( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)"

Transkript

1 ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utgiftskapittel: , 2530 Inntektskapittel: 3842, 3854, 3855, 3856, 3858, 3859

2

3 Prop. 1 S ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2010 Utgiftskapittel: , 2530 Inntektskapittel: 3842, 3854, 3855, 3856, 3858, 3859

4

5 Innhald Del I Innleiande del Hovudmål og politiske prioriteringar Ein trygg økonomisk og sosial situasjon for barnefamilien Gode oppvekst- og levekår for barn og ungdom Full likestilling mellom kvinner og menn Eit ikkje-diskriminerande samfunn for alle uavhengig av seksuell orientering, funksjonsevne, alder, etnisitet og religion Eit samfunn utan vald i nære relasjonar Gode og trygge rammevilkår for forbrukarane Ei kvalitetsbevisst, effektiv og open barne-, familie- og forbrukarforvalting Oversikt over budsjettforslaget for BLD Forslag til utgifter og inntekter fordelte på kapittel og postgrupper Postar med stikkordet kan overførast Meirinntektsfullmakter Del II Nærmare om budsjettforslaget Programområde Programkategori Administrasjon Kap Programkategori Tiltak for familie og likestilling Kap. 830 Foreldrerettleiing Kap. 840 Krisetiltak Kap. 841 Samliv og konfliktløysing Kap. 842 Familievern Kap Familievern Kap. 843 Likestillings- og diskrimineringsnemnda Kap. 844 Kontantstøtte Kap. 845 Barnetrygd Kap. 846 Forskings- og utgreiingsverksemd, tilskot mv Kap. 847 Tiltak for personar med nedsett funksjonsevne Kap. 849 Likestillings- og diskrimineringsombodet Programkategori Tiltak for barn og unge 74 Kap. 850 Barneombodet Kap. 852 Adopsjonsstønad Kap. 853 Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker Kap. 854 Tiltak i barne- og ungdomsvernet. 81 Kap Tiltak i barne- og ungdomsvernet. 97 Kap. 855 Statleg forvalting av barnevernet Kap Statleg forvalting av barnevernet Kap. 856 Barnevernets omsorgssenter for einslege, mindreårige asylsøkjarar 106 Kap Barnevernets omsorgssenter for einslege, mindreårige asylsøkjarar 108 Kap. 857 Barne- og ungdomstiltak Kap. 858 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Kap Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Kap. 859 EUs ungdomsprogram Kap EUs ungdomsprogram Programkategori Forbrukarpolitikken Kap. 860 Forbrukarrådet Kap. 862 Positiv miljømerking Kap. 865 Forbrukarpolitiske tiltak og internasjonalt samarbeid Kap. 866 Statens institutt for forbruksforsking Kap. 867 Sekretariatet for Forbrukartvistutvalet og Marknadsrådet Kap. 868 Forbrukarombodet Programområde Programkategori Stønad ved fødsel og adopsjon Kap Foreldrepengar

6 Del III Omtale av særlege tema Likestillingsomtale Integrering av kjønns- og likestillingsperspektivet i budsjettet Likestilling internt i BLD Statistiske data Mål Forsking og utvikling Omtale av miljøprofilen i budsjettet Utfordringar knytte til miljø og ressursforvalting på BLD sitt ansvarsområde Miljøutfordringar Rapport om resultata frå Mål for arbeidet til BLD Tiltak under BLD Samla oversikt over løyvingar til barn og unge Forslag til vedtak om løyving for budsjettåret 2010, kapitla , 2530, 3842, 3854, 3855, 3856, 3858,

7 Tabelloversikt Tabell 3.1 Krisesentra. Tal på tilsette fordelte på kvinner og menn i perioden Tabell 3.2 Aktiviteten ved krisesentra Tabell 3.3 Incestsentra. Tal på brukarar og tilsette fordelte på kvinner og menn i perioden Tabell 3.4 Talet på bidragspliktige og bidragsmottakarar fordelt på kjønn per 31. desember 2002, 2004, 2006 og 2008* Tabell 3.5 Tilsette og leiarar i familievernet fordelte på kjønn Tabell 3.6 Barn i kontantstøttealder og barn med kontantstøtte Tabell 3.7 Talet på barn med rett til stønad. Prognosar for 2009 og Tabell 3.8 Forslag til satsar for kontantstøtte i 2010 (kroner) Tabell 3.9 Barnetrygdmottakarar etter kjønn. Gjennomsnittstal for 2006, 2007 og Tabell 3.10 Forslag til satsar for barnetrygd i 2010 (kroner) Tabell 3.11 Talet på barn med rett til barnetrygd i Prognosar for 2009 og Tabell 3.12 Talet på stønadsmottakarar i Prognosar for 2009 og Tabell 3.13 Utgifter og inntekter etter art Tabell 3.14 Inntekter etter inntektskjelde Tabell 3.15 Verksemdas kontantbehaldningar per 31. desember med spesifikasjon av dei formåla kontantbehaldningane skal nyttast til Tabell 3.16 Talet på barn med tiltak frå barnevernet i Tabell 3.17 Utgifter og inntekter etter art Tabell 3.18 Inntekter etter inntektskjelde Tabell 3.19 Verksemdas kontantbehaldningar per 31. desember med spesifikasjon av dei formåla kontantbehaldningane skal nyttast til Tabell 3.20 Utgifter og inntekter etter art Tabell 3.21 Inntekter etter inntektskjelde Tabell 3.22 Verksemdas kontantbehaldningar per 31. desember med spesifikasjon av dei formåla kontantbehaldningane skal nyttast til Tabell 3.23 Fødslar og bruk av foreldrepengeordninga i 2007 og Tabell 4.1 Tilsette/årsverk etter kjønn, tenesteforhold og etat per 1. mars Tabell 7.1 Budsjett og rekneskap for løyvingar til barn og unge på Arbeids- og inkluderingsdepartementets budsjett Tabell 7.2 Budsjett og rekneskap for løyvingar til barn og unge på s budsjett Tabell 7.3 Budsjett og rekneskap for løyvingar til barn og unge på Fornyings- og administrasjonsdepartementets budsjett Tabell 7.4 Budsjett og rekneskap for løyvingar til barn og unge på Helse- og omsorgsdepartementets budsjett Tabell 7.5 Budsjett og rekneskap for løyvingar til barn og unge på Justis- og politidepartementets budsjett Tabell 7.6 Budsjett og rekneskap for løyvingar til barn og unge på Kultur- og kyrkjedepartementets budsjett Tabell 7.7 Budsjett og rekneskap for løyvingar til barn og unge på Kunnskapsdepartementets budsjett Tabell 7.8 Budsjett og rekneskap for løyvingar til barn og unge på Landbruks- og matdepartementets budsjett Tabell 7.9 Budsjett og rekneskap for løyvingar til barn og unge på Samferdselsdepartementets budsjett Tabell 7.10 Budsjett og rekneskap for løyvingar til barn og unge på Utanriksdepartementets budsjett 182

8 Figuroversikt Figur 3.1 Meldingar Figur 3.2 Undersøkingar Figur 3.3 Utvikling i talet på opphaldsdagar i det statlege barnevernet, , eksklusiv Trondheim 98 Figur 3.4 Figur 3.5 Prosentvis fordeling på tiltak i dei ulike regionane Gjennomsnittleg tal på opphaldsdagar per barn i institusjon i regionane i

9 Prop. 1 S ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2010 Utgiftskapittel: , 2530 Inntektskapittel: 3842, 3854, 3855, 3856, 3858, 3859 Tilråding frå av 25. september 2009, godkjend i statsråd same dagen. (Regjeringa Stoltenberg II)

10

11 Del I Innleiande del

12

13 Prop. 1 S 11 1 Hovudmål og politiske prioriteringar Regjeringas forslag til statsbudsjett for 2010 for (BLD) omfattar programområde 11 Familie- og forbrukarpolitikk og programområde 28 Foreldrepengar. BLD har følgjande hovudmål for sine politikkområde: 1. Ein trygg økonomisk og sosial situasjon for barnefamilien. 2. Gode oppvekst- og levekår for barn og ungdom. 3. Full likestilling mellom kvinner og menn. 4. Eit ikkje-diskriminerande samfunn for alle uavhengig av seksuell orientering, funksjonsevne, alder, etnisitet og religion. 5. Eit samfunn utan vald i nære relasjonar. 6. Gode og trygge rammevilkår for forbrukarane. 7. Ei kvalitetsbevisst, effektiv og open barne-, familie- og forbrukarforvalting. 1.1 Ein trygg økonomisk og sosial situasjon for barnefamilien Regjeringa har styrkt fedrane sin rett til foreldrepengar; fedrekvoten er utvida frå seks til ti veker frå 1. juli Samtidig er stønadsperioden for foreldrepengar auka med to veker til 46 veker med 100 prosent lønnskompensasjon eller 56 veker med 80 prosent kompensasjon. Fleire fedrar tek foreldrepermisjon, og fleire tek meir enn fedrekvoten. Regjeringa har òg sendt ut på høyring ei utgreiing om korleis ein kan sikre fedrar rett til lønn under to veker omsorgspermisjon i samband med fødsel og omsorgsovertaking og sikre mødrer rett til lønn under ammefri. Det er eit viktig mål for departementet at fedrar tek ut meir foreldrepermisjon enn i dag. Departementet føreslår derfor å gi rett til fedrekvote der begge foreldra har tent opp rett, uavhengig av mora sin stillingsdel i oppteningstida, med verknad for fødslar og omsorgsovertakingar frå og med 1. juli Dette vil gi om lag fleire fedrar enn i dag rett til fedrekvote. Dette vil vere eit viktig bidrag til å styrkje rolla til fedrane som omsorgspersonar og gjere tilknytinga til arbeidslivet for fedrane og mødrene meir lik. Regjeringa har lagt fram ein lovproposisjon Ot.prp. nr. 104 ( ) med forslag til endringar i barnelova som skal leggje til rette for at barn, trass i samlivsbrot mellom foreldra, kan halde ved lag og utvikle god kontakt med begge foreldra. Regjeringa har styrkt familievernet, som er grunnstamma i hjelpetilbodet til familiar i samband med samlivsproblem og konfliktar i parforhold. Regjeringa vil styrkje tilboda til barn og unge som opplever sterke konfliktar i heimen i samband med samlivsbrot. Det vil bli gitt midlar til samtalegrupper, til å stimulere til auka samarbeid mellom kommunale tenester og til å fange opp barn og unge som treng særskilt oppfølging på eit tidleg tidspunkt. Det blir òg arbeidd med tiltak for å dempe konfliktnivået mellom foreldre i samband med samlivsbrot, mellom anna å bidra til fleire avtalar utan domstolsbehandling. Det er sett i gang evaluering av meklingsordninga. Departementet vil halde fram med ein gjennomgang av familieverntenesta for å vurdere om ho i tilstrekkeleg grad er tilpassa behova til brukarane, både med omsyn til tenesteutforming, arbeidsoppgåver, organisering, kompetanse og ressursar. Arbeidet vil bli stilt ferdig i Det er framleis nedgang i talet på barn med kontantstøtte; det var gjennomsnittleg vel færre i 2008 enn i Dette har samanheng med at fleire eitt- og toåringar har fått plass i barnehage. Regjeringa har sendt ut på høyring ei utgreiing om stans av ytingar og barnebidrag ved barnebortføring. Regjeringa vil framleis prioritere gode vilkår for barnefamiliane, mellom anna gjennom å føre vidare økonomiske overføringsordningar som foreldrepengar og barnetrygd. Kontantstøtteordninga blir ført vidare. For regjeringa er det ei viktig målsetjing at dei økonomiske støtteordningane, så vel som bidragsregelverket, i størst mogleg grad byggjer opp under eit likestilt foreldreskap mellom foreldra. 1.2 Gode oppvekst- og levekår for barn og ungdom BLD vil bidra til gode tilbod og tenester til barn og ungdom. Forholda i heim og nærmiljø er viktige for trivselen, tryggleik og utviklinga til barn og unge. Der familien ikkje strekk til, har samfunnet ei plikt til å sikre barn og unge gode omsorgstilbod og oppvekstvilkår. Òg i 2008 auka talet på barn og unge som fekk hjelp frå barnevernet. Departementet gjennomfør-

14 12 Prop. 1 S te kompetansestyrkingstiltak for tilsette i barnevernet. Kompetansestyrkinga var retta inn mot arbeid med barn som lever med vald i familien, barn av psykisk sjuke og rusmisbrukande foreldre og barn og unge med alvorlege åtferdsvanskar. Ein landsdekkjande alarmtelefon for barn som er utsette for vald, overgrep eller vanstell, vart opna i juni Departementet styrkte innsatsen for å betre samarbeidet mellom ulike tenester for utsette barn og unge. Til dømes gav BLD og Kunnskapsdepartementet ut ei rettleiing om samarbeid mellom barnehage og barnevernsteneste. Gjennom endringar i barnevernlova i 2009 er rettane til utsette barn blitt ytterlegare styrkte. Samstundes er det framleis utfordringar knytte til mellom anna å sikre tidleg intervensjon frå barnevernet i høve til barn som treng hjelp. Departementet vil òg arbeide for å heve kompetansen hos tilsette i kommunalt og statleg barnevern og for at barn med samansette problem skal få betre og meir samordna hjelp. Etter at det statlege barnevernet hausten 2007 overtok omsorgsansvaret for einslege, mindreårige asylsøkjarar under 15 år, har det kome stadig fleire barn i denne gruppa. Ved utgangen av 2008 var det 157 einslege, mindreårige asylsøkjarar under 15 år under omsorga til det statlege barnevernet. I juni i 2009 var dette talet auka til 212. Grunna den auka tilstrøyminga har det blitt nødvendig å opprette nye omsorgssenter. I tillegg til Eidsvoll og Skiptvet omsorgssenter er det opna avdelingar på Ringerike, i Alstadhaug, på Gjøvik og i Grue. Det er venta at Bufetat i 2010 vil ha ansvaret for gjennomsnittleg 320 einslege, mindreårige asylsøkjarar under 15 år. I tillegg til at det skal opnast eitt nytt omsorgssenter, vil det vere nødvendig å kjøpe plassar av private ideelle og kommersielle tiltak. For å sikre at omsorgs- og behandlingstiltaka som blir gitte av private, er likeverdige tilbodet i dei statlege omsorgssentra, utarbeider Bufdir kriterium for godkjenning av private omsorgssenter. Det er viktig at barna som har fått opphald blir busette raskt i kommunane, slik at dei kan byrje sine liv i Noreg. Det er uheldig at dei barna som har opphaldsløyve blir buande i omsorgssentra over lengre tid, men dei høge tala på asylsøkjarar til Noreg er ei utfordring i busettingsarbeidet budsjettet er føreslått styrkt med 222,4 mill. kroner grunna auken i talet på barn i denne gruppa samanlikna med saldert budsjett for I 2010 ventar ein framleis ein auke i talet på opphaldsdagar i det statlege barnevernet. Løyvinga til det statlege barnevernet blir styrkt som ei følgje av dette. Arbeidet med vidareutvikling av tenestetilbodet i barnevernet vil bli ført vidare og styrkt. Mange barn og unge har til dels store og samansette problem. Barna har ofte behov for hjelp frå fleire tenester. For å gi heilskapleg og koordinert hjelp tidleg nok er det trong for eit betre samarbeid mellom tenestene, både på statleg og kommunalt nivå. BLD sette derfor i 2008 ned eit offentleg utval som går igjennom korleis tenestene kan samarbeide betre. Innstilling frå utvalet skal liggje føre ved årsskiftet 2009/2010, og BLD vil deretter vurdere forslaga til utvalet og oppfølging av desse. Tiltaka og metodane som barnevernet bruker, skal så langt som mogleg vere kunnskapsbaserte og ha dokumenterbare effektar. Dette føreset ei vidare satsing på forsking, eit breitt samarbeid mellom forsking og praksis, og vidareutvikling av samarbeidet med utdanningsinstitusjonane og aktuelle arbeidstakarorganisasjonar. Departementet vil helde fram med arbeidet for å styrkje kompetansen i det kommunale barnevernet. I NOU 2009:8 Kompetanseutvikling i barnevernet la ei ekspertgruppe fram forslag til kvalitetsutvikling av studium og studiemiljø. BLD vil vurdere oppfølginga av utgreiinga i samarbeid med Kunnskapsdepartementet. Departementet vil arbeide vidare med å spreie kunnskap om barnevernstenesta til tenesta sine samarbeidspartnarar som til dømes barnehage og skole. Departementet vil i 2010 styrkje arbeidet mot rus i barnevernet gjennom kompetanseheving og utvikling av gode tiltak. Målsetjinga er å avdekkje problema tidlegare og setje i verk tiltak. I samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet fører BLD vidare satsinga for å betre hjelpetilbodet retta mot barn av rusmisbrukande foreldre og/eller barn som har foreldre som er psykisk sjuke. Departementet vil vurdere korleis utgreiinga frå det offentlege utvalet som vart sett ned for å gjere ein heilskapleg gjennomgang av adopsjonsfeltet skal bli følgt opp. Utvalet har mellom anna sett nærmare på oppgåvene og ansvaret til styresmaktene på dette feltet, og utgreiinga har omfatta både innanlandsadopsjon og utanlandsadopsjon. Regjeringa har vedteke å styrkje og sikre barns rettar gjennom ei betre overvaking av gjennomføringa av FNs konvensjon om barnerettane. Fleire tiltak er sette i verk. Mellom anna er det oppretta eit dialogforum mellom barne- og likestillingsministeren og ungdomsrepresentantar. Det er òg oppretta eit kontaktforum mellom dei departementa som har eit fagansvar for barnekonvensjonen. Desse vil bli førte vidare i BLD har gjennomført opplæringstiltak og informasjonstiltak og planlegg å føre dette arbeidet vidare i Dei frivillige barne- og ungdomsorganisasjonane er viktige aktørar i barne- og ungdomspolitik-

15 Prop. 1 S 13 ken. BLD støttar det lokale, nasjonale og internasjonale arbeidet som organisasjonane utfører. Støtta er eit viktig verkemiddel for å sikre barn og unges deltaking og engasjement. Kontakten og dialogen med barne- og ungdomsorganisasjonane vil halde fram gjennom jamlege kontaktmøte og den årlege kontaktkonferansen. Det vil òg bli lagt vekt på kontakt med forskingsmiljø kring frivillig arbeid og barn og ungdoms deltaking. Ei ekspertgruppe som fekk i oppdrag å greie ut ungdoms moglegheiter for eit positivt fritidsmiljø og deltaking og medverknad lokalt, la fram utgreiinga si våren Gruppa kom med ei rekkje forslag, og utgreiinga har vore ute på offentleg høyring. BLD vil i 2010 arbeide vidare med forslaga til ekspertgruppa. Den særskilte satsinga retta mot barn, unge og familiar som er råka av fattigdomsproblem, gjennom tilskotsordninga Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn blir ført vidare. Det blir gitt stønad til ferie- og fritidstiltak og til tiltak som kan bidra til betre tilknyting til arbeidslivet for unge med lite eller mangelfull utdanning, og stønad til meir langsiktige og samordna tiltak som skal motverke utstøyting av barn og unge som er råka av fattigdomsproblem. BLD vil òg føre vidare tiltak mot barnefattigdom gjennom barnevernstenesta i 29 utvalde kommunar. Arbeidet skal gjennomførast i samarbeid med Bufdir og Helsedirektoratet, som har ei liknande satsing mot fattigdom knytt til sosialtenesta. Arbeidet inngår i regjeringa sin Handlingsplan mot fattigdom. BLD vil føre vidare den særskilte satsinga retta mot ungdom i alderen år som står utanfor opplæring og arbeidsliv (Unge utenfor). Som eit ledd i satsinga har åtte kommunar/bydelar sett i gang utviklingsarbeid for å utvikle arbeidsmåtar og samarbeidsformer som gjer at ungdom kjem i opplæring eller arbeid. Det er vidare sett i gang utgreiingar og forsking for å utvikle meir kunnskap. Erfaringar og kunnskap frå arbeidet vil bli spreidde gjennom konferansar og publikasjonar. 1.3 Full likestilling mellom kvinner og menn Regjeringa si prioritering av arbeidet for likestilling mellom kvinner og menn blir ført vidare. BLD har ei særleg pådrivarrolle for å integrere kjønns- og likestillingsperspektivet på alle politikkområde og forvaltingsnivå. Kvart departement med underliggjande verksemder skal utvikle strategiar og tiltak for å fremme likestilling mellom kjønna. Stortingsmeldinga om menn, mannsroller og likestilling som blei behandla av Stortinget våren 2009, er eit viktig grunnlagsdokument for likestillingsarbeidet. Meldinga inneheld mange tiltak retta mot menn. Desse tiltaka skal bidra til å styrkje mannsrolla og fremme likestilling mellom kjønna, for eksempel utvikling av eit landsdekkjande tilbod til fedrar om pappagrupper med sikte på å styrkje foreldreskap og farsrolle. Eit anna eksempel er utgreiing om korleis gutar bruker det kommersielle valdstilbodet, og om gutars valdsforståing og valdsutøving. BLD vil følgje opp meldinga i Likelønnskommisjonen si utgreiing NOU 2008:6 Kjønn og lønn. Fakta, analyser og virkemidler for likelønn har vore ute på brei høyring. Det er etablert ei partssamansett arbeidsgruppe som skal føreslå tiltak for å jamne ut lønnsforskjellane mellom kvinner og menn i staten. BLD vil følgje opp arbeidet til statlege verksemder med å leggje til rette for at medarbeidarane får moglegheit til å kombinere deltaking i arbeidslivet og omsorga for barn. Departementet vil føre vidare innsatsen i det regionale likestillingsarbeidet. I 2010 vil departementet følgje opp dei regionale sentra for likestilling, og ein skal her mellom anna sjå på korleis ein kan ta hand om og organisere det regionale likestillingsarbeidet frå Departementet vil framleis halde ein høg profil i det internasjonale samarbeidet på familie- og likestillingsområdet. BLD vil, saman med andre departement og frivillige organisasjonar, førebu markeringa av 100-årsjubileet for allmenn stemmerett i Eit ikkje-diskriminerande samfunn for alle uavhengig av seksuell orientering, funksjonsevne, alder, etnisitet og religion Ansvaret for å koordinere arbeidet for likestilling og mot diskriminering på ulike grunnlag ligg i BLD. BLD forvaltar store delar av likestillings- og diskrimineringslovgivinga og har eit pådrivaransvar. Det er eit mål å sjå dei ulike diskrimineringsgrunnlaga i samanheng. Diskrimineringslovutvalet la 19. juni 2009 fram eit lovforslag i NOU 2009:14 Et helhetlig diskrimineringsvern. Utgreiinga er sendt ut på brei høyring. Regjeringa har lagt fram Handlingsplan for bedre livskvalitet for lesbiske, homofile, bifile og transpersonar , Handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet og Handlingsplan for å fremme likestilling og hindre etnisk diskriminering Tiltaka vil bli gjennomførte i samarbeid med ei rekkje ulike aktørar, som til dømes fleire departement, kommunar, organisasjonar og partane i arbeidslivet.

16 14 Prop. 1 S I Ot.prp. nr. 79 ( ) har regjeringa lagt fram forslag til lovendringar som inneber at forskjellsbehandling på grunn av seksuell orientering eller kjønn i trossamfunn skal vere sakleg begrunna. Det er òg føreslått å lovfeste forbod mot å spørje om graviditet, adopsjon og familieplanlegging i ein tilsetjingsprosess. Regjeringa vil følgje opp aktivitets- og rapporteringsplikta for private og offentlege verksemder etter likestillingslova og dei andre diskrimineringslovene. Fylkesmennene og dei regionale sentra for likestilling vil vere viktige partar i dette arbeidet. Regjeringa tek sikte på å leggje fram ein proposisjon om ratifisering av FN-konvensjonen om rettane til menneske med nedsett funksjonsevne i vårsesjonen Regjeringa gav i 2009 frå seg ein rapport i samsvar med FNs rasediskrimineringskonvensjon og vil i 2010 òg rapportere i medhald av FNs kvinnekonvensjon. 1.5 Eit samfunn utan vald i nære relasjonar Vald i nære relasjonar er ein alvorleg trussel mot liv og helse. Den nye lova om krisesentertilbod, som blir sett i kraft 1. januar 2010, slår fast at det er eit kommunalt ansvar å syte for at personar som er utsette for vald i nære relasjonar, får vern, hjelp og oppfølging. Det statlege tilskotet til krisesenterdrift vil bli innlemma i rammetilskotet til kommunane frå For 2010 vil tilskot til krisesenter halde fram som ei øyremerka ordning. Løvingsforslaget gir rom for vidareføring av aktivitetsnivået frå 2009 med ein statleg finansieringsdel på 80 prosent av driftsutgiftene. Regjeringa føreslår at den statlege løyvinga i 2010 blir styrkt med 67 mill. kroner til endringar og forbetringar i krisesentertilbodet for å tilfredsstille krava i lova. Det er gjennomført ei evaluering av incestsentra sine tilbod, organisering og samarbeid med hjelpeapparatet. Evalueringa omfatta òg den landsdekkjande incesttelefonen. Det er eit mål for regjeringa å styrkje tilbodet til incestutsette. Evalueringa av incestsentra vil, saman med andre faglege innspel, leggje grunnlaget for å vurdere behovet for endringar i incestsentra sine tilbod, organisering og samarbeid med hjelpeapparatet elles, med tanke på ei styrking av tilbodet, òg til menn. Regjeringa sin innsats mot kjønnslemlesting er styrkt. I 2009 har tre kommunar som ei prøveordning gitt tilbod om samtale og underlivsundersøking til alle jenter og kvinner som kjem frå område der førekomsten av kjønnslemlesting ifølgje Verdas helseorganisasjon er 30 prosent eller meir. Frå 2010 skal dette tilbodet gjerast gjeldande på landsbasis. Arbeidet med å gjennomføre tiltaka i handlingsplanane til regjeringa mot kjønnslemlesting og tvangsekteskap held fram i Arbeidet skal følgjeevaluerast i planperioden. Tiltaka i handlingsplanen mot vald i nære relasjonar og arbeidet mot menneskehandel blir gjennomførte i samarbeid med Justis- og politidepartementet og andre involverte aktørar. I tråd med Soria Moria- erklæringa har regjeringa starta arbeidet for å gjere hjelpe- og behandlingstilbodet til valdsutøvarar landsdekkjande, mellom anna ved auka støtte til stiftinga Alternativ til vold (ATV) og til Bufetat region nord. Tilskotet til ATV vil bli ført vidare. I Finnmark, der det ikkje er eit eige ATV-kontor, skal familievernet i samarbeid med ATV gi eit hjelpe- og behandlingstilbod til valdsutøvarar. BLDs tilskot til ATV og Bufetat må sjåast i samanhang med Justis- og politidepartementets auka løyvingar til ATV. 1.6 Gode og trygge rammevilkår for forbrukarane Regjeringa vil føre ein politikk som sikrar forbrukarane ei sterk stilling i samfunnet, medverkar til at forbrukarane blir informerte og opplyste, og fremmer eit forbruk som er sosialt og miljømessig berekraftig. Ei samla oversikt over alle tiltaka som har ei forbrukarpolitisk innretting, innanfor alle sektorar, er gitt i regjeringa sitt forbrukarpolitiske handlingsprogram , som vart lagt fram i juni På dei fleste områda har norske forbrukarar gode og vel definerte rettar. Ikkje desto mindre er det viktig med informasjon og moglegheiter for å klage, slik at rettane også blir oppfylde i praksis. Nokre saker dei seinare åra, til dømes salet av såkalla strukturerte spareprodukt, viser at det er behov for jamleg å halde auge med forbrukarane si stilling i ulike marknader. Dette gjeld særleg når marknader blir endra, anten gjennom innovasjon eller som følgje av nye konkurransetilhøve. Ei undersøking frå 2008 viser at den belastinga på miljøet som forbruket til norske hushald representerer, målt som økologisk fotavtrykk, har vore svakt aukande dei siste 20 åra. Det betyr at meir miljøtilpassa teknologi, og folk sine forsøk på å handle miljøvennleg, er blitt meir enn vege opp av konsekvensane av det auka forbruket. Finansportalen (finansportalen.no), som blei etablert i 2008 for å betre informasjonen til forbrukarane om sparing, lån og forsikring, vil bli utvikla vidare i regi av Forbrukarrådet. I 2010 vil det mellom anna bli lansert ei marknadsoversikt over pengeoverføringstenester til ulike land, med regelbunden prisoppdatering.

17 Prop. 1 S 15 Departementet vil leggje vekt på at også personar med nedsett funksjonsevne får god forbrukarinformasjon. Departementet vil medverke til at skolane innanfor Kunnskapsløftet gir elevar kunnskapar om berekraftig forbruk, reklame, kjønnsroller, kjøpepress, personleg økonomi og digitale medium. Elevane skal bli i stand til å opptre som medvitne og sjølvstendige forbrukarar. For at forbrukarane skal kunne leggje vekt på etiske, sosiale og miljømessige aspekt ved produkta eller produksjonen, må det finnast lett tilgjengeleg, standardisert og kvalitetssikra informasjon om dette. Slik informasjon kan mellom anna bli formidla gjennom ulike merkeordningar. Departementet vil derfor gjennom stiftelsen Miljømerking medverke til å styrkje og utvikle vidare dei offisielle miljømerka, Svanen og Blomen. Utanrettsleg handsaming i Forbrukartvistutvalet (FTU) og nemnder er eit rimeleg og effektivt alternativ til domstolshandsaming av forbrukartvistar. Departementet vil derfor greie ut korleis ein kan utvikle FTU og dei bransjevise klagenemndene vidare for å få til eit meir heilskapleg og effektivt system for å løyse slike tvistar. Departementet vil ta vare på norske forbrukarinteresser gjennom samarbeid med dei andre nordiske landa og gjennom arbeid overfor EU/EØS og OECD. 1.7 Ei kvalitetsbevisst, effektiv og open barne-, familie- og forbrukarforvalting Departementet vil sikre ei kvalitetsbevisst, effektiv og open barne-, likstillings- og forbrukarforvalting gjennom effektiv styring, organisering og drift av sektoren. Eit eksempel på tiltak for å betre effektiviteten i forvaltinga er etableringa av Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker som ein eigen etat med økonomi- og resultatansvar underlagt BLD. Sjå nærmare omtale under kap. 853 Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker.

18 16 Prop. 1 S Oversikt over budsjettforslaget for BLD 2.1 Forslag til utgifter og inntekter fordelte på kapittel og postgrupper Utgifter fordelte på kapittel Kap. Nemning Rekneskap 2008 Administrasjon Saldert budsjett 2009 Forslag 2010 (i kr) Pst. endr. 09/ ,3 Sum kategori ,3 Tiltak for familie og likestilling 830 Foreldrerettleiing Krisetiltak ,3 841 Samliv og konfliktløysing ,4 842 Familievern ,0 843 Likestillings- og diskrimineringsnemnda ,1 844 Kontantstøtte ,7 845 Barnetrygd ,6 846 Forskings- og utgreiingsverksemd, tilskot mv ,9 847 Tiltak for personar med nedsett funksjonsevne ,2 849 Likestillings- og diskrimineringsombodet ,3 Sum kategori ,7 Tiltak for barn og ungdom 850 Barneombodet ,5 852 Adopsjonsstønad ,8 853 Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker Tiltak i barne- og ungdomsvernet ,8 855 Statleg forvalting av barnevernet ,0 856 Barnevernets omsorgssenter for einslege, mindreårige asylsøkjarar ,1 857 Barne- og ungdomstiltak ,0

19 Prop. 1 S 17 Kap. Nemning Rekneskap 2008 Saldert budsjett 2009 Forslag 2010 (i kr) Pst. endr. 09/ Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet ,9 859 EUs ungdomsprogram ,0 Sum kategori ,2 Forbrukarpolitikken 860 Forbrukarrådet ,0 862 Positiv miljømerking ,2 865 Forbrukarpolitiske tiltak og internasjonalt samarbeid ,2 866 Statens institutt for forbruksforsking ,2 867 Sekretariatet for Forbrukartvistutvalet og Marknadsrådet ,2 868 Forbrukarombodet ,9 Sum kategori ,9 Sum programområde ,9 Stønad ved fødsel og adopsjon 2530 Foreldrepengar ,6 Sum kategori ,6 Sum programområde ,6 Sum utgifter ,3 Utgifter fordelte på postgrupper Post-gr. Nemning Rekneskap 2008 Saldert budsjett 2009 Forslag 2010 (i kr) Pst. endr. 09/ Drift , Nybygg og anlegg , Overføringar til andre statsrekneskapar , Overføringar til kommunar , Overføringar til private ,2 Sum under departementet ,3

20 18 Prop. 1 S Inntekter fordelte på kapittel Kap. Nemning Rekneskap 2008 Administrasjon Sum kategori Tiltak for familie- og likestilling Saldert budsjett 2009 Forslag 2010 (i kr) Pst. endr. 09/ Familievern , Forskings- og utgreiingsverksemd, tilskot mv Sum kategori ,8 Tiltak for barn og ungdom 3850 Barneombodet Tiltak i barne- og ungdomsvernet , Statleg forvalting av barnevernet , Barnevernets omsorgssenter for einslege mindreårige asylsøkjarar , Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet , EUs ungdomsprogram ,0 Sum kategori ,6 Forbrukarpolitikken 3867 Sekretariatet for Forbrukartvistutvalet og Marknadsrådet Forbrukarombodet Sum kategori Sum programområde ,6 Sum inntekter ,6 2.2 Postar med stikkordet kan overførast Under blir stikkordet føreslått knytt til desse postane utanom postgruppe Kap. Post Nemning Overført til 2009 (i kr) Forslag Tilskot til internasjonalt familie- og likestillingsarbeid Tiltak for auka tilgjenge og universell utforming Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn Tilskot til internasjonalt ungdomssamarbeid mv Driftsutgifter Spesielle driftsutgifter Rammeprogrammet til EU om forbrukarpolitikk

(2008 2009) Utgiftskapittel: 800 868, 2530. Inntektskapittel: 3842, 3854, 3855, 3856, 3858, 3859

(2008 2009) Utgiftskapittel: 800 868, 2530. Inntektskapittel: 3842, 3854, 3855, 3856, 3858, 3859 (2008 2009) Utgiftskapittel: 800 868, 2530 Inntektskapittel: 3842, 3854, 3855, 3856, 3858, 3859 Innhald Del I Innleiande del... 9 1 Hovudmål og politiske prioriteringar... 11 1.1 Ein trygg økonomisk og

Detaljer

Om endringar i statsbudsjettet for 2009 under Barne- og likestillingsdepartementet

Om endringar i statsbudsjettet for 2009 under Barne- og likestillingsdepartementet Barne- og likestillingsdepartementet Prop. 40 S (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Om endringar i statsbudsjettet for 2009 under Barne- og likestillingsdepartementet Tilråding

Detaljer

Prop. 29 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 29 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 29 S (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringar i statsbudsjettet 2015 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Tilråding frå Barne-, likestillings-

Detaljer

Innst. 131 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget frå familie- og kulturkomiteen. 1. Samandrag

Innst. 131 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget frå familie- og kulturkomiteen. 1. Samandrag Innst. 131 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget frå familie- og kulturkomiteen Prop. 19 S (2011 2012) unntatt kap. 821, 822, 3821, 3822 Innstilling frå familie- og kulturkomiteen om endringar i statsbudsjettet

Detaljer

Prop. 19 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 19 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 19 S (2017 2018) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringar i statsbudsjettet 2017 under Barne- og likestillingsdepartementet Tilråding frå Barne- og likestillingsdepartementet

Detaljer

Prop. 25 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 25 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 25 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringar i statsbudsjettet 2012 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Tilråding frå Barne-, likestillings-

Detaljer

Innst. 109 S. (2015 2016) Innstilling til Stortinget frå familie- og kulturkomiteen. 1. Samandrag

Innst. 109 S. (2015 2016) Innstilling til Stortinget frå familie- og kulturkomiteen. 1. Samandrag Innst. 109 S (2015 2016) Innstilling til Stortinget frå familie- og kulturkomiteen Prop. 29 S (2015 2016), unntatt kap. 820, 821, 822, 3821 og 3822 Innstilling frå familie- og kulturkomiteen om endringar

Detaljer

Prop. 24 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag om stortingsvedtak)

Prop. 24 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag om stortingsvedtak) Prop. 24 S (2016 2017) Proposisjon til Stortinget (forslag om stortingsvedtak) Endringar i statsbudsjettet 2016 under Barne- og likestillingsdepartementet Tilråding frå Barne- og likestillingsdepartementet

Detaljer

Prop. 21 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 21 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 21 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringar i statsbudsjettet 2014 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Tilråding frå Barne-, likestillings-

Detaljer

Innst. 47 S. ( ) Innstilling til Stortinget frå familie- og kulturkomiteen. 1. Samandrag

Innst. 47 S. ( ) Innstilling til Stortinget frå familie- og kulturkomiteen. 1. Samandrag Innst. 47 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget frå familie- og kulturkomiteen Prop. 8 S (2013 2014), unntatt kap. 820, 821, 822, 823, 3821 og 3822 Innstilling frå familie- og kulturkomiteen om endringar

Detaljer

Prop. 1 S. (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014. Utgiftskapittel: 800 868, 2530

Prop. 1 S. (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014. Utgiftskapittel: 800 868, 2530 Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014 Utgiftskapittel: 800 868, 2530 Inntektskapittel: 3821, 3822, 3842, 3855, 3856, 3858, 3859 Prop. 1 S

Detaljer

Kven er vi, og kva gjer vi? Statleg økonomistyring

Kven er vi, og kva gjer vi? Statleg økonomistyring Bruk kreftene rett! Kven er vi, og kva gjer vi? Senter for statleg økonomistyring (SSØ) blei oppretta i 2004 for å ha eitt samla fagmiljø for statleg økonomistyring. SSØ har som oppgåve å styrkje den statlege

Detaljer

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har vore i kontinuerleg endring sidan

Detaljer

Prop. 1 S. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011. Utgiftskapittel: 800 868, 2530

Prop. 1 S. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011. Utgiftskapittel: 800 868, 2530 Prop. 1 S (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011 Utgiftskapittel: 800 868, 2530 Inntektskapittel: 3821, 3822, 3842, 3855, 3856, 3858, 3859 Innhald Del

Detaljer

Prop. 1 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012. Utgiftskapittel: 800 868, 2530

Prop. 1 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012. Utgiftskapittel: 800 868, 2530 Prop. 1 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012 Utgiftskapittel: 800 868, 2530 Inntektskapittel: 3821, 3822, 3842, 3846, 3855, 3856, 3858, 3859 Prop.

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

St.prp. nr. 16 ( )

St.prp. nr. 16 ( ) St.prp. nr. 16 (2000-2001) Endringar på statsbudsjettet for 2000 under Barne- og familiedepartementet Tilråding frå Barne- og familiedepartementet av 17. november 2000, godkjend i statsråd same dagen.

Detaljer

St.prp. nr. 18 ( )

St.prp. nr. 18 ( ) St.prp. nr. 18 (2006 2007) Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet 2006 under Barne- og likestillingsdepartementet Tilråding frå Barne- og likestillingsdepartementet av 24. november 2006, godkjend

Detaljer

Retningsliner for tilskot til samlivstiltak 2009 (Q-7/09)

Retningsliner for tilskot til samlivstiltak 2009 (Q-7/09) Retningsliner for tilskot til samlivstiltak 2009 (Q-7/09) Utskriftsdato: 6.1.2018 04:31:06 Status: Gjeldende Dato: 4.12.2008 Nummer: Q-7/09 Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Detaljer

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Kunnskapsdepartementet: Læremiddel i tide Kunnskapsdepartementet vil vidareføre tiltak frå 2008 og setje i verk nye tiltak for å sikre at nynorskelevar skal

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettleie og behandle søknader Rettleie og vurdere rettar Rettleie om retten til grunnskoleopplæring Kommunen skal oppfylle retten til grunnskoleopplæring

Detaljer

Dykkar ref Vår ref Dato

Dykkar ref Vår ref Dato Innovasjon Noreg, hovudkontoret Dykkar ref Vår ref Dato 08.01.2016 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon for 2016 Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) gir i dette oppdragsbrevet rammene til

Detaljer

STATSBUDSJETTET TILDELINGSBREV

STATSBUDSJETTET TILDELINGSBREV Statsråden Datatilsynet Postboks 8177 Dep. 0034 OSLO Dykkar referanse Vår referanse Dato 200703595-/TNY 13. februar 2009 STATSBUDSJETTET 2009 - TILDELINGSBREV Det vert vist til Stortinget si handsaming

Detaljer

Innst. 123 S. ( ) Innstilling til Stortinget frå familie- og kulturkomiteen. 1. Samandrag

Innst. 123 S. ( ) Innstilling til Stortinget frå familie- og kulturkomiteen. 1. Samandrag Innst. 123 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget frå familie- og kulturkomiteen Prop. 25 S (2012 2013) unntatt kap. 820, 821, 822, 3821 og 3822 Innstilling frå familie- og kulturkomiteen om endringar

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

Prop. 1 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2015. Utgiftskapittel: 800 868, 2530

Prop. 1 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2015. Utgiftskapittel: 800 868, 2530 Prop. 1 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2015 Utgiftskapittel: 800 868, 2530 Inntektskapittel: 3821, 3822, 3842, 3855, 3856, 3858, 3859 Prop. 1 S

Detaljer

Innst. 134 S. ( ) Innstilling til Stortinget frå familie- og kulturkomiteen. 1. Samandrag

Innst. 134 S. ( ) Innstilling til Stortinget frå familie- og kulturkomiteen. 1. Samandrag Innst. 134 S (2010 2011) Innstilling til Stortinget frå familie- og kulturkomiteen Prop. 23 S (2010 2011) unntatt kap. 820, 821, 822 og 847 Innstilling frå familie- og kulturkomiteen om endringar i statsbudsjettet

Detaljer

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Barnevern 2012 Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Fleire barn under omsorg I 2012 mottok 53 200 barn og unge i alderen 0-22 år tiltak frå barnevernet, dette er ein svak vekst på 2 prosent frå 2011,

Detaljer

Prop. 1 S. (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2016. Utgiftskapittel: 800 873, 2530

Prop. 1 S. (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2016. Utgiftskapittel: 800 873, 2530 Prop. 1 S (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2016 Utgiftskapittel: 800 873, 2530 Inntektskapittel: 3821, 3822, 3842, 3847, 3855, 3856, 3858 Innhald Del

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

Handlingsplan mot «Vald i nære relasjonar»

Handlingsplan mot «Vald i nære relasjonar» Hå kommune Handlingsplan mot «Vald i nære relasjonar» Hå kommune (Mars 2014) 1. Bakgrunn og formål med planen. Vald i nære relasjonar har mange uttrykk og omfattar fysiske, psykiske, seksuelle og materielle

Detaljer

Innst. S. nr. 98. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. St.prp. nr. 20 (2007-2008)

Innst. S. nr. 98. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. St.prp. nr. 20 (2007-2008) Innst. S. nr. 98 (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen St.prp. nr. 20 (2007-2008) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om endringar i statsbudsjettet 2007 under Barne-

Detaljer

Høyringsuttale - Tolking i offentleg sektor - eit spørsmål om rettstryggleik og likeverd

Høyringsuttale - Tolking i offentleg sektor - eit spørsmål om rettstryggleik og likeverd Servicetorgsjefen Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet postmottak@bld.dep.no Dykkar ref. Vår ref. Saksh. tlf. Dato 2014/2792-2652/2015 Unni Rygg - 55097155 05.02.2015 Høyringsuttale - Tolking

Detaljer

BRUKARSTYRT PERSONLEG ASSISTENT

BRUKARSTYRT PERSONLEG ASSISTENT BRUKARSTYRT PERSONLEG ASSISTENT Presentasjon Politisk dag 12.11.13 ved omsorgstenesta Elisabeth Norman Leversund & Anja Korneliussen BAKGRUNN FOR ORDNINGA OG LOVHEIMEL Ideane bak ordninga kjem frå independent

Detaljer

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE INFORMASJON OM HJELPEINSTANSANE for barnehage og skule Ål kommune I dette heftet er det samla informasjon om hjelpeinstansar som samarbeider med barnehage og skule. Desember 2014 PPT FOR ÅL OG HOL Pedagogisk-psykologisk

Detaljer

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging.

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging. Handlingsplan for Pasientreiser, Helse Fonna Ved Margareth Sørensen, funksjonsleiar Pasientreiser, Svanaug Løkling, seksjonsleiar akuttmottak Haugesund og Anne Hilde Bjøntegård, klinikkdirektør. Oversikt

Detaljer

Praktisk arbeid med Betre Tverrfagleg Innsats (BTI) i Årdal kommune,

Praktisk arbeid med Betre Tverrfagleg Innsats (BTI) i Årdal kommune, Praktisk arbeid med Betre Tverrfagleg Innsats (BTI) i Årdal kommune, ein samarbeidsmodell for å hindra brot i oppfølginga av barn, unge og familiar i risiko Styrarnettverk 04.11.2015 Aktuelt: 1. Bakgrunn

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

Prop. 1 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013. Utgiftskapittel: 800 868, 2530

Prop. 1 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013. Utgiftskapittel: 800 868, 2530 Prop. 1 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013 Utgiftskapittel: 800 868, 2530 Inntektskapittel: 3821, 3822, 3842, 3846, 3855, 3856, 3858, 3859 Prop.

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

Ot.prp. nr. 49 ( )

Ot.prp. nr. 49 ( ) Ot.prp. nr. 49 (2001-2002) Om lov om endringar i lov 7. juni 1996 nr. 31 om Den norske kirke (kirkeloven) Tilråding frå Kultur- og kyrkjedepartementet av 15. mars 2002, godkjend i statsråd same dagen.

Detaljer

Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no

Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson www.utdanningsforbundet.no Rådgjevaren ein nøkkelperson Ei god rådgjevarteneste i skulen medverkar til at elevane får: betre sjansar til å

Detaljer

Reglement for Ungdommens Fylkesting og Ungdommens Fylkesutval

Reglement for Ungdommens Fylkesting og Ungdommens Fylkesutval 1 Heimelsgrunnlag og formål 1.1 Gjennom Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval skal ungdom i Hordaland ha reel medverknad, kunne påverke politiske saker i fylket og auke ungdomens samfunnsengasjement.

Detaljer

Sjumilssteget. Til det beste for barn og unge

Sjumilssteget. Til det beste for barn og unge Sjumilssteget Til det beste for barn og unge Embetsprosjekt 2012-2014 Sjumilssteget til beste for barn og unge - handlar om å setje i verk FNs barnekonvensjon i kommunane i Norge. Sjumilssteget hjelper

Detaljer

KOMPETANSE I BARNEHAGEN

KOMPETANSE I BARNEHAGEN Side 1 Rådmannen Vår ref: 2010/2296 Dato: 29.06.2010 KOMPETANSE I BARNEHAGEN PLAN FOR KVINNHERAD KOMMUNE 2010 2011 Side 2 BAKGRUNN FOR PLANEN: Kompetanseplanen byggjer på Kunnskapsdepartementet sin strategiplan

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga. Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA

Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga. Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA Evaluering 0207 1 Kort omtale av prosjektet; Nettstøtta

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå oktober 2016 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barnehagelova 19 g.barn med nedsatt funksjonsevne Kommunen skal sikre at barn med nedsatt

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011. Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/382-16 Asbjørn Skår Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for oppvekst, kultur, idrett Formannskapet Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Detaljer

-fl- P4AR HAIVIAR

-fl- P4AR HAIVIAR -fl- DET KONGELEGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT Statsråden Hedmark fylkeskommune Fylkeshuset 2325 HAIVIAR Dykkar ref Vår ref Dato 13/371-1 P4AR 21 Statsbudsjettet 2013 - Kap. 551, post 61 Næringsretta

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

Verksemdsplan 2014 for Vest-Telemark PP-teneste

Verksemdsplan 2014 for Vest-Telemark PP-teneste Verksemdsplan 2014 for Vest-Telemark PP-teneste PPT for Seljord, Kviteseid, Nissedal, Fyresdal, Tokke, Vinje og Telemark fylkeskommune Visjon: Ei tilpassa opplæring for alle Hovudmål : Vest-Telemark PP-teneste

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Dykkar ref Vår ref Dato

Dykkar ref Vår ref Dato SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Dykkar ref Vår ref Dato 17/52-1 12.01.2017 Statsbudsjettet 2017 - oppdragsbrev til Siva SF - 1 Økonomisk ramme til disposisjon

Detaljer

Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane

Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane Side 1av 5 Saksbehandlar: Karoline Bjerkeset Avdeling: Næringsavdelinga Sak nr.: 12/8363-3 Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Fylkesdirektøren for næring rår hovudutvalet

Detaljer

1. Mål med samhandlingsreforma

1. Mål med samhandlingsreforma 1. Mål med samhandlingsreforma I april 2010 vedtok Stortinget Samhandlingsreforma, som var lagt fram som Stortingsmelding 47 i juni 2009. Meldinga hadde som undertittel Rett behandling på rett sted til

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.7 29.05.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Kolonne 1 viser rammetilskot til kommunane etter revidert nasjonalbudsjett 2012, eksklusive ufordelt skjønn.

Kolonne 1 viser rammetilskot til kommunane etter revidert nasjonalbudsjett 2012, eksklusive ufordelt skjønn. Tabell B-k Inntektsgarantiordning. Kommunane Inntektsgarantiordninga (INGAR) skal sikre at ingen kommunar har ein berekna vekst i rammetilskotet frå eit år til det neste som er lågare enn 300 kroner per

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Tenesteavtale7. Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale7. Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale7 Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 3 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 3 -.1 3 Formål og virkeområde 4 4 Aktuelle samarbeidsområde

Detaljer

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale 7 Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 2 2.1 Avtalen byggjer på 2 3 Formål og virkeområde

Detaljer

SLUTTRAPPORT PROSJEKT K1. Synliggjering av gjennomgåande perspektiv i Fylkesplan Pilotfylke Møre og Romsdal

SLUTTRAPPORT PROSJEKT K1. Synliggjering av gjennomgåande perspektiv i Fylkesplan Pilotfylke Møre og Romsdal SLUTTRAPPORT PROSJEKT K1 Synliggjering av gjennomgåande perspektiv i Fylkesplan 2013-2016 Pilotfylke Møre og Romsdal 1. Innleiing Møre og Romsdal fylkeskommune fekk i 2013 eit tilskot på kroner 100 000

Detaljer

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon Utviklingsplan for næringsarbeid 2014 2015 Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015 Innhald 1. Innleiing om planen og arbeidet 1.1 Innleiing s. 3 1.2 Historikk s. 3 2. Verdigrunnlag

Detaljer

8. Museum og samlingar

8. Museum og samlingar Kulturstatistikk Liv Taule 8. I var det 34 millionar sgjenstandar og fotografi, 9 millionar besøk, 2 660 utstillingar og 4 765 kulturhistoriske bygningar i dei 88 seiningane som er inkluderte i sstatistikken.

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto

Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto TILSYNSRAPPORT første halvår 2012 - ei evaluering av marknadsføring frå januar til og med juni månad 2012 Tilsynsrapport marknadsføring nr. 2012-12 Lotteritilsynet

Detaljer

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Når det gjeld barn som vert utsett for vald eller som er vitne til vald, vert dei ofte utrygge. Ved å førebygge og oppdage vald, kan me gje barna

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18:

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18: KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Hjem-skolesamarbeid og lovverket

Hjem-skolesamarbeid og lovverket Hjem-skolesamarbeid og lovverket Det formelle grunnlaget for hjem-skolesamarbeidet finner vi hovedsakelig i følgende dokumenter: FNs menneskerettighetserklæring Barneloven Opplæringsloven m/tilhørende

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Tilskot til friluftsliv

Tilskot til friluftsliv Tilskot til friluftsliv Tilskot til friluftslivsføremål (Kap. 1420 post 78) med følgjande ordningar: Tilskot til friluftslivsaktivitet Mål for ordninga og målgruppe Tilskotsordninga skal medverke til auka

Detaljer

Statsbudsjettet oppdragsbrev til Siva

Statsbudsjettet oppdragsbrev til Siva SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Dykkar ref Vår ref 18/52-1 Dato 16. januar 2018 Statsbudsjettet 2018 - oppdragsbrev til Siva 1 Økonomisk ramme til disposisjon

Detaljer

Departementet stiller totalt 85,5 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2016.

Departementet stiller totalt 85,5 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2016. SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Dykkar ref Vår ref Dato 16/52-1 06.01.2016 Statsbudsjettet 2016 Oppdragsbrev til Siva SF 1. Økonomisk ramme til disposisjon for

Detaljer

Universell utforming i anskaffingar. Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord

Universell utforming i anskaffingar. Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord Universell utforming i anskaffingar Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord Prosjektleiar Knutepunkt Møre og Romsdal 16.02.2011 Innkjøpsseksjonen Knutepunkt Møre og Romsdal kort informasjon Dei viktigaste utfordringane

Detaljer

Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 28. mai 2015 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nye Øygarden kommune

Kommunikasjonsplan. Nye Øygarden kommune Kommunikasjonsplan Nye Øygarden kommune Fase 3: Fellesnemnda - oktober 2017 desember 2019 1 Innleiing Denne kommunikasjonsplanen skal vera ein reiskap for informasjon knytt til arbeidet med kommunereforma

Detaljer

Framtidige behov for hjelpemiddel

Framtidige behov for hjelpemiddel Framtidige behov for hjelpemiddel AV SIGURD GJERDE SAMANDRAG Hjelpemiddelformidling er ein stor og viktig del av hjelpetilbodet for alle med funksjonsvanskar. Samfunnet satsar store ressursar på formidling

Detaljer

Av Linda Jakobsen Daglig leder Drammensregionenens interkommunale krisesenter BETZY

Av Linda Jakobsen Daglig leder Drammensregionenens interkommunale krisesenter BETZY Av Linda Jakobsen Daglig leder Drammensregionenens interkommunale krisesenter BETZY 1.1.2010 Kommunalt ansvar Fylkesmann som tilsynsmyndighet 2 Lov om kommunale krisesentertilbod (krisesenterlova) 1. Formålet

Detaljer

Handlingsplan for likestilling, likeverd og mangfald

Handlingsplan for likestilling, likeverd og mangfald Handlingsplan for likestilling, likeverd og mangfald 2014 2017 www.sfj.no Føreord Fylkeskommunen skal bidra til nedbygging av diskriminerande barreriar og hindre at nye vert skapte. Gjennom metodisk og

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Folkehøgskolene J.nr.187/05/rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene FHSR-rundskriv 28/05 Folkehøgskolebladene 14.

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval. Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider:

Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval. Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider: Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider: Reglement 7 Utarbeidd av: Godkjend dato: Revidert dato: Arkivsak: Ungdommens fylkesutval 1

Detaljer

FOLKETRYGDA Søknad om yting ved fødsel og adopsjon

FOLKETRYGDA Søknad om yting ved fødsel og adopsjon NAV 14-05.05 FOLKETRYGDA Søknad om yting ved fødsel og adopsjon Den som får barn ved fødsel eller adopsjon, og er medlem av folketrygda, har rett på foreldrepengar eller eingongsstønad. Du finn meir informasjon

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724. Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.html#map004 I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg

Detaljer

Program for pasienttryggleik 2015 - halvårsrapport

Program for pasienttryggleik 2015 - halvårsrapport Program for pasienttryggleik 2015 - halvårsrapport TIL: Styringsgruppa for «Program for pasienttryggleik i Helse Vest 2013-2018» FRÅ: ANNE GRIMSTVEDT KVALVIK OG SYNNØVE SERIGSTAD DATO: 22.06.15 SAK: 19/15

Detaljer

Strategi Forord

Strategi Forord Forord Distriktssenteret sin Strategi 2020 skal vere eit praktisk verktøy til inspirasjon i vårt daglege arbeid. Strategi 2020 skal sikre oss god retning og måloppnåing. På den måten kan lokalt utviklingsarbeid

Detaljer

KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule

KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule Kroppsøvingsseksjonen og kunnskapsløftet Kroppsøving - Fysisk aktiv skulekvardag/fysisk

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 Visjon Me er framoverlent Verdiar Samarbeidsrådet for Sunnhordland er eit opent og ærleg samarbeidsorgan for kommunane i Sunnhordland,

Detaljer

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART Saksnr Utval Møtedato Saksbeh. Utval for plan og miljø OHA Råd for seniorar og menneske med OHA nedsett funksjonsevne 012/14 Ungdomsrådet 08.04.2014 OHA Sakshandsamer: Øystein Havsgård Arkivsaknr 13/1119

Detaljer

BARNEVERNET. Til beste for barnet

BARNEVERNET. Til beste for barnet BARNEVERNET Til beste for barnet BARNEVERNET I NOREG Barnevernet skal gje barn, unge og familiar hjelp og støtte når det er vanskeleg heime, eller når barnet av andre grunnar har behov for hjelp frå barnevernet

Detaljer

Verksemdsplan 2015 for Vest-Telemark PP-teneste

Verksemdsplan 2015 for Vest-Telemark PP-teneste Verksemdsplan 2015 for Vest-Telemark PP-teneste PPT for Seljord, Kviteseid, Nissedal, Fyresdal, Tokke, Vinje og Telemark fylkeskommune Vest-Telemark PPT IKS Pedagogisk-psykologisk tenestekontor Besøksadresse:

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

Prop. 79 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

Prop. 79 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Prop. 79 L (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringar i folketrygdlova (utviding av stønadsperioden for foreldrepengar mv.) Tilråding frå Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Detaljer

Kvalitetskriterium i PP-tenesta

Kvalitetskriterium i PP-tenesta Kvalitetskriterium i PP-tenesta For å hjelpe kommunar og fylkeskommunar til å utvikle PP-tenesta har Utdanningsdirektoratet utforma fire kvalitetskriterium for PP-tenesta. Føremålet med kriteria er å medverke

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

Godkjent av styret i Helse Vest RHF 01.06.2010. Retningslinjer og rammer for Regionalt brukarutval i Helse Vest

Godkjent av styret i Helse Vest RHF 01.06.2010. Retningslinjer og rammer for Regionalt brukarutval i Helse Vest Godkjent av styret i Helse Vest RHF 01.06.2010 Retningslinjer og rammer for Regionalt brukarutval i Helse Vest Innhald 1 Innleiing 1 2 Formelle krav til regionalt brukarutval 1 3 Brukarmedverknad i drift,

Detaljer