNE Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004 Notat: L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 Oversikt over forslag til tiltak i kulturplanen A: Barne- og ungdomskultur 1

Detaljer

Fremtidig organisering av reiselivet i Region Bergen «En større region bedre muligheter for alle» Ole Warberg

Fremtidig organisering av reiselivet i Region Bergen «En større region bedre muligheter for alle» Ole Warberg Fremtidig organisering av reiselivet i Region Bergen «En større region bedre muligheter for alle» Ole Warberg Oss; 40 ansatte / 24 årsverk / 101,5 mill. omsetning / FF + MICE / Utenriksdepartementets

Detaljer

Prosjektplan Besøksstrategi for Trollheimen og Innerdalen landskapsvernområder, Svartåmoen og Minilldalsmyrene naturreservat

Prosjektplan Besøksstrategi for Trollheimen og Innerdalen landskapsvernområder, Svartåmoen og Minilldalsmyrene naturreservat Prosjektplan Besøksstrategi for Trollheimen og Innerdalen landskapsvernområder, Svartåmoen og Minilldalsmyrene naturreservat Dato Versjon Godkjent av 11.04.2016 1 1. Mål og forventning til arbeidet med

Detaljer

Besøksforvaltning og besøksstrategi som virkemiddel. Therese Ruud

Besøksforvaltning og besøksstrategi som virkemiddel. Therese Ruud Besøksforvaltning og besøksstrategi som virkemiddel Therese Ruud 03.2.2014 Forvaltning av verneområder Utøving av forvaltningsmyndighet Saksbehandling etter verneforskrifter Forvaltings-/skjøtselsplanlegging

Detaljer

SKJØTSEL AV DRAGEHODELOKALITETER I OPPLAND 2017 TILTAK FOR TRUA ARTER

SKJØTSEL AV DRAGEHODELOKALITETER I OPPLAND 2017 TILTAK FOR TRUA ARTER E N R A P P O R T U T A R B E I D E T A V D O K K A D E L T A E T V Å T M A R K S S E N T E R SKJØTSEL AV DRAGEHODELOKALITETER I OPPLAND 2017 TILTAK FOR TRUA ARTER 0 1. N O V E M B E R 2017 RAPPORT 2017:11

Detaljer

Utvalgte kulturlandskap 2009-2014. Stig Horsberg Seniorrådgiver Fylkesmannen i Oppland

Utvalgte kulturlandskap 2009-2014. Stig Horsberg Seniorrådgiver Fylkesmannen i Oppland Utvalgte kulturlandskap 2009-2014 Stig Horsberg Seniorrådgiver Fylkesmannen i Oppland Oppsummering av den første femårsperioden med UKL Hovedmålene i forvaltningsplanen fra 2008 1. Å ta vare på eksisterende

Detaljer

Eit samarbeidsprosjekt mellom Vinje og Tinn nasjonalparkkommunar

Eit samarbeidsprosjekt mellom Vinje og Tinn nasjonalparkkommunar Eit prosjekt i DN sitt nasjonale verdiskapingsgrogram naturarven som verdiskaper Eit samarbeidsprosjekt mellom Vinje og Tinn nasjonalparkkommunar Kvar? Kvar? Vinje og Tinn Hardangervidda RJUKAN BØ LANGESUND

Detaljer

Siv Tørudbakken Fylkesrådsleder

Siv Tørudbakken Fylkesrådsleder Saknr. 4703/08 Ark.nr. 223 N00. Saksbehandler: Ingrid Lundvall TILSKUDD TIL MARKEDSSAMARBEID FOR ØSTLANDSREGIONEN Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Natursenter Luondduguovddáš. Presentasjon Naturvernforbundet i Ávjovárri

Natursenter Luondduguovddáš. Presentasjon Naturvernforbundet i Ávjovárri Natursenter Luondduguovddáš Presentasjon 31.03.2016 Naturvernforbundet i Ávjovárri Guovdageaidnu kommune Norges største kommune Kommunen med mest natur De fleste innbyggere bruker naturen til reindrift,

Detaljer

Gode mål for områdene

Gode mål for områdene Gode mål for områdene Mange spør om mye KLD og LMD: «Hvor mye får vi igjen for penga?» KLD: Hvor mye miljø ivaretas gjennom satsingen? LMD: Hvordan utvikler jordbruket seg i områdene? Skjer det næringsutvikling?

Detaljer

Naturveiledning i SNO og DN

Naturveiledning i SNO og DN Naturveiledning i SNO og DN Definisjon: Naturveiledning er formidling av kunnskap om naturen og dens sammenhenger, i den hensikt å styrke innsikt, respekt, engasjement og omsorg for natur- og kulturmiljøet.

Detaljer

Naturhus og informasjonssenter også i våre kommunar?

Naturhus og informasjonssenter også i våre kommunar? Naturhus og informasjonssenter også i våre kommunar? 2012: 35 nasjonalparker (på fastlandet) 15 autoriserte nasjonalparksenter Mange andre typar informasjons-senter Mange ynskjer senter til sitt verneområde

Detaljer

03.11.2011 Hovedorganisasjonen Virke - Nasjonal reiselivsstrategi

03.11.2011 Hovedorganisasjonen Virke - Nasjonal reiselivsstrategi Sørge for at strategien og de politiske virkemidlene i større grad spisses mot den politisk påvirkbare delen av reiselivsnæringen. En spissing inn mot den konkurranseutsatte turismen fordrer økt politisk

Detaljer

03/14 KONSOLIDERING MED D/S HESTMANDEN

03/14 KONSOLIDERING MED D/S HESTMANDEN 03/14 KONSOLIDERING MED D/S HESTMANDEN Går til Styrets medlemmer Styremøte 8. januar 2014 Saksbehandler John Olsen Saksfremlegg Styret har tidligere gitt sin tilslutning til intensjonsavtale om konsolidering

Detaljer

Ressursen, grunneieren og entreprenøren - avgjørende for utviklingen av det landbruksbasert reiselivet. Eksempler fra NMBUs forskning.

Ressursen, grunneieren og entreprenøren - avgjørende for utviklingen av det landbruksbasert reiselivet. Eksempler fra NMBUs forskning. Ressursen, grunneieren og entreprenøren - avgjørende for utviklingen av det landbruksbasert reiselivet. Eksempler fra NMBUs forskning. Innspillsmøte om strategi for landbruksbasert reiseliv 14.09.16 Stian

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712 SØKNAD FRA KUNSTFORENINGA I ETS OM ENDRING AV LOKALE FOR LEIEAVTALEN M/ KOMMUNEN FRA BREISTRAND SKOLE TIL DAHLEGÅRDEN Rådmannens

Detaljer

Naturbasert reiseliv og naturveiledning ved NMBU. Parkmøte, Norske parker, Solund, 11.-12. mai 2015 Knut Fossgard, NMBU

Naturbasert reiseliv og naturveiledning ved NMBU. Parkmøte, Norske parker, Solund, 11.-12. mai 2015 Knut Fossgard, NMBU Naturbasert reiseliv og naturveiledning ved NMBU Parkmøte, Norske parker, Solund, 11.-12. mai 2015 Knut Fossgard, NMBU Naturbasert reiseliv og naturveiledning ved NMBU Norges miljø- og biovitenskapelige

Detaljer

01/12/2016 Rapport. Prosjektplan besøksforvaltning Lyngsalpan landskapsvernområde/ Ittugáissáid suodjemeahcci

01/12/2016 Rapport. Prosjektplan besøksforvaltning Lyngsalpan landskapsvernområde/ Ittugáissáid suodjemeahcci 01/12/2016 Rapport Prosjektplan besøksforvaltning Lyngsalpan landskapsvernområde/ Ittugáissáid suodjemeahcci 01/12/2016 2 Forsidebilde: Sjollihytta i Kvalvikdalen, Foto: Oddrun Skjemstad 01/12/2016 3 Innhold

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn "Inderøy - best i lag" Kort beskrivelse Prosjektet «Inderøy best i lag» skal fremme bolyst, tilflytting og inkludering.

Detaljer

Reiselivsstrategi visitnorefjell Krødsherad, Sigdal, Modum 2013 2020

Reiselivsstrategi visitnorefjell Krødsherad, Sigdal, Modum 2013 2020 Reiselivsstrategi visitnorefjell Krødsherad, Sigdal, Modum 2013 2020 Formål: Strategien skal sikre at regionen videreutvikles, arbeidet siste tre år videreføres og at det tas ytterligere steg for å nå

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har

Detaljer

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Mål- og strategiplan Mål- og strategiplan 2014-2017 Innhold Forord... 3 Strategisk retning 2014-2017... 4 Mål og fokusområder... 5 Hovedmål 1: Gi fagskoleutdanning med god kvalitet... 5 Hovedmål 2 Øke

Detaljer