Dokkadeltaet nasjonale våtmarkssenter AS. Forretningsplan med kostnadsoverslag for etablering av et våtmarkssenter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dokkadeltaet nasjonale våtmarkssenter AS. Forretningsplan 2013 2015 med kostnadsoverslag for etablering av et våtmarkssenter"

Transkript

1 Dokkadeltaet nasjonale våtmarkssenter AS Forretningsplan med kostnadsoverslag for etablering av et våtmarkssenter 1

2 INNHOLDFORTEGNELSE SAMMENDRAG 1. FORRETNINGSIDÉ 2. OPPLYSNINGER OM SELSKAPET 3. BAKGRUNN OG STRATEGIER 4. PRODUKTER 5. PORTEFØLJE SWOT ANALYSE 7. FORSLAG TIL FYSISKE OG ØKONOMISKE RAMMER FOR DOKKADELTAET NASJONALE VÅTMARKSSENTER M/DRIFTSBUDSJETT

3 SAMMENDRAG Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS i Land eies av Nordre Land og Søndre Land kommuner, og har siden oppstarten i 2008 utarbeidet kompetanse og produkter under de strategiske kjerneformål naturrestaurering, formidling og bærekraftig reiseliv. Selskapet har p.t 6 ansatte (ca 3 årsverk) og en årlig omsetning på om lag 4 millioner NOK. Forretningsplanen beskriver forretningside, selskapsopplysninger, bakgrunn, målsettinger, produkter, innhold, portefølje, en enkel Swot-analyse og forslag til investeringer i eget bygg, investeringsplan og driftsbudsjett for For å kunne utnytte markedet, erfaringen, kompetansen og lønnsomheten i selskapet er det behov for følgende: Etablere et statlig autorisert våtmarkssenter med sesongbasert åpningstid med utstillingslokaler. Senteret skal tilby informasjon om Ramsar, våtmark og inneholde inne- og uteareal som kan utvikles som en attraksjon for regionen Inneha god faglig kompetanse for å videreutvikle konkurransedyktige aktiviteter og produkter innenfor formålene naturrestaurering/skjøtsel, formidling og bærekraftig reiseliv Med den erfaringene DNVAS har i markedet, er det realistisk å anta en omsetning for et våtmarkssenter i 2015 på ca 4 mill. NOK og et driftsresultat før finanskostnader på ca Investeringsbehovet er grovt anslått til ca NOK. En finansieringsplan baseres på tilskudd (evt ansvarlig lån) på 5 mill fra hver av eierkommunene og 3 mill fra Miljøverndepartementet, mens resterende sum finansieres av andre off. eller private bidragsytere og/eller ved selskapslån. 3

4 1. FORRETNINGSIDÉ Dokkadeltaet nasjonale våtmarkssenter AS tilbyr kompetanse innen økologi, skjøtsel, naturrestaurering og naturveiledning i våtmark og vassdragsnatur for hele Østlandsområdet. Dokkadeltaet nasjonale våtmarkssenter AS skal formidle informasjon om Ramsar i tråd med de såkalte CEPA retningslinjene, og skal gjennom utvikling av konseptet erfaringsfelt tilby unike naturopplevelser. Erfaringsstoler is i Ramsar området Dokkadeltaet februar 2012 Foto: Peder Istad 4

5 Styret (2012): Kjetil Bjørklund Styreleder Øystein Aas Styremedlem Liv Solveig Alfstad Styremedlem Rune Selj Styremedlem Lars Grøholt Styremedlem Jan Viggo Eidissen Styremedlem Tone Myhren Styremedlem Merete Glorvigen Styremedlem Hanne Braathen Styremedlem Stine Røen Varamedlem Lars Nybakke Varamedlem Wenche Bjor Sæthre - Varamedlem Kai Werner Evensen - Varamedlem 2. OPPLYSNINGER OM SELSKAPET Ansatte: Olaf Henke daglig leder 80% (2008 til d.d.) Inga Dansberg prosjektleder Naturarven som verdiskaper 80% (2008 til d.d.) Geir Høitomt seniorrådgiver naturrestaurering 20% (2009 til d.d.) Evy Åbø Willassen naturveiledning og informasjon 50% (2011 til d.d.) Tonje Evang Berland skjøtsel og overvåking 50% (2011 til d.d.) Monica Trondhjem naturveiledning og overvåking 30% (2011 til d.d.) 5

6 Virksomhetens lokaliteter (2012): 3 - manns kontor på Landsbyen Næringshage, Dokka (leieavtale) Samfunnshuset Fjordheim (120kvm) og pålebrygge på Våten (leieavtale) 10 plasser til erfaringsstoler (grunneieravtale) Utstillingsrom på Lands museum (kortvarige leieavtaler) Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter har sitt nettsted på Forretningsplanen skisserer et opplegg til etablering av et permanent våtmarkssenter i Odnesområdet fra sommeren BAKGRUNN OG STRATEGIER FOR SELSKAPET Forprosjektet Dokkadeltaet er et innlandsdelta der elvene Etna og Dokka møtes og danner Norges fjerde største innsjø, Randsfjorden. Området ble fredet som naturreservat i 1990 og fikk status som Ramsarområde i 2002, som et våtmarksområde med internasjonal verneverdi. Dette inspirerte Søndre og Nordre Land kommuner til å se på muligheter for et våtmarkssenter i Land og et nasjonalt Ramsarsenter. Arbeidet ble gjennomført som et forprosjekt av ledet av Lands Museum og kommunene, og omfattet blant annet arbeidsgrupper og befaringer av våtmarkssentre i utlandet. Forprosjektrapporten forelå i 2010 og resulterte i et skisse-prosjekt av et våtmarkssenter lokalisert på Odnes ved Land Sag, med utstilling, filmvisning, undervisningsrom, kontorer og kafé som innhold. Prosjektskissa la en økonomisk ramme på 85 mill. NOK (2006). Noe seinere utførte arkitektstudent Solbrekken en masteroppgave som tok for seg spørsmål som er like aktuelle i 2011 som i «A sense of place» eller hva formidler plassen og hvordan skal lokaliteten påvirke arkitektur og opplevelser i et våtmarkssenter? Forprosjektet manglet imidlertid en mulighetsstudie av innhold, oppgaver, produkter, markeder og målgrupper for et våtmarkssenter samt finansierings- og driftsplan. Erfaringene med forprosjektet bidro til at kommunene Søndre Land og Nordre etablerte det videre arbeidet med Dokkadeltaet nasjonale våtmarkssenter som et kommunalt eid aksjeselskap fra april

7 Vedtektene for selskapet fastslår følgende om virksomheten: 3 : Formål Selskapet skal drive undervisnings- og forskningsvirksomhet innen fagområdene miljø og våtmarksrestaurering o.a. fagområder som naturlig kan knyttes til denne virksomheten. Selskapet skal videre drive en aktiv informasjons- og formidlingsvirksomhet innenfor sine fagområder. Selskapet skal drives på vanlig forretningsmessig basis Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS skal bli en viktig formidler av norsk våtmark og natur gjennom naturveiledning/erfaringslære, utstillinger og informasjonsarbeid drifte senteret på en økonomisk bærekraftig måte og skape interessante arbeidsplasser i Land være et senter for verdiskaping fra naturarven vassdragsnatur være en naturlig samarbeidspartner for utvikling av naturrom og naturforvaltning i Norge utvikle vassdragsnaturen i Land til å bli en modell for formidling av biologisk mangfold, økosystemtenkning, Ramsar-konvensjonen og norske Ramsarområder. Dokkadeltaet nasjonale våtmarkssenter AS Styret i DNV AS satte umiddelbart etter oppstart i gang en prosess med henvendelse til eierne (Land kommunene 50/50) og Gjøvikregionen for å sikre midler til daglig ledelse,og satte i gang en rekrutteringsprosess for å ansette daglig ledelse. I november 2008 ble Olaf Henke ansatt som daglig leder i 50% og Inga Dansberg i 50 % som nestleder. Det var en felles politisk forståelse blant eierne om at senteret skal ligge i Odnesområdet i Søndre Land. DNV AS satte i gang arbeid med å utvikle innhold til våtmarkssenter. Det ble gjennomført en strategiplan av styret og de ansatte som oppsummerte satsningene i selskapet slik: 7

8 Visjon: Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS skal øke verdiskaping og kunnskap om økosystemer i våtmark, gjennom balansert naturbruk og ekte opplevelser. Våre verdier: Visjon, formål, forutsetninger og støttefunksjoner Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS skal øke verdiskaping og kunnskap om økosystemer i våtmark, gjennom balansert naturbruk og ekte opplevelser Basisforutsetninger Tilstrekkelige økonomiske vilkår Egnede lokaler Hensiktsmessig utstyr Prosjektplan Forretningsplan Årlig handlingsplan Budsjett/regnskap Drift av org: Kjerneformål Skjøtsel, restaurering og forvaltning Formidling Støttefunksjoner Reiseliv Naturarven som verdiskaper Etablere et institutt/ prosjektstab for faglig aktivitet, med tilknytta aktører fra forskning/forvaltning/ grunneiere Etablere besøkssenter med utstillinger, film, kafé, butikk, utleie av lokaler, organisering av utendørs aktiviteter Utvikle merkevare og produkter Danne nettverk og holde kurs innen bærekraftig turisme Utvikle metoder for, samt lede og gjennomføre prosjekter og prosesser innen skjøtsel, restaurering og forvaltning i våtmark Drive formidling av naturviten gjennom miljøundervisning og informasjonsvirksomhet Organisere og legge til rette for booking, guiding, konsulentvirksomhet Øk, adm, personal, Styre, Eiere Ta i bruk erfaringslære, erfaringselementer, eks. konstruksjoner som øker attraksjonsverdien Markedsføring /profilering Rapportering /måling Juss og revisjon Fargen repr. arbeidsområder som er felles for både naturarven og DNV AS Fargen repr. arbeidsområder som kommunene antas å ha særlige interesser i gjennom sin daglige aktivitet Figur 1. Strategiplan for DNV AS. Det lå ikke til rette for en umiddelbar etablering på Odnes i 2009 og selskapet valgte i startfasen å fokusere på oppdrag som produktutvikling og oppbygging av kompetanse for selskapet. Spisskompetansen i selskapet ligger på ledelse og formidling og det første oppdraget ble konsulenthjelp for etablering av et våtmarkssenter i Shabla/Bulgaria. Det andre oppdraget ble deltagelse som et av ti (nå femten) prosjekter i det nasjonale programmet «naturarven som verdiskaper» som ledes av Direktoratet for naturforvaltning. Deltagelsen i programmet har gitt DNV AS og Land kommunene gode finansielle forutsetninger for å jobbe med sentrale spørsmål og undersøkelser, produktutvikling, oppbygging av kompetanse, bolyst, reiseliv og naturundervisning. 8

9 I September 2011 offentliggjorde Direktoratet for naturforvaltning utredningen CEPAhandlingsplan for våtmark Planen inneholder anbefalinger og krav til innhold og oppgaver for autorisering som nasjonalt våtmarkssenter. MD har forankret det videre arbeidet med Norges våtmarksområder i stadsbudsjettet for Mest sansynlig vil det bli gjennomført en søknadsrunde for de første nasjonale våtmarkssentra i første halvdel av Utvikling av produkter og tjenester i Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS fra bygger på utredningen CEPA-handlingsplan, undersøkelser fra Telemarksforskning, statsbudsjettet og en miniutredning av andre besøkssentre som er gjennomført av DNV AS i PRODUKTER Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS har tre kjerneformål: Naturrestaurering / Skjøtsel Formidling Bærekraftig reiseliv Aktuelle forretningsområder for DNV per i dag er i hovedsak innenfor disse områdene: 1. Reiseliv: Et våtmarkssenter som en attraksjon og besøkssenter 2. Tilbud om miljøundervisning rettet mot skoler og skoleelever i regionen 3. Faglig arbeid: Management/knowledge for hire oppgaver i skjæringspunktet mellom forvaltning, kunnskapsproduksjon, skjøtsel, oppsyn og formidling mot profesjonelle aktører. 4. Arrangementer og events knyttet til 1, 2 eller 3 og kombinasjoner av disse. Lokale forutsetninger: Befolkningsgrunnlag, reisemønster, fritidsboliger, turisme, besøkstall for Hadeland/Land/Gjøvikregionen Et våtmarkssenter i Land må ta utgangspunkt i de forutsetninger (sterke og svake sider) som området besitter. Området har et gitt omland med lokalbefolkning og hyttefolk. I tillegg besøker en del turister området, selv om de store turistårene gjennom Sør-Norge i hovedsak går hhv øst og vest for Land. Land er heller ikke alt for langt unna de store befolkningsgruppene i Osloregionen. 9

10 Dokkadeltaet naturreservat er et såkalt Ramsarområde og et viktig nasjonalt og internasjonalt verneområde. Deltaet er et kjent naturområde for naturinteresserte, særlig blant fugleinteresserte. Men området er pr i dag ikke noen etablert naturattraksjon slik for eksempel kjente fosser, breer, fjelltopper og nasjonalparker i Norge er. Mange våtmarker krever skjøtsel for at verneverdiene skal sikres, og generelt er vi i en fase i naturvernet der vi skal fra en fase med fokus på å opprette verneområder til en fase med fokus på å drifte og skjøtte verneverdiene i områdene. Landregionen har i dag i liten grad velutviklede attraksjoner som har mye besøk. Dette representerer både en utfordring men også muligheter. Utfordringen er knytta til at det er relativt få turister som stopper og benytter attraksjoner i området i dag. Men det er ingen andre naturinformasjonssentre som er etablert i regionen, og dette medfører at et nytt tilbud ikke får stor konkurranse, og ringvirkningene av en ny attraksjon og besøksanlegg kan bli større enn i et område med flere etablerte attraksjoner. PRODUKTER NATURRESTAURERING / SKJØTSEL Overvåking Overvåking av vernede områder. Til innsamling av kunnskap om artsmangfoldet i vernede områder til norges naturbase, fordeler fylkesmannen oppdrag på overvåking og registrering. Utvalgte naturtyper Til bevaring av biologisk mangfold er det utarbeidet nasjonale handlingsplaner til utvalgte naturtyper. Direktoratet for naturforvaltning fordeler oppdrag på skjøtsel, tiltak og informasjonsarbeid ihh til handlingsplaner etter søknad. Prioriterte arter Til bevaring av biologisk mangfold er det utarbeidet nasjonale handlingsplaner for prioriterte arter. Direktoratet for naturforvaltning fordeler oppdrag på skjøtsel, habitatforbedring og informasjonsarbeid ihh til handlingsplaner etter søknad. 10

11 PRODUKTER FORMIDLING Naturveiledning Naturveiledning er en metode for å skape nysgjerrighet på natur, formidle kunnskap om natur og øke ferdighetsnivået i naturen. Målgrupper for naturveiledning er barnehager, skoleelever, lærere og naturinteresserte turister. Erfaringsfelt Erfaringsfelt er en metode for å utfordre menneskets sanser og øke oppmerksomheten om ulike naturfenomener. Målgruppa er barn, ungdom, lokalbefolkning og naturintresserte turister. Autorisasjon Nasjonalt Våtmarkssenter Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter skal gjennom informasjonsarbeid, naturveiledning og utstillinger med en tilstrekkelig åpningstid bli tildelt autorisasjon som nasjonalt våtmarkssenter. Oppdragsgiver er Miljøverndepartementet. PRODUKTER BÆREKRAFTIG REISELIV Guiding Guiding for turister tilrettelegger for naturopplevelser og øker attraksjonsverdien til et naturområde. Målgruppa er naturinteresserte norske turister. Utstilling / Natursti erfaringsfelt Et våtmarkssenter som erfaringsfelt skal gjennom informasjonsmateriell, erfaringselementer, kunst i natur og veiledning tilbyr en unik naturopplevelse som kun kan oppleves ved Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS. En miniutredning av norske natursenter fra 2010 maner til nøkternhet i vurdering av markedets størrelse og konkluderer med at potensialet for et våtmarkssenter i Land, ligger et sted mellom besøkende som betaler inngangs penger. 11

12 Fra miniutredning DNV 2010: Anslag på antall besøkende på et framtidig våtmarkssenter. Min Max Kritiske faktorer Lokalbefolkning Nyheter, arrangementer hytteeiere Regionen Nyheter, arrangement Osloområdet Markedsføring mot spesifikke grupper Nisjeturister (for eksempel fiskere, Gode produkter spesifikt mot gruppene fuglekikkere) Gjennomreiseturister Synlighet i lokalmiljøet og veilangs, samarbeid Sum Utleie kontor / selskapslokale Et våtmarkssenter med café, kontorer, møterom og utstillingslokale har et betydelig utleiepotensial til kompetansemiljøer som naturlig kan knyttes til et våtmarkssenter og til arrangement. En kontorplass i Land kan tilbys for 4000nkr i mnd. Et selskapslokale til 50 personer kan leies ut for 5000nkr i døgnet. Kunst i natur / utvikling av naturrom Utvikling av naturrom for opplevelser handler i stor grad om å utfordre sansene våre. Naturen i seg selv er den beste stimuli for menneskets sanser, men gjennom noen spesielle elementer og/eller form og farge er det mulig å skape nysgjerrighet eller skape kontraster. Målet er at mennesket ikke bare ferdes gjennom naturrommet, men stopper opp, opplever,sanser og erfarer. Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS tilbyr rådgivning for utvikling av naturrom og har som mål å utvikle dette til en egen nisje. 12

13 Prosjektledelse Gjennom prosjektledelse for verdiskapingsprogrammet Naturarven som verdiskaper har Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter bygd en unik kompetanse innen bred verdiskaping. Kompetansen skal tilbys i andre nasjonale satsinger knyttet til våtmark, vassdrag og formidling av natur og er svært verdifull i forhold til de øvrige punktene over. 5. PROSJEKTPORTEFØLJE DNV AS har opparbeidet seg følgende prosjektportefølge fram til og med 2012: Naturrestaurering og skjøtsel Restaurering Øktmyrene (avsluttet sept. 2010) Overvåking av Dokkadelta naturreservat (siden april 2009) Prioritert art elvemusling, tiltak knyttet til arten (siden 2009) Beverregistrering (avsluttet september 2010) Prioritert naturtype Slåttemark, tiltak knyttet til naturtypen (siden juni 2011) Restaurering av solblomeng (høst 2011) Bærekraftig reiseliv / Naturarven som verdiskaper Kunst i natur Erfaringsstoler i Økosystem Dokkadelta (siden aug. 2010) Utstilling Landevegen Lillestrøm Reiselivsmesse (januar 2011) Utstilling/arrangement Erfaringsdelta på Dokka (oktober 2010) Byggledelse/prosjektledelse pålebrygge (avsluttet aug. 2010) Byggledelse Bevegelsesrom Dokka sentrum (siden august 2011) Prosjektledelse verdiskapingsprogram Økosystem Dokkdelta ( ) Rådgivning Shabla Wetland Centre Bulgaria (avsluttet april 2011) Kamera til formidling og overvåking av Dokkadeltaet naturreservat (siden mai 2011) Prosjektledelse Undervisningsrom Fjordheim/Våten (siden september 2011) Prosjektledelse for skilting av Dokka Folkesti (avsluttet oktober 2011) Konsepttegninger for uteområdet Etnedal barnehage (august 2010) Byggledelse uteområde Hellefossen ved elva Etna (siden september 2011) 13

14 Formidling Symposium Naturarven som verdiskaper (oktober 2009) Informasjonsmateriell Levende våtmark (høst 2011) Informasjonsmateriell Fiskearter i Randsfjorden (høst 2011) Informasjonsmateriell Slåttemark som verdiskaper (høst 2011) Informasjonsmateriell Elvemusling (høst 2009) Informasjonsmateriell kart Erfaringsstoler i Økosystem Dokkadelta (siden 2010) Bok Into the Wetlands (vår 2011) Undervisningsopplegg for Torpa skole Hva er en myr? (siden høst 2011) Naturveiledning tematurer fugleturer, blomsterturer, temakvelder (siden 2009) Undervisningsopplegg for Odnes skole Hva er våtmark? (siden høst 2011) Undervisningsopplegg for Dokka barneskole Hva er en elv? (siden høst2011) Naturveiledning i Dokkadeltaet naturreservat for Valle VGS, Dokka ungdsk., Odnes skole, Landåsbygda Montessoriskole Sertifisering «våtkurs» for lærere i Land (september 2011) Symposium Økosystem Dokkadelta (oktober 2011) Ryggsvømmer Foto: Thor Østbye 6. SWOT - ANALYSE av Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS 14

15 Basert på dagens aktivitetsnivå, og de erfaringer som er høstet så langt, områdets forutsetninger og innspill fra miniutredningen av 2010, kan vi sette opp følgende SWOT kart for Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter: Sterke sider 1. Unik kompetanse på veiledning/formidling 2. Verdiskapingsprogrammet Økosystem Dokkadelta 3. Produktbredde 4. Godt utviklede produkter 5. God forankring hos oppdragsgivere 6. Nærhet til befolkningstette områder 7. Unik mangfold av nordisk vassdragsnatur Muligheter 1. Øke turiststrømmen til regionen 2. Oppbygging av unik kompetanse 3. Bærekraftig utvikling i Landregionen 4. Autorisering som våtmarkssenter Svake sider 1. Liten aktør 2. Begrensede ressurser 3. Liten turiststrøm i regionen 4. Lite lokalt kompetansemiljø 5. Utfordrende å rekruttere fagfolk 6. Begrenset offentlig transport 7. Avstand til befolkningstette områder Trusler 1. Våtmarkssenteret faller utenfor nasjonale satsinger 2. Lang og kostbar etableringstid i markedet 3. Manglende overnatting 7. FORSLAG TIL FYSISKE OG ØKONOMISKE RAMMER FOR DOKKADELTAET NASJONALE VÅTMARKSSENTER 15

16 I miniutredningen som DNV AS gjennomførte i 2010 ble det diskutert tre ulike sentre som for enkelthets skyld ble kalt lite, middels og stort. Lite våtmarkssenter: Investering 15 mill Middels: Investering 35 mill Stort senter: Investering 55 mill Utredningen synliggjorde at risikoen for ikke-bærekraftig drift av et våtmarkssenter øker med størrelsen på innvesteringen. Dette er særlig knyttet til økte finanseringskostnader ved større investeringer. I det felles formannskapsmøtet i eierkommunene som ble avholdt i desember 2011 ble det gitt viktige føringer for den videre planleggingen. Sentrale punkter fra møtet og som legges til grunn i forslagene under er: Det er et mål å etablere et senter plassert i Odnes i nærheten av deltaet Eierne forventer at det etableres et senter med en drift som ikke er avhengig av løpende kommunale tilskudd I en oppstarts- og utviklingsfase er eierne villig til å bidra med aksjekapital/ansvarlig lån til investering i et våtmarkssenter forutsatt at det også er andre bidragsytere. Innen 1. mars skal kommunene ha avklart sitt ambisjonsnivå for senteret og mulighet for nivå på bidrag til investering. Selskapets forretningsplan må foreligge som grunnlag for beslutningen. Søndre Land som vertskommune legger fram en fremdriftsplan for reguleringsplanarbeidet før 1. juni. Nordre Land kommune ser det slik at en samlet investering på ca 15 mill vil være tilstrekkelig for å etablere et senter med god kvalitet og innhold, og kan bidra med inntil 5 mill. Erfaringer fra eksisterende drift, målsettinger og produktporteføljen DNV AS har per dags dato, samt kravene som miljøvernmyndighetene vil stille til nasjonale våtmarkssentre, gir ytterligere rammer for hva et våtmarkssenter bør ha av virksomhet og inneholde av funksjoner. Funksjoner, arealbehov, planløsninger og arkitektur må imidlertid prosjekteres mer i detalj. Vi foreslår på bakgrunn av dette en utvikling av et nasjonalt våtmarkssenter i tilknytning til Dokkadeltaet slik: Bygningen 16

17 -utstillingsrom for erfaringsfelt og basisutstillinger om Dokkadeltaet og RAMSAR møterom / filmrom / bibliotek fire til seks kontorer lager / verksted / laboratorium café / kjøkken Uteområdet: minst 15 mål til etablering av natursti / uteundervisning / kunstarena høy opplevelsesverdi og mulighet for tilrettelegging av opplevelser innslag, utsikt og/eller tilgang til våtmark Spesifisering av arealbehov Skal senteret dekke nødvendige behov for den skisserte virksomheten og krav blant annet stilt av miljøvernmyndighetene for å oppnå status som nasjonalt senter, gir et grovt anslag følgende arealbehov: Kontorer: 4 5 stk a 20 kvm (inkl gangareal) = kvm Resepsjon/kafe/kjøkken = kvm Utstillingsrom = kvm Møterom/multimediarom = kvm Toalett/bad = 20 kvm Lager/lab = kvm Sum = kvm Anlegget bør for øvrig prosjekteres slik at det ligger godt til rette for utvidelser om det er driftsmessig grunnlag for dette, enten i tilbygg eller nye separate bygg på området. Dette kan for eksempel gjelde et nytt utstillingsrom, bygg med overnattingsmuligheter o.l. Foreløpige anslag for innvesteringsbehov: 17

18 Nedenforstående anslag tar utgangspunkt i antatte arealpriser, samt enkle erfaringstall på byggekostnader, og må kvalitetssikres gjennom detaljprosjektering. Planlegging, prosjektering mv Kjøp av 30 mål tomt for 30 nkr per kvm pluss omkost Utvikling av tomt Nybygg på 500 kvm à nkr per kvm Tilrettelegging for utstilling, kjøkken, café, filmrom, bibliotek Sum Investeringer Det er i anslaget over lagt inn beskjedne midler til utstillinger, uteområder mv. Det tas sikte på å utvikle dette ytterligere over tid blant annet gjennom egne prosjekter med separat finansiering. En jevnlig fornyelse på utstillings- og attraksjonssiden er uansett nødvendig for at senteret skal framstå som attraktivt over tid og sikre en viss andel gjenbesøk. Forslag til finanseringsplan for Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter Bidrag fra eierkommunene (kapitaltilskudd, ansvarlig lån) Etableringstilskudd nasjonalt våtmarkssenter (Miljøverndept) Rest finansieringsbehov (andre off. eller priv. bidragsytere, selskapslån) Sum

19 Driftsbudsjett Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS Driftsbudsjettet er basert på drift i midlertidige lokaler (Land Næringshage, Våten, Lands Museum) i perioden 2012 medio 2014, og innflytting og drift i nytt våtmarksenter på Odnes fra sommeren Videre legges det til grunn en kapasitet på til sammen tre årsverk, med til sammen 3750 salgbare timer (1500 t salgbare timer per årsverk, og 2,5 årsverk til prosjektarbeid, samt 0,5 årsverk til adm og drift). I tillegg legges det opp til tre månedsverk i cafe/resepsjon i høysesongen for besøk på senteret. PRODUKT Antall Inntekt 2013 Antall Inntekt 2014 Antall Inntekt 2015 Adm og drift 0,5 0 0,5 0 0,5 0 årsverk årsverk årsverk Prosjektarbeid 250t t t nkr/t Prosjekt Naturarven 2000t t nkr/t Naturveiledning 500t t t 550 /Guiding/Undervisning 550nkr/t Naturrestaurering, skjøtsel 400t t t nkr/t Nye fagsatsinger 600t 0 550t 0 550t 0 (akkvisisjon/ubetalt) Sum prosjekt-timer Utleie kontor nkr/året Utleie Café/Våtmarkssenter 5000nkr/døgn Nasjonalt senter driftsstøtte MD 750 MD 750 MD 750 Våtmarkssenter Utstilling Inngang 50nkr SUM inntekt kkr

20 Kostnader Lønn Kompetanse 2,5 årsverk Lønn Adm og Drift 0,5 årsverk årsverk Lønn sesongarbeid ,25 årsverk Drift kontor Forsikringer Drift av bygg Vedlikehold Utvikling av 200 anlegg/utstilling Sum kostnader Sum inntekter Resultat før finanskostnader

21 21